Volontärarbete med Tandhälsa utan gränser Danmark (TUG) i Peru

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volontärarbete med Tandhälsa utan gränser Danmark (TUG) i Peru"

Transkript

1 1 Volontärarbete med Tandhälsa utan gränser Danmark (TUG) i Peru Jämförande studie om orofacial smärta i två städer i Peru med olika socioekonomisk status Rosa Ansari Handledare Per Alstergren

2 2 Abstract Aim To compare prevalence and impact of orofacial pain in patients who seek emergency care at Dental Health Without Borders Denmark (TUG) in two Peruvian cities with different socioeconomic status, Trujillo and Moyobamba. Methods Literature study about Peru and its health care, two interviews with dentists working in Peru and an on-site survey were conducted. The dentists Eduardo Castrillon and Milton Caceres Marisca were interviewed. A questionnaire with questions about orofacial pain and its impact on quality of life and patients' medication was carried out in Trujillo and Moyobamba at TUG s temporary clinic for emergency visits. All patients who sought care at TUG were consecutively enrolled and the collection was completed when fifty patients participated in each city. Results The age of the participants was lower in Trujillo than in Moyobamba (p <0.001). There was a greater proportion of men and a smaller proportion of patients taking any form of medication among the patients in Trujillo (p = and p <0.001). In Moyobamba, there was a greater proportion of patients who suffered from orofacial pain (p <0.001). Tooth pain occurred more frequently in Moyobamba compared to Trujillo (p <0.001). The pain also affected the daily activities of the patients in Moyobamba, which it did not do in Trujillo (p <0.001). Conclusions Unfortunately, no firm conclusions can be drawn from this study due to the differences in age and gender distribution between the two cities. However, in Moyobamba, where the percentage of women patients was higher, it seems to be more common with orofacial pain and higher consumption of drugs while orofacial pain affects the daily life negatively.

3 3 Sammanfattning Syfte Jämföra förekomst och inverkan av orofacial smärta hos de patienter som söker akut vård hos Tandhälsa utan gränser Danmark (TUG) i två peruanska städer med olika socioekonomisk status, Trujillo och Moyobamba. Material och metod Litteraturinsamling om Peru och dess hälsovård, två intervjuer med tandläkare verksamma i Peru och en enkätundersökning genomfördes. Intervjuerna gjordes med tandläkare Eduardo Castrillon DDS, M.Sc. PhD och allmäntandläkare Milton Caceres Marisca. En enkätundersökning med frågor om orofacial smärta och dess inverkan på livskvaliteten samt patienternas medicinering genomfördes i Trujillo och Moyobamba vid TUGs tillfälliga mottagning för akutbesök. Alla patienter som sökte vård hos TUG inkluderades konsekutivt och insamlingen avslutades när femtio patienter deltagit i varje stad. Resultat Patienternas ålder var lägre i Trujillo än i Moyobamba (p<0,001). Det var en signifikant större andel män och en mindre andel patienter som tog någon form av läkemedel bland patienterna i Trujillo (p=0,022 respektive p<0,001). I Moyobamba var det en större andel av patienterna som led av någon form av orofacial smärta (p<0,001). Tandsmärta förekom oftare i Moyobamba jämfört med i Trujillo (p<0,001). Smärtan påverkade även de dagliga aktiviteterna i Moyobamba, vilket den inte gjorde i Trujillo (p<0,001). Konklusion På grund av åldersskillnaden och skillnad i könsfördelning mellan de två städerna kan inga säkra slutsatser dras. I Moyobamba, där den kvinnliga andelen av patienten var högre, verkar det vara vanligare med orofacial smärta och högre förbrukning av läkemedel samtidigt som orofacial smärta påverkar det dagliga livet negativt.

4 4 Introduktion Orofaciala sjukdoms tillstånd är ett välkänt globalt hälsoproblem. I många utvecklingsländer finns det för lite resurser för att kunna skapa ett välfungerande tandvårdssystem som ger nödvändig tandvård till hela befolkningen. Dessutom är kunskap om den orala hälsans betydelse ofta mycket låg i dessa länder och den fattiga befolkningen har inte råd att söka den vård de behöver. Denna problematik är mycket påtaglig i Peru där det inom landet föreligger stor socioekonomisk obalans. (Årsredovisning 2008) Enligt studien Intensity and extent of Oral Impacts on Daily Performances by type of self-perceived oral problems rapporterade 82% av alla peruanska skolbarn mellan elva till tolv år från fyra offentliga skolor i Lima minst ett oralt problem (tandsmärta, gingivit, karies, orofacial missbildning etc.) som påverkade deras livskvalitet under en tre månaders period. Det mest förekommande besväret var tandsmärta, som påverkade sju av åtta vardagsaktiviteter. Den vanligaste vardagsaktiviteten som påverkades av orala tillstånd var förtäring. Social kontakt, skratta och studera var aktiviteter som påverkades mer sällan. Men när dessa aktiviteter väl påverkades så blev effekten mer allvarlig jämfört med andra dagliga aktiviteter. Detta visar på att orala problem har en stor påverkan på sociala och psykologiska faktorer. (Bernabé et al. 2007) Studien lyfter även fram att mer forskning behövs för att ta reda på hur orala faktorers påverkan på livskvaliteten varierar beroende på kön, ålder och socioekonomisk status. (Bernabé et al. 2007) Enligt studien Oral health and daily performance in adults in Chapacó, Santa Catarina State, Brazil så påverkade den orala hälsan de vardagliga rutinerna hos en femtedel av de vuxna deltagarna mellan år. Även faktorer som trångboddhet, kvinnligt kön, leva i låginkomstområden och orofacial smärta under de senaste sex månaderna påverkade livskvaliteten. (Lacerda et al. 2008) 14,5% av brasilianska ungdomar mellan år som undersöktes i en studie medgav att tandsmärta påverkade deras dagliga liv i stor utsträckning. Detta var vanligare hos flickor än hos pojkar. 19,7 % av barnen som levde under socioekonomisk sämre förhållanden upplevde påverkan på dagliga

5 5 aktiviteter. Av barnen som hade det socioekonomiskt bättre ställt så var det endast 7,8 % av barnen som rapporterade att tandsmärta hade någon påverkan på det dagliga livet. (Goes et al. 2008) Denna uppsats innehåller tre delar, varav en vetenskaplig del. Del 1 är en beskrivning av Peru och dess sjuk- och tandvård samt en beskrivning av Tandhälsa utan gränser (TUG), del 2 är en reseberättelse och den sista delen är en jämförande undersökning. Syfte Projektet syftar till att jämföra grad av orofacial smärta och funktion hos de patienter som söker akut vård hos TUG i de två städerna där projektet kommer att äga rum, Trujillo och Moyobamba. Frågeställningar Föreligger det någon skillnad i orofacial smärta och käkfunktion mellan patienter som söker akut tandvård i två socioeknomiskt skilda peruanska städer? Följande kompletterande frågeställningar kommer också att belysas under fältarbetet: Vilka förebyggande åtgärder vidtas för att minimera smittorisk? Vilka individer söker vård hos TUG? Vilken är de vanligaste åkommor som patienterna söker vård för? Hur informerar man den lokala befolkningen om TUGs arbete? Material och Metod Jag har använt mig utav tre olika typer av material: litteraturinsamling, två intervjuer och en enkätundersökning. Litteraturinsamling Informationen om Peru kommer från WHO s, CIA s samt hjälporganisationen HelpPeru s hemsidor kompletterat med material från artiklar som sökts via PubMed, rapport från socialstyrelsen, artikeln Many peruvians struggle to gain health care access, statistisk data från Sociedad Peruana de administracion de salud, samt information ur intervjuerna. Det

6 6 har varit svårt att finna relevant material om Trujillo, Moyobamba samt sjukvårds- och tandvårdssystemet i Peru. Information om dessa delar har därför tagits främst ur intervjuerna. Beskrivning av organisationen Tandhälsa Utan Gränser (TUG) har gjorts med hjälp av data från deras hemsida och deras årsredovisning år 2008 Intervju Eftersom litteraturinsamlingen inte var tillräcklig kompletterades datainsamling med två intervjuer. Intervjuerna skedde via e-post (Bilaga 1 och 2). Intervjuerna gjordes med tandläkare Eduardo Castrillon DDS, M.Sc. PhD och allmäntandläkare Milton Caceres Mariscal. Eduardo är ursprungligen från Trujillo och har varit yrkesverksam tandläkare i Peru men han arbetar i Danmark nu. Milton var den peruanska tandläkaren som arbetade med oss under projektet med TUG. Kvantitativ enkätundersökning Utformning av enkät Generella frågor om orofacial smärta och käkfunktion. Enkäten utformades på engelska och skickades sedan till en spansktalande dansk tandläkare i TUG för översättning. (Bilaga 3) Inklusion och exklusion av patienter Alla patienter med en ålder av 17 år eller högre och som sökte vård hos TUG inkluderades. Insamlingen avslutades när femtio patienter deltagit i varje stad. Insamling av data På grund av språkliga hinder och mycket högt patientflöde togs data upp av den sköterska som tog emot patienterna. Innan datainsamling gavs noggranna instruktioner om hur upptag av data skulle ske. Definition av smärta enligt IASP Smärta är en individuell sensorisk och emotionell upplevelse som kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada eller uttryckas i termer av sådan skada.

7 Statistik För deskriptiv statistik användes icke-parametrisk statistik på grund av datas karaktär och icke-normalfördelade natur. En sannolikhetsnivå på p<0,05 betraktas som signifikant. 7

8 8 Bakgrund Allmän fakta Peru är det tredje största landet i Sydamerika om man ser till dess landyta. Peru kan delas in i tre distinkta områden (Fig 1); Costa (kustregionen i väst), Sierra (anderna och sluttningarna i öster)och Selva (regnskogen i öster). Fig 1 De tre distinkta regionerna i Peru (HelpPeru 2006) Landskapet i Peru är mycket varierande. Man kan uppleva allt från torra, sandiga stränder till rått ökenlandskap. Klimatet varierar också i hög grad beroende på landsdel. Kustregionen är den mest torra och ofruktbara regionen i landet. Det regnar mycket sällan i dessa området och det är inte mycket som kan växa här. (HelpPeru 2006) Befolkning Innan Syd Amerika koloniserades av spanjorerna var nästan hela Peru en del av Inka imperiet. Inka befolkningen minskade dock kraftigt i takt med spanjorernas infart. Detta på grund av krig, främmande sjukdomar, undernäring och bristande omsorg. Inka populationen minskade med nästan 90% totalt mellan år 1530 till Tabell 1 visar befolkningsreduktionen under dessa år samt hur lång tid det tog för befolkningen att återhämta sig efter kolonisationen. (HelpPeru 2006)

9 9 Tabell 1. Befolkningsreduktion av inka populationen mellan år 1530 och 1836 (HelpPeru 2006) Dagens Peru kännetecknas av en etnisk mix bestående av den vita befolkningen, amerindianer, mestizobefolkningen samt övrig befolkning. Till den övriga befolkningen räknas bland annat mörkhyade, kineser och japaner (Fig 2). (HelpPeru 2006)

10 10 Fig 2. Olika folkgrupper i Peru (HelpPeru 2006) Innan kolonisationen bestod området nästan helt av ursprungsbefolkningen som idag kallas för amerindianer. Med kolonisationen anlände den vita mannen till regionen. Ett stort antal kineser och japaner migrerade till Peru under för att arbeta i gruvor och järnvägar. Mestizofolket är en blandras av den inhemska och den vita befolkningen. Amerindianerna är det största etniska gruppen, sedan är det mestizobefolkningen och efter dem kommer den vita befolkningsgruppen. Trots att större delen av befolkningen är inhemsk så ligger makt och rikedom i huvudsak hos den vita befolkningen. Diskriminering sker ofta av ursprungsbefolkningen samt av den mörkhyade befolkningsgruppen (HelpPeru 2006). Mer än en tredjedel av befolkningen bor i huvudstaden Lima. På landsbygden bor det främst amerindianer som nästan helt är beroende av jordbruk för att livnära sig. I dessa regioner pratar de flesta quechua och lever ett mycket traditionellt liv medan befolkningen i städerna lever ett liv som är stark influerat av Europa. Spanska är det språk som brukas mest i stadsregionerna. (HelpPeru 2006) Ungefär 80% av befolkningen är romerska katoliker. Inkakulturen dyrkade naturen och solen som gav liv till allt. Men dessa trosläror förbjöds av spanjorerna och befolkningen blev mer eller mindre tvungna till att konvertera till romersk-katolska kyrkan. (HelpPeru 2006)

11 11 Befolkningsstatetik Den genomsnittliga årliga befolkningsökningen har sjunkit från 2,8% år till 1,7% år Det globala fruktsamhetstalet har sjunkit från 3,4 barn per kvinna år 1993 till 2,9 barn per kvinna år Det har varit en stadig minskning av det totala antalet dödsfall per år och 1000 personer från 21,6 till 6,5 mellan perioderna och Under denna period ökade även den förväntade livslängden vid födelsen från 43,9 till 68,3 år. (PAHO 2009) Denna utveckling är bland annat till följd av framsteg inom medicinsk vetenskap och bättre levnadsstandard hos befolkningen. Utvecklingen mot mindre familjer kan tänkas ha göra med bättre utbildning och godkännande av familjeplaneringsåtgärder i ett mer modernt katolskt samhälle. (HelpPeru 2006) Men skillnaden mellan den välbeställda befolkningen jämfört med den fattiga befolkningen är stor i landet. I Huancarelica regionen, där ursprungsbefolkningen är en majoritet, är riskerna för att dö tre gånger högre än i till exempel den mer rika staden El Callao. Ännu större skillnad var det mellan de olika regionerna gällande den förväntade livslängden vid födelsen. I Huancarelica låg siffran på 56,8 år medan det i El Callao låg på 78,0 år. (PAHO 2009) Ekonomi Perus ekonomi avspeglar dess varierade landskap (kusten, bergsområden eller djungelområden). I bergsområdena finns rikliga mineraltillgångar och längs kusten återfinns bra fiske. (HelpPeru 2006) Mellan 2002 och 2006 växte Perus bruttonationalprodukt med mer än 4% per år med stabil växelkurs och låg inflation. Till följd av högre världsmarknadspriser på mineraler och metaller samt regeringens aggressiva handelsliberaliseringsstrategier ökade tillväxten till 9% per år under 2007 och Perus snabba ekonomiska tillväxt har lett till att den nationella fattigdomen sjunkit med 15% sen Trots Perus starka makroekonomiska framgång är ekonomin väldigt beroende av växlingar i världsmarknadspriserna. Detta på grund av att landet är alltför beroende av försäljningen av deras mineraltillgångar. När världsmarknadspriserna sjunker så påverkas även Perus ekonomi markant (Fig 3). (CIA 2009)

12 12 Fig 3. Bruttonationalprodukt (GDP) per capita i Peru respektive i Frankrike mellan år 1969 och år Peru s ekonomi var under denna tid ostabil och starkt beroende av världsmarknadspriserna. (HelpPeru 2006) En annan faktor som bidrar till att Perus ekonomi är ojämn är den dåligt utbyggda infrastrukturen som utgör hinder för spridning av tillväxten i ickekustområden. Detta medför att inte alla peruaner kunnat vara med och ta del av fördelarna med den ekonomiska tillväxten. (CIA 2009) Den extrema fattigdomen sjönk från 26,8% av befolkningen under 1991 till 14,8% år Den fattiga befolkningen varierade från 57,4% år 1991, 50,7% år 1997 till 54,1% år Mellan år 1997 och 2000 ökade kvoten mellan den rikaste och den fattigaste befolkningen från 4,9 till 7,8%. Av siffrorna kan man utläsa att Perus ekonomi stärkts men att detta inte gynnar alla. Klyftan mellan den rika och den fattiga befolkningen fortsätter att öka. (PAHO 2009) Trujillo Kustort i norra Peru som är den tredje folkrikaste i landet. Trujillo är det ekonomiskt viktigaste centret i norra Peru. (Milton Caceres Mariscal 2010) 27,2% av befolkningen lever i fattigdom och staden klassas som den mest kriminella i hela landet. 13% av befolkningen är outbildade. (Milton Caceres Mariscal 2010)

13 13 I staden finns två tandläkarhögskolor, en statlig och en privat. Privata tandläkarkliniker är många men det är väldigt dyrt med tandvård. Även sjukhusen erbjuder tandvård men endast enklare behandlingar. För den del av befolkningen som kan betala finns alltså tandvård tillgänglig i staden. (Milton Caceres Mariscal 2010) Moyobamba Stad i norra Peru som är den administrativa huvudorten av regionen San Martin. Moyobamba är mindre kriminellt än Trujillo. Ekonomin bygger främst på jordbruket speciellt deras odlingar av kaffe. 19,8% av befolkningen är outbildade. Jämfört med Trujillo har Moyobamba sämre socioekonomisk status. (Milton Caceres Mariscal 2010) Det finns endast en privat tandläkarhögskola i staden. Tillgängligheten till tandvård är ungefär densamma som i Trujillo men det som skiljer är att en stor del av befolkningen i Moyobamba bor långt utanför stadskärnan och har därmed svårt att ta sig in till klinikerna. Befolkningen i dessa områden är ofta även mycket fattiga och har inte råd med tandvård. (Milton Caceres Mariscal 2010) Hälso- och sjukvårdssystem Hälso- och sjukvårdssystemet i Peru leds dels av hälsovårdsministeriet, Ministerio de Salud, och dels av socialförsäkringssystemet, EsSalud. Hälsovårdsministeriet ansvarar för en grundläggande hälso- och sjukvård till de medborgare som inte är försäkrade. EsSalud ansvarar för hälso- och sjuvård till de medborgare som arbetar inom den offentliga sektorn och är försäkrade, vanligen som en del av anställningsavtalet (Tabell 2). (HelpPeru 2006) EsSalud har de bästa sjukhusen i Peru och erbjuder även den bästa vården. De anställda måste betala runt 32 euro per månad. För de som inte arbetar inom den offentliga sektorn kan en privat försäkring tecknas. (Milton Caceres Mariscal 2010)

14 14 Försäkring % av befolkning EsSalud 19,7% Privat 1,6% Militär (polis) 1,3% Annan form av försäkring 9,3% Utan försäkring 67,7% Tabell 2. Sjukförsäkringstrender i Peru 2000 (Sociedad Peruana de administracion de salud 2010) De vårdutmaningar som Peru står inför är brist på resurser och medel, dålig förvaltning av resurser, brist på läkare i avlägsna delar av landet och hälsoproblem i samband med El Niño fenomenet. Under ett El Nino fenomen drabbas Sydamerikas kust av kraftiga regn som kan orsaka förödande översvämningar. Även de som försörjer sig på sitt fiske får förödande konsekvenser då fiskebeståndet utanför Perus kust minskar kraftigt. (HelpPeru 2006) Endast 4,7% av BNP går till hälso- och sjukvård. Det är det lägsta ekonomiska stödet i hela Latinamerika. (Milton Caceres Mariscal 2010) Subventionerad hälsovård är tillgänglig till de som inte har försäkring, barn samt gravida kvinnor. Då många i Peru tillhör den fattiga populationen är det trots subventioneringen många som inte har råd med en basal sjukvård. (HelpPeru 2006) Den statliga sjukförsäkringen, Seguro Integral de Salud, har på senare tid infört gratis sjukvård och medicinering till den allra fattigaste befolkningen. Men trots detta är det färre fattiga som söker vård och får de mediciner som de är i behov av. Ofta när individer som har rätt till gratis sjukvård söker sig till sjukhus får de ändå betala för behandlingen och eventuell medicinering. Information till dessa individer och sjukvårdspersonal om denna nyinförda förmån måste förbättrats för att det skall kunna utnyttjas på optimalt vis. (Kristiansson et al. 2009) Att resurserna genom historien har misskötts är ett annat stort problem. Fram till 2003 togs hälso- och sjukvårds beslut för hela landet från Lima. De

15 15 beslut som tas för en storstad som Lima är dock inte anpassningsbara i landsbygden. Detta leder till att beslutet ofta missgynnade landsbygdsbefolkningen. Sedan 2003 har en mer decentraliserat beslutsfattande för hälso- och sjukvårdsplaneringen börjat tas. (HelpPeru 2006) De som drabbats på ett negativt sätt av systemet är de människor med sämst ekonomisk status i landet. De flesta av de fattigaste människorna i Peru lever i Andiska höglandet eller i regnskogsregionerna. De är just dessa området som hälsoproblemen är mest akuta. El Nino orsakar kraftiga regnfall i Anderna. Översvämning blir följden och som konsekvens av detta sprids sjukdomar som kolera och dysenteri. (HelpPeru 2006) I artikeln Many Peruvians Struggle to gain health Care Access skriven år 2006 säger Pedro Francke som är nationell samordnare av paraplyorganisationen Faro Salud (= Hälsoforum) att: "A very serious problem for Peru is that about 25 percent of the population has no access to health care. The biggest reason is economic. Many people have to pay at public hospitals for operations, medicine, etc. And since more than 50 percent of the population is poor, and 20 percent lives in extreme poverty, many people do not have the resources to pay for health care." (Voice of America 2006) I samma artikel säger även Elizabeth Flores som arbetar som volontär i kyrkan att: "Many people already have large tumors or are completely incapacitated, close to death, by the time they get medical care," she says. "We need help so that health centers can treat everyone, especially those in rural areas without financial resources." (Voice of America 2006) En faktor som försvårar tillgängligheten av vård i vissa delar av landet är språket. Många vårdgivare talar endast spanska och behärskar inte något av de nativa språken. 13,2% av befolkningen pratar Quechua, som är det näst största språket i Peru. I djungeln talar man runt sjuttio olika språk. Detta medför kommunikationssvårigheter vilket resulterar i att den ickespansktalande befolkningen missgynnas och får sämre vård. (Milton Caceres Mariscal 2010)

16 16 De Quechua talande regionerna i Ayacucho har stora vårdutmaningar på grund av fattigdom, ingen tillgång till sjukvård och geografisk isolering. Majoriteten av den lokala vårdpersonalen (projektansvariga, traditionella förlossningspersonal och traditionella helare ) i dessa regioner är qeuchua talande män med bristande utbildning som främst arbetar volontärt. (Brown et al. 2006) Tandvårdsystemet i Peru Oral hälsa År 2000 var kariesprevalensen 84% och DMFT index var 5,6 för tolvåriga barn. Under samma år var prevalensen av parodontal sjukdom 85% och av bettavvikelser 70%. (PAHO 2009) Tolvåriga barn i Lima som lever under fattigdom (=inte kan tillgodose sina grundläggande behov) har 2.25 gånger mer risk att få karies jämfört med barn som lever i familjer som har det bättre ställt ekonomiskt. (Delgado-Angulo et al. 2009) Även barn som får genomgå en mild till moderat period av undernäring under det första levnadsåret får en ökad kariesaktivitet båda i det primära och permanenta bettet. (Alvarez 1995) I Sverige var 61% av alla tolvåriga barn (19 landsting som rapporterade data till socialstyrelsen) kariesfria under år Medelvärde DFT - index var 1,0 under samma år för tolvåringar.(socialstyrelsen 2006) Medelvärde DMFT-index under år 1998 var 1.0 hos tolvåriga barn i Sverige.(Nishi et al. 2002) Enligt studien Oral health and the postcontact adaptive transition: A contextual reconstruction of diet in Mòrrope, Peru så blev den orala hälsan hos ursprungsbefolkningen sämre efter spanjorernas kolonisation. Efter kolonisationen fick inte den infödda Mochica befolkningen tillgång till att samla föda på samma sätt som tidigare. Detta medförde att Mochica befolkningen började använda sig utav kolhydrater i allt större utsträckning, vilket gav negativa effekter på den orala hälsan. (Klaus, Tam 2010)

17 17 Tandvård i Peru Tandvården räknas som en del av hälso- och sjukvårdsystemet och kan delas upp i tre olika delar: Privat tandvård Statlig tandvård Studentklinikerna Den huvudsakliga försörjaren för oral hälsa är privat tandvård. Den statliga tandvården erbjuder begränsad tandvård. De behandlingar som erbjuds är profylax, extraktioner, amalgam och compositfyllningar samt endodonti till väldigt liten utsträckning. (Eduardo Castrillon 2009) Det finns 24 studentkliniker i Peru. Tio av dessa kliniker befinner sig vid statliga universitet där utbildningen är kostnadsfri men studenterna måste själva finansiera all material som krävs för utbildningen (alginat, highspeed turbin, instrument etc.). (Eduardo Castrillon 2009) De privata universiteten kräver även en terminsavgift utöver materialkostnaderna. Den statliga utbildningen är på sex år medan den privata utbildningen är på fyra år. Det finns väldigt många privata universitet och ibland kan dessa missbrukas. De som har pengar kan i princip köpa sin examen utan att ha klarat de nationella utbildningsmålen. (Milton Caceres Mariscal 2010) Alla tandläkarhögskolor är inte ackrediterade utan det är endast 14 universitet som har ackrediterats av Colegio Odontologico del Peru (COP). Dessa befinner sig i Lima, Ica, Cusco, Trujillo, Arequipa, Huancayo-Junin och Cerro de Pasco. Fyra av dessa är statliga och tio är privata. (Komabayashi 2008) Studentklinikerna har låga priser och erbjuder fler behandlingsalternativ än den statliga tandvården. (Eduardo Castrillon 2009) Det finns även vissa religiösa, statliga och icke statliga institutioner som erbjuder viss tandvård till invånarna i de allra fattigaste regionerna. Men dessa institutioners effekt på den orala hälsan i landet är mycket låg. (Eduardo Castrillon 2009)

18 18 Tillgängliga försäkringssystem Den tandvård som erbjuds beror på den enskildes försäkring. Försäkrade invånare med fastanställning inom den offentliga sektorn har rätt till att behandlas på EsSalud utan kostnad. Även den anställdes fru och barn under arton år har samma rättighet. Väntelistorna är oftast väldigt långa och tandvården som erbjuds är mycket begränsad. (Eduardo Castrillon 2009) Alla skolbarn under arton år och gravida kvinnor oavsett deras yrkesstatus har en statlig försäkring som ger de rätt till att behandlas på Ministerio de Salud. Deras priser är väldigt låga men behandlingen är begränsad. Även invånare som har liten inkomst besöker oftast Ministerio de Salud. (Eduardo Castrillon 2009) Invånare med fastanställning som inte arbetar inom den offentliga sektorn kan även teckna en privat försäkring. Dessa försäkringar, beroende på hur dyra de är, täcker tandvårdskostnaden till viss del. Den täcker oftast inte dyra behandlingar som till exempel implantat och ortodonti. Vanligtvis täcker försäkringen 25-40% av den totala tandvårdskostnaden. (Eduardo Castrillon 2009) Tandläkare utan gränser Tandläkare utan gränser Danmark (TUG) grundades formellt i Köpenhamn den 20:e januari Informellt grundades organisationen i maj 2002 i samband med att det första projektet gick av stapeln. Målet med organisationen är att förbättra tandhälsan i låginkomst länder. Organisationen anordnar projekt i låginkomst länder och sänder ut tandläkar- och tandhygienist volontärer samt studenter från respektive utbildning för fältarbete. Projekten är finansierade av medlemmar, sponsorer, privata donatorer samt i vissa fall med bidrag från Danish International Development Assistance (DANIDA). (TUG 2009) TUG har sedan 2002 arbetat med projekt för att förbättra den orala hälsan i Peru, Argentina, Filipinerna, Mauritania och Vietnam. Projekten innefattar akut tandvård, profylaxprogram, kompetensutveckling och rekommendationer för att upprätthålla god tandvård. (TUG 2009)

19 fick organisationen The Health Award of the Danish Association of Dentists för deras insatser inom oral hälsa i låg inkomst länder. (TUG 2009) Syfte och mål Enligt World Health Organization är orala sjukdomar ett globalt hälsoproblem som har gemensamma riskfaktorer med cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kroniska luftvägssjukdomar. (WHO 2011) I höginkomst länder räknar man med att tandvårdskostnaden går på cirka 5-10% av den allmänna vårdkostnaden. Detta utgör en betydande ekonomisk börda som låginkomstländerna inte kan bära. TUG syftar till att skapa förutsättningar för att förbättra den orala hälsan i låg inkomst länder. (TUG 2009) Organisationen lägger upp sitt arbete på följande vis för att uppnå dess mål: Organisationen sänder två gånger om året ut ett visst antal av sina medlemmar för att arbeta som volontärer ute på fälten. Deras arbete går ut på att behandla aktuella orala sjukdomar i de populationer som har störst vårdbehov samt att skapa förutsättningar för att förhindra fortsatt sjukdomsprogression. Stödet riktar sig främst till barn och ungdomar. Organisationen donerar begagnad tandläkarutrustning: instrument, verktyg, tandläkarstolar, tandläkarunitar etc. Organisationen undervisar den lokala personalen på plats som arbetar med tandvård eller i relation till tandvård i profylaktiska åtgärder etc. Organisationen ser till att ha ett gott samarbete med de lokalt verkande organisationerna, som ger information om den aktuella hälsostatusen och vilka speciella behov som behövs i regionen. Arbetet anordnas i samarbete med och med respekt för de lokalt existerande organisationerna. På så sätt kan TUG försäkra sig om att stödet når ut till rätt målgrupp samt att deras utsända arbetar under säkra former. Organisationen strävar efter att deras projekt skall integreras i lokala hälsoprogram så att resultatet av deras arbete blir varaktigt. Man vill ge undervisning och förmedla kunskap till de lokala organisationerna i regionen så att de så småningom själva kan

20 20 genomföra ett liknande arbete för att upprätthålla god oral hälsa. (TUG 2009) Medlemmar Alla som vill stödja organisationen att uppnå dess mål har rätt till att bli medlemmar. Medlemmar som arbetar som tandläkare och tandhygienister samt tandläkar- och tandhygienist studenter inom norden har möjlighet att delta i de anordnade projekten. Alla medlemmar har rätt till att medverka, rösta och utrycka sig under det årliga generella mötet som kallas AGM. Tandläkare och tandhygienister samt studenter från respektive yrkesgrupp kan bli invalda i styrelsen. Två medlemmar av styrelsen kan bestå av medlemmar med annan vårdinriktad utbildning. Varje medlem är skyldig att betala en medlemsavgift årligen. AGM är TUGs högsta beslutande organ och samtliga beslut som görs under ett AGM möte gäller i ett år. Omval kan förekomma. (TUG 2009) Styrelsen Styrelsen består av sju medlemmar: 1. Ordförande 2. Vice ordförande 3. Kassör 4. Sekreterare 5. Tre övriga styrelseledamöter Ordförande kallar till styrelsesammanträden då detta anses behövas. Styrelsesammanträden kan också äga rum på förfrågan av minst två styrelsemedlemmar. Styrelsen är beslutsmässiga då minst fyra medlemmar är närvarande. Ordförande har den slutgiltiga rösten i de fall då röstningen inte får någon majoritet. Styrelsen ansvarar för att utforma och godkänna projekt och för att besluta vilka som får arbeta ute på fältet. Styrelsemedlemmarna är obetalda men viss kompensation för arbetsresor och dagtraktamenten kan ibland förekomma. Det ska då finnas tillräckligt med resurser för detta samt att kompensationen inte skall gå emot överenskommelser med organisationens sponsorer.

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Liv & hälsa Ung Västmanland

Liv & hälsa Ung Västmanland Liv & hälsa Ung Västmanland E3 kunskapsunderlag om ungas hälsa Visst berör det tandvården? Tandläkare Klinikchef Folktandvården Samverkan - primärvård barnhälsovård beställare tandvård barn som riskerar

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010 Rapport 2010:1 Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar Kohortanalyser Linköping augusti 2010 Kerstin Aronsson Madeleine Borgstedt-Risberg Lars Walter www.lio.se/fhvc Innehållsförteckning

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Socioekonomi och tandhälsa

Socioekonomi och tandhälsa Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2012 Folkhälsocentrum Linköping oktober 2013 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se/fhc Inneha llsfo rteckning Inledning... 2 Bakgrund...

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA 48 KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA HÄLSA En befolknings hälsotillstånd avspeglar både medborgarnas livsstil och hälsooch sjukvårdens förmåga att förebygga och bota sjukdomar. När det gäller hälsa och välfärd

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014 Tandhälsorapport Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013 Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg.

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. Nytänkande och utveckling inom hemmatjänst i den västliga värld Samordning av socialtjänst och hälsovård Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. docent,, Islands Universitet Reykjavík,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI ehälsa Möjlighet till patientinflytande eller Hot mot patientintegritet? Health Informatics Centre, Dept. of LIME and Dept.

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social NAS John Holmberg Klimatomställningen och det goda livet Konferensen: Arena hållbar stad, Göteborg, 6 nov John Holmberg Professor i fysisk resursteori och vicerektor vid Chalmers Ekogisk Social Ekonomisk

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Tidig kariesutveckling

Tidig kariesutveckling Karies utveckling och omfattning hos barn i förskoleåldern Margaret Grindefjord Eastmaninstitutet Folktandvården i Stockholm Seminarium i Hamar 3 oktober 23 Karies epidemiologi Tidig kariesutveckling Prevalens

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Kvalitet i barn- och ungdomstandvården

Kvalitet i barn- och ungdomstandvården Kvalitet i barn- och ungdomstandvården Göran Dahllöf Institutionen för Odontologiska, avdelningen för ortodonti och pedodonti Barn- och ungdomstandvårdens mål Att skola in patienter till tandvården så

Läs mer