Var och när har det allvarliga missförhållandet inträffat eller risken för ett allvarligt missförhållande förelegat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var och när har det allvarliga missförhållandet inträffat eller risken för ett allvarligt missförhållande förelegat"

Transkript

1 St ä Socialstyrelsen Avsändarens diarienummer SHnr: ANMÄLAN - lex Sarah enligt 14 kap. 7 SoL eller 24 f LSS ett allvarligt missförhållande en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande Anmälan görs till den tillsynsregion som har tillsyn över den verksamhet där det allvarliga missförhållandet har inträffat eller risken för ett allvarligt mis Anmälan görs av Nämnd SOCIAU.2.-YRE.U.SEN jönköp,ng Hti.41.20U 7.1.4r Socialstyrelsen Reg ion Sydöst Box Jönköping kommun/landsting alstyrelsen Inic , Dnr Handl. 4' PC El Enskild verksamhet Attendo AB (namnet på t.ex. bolaget, stiftelsen) Statens institutionsstyrelse Kontaktperson Titel/funktion Ann Borrud -Ohlsson Kvalitetsutvecklare/MAS Arbetsplats Utdelningsadress Attendo AB Ebbe Lieberathsgata 18 C Postnr Postort Göteborg Telefon (inkl. riktnr) E- postadress Var och när har det allvarliga missförhållandet inträffat eller risken för ett allvarligt missförhållande förelegat Enhet/avdelning Typ av verksamhet Sörgården Särskilt boende för äldre Gatuadress Postnr Postort Löpanäsvägen Rottne Telefon (inkl. riktnr) Datum, veckodag samt klockslag för det inträffade Kortfattad beskrivning av det allvarliga missförhållandet eller risken för ett allvarligt missförhållande och konsekvenserna för den enskilde Vadslagning mellan personalen och kränkande bemötande av brukare efter dennes dödsfall. ( ) 1 Bilaga 2011:5 SOSFS Berörda enskilda har underrättats om anmälan om det allvarliga missförhållandet eller risken för ett allvarligt missförhållande

2 Bifogade handlingar Slutförd utredning enligt 14 kap. 6 SoL Slutförd utredning enligt 24 e LSS eigällande rutiner i verksamheten som är av betydelse för det aktuella missförhållandet El Övrigt Beskrivning av verksamhetens organisation och bemanning Verksamhetschef är placerad på enheten, han leder och fördelar arbetet. En samordnare är honom behjälplig med viss administration och bemanning. Hon deltar också i omvårdnadsarbetet. Övriga medarbetare är vårdbiträden och undersköterskor. Sjuksköterskor finns alltid dagtid på vardagar på enheten och tillgång till joursköterskor under kvällar och helger. Jourtid är det Attendos sjuksköterskor i Växjöområdet som har schemalagd tid. Finns också tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Läkaren finns på Vårdecentralen i samma hus som äldreboendet. Verksamheten har bemanning dygnet runt med omvårdnadspersonal och tätheten varierar beroende på hur omsorgbehovet är hos brukarna. Uppgifter om personalens utbildning, t'änstgörin stid och anställningsform ( på den berörda enheten) Verksamhetschefen är fast anställd och har examen som Biomedicinsk analytiker. Han började i Attendo under hösten Attendo fick uppdrag av Växjö kommun att driva omsorg och vård på entreprenad Vi tog då över befintlig personal och merparten är utbildade undersköterskor och har arbetat på enheten en längre tid. Det finns både deltids och heltidsanställd personal. Vi har även visstidsanställd personal, vikarier, för att ersätta ordinarie personal vid sjukdom och ledigheter och när omvårdnadsbehovet hos brukarna ökar. Sjuksköterskorna har högskoleutbildning inom Vård och omsorg och har erhållit legitimation som sjuksköterskor. At ärder som har vidta its eller laneras i verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden inträffar i en Arbetsrättsliga åtgärder vidtogs direkt efter händelsen. Tre personer har avslutats helt från tjänstgöring inom Attendo. Polisanmälan pga störande av griftefriden är gjord och polisen utreder. Långsiktiga åtgärder finns upprättade i en handlingsplan. Datum Den anmälningsansvariges underskrift/protokollsutdrag Namnförtydligande A/,/1 M74.1/,..-1-0A417L- A/4/1-t i3i7"/ '2

3 Attendo 1 (9) SH nr: Utredning - händelseanalys Händelse i samband med omhändertagande av brukare i vård i livets slut. Sodalstyrelsen Ink Doss. Dnr Handl. 'R /7,q1.J q96/ YOUNOS Hki3 OINR I IV iqi 1107, las

4 Attendo 2 (9) Sammanfattning En medarbetare initierar vadslagning om när en brukare som befinner sig i livets slut ska avlida. Vadslagningen sker vid rapportering från dag till nattskiftet. Vid rapporteringstillfållet finns bl.a. en vikarie som ska sitta vak för brukaren som befinner sig i livets slut med. Vikarien deltar inte i vadslagningen. När den nämnda brukaren senare blir sämre ska en kollega till vaket se till att sjuksköterskan kontaktas. Detta sker dock inte på en gång. När sjuksköterskan slutligen kommer får brukaren medicinsk hjälp och omvårdnad. Kort därefter avlider brukaren. När personen som sitter vak vill ha hjälp med att iordningställa den avlidne sitter kollegorna och spelar kort och väljer att spela fårdigt kortomgången innan någon kommer och hjälper till. När brukaren är iordninggjord kommer ytterligare två medarbetare in i rummet och försöker sätta pä brukaren solglasögon men fullföljer inte detta. Istället går de två ut från rummet och återkommer utklädda för att i hallen, under skratt och trams, spela upp ett rollspel. Därefter lämnar personalen rummet och återgår till arbetet. Man kan konstatera att personerna som deltagit i vadslagningen samt spelat rollspel har kränkt en avliden människa. Man har totalt gjort avkall på den hänsyn, respekt och vördnad som man ska visa vid dessa tillfällen. Man har dessutom genom sina handlingar visat respektlöshet mot sina kollegor, de anhöriga och brukarna på ett mycket grovt sätt. Kraftfulla arbetsrättsliga åtgärder vidtogs direkt i anslutning till anmälan, dessa återkommer vi tfil när händelseförloppet beskrivs nedan. I vår analys ser vi att medarbetarna har brustit vid ett fiertal punkter under arbetspasset och även där kommer åtgärder att vidtas. De åtgärder som direkt vidtogs var att två vikarier fick sina anställningar avslutade med omedelbar verkan, en ordinarie personal fick avsked och att en ordinarie personal fick en erinran. Regional verksamhetschef Therese Norr har av regionchef Per-Olof Eriksson, fått i uppdrag att göra en analys utifrån inträffad händelse. Händelseanalysen syftar till att beskriva händelsen och beskriva vad som ledde till att händelsen inträffade. Analysen syftar även till att lära av händelsen och förebygga/tbrhindra att liknande händelse inträffar igen. Händelseanalysen har gjorts utifrån socialstyrelsens handbok för Händelseanalys och Riskanalys. Utredningen har bla. omfattat intervjuer med berörd personal och chefer, journalläsning, läsning av skriftliga redogörelser från berörd personal, inläsning och kartläggning av gällande rutiner. Analysteamet har bestått av två verksamhetschefer, regionchefen i region sydost, personalchef och kvalitetsavdelning. Bakgrund Händelseanalysen har gjorts utifrån en händelse som inträffade torsdagen den 11 augusti får Åke Petersson, ansvarig verksamhetschef på Sörgården ett telefonsamtal från en medarbetare (A) som under en tid har arbetat som timvikarie på enheten. A berättar att hon mår dåligt utifrån en händelse som har hänt på Sörgården. E 'S, /7.q1 '1 1\1 0-g96/ ra2c1pn)1oswd3 OCIU I IV Ell:g 'clgs'97

5 Attendo 3 (9) A skulle arbeta som extravak hos en brukare i livets slut natten den 11/8. När A kommer till personalrummet k så är där fyra kollegor, som slår vad om när brukaren ska avlida och de satsar 10 kr var. A blir tillfrågad om hon vill vara med, vilket hon avböjer väldigt bestämt och säger till dem att hon tycker det är förfårligt att bete sig så. Det var två vikarier (B,C) samt två ordinarie medarbetare (D,E), som deltog och D var den som initierat vadslagningen.. Efter rapporten gick A för att avlösa den kollegan som satt vak fram till k och. D gick hem, då. hon hade arbetat kväll. Brukaren hade lite svårt att andas och var "rosslig" när A kom. A bad därför den kollega som skulle gå hem att be någon frän nattpersonalen att kontakta ansvarig sjuksköterska alternativt komma in och hjälpa henne. Efter ca minuter kommer kollegan E in och hon kontaktar sjuksköterskan som kom och vidtog åtgärder utifrån det behov som fanns. Brukaren avled senare under natten och sjuksköterskan ordnade med den dokumentationen som behövdes. Då sjuksköterskan lämnade rummet bad A att hon skulle skicka in någon av de andra som arbetade pä natten så att man kunde göra i ordning brukaren efter dödsfallet r å. ca 20 min hade gått och ingen kommit gick A för att leta efter en kollega och fann att de övriga kollegoma (B,C och E) satt och spelade kort i personalrummet. A bad om hjälp och fick då. svaret att "du får vänta tills vi spelat färdigt". Efter detta kom C och hjälpte A att göra i ordning brukaren. När brukaren var omhändertagen av A och C, kom B och E in i rummet. Därefter gick B,C och E ut och återkom iklädda hattar, en sjal och ett paraply. De spelade teater och låtsades vara några brukare. E inleder med att säga "Vi tänkte komma och hälsa på x, men jag ser att vi kommer för sent Här verkar det ju helt dött". Därefter blir det skratt och trams och A blev väldigt illa berörd. Sedan tar E upp brukarens solglasögon, håller upp dem och säger till de andra, vi kanske ska sätta på dem då. brukaren ofta hade dessa på sig. E säger "det är så mycket hon", men lägger efter en stund tillbaka glasögonen på. sängbordet igen. A arbetade fårdigt sitt arbetspass men mådde fruktansvärt illa efter denna händelse på kvällen kontaktade hon Åke, som bad henne komma till kontoret snarast efterföljande morgon, för han ville ha en ordentlig skriftlig redogörelse omkring detta. Åtgårder Åtgärder enligt nedan: Samtal med A sker k och därefter skriver A ner en redogörelse kring avvikelsen. Åke kontaktar regionchef Per-Olof Eriksson. Per-Olof kommer direkt till Sörgarden. Han tar del av händelsen, samt kontaktar Attendo's personalchef för att diskutera arbetsrättsliga åtgärder för inblandade medarbetare. Per-Olof kontaktar även en ombudsman på kommunal och berättade att han avsåg att kalla in namngivna personer på enskilda samtal nu under förmiddagen på grund av den allvarliga händelsen. Ombudsmannen från kommunal kommer då ut till Sörgården. Og96/ QD1v9?los?I'd:) v 91:q. 1107, 'Cigs

6 Attendo 4 (9) Per-Olof och Åke har ett samtal med C där även ombudsmannen från kommunal deltar. Per-Olof refererar till händelsen och ber om medarbetarens version. C tyckte inte att händelsen var något speciellt eftersom hon enbart hade varit med i vadslagningen. Per-Olof påtalar då att händelsen är så allvarlig att han avser att avsluta C timanställning med omedelbar verkan och ombudsmannen från kommunal har ingen invändning mot detta. Samma personer har ett telefonsamtal med B som har semester och är bortrest Efter att ha förklarat allvaret i händelsen avslutas även dennes timanställning med omedelbar verkan. Därefter blir det ett samtal med D, som hade initierat vadslagningen. D tyckte inte detta var så allvarligt och menar att vadslagningar inte är förbjudet. Per-Olof påpekar att denna typ av vadslagning inte är förenligt med etik, moral och de värderingar som gäller och är därför ett mycket allvarlig handling. Per-Olof lämnar därför över en Erinran till medarbetaren som tar emot dokumentet och skriver under. Kommunals ombudsman har inga invändningar mot detta. Vid k har ovanstående personer samtal med E som inleder med att säga att "jag vet varför jag är här". Per-Olof ber henne därför att berätta varför. E beskriver arbetspasset på ett annorlunda sätt än den kollegan som har lämnat in händelserapporten. E utelämnar flera känsliga delar. Då Per-Olof frågar om dessa händelse förnekar E händelserna inledningsvis. Efter en stund så medger E såväl kortspel, vadslagning som handelsen med hattarna och solglasögonen. Per-Olof förklara väldigt tydligt allvaret i detta och att det inte är förenligt med de värderingar, den etik och moral som Attendo står för och att anställningen som E har kommer att avslutas genorn avsked. E blir väldigt ledsen och börjar att gråta varvid. Per-Olof frågar om E är ledsen över händelsen eller över att förlora sitt arbete. E svara att hon är ledsen för att mista sitt arbete. Kommunals ombudsman har inget att invända A informeras om de vidtagna åtgärderna som är gjorda: A har visat stort ansvar och kurage fisratt ha agerat i denna avvikelse K samlar Åke och Per-Olof den personal som är i tjänst på ett möte, för att berätta om den allvarliga händelsen samt om vilka åtgärder man har vidtagit. Samma dag k infonnerar Per-Olof Växjö kommun om händelsen och om vilka åtgärder som omedelbart har vidtagit i detta skede. Eftersom Bengt-Eric Eriksson är på besök får han en direkt information om avvikelsen och åtgärderna på plats Skriftlig redogörelse från E. Se bilaga Skriftlig redogörelse från D. Se bilaga Polisamnälan mot tre personer avseende brott mot griftefriden, samt en polisanmälan gällande tillgrepp, intrång eller stöld. 'S /7.1"IN Og96/ Ni.2DIV9NOR DIV3 OCINR I Iv , 'd9s

7 Attendo 5 (9) Kommunen informeras om att polisanmälan är gjord Per-Olof Eriksson, Åke Petersson samt Therese Norr, träffar två närstående. De får information om vad som har hänt samt vilka åtgarder som är vidtagna. De kommer att få information om hur utredningen fortskrider. Skriftlig redogörelse av ansvarig sjuksköterska, se bilaga Stormöte med medarbetarna, för att få en uppfattning om hur stämningen är då det har blivit en massiv media bevakning Stonnöte tbr övriga anhöriga på. Sörgården. Analys Medarbetarna som har varil delaktiga i denna händelse har brustit mot de rutiner och föreskrifter som finns på enheten gällande vård i livets slut. I enhetens rutin gällande vård i livets slut, står det klart och tydligt i inledningen att vård och omsorg i livets slut ska ske med största respekt, integritet och värdighet mot brukare och deras närstående. Medarbetama upplever inte själva att dom har bnistit i frågan och är inte enig med verksamhetens ledning trots tydlig rutin. Medarbetarna har brustit i sin skyldighet att anmäla om det sker ett allvarligt missförhållande kring någon brukare. Vid varje nyanställning går verksarnhetschefen igenom de dokument som är viktiga, enligt en introduktionsmall, med varje enskild medarbetare. Verksamhetschefen går bl.a. igenom vad som gäller vid allvarliga missförhållanden och vad en "Lex Sarah" är 1 genomgången ingår information om vad man ska anmäla, när det ska ske och vem man gör en anmälan till. Därefter skrivs dokumentet under av medarbetaren och förvaras i den personliga akten. Medarbetarna upplever inte att dom har gjort någon överträdelse och har därför inte anmält något missförhållande. Man är dock medveten om händelsen men vill tona ner allvaret i den. De medarbetare som har agerat i denna händelse, har samtliga skrivit under att dom fått information enligt ovan. Medarbetarna har haft en "vadslagning kring när en brukare kommer att avlida" i personalrummet i anslutning till överrapportering mellan kvällspersonal och nattpersonat Medarbetarna menar att någon regelrätt vadslagning ej har ägt rum utan att man "gissat" när brukaren i fråga ska avlida. Ord står mot ord. 9'S/7,q1 '1 N Oivq96/ NWHVDMOS N\in non I Iv6L1107 'daug7.

8 Attendo 6 (9) Vadslagning som rör vård och omsorg är aldrig fbrenligt med de grundläggande värderingar som finns i Attendo. Nästa fråga måste bli om det finns någon "kultur" kring den här typen av händelser på boendet? Efter förfrågan i personalgruppen finner utredarna att man starkt tar avstånd ifrån denna händelse. Man vill klargöra att man är väldigt lyhörd för brukaren och närståendes önskemål i vård i livets slut och att man alltid arbetar med största respekt och ödmjukhet. Man framhåller att det ska vara värdigt, fint och still& övrig personal förnekar att det fmns acceptans för det som har hänt. Den ordinarie personalen som var inblandad har inte stöd hos sina kollegor. Dock vill man påtala att det finns en informell ledare som man inte litar på men som gärna vill bestämma. Hur var arbetsftrdelningen/planeringen för natten? Natt personalen bestod av fyra personer varav tre utbildade undersköterskor och en medarbetare utan vårdutbildning men med erfarenhet för arbetet. Den personen som satt vak var utbildad undersköterska. Det var en vikarie som saknade utbildning och hon var på avdelningen tillsammans med sina två kollegor och de var utbildade undersköterskor med varierande tjänstgöringstid på enheten. Alla som var i tjänst hade den kunskap och den erfarenhet som uppdraget krävde. Varför kontaktades inte ansvarig sjuksköterska direkt vid försämringen? Den personen som satt vak ville inte lämna sin plats om något oförutsett skulle hända med brukaren. Hon bad istället sin kollega, som är "ordinarie" att kontakta sjuksköterskan när det blev en försämring av tillståndet hos brukaren. Den ordinarie personen är undersköterska och har tjänstgjort dagtid i många år på enheten, samt även tjänstgjort nattetid under vissa perioder. Vid detta tillfället fördröjde medarbetaren samtalet till sjuksköterskan utan någon direkt fbrklaring. Vilket styrker hanteringen av de vidtagna. åtgärderna som ar gjorda. Brister i arbetsuppgifterna som gäller under natt tjanstgöring. De aktuella personerna har under arbetstid suttit och spelat kort, vilket har bekräftats av andra medarbetare. Man har gått och svarat på larm, men lämnat två demensenheter obernannade förutom att man har gått sina tillsynsrundor. I nattens arbetsbeskrivning ska dessa enheter vara bemannade och enbart lämnas under kortare stunder, då t.ex. en kollega behöver hjälp vid en dubbelbemanning. Då den person som satt vak ville ha hjälp med att göra i ordning brukaren efter dödsfallet, prioriterades kortspelet. Här har man brustit mot arbetsrutinerna, ansvaret i sin anställning och i service och kvalitetskontraktet. Se bilaga. Man har olovligen tagit/lånat saker från en brukareftr att använda i något slags rollspel? Medarbetarna har varit inne hos en annan brukare och "lånat" hattar, en sjal och ett paraply utan att be om lov. Därefter har man spelat något slags rollspel inne hos brukaren. Medarbetarna vill inte kännas vid att detta på något sätt är kränkande och menar att allt bara var på skoj. Eftersom medarbetarna faktiskt deltagit i rollspel och inte heller kan se allvaret i den kränkande handlingen har kraftiga arbetsrättsliga åtgärd vidtagits. / 'S/7,g '1N Otg96/ NI;OV9HOS RXV.)onUI ly6r.g[ ltor, 'd9s

9 Attendo 7(9) Att man "lånar" av någon annan utan lov kan räknas som stöld och det är därför polisanmält. Kränkande hantering kring soiglasögonen En person har fbrsökt att ta på brukaren dennes solglasögon med motivering att brukaren ofta hade dem på sig. Personen i fråga finner inte att detta handlande bryter mot några etiska förhåliningssätt. Personen som har vårdutbildning och som har arbetat länge på enheten har fått en kraftig arbetsrättslig åtgard. Personalen har brustit i Växjö kommuns ratin i den webb baserade vårdhandboken. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan på Växjö kommun, har uppdaterade vårdhandböcker gällande vård och omsorg. Det är en webb baserade version, där man via en länk från kommunens hemsida kommer åt alla de rutiner och riktlinjer som gäller för Växjö kommun. Dessa rutiner har man inte tagit del av. Åtgärder. Värderingsarbete i projektform tillsammans med kommunal. Förbättrat arbete vid introduktion av nya medarbetare, alltid genomgång personligen med Vc. Tydlighet kring Lex Sarah. Genomgång av Lex Sarah, rutiner, service och kvalitetskontrakt på APT, ev. grupp arbete med redovisning Uppdatering av arbetsbeskrivoingen för natt tjänstgöring. Utbildning i palliativ vård, inledningsvis för ssk på central utbildning, därefter i anslutning till APT/planeringsdag, grupparbete med övriga medarbetare. Uppdatering kring länken till kommunens vårdhandböcker. Länken ska anslås i anslutning till varje dator, där dokumentation sker, samt ska man ha en genomgång på nåsta APT för att ytterligare informera om denna rutinhandbok. Åtgårder och uppföljningar inom 6 månader, se handlingspianen. rländelseanalysen lämnas till uppdragsgivaren Växjö kommun. /1 Og96/ Y(109NOS 9Nr) ONH ly 61:g 'cl;2

10 Attendo 8 (9) Händelseanalysen bör omgående delges alla medarbetare i verksamheten i lärande och förebyggande syfte så händelsen inte inträffar igen. Ställningstagande Vi anser att denna händelse är så allvarlig så den ska anmälas som en Lex Sarah till Socialstyrelsen med förhoppning om att alla inblandade och övriga ska ta lärdom av det inträffade och de konsekvenser som följer om man inte fbljer företagets värderingar och Riktlinjer " j. Therese Norr Per- lof rik on Regional Verksamhetschef R.egionchef Utredare 6 'S/7,g '1N Og96/ IVDIV9?-los.1\13 OCU I IV61:1 1107, 'das 7.

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Datum 2012-05-25 Handläggare Datum Beteckning Socialstyrelsen Dnr. 9.2-23687/2012 Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Socialstyrelsen har begärt in yttrande från socialnämnden med anledning

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret B,an ke t. Bilaga 1 2011-08-01 Sida 1 av 3 T.VV.«0^O\-Z.7- Dnr 2010/9 VON 211 Vård- och omsorgsnämnden Blankett för anmälan om och avhjälpande av missförhållanden

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-05 Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

RUTINER FÖR TILLÄMPNING AV LEX SARAH

RUTINER FÖR TILLÄMPNING AV LEX SARAH RUTINER FÖR TILLÄMPNING AV LEX SARAH ~ Vård och omsorgsförvaltningen * Fastställd av förvaltningschef Anna-Karin Bergstén i ledningsgruppen 2012-06-13. Första dokumentversionen. Ersätter tidigare Riktlinjer

Läs mer

Anmälan om missförhållanden. handikappomsorgen. Meddelande 2007:14

Anmälan om missförhållanden. handikappomsorgen. Meddelande 2007:14 Anmälan om missförhållanden Trygghetslarm 14 kap 2 SoL inom och 24 äldre- a LSS och handikappomsorgen Meddelande 2007:14 701-16022-06 701-16023-06 Länsstyrelsen har i en tidigare rapport, år 2000, redovisat

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 MEDDELANDE NR 2009:45 Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 En riskinriktad tillsyn i bostäder med särskild service och äldreboenden OANMÄLD SOMMARTILLSYN ENLIGT SOL OCH LSS 2009 Meddelande nr

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen - Vårdbo

Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen - Vårdbo VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-09-13 DNR SN 2012.158 TERHI BERLIN SID 1/3 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

!!  # # $  # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Att motverka missförhållanden. En modell för risk- och händelseanalyser

Att motverka missförhållanden. En modell för risk- och händelseanalyser Att motverka missförhållanden En modell för risk- och händelseanalyser Bakgrund - Nya Lex Sarah - Bättre stöd till utsatta barn - Samordning, effektivitet och klientsäkerhet - Kvalitetsparagrafen i SoL

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning och utredning om äldre och åldrande: inom geriatrisk medicin, psykologi socialgerontologi socialt arbete Tidningen Äldre

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Rutin 1 (6) Maj 2015 Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Bakgrund Den 15 juni 2010 upphävdes Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

g g fä uppifiluf, Avtalsuppföljning vid Västergården vård- och omsorgsboende

g g fä uppifiluf, Avtalsuppföljning vid Västergården vård- och omsorgsboende g g fä uppifiluf, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Eva Erikson 2015-06-18 ALN-2014-0443 Äldrenämnden Avtalsuppföljning vid Västergården vård- och omsorgsboende Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL BESLUT Expedierat inspektionen för vård och omsorg 2015-03-10 Dnr 8.7.1-6705/2015-1 1(7) Avdelning syd Victor Johansson victor.johansson@ivo.se Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Man kan bli glad av ord. Man kan bli arg av ord. Man kan bli retad

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer