Nominering - Årets Leader Med checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nominering - Årets Leader Med checklista"

Transkript

1 Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Trolska Skogen (fas 1) Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Hälsingebygden Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) vid nominerande LAG-grupp: Verksamhetsledare Lars Norin, , LAG-gruppens motivering till nomineringen 1 : Projektet är ett lysande exempel på allt som kännetecknar ett bra leaderprojekt. Projektet är innovativt, har starkt lokalt engagemang med stora ideella insatser, helhetssyn, starkt trepartnerskap och samverkan, lärande och utveckling för barn, natur och miljöinriktning, jämställdhet, integration, ökad sysselsättning och tillväxt på landsbygden. Projektet utvecklar destination Mellanfjärden och den lokala/regionala turism och servicenäringen. Projektet har på 7 månader visat resultat som överträffar förväntningarna. I början bemöttes projektet av skepsism men Leader Hälsingebygden trodde på idén och beviljade projektets första del. Projektet anses nu framgångsrikt och har beviljats ytterligare stöd såväl av regionförbund som privata sponsorer och näringsidkare. Ett lysande projektexempel på att Leader gör skillnad! 1 Obs! Om projektet går vidare i nomineringsprocessen kan denna motivering användas som underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. 1(6) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

2 1. Konkreta påtagliga RESULTAT som projektet har uppnått (max 150 ord) I den ca 100 år gamla skogen finns nu två sagoplatser med tillhörande service. Trollens hus med plats för 50 sittande personer samt Tomtarnas plats - två mindre näverklädda hus med en kantarellbacke mellan sig. Kantarellerna av fiberbetong fungerar som stolar och bord för de besökande. Handikapptoa med en mullis meter spång, som gör skogen framkomlig för rullstolar, barnvagnar mm. Grusväg med en mindre parkering. Planteringar gjorda, sly röjd och slystaket flätade. Kostymer sydda till troll, tomtar, gullfina och guider. Rekvisita samlad, tillverkad och inköpt till de olika miljöerna. 30 småhus tillverkade av praktikanter från SFI. Annonsmaterial och information samt Hemsida. Öppet 4 tim per dag 1 juli till 28 augusti Totalt besökare första sommaren mot budgeterat Platserna fungerar också för kulturevenemang som att följa med en dramapedagog en heldag i skogen, Måla med magiska pennor och Trolldeg i trollhuset. Ett tydligt samband finns mellan besökarna och besökssiffrorna i närliggande företag ex. hotell, pensionat, affär, fiskbutik mfl. 2. Mål och effekter som projektet förväntas uppnå men ännu inte nått (150 ord) Sommaren 2012 förväntas antalet besökare stiga till minst Visionen är att om tio år locka besökare årligen. Plattformen Trolska Skogen gör att fler företag startas och ökar efterfrågan på kulturarbetares varor och tjänster och genererar bättre underlag för de befintliga företagen inom besöksnäringen, ex säsongsförlängning. Barn och vuxna får ökat intresse för natur och miljöteknik samt vårt fantastiska kulturarv vilandes i folktrons sägner och myter. Fler möjligheter för barn och ungdomar på orten att delta i kulturella aktiviteter som teater och musikkurser. Fortsatt och utökat samarbete med andra föreningar, ex naturskyddsföreningen, hembygdsföreningar, ungdomsspelmanslag m.fl. som kan använda Trolska Skogen som plattform att berätta om sina aktiviteter och förmedla sin kunskap till skogens besökare. 3. Viktigaste aktiviteterna (max 150 ord): Informera och berätta om projektet det skapade engagemang, välvilja och ledde till fler deltagare i de ideella aktiviteterna, nya ideer och lösningar och att kompetens i närområdet togs tillvara. Det ideella arbetet med att bygga, sy och måla sagoplatserna skapade en fantastisk gemenskap. Knöt nya kontakter mellan människor över bygränser, språkgränser och sociala gränser. Det ledde till ny kunskap hos deltagarna ex. hur lägga spåntak. Aktiviteten i sociala media spred marknadsföring långväga, öppnade nya kontakter, svarade på frågor om var man kunde hitta material samt kompetens i närområdet. En ny plattform är skapad för entreprenörer och kulturarbetare att knyta produkter och tjänster till. Intresset för lokal historia och miljöteknik har ökat bland deltagarna i projektet. 2(6) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

3 4. Lärdomar (max 100 ord): Att mer nyttja sociala media för att skapa intresse och informera om projektet. Alla kan hjälpa till, viktigt att hitta rätt uppgift till rätt person när man arbetar ideellt. Förbered varje ideell ideellarbetsinsats med material och gott fika och ta förändringar i förutsättningar som en möjlighet (väder, antal ideellt arbetande, materialtillgång). Informera alla och mycket. Lämna utrymme för de deltagande att vara delaktiga i processen. Allt tar längre tid än man tror. Våga fråga. Nätverka är viktigt, kunskap, information, handkraft, nya ideer man vet aldrig vad som finns i en ny kontakt. När många arbetar tillsammans kan vi nå hur långt som helst. 5. Övrig information: Se bif bildspel samt hemsidan för mer information. Det finns också ca 1,5 tim oredigerat filmmaterial att tillgå om intresse finns för ytterligare information och presentationer. Fas 2 av projektet pågår nu med stöd från Region Gävleborg samt Fas 3 är i planeringsstadiet. Kontaktuppgifter till det nominerade förslaget: Webbsida: Namn och e-postadress: Helena Brusell, mail; Telefonnummer: Total kostnad (inkl fördelat på landsbygdsprogrammet, övr. offentlig finansiering samt privat finansiering): kr, med ideell tid och resurser kr Åtgärdens nummer i landsbygdsprogrammet: jnr Startdatum:ankomstregistrerat , LAGbeslut den 13 okt 2010 Slutdatum: Allt material, och övriga handlingar som informerar om förslaget, som exempelvis denna blankett, projektansökan, delrapporter, slutrapport, artiklar, bilder etc. skickas in till Landsbygdsnätverkets kansli senast den 25 april (6) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

4 Kryssa i de mål som det nominerade projektet bidrar till, motivera varför och beskriv även de konkreta resultaten Resultatområde: Bidrar till Motivera Bevara eller skapa sysselsättning Både direkt och indirekt sysselsättning Skapa förutsättningar för att öka antal företag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar nya produkter och tjänster Ökat besöksantal och påvisat nya vägar för produktutveckling Öka turismtillströmningen, ett av målen är att stärka destinationen Förnya och utveckla byar Byn utvecklas ju på alla sätt, både fysiskt och socialt. Stärka lokal infrastruktur, öka tillgången till grundläggande tjänster och bredband Bevara och uppgradera natur- och kulturarvet Den lokala servicenivån har stärkts Delmål är att öka kunskapen och att öka skyddet av vår natur och kultur Konkreta resultat 12 timanställda mellan år samt flera indirekta arbetstillfällen Nya företagsidéer har dykt upp och planeras. 2 företag har nu startat Fler gästnätter, fler besökare än budget Alla tänker framåt, ser nu möjligheter istället för problem Ökat kommersiellt underlag ger ökade förutsättningar. Stort engagemang av lokala natur och kulturintressen. NSF är aktiva i utformandet. Förbättra miljön och landskapet: - - Hejda förlust av biologisk mångfald Gm ökad kunskap - Bevara natur- och kulturhistoriska Se föregående svar Kurs i ex lägga takspån värden - Förbättra vattenkvalitet - Förhindra klimatförändringar Ökad kunskap om miljöteknik Föredrag i miljöteknik - Främja ekologiska produktionsformer Serverar lokalproducerade livsmedel - Ställa om till förnybar energi Öka kunskaper om miljöteknik Vid inköp söks miljövänliga och lokala produkter Solceller driver entrén med biljettförsäljning Kommentar till hur projektet uppfyller målen för de markerade resultatområden ovan: Projektet har ännu inte nått alla förväntade mål, men är på god väg i de nu efterföljande faserna. 4(6) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

5 Era nominerade projekt ska uppfylla flera Leader-kriterier såsom (markera vilka och motivera): Leader-kriterier Bidrar till Motivera Konkreta resultat Lokal Förankring Barnteatern Trollstigen Det stora lokala är etablerad och väl engagemanget och förankrad i bygden tron på projektet är sedan 10 år. beviset. Underifrånperspektiv Hela bygden är delaktig Fler än 100 pers. är och engagerad! aktivt engagerade och deltar i planering Innovativt Helt nytt och unikt Bok med frågor som upplägg som ej finns på vägleder barnen annat håll. under Kombinationen folktro, besöket/vandringen i natur och miljöteknik är kombination med unik. levande skådespelare. Nätverkande Arbetssättet i sig är närverksskapande Överförbart d v s vara inspirerande och lärande för andra leaderområden Bygger på ett samarbete mellan flera aktörer och olika sektorer Bidrar till måluppfyllelse av Leaderområdets strategi Har potential att på ett positivt sätt förändra strukturer och arbetssätt i sitt område Enbart det unika i projektet är inspiration för andra. Projektet har mycket att lära ut bara i vårt område Tydligt organiserat trepartnerskap där alla sektorer bidrar både fysiskt och ekonomiskt. Bidrar till resultatuppfyllelse inom de flesta av våra målområden. Människors attityd till samarbete & förmåga och socialt förenande. Kommentar till hur projektet uppfyller markerade Leader-kriterier ovan: Projektet uppfyller väl Leaders kriterier. Flera nya nätverk har skapats. Även över Nations-, läns-, och kommungränser Hela konceptet har flera saker att ge för ett studiebesök.. Kommunen köpte in skogen och upplåter långsiktigt gratisarrende och Ökat antal gästnätter, ökad sysselsättning, ökad attraktionskraft, fler jobb för kvinnor och ungdomar etc. Flera nya mindre samarbetsgruppering ar har bildats. 5(6) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

6 Är projektet en bra ambassadör för Leadermetoden? Det är också värdefullt om projektet: (markera det som är aktuellt och motivera) Motivera svaret, den visar med stor tydlighet att vi genom ökad samverkan över sektorerna blir bättre rustade att utveckla landsbygden. God lokal kännedom hos beslutsfattarna om bygder, personer och deras förmåga ger bättre beslutsunderlag än fjärran regionala beslutsfattare. LAG trodde på projektet, till stor del på basis av bättre lokal kännedom, när andra tvekade och LAG visade därmed vägen. Bidrar Motivera till involverat unga Projektet har engagerat alla åldrar och största målgruppen är barn och ungdomar involverat personer med olika etnisk bakgrund Flera deltagare är från andra länder och kulturer genomförts på ett jämställt sätt En medvetet jämlik könsfördelning har gällt i projektet. Konkreta resultat Kommentar till hur projektet uppfyller målen ovan: Projektet uppfyller väl dessa mål Unga har deltagit i såväl uppbyggandet som i den publika upplevelsefasen Deltagare från SFI har byggt och placerat ut 30 småhus i skogen. Även deltagare med från Portugal och Frankrike. Övrig information om projektet: Anmärkningsvärt är hur väl projektet lyckats engagera människor långt utanför lokalsamhället. Ideella deltagare har strömmat till från andra kommuner och de ideella insatserna har vida överträffat de ca 2500 timmar som angavs i ansökan. Projektet har redovisat 4300 timmar, vilket är långt fler än förväntat och det finns uppskattningsvis också ytterligare ca 2000 timmar som ej redovisats. Projektet visar stor helhetssyn och fokuserar inte bara på de konkreta målen med Trolska Skogen utan integrerar på ett föredömligt sätt dagsaktuella frågor kring miljö, ungdomar på landsbygd, integration av nya svenskar och jämställdhetsperpektiv på ett lysande sätt. Lista över bifogade dokument: Slutrapport Bildspel 6(6) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Anders och Birgitta Fasth

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer