Rapport: Nationell databas över laddstationer för elfordon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Nationell databas över laddstationer för elfordon"

Transkript

1 : Nationell databas över laddstationer för en är utförd av Stefan Gabrielsson på beställning av Power Circle. Som en av grundarna till laddstationsföretaget Chargestorm har Stefan arbetat med laddinfrastruktur för sedan Finansierad av: : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 1

2 Godkänt Uppdragsgivare Utförare Olle Johansson Stefan Gabrielsson Signatur Signatur Sammanfattning I denna rapport har utvärderats fem alternativa lösningar för en nationell databas över laddstationer. Vid utredningens uppstart gjordes en selektering av kandidater med hänsyn tagen till följande viktiga kriterier. Lösningen ska vara klar och tagen i drift Lösningen ska vara öppen och om möjligt bygga på etablerade standarder Ägarbilden ska vara finansiellt stabil och långsiktig Följande kandidater har behandlats: CGI Globalt IT lösningsbolag med anställda som tidigt etablerade sig inom emobility med systemen CIMS och CIR. Green emotion EU- projekt med en budget på 42 miljoner vars primära syfte är att etablera europa standarder inom emobility där bland annat sök- och roamingtjänster ingår. NOBIL Norsk statligt initiativ som tillhandahåller en öppen databas för laddstationer innehållande mer än 4000 laddstationer. NOBIL används också av Finland. Clever Dansk laddstationsoperatör som ägs av de fem största energibolagen i Danmark. Chargex/www.uppladdning.nu Chargex driver Sveriges ledande karttjänst för laddstationer. Viktiga ingångsdirektiv för val av rekommenderad lösning: Fokus ska vara på kartdatabastjänsten, inte att utvärdera en komplett marknadsplats, ref 5), eller som det också benäms central hub, ref 4) Det ska vara enkelt för laddstationsoperatörer att integrera mot laddstationsdatabasen Det ska vara enkelt för tjänsteleverantörer att hämta information från databasen Det ska finnas ett webbtjänstgränssnitt mot databasen för att lägga till laddstationer samt hämta information om laddstationer Databasen ska vara öppen dvs tillgänglig för alla aktörer. Driftpartner av databasen ska vara konkurrensneutral. Undersökningen har bedrivits genom att intervjua utvalda kandidater baserat på ett frågeformulär (se bilaga 9) framtaget tillsammans med beställaren samt genom att studera rapporter och annan information som funnits tillgänglig via webben eller erhållits av kandidaterna. Det finns idag ingen etablerad standard för webbtjänsten mot laddstationsdatabasen och därför har kandidaterna olika API:er mot databasen. Skillnaderna i funktionalitet i kandidaternas API:er är relativt små och har liten påverkan för val av kandidat. Inom Green emotion finns tjänsten SearchForEVSE, ref 6) vilken specificerar webbtjänst- gränssnittet mot en laddstationsdatabas lokaliserad i marknadsplatsen. Det är författarens åsikt att det är högst troligt att SearchForEVSE kommer att bli den etablerade standarden för kommunikation mot laddstationsdatabasen med den stora fördelen att den på lång sikt kommer innehålla Europas alla laddstationer. Problematiken i att välja Green emotion s lösning ligger i : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 2

3 att det fortfarande är ett projekt med avslut 2015 och att det inte är bestämt vad som händer därefter. Eftersom Green emotion inte är en färdigutvecklad produkt och med oklar framtida roadmap kan deras lösning i dagsläget inte rekommenderas. Författaren är dock övertygad om att GeM på lång sikt är den rätta aktören för att tillhandahålla marknadsplatsen för tjänster inom emobility såsom SearchForEVSE. Nordens troligen mest kompletta erbjudande i rollen av laddstationsoperatör har Clever. Clever har ett stort publikt nät av laddstationer men också lösningar för hemmaladdare. Clever har utvecklat en egen portallösning som kommunicerar med laddstationerna över OCPP. Clever har inte nischat in sig mot att erbjuda färdig kartdatabaslösning som är tänkt att användas av tjänsteleverantörer och konkurrerande laddstationsoperatörer även fast det tekniskt är möjligt. Detta plus att Clevers primära marknad idag är Danmark gör att deras lösning inte rekommenderas. CGI erbjuder en komplett marknadsplats där kartdatabastjänsten ingår och webbtjänst- gränssnitten finns utvecklade. Om valet idag är att introducera en marknadsplats i Sverige är detta den mest kompletta lösningen. Att introducera marknadsplatsen är en tidskrävande process som kräver acceptans av etablerade aktörer och kapital (se ref 4) för detaljerad information och därför rekommenderas inte denna lösning som ett alternativ att etablera en nationell databas över laddstationer på kort sikt. Chargex har den uppenbara fördelen att de redan innehar en komplett databas med Sveriges laddstationer. En svaghet med Chargex är att företaget är litet och därmed blir personberoendet stort. På grund av det stora personberoendet är inte Chargex lämpat att ensamt tillhandahålla databastjänsten. Det är däremot intressant att utvärdera möjligheten av en samverkan mellan Chargex och NOBIL, där Chargex tillhandahåller och samlar in information till den nationella databastjänsten medan NOBIL hanterar drift- och administration av tjänsten. NOBIL erbjuder den lösning som bedöms uppfylla kraven bäst. NOBIL drivs/administreras av en statlig organisation och har en färdig lösning som kan användas utan anpassning ifall beslut om samarbete tas. NOBIL håller på att utvecklas till en nordisk databas för laddstationer, där Finland redan ingått avtal med Norge om att ingå i NOBIL. Väljer även Sverige denna lösning är den på god väg att täcka in hela Norden. Ytterligare en fördel med NOBIL är att driftkostnaden delas mellan flera parter. Utmaningen med NOBIL blir att få Sveriges alla laddstationer registrerade i deras databas inom en snar framtid. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 3

4 FÖRORD Författaren vill passa på att tacka kandidaterna för tiden de satt av för att svara på frågorna samt för all den intressanta information som delgivits i form av presentationer och dokument. Stefan Gabrielsson Stockholm, Mars 2014 : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 4

5 NOMENKLATUR Begrepp Förkortningar Central hub CIMS CIR EV GPS Marknadsplats Samma som marknadsplats. Se nedan. Charge Point Interactive Management System Central Interoperability Register. En clearing house lösning Elfordon (Electrical Vehicle) Global Positioning System En semi- öppen B2B marknadsplats inom EV- tjänster, där tjänsteleverantörer kan erbjuda sina tjänster genom marknaden. Exempel på tjänster är clearing house, roaming, karttjänster med mera. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION Bakgrund Lägesbeskrivning - Laddstationer i Sverige Om uppdraget Uppdragsbeskrivning Val av kandidater Syfte Avgränsning Metod Beställarens krav/önskemål Laddstationsoperatörer SYSTEMÖVERSIKT Eko- system Intressenter Modell Användarfall Kommunikationsgränssnitt ARKITEKTUR - LADDSTATIONSDATABAS Funktionsbeskrivning UTFALL NOBIL Allmänt Arkitektur Ekonomi Framtid Styrkor och svagheter CGI CIR Översikt Arkitektur Ekonomi Framtid Styrkor och svagheter Clever Översikt Arkitektur Styrkor och svagheter Green emotion Allmänt Arkitektur Ekonomi Framtid Styrkor och svagheter Chargex Översikt Arkitektur Ekonomi : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 6

7 4.5.4 Framtid Styrkor och svagheter JÄMFÖRELSE Allmänt Webbtjänster funktionalitet Databasinnehåll/Laddstationsparametrar Support Säkerhet Drift Ägarbild Prisindikation Roadmap/Framtid Övrigt Diskussion och sammanfattning Diskussion REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE Rekommendationer Framtida arbete REFERENSER BILAGA: Frågeformulär : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 7

8 1 1.1 INTRODUKTION Bakgrund Lägesbeskrivning - Laddstationer i Sverige Sveriges mål är att år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Elfordon kommer att utgöra en viktig del för att kunna realisera målet. Allmänt tillgängliga laddstationer är en viktig katalyserande faktor för att försäljningen av ska ta fart. Om laddstationsinfrastruktur saknas tvekar potentiella sköpare. I slutet på mars 2014 fanns laddbara fordon registrerade i Sverige enligt databasen ELIS, ref 7), men bara drygt 100 publika laddstationer, ref 8) som uppfyller Svensk Energis1 direktiv om hur laddstationer ska utformas, ref 9). Samtidigt har också EU i förslaget till direktiv för alternativa bränslen i transportsektorn slagit fast att Typ 2 och CCS i första hand ska erbjudas. Utöver detta, och med bäring på denna rapports frågeställning, utrycker EU att Medlemsstaterna ska se till att relevant och tydlig information görs tillgänglig för användarna av bl.a. så att de kan laddas regelbundet Om uppdraget Syftet med uppdraget är att göra en djupgående teknisk utvärdering över befintliga tekniska plattformar som potentiellt kan tillhandahålla en databas över Sveriges laddstationer. Utöver den tekniska plattformen och dess funktion skall de kommersiella villkoren ses över. Det är tjänsten för att hitta laddstationer som primärt kommer att beaktas i uppdraget. Vid uppstarten av uppdraget identifierades följande kandidater som mest lämpade att kunna leverera en passande plattform för kartdatabastjänsten. NOBIL Offentligt ägd norsk laddstationsdatabas. CIR CGIs system som används i bland annat Holland. Green emotion EU- program som tar fram emobility tjänster på Europa- basis, däribland kartdatabastjänst. Clever Ledande laddstationsoperatör i Danmark. Chargex Driver idag Sveriges största karttjänst för laddstationer Uppdragsbeskrivning Uppdragets mål är att ur ett tekniskt och kommersiellt perspektiv analysera de utvalda kandidaternas lösningar för att tillhandahålla en nationell laddstationsdatabas för karttjänster där kalendertiden för tidig driftsättning är en viktig parameter. Följande frågeställningar beaktades per kandidat: Inmatningsgränssnitt till laddstationsdatabasen: Godkännandeförfarande för access till databasen Automatisk addering och borttagning av laddstation från databasen Stöd för automatisk statusuppdatering per uttag %20dokument/PM- laddstationsdirektivet.pdf : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 8

9 Process för manuell uppdatering Möjlighet till bokning av laddstationer Lokaliseringsinformation per laddstation (GPS koordinator, adress, våningsplan, etc) Egenskapsbeskrivning per laddstation (antal uttag, uttagstyp, enfas/trefas, maxeffekt, etc) Säkerhet Sökgränssnitt: Sök- kriterier såsom Typ av laddstation Typ av uttag Effekt Realtidsstatus: Ledig/upptagen Område Ekonomi: Driftskostnad Startkostnad Övriga kostnader Övrigt: Säkerhet Backuphantering Val av kandidater Baserat på nedanstående kriterier utvaldes kandidaterna Green emotion, NOBIL, CGI, Chargex och Clever att ingå i utredningen. Lösningen ska finnas klar och vara i bruk Lösningen ska vara öppen och om möjligt bygga på etablerade standarder Stabil finansiell ägarbild och långsiktig Förutom ovan nämnda fanns också Hubject med som potentiell kandidat. Hubject är en färdig produkt där marknadsplatsen, indirekt med kartdatabas är en del av erbjudandet. Hubject finns inte representerat i Sverige. Det ägs av sex stora företag BMW, Daimler, RWE, Bosch, Siemens och EnBW. Avsaknaden av en lokal representant och därmed en naturlig driftspartner är huvudorsaken till att Hubject inte undersöktes mer. Power Circle har under utredningens gång haft separat kontakt med Hubject. 1.2 Syfte en ska baserat på beställarens kriterier, krav och önskemål beskrivna i rapporten rekommendera vägen framåt för en nationell databas för laddstationer. 1.3 Avgränsning Uppdraget omfattar en utvärdering av utvalda alternativ för en neutralt administrerad laddstationsdatabas som primärt skall användas för karttjänster. Uppdraget omfattar inte analys av andra tjänster såsom roaming, clearing house eller betal- lösningar som passar in bra på en marknadsplatsplattform för emobility. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 9

10 1.4 Metod Tillvägagångssätt för att få fram underlag till rapporten har bestått av intervjuer. Samtliga kandidater till den nationella databasen har intervjuats. Frågorna som ställts finns som bilaga i kapitel 9 Följande möten har genomförts: 17 januari 2014 NOBIL. Kontaktperson Hans Håvard Kvisle (Ordförande Norsk Elbilsförening) 24 januari 2014 CGI. Kontaktperson Bengt- Åke Claesson (Affärsutvecklare) 3 februari 2014 Clever. Kontaktperson Lars Bording (VD) 5 februari 2014 Green emotion(siemens). Kontaktperson Thomas Gereke (Systemarkitekt) 6 mars 2014 Chargex. Kontaktperson Nikolay Sishkov (grundare) Utredningen och rapporten har genomförts och sammanställts genom en samverkan mellan: Stefan Gabrielsson (författare), Chargestorm AB Olle Johansson (VD), Power Circle 1.5 Beställarens krav/önskemål Följande krav/önskemål har framförts: Laddstationsdatabasen ska kunna uppdateras med information via webbtjänster Laddstationsdatabasen ska vara sökbar via webbtjänst (för att tillgodose olika kartapplikationer med information) Laddstatus, minimum ledig/upptagen/ur funktion per uttag ska rapportas via webbtjänst till databasen och kunna hämtas därifrån All relevant information om laddstationerna såsom exempelvis uttagstyp, maxeffekt, tillgänglighet och position ska lagras i databasen Driften av laddstationsdatabasen ska skötas av neutral organisation. Ingen intressent ska gynnas vid val av driftorganisation. Plattformen för laddstationsdatabasen ska kunna utökas med fler icke- komersiella tjänster i framtiden 1.6 Laddstationsoperatörer Det finns idag ett begränsat antal laddstationsoperatörer i Sverige. De med störst installationsbas av uppkopplade laddstationer är Fortum och Jämtkraft. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 10

11 2 SYSTEMÖVERSIKT Följande kapitel illustrerar såväl ekosystem för sladdning som systemarkitekturlösning för nationell laddstationsdatabas. 2.1 Eko-system Intressenter Många aktörer är involverade i eko- systemet för sladdning såsom sförare, energibolag, laddstationsoperatörer, tjänsteleverantörer och biltillverkare. Laddstationsoperatör Operatören är typiskt ansvarig för installation, drift, service och övervakning av laddstationerna. o Prenumereringsinformation o Användaridentifiering o Förbrukningsinformation o Betalinformation o Hårdvarudiagnostik och övervakning o Lokal lastfördelning Elfordonsförare Föraren av ett o Laddstation position och status o Laddningskostnad o Användarinformation Tjänsteleverantör Aktör som levererar tjänster till eko- systemet o Positioneringsinformation för laddstationer o Batterinformation (batteri- leasing företag) o Betallösningar Biltillverkare Tillverkare av o Fordonsdiagnostik o Användarmönster för o Batteriinformation Energibolag Elleverantörer till laddstationer/ o Elkonsumtion o Elnätskaraktäristik o Energipriser o Kapacitetsuppskattningar Modell Ekosystemet för publik laddinfrastruktur grundar sig på behovet av att kunna ladda. Laddtjänster erbjuds av laddstationsoperatörer som tillhandahåller laddstationer. Operatörens intäktsflöde kommer antingen direkt från kunden genom abonnemangsavtal eller via tjänsteleverantören genom mobilapp eller SMS- betalning. Laddstationsoperatören är beroende av el från energi/el- bolag. Kunden behöver kunna hitta laddstationer och ladda sitt oberoende av operatör. För att tillgodose dessa behov finns roamingtjänsten som realiseras via marknadsplatsen. Marknadsplatsen hanterar avtal och realiserar roamingstöd mellan operatörer och tjänster som regleras i avtal. Marknadsplatsen förser även tjänsteleverantörer med information om laddstationerna, t ex deras lokalisering. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 11

12 Biltillverkare, tjänsteleverantörer och operatörer vill samtliga kunna informera kunden om laddstationernas lokalisering och tillgänglighet. Figur 1 Ekosystem för laddinfrastruktur Användarfall I detta kapitel beskrivs databasens användarfall. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 12

13 2) Webbtjänst Sök laddstamoner 1) Manuell inmatning av laddstamoner Databas 3) Webbtjänst Uppdatera unagsstatus 4) Webbtjänst lägga mll/ uppdatera laddstamon Figur 2 Gränssnitt laddstationsdatabas 1): ADDERA/ÄNDRA/TA BORT LADDSTATION MANUELLT Användarfall: Många av dagens installerade laddstationer är inte uppkopplade mot en portal, eller så har operatörens portal inte stöd för att kommunicera till databasen för laddstationer. Detta faktum medför att manuell inmatning behövs för att få en komplett förteckning över laddstationer. Vanligaste sättet att erhålla informationen är via ett och det är då driftpartnerns ansvar att uppdatera databasen. Aktörer: Driftpartner databas Ansvarig partner för uppdatering av databasen ör av ny laddstation Oftast operatör men kan vara vem som helst som har uppmärksammat att laddstation ej finns registrerad i databas. 2): SÖK LADDSTATION (ER) Användarfall: Primära syftet för tjänsten är att söka laddstationer baserat på olika sök- parametrar. Karttjänster, ofta tillhandahållna av operatörer i form av mobil- appar, använder databasens publikt exponerade webbtjänster för sökning. Typiska sökparametrar är befintliga stationer inom ett visst område och dess status. Aktörer: Driftpartner databas Ansvarig partner för att uppdatera databasen med korrekt information Operatör Operatören ansvarar för att laddstationsinformationen finns i databasen och att laddstatus per uttag är uppdaterat. Söktjänstanvändare - Ofta sföraren som söker efter tillgängliga laddstationer : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 13

14 3): UPPDATERA UTTAGSSTATUS Användarfall: När söktjänstanvändaren, ofta sföraren, letar efter laddstation är det viktigt att laddstationens tillgänglighet är korrekt, dvs. om ladduttagen är lediga, upptagna eller ur funktion. Därför måste laddstationernas uttagsstatus uppdateras i databasen vid tillståndsförändring, vilket sker genom att operatörens portal anropar webbtjänsten för detta i databasen. Aktörer: Driftpartner databas Ansvarig partner för uppdatering av databasen med laddstationsstatus Operatör Operatören ansvarar att laddstationernas status reflekteras i databasen. Söktjänstanvändare - Ofta sföraren som tar beslut efter information om laddstationernas tillgänglighet 4): ADDERA/ÄNDRA/TA BORT LADDSTATION VIA WEBBTJÄNST Användarfall: För att automatisera och förenkla skapandet och revidering av laddstations- information i databasen är det viktigt att ha en webbtjänst för ändamålet. Operatörer med många laddstationer integrerar då webbtjänsten i sina portaler så att en samtidig uppdatering av databasen sker vid förändringar. Aktörer: Operatör Laddstationsoperatör som integrerat webtjänsten för att kunna lägga till/ändra/ta bort laddstationer Kommunikationsgränssnitt Allmänt konstateras att standardiserade gränssnitt är att rekommendera när produkter från olika tillverkare ska kommunicera med varandra. Laddinfrastrukturbranschen är fortfarande relativt ung och all delar är ännu inte fullt standardiserade. Följande bild illustrerar viktiga gränssnitt från laddkontakt i upp till kommunikationsprotokoll mot marknadsplatsen. Marknadsplats Gränssnin tjänst - marknadsplats: Standard saknas Tjänsteleverantör Gränssin portal - tjänst: Ingen standard existerar Drio och- underhållsportal Gränssnin laddstamon <- > portal: OCPP 1.2/1.5/2.0 Laddstamoner Gränssnin Elfordon <- > Laddstamon: DC (Chademo, Combo2) AC (Mode 3 Type 2, Type 1) Elfordon : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 14

15 ELFORDON - LADDSTATION Gränssnittet mellan och laddstation (dvs. laddkontakten) är standardiserat. I Europa gäller typ 2 kontakt för AC- laddning och Combo 2 för DC- laddning. Kommunikation mellan fordon och laddstationer sker via mode 3 signalering LADDSTATION - PORTAL Kommunikationsprotokollet mellan laddstation och övervakningsportal är inte standardiserat via någon standardiseringsorganisation, men en indirekt de facto standard har formats med namn OCPP (Open Charge Point Protocol). Organisationen bakom OCPP heter Open Charge Alliance där många av de tongivande aktörerna inom laddinfrastrukter ingår PORTAL TJÄNSTELEVERANTÖR I dagsläget finns ingen gängse standard mellan portal och tjänsteleverantör utan anpassningar sker beroende på tjänsteleverantör. Operatör och tjänsteleverantör är ibland densamme dvs. operatören står själv för tjänsten TJÄNST MARKNADSPLATS Inom Green emotion har flera förslag på standarder för olika tjänster tagits fram, men Green emotion är ett projekt och inte en färdig produkt. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 15

16 3 ARKITEKTUR - LADDSTATIONSDATABAS 3.1 Funktionsbeskrivning Laddstationsdatabasens primära funktion är att lagra information om varje laddstation. Exempel på relevant information visas i tabellen nedan. Kategori Parametrar Kommentar Laddoperatörinformation Identitet Information om ansvarig Namn laddstationsoperatör. Telefon Laddstationsinformation Stationsidentitet Information om laddstation Modell och dess uttag. Laddstationstyp Autentiseringsmetod Betalmetoder Antal uttag Uttagstyp Språkstöd Max effekt Geo- koordinater Longitud Koordinater Latitud Platsinformation Land Adressinformation Stad Postnummer Adress Gatunummer Åtkomsttider Figur 3 Exempel på laddstations- parametrar Utöver information om laddstationen behövs möjlighet att kommunicera med databasen över internet via så kallade webbtjänster. Följande tabell visar exempel på olika sökfunktioner för informationshämtning samt uppdatering av laddstationer. Meddelanden Parameterkategorier Kommentar AddChargeStation Operatörsinformation Addera efterfrågad information Laddstationsinformation om ny laddstation Geo- koordinater Platsinformation DeleteChargeStation Stationsidentitet Ta bort laddstation UpdateChargeStatusForStation Uttagsstatus Uppdatera laddstatus Stationsidentitet Uttagsidentitet : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 16

17 SearchStations Land Stad Postnummer Address Gatunummer Åtkomsttider Koordinater Laddstatus Sökinformation : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 17

18 4 UTFALL 4.1 NOBIL Allmänt NOBIL grundades 2010 med syfte att samla in och förmedla information om laddstationer för. NOBIL är utvecklat och förvaltat av Norsk Elbilsförening. Informationen som lagras i databasen kommer från laddstationsoperatörer, laddstationsägare samt sbilister. NOBIL ägs av Transnova som är en organisation som ägs av norska staten via Vägverket. Idag finns information om mer än 4000 laddpunkter sparat i databasen. Information från NOBIL är fritt tillgängligt via webbtjänster, vilket gör det enkelt för tjänsteleverantörer att utveckla karttjänster baserat på innehållet i databasen. Slutligen är det värt att notera att NOBIL verkligen har poängterat att de vill samverka med Sverige Arkitektur NOBILs webb- API har stöd för JSON respektive XML- baserad kommunikation över http. Mjukvaran är licensierad under Creative Commons, CC BY 3.0, vilket möjliggör att dela och anpassa men källan måste anges. För mer info se Det krävs en API- nyckel för att få tillgång till webbtjänsterna. Denna nyckel erhålls efter registrering (via webben) och godkännande av NOBIL. Användarfall 1) Lägga till/ändra/ta bort laddstation Idag läggs laddstationer in manuellt i databasen av administratören. Information om ny laddstation fås oftast via . Detsamma gäller om en laddstation ska uppdateras eller tas bort ur databasen. Användarfall 2) Uppdatera laddstatus för ett uttag NOBIL har stöd för automatisk uppdatering av laddstatus enligt ref 1), där information ges om uttaget är ledigt, upptaget eller ur funktion. Laddstationen kan antingen själv skicka JSON meddelanden till NOBIL eller så är det operatörens portal som uppdaterar NOBIL om uttagsstatus. Utöver laddstatus kan också information om senaste laddsessionen lagras. Användarfall 3) Söka efter laddstation NOBIL har ett JSON/XML- baserat sök- API för att hitta laddstationer som beskrivs i ref 3). Det finns stöd för ett flertal varianter av sökningar, exempelvis Sökning inom ett koordinatområde Hämta information om specifik laddstation Hämta information om laddstationer närmast en viss position Sökning av statistik inom visst område Ekonomi Kostnaden för NOBIL idag består primärt av drifts- och administrationskostnader. Därtill avsätts årligen medel för 200 timmars nyutveckling. Vid ett eventuellt samarbete förutsätter NOBIL att drifts- och administrationskostnaderna delas, uppskattningsvis cirka KSEK om året. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 18

19 4.1.4 Framtid NOBIL är inte främmande för att förbättra eller utveckla nya tjänster när efterfrågan finns, exempelvis stöd för att lägga till laddstationer via webb- tjänst. Idag pågår ett roaming projekt som närmar sig slutet Styrkor och svagheter Område Styrkor Svagheter Allmänt Färdig plattform som drivs av neutral organisation Arkitektur Fungerar i storskalig användning Proprietärt kommunikationsprotokoll Går ej att lägga till laddstationer via webb- tjänst Ekonomi Rimlig prisbild Stabil ägare Framtid Långsiktig stabilitet Liten utvecklingsorganisation 4.2 CGI CIR Översikt CGI var tidigt ute inom emobility och utvecklade ett management system för laddstationsövervakning i Holland vid namn CIMS. Utöver CIMS har CGI utvecklat ett system för en marknadsplats som heter CIR. I CIR finns stöd för bland annat roaming och söktjänster för laddstationer. Exempel på länder där CIR är i drift är Holland, England och Tyskland. CGI driftar systemet hos en stor molntjänsteleverantör som hanterar backuper och garanterar hög tillförlitlighet Arkitektur CGIs system har färdiga webbtjänster för att lägga till/ändra samt ta bort laddstationer samt att se laddstatus per uttag. Information om utformning och exakt innehåll i webbtjänsterna delges när samarbete på kommersiell grund påbörjas. Vid intervjun med CGI framgick att all efterfrågad information om vad som skall lagras per laddstation stöds av lösningen Ekonomi CGI vill tillhandahålla marknadsplatsen för Sverige där bland annat kartdatabastjänsten ingår. Enligt rapporten Utredning av IT- system för laddning av, se 4) uppskattas kostnaden till drygt 2.5MSEK/år, men då ingår kostnaden för en komplett marknadsplats inklusive utveckling/anpassning, driftkostnader och projektledning Framtid emobility är ett affärsområde inom CGI där det satsas och det är högst sannolikt att en kontinuerlig utveckling av marknadsplatsen kommer att ske. Dock har ingen roadmap delgivits som styrker detta. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 19

20 4.2.5 Styrkor och svagheter Område Styrkor Allmänt Färdig plattform som används idag Arkitektur Bevisat fungerande i storskalig användning Ekonomi Starka ägare Framtid Stort företag med många utvecklingsresurser 4.3 Clever Svagheter Ej helt konkurrensneutral Specifikationer över webbtjänst- gränssnitten har ej delgivits. Roadmap ej delgivits Översikt Clever är en dansk laddstationsoperatör med stort utbud av produkter som sträcker sig från hemmaladdare till offentliga snabbladdningsstationer. Clever öppnade år 2012 det första laddstationsnätverket i Skandinavien med täckning över hela Danmark. Clever ägs av de stora energibolagen SEAS- NVE, SE, NRGi, EnergiMidt och Energi Fyn. En del i Clevers tjänsteutbud är laddstations- databasen kring vilken de utvecklat mobil- appar för elbilsföraren Arkitektur Clever har utvecklat egen webbportal för övervakning av laddstationer. Samtliga laddstationer kommunicerar över OCPP 1.5 med portalen. I samband med att en ny station registreras i portalen läggs koordinatinformation och övrig information om stationen in i portalen/databasen. För slutanvändaren har mobil- appar utvecklats som gör det enkelt att finna stationer och se deras tillgänglighet. Apparna kommunicerar med portalen via en egenutvecklad webbtjänst Styrkor och svagheter Område Styrkor Allmänt Färdig komplett lösning i drift Arkitektur Ekonomi Framtid Svagheter Ej helt konkurrensneutral, men i dagsläget finns inga planer på sverigeetablering som laddstationsoperatör Laddstationsdatabaslösning ej utvecklad för användarfallet när laddstations- information kommer från olika operatörer Finansiellt starka ägare Har resurser att anpassa lösningen där det efterfrågas/behövs. 4.4 Green emotion Allmänt Green emotion- projektet är en del av EUs ambitiösa klimatmål, där reducering av koldioxidutsläppen med 60 % till år 2050 är ett av delmålen. Projektet startades i mars 2011 och sträcker sig över fyra år och kommer att arbeta med att bygga grunden för massutrullning på Europa- basis av emobility. Green emotion har en budget på 42 miljoner. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 20

21 Projektkonsortiet består av 43 partners från industri, energisektorn, stillverkare, kommuner och universitet. Konsortiet ska med gemensamma krafter utforska de grundläggande villkoren som måste uppfyllas för emobility. Det primära syftet är att skapa Europa- standarder, vilka ska valideras i olika demo- regioner i Europa. Sammanfattningsvis ska Green emotion: Rekommendera/ta fram standarder för ett interoperatibelt emobility- system (de facto standarder för Europa) Definiera IT arkitekturen för en europeisk marknadsplats Rekommendera approach för ett optimerat elnät för laddinfrastruktur Testa och demonstrera interoperatbilitet av emobility system i valda demoregioner Finjustera förslag och resultat i samtal med en bred intressentbas Analysera operabiliteten av under verkliga förhållanden och utveckla rekommendationer för implementering för massmarknaden (för att öka användaracceptansen) En av tjänsterna för marknadsplatsen som utvecklats är SearchForEVSE vilket är en laddstationsdatabas på Europa nivå, dvs. en databas som innehåller Europas alla laddstationer Arkitektur Kommunikationslagret i Green emotion s webbtjänst SearchForEVSE s är SOAP- baserad, där informationen kan skickas krypterad över SSL för ökad säkerhet. För att få access till marknadsplatsen krävs att man ingår ett avtal med marknadsplatsen och dess aktörer. Vid godkännande av marknadsplatsen erhålls operatör/service- identiteter vilka senare används i kommunikationen med tjänsterna. Ref 5) innehåller en protokollspecifikation för SearchForEVSE. Användarfall 1) Lägga till/ändra/ta bort laddstation Operatörer med godkända avtal har möjlighet att lägga till, ändra och ta bort laddstationer från marknadsplatsens databas via webbtjänsten SearchForEVSE med funktionerna insertevse, updateevse och deleteevse. Det är även möjligt att få stationer manuellt inlagda även om det avråds. Användarfall 2) Uppdatera laddstatus för ett uttag SearchForEVSE - tjänsten har stöd för laddstatusuppdatering per uttag. Giltiga värden är: CHARGING, FREE, OFFLINE, OUTOFORDER, RESERVED, PLANNED, UNKNOWN. Användarfall 3) Söka efter laddstation Green emotions SearchForEVSE - webbtjänst har ett avancerat sök- API med många möjligheter. Exempel på sökbara parametrar visas nedan: Sökning inom ett koordinatområde Autentiseringsmetod Bokningsbar Hämta information om specifik laddstation Adresslokalisering Sökning av laddstationer närmast en viss position Sökning av statistik inom visst område Operatörs/Service identitet Laddstationstyp Betalmetod Kontakt typ Status : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 21

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Slutversion 2013-02-22 Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Denna rapport är beställd av E-mission (Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Malmö stad, Helsingborgs stad, Öresundskraft

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Framtidens elbilsladdning

Framtidens elbilsladdning Framtidens elbilsladdning - Dokumentation av och rekommendationer för systemlösningar HITTA BOKA LADDA BETALA Konsten att hitta, boka, ladda och betala. Dokumentinformation Titel: Framtidens elbilsladdning

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn En förstudie om förutsättningarna för en gemensam branschportal Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12829) samt medverkande företag 6 december

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

Hitta och jämför hjälpmedel

Hitta och jämför hjälpmedel Hitta och jämför hjälpmedel Avrapportering från utredningsfas, 4 april 2013 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget... 3 1.2 Om rapporten... 4 1.3 Angreppssätt för kravarbetet... 4

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

2010-07-09 1.0 1 (63) Användningen av den nationella databasen för annonsering av valfrihetssystem Bilaga 1 Dnr 24.1-5248-10 2010-07-09 1.0 2 (63) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV RESULTAT...4

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

ETL-verktyg för datavaruhus

ETL-verktyg för datavaruhus Examensarbete vid institutionen för datavetenskap Umeå Universitet Författare: Johan Unger Handledare: Tommy Jakobsen (ABB Power Technology Products AB) Johan Karlsson (Umeå Universitet)

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (39) Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen Avrapportering av uppdrag 4 i Energimyndighetens regleringsbrev 2014 Handling Datum 2 (39) Förord Statens energimyndighet

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling

Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling 1(23) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b Informationsärende Biljett- och betalsystem i perspektiv Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen

Läs mer

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen E-mission presenterar Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Dokumentinformation Titel: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Serie nr: 2013:36 Projektnr:

Läs mer