Var och när har det allvarliga missförhållandet inträffat eller risken för ett allvarligt missförhållande förelegat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var och när har det allvarliga missförhållandet inträffat eller risken för ett allvarligt missförhållande förelegat"

Transkript

1 St ä Socialstyrelsen Avsändarens diarienummer SHnr: ANMÄLAN - lex Sarah enligt 14 kap. 7 SoL eller 24 f LSS ett allvarligt missförhållande en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande Anmälan görs till den tillsynsregion som har tillsyn över den verksamhet där det allvarliga missförhållandet har inträffat eller risken för ett allvarligt mis Anmälan görs av Nämnd SOCIAU.2.-YRE.U.SEN jönköp,ng Hti.41.20U 7.1.4r Socialstyrelsen Reg ion Sydöst Box Jönköping kommun/landsting alstyrelsen Inic , Dnr Handl. 4' PC El Enskild verksamhet Attendo AB (namnet på t.ex. bolaget, stiftelsen) Statens institutionsstyrelse Kontaktperson Titel/funktion Ann Borrud -Ohlsson Kvalitetsutvecklare/MAS Arbetsplats Utdelningsadress Attendo AB Ebbe Lieberathsgata 18 C Postnr Postort Göteborg Telefon (inkl. riktnr) E- postadress Var och när har det allvarliga missförhållandet inträffat eller risken för ett allvarligt missförhållande förelegat Enhet/avdelning Typ av verksamhet Sörgården Särskilt boende för äldre Gatuadress Postnr Postort Löpanäsvägen Rottne Telefon (inkl. riktnr) Datum, veckodag samt klockslag för det inträffade Kortfattad beskrivning av det allvarliga missförhållandet eller risken för ett allvarligt missförhållande och konsekvenserna för den enskilde Vadslagning mellan personalen och kränkande bemötande av brukare efter dennes dödsfall. ( ) 1 Bilaga 2011:5 SOSFS Berörda enskilda har underrättats om anmälan om det allvarliga missförhållandet eller risken för ett allvarligt missförhållande

2 Bifogade handlingar Slutförd utredning enligt 14 kap. 6 SoL Slutförd utredning enligt 24 e LSS eigällande rutiner i verksamheten som är av betydelse för det aktuella missförhållandet El Övrigt Beskrivning av verksamhetens organisation och bemanning Verksamhetschef är placerad på enheten, han leder och fördelar arbetet. En samordnare är honom behjälplig med viss administration och bemanning. Hon deltar också i omvårdnadsarbetet. Övriga medarbetare är vårdbiträden och undersköterskor. Sjuksköterskor finns alltid dagtid på vardagar på enheten och tillgång till joursköterskor under kvällar och helger. Jourtid är det Attendos sjuksköterskor i Växjöområdet som har schemalagd tid. Finns också tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Läkaren finns på Vårdecentralen i samma hus som äldreboendet. Verksamheten har bemanning dygnet runt med omvårdnadspersonal och tätheten varierar beroende på hur omsorgbehovet är hos brukarna. Uppgifter om personalens utbildning, t'änstgörin stid och anställningsform ( på den berörda enheten) Verksamhetschefen är fast anställd och har examen som Biomedicinsk analytiker. Han började i Attendo under hösten Attendo fick uppdrag av Växjö kommun att driva omsorg och vård på entreprenad Vi tog då över befintlig personal och merparten är utbildade undersköterskor och har arbetat på enheten en längre tid. Det finns både deltids och heltidsanställd personal. Vi har även visstidsanställd personal, vikarier, för att ersätta ordinarie personal vid sjukdom och ledigheter och när omvårdnadsbehovet hos brukarna ökar. Sjuksköterskorna har högskoleutbildning inom Vård och omsorg och har erhållit legitimation som sjuksköterskor. At ärder som har vidta its eller laneras i verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden inträffar i en Arbetsrättsliga åtgärder vidtogs direkt efter händelsen. Tre personer har avslutats helt från tjänstgöring inom Attendo. Polisanmälan pga störande av griftefriden är gjord och polisen utreder. Långsiktiga åtgärder finns upprättade i en handlingsplan. Datum Den anmälningsansvariges underskrift/protokollsutdrag Namnförtydligande A/,/1 M74.1/,..-1-0A417L- A/4/1-t i3i7"/ '2

3 Attendo 1 (9) SH nr: Utredning - händelseanalys Händelse i samband med omhändertagande av brukare i vård i livets slut. Sodalstyrelsen Ink Doss. Dnr Handl. 'R /7,q1.J q96/ YOUNOS Hki3 OINR I IV iqi 1107, las

4 Attendo 2 (9) Sammanfattning En medarbetare initierar vadslagning om när en brukare som befinner sig i livets slut ska avlida. Vadslagningen sker vid rapportering från dag till nattskiftet. Vid rapporteringstillfållet finns bl.a. en vikarie som ska sitta vak för brukaren som befinner sig i livets slut med. Vikarien deltar inte i vadslagningen. När den nämnda brukaren senare blir sämre ska en kollega till vaket se till att sjuksköterskan kontaktas. Detta sker dock inte på en gång. När sjuksköterskan slutligen kommer får brukaren medicinsk hjälp och omvårdnad. Kort därefter avlider brukaren. När personen som sitter vak vill ha hjälp med att iordningställa den avlidne sitter kollegorna och spelar kort och väljer att spela fårdigt kortomgången innan någon kommer och hjälper till. När brukaren är iordninggjord kommer ytterligare två medarbetare in i rummet och försöker sätta pä brukaren solglasögon men fullföljer inte detta. Istället går de två ut från rummet och återkommer utklädda för att i hallen, under skratt och trams, spela upp ett rollspel. Därefter lämnar personalen rummet och återgår till arbetet. Man kan konstatera att personerna som deltagit i vadslagningen samt spelat rollspel har kränkt en avliden människa. Man har totalt gjort avkall på den hänsyn, respekt och vördnad som man ska visa vid dessa tillfällen. Man har dessutom genom sina handlingar visat respektlöshet mot sina kollegor, de anhöriga och brukarna på ett mycket grovt sätt. Kraftfulla arbetsrättsliga åtgärder vidtogs direkt i anslutning till anmälan, dessa återkommer vi tfil när händelseförloppet beskrivs nedan. I vår analys ser vi att medarbetarna har brustit vid ett fiertal punkter under arbetspasset och även där kommer åtgärder att vidtas. De åtgärder som direkt vidtogs var att två vikarier fick sina anställningar avslutade med omedelbar verkan, en ordinarie personal fick avsked och att en ordinarie personal fick en erinran. Regional verksamhetschef Therese Norr har av regionchef Per-Olof Eriksson, fått i uppdrag att göra en analys utifrån inträffad händelse. Händelseanalysen syftar till att beskriva händelsen och beskriva vad som ledde till att händelsen inträffade. Analysen syftar även till att lära av händelsen och förebygga/tbrhindra att liknande händelse inträffar igen. Händelseanalysen har gjorts utifrån socialstyrelsens handbok för Händelseanalys och Riskanalys. Utredningen har bla. omfattat intervjuer med berörd personal och chefer, journalläsning, läsning av skriftliga redogörelser från berörd personal, inläsning och kartläggning av gällande rutiner. Analysteamet har bestått av två verksamhetschefer, regionchefen i region sydost, personalchef och kvalitetsavdelning. Bakgrund Händelseanalysen har gjorts utifrån en händelse som inträffade torsdagen den 11 augusti får Åke Petersson, ansvarig verksamhetschef på Sörgården ett telefonsamtal från en medarbetare (A) som under en tid har arbetat som timvikarie på enheten. A berättar att hon mår dåligt utifrån en händelse som har hänt på Sörgården. E 'S, /7.q1 '1 1\1 0-g96/ ra2c1pn)1oswd3 OCIU I IV Ell:g 'clgs'97

5 Attendo 3 (9) A skulle arbeta som extravak hos en brukare i livets slut natten den 11/8. När A kommer till personalrummet k så är där fyra kollegor, som slår vad om när brukaren ska avlida och de satsar 10 kr var. A blir tillfrågad om hon vill vara med, vilket hon avböjer väldigt bestämt och säger till dem att hon tycker det är förfårligt att bete sig så. Det var två vikarier (B,C) samt två ordinarie medarbetare (D,E), som deltog och D var den som initierat vadslagningen.. Efter rapporten gick A för att avlösa den kollegan som satt vak fram till k och. D gick hem, då. hon hade arbetat kväll. Brukaren hade lite svårt att andas och var "rosslig" när A kom. A bad därför den kollega som skulle gå hem att be någon frän nattpersonalen att kontakta ansvarig sjuksköterska alternativt komma in och hjälpa henne. Efter ca minuter kommer kollegan E in och hon kontaktar sjuksköterskan som kom och vidtog åtgärder utifrån det behov som fanns. Brukaren avled senare under natten och sjuksköterskan ordnade med den dokumentationen som behövdes. Då sjuksköterskan lämnade rummet bad A att hon skulle skicka in någon av de andra som arbetade pä natten så att man kunde göra i ordning brukaren efter dödsfallet r å. ca 20 min hade gått och ingen kommit gick A för att leta efter en kollega och fann att de övriga kollegoma (B,C och E) satt och spelade kort i personalrummet. A bad om hjälp och fick då. svaret att "du får vänta tills vi spelat färdigt". Efter detta kom C och hjälpte A att göra i ordning brukaren. När brukaren var omhändertagen av A och C, kom B och E in i rummet. Därefter gick B,C och E ut och återkom iklädda hattar, en sjal och ett paraply. De spelade teater och låtsades vara några brukare. E inleder med att säga "Vi tänkte komma och hälsa på x, men jag ser att vi kommer för sent Här verkar det ju helt dött". Därefter blir det skratt och trams och A blev väldigt illa berörd. Sedan tar E upp brukarens solglasögon, håller upp dem och säger till de andra, vi kanske ska sätta på dem då. brukaren ofta hade dessa på sig. E säger "det är så mycket hon", men lägger efter en stund tillbaka glasögonen på. sängbordet igen. A arbetade fårdigt sitt arbetspass men mådde fruktansvärt illa efter denna händelse på kvällen kontaktade hon Åke, som bad henne komma till kontoret snarast efterföljande morgon, för han ville ha en ordentlig skriftlig redogörelse omkring detta. Åtgårder Åtgärder enligt nedan: Samtal med A sker k och därefter skriver A ner en redogörelse kring avvikelsen. Åke kontaktar regionchef Per-Olof Eriksson. Per-Olof kommer direkt till Sörgarden. Han tar del av händelsen, samt kontaktar Attendo's personalchef för att diskutera arbetsrättsliga åtgärder för inblandade medarbetare. Per-Olof kontaktar även en ombudsman på kommunal och berättade att han avsåg att kalla in namngivna personer på enskilda samtal nu under förmiddagen på grund av den allvarliga händelsen. Ombudsmannen från kommunal kommer då ut till Sörgården. Og96/ QD1v9?los?I'd:) v 91:q. 1107, 'Cigs

6 Attendo 4 (9) Per-Olof och Åke har ett samtal med C där även ombudsmannen från kommunal deltar. Per-Olof refererar till händelsen och ber om medarbetarens version. C tyckte inte att händelsen var något speciellt eftersom hon enbart hade varit med i vadslagningen. Per-Olof påtalar då att händelsen är så allvarlig att han avser att avsluta C timanställning med omedelbar verkan och ombudsmannen från kommunal har ingen invändning mot detta. Samma personer har ett telefonsamtal med B som har semester och är bortrest Efter att ha förklarat allvaret i händelsen avslutas även dennes timanställning med omedelbar verkan. Därefter blir det ett samtal med D, som hade initierat vadslagningen. D tyckte inte detta var så allvarligt och menar att vadslagningar inte är förbjudet. Per-Olof påpekar att denna typ av vadslagning inte är förenligt med etik, moral och de värderingar som gäller och är därför ett mycket allvarlig handling. Per-Olof lämnar därför över en Erinran till medarbetaren som tar emot dokumentet och skriver under. Kommunals ombudsman har inga invändningar mot detta. Vid k har ovanstående personer samtal med E som inleder med att säga att "jag vet varför jag är här". Per-Olof ber henne därför att berätta varför. E beskriver arbetspasset på ett annorlunda sätt än den kollegan som har lämnat in händelserapporten. E utelämnar flera känsliga delar. Då Per-Olof frågar om dessa händelse förnekar E händelserna inledningsvis. Efter en stund så medger E såväl kortspel, vadslagning som handelsen med hattarna och solglasögonen. Per-Olof förklara väldigt tydligt allvaret i detta och att det inte är förenligt med de värderingar, den etik och moral som Attendo står för och att anställningen som E har kommer att avslutas genorn avsked. E blir väldigt ledsen och börjar att gråta varvid. Per-Olof frågar om E är ledsen över händelsen eller över att förlora sitt arbete. E svara att hon är ledsen för att mista sitt arbete. Kommunals ombudsman har inget att invända A informeras om de vidtagna åtgärderna som är gjorda: A har visat stort ansvar och kurage fisratt ha agerat i denna avvikelse K samlar Åke och Per-Olof den personal som är i tjänst på ett möte, för att berätta om den allvarliga händelsen samt om vilka åtgärder man har vidtagit. Samma dag k infonnerar Per-Olof Växjö kommun om händelsen och om vilka åtgärder som omedelbart har vidtagit i detta skede. Eftersom Bengt-Eric Eriksson är på besök får han en direkt information om avvikelsen och åtgärderna på plats Skriftlig redogörelse från E. Se bilaga Skriftlig redogörelse från D. Se bilaga Polisamnälan mot tre personer avseende brott mot griftefriden, samt en polisanmälan gällande tillgrepp, intrång eller stöld. 'S /7.1"IN Og96/ Ni.2DIV9NOR DIV3 OCINR I Iv , 'd9s

7 Attendo 5 (9) Kommunen informeras om att polisanmälan är gjord Per-Olof Eriksson, Åke Petersson samt Therese Norr, träffar två närstående. De får information om vad som har hänt samt vilka åtgarder som är vidtagna. De kommer att få information om hur utredningen fortskrider. Skriftlig redogörelse av ansvarig sjuksköterska, se bilaga Stormöte med medarbetarna, för att få en uppfattning om hur stämningen är då det har blivit en massiv media bevakning Stonnöte tbr övriga anhöriga på. Sörgården. Analys Medarbetarna som har varil delaktiga i denna händelse har brustit mot de rutiner och föreskrifter som finns på enheten gällande vård i livets slut. I enhetens rutin gällande vård i livets slut, står det klart och tydligt i inledningen att vård och omsorg i livets slut ska ske med största respekt, integritet och värdighet mot brukare och deras närstående. Medarbetama upplever inte själva att dom har bnistit i frågan och är inte enig med verksamhetens ledning trots tydlig rutin. Medarbetarna har brustit i sin skyldighet att anmäla om det sker ett allvarligt missförhållande kring någon brukare. Vid varje nyanställning går verksarnhetschefen igenom de dokument som är viktiga, enligt en introduktionsmall, med varje enskild medarbetare. Verksamhetschefen går bl.a. igenom vad som gäller vid allvarliga missförhållanden och vad en "Lex Sarah" är 1 genomgången ingår information om vad man ska anmäla, när det ska ske och vem man gör en anmälan till. Därefter skrivs dokumentet under av medarbetaren och förvaras i den personliga akten. Medarbetarna upplever inte att dom har gjort någon överträdelse och har därför inte anmält något missförhållande. Man är dock medveten om händelsen men vill tona ner allvaret i den. De medarbetare som har agerat i denna händelse, har samtliga skrivit under att dom fått information enligt ovan. Medarbetarna har haft en "vadslagning kring när en brukare kommer att avlida" i personalrummet i anslutning till överrapportering mellan kvällspersonal och nattpersonat Medarbetarna menar att någon regelrätt vadslagning ej har ägt rum utan att man "gissat" när brukaren i fråga ska avlida. Ord står mot ord. 9'S/7,q1 '1 N Oivq96/ NWHVDMOS N\in non I Iv6L1107 'daug7.

8 Attendo 6 (9) Vadslagning som rör vård och omsorg är aldrig fbrenligt med de grundläggande värderingar som finns i Attendo. Nästa fråga måste bli om det finns någon "kultur" kring den här typen av händelser på boendet? Efter förfrågan i personalgruppen finner utredarna att man starkt tar avstånd ifrån denna händelse. Man vill klargöra att man är väldigt lyhörd för brukaren och närståendes önskemål i vård i livets slut och att man alltid arbetar med största respekt och ödmjukhet. Man framhåller att det ska vara värdigt, fint och still& övrig personal förnekar att det fmns acceptans för det som har hänt. Den ordinarie personalen som var inblandad har inte stöd hos sina kollegor. Dock vill man påtala att det finns en informell ledare som man inte litar på men som gärna vill bestämma. Hur var arbetsftrdelningen/planeringen för natten? Natt personalen bestod av fyra personer varav tre utbildade undersköterskor och en medarbetare utan vårdutbildning men med erfarenhet för arbetet. Den personen som satt vak var utbildad undersköterska. Det var en vikarie som saknade utbildning och hon var på avdelningen tillsammans med sina två kollegor och de var utbildade undersköterskor med varierande tjänstgöringstid på enheten. Alla som var i tjänst hade den kunskap och den erfarenhet som uppdraget krävde. Varför kontaktades inte ansvarig sjuksköterska direkt vid försämringen? Den personen som satt vak ville inte lämna sin plats om något oförutsett skulle hända med brukaren. Hon bad istället sin kollega, som är "ordinarie" att kontakta sjuksköterskan när det blev en försämring av tillståndet hos brukaren. Den ordinarie personen är undersköterska och har tjänstgjort dagtid i många år på enheten, samt även tjänstgjort nattetid under vissa perioder. Vid detta tillfället fördröjde medarbetaren samtalet till sjuksköterskan utan någon direkt fbrklaring. Vilket styrker hanteringen av de vidtagna. åtgärderna som ar gjorda. Brister i arbetsuppgifterna som gäller under natt tjanstgöring. De aktuella personerna har under arbetstid suttit och spelat kort, vilket har bekräftats av andra medarbetare. Man har gått och svarat på larm, men lämnat två demensenheter obernannade förutom att man har gått sina tillsynsrundor. I nattens arbetsbeskrivning ska dessa enheter vara bemannade och enbart lämnas under kortare stunder, då t.ex. en kollega behöver hjälp vid en dubbelbemanning. Då den person som satt vak ville ha hjälp med att göra i ordning brukaren efter dödsfallet, prioriterades kortspelet. Här har man brustit mot arbetsrutinerna, ansvaret i sin anställning och i service och kvalitetskontraktet. Se bilaga. Man har olovligen tagit/lånat saker från en brukareftr att använda i något slags rollspel? Medarbetarna har varit inne hos en annan brukare och "lånat" hattar, en sjal och ett paraply utan att be om lov. Därefter har man spelat något slags rollspel inne hos brukaren. Medarbetarna vill inte kännas vid att detta på något sätt är kränkande och menar att allt bara var på skoj. Eftersom medarbetarna faktiskt deltagit i rollspel och inte heller kan se allvaret i den kränkande handlingen har kraftiga arbetsrättsliga åtgärd vidtagits. / 'S/7,g '1N Otg96/ NI;OV9HOS RXV.)onUI ly6r.g[ ltor, 'd9s

9 Attendo 7(9) Att man "lånar" av någon annan utan lov kan räknas som stöld och det är därför polisanmält. Kränkande hantering kring soiglasögonen En person har fbrsökt att ta på brukaren dennes solglasögon med motivering att brukaren ofta hade dem på sig. Personen i fråga finner inte att detta handlande bryter mot några etiska förhåliningssätt. Personen som har vårdutbildning och som har arbetat länge på enheten har fått en kraftig arbetsrättslig åtgard. Personalen har brustit i Växjö kommuns ratin i den webb baserade vårdhandboken. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan på Växjö kommun, har uppdaterade vårdhandböcker gällande vård och omsorg. Det är en webb baserade version, där man via en länk från kommunens hemsida kommer åt alla de rutiner och riktlinjer som gäller för Växjö kommun. Dessa rutiner har man inte tagit del av. Åtgärder. Värderingsarbete i projektform tillsammans med kommunal. Förbättrat arbete vid introduktion av nya medarbetare, alltid genomgång personligen med Vc. Tydlighet kring Lex Sarah. Genomgång av Lex Sarah, rutiner, service och kvalitetskontrakt på APT, ev. grupp arbete med redovisning Uppdatering av arbetsbeskrivoingen för natt tjänstgöring. Utbildning i palliativ vård, inledningsvis för ssk på central utbildning, därefter i anslutning till APT/planeringsdag, grupparbete med övriga medarbetare. Uppdatering kring länken till kommunens vårdhandböcker. Länken ska anslås i anslutning till varje dator, där dokumentation sker, samt ska man ha en genomgång på nåsta APT för att ytterligare informera om denna rutinhandbok. Åtgårder och uppföljningar inom 6 månader, se handlingspianen. rländelseanalysen lämnas till uppdragsgivaren Växjö kommun. /1 Og96/ Y(109NOS 9Nr) ONH ly 61:g 'cl;2

10 Attendo 8 (9) Händelseanalysen bör omgående delges alla medarbetare i verksamheten i lärande och förebyggande syfte så händelsen inte inträffar igen. Ställningstagande Vi anser att denna händelse är så allvarlig så den ska anmälas som en Lex Sarah till Socialstyrelsen med förhoppning om att alla inblandade och övriga ska ta lärdom av det inträffade och de konsekvenser som följer om man inte fbljer företagets värderingar och Riktlinjer " j. Therese Norr Per- lof rik on Regional Verksamhetschef R.egionchef Utredare 6 'S/7,g '1N Og96/ IVDIV9?-los.1\13 OCU I IV61:1 1107, 'das 7.

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2010:4 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah) Bakgrund Den 23 januari

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-10-02 SN-2012/321 Socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta

Läs mer

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG SID 1 (9) 2009-01-13 REV 2011-05-31 Lex Sarah Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg SID 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH Beslutsdatum: 2015-10-27 Beslutande: Socialnämnden Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kvalitetsutvecklare Upprättad av: Per Wilkenson, kvalitetsutvecklare

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Datum 2012-05-25 Handläggare Datum Beteckning Socialstyrelsen Dnr. 9.2-23687/2012 Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Socialstyrelsen har begärt in yttrande från socialnämnden med anledning

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 SoL, Lex Sarah, vid Magdalenagården

Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 SoL, Lex Sarah, vid Magdalenagården M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN 2003-12-09 Handläggare: Kicki Elofsson 2004-11-23 DNR 504-518/2004 504-519/2004 504-520/2004 504-521/2004 504-522/2004

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvnien kommuvdna 1 (12) Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd Beslutsinstans Styrande dokument Rutiner Ks 2017-02-15

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (6) Vår handläggare Katarina Hagdahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f SOSFS 2011:5 (S) SN 91/110928 G:\SN\3 Övriga\Socialförvaltningens verksamhet original\riktlinjer

Läs mer

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se Rutiner för Lex Sarah Juni 2015 Dnr: AMN 2015-0208-01.05 3 (13) Innehåll 1. Rutiner för lex Sarah 4 2. Syftet med lex Sarah 4 3. Rapporteringsskyldiga

Läs mer

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS Rutin Lex Sarah 1. Inledning Denna rutin innehåller följande: - Rutin för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden inom handikappomsorg, individ-

Läs mer

Antagen av SN 27/090225

Antagen av SN 27/090225 RIKTLINJER För anmälan av allvarliga missförhållanden inom verksamheter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS 24 a SOSFS 2008:11 Antagen av SN 27/090225 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada NLL-2015-02 Medarbetarstöd vid vårdskada Hälsosjukvård- och tandvårdspersonal som varit inblandad i en incident som lett till en vårdskada är särskilt sårbara när hälso- och sjukvårdens stödsystem uppvisar

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2013:3 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret B,an ke t. Bilaga 1 2011-08-01 Sida 1 av 3 T.VV.«0^O\-Z.7- Dnr 2010/9 VON 211 Vård- och omsorgsnämnden Blankett för anmälan om och avhjälpande av missförhållanden

Läs mer

Anmälan enligt lex Maria

Anmälan enligt lex Maria Information Bilagor För att denna anmälan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Vårdgivaren

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Bilaga 1 Första datum: Enhetschef: Utredare: Kl Vad görs i ärendet Bilaga 2 Underskrift information personal Jag har tagit del av Lex

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Lex Sarah. Rutin för Lex Sarah Sida: 1 (10) Ansvariga uppdatering: Kerstin Eklund, Vård- och omsorgsförvaltningen

Lex Sarah. Rutin för Lex Sarah Sida: 1 (10) Ansvariga uppdatering: Kerstin Eklund, Vård- och omsorgsförvaltningen Rutin för Lex Sarah Sida: 1 (10) Ansvariga uppdatering: Kerstin Eklund, Vård- och omsorgsförvaltningen Eva-Britt Jacobsson, Socialförvaltningen Beslutad av: Marie Sundvisson, förvaltningschef 2011-07-01

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-03 OSN-2015-0103 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag till

Läs mer

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Bilaga 1 Första datum: Enhetschef: Utredare: Datum Kl Vad görs i ärendet Bilaga 2 Underskrift information personal Jag har tagit del av

Läs mer

3. Ansvar Samtliga medarbetare, uppdragstagare eller praktikanter delaktiga i rutinen ansvarar för att upprättad instruktion följs.

3. Ansvar Samtliga medarbetare, uppdragstagare eller praktikanter delaktiga i rutinen ansvarar för att upprättad instruktion följs. Kvalitetshandbok Avsnitt Rutiner för anmälan enligt 24 a LSS (lex Sarah) Framtagen av Verksamhetschef Dammsdal Marie Kvarsell Datum Godkänd av 2011-04-19 Förvaltningschef HH Eva Andrén Reg nr Sida 1(3)

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-02 OSN-2015-0102 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Utredning med anledning av rapport om lex Sarah

Utredning med anledning av rapport om lex Sarah SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG ANMÄLAN SID 1 (6) 2011-09-23 Handläggare: Ninnie Jonsson Telefon: 508 12 400 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-10-27 En stöld av de äldres

Läs mer

Rutiner. för tillämpningen av Lex Sarah. Social- och fritidsförvaltningen

Rutiner. för tillämpningen av Lex Sarah. Social- och fritidsförvaltningen Rutiner för tillämpningen av Lex Sarah Social- och fritidsförvaltningen Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Syftet med lex Sarah... 5 2 Rapporteringsskyldigheten 5 2.1 Vem omfattas av rapporteringsskyldigheten?...

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Anvisningar Social dokumentation

Anvisningar Social dokumentation Anvisningar social dokumentation Senast uppdaterat: 2011-07-06 Socialförvaltningen Anvisningar Social dokumentation För äldre- och handikappomsorgens personal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 MEDDELANDE NR 2009:45 Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 En riskinriktad tillsyn i bostäder med särskild service och äldreboenden OANMÄLD SOMMARTILLSYN ENLIGT SOL OCH LSS 2009 Meddelande nr

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah)

Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah) Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah) Uppgifter Enhet Datum för anmälan Anmält av Datum och tidpunkt för händelsen Händelse/förhållande som anmälan avser Utredning Bedömning Åtgärd Underskrift

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Kan man vara trygg om natten?

Kan man vara trygg om natten? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Kan man vara trygg om natten? Nattlig tillsyn av särskilda boenden för äldre i Kalmar län Meddelande 2004:15 Utgiven av: Kan man vara trygg om natten? Meddelande 2004:15

Läs mer