Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?"

Transkript

1 Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?

2

3 Förord Personal från företag som Manpower, Poolia och Uniflex har blivit ett vanligt inslag i industrin runt om i Sverige, bland annat som följd av att den svenska arbetsmarknaden är hårt reglerad. Med anledning av den omfattande inhyrningen har Teknikföretagen valt att ta fram denna rapport. Syftet är att bidra med ökad kunskap om teknikbranschens aktuella användning av bemanningsföretag. Rapporten är en uppföljning av en likartad rapport som togs fram av Teknikföretagen för några år sedan. 1 Både inhyrning från svenska och utländska bemanningsföretag omfattas dock denna gång. I rapporten beskrivs dessutom hur personalneddragningar hanteras i teknikföretag samt hur inhyrningen påverkas av konjunkturavmattningen. Viktiga slutsatser är att konjunkturnedgången på kort tid gjort att inhyrningen i teknikföretag minskat kraftigt. Personalinhyrningen har därmed initialt bidragit till att färre av företagens egna anställda varslats. Tydligt är även att teknikföretag nästan enbart använder svenska bemanningsföretag och att syftet med inhyrningen är att skapa nödvändig flexibilitet i verksamheten. Användningen av utländska bemanningsföretag är alltså mycket begränsad och i det fåtal fall där det ändå förekommer är förklaringen att företagen skaffar sig nödvändig specialkompetens genom inhyrningen. Rapporten är författad inom Teknikföretagen av Robert Tenselius. Arbetet har skett i nära samarbete med Anders Rune och Bengt Lindqvist. Stockholm i april 2009 Anders Rune Chefekonom 1) Den förra rapporten på samma tema heter Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda? och publicerades i december Se Teknikföretagen (2006). 1

4 2

5 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 9 Teknikföretags användning av bemanningsföretag Teknikföretag hyr drygt personer från bemanningsföretag Antalet inhyrda i teknikföretag har minskat det senaste året Inhyrda får i första hand lämna teknikföretag vid neddragningar Inhyrningen kommer att fortsätta minska det närmaste året Teknikföretags skäl och strategier vid inhyrning Behov av flexibilitet är den vanligaste orsaken till inhyrning av personal Syn på kompetens och moraliska skäl gör att inhyrda slutar först Indirekta kostnader motiverar inhyrning trots hög timkostnad Utländsk inhyrning i teknikbranschen Ytterst få teknikföretag hyr personal från utländska bemanningsföretag Skatteregler, lagar och EU-direktiv begränsar inhyrning från utlandet Kompetensskäl avgörande för inhyrning från utländska bemanningsföretag Begränsad inhyrning från utländska bemanningsföretag även i framtiden Referenser Metodbeskrivning

6 4

7 Sammanfattning Antalet inhyrda i teknikföretag har minskat snabbt det senaste året Inhyrning från bemanningsföretag har kommit att bli ett viktigt inslag i teknikbranschen och drygt 3 procent av personalstyrkan var inhyrd vid årsskiftet 2008/2009. Teknikföretag hyr främst in produktionspersonal från bemanningsföretag. Industrioch lagerpersonal är de dominerande yrkesgrupperna. Nästan alla stora teknikföretag (med fler än 500 anställda) använder bemanningsföretag och de står också för merparten av inhyrningen. Vid årsskiftet var 3,9 procent av personalstyrkan inhyrd de stora bolagen. Det kan jämföras med 2,4 procent i de medelstora bolagen och 2,3 procent i de små förtegen. Under slutet av 2008 minskade antalet inhyrda snabbt i teknikbranschen. Ungefär 5,5 procent av personalstyrkan var inhyrd vid årets början. Därmed uppgick minskningen till drygt 40 procent. Minskningen skedde från en mycket hög nivå på grund av dåvarande högkonjunktur. De stora och medelstora bolagen minskade inhyrningen kraftigt medan minskningen var mer begränsad i de små företagen. Vi kan konstatera att företagens inhyrning varierar från nivån 5-6 procent i högkonjunktur till nivån 2-3 procent i lågkonjunktur. l Drygt 3 procent av personalstyrkan var inhyrd i teknikföretag vid årsskiftet 2008/2009. l Inhyrningen i teknikföretag minskade med 40 procent under l Teknikföretag kommer att minska antalet inhyrda även under Behov av flexibilitet är den vanligaste orsaken till inhyrning av personal Flexibilitetsskäl är den i särklass vanligaste anledningen till personalinhyrning från bemanningsföretag. Ungefär två tredjedelar av företagen har angivit detta som en huvudförklaring till inhyrning. Det är även förhållandevis vanligt med inhyrning av kompetensskäl, rekryteringsskäl och för att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Bemanning utanför kärnverksamhet förklarar däremot inte inhyrningen i någon större utsträckning. Outsourcing till externa företag används snarare inom detta område. Vissa skillnader finns mellan stora och små företag och inhyrning för att uppnå flexibilitet är vanligare i de stora bolagen. Samtidigt är inhyrning av rekryteringsskäl vanligare bland de allra minsta bolagen. 5

8 l Flexibilitetsskäl är den i särklass vanligaste orsaken till användning av bemanningsföretag. l Inhyrning av kompetensskäl, rekryteringsskäl och för att ersätta ordinarie personal vid frånvaro är förhållandevis vanligt. l Bemanning utanför kärnverksamhet sker inte i någon större utsträckning. Att hyra personal är dyrare än att anställa i egen regi och det procentuella påslaget kan variera. På arbetarsidan är det vanligtvis 25 till 50 procent dyrare att hyra än att anställa i egen regi och påslagets storlek avgörs framförallt av hur kvalificerad tjänsten är. Trots det högre priset kan prisskillnaden ofta motiveras genom att företagen slipper indirekta kostnader som uppkommer i samband med en egen anställning. Indirekta kostnader beror till stor del på att den svenska arbetsmarknaden är hårt reglerad men även på att det är kostsamt att rekrytera egna anställda. Merkostnaden vid inhyrning kan uppgå till betydande summor om ett företag har många inhyrda under en längre tid. Dessvärre innebär den högre direkta kostnaden för inhyrning en konkurrensnackdel för teknikföretag i Sverige jämfört med teknikföretag i länder med en mer flexibel arbetsmarknad. Inhyrda får lämna teknikföretag först vid neddragningar Inhyrda medarbetare avvecklas i första hand vid neddragningar av konjunkturskäl och tillsvidareanställda varslas snarare som en sista utväg. Förklaringen till detta agerande finns i både moraliska aspekter och företagens syn på kärnkompetens. Att varsla egna anställda och låta inhyrda vara kvar skulle kunna sänka arbetsmoralen och skapa en känsla av orättvisa, enligt personalchefer. Dessutom är det ofta strategiskt att behålla tillsvidareanställda eftersom de har varit längst tid vid förteget och har mest erfarenhet av verksamheten. Hela 80 procent av de företag som använder bemanningsföretag har angivit att de i stor utsträckning minskat antalet inhyrda medan endast 15 procent har angivit att de minskat antalet tillsvidareanställda av konjunkturskäl. l Vid neddragningar av konjunkturskäl avvecklar teknikföretag i första hand inhyrda medarbetare. 6

9 Ytterst få teknikföretag hyr personal från utländska bemanningsföretag Färre än 2 procent av företagen i teknikbranschen hyr personal från utländska bemanningsföretag. Denna typ av inhyrning är alltså ytterst ovanlig och sker endast i drygt 50 av totalt teknikföretag. I dessa företag är dessutom antalet inhyrda från utländska bemanningsföretag mycket begränsat. Det fåtal teknikföretag som hyr personal från utländska bemanningsföretag gör det i huvudsak av kompetensskäl. Syftet med den utländska inhyrningen är alltså inte att sänka kostnaderna. Specialkompetens behövs i verksamhet runt om i Sverige och i flera fall nämns svetsare som en yrkesgrupp som rekryteras via de utländska bemanningsföretagen. Utbyte av personal inom stora koncerner hanteras dessutom ofta rent praktiskt genom att det svenska bolaget hyr eller lånar de utländska medarbetarna av det utländska koncernbolaget. Alltså är utbytet snarlikt inhyrning från utländska bemanningsföretag. Även detta utbyte sker i allmänhet av kompetensskäl. Trots att användningen av svenska bemanningsföretag är utbredd i teknikbranschen är inte företagen speciellt intresserade av att börja hyra personal från utländska bemanningsföretag. Endast 1 procent av de teknikföretag som inte hyr personal från utländska bemanningsföretag i dagsläget räknar med att de kommer göra det under det närmaste året. Eftersom så få företag använder utländska bemanningsföretag är det alltså tydlig att utländsk inhyrning kommer att vara ovanligt i teknikbranschen även i framtiden. l Ytterst få svenska teknikföretag hyr personal från utländska bemanningsföretag. l Det fåtal teknikföretag som hyr personal från utländska bemanningsföretag gör det i huvudsak av kompetensskäl. l Utländsk inhyrning kommer att vara mycket ovanligt i teknikbranschen även i framtiden. 7

10 8

11 Inledning Över teknikföretag med anställda i Sverige står för mer än halva den svenska varuexporten. Företagens försäljning på världsmarknaden har genom åren bidragit till bra löner, ökad välfärd och till att vi kunnat importera produkter vi har sämre förutsättningar att tillverka själva. Samtidigt har den höga exportandelen bidragit till att företagen blivit mer och mer känsliga för globala konjunktursvängningar. För att kunna konkurrera framgångsrikt under dessa förutsättningar krävs tillräcklig flexibilitet. Inhyrning av personal från bemanningsföretag har därför blivit ett viktigt verktyg för företagen. Genom möjligheten att hyra personal kan teknikföretag vara förhållandevis flexibla trots omfattande regleringar på den svenska arbetsmarknaden. Förvisso är kostnaden för inhyrd personal högre än för egna anställda. Den högre kostnaden påverkar givetvis företagens konkurrenskraft och företagen skulle hellre anställa i egen regi om reglerna vore bättre anpassades till företagens globala verklighet. I väntan på bättre regler kommer teknikföretag fortsätta att använda bemanningsföretag i relativt stor omfattning och inhyrningen kommer fortsätta att följa konjunktursvängningarna. I denna rapport presenterar vi en detaljerad genomgång av teknikbranschens användning av bemanningsföretag. Rapporten bygger i huvudsak på en statistisk studie som genomförts vid årsskiftet 2008/2009 där 463 slumpmässigt valda företag har deltagit. Studien är representativ för alla medlemsföretag i Teknikföretagen, dvs. det vi fortsättningsvis benämner teknikbranschen. 2 Se metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en mer detaljerad genomgång av studie. Rapportens första kapitel innehåller en presentation av teknikförtegens användning av bemanningsföretag. I kapitlet finns aktuella siffror för inhyrningen, uppgifter om hur inhyrningen förändrats under fjolåret samt information om hur förtagen bedömer att inhyrningen kommer att utvecklas under Andra kapitlet innehåller en genomgång av företagens skäl till personalinhyrning samt en redogörelse för hur teknikföretag agerar vid personalneddragningar. I rapportens sista kapitel finns avslutningsvis en genomgång av teknikföretags användning av utländska bemanningsföretag. 2) Teknikbranschen består av metallvaruindustrin, maskinindustrin, industrin för tillverkning av el-, elektronik- och teleprodukter, instrumentindustrin samt transportmedelsindustrin, dvs. grupperna samt delar av 32 enligt den nya SNI I denna rapport definieras teknikbranschen som alla företag som är medlemmar i organisationen Teknikföretagen vilket i huvudsak är synonymt med ovanstående beskrivning. 9

12 10

13 Teknikföretags användning av bemanningsföretag Antalet inhyrda från bemanningsföretag har minskat kraftigt det senaste året på grund av den vikande konjunkturen. Teknikföretag hyrde vid årsskiftet in drygt personer och eftersom bemanningsföretag främst används av flexibilitetsskäl har inhyrda medarbetare i första hand avyttrats. Teknikföretag kommer i rådande konjunkturläge att fortsätta minska användningen av bemanningsföretag och vi kan räkna med ännu färre inhyrda i början på Teknikföretag hyr drygt personer från bemanningsföretag Inhyrda medarbetare från bemanningsföretag har kommit att bli ett viktigt inslag i tillverkningsindustrin runt om i Sverige. Den hårt reglerade svenska arbetsmarknaden i kombination med företagens behov av att variera personalstyrkan utifrån efterfrågan har skapat ett stort behov av bemanningsföretagens tjänster. Genom möjligheten att hyra personal kan teknikföretag vara förhållandevis flexibla trots regleringar i lag och avtal. Det är främst industriarbetare som hyrs in från bemanningsföretag Teknikföretag hade vid årsskiftet 2008/2009 drygt personer inhyrda från bemanningsföretag. 3 Det motsvarar en andel på drygt 3 procent av den totala personalstyrkan i företagen. Teknikföretag hyr främst in arbetare från bemanningsföretag och industri- och lagerpersonal är de dominerande yrkesgrupperna. På verkstadsgolven runt om i landet finns alltså en hel del inhyrda medarbetare och syftet är att de ska bidra till nödvändig flexibilitet. I huvudsak används de stora bemanningsföretagen som hyr ut industripersonal där Manpower och Uniflex kan nämnas som exempel. Utöver alla medarbetare som är inhyrda från bemanningsföretag, hyr även företagen in en hel del konsulter. 4 Konsulter används främst på tjänstemannasidan där det samtidigt är mindre vanligt med inhyrning från bemanningsföretag. De inhyrda konsulterna fyller dock en helt likartad funktion på tjänstemannasidan som bemanningspersonalen gör på arbetarsidan. Uppskattningsvis är andelen inhyrda konsulter nästan lika stor som andelen inhyrda från bemanningsföretag. Företag med många tjänstemän per arbetare har fler konsulter inhyrda medan företag med stor andel arbetare främst använder bemanningsföretag. Givetvis hyrs en del personal in från bemanningsföretag även på tjänstemannasidan ofta till enklare administrati- 3) Data som visar teknikföretags inhyrning av personal i detta kapitel kommer från en statistisk undersökning där ett stort antal företag ingår. I vissa fall har företagen haft svårt att skilja konsulter från inhyrda från bemanningsföretag vilket gör att inhyrningssiffrorna kan vara något överskattade. En detaljerad metodbeskrivning finns längst bak i rapporten. 4) Eftersom vår studie fokuserar på inhyrning från bemanningsföretag beskrivs inhyrning av konsulter endast sporadiskt i denna rapport. 11

14 va uppgifter. I relation till den stora användningen på arbetarsidan är dock användningen av bemanningsföretag på tjänstemannasidan liten. Flest inhyrda i stora bolag men även små företag hyr in personal Merparten av de drygt medarbetarna som hyrs in av teknikföretag finns i de stora bolagen där ABB, Ericsson, Electrolux, Scania och Volvo kan nämnas som några exempel. Totalt finns 77 teknikföretag med över 500 anställda och ungefär hälften av alla anställda i teknikbranschen arbetar i dessa bolag. Nästan alla stora företag använder sig av bemanningsföretag och sammanlagt är ungefär medarbetare inhyrda i dessa bolag. Det motsvarar närmare 4 procent av totala personalstyrkan. Därmed är andelen inhyrda något högre i stora bolag än i små och medelstora företag. DRYGT 3 PROCENT AV MEDARBETARNA I TEKNIKFÖRETAG ÄR INHYRDA Antal och andel inhyrda från bemanningsföretag i teknikföretag vid årsskiftet 2008/2009 Antal inhyrda Andel inhyrda Små företag (1 24 anst.) 460 2,3 % Medelstora företag ( anst.) ,4 % Stora företag (minst 500 anst.) ,9 % Summa ,2 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag Att de stora företagen hyr in mycket personal är föga förvånande. Mer överraskande är däremot att många av de allra minsta bolagen (med färre än 25 anställda) gör det. Knappt en tredjedel av dessa företag använder bemanningsföretag. Vid årsskiftet hyrde de sammantaget in nästan 500 personer vilket motsvarar 2,3 procent av personalstyrkan. I medelstora bolag (med mellan 25 och 500 anställda) var ungefär personer inhyrda vid årsskiftet. Alltså var bara en marginellt högre andel inhyrda i dessa bolag än i de alla minsta företagen. Fler inhyrda i bolag som tillverkar utrustning till infrastrukturprojekt Andelen inhyrda varierar mellan olika företag och branscher. Bolag som tillverkar stora och dyra investeringsvaror har i dagsläget fler inhyrda än teknikföretag i allmänhet. Bland de företag med drygt 10 procent av medarbetarna inhyrda märks bolag som producerar utrustning för gruvindustrin, maskiner för generering och överföring av kraft samt företag som tillverkar allehanda annan utrustning inom infrastrukturområdet. Exempel annan sådan utrustning är kranar, tåg och delar till flygindustrin. Karakteristiskt för dessa företag är att varje enskild order på ett betydande sätt påverkar beläggningen i produktionen. Detta i kombination med att varje enskild order ofta utformas som ett projekt, där både produktion, kundanpassning och driftsättning inkluderas, gör att dessa företag i något större utsträckning än andra hyr personal från bemanningsföretag. I dagsläget är förvisso också konjunkturen något bättre för dessa bolag än för andra bolag inom teknikbranschen. 5 Exempel- 5) Denna typ av företag märkte ut sig med en stor andel inhyrda även i den undersökning som genomfördes i samband med framtagandet av rapporten Teknikföretagen (2006). Då var konjunkturläget bra viket indikerar en större inhyrning även över tiden. 12

15 vis fordonsindustrin och även andra delar av teknikbranschen hade samtidigt en mycket stor andel av personalstyrkan inhyrd före den ekonomiska nedgången. Högre penetrationsgrad i teknikbranschen än på övriga arbetsmarknaden Bemanningsbranschen använder begreppet penetrationsgrad som mått på marknadsandel. Begreppet definieras som antal sysselsatta i bemanningsbranschen genom antal anställda på arbetsmarknaden i stort. Alltså kan de siffror som presenteras i denna rapport direkt relateras till denna penetrationsgrad. På den svenska arbetsmarknaden är penetrationsgraden ungefär en procent. 6 Därmed är andelen inhyrda i teknikbranschen betydligt högre än på den övriga arbetsmarknaden. En konsekvens av detta är att många som är anställda i bemanningsföretag är verksamma inom teknikbranschen. 7 Samtidigt har teknikföretagens andel av uthyrningen från bemanningsföretag troligen minskat något i samband med konjunkturavmattningen. Att en förhållandevis hög andel av bemanningspersonalen varit verksam inom industrin indikeras även av Bemanningsföretagens indikatorer där verksamhetsområdet Lager och industri stått för ungefär 35 procent omsättning i branschen de senaste åren. 8 Den svenska marknaden för bemanningstjänster är fortfarande förhållandevis ung och penetrationsgraden är högre i andra länder som inte haft restriktioner inom området. I Storbritannien är den väldigt hög eller ca fem procent. Penetrationsgraden är även hög i Nederländerna, Frankrike, Belgien och USA där den är omkring eller strax över två procent. Detta tolkas ofta av branschföreträdare som att tillväxtmöjligheten är god för bemanningsföretag i Sverige. Antalet inhyrda i teknikföretag har minskat det senaste året Från 1992 då det statliga arbetsförmedlingsmonopolet avskaffades ökade antalet inhyrda i teknikföretag successivt under hela 1990-talet. I samband med IT-boomen i början av 2000-talet nådde inhyrningen en topp och har sedan dess främst följt konjunktursvängningarna. Året efter IT-boomen minskade antalet inhyrda för att nå en ny topp under Därefter har finanskris, minskad industriproduktion och en allmän konjunkturnedgång återigen resulterat i ett minskat behov av bemanningsföretagens tjänster. Antalet inhyrda minskade med ungefär personer under 2008 Under 2008 minskade antalet inhyrda i teknikföretag med ungefär personer. Den snabba minskningen skedde från en mycket hög nivå i början av året då cirka personer var inhyrda. 5,5 procent av medarbetarna var alltså inhyrda i början av Den årliga minskningen uppgick till drygt 40 procent under 2008 vilket kan jämföras med en ökning på ca 35 procent året innan. 6) Uppgifter om penetrationsgrad är hämtade från Unionen (2008). Unionen har i sin tur hämtat uppgifterna från CIETT International Confederation of Private Employment Agencies. 7) Under 2007 hade bemanningsföretagen drygt anställda enligt Unionen (2008). Denna siffra gäller för de 35 största företagen. Totalsiffran (årsanställda) var ca under 2007 enligt Bemanningsföretagen. Detta kan relateras till ca som var inhyrda inom teknikbranschen enligt vår undersökning. 8) Bemanningsföretagen pressenterar både årliga och kvartalsmässiga publikationer över bemanningsföretags omsättning fördelat inom olika områden. Under 2008 svarade yrkesgruppen Lager och industri för 36 procent och motsvarande siffra för 2007 var 34 procent. Se Bemanningsföretagen (2007) och Bemanningsföretagen (2008) 13

16 ANTALET INHYRDA MINSKADE MED DRYGT 40 PROCENT UNDER 2008 Inhyrda medarbetare från bemanningsföretag i teknikföretag vid respektive årsskifte % % / / /2009 Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag Vi kan konstatera att företagens inhyrning varierar från nivån 5-6 procent i högkonjunktur till nivån 2-3 procent i lågkonjunktur. Vissa teknikföretag har redan avvecklat alla inhyrda samt även varslat många egna anställda. Samtidigt har andra företag fortsatt att använda inhyrda medarbetare. Olika bemanningsföretag har dessutom påverkats i olika utsträckning av den ekonomiska avmattningen eftersom de i varierande grad är exponerade mot export industrin. 9 MINSKAT ANTAL INHYRA BÅDE I STORA OCH SMÅ TEKNIKFÖRETAG Antal och andel inhyrda från bemanningsföretag i teknikföretag vid respektive årsskifte 2006/ / / anst. 530* 2,6 % 610 3,0 % 460 2,3 % anst ,6 % ,2 % ,4 % Minst 500 anst ,8 % ,9 % ,9 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag *) De små företagen ingick inte i undersökningen förra gången den gjordes. För att ändå erhålla jämförbara resultat har vi skattat inhyrningen i dessa bolag för 2006/ ) Att bemanningsbranschen drabbats av den ekonomiska nedgången och att olika bemanningsföretag drabbats olika framgår av en artikel i Dagens Industri under februari Se Hedelin ( ). 14

17 Ungefär två tredjedelar av teknikföretagen minskade sin inhyrning under I den resterande tredjedelen förblev inhyrningen oförändrad i ungefär lika många fall som där den ökade. Det är överlag svårt att se någon speciell typ av företag som ökade sin inhyrning under året. Bland de stora bolagen med en ökande inhyrning märker dock några ut sig som tillverkar investeringsvaror som används vid infrastruktursatsningar. Vår bedömning är samtidigt att fordonsindustrin med underleverantörer stått för den största minskningen. Störst minskning av inhyrningen i de stora företagen Bland de stora bolagen är andelen större som har minskat inhyrningen än den är bland teknikföretag i allmänhet. Dessutom har endast en tiondel av de stora bolagen ökat inhyrningen under året vilket är mindre än i branschen i allmänhet. Detta i kombination med att de stora företagen hyr mest personal inom teknikbranschen gör att dessa bolag också avvecklat flest inhyrda under Antalet inhyrda i dessa bolag minskade med över personer under året till drygt personer. Det innebär att andelen inhyrda i de stora bolagen minskade från 6,9 procent till 3,9 procent. Inhyrningen minskade ganska kraftigt även i de medelstora företagen men endast i mindre utsträckning i de små företagen. Inhyrda får i första hand lämna teknikföretag vid neddragningar Eftersom inhyrning till stor del används för att uppnå tillräcklig flexibilitet, varierar sysselsättningen i bemanningsföretag kraftigt i samband med konjunktursvängningar. Vår studie visar att teknikföretag i första hand avvecklar inhyrda medarbetare. Bland annat eftersom de inhyrda används för att skapa flexibilitet. Detta bidrar givetvis till att svängningarna i bemanningsbranschen blir större än på arbetsmarknaden i stort. 80 PROCENT AV FÖRETAGEN AVVECKLAR INHYRDA VID EN KONJUNKTURNEDGÅNG Andel företag som av konjunkturskäl minskat respektive typ av medarbetare i stor utsträckning Inhyrda 80 % 39 % Visstidsanställda Tillsvidareanställda 15 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag 15

18 Företagen försöker behålla de tillsvidareanställda och avvecklar de inhyrda Hela 80 procent av de teknikföretag som använder bemanningsföretag har angivit att de i stor utsträckning minskat antalet inhyrda i samband med neddragningar av konjunkturskäl. Endast 15 procent har samtidigt angivit att de i stor utsträckning minskat antalet tillsvidareanställda på grund av en försämrad konjunktur. Det är alltså tydligt att de inhyrda avvecklas i första hand medan tillsvidareanställda snarare varslas som en sista utväg. Visstidsanställda har behållits i större utsträckning än inhyrd personal men i mindre utsträckning än tillsvidareanställda. Vi återkommer till varför företagen agerar på detta sätt i rapportens nästa kapitel. Eftersom de små företagen är så många till antalet väger de tung i det sammanviktade resultatet. Både stora och medelstora bolag har samtidigt avvecklat inhyrd personal i större utsträckning än de små. Hela 93 procent av de stora bolagen har angivit att de i stor utsträckning minskat inhyrningen från bemanningsföretag. Dessutom har de stora bolagen, i större utsträckning än de mindre, angivit att de minskat antalet tillsvidareanställda. De stora företagen har fler inhyrda att avyttra samtidigt som flera av dem tidigare än andra drabbats av den ekonomiska avmattningen. Inhyrningen kommer att fortsätta minska det närmaste året En konjunkturnedgång är i praktiken en nedåtgående spiral med minskad efterfrågan som leder till varsel och arbetslöshet vilket i sin tur leder till ytterligare minskad orderingången och sysselsättningen. En konsekvens av detta är att företagen minskar personalstyrkan och därmed även inhyrningen successivt och inhyrningen kommer alltså att fortsätta att minska även under PROCENT AV FÖRETAGEN SOM HYR PERSONAL KOMMER ATT MINSKA INHYRNINGEN Företagens prognos över hur deras inhyrning kommer att utvecklas tills årsskiftet 2009/2010 Ingen inhyrning i dag Inhyrning i dag Minskning 42 % Närmast ingen förändring 95 % 45 % Ökning 5 % 13 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag En stor andel av företagen räknar med minskad inhyrning under 2009 Närmare hälften eller 42 procent av de teknikföretagen som använder bemanningsföretag räknar med minskad inhyrning under Endast 13 procent av företagen räknar samtidigt med en ökad inhyrning under året. Att rådande konjunkturläge innebär att teknikföretag kommer att fortsätta minska antalet inhyrda även under 2009 framgår alltså tydligt av vår studie. Den nedåtgående trenden bekräftas också av att nästan inga teknikföretag som inte hyr personal räknar med att börja göra det under året. Av de företag som inte använder bemanningsföretag i dag (det vill säga främst små och medelstora bolag) anger hela 95 procent att de inte räknar med att börja hyra personal under Endast 5 procent anger därmed att de räknar med att börja med detta. 16

19 Större andel storföretag räknar med minskad inhyrning De stora bolagen (med minst 500 anställda) kommer även fortsättningsvis att minska inhyrningen mer än de små och medelstora företagen. Hela 56 procent av storföretagen som använder bemanningsföretag i dag bedömer att andelen inhyrda kommer att minska under Samtidigt är andelen som räknar med ökad inhyrning ungefär lika stor som i branschen överlag. Trots att de flesta storföretag hyr personal finns ett antal som inte gör det. Dessa storföretag som inte hyr personal räknar med ökad inhyrning i större utsträckning än motsvarande grupp av små och medelstora företag. I flera fall är förklaringen att de haft inhyrda medarbetare som redan avvecklats på grund av det svaga konjunkturläget. Samtidigt bedömer dessa stora bolag att de troligen kommer att ha ett visst behov av inhyrd personal under året. I början av 2010 kommer ännu färre att vara inhyrda Medan vissa företag avvecklade de inhyrda snabbt, behöll andra bolag många även i början av Flera av dessa företag har tydligt indikerat att andelen kommer att minska under året. Samtidigt finns också bolag som är mer förskonade från konjunkturnedgången som därför kommer att behålla en del inhyrd personal. Sammantaget bedömer vi att inhyrningen i teknikbranschen kommer att minska relativt kraftigt även under En fortsatt minskning av antalet inhyrda med nästan samma takt som under 2008 är inget otroligt scenario. Det innebär att ytterligare några tusen färre skulle vara inhyrda i teknikbranschen i början av Det rådande konjunkturläget gör dock att det är svårt att göra någon exakt prognos över hur inhyrningen kommer att utvecklas framöver. 17

20 18

21 Teknikföretags skäl och strategier vid inhyrning Flexibilitetsskäl förklarar i stor utsträckning teknikföretags användning av bemanningsföretag men det är även vanligt med inhyrning för att hitta rätt kompetens, vid ordinarie personals frånvaro och i rekryteringssyfte. Inhyrda medarbetare kostar betydligt mer än egna anställda. Prisskillnaden kan samtidigt ofta motiveras eftersom egna anställningar medför betydande indirekta kostnader bland annat på grund av de strikta reglerna på den svenska arbetsmarknaden. Behov av flexibilitet är den vanligaste orsaken till inhyrning av personal Flexibilitetsbehovet är, som vi nämnt tidigare, den i särklass vanligaste anledningen till personalinhyrning. Ungefär två tredjedelar av företagen har angivit detta som en huvudförklaring till inhyrning. 10 På motsvarande sätt är kompetensskäl, rekryteringsskäl och inhyrning av vikarier huvudförklaringar för ungefär en fjärdedel av företagen. Bemanning utanför kärnverksamhet sker däremot inte i någon större utsträckning. Nedan går vi mer ingående igenom de olika skälen till varför företagen hyr personal samt i vilken omfattning de olika orsakerna förklarar inhyrningen. I undersökningen har företagen haft möjlighet att ange alternativen; inte alls, i liten utsträckning och i stor utsträckning. Behov av flexibelt den främsta orsaken till inhyrning För 62 procent av teknikföretagen handlar inhyrning i stor utsträckning om att skaffa sig flexibilitet. Utöver detta anger ytterligare företag att behovet av flexibilitet, i liten utsträckning förklarar inhyrningen. Den sammanlagda andelen som anger flexibilitet som en förklaring är hela 83 procent. Med hjälp av inhyrda medarbetare skaffar sig företagen möjligheten att snabbt och enkelt anpassa personalstyrkan utifrån variationer i efterfrågan trots den hårt reglerade svenska arbetsmarknaden. På motsvarande sätt används även inhyrd personal för att på ett flexibelt sätt klara bemanningen vid tidsbegränsade projekt eller när personalbehovet varierar säsongsmässigt. Genom inhyrning kan företagen behålla och utveckla kärnkompetensen och samtidigt vara flexibla. 10) Redogörelsen baseras på en enkätfråga där företagen haft möjlighet att ange i vilken utsträckning olika skäl förklarar inhyrningen. Svarsalternativen var i stor utsträckning, i liten utsträckning eller inte alls. Dessutom har företagen haft möjlighet att ange egna skäl. Redogörelsen basseras dessutom på samtal med personalchefer samt på vår tidigare erfarenhet av användning av bemanningsföretag. 19

Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag

Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag Förord Konjunktursvängningar och variation i efterfrågan tillhör vardagen för internationellt

Läs mer

Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda?

Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda? Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda? Förord Under senare år har bemanningsföretag kommit att spela en allt viktigare roll för teknikföretag och i dagsläget är drygt

Läs mer

Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag

Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag Förord Svenska teknikföretag verkar på en hårt konkurrensutsatt världsmarknad. Därmed är de beroende

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Lokala krisöverenskommelser i teknikföretag. utvärdering av avtalsenliga krisåtgärder

Lokala krisöverenskommelser i teknikföretag. utvärdering av avtalsenliga krisåtgärder Lokala krisöverenskommelser i teknikföretag utvärdering av avtalsenliga krisåtgärder Förord Den 2 mars 2009 träffades ett avtal mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall om lokala krisöverenskommelser.

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Information om bemanningsbranschen

Information om bemanningsbranschen Information om bemanningsbranschen Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. En beskrivning av bemanningsbranschen och dess roll på

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

AVTAL 2016. Industrins konkurrenskraft avgör AVTAL 2016 1

AVTAL 2016. Industrins konkurrenskraft avgör AVTAL 2016 1 AVTAL 2016 Industrins konkurrenskraft avgör AVTAL 2016 1 Den globala ekonomiska utvecklingen visar i dagsläget få ljuspunkter. Europa svensk exportindustris viktigaste marknad upplever fortsatt stora

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Gjorde undantagsregeln skillnad?

Gjorde undantagsregeln skillnad? Gjorde undantagsregeln skillnad? nr 5 2009 årgång 37 Möjligheten för företag med högst tio anställda att undanta två personer från regeln sist in, först ut har givit få mätbara resultat. Små företag anställde

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Anställningsformer år 2011

Anställningsformer år 2011 ARBETSMARKNAD Anställningsformer år 211 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 211 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...4 2 Anställningsformer

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Anställningsformer. Ura 1999:13 ISSN 1401-0844. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet

Anställningsformer. Ura 1999:13 ISSN 1401-0844. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet Ura 1999:13 ISSN 1401-0844 Anställningsformer Anders Pekkari, AMS Utredningsenhet Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet. Anställningsformer

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011 Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna Johan Kreicbergs September 2011 Förord 1 Förord Jobben är ständigt i fokus i den politiska debatten i Sverige.

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Snabb och flexibel arbetskraft - En studie om hur användningen av bemanningsföretag ser ut i två företag inom livsmedelsbranschen.

Snabb och flexibel arbetskraft - En studie om hur användningen av bemanningsföretag ser ut i två företag inom livsmedelsbranschen. Snabb och flexibel arbetskraft - En studie om hur användningen av bemanningsföretag ser ut i två företag inom livsmedelsbranschen. 2010-10-27 Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen Fortsättningskurs,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara?

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Innehållsförteckning Förord................................................. 6 Sammanfattning...7 Bemanningsbranschen

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

tisdag 22 januari 13 Philip Frederiksen Nextdoor Intervex A/S

tisdag 22 januari 13 Philip Frederiksen Nextdoor Intervex A/S Philip Frederiksen Nextdoor Intervex A/S Philip Frederiksen VD/Daglig ledere Nextdoor Jur kand Tidigare arbetat som bolagsjurist och affärsutvecklare. Arbetsplatser: Chalmers, Eccenovo, Unimedia, Mäklarhuset

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

Stockholm 20071204. Upp som en sol och ned som en pannkaka

Stockholm 20071204. Upp som en sol och ned som en pannkaka Stockholm 20071204 Upp som en sol och ned som en pannkaka Byggbemanning behövs verkligen tänkte jag! LÖSNING 1 Behov Den volatila byggbranschen leder till höga kostnader och stora avsked Bransche n Stort

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer