Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?"

Transkript

1 Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?

2

3 Förord Personal från företag som Manpower, Poolia och Uniflex har blivit ett vanligt inslag i industrin runt om i Sverige, bland annat som följd av att den svenska arbetsmarknaden är hårt reglerad. Med anledning av den omfattande inhyrningen har Teknikföretagen valt att ta fram denna rapport. Syftet är att bidra med ökad kunskap om teknikbranschens aktuella användning av bemanningsföretag. Rapporten är en uppföljning av en likartad rapport som togs fram av Teknikföretagen för några år sedan. 1 Både inhyrning från svenska och utländska bemanningsföretag omfattas dock denna gång. I rapporten beskrivs dessutom hur personalneddragningar hanteras i teknikföretag samt hur inhyrningen påverkas av konjunkturavmattningen. Viktiga slutsatser är att konjunkturnedgången på kort tid gjort att inhyrningen i teknikföretag minskat kraftigt. Personalinhyrningen har därmed initialt bidragit till att färre av företagens egna anställda varslats. Tydligt är även att teknikföretag nästan enbart använder svenska bemanningsföretag och att syftet med inhyrningen är att skapa nödvändig flexibilitet i verksamheten. Användningen av utländska bemanningsföretag är alltså mycket begränsad och i det fåtal fall där det ändå förekommer är förklaringen att företagen skaffar sig nödvändig specialkompetens genom inhyrningen. Rapporten är författad inom Teknikföretagen av Robert Tenselius. Arbetet har skett i nära samarbete med Anders Rune och Bengt Lindqvist. Stockholm i april 2009 Anders Rune Chefekonom 1) Den förra rapporten på samma tema heter Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda? och publicerades i december Se Teknikföretagen (2006). 1

4 2

5 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 9 Teknikföretags användning av bemanningsföretag Teknikföretag hyr drygt personer från bemanningsföretag Antalet inhyrda i teknikföretag har minskat det senaste året Inhyrda får i första hand lämna teknikföretag vid neddragningar Inhyrningen kommer att fortsätta minska det närmaste året Teknikföretags skäl och strategier vid inhyrning Behov av flexibilitet är den vanligaste orsaken till inhyrning av personal Syn på kompetens och moraliska skäl gör att inhyrda slutar först Indirekta kostnader motiverar inhyrning trots hög timkostnad Utländsk inhyrning i teknikbranschen Ytterst få teknikföretag hyr personal från utländska bemanningsföretag Skatteregler, lagar och EU-direktiv begränsar inhyrning från utlandet Kompetensskäl avgörande för inhyrning från utländska bemanningsföretag Begränsad inhyrning från utländska bemanningsföretag även i framtiden Referenser Metodbeskrivning

6 4

7 Sammanfattning Antalet inhyrda i teknikföretag har minskat snabbt det senaste året Inhyrning från bemanningsföretag har kommit att bli ett viktigt inslag i teknikbranschen och drygt 3 procent av personalstyrkan var inhyrd vid årsskiftet 2008/2009. Teknikföretag hyr främst in produktionspersonal från bemanningsföretag. Industrioch lagerpersonal är de dominerande yrkesgrupperna. Nästan alla stora teknikföretag (med fler än 500 anställda) använder bemanningsföretag och de står också för merparten av inhyrningen. Vid årsskiftet var 3,9 procent av personalstyrkan inhyrd de stora bolagen. Det kan jämföras med 2,4 procent i de medelstora bolagen och 2,3 procent i de små förtegen. Under slutet av 2008 minskade antalet inhyrda snabbt i teknikbranschen. Ungefär 5,5 procent av personalstyrkan var inhyrd vid årets början. Därmed uppgick minskningen till drygt 40 procent. Minskningen skedde från en mycket hög nivå på grund av dåvarande högkonjunktur. De stora och medelstora bolagen minskade inhyrningen kraftigt medan minskningen var mer begränsad i de små företagen. Vi kan konstatera att företagens inhyrning varierar från nivån 5-6 procent i högkonjunktur till nivån 2-3 procent i lågkonjunktur. l Drygt 3 procent av personalstyrkan var inhyrd i teknikföretag vid årsskiftet 2008/2009. l Inhyrningen i teknikföretag minskade med 40 procent under l Teknikföretag kommer att minska antalet inhyrda även under Behov av flexibilitet är den vanligaste orsaken till inhyrning av personal Flexibilitetsskäl är den i särklass vanligaste anledningen till personalinhyrning från bemanningsföretag. Ungefär två tredjedelar av företagen har angivit detta som en huvudförklaring till inhyrning. Det är även förhållandevis vanligt med inhyrning av kompetensskäl, rekryteringsskäl och för att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Bemanning utanför kärnverksamhet förklarar däremot inte inhyrningen i någon större utsträckning. Outsourcing till externa företag används snarare inom detta område. Vissa skillnader finns mellan stora och små företag och inhyrning för att uppnå flexibilitet är vanligare i de stora bolagen. Samtidigt är inhyrning av rekryteringsskäl vanligare bland de allra minsta bolagen. 5

8 l Flexibilitetsskäl är den i särklass vanligaste orsaken till användning av bemanningsföretag. l Inhyrning av kompetensskäl, rekryteringsskäl och för att ersätta ordinarie personal vid frånvaro är förhållandevis vanligt. l Bemanning utanför kärnverksamhet sker inte i någon större utsträckning. Att hyra personal är dyrare än att anställa i egen regi och det procentuella påslaget kan variera. På arbetarsidan är det vanligtvis 25 till 50 procent dyrare att hyra än att anställa i egen regi och påslagets storlek avgörs framförallt av hur kvalificerad tjänsten är. Trots det högre priset kan prisskillnaden ofta motiveras genom att företagen slipper indirekta kostnader som uppkommer i samband med en egen anställning. Indirekta kostnader beror till stor del på att den svenska arbetsmarknaden är hårt reglerad men även på att det är kostsamt att rekrytera egna anställda. Merkostnaden vid inhyrning kan uppgå till betydande summor om ett företag har många inhyrda under en längre tid. Dessvärre innebär den högre direkta kostnaden för inhyrning en konkurrensnackdel för teknikföretag i Sverige jämfört med teknikföretag i länder med en mer flexibel arbetsmarknad. Inhyrda får lämna teknikföretag först vid neddragningar Inhyrda medarbetare avvecklas i första hand vid neddragningar av konjunkturskäl och tillsvidareanställda varslas snarare som en sista utväg. Förklaringen till detta agerande finns i både moraliska aspekter och företagens syn på kärnkompetens. Att varsla egna anställda och låta inhyrda vara kvar skulle kunna sänka arbetsmoralen och skapa en känsla av orättvisa, enligt personalchefer. Dessutom är det ofta strategiskt att behålla tillsvidareanställda eftersom de har varit längst tid vid förteget och har mest erfarenhet av verksamheten. Hela 80 procent av de företag som använder bemanningsföretag har angivit att de i stor utsträckning minskat antalet inhyrda medan endast 15 procent har angivit att de minskat antalet tillsvidareanställda av konjunkturskäl. l Vid neddragningar av konjunkturskäl avvecklar teknikföretag i första hand inhyrda medarbetare. 6

9 Ytterst få teknikföretag hyr personal från utländska bemanningsföretag Färre än 2 procent av företagen i teknikbranschen hyr personal från utländska bemanningsföretag. Denna typ av inhyrning är alltså ytterst ovanlig och sker endast i drygt 50 av totalt teknikföretag. I dessa företag är dessutom antalet inhyrda från utländska bemanningsföretag mycket begränsat. Det fåtal teknikföretag som hyr personal från utländska bemanningsföretag gör det i huvudsak av kompetensskäl. Syftet med den utländska inhyrningen är alltså inte att sänka kostnaderna. Specialkompetens behövs i verksamhet runt om i Sverige och i flera fall nämns svetsare som en yrkesgrupp som rekryteras via de utländska bemanningsföretagen. Utbyte av personal inom stora koncerner hanteras dessutom ofta rent praktiskt genom att det svenska bolaget hyr eller lånar de utländska medarbetarna av det utländska koncernbolaget. Alltså är utbytet snarlikt inhyrning från utländska bemanningsföretag. Även detta utbyte sker i allmänhet av kompetensskäl. Trots att användningen av svenska bemanningsföretag är utbredd i teknikbranschen är inte företagen speciellt intresserade av att börja hyra personal från utländska bemanningsföretag. Endast 1 procent av de teknikföretag som inte hyr personal från utländska bemanningsföretag i dagsläget räknar med att de kommer göra det under det närmaste året. Eftersom så få företag använder utländska bemanningsföretag är det alltså tydlig att utländsk inhyrning kommer att vara ovanligt i teknikbranschen även i framtiden. l Ytterst få svenska teknikföretag hyr personal från utländska bemanningsföretag. l Det fåtal teknikföretag som hyr personal från utländska bemanningsföretag gör det i huvudsak av kompetensskäl. l Utländsk inhyrning kommer att vara mycket ovanligt i teknikbranschen även i framtiden. 7

10 8

11 Inledning Över teknikföretag med anställda i Sverige står för mer än halva den svenska varuexporten. Företagens försäljning på världsmarknaden har genom åren bidragit till bra löner, ökad välfärd och till att vi kunnat importera produkter vi har sämre förutsättningar att tillverka själva. Samtidigt har den höga exportandelen bidragit till att företagen blivit mer och mer känsliga för globala konjunktursvängningar. För att kunna konkurrera framgångsrikt under dessa förutsättningar krävs tillräcklig flexibilitet. Inhyrning av personal från bemanningsföretag har därför blivit ett viktigt verktyg för företagen. Genom möjligheten att hyra personal kan teknikföretag vara förhållandevis flexibla trots omfattande regleringar på den svenska arbetsmarknaden. Förvisso är kostnaden för inhyrd personal högre än för egna anställda. Den högre kostnaden påverkar givetvis företagens konkurrenskraft och företagen skulle hellre anställa i egen regi om reglerna vore bättre anpassades till företagens globala verklighet. I väntan på bättre regler kommer teknikföretag fortsätta att använda bemanningsföretag i relativt stor omfattning och inhyrningen kommer fortsätta att följa konjunktursvängningarna. I denna rapport presenterar vi en detaljerad genomgång av teknikbranschens användning av bemanningsföretag. Rapporten bygger i huvudsak på en statistisk studie som genomförts vid årsskiftet 2008/2009 där 463 slumpmässigt valda företag har deltagit. Studien är representativ för alla medlemsföretag i Teknikföretagen, dvs. det vi fortsättningsvis benämner teknikbranschen. 2 Se metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en mer detaljerad genomgång av studie. Rapportens första kapitel innehåller en presentation av teknikförtegens användning av bemanningsföretag. I kapitlet finns aktuella siffror för inhyrningen, uppgifter om hur inhyrningen förändrats under fjolåret samt information om hur förtagen bedömer att inhyrningen kommer att utvecklas under Andra kapitlet innehåller en genomgång av företagens skäl till personalinhyrning samt en redogörelse för hur teknikföretag agerar vid personalneddragningar. I rapportens sista kapitel finns avslutningsvis en genomgång av teknikföretags användning av utländska bemanningsföretag. 2) Teknikbranschen består av metallvaruindustrin, maskinindustrin, industrin för tillverkning av el-, elektronik- och teleprodukter, instrumentindustrin samt transportmedelsindustrin, dvs. grupperna samt delar av 32 enligt den nya SNI I denna rapport definieras teknikbranschen som alla företag som är medlemmar i organisationen Teknikföretagen vilket i huvudsak är synonymt med ovanstående beskrivning. 9

12 10

13 Teknikföretags användning av bemanningsföretag Antalet inhyrda från bemanningsföretag har minskat kraftigt det senaste året på grund av den vikande konjunkturen. Teknikföretag hyrde vid årsskiftet in drygt personer och eftersom bemanningsföretag främst används av flexibilitetsskäl har inhyrda medarbetare i första hand avyttrats. Teknikföretag kommer i rådande konjunkturläge att fortsätta minska användningen av bemanningsföretag och vi kan räkna med ännu färre inhyrda i början på Teknikföretag hyr drygt personer från bemanningsföretag Inhyrda medarbetare från bemanningsföretag har kommit att bli ett viktigt inslag i tillverkningsindustrin runt om i Sverige. Den hårt reglerade svenska arbetsmarknaden i kombination med företagens behov av att variera personalstyrkan utifrån efterfrågan har skapat ett stort behov av bemanningsföretagens tjänster. Genom möjligheten att hyra personal kan teknikföretag vara förhållandevis flexibla trots regleringar i lag och avtal. Det är främst industriarbetare som hyrs in från bemanningsföretag Teknikföretag hade vid årsskiftet 2008/2009 drygt personer inhyrda från bemanningsföretag. 3 Det motsvarar en andel på drygt 3 procent av den totala personalstyrkan i företagen. Teknikföretag hyr främst in arbetare från bemanningsföretag och industri- och lagerpersonal är de dominerande yrkesgrupperna. På verkstadsgolven runt om i landet finns alltså en hel del inhyrda medarbetare och syftet är att de ska bidra till nödvändig flexibilitet. I huvudsak används de stora bemanningsföretagen som hyr ut industripersonal där Manpower och Uniflex kan nämnas som exempel. Utöver alla medarbetare som är inhyrda från bemanningsföretag, hyr även företagen in en hel del konsulter. 4 Konsulter används främst på tjänstemannasidan där det samtidigt är mindre vanligt med inhyrning från bemanningsföretag. De inhyrda konsulterna fyller dock en helt likartad funktion på tjänstemannasidan som bemanningspersonalen gör på arbetarsidan. Uppskattningsvis är andelen inhyrda konsulter nästan lika stor som andelen inhyrda från bemanningsföretag. Företag med många tjänstemän per arbetare har fler konsulter inhyrda medan företag med stor andel arbetare främst använder bemanningsföretag. Givetvis hyrs en del personal in från bemanningsföretag även på tjänstemannasidan ofta till enklare administrati- 3) Data som visar teknikföretags inhyrning av personal i detta kapitel kommer från en statistisk undersökning där ett stort antal företag ingår. I vissa fall har företagen haft svårt att skilja konsulter från inhyrda från bemanningsföretag vilket gör att inhyrningssiffrorna kan vara något överskattade. En detaljerad metodbeskrivning finns längst bak i rapporten. 4) Eftersom vår studie fokuserar på inhyrning från bemanningsföretag beskrivs inhyrning av konsulter endast sporadiskt i denna rapport. 11

14 va uppgifter. I relation till den stora användningen på arbetarsidan är dock användningen av bemanningsföretag på tjänstemannasidan liten. Flest inhyrda i stora bolag men även små företag hyr in personal Merparten av de drygt medarbetarna som hyrs in av teknikföretag finns i de stora bolagen där ABB, Ericsson, Electrolux, Scania och Volvo kan nämnas som några exempel. Totalt finns 77 teknikföretag med över 500 anställda och ungefär hälften av alla anställda i teknikbranschen arbetar i dessa bolag. Nästan alla stora företag använder sig av bemanningsföretag och sammanlagt är ungefär medarbetare inhyrda i dessa bolag. Det motsvarar närmare 4 procent av totala personalstyrkan. Därmed är andelen inhyrda något högre i stora bolag än i små och medelstora företag. DRYGT 3 PROCENT AV MEDARBETARNA I TEKNIKFÖRETAG ÄR INHYRDA Antal och andel inhyrda från bemanningsföretag i teknikföretag vid årsskiftet 2008/2009 Antal inhyrda Andel inhyrda Små företag (1 24 anst.) 460 2,3 % Medelstora företag ( anst.) ,4 % Stora företag (minst 500 anst.) ,9 % Summa ,2 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag Att de stora företagen hyr in mycket personal är föga förvånande. Mer överraskande är däremot att många av de allra minsta bolagen (med färre än 25 anställda) gör det. Knappt en tredjedel av dessa företag använder bemanningsföretag. Vid årsskiftet hyrde de sammantaget in nästan 500 personer vilket motsvarar 2,3 procent av personalstyrkan. I medelstora bolag (med mellan 25 och 500 anställda) var ungefär personer inhyrda vid årsskiftet. Alltså var bara en marginellt högre andel inhyrda i dessa bolag än i de alla minsta företagen. Fler inhyrda i bolag som tillverkar utrustning till infrastrukturprojekt Andelen inhyrda varierar mellan olika företag och branscher. Bolag som tillverkar stora och dyra investeringsvaror har i dagsläget fler inhyrda än teknikföretag i allmänhet. Bland de företag med drygt 10 procent av medarbetarna inhyrda märks bolag som producerar utrustning för gruvindustrin, maskiner för generering och överföring av kraft samt företag som tillverkar allehanda annan utrustning inom infrastrukturområdet. Exempel annan sådan utrustning är kranar, tåg och delar till flygindustrin. Karakteristiskt för dessa företag är att varje enskild order på ett betydande sätt påverkar beläggningen i produktionen. Detta i kombination med att varje enskild order ofta utformas som ett projekt, där både produktion, kundanpassning och driftsättning inkluderas, gör att dessa företag i något större utsträckning än andra hyr personal från bemanningsföretag. I dagsläget är förvisso också konjunkturen något bättre för dessa bolag än för andra bolag inom teknikbranschen. 5 Exempel- 5) Denna typ av företag märkte ut sig med en stor andel inhyrda även i den undersökning som genomfördes i samband med framtagandet av rapporten Teknikföretagen (2006). Då var konjunkturläget bra viket indikerar en större inhyrning även över tiden. 12

15 vis fordonsindustrin och även andra delar av teknikbranschen hade samtidigt en mycket stor andel av personalstyrkan inhyrd före den ekonomiska nedgången. Högre penetrationsgrad i teknikbranschen än på övriga arbetsmarknaden Bemanningsbranschen använder begreppet penetrationsgrad som mått på marknadsandel. Begreppet definieras som antal sysselsatta i bemanningsbranschen genom antal anställda på arbetsmarknaden i stort. Alltså kan de siffror som presenteras i denna rapport direkt relateras till denna penetrationsgrad. På den svenska arbetsmarknaden är penetrationsgraden ungefär en procent. 6 Därmed är andelen inhyrda i teknikbranschen betydligt högre än på den övriga arbetsmarknaden. En konsekvens av detta är att många som är anställda i bemanningsföretag är verksamma inom teknikbranschen. 7 Samtidigt har teknikföretagens andel av uthyrningen från bemanningsföretag troligen minskat något i samband med konjunkturavmattningen. Att en förhållandevis hög andel av bemanningspersonalen varit verksam inom industrin indikeras även av Bemanningsföretagens indikatorer där verksamhetsområdet Lager och industri stått för ungefär 35 procent omsättning i branschen de senaste åren. 8 Den svenska marknaden för bemanningstjänster är fortfarande förhållandevis ung och penetrationsgraden är högre i andra länder som inte haft restriktioner inom området. I Storbritannien är den väldigt hög eller ca fem procent. Penetrationsgraden är även hög i Nederländerna, Frankrike, Belgien och USA där den är omkring eller strax över två procent. Detta tolkas ofta av branschföreträdare som att tillväxtmöjligheten är god för bemanningsföretag i Sverige. Antalet inhyrda i teknikföretag har minskat det senaste året Från 1992 då det statliga arbetsförmedlingsmonopolet avskaffades ökade antalet inhyrda i teknikföretag successivt under hela 1990-talet. I samband med IT-boomen i början av 2000-talet nådde inhyrningen en topp och har sedan dess främst följt konjunktursvängningarna. Året efter IT-boomen minskade antalet inhyrda för att nå en ny topp under Därefter har finanskris, minskad industriproduktion och en allmän konjunkturnedgång återigen resulterat i ett minskat behov av bemanningsföretagens tjänster. Antalet inhyrda minskade med ungefär personer under 2008 Under 2008 minskade antalet inhyrda i teknikföretag med ungefär personer. Den snabba minskningen skedde från en mycket hög nivå i början av året då cirka personer var inhyrda. 5,5 procent av medarbetarna var alltså inhyrda i början av Den årliga minskningen uppgick till drygt 40 procent under 2008 vilket kan jämföras med en ökning på ca 35 procent året innan. 6) Uppgifter om penetrationsgrad är hämtade från Unionen (2008). Unionen har i sin tur hämtat uppgifterna från CIETT International Confederation of Private Employment Agencies. 7) Under 2007 hade bemanningsföretagen drygt anställda enligt Unionen (2008). Denna siffra gäller för de 35 största företagen. Totalsiffran (årsanställda) var ca under 2007 enligt Bemanningsföretagen. Detta kan relateras till ca som var inhyrda inom teknikbranschen enligt vår undersökning. 8) Bemanningsföretagen pressenterar både årliga och kvartalsmässiga publikationer över bemanningsföretags omsättning fördelat inom olika områden. Under 2008 svarade yrkesgruppen Lager och industri för 36 procent och motsvarande siffra för 2007 var 34 procent. Se Bemanningsföretagen (2007) och Bemanningsföretagen (2008) 13

16 ANTALET INHYRDA MINSKADE MED DRYGT 40 PROCENT UNDER 2008 Inhyrda medarbetare från bemanningsföretag i teknikföretag vid respektive årsskifte % % / / /2009 Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag Vi kan konstatera att företagens inhyrning varierar från nivån 5-6 procent i högkonjunktur till nivån 2-3 procent i lågkonjunktur. Vissa teknikföretag har redan avvecklat alla inhyrda samt även varslat många egna anställda. Samtidigt har andra företag fortsatt att använda inhyrda medarbetare. Olika bemanningsföretag har dessutom påverkats i olika utsträckning av den ekonomiska avmattningen eftersom de i varierande grad är exponerade mot export industrin. 9 MINSKAT ANTAL INHYRA BÅDE I STORA OCH SMÅ TEKNIKFÖRETAG Antal och andel inhyrda från bemanningsföretag i teknikföretag vid respektive årsskifte 2006/ / / anst. 530* 2,6 % 610 3,0 % 460 2,3 % anst ,6 % ,2 % ,4 % Minst 500 anst ,8 % ,9 % ,9 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag *) De små företagen ingick inte i undersökningen förra gången den gjordes. För att ändå erhålla jämförbara resultat har vi skattat inhyrningen i dessa bolag för 2006/ ) Att bemanningsbranschen drabbats av den ekonomiska nedgången och att olika bemanningsföretag drabbats olika framgår av en artikel i Dagens Industri under februari Se Hedelin ( ). 14

17 Ungefär två tredjedelar av teknikföretagen minskade sin inhyrning under I den resterande tredjedelen förblev inhyrningen oförändrad i ungefär lika många fall som där den ökade. Det är överlag svårt att se någon speciell typ av företag som ökade sin inhyrning under året. Bland de stora bolagen med en ökande inhyrning märker dock några ut sig som tillverkar investeringsvaror som används vid infrastruktursatsningar. Vår bedömning är samtidigt att fordonsindustrin med underleverantörer stått för den största minskningen. Störst minskning av inhyrningen i de stora företagen Bland de stora bolagen är andelen större som har minskat inhyrningen än den är bland teknikföretag i allmänhet. Dessutom har endast en tiondel av de stora bolagen ökat inhyrningen under året vilket är mindre än i branschen i allmänhet. Detta i kombination med att de stora företagen hyr mest personal inom teknikbranschen gör att dessa bolag också avvecklat flest inhyrda under Antalet inhyrda i dessa bolag minskade med över personer under året till drygt personer. Det innebär att andelen inhyrda i de stora bolagen minskade från 6,9 procent till 3,9 procent. Inhyrningen minskade ganska kraftigt även i de medelstora företagen men endast i mindre utsträckning i de små företagen. Inhyrda får i första hand lämna teknikföretag vid neddragningar Eftersom inhyrning till stor del används för att uppnå tillräcklig flexibilitet, varierar sysselsättningen i bemanningsföretag kraftigt i samband med konjunktursvängningar. Vår studie visar att teknikföretag i första hand avvecklar inhyrda medarbetare. Bland annat eftersom de inhyrda används för att skapa flexibilitet. Detta bidrar givetvis till att svängningarna i bemanningsbranschen blir större än på arbetsmarknaden i stort. 80 PROCENT AV FÖRETAGEN AVVECKLAR INHYRDA VID EN KONJUNKTURNEDGÅNG Andel företag som av konjunkturskäl minskat respektive typ av medarbetare i stor utsträckning Inhyrda 80 % 39 % Visstidsanställda Tillsvidareanställda 15 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag 15

18 Företagen försöker behålla de tillsvidareanställda och avvecklar de inhyrda Hela 80 procent av de teknikföretag som använder bemanningsföretag har angivit att de i stor utsträckning minskat antalet inhyrda i samband med neddragningar av konjunkturskäl. Endast 15 procent har samtidigt angivit att de i stor utsträckning minskat antalet tillsvidareanställda på grund av en försämrad konjunktur. Det är alltså tydligt att de inhyrda avvecklas i första hand medan tillsvidareanställda snarare varslas som en sista utväg. Visstidsanställda har behållits i större utsträckning än inhyrd personal men i mindre utsträckning än tillsvidareanställda. Vi återkommer till varför företagen agerar på detta sätt i rapportens nästa kapitel. Eftersom de små företagen är så många till antalet väger de tung i det sammanviktade resultatet. Både stora och medelstora bolag har samtidigt avvecklat inhyrd personal i större utsträckning än de små. Hela 93 procent av de stora bolagen har angivit att de i stor utsträckning minskat inhyrningen från bemanningsföretag. Dessutom har de stora bolagen, i större utsträckning än de mindre, angivit att de minskat antalet tillsvidareanställda. De stora företagen har fler inhyrda att avyttra samtidigt som flera av dem tidigare än andra drabbats av den ekonomiska avmattningen. Inhyrningen kommer att fortsätta minska det närmaste året En konjunkturnedgång är i praktiken en nedåtgående spiral med minskad efterfrågan som leder till varsel och arbetslöshet vilket i sin tur leder till ytterligare minskad orderingången och sysselsättningen. En konsekvens av detta är att företagen minskar personalstyrkan och därmed även inhyrningen successivt och inhyrningen kommer alltså att fortsätta att minska även under PROCENT AV FÖRETAGEN SOM HYR PERSONAL KOMMER ATT MINSKA INHYRNINGEN Företagens prognos över hur deras inhyrning kommer att utvecklas tills årsskiftet 2009/2010 Ingen inhyrning i dag Inhyrning i dag Minskning 42 % Närmast ingen förändring 95 % 45 % Ökning 5 % 13 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag En stor andel av företagen räknar med minskad inhyrning under 2009 Närmare hälften eller 42 procent av de teknikföretagen som använder bemanningsföretag räknar med minskad inhyrning under Endast 13 procent av företagen räknar samtidigt med en ökad inhyrning under året. Att rådande konjunkturläge innebär att teknikföretag kommer att fortsätta minska antalet inhyrda även under 2009 framgår alltså tydligt av vår studie. Den nedåtgående trenden bekräftas också av att nästan inga teknikföretag som inte hyr personal räknar med att börja göra det under året. Av de företag som inte använder bemanningsföretag i dag (det vill säga främst små och medelstora bolag) anger hela 95 procent att de inte räknar med att börja hyra personal under Endast 5 procent anger därmed att de räknar med att börja med detta. 16

19 Större andel storföretag räknar med minskad inhyrning De stora bolagen (med minst 500 anställda) kommer även fortsättningsvis att minska inhyrningen mer än de små och medelstora företagen. Hela 56 procent av storföretagen som använder bemanningsföretag i dag bedömer att andelen inhyrda kommer att minska under Samtidigt är andelen som räknar med ökad inhyrning ungefär lika stor som i branschen överlag. Trots att de flesta storföretag hyr personal finns ett antal som inte gör det. Dessa storföretag som inte hyr personal räknar med ökad inhyrning i större utsträckning än motsvarande grupp av små och medelstora företag. I flera fall är förklaringen att de haft inhyrda medarbetare som redan avvecklats på grund av det svaga konjunkturläget. Samtidigt bedömer dessa stora bolag att de troligen kommer att ha ett visst behov av inhyrd personal under året. I början av 2010 kommer ännu färre att vara inhyrda Medan vissa företag avvecklade de inhyrda snabbt, behöll andra bolag många även i början av Flera av dessa företag har tydligt indikerat att andelen kommer att minska under året. Samtidigt finns också bolag som är mer förskonade från konjunkturnedgången som därför kommer att behålla en del inhyrd personal. Sammantaget bedömer vi att inhyrningen i teknikbranschen kommer att minska relativt kraftigt även under En fortsatt minskning av antalet inhyrda med nästan samma takt som under 2008 är inget otroligt scenario. Det innebär att ytterligare några tusen färre skulle vara inhyrda i teknikbranschen i början av Det rådande konjunkturläget gör dock att det är svårt att göra någon exakt prognos över hur inhyrningen kommer att utvecklas framöver. 17

20 18

21 Teknikföretags skäl och strategier vid inhyrning Flexibilitetsskäl förklarar i stor utsträckning teknikföretags användning av bemanningsföretag men det är även vanligt med inhyrning för att hitta rätt kompetens, vid ordinarie personals frånvaro och i rekryteringssyfte. Inhyrda medarbetare kostar betydligt mer än egna anställda. Prisskillnaden kan samtidigt ofta motiveras eftersom egna anställningar medför betydande indirekta kostnader bland annat på grund av de strikta reglerna på den svenska arbetsmarknaden. Behov av flexibilitet är den vanligaste orsaken till inhyrning av personal Flexibilitetsbehovet är, som vi nämnt tidigare, den i särklass vanligaste anledningen till personalinhyrning. Ungefär två tredjedelar av företagen har angivit detta som en huvudförklaring till inhyrning. 10 På motsvarande sätt är kompetensskäl, rekryteringsskäl och inhyrning av vikarier huvudförklaringar för ungefär en fjärdedel av företagen. Bemanning utanför kärnverksamhet sker däremot inte i någon större utsträckning. Nedan går vi mer ingående igenom de olika skälen till varför företagen hyr personal samt i vilken omfattning de olika orsakerna förklarar inhyrningen. I undersökningen har företagen haft möjlighet att ange alternativen; inte alls, i liten utsträckning och i stor utsträckning. Behov av flexibelt den främsta orsaken till inhyrning För 62 procent av teknikföretagen handlar inhyrning i stor utsträckning om att skaffa sig flexibilitet. Utöver detta anger ytterligare företag att behovet av flexibilitet, i liten utsträckning förklarar inhyrningen. Den sammanlagda andelen som anger flexibilitet som en förklaring är hela 83 procent. Med hjälp av inhyrda medarbetare skaffar sig företagen möjligheten att snabbt och enkelt anpassa personalstyrkan utifrån variationer i efterfrågan trots den hårt reglerade svenska arbetsmarknaden. På motsvarande sätt används även inhyrd personal för att på ett flexibelt sätt klara bemanningen vid tidsbegränsade projekt eller när personalbehovet varierar säsongsmässigt. Genom inhyrning kan företagen behålla och utveckla kärnkompetensen och samtidigt vara flexibla. 10) Redogörelsen baseras på en enkätfråga där företagen haft möjlighet att ange i vilken utsträckning olika skäl förklarar inhyrningen. Svarsalternativen var i stor utsträckning, i liten utsträckning eller inte alls. Dessutom har företagen haft möjlighet att ange egna skäl. Redogörelsen basseras dessutom på samtal med personalchefer samt på vår tidigare erfarenhet av användning av bemanningsföretag. 19

Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag

Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag Förord Konjunktursvängningar och variation i efterfrågan tillhör vardagen för internationellt

Läs mer

Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda?

Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda? Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda? Förord Under senare år har bemanningsföretag kommit att spela en allt viktigare roll för teknikföretag och i dagsläget är drygt

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGS INHYRNING AV PERSONAL 2015

TEKNIKFÖRETAGS INHYRNING AV PERSONAL 2015 TEKNIKFÖRETAGS INHYRNING AV PERSONAL 2015 En kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FÖRORD Internationellt konkurrensutsatta teknikföretag är beroende

Läs mer

Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag

Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag Förord Svenska teknikföretag verkar på en hårt konkurrensutsatt världsmarknad. Därmed är de beroende

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 556 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 589 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 215 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 566 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 543 Mdr SEK, varav 77

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE

PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE En studie av 600 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag 2012 PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE En studie av 600 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Lokala krisöverenskommelser i teknikföretag. utvärdering av avtalsenliga krisåtgärder

Lokala krisöverenskommelser i teknikföretag. utvärdering av avtalsenliga krisåtgärder Lokala krisöverenskommelser i teknikföretag utvärdering av avtalsenliga krisåtgärder Förord Den 2 mars 2009 träffades ett avtal mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall om lokala krisöverenskommelser.

Läs mer

Stabil andel visstidsanställda

Stabil andel visstidsanställda MARS 2014 PATRIK KARLSSON Stabil andel visstidsanställda på växande arbetsmarknad Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Sammanfattande fakta...3 3. En växande arbetsmarknad....4 4. Utvecklingen av tillsvidareanställningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget Skaraborg

Arbetsmarknadsläget Skaraborg Mats Granér 213-1-24 Regionutvecklingssekretariatet Arbetsmarknadsläget I början av 212 präglades Västra Götalands arbetsmarknad till stor del av SAAB:s konkurs. Konkursen drabbade Fyrbodals arbetsmarknad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT Bemanningsbranschens omsättning Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under till 27,1 miljarder kronor. Bemanningsbranschens medlemmars totala

Läs mer

Information om bemanningsbranschen

Information om bemanningsbranschen Information om bemanningsbranschen Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. En beskrivning av bemanningsbranschen och dess roll på

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 513 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 572 Mdr SEK, varav 77 %

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

HR-chefer om varselläget (Demoskop)

HR-chefer om varselläget (Demoskop) HR-chefer om varselläget (Demoskop) 11-11-1 Om undersökningen Syfte Målgrupp Antal intervjuer Metod Att undersöka hur varselsituationen bland Sveriges största företag och i vilken utsträckning den globala

Läs mer

Yrkanden Gruventreprenadavtalet

Yrkanden Gruventreprenadavtalet Yrkanden Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Flexiblare kollektivavtal - ett framtidskrav 1 (5) Avtalsrörelsen 2017 Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Maskinentreprenörernas

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Karlskoga kommuns yttrande

Karlskoga kommuns yttrande Bilaga 1 Karlskoga kommuns yttrande till Krigsmaterielexportöversynskommittén www.karlskoga.se Bakgrund Regeringen tillkallade förra året en parlamentarisk kommitté, Krigsmaterielexportöversynskommittén,

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 februari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget januari 2016 Skåne län Den ekonomiska tillväxten var stark under tredje kvartalet i fjol

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad

ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad Bemanningsbranschens omsättning 2013 Omsättningen

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget augusti 2016 Skåne län Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer