Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6."

Transkript

1 Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Mobbning, lösningar finns sid 18. Helsingborg mer än färjor sid 12. Kajsa Grytt i hamn sid 16.

2 LEDARE I INNEHÅLL Inför en ny avtalsrörelse AVTALEN FÖR STUVERIBRANSCHEN löper ut 31 mars i år och vi står inför en ny avtalsrörelse. En utvärdering av fjolårets förhandlingar ger ett blandat intryck. Knappast någon gång tidigare har förbundet varit så väl förberett som då. Förhandlandet inleddes i god tid, med principiella diskussioner med utgångspunkt i att lokala avtal var en möjlighet också för Svenska Hamnarbetarförbundet. Avtalskonferensen på Hasseludden i februari lade fast en väl genomtänkt förhandlingsstrategi med krav på en realistisk nivå. Tyvärr kan konstateras att strategin ej höll hela vägen och den överenskommelse som, i slutet av sommaren, slöts mellan Stuvareförbundet och Transport var mycket medioker, trots Transports skrammel med konfliktvapnet och en dags arbetsnedläggelse. Positivt för Hamnarbetarförbundet var att ett antal avdelningar uppnådde lokala överenskommelser med klara förbättringar av villkoren. Den mest kända är naturligtvis kollektivavtalet i Halmstad, med det sorglustiga efterspel vars slut vi ännu inte sett. I år har avtalskonferensen hållits i Sundsvall. Resultatet redovisas på annan plats i tidningen. Det lokala och centrala förhandlandet skall parallellköras för att, med största sannolikhet, i en senare fas sammanfalla. Vad detta kan utmynna i är naturligtvis omöjligt att sia om - alltför många osäkra faktorer finns - men avtalskonferensen visade en stor enighet och vilja att verkligen ta kamp för de krav som fastställdes. Samtidigt som tillförsikt och förhoppningar finns inför avtalsrörelsen kan man inte undgå att känna en viss frustration. Många av de försämringar som skett/införts under senare år ligger på en nivå som gör det svårt, om inte omöjligt, för den fackliga rörelsen att söka kompensera. Ekonomerna Carl Hamilton och Dag Rolander vid Handelshögskolan i Stockholm har visat att djupet i den svenska krisen är orsakad av politiska beslut. Den förda politiken, "Den enda vägens politik'', har resulterat i att BNP idag är fem procent lägre än vad den behövt vara, motsvarande en förlust på ca 75 miljarder kronor per år och arbetstillfälen. Regeringens beslut att överge principen att staten inte skall låna i utländsk valuta innebar i praktiken att staten övertog enorma utlandslån som tidigare legat hos storföretagen. Detta förorsakade valutaförluster som Hamilton och Rolander beräknat till 600 miljarder kronor, en förlust som fått bäras av skattebetalarna. Hur skall vi som medborgare och skattebetalare kompenseras för dessa grava missgrepp? Det finns sätt att ta sig ur krisen relativt snart enligt Hamilton och Rolander. Åtstramningarna från hösten 1992 måste återtas så att den privata konsumtionen ökar, marginalräntan måste sänkas till fyra procent och ett övergivande av prmopen om inflationsbekämpning till varje pris, är några av de åtgärder som dessa ekonomer förordar. Detta kräver dock en radikalt annorlunda ekonomisk politik än den idag förda. BJÖRN A. BORG ARBETAREN 1/94 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag avdelningar i 24 svenska hamnar och dessutom på landoch flygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Vidare att verka för sociala reformer och solidaritet med arbetarklassen - nationellt och internationellt. För ytterligare upplysningar kontakta den lokala avdelningen på orten eller förbundskontoret i Örnsköldsvik, tel Avd 1 i Stockholm, Avd 4 i Göteborg, innehåll: HAMNARBETARE ÄN SEN DÅ? För Lasse 22:an kom pensioneringen som en befrielse. Nu kan han göra det han verkligen vill. Men det finns risker med den nyvunna friheten också HELSINGBORG NÄST STÖRSTA HAMNEN I Helsingborg går båtarna tätt. Såväl bil- och passagerarfärjor som tågfärjor och containertrafiken. Men allra bäst går aluminiumlossningen MOBBNING MINSKAR MED RUNDGÅNGSSYSTEMET Efter år av maktlöshet inför mobbning på arbetsplatsen kommer nu en för Europa unik svensk föreskrift som reglerar relationer på jobbet BANKKRISEN EN FÖUD AV KAPITALISTSYSTEMET För Stefan earlen, ekonomihistoriker, är bankkriser inget nytt. Han känner igen den senaste och kan peka på flera föregångare i historien NATURGASEN RENASTE BRÄNSLET Lars-Åke Tylegård fortsätter arbetsmiljötemat med information om naturgas och hybriddrift OMSLAGSPROFILEN Eivind Nordström började som "blixt" i Göteborgs hamn for 30 år sedan. Han väljer friheten för tryggheten i en fast anställning H AMNA R BE TARE N 1 / 94

3 LOSSAT ~ LOSSAT Sjöfart mest effektivt. Vad har hänt Julio? Följande citat är hämtat ur en socialdemokratisk sjöfartsmotion i riksdagen undertecknad av 14 namn: "Sjöfartsnäringen är viktig för samhällsekonomin. Av den svenska utrikeshandeln på ca 100 miljoner ton transporteras 95 procent med fartyg. När det gäller inrikes transporter utgörs 37,8 procent av det totala godstransportarbetet av sjötransporter. Till detta kommer att KTH har konstaterat att sjöfarten är det mest transporteffektiva transportslaget. Medan lastbil med släp förbrukar 0,55 kwh per transportkilometer och godståget 0,20 kwh per transportkilometer förbrukar kustfartyget endast 0,12 kwh per transportkilometer." Källa: Svensk Sjöfartstidning nr 47/93. ( ( I höstas berättade vi i Hamnarbetaren om Julio, landsflyktig hamnarbetare från Peru. Julio och hans familj kom till Sverige i oktober 1992 och har sedan dess levt i stor osäkerhet om hur framtiden ser ut. Den svenska regeringen fattade i juli 1992 ett olyckligt policybeslut innebärande att mycket få asylsökande från Peru tillåts stanna. Detta beslut byggde uppenbarligen på bristfällig och/eller felaktig information om situationen i Peru. De förutsättningar regeringen byggde sitt beslut på var att normala demokratiska och rättsliga förhållanden råder i Peru. Så är det emellertid inte och bl a har en process-ordning införts, under terroristbekämpandets täckmantel, där den tilltalade kan dömas till dödsstraff för olika terrorist-relaterade brott. Den svenska regeringen utgick från att alla, förutom terrorister med anknytning till organisationer som Sendero Luminoso, omfattades av normal rättsäkerhet. Detta är dessvärre inte fallet, och Julio och hans familj hyser en väl grundad rädsla för vad som händer om de skickas tillbaka till Peru. Julio och andra landsflytkiga peruaner har nu organiserat sig och arbetar hårt för att skapa en opm1on som tvingar fram en ändring av utvisningspolicyn. De uppvaktar olika myndigheter, politiska organisationer och bedriver i övrigt ett intensivt upplysningsarbete. Man kräver bl a att policybeslutet ändras och att en ny praxis skapas, att Geneve-konventionen för mänskliga rättigheter uppfylls och att en individuell prövning sker för asylsökande, istället för dagens kollektiva rutinbeslut. Tiden håller dessvärre på att rinna ifrån dem då beslut kommer att fattas under februari och mars i de flesta asylärenden gällande peruaner. Ännu en tid får alltså Julio, hans fru och dotter gå i ovisshet om sin framtid och om vad som händer då de fått besked. BJÖRN A. BORG Redaktion: Ulf Bergman (layout;grafisk formgivning), Björn A Borg (fackredaktör). Karl-Axel Sjölund (ansvarig utgivare), Mikael Ödesjö (chefredaktör). Postadress: Pilotgt 23, C/ O Ödesjö, Skarpnäck. Tel: Fax: Prenumeration: 100 kr/år.utkommer: 4 ggr/år. Upplaga: ex. Tryck: Esshå Tryck Adressändring? När Du, som är medlem eller prenumerant eller på annat sätt får tidningen Hamnarbetaren hemsänd per post, ändrar adress skall Du meddela detta till Svenska Hamnarbetarförbundet,' Box 406, Örnsköldsvik. 1 / 94 HAMNARBETAREN 3

4 LOS SA T AV PER GUSTAV SSO N kassan måste stärkas, ny enskild avgift införs Enligt riksdagsbeslut i december 1993 förändrades finansieringen av Arbetslöshetsförsäkringen. Det tidigare systemet var beräknat klara av en arbetslöshet på maximalt 3 procent. Nu när den ligger på 10 procent har den finansierings-avgift som A-kassorna betalt inte räckt till på långa vägar. Man har därför beslutat införa en enskild obligatorisk avgift på 1 procent av inkomsten under 1994 och 2 procent från En rad missförstånd har uppstått kring diskussionen om en ny arbetslöshetsförsäkring och ett av de vanligaste har varit att man inte längre kommer att behöva betala någon avgift alls till sin A-kassa. Så är alltså inte fallet då den finansieringsavgift som A-kassorna nu slipper betala bara varit en mindre del av kassornas totala kostnad. Anställda skall även framgent ha sin lön, hyror skall betalas och alla andra kostnader vad gäller själva adminstrationen finns kvar, för att arbetslöshetsersätt-ningen skall kunna betalas ut. Hamnarbetarnas A-kassas styrelse har därför beräknat att avgiften kan sänkas med 15 kr/månad från den 1 februari 1994 och uppgår då till 35 kr/månad. De andra stora förändringar som regeringen velat införa gällande arbetslöshetsförsäkringen fick inte tillräckligt gehör i riksdagen och har därför skjutits på framtiden för eventuellt beslut under våren Liksom tidigare kommer avgiften, såväl den till A-kassan, som den som betalas med skatten, att vara avdragsgill i deklarationen. BJÖRN A. BORG Utbetalningsdagar från A kassan 1994: Januari: 07, 20 Februari: 03, 17 Mars: 03, 17, 31 April: 14, 18 Maj: 13, 26 Juni: 09, 23 Juli: 07, 21 Augusti: 04, 18 Sept: 01, 15, 29 Oktober: 13, 27 November: 10, 24 December: 08, 22 Förbundskonferens i Sundsvall Den 16 och 17 februari hölls förbundskonferens i ett vintervackert Sundsvall. Huvudtemat för konferensen var avtalsrörelsen 1994, och efter långa och genomgripande diskussioner kom vi fram till de avtalskrav som skall ligga till grund för såväl de centrala som de lokala avtalsförhandlingarna. En strategi för avtalsrörelsen lades också fast och, utan att glädja våra motparter med en alltför detaljerad redogörelse, beslöts att de centrala och lokala förhandlingarna skall drivas parallellt, för att i ett förmodat senare skede sammanfalla. KRAVEN SOM FASTSTÄLLDES VAR: 1. Avtalsperiod t o m 31/ Löneförhöjning med 9 procent på utgående lön (2 procent kompensation för egenavagifter, 4 procent kompensation för inflation och 3 procent för strukturella vinster/löneökning). 3a. All övertid är frivillig. b. Lägsta löneförhöjning vid övertid 100%. 4a. 8-timmars garanti för extra den dag de är uttagna i jobb (mån-fre). b. Ingen lönedifferentiering; extra-ordinarie. 5. Den ordinarie arbetstiden utgörs av 8 timmar mellan kl och mån-tre. 6. Utrymme för lokala överenskommelser. På konferensen diskuterades också sambandet förbund - A-kassa utifrån de förändrade förutsättningar som genomförs gällande arbetslöshets-försäkringen. Det framkom en stark vilja att värna vår egen A-kassa gentemot en statlig. Sundsvallsavdelnngen stod för de praktiska arrangemangen och skötte dem på bästa sätt, från de lokala transporterna, till inkvarteringen på Södra berget. BJÖRN A. BORG 4 HAMNARBE T A RE N 1 / 94

5 LOSSAT ~/'Cb//i), 85 år Lundkvist Ruda Karl-Axel Söderblom Söderhamn 15 april Hortlax 3maj Axel Persson Bjästa 1 mars Jan Adolfsson Torslanda 16 mars 18 april 80 år Esko Laurila Helmer Nygren lsedor Rensfelt Nyland Ava Luleå 31 mars 5 april 21 mars Christer Bengt Egon Svensson Johansson Andersson Näsum Göteborg Råneå 5 april 15 april 25 april Sture Carlsson Clas Åke Simlångsdalen Hansson 9maj Figeholm 70 år Arne Karlsson 5maj Göteborg Gustav Eriksson 12 april Kramfors Hans 13 mars Abrahamsson Stockholm 65 år Hans Johansson 5 mars Sven Gunnar Göteborg Blom berg 19 april Håkan Hjelteby Leandersson 1 mars Knut Andersson Kungsbacka Nonfjärden 23 mars Bo Enström lmaj Umeå Rolf Andersson 3 april Malte Sjölin Kungsbacka Helsingborg 31 mars Arne Renström 2maj Sundsvall Chister Krantz 11 maj Rudolf Lilla Edet Svensson 27 april Halmstad &Oår 15 april Frits Olof Dennis Koslowski Andersson Åke Sundqvist Norsborg Mölnlycke Piteå lomaj 4mars 20april Rolf Lennart Björkman Sundbyberg 12 april Carl Johan Martin Wiklund Andersson Lögdeå Stenkullen 27 mars 13 mars Rune Rockvall Ha Ido Pauli Pitkänen Stockholm Backlund Kungsängen 26 april Ange red 25 april 24 mars Olof Sjölund Helge Olsson Bollstabruk Lars Eslöv 21 mars Svensson 9april Norrköping Tord Johansson 3april Emsth Arnäsvall Andersson Byske 14 maj Gösta 11 april Hjömhede 50 år Alingsås Birger Bo Johansson 2maj HALMSTAD Inget varsel aktuellt hamnen går för fullt Allt tyder på att det inte kommer att bli någon omdirigering av gods som lastas och lossas i Halmstads Hamn. Det florerade ju rykten i höstas, efter Svenska Hamnarbetarförbundets avtal i Halmstads Hamn och den uteslutning ur Stuvareförbundet som hambolaget drabades av, att detta skulle leda till att rederier skulle komma att undvika hamnen. Uppgifterna späddes sedan på av såväl tidningen Transportarbetaren som Tidningarnas Telegrambyrå (TI), som påstod att Svenska Orientlinjen med anledning av avtalet i Halmstad skulle bojkotta Halmstads hamn. n dementerade visserligen ganska omgående uppgifterna man hämtat från Transportarbetaren, men Hamnarbetarförbundet såg sig ändå motiverat att förvarsla om blockad av fartyg och gods som omdirigerats från Halmstad på grund av det uppmärksammade avtalet. Något riktigt varsel lär dock inte komma att behövas. LUGNET FÖRE STORMEN. - Företaget har väl aldrig fungerat så bra som den här perioden, konstaterar Rolf Mårtensson, Hamnarbetarförbundets fackbas i Halmstad. - Inga konflikter, arbetet flyter och vi försöker visa att vi, alla beskyllningar till trots, inte är några egoistiska bråkstakar, utan att vi tar vårt ansvar. Efter den uppmärksammade avtalsuppgörelsen i Halmstads hamn i höstas blev ju hamnbolaget uteslutet ur Stuvareförbundet. Tämligen snabbt sade också Halmstads Hamn upp avtalet, något som är ovanligt att en arbetsgivare överhuvudtaget gör. Avtalet går ut 31 mars. Nu drar det ihop sig till nya diskussioner och förhandlingar. Rolf Mårtensson och hans hamnarbetarkamrater förbereder sig. - Enligt de centrala riktlinjerna skall ju varje avdelning sträva efter eget avtal. Nu har ju vi redan ett, så det blir ju lite speciellt för vår del. Men vi tänker inte, som vi anar att arbetsgivaren vill, sätta oss ner tillsammans med Transport och hamnbolaget för att åstadkomma en gemensam uppgörelse. Vi har 95 procent av de anställda i vårt förbund. Sedan är det ett par transportgubbar i verkstaden. Och egentligen är det ju faktiskt vare sig Stuvareförbundet eller Halmsads Hamn som krånglat till det, utan just Transportarbetarförbundet, hävdar Rolf Mårtensson, som hoppas att fler hamnar lyckas få egna avtal. Det skulle betyda mycket, säger han. MIKAEL ÖDESJÖ 1/94 H AMNARBE T A R EN 5

6 LOSSAT ~ LOSSAT Från hamnen i Arvika på 1890-talet. Sista båten till Arvika SATELLITER, SMHI OCH ENOK SARRI i all ära. Men till att förutskicka vårens ankomst till Arvika duger de inte. Till det skall det vara en båt. Här intill Sveriges innersta hamn har arvikaborna varje år väntat på sitt eget speciella vårtecken - Vårbåten. När årets första kommer dunkande vet man att Kung Bare definitvt fått sträcka vapen. Men i år lär arvikaborna få vänta förgäves på sin vårbåt. Allt tyder på att oljelastaren Framvik för sista gången har anlöpt Arvika Hamn. Istället tar SJ över transporterna. Och konsekvenserna inte bara för hamnen kan bli ödesdigra, även sjömärkning och framkomligheten i sund, kanaler och älvar kan bli lidande. Under hela seklet har lastbåtarna från Göteborg gått upp genom Göta Älv. Över Vänern och in i Byälven vid Säffle. Upp genom skogarna, för att till sist, efter 27 mil, komma fram till Glafsfjorden, en långsmal sjö i västra Värmland. Ett smalt sund leder här in till Kyrkviken och vid dess norra strand ligger Arvika på sluttningarna ner mot vattnet. SJ visar dålig moral De sista 20 åren har godstrafiken till hamnen inte varit hektisk, men oljebåtarna har trots allt klarat laster om året. Storhetstiden var på 1930-talet då såväl gods- som passagerartrafiken blomstrade. Och att traditionens makt är stor, även när det gäller båttrafiken till Arvika, får nu Tore Nilsson, Ahlmarks oljebolag erfara. - Folk ringer och undrar om det är sant att det inte kommer någon mer båt. De är upprörda och sorgsna, och jag förstår dem. För känslomässigt känns detta som en tung förlust. Det är ju en epok som går i graven, suckar Tore, som själv de senaste tjugo åren tagit emot oljebåtens leveranser. Även om inte Tore öppet erkänner det så finns det underförstått en kritik mot SJ och deras moral i att oombedda gå in och lägga en offert som kraftigt dumpar transportpriserna. Ett så förmånligt pris att Ahlmarks inte tycker sig ha råd att tacka nej. Det är inte heller första gången SJ agerar på det här sättet. Det har också visat sig vid liknande uppgörelser tidigare att det statliga verket i sin monopolställning och med avtal på fickan efter några år när det är dags för nya uppgörelser sakta men säkert trissar upp priserna. - Riskerna är då att det kan vara försent att återuppta oljebåtstrafiken, konstaterar Tore Nilsson. Inte gett upp hoppet Nu är det emellertid inte alldeles säkert att alla de värsta farhågorna besannas. För under vinterns gång har allt fler insett båttrafikens betydelse både känslomässigt och konkret. Såväl i Arvika som i Säffle och Åmål höjs röster nu för att öppethållandet av t ex Säffle Kanal måste bibehållas så att den inte slammar igen. Detsamma gäller Skasåsrännan, där oljebåtarna med sin framfart naturligt hållit rännan fri från slam. Något som fritidsbåtstrafiken är beroende av. På Arvika Kommun har man, sedan signalerna om oljebåtarnas upphörande kom, förberett sig. - Eftersom vi enligt kommunallagens 4:e paragraf inte får stödja enskilda företag, även om vi skulle vilja, kan vi inte på så vis rädda oljebåttrafiken. Däremot får vi ju verka för det allmännas bästa, vilket vi också gjort. Tillsammans med Säffle satsar vi vardera kronor om året i en femårsperiod för att säkerställa framkomligheten i farleden mellan städerna. Pengar som förstås får ses som en satsning på turismen, först och främst, hälsar Bengt Andersson, kommunens kommunikationsansvarige. På Ahlmarks har man heller inte helt gett upp tankarna på att låta åtminstone någon eller några transporter gå med båt. - Man kan inte räkna tillvarons alla värden i kronor och ören. Inte ens i ett företag med lönsamhetskrav. Man måste må bra känslomässigt också, det är nog så viktigt, understryker Tore Nilsson. Så, det finns kanske skäl, kära arvikabor, till att hålla utkik efter Vårbåten ändå! MIKAEL ÖDESJÖ 6 H AMNARBE TAR EN 1/ 9 4

7 LOSSAT SENT SKALL SYNDAREN VAKNA "Facket passivt om arbetsmiljön. Förbättringar främst arbetsgivarens förtjänst, säger förre Transport-basen". Allt enligt en artikel i Svenska Dagbladet. Denne förre Transportbas är Johnny Grönberg som, efter att ha varit en nödlösning efter Hans Ericsson-eran som förbundsordförande under 1980-talet, förpassades ut i kylan av sin efterträdare. Johnny Grönberg, nu direktör i Blekinge-fonden - en av arbetslivsfonderna, har funnit att mindre än tio procent av de 300 beviljade arbetsmiljöprojekten i Blekinge tillkommit på fackets initiativ. För det första måste konstateras att detta förefaller vara en missvisande uppgift. Det är arbetsgivarna som skriver ansökningarna till arbetslivsfonderna och ingen tror väl att de skulle ange facket som initiativtagare om det inte föreligger mycket speciella omständigheter. För det andra - och det verkligt avslöjande med artikeln - är att man här får en förklaring till Transports många tillkortakommanden inom arbetsmiljöarbetet och överhuvudtaget d~ stora frågorna ute på arbetsplatserna. Lyssna bara på fortsättningen av den forne arbetarledarens uttalande enligt Svenska Dagbladet: "Arbetsmiljöfrågorna har tyvärr aldrig haft hög status i det fackliga arbetet, förklarar Johnny Grönberg. Skyddsombuden har utsetts i samma ordning som man väljer vänsterytter i ett fotbollslag, det vill säga sist." Och vidare: "Fackets visade ointresse för de stora frågorna ute på arbetsplatserna, hur man skall göra jobben meningsfulla och få folk att trivas beror på att de förtroendevalda lyssnar för lite på medlemmarna, anser han." Jösses, man skulle ju kunna tro att det är en tokig hamnarbetarförbundare som uttalar sig om Transport, men det är alltså den man som i nära tio år innehade den högsta posten i en facklig organisation ingående i en rörelse vars ledare han nu i det närmaste inkompetensförklarar! En så total blindhet för den roll han själv spelat under många år har sällan skådats som den Grönberg visar upp. För det kan väl inte vara så att innehavaren av ordförandeskapet under många år i själva verket var totalt maktlös och att någon annan styrde och ställde?! BJÖRN A BORG Falska fega flygblad figurerar Redaktionen vill inte undanhålla läsarna innehållet i följande flygblad som har sitt ursprung i Holmsund: H LÖGN OCH FÖRBANNAD DIKT Så kan man väl inte börja ett inlägg. Jojomänsan med ä som i jävlar, det kan man, idet här fallet.i snart tjugotvå års tid har eländet pågått och jag begriper fortfarande inte varför. Man skulle kunna rada upp hur många argument som helst som talar emot en fortsatt existens, sakliga och korrekta argument. Gång efter annan trampar gulingarna i klaveret, men tror ni att dom lär sig, icke sa nicke. Man slår en vals och skyller ifrån sig, tar åt sig äran och kallar oss i fronten vid namn som inte lämpar sig i skrift. Snaskigheter och lögner, det är så man behandlar sina medlemmar.det är synd att man inte tillåter sina egna att utbilda sig. Här kan man verkligen tala om förtryck och diktatur där några få, självutnämnda språkrör påstår sig förespråka medlemmarnas önskan. Eftersom inte medlemmarna kommer till tals så är det inte deras synpunkter som framförs! Du som är medlem i denna, minst sagt märkliga, förening måste väl för höga böveln nån gång fråga dig själv: När fick jag en inbjudan till facklig utbildning senast? När fick jag en redovisning av vart medlemsavgiften går och vad den används till? Vem ser till att det finns tillgång till utbildning för skyddsombud? Hur kan det komma sig att AMF-försäkringen gäller även mig, trots att jag inte tillhör LOfamiljen? Vad har vi gjort för att rädda jobben på industrikajerna? Svaret på den sista frågan är: Hotat med konfliktåtgärder så till den milda grad att industrin nu slänger ut oss, därmed har ni bäddat för att industrikajerna tas över av fabriksarbetarna. Du som medlem ska veta att era s k ledare inte ens har besökt dom företag där hamnarbetarna i inledningsskedet hotas av utestängning. Det har däremot vi som tecknar avtalet åt dig. Den som läst så här långt och ännu inte förstått, sök upp en Transportare så berättar han om vikten av korrekt information. Den som har läst så här långt och förstått, grattis, det finns fortfarande hopp. Välkommen till Transport hamnarbetarnas fackförening. LARS-GÖRAN HOLMLUND. (med egen signatur) Transports Avdelning 1. H I Nationalencyklopedin står: "Gul fackförening, facklig sammanslutning som styrs eller kontrolleras av arbetsgivare i syfte att förhindra strejker eller motverka arbetarnas inflytande på lönebildningen eller andra produktionsförhållanden. De arbetsgivarstyrda fackföreningarna bildades ofta på kristliga eller liberala grunder. " Sakligheten i övriga delar av Holmlunds (?) flygblad står inte användandet av begreppet "gul fackförening" efter. Eller finns det verkligen någon som tror att stuveridirektörerna styr Svenska Hamnarbetarförbundet? BJÖRN A. BORG ".. jag fick inte låna några handskar, och svaret glömmer jag aldrig!" Författaren, musikern och debattören Ulf Lundell, berättar i Hamnarbetaren 4/ 93 om en förmiddags arbete i vår hamn, sedan gav han upp av utmattning. Jag skriver vår hamn. Dit kom jag som sjuttonåring i februari Vid nyss fyllda arton år blev jag fast anställd som stuveriarbetare. Då som den yngste fast anställde stuveriarbetaren i stuveribolagets historia. Visst fanns det anställda artonåringar hos stuveribolaget. De var anställda i en särskild truckförarkår. Truckförarna hade mycket sämre lön än stuveriarbetarna. Där var det lätt att få anställning. Men för att bli stuveriarbetare fordrades det bland annat ett godkännande på det lokala fackföreningsmötet. I maj i år är det 30 år sedan min anställning och mycket har förändrats sedan min första dag i hamnen. Jag minns Lundells jävla säckar, säckar som före Lundell var sydda papperssäckar. Arbetet kunde vara i veckor med tvångsövertid varje kväll. Eftersom man kunde få gå från båt till båt. Man kunde inte ha skor eller handskar utav läder, den kladdiga kalk-salpetern gjorde att de krympte till halva storleken och blev stela. Det var gummistövlar som gällde. Om händerna fick man vara utan. Med gummihandskar kunde man inte greppa de hala kletiga säckarna. Papperssäckarna i kombination med den kladdiga salpetern gjorde att pappret blev som sandpapper. Det slet på fingertopparna. De blev så blanka så att det skulle ha varit omöjligt att lämna ett finge r avtryck. Skinnet blev utslitet och köttet kom fram. Salpetern sved som eld. Vi försökte med allt. Lindade fingertopparna med isoleringsband, som ganska snabbt dock gled av. I min förtvivlan tänkte jag vid ett tillfälle att jag måste försöka med gummihandskar trots allt, för jag står inte ut med sved an. Så på en rast söker jag upp stuveribolagets kontor. Frågar blygt och vänligt om jag kan få låna ett par gummihandskar. Jag fick svaret: ". Tycker du att arbetet är tungt och arbetsamt är det bara att du säger upp dig och söker ny anställning! " Jag fick inte låna några handskar, och svaret glömmer jag aldrig. "LASSE FISKAR"N" 1 / 94 HAMNARBETARE N 7

8 LOSSAT _femtekolonnarna. I slutet av förra året kom så avslöjandet att vårt grannland fått sin egen "Norge-historia". Men det är inget som vi kan skratta åt. För vi har vår egen story på samma ruttna ämne, fast den bara ännu inte hunnit bli historia. I tjugo års tid avlyssnade norska LO och Arbeiderpartiets ledning möteslokalerna i Oslos Folkets Hus. Detta för att hålla koll på den interna oppositionen plus att man också kunde spionera på andra organisationer som höll möten där. Boken om avslöjandena har titeln "De visste allt" och ges ut av Tidens Förlag. En bok på samma ämne "Kommunistjägarna" berättar hur liknande metoder har använts här i Sverige av vissa mörkermän inom Lo och SAP för att registrera oliktänkande ute på arbetsplatserna. Vad är det för små rädda kryp som kallar sig för arbetarledare och demokrater och samtidigt sysslar med sådan här verksamhet? Man får väl förmoda att vi inom Hamnarbetarförbundet har blivit synade på olika sätt genom åren, med hjälp av både tekniska finesser och gökungar i det egna boet. Ni kommer väl ihåg hur högerfolket i sosse- och LO-toppen var rörande eniga om att införa ett strejkförbud för några år sedan. Detta tillsammans med tex avskaffandet av valutaregleringen, bort- tagandet av subventionerna på våra matkuponger och det ständigt återkommande snacket om att visa återhållsamhet i lönekraven; "vi måste ju ta vårt samhällsansvar", som det så vackert brukar heta. Är det några som tar sitt ansvar så är det väl arbetarna som varje månad, år ut och år in, betalar sin skatt! Och vad har vi för det? Jo, nedskärningar i den sociala trygghet som skall följa människan från vaggan till graven. Jag skulle vilja säga så här: Ju mer vi tjänar och på det sättet håller hjulen igång genom ökad konsumtion, desto mer får också statskassan in. Det borgerliga blocket fick allt serverat inför det senaste valet. Det räckte för dem att gå ut med valfläsket - SÄNKT SKATI! De behövde inte ens säga för vem de tänkte sänka skatten. Troligen kommer sossarna tillbaka i regeringsställning efter höstens val, för att då återupprepa det som varje ny regering säger när de avlöst det andra blocket, nämligen: "Arvet från den tidigare regeringen och misskötseln av Sveriges ekonomi gör att de tilltänkta reformerna får vänta tills landet fått en bättre soliditet". Frågan är hur länge vi arbetare skall vara statister i detta skådespel innan vi lägger ned pjäsen? Och så har då "Rörelsen " börjat röra på sig, och detta med anledning av mygel och fallskärmsavtal (undrar hur stor Stig Malms fallskärm är? Är det någon som känner till det, eller har arbetarrörelsen lyckats täta läckorna?) Nåväl, hur som helst, i alla fall hade ca trogna sossar samlats framför Kanslihuset i Stockholm för att demonstrera för ökad sysselsättning och rättvisa. Ett väl regisserat möte signerat socialdemokraterna och LO, där man skrapat ihop rädisorna (du vet de där som har ett tunt skal av rödaste rött och som är vita inuti) från de olika partidistrikten. De var ju för f-n tvungna att göra något. Hur många gånger har vi inte hört att byken skall tvättas? Att lössen skall skakas ur fanan? Norrmännen får väl nu ta och ge sin lusekofta en ordentlig genomsköljning. Det skall bli intressant att se om de interna skandalerna gör att avtals- och valrörelsen tvingas bli radikalare än vad som varit tänkt. Som sagt var, fortsättning följer. Håll öron och ögon öppna och tänk på följande ord med anledning av rubriken till denna artikel: - Du har en vän, hans leende kan dölja en kniv. Hälsningar med hopp om en fin vår (åtminstone för arbetarna) HENRIK JOHANSSON, Göteborg Jakten på radioaktivt gods intensifieras För ett och ett halvt år sedan upptäcktes en container i Stockholms hamn som innehöll radioaktivt smittat skrot. Lasten, som kom från Estland, innehöll kopparskrot, troligtvis från en atomubåt eller ett kärnkraftverk, enligt Statens Strålskyddsinstitut. Tullmyndigheterna har sedan upptäckten intensifierat sina ansträngningar att förhindra ytterligare smugglingsförsök av radioaktivt nedsmutsat gods, men även av andra farliga och giftiga ämnen. -Ifjol lånade vi mätinstrum- ~ LOSSAT ent av militären, men sedan dess har vi utvecklat nya, mycket effektivare intensimetrar, så att vi nu på bara några sekunder får utslag vid en mätning, upplyser Hans Ohlsson, kontrollchef på Östra tullregionen, som menar att man även vidare kommer att "höja garden" för en skärpt bevakning och planerar att införa stationära mätningssystem i hamnar och godsterminaler, främst längs ostkusten. Sedan beslaget 1992 kontrollmäts alla metallaster från Baltikum och Ryssland. Det har hittills inte påträffats något gods smittat av kobolt 60. Däremot har en del andra beslag av minst lika allvarlig art gjorts. - Vi har under den här tiden beslagtagit bland annat 240 gram Cesium 133 till ett värde av ca kronor. Ett högexplosivt ämne som omedelbart reagerar i kontakt med luft och vatten och som även i mycket små mängder orsakar en explosion som skulle pulvrisera ett stort fartyg, berättar kontrollchefen. Okunniga smugglare Han avslöjar också att det bland smugglande passagerare påträffats sådana här strålningssmittade metaller och att smugglarna oftast är okunniga om vad det egentligen är de söker köpare till. - De verkar resonera som så att: "Är det radioaktivt så är det värdefullt". Att de utsätter sig själva och sin omgivning för livsfara förstår de inte. Att den här nya typen av smuggelgods skulle vara någon stor risk för hamnarbetare, tulltjänstemän och andra som hanterar godset anser inte Hans Ohlsson. - Jag har lärt mig under det här året att det krävs relativt lång tids bestrålning för att man ska riskera ohälsa, men inte desto mindre vill vi göra allt för att eliminera de risker som finns. Man kan ju aldrig veta vad en sådan här radioaktivt smittad last innehåller. Den container, i vilken det radioaktivt smittade kopparskrotet påträffades, skulle ha kostat svenska staten ca 5 miljoner kronor att ta hand om för slutförvaring. Istället skickades den tillbaka till Tallinn. Enligt de senaste rapporterna finns den fortfarande kvar i hamnen där. - Det verkar som ingen vill veta av den, konstaterar Hans Ohlsson. MIKAEL ÖDESJÖ 8 HAMNARBETAREN 1 / 94

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008 #1/2008 Kongressextra: Generationsskifte i förbundet ö-viksstuvare går till pappers bättre flyt i södertälje peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska ledaren Vi vill ha ett starkt avtal tillsammans

Läs mer

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG sid 5 LED ARE I I NNE H Å LL Potten och avtalsperioden enda positiva i nya avtalet Så har ett nytt Riksavtal för stuveriområdet slutits mellan Sveriges Hamnoch Stuveriförbund och Svenska Transportarbetarförbundet.

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Varsel om uppsägning är en dagligt återkommande rubrik i tidningarna i dessa tider.

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera.

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera. HAMN 2.10 ARBETAREN BLOCKAD MOT ISRAELFARTYG DUNDER I VÅLDETS BANGKOK ÖKADE RISKER MED UNDERBEMANNING ALLT TRÄNGRE I STOCKHOLMS HAMN Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat

Läs mer

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN hamn 3.11 arbetaren LEDAREN: SYSTEMFEL ORSAK TILL EKONOMISK KRIS AVREGLERING hotar i Lissabons hamn IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN Vi plockade fram honom

Läs mer

Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1.

Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1. HAMN 1.11 ARBETAREN LEDAREN: NYA MODERATERNAS TVÅTREDJEDELSSAMHÄLLE LOGENT TAR ÖVER BILHAMNEN I GÖTEBORG SVENSKT LASTREKORD I MÖNSTERÅS PELLETSMÄTNING I HELSINGBORG Lasta virke är roligast! Det stimulerar

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 S vängrum för vissa vångrem för andra Minns du valaffischerna från 1982 där det stod "Svängrum i stället för svångrem".

Läs mer

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8 Sverigedemokraterna röstar oftast med de borgerliga. Sid 8 9 Revyn Just nu betalar vi vår a-kassa tre gånger, berättar Leif Johansson, ombudsman på GS-facket.

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 2 2015 Krönika Daniel Suhonen Tankar om landsbygden Sven-Erik Bucht Ordförande har ordet Fem eller sex skiftlag i framtiden PAPPERS MAGASINET NR 2 1 ORDFÖRANDE HAR

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer

Klubb Årstas styrelse önskar alla medlemmar en God Jul & Gott Nytt ÅR!

Klubb Årstas styrelse önskar alla medlemmar en God Jul & Gott Nytt ÅR! SEKO post Klubb Årsta Postterminal Nr 4 / December 2014 Klubb Årstas styrelse önskar alla medlemmar en God Jul & Gott Nytt ÅR! Årstaklubben på internet: www.sekoarsta.se TerminalFacktuellt 4/2014 Facktuellt

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi...

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... VARSEL Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... Det värsta är nog att se hur familjen påverkas. Min dotter som är sju år har inte rätt att gå på fritids längre. Sånt är

Läs mer

UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976

UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976 UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976 Umeå hamn kallar man den anläggning som finns i Holmsund och som sysselsätter ett 80-tal hamnarbetare. Vi presenterar

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång

Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 2 juli 2013 Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång Vi är så långt från varandra man kan vara i nästan alla

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 G Ä L L I V A R E - M A G A S I N INNEHÅLL Kort om 13 66 60-62 Face of Gällivare startade hösten 2013 utifrån lokala, offentliga och privata önskemål. Arbetet

Läs mer