Slutrapport för projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projekt"

Transkript

1 Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital form både till det lokala Leader-kontoret och till Länsstyrelsen. Observera att ditt Leader-kontor måste godkänna slutrapporten innan den sänds till Länsstyrelsen. Allmänna uppgifter Datum: Projekttid: November 2010 tom juni 2012 Journalnummer: Projektnamn: Förstudie - GaCell Projektägare: Cellma AB LAG diarienr: LVS-079 Sammanfattning Hur sammanfattar du projektet? Vad är bakgrunden till projektidén? Koldioxidmarknaden är idag dåligt utvecklad, småskalig distribution förekommer knappast och infrastrukturen är svag. Antalet leverantörer är begränsat vilket medför osäkerhet kring prisbild och risk för alltför höga priser. Vid biogasproduktion ses idag koldioxid som en biprodukt utan värde. Då dagens lönsamhet för främst småskaliga biogasanläggningar är svag är också en ev extra inkomst från koldioxid mycket betydelsefull för totalekonomi och investeringsvilja. Vad planerade du att genomföra i projektet enligt projektplanen? Projektplanen omfattade fyra faser enligt följande Fas A, Projektinitiering Planering av arbetet - inriktning, organisation och arbetsfördelning gås igenom och fastställs. Fas B. Utredning, insamling av information/detaljerat underlag. Information om nuläge inhämtas, Kontakter tas med möjliga lokala koldioxidkällor, prisbild och användningsområden för koldioxid idag identifieras. Tekniska möjligheter och begränsningar studeras, kvalitetskrav och ekonomi gås igenom. Efter analys och genomgång tas beslut om prioriteringar och inom vilka områden fördjupad analys (Fas C nedan) skall genomföras.

2 Fas C. Prioritering och fördjupad analys Under denna fas tas fördjupade kontakter. Studiebesök genomförs vid referensanläggningar Resultat och slutsatser av förstudien diskuteras dels internt mellan projektets intressenter men också med andra identifierade samarbetspartners och externa specialister. Här planerades bl a ett studiebesök och en fördjupad dialog med ett Holländsk företag (även verksamma i Sverige)som sa sig utvecklat teknik för kryogen uppgradering där flytande CO2 av livsmedelskvalitet skulle erhållas som biprodukt. Fas D. Redovisning, avslutning av förstudien Dokumentation och redovisning av resultat och ekonomi sammanställs. Vad genomförde du i projektet? 1. Fas A, Projektinitiering Inledande kontakter o möten hölls i syfte att samordna och stämma av projektets innehåll med olika intressenter och projektdeltagare. De bestämdes att fokusera förstudien mot att: - Kartlägga och kvantifiera lokala källor till grön koldioxid i vårt närområde. - Översiktligt kartlägga prisbild och marknadsförutsättningar att saluföra koldioxid. - Samla information och kunskap kring användning av koldioxid i syftet att finna lämpliga tekniska applikationer där grön lokalproducerad koldioxid skulle kunna nyttjas relativt snabbt. - Fördjupa analysen, göra studiebesök och försöka finna en minsta möjliga startpunkt där tekniska och ekonomiska förutsättningar för en kommersialisering kan finnas. Fas B. Utredning, insamling av information/detaljerat underlag. Under denna fas inhämtades information om nuläge, kontakter togs och besök gjordes på befintliga biogasanläggningar i närområdet. Även Lantmännens etanolproduktionsanläggningar såväl i Lidköping som Norrköping besöktes. Vid dessa produceras stora mängder grön koldioxid som f.n. inte nyttjas. Processpunkt där all koldioxid passerar Agroetanol Norrköping, juni 2011 Dialog fördes också med samtliga av oss kända leverantörer av biogasuppgraderingsutrustning som är verksamma i Sverige. Dialog fördes även med flera som (ännu) inte är etablerade i Sverige. Det framkom bl a att den Holländska teknik för kryogen uppgradering vi tidigt tittat på hade stora tekniska problem och inte fungerade tillfredställande. Detta gjorde att planerade studiebesök inte genomfördes som planerat och att kalkyler och beräkning av tillgång på flytande koldioxid kraftigt förändrades.

3 Kontakter har även tagits med ett nytt svenskt projekt (Biofrigas) för utveckling av småskalig kryogen uppgradering av biogas till flytande metan för att utreda hur koldioxiden kan tas till vara i detta system. Tekniken ser i detta avseende lovande ut men då man skall försöka bygga den första testanläggningen under hösten 2012 ryms detta inte inom vårt projekts tidsram. Ett antal användare av koldioxid kontaktades också och flera besöktes där applikationer studerades och priser, leveransformer och distributionslösningar gicks igenom. Några av de koldioxidapplikationer som vi studerade var: Torr is produktion med efterföljande användning av torr-is för blästerändamål. Besök och diskussion hos Cryotech i Skövde. Brandskydd koldioxid fylls i brandsläckare. Ett mindre konsultarbete kring detta handlades upp. Priser och leveransvillkor gicks igenom. Växthus tillförsel av koldioxid som gödselmedel Diskussioner fördes med flera grönsaksodlare dels kring teknik men också kring priser och vilka volymer som används. Slakterier koldioxid används idag för att söva ned djuren innan slakt. Kontakter med slakterier gav en uppfattning om volymer och tekniska specifikationer. Sanering Vid sanering mot skadeinsekter används flytande koldioxid som både dödar insekterna med kyla och kvävning utan att lämna märken eller ge långa karenstider efter behandling p.g.a. giftiga kemikalier. Vid ett besök hos Anticimex demonstrerades utrustningen och behandlingsmetoderna. Exempel på koldioxidapplikation Anticimex utrustning för bekämpning av skadedjurdär koldioxid ersätter giftiga kemikalier. Livsmedel En mindre utredning kring detta gjordes av en extern konsult. Priser o volymer diskuterades med några större livsmedelsföretag. Noterades dock att livsmedelskvalitet inte utgör detta projekts primära mål. Kyltransporter I Skaraborg finns ett tankställe för flytande CO2. Erfarenheter från de åkerier som använder detta tankställe inhämtades. Leverantörer av kylutrustningar för koldioxid kontaktades och översiktlig litteratur/datasökning över tänkbara utländska sådana gjordes. Ett besök hos Thermoking (leverantör av kylaggregat till fordon) gjordes också. Torris används även allmänt vid transport av frysta produkter varför vi även tagit kontakter med aktörer inom detta segment.

4 Tvätteri System för tvätt av kläder med koldioxid som ett miljövänligt alternativ till kemtvätt har tagits fram av bl.a. svenska AGA. Vid kontakter togs med produktansvariga på AGA visade sig att man idag bara har begränsad verksamhet i Tyskland och Danmark då kemtvättsmarknaden är svår att påverka. Algodling Vid odling av alger är koldioxid en viktig växtnäring som tillförs i vattnet. Litteraturstudier gjordes och kontakter togs med SP i Borås där erfarenhet och expertis inom algodling finns. Ett studiebesök hos ett företag i Holland som använder avgaserna en gasmotor på en gårdsbaserad biogasanläggning för en intilliggande kommersiell algodling planerades o genomfördes senare i projektet. Resultatet av de kontakter som tagits och de data och fakta som inhämtats analyserades och sammanfattades kortfattat i följande punkter som de mest intressanta att gå vidare med: 1. Direkt avsättning av grön koldioxid från biogasmotor eller biogasuppgradering utan ytterligare rening. 2. Fördjupad analys av krav på kvalitetsnivåer vs kostnad och tekniska möjligheter att nå dessa vid olika applikationer. Fas C. Prioritering och fördjupad analys En projektidé kring att använda koldioxid från småskaliga biogasanläggningar som råvara vid odling av mikroalger diskuterads fram och en grupp intressenter (9 st) vidareförde detta till en projektansökan hos Vinnova (Not - Tyvärr övertecknades utlysningen och ansökan fick avslag men idén och samarbetet fortlever )

5 Studiebesök vid Algae Food & Fuels anläggning i Nederländerna gjordes. Algae food&fuel har ett komplett koncept där rökgaserna från en biogasmotor används som råvara vid odling av mikroalger. Algerna skördas, torkas och används som fodertillskott. Processen och tekniken drivs kommersiellt och lönsamt om än i relativt blygsam skala. Processen hos Algae Food & Fuel Reaktor med LED belysning Anrikting o skörd Torkning Inblandning av salt Ett flertal fördjupade kontakter togs också med olika utrustningsleverantörer inom Biogasområdet. I samband med studieresan till Holland besöktes också Agritechniqa mässan i Hannover där många av dessa fanns representerade. Utöver att de i förväg inbokade leverantörer som vi visste skulle finnas där gavs också tillfälle att hitta nya och ta reda på vad som gjorts/görs även i andra länder. För att gå vidare och försöka komma fram till var/hur en småskalig användning av koldioxid från en svensk biogasanläggning kan komma igång förbereddes också en provtagning och analys av rökgaser från gasmotorer vid två av de anläggningar som Götene Gårdsgas byggt. Då omfattningen av dessa analyser krävde en ordentlig förberedelse och genomgång och då samtidigt projekttiden gick mot sitt slut gjordes vi dock bedömningen att det skulle bli svårt att med god kvalitet hinna genomföra och analysera resultatet av dessa. Då kostnaden också visade sig vara av sådan omfattning att den nätt o jämnt rymts i projektets budget beslutades att inte fullfölja denna aktivitet inom förstudien. Fas D. Redovisning, avslutning av förstudien Förstudien avslutas i och med att denna rapport samt ekonomisk redovisning sammanställts och gåtts igenom i projektgruppen. En del övrig dokumentation återstår att sammanställa. En planering för hur det fortsatta utvecklingsarbetet kring koldioxid skall bedrivas pågår också men då projekttiden löper ut sista juni 2012 och vi förstått att det inte är möjligt att förlänga projekttiden ytterligare en gång (en förlängning gjordes senhösten 2011) har dessa aktiviteter förts över till ett efterföljande projekt. Vad blev det för resultat? Utifrån den kartläggning vi gjort ser man att marknadsvärdet är starkt beroende av dels logistiska förutsättningar men också av kvalitetsnivån på den koldioxid man kan få fram. Vår studie visar på att kunder i vårt område idag köper koldioxid till priser mellan 1-4 kr /kg CO2. (fritt kund) Vi har mest studerat applikationer där en teknisk kvalitet är tillfyllest men eftersom även sådana applikationer idag försörjs med koldioxid av livsmedelskvalitet (eftersom ingen annan kvalitetsnivå finns tillgänglig) behövs fördjupade studier/diskussioner kring krav/standard även för teknisk koldioxid samt vilken kvalitet respektive applikation egentligen behöver. En livsmedelskvalitet, om än i små kvantiteter, skulle kunna föras ut på marknaden till priser på uppåt 100 kr/kg medan en teknisk kvalitet för enklare applikationer betingar ett värde på 1-3 kr/kg. Vi bedömer att vid ett pris på ca 2 kr/kg CO2 så är en biogasbaserad koldioxid produktion realistisk.

6 Prisbilden för koldioxid är också något splittrad då det ofta ingår hyra av tank, palltank eller ibland gasflaskor i priset. Detta låser också upp kunden mot en leverantör. Då också distribution/frakt till användningsstället ställer speciella krav ingår nästan alltid detta. Koldioxiden distribueras till större kunder i flytande form via tankbilar. Kunderna har då en stationär tank som ofta hyrs av leverantören. För fordon med kylaggregat som drivs med koldioxid finns det tankställen på ett mindre antal platser i Sverige. Koldioxiden är flytande vid ett tryck på ca 8 bar och -55C. I vårt närområde finns ett sådant tankställe i Lidköping. Den gröna koldioxiden från biogasproduktionen måste eventuellt renas beroende på användningen. Detta är speciellt viktigt för avgaserna från en biogasmotor då de kan innehålla för halter NOX, H2S CO och etylen. Här måste på marknaden förekommande reningsutrustningar utvärderas och testas. Koldioxiden från uppgraderingsanläggningarna är enklare att använda då den är renare. Här måste ett samarbete med tillverkarna utvecklas så att denna utrustning blir väl integrerad. Konkurrensfördelen för biogasproducerad grön koldioxid är att den ät lokalt producerad och konsumerad hos mindre kunder. Stora volymkunder med stora transportavstånd kommer sannolikt att inom överskådlig framtid fortsätta handla med de stora gasbolagen. Vår slutsats är att i fortsättnigen bör projektet fokusera på två spår: 1. Att utnyttja avgaserna och värmen från biogasmotorer direkt till närliggande växthus eller för småskalig algproduktion. 2. Att ta hand om den avskiljda koldioxiden från uppgraderingsanläggningar för biogas. I detta arbete skall etableras samarbete med svenska och utländska företag för att ta fram utrustning för rening, komprimering, kylning och distribution av grön koldioxid. Vilka positiva effekter har projektet haft? Kartläggningen av marknadspotentialen visar på goda möjligheter att ta tillvara grön koldioxid från biogasproduktion för användning inom vissa nischer. Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra? Biogasproducenter får ökad kunskap om möjligheten till att få avsättning för sin gröna koldioxid och därmed ges möjlighet till att öka biogasproduktionens lönsamhet. Olika användare av koldioxid får kännedom om möjligheten till nya lokala leverantörer med lägre priser tack vare lägre transport och hanteringskostnader. Dessutom erbjuds en miljövänligare grön produkt.

7 Deltagande och medverkan Vilka genomförde projektet? Vilka personer medverkade i projektet? Merparten av arbetet har utförts av Per Wennerberg, TecnoFarm och Ola Göransson, Cellma AB. Sakkunskap har inhämtats från bl a SP Borås som bidragit med kompetens o kunnande kring gasanalyser (Karine Arrhenius) och mikroalger (Susanne Ekendahl) m fl Peter Hylmö, Hylmö Industrikonsult utförde en mindre utredning kring livsmedelskrav. Arne Hedström, SAI Konsult, gjorde en liten utredning kring fyllning av brandsläckare Många andra användare av koldioxid och experter från projektets alla olika intressentgrupper har också medverkat i varierande grad. Är projektet förankrat? På vilket sätt? Delvis men inte fullt ut. Mer utredningsarbete och säkrare tekniska o ekonomiska analyser och kalkyler behövs för att kunna säga att projektets idé fullt ut är förankrad. Vi har märkt ett försiktigt men stort intresse. Nästa steg tror vi bör vara att försöka få igång en mindre (pilot) anläggning som tillvaratar koldioxid utan särskild rening. För att möjliggöra detta bör planerade gasanalyser av avgaser från gasmotorer utföras med efterföljande diskussion och tillvaratagande av resultat. Intressenter för ett sådant nästa steg (pilotanläggning) där även möjligheten att inkludera en reaktor för mikroalgsproduktion finns vidtalade. Ny teknik för småskalig kryogen uppgradering håller också på att utvecklas. Inom kort levererar och bygger företaget Biofrigas en pilotanläggning i Borås. Vi följer med spänning utvecklingen av detta. Samarbetade du med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet? Ja väldigt många, För att komma vidare behövs ändå ett bättre och mera formaliserat samarbete. Denna förstudie har gett ett bra underlag för detta. Har projektet skapat nya samarbeten? Delvis Vissa informella samarbeten har inletts och kontakter har etablerats. Fortsatt finansiering behöver lösas innan pilotinstallation och fortsättning kan formaliseras. Bakgrund Varför ville du genomföra projektet? Fanns det t.ex. konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverade projektet? Vid produktion av biogas erhålls ca 2/3 metan och 1/3 koldioxid. Idag nyttjas endast metangasen medan koldioxid släpps ut i atmosfären. Det finns uppenbara miljöskäl att tillvarata även koldioxid. Då dagens lönsamhet, för främst småskaliga biogasanläggningar, är svag kan en extra inkomst från koldioxid också vara mycket betydelsefull för totalekonomi och investeringsvilja.

8 Industriellt tillverkad koldioxid används idag inom många olika områden t ex växthus, livsmedel, kylning, slakterier, brandskydd, osv I flera av dessa applikationer skulle en grön koldioxid kunna ersätta fossil energi. Idén med detta projekt har varit att undersöka möjligheter och kostnader för att tillvarata koldioxid, bedöma marknadsvärdet och titta på möjliga lokala användningsområden. Förstudien syftade också till att kartlägga och initiera en samverkan mellan främst lokala aktörer för att möjligt fortsätta kommersialisering efter studien. Målgrupp Vem riktade sig projektet till? Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive indirekt. Projektet har haft fyra målgrupper enligt nedan. I varje grupp finns ett flertal lokala intressenter. 1. Producenter av koldioxid Primär målgrupp är befintliga (eller tillkommande) biogasproducenter. Även andra anläggningar än biogasproduktion, där CO 2 fås som biprodukt, kan vara intressanta. Därav våra kontakter med Lantmännens etanolproduktionsanläggningar. 2. Systembyggare / Utrustningsleverantörer I denna målgrupp ingår t ex leverantörer av biogassystem för uppgradering, gasdistribution, gasrening eller utrustning för gasanvändning. 3. Kunder - Användare/förbrukare av koldioxid Här finns en stor mängd intressenter som skulle ha nytta av lokalproducerad CO 2 förutsatt att den kan levereras med rätt kvalitet o till rätt pris. 4. Gasdistributörer Här finns möjlighet till nya affärer och lokala arbetstillfällen. I projektarbetet har samtliga målgrupper varit representerade. Förstudien har också syftat till att etablera kontakter med andra som har ytterligare erfarenheter från området. Studiebesök och andra kontakter som genomförts har lett till just detta. Genomförande Vad genomförde du i projektet? När genomfördes projektet (projekttiden)? November 2010 Juni 2012 Vilka aktiviteter genomförde du i projektet? Insamling, bearbetning, strukturering av en stor mängd information. Det mesta inhämtades vi litteraturstudier, personliga kontakter vi telefon eller besök samt i några fall mera organiserade förberedda studiebesök. I övrigt se ovan.

9 Vad har gått som planerat? Det mesta som utförts har skett i enlighet med projektplanen. Dock har vissa anpassningar/förändringar varit nödvändiga. Har något fungerat bättre än förväntat? Studiebesök och kontakter som tagits har ibland gett mera information av vad vi förväntat oss. Antalet möjliga användningsområden för koldioxid är också större än förväntat. Vad har inte gått som planerat? Förklara Projektet har tagit mera kalendertid än planerat. Vissa problem med projektredovisning/utbetalning av bidrag har försenat projektet. Vi har också stött på en del tekniska svårigheter som vi inte hunnit/kunnat reda ut. Vi hade behövt mera tid för att bli mera konkreta kring projektets fortsättning efter förstudien. Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång?? Se punkten ovan. Projektets mål Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Vilka var projektets mål? Målet med förstudien har varit att: - Samla information för att kunna bedöma och verifiera teknisk och ekonomisk bärighet i idén. - Bygga relationer, formulera projektets möjliga fortsättning och förankra projektidén hos de parter som kan/bör ingå vid en eventuell efterföljande kommersialisering. Vad blev resultatet? Teknisk och ekonomisk bärighet har inte fullt ut kunnat påvisas. Indikationer som i betydande grad stärkts under förstudien finns dock på att marknadsvärdet för koldioxid ligger mellan 1-3 kr/kg. (teknisk kvalitet). Detta värde måste då täcka produktion och distribution till användningsstället. Vår bedömning är också att det endast är mindre kvantiteter som kan sättas ut på marknaden till detta värde. Konkurrenssituationen är svår eftersom den koldioxid som idag finns på marknaden har ett mycket lågt alternativvärde då den kommer från källor som om de inte använts bara skulle släppas rakt ut i atmosfären. Vår slutsats är därför att i första hand koncentrera fortsättningen av detta projekt på användning direkt vid källan och i applikationer som inte kräver omfattande extra reningssteg. Under förstudiens framtagning har flera aktörer visat intresse för fortsatta utvecklingsinsatser. Vi bedömer dock att det inte finns någon färdig intressentgrupp som är beredda att självständigt gå vidare och kommersialisera någon av de möjligheter som studerats. Mera förberedelser i form av gasanalyser, information och projektmedel behövs Störst intresse tror vi finns hos biogasproducenter i lantbruket där koldioxidflödet kan tillvaratas direkt utan omfattande reningssteg, komprimering och kostsam distribution och lagring.

10 Om målen endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta? I stort har projektmålen nåtts även om vi också konstaterat att fler insatser av utvecklingskaraktär behövs innan en lönsam kommersialisering är möjlig. Har projektet gynnat miljö och hållbar utveckling? På vilket sätt? Under förstudien endast i begränsad omfattning I senare skeden kommer dock ett eventuellt tillvaratagande av grön koldioxid att ha positiva miljöeffekter. Har projektet arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund? På vilket sätt? Projektet har bemannats utifrån behov av arbetsinsatser snarare än ur ett jämställdhets/invandrar ungdomsperspektiv. I något fall har insatser av personer i utlandet eller personer med utländsk bakgrund ändå gjorts. Har projektet främjat kompetensutveckling? Ja mycket. Projektet har i stort handlat om att samla in och tillgängliggöra ett underlag kring koldioxid. Ett omfattande kontaktnätverk av organisationer och personer med kunnande om biogas, gasutrustning, koldioxid och mycket annat har etablerats. Vid efterföljande aktiviteter kommer denna kompetensbas att vara mycket värdefull. Mätbara resultat Fyll i med projektets mätbara resultat, som du känner till direkt efter projektets slut. Skriv en kommentar om resultatet inte blev som du förväntat dig och/eller annan relevant information. Antal Utfall Kommentar Antal deltagare i projektet Män Kvinnor 5 5 Ungdomar Invandrare Antal deltagare i kurser och seminarier Män Kvinnor

11 Nya arbetstillfällen Män Kvinnor Nya företag Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet Nya nätverk 1 - Många nya kontakter har etablerats inget organiserat nätverk har dock formats men flera intressanta nya grupperingar har tillkommit. Antal nya inflyttade personer Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa Bidragit till ökad jämställdhet Spridning av projektets resultat Hur har du spridit resultatet av projektet? Hittills mest muntligt vid personliga kontakter eller vid möten o träffar i olika sammanhang. Vilka andra aktörer kan vara intresserade att ta del av projektresultatet? Vi har märkt ett försiktigt men stort intresse hos alla projektets intressentgrupper. Störst intresse tror vi dock finns hos tillverkare av uppgraderingsutrustning samt hos biogasproducenter i lantbruket där koldioxidflödet kan tillvaratas direkt utan ytterligare rening. Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling efter att projektet är avslutat? Landsbygdsföretag som antingen producerar biogas, biometan eller använder koldioxid har nytta av projektets resultat.

12 Projektets kostnader och finansiering Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser. KOSTNADER Faktiska kostnader Beviljad budget Utfall Löner och lönebikostnader Indirekta kostnader Investeringar Övriga kostnader Summa faktiska kostnader Resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser Om du haft kostnader för investeringar eller övriga kostnader beskriv vad dessa består av. Ex. på övriga kostnader är konsultkostnader, studieresor, logi eller utrustning för att administrera projektet. Konsultkostnader, resekostnader o kostnader för logi i samband studiebesök o företagsbesök. FINANSIERING Faktisk finansiering Budgeterad finansiering Utfall Privat medfinansiering, intäkter Privat medfinansiering, övrigt Namn Namn Summa privat medfinansiering Finansiering via Leader Övrig offentlig medfinansiering Namn Resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser

13 Avvikelser från beviljad budget Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade kostnader? Om det är fallet, vilka är avvikelserna och vilka är skälen till dessa avvikelser? Delar av projektbudgeten har inte upparbetats. Huvudskälen till detta är dels förändrade tekniska förutsättningar som gjort att projektet behövt planeras om men också administrativa frågor kring projektredovisning och ekonomi. De osäkerheter som uppkommit har medfört att tempot i förstudien blivit lägre än planerat. Även om projekttiden har förlängts en gång hade ytterligare tid behövts. Då detta inte varit möjligt slutredovisas projektet ändå och kvarvarande frågor flyttas fram till den eventuella fortsättning som planeras att genomföras så snart finansiering och resurssäkring är klar. Slutsats och rekommendationer Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Svårt har varit att se omfattningen av möjliga koldioxidapplikationer som är mycket större än vad som förutsågs vid projektets start. Mycket tid åtgår för att göra vettiga prioriteringar. Det är också svårare än vad som förutsetts att klargöra vilka tekniska kvalitetskrav som varje applikation egentligen ställer. Då värdet på koldioxiden är starkt kopplat till dessa krav behövs fördjupade studier och försöks/pilotanläggningar komma till stånd innan någon mera omfattande kommersialisering kan ske. Vilka mervärden har projektet tillfört? En mera samlad bild över möjligheterna med koldioxid har tagits fram. Ett stort antal nya kontaktytor har etablerats. Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt? Inget speciellt Genomförandet Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Västra Skaraborg? Bra!

14 Förbättringsområden Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat) Ingen uppfattning tycker det fungerat bra. Bilagor: Bifoga eventuellt skriftlig material som du har tagit fram i projektet, som till exempel, broschyrer eller annat material som du tagit fram för att marknadsföra ditt projekt, filmer, etc. Ort, datum Projektägare/Firmatecknare Projektledare

15 Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning. Kontaktpersoner i slutrapporten Namn & adress Ola Göransson Cellma AB Falkgatan LIDKÖPING Roll i projektet Projektägare Underskrift Telefonnummer E-postadress Datum Namn & adress Per Wennerberg TecnoFarm i Skara HB Smedjevägen KÄLLBY Roll i projektet Konsult o projektledare / teknik o marknad Underskrift Telefonnummer E-postadress Datum

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektstöd.

Slutrapport för projektstöd. Sida 1 av 5 enligt Jordbruksverkets anvisningar 1. Vilket projekt redovisar du? Ange -journalnummer 2009-1377, -projektnamn Ballesta -stödmottagare Stallarholmens Vikingar 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän

LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän PROJEKTPLAN Bilaga 1_ LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän Diarienummer: 083 (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 30 juni 2009 Projekttid: 1 juni -30 juni 2009 Journalnummer: 14 LAG diarienr: 014 Projektnamn: Förstudie om uppbyggnad av ekologiskt mälteri på Varaslätten

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

2012-01-01 2012-12-31

2012-01-01 2012-12-31 PROJEKTSTÖD - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet?

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2010-12-21 Projektnamn Lokalproducerat i Kungälv Journalnummer 2010-1117 Diarienummer TM054 Stödmottagare/projektägare Håkan

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport vid projektstöd

Slutrapport vid projektstöd Slutrapport vid projektstöd 1(7) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

3 B: Slutrapport för Leader-checkar

3 B: Slutrapport för Leader-checkar 3 B: Slutrapport för Leader-checkar När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultat. En sammanställning av rapporterna kommer att publiceras i Jordbruksverkets

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet Mera Grönt

Slutrapport för projektet Mera Grönt Slutrapport för projektet Mera Grönt 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-1061 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Trädgård Dalarna-Gävleborg Mera Grönt Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Projektnamn: Vedeldad stengodsugn Datum: 2015-10-25.. Diarienummer: 2014-149 AN.. Projekttid: 20150414-20151030. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2009-10-05 Projekttid: 2009-03-01 2009-10-31 Journalnummer: 2009-3916 LAG diarienr: LVS-043 Projektnamn: Offerplats Finnestorp Sammanställning Ange i punktform

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck 2014-149 AP Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 2. Projektperiod Projektansvarig Sökande 2010-06-01 2011-10-31 Stig Flöijer, 0703-550 510 Kolbäcks Volleyklubb mry696s@tninet.se

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Centrum för lantbrukets biogasföretagande etapp 1 Datum:215-8-27 Journalnummer: Projekttid:. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland Projektplan 2007-12-19. Reviderad version 2008-01-30. 1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland 2. Projektidé Mjölkproduktionen har under mycket lång tid varit och

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer