Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?"

Transkript

1 Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?

2

3 Förord Personal från företag som Manpower, Poolia och Uniflex har blivit ett vanligt inslag i industrin runt om i Sverige, bland annat som följd av att den svenska arbetsmarknaden är hårt reglerad. Med anledning av den omfattande inhyrningen har Teknikföretagen valt att ta fram denna rapport. Syftet är att bidra med ökad kunskap om teknikbranschens aktuella användning av bemanningsföretag. Rapporten är en uppföljning av en likartad rapport som togs fram av Teknikföretagen för några år sedan. 1 Både inhyrning från svenska och utländska bemanningsföretag omfattas dock denna gång. I rapporten beskrivs dessutom hur personalneddragningar hanteras i teknikföretag samt hur inhyrningen påverkas av konjunkturavmattningen. Viktiga slutsatser är att konjunkturnedgången på kort tid gjort att inhyrningen i teknikföretag minskat kraftigt. Personalinhyrningen har därmed initialt bidragit till att färre av företagens egna anställda varslats. Tydligt är även att teknikföretag nästan enbart använder svenska bemanningsföretag och att syftet med inhyrningen är att skapa nödvändig flexibilitet i verksamheten. Användningen av utländska bemanningsföretag är alltså mycket begränsad och i det fåtal fall där det ändå förekommer är förklaringen att företagen skaffar sig nödvändig specialkompetens genom inhyrningen. Rapporten är författad inom Teknikföretagen av Robert Tenselius. Arbetet har skett i nära samarbete med Anders Rune och Bengt Lindqvist. Stockholm i april 2009 Anders Rune Chefekonom 1) Den förra rapporten på samma tema heter Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda? och publicerades i december Se Teknikföretagen (2006). 1

4 2

5 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 9 Teknikföretags användning av bemanningsföretag Teknikföretag hyr drygt personer från bemanningsföretag Antalet inhyrda i teknikföretag har minskat det senaste året Inhyrda får i första hand lämna teknikföretag vid neddragningar Inhyrningen kommer att fortsätta minska det närmaste året Teknikföretags skäl och strategier vid inhyrning Behov av flexibilitet är den vanligaste orsaken till inhyrning av personal Syn på kompetens och moraliska skäl gör att inhyrda slutar först Indirekta kostnader motiverar inhyrning trots hög timkostnad Utländsk inhyrning i teknikbranschen Ytterst få teknikföretag hyr personal från utländska bemanningsföretag Skatteregler, lagar och EU-direktiv begränsar inhyrning från utlandet Kompetensskäl avgörande för inhyrning från utländska bemanningsföretag Begränsad inhyrning från utländska bemanningsföretag även i framtiden Referenser Metodbeskrivning

6 4

7 Sammanfattning Antalet inhyrda i teknikföretag har minskat snabbt det senaste året Inhyrning från bemanningsföretag har kommit att bli ett viktigt inslag i teknikbranschen och drygt 3 procent av personalstyrkan var inhyrd vid årsskiftet 2008/2009. Teknikföretag hyr främst in produktionspersonal från bemanningsföretag. Industrioch lagerpersonal är de dominerande yrkesgrupperna. Nästan alla stora teknikföretag (med fler än 500 anställda) använder bemanningsföretag och de står också för merparten av inhyrningen. Vid årsskiftet var 3,9 procent av personalstyrkan inhyrd de stora bolagen. Det kan jämföras med 2,4 procent i de medelstora bolagen och 2,3 procent i de små förtegen. Under slutet av 2008 minskade antalet inhyrda snabbt i teknikbranschen. Ungefär 5,5 procent av personalstyrkan var inhyrd vid årets början. Därmed uppgick minskningen till drygt 40 procent. Minskningen skedde från en mycket hög nivå på grund av dåvarande högkonjunktur. De stora och medelstora bolagen minskade inhyrningen kraftigt medan minskningen var mer begränsad i de små företagen. Vi kan konstatera att företagens inhyrning varierar från nivån 5-6 procent i högkonjunktur till nivån 2-3 procent i lågkonjunktur. l Drygt 3 procent av personalstyrkan var inhyrd i teknikföretag vid årsskiftet 2008/2009. l Inhyrningen i teknikföretag minskade med 40 procent under l Teknikföretag kommer att minska antalet inhyrda även under Behov av flexibilitet är den vanligaste orsaken till inhyrning av personal Flexibilitetsskäl är den i särklass vanligaste anledningen till personalinhyrning från bemanningsföretag. Ungefär två tredjedelar av företagen har angivit detta som en huvudförklaring till inhyrning. Det är även förhållandevis vanligt med inhyrning av kompetensskäl, rekryteringsskäl och för att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Bemanning utanför kärnverksamhet förklarar däremot inte inhyrningen i någon större utsträckning. Outsourcing till externa företag används snarare inom detta område. Vissa skillnader finns mellan stora och små företag och inhyrning för att uppnå flexibilitet är vanligare i de stora bolagen. Samtidigt är inhyrning av rekryteringsskäl vanligare bland de allra minsta bolagen. 5

8 l Flexibilitetsskäl är den i särklass vanligaste orsaken till användning av bemanningsföretag. l Inhyrning av kompetensskäl, rekryteringsskäl och för att ersätta ordinarie personal vid frånvaro är förhållandevis vanligt. l Bemanning utanför kärnverksamhet sker inte i någon större utsträckning. Att hyra personal är dyrare än att anställa i egen regi och det procentuella påslaget kan variera. På arbetarsidan är det vanligtvis 25 till 50 procent dyrare att hyra än att anställa i egen regi och påslagets storlek avgörs framförallt av hur kvalificerad tjänsten är. Trots det högre priset kan prisskillnaden ofta motiveras genom att företagen slipper indirekta kostnader som uppkommer i samband med en egen anställning. Indirekta kostnader beror till stor del på att den svenska arbetsmarknaden är hårt reglerad men även på att det är kostsamt att rekrytera egna anställda. Merkostnaden vid inhyrning kan uppgå till betydande summor om ett företag har många inhyrda under en längre tid. Dessvärre innebär den högre direkta kostnaden för inhyrning en konkurrensnackdel för teknikföretag i Sverige jämfört med teknikföretag i länder med en mer flexibel arbetsmarknad. Inhyrda får lämna teknikföretag först vid neddragningar Inhyrda medarbetare avvecklas i första hand vid neddragningar av konjunkturskäl och tillsvidareanställda varslas snarare som en sista utväg. Förklaringen till detta agerande finns i både moraliska aspekter och företagens syn på kärnkompetens. Att varsla egna anställda och låta inhyrda vara kvar skulle kunna sänka arbetsmoralen och skapa en känsla av orättvisa, enligt personalchefer. Dessutom är det ofta strategiskt att behålla tillsvidareanställda eftersom de har varit längst tid vid förteget och har mest erfarenhet av verksamheten. Hela 80 procent av de företag som använder bemanningsföretag har angivit att de i stor utsträckning minskat antalet inhyrda medan endast 15 procent har angivit att de minskat antalet tillsvidareanställda av konjunkturskäl. l Vid neddragningar av konjunkturskäl avvecklar teknikföretag i första hand inhyrda medarbetare. 6

9 Ytterst få teknikföretag hyr personal från utländska bemanningsföretag Färre än 2 procent av företagen i teknikbranschen hyr personal från utländska bemanningsföretag. Denna typ av inhyrning är alltså ytterst ovanlig och sker endast i drygt 50 av totalt teknikföretag. I dessa företag är dessutom antalet inhyrda från utländska bemanningsföretag mycket begränsat. Det fåtal teknikföretag som hyr personal från utländska bemanningsföretag gör det i huvudsak av kompetensskäl. Syftet med den utländska inhyrningen är alltså inte att sänka kostnaderna. Specialkompetens behövs i verksamhet runt om i Sverige och i flera fall nämns svetsare som en yrkesgrupp som rekryteras via de utländska bemanningsföretagen. Utbyte av personal inom stora koncerner hanteras dessutom ofta rent praktiskt genom att det svenska bolaget hyr eller lånar de utländska medarbetarna av det utländska koncernbolaget. Alltså är utbytet snarlikt inhyrning från utländska bemanningsföretag. Även detta utbyte sker i allmänhet av kompetensskäl. Trots att användningen av svenska bemanningsföretag är utbredd i teknikbranschen är inte företagen speciellt intresserade av att börja hyra personal från utländska bemanningsföretag. Endast 1 procent av de teknikföretag som inte hyr personal från utländska bemanningsföretag i dagsläget räknar med att de kommer göra det under det närmaste året. Eftersom så få företag använder utländska bemanningsföretag är det alltså tydlig att utländsk inhyrning kommer att vara ovanligt i teknikbranschen även i framtiden. l Ytterst få svenska teknikföretag hyr personal från utländska bemanningsföretag. l Det fåtal teknikföretag som hyr personal från utländska bemanningsföretag gör det i huvudsak av kompetensskäl. l Utländsk inhyrning kommer att vara mycket ovanligt i teknikbranschen även i framtiden. 7

10 8

11 Inledning Över teknikföretag med anställda i Sverige står för mer än halva den svenska varuexporten. Företagens försäljning på världsmarknaden har genom åren bidragit till bra löner, ökad välfärd och till att vi kunnat importera produkter vi har sämre förutsättningar att tillverka själva. Samtidigt har den höga exportandelen bidragit till att företagen blivit mer och mer känsliga för globala konjunktursvängningar. För att kunna konkurrera framgångsrikt under dessa förutsättningar krävs tillräcklig flexibilitet. Inhyrning av personal från bemanningsföretag har därför blivit ett viktigt verktyg för företagen. Genom möjligheten att hyra personal kan teknikföretag vara förhållandevis flexibla trots omfattande regleringar på den svenska arbetsmarknaden. Förvisso är kostnaden för inhyrd personal högre än för egna anställda. Den högre kostnaden påverkar givetvis företagens konkurrenskraft och företagen skulle hellre anställa i egen regi om reglerna vore bättre anpassades till företagens globala verklighet. I väntan på bättre regler kommer teknikföretag fortsätta att använda bemanningsföretag i relativt stor omfattning och inhyrningen kommer fortsätta att följa konjunktursvängningarna. I denna rapport presenterar vi en detaljerad genomgång av teknikbranschens användning av bemanningsföretag. Rapporten bygger i huvudsak på en statistisk studie som genomförts vid årsskiftet 2008/2009 där 463 slumpmässigt valda företag har deltagit. Studien är representativ för alla medlemsföretag i Teknikföretagen, dvs. det vi fortsättningsvis benämner teknikbranschen. 2 Se metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en mer detaljerad genomgång av studie. Rapportens första kapitel innehåller en presentation av teknikförtegens användning av bemanningsföretag. I kapitlet finns aktuella siffror för inhyrningen, uppgifter om hur inhyrningen förändrats under fjolåret samt information om hur förtagen bedömer att inhyrningen kommer att utvecklas under Andra kapitlet innehåller en genomgång av företagens skäl till personalinhyrning samt en redogörelse för hur teknikföretag agerar vid personalneddragningar. I rapportens sista kapitel finns avslutningsvis en genomgång av teknikföretags användning av utländska bemanningsföretag. 2) Teknikbranschen består av metallvaruindustrin, maskinindustrin, industrin för tillverkning av el-, elektronik- och teleprodukter, instrumentindustrin samt transportmedelsindustrin, dvs. grupperna samt delar av 32 enligt den nya SNI I denna rapport definieras teknikbranschen som alla företag som är medlemmar i organisationen Teknikföretagen vilket i huvudsak är synonymt med ovanstående beskrivning. 9

12 10

13 Teknikföretags användning av bemanningsföretag Antalet inhyrda från bemanningsföretag har minskat kraftigt det senaste året på grund av den vikande konjunkturen. Teknikföretag hyrde vid årsskiftet in drygt personer och eftersom bemanningsföretag främst används av flexibilitetsskäl har inhyrda medarbetare i första hand avyttrats. Teknikföretag kommer i rådande konjunkturläge att fortsätta minska användningen av bemanningsföretag och vi kan räkna med ännu färre inhyrda i början på Teknikföretag hyr drygt personer från bemanningsföretag Inhyrda medarbetare från bemanningsföretag har kommit att bli ett viktigt inslag i tillverkningsindustrin runt om i Sverige. Den hårt reglerade svenska arbetsmarknaden i kombination med företagens behov av att variera personalstyrkan utifrån efterfrågan har skapat ett stort behov av bemanningsföretagens tjänster. Genom möjligheten att hyra personal kan teknikföretag vara förhållandevis flexibla trots regleringar i lag och avtal. Det är främst industriarbetare som hyrs in från bemanningsföretag Teknikföretag hade vid årsskiftet 2008/2009 drygt personer inhyrda från bemanningsföretag. 3 Det motsvarar en andel på drygt 3 procent av den totala personalstyrkan i företagen. Teknikföretag hyr främst in arbetare från bemanningsföretag och industri- och lagerpersonal är de dominerande yrkesgrupperna. På verkstadsgolven runt om i landet finns alltså en hel del inhyrda medarbetare och syftet är att de ska bidra till nödvändig flexibilitet. I huvudsak används de stora bemanningsföretagen som hyr ut industripersonal där Manpower och Uniflex kan nämnas som exempel. Utöver alla medarbetare som är inhyrda från bemanningsföretag, hyr även företagen in en hel del konsulter. 4 Konsulter används främst på tjänstemannasidan där det samtidigt är mindre vanligt med inhyrning från bemanningsföretag. De inhyrda konsulterna fyller dock en helt likartad funktion på tjänstemannasidan som bemanningspersonalen gör på arbetarsidan. Uppskattningsvis är andelen inhyrda konsulter nästan lika stor som andelen inhyrda från bemanningsföretag. Företag med många tjänstemän per arbetare har fler konsulter inhyrda medan företag med stor andel arbetare främst använder bemanningsföretag. Givetvis hyrs en del personal in från bemanningsföretag även på tjänstemannasidan ofta till enklare administrati- 3) Data som visar teknikföretags inhyrning av personal i detta kapitel kommer från en statistisk undersökning där ett stort antal företag ingår. I vissa fall har företagen haft svårt att skilja konsulter från inhyrda från bemanningsföretag vilket gör att inhyrningssiffrorna kan vara något överskattade. En detaljerad metodbeskrivning finns längst bak i rapporten. 4) Eftersom vår studie fokuserar på inhyrning från bemanningsföretag beskrivs inhyrning av konsulter endast sporadiskt i denna rapport. 11

14 va uppgifter. I relation till den stora användningen på arbetarsidan är dock användningen av bemanningsföretag på tjänstemannasidan liten. Flest inhyrda i stora bolag men även små företag hyr in personal Merparten av de drygt medarbetarna som hyrs in av teknikföretag finns i de stora bolagen där ABB, Ericsson, Electrolux, Scania och Volvo kan nämnas som några exempel. Totalt finns 77 teknikföretag med över 500 anställda och ungefär hälften av alla anställda i teknikbranschen arbetar i dessa bolag. Nästan alla stora företag använder sig av bemanningsföretag och sammanlagt är ungefär medarbetare inhyrda i dessa bolag. Det motsvarar närmare 4 procent av totala personalstyrkan. Därmed är andelen inhyrda något högre i stora bolag än i små och medelstora företag. DRYGT 3 PROCENT AV MEDARBETARNA I TEKNIKFÖRETAG ÄR INHYRDA Antal och andel inhyrda från bemanningsföretag i teknikföretag vid årsskiftet 2008/2009 Antal inhyrda Andel inhyrda Små företag (1 24 anst.) 460 2,3 % Medelstora företag ( anst.) ,4 % Stora företag (minst 500 anst.) ,9 % Summa ,2 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag Att de stora företagen hyr in mycket personal är föga förvånande. Mer överraskande är däremot att många av de allra minsta bolagen (med färre än 25 anställda) gör det. Knappt en tredjedel av dessa företag använder bemanningsföretag. Vid årsskiftet hyrde de sammantaget in nästan 500 personer vilket motsvarar 2,3 procent av personalstyrkan. I medelstora bolag (med mellan 25 och 500 anställda) var ungefär personer inhyrda vid årsskiftet. Alltså var bara en marginellt högre andel inhyrda i dessa bolag än i de alla minsta företagen. Fler inhyrda i bolag som tillverkar utrustning till infrastrukturprojekt Andelen inhyrda varierar mellan olika företag och branscher. Bolag som tillverkar stora och dyra investeringsvaror har i dagsläget fler inhyrda än teknikföretag i allmänhet. Bland de företag med drygt 10 procent av medarbetarna inhyrda märks bolag som producerar utrustning för gruvindustrin, maskiner för generering och överföring av kraft samt företag som tillverkar allehanda annan utrustning inom infrastrukturområdet. Exempel annan sådan utrustning är kranar, tåg och delar till flygindustrin. Karakteristiskt för dessa företag är att varje enskild order på ett betydande sätt påverkar beläggningen i produktionen. Detta i kombination med att varje enskild order ofta utformas som ett projekt, där både produktion, kundanpassning och driftsättning inkluderas, gör att dessa företag i något större utsträckning än andra hyr personal från bemanningsföretag. I dagsläget är förvisso också konjunkturen något bättre för dessa bolag än för andra bolag inom teknikbranschen. 5 Exempel- 5) Denna typ av företag märkte ut sig med en stor andel inhyrda även i den undersökning som genomfördes i samband med framtagandet av rapporten Teknikföretagen (2006). Då var konjunkturläget bra viket indikerar en större inhyrning även över tiden. 12

15 vis fordonsindustrin och även andra delar av teknikbranschen hade samtidigt en mycket stor andel av personalstyrkan inhyrd före den ekonomiska nedgången. Högre penetrationsgrad i teknikbranschen än på övriga arbetsmarknaden Bemanningsbranschen använder begreppet penetrationsgrad som mått på marknadsandel. Begreppet definieras som antal sysselsatta i bemanningsbranschen genom antal anställda på arbetsmarknaden i stort. Alltså kan de siffror som presenteras i denna rapport direkt relateras till denna penetrationsgrad. På den svenska arbetsmarknaden är penetrationsgraden ungefär en procent. 6 Därmed är andelen inhyrda i teknikbranschen betydligt högre än på den övriga arbetsmarknaden. En konsekvens av detta är att många som är anställda i bemanningsföretag är verksamma inom teknikbranschen. 7 Samtidigt har teknikföretagens andel av uthyrningen från bemanningsföretag troligen minskat något i samband med konjunkturavmattningen. Att en förhållandevis hög andel av bemanningspersonalen varit verksam inom industrin indikeras även av Bemanningsföretagens indikatorer där verksamhetsområdet Lager och industri stått för ungefär 35 procent omsättning i branschen de senaste åren. 8 Den svenska marknaden för bemanningstjänster är fortfarande förhållandevis ung och penetrationsgraden är högre i andra länder som inte haft restriktioner inom området. I Storbritannien är den väldigt hög eller ca fem procent. Penetrationsgraden är även hög i Nederländerna, Frankrike, Belgien och USA där den är omkring eller strax över två procent. Detta tolkas ofta av branschföreträdare som att tillväxtmöjligheten är god för bemanningsföretag i Sverige. Antalet inhyrda i teknikföretag har minskat det senaste året Från 1992 då det statliga arbetsförmedlingsmonopolet avskaffades ökade antalet inhyrda i teknikföretag successivt under hela 1990-talet. I samband med IT-boomen i början av 2000-talet nådde inhyrningen en topp och har sedan dess främst följt konjunktursvängningarna. Året efter IT-boomen minskade antalet inhyrda för att nå en ny topp under Därefter har finanskris, minskad industriproduktion och en allmän konjunkturnedgång återigen resulterat i ett minskat behov av bemanningsföretagens tjänster. Antalet inhyrda minskade med ungefär personer under 2008 Under 2008 minskade antalet inhyrda i teknikföretag med ungefär personer. Den snabba minskningen skedde från en mycket hög nivå i början av året då cirka personer var inhyrda. 5,5 procent av medarbetarna var alltså inhyrda i början av Den årliga minskningen uppgick till drygt 40 procent under 2008 vilket kan jämföras med en ökning på ca 35 procent året innan. 6) Uppgifter om penetrationsgrad är hämtade från Unionen (2008). Unionen har i sin tur hämtat uppgifterna från CIETT International Confederation of Private Employment Agencies. 7) Under 2007 hade bemanningsföretagen drygt anställda enligt Unionen (2008). Denna siffra gäller för de 35 största företagen. Totalsiffran (årsanställda) var ca under 2007 enligt Bemanningsföretagen. Detta kan relateras till ca som var inhyrda inom teknikbranschen enligt vår undersökning. 8) Bemanningsföretagen pressenterar både årliga och kvartalsmässiga publikationer över bemanningsföretags omsättning fördelat inom olika områden. Under 2008 svarade yrkesgruppen Lager och industri för 36 procent och motsvarande siffra för 2007 var 34 procent. Se Bemanningsföretagen (2007) och Bemanningsföretagen (2008) 13

16 ANTALET INHYRDA MINSKADE MED DRYGT 40 PROCENT UNDER 2008 Inhyrda medarbetare från bemanningsföretag i teknikföretag vid respektive årsskifte % % / / /2009 Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag Vi kan konstatera att företagens inhyrning varierar från nivån 5-6 procent i högkonjunktur till nivån 2-3 procent i lågkonjunktur. Vissa teknikföretag har redan avvecklat alla inhyrda samt även varslat många egna anställda. Samtidigt har andra företag fortsatt att använda inhyrda medarbetare. Olika bemanningsföretag har dessutom påverkats i olika utsträckning av den ekonomiska avmattningen eftersom de i varierande grad är exponerade mot export industrin. 9 MINSKAT ANTAL INHYRA BÅDE I STORA OCH SMÅ TEKNIKFÖRETAG Antal och andel inhyrda från bemanningsföretag i teknikföretag vid respektive årsskifte 2006/ / / anst. 530* 2,6 % 610 3,0 % 460 2,3 % anst ,6 % ,2 % ,4 % Minst 500 anst ,8 % ,9 % ,9 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag *) De små företagen ingick inte i undersökningen förra gången den gjordes. För att ändå erhålla jämförbara resultat har vi skattat inhyrningen i dessa bolag för 2006/ ) Att bemanningsbranschen drabbats av den ekonomiska nedgången och att olika bemanningsföretag drabbats olika framgår av en artikel i Dagens Industri under februari Se Hedelin ( ). 14

17 Ungefär två tredjedelar av teknikföretagen minskade sin inhyrning under I den resterande tredjedelen förblev inhyrningen oförändrad i ungefär lika många fall som där den ökade. Det är överlag svårt att se någon speciell typ av företag som ökade sin inhyrning under året. Bland de stora bolagen med en ökande inhyrning märker dock några ut sig som tillverkar investeringsvaror som används vid infrastruktursatsningar. Vår bedömning är samtidigt att fordonsindustrin med underleverantörer stått för den största minskningen. Störst minskning av inhyrningen i de stora företagen Bland de stora bolagen är andelen större som har minskat inhyrningen än den är bland teknikföretag i allmänhet. Dessutom har endast en tiondel av de stora bolagen ökat inhyrningen under året vilket är mindre än i branschen i allmänhet. Detta i kombination med att de stora företagen hyr mest personal inom teknikbranschen gör att dessa bolag också avvecklat flest inhyrda under Antalet inhyrda i dessa bolag minskade med över personer under året till drygt personer. Det innebär att andelen inhyrda i de stora bolagen minskade från 6,9 procent till 3,9 procent. Inhyrningen minskade ganska kraftigt även i de medelstora företagen men endast i mindre utsträckning i de små företagen. Inhyrda får i första hand lämna teknikföretag vid neddragningar Eftersom inhyrning till stor del används för att uppnå tillräcklig flexibilitet, varierar sysselsättningen i bemanningsföretag kraftigt i samband med konjunktursvängningar. Vår studie visar att teknikföretag i första hand avvecklar inhyrda medarbetare. Bland annat eftersom de inhyrda används för att skapa flexibilitet. Detta bidrar givetvis till att svängningarna i bemanningsbranschen blir större än på arbetsmarknaden i stort. 80 PROCENT AV FÖRETAGEN AVVECKLAR INHYRDA VID EN KONJUNKTURNEDGÅNG Andel företag som av konjunkturskäl minskat respektive typ av medarbetare i stor utsträckning Inhyrda 80 % 39 % Visstidsanställda Tillsvidareanställda 15 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag 15

18 Företagen försöker behålla de tillsvidareanställda och avvecklar de inhyrda Hela 80 procent av de teknikföretag som använder bemanningsföretag har angivit att de i stor utsträckning minskat antalet inhyrda i samband med neddragningar av konjunkturskäl. Endast 15 procent har samtidigt angivit att de i stor utsträckning minskat antalet tillsvidareanställda på grund av en försämrad konjunktur. Det är alltså tydligt att de inhyrda avvecklas i första hand medan tillsvidareanställda snarare varslas som en sista utväg. Visstidsanställda har behållits i större utsträckning än inhyrd personal men i mindre utsträckning än tillsvidareanställda. Vi återkommer till varför företagen agerar på detta sätt i rapportens nästa kapitel. Eftersom de små företagen är så många till antalet väger de tung i det sammanviktade resultatet. Både stora och medelstora bolag har samtidigt avvecklat inhyrd personal i större utsträckning än de små. Hela 93 procent av de stora bolagen har angivit att de i stor utsträckning minskat inhyrningen från bemanningsföretag. Dessutom har de stora bolagen, i större utsträckning än de mindre, angivit att de minskat antalet tillsvidareanställda. De stora företagen har fler inhyrda att avyttra samtidigt som flera av dem tidigare än andra drabbats av den ekonomiska avmattningen. Inhyrningen kommer att fortsätta minska det närmaste året En konjunkturnedgång är i praktiken en nedåtgående spiral med minskad efterfrågan som leder till varsel och arbetslöshet vilket i sin tur leder till ytterligare minskad orderingången och sysselsättningen. En konsekvens av detta är att företagen minskar personalstyrkan och därmed även inhyrningen successivt och inhyrningen kommer alltså att fortsätta att minska även under PROCENT AV FÖRETAGEN SOM HYR PERSONAL KOMMER ATT MINSKA INHYRNINGEN Företagens prognos över hur deras inhyrning kommer att utvecklas tills årsskiftet 2009/2010 Ingen inhyrning i dag Inhyrning i dag Minskning 42 % Närmast ingen förändring 95 % 45 % Ökning 5 % 13 % Källa: Teknikföretagens studie av medlemmarnas användning av bemanningsföretag En stor andel av företagen räknar med minskad inhyrning under 2009 Närmare hälften eller 42 procent av de teknikföretagen som använder bemanningsföretag räknar med minskad inhyrning under Endast 13 procent av företagen räknar samtidigt med en ökad inhyrning under året. Att rådande konjunkturläge innebär att teknikföretag kommer att fortsätta minska antalet inhyrda även under 2009 framgår alltså tydligt av vår studie. Den nedåtgående trenden bekräftas också av att nästan inga teknikföretag som inte hyr personal räknar med att börja göra det under året. Av de företag som inte använder bemanningsföretag i dag (det vill säga främst små och medelstora bolag) anger hela 95 procent att de inte räknar med att börja hyra personal under Endast 5 procent anger därmed att de räknar med att börja med detta. 16

19 Större andel storföretag räknar med minskad inhyrning De stora bolagen (med minst 500 anställda) kommer även fortsättningsvis att minska inhyrningen mer än de små och medelstora företagen. Hela 56 procent av storföretagen som använder bemanningsföretag i dag bedömer att andelen inhyrda kommer att minska under Samtidigt är andelen som räknar med ökad inhyrning ungefär lika stor som i branschen överlag. Trots att de flesta storföretag hyr personal finns ett antal som inte gör det. Dessa storföretag som inte hyr personal räknar med ökad inhyrning i större utsträckning än motsvarande grupp av små och medelstora företag. I flera fall är förklaringen att de haft inhyrda medarbetare som redan avvecklats på grund av det svaga konjunkturläget. Samtidigt bedömer dessa stora bolag att de troligen kommer att ha ett visst behov av inhyrd personal under året. I början av 2010 kommer ännu färre att vara inhyrda Medan vissa företag avvecklade de inhyrda snabbt, behöll andra bolag många även i början av Flera av dessa företag har tydligt indikerat att andelen kommer att minska under året. Samtidigt finns också bolag som är mer förskonade från konjunkturnedgången som därför kommer att behålla en del inhyrd personal. Sammantaget bedömer vi att inhyrningen i teknikbranschen kommer att minska relativt kraftigt även under En fortsatt minskning av antalet inhyrda med nästan samma takt som under 2008 är inget otroligt scenario. Det innebär att ytterligare några tusen färre skulle vara inhyrda i teknikbranschen i början av Det rådande konjunkturläget gör dock att det är svårt att göra någon exakt prognos över hur inhyrningen kommer att utvecklas framöver. 17

20 18

21 Teknikföretags skäl och strategier vid inhyrning Flexibilitetsskäl förklarar i stor utsträckning teknikföretags användning av bemanningsföretag men det är även vanligt med inhyrning för att hitta rätt kompetens, vid ordinarie personals frånvaro och i rekryteringssyfte. Inhyrda medarbetare kostar betydligt mer än egna anställda. Prisskillnaden kan samtidigt ofta motiveras eftersom egna anställningar medför betydande indirekta kostnader bland annat på grund av de strikta reglerna på den svenska arbetsmarknaden. Behov av flexibilitet är den vanligaste orsaken till inhyrning av personal Flexibilitetsbehovet är, som vi nämnt tidigare, den i särklass vanligaste anledningen till personalinhyrning. Ungefär två tredjedelar av företagen har angivit detta som en huvudförklaring till inhyrning. 10 På motsvarande sätt är kompetensskäl, rekryteringsskäl och inhyrning av vikarier huvudförklaringar för ungefär en fjärdedel av företagen. Bemanning utanför kärnverksamhet sker däremot inte i någon större utsträckning. Nedan går vi mer ingående igenom de olika skälen till varför företagen hyr personal samt i vilken omfattning de olika orsakerna förklarar inhyrningen. I undersökningen har företagen haft möjlighet att ange alternativen; inte alls, i liten utsträckning och i stor utsträckning. Behov av flexibelt den främsta orsaken till inhyrning För 62 procent av teknikföretagen handlar inhyrning i stor utsträckning om att skaffa sig flexibilitet. Utöver detta anger ytterligare företag att behovet av flexibilitet, i liten utsträckning förklarar inhyrningen. Den sammanlagda andelen som anger flexibilitet som en förklaring är hela 83 procent. Med hjälp av inhyrda medarbetare skaffar sig företagen möjligheten att snabbt och enkelt anpassa personalstyrkan utifrån variationer i efterfrågan trots den hårt reglerade svenska arbetsmarknaden. På motsvarande sätt används även inhyrd personal för att på ett flexibelt sätt klara bemanningen vid tidsbegränsade projekt eller när personalbehovet varierar säsongsmässigt. Genom inhyrning kan företagen behålla och utveckla kärnkompetensen och samtidigt vara flexibla. 10) Redogörelsen baseras på en enkätfråga där företagen haft möjlighet att ange i vilken utsträckning olika skäl förklarar inhyrningen. Svarsalternativen var i stor utsträckning, i liten utsträckning eller inte alls. Dessutom har företagen haft möjlighet att ange egna skäl. Redogörelsen basseras dessutom på samtal med personalchefer samt på vår tidigare erfarenhet av användning av bemanningsföretag. 19

Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda?

Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda? Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda? Förord Under senare år har bemanningsföretag kommit att spela en allt viktigare roll för teknikföretag och i dagsläget är drygt

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara?

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Innehållsförteckning Förord................................................. 6 Sammanfattning...7 Bemanningsbranschen

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Hur fungerar bemanningsbranschen?

Hur fungerar bemanningsbranschen? Hur fungerar bemanningsbranschen? Pernilla Andersson Eskil Wadensjö RAPPORT 2004:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

Korttidsarbete. Systemen i viktiga konkurrentländer

Korttidsarbete. Systemen i viktiga konkurrentländer Korttidsarbete Systemen i viktiga konkurrentländer En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang maj 2015 Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare Författare: Clara Wiklund, Svensk Handel, Andreas Ahlén,

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Permanent förändring. Globalisering, strukturomvandling och sysselsättningdynamik. Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:21

Permanent förändring. Globalisering, strukturomvandling och sysselsättningdynamik. Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:21 Permanent förändring Globalisering, strukturomvandling och sysselsättningdynamik Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:21 Permanent förändring Globalisering, strukturomvandling och sysselsättningsdynamik

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL?

VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL? 2010 VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL? Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning, 2EB003, VT 2010 Författare: Anna Fransson 850828, Alexander Tatidis 8590517 Nils-Petter Nilsson 860506

Läs mer

UTHYRNING AV ARBETSKRAFT

UTHYRNING AV ARBETSKRAFT J U R I D I S K A I N S T I T U T I O N E N UTHYRNING AV ARBETSKRAFT ETT RÄTTSSOCIOLOGISKT PERSPEKTIV PÅ EN FLEXIBILITETSSTRATEGI LE N A BROM ANDER Tillämpade studier, 20 poäng Programmet för Juris kandidatexamen

Läs mer

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 LAS i förändring ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 Helena Larsson Samuel Larsson Eva Oscarsson Lena Maier Söderberg Omslag: Vian Tahir är pressekreterare på

Läs mer

En rapport om bemannings anställda

En rapport om bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se JUNI 2012 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Paulo Silva Johannes Hylander Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad En rapport om bemannings anställda Innehåll

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2008 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård Bemanningsföretag en viktig DEL i svensk sjukvård Tillsammans för en effektiv vård Tillsammans för en effektiv vård 3 Innehåll Inledning Inledning...3 Sammanfattning...5 Personalbristen i vården...6 Vilka

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1 Årsredovisning 2005 Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal poolia 2005 1 Katti Razavi, IT-support 5 år som Pooliakonsult Joe Foley, rekryterare Jobbat 1 år på Poolia Patricia Barrera, ekonomiassistent

Läs mer

Särskilda insatser inom telekomsektorn - En kartläggning

Särskilda insatser inom telekomsektorn - En kartläggning 1 (50) Telekomgruppen 2003-03-12 Särskilda insatser inom telekomsektorn - En kartläggning Delrapport från Telekomgruppen 2 (50) Innehållsförteckning Sid 1 INLEDNING OCH SLUTSATSER...3 2 DEFINITION AV TELEKOMBRANSCHEN...6

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Produktionen flyttar utomlands?

Produktionen flyttar utomlands? SASCHA O. BECKER KAROLINA EKHOLM KATARIINA NILSSON HAKKALA Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden SNS Förlag sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax:

Läs mer