Volontärarbete med Tandhälsa utan gränser Danmark (TUG) i Peru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volontärarbete med Tandhälsa utan gränser Danmark (TUG) i Peru"

Transkript

1 1 Volontärarbete med Tandhälsa utan gränser Danmark (TUG) i Peru Jämförande studie om orofacial smärta i två städer i Peru med olika socioekonomisk status Rosa Ansari Handledare Per Alstergren

2 2 Abstract Aim To compare prevalence and impact of orofacial pain in patients who seek emergency care at Dental Health Without Borders Denmark (TUG) in two Peruvian cities with different socioeconomic status, Trujillo and Moyobamba. Methods Literature study about Peru and its health care, two interviews with dentists working in Peru and an on-site survey were conducted. The dentists Eduardo Castrillon and Milton Caceres Marisca were interviewed. A questionnaire with questions about orofacial pain and its impact on quality of life and patients' medication was carried out in Trujillo and Moyobamba at TUG s temporary clinic for emergency visits. All patients who sought care at TUG were consecutively enrolled and the collection was completed when fifty patients participated in each city. Results The age of the participants was lower in Trujillo than in Moyobamba (p <0.001). There was a greater proportion of men and a smaller proportion of patients taking any form of medication among the patients in Trujillo (p = and p <0.001). In Moyobamba, there was a greater proportion of patients who suffered from orofacial pain (p <0.001). Tooth pain occurred more frequently in Moyobamba compared to Trujillo (p <0.001). The pain also affected the daily activities of the patients in Moyobamba, which it did not do in Trujillo (p <0.001). Conclusions Unfortunately, no firm conclusions can be drawn from this study due to the differences in age and gender distribution between the two cities. However, in Moyobamba, where the percentage of women patients was higher, it seems to be more common with orofacial pain and higher consumption of drugs while orofacial pain affects the daily life negatively.

3 3 Sammanfattning Syfte Jämföra förekomst och inverkan av orofacial smärta hos de patienter som söker akut vård hos Tandhälsa utan gränser Danmark (TUG) i två peruanska städer med olika socioekonomisk status, Trujillo och Moyobamba. Material och metod Litteraturinsamling om Peru och dess hälsovård, två intervjuer med tandläkare verksamma i Peru och en enkätundersökning genomfördes. Intervjuerna gjordes med tandläkare Eduardo Castrillon DDS, M.Sc. PhD och allmäntandläkare Milton Caceres Marisca. En enkätundersökning med frågor om orofacial smärta och dess inverkan på livskvaliteten samt patienternas medicinering genomfördes i Trujillo och Moyobamba vid TUGs tillfälliga mottagning för akutbesök. Alla patienter som sökte vård hos TUG inkluderades konsekutivt och insamlingen avslutades när femtio patienter deltagit i varje stad. Resultat Patienternas ålder var lägre i Trujillo än i Moyobamba (p<0,001). Det var en signifikant större andel män och en mindre andel patienter som tog någon form av läkemedel bland patienterna i Trujillo (p=0,022 respektive p<0,001). I Moyobamba var det en större andel av patienterna som led av någon form av orofacial smärta (p<0,001). Tandsmärta förekom oftare i Moyobamba jämfört med i Trujillo (p<0,001). Smärtan påverkade även de dagliga aktiviteterna i Moyobamba, vilket den inte gjorde i Trujillo (p<0,001). Konklusion På grund av åldersskillnaden och skillnad i könsfördelning mellan de två städerna kan inga säkra slutsatser dras. I Moyobamba, där den kvinnliga andelen av patienten var högre, verkar det vara vanligare med orofacial smärta och högre förbrukning av läkemedel samtidigt som orofacial smärta påverkar det dagliga livet negativt.

4 4 Introduktion Orofaciala sjukdoms tillstånd är ett välkänt globalt hälsoproblem. I många utvecklingsländer finns det för lite resurser för att kunna skapa ett välfungerande tandvårdssystem som ger nödvändig tandvård till hela befolkningen. Dessutom är kunskap om den orala hälsans betydelse ofta mycket låg i dessa länder och den fattiga befolkningen har inte råd att söka den vård de behöver. Denna problematik är mycket påtaglig i Peru där det inom landet föreligger stor socioekonomisk obalans. (Årsredovisning 2008) Enligt studien Intensity and extent of Oral Impacts on Daily Performances by type of self-perceived oral problems rapporterade 82% av alla peruanska skolbarn mellan elva till tolv år från fyra offentliga skolor i Lima minst ett oralt problem (tandsmärta, gingivit, karies, orofacial missbildning etc.) som påverkade deras livskvalitet under en tre månaders period. Det mest förekommande besväret var tandsmärta, som påverkade sju av åtta vardagsaktiviteter. Den vanligaste vardagsaktiviteten som påverkades av orala tillstånd var förtäring. Social kontakt, skratta och studera var aktiviteter som påverkades mer sällan. Men när dessa aktiviteter väl påverkades så blev effekten mer allvarlig jämfört med andra dagliga aktiviteter. Detta visar på att orala problem har en stor påverkan på sociala och psykologiska faktorer. (Bernabé et al. 2007) Studien lyfter även fram att mer forskning behövs för att ta reda på hur orala faktorers påverkan på livskvaliteten varierar beroende på kön, ålder och socioekonomisk status. (Bernabé et al. 2007) Enligt studien Oral health and daily performance in adults in Chapacó, Santa Catarina State, Brazil så påverkade den orala hälsan de vardagliga rutinerna hos en femtedel av de vuxna deltagarna mellan år. Även faktorer som trångboddhet, kvinnligt kön, leva i låginkomstområden och orofacial smärta under de senaste sex månaderna påverkade livskvaliteten. (Lacerda et al. 2008) 14,5% av brasilianska ungdomar mellan år som undersöktes i en studie medgav att tandsmärta påverkade deras dagliga liv i stor utsträckning. Detta var vanligare hos flickor än hos pojkar. 19,7 % av barnen som levde under socioekonomisk sämre förhållanden upplevde påverkan på dagliga

5 5 aktiviteter. Av barnen som hade det socioekonomiskt bättre ställt så var det endast 7,8 % av barnen som rapporterade att tandsmärta hade någon påverkan på det dagliga livet. (Goes et al. 2008) Denna uppsats innehåller tre delar, varav en vetenskaplig del. Del 1 är en beskrivning av Peru och dess sjuk- och tandvård samt en beskrivning av Tandhälsa utan gränser (TUG), del 2 är en reseberättelse och den sista delen är en jämförande undersökning. Syfte Projektet syftar till att jämföra grad av orofacial smärta och funktion hos de patienter som söker akut vård hos TUG i de två städerna där projektet kommer att äga rum, Trujillo och Moyobamba. Frågeställningar Föreligger det någon skillnad i orofacial smärta och käkfunktion mellan patienter som söker akut tandvård i två socioeknomiskt skilda peruanska städer? Följande kompletterande frågeställningar kommer också att belysas under fältarbetet: Vilka förebyggande åtgärder vidtas för att minimera smittorisk? Vilka individer söker vård hos TUG? Vilken är de vanligaste åkommor som patienterna söker vård för? Hur informerar man den lokala befolkningen om TUGs arbete? Material och Metod Jag har använt mig utav tre olika typer av material: litteraturinsamling, två intervjuer och en enkätundersökning. Litteraturinsamling Informationen om Peru kommer från WHO s, CIA s samt hjälporganisationen HelpPeru s hemsidor kompletterat med material från artiklar som sökts via PubMed, rapport från socialstyrelsen, artikeln Many peruvians struggle to gain health care access, statistisk data från Sociedad Peruana de administracion de salud, samt information ur intervjuerna. Det

6 6 har varit svårt att finna relevant material om Trujillo, Moyobamba samt sjukvårds- och tandvårdssystemet i Peru. Information om dessa delar har därför tagits främst ur intervjuerna. Beskrivning av organisationen Tandhälsa Utan Gränser (TUG) har gjorts med hjälp av data från deras hemsida och deras årsredovisning år 2008 Intervju Eftersom litteraturinsamlingen inte var tillräcklig kompletterades datainsamling med två intervjuer. Intervjuerna skedde via e-post (Bilaga 1 och 2). Intervjuerna gjordes med tandläkare Eduardo Castrillon DDS, M.Sc. PhD och allmäntandläkare Milton Caceres Mariscal. Eduardo är ursprungligen från Trujillo och har varit yrkesverksam tandläkare i Peru men han arbetar i Danmark nu. Milton var den peruanska tandläkaren som arbetade med oss under projektet med TUG. Kvantitativ enkätundersökning Utformning av enkät Generella frågor om orofacial smärta och käkfunktion. Enkäten utformades på engelska och skickades sedan till en spansktalande dansk tandläkare i TUG för översättning. (Bilaga 3) Inklusion och exklusion av patienter Alla patienter med en ålder av 17 år eller högre och som sökte vård hos TUG inkluderades. Insamlingen avslutades när femtio patienter deltagit i varje stad. Insamling av data På grund av språkliga hinder och mycket högt patientflöde togs data upp av den sköterska som tog emot patienterna. Innan datainsamling gavs noggranna instruktioner om hur upptag av data skulle ske. Definition av smärta enligt IASP Smärta är en individuell sensorisk och emotionell upplevelse som kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada eller uttryckas i termer av sådan skada.

7 Statistik För deskriptiv statistik användes icke-parametrisk statistik på grund av datas karaktär och icke-normalfördelade natur. En sannolikhetsnivå på p<0,05 betraktas som signifikant. 7

8 8 Bakgrund Allmän fakta Peru är det tredje största landet i Sydamerika om man ser till dess landyta. Peru kan delas in i tre distinkta områden (Fig 1); Costa (kustregionen i väst), Sierra (anderna och sluttningarna i öster)och Selva (regnskogen i öster). Fig 1 De tre distinkta regionerna i Peru (HelpPeru 2006) Landskapet i Peru är mycket varierande. Man kan uppleva allt från torra, sandiga stränder till rått ökenlandskap. Klimatet varierar också i hög grad beroende på landsdel. Kustregionen är den mest torra och ofruktbara regionen i landet. Det regnar mycket sällan i dessa området och det är inte mycket som kan växa här. (HelpPeru 2006) Befolkning Innan Syd Amerika koloniserades av spanjorerna var nästan hela Peru en del av Inka imperiet. Inka befolkningen minskade dock kraftigt i takt med spanjorernas infart. Detta på grund av krig, främmande sjukdomar, undernäring och bristande omsorg. Inka populationen minskade med nästan 90% totalt mellan år 1530 till Tabell 1 visar befolkningsreduktionen under dessa år samt hur lång tid det tog för befolkningen att återhämta sig efter kolonisationen. (HelpPeru 2006)

9 9 Tabell 1. Befolkningsreduktion av inka populationen mellan år 1530 och 1836 (HelpPeru 2006) Dagens Peru kännetecknas av en etnisk mix bestående av den vita befolkningen, amerindianer, mestizobefolkningen samt övrig befolkning. Till den övriga befolkningen räknas bland annat mörkhyade, kineser och japaner (Fig 2). (HelpPeru 2006)

10 10 Fig 2. Olika folkgrupper i Peru (HelpPeru 2006) Innan kolonisationen bestod området nästan helt av ursprungsbefolkningen som idag kallas för amerindianer. Med kolonisationen anlände den vita mannen till regionen. Ett stort antal kineser och japaner migrerade till Peru under för att arbeta i gruvor och järnvägar. Mestizofolket är en blandras av den inhemska och den vita befolkningen. Amerindianerna är det största etniska gruppen, sedan är det mestizobefolkningen och efter dem kommer den vita befolkningsgruppen. Trots att större delen av befolkningen är inhemsk så ligger makt och rikedom i huvudsak hos den vita befolkningen. Diskriminering sker ofta av ursprungsbefolkningen samt av den mörkhyade befolkningsgruppen (HelpPeru 2006). Mer än en tredjedel av befolkningen bor i huvudstaden Lima. På landsbygden bor det främst amerindianer som nästan helt är beroende av jordbruk för att livnära sig. I dessa regioner pratar de flesta quechua och lever ett mycket traditionellt liv medan befolkningen i städerna lever ett liv som är stark influerat av Europa. Spanska är det språk som brukas mest i stadsregionerna. (HelpPeru 2006) Ungefär 80% av befolkningen är romerska katoliker. Inkakulturen dyrkade naturen och solen som gav liv till allt. Men dessa trosläror förbjöds av spanjorerna och befolkningen blev mer eller mindre tvungna till att konvertera till romersk-katolska kyrkan. (HelpPeru 2006)

11 11 Befolkningsstatetik Den genomsnittliga årliga befolkningsökningen har sjunkit från 2,8% år till 1,7% år Det globala fruktsamhetstalet har sjunkit från 3,4 barn per kvinna år 1993 till 2,9 barn per kvinna år Det har varit en stadig minskning av det totala antalet dödsfall per år och 1000 personer från 21,6 till 6,5 mellan perioderna och Under denna period ökade även den förväntade livslängden vid födelsen från 43,9 till 68,3 år. (PAHO 2009) Denna utveckling är bland annat till följd av framsteg inom medicinsk vetenskap och bättre levnadsstandard hos befolkningen. Utvecklingen mot mindre familjer kan tänkas ha göra med bättre utbildning och godkännande av familjeplaneringsåtgärder i ett mer modernt katolskt samhälle. (HelpPeru 2006) Men skillnaden mellan den välbeställda befolkningen jämfört med den fattiga befolkningen är stor i landet. I Huancarelica regionen, där ursprungsbefolkningen är en majoritet, är riskerna för att dö tre gånger högre än i till exempel den mer rika staden El Callao. Ännu större skillnad var det mellan de olika regionerna gällande den förväntade livslängden vid födelsen. I Huancarelica låg siffran på 56,8 år medan det i El Callao låg på 78,0 år. (PAHO 2009) Ekonomi Perus ekonomi avspeglar dess varierade landskap (kusten, bergsområden eller djungelområden). I bergsområdena finns rikliga mineraltillgångar och längs kusten återfinns bra fiske. (HelpPeru 2006) Mellan 2002 och 2006 växte Perus bruttonationalprodukt med mer än 4% per år med stabil växelkurs och låg inflation. Till följd av högre världsmarknadspriser på mineraler och metaller samt regeringens aggressiva handelsliberaliseringsstrategier ökade tillväxten till 9% per år under 2007 och Perus snabba ekonomiska tillväxt har lett till att den nationella fattigdomen sjunkit med 15% sen Trots Perus starka makroekonomiska framgång är ekonomin väldigt beroende av växlingar i världsmarknadspriserna. Detta på grund av att landet är alltför beroende av försäljningen av deras mineraltillgångar. När världsmarknadspriserna sjunker så påverkas även Perus ekonomi markant (Fig 3). (CIA 2009)

12 12 Fig 3. Bruttonationalprodukt (GDP) per capita i Peru respektive i Frankrike mellan år 1969 och år Peru s ekonomi var under denna tid ostabil och starkt beroende av världsmarknadspriserna. (HelpPeru 2006) En annan faktor som bidrar till att Perus ekonomi är ojämn är den dåligt utbyggda infrastrukturen som utgör hinder för spridning av tillväxten i ickekustområden. Detta medför att inte alla peruaner kunnat vara med och ta del av fördelarna med den ekonomiska tillväxten. (CIA 2009) Den extrema fattigdomen sjönk från 26,8% av befolkningen under 1991 till 14,8% år Den fattiga befolkningen varierade från 57,4% år 1991, 50,7% år 1997 till 54,1% år Mellan år 1997 och 2000 ökade kvoten mellan den rikaste och den fattigaste befolkningen från 4,9 till 7,8%. Av siffrorna kan man utläsa att Perus ekonomi stärkts men att detta inte gynnar alla. Klyftan mellan den rika och den fattiga befolkningen fortsätter att öka. (PAHO 2009) Trujillo Kustort i norra Peru som är den tredje folkrikaste i landet. Trujillo är det ekonomiskt viktigaste centret i norra Peru. (Milton Caceres Mariscal 2010) 27,2% av befolkningen lever i fattigdom och staden klassas som den mest kriminella i hela landet. 13% av befolkningen är outbildade. (Milton Caceres Mariscal 2010)

13 13 I staden finns två tandläkarhögskolor, en statlig och en privat. Privata tandläkarkliniker är många men det är väldigt dyrt med tandvård. Även sjukhusen erbjuder tandvård men endast enklare behandlingar. För den del av befolkningen som kan betala finns alltså tandvård tillgänglig i staden. (Milton Caceres Mariscal 2010) Moyobamba Stad i norra Peru som är den administrativa huvudorten av regionen San Martin. Moyobamba är mindre kriminellt än Trujillo. Ekonomin bygger främst på jordbruket speciellt deras odlingar av kaffe. 19,8% av befolkningen är outbildade. Jämfört med Trujillo har Moyobamba sämre socioekonomisk status. (Milton Caceres Mariscal 2010) Det finns endast en privat tandläkarhögskola i staden. Tillgängligheten till tandvård är ungefär densamma som i Trujillo men det som skiljer är att en stor del av befolkningen i Moyobamba bor långt utanför stadskärnan och har därmed svårt att ta sig in till klinikerna. Befolkningen i dessa områden är ofta även mycket fattiga och har inte råd med tandvård. (Milton Caceres Mariscal 2010) Hälso- och sjukvårdssystem Hälso- och sjukvårdssystemet i Peru leds dels av hälsovårdsministeriet, Ministerio de Salud, och dels av socialförsäkringssystemet, EsSalud. Hälsovårdsministeriet ansvarar för en grundläggande hälso- och sjukvård till de medborgare som inte är försäkrade. EsSalud ansvarar för hälso- och sjuvård till de medborgare som arbetar inom den offentliga sektorn och är försäkrade, vanligen som en del av anställningsavtalet (Tabell 2). (HelpPeru 2006) EsSalud har de bästa sjukhusen i Peru och erbjuder även den bästa vården. De anställda måste betala runt 32 euro per månad. För de som inte arbetar inom den offentliga sektorn kan en privat försäkring tecknas. (Milton Caceres Mariscal 2010)

14 14 Försäkring % av befolkning EsSalud 19,7% Privat 1,6% Militär (polis) 1,3% Annan form av försäkring 9,3% Utan försäkring 67,7% Tabell 2. Sjukförsäkringstrender i Peru 2000 (Sociedad Peruana de administracion de salud 2010) De vårdutmaningar som Peru står inför är brist på resurser och medel, dålig förvaltning av resurser, brist på läkare i avlägsna delar av landet och hälsoproblem i samband med El Niño fenomenet. Under ett El Nino fenomen drabbas Sydamerikas kust av kraftiga regn som kan orsaka förödande översvämningar. Även de som försörjer sig på sitt fiske får förödande konsekvenser då fiskebeståndet utanför Perus kust minskar kraftigt. (HelpPeru 2006) Endast 4,7% av BNP går till hälso- och sjukvård. Det är det lägsta ekonomiska stödet i hela Latinamerika. (Milton Caceres Mariscal 2010) Subventionerad hälsovård är tillgänglig till de som inte har försäkring, barn samt gravida kvinnor. Då många i Peru tillhör den fattiga populationen är det trots subventioneringen många som inte har råd med en basal sjukvård. (HelpPeru 2006) Den statliga sjukförsäkringen, Seguro Integral de Salud, har på senare tid infört gratis sjukvård och medicinering till den allra fattigaste befolkningen. Men trots detta är det färre fattiga som söker vård och får de mediciner som de är i behov av. Ofta när individer som har rätt till gratis sjukvård söker sig till sjukhus får de ändå betala för behandlingen och eventuell medicinering. Information till dessa individer och sjukvårdspersonal om denna nyinförda förmån måste förbättrats för att det skall kunna utnyttjas på optimalt vis. (Kristiansson et al. 2009) Att resurserna genom historien har misskötts är ett annat stort problem. Fram till 2003 togs hälso- och sjukvårds beslut för hela landet från Lima. De

15 15 beslut som tas för en storstad som Lima är dock inte anpassningsbara i landsbygden. Detta leder till att beslutet ofta missgynnade landsbygdsbefolkningen. Sedan 2003 har en mer decentraliserat beslutsfattande för hälso- och sjukvårdsplaneringen börjat tas. (HelpPeru 2006) De som drabbats på ett negativt sätt av systemet är de människor med sämst ekonomisk status i landet. De flesta av de fattigaste människorna i Peru lever i Andiska höglandet eller i regnskogsregionerna. De är just dessa området som hälsoproblemen är mest akuta. El Nino orsakar kraftiga regnfall i Anderna. Översvämning blir följden och som konsekvens av detta sprids sjukdomar som kolera och dysenteri. (HelpPeru 2006) I artikeln Many Peruvians Struggle to gain health Care Access skriven år 2006 säger Pedro Francke som är nationell samordnare av paraplyorganisationen Faro Salud (= Hälsoforum) att: "A very serious problem for Peru is that about 25 percent of the population has no access to health care. The biggest reason is economic. Many people have to pay at public hospitals for operations, medicine, etc. And since more than 50 percent of the population is poor, and 20 percent lives in extreme poverty, many people do not have the resources to pay for health care." (Voice of America 2006) I samma artikel säger även Elizabeth Flores som arbetar som volontär i kyrkan att: "Many people already have large tumors or are completely incapacitated, close to death, by the time they get medical care," she says. "We need help so that health centers can treat everyone, especially those in rural areas without financial resources." (Voice of America 2006) En faktor som försvårar tillgängligheten av vård i vissa delar av landet är språket. Många vårdgivare talar endast spanska och behärskar inte något av de nativa språken. 13,2% av befolkningen pratar Quechua, som är det näst största språket i Peru. I djungeln talar man runt sjuttio olika språk. Detta medför kommunikationssvårigheter vilket resulterar i att den ickespansktalande befolkningen missgynnas och får sämre vård. (Milton Caceres Mariscal 2010)

16 16 De Quechua talande regionerna i Ayacucho har stora vårdutmaningar på grund av fattigdom, ingen tillgång till sjukvård och geografisk isolering. Majoriteten av den lokala vårdpersonalen (projektansvariga, traditionella förlossningspersonal och traditionella helare ) i dessa regioner är qeuchua talande män med bristande utbildning som främst arbetar volontärt. (Brown et al. 2006) Tandvårdsystemet i Peru Oral hälsa År 2000 var kariesprevalensen 84% och DMFT index var 5,6 för tolvåriga barn. Under samma år var prevalensen av parodontal sjukdom 85% och av bettavvikelser 70%. (PAHO 2009) Tolvåriga barn i Lima som lever under fattigdom (=inte kan tillgodose sina grundläggande behov) har 2.25 gånger mer risk att få karies jämfört med barn som lever i familjer som har det bättre ställt ekonomiskt. (Delgado-Angulo et al. 2009) Även barn som får genomgå en mild till moderat period av undernäring under det första levnadsåret får en ökad kariesaktivitet båda i det primära och permanenta bettet. (Alvarez 1995) I Sverige var 61% av alla tolvåriga barn (19 landsting som rapporterade data till socialstyrelsen) kariesfria under år Medelvärde DFT - index var 1,0 under samma år för tolvåringar.(socialstyrelsen 2006) Medelvärde DMFT-index under år 1998 var 1.0 hos tolvåriga barn i Sverige.(Nishi et al. 2002) Enligt studien Oral health and the postcontact adaptive transition: A contextual reconstruction of diet in Mòrrope, Peru så blev den orala hälsan hos ursprungsbefolkningen sämre efter spanjorernas kolonisation. Efter kolonisationen fick inte den infödda Mochica befolkningen tillgång till att samla föda på samma sätt som tidigare. Detta medförde att Mochica befolkningen började använda sig utav kolhydrater i allt större utsträckning, vilket gav negativa effekter på den orala hälsan. (Klaus, Tam 2010)

17 17 Tandvård i Peru Tandvården räknas som en del av hälso- och sjukvårdsystemet och kan delas upp i tre olika delar: Privat tandvård Statlig tandvård Studentklinikerna Den huvudsakliga försörjaren för oral hälsa är privat tandvård. Den statliga tandvården erbjuder begränsad tandvård. De behandlingar som erbjuds är profylax, extraktioner, amalgam och compositfyllningar samt endodonti till väldigt liten utsträckning. (Eduardo Castrillon 2009) Det finns 24 studentkliniker i Peru. Tio av dessa kliniker befinner sig vid statliga universitet där utbildningen är kostnadsfri men studenterna måste själva finansiera all material som krävs för utbildningen (alginat, highspeed turbin, instrument etc.). (Eduardo Castrillon 2009) De privata universiteten kräver även en terminsavgift utöver materialkostnaderna. Den statliga utbildningen är på sex år medan den privata utbildningen är på fyra år. Det finns väldigt många privata universitet och ibland kan dessa missbrukas. De som har pengar kan i princip köpa sin examen utan att ha klarat de nationella utbildningsmålen. (Milton Caceres Mariscal 2010) Alla tandläkarhögskolor är inte ackrediterade utan det är endast 14 universitet som har ackrediterats av Colegio Odontologico del Peru (COP). Dessa befinner sig i Lima, Ica, Cusco, Trujillo, Arequipa, Huancayo-Junin och Cerro de Pasco. Fyra av dessa är statliga och tio är privata. (Komabayashi 2008) Studentklinikerna har låga priser och erbjuder fler behandlingsalternativ än den statliga tandvården. (Eduardo Castrillon 2009) Det finns även vissa religiösa, statliga och icke statliga institutioner som erbjuder viss tandvård till invånarna i de allra fattigaste regionerna. Men dessa institutioners effekt på den orala hälsan i landet är mycket låg. (Eduardo Castrillon 2009)

18 18 Tillgängliga försäkringssystem Den tandvård som erbjuds beror på den enskildes försäkring. Försäkrade invånare med fastanställning inom den offentliga sektorn har rätt till att behandlas på EsSalud utan kostnad. Även den anställdes fru och barn under arton år har samma rättighet. Väntelistorna är oftast väldigt långa och tandvården som erbjuds är mycket begränsad. (Eduardo Castrillon 2009) Alla skolbarn under arton år och gravida kvinnor oavsett deras yrkesstatus har en statlig försäkring som ger de rätt till att behandlas på Ministerio de Salud. Deras priser är väldigt låga men behandlingen är begränsad. Även invånare som har liten inkomst besöker oftast Ministerio de Salud. (Eduardo Castrillon 2009) Invånare med fastanställning som inte arbetar inom den offentliga sektorn kan även teckna en privat försäkring. Dessa försäkringar, beroende på hur dyra de är, täcker tandvårdskostnaden till viss del. Den täcker oftast inte dyra behandlingar som till exempel implantat och ortodonti. Vanligtvis täcker försäkringen 25-40% av den totala tandvårdskostnaden. (Eduardo Castrillon 2009) Tandläkare utan gränser Tandläkare utan gränser Danmark (TUG) grundades formellt i Köpenhamn den 20:e januari Informellt grundades organisationen i maj 2002 i samband med att det första projektet gick av stapeln. Målet med organisationen är att förbättra tandhälsan i låginkomst länder. Organisationen anordnar projekt i låginkomst länder och sänder ut tandläkar- och tandhygienist volontärer samt studenter från respektive utbildning för fältarbete. Projekten är finansierade av medlemmar, sponsorer, privata donatorer samt i vissa fall med bidrag från Danish International Development Assistance (DANIDA). (TUG 2009) TUG har sedan 2002 arbetat med projekt för att förbättra den orala hälsan i Peru, Argentina, Filipinerna, Mauritania och Vietnam. Projekten innefattar akut tandvård, profylaxprogram, kompetensutveckling och rekommendationer för att upprätthålla god tandvård. (TUG 2009)

19 fick organisationen The Health Award of the Danish Association of Dentists för deras insatser inom oral hälsa i låg inkomst länder. (TUG 2009) Syfte och mål Enligt World Health Organization är orala sjukdomar ett globalt hälsoproblem som har gemensamma riskfaktorer med cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kroniska luftvägssjukdomar. (WHO 2011) I höginkomst länder räknar man med att tandvårdskostnaden går på cirka 5-10% av den allmänna vårdkostnaden. Detta utgör en betydande ekonomisk börda som låginkomstländerna inte kan bära. TUG syftar till att skapa förutsättningar för att förbättra den orala hälsan i låg inkomst länder. (TUG 2009) Organisationen lägger upp sitt arbete på följande vis för att uppnå dess mål: Organisationen sänder två gånger om året ut ett visst antal av sina medlemmar för att arbeta som volontärer ute på fälten. Deras arbete går ut på att behandla aktuella orala sjukdomar i de populationer som har störst vårdbehov samt att skapa förutsättningar för att förhindra fortsatt sjukdomsprogression. Stödet riktar sig främst till barn och ungdomar. Organisationen donerar begagnad tandläkarutrustning: instrument, verktyg, tandläkarstolar, tandläkarunitar etc. Organisationen undervisar den lokala personalen på plats som arbetar med tandvård eller i relation till tandvård i profylaktiska åtgärder etc. Organisationen ser till att ha ett gott samarbete med de lokalt verkande organisationerna, som ger information om den aktuella hälsostatusen och vilka speciella behov som behövs i regionen. Arbetet anordnas i samarbete med och med respekt för de lokalt existerande organisationerna. På så sätt kan TUG försäkra sig om att stödet når ut till rätt målgrupp samt att deras utsända arbetar under säkra former. Organisationen strävar efter att deras projekt skall integreras i lokala hälsoprogram så att resultatet av deras arbete blir varaktigt. Man vill ge undervisning och förmedla kunskap till de lokala organisationerna i regionen så att de så småningom själva kan

20 20 genomföra ett liknande arbete för att upprätthålla god oral hälsa. (TUG 2009) Medlemmar Alla som vill stödja organisationen att uppnå dess mål har rätt till att bli medlemmar. Medlemmar som arbetar som tandläkare och tandhygienister samt tandläkar- och tandhygienist studenter inom norden har möjlighet att delta i de anordnade projekten. Alla medlemmar har rätt till att medverka, rösta och utrycka sig under det årliga generella mötet som kallas AGM. Tandläkare och tandhygienister samt studenter från respektive yrkesgrupp kan bli invalda i styrelsen. Två medlemmar av styrelsen kan bestå av medlemmar med annan vårdinriktad utbildning. Varje medlem är skyldig att betala en medlemsavgift årligen. AGM är TUGs högsta beslutande organ och samtliga beslut som görs under ett AGM möte gäller i ett år. Omval kan förekomma. (TUG 2009) Styrelsen Styrelsen består av sju medlemmar: 1. Ordförande 2. Vice ordförande 3. Kassör 4. Sekreterare 5. Tre övriga styrelseledamöter Ordförande kallar till styrelsesammanträden då detta anses behövas. Styrelsesammanträden kan också äga rum på förfrågan av minst två styrelsemedlemmar. Styrelsen är beslutsmässiga då minst fyra medlemmar är närvarande. Ordförande har den slutgiltiga rösten i de fall då röstningen inte får någon majoritet. Styrelsen ansvarar för att utforma och godkänna projekt och för att besluta vilka som får arbeta ute på fältet. Styrelsemedlemmarna är obetalda men viss kompensation för arbetsresor och dagtraktamenten kan ibland förekomma. Det ska då finnas tillräckligt med resurser för detta samt att kompensationen inte skall gå emot överenskommelser med organisationens sponsorer.

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Att leva med knappa ekonomiska resurser

Att leva med knappa ekonomiska resurser Att leva med knappa ekonomiska resurser Anneli Marttila och Bo Burström Under 1990-talet blev långvarigt biståndstagande alltmer vanligt. För att studera människors erfarenheter av hur det är att leva

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst

Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst Karin Melinder Folkhälsovetare. Med dr. Statens Folkhälsoinstitut, 831 40 Östersund. E-post: karin.melinder@fhi.se. www.folkhalsatillitjamlikhet.se.

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Liv & Hälsa tand. December 2009

Liv & Hälsa tand. December 2009 Liv & Hälsa tand December 9 Jörgen Torstensson Tandvårdsenheten Landstinget Sörmland Gunnar Ekbäck Hälsokansliet Landstinget Örebro 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Allmänt om tandhälsa... 5 Undersökningen

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Maglev Trains The superior type of trains Namn: Felix Goding

Maglev Trains The superior type of trains Namn: Felix Goding Maglev Trains The superior type of trains Namn: Felix Goding Klass: TE14A Datum: 02/03-2015 Abstract This report is about how and why Maglev trains are better than ordinary high-speed trains. I will prove

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 Jämställd vård Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 En god hälsa och en vård på lika villkor till hela befolkningen God vård innebär att vården är kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I Please answer the following questions in English language. 1. Is this your country s ECPA entry or is it an additional project. (Only one ECPA entry per country

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Larsson et al Accepterad för publicering den 3 mars 2000 Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Bengt Larsson, Nils Bäckman och Anna-Karin Holm I en tidigare publicerad studie undersöktes

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Medan ni väntar. Diskutera med din närmaste granne Ta reda på vem han/hon är Och varför grannen är här, och vad vill han/hon ha ut av föreläsningen?

Medan ni väntar. Diskutera med din närmaste granne Ta reda på vem han/hon är Och varför grannen är här, och vad vill han/hon ha ut av föreläsningen? Medan ni väntar Diskutera med din närmaste granne Ta reda på vem han/hon är Och varför grannen är här, och vad vill han/hon ha ut av föreläsningen? Mötet med ungdomar i din medicinska vardag Margrethe

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Invandrarindex Sandviken

Invandrarindex Sandviken Nyanlända invandrares syn på Gävleborgs Län och Norrland som helhet. Invandrarindex 1 Sandviken 1-11-6 Invandrarindex 1 (94) 1 % 9 8 7 6 4 Är du. 44 Kvinna 4 6 Man Invandrarindex 2 (94) 2 Bas total: 3.1

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Uppföljning av etiska krav

Uppföljning av etiska krav Uppföljning av etiska krav Uppföljning av stenprodukter i entreprenader Entreprenaderna upphandlade enligt LOU Inspektioner utförda under 2010 Fortsatt arbete under 2011 Samarbete Samarbete mellan Göteborg,

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden Asylum seekers -health evaluation and vaccination Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden 2015 1,014,836 people made it into the EU zone by sea routes 3,771 either went missing or died (UNHCR)

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer