Rapport: Nationell databas över laddstationer för elfordon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Nationell databas över laddstationer för elfordon"

Transkript

1 : Nationell databas över laddstationer för en är utförd av Stefan Gabrielsson på beställning av Power Circle. Som en av grundarna till laddstationsföretaget Chargestorm har Stefan arbetat med laddinfrastruktur för sedan Finansierad av: : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 1

2 Godkänt Uppdragsgivare Utförare Olle Johansson Stefan Gabrielsson Signatur Signatur Sammanfattning I denna rapport har utvärderats fem alternativa lösningar för en nationell databas över laddstationer. Vid utredningens uppstart gjordes en selektering av kandidater med hänsyn tagen till följande viktiga kriterier. Lösningen ska vara klar och tagen i drift Lösningen ska vara öppen och om möjligt bygga på etablerade standarder Ägarbilden ska vara finansiellt stabil och långsiktig Följande kandidater har behandlats: CGI Globalt IT lösningsbolag med anställda som tidigt etablerade sig inom emobility med systemen CIMS och CIR. Green emotion EU- projekt med en budget på 42 miljoner vars primära syfte är att etablera europa standarder inom emobility där bland annat sök- och roamingtjänster ingår. NOBIL Norsk statligt initiativ som tillhandahåller en öppen databas för laddstationer innehållande mer än 4000 laddstationer. NOBIL används också av Finland. Clever Dansk laddstationsoperatör som ägs av de fem största energibolagen i Danmark. Chargex/www.uppladdning.nu Chargex driver Sveriges ledande karttjänst för laddstationer. Viktiga ingångsdirektiv för val av rekommenderad lösning: Fokus ska vara på kartdatabastjänsten, inte att utvärdera en komplett marknadsplats, ref 5), eller som det också benäms central hub, ref 4) Det ska vara enkelt för laddstationsoperatörer att integrera mot laddstationsdatabasen Det ska vara enkelt för tjänsteleverantörer att hämta information från databasen Det ska finnas ett webbtjänstgränssnitt mot databasen för att lägga till laddstationer samt hämta information om laddstationer Databasen ska vara öppen dvs tillgänglig för alla aktörer. Driftpartner av databasen ska vara konkurrensneutral. Undersökningen har bedrivits genom att intervjua utvalda kandidater baserat på ett frågeformulär (se bilaga 9) framtaget tillsammans med beställaren samt genom att studera rapporter och annan information som funnits tillgänglig via webben eller erhållits av kandidaterna. Det finns idag ingen etablerad standard för webbtjänsten mot laddstationsdatabasen och därför har kandidaterna olika API:er mot databasen. Skillnaderna i funktionalitet i kandidaternas API:er är relativt små och har liten påverkan för val av kandidat. Inom Green emotion finns tjänsten SearchForEVSE, ref 6) vilken specificerar webbtjänst- gränssnittet mot en laddstationsdatabas lokaliserad i marknadsplatsen. Det är författarens åsikt att det är högst troligt att SearchForEVSE kommer att bli den etablerade standarden för kommunikation mot laddstationsdatabasen med den stora fördelen att den på lång sikt kommer innehålla Europas alla laddstationer. Problematiken i att välja Green emotion s lösning ligger i : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 2

3 att det fortfarande är ett projekt med avslut 2015 och att det inte är bestämt vad som händer därefter. Eftersom Green emotion inte är en färdigutvecklad produkt och med oklar framtida roadmap kan deras lösning i dagsläget inte rekommenderas. Författaren är dock övertygad om att GeM på lång sikt är den rätta aktören för att tillhandahålla marknadsplatsen för tjänster inom emobility såsom SearchForEVSE. Nordens troligen mest kompletta erbjudande i rollen av laddstationsoperatör har Clever. Clever har ett stort publikt nät av laddstationer men också lösningar för hemmaladdare. Clever har utvecklat en egen portallösning som kommunicerar med laddstationerna över OCPP. Clever har inte nischat in sig mot att erbjuda färdig kartdatabaslösning som är tänkt att användas av tjänsteleverantörer och konkurrerande laddstationsoperatörer även fast det tekniskt är möjligt. Detta plus att Clevers primära marknad idag är Danmark gör att deras lösning inte rekommenderas. CGI erbjuder en komplett marknadsplats där kartdatabastjänsten ingår och webbtjänst- gränssnitten finns utvecklade. Om valet idag är att introducera en marknadsplats i Sverige är detta den mest kompletta lösningen. Att introducera marknadsplatsen är en tidskrävande process som kräver acceptans av etablerade aktörer och kapital (se ref 4) för detaljerad information och därför rekommenderas inte denna lösning som ett alternativ att etablera en nationell databas över laddstationer på kort sikt. Chargex har den uppenbara fördelen att de redan innehar en komplett databas med Sveriges laddstationer. En svaghet med Chargex är att företaget är litet och därmed blir personberoendet stort. På grund av det stora personberoendet är inte Chargex lämpat att ensamt tillhandahålla databastjänsten. Det är däremot intressant att utvärdera möjligheten av en samverkan mellan Chargex och NOBIL, där Chargex tillhandahåller och samlar in information till den nationella databastjänsten medan NOBIL hanterar drift- och administration av tjänsten. NOBIL erbjuder den lösning som bedöms uppfylla kraven bäst. NOBIL drivs/administreras av en statlig organisation och har en färdig lösning som kan användas utan anpassning ifall beslut om samarbete tas. NOBIL håller på att utvecklas till en nordisk databas för laddstationer, där Finland redan ingått avtal med Norge om att ingå i NOBIL. Väljer även Sverige denna lösning är den på god väg att täcka in hela Norden. Ytterligare en fördel med NOBIL är att driftkostnaden delas mellan flera parter. Utmaningen med NOBIL blir att få Sveriges alla laddstationer registrerade i deras databas inom en snar framtid. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 3

4 FÖRORD Författaren vill passa på att tacka kandidaterna för tiden de satt av för att svara på frågorna samt för all den intressanta information som delgivits i form av presentationer och dokument. Stefan Gabrielsson Stockholm, Mars 2014 : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 4

5 NOMENKLATUR Begrepp Förkortningar Central hub CIMS CIR EV GPS Marknadsplats Samma som marknadsplats. Se nedan. Charge Point Interactive Management System Central Interoperability Register. En clearing house lösning Elfordon (Electrical Vehicle) Global Positioning System En semi- öppen B2B marknadsplats inom EV- tjänster, där tjänsteleverantörer kan erbjuda sina tjänster genom marknaden. Exempel på tjänster är clearing house, roaming, karttjänster med mera. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION Bakgrund Lägesbeskrivning - Laddstationer i Sverige Om uppdraget Uppdragsbeskrivning Val av kandidater Syfte Avgränsning Metod Beställarens krav/önskemål Laddstationsoperatörer SYSTEMÖVERSIKT Eko- system Intressenter Modell Användarfall Kommunikationsgränssnitt ARKITEKTUR - LADDSTATIONSDATABAS Funktionsbeskrivning UTFALL NOBIL Allmänt Arkitektur Ekonomi Framtid Styrkor och svagheter CGI CIR Översikt Arkitektur Ekonomi Framtid Styrkor och svagheter Clever Översikt Arkitektur Styrkor och svagheter Green emotion Allmänt Arkitektur Ekonomi Framtid Styrkor och svagheter Chargex Översikt Arkitektur Ekonomi : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 6

7 4.5.4 Framtid Styrkor och svagheter JÄMFÖRELSE Allmänt Webbtjänster funktionalitet Databasinnehåll/Laddstationsparametrar Support Säkerhet Drift Ägarbild Prisindikation Roadmap/Framtid Övrigt Diskussion och sammanfattning Diskussion REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE Rekommendationer Framtida arbete REFERENSER BILAGA: Frågeformulär : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 7

8 1 1.1 INTRODUKTION Bakgrund Lägesbeskrivning - Laddstationer i Sverige Sveriges mål är att år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Elfordon kommer att utgöra en viktig del för att kunna realisera målet. Allmänt tillgängliga laddstationer är en viktig katalyserande faktor för att försäljningen av ska ta fart. Om laddstationsinfrastruktur saknas tvekar potentiella sköpare. I slutet på mars 2014 fanns laddbara fordon registrerade i Sverige enligt databasen ELIS, ref 7), men bara drygt 100 publika laddstationer, ref 8) som uppfyller Svensk Energis1 direktiv om hur laddstationer ska utformas, ref 9). Samtidigt har också EU i förslaget till direktiv för alternativa bränslen i transportsektorn slagit fast att Typ 2 och CCS i första hand ska erbjudas. Utöver detta, och med bäring på denna rapports frågeställning, utrycker EU att Medlemsstaterna ska se till att relevant och tydlig information görs tillgänglig för användarna av bl.a. så att de kan laddas regelbundet Om uppdraget Syftet med uppdraget är att göra en djupgående teknisk utvärdering över befintliga tekniska plattformar som potentiellt kan tillhandahålla en databas över Sveriges laddstationer. Utöver den tekniska plattformen och dess funktion skall de kommersiella villkoren ses över. Det är tjänsten för att hitta laddstationer som primärt kommer att beaktas i uppdraget. Vid uppstarten av uppdraget identifierades följande kandidater som mest lämpade att kunna leverera en passande plattform för kartdatabastjänsten. NOBIL Offentligt ägd norsk laddstationsdatabas. CIR CGIs system som används i bland annat Holland. Green emotion EU- program som tar fram emobility tjänster på Europa- basis, däribland kartdatabastjänst. Clever Ledande laddstationsoperatör i Danmark. Chargex Driver idag Sveriges största karttjänst för laddstationer Uppdragsbeskrivning Uppdragets mål är att ur ett tekniskt och kommersiellt perspektiv analysera de utvalda kandidaternas lösningar för att tillhandahålla en nationell laddstationsdatabas för karttjänster där kalendertiden för tidig driftsättning är en viktig parameter. Följande frågeställningar beaktades per kandidat: Inmatningsgränssnitt till laddstationsdatabasen: Godkännandeförfarande för access till databasen Automatisk addering och borttagning av laddstation från databasen Stöd för automatisk statusuppdatering per uttag %20dokument/PM- laddstationsdirektivet.pdf : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 8

9 Process för manuell uppdatering Möjlighet till bokning av laddstationer Lokaliseringsinformation per laddstation (GPS koordinator, adress, våningsplan, etc) Egenskapsbeskrivning per laddstation (antal uttag, uttagstyp, enfas/trefas, maxeffekt, etc) Säkerhet Sökgränssnitt: Sök- kriterier såsom Typ av laddstation Typ av uttag Effekt Realtidsstatus: Ledig/upptagen Område Ekonomi: Driftskostnad Startkostnad Övriga kostnader Övrigt: Säkerhet Backuphantering Val av kandidater Baserat på nedanstående kriterier utvaldes kandidaterna Green emotion, NOBIL, CGI, Chargex och Clever att ingå i utredningen. Lösningen ska finnas klar och vara i bruk Lösningen ska vara öppen och om möjligt bygga på etablerade standarder Stabil finansiell ägarbild och långsiktig Förutom ovan nämnda fanns också Hubject med som potentiell kandidat. Hubject är en färdig produkt där marknadsplatsen, indirekt med kartdatabas är en del av erbjudandet. Hubject finns inte representerat i Sverige. Det ägs av sex stora företag BMW, Daimler, RWE, Bosch, Siemens och EnBW. Avsaknaden av en lokal representant och därmed en naturlig driftspartner är huvudorsaken till att Hubject inte undersöktes mer. Power Circle har under utredningens gång haft separat kontakt med Hubject. 1.2 Syfte en ska baserat på beställarens kriterier, krav och önskemål beskrivna i rapporten rekommendera vägen framåt för en nationell databas för laddstationer. 1.3 Avgränsning Uppdraget omfattar en utvärdering av utvalda alternativ för en neutralt administrerad laddstationsdatabas som primärt skall användas för karttjänster. Uppdraget omfattar inte analys av andra tjänster såsom roaming, clearing house eller betal- lösningar som passar in bra på en marknadsplatsplattform för emobility. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 9

10 1.4 Metod Tillvägagångssätt för att få fram underlag till rapporten har bestått av intervjuer. Samtliga kandidater till den nationella databasen har intervjuats. Frågorna som ställts finns som bilaga i kapitel 9 Följande möten har genomförts: 17 januari 2014 NOBIL. Kontaktperson Hans Håvard Kvisle (Ordförande Norsk Elbilsförening) 24 januari 2014 CGI. Kontaktperson Bengt- Åke Claesson (Affärsutvecklare) 3 februari 2014 Clever. Kontaktperson Lars Bording (VD) 5 februari 2014 Green emotion(siemens). Kontaktperson Thomas Gereke (Systemarkitekt) 6 mars 2014 Chargex. Kontaktperson Nikolay Sishkov (grundare) Utredningen och rapporten har genomförts och sammanställts genom en samverkan mellan: Stefan Gabrielsson (författare), Chargestorm AB Olle Johansson (VD), Power Circle 1.5 Beställarens krav/önskemål Följande krav/önskemål har framförts: Laddstationsdatabasen ska kunna uppdateras med information via webbtjänster Laddstationsdatabasen ska vara sökbar via webbtjänst (för att tillgodose olika kartapplikationer med information) Laddstatus, minimum ledig/upptagen/ur funktion per uttag ska rapportas via webbtjänst till databasen och kunna hämtas därifrån All relevant information om laddstationerna såsom exempelvis uttagstyp, maxeffekt, tillgänglighet och position ska lagras i databasen Driften av laddstationsdatabasen ska skötas av neutral organisation. Ingen intressent ska gynnas vid val av driftorganisation. Plattformen för laddstationsdatabasen ska kunna utökas med fler icke- komersiella tjänster i framtiden 1.6 Laddstationsoperatörer Det finns idag ett begränsat antal laddstationsoperatörer i Sverige. De med störst installationsbas av uppkopplade laddstationer är Fortum och Jämtkraft. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 10

11 2 SYSTEMÖVERSIKT Följande kapitel illustrerar såväl ekosystem för sladdning som systemarkitekturlösning för nationell laddstationsdatabas. 2.1 Eko-system Intressenter Många aktörer är involverade i eko- systemet för sladdning såsom sförare, energibolag, laddstationsoperatörer, tjänsteleverantörer och biltillverkare. Laddstationsoperatör Operatören är typiskt ansvarig för installation, drift, service och övervakning av laddstationerna. o Prenumereringsinformation o Användaridentifiering o Förbrukningsinformation o Betalinformation o Hårdvarudiagnostik och övervakning o Lokal lastfördelning Elfordonsförare Föraren av ett o Laddstation position och status o Laddningskostnad o Användarinformation Tjänsteleverantör Aktör som levererar tjänster till eko- systemet o Positioneringsinformation för laddstationer o Batterinformation (batteri- leasing företag) o Betallösningar Biltillverkare Tillverkare av o Fordonsdiagnostik o Användarmönster för o Batteriinformation Energibolag Elleverantörer till laddstationer/ o Elkonsumtion o Elnätskaraktäristik o Energipriser o Kapacitetsuppskattningar Modell Ekosystemet för publik laddinfrastruktur grundar sig på behovet av att kunna ladda. Laddtjänster erbjuds av laddstationsoperatörer som tillhandahåller laddstationer. Operatörens intäktsflöde kommer antingen direkt från kunden genom abonnemangsavtal eller via tjänsteleverantören genom mobilapp eller SMS- betalning. Laddstationsoperatören är beroende av el från energi/el- bolag. Kunden behöver kunna hitta laddstationer och ladda sitt oberoende av operatör. För att tillgodose dessa behov finns roamingtjänsten som realiseras via marknadsplatsen. Marknadsplatsen hanterar avtal och realiserar roamingstöd mellan operatörer och tjänster som regleras i avtal. Marknadsplatsen förser även tjänsteleverantörer med information om laddstationerna, t ex deras lokalisering. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 11

12 Biltillverkare, tjänsteleverantörer och operatörer vill samtliga kunna informera kunden om laddstationernas lokalisering och tillgänglighet. Figur 1 Ekosystem för laddinfrastruktur Användarfall I detta kapitel beskrivs databasens användarfall. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 12

13 2) Webbtjänst Sök laddstamoner 1) Manuell inmatning av laddstamoner Databas 3) Webbtjänst Uppdatera unagsstatus 4) Webbtjänst lägga mll/ uppdatera laddstamon Figur 2 Gränssnitt laddstationsdatabas 1): ADDERA/ÄNDRA/TA BORT LADDSTATION MANUELLT Användarfall: Många av dagens installerade laddstationer är inte uppkopplade mot en portal, eller så har operatörens portal inte stöd för att kommunicera till databasen för laddstationer. Detta faktum medför att manuell inmatning behövs för att få en komplett förteckning över laddstationer. Vanligaste sättet att erhålla informationen är via ett och det är då driftpartnerns ansvar att uppdatera databasen. Aktörer: Driftpartner databas Ansvarig partner för uppdatering av databasen ör av ny laddstation Oftast operatör men kan vara vem som helst som har uppmärksammat att laddstation ej finns registrerad i databas. 2): SÖK LADDSTATION (ER) Användarfall: Primära syftet för tjänsten är att söka laddstationer baserat på olika sök- parametrar. Karttjänster, ofta tillhandahållna av operatörer i form av mobil- appar, använder databasens publikt exponerade webbtjänster för sökning. Typiska sökparametrar är befintliga stationer inom ett visst område och dess status. Aktörer: Driftpartner databas Ansvarig partner för att uppdatera databasen med korrekt information Operatör Operatören ansvarar för att laddstationsinformationen finns i databasen och att laddstatus per uttag är uppdaterat. Söktjänstanvändare - Ofta sföraren som söker efter tillgängliga laddstationer : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 13

14 3): UPPDATERA UTTAGSSTATUS Användarfall: När söktjänstanvändaren, ofta sföraren, letar efter laddstation är det viktigt att laddstationens tillgänglighet är korrekt, dvs. om ladduttagen är lediga, upptagna eller ur funktion. Därför måste laddstationernas uttagsstatus uppdateras i databasen vid tillståndsförändring, vilket sker genom att operatörens portal anropar webbtjänsten för detta i databasen. Aktörer: Driftpartner databas Ansvarig partner för uppdatering av databasen med laddstationsstatus Operatör Operatören ansvarar att laddstationernas status reflekteras i databasen. Söktjänstanvändare - Ofta sföraren som tar beslut efter information om laddstationernas tillgänglighet 4): ADDERA/ÄNDRA/TA BORT LADDSTATION VIA WEBBTJÄNST Användarfall: För att automatisera och förenkla skapandet och revidering av laddstations- information i databasen är det viktigt att ha en webbtjänst för ändamålet. Operatörer med många laddstationer integrerar då webbtjänsten i sina portaler så att en samtidig uppdatering av databasen sker vid förändringar. Aktörer: Operatör Laddstationsoperatör som integrerat webtjänsten för att kunna lägga till/ändra/ta bort laddstationer Kommunikationsgränssnitt Allmänt konstateras att standardiserade gränssnitt är att rekommendera när produkter från olika tillverkare ska kommunicera med varandra. Laddinfrastrukturbranschen är fortfarande relativt ung och all delar är ännu inte fullt standardiserade. Följande bild illustrerar viktiga gränssnitt från laddkontakt i upp till kommunikationsprotokoll mot marknadsplatsen. Marknadsplats Gränssnin tjänst - marknadsplats: Standard saknas Tjänsteleverantör Gränssin portal - tjänst: Ingen standard existerar Drio och- underhållsportal Gränssnin laddstamon <- > portal: OCPP 1.2/1.5/2.0 Laddstamoner Gränssnin Elfordon <- > Laddstamon: DC (Chademo, Combo2) AC (Mode 3 Type 2, Type 1) Elfordon : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 14

15 ELFORDON - LADDSTATION Gränssnittet mellan och laddstation (dvs. laddkontakten) är standardiserat. I Europa gäller typ 2 kontakt för AC- laddning och Combo 2 för DC- laddning. Kommunikation mellan fordon och laddstationer sker via mode 3 signalering LADDSTATION - PORTAL Kommunikationsprotokollet mellan laddstation och övervakningsportal är inte standardiserat via någon standardiseringsorganisation, men en indirekt de facto standard har formats med namn OCPP (Open Charge Point Protocol). Organisationen bakom OCPP heter Open Charge Alliance där många av de tongivande aktörerna inom laddinfrastrukter ingår PORTAL TJÄNSTELEVERANTÖR I dagsläget finns ingen gängse standard mellan portal och tjänsteleverantör utan anpassningar sker beroende på tjänsteleverantör. Operatör och tjänsteleverantör är ibland densamme dvs. operatören står själv för tjänsten TJÄNST MARKNADSPLATS Inom Green emotion har flera förslag på standarder för olika tjänster tagits fram, men Green emotion är ett projekt och inte en färdig produkt. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 15

16 3 ARKITEKTUR - LADDSTATIONSDATABAS 3.1 Funktionsbeskrivning Laddstationsdatabasens primära funktion är att lagra information om varje laddstation. Exempel på relevant information visas i tabellen nedan. Kategori Parametrar Kommentar Laddoperatörinformation Identitet Information om ansvarig Namn laddstationsoperatör. Telefon Laddstationsinformation Stationsidentitet Information om laddstation Modell och dess uttag. Laddstationstyp Autentiseringsmetod Betalmetoder Antal uttag Uttagstyp Språkstöd Max effekt Geo- koordinater Longitud Koordinater Latitud Platsinformation Land Adressinformation Stad Postnummer Adress Gatunummer Åtkomsttider Figur 3 Exempel på laddstations- parametrar Utöver information om laddstationen behövs möjlighet att kommunicera med databasen över internet via så kallade webbtjänster. Följande tabell visar exempel på olika sökfunktioner för informationshämtning samt uppdatering av laddstationer. Meddelanden Parameterkategorier Kommentar AddChargeStation Operatörsinformation Addera efterfrågad information Laddstationsinformation om ny laddstation Geo- koordinater Platsinformation DeleteChargeStation Stationsidentitet Ta bort laddstation UpdateChargeStatusForStation Uttagsstatus Uppdatera laddstatus Stationsidentitet Uttagsidentitet : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 16

17 SearchStations Land Stad Postnummer Address Gatunummer Åtkomsttider Koordinater Laddstatus Sökinformation : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 17

18 4 UTFALL 4.1 NOBIL Allmänt NOBIL grundades 2010 med syfte att samla in och förmedla information om laddstationer för. NOBIL är utvecklat och förvaltat av Norsk Elbilsförening. Informationen som lagras i databasen kommer från laddstationsoperatörer, laddstationsägare samt sbilister. NOBIL ägs av Transnova som är en organisation som ägs av norska staten via Vägverket. Idag finns information om mer än 4000 laddpunkter sparat i databasen. Information från NOBIL är fritt tillgängligt via webbtjänster, vilket gör det enkelt för tjänsteleverantörer att utveckla karttjänster baserat på innehållet i databasen. Slutligen är det värt att notera att NOBIL verkligen har poängterat att de vill samverka med Sverige Arkitektur NOBILs webb- API har stöd för JSON respektive XML- baserad kommunikation över http. Mjukvaran är licensierad under Creative Commons, CC BY 3.0, vilket möjliggör att dela och anpassa men källan måste anges. För mer info se Det krävs en API- nyckel för att få tillgång till webbtjänsterna. Denna nyckel erhålls efter registrering (via webben) och godkännande av NOBIL. Användarfall 1) Lägga till/ändra/ta bort laddstation Idag läggs laddstationer in manuellt i databasen av administratören. Information om ny laddstation fås oftast via . Detsamma gäller om en laddstation ska uppdateras eller tas bort ur databasen. Användarfall 2) Uppdatera laddstatus för ett uttag NOBIL har stöd för automatisk uppdatering av laddstatus enligt ref 1), där information ges om uttaget är ledigt, upptaget eller ur funktion. Laddstationen kan antingen själv skicka JSON meddelanden till NOBIL eller så är det operatörens portal som uppdaterar NOBIL om uttagsstatus. Utöver laddstatus kan också information om senaste laddsessionen lagras. Användarfall 3) Söka efter laddstation NOBIL har ett JSON/XML- baserat sök- API för att hitta laddstationer som beskrivs i ref 3). Det finns stöd för ett flertal varianter av sökningar, exempelvis Sökning inom ett koordinatområde Hämta information om specifik laddstation Hämta information om laddstationer närmast en viss position Sökning av statistik inom visst område Ekonomi Kostnaden för NOBIL idag består primärt av drifts- och administrationskostnader. Därtill avsätts årligen medel för 200 timmars nyutveckling. Vid ett eventuellt samarbete förutsätter NOBIL att drifts- och administrationskostnaderna delas, uppskattningsvis cirka KSEK om året. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 18

19 4.1.4 Framtid NOBIL är inte främmande för att förbättra eller utveckla nya tjänster när efterfrågan finns, exempelvis stöd för att lägga till laddstationer via webb- tjänst. Idag pågår ett roaming projekt som närmar sig slutet Styrkor och svagheter Område Styrkor Svagheter Allmänt Färdig plattform som drivs av neutral organisation Arkitektur Fungerar i storskalig användning Proprietärt kommunikationsprotokoll Går ej att lägga till laddstationer via webb- tjänst Ekonomi Rimlig prisbild Stabil ägare Framtid Långsiktig stabilitet Liten utvecklingsorganisation 4.2 CGI CIR Översikt CGI var tidigt ute inom emobility och utvecklade ett management system för laddstationsövervakning i Holland vid namn CIMS. Utöver CIMS har CGI utvecklat ett system för en marknadsplats som heter CIR. I CIR finns stöd för bland annat roaming och söktjänster för laddstationer. Exempel på länder där CIR är i drift är Holland, England och Tyskland. CGI driftar systemet hos en stor molntjänsteleverantör som hanterar backuper och garanterar hög tillförlitlighet Arkitektur CGIs system har färdiga webbtjänster för att lägga till/ändra samt ta bort laddstationer samt att se laddstatus per uttag. Information om utformning och exakt innehåll i webbtjänsterna delges när samarbete på kommersiell grund påbörjas. Vid intervjun med CGI framgick att all efterfrågad information om vad som skall lagras per laddstation stöds av lösningen Ekonomi CGI vill tillhandahålla marknadsplatsen för Sverige där bland annat kartdatabastjänsten ingår. Enligt rapporten Utredning av IT- system för laddning av, se 4) uppskattas kostnaden till drygt 2.5MSEK/år, men då ingår kostnaden för en komplett marknadsplats inklusive utveckling/anpassning, driftkostnader och projektledning Framtid emobility är ett affärsområde inom CGI där det satsas och det är högst sannolikt att en kontinuerlig utveckling av marknadsplatsen kommer att ske. Dock har ingen roadmap delgivits som styrker detta. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 19

20 4.2.5 Styrkor och svagheter Område Styrkor Allmänt Färdig plattform som används idag Arkitektur Bevisat fungerande i storskalig användning Ekonomi Starka ägare Framtid Stort företag med många utvecklingsresurser 4.3 Clever Svagheter Ej helt konkurrensneutral Specifikationer över webbtjänst- gränssnitten har ej delgivits. Roadmap ej delgivits Översikt Clever är en dansk laddstationsoperatör med stort utbud av produkter som sträcker sig från hemmaladdare till offentliga snabbladdningsstationer. Clever öppnade år 2012 det första laddstationsnätverket i Skandinavien med täckning över hela Danmark. Clever ägs av de stora energibolagen SEAS- NVE, SE, NRGi, EnergiMidt och Energi Fyn. En del i Clevers tjänsteutbud är laddstations- databasen kring vilken de utvecklat mobil- appar för elbilsföraren Arkitektur Clever har utvecklat egen webbportal för övervakning av laddstationer. Samtliga laddstationer kommunicerar över OCPP 1.5 med portalen. I samband med att en ny station registreras i portalen läggs koordinatinformation och övrig information om stationen in i portalen/databasen. För slutanvändaren har mobil- appar utvecklats som gör det enkelt att finna stationer och se deras tillgänglighet. Apparna kommunicerar med portalen via en egenutvecklad webbtjänst Styrkor och svagheter Område Styrkor Allmänt Färdig komplett lösning i drift Arkitektur Ekonomi Framtid Svagheter Ej helt konkurrensneutral, men i dagsläget finns inga planer på sverigeetablering som laddstationsoperatör Laddstationsdatabaslösning ej utvecklad för användarfallet när laddstations- information kommer från olika operatörer Finansiellt starka ägare Har resurser att anpassa lösningen där det efterfrågas/behövs. 4.4 Green emotion Allmänt Green emotion- projektet är en del av EUs ambitiösa klimatmål, där reducering av koldioxidutsläppen med 60 % till år 2050 är ett av delmålen. Projektet startades i mars 2011 och sträcker sig över fyra år och kommer att arbeta med att bygga grunden för massutrullning på Europa- basis av emobility. Green emotion har en budget på 42 miljoner. : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 20

21 Projektkonsortiet består av 43 partners från industri, energisektorn, stillverkare, kommuner och universitet. Konsortiet ska med gemensamma krafter utforska de grundläggande villkoren som måste uppfyllas för emobility. Det primära syftet är att skapa Europa- standarder, vilka ska valideras i olika demo- regioner i Europa. Sammanfattningsvis ska Green emotion: Rekommendera/ta fram standarder för ett interoperatibelt emobility- system (de facto standarder för Europa) Definiera IT arkitekturen för en europeisk marknadsplats Rekommendera approach för ett optimerat elnät för laddinfrastruktur Testa och demonstrera interoperatbilitet av emobility system i valda demoregioner Finjustera förslag och resultat i samtal med en bred intressentbas Analysera operabiliteten av under verkliga förhållanden och utveckla rekommendationer för implementering för massmarknaden (för att öka användaracceptansen) En av tjänsterna för marknadsplatsen som utvecklats är SearchForEVSE vilket är en laddstationsdatabas på Europa nivå, dvs. en databas som innehåller Europas alla laddstationer Arkitektur Kommunikationslagret i Green emotion s webbtjänst SearchForEVSE s är SOAP- baserad, där informationen kan skickas krypterad över SSL för ökad säkerhet. För att få access till marknadsplatsen krävs att man ingår ett avtal med marknadsplatsen och dess aktörer. Vid godkännande av marknadsplatsen erhålls operatör/service- identiteter vilka senare används i kommunikationen med tjänsterna. Ref 5) innehåller en protokollspecifikation för SearchForEVSE. Användarfall 1) Lägga till/ändra/ta bort laddstation Operatörer med godkända avtal har möjlighet att lägga till, ändra och ta bort laddstationer från marknadsplatsens databas via webbtjänsten SearchForEVSE med funktionerna insertevse, updateevse och deleteevse. Det är även möjligt att få stationer manuellt inlagda även om det avråds. Användarfall 2) Uppdatera laddstatus för ett uttag SearchForEVSE - tjänsten har stöd för laddstatusuppdatering per uttag. Giltiga värden är: CHARGING, FREE, OFFLINE, OUTOFORDER, RESERVED, PLANNED, UNKNOWN. Användarfall 3) Söka efter laddstation Green emotions SearchForEVSE - webbtjänst har ett avancerat sök- API med många möjligheter. Exempel på sökbara parametrar visas nedan: Sökning inom ett koordinatområde Autentiseringsmetod Bokningsbar Hämta information om specifik laddstation Adresslokalisering Sökning av laddstationer närmast en viss position Sökning av statistik inom visst område Operatörs/Service identitet Laddstationstyp Betalmetod Kontakt typ Status : Nationell databas laddstationer Version 1.5 Sida 21

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Vi laddar Sverige! 2

Vi laddar Sverige! 2 1 2 Vi laddar Sverige! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Vi laddar Sverige Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden Version 2017-09-08 BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Slutversion 2013-02-22 Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Denna rapport är beställd av E-mission (Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Malmö stad, Helsingborgs stad, Öresundskraft

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se 4 Lennart Östblom www.kommunanalys.se Utredningar Enkäter Analyser Rapporter i text och grafik Information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Elbilar och laddinfrastruktur Förbränningsmotorn betraktades

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Laboration 2 RESTful webb-api

Laboration 2 RESTful webb-api Webbteknik II, 1DV449 Laboration 2 RESTful webb-api Author: John Häggerud & Johan Leitet Semester: HT 2011 Course code: 1DV449 Inledning I denna laboration är det tänkt att Du ska skriva ett eget webb-api

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Ett av vår tids största miljöhot är global uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxidutsläppen orsakas främst av förbränning

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Tekniska verken/clever

Tekniska verken/clever Tekniska verken/clever Elbilsladdning Kunddag på MSE 8 november Tekniska verken Mikael Blom Key Account Manager CLEVER Sverige AB Affärsidé Skandinaviens ledande elbilsoperatör Grundades i Sverige 2015,

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Juni 2012 Version 1.30 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20 Innehåll Ändringar med nytt körordersystem Behörighet och förutsättningar nytt körordersystem webb Support Manual körorder webb Inloggning

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök Avtal/överenskommelse Datum 2012-10-** Dnr 159-1562-2012 Avdelning Informationsavdelningen Enhet Enheten för informationsutveckling Författare Johan Carlström Avtal/överenskommelse för leverans till K-

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Översiktlig beskrivning för applikationsägare

Översiktlig beskrivning för applikationsägare Tjänstebeskrivning Översiktlig beskrivning för applikationsägare Version 2.15 2006-10-24 Revisionshantering Vernr Datum Notering Ansvarig 2.0 061004 Något modifierat dokument Arne Fredholm 2.1 061020 Införda

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag *vad är SmartCode? Vi gör ett komplett utbud av tjänster. Vi designar, utvecklar, stödjer och uppdaterar hemsidor både på egna och andras

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Underlag till referensgruppens möte 2015-01-27

Underlag till referensgruppens möte 2015-01-27 Underlag till referensgruppens möte 2015-01-27 Plats: SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm ELLER via telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 Närvarande: Anna Mybeck, Lerums kommun Lina Hjorter, Härryda

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening!

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! www.cacharge.com Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! CaCharge laddar många bilar till en mycket låg kostnad. Vår vision är att erbjuda kostnadseffektiv laddning åt alla för att möjliggöra en

Läs mer

Wiking Gruppen Wiking Webdesign 24h-webhosting Entreprenor.net

Wiking Gruppen Wiking Webdesign 24h-webhosting Entreprenor.net Effektiv administration av älg & viltskötsel områden VILTSYS, är ett databas baserat system framtaget av Wiking Gruppen för en effektiv administration av vilt och älgskötselområden via Internet. Systemet

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort PLR i samarbete med för tillverkning av ID06 kort Förutsättningar för tillverkning av ID06 kort hos i samarbete med PLR: Kontroll av medlemskap hos PLR Kontroll att företag och organisationsnummer stämmer

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Integrationshandledning Nationell lista läkemedel under utökad övervakning

Integrationshandledning Nationell lista läkemedel under utökad övervakning Nationell lista läkemedel under utökad övervakning Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 3 Praktisk tillämpning... 3 Integration... 3 Presentation... 4 Uppdatering...

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Er partner för elbil-laddning

Er partner för elbil-laddning 1 Er partner för elbil-laddning Fortum som hållbar partner Vår vision the Solar Economy Fortum är experter inom effektiv och CO2-fri elektricitets- och värmeproduktion Vi erbjuder experter inom elbilladdning

Läs mer

Prislista Supporttjänster

Prislista Supporttjänster Prislista Supporttjänster Art Tjänst Pris Fjärrdemo av ny funktionalitet i ny version av Evatic 1450 Grundutbildning - Introduktion av Evatic för nya användare 2900 Grundutbildning - Report Designer i

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Maj 2012 Version 1.20 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

Svensk Internetbanks-Dashboard

Svensk Internetbanks-Dashboard Mapa www.mapa-uk.com contact@mapa-uk.com 1 Svensk Internetbanks-Dashboard Innehåll 1.Introduktion 2.Identifiera er konkurrensmässiga position 3.Håll er uppdaterade kring vad som händer på marknaden 4.Skapa

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare VITEC Vitec Connect Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: 2016-02-10 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

ABAX tilläggstjänster

ABAX tilläggstjänster ABAX tilläggstjänster The difference is ABAX ABAX tilläggstjänster Vill ni få ut ännu mer av er körjournal? Bygg vidare på er lösning med våra tilläggstjänster! ABAX Fordonskontroll Ger dig möjligheten

Läs mer

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY Sjukhus Den öppna och integrerade säkerhetsplattformen. PACOM Unison är en öppen och integrerad säkerhetslösning som gör det möjligt för dig att hantera passer-,

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

RMAD MED APPSALES BLACK CONNECTS YOUR BUSINESS TO A MOBILE WORLD. www.appsales.se

RMAD MED APPSALES BLACK CONNECTS YOUR BUSINESS TO A MOBILE WORLD. www.appsales.se RMAD MED APPSALES BLACK CONNECTS YOUR BUSINESS TO A MOBILE WORLD www.appsales.se RMAD OÄNDLIGA MÖJLIGHETER Rapid Mobile App Development är effektivt, kvalitetssäkrat och prisvärt med stor flexibilitet.

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Instruktion för användning av

Instruktion för användning av Innehåll 1. Nyheter i biblioteket... 2 2. Inmatning av nya referenser... 2 2.1. Innan du börjar... 2 2.2. Inmatning av nya referenser... 4 2.2.1 Import av flera källor... 4 2.2.2 Skapa enskilda referenser...

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

WaterVision koncernen 2014

WaterVision koncernen 2014 Välkommen till bolagstämma WaterVision koncernen 2014 Jan-Eric Nilsson, VD och koncernchef WaterVision WaterVision är en innovativ koncern fokuserad på att leverera egenutvecklade uppkopplade system inom

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer?

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? Det talas mycket om elbilar och elektromobilitet i dagsläget. Det finns många olika elbilsmodeller på marknaden

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Användare av den tekniska plattformen utgörs av ett antal olika nationella och regionala intressenter.

Användare av den tekniska plattformen utgörs av ett antal olika nationella och regionala intressenter. 1 Produktbeskrivning Innehållsförteckning 1. Syfte 1 2. Användare 1 3. Innehåll 2 4. Praktiskt genomförande 3 5. Metodstöd 7 1. Syfte syftar till att ge översikt över behov och produktion av hälsoundersökningar,

Läs mer

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING Funktioner i Axxos Kalibrering Se nedan vilka funktioner som ingår i en installation av Axxos Kalibrering. Funktioner Axxos Kalibrering 4.0 Ärendehantering

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

Möt oss på Nordens största transportkonferens med fokus på miljö den 30 mars, 2011 i Sundsvall - Södra Berget

Möt oss på Nordens största transportkonferens med fokus på miljö den 30 mars, 2011 i Sundsvall - Södra Berget Möt oss på Nordens största transportkonferens med fokus på miljö den 30 mars, 2011 i Sundsvall - Södra Berget Vi presenterar våra erfarenheter från Tyskland och visar upp en komplett logik som täcker Fleet

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2016

Förvaltningsplan NyA 2016 Systemförvaltning och systemdrift Föredragande Anders Mobjörk Systemansvarig 010-470 06 38 anders.mobjork@uhr.se BESLUT Diarienummer 4.2.2-1263-2015 Datum 2015-12-04 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0 Användarmanual för Internetbokningen Version 1.0 Hur fungerar Internetbokningen? Internetbokningen installerar två komponenter på klubben. Dels finns det ett nytt inställningsprogram som är en del av GK96,

Läs mer

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM Centiro Solutions -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace Version 1.0 2001-01-10 1 AVSNITT A: SAMMANFATTNING Detta white paper ( vitbok ) handlar om Astro Centiro Solutions-modul

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 μ-fab Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 Ledning av μ-fab Director μ-fab föreståndare för μ-fab Utses av värdhögskolorna Rapporterar: inom myfab till prefekterna, och till μ-fabs styrelse

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Licensansökan för handikappidrott

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Licensansökan för handikappidrott Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Licensansökan för handikappidrott Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om licenser 4 Licensmodulen 4 Roller 5 Ansöka om licenser 5 En licens per person 7 Flera licenser

Läs mer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer LADDA DIN ELBIL Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer INNEHÅLL Vad kostar det att köra en elbil? s. 3 Laddningsalternativ s. 4-7 Leverantörer av laddare s. 8-9

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer