Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter"

Transkript

1 Riktlinjer Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter 1

2 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (17) Riktlinjer för användning av Internet och IT-stöd inom Luleå kommun inklusive mobila enheter 1. Inledning För att uppnå en trygg och effektiv informationshantering inom Luleå kommun krävs en enhetlig syn på datoranvändningen i kommunen. Riktlinjerna skall bidra till att medarbetare och elever känner större trygghet i IT-användningen, samtidigt som Luleå kommun får en bättre funktion i sina system. Riktlinjerna gäller även för medarbetare i de kommunala bolag inom Luleå kommunkoncern som är anslutna till kommunens IT-infrastruktur. Riktlinjerna innehåller även en bilaga Säkerhetsanvisningar för mobila enheter, som specifikt reglerar handhavandet av mobila enheter. 2. Syfte Syftet med riktlinjer för användning av IT och Internet inom Luleå kommun är att redovisa kommunens riktlinjer och regelverk avseende användningen av IT som redskap för den enskilde medarbetaren. Mer specifikt kan sägas att riktlinjerna ska ge en noggrann beskrivning av de regler och rutiner som gäller för alla medarbetare, elever, konsulter samt allmänheten (biblioteken och medborgarkontoret i Råneå) inom Luleå kommun. Ansvarig för detta dokument är chefen för. 3. Styrande dokument inom IT Följande dokument utgör styrdokument för arbetet med informationsteknik och datoranvändning inom Luleå kommun: IT-policy: Syfte och mål med användningen av IT i Luleå kommun. IT-strategi: Strategiska riktlinjer för kommungemensamma ITlösningar utifrån fastställd policy. Organisation och roller, övergripande handlingsplan. Riktlinjer för IT-användning (detta dokument): Internt regelverk för medarbetare och elever inom Luleå kommun avseende användningen av IT samt Internet. Tillämpningsanvisningar: Om användningen av enskilda verksamhetssystem.

3 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (17) 4. Riktlinjer för användare 4.1 Förhållningssätt IT ska betraktas som ett verktyg i arbetet. Det är användarens ansvar att informera sig om och följa de regler som gäller i varje enskilt fall. Missbruk mot riktlinjer, förhållningssätt, lagar och förordningar eller oetiskt beteende medför att användaren riskerar att - tillfälligt eller permanent - bli avstängd från att nyttja dator och/eller datornät, i avvaktan på vidare åtgärd. Se kapitel 13, påföljder och åtgärder. 4.2 Medarbetare Varje användare ansvarar för att gällande regler för IT-säkerhet följs. I detta ansvar ingår även att noga ta del av och följa de säkerhetsinstruktioner som finns för de datasystem den enskilde användaren nyttjar. Anställd håller sina lösenord hemliga och förvarar dem inte i klartext vid sin arbetsplats Anställd lånar inte ut lösenord till någon annan person. Anställd byter lösenord när så behövs eller när uppmaning om detta från driftansvarig sker. Anställd använder inte välkända förebilder för lösenord. Anställd lämnar inte PC:n utan tillsyn om den är inloggad på nätet. Anställd rapporterar förekomst av virus enligt förekommande rapporteringsrutin. (Helpdesk). Anställd ansvarar själv för säkerhetskopiering från lokal hårddisk. Anställd är medveten om att utrustningens konfiguration inte får påverkas så att den avviker från verksamhetens standard. Felaktigheter och incidenter i IT-systemen rapporteras enligt rutin för fel-/incidentanmälan. Anställd lämnar inte obehöriga personer information om verksamhetens system/säkerhetsrutiner.

4 LULEÅ KOMMUN Dnr 3 (17) 4.3 Elever Användningen av IT-resurser får inte strida mot gällande lag, träffade avtal eller någon av nedanstående punkter. Det är uttryckligen förbjudet att: Försöka få tillgång till IT-resurser utan att ha rättighet till detta eller att implementera/installera ej sanktionerade resurser/program Störa eller avbryta den avsedda användningen av resurserna Uppenbart slösa med tillgängliga resurser (personal, maskinvara, lagringsutrymme eller programvara) Skada eller förstöra den datorbaserade informationen Samtliga användare, såväl elever som andra, skall inte medvetet sprida information eller kunskap om datorsystemen så att dessa skadas utifrån ett säkerhetsperspektiv eller att funktioner upphör att fungera. Sprida desinformation eller rykten om resursernas användning Dölja sin användaridentitet (utom då detta är explicit tillåtet eller nödvändigt) Göra intrång i andra användares privata områden Kopiera upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd från rättighetsinnehavaren Använda resurserna för kommersiellt ändamål om ej annat överenskommits Använda resurserna i uppenbart syfte att förolämpa, förnedra eller på annat sätt skada andra användare (postsystemet) Använda resurserna för spridande av information som uppenbarligen är avsedda att skada de demokratiska värden som samhället bygger på 4.4 Regler för användning av Internet 4.4.1Grundprincip Grundprincipen för Internetanvändningen är att de krav som ställs på användare av Internet i princip inte skiljer sig från vad som gäller för normalt mänskligt umgänge och aktuell lagstiftning. S. k. Porrsurfning, fildelning eller att delta i eller uppmana till deltagande i alla former av s k online-spel över Internet är inte tillåtet.

5 LULEÅ KOMMUN Dnr 4 (17) Personligt ansvar Användaren har själv ett personligt ansvar för att följa de etiska reglerna, reglerna om tillåten användning och de säkerhetsregler som gäller. Användaren är själv ansvarig för allt som görs under den egna användaridentiteten. Användaren är alltid personligen ansvarig för sitt sätt att utnyttja nättjänsterna Oetiskt beteende Oetiskt beteende är exempelvis: Att försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det Att försöka dölja din användaridentitet Att försöka störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken Att uppenbart slösa med tillgänglig nätverkskapacitet Att försöka skada eller förstöra datorbaserad information Att göra intrång i andra användares privatliv eller yrkesliv Nerladdning och spridning av förbjuden information på Internet. Det är förbjudet att: Sprida information via Internet eller därmed sammankopplade nätverk som bryter mot svensk lagstiftning, som t.ex. barnpornografi, förtal eller yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp Utföra marknadsföring genom massutskick av e-post eller s. k. mailbombning om mottagaren ej i förväg gett sitt samtycke till detta Utnyttja någon annans identitet eller IP-adress, eller försöka att göra det Ladda hem, lagra eller sprida dataprogram, musik, bilder och filmer eller annat copyrightskyddat material utan tillstånd av upphovsmannen 5. Övrig säkerhet i IT-användningen 5.1 Yttre säkerhet Varje förvaltning/bolag måste i samspel med sin fastighetsförvaltare skydda datorutrustning mot yttre hot såsom inbrott, stöld, brand eller förstörelse. För skolan finns särskilda instruktioner. Övriga förvaltningar/bolag bör, förutom låsning, överväga larm och andra rutiner. ansvarar för att datacentraler och serverrum har förstärkt skydd med särskilda lås. Larm och brandskydd skall även finnas i förekommande fall.

6 LULEÅ KOMMUN Dnr 5 (17) 5.2 Lösenordshantering För att behörighetskontrollen ska fungera måste varje användare ha en unik användaridentitet och ett lösenord som endast denne känner till och kan ändra. Den enskilde användaren ska hantera lösenord enligt riktlinjerna i kapitel Skydd av information och säkerhetskopiering All den information som finns i systemet är Luleå kommuns egendom och skall lagras på gemensamma resurser (bärbar information kopieras). ITkontoret ansvarar för att den tekniska infrastrukturen uppfyller ställda krav: Information som lagras på de gemensamma resurserna säkerhetskopieras och förvaras på säkert ställe Informationen ska skyddas. I förekommande fall skall kopior finnas på flera platser. Bandmaterial mm kontrolleras. Instruktioner/dokumentation ska vara upprättade 5.4 Nätverk och kommunikation har ansvaret för kommunens nät. Observera att endast personal från, eller av anvisad personal från leverantör, har rättighet och behörighet att ansluta utrustning till nätet, göra kopplingar/omkopplingar i det fysiska datanätet och liknande insatser. Det är inte tillåtet för någon användare eller elev att ansluta egna privata datorer eller annan utrustning till kommunens nät utan godkännande från ansvarig vid eller motsvarande. (Detta gäller dock inte för de platser där kommunen tillhandahåller s. k. publik åtkomst, se nedan). Externa besökare, konsulter och motsvarande får inte heller ansluta medhavda datorer eller annan utrustning till kommunens nät utan medgivande. Kommunen tillhandahåller s. k. publik Internetåtkomst på ett antal platser, t ex i Kulturens Hus och i vissa skolor, och denna typ av tjänst kommer sannolikt att öka i omfattning. Till dessa nät är det tillåtet att ansluta privata/externa datorer. Vid eventuella brottsliga handlingar ska kommunen kunna spåra vem som utfört handlingen, därför tilldelas åtkomst till Internet via dessa nät först efter identitetskontroll och endast under en förutbestämd tid.

7 LULEÅ KOMMUN Dnr 6 (17) 5.5 Virusskydd Ett hot mot vår information är datavirus som kan sägas vara ett program eller en programsekvens vars uppgift är att kopiera sig själv och tränga in i andra program för att utföra något otillbörligt. I bästa fall är det oskyldiga pip eller hälsningar som ritas på skärmen. I värsta fall raderas datorns hårddisk eller så kopierar viruset sig självt i det oändliga tills hela systemet bryter samman. Datavirus är ofta ytterst smittsamma och smittkällan kan vara svår att identifiera. Gratisprogram, spelprogram och filer som laddas ned från Internet eller till e-post medföljande filer är de vanligaste smittbärarna. Det är därför av största vikt att endast öppna filer som kommer från avsändare man känner till och kan lita på. ansvarar för att antivirusprogram installeras och kontinuerligt uppdateras på samtliga persondatorer inom Luleå kommun. 5.6 Beredskapsplan Varje nämnd/styrelse ska ha en beredskapsplan för att motverka störningar och oväntade händelser. I denna skall även IT finnas med. Beredskapsplanen kan betraktas som kompletteringar till detta dokument (riktlinjer) i tillämpliga delar. 6. Sekretess och öppenhet Ett väl fungerande IT-stöd med noggrant avvägda krav på tillgänglighet, saklighet och sekretess är en väsentlig förutsättning för Luleå kommuns möjlighet till en effektiv informationsförsörjning för medborgarna och verksamheterna. Information i Luleå kommuns system som rör enskilda medborgares sociala, medicinska och andra personliga förhållanden måste skyddas noga mot såväl oönskad åtkomst som förlust eller förändring av information. Det åligger också systemägare att kvalitetssäkra informationen så att den är korrekt. Detta gäller också ekonomiska och andra ur samhällssynpunkt viktiga uppgifter vars exponering direkt eller indirekt kan förorsaka allvarliga konsekvenser för verksamheten. Offentlighetsprincipen gäller även för elektroniskt lagrad information. Det är således av vikt att information som ligger lagrad elektroniskt får samma tillgänglighet som information som ligger lagrad på annan media. Det är en av utmaningarna inom den offentliga sektorn att både kunna hantera känslig information och ändå klara öppenheten med annan information.

8 LULEÅ KOMMUN Dnr 7 (17) 7. Grundläggande behörighet till IT-miljö och verktyg 7.1 Allmänt Det finns olika kategorier av PC-användare anslutna till Luleå kommuns ITsystem: Administrativa användare (inkl lärare) Elever Förtroendevalda funktionärer Andra kunder (biblioteksbesökare, press, allmänhet) Kommunnära organisationers användare (såsom fackförbund m.fl.) Normalt sett är endast anställda och elever inom Luleå kommun samt medarbetare i anslutna kommunala bolag behöriga användare av kommunens IT-miljö. Förtroendevalda funktionärer kan ha tillgång till delar av Luleå kommuns IT-miljö, såsom e-post, Intranät etc, beroende på uppdragets art. Undantag kan beviljas efter särskild prövning för konsulter och liknande personalkategorier, se punkt 7.7. Nedan redovisas tillgång och begränsningar för de olika gruppernas åtkomst till kommunens IT-miljö. 7.2 Administrativa användare Luleå kommuns IT-miljö för en administrativ användare omfattas av: PC-arbetsplats med tillhörande utrustning Användar-ID och lösenord Nätverket och dess tjänster Internet, Intranät e-post Kontorsapplikationer Lagringsutrymme Utskriftsmöjligheter För befattningen nödvändiga databaser, applikationer m m. MAC-datorer får inte anslutas till kommunens administrativa nät utan enbart till publikt nät. Användaren ges tillträde till publikt Internet efter behörighetskontroll.

9 LULEÅ KOMMUN Dnr 8 (17) 7.3 Elever Luleå kommuns IT-miljö för elever omfattas av: PC och annan utrustning (personlig eller delad) Användar-ID och lösenord Tillgång till utbildningsnät/resursnät I förekommande fall tillgång till publikt trådlöst nät Internet e-post Utbildningswebb Lagringsutrymme Utskriftsmöjligheter Kontorsapplikationer och andra applikationer beroende på utbildningsnivå och inriktning. MAC-datorer får inte anslutas till kommunens administrativa nät utan endast till publikt nät. Eleven ges tillträde till publikt Internet efter behörighetskontroll. Undantaget är f n gymnasieskolans mediaprogram där en specifik MAC-miljö finns driftsatt. Eleverna är per definition kunder till Luleå kommun och får använda PC och system i enlighet med presenterad behörighet. Syftet med datoranvändningen är främst organiserat lärande, där datorer får en allt större betydelse för att nå information, behandla information samt för egen produktion. I vissa fall används datorerna för att få en ökad kunskap om just datorer. Elevernas datoranvändning innebär också att pröva sin egen nyfikenhet och användning som inte är direkt knuten till det organiserande lärandet. Privat användning är således tillåten om den sker i enlighet med kommunens IT- policy. Rektor är ansvarig utgivare för elevens publicering på utbildningswebben. Under 2009 har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram en ny IT-strategi för skolan. 7.4 Förtroendevalda funktionärer De förtroendevalda funktionärerna använder PC och system för att erhålla information och som ett arbetsredskap i sin roll som förtroendevald. För att få tillgång till kommunens IT-miljö är minimikravet att den förtroendevalde har en PC-arbetsplats som är definierad av Luleå kommun. Normalt arbetar inte förtroendevalda i kommunens verksamhetssystem.

10 LULEÅ KOMMUN Dnr 9 (17) 7.5 Kunder, allmänhet Kunder och allmänhet skall nyttja utrustning i enlighet med denna policy. Den som ansvarar för systemet eller äger utrustningen får ta detta ansvar så långt möjligt är. Press skall ha sedvanligt stöd för kommunal information (postlistor, kallelser, protokoll etc). Här kan hemsidan användas. 7.6 Kommunnära organisationer I vissa fall kan kommunnära organisationer bli kunder i kommunens nätverk. Detta skall regleras i särskilda avtal. Sådana organisationer måste acceptera Luleå kommuns IT-policy och övriga styrande dokument för IT. För att få tillgång till kommunens IT-miljö är minimikravet att dessa organisationer har en PC-arbetsplats som är definierad av Luleå kommun. 7.7 Tillfälligt anställda, konsulter m fl Tillfälligt anställda, praktikanter, inhyrd personal, entreprenörer, konsulter och liknande personer som inte innehar fast anställning, kan - efter särskild prövning tilldelas åtkomst till Luleå kommuns IT-miljö. Beslut om åtkomst fattas av ansvarig chef vid efter samråd med Förvaltningschef eller av denne utsedd person. Beslut om särskild behörighet för åtkomst till enskilda verksamhetssystem fattas av förvaltningschef. Finns kriterier och rutiner dokumenterade och är väl kända av berörd personal kan beslut om särskild behörighet delegeras till annan chef/ledare. Kriterier för tilldelning av särskild behörighet och kriterier för bedömning av kompetensbehov för att få åtkomst till verksamhetssystem utarbetas av systemförvaltare på uppdrag av förvaltningschef.

11 LULEÅ KOMMUN Dnr 10 (17) 7.8 Behörighetsregler Behörighet till system får endast användas för att utföra de arbetsuppgifter som uppdraget medför. Behörighet till system är personlig och får ej överföras av innehavaren till annan. Behörighet till verksamhetssystem beslutas av verksamhetschef/motsv efter samråd med systemförvaltare. Innehavare med system-/supervisor-/admin-rättighet har inte behörighet att vidarebefordra information ur IT-systemen som denne kommit i kontakt med vid hantering/lagring/bearbetning av systemen. För innehavare med system/supervisor-/admin-rättighet till system med sekretessbelagd information gäller verksamhetens sekretessbestämmelser oinskränkt. 8. Licenser Kommunen ska uppfylla alla avtal gällande programvarulicenser och har därför ett centralt system för att identifiera och mäta användningen av installerad programvara. Ambitionen är att i högre grad samordna inköpen av licenser så att möjlighet ges till att i förekommande fall teckna kommunlicensavtal för att erhålla de bästa priserna och korrekta versioner. Inga piratprogramvaror är tillåtna och inte heller programvaror utanför Standard, om inte annat medgivits genom beslut av. 9. Stöldskydd och märkning Varje dator (PC) som ägs av Luleå kommun får en unik stöldmärkning som sker vid leverans. Denna märkning identifierar att datorn finns i kommunens ägo. För skolan gäller särskilt att: Datorerna ska vara försedda med låsbart chassi Datorerna skall om möjligt stå i larmad lokal Stulna datorer skall polisanmälas enligt rutin för stöld Ingen får normalt sett använda PC utan stöldmärkning och säkerhetsskydd inom Luleå kommuns verksamhetsområde. Vissa undantag från detta kan förekomma, exempelvis på gymnasieprogram där eleverna erbjuds att köpa datorerna efter avslutad utbildning.

12 LULEÅ KOMMUN Dnr 11 (17) 10. E-post Luleå Kommun är offentlig förvaltning och är också ägare av samtliga datorer och system, som i första hand skall ses som arbetsredskap. Offentlig förvaltning måste ta hänsyn till offentlighetsprincipen, arkivregleringar, sekretesslag etc vilket medför att all inkommande e-post är offentlig handling. Rättssäkerheten måste garanteras i Luleå kommun. E-post får i undantagsfall användas privat om det inte innebär olägenhet för arbetsgivaren. Den anställde är medveten om att användning av elektronisk post sker inom ramen för myndighetens verksamhet och iakttar därför god offentlighetssed. Eftersom e-postadressen tillhör Luleå kommun krävs också att man alltid uppträder som god representant och ambassadör för kommunen. Bl a får adresser inte lämnas ut så att reklam och kommersiell verksamhet genomsyrar våra e-postlådor. Information i Luleå kommuns datorer är öppen information om inte annat angivits i stöd av lagen. I första hand skall därför egna brevlådor utanför kommunen användas. 11. Integritet och loggning Loggningen gör att alla användare kan spåras. Luleå kommun kommer dock att förstöra loggen efter ett förutbestämt antal dagar för att ändå skydda den enskildes integritet. Att fem dagar kvarstår är för att möjliggöra spårning vid kriminell användning. I övrigt görs loggning på våra system som också sparas då detta inte inskränker integriteten. Det är viktigt ur verksamhetsoch säkerhetssynpunkt att loggning görs. En logganalys skall användas för att granska loggen med avseende på misslyckade inloggningsförsök och ändringar i känsliga register. Av andra skäl kan ytterligare uppgifter behöva loggas. Systemägare har ansvaret att loggning sker. 12. Incidentrapportering Alla medarbetare i Luleå kommun och extern personal som utför uppdrag för Luleå kommuns räkning skall rapportera inträffade säkerhetsincidenter samt upptäckten av brister i systemen till närmaste chef. Incidentrapportering är en skyldighet när man använder Luleå kommuns ITsystem. Avtal som träffas med utomstående gällande tillgång till kommunens IT-miljö ska innehålla en klausul om att eventuella säkerhetsbrister som upptäcks ska omedelbart rapporteras till uppdragsgivaren inom Luleå kommun.

13 LULEÅ KOMMUN Dnr 12 (17) 13. Påföljder och åtgärder Systemägare skall anmäla brott mot denna policy eller gällande lagstiftning till närmast beslutsmässig funktion enligt delegationsordning eller när sådan saknas till beslutande politisk organisation inom vilkens ansvarsområde system sorterar under. Systemägaren har rätt att vid grundad misstanke om policybrott hindra tillgång till IT-resurser. Hindrande av tillgång till resurserna enligt denna punkt får endast utsträckas i tiden tills dess att beslut om påföljd fattats av behörig funktion. har som ansvariga för förvaltningsövergripande system och kommunikationsnätverket rätt att ingripa om exempelvis kommunikation med extern eller annat internt nät används på fel sätt. Detta skall då omedelbart meddelas berörd systemägare/förvaltare. Ansvaret för det egna systemet åvilar berörd nämnd/styrelse. 14. Lagar och regelverk Ramarna för Luleå kommuns IT-säkerhetsarbete sätts utifrån gällande lagar och föreskrifter. Dessa anger bland annat de övergripande säkerhetskrav som ställs på verksamheten och därmed även på hanteringen av information i datasystem, vilket bl a reglerar skyddet av den personliga integriteten: att sekretessbelagd information ska skyddas mot otillbörlig åtkomst, med iakttagande av offentlighetsprincipen, samt olika intressenters krav på korrekt information och allmänhetens lagliga rätt till insyn i offentliga handlingar. speciallagstiftning o Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) o Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) o Bokföringslagen (SFS 1976:125) o Lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) o Lag om upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729) o Arkivlagen (SFS 1990:782) o Lag om skydd av företagshemligheter (SFS 1990:409) o Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

14 LULEÅ KOMMUN Dnr 13 (17) 15. Utbildning och information Det åligger varje nämnd att allmän säkerhet upprätthålls inom verksamhetsområdet. IT-säkerhet är en säkerhet bland andra. De anställda ska få tillämplig information och utbildning även inom IT-säkerhet. ITsäkerhetsansvarig vid ska hålla regelbundna träffar med representanter från de olika förvaltningarna för att upprätthålla en jämn säkerhetskunskap över hela kommunen. tillhandahåller en grundläggande och allmän IT-säkerhetskurs för samtliga medarbetare via kommunens Intranät. Kursen är obligatorisk för alla nyanställda, och alla nyanställda får i sitt välkomstmeddelande via e- post information om denna kurs. För särskilda system kan det bli nödvändigt med särskild utbildning som skall kunna ges av leverantören eller av leverantören anvisad utbildare. Mer avancerad utbildning av IT-säkerhetsansvariga får ske på förvaltningens eget initiativ. 16. Utfärdande av detaljer Det ankommer på varje politisk församling (eller förvaltning/kontor/bolag i tillämpliga delar) att inom sitt verksamhetsområde utfärda mer detaljerade påföljds- och åtgärdssystem, och om så behövs mer detaljerade regler som står i samklang med denna policy.

15 LULEÅ KOMMUN Dnr 14 (17) Bilaga 1 - Säkerhetsanvisningar för mobila enheter 1. Inledning För att uppnå en trygg och säker hantering av våra avancerade mobiltelefoner i Luleå kommun krävs en enhetlig syn på användningen. Dessa anvisningar ska bidra till att kommunens medarbetare känner trygghet i sin mobilanvändning. Mobiltelefoner och andra mobila enheter likställs med datorer och ska därför skyddas på samma sätt. Mobiltelefonen ska betraktas som ett verktyg i arbetet och det är den anställdes skyldighet att använda den mobila enheten med gott omdöme. Den största säkerhetsrisken för mobila enheter är fysisk försummelse (stöld eller förlust) och det är därför varje medarbetares ansvar att vara aktsam om sin mobila enhet och förvara den på ett säkert sätt. Kommunen använder sig av ett administrativt verktyg för en säker och funktionell hantering av kommunens mobila enheter. De avancerade mobila enheterna installeras med en programvara som gör det möjligt att ta kontinuerlig backup på mobilens data, sätta säkerhetspolicys samt att spärra och låsa den mobila enheten vid förlust eller stöld. Denna programvara kommer också att vara nödvändig för att synkronisera din mobila enhet mot kommunens e-postsystem. Programvaran installeras av och endast på de enheter som omfattas av kommunens avtal om inköp av mobila enheter. 2. Anskaffning och abonnemang Anskaffning av mobiltelefon ska ske enligt Luleå kommuns gällande ramavtal Mobila enheter med tillbehör och funktionsupprätthållande tjänster. Beställning görs via Intranätet från aktuellt standardiserat utbud. Tjänsten nås via intranätet Tjänster och Support Telecom. Om beställningen innebär avsteg från standardutbudet eller på annat sätt avviker, så samråd direkt med Service & Support,. Mobila abonnemang öppnas hos Service & Support,. Vid beställning av ska användaren godkänna att man tagit del av dokumentet Säkerhetsanvisningar för mobila enheter. Om beställningen görs av ombud ansvarar denne för att säkerhetsanvisningarna kommer användaren tillhanda. Bifogad bilaga kan användas som extra säkerhetsåtgärd.

16 LULEÅ KOMMUN Dnr 15 (17) Det är viktigt att din mobila enhet har rätt abonnemangsform. En enhet av modell smartphone skall, för att minimera kostnader, ha ett abonnemang där paketerad datatrafik ingår. Fel abonnemang för ej avsedd mobil enhet riskerar onödigt höga kostnader. Service & Support på är behjälpliga med att öppna rätt abonnemang till vald enhet. Även om du inte aktivt surfar på den mobila enheten så genererar enhetens olika tjänster datatrafik, vilket gör att abonnemanget kan belastas med höga kostnader om det är ett felaktigt abonnemang. 3. Förlust Eventuell förlust av mobil enhet ska polisanmälas av användaren. När polisanmälan är gjord kontaktar användaren Service & Support vid ITkontoret som stöldstänger telefonen, fjärrstyr enheten, låser telefonen och rensar dess information. 4. Lösenordsskydd Den mobila enheten ska lösenordskyddas så att den är låst när skärmsläckaren är aktiv. Enkla koder, tex 1111, 1234, de fyra sista siffrorna i personnumret, anknytning etc. ska inte användas. 5. Synkronisering av E-post och kalender Synkronisering av e-post och kalender får endast ske med av kommunen godkänd mobil enhet, se kap. 2 Anskaffning och abonnemang. Synkronisering av privata enheter tillåts ej. För e-post kan man ställa in hur mobilen ska hämta ny e-post. Det säkraste, också ur ett integritetsperspektiv, är att använda sig av pull-teknik dvs. att man hämtar ny e-post manuellt. Service & Support vid ger stöd och hjälp för de användare som ska synkronisera sin mobiltelefon. 6. Datatrafik utomlands Vid vistelse utanför Sverige ska all mobil datatrafik stängas av. Detta gäller för såväl mobiltelefoner som läsplattor. Mobil datatrafik ska endast öppnas för trafik vid behov. Även om du inte aktivt surfar på den mobila enheten så genererar enhetens olika tjänster datatrafik, vilket gör att abonnemanget kan belastas med höga kostnader. Mobil datatrafik är mycket dyrare utomlands än i Sverige så du måste vara vaksam på hur mycket dessa tjänster används. Fasta månadsavgifter för mobil datatrafik gäller inte utanför Sverige.

17 LULEÅ KOMMUN Dnr 16 (17) 7. Installation av applikationer (appar) Varje användare av mobil enhet ansvarar personligen för inköp och nedladdning av applikationer för den mobila enheten. Endast publicerade applikationer från Google Play Butik och AppStore får laddas ned. Tänk på att vissa applikationer begär tillgång till och vill synkronisera data på din mobiltelefon, ex kontaktuppgifter, e-post, bilder m m. 8. Nedladdning av filer mm Det är medarbetarens ansvar att vara aktsam och inte öppna länkar, filer eller acceptera förfrågningar där syftet eller avsändaren är okänd eller otydligt angiven. Privatkopierade spel eller liknande får inte installeras på den mobila enheten då dessa kan innehålla skadlig kod. 9. Antivirus Som användare behöver du inte själv förse din mobila enhet med antivirusprogram eftersom samtliga mobila enheter är utrustade med antivirusprogram som tillhandahålls av. OBS! Gäller endast Android-enheter. 10. Anslutning via publika nätverk och Bluetooth För att undvika omedveten kommunikation med omvärlden bör den trådlösa nätverksanslutningen på din mobil vara avstängd när den inte används. För att ytterligare minimera att den mobila enheten kan smittas av skadlig kod bör även Bluetooth-anslutningen stängas av när den inte används. Acceptera endast tillförlitliga anslutningar. 11. Kryptering För att hantera känslig information som t ex personuppgifter, kreditkortsuppgifter, inloggningsuppgifter eller liknande på ett säkert sätt, ska enhetens krypteringsfunktion aktiveras. För att kryptera mobila tjänster som hanterar känslig information ska protokollet https: användas. s avdelning Service & Support, är behjälplig med instruktioner.

18 LULEÅ KOMMUN Dnr 17 (17) 12. Lagring av information Användningen av s.k. molntjänster, ex Dropbox och I-Cloud bör undvikas helt för lagring av kommunal information. Om du ändå använder dig av en sådan tjänst, tänk på att tjänsteleverantörens villkor innebär att informationen kan återanvändas för andras eller leverantörens egna syften. Observera att personuppgifter och integritetskänslig information inte får lagras i molntjänster enligt personuppgiftslagen. 13. Övrigt Den mobila enhetens originalkonfiguration får ej modifieras/ändras genom sk jailbreaking och rootning. Om detta sker kommer den mobila enheten att spärras.

19 KOMMUNIKATIONSKONTORET, LULEÅ KOMMUN 2014

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-19 KS/2017:145 Handläggare Tfn 0142-851 56 Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Riktlinjer inom ITområdet

Riktlinjer inom ITområdet Riktlinjer inom ITområdet Uppsala universitet Fastställda av universitetsdirektören 2013-06-25 Reviderade 2013-10-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Bakgrund Ystad Gymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010. Revisionsrapport Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0738 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Regler för lagring av Högskolan Dalarnas digitala information

Regler för lagring av Högskolan Dalarnas digitala information Regler för lagring av Högskolan Dalarnas digitala information Beslut: Rektor 2017-04-10 Reviderad: - Gäller fr o m: 2017-04-10 HDa dnr: 1.2-2017/546 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig: Förvaltningschef

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda

Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-24, 110 Namn: Jonna Sanfridsson Datum: 2017-05-30 Sammanfattning I Götene kommun läser förtroendevalda främst de

Läs mer

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND Oktober 2005 Innehåll Introduktion...1 Avsikten med denna policy...1 Ansvar...1 Allmän policy...2 Klassificering av data...2 Accesskontroll...3

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB IT-policy Scenkonst Västernorrland AB Bakgrund och syfte Informationssäkerheten hos Scenkonst Västernorrland ska bygga på en rimlig risknivå och samtidigt tillgodose tillgänglighet, tillförlitlighet och

Läs mer

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun Innehållsförteckning Skolans webbplats... 1 Elevernas IT-användning... 3 IT-policy för personal inom BUN, Sävsjö kommun... 4 IT-policy för

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

Riktlinjer. Informationssäkerhet för användare

Riktlinjer. Informationssäkerhet för användare Riktlinjer Informationssäkerhet för användare LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT 1 (27) RIKTLINJER INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern Dokumenttyp Riktlinje Version 1.4 Dokumentnamn Informationssäkerhet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-01-01 Dnr 5581/2008-030 Beslut 2008-12-10 Dnr:5581/2008-030 Universitetsdirektören Regler och riktlinjer för IT-säkerhet

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN Uppdaterad 140814 INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN Förskolechef informerar om: Förväntningar/krav från chef (arbetstider, sjukanmälan m.m.) Personalkooperativ, Collectum

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet 1(5) Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 2007-12-07 Dnr 2007/96 2008-05-14 Sammanställning av riktlinjer för medarbetarnas

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Åtvidabergs kommun

IT-säkerhetspolicy för Åtvidabergs kommun Version 2005-01-26 Denna är s övergripande dokument styrning och kvalitetsutveckling av IT-säkerheten i den kommunala verksamheten. n innehåller strategier att uppnå målen. Kommunfullmäktige antar den

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Posthantering inom Örebro kommun.

Posthantering inom Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Posthantering inom Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-24 Ks 730/2013 orebro.se 2 POSTHANTERING INOM ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Internet. IT riktlinjer vid användandet av. Upprättad av: Johan Israelsson

Internet. IT riktlinjer vid användandet av. Upprättad av: Johan Israelsson IT riktlinjer vid användandet av Internet Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart Käll Sig.:

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare.

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare. Hej Glada Hudikgymnasiet satsar just nu stort på att utveckla både undervisning och arbetssätt för att nå ännu bättre resultat och för att ännu bättre förbereda våra elever för framtiden. Som ett led i

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

KINDA KOMMUN IT-avdelningen

KINDA KOMMUN IT-avdelningen KINDA KOMMUN IT-avdelningen Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser. Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser. Fastställda mål, IT-avdelningen maj 2000 Fastställd av kommunstyrelsen

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda

Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda Fastställd av: Kommundirektören 2015-01-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Användande av surfplatta, förtroendevalda... 3 Omfattning...

Läs mer