Rapport: Nationell databas över laddstationer för elfordon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Nationell databas över laddstationer för elfordon"

Transkript

1 : Nationell databas över laddstationer för en är utförd av Stefan Gabrielsson på beställning av Power Circle. Som en av grundarna till laddstationsföretaget Chargestorm har Stefan arbetat med laddinfrastruktur för sedan Finansierad av: : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 1

2 Godkänt Uppdragsgivare Utförare Olle Johansson Stefan Gabrielsson Signatur Signatur Sammanfattning I denna rapport har utvärderats fem alternativa lösningar för en nationell databas över laddstationer. Vid utredningens uppstart gjordes en selektering av kandidater med hänsyn tagen till följande viktiga kriterier. Lösningen ska vara klar och tagen i drift Lösningen ska vara öppen och om möjligt bygga på etablerade standarder Ägarbilden ska vara finansiellt stabil och långsiktig Följande kandidater har behandlats: CGI Globalt IT lösningsbolag med anställda som tidigt etablerade sig inom emobility med systemen CIMS och CIR. Green emotion EU- projekt med en budget på 42 miljoner vars primära syfte är att etablera europa standarder inom emobility där bland annat sök- och roamingtjänster ingår. NOBIL Norsk statligt initiativ som tillhandahåller en öppen databas för laddstationer innehållande mer än 4000 laddstationer. NOBIL används också av Finland. Clever Dansk laddstationsoperatör som ägs av de fem största energibolagen i Danmark. Chargex/www.uppladdning.nu Chargex driver Sveriges ledande karttjänst för laddstationer. Viktiga ingångsdirektiv för val av rekommenderad lösning: Fokus ska vara på kartdatabastjänsten, inte att utvärdera en komplett marknadsplats, ref 5), eller som det också benäms central hub, ref 4) Det ska vara enkelt för laddstationsoperatörer att integrera mot laddstationsdatabasen Det ska vara enkelt för tjänsteleverantörer att hämta information från databasen Det ska finnas ett webbtjänstgränssnitt mot databasen för att lägga till laddstationer samt hämta information om laddstationer Databasen ska vara öppen dvs tillgänglig för alla aktörer. Driftpartner av databasen ska vara konkurrensneutral. Undersökningen har bedrivits genom att intervjua utvalda kandidater baserat på ett frågeformulär (se bilaga 9) framtaget tillsammans med beställaren samt genom att studera rapporter och annan information som funnits tillgänglig via webben eller erhållits av kandidaterna. Det finns idag ingen etablerad standard för webbtjänsten mot laddstationsdatabasen och därför har kandidaterna olika API:er mot databasen. Skillnaderna i funktionalitet i kandidaternas API:er är relativt små och har liten påverkan för val av kandidat. Inom Green emotion finns tjänsten SearchForEVSE, ref 6) vilken specificerar webbtjänst- gränssnittet mot en laddstationsdatabas lokaliserad i marknadsplatsen. Det är författarens åsikt att det är högst troligt att SearchForEVSE kommer att bli den etablerade standarden för kommunikation mot laddstationsdatabasen med den stora fördelen att den på lång sikt kommer innehålla Europas alla laddstationer. Problematiken i att välja Green emotion s lösning ligger i : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 2

3 att det fortfarande är ett projekt med avslut 2015 och att det inte är bestämt vad som händer därefter. Eftersom Green emotion inte är en färdigutvecklad produkt och med oklar framtida roadmap kan deras lösning i dagsläget inte rekommenderas. Författaren är dock övertygad om att GeM på lång sikt är den rätta aktören för att tillhandahålla marknadsplatsen för tjänster inom emobility såsom SearchForEVSE. Nordens troligen mest kompletta erbjudande i rollen av laddstationsoperatör har Clever. Clever har ett stort publikt nät av laddstationer men också lösningar för hemmaladdare. Clever har utvecklat en egen portallösning som kommunicerar med laddstationerna över OCPP. Clever har inte nischat in sig mot att erbjuda färdig kartdatabaslösning som är tänkt att användas av tjänsteleverantörer och konkurrerande laddstationsoperatörer även fast det tekniskt är möjligt. Detta plus att Clevers primära marknad idag är Danmark gör att deras lösning inte rekommenderas. CGI erbjuder en komplett marknadsplats där kartdatabastjänsten ingår och webbtjänst- gränssnitten finns utvecklade. Om valet idag är att introducera en marknadsplats i Sverige är detta den mest kompletta lösningen. Att introducera marknadsplatsen är en tidskrävande process som kräver acceptans av etablerade aktörer och kapital (se ref 4) för detaljerad information och därför rekommenderas inte denna lösning som ett alternativ att etablera en nationell databas över laddstationer på kort sikt. Chargex har den uppenbara fördelen att de redan innehar en komplett databas med Sveriges laddstationer. En svaghet med Chargex är att företaget är litet och därmed blir personberoendet stort. På grund av det stora personberoendet är inte Chargex lämpat att ensamt tillhandahålla databastjänsten. Det är däremot intressant att utvärdera möjligheten av en samverkan mellan Chargex och NOBIL, där Chargex tillhandahåller och samlar in information till den nationella databastjänsten medan NOBIL hanterar drift- och administration av tjänsten. NOBIL erbjuder den lösning som bedöms uppfylla kraven bäst. NOBIL drivs/administreras av en statlig organisation och har en färdig lösning som kan användas utan anpassning ifall beslut om samarbete tas. NOBIL håller på att utvecklas till en nordisk databas för laddstationer, där Finland redan ingått avtal med Norge om att ingå i NOBIL. Väljer även Sverige denna lösning är den på god väg att täcka in hela Norden. Ytterligare en fördel med NOBIL är att driftkostnaden delas mellan flera parter. Utmaningen med NOBIL blir att få Sveriges alla laddstationer registrerade i deras databas inom en snar framtid. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 3

4 FÖRORD Författaren vill passa på att tacka kandidaterna för tiden de satt av för att svara på frågorna samt för all den intressanta information som delgivits i form av presentationer och dokument. Stefan Gabrielsson Stockholm, Mars 2014 : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 4

5 NOMENKLATUR Begrepp Förkortningar Central hub CIMS CIR EV GPS Marknadsplats Samma som marknadsplats. Se nedan. Charge Point Interactive Management System Central Interoperability Register. En clearing house lösning Elfordon (Electrical Vehicle) Global Positioning System En semi- öppen B2B marknadsplats inom EV- tjänster, där tjänsteleverantörer kan erbjuda sina tjänster genom marknaden. Exempel på tjänster är clearing house, roaming, karttjänster med mera. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION Bakgrund Lägesbeskrivning - Laddstationer i Sverige Om uppdraget Uppdragsbeskrivning Val av kandidater Syfte Avgränsning Metod Beställarens krav/önskemål Laddstationsoperatörer SYSTEMÖVERSIKT Eko- system Intressenter Modell Användarfall Kommunikationsgränssnitt ARKITEKTUR - LADDSTATIONSDATABAS Funktionsbeskrivning UTFALL NOBIL Allmänt Arkitektur Ekonomi Framtid Styrkor och svagheter CGI CIR Översikt Arkitektur Ekonomi Framtid Styrkor och svagheter Clever Översikt Arkitektur Styrkor och svagheter Green emotion Allmänt Arkitektur Ekonomi Framtid Styrkor och svagheter Chargex Översikt Arkitektur Ekonomi : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 6

7 4.5.4 Framtid Styrkor och svagheter JÄMFÖRELSE Allmänt Webbtjänster funktionalitet Databasinnehåll/Laddstationsparametrar Support Säkerhet Drift Ägarbild Prisindikation Roadmap/Framtid Övrigt Diskussion och sammanfattning Diskussion REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE Rekommendationer Framtida arbete REFERENSER BILAGA: Frågeformulär : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 7

8 1 1.1 INTRODUKTION Bakgrund Lägesbeskrivning - Laddstationer i Sverige Sveriges mål är att år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Elfordon kommer att utgöra en viktig del för att kunna realisera målet. Allmänt tillgängliga laddstationer är en viktig katalyserande faktor för att försäljningen av ska ta fart. Om laddstationsinfrastruktur saknas tvekar potentiella sköpare. I slutet på mars 2014 fanns laddbara fordon registrerade i Sverige enligt databasen ELIS, ref 7), men bara drygt 100 publika laddstationer, ref 8) som uppfyller Svensk Energis1 direktiv om hur laddstationer ska utformas, ref 9). Samtidigt har också EU i förslaget till direktiv för alternativa bränslen i transportsektorn slagit fast att Typ 2 och CCS i första hand ska erbjudas. Utöver detta, och med bäring på denna rapports frågeställning, utrycker EU att Medlemsstaterna ska se till att relevant och tydlig information görs tillgänglig för användarna av bl.a. så att de kan laddas regelbundet Om uppdraget Syftet med uppdraget är att göra en djupgående teknisk utvärdering över befintliga tekniska plattformar som potentiellt kan tillhandahålla en databas över Sveriges laddstationer. Utöver den tekniska plattformen och dess funktion skall de kommersiella villkoren ses över. Det är tjänsten för att hitta laddstationer som primärt kommer att beaktas i uppdraget. Vid uppstarten av uppdraget identifierades följande kandidater som mest lämpade att kunna leverera en passande plattform för kartdatabastjänsten. NOBIL Offentligt ägd norsk laddstationsdatabas. CIR CGIs system som används i bland annat Holland. Green emotion EU- program som tar fram emobility tjänster på Europa- basis, däribland kartdatabastjänst. Clever Ledande laddstationsoperatör i Danmark. Chargex Driver idag Sveriges största karttjänst för laddstationer Uppdragsbeskrivning Uppdragets mål är att ur ett tekniskt och kommersiellt perspektiv analysera de utvalda kandidaternas lösningar för att tillhandahålla en nationell laddstationsdatabas för karttjänster där kalendertiden för tidig driftsättning är en viktig parameter. Följande frågeställningar beaktades per kandidat: Inmatningsgränssnitt till laddstationsdatabasen: Godkännandeförfarande för access till databasen Automatisk addering och borttagning av laddstation från databasen Stöd för automatisk statusuppdatering per uttag %20dokument/PM- laddstationsdirektivet.pdf : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 8

9 Process för manuell uppdatering Möjlighet till bokning av laddstationer Lokaliseringsinformation per laddstation (GPS koordinator, adress, våningsplan, etc) Egenskapsbeskrivning per laddstation (antal uttag, uttagstyp, enfas/trefas, maxeffekt, etc) Säkerhet Sökgränssnitt: Sök- kriterier såsom Typ av laddstation Typ av uttag Effekt Realtidsstatus: Ledig/upptagen Område Ekonomi: Driftskostnad Startkostnad Övriga kostnader Övrigt: Säkerhet Backuphantering Val av kandidater Baserat på nedanstående kriterier utvaldes kandidaterna Green emotion, NOBIL, CGI, Chargex och Clever att ingå i utredningen. Lösningen ska finnas klar och vara i bruk Lösningen ska vara öppen och om möjligt bygga på etablerade standarder Stabil finansiell ägarbild och långsiktig Förutom ovan nämnda fanns också Hubject med som potentiell kandidat. Hubject är en färdig produkt där marknadsplatsen, indirekt med kartdatabas är en del av erbjudandet. Hubject finns inte representerat i Sverige. Det ägs av sex stora företag BMW, Daimler, RWE, Bosch, Siemens och EnBW. Avsaknaden av en lokal representant och därmed en naturlig driftspartner är huvudorsaken till att Hubject inte undersöktes mer. Power Circle har under utredningens gång haft separat kontakt med Hubject. 1.2 Syfte en ska baserat på beställarens kriterier, krav och önskemål beskrivna i rapporten rekommendera vägen framåt för en nationell databas för laddstationer. 1.3 Avgränsning Uppdraget omfattar en utvärdering av utvalda alternativ för en neutralt administrerad laddstationsdatabas som primärt skall användas för karttjänster. Uppdraget omfattar inte analys av andra tjänster såsom roaming, clearing house eller betal- lösningar som passar in bra på en marknadsplatsplattform för emobility. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 9

10 1.4 Metod Tillvägagångssätt för att få fram underlag till rapporten har bestått av intervjuer. Samtliga kandidater till den nationella databasen har intervjuats. Frågorna som ställts finns som bilaga i kapitel 9 Följande möten har genomförts: 17 januari 2014 NOBIL. Kontaktperson Hans Håvard Kvisle (Ordförande Norsk Elbilsförening) 24 januari 2014 CGI. Kontaktperson Bengt- Åke Claesson (Affärsutvecklare) 3 februari 2014 Clever. Kontaktperson Lars Bording (VD) 5 februari 2014 Green emotion(siemens). Kontaktperson Thomas Gereke (Systemarkitekt) 6 mars 2014 Chargex. Kontaktperson Nikolay Sishkov (grundare) Utredningen och rapporten har genomförts och sammanställts genom en samverkan mellan: Stefan Gabrielsson (författare), Chargestorm AB Olle Johansson (VD), Power Circle 1.5 Beställarens krav/önskemål Följande krav/önskemål har framförts: Laddstationsdatabasen ska kunna uppdateras med information via webbtjänster Laddstationsdatabasen ska vara sökbar via webbtjänst (för att tillgodose olika kartapplikationer med information) Laddstatus, minimum ledig/upptagen/ur funktion per uttag ska rapportas via webbtjänst till databasen och kunna hämtas därifrån All relevant information om laddstationerna såsom exempelvis uttagstyp, maxeffekt, tillgänglighet och position ska lagras i databasen Driften av laddstationsdatabasen ska skötas av neutral organisation. Ingen intressent ska gynnas vid val av driftorganisation. Plattformen för laddstationsdatabasen ska kunna utökas med fler icke- komersiella tjänster i framtiden 1.6 Laddstationsoperatörer Det finns idag ett begränsat antal laddstationsoperatörer i Sverige. De med störst installationsbas av uppkopplade laddstationer är Fortum och Jämtkraft. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 10

11 2 SYSTEMÖVERSIKT Följande kapitel illustrerar såväl ekosystem för sladdning som systemarkitekturlösning för nationell laddstationsdatabas. 2.1 Eko-system Intressenter Många aktörer är involverade i eko- systemet för sladdning såsom sförare, energibolag, laddstationsoperatörer, tjänsteleverantörer och biltillverkare. Laddstationsoperatör Operatören är typiskt ansvarig för installation, drift, service och övervakning av laddstationerna. o Prenumereringsinformation o Användaridentifiering o Förbrukningsinformation o Betalinformation o Hårdvarudiagnostik och övervakning o Lokal lastfördelning Elfordonsförare Föraren av ett o Laddstation position och status o Laddningskostnad o Användarinformation Tjänsteleverantör Aktör som levererar tjänster till eko- systemet o Positioneringsinformation för laddstationer o Batterinformation (batteri- leasing företag) o Betallösningar Biltillverkare Tillverkare av o Fordonsdiagnostik o Användarmönster för o Batteriinformation Energibolag Elleverantörer till laddstationer/ o Elkonsumtion o Elnätskaraktäristik o Energipriser o Kapacitetsuppskattningar Modell Ekosystemet för publik laddinfrastruktur grundar sig på behovet av att kunna ladda. Laddtjänster erbjuds av laddstationsoperatörer som tillhandahåller laddstationer. Operatörens intäktsflöde kommer antingen direkt från kunden genom abonnemangsavtal eller via tjänsteleverantören genom mobilapp eller SMS- betalning. Laddstationsoperatören är beroende av el från energi/el- bolag. Kunden behöver kunna hitta laddstationer och ladda sitt oberoende av operatör. För att tillgodose dessa behov finns roamingtjänsten som realiseras via marknadsplatsen. Marknadsplatsen hanterar avtal och realiserar roamingstöd mellan operatörer och tjänster som regleras i avtal. Marknadsplatsen förser även tjänsteleverantörer med information om laddstationerna, t ex deras lokalisering. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 11

12 Biltillverkare, tjänsteleverantörer och operatörer vill samtliga kunna informera kunden om laddstationernas lokalisering och tillgänglighet. Figur 1 Ekosystem för laddinfrastruktur Användarfall I detta kapitel beskrivs databasens användarfall. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 12

13 2) Webbtjänst Sök laddstamoner 1) Manuell inmatning av laddstamoner Databas 3) Webbtjänst Uppdatera unagsstatus 4) Webbtjänst lägga mll/ uppdatera laddstamon Figur 2 Gränssnitt laddstationsdatabas 1): ADDERA/ÄNDRA/TA BORT LADDSTATION MANUELLT Användarfall: Många av dagens installerade laddstationer är inte uppkopplade mot en portal, eller så har operatörens portal inte stöd för att kommunicera till databasen för laddstationer. Detta faktum medför att manuell inmatning behövs för att få en komplett förteckning över laddstationer. Vanligaste sättet att erhålla informationen är via ett och det är då driftpartnerns ansvar att uppdatera databasen. Aktörer: Driftpartner databas Ansvarig partner för uppdatering av databasen ör av ny laddstation Oftast operatör men kan vara vem som helst som har uppmärksammat att laddstation ej finns registrerad i databas. 2): SÖK LADDSTATION (ER) Användarfall: Primära syftet för tjänsten är att söka laddstationer baserat på olika sök- parametrar. Karttjänster, ofta tillhandahållna av operatörer i form av mobil- appar, använder databasens publikt exponerade webbtjänster för sökning. Typiska sökparametrar är befintliga stationer inom ett visst område och dess status. Aktörer: Driftpartner databas Ansvarig partner för att uppdatera databasen med korrekt information Operatör Operatören ansvarar för att laddstationsinformationen finns i databasen och att laddstatus per uttag är uppdaterat. Söktjänstanvändare - Ofta sföraren som söker efter tillgängliga laddstationer : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 13

14 3): UPPDATERA UTTAGSSTATUS Användarfall: När söktjänstanvändaren, ofta sföraren, letar efter laddstation är det viktigt att laddstationens tillgänglighet är korrekt, dvs. om ladduttagen är lediga, upptagna eller ur funktion. Därför måste laddstationernas uttagsstatus uppdateras i databasen vid tillståndsförändring, vilket sker genom att operatörens portal anropar webbtjänsten för detta i databasen. Aktörer: Driftpartner databas Ansvarig partner för uppdatering av databasen med laddstationsstatus Operatör Operatören ansvarar att laddstationernas status reflekteras i databasen. Söktjänstanvändare - Ofta sföraren som tar beslut efter information om laddstationernas tillgänglighet 4): ADDERA/ÄNDRA/TA BORT LADDSTATION VIA WEBBTJÄNST Användarfall: För att automatisera och förenkla skapandet och revidering av laddstations- information i databasen är det viktigt att ha en webbtjänst för ändamålet. Operatörer med många laddstationer integrerar då webbtjänsten i sina portaler så att en samtidig uppdatering av databasen sker vid förändringar. Aktörer: Operatör Laddstationsoperatör som integrerat webtjänsten för att kunna lägga till/ändra/ta bort laddstationer Kommunikationsgränssnitt Allmänt konstateras att standardiserade gränssnitt är att rekommendera när produkter från olika tillverkare ska kommunicera med varandra. Laddinfrastrukturbranschen är fortfarande relativt ung och all delar är ännu inte fullt standardiserade. Följande bild illustrerar viktiga gränssnitt från laddkontakt i upp till kommunikationsprotokoll mot marknadsplatsen. Marknadsplats Gränssnin tjänst - marknadsplats: Standard saknas Tjänsteleverantör Gränssin portal - tjänst: Ingen standard existerar Drio och- underhållsportal Gränssnin laddstamon <- > portal: OCPP 1.2/1.5/2.0 Laddstamoner Gränssnin Elfordon <- > Laddstamon: DC (Chademo, Combo2) AC (Mode 3 Type 2, Type 1) Elfordon : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 14

15 ELFORDON - LADDSTATION Gränssnittet mellan och laddstation (dvs. laddkontakten) är standardiserat. I Europa gäller typ 2 kontakt för AC- laddning och Combo 2 för DC- laddning. Kommunikation mellan fordon och laddstationer sker via mode 3 signalering LADDSTATION - PORTAL Kommunikationsprotokollet mellan laddstation och övervakningsportal är inte standardiserat via någon standardiseringsorganisation, men en indirekt de facto standard har formats med namn OCPP (Open Charge Point Protocol). Organisationen bakom OCPP heter Open Charge Alliance där många av de tongivande aktörerna inom laddinfrastrukter ingår PORTAL TJÄNSTELEVERANTÖR I dagsläget finns ingen gängse standard mellan portal och tjänsteleverantör utan anpassningar sker beroende på tjänsteleverantör. Operatör och tjänsteleverantör är ibland densamme dvs. operatören står själv för tjänsten TJÄNST MARKNADSPLATS Inom Green emotion har flera förslag på standarder för olika tjänster tagits fram, men Green emotion är ett projekt och inte en färdig produkt. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 15

16 3 ARKITEKTUR - LADDSTATIONSDATABAS 3.1 Funktionsbeskrivning Laddstationsdatabasens primära funktion är att lagra information om varje laddstation. Exempel på relevant information visas i tabellen nedan. Kategori Parametrar Kommentar Laddoperatörinformation Identitet Information om ansvarig Namn laddstationsoperatör. Telefon Laddstationsinformation Stationsidentitet Information om laddstation Modell och dess uttag. Laddstationstyp Autentiseringsmetod Betalmetoder Antal uttag Uttagstyp Språkstöd Max effekt Geo- koordinater Longitud Koordinater Latitud Platsinformation Land Adressinformation Stad Postnummer Adress Gatunummer Åtkomsttider Figur 3 Exempel på laddstations- parametrar Utöver information om laddstationen behövs möjlighet att kommunicera med databasen över internet via så kallade webbtjänster. Följande tabell visar exempel på olika sökfunktioner för informationshämtning samt uppdatering av laddstationer. Meddelanden Parameterkategorier Kommentar AddChargeStation Operatörsinformation Addera efterfrågad information Laddstationsinformation om ny laddstation Geo- koordinater Platsinformation DeleteChargeStation Stationsidentitet Ta bort laddstation UpdateChargeStatusForStation Uttagsstatus Uppdatera laddstatus Stationsidentitet Uttagsidentitet : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 16

17 SearchStations Land Stad Postnummer Address Gatunummer Åtkomsttider Koordinater Laddstatus Sökinformation : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 17

18 4 UTFALL 4.1 NOBIL Allmänt NOBIL grundades 2010 med syfte att samla in och förmedla information om laddstationer för. NOBIL är utvecklat och förvaltat av Norsk Elbilsförening. Informationen som lagras i databasen kommer från laddstationsoperatörer, laddstationsägare samt sbilister. NOBIL ägs av Transnova som är en organisation som ägs av norska staten via Vägverket. Idag finns information om mer än 4000 laddpunkter sparat i databasen. Information från NOBIL är fritt tillgängligt via webbtjänster, vilket gör det enkelt för tjänsteleverantörer att utveckla karttjänster baserat på innehållet i databasen. Slutligen är det värt att notera att NOBIL verkligen har poängterat att de vill samverka med Sverige Arkitektur NOBILs webb- API har stöd för JSON respektive XML- baserad kommunikation över http. Mjukvaran är licensierad under Creative Commons, CC BY 3.0, vilket möjliggör att dela och anpassa men källan måste anges. För mer info se Det krävs en API- nyckel för att få tillgång till webbtjänsterna. Denna nyckel erhålls efter registrering (via webben) och godkännande av NOBIL. Användarfall 1) Lägga till/ändra/ta bort laddstation Idag läggs laddstationer in manuellt i databasen av administratören. Information om ny laddstation fås oftast via . Detsamma gäller om en laddstation ska uppdateras eller tas bort ur databasen. Användarfall 2) Uppdatera laddstatus för ett uttag NOBIL har stöd för automatisk uppdatering av laddstatus enligt ref 1), där information ges om uttaget är ledigt, upptaget eller ur funktion. Laddstationen kan antingen själv skicka JSON meddelanden till NOBIL eller så är det operatörens portal som uppdaterar NOBIL om uttagsstatus. Utöver laddstatus kan också information om senaste laddsessionen lagras. Användarfall 3) Söka efter laddstation NOBIL har ett JSON/XML- baserat sök- API för att hitta laddstationer som beskrivs i ref 3). Det finns stöd för ett flertal varianter av sökningar, exempelvis Sökning inom ett koordinatområde Hämta information om specifik laddstation Hämta information om laddstationer närmast en viss position Sökning av statistik inom visst område Ekonomi Kostnaden för NOBIL idag består primärt av drifts- och administrationskostnader. Därtill avsätts årligen medel för 200 timmars nyutveckling. Vid ett eventuellt samarbete förutsätter NOBIL att drifts- och administrationskostnaderna delas, uppskattningsvis cirka KSEK om året. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 18

19 4.1.4 Framtid NOBIL är inte främmande för att förbättra eller utveckla nya tjänster när efterfrågan finns, exempelvis stöd för att lägga till laddstationer via webb- tjänst. Idag pågår ett roaming projekt som närmar sig slutet Styrkor och svagheter Område Styrkor Svagheter Allmänt Färdig plattform som drivs av neutral organisation Arkitektur Fungerar i storskalig användning Proprietärt kommunikationsprotokoll Går ej att lägga till laddstationer via webb- tjänst Ekonomi Rimlig prisbild Stabil ägare Framtid Långsiktig stabilitet Liten utvecklingsorganisation 4.2 CGI CIR Översikt CGI var tidigt ute inom emobility och utvecklade ett management system för laddstationsövervakning i Holland vid namn CIMS. Utöver CIMS har CGI utvecklat ett system för en marknadsplats som heter CIR. I CIR finns stöd för bland annat roaming och söktjänster för laddstationer. Exempel på länder där CIR är i drift är Holland, England och Tyskland. CGI driftar systemet hos en stor molntjänsteleverantör som hanterar backuper och garanterar hög tillförlitlighet Arkitektur CGIs system har färdiga webbtjänster för att lägga till/ändra samt ta bort laddstationer samt att se laddstatus per uttag. Information om utformning och exakt innehåll i webbtjänsterna delges när samarbete på kommersiell grund påbörjas. Vid intervjun med CGI framgick att all efterfrågad information om vad som skall lagras per laddstation stöds av lösningen Ekonomi CGI vill tillhandahålla marknadsplatsen för Sverige där bland annat kartdatabastjänsten ingår. Enligt rapporten Utredning av IT- system för laddning av, se 4) uppskattas kostnaden till drygt 2.5MSEK/år, men då ingår kostnaden för en komplett marknadsplats inklusive utveckling/anpassning, driftkostnader och projektledning Framtid emobility är ett affärsområde inom CGI där det satsas och det är högst sannolikt att en kontinuerlig utveckling av marknadsplatsen kommer att ske. Dock har ingen roadmap delgivits som styrker detta. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 19

20 4.2.5 Styrkor och svagheter Område Styrkor Allmänt Färdig plattform som används idag Arkitektur Bevisat fungerande i storskalig användning Ekonomi Starka ägare Framtid Stort företag med många utvecklingsresurser 4.3 Clever Svagheter Ej helt konkurrensneutral Specifikationer över webbtjänst- gränssnitten har ej delgivits. Roadmap ej delgivits Översikt Clever är en dansk laddstationsoperatör med stort utbud av produkter som sträcker sig från hemmaladdare till offentliga snabbladdningsstationer. Clever öppnade år 2012 det första laddstationsnätverket i Skandinavien med täckning över hela Danmark. Clever ägs av de stora energibolagen SEAS- NVE, SE, NRGi, EnergiMidt och Energi Fyn. En del i Clevers tjänsteutbud är laddstations- databasen kring vilken de utvecklat mobil- appar för elbilsföraren Arkitektur Clever har utvecklat egen webbportal för övervakning av laddstationer. Samtliga laddstationer kommunicerar över OCPP 1.5 med portalen. I samband med att en ny station registreras i portalen läggs koordinatinformation och övrig information om stationen in i portalen/databasen. För slutanvändaren har mobil- appar utvecklats som gör det enkelt att finna stationer och se deras tillgänglighet. Apparna kommunicerar med portalen via en egenutvecklad webbtjänst Styrkor och svagheter Område Styrkor Allmänt Färdig komplett lösning i drift Arkitektur Ekonomi Framtid Svagheter Ej helt konkurrensneutral, men i dagsläget finns inga planer på sverigeetablering som laddstationsoperatör Laddstationsdatabaslösning ej utvecklad för användarfallet när laddstations- information kommer från olika operatörer Finansiellt starka ägare Har resurser att anpassa lösningen där det efterfrågas/behövs. 4.4 Green emotion Allmänt Green emotion- projektet är en del av EUs ambitiösa klimatmål, där reducering av koldioxidutsläppen med 60 % till år 2050 är ett av delmålen. Projektet startades i mars 2011 och sträcker sig över fyra år och kommer att arbeta med att bygga grunden för massutrullning på Europa- basis av emobility. Green emotion har en budget på 42 miljoner. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 20

21 Projektkonsortiet består av 43 partners från industri, energisektorn, stillverkare, kommuner och universitet. Konsortiet ska med gemensamma krafter utforska de grundläggande villkoren som måste uppfyllas för emobility. Det primära syftet är att skapa Europa- standarder, vilka ska valideras i olika demo- regioner i Europa. Sammanfattningsvis ska Green emotion: Rekommendera/ta fram standarder för ett interoperatibelt emobility- system (de facto standarder för Europa) Definiera IT arkitekturen för en europeisk marknadsplats Rekommendera approach för ett optimerat elnät för laddinfrastruktur Testa och demonstrera interoperatbilitet av emobility system i valda demoregioner Finjustera förslag och resultat i samtal med en bred intressentbas Analysera operabiliteten av under verkliga förhållanden och utveckla rekommendationer för implementering för massmarknaden (för att öka användaracceptansen) En av tjänsterna för marknadsplatsen som utvecklats är SearchForEVSE vilket är en laddstationsdatabas på Europa nivå, dvs. en databas som innehåller Europas alla laddstationer Arkitektur Kommunikationslagret i Green emotion s webbtjänst SearchForEVSE s är SOAP- baserad, där informationen kan skickas krypterad över SSL för ökad säkerhet. För att få access till marknadsplatsen krävs att man ingår ett avtal med marknadsplatsen och dess aktörer. Vid godkännande av marknadsplatsen erhålls operatör/service- identiteter vilka senare används i kommunikationen med tjänsterna. Ref 5) innehåller en protokollspecifikation för SearchForEVSE. Användarfall 1) Lägga till/ändra/ta bort laddstation Operatörer med godkända avtal har möjlighet att lägga till, ändra och ta bort laddstationer från marknadsplatsens databas via webbtjänsten SearchForEVSE med funktionerna insertevse, updateevse och deleteevse. Det är även möjligt att få stationer manuellt inlagda även om det avråds. Användarfall 2) Uppdatera laddstatus för ett uttag SearchForEVSE - tjänsten har stöd för laddstatusuppdatering per uttag. Giltiga värden är: CHARGING, FREE, OFFLINE, OUTOFORDER, RESERVED, PLANNED, UNKNOWN. Användarfall 3) Söka efter laddstation Green emotions SearchForEVSE - webbtjänst har ett avancerat sök- API med många möjligheter. Exempel på sökbara parametrar visas nedan: Sökning inom ett koordinatområde Autentiseringsmetod Bokningsbar Hämta information om specifik laddstation Adresslokalisering Sökning av laddstationer närmast en viss position Sökning av statistik inom visst område Operatörs/Service identitet Laddstationstyp Betalmetod Kontakt typ Status : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 21

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Slutversion 2013-02-22 Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Denna rapport är beställd av E-mission (Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Malmö stad, Helsingborgs stad, Öresundskraft

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Jenny Miltell, 2013 ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Följ bilen: vilken bil och när? Vilken laddinfrastruktur krävs? Endast ACladdning (3 kw) AC halvsnabb laddning (6 10 kw) På

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Framtidens elbilsladdning

Framtidens elbilsladdning Framtidens elbilsladdning - Dokumentation av och rekommendationer för systemlösningar HITTA BOKA LADDA BETALA Konsten att hitta, boka, ladda och betala. Dokumentinformation Titel: Framtidens elbilsladdning

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Underlag till referensgruppens möte 2015-01-27

Underlag till referensgruppens möte 2015-01-27 Underlag till referensgruppens möte 2015-01-27 Plats: SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm ELLER via telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 Närvarande: Anna Mybeck, Lerums kommun Lina Hjorter, Härryda

Läs mer

Sammanfattning från vårt seminarium i Stockholm den 13 februari

Sammanfattning från vårt seminarium i Stockholm den 13 februari Mars 2014 Information till Programleverantörer Global Sammanfattning från vårt seminarium i Stockholm den 13 februari Den 13 februari arrangerade vi ett seminarium för programleverantörer med cirka 60

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre 1 (9) TJÄNSTEBESKRIVNING INTRODUKTION & BAKGRUND Post & Telestyrelsen (PTS) har utsett SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB (SNPAC) till den organisation som skall tillhandahålla referensdata

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Möt oss på Nordens största transportkonferens med fokus på miljö den 30 mars, 2011 i Sundsvall - Södra Berget

Möt oss på Nordens största transportkonferens med fokus på miljö den 30 mars, 2011 i Sundsvall - Södra Berget Möt oss på Nordens största transportkonferens med fokus på miljö den 30 mars, 2011 i Sundsvall - Södra Berget Vi presenterar våra erfarenheter från Tyskland och visar upp en komplett logik som täcker Fleet

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75 Sid 1(8) Rapport Ecoast Utvärdering och användning laddstationer Trollhättan och Kungälv 2014-12-08 Sid 2(8) Bakgrund Laddpunkten.se AB startades i juni 2013 som ett frö ur rapporten Infrastruktur för

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag *vad är SmartCode? Vi gör ett komplett utbud av tjänster. Vi designar, utvecklar, stödjer och uppdaterar hemsidor både på egna och andras

Läs mer

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort PLR i samarbete med för tillverkning av ID06 kort Förutsättningar för tillverkning av ID06 kort hos i samarbete med PLR: Kontroll av medlemskap hos PLR Kontroll att företag och organisationsnummer stämmer

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Juni 2012 Version 1.30 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0 Användarmanual för Internetbokningen Version 1.0 Hur fungerar Internetbokningen? Internetbokningen installerar två komponenter på klubben. Dels finns det ett nytt inställningsprogram som är en del av GK96,

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver Hosted Exchange 2010 Surfcity Sverige Hosting är unik i sitt upplägg av produkten Hosted Exchange 2010. Dessutom är vi förmodligen det enda företaget som erbjuder 2010:an i hostad variant i Sverige vilket

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030 Energiledarkonferensen 2009 Så här ser elproduktionen ut 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Faktorer som påverkar framtidens elproduktion Politiska styrmedel Kärnkraft Infasningen av all förnybar

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0.

Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0. Förfrågningsunderlag Webbplattform Förfrågan gäller Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0. Affärskraft Värmland

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Wiking Gruppen Wiking Webdesign 24h-webhosting Entreprenor.net

Wiking Gruppen Wiking Webdesign 24h-webhosting Entreprenor.net Effektiv administration av älg & viltskötsel områden VILTSYS, är ett databas baserat system framtaget av Wiking Gruppen för en effektiv administration av vilt och älgskötselområden via Internet. Systemet

Läs mer

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Inledning Detta dokument beskriver de nyheter som tillkommit i Vitec Portal 3.47. Förutom dessa nyheter har även ett antal tillägg och justeringar gjorts.

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

ASSA CLIQ Web Manager

ASSA CLIQ Web Manager Version 5.2 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Innehållsförteckning Vad är nytt i CLIQ Web Manager version 5.2 Systemkrav Övriga programförbättringar Release plan 2 Vad är nytt i

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Europeisk standard för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Europeisk standard för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Europeisk standard för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad Europastandard

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap!

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap! Så sätter du ihop en lönsam aktieportfölj Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap! Materialet som hör till kursen är den elektroniska versionen av kursboken Hitta

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 μ-fab Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 Ledning av μ-fab Director μ-fab föreståndare för μ-fab Utses av värdhögskolorna Rapporterar: inom myfab till prefekterna, och till μ-fabs styrelse

Läs mer

Foto: Marco Gustafsson. SiteVisiondagarna 2013-09-25

Foto: Marco Gustafsson. SiteVisiondagarna 2013-09-25 Foto: Marco Gustafsson SiteVisiondagarna 2013-09-25 Övergången till responsiv webb och SiteVision Cloud Conny Andersson Johan Hedberg Johan Albertsson det låter som ett omöjligt uppdrag. Två månader?!

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Android Mobile App Travstat Android Mobile App av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up

ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up ezecontrol En webtjänst för övervakning och loggning av mätardata Åtkomst till momentan och historisk data från vilken

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer