BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-08-22"

Transkript

1 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte

2 PROJEKTSPECIFIKATION/PLAN 2015 Dokumentnamn:.doc Ändrad: av Josefine Pettersson

3 Distributionslista Namn (person/organisation/grupp) Kommentar TKLs ledningsgrupp 14/15 Bilagor Dokumentnamn Marknadsföringsplan Grafisk profil Företagsrelationer Funktionärer Arbetsbeskrivning Dokumentbokstav A B C D E Revisionshistorik Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 J Pettersson Utkast

4 Sammanfattning Detta är ett dokument som sammanställts för att ge en bättre överblick över projektet Luleå ARbetsmarknadsVecka (LARV) för Teknologkårens ledningsgrupp, LARVs projektgrupp och koordinatorer. Projektspecifikationen är grunden till projektet och innehåller dels bakgrunden till projektet, lite historia men även riktlinjer för att skapa ett så pass bra LARV 2015 som möjligt. Detta dokument kommer fungera som ett levande dokument, och kommer således att revideras och vidareutvecklas under projektets gång.

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING MÅLGRUPP DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR BAKGRUND IDÉ/SYFTE PROJEKTMÅL Övergripande mål Interna mål PROJEKTBESKRIVNING AVVIKELSER OCH ÄNDRINGSHANTERING RAPPORTERINGSRUTINER Koordinatorer och funktionärer Projektgrupp Projektgrupp Projektledare Projektledare Kårstyrelsen AVGRÄNSNINGAR Lokalyta Geografisk placering PROJEKTPLAN TIDSPLAN OCH PROJEKTFASER Fas 1. Planering Fas 2. Genomförande Fas 3. Avslut Fas 4. Effekthemtagning MILSTOLPAR PROJEKTBUDGET PROJEKTORGANISATION OCH INTRESSENTER PROJEKTORGANISATION Kårfullmäktige (KF) Uppdragsgivare Kårstyrelsen (KS) Projektledare Styrgrupp/samrådsgrupp Projektgrupp och postbeskrivning Koordinatorer Funktionärer LARV-CREW INTRESSENTER KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT KOMMUNIKATIONSPLAN OCH SPELREGLER RISKER OCH MÖJLIGHETER ÖVERLÄMNANDE/PROJEKTAVSLUTNING AVTACKNING PROJEKTGRUPPENS ÖVERLÄMNINGARBETE UTVÄRDERING AV MÄSSAN PROJEKTLEDARENS ÖVERLÄMNINGSARBETE Företagsgruppen Mässbyggnadsgruppen PR-gruppen... 28

6 7.4.4 Servicegruppen... 30

7 Sida 1 av 38 1 Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva och delvis informera om projektets planering och fortgång inför LARV Detta dokument skall i första hand leda till ökad delaktighet i LARV genom ökad förståelse för projektet som helhet. Därmed fungerar dokumentet som stöd för både projektgrupp, koordinatorer och projektledaren genom hela projektet, från planeringsfas till utvärdering. 1.1 Målgrupp Dokumentet är ämnat för Teknologkårens styrelse, projektledaren, LARVs projektgrupp och koordinatorer. Övriga intressenter erhåller dokumentet på begäran. 1.2 Definitioner och förkortningar PL: Projektledare för LARV AO: Arbetsmarknadsenhetens ordförande ARG: ARbetsmarknadsGruppen inom Reftec ARGast : Arbetsmarknadsdagar.se KF: Kårfullmäktige KS : Kårstyrelsen Koordinator: F.d. medhjälpare. Sitter under projektgruppen och fungerar som en förlängande hand. LG: Ledningsgruppen LTU: Luleå Tekniska Universitet VO: Vice kårordförande Reftec: Samarbete mellan de sju naturvetarkårer på de största teknolog- och naturvetarlärosätena i Sverige. TKL: Teknologkåren vid Luleå Tekniska Universitet LS: Luleå studentkår UK: Utvecklingskonferens KF: Kårfullmäktige 1.3 Bakgrund LARV, Luleå ARbetsmarknadsVecka, har sedan 1983 arrangerats vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) av Teknologkåren (TKL). LARV är en del i TKLs arbete som innebär att förbereda sina medlemmar på det stundande arbetslivet. Syftet med projektet är att skapa en ökad studiemotivation och möjliggöra nätverks- och kontaktskapande som gynnar medlemmen vid sitt inträde i arbetslivet efter studierna. LARV är ett uppskattat projekt och de allra flesta av studenterna som besöker mässan anser att den gynnar dem på olika vis.

8 Sida 2 av 38 Projektets struktur och genomförande har i stora drag sett likadant ut från år till år. Det är upp till varje projektledare, eventuell styrgrupp och projektgrupp att vidareutveckla konceptet förutsatt att minimikraven från tidigare år uppfylls. Projektet har varierat i omfattning och gått från att vara en vecka fylld av aktiviteter och mässdag till att enbart vara en mässdag, för att sedan försöka återgå till ett helhetskoncept med en vecka full med aktiviteter. Inför verksamhetsåret 2013/2014 förstärktes arbetsmarknadsenheten genom att rollen som arbetsmarknadsenhetens ordförande och projektledare för LARV separerades. Tanken var att AOn i större utsträckning skulle fokusera på framtiden för enheten genom att arrangera fler arbetsmarkandsevent samt att utöka och utveckla TKLs näringslivskontakter. Projektledaren för LARV skulle fokusera på fortsatt dokumentation och utveckling av LARVprojektet. Projektledaren för LARV 2014 ersatte således AvO i ledningsgruppen och denna post blev 100 % arvoderad under verksamhetsåret 2013/2014. Detta koncept var mycket lyckat, vilket innebar en fortsatt arvodering av projektledarposten under verksamhetsåret 2014/ Idé/syfte LARV är i första hand till för TKL-medlemmar* skall verka för att båda parter, företag och student, får ut maximalt vid mötet skall skapa naturliga mötesformer mellan företag och student skall utveckla medlemmars färdighet att marknadsföra sig själva vilket ökar anställningsbarhet. skall vara professionellt genomfört * LARV är i första hand till för TKL-medlemmar och prioritet läggs på att bjuda in de företag som är av intresse för programstudenter under TKL. Däremot finns såväl intresse som vinning i att verka för ökad mångfald bland gästande företag både för medlemmar och företag. Källa: UK 2011, ARG, Stockholm 1.5 Projektmål Projektmålen nedan, både de övergripande och de interna, är definierade för att bättre kunna mäta kvalitén på mässan på ett bra sätt. Detta genom att jämföra hur många mål som uppfyllts efter projektavslutandet Övergripande mål Målen nedan är från TKLs Mål- och visionsdokument fastställt av KF % av studenterna skall vara nöjda med arbetslivsanknytningen under studietiden. o Teknologkåren skall säkerställa att det finns riktade event till alla program o Alla studenter skall ha möjlighet att besöka företag i grupp eller enskilt o Erbjuda företag möjlighet att möta och identifiera studenter utefter sina behov/önskemål o Det skall finnas en tydlig ansvarsfördelning när det kommer till arbetsmarknadsfrågor Säkra långsiktiga samarbetspartners för att bidra till Teknologkårens utveckling och ekonomiska styrka o Teknologkårens produktportfölj skall vara väl utvecklad och attraktiv för samarbetspartners, såväl kort- som långsiktiga

9 o Befintliga samarbeten skall värnas och utvecklas på alla parters villkor Josefine Pettersson - Projektledare LARV 2014/2015 Sida 3 av 38 Teknologkåren skall vara en naturlig samarbetspartner för LTU Karriär o Alla utbildningar skall ha skarpa näringslivsanknytningar utefter studenternas önskemål o Alla studenter skall ha möjlighet till personlig karriärcoachning o Arbeta aktivt för att säkerställa fungerande alumnverksamhet Varumärket LARV och dess utbud skall vara välkänt inom teknologisektorn i Sverige o LARV skall aktivt utvärderas och utvecklas i samarbete med studenter, näringsliv och offentlig sektor o Varje student och utställare skall känna att de är nöjda samt fått ut ett mervärde av LARV Interna mål Interna målen kommer fastställas under en workshop med projektgruppen för LARV under början av höstterminen.

10 Sida 4 av 38 2 Projektbeskrivning 2.1 Avvikelser och ändringshantering Beslut om ändringar som inte påverkar projektets tids- och kostnadsramar skall fattas med projektledaren i samråd med projektgruppen. Vid större ändringar i tidsplan, beslut som påverkar budgeten och projektet väsentligt skall dessa alltid tas upp med kårstyrelsen 2.2 Rapporteringsrutiner Koordinatorer och funktionärer Projektgrupp Denna rapporteringsrutin bestäms internt inom de fyra subgrupperna (Mässbyggnadsgruppen, Företagsgruppen, Servicegruppen, PR-gruppen) Projektgrupp Projektledare Projektgruppen skall som regel rapportera till projektledaren via sina gruppansvariga. Dessa har i sin tur rapporteringsskyldighet under varje torsdagslunchmöte. På samma vis är gruppansvariga skyldiga att föra vidare information från projektledare ner till projektgrupp Projektledare Kårstyrelsen Projektledaren rapporterar till Kårstyrelsen under Kårstyrelsemötena. Rapporteringen skall innehålla följande punkter: Uppdatering om nuläget Ekonomi Antal företag 2.3 Avgränsningar Lokalyta Inför LARV 2012 undrade intressenter hur dåvarande projektgrupp såg på utökandet av antal företag. En utredning gjordes inför projektet av projektledaren för LARV Av denna utredning kunde det sammanfattningsvis sägas att detta inte var önskvärt. Trots denna utredning ökade antalet deltagande företag med cirka 15 stycken under LARV 2012 vilket till stor del beroende på ett ökat tryck bland företagen att delta på LARV. Det var totalt 128 företag och intresseorganisationer som deltog i LARV Tyvärr upplevdes lokalerna för mässan inte anpassade för denna kvantitet. En sammanställning av utvärderingarna visar på att det upplevdes mycket trångt på mässområdet av både företagsrepresentanter och besökare på mässan. Vid genomförandet av LARV 2013 låg fokusen på kvalitet snarare än kvantitet. Trängseln och förändringar i mässkartan under LARV 2012 skapade både förvirring för besökare som för företagen, vilket sänkte känslan för kvalitet. Därför sänktes antalet deltagande företag och intresseorganisationer under LARV 2013, vilket ledde till en gräns på 105 stycken besökande företag. Under LARV 2014 deltog 110 utställare och mässområdet upplevdes brae. En

11 Sida 5 av 38 undersökning kring utökning av lokaler gjordes under LARV 2014, och offert från STUK togs in. Dock ansågs detta som en alldeles för dyr investering. Inför kommande LARV 2015 ligger fokus fortfarande på kvalité än kvantitet därmed kommer inte fokus ligga på lokalfrågan. Tanken med LARV 2015 är att tänka långsiktigt och utveckla mervärdet och kvalitén av mässan. Detta genom att till exempel förberedande aktiviteter och aktiviter kring mässdagen.

12 Sida 6 av Geografisk placering En till avgränsning för projektet LARV är den geografiska placeringen. Denna medför att resor till och från mässan för utsällarna blir dyrare då många av huvudkontoren ligger i Stockholm och söderut. (Detta gentemot mässor söderut.) Det är av all vikt att LARV visar arbetsmarknadens bredd och geografisk spridning för att maximera studentnyttan. Genom att lägga fokus på kvalitén, utveckling, skapa en attraktiv mötesplats och lyfta fram Luleå Tekniska Universitets studenters styrkor kan denna avgränsning suddas ut. För att göra LARV ännu mer attraktivt har LARV ett lägre pris på baspaketet än andra mässor i söder (inom Reftec) för att kompensera för företagsrepresentanternas höga resekostnader.

13 Sida 7 av 38 3 Projektplan 3.1 Tidsplan och projektfaser Projektet delas upp i fyra faser för att förklara projektets livscykel: 1. Planering 2. Genomförande 3. Avslut 4. Effekthemtagning Fas 1. Planering Här sker all grundplanering och förberedelser till projektet och projektstart. Rekrytering av projektgrupp o Information och marknadsföring kring rekrytering exempelsvis uppdatera hemsida. o Intresseanmälan och intervjuer av projektgrupp o Projektgrupp väljs Fastställa spelregler, interna mål och deadlines, kommunikationsplan och riskanalys under workshop under september månad. Uppdatera projektplanen kontinuerligt Projektgrupp planerar sina subgruppers interna mål Fas 2. Genomförande Uppstart o Startar projektet formellt. Genomgång av tidsplan, marknadsföringsplan, befogenhets- och ansvarsfördelning o Utdelning av resurser (access till lokaler, mobiltelefoner och så vidare) o Kick-off och teambuilding Avrapportering till projektledaren och KS Projektgrupp rekryterar koordinatorer Utbildning Avtal och prissättning, inbjudan till mässutställare går ut, öppning av anmälan. Rekrytering av funktionärer Prep-week och katalogreleese Mässvecka (mässdag, personliga samtal, mingelkväll, event) Städning och tillbakalämnande av prylar Fas 3. Avslut Avtacka projektgrupp, koordinatorer, funktionärer Intyg Skriva överlämningar Projektgruppen har personligt överlämningsmöte med projektledaren Sammanställning av resultat och utvärderingar

14 Sida 8 av Fas 4. Effekthemtagning Har projektet uppfyllt målen? Budgetuppföljning 3.2 Milstolpar Projektgrupp rekryterad Projektplan klar och godkänd Marknadsföringsplan klar och presenterad Koordinatorer rekryterade Intresseanmälan öppnar Intresseanmälan stänger Fullständig anmälan öppnar Fullständig anmälan stänger Rekryterat hela LARV-crew Nå budgeterat antal företag Katalogrelease Anmälan personliga samtal öppnar Prep-week Mingelkväll Mässdag Bankett Event under mässveckan avklarade Städat och undanplockat efter mässan Överlämning Utvärderingar Avtackning LARV 2016 projektledare vald

15 Sida 9 av 38 4 Projektbudget Nedan följer LARV 2015 budget. Intäkter Anmälningsavgifter kr Extra Monteravgift kr LARV Huvudsamarbetspartner kr Dagsbiljetter kr Bar kr Middagsbiljetter kr Kopior (tjänster) kr Summa intäkter kr Kostnader Upptakt kr Projektgruppen kr Avtackningsfest kr Aktiviteter kr Värdar kr Utbildningar kr LARV projektet till förfogande kr Middag kr Lunch och fika kr ARGast kr Förbrukningsmaterial kr Hus, gods och transporter kr Resor kr Representation kr Telefon kr www-system/ dataprogram kr Porto kr Kopior kr Tryckkostnader kr Arvode kr Arbetsgivargifter kr Traktamente kr Friskvård kr Avskrivningar kr Anslag kåren centralt kr Summa kostnader kr RESULTAT 0 kr Beräkningsunderlag Antal á-pris Extra monteravgift Monteryta (m2) kr

16 Sida 10 av 38 Hyra utrustnig Extra värdar Barbord och barstolar Summa kr kr kr kr Upptakt LARV-projektgruppen kr Summa kr Projektgruppen Representationskläder kr Resor kr Fri disp, gemensamma akt kr Summa kr Avtackningsfest LARV-projektgruppen kr Summa kr Värdar Väska/Presenter kr Tröja företagsvärd kr Tröja medhjälpare kr Övrigt LARV crew kr Informationsmaterial kr Summa kr Utbildningar Projektgrupp LARV kr Summa kr Middag Mat, bankett kr Dryck kr Kvällen före kr Underhållning och dekoration kr Hyra kr Hedersgäster kr Bar kr Summa kr Lunch och fika Lunch kr Fika kr Summa kr Hus, gods och transporter Vakter och bärhjälp kr Hyra div matriell kr Diverse inköp kr Gods kr Busscharter/bilhyra kr Drivmedel kr

17 Sida 11 av 38 Hyra barbord och barstolar Summa kr kr Telefon Projektgruppen, telefon kr Summa kr Tryckkostnader Material till bankett Katalog Inbjudningar och tackkort Affischer Banderoll Marknadsföringsmaterial Summa kr kr kr kr kr kr kr

18 Sida 12 av 38 5 Projektorganisation och intressenter 5.1 Projektorganisation Nedan följer en schematisk organisationsstruktur över LARV Kårfullmäktige (KF) Uppdragsgivare Fullmäktige är TKLs högst beslutande organ. Fullmäktige beskrivs under Teknologkårens stadgar kap 8 Befogenheter: Inrättande av tjänster inom TKL fattas av fullmäktige Fastställa övergripande riktlinjer, budget, verksamhetsplan och strategi för TKLs verksamhet. Följa upp och granska TKLs verksamhet Beslutar om ansvarsfrihet för kårstyrelsen Kårstyrelsen (KS) Kårstyrelsen är kårfullmäktiges ställföreträdare (representant). Kårstyrelsen äger mellan fullmäktiges sammanträden rätt att företräda TKL. Styrelsens uppgift är att leda och kontrollera verksamheten. LARV: Kårstyrelsen utformar detaljbudgeten för LARV Ansvar: Är ytterst ansvariga för projektet ekonomiskt Befogenheter:

19 Sida 13 av 38 Besluta i valet av projektgruppsmedlemmar. Projektledaren lägger fram förslag varefter KS beslutar Projektledare Projektledaren välja av KF och ansvarar inför KS. Denna post är 100% arvoderad. I sitt arbete med projektet skall projektledaren sträva emot att: Ansvar: Befogenheter: Leda projektet öppet och vara rakt och tydlig i sin kommunikation Lita på, och delegera ansvar med arbetsuppgifter till medlemmar i projektgruppen Arbeta för god stämning och sammanhållning i projektgruppen Genomföra projektet inom ramar av projektplanen och TKLs stadgar Är föredragande i styrgrupp I första hand vara LARVs ansikte utåt (ihop med projektgruppsmedlemmen anmälningsansvarig). Projektledaren sammankallar möten med styrgrupp, projektgrupp och andra inblandade vid behov och ansvarar för att dessa möten protokoll förs. Projektledaren tillgodoser projektgrupp och samrådsgruppen samt intressenter med information eller det stöd som behövs i genomförandet av projektet. Projektledaren ansvarar (ihop med anmälningsansvarig) för arbetsmarknadsdagar.se; inbjudan och anmälan. Identifierar och inför förbättringar i arbetssätt Informera KS och styrgrupp om projektlägets fortlöpande Skapa rutiner för projektets genomförande Säkerställa att projektgruppen följer budget och de uppsatta projektmålen Säkerställa att projektet genomförs enligt sunda ekonomiska värderingar Säkerställa att överenskomna metoder och hjälpmedel används Föreslå utformning, förbättringar och genomföra överlämning inför nästkommande LARV Beslutsfattande rörande löpande kostnader som belastar resultatenheten LARV Beslut om LARV strategisk och icke strategisk natur Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra arbetet i projektgruppen Handläggning av samarbetsavtal och frågor som tillkommer samrådsgrupp för LARV Föreslå förbättringar till nästkommande LARV

20 Sida 14 av Styrgrupp/samrådsgrupp En styrgrupp är i dagsläget inte upprättad. Dock är det något som önskas enligt punkt 1 i Teknologkårens verksamhetsplan Tanken är att gruppen skall bestå av: Tidigare AO/projektledare Kanslichef Representanter ur KS Representant ur näringsliv Gamla projektgruppsmedlemmar Projektgrupp och postbeskrivning Projektmedlemmar svarar inför projektledaren och kårstyrelsen. Projektgruppens medlemmar bör betraktas som funktionärer/permanent projektgrupp under TKL och ska vara kårmedlemmar. Dessutom ska projektgruppsmedlem följa TKLs policy för företagsrelationer se Bilaga C Företagsrelationer. Ansvar: Genomföra det gemensamt planerade arbetet med mässan och dess kringarrangemang Arbeta fram underlag för beslut i samrådsgrupp Befogenheter: Införskaffa nödvändiga hjälpmedel till gruppen som är av ringa ekonomisk betydelse I samråd med projektledare godkänna inleveranser Postbeskrivningarna presenteras nedan. För mer ingående information och arbetsuppdelning se Bilaga E - Arbetsbeskrivningar Företagsgruppen Anmälningsansvarig Sponsansvarig Eventansvarig Inbjudan, kontakt mellan företag och projektgruppen samt ARGast. Huvudansvar för extern kontakten mot företagen tillsammans med projektledaren. Gruppansvarig*. Huvudansvar för all slags sponsring kring mässan, dock inte huvudsamarbetsavtalet. Event under LARV-veckan, förberedande (prep-week) och avslutande. Marknadsföringsgruppen PR-ansvarig Ansvarig för planeringen av marknadsföringen (marknadsföringsplanen) och utvärderingar. Gruppansvarig*. Grafiskt ansvarig Allt grafiskt material, profilprodukter, fotografering av engagerade IT-ansvarig Hemsidan, utveckling och uppdatering och katalogen vidareutveckling och kontinuerlig uppdatering. Mässgruppen Mässbyggnadsansvarig Gods Uppbyggnad av mässområdet, el och säkerhetsansvarig. Gruppansvarig*. Gods, logistik och hyra av möbler

21 Sida 15 av 38 Servicegruppen Receptionsansvarig Bankettansvarig Rekryteringsansvarig Personliga samtal, receptionerna och taxiverksamhet. Gruppansvarig*. Mingelkväll, lunchen, banketten, lounger och garderober Ansvarig för samordningen av rekryteringen. *Genom att vara gruppansvarig ansvarar personen för gruppens deadlines och har även rapporteringsskyldighet till projektledaren Koordinatorer Koordinatorerna (f.d. medhjälpare) sitter under projektgruppen och fungerar som projektgruppens förlängda hand. Dessa personer kommer under LARV 2015 få ta del av varsin arbetsbeskrivning för att få ett tydligare delansvar. Koordinatorerna ska vara kårmedlemmar. Arbetsperioden som koordinator gäller mellan november-januari Funktionärer LARVs funktionärer består av eventfunktionärer, receptionsfunktionärer, chaufförer, bankettfunktionärer, designteam, loungefunktionärer, företagsvärdar, mässbyggnadsfunktionärer, nattvakter och godsarbetare. Godsarbetarna får betalt för sitt arbete under mässveckan då de jobbar heltid under hela veckan. Resterande funktionärer, utom eventfunktionärerna som hjälper till under Prep-week, har arbetsfokus kring mässveckan. LARV vill att funktionärer skall vara kårmedlemmar om så är möjligt. Detta motiveras genom att medlemspremiera funktionärer som är medlemmar. I Teknologkårens stadgar, se Bilaga D - Funktionärer, förklaras definitionen och kraven på av att vara funktionär under Teknologkåren och LARV LARV-CREW LARV CREW är ett samlingsnamn för alla engagerade studenter som fungerar som stöd i skapandet av LARV. Det är allt från projektgruppen, koordinatorer, chaufförer till alla övriga funktionärer. 5.2 Intressenter Det finns tre huvudgrupper av intressenter till LARV. Grupperna består av: Företag Studenter Engagerade Dessa kan i sin tur delas in i subgrupper. Dock presenteras dessa inte här, utan intressenterna presenteras djupare i marknadsföringsplanen (se Bilaga A - Marknadsföringsplan).

22 Sida 16 av Kopplingar till andra projekt Kopplingar med andra projekt är viktig för LARVs fortsatta utveckling. Därmed prioriteras Reftec-samarbetet, vilket är ett samarbete mellan de sju naturvetarkårer på de största teknolog- och naturvetarlärosätena i Sverige. Inom Reftec finns en ARbetsmarknadsGrupp (ARG) som har möten för erfarenhetsutbyte cirka en gång i månaden. Denna grupp består av arbetsmarknadsansvariga och projektledare för de sju olika kårerna. ARG-möten ger en bra grund till nya kunskaper och ger LARV en chans att utvecklas även på lång sikt. Det är därmed av all vikt att dessa möten skall prioriteras. En speciell koppling skapas med Uniaden (Umeås mässa), då en teambuilding/workshop med LARVs projektgrupp och deras skall genomföras under hösten. 5.4 Kommunikationsplan och spelregler En kommunikationsplan och spelregler upprättas av projektgruppen internt för att främja kommunikation och gruppdynamik. Planen och reglerna diskuteras fram tillsammans med projektgrupp under en workshop tidigt på hösten.

23 Sida 17 av 38 6 Risker och möjligheter Riskanalysen kommer göras tillsammans med projektgruppen under en workshop på hösten.

24 7 Överlämnande/projektavslutning 7.1 Avtackning Josefine Pettersson - Projektledare LARV 2014/2015 Sida 18 av 38 Det är viktigt att visa att LARV och TKL uppskattar sina engagerade. Detta görs via en bra avtackning och även att man får en sporrande morot nu och då genom projektet. Genom att genomföra en bra avtackning till de som engagerar sig under LARV 2015 skapar man förhoppningsvis ett intresse för fortsatt engagemang inom LARV 2016 eller inom TKLs organisation. Det är således viktigt att tid läggs ned på avtackningen. Följande avtackning (och förmåner) gäller för de olika grupperna: Funktionärer: Bankett (TKLs medlemmar går gratis, övriga får betala en delsumma av kuvertpriset) Intyg Koordinatorer Projektgrupp Gratis mat, dryck och dylikt räknas även in som tack. Delta på mingelkvällen Det som gäller för funktionärerna TB med projektgrupp Mysmiddag som avslut Samma som funktionärer + koordinatorer Besöker andra mässor (Armada) TB med Umeås mässa Avtackningshelg 7.2 Projektgruppens överlämningarbete När mässdagen är genomförd har projektgruppen en viktig uppgift kvar - överlämningsarbetet. Överlämningen innebär en utvärdering av projektet, att skriva sin överlämning till efterträdaren, uppdatera sin arbetsbeskring och nominera kandidater inför nästkommande projektgrupp. Projektgruppen skall även ha en muntlig överlämning med sin efterträdare. Överlämningarna och arbetsbeskrivningarna skall följa den formalia som TKLs policy anger, och således LARVs grafiska profil. Denna information finns i Bilaga B Grafisk profil. Allt detta arbete är vitalt för att LARV ska kunna fortsätta att utvecklas, kunskap bevaras och erfarenheter förs vidare. Genom ett bra överlämningsarbete minskas risken att samma problem återupprepas år efter år.

25 Sida 19 av Utvärdering av mässan Utvärderingsmöte skall ske både enskilt och i storgrupp med projektgruppen för att få tips till nästkommande år gällande gruppdynamik och projektstruktur. Mässan ska även den utvärderas från de tre olika intressenternas perspektiv. Dock har det varit problem med dessa utvärderingar då man inte vetat hur pass pålitliga och trovärdiga dessa är. Under LARV 2015 kommer en undersökning göras för att se hur man kan skapa utvärderingar som ger ett trovärdigt utfall. Det är viktigt att utvärderingar utförs för att LARV ständigt ska bli bättre och utvecklas på längre sikt, men även för att LARV ska fortsätta vara ett projekt i tiden. 7.4 Projektledarens överlämningsarbete Utvärderingen och resultatet ska ligga till grund för överlämningen. Tankar och åsikter kring projektet ska föras vidare både muntligt och i en skriftlig överlämning. Detta för att säkerställa kvalitén även på en längre sikt. För att underlätta överlämningen till nästkommande projektledare ska en överlämningsplan skapas. Projektledaren ska således göra en sammanställning av projektgruppens dokument och input för att skapa en överskådligare bild för nästkommande projektledare och projektgrupp. Därmed skall olika dokument i diverse databasar och pärmar som projektledaren ska tillhandaha ska även sorteras.

26 Sida 20 av 38 Bilagor Bilaga A Marknadsföringsplan Fastställs av Kårstyrelsen under Kårstyrelsemötet den 26/

27 Sida 21 av 38 Bilaga B - Grafisk profil Utdrag ut Teknologkårens policysamling, fastställd av KS Teckensnitt För brödtext, det vill säga löpande stycketext, används Bembo i 11 punkters storlek. Bildtexter sätts i Bembo kursiv, 11 punkter. Sidhuvuden och sidfötter sätts i Bembo, 8 respektive 7 punkter. Huvudrubriker sätts i Arial Black, 18 punkter. Underrubriker finns i två nivåer som båda sätts i Arial Black, 14 punkter samt 11 punkter. Undantag från dessa storlekar kan givetvis göras, men det här bör vara riktvärden för A4- dokument. Ska dokumenten skrivas ut i A5-häfte baserat på A4 kan textstorleken ökas med en till två punkter för att höja läsbarheten. Huvudrubrik Rubriknivå 1, Arial Black, 18 punkter Underrubrik Rubriknivå 2, Arial Black, 14 punkter Underrubrik Rubriknivå 3, Arial Black, 11 punkter Brödtext 5.9.LARVs grafiska profil Brödtext, Bembo, 11 punkter Namnet LARV står för Luleå ARbetsmarknadsVecka och återges alltid i versaler. Det är ett väl inarbetat namn för Teknologkårens arbetsmarknadsdagar vilket använts sedan mässans start Bildtext 1971 och som därmed ej skall ändras på. Bildtext, Loggan Bembo med de kursiv, rundade 11 punkter kanterna används utan förändringar eller tillägg. Sidhuvud Sidhuvud, Bembo, 8 punkter Sidfot Sidfot, Bembo, 7 punkter Den vinröda färgen allmänt kallad TKL-rött heter Pantone 201C (Pantone solid coated) och motsvaras av: CMYK RGB Lab NICS HEX C: 25 R: 158 L: 35 NICS 306 #9e1b32

28 Sida 22 av 38 M:100 G:27 a: 53 Y:79 B:50 b: 25 K:20

29 Sida 23 av 38 Bilaga C Företagsrelationer Utdrag ut Teknologkårens policysamling 1. Policy för företagsrelationer Fastställd av KS Denna policy gäller Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, alla dess enheter och andra organisationer som via studentkåren uppbär rätten att använda sig av Teknologkårens namn. Fortsättningsvis hänförs till dessa med beteckningen TKL. Syftet med denna policy är att fastställa riktlinjer för TKL:s agerande gentemot företag och andra kommersiella intressenter. Samarbete med sådana externa kontakter ger TKL möjlighet att erbjuda sina medlemmar service och aktiviteter utöver grundläggande verksamhet. Våra samarbetspartners är i sin tur intresserade av att få TKL:s hjälp med rekrytering och marknadsföring. Med rekrytering avses exponering för att inom en snar framtid anställa Teknologkårens medlemmar. Samarbetsavtal ska ses som en långsiktig beskrivning av ömsesidiga relationer. 1.1 Regler och riktlinjer TKL har idag ett mycket gott rykte. För att inte äventyra detta är det av största vikt att vi i vårt agerande visar måtta och hänsyn. Vår målsättning skall alltid vara att upprätthålla långsiktigt goda relationer. Part som TKL tecknat samarbetsavtal med skall ses som TKL officiella samarbetspartner. Vid alla kontakter skall det tydligt framgå vem som är avsändaren. Namn, förening/kommitté och eventuell teknologsektion skall alltid uppges. Vid samarbetsförfrågan från TKL skall ett väl genomarbetat underlag alltid presenteras. Vid varje samarbete skall en kontaktperson utses som ansvarar för att säkerställa kontinuiteten i relationen och att ingångna avtal uppfylls. Kårens centrala samarbetspartners får ej kontaktas av annan enhet inom TKL än ansvarig för avtalet om inte annat överenskommits. Sektionerna bör ha en liknande struktur. Inflytande i högskolans, kårens eller sektionens beslutande eller rådgivande organ får ej erbjudas i något samarbetsavtal. Ingen ersättning får utgå till enskilda personer om inte företaget uttryckligen så önskat. Personliga gåvor skall alltid stå i rimlig relation till den totala motprestationen. För ökad tydlighet och förståelse rekommenderas denna policy medfölja varje erbjudande. Ingen teknologsektion har rätten att teckna avtal gällande fler sektioner om inte dessa blivit kontaktade. Kan ovanstående regler ej uppfyllas kan enheten fråntas rätten att använda Teknologkårens namn.

30 Sida 24 av 38 Bilaga D Funktionärer Utdrag ur Teknologkårens stadga, fastställd Kapitel 10: Funktionärer Allmänt 10:1 Med funktionär menas individer som på något sätt innehar en funktion inom TKL eller TKL:s sektioner Krav 10:2 Funktionär ska vara medlem i TKL om så är möjligt. Om ordinarie medlemskap ej är möjligt ska funktionär vara antingen stödmedlem i TKL eller medlem i annan kår.

31 Sida 25 av 38 Bilaga E Arbetsbeskrivningar Nedan följer projektgruppens arbetsbeskrivningar i bokstavsordning efter subgrupperna. Gemensamt för alla arbetsbeskrivningar är följande: Arbetsbeskrivning är tänkt att vara ett stöd och ett komplement till den fullständiga projektplanen för dem som är en del av LARV 2015s projektgrupp. Detta dokument är ett levande dokument och ska utvecklas under projektets gång för att kunna vara till nytta för både dem och deras efterträdare Företagsgruppen Anmälningsansvarig Gruppansvarig o Delta på lunchmöten varje vecka med gruppansvariga och projektledare (PL). o Ansvarig för kontinuerlig avstämning med företagsgruppen o Ansvarig för företagsgruppens deadlines o Ansvarig för att uppmärksamma projektets ledning om något inte står rätt till i företagsgruppen Vara projektgruppens (PG) enhetliga kontakt med företagen Rekrytera två stycken koordinatorer Skriva arbetsbeskrivningar till koordinatorer(na). Övergripande ansvar arbetsmarknadsdagar.se (ARGast) o Godkänna företag o Uppdatera, rätt kontaktuppgifter Alla från Fullständiga Anmälan (FA) 2014 till Inbjudningslista Uppdatera frågorna på FAn o Info från PR-ansvarig, receptionsansvarig, godsansvarig, bankettansvarig och mässbyggnadsansvarig Innovationsrummet med PL sätta upp riktlinjer o Vem ska stå i rummet? o Prissättning Samarbete StiL Alpina Ta reda på kontaktuppgifter till företagen som studenter önskar besöka på LARV Kontakta Kristina Mekkitalo ang. företagsfrukost med PL o Inbjudningar att dela ut på plats o Presentation Ansvar för ARGast och anmälningssystemet o Med PL godkänna anmälningar av företag Sammanställning av material till inbjudan & informationsmail o Banketten o Mingelkväll o Logistik och transportmöjligheter o Personliga samtal o Receptionsinformation Ständigt kontrollera om informationen i FAn stämmer, vid konstigheter ring till företagen och dubbelkolla Utskick till företagen efter FA stängt Informera tillsammans med företagsvärdsansvarig hur företagsvärdar ska agera i kontakten med företagen Skriva intyg till koordinatorer

32 Sida 26 av 38 Eventansvarig Planera event kring LARV-veckan o CV-tips (CV-granskning med fotografering, LTU-karriär) o Mingla med företagen o Workshops & case Rekrytera en koordinator Skriva arbetsbeskrivningar till koordinator Ansvarig för intygen till funktionärer och koordinatorer under posten Rekrytering av eventfunktionärer o Diskutera ihop med PR-ansvarig, anmälningsansvarig, godsansvarig, receptionsansvarig, bankettansvarig och rekryteringssansvarig Boka salar till eventen Beställa lunchmat, fika och dryck till evenemangen Kontakta företag/organisationer för eventuella evenemang Service till företagen på plats kring evenemangen t ex. vatten och kaffe Marknadsföra evenemang exempelvis: o Bordspratare (PR och grafiskt ansvarig) o Affischer (PR och grafiskt ansvarig) o larv.org (IT, PR och grafiskt ansvarig) o Facebook (PR) Presentation inför varje evenemang, berättar att det är LARV och TKL som arrangerar Event för katalogsläppet/ LARV prep-week Sponsringsansvarig Skriva arbetsbeskrivningar till koordinatorer. Ansvarig för intygen koordinatorer under posten Göra ett levande dokument på lämpliga sponsringsprodukter som ständigt uppdateras med vilka företag som är kontaktade och vilket syfte Sponsringsökning o Bilar till transporten för att köra företagsrepresentanterna i(även bussar?) o Bensin avtal o Produkter nyansering o Mervärdes produkter till projektgruppen för LARV 2015 exempelvis: kostymer vinterjackor, skaljackor smycken väskor o Mat och dryck till loungerna kontakt med bankettansvarig Exempelvis: kaffe mineralvatten fika godis tuggummi o Vinster till tävlingar och för utvärderingar o Varuprover till rekrytering kontakt med PR-ansvarig Uppföljning, är företagen nöjda med hur de blev behandlade och vad de fick ut av sin sponsring till LARV

33 Sida 27 av Mässbyggnadsgruppen Godsansvarig Rekrytera två stycken koordinatorer Skriva arbetsbeskrivningar till koordinatorer. Rekrytering av godsarbetare o Diskutera ihop med PR-ansvarig, anmälningsansvarig, bankettansvarig, rekryteringsansvarig och eventansvarig Ansvarig för intygen till funktionärer och koordinatorer under posten Kontakta godsmottagningen och Gunnar Nygren Boka möte med Stefan Carlsson med mässbyggnad o Skaffa nycklar till kulvertar och F40 o Fixa access till godsmottagning för berörda personer Boka F40 av Anna Niska, alternativt diskutera med PL så alla lokaler bokas samtidigt Förboka möbler utifrån tidigare års beställning, gäller speciellt bord och stolar Gå igenom text och information på Gå igenom FA och se vad just du behöver redigera och fundera på Ett system för hur godsutlämning och inlämning sker Schemalägg godsarbetarna och samla in deras passerkortsnummer Beställ mässutrustning efter FA av t.ex. MSP Kontakta speditör angående utskick av gods, undersök alt. till DHL Hyra/låna palldragare. Det behövs minst 10 men gärna 20 Skicka bokningsbekräftelse på anmäld godsinformation, tryck på dimensioner Dubbelkolla allt o Speciellt hur företagens retur kommer att ske Ha checklistor på allt material Handboken o Godsinformation Information till receptionspärmarna o Godsinformation o Kontaktuppgifter godsarbetare Mässbyggnadsansvarig Gruppansvarig o Delta på lunchmöten varje vecka med gruppansvariga och projektledare (PL). o Ansvarig för kontinuerlig avstämning med mässbyggnadsgruppen o Ansvarig för mässbyggnadsgruppens deadlines o Ansvarig för att uppmärksamma projektets ledning om något inte står rätt till i mässbyggnadsgruppen Boka möte med Stefan Carlsson Boka möte med STUK Beställning av Walkie-Talkies till projektgruppen Hämta nycklar från Akademiska hus (byta lås för att kunna ha säkerhetsrummet) Gör ett schema för dagarna innan LARV Rekrytera två stycken koordinatorer Ansvarig för intygen till funktionärer och koordinatorer under posten Skriva arbetsbeskrivningar till koordinatorer(na).

34 Sida 28 av 38 Boka lokaler i samråd med bankettansvarig och projektledare Rekrytering av nattvakter o Diskutera ihop med PR-, anmälnings-, gods-, rekryterings-, bankett- och eventansvarig Monterplacering o Lokalfrågan o Ventilationsfrågan o Deadline ca 5 dagar efter FA o Företagsplacering efter önskemål o Innovationsrummet o Monterkarta och uppladdning av dem o Katalog och monterkarta Göra i ordning mässområdet o Skaffa papperskorgar/sopkorgar o Samordna när alla möbler skall flyttas o Rita upp var alla företag ska vara Tejpa upp monterplatser Ta bort tejpen innan mässans start, när företagsvärdar inte gjort sin uppgift Flytta tillbaka alla möbler efter mässan Städa efter mässan o Allt ska tillbaka till godsförvaring o Prio i bankettlokalen Elnätet o Inventera alla elkablar o Rita ut elnätet Placera ut inför mässan o Städa undan elkablar Säkerhet o Fixa säkerhetsrum o Skriva instruktioner till receptionspärm, välkomstkuvert och handbok PR-gruppen Grafiskt ansvarig Inför tryck av allt material o kolla så att HSP logga finns på materialet Rekrytera en koordinator Skriva arbetsbeskrivning till koordinator Ansvara för intyg till koordinator under posten Marknadsförning (med PR-ansvarig) o Affischer, flyers, bordspratare och STUK TV-bilder. T.ex: Rekrytering av LARV-CREW PREP-WEEK Event Önska företag (med anmälningsansvarig) Webbkatalogreleas etc. o Omslagsbilder till Facebook o Du och PR-ansvarig bestämmer vilka kanaler ni vill jobba med

35 Sida 29 av 38 Trycksaker o Banderoller, rollups och dylikt (om det förstärker marknadsföringen) o Handboken, ansvar för layout och att den går i tryck (med företagsvärdsansvarig) o Parkeringstillstånd (med reception) o Namnbrickor till PG, koordinatorer och alla i LARV-CREW o Mässkartor (med mässbyggnad) o Biljetter (med bankett) Lunch Dryck Bankett o Sånghäfte (med bankett) Profilprodukter o Kontakta Reklamtrion och/eller Company Line o Kläder till engagerade Beställ prov ex. Skicka storlekar och tryck o Bestäm tack-gåvor till LARV-CREW Fotografering o PG kontakta PL o Engagerade Meddela klädsel IT-ansvarig Läsa din företrädares överlämning Rekrytera en koordinator Skriva arbetsbeskrivningar till koordinator. Ansvarig för intyg till koordinator Uppdateringar av hemsidan, all info stämmer Administrera konton Öppna rekryteringsformuläret Stäng föregående års webbkatalog. Ändra projektledarens plats på larv.org, ej överst (anmälningsansvarig överst) Inloggningar till internet inför mässan Bokningssystem på hemsidan o Personliga samtal och transport Reception o Bankett anmälan Bankett Markera de företag som erbjuder personliga samtal Utveckla sökfunktion o Program (länkning till LTU) o Kategorier Design enhetlig (hemsida larv.org och katalogen) Enhetsanpassa katalogen till mobil och surfplattor Gå igenom FA så att du vet hur den fungerar och inför eventuella förändringar innan den går ut till företag Utveckla ett system för att katalogen skall synka automatiskt från arbetsmarknadsdagar.se Alla företags FA importeras till katalogen Öppna upp katalogen för granskning för utställande företag Göra ändringar eftersom dessa inkommer från företagen

36 Sida 30 av 38 Information om företagsvärdar till katalogen PR-ansvarig Gruppansvarig o Delta på lunchmöten varje vecka med Gruppansvariga och projektledare o Ansvarig för kontinuerlig avstämning med gruppen o Ansvarig för gruppens deadlines o Ansvarig för att uppmärksamma projektets ledning om något inte står rätt till i din grupp Rekrytering av koordinatorer (tillsammans med rekryteringsansvarig) Skriva arbetsbeskrivningar till koordinator Ansvarig för intygen till koordinator under posten Uppdatera facebook kontinuerligt, levande sida Ansvarig PP-presentation, Infomöte alla värdkategorier LKAB-salen Ansvarig för PP-presentation, Stormöte Utvärderingsansvarig o Kontakt med t ex Erik Lovén som håller kundfokuserad produktutveckling. o Enkätformat, utveckling på föregående års Företag Engagerade Besökare Boka in möte med PL ang. punkten nedan Skriva marknadsföringsplan för LARV o SWOT- analys o Kontakt med event-, rekryterings-, IT-, reception-, bankett-, anmälningsansvarig och grafiskform för att samordna marknadsföring o Tre kunder engagerade, besökare och företag o Servicegruppen Bankettansvarig Rekrytering av bankett- och loungefunktionärer o Diskutera ihop med PR-ansvarig, anmälningsansvarig, godsansvarig, rekryteringsansvarig, mässbyggnadsansvarig och eventansvarig Rekrytera 2-3 stycken koordinatorer Skriva arbetsbeskrivningar till koordinatorerna Ansvarig för intygen till funktionärer och kordinatorer under posten Kvällen före Mingelkväll o Mat och alkoholfri dryck till företagsrepresentanter och engagerade o Planera med gods och reception o Underhållning, musik o Centrum alt STUK Information till anmälningsansvarig som ska skicka ut till företagen Lounger ( i B- och C-huset) o Dekoration Kontakt med spons o Mat och dryck Kontakt med spons och matställen o Schema för loungefunktionärer o Garderob i C-huset o Garderob i B-huset

37 Sida 31 av 38 o Dörrvakter för lounger Besöksgarderober i C-huset Lunchen o Biljetter m. grafiker o Avtala med STUK och Centrum alt. Fler om lunchmöjlighet o Extra biljetter för försäljning i receptionen Banketten o Allergier o Biljetter & dryckesbiljetter m. grafiker & STUK o Bordsplacering o DJ/ljudansvarig o Dekorationer o Blommor o Pynt o Pyrot o Nytt och bättre anmälningssystem o Serveringspersonal om inte banketten är på STUK o Sånghäfte/programblad m. grafiker o Ta fram menyförslag och priser(mat och dryck) o Talare(finns vissa klara redan) o Toastning o I kombination med hovmästare Underhållning o Band Gå på Armadabankett med PL Handboken o Bankett info till företagsvärdsansvarig Diskutera ihop sig med receptionsansvarig hur problemet med förändring av bankett deltagare på mässdagen ska lösas Information till receptionspärmarna och välkomstkuverten Hålltider Kontaktuppgifter bankettvärdar Receptionsansvarig Gruppansvarig o Delta på lunchmöten varje vecka med Gruppansvarig och projektledare o Ansvarig för kontinuerlig avstämning med gruppen o Ansvarig för gruppens deadlines o Ansvarig för att uppmärksamma projektets ledning om något inte står rätt till i din grupp Rekrytera två stycken koordinatorer (varav en transportansvarig) Skriva arbetsbeskrivningar till koordinatorer Rekrytering av receptionsvärdar och chaufförer Diskutera ihop dig med PR-, rekryterings-, mässbyggnads-, bankett- och eventansvarig Ansvara för intygen till funktionärer och koordinatorer under posten Personliga samtal o Diskutera med PL ang. tillägg FA och kostnad o Marknadsföra samtalen Kontakt med PR-ansvarig o Bokningssystemet m. IT-ansvarig o Schemalägga samtalen o Vilka rum som ska bokas (Wallenberg och C-huset) Kontakt med schemaläggare

38 Sida 32 av 38 o Samarbeta med Sponsringsansvarig för att göra rummen mer bekväma Receptionerna (C- och B-huset) o Inreda receptionerna, skyltar o Lämna checklista till vpl när mässdagen är över o Instruera på stormöte om utlämning av välkomstkuvert och incheckning av företag o Sammanställa välkomstbrev till företag med anmälningsansvarig Kontakt med anmälningsansvarig, information om baspaket Kontakt med godsansvarig och PL priser för tillägg o Besöksgarderober o Lista allt som behövs till receptionerna Prata med sponsringsansvarig om goodiebags osv. o Huvudreception (C-huset) ingång 12:00 dagen innan mässan o Samlad info i pärmar till alla receptioner o Material till receptionerna (tejp, extra namnskyltar osv.) o Schemalägga receptionsvärdar Information till inbjudningar m. grafiskform, anmälningsansvarig och rekryteringsansvarig Handboken (texterna) till rekryteringsansvarig o Praktisk info o Besökare på mässan o Välkomstkuvert till företag o Städning m. mässbyggnadsansvarig och rekryteringsansvarig o Kontaktuppgifter m. rekryteringsansvarig o Transportsidan o Logistik Faktureringsmaterial till PL o Kontakt med anmälnings-, bankett och mässbyggnadsansvarig Faktureringsmaterial till PL Transport o Parkeringstillstånd 21 och 22 januari med grafiskt ansvarig LTU Luleå Airport Meddela PG/LARV-crew vilka parkeringsplatser som gäller o Bokningssystem med IT-ansvarig o Transport för Off-campus-studenter som vill besöka LARV o Hyra in bilar och bussar och fixa en bensindeal med sponsringsansvarig o Bussrutt o Kontakta bussbolag, t.ex. LLT Alviks Trafik Rekryteringsansvarig Rekryteringsansvarig för samordningen av funktionärer och koordinatorer o Diskutera ihop med receptions-, gods-, företagsvärds-, mässbyggnads-, bankett- och eventansvarig o Diskutera med PR-ansvarig o Ansvarig för samordning av rekryteringslunchen (tillsammans med PR) PP-presentation Systemsupport Boka lokal C305 Sammanställa handboken till engagerade (ta in texterna från): o Framsida och Layout: Grafiskt ansvarig o Praktisk info: Reception o Säkerhetssida: Mässbyggnad

39 Sida 33 av 38 o Besökare på mässan: Reception o Aktiviteter: Projektgrupp (PG) o Transport: Reception o Bankett och inlogg på nätverk: Bankett & IT-ansvarig o Mässkarta B och C: Mässbyggnad o Tider för företagsvärdar: Rekryteringsansvarig o Välkomstkuvert till företag: Reception o Gods: Gods o Städning: Mässbyggnad, Reception och Rekryteringsansvarig o PG tackar för medverkan: PL o Kontaktuppgifter: Företagsvärdsansvarig och Reception Rekrytering av två koordinatorer Skriva arbetsbeskrivningar till koordinatorer Rekrytering av företagsvärdar o Diskutera ihop med PR-, anmälnings-, gods-, mässbyggnads- och eventansvarig Ansvarar för intyg till funktionärer under posten Utbildning för företagsvärdarna m. anmälningsansvarig Gå igenom FA med anmälningsansvarig o Vad ingår i baspaktet Tröjor(i rätt storlekt) till företagsvärdarna Kontrollera med IT hur anmälningssystemet för företagsvärdarna fungerar Kolla så att all info på hemsidorna stämmer med vad som gäller för företagsvärdar HSP och företagsvärds matchning (PRIO) Stormöte någon dag innan mässan m. PG Goodiebags till engagerade o Kontakt med spons Fotografering av de engagerade till webkatalogen m. grafiskform Matcha företagsvärdar med företagen o Nytt prioriteringssystem Innovationsrummet m. PL och anmälningsansvarig Ansvarig för avtackningen av LARV-crew tillsammans med PL

40 Bilaga Kårstyrelsemöte 1 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till projektgruppen för LARV 2015 Projektledaren för LARV 2015 lägger fram personerna nedan som förslag till LARV 2015 Projektgrupp Företagsgruppen Anmälningsansvarig Erik Bruce Sponsringsansvarig Henrik Josefsson Eventansvarig Moa Skan Servicegruppen Receptionsansvarig Sophia Caspár Bankettansvarig Anna Runnerstam Rekryteringsansvarig Pernilla Malmgren Mässbyggnadsgruppen Mässbyggnadsansvarig Patrik Emanuelsson Godsansvarig Vakant 1.4. PR-gruppen PR-ansvarig Vakant IT-ansvarig Mattias Marklund Grafiskt ansvarig Jesse Saukkokoski Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

41 Ansökan till sektionsfonden Styrelse-tröjor Sökt av: Sektionen för Industriell Ekonomi Sökt belopp: XX SEK Bakgrund I slutet av augusti medverkar I-sektionsstyrelsen under flera event under nolle-perioden. Då är tanken att synas och sticka ut ur mängden, dels för att öka medvetenheten om sektionen och dels för att väcka intresse för engagemang hos nya studenter. Man önskar även öka igenkännhets-faktorn i syfte att uppmuntra nya studenter att komma fram och ställa frågor om allt de kan tänkas fundera över under sin första tid på Luleå tekniska universitet. Förutsättningar För att sticka ut i mängden och möjliggöra exponering av styrelseaktiva med möjlighet att svara på frågor om allt från Teknologkåren till sektionen behöver styrelsen köpa in styrelsespecifika tröjor. Tröjorna gör det möjligt för studenter att känna igen samtliga styrelse-medlemmar samt att skapa en enhetlig ledningsgrupp. Styrelsetröjorna kommer att ha 2 stycken tryck, ett med teknologkårens logotyp och ett med I-sektionens logotyp, för på så vis påvisa att teknologkåren och sektionsföreningarna hör samman. Den ovanstående kostnaden ryms inte i vår normala budget och därför söker vi nu bidrag för kostnaderna. Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 1(2)

42 Ansökan till sektionsfonden Budget Intäkter( st( kr( (((((((summa( Sponsring)TKL)) 11) 400) )))))))))))4400) ) ) ) ) Summa(Intäkter( (( (( 4400( ) ) ) ) ) ) ) ) Kostnader( )) )) (((((((((((( summa(( Tröjor) ) ) )))))))))23000) Tryck) )))))))))21400) Summa(kostnader( )(( )(( ((((((((34400( ) ) ) ) ) Resultat( )(( )(( ) 0(!! Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 2(2)

43 Bilaga Kårstyrelsemöte 1 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 Utdelning investeringsfonden Då nya datorer (MacBook Air) köpts in till Teknologkårens arvoderade behövs även nya tillbehör. Tillbehör Apple Produkt Antal Kommentar Adapter MDP-VGA 3 st Adapter MDP-DVI-D Ställ 6 st HD138ZM/A Tangentbord 6 st MB110S/B Mus 6 st MB829Z/A Fodral 6 st Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post:

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20 2013-09-09 Ansökan till sektionsfonden Sökt av: Sektionen för Industriell ekonomi Sökt summa: 5000-10000 kr Bakgrund Sektionen för industriell ekonomi

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23 Victor Bjälke 2014-09-23 Ansökan till sektionsfonden Sidan 1 av 2 Ansökan till sektionsfonden Skaljackor avsedda för BRINNs medlemmar Bakgrund BRINN

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-08-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-08-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-08-20 Tomas Vannucci Informationsenhetens ordförande 13/14 Johan Albihn Sociala enhetens ordföranden 13/14 2013-08-01 Marknadsföringsplan Sida 1 av 5 Bilaga

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Organisationsschema för projektgruppen 2013

Organisationsschema för projektgruppen 2013 STOCKHOLM, 2013-01-10 Sida 1 (6) Organisationsschema för projektgruppen 2013 LOGISTIK OCH SYSTEM Logistik och systemgruppens primära uppgift är att ansvara för planeringen och genomförandet av det operativa

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 Bilaga 2 Kårstyrelsemöte Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till kunskapsmentorer för teknologkåren Projektledaren för Kunskapsmentorerna

Läs mer

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14 2014-08-22 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Produktportfölj Uniaden 2018

Produktportfölj Uniaden 2018 Produktportfölj Uniaden 2018 Uniaden är namnet på Umeå kommuns största studentdrivna näringslivsprojekt som årligen arrangeras vid Umeå universitet och är i dagsläget Sveriges bredaste arbetsmarknadsdag

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Reglemente. Antaget 2013-04-12

Reglemente. Antaget 2013-04-12 Antaget 2013-04-12 Innehållsförteckning Förtext... 3 Organisation... 3 2.1 Organisationens olika enheter... 3 2.2 Styrelsens sammansättning och arbetsordning... 4 2.3 Utskottens sammansättning och arbetsordning...

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Delegationsordning för Konstkåren

Delegationsordning för Konstkåren Delegationsordning för Konstkåren Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 I Konstkårens delegationsordning framgår uppgifter och befogenheter för Konstkårens organ. (Konstkårens stadga 3.2) Bärande tankar Konstkåren

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14 2015-05-26 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

PM: THS grafiska profil. Regelverk

PM: THS grafiska profil. Regelverk PM: THS grafiska profil Regelverk Skapat av Helen Silvander 2008 Sid 2(9) Innehåll Innehåll... 2 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

CHARM. Produktkatalog

CHARM. Produktkatalog CHARM Produktkatalog 2017 INNEHÅLL VÅRA PAKET TILLVAL: Mässa Event Marknadsföring Sponsring 2 4 5 6 7 Välkommen till CHARM 2017! Stort tack för Er anmälan till mässan. Det ska bli ett nöje att få träffa

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Teknologkårens styrelse Bilaga 42.1.1 Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och

Läs mer

Antagen av fullmäktige HTS har möjlighet till sopsortering och skall därför utnyttja detta i möjlig utsträckning.

Antagen av fullmäktige HTS har möjlighet till sopsortering och skall därför utnyttja detta i möjlig utsträckning. Miljö; 1 Sophantering 2 Inköp för kårens räkning Antagen av fullmäktige 2016-05-24 HTS har möjlighet till sopsortering och skall därför utnyttja detta i möjlig utsträckning. HTS strävar efter rättvise-

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14 2014-10-23 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Sida 1 av 14. Maskinteknologsektionens reglementessamling. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida:

Sida 1 av 14. Maskinteknologsektionens reglementessamling. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: Sida 1 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 4... 4 Ansvarighet... 4 Befogenheter...

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KONGLIGA KEMISEKTIONEN Produktportfölj KTH Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KNUT 2016/2017 Innehåll Produktportföljens innehåll... 2 Evenemang... 2 Allmänt... 2 Lunchföreläsning... 2 Studiebesök...

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 Bilaga 82.1.1 Kårstyrelsemöte 9-13/14 Sammanträdesdatum 2014-06-19 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan 2014-2015 Denna verksamhetsplan bygger direkt

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

2014-08-22. LinTek Beslutsdokument - Styrelsen

2014-08-22. LinTek Beslutsdokument - Styrelsen 2014-08-22 LinTek Beslutsdokument - Styrelsen En uppdaterad prisbild för bland annat Utediscot och personal samt behov av anpassning till den nya verksamhetsformen med extern kårstyrelse har gjort att

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

Ekonomiguide. Del 1 - Budget

Ekonomiguide. Del 1 - Budget Ekonomiguide Del 1 - Budget Innehållsförteckning Årsbudget 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av årsbudgetmallen 4 Budgetens segment 5 Dokumentets kodning 7 Utskottsbudget 8 Vad, vem, varför? 8 Förklaring

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017

Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplan 2016/2017 Studentsektionen Sesam Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplanen är utarbetad utifrån den verksamhetsplan som Örebro studentkår har gällande hela organisationen i upplägg och

Läs mer

Protokoll 9 13/14, Sammanträdesdatum: Tid: 12:54 14:38 Plats: B1309 Hoppesalen. Teknologkårens styrelse. Ledamöter N/L Kommentar

Protokoll 9 13/14, Sammanträdesdatum: Tid: 12:54 14:38 Plats: B1309 Hoppesalen. Teknologkårens styrelse. Ledamöter N/L Kommentar Ledamöter N/L Kommentar Oscar Kööhler KO N Linus Persson VO N Joakim Brahed UO N Maxime Koitsalu UvO L Johan Albihn SO N Tomas Vannucci INFO N t.o.m. 13:56 Therése Sveitz AO N Övriga närvarande Axelina

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Maskinteknologsektionens reglementessamling

Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 1 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 4 Syfte... 4 Ansvarighet...

Läs mer

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid: Plats:A3101a

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid: Plats:A3101a Närvarande Arvid Marklund Lucas Asplund Oskar Tengberg Emma Nordekvist Carl Ekberg Philip Skånberg Erika Holmgren Tove Audhav Jonas Dahlgren Ordförande Vice Ordförande Kassör Utbildningsbevakningssamordnare

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer