FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB 2007-11-27"

Transkript

1 FIA 1(12) Utvärdering av FIA-projektet Rosevo AB

2 FIA 2(12) Utvärdering av FIA-projektet Innehåll: 1. Inledning 2. Kort om projektets organisation och arbetssätt 3. Syfte med utvärderingen 4. Arbetssätt för utvärderingen 5. Utvärdering av projektmålen 6. Utvärdering av processen 7. Framgångsfaktorer / checklista

3 FIA 3(12) Utvärdering av projektet Funktionshindrade i arbete (FIA) 1. Inledning FIA är ett EU-projekt som vänder sig till intellektuellt funktionshindrade som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden i Dalarna. Projektet har bedrivits från 1 augusti 2005 till 30 november Projektet har tre syften/mål: % av deltagarna ska gå vidare i arbete (av de som avslutat sin utbildning i projektet). 2. Ge intellektuellt funktionshindrade ett högre människovärde genom att känna sig behövda på arbetsmarknaden samt att de får en möjlighet att bidra till den gemensamma välfärden. 3. Ge organisationer och myndigheter kunskaper kring funktionshindrades introduktion i arbetslivet. Projektledningen (Per Morelius och Kenneth Dahlström) har tagit del av denna rapport och deras synpunkter har inarbetats i texten. 2. Kort om projektets organisation och arbetssätt 2.1 Projektorganisation Styrgrupp: Kenneth Dahlström, Vuxenutbildningen i Borlänge kommun Lena Nilsson Ordell, Försäkringskassan i Dalarna Karin Paulsson, och sedan 1 mars 2006 Pia Sellström, LAN, Rosevo AB Projektledare: Per Morelius Kursledare: Tre heltidstjänster Företagsledare/handledare: På företagen där den praktiska utbildningen sker engageras företagsledaren och en handledare som har det direkta utbildningsansvaret för den mottagna kursdeltagaren. Extern utvärderare/handledare:, Rosevo AB

4 FIA 4(12) 2.2 Projektfaser Fas 1 omfattar fem veckor (för grupp 1-4) där kursdeltagarna får en grundläggande utbildning/träning som stärker dem inför den företagsförlagda utbildningen. För grupp 5 förlängdes fas 1 till 10 veckor. Fas 1 användes också till att kartlägga deltagarnas starka och svaga sidor. Fas 2 utgörs av en utbildningsperiod på företag. Beslut om en kursdeltagares övergång till fas 2 styrs av projektmedlemmarnas bedömning av deltagarens förmåga att klara en placering på ett företag samt tillgången på en lämplig utbildningsplats. 2.3 Kursdeltagare Deltagare tas in gruppvis i fem omgångar med två till tre månaders mellanrum. 3. Syfte med utvärderingen Syftet med utvärderingsarbetet har varit att: Följa upp om projektets syfte/mål uppnås. Kontinuerligt följa upp hur projektet fortgår. Löpande förmedla utvärderingsresultat till projektledningen. Löpande ge förbättringsförslag på projektets genomförande. 4. Arbetssätt för utvärderingen 4.1 Inledning Följande arbetssätt har jag använt för att samla in uppföljningsinformation: Intervjuer med deltagarna. Intervjuer och möten med personalen. Intervjuer med arbetsgivare. Intervjuer med handläggare på Arbetsförmedlingen (Af), ansvarig på Försäkringskassan (FK) och ansvarig på Länsarbetsnämnden (LAN) Medverkan på styrgruppsmöten Samtal med projektledningen 4.2 Intervjuer / möten med deltagarna Jag har träffat de fem grupperna en gång under den tredje veckan av kursen. Deltagarna fick då utvärdera kursen muntligt i en intervju med mig under ca 20 minuter per deltagare. Efter ett halvår träffade jag en mindre grupp deltagare som fick ge sin syn på projektet. I slutet av projektet har jag intervjuat 10 deltagare, några via telefon och några via besök, om vad kursen givit dem. Utfallet av dessa intervjuer var mycket likartat varför jag valde att inte intervjua fler, för att i stället ägna tiden åt intervjuer med personalen, som kunde reflektera över deltagarnas utveckling.

5 FIA 5(12) 4.3 Intervjuer / möten med personalen Personalen (projektledaren och kurshandledarna) har jag träffat 13 gånger från kursstart. Tätare träffar under första året och sedan cirka två gånger per termin. 4.4 Intervjuer med arbetsgivare Jag har pratat med elva arbetsgivare (chefer/handledare) under och efter praktik- /utbildningsperioden. 4.5 Möten med myndigheter Intervju har gjorts med deltagare i styrgruppen (från Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden) i slutet av projektet. Jag har även pratat med två handläggare från Arbetsförmedlingen. 5. Utvärdering av projektmålen Mål 1: 40 % av deltagarna ska gå vidare i arbete (av de som avslutat sin utbildning i projektet). 15 av 19 (som genomgått sin utbildning) har gått vidare till arbete, d.v.s. 79 %. Eftersom projektet fortsätter (7 stycken under andra former och annan finansiering) kan det bli fler deltagare som kommer ut i arbete närmaste månaderna. Mål 2: Ge funktionshindrade ett högre människovärde genom att känna sig behövda på arbetsmarknaden samt att de får en möjlighet att bidra till den gemensamma välfärden. 52 personer har fått möjlighet att pröva och testa sina möjligheter att skaffa sig en utbildning på en arbetsplats. 19 ungdomar har hittills genomfört utbildningen. De deltagare som gått vidare till arbete känner att de har lyckats. I intervjuerna har det framkommit att de som fått arbete är mycket nöjda. De som genomfört utbildning och inte fått arbete, är mer uppgivna. Det verkar som om de inte alltid ser de stora framsteg de gjort. Jag tolkar att flera tycker att de är tillbaka på ruta ett. Gråskalan är inte så stor för en del i gruppen, antingen svart eller vitt. Mål 3: Ge organisationer och myndigheter kunskaper kring funktionshindrades introduktion i arbetslivet. Projektdeltagare och lärare i projektet har fått stora kunskaper kring funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden. Arbetsgivare, representanter från Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan har också fått större kunskap kring detta. En rikskonferens anordnades i november 2007 med cirka 100 deltagare från hela Sverige där erfarenheter från FIA-projektet och andra projekt presenterades. Genom detta har det skett en stor spridning av vunna kunskaper.

6 FIA 6(12) 6. Utvärdering av processen 6.1 Inledning Syftet med att löpande utvärdera arbetsprocessen är att: Kontinuerligt följa upp hur projektet fortgår. Löpande förmedla utvärderingsresultat till projektledningen. Löpande ge förbättringsförslag på projektets genomförande. 6.2 Deltagarnas synpunkter Fas 1 (de första 5 veckorna): Jag träffade alla deltagare, ca 15 minuter per deltagare. Jag hade en ganska fri diskussion där jag frågade dom om vad de tyckte om kursen, vad som var bra, respektive något som kunde vara bättre. Eftersom det var första träffen så ville jag inte ha en så styrd utvärdering utan deltagarna fick ta upp det som kändes aktuellt för dem. De flesta (4 grupper av 5) har varit mycket nöjda med de första 5 veckorna. Jag har träffat 52 deltagare i vecka 3 och då har var och en fritt kunnat berätta hur de har upplevt den första tiden. Gruppen och grupptillhörigheten har varit viktig för motivationen och tryggheten för merparten av deltagarna. De har känt sig respekterade både av gruppen och personalen. De flesta har tyckt att personalen (kursledarna) har varit mycket bra (snälla, hjälper till mm). De flesta har varit positiva till innehållet och kursupplägget. Flera säger att det är bra att få en vardag så att det blir skillnad på vardag och helgdag. Dataundervisningen har av de flesta upplevts positiv. Det har inte varit samma lärare på alla grupperna och undervisningen har därigenom varit av varierande kvalitet. En del av deltagarna har haft så låga förkunskaper att det skulle behövts mer individuell handledning. Vissa deltagare har upplevt att det i slutet av fas 1 har varit jobbigt och nervöst i avvaktan på att kursledningen skulle hitta en utbildningsplats på företag. Fas 2 - Utbildningsperioden på företag: Fas 2 har sett olika ut för deltagarna. En del har klarat av sin utbildning, en del har fått arbete, en del har haft plats men ej klarat utbildningen, några har slutat i förväg, några har slutat innan de fått plats. Mer statistik finns i projektrapporten. En deltagare säger att han tycker han har gjort ett bra jobb men är uppgiven eftersom han inte får någon anställning i affären. En annan deltagare har hoppat av men ser att det berott på hennes egna val. En del som varit ute på en arbetsplats och ej fått ett arbete efteråt, ser det ibland som ett misslyckande Deltagarna har upplevt att det har varit mycket lätt att få kontakt med sina kursledare. Några har uttryckt att de har gillat någon framför den andre.

7 FIA 7(12) 6.3 Personalens synpunkter Fas 1 (de första 5 veckorna): De deltagare som haft en besvärlig social situation, eller stora fysiska / psykiska besvär har inte kommit vidare i detta projekt. Deltagarna hade färre funktionshinder i de första grupperna. I grupp 3 blev det ingen gruppkänsla, det blev aldrig en grupp. Ett par av deltagarna upplevdes av de övriga som påfrestande och det fanns mer funktionshinder än i de andra grupperna vilket har påverkat gruppkänslan och deltagarnas nöjdhet. Det har känts bra för personalen att ha kontinuerliga utvärderingsmöten. De har gett en möjlighet att stanna upp och reflektera. Efter grupp 5 (som var inne 10 veckor istället för 5) gjorde vi en utvärdering i personalgruppen, eftersom detta upplägg var annorlunda. Detta har varit bra i grupp 5: Arbetsmiljöavsnittet har ingått i fas 1, istället för i fas 2. Eleverna har jobbat i sin egen takt. Upplägg med 10 veckor fas 1 gör att personalen hinner leta och förbereda för utbildningsplatsen på företaget. Gruppen får mer tid tillsammans och har haft tid att hantera problem och konflikter, vilket gett ett bra klimat i slutändan. Ämnet bild har varit ett sätt att jobba praktiskt. Asken har varit bra genomförare. Lokalerna har varit bättre efter det att projektet fick egna lokaler med bättre luft mm. Projektgruppen har haft ett bra samarbete samt i högre grad fått personliga ansvarsområden. Flera studiebesök har gjorts med utgångspunkt från deltagarens yrkesönskning. För att hitta rätt plats för respektive deltagare så skulle det behövas mer tid och möjlighet att se dem i aktion och se vad de klarar, innan de går ut på ett företag. Fas 2 - Utbildningsperioden på företag: Kursledarna har jobbat otraditionellt och har försökt hitta en lösning för alla deltagare. Processen med att leta företag och lämpliga utbildningsplatser är en tålamodsprövande del av projektet. Att hitta rätt nisch för respektive individ, att hitta företag, att hitta ansvariga, att få nej, att få vänta på besked, att börja om från början osv. Här har personalen varit ett stöd för varandra. Det har varit viss kontakt med föräldrarna, där det funnits behov. Cirka 6 föräldrar har varit i kontakt med FIA. Ofta har de ringt när aktivitetsstödet håller på och går ut. De föräldrar som inte vill se att deras ungdom har ett funktionshinder, blir ett problem för ungdomen och dess möjligheter att lyckas med arbetet. Å andra sidan har föräldrarna kämpat för att de ska få en diagnos och med detta ett ekonomiskt stöd.

8 FIA 8(12) 6.4 Arbetsgivarnas synpunkter De flesta arbetsgivare har varit positiva till att ta emot deltagare på arbetsplatsen. I vissa fall har det varit mycket krångel med deltagaren (frånvaro mm) som gjort att företaget avslutat platsen. Genom att det är en utbildning på arbetsplatsen så ligger ansvaret på arbetsgivaren att se till att deltagaren får det dom ska ha enligt den gemensamt uppgjorda utbildningsplanen. I maj 2007 gjordes en muntlig och skriftlig utvärdering med 7 arbetsgivare (på en handledarträff). Där framkom att en handledare inte fått information om deltagarens funktionshinder. Alla har upplevt ett mycket bra stöd från kursledarna. De har alla varit mycket tillgängliga och hjälpsamma. De företag som haft kvar deltagaren över längre tid har alla sett hur ungdomen utvecklats i arbetet, blivit mer social, förbättrat arbetstiderna. Många ser att deltagaren blivit mer självständig men ändå alltid kommer att behöva kontinuerlig handledning. Flera av handledarna vittnar om att deltagaren ofta är sjuk. Vissa företag har sagt att personalen har börjat ledsna på att tar mycket tid att handleda. En handledare får frågan: Hur har det varit med XX? Han svarar: Ömsom vin ömsom vatten. Detta beror mycket på att deltagaren varit borta mycket (ca en tredjedel). Det har dock blivit bättre så nu har han fått en anställning. Jag frågar: Varför? Handledaren svarar: Var ska han annars ta vägen? Det finns hos många arbetsgivare ett socialt intresse och vilja till att hjälpa människor till ett arbete. Samtidigt tar det mycket kraft och energi att handleda och stötta ungdomen. Det har varit svårt att få loss arbetsgivare och handledare på företagen till handledarträffar. Kanske skulle det ha prövats fler varianter av handledarträffar? T ex att ha korta möten på 1-2 timmar istället för endagsträffar. Någon handledare har saknat handledarutbildning. Vissa arbetsplatser har behövt någon typ av hjälpmedel för deltagaren. I ett fall dröjde det lång tid innan det kom på plats. 6.5 Myndigheternas synpunkter Deltagarna i styrgruppen är mycket nöjda med FIA-projektet och dess resultat. Handläggare från arbetsförmedlingen har blivit berörda av FIA när det har varit tal om en lönebidragsanställning eller trygghetsanställning (om inte FIA funnits så hade inte dessa deltagare varit aktuella för Arbetsförmedlingen eftersom de inte står till arbetsmarknadens förfogande). Här får projektledaren många lovord genom det förarbete som bedrivits innan arbetsförmedlingen kommer in i diskussionen. Per har förberett allt väl utan att lova något för arbetsgivaren eller deltagaren. Det har varit bra bedömningar som Af fått. En arbetsförmedlare säger att i några fall har arbetsgivaren trott att de skulle få mer i bidrag, när handläggaren från Af skulle slutförhandla lönebidraget. En annan arbetsförmedlare saknar dokumentation på de som inte gick vidare. Genom FIA-projektet har således flera deltagare fått en utredning på hur de klarar ett arbete eller ej. Detta resultat är viktigt att förmedla vidare till respektive myndighet. På frågan om hur Af ska göra framöver med denna målgrupp så vet de inte riktigt, eftersom arbetsmarknadsverket är utsatta för en omorganisation och förändring. Kanske det blir Af Rehab som de kan få hjälp av, säger en av handläggarna.

9 FIA 9(12) Försäkringskassan har inte tidigare haft något att erbjuda denna grupp. Resultatet har fått styrgruppens representant att tänka till kring hur den egna myndigheten arbetar med denna grupp. Det har bra att kombinera FIA med aktivitetsersättning. Kanske ha en arbetslöshetsförsäkring istället eftersom aktivitetsersättningen konserverar läget. Efter det att ungdomen fyllt 30 år så blir det sjukersättning och då finns inget stöd till aktiviteter. Kanske kan halvfartsjobben vara nåt för denna grupp. På försäkringskassan har aktivitetssamordnarna tagits bort under projektets gång och deras uppgifter kommer att ligga på handläggarna framöver. Detta kommer antagligen att bli en försämring för denna målgrupp som tidigare upplevt ett bra stöd från aktivitetssamordnarna. Alla är överens om att denna grupp kräver mycket samverkan mellan de olika aktörerna och att det kräver specialkompetens. Det har funnits en skepsis till projektet från vissa håll. 6.6 Utvärderarens synpunkter Fas 1 (de första 5 veckorna): I fas 1 är det viktigt att bygga upp en förtroendefull relation mellan deltagare och personal. Detta kitt är viktigt för deltagarens fortsatta motivation och lust för fortsätta sin väg mot sin vision och sina mål. För att lyckas med alla typer av projekt så är en framgångsfaktor att ha en bra organisation, ett gott samarbete och ett bra arbetsklimat i personalgruppen, styrgruppen och andra grupper i projektet. Detta goda klimat kommer inte automatiskt utan byggs upp av en struktur och ett förhållningssätt; att vara med så tidigt som möjligt i processen, planeringsmöten, handledning, roliga personalaktiviteter och tydlig ansvarsfördelning. Det är också bra att det finns både kvinnlig och manlig personal. Fas 2 - Utbildningsperioden på företag: I introduktionen är det viktigt att informera både chef och handledare på företaget om upplägget och deltagarens funktionshinder. Det skadar inte att göra det flera gånger eftersom denna information måste gå fram till både chef och handledare. Det finns hos många arbetsgivare ett socialt intresse och vilja till att hjälpa människor till ett arbete. Samtidigt tar det mycket kraft och energi till att handleda och stötta ungdomen. Processen är lång från att utbildningsplatsen startar till att en lösning med en anställning hittas. I några fall krävdes 3 utbildningsplatser innan man hittade en arbetsgivare som ville anställa den funktionshindrade ungdomen. En lång tid hos ett företag skapar en relation mellan handledare och ungdomen vilket bidrar till att företaget vill göra en anställning.

10 FIA 10(12) 7. Framgångsfaktorer / checklista Som en sammanfattning av utvärderingen har jag nedan sammanställt en checklista över framgångsfaktorer för ett projekt av detta slag. Förteckningen upptar de viktigaste aktiviteterna och förutsättningarna utan att i detalj beskriva hur de genomförs. 1. Förberedelserna och rekrytering av deltagare Planering och förankring med berörda myndigheter. Rekrytering av projektledare och kursledare med de personliga egenskaper som krävs (se nedan). Styrgruppen informeras tidigt och görs delaktig i projektet. Tydlig projektbeskrivning och budget som är förankrade i kommunen, länsarbetsnämnden och försäkringskassan. Rekrytering av deltagare med utgångspunkt från beskriven målgrupp. Intervjun med deltagaren för att denne ska få en tydlig bild av utbildningen. Försäkringskassan överlämning (bl.a. information om deltagarens handikapp). 2. Upplägg och innehåll Bygga på gruppen och gruppkänslan i fas 1. De flesta deltagare blir motiverade av finnas med i en grupp. Teori och upplägg som lockar deltagarna, t ex data / IT-lektioner blandat med hälsa, kommunikation och samhällsinslag. En gemensam aktivitetsdag i veckan för de som är på utbildningsplats och de som inte fått någon plats. Väntetiden får inte bli för lång mellan fas 1 och 2. En individuell utbildningsplan som lever och som är känd hos deltagare och företag, och som kan påverkas av alla parter. Individuella lösningar. Se varje individ. Även kunna hjälpa deltagaren med praktiska saker, som t ex utebliven eller omförhandlad aktivitetsersättning, vilket blir ett hinder i processen. Tiden för respektive person bör vara flexibel utifrån handikapp och behov. Trevliga och bra kurslokaler, med bra ventilation och utrymme. Dålig luft och ventilation resulterar i en onödig sänkning av energi och motivation (ofta på ett omedvetet plan). 3. Kursledarnas kompetens och förhållningssätt Försäljarkompetens, d.v.s. personalen i arbetslaget måste vara mycket duktiga på att fixa utbildningsplatser på företag samt att ha en bra kontakt med handledare och arbetsgivare. Kännedom om näringslivet och olika branscher i arbetslaget. Viktigt att alla fungerar tillsammans. Problem kan tas upp på löpande utvärderingsmöten. Att sitta tillsammans lokalmässigt och ha roligt ihop bidrar till det goda arbetsklimatet. Trygga och respektfulla kursledare som stödjer deltagaren. Det är viktigt att kunna vara tyst och lyssna. Kontinuitet i personalgruppen.

11 FIA 11(12) Mix i personalgruppen, olika erfarenheter och kompetenser. En viktig egenskap är att vara optimistiskt lagd. Kunskap kring deltagarnas handikapp och funktionshinder måste ges åt kursledarna. I fas 1 är det viktigt att bygga upp en förtroendefull relation mellan deltagare och personal. Detta kitt är viktigt för deltagarens fortsatta motivation och lust för fortsätta sin väg mot sin vision och sina mål. Tålamod, tålamod och tålamod 4. Resurser och tid Deltagarnas förändringsprocesser tar mycket lång tid, vilket betyder att vissa deltagare skulle behöva 2 år i projektet. Projekt på ett år räcker inte. Tillräcklig personaltäthet. Uppdragsgivarna/finansiärerna måste se satsade pengar som en investering som ger utdelning framöver. 5. Deltagarens engagemang, motivation och hälsa Det är viktigt att deltagaren har förstått och accepterat sitt handikapp. Kursledarna måst samtala med deltagaren om handikappet och dess begränsningar. Ibland tro på deltagarens önskemål och våga pröva, trots att man själv är skeptisk. God kost, sömn och hälsa är ett viktigt för målgruppen. Fysisk och mental träning bör ingå som kursmoment. Hela livssituationen påverkar framgången på utbildningsplatsen. 6. Arbetsplatsförlagda utbildningen Yrkesval/företag är kopplade till deltagarens möjligheter och vilja. Första kontakten (ofta via telefon) med företaget är viktig. Det gäller att få företagets representant nyfiken och villig att pröva en placering och samtidigt förmedla utmaningen i uppdraget. Val av handledare på företaget. Utbildningsplanen ska omfatta lämpliga teoretiska delar och inte bara praktik. Information om handikappet till ges till arbetsplatsen, gärna ihop med deltagaren. Hela personalgruppen på företaget bör bli informerad och involverad. Löpande stöd åt handledare och chef. Anskaffning av hjälpmedel och annan anpassning av arbetet med avseende på deltagarens handikapp. Se och glädjas åt framgångar i utbildningsplanens genomförande. Handledarträffar som läggs upp efter handledarnas behov. 7. Avslutning och efteråt Att sy ihop påsen på slutet, d.v.s. vara en länk mellan företaget och Af i eventuell lönebidragsanställning. Att kunna ge stöd till företaget och deltagaren även när det blivit en anställning. Vägledning och stöd även efter kursen är viktigt. Det är risk att tappa alla investeringar om man släpper stödet till ungdomen direkt efter projektets slut.

12 FIA 12(12) 8. Stöd från myndigheter Engagera samarbetspartners. Tillgång på lönebidrag för att kunna slutföra anställningarna. Beslutsfattare från myndigheterna bör informeras och engageras i projektet för att det ska kunna bli en förändring i rådande system och struktur i framtiden. 9. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering Löpande strukturerade projektmöten (projektledaren och utbildningsledarna). Löpande styrgruppsmöten. Löpande utvärderingsmöten gärna med en extern utvärderare/handledare. 10. Konjunkturen på arbetsmarknaden I projektplaneringen och fastställande av projektmål måste hänsyn tas till rådande konjunktur på arbetsmarknaden. Rosevo AB Falun

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kraftsamling Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Idén till projektet utvecklades genom diskussioner med

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-12 RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projektbenämning Chance 2 Change, 3.0 (C2C) Rapportering avser 2013-01-01 2013-06-30 (Delrapport 1) Bakgrund: Hösten 2010 identifierade

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer