FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB 2007-11-27"

Transkript

1 FIA 1(12) Utvärdering av FIA-projektet Rosevo AB

2 FIA 2(12) Utvärdering av FIA-projektet Innehåll: 1. Inledning 2. Kort om projektets organisation och arbetssätt 3. Syfte med utvärderingen 4. Arbetssätt för utvärderingen 5. Utvärdering av projektmålen 6. Utvärdering av processen 7. Framgångsfaktorer / checklista

3 FIA 3(12) Utvärdering av projektet Funktionshindrade i arbete (FIA) 1. Inledning FIA är ett EU-projekt som vänder sig till intellektuellt funktionshindrade som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden i Dalarna. Projektet har bedrivits från 1 augusti 2005 till 30 november Projektet har tre syften/mål: % av deltagarna ska gå vidare i arbete (av de som avslutat sin utbildning i projektet). 2. Ge intellektuellt funktionshindrade ett högre människovärde genom att känna sig behövda på arbetsmarknaden samt att de får en möjlighet att bidra till den gemensamma välfärden. 3. Ge organisationer och myndigheter kunskaper kring funktionshindrades introduktion i arbetslivet. Projektledningen (Per Morelius och Kenneth Dahlström) har tagit del av denna rapport och deras synpunkter har inarbetats i texten. 2. Kort om projektets organisation och arbetssätt 2.1 Projektorganisation Styrgrupp: Kenneth Dahlström, Vuxenutbildningen i Borlänge kommun Lena Nilsson Ordell, Försäkringskassan i Dalarna Karin Paulsson, och sedan 1 mars 2006 Pia Sellström, LAN, Rosevo AB Projektledare: Per Morelius Kursledare: Tre heltidstjänster Företagsledare/handledare: På företagen där den praktiska utbildningen sker engageras företagsledaren och en handledare som har det direkta utbildningsansvaret för den mottagna kursdeltagaren. Extern utvärderare/handledare:, Rosevo AB

4 FIA 4(12) 2.2 Projektfaser Fas 1 omfattar fem veckor (för grupp 1-4) där kursdeltagarna får en grundläggande utbildning/träning som stärker dem inför den företagsförlagda utbildningen. För grupp 5 förlängdes fas 1 till 10 veckor. Fas 1 användes också till att kartlägga deltagarnas starka och svaga sidor. Fas 2 utgörs av en utbildningsperiod på företag. Beslut om en kursdeltagares övergång till fas 2 styrs av projektmedlemmarnas bedömning av deltagarens förmåga att klara en placering på ett företag samt tillgången på en lämplig utbildningsplats. 2.3 Kursdeltagare Deltagare tas in gruppvis i fem omgångar med två till tre månaders mellanrum. 3. Syfte med utvärderingen Syftet med utvärderingsarbetet har varit att: Följa upp om projektets syfte/mål uppnås. Kontinuerligt följa upp hur projektet fortgår. Löpande förmedla utvärderingsresultat till projektledningen. Löpande ge förbättringsförslag på projektets genomförande. 4. Arbetssätt för utvärderingen 4.1 Inledning Följande arbetssätt har jag använt för att samla in uppföljningsinformation: Intervjuer med deltagarna. Intervjuer och möten med personalen. Intervjuer med arbetsgivare. Intervjuer med handläggare på Arbetsförmedlingen (Af), ansvarig på Försäkringskassan (FK) och ansvarig på Länsarbetsnämnden (LAN) Medverkan på styrgruppsmöten Samtal med projektledningen 4.2 Intervjuer / möten med deltagarna Jag har träffat de fem grupperna en gång under den tredje veckan av kursen. Deltagarna fick då utvärdera kursen muntligt i en intervju med mig under ca 20 minuter per deltagare. Efter ett halvår träffade jag en mindre grupp deltagare som fick ge sin syn på projektet. I slutet av projektet har jag intervjuat 10 deltagare, några via telefon och några via besök, om vad kursen givit dem. Utfallet av dessa intervjuer var mycket likartat varför jag valde att inte intervjua fler, för att i stället ägna tiden åt intervjuer med personalen, som kunde reflektera över deltagarnas utveckling.

5 FIA 5(12) 4.3 Intervjuer / möten med personalen Personalen (projektledaren och kurshandledarna) har jag träffat 13 gånger från kursstart. Tätare träffar under första året och sedan cirka två gånger per termin. 4.4 Intervjuer med arbetsgivare Jag har pratat med elva arbetsgivare (chefer/handledare) under och efter praktik- /utbildningsperioden. 4.5 Möten med myndigheter Intervju har gjorts med deltagare i styrgruppen (från Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden) i slutet av projektet. Jag har även pratat med två handläggare från Arbetsförmedlingen. 5. Utvärdering av projektmålen Mål 1: 40 % av deltagarna ska gå vidare i arbete (av de som avslutat sin utbildning i projektet). 15 av 19 (som genomgått sin utbildning) har gått vidare till arbete, d.v.s. 79 %. Eftersom projektet fortsätter (7 stycken under andra former och annan finansiering) kan det bli fler deltagare som kommer ut i arbete närmaste månaderna. Mål 2: Ge funktionshindrade ett högre människovärde genom att känna sig behövda på arbetsmarknaden samt att de får en möjlighet att bidra till den gemensamma välfärden. 52 personer har fått möjlighet att pröva och testa sina möjligheter att skaffa sig en utbildning på en arbetsplats. 19 ungdomar har hittills genomfört utbildningen. De deltagare som gått vidare till arbete känner att de har lyckats. I intervjuerna har det framkommit att de som fått arbete är mycket nöjda. De som genomfört utbildning och inte fått arbete, är mer uppgivna. Det verkar som om de inte alltid ser de stora framsteg de gjort. Jag tolkar att flera tycker att de är tillbaka på ruta ett. Gråskalan är inte så stor för en del i gruppen, antingen svart eller vitt. Mål 3: Ge organisationer och myndigheter kunskaper kring funktionshindrades introduktion i arbetslivet. Projektdeltagare och lärare i projektet har fått stora kunskaper kring funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden. Arbetsgivare, representanter från Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan har också fått större kunskap kring detta. En rikskonferens anordnades i november 2007 med cirka 100 deltagare från hela Sverige där erfarenheter från FIA-projektet och andra projekt presenterades. Genom detta har det skett en stor spridning av vunna kunskaper.

6 FIA 6(12) 6. Utvärdering av processen 6.1 Inledning Syftet med att löpande utvärdera arbetsprocessen är att: Kontinuerligt följa upp hur projektet fortgår. Löpande förmedla utvärderingsresultat till projektledningen. Löpande ge förbättringsförslag på projektets genomförande. 6.2 Deltagarnas synpunkter Fas 1 (de första 5 veckorna): Jag träffade alla deltagare, ca 15 minuter per deltagare. Jag hade en ganska fri diskussion där jag frågade dom om vad de tyckte om kursen, vad som var bra, respektive något som kunde vara bättre. Eftersom det var första träffen så ville jag inte ha en så styrd utvärdering utan deltagarna fick ta upp det som kändes aktuellt för dem. De flesta (4 grupper av 5) har varit mycket nöjda med de första 5 veckorna. Jag har träffat 52 deltagare i vecka 3 och då har var och en fritt kunnat berätta hur de har upplevt den första tiden. Gruppen och grupptillhörigheten har varit viktig för motivationen och tryggheten för merparten av deltagarna. De har känt sig respekterade både av gruppen och personalen. De flesta har tyckt att personalen (kursledarna) har varit mycket bra (snälla, hjälper till mm). De flesta har varit positiva till innehållet och kursupplägget. Flera säger att det är bra att få en vardag så att det blir skillnad på vardag och helgdag. Dataundervisningen har av de flesta upplevts positiv. Det har inte varit samma lärare på alla grupperna och undervisningen har därigenom varit av varierande kvalitet. En del av deltagarna har haft så låga förkunskaper att det skulle behövts mer individuell handledning. Vissa deltagare har upplevt att det i slutet av fas 1 har varit jobbigt och nervöst i avvaktan på att kursledningen skulle hitta en utbildningsplats på företag. Fas 2 - Utbildningsperioden på företag: Fas 2 har sett olika ut för deltagarna. En del har klarat av sin utbildning, en del har fått arbete, en del har haft plats men ej klarat utbildningen, några har slutat i förväg, några har slutat innan de fått plats. Mer statistik finns i projektrapporten. En deltagare säger att han tycker han har gjort ett bra jobb men är uppgiven eftersom han inte får någon anställning i affären. En annan deltagare har hoppat av men ser att det berott på hennes egna val. En del som varit ute på en arbetsplats och ej fått ett arbete efteråt, ser det ibland som ett misslyckande Deltagarna har upplevt att det har varit mycket lätt att få kontakt med sina kursledare. Några har uttryckt att de har gillat någon framför den andre.

7 FIA 7(12) 6.3 Personalens synpunkter Fas 1 (de första 5 veckorna): De deltagare som haft en besvärlig social situation, eller stora fysiska / psykiska besvär har inte kommit vidare i detta projekt. Deltagarna hade färre funktionshinder i de första grupperna. I grupp 3 blev det ingen gruppkänsla, det blev aldrig en grupp. Ett par av deltagarna upplevdes av de övriga som påfrestande och det fanns mer funktionshinder än i de andra grupperna vilket har påverkat gruppkänslan och deltagarnas nöjdhet. Det har känts bra för personalen att ha kontinuerliga utvärderingsmöten. De har gett en möjlighet att stanna upp och reflektera. Efter grupp 5 (som var inne 10 veckor istället för 5) gjorde vi en utvärdering i personalgruppen, eftersom detta upplägg var annorlunda. Detta har varit bra i grupp 5: Arbetsmiljöavsnittet har ingått i fas 1, istället för i fas 2. Eleverna har jobbat i sin egen takt. Upplägg med 10 veckor fas 1 gör att personalen hinner leta och förbereda för utbildningsplatsen på företaget. Gruppen får mer tid tillsammans och har haft tid att hantera problem och konflikter, vilket gett ett bra klimat i slutändan. Ämnet bild har varit ett sätt att jobba praktiskt. Asken har varit bra genomförare. Lokalerna har varit bättre efter det att projektet fick egna lokaler med bättre luft mm. Projektgruppen har haft ett bra samarbete samt i högre grad fått personliga ansvarsområden. Flera studiebesök har gjorts med utgångspunkt från deltagarens yrkesönskning. För att hitta rätt plats för respektive deltagare så skulle det behövas mer tid och möjlighet att se dem i aktion och se vad de klarar, innan de går ut på ett företag. Fas 2 - Utbildningsperioden på företag: Kursledarna har jobbat otraditionellt och har försökt hitta en lösning för alla deltagare. Processen med att leta företag och lämpliga utbildningsplatser är en tålamodsprövande del av projektet. Att hitta rätt nisch för respektive individ, att hitta företag, att hitta ansvariga, att få nej, att få vänta på besked, att börja om från början osv. Här har personalen varit ett stöd för varandra. Det har varit viss kontakt med föräldrarna, där det funnits behov. Cirka 6 föräldrar har varit i kontakt med FIA. Ofta har de ringt när aktivitetsstödet håller på och går ut. De föräldrar som inte vill se att deras ungdom har ett funktionshinder, blir ett problem för ungdomen och dess möjligheter att lyckas med arbetet. Å andra sidan har föräldrarna kämpat för att de ska få en diagnos och med detta ett ekonomiskt stöd.

8 FIA 8(12) 6.4 Arbetsgivarnas synpunkter De flesta arbetsgivare har varit positiva till att ta emot deltagare på arbetsplatsen. I vissa fall har det varit mycket krångel med deltagaren (frånvaro mm) som gjort att företaget avslutat platsen. Genom att det är en utbildning på arbetsplatsen så ligger ansvaret på arbetsgivaren att se till att deltagaren får det dom ska ha enligt den gemensamt uppgjorda utbildningsplanen. I maj 2007 gjordes en muntlig och skriftlig utvärdering med 7 arbetsgivare (på en handledarträff). Där framkom att en handledare inte fått information om deltagarens funktionshinder. Alla har upplevt ett mycket bra stöd från kursledarna. De har alla varit mycket tillgängliga och hjälpsamma. De företag som haft kvar deltagaren över längre tid har alla sett hur ungdomen utvecklats i arbetet, blivit mer social, förbättrat arbetstiderna. Många ser att deltagaren blivit mer självständig men ändå alltid kommer att behöva kontinuerlig handledning. Flera av handledarna vittnar om att deltagaren ofta är sjuk. Vissa företag har sagt att personalen har börjat ledsna på att tar mycket tid att handleda. En handledare får frågan: Hur har det varit med XX? Han svarar: Ömsom vin ömsom vatten. Detta beror mycket på att deltagaren varit borta mycket (ca en tredjedel). Det har dock blivit bättre så nu har han fått en anställning. Jag frågar: Varför? Handledaren svarar: Var ska han annars ta vägen? Det finns hos många arbetsgivare ett socialt intresse och vilja till att hjälpa människor till ett arbete. Samtidigt tar det mycket kraft och energi att handleda och stötta ungdomen. Det har varit svårt att få loss arbetsgivare och handledare på företagen till handledarträffar. Kanske skulle det ha prövats fler varianter av handledarträffar? T ex att ha korta möten på 1-2 timmar istället för endagsträffar. Någon handledare har saknat handledarutbildning. Vissa arbetsplatser har behövt någon typ av hjälpmedel för deltagaren. I ett fall dröjde det lång tid innan det kom på plats. 6.5 Myndigheternas synpunkter Deltagarna i styrgruppen är mycket nöjda med FIA-projektet och dess resultat. Handläggare från arbetsförmedlingen har blivit berörda av FIA när det har varit tal om en lönebidragsanställning eller trygghetsanställning (om inte FIA funnits så hade inte dessa deltagare varit aktuella för Arbetsförmedlingen eftersom de inte står till arbetsmarknadens förfogande). Här får projektledaren många lovord genom det förarbete som bedrivits innan arbetsförmedlingen kommer in i diskussionen. Per har förberett allt väl utan att lova något för arbetsgivaren eller deltagaren. Det har varit bra bedömningar som Af fått. En arbetsförmedlare säger att i några fall har arbetsgivaren trott att de skulle få mer i bidrag, när handläggaren från Af skulle slutförhandla lönebidraget. En annan arbetsförmedlare saknar dokumentation på de som inte gick vidare. Genom FIA-projektet har således flera deltagare fått en utredning på hur de klarar ett arbete eller ej. Detta resultat är viktigt att förmedla vidare till respektive myndighet. På frågan om hur Af ska göra framöver med denna målgrupp så vet de inte riktigt, eftersom arbetsmarknadsverket är utsatta för en omorganisation och förändring. Kanske det blir Af Rehab som de kan få hjälp av, säger en av handläggarna.

9 FIA 9(12) Försäkringskassan har inte tidigare haft något att erbjuda denna grupp. Resultatet har fått styrgruppens representant att tänka till kring hur den egna myndigheten arbetar med denna grupp. Det har bra att kombinera FIA med aktivitetsersättning. Kanske ha en arbetslöshetsförsäkring istället eftersom aktivitetsersättningen konserverar läget. Efter det att ungdomen fyllt 30 år så blir det sjukersättning och då finns inget stöd till aktiviteter. Kanske kan halvfartsjobben vara nåt för denna grupp. På försäkringskassan har aktivitetssamordnarna tagits bort under projektets gång och deras uppgifter kommer att ligga på handläggarna framöver. Detta kommer antagligen att bli en försämring för denna målgrupp som tidigare upplevt ett bra stöd från aktivitetssamordnarna. Alla är överens om att denna grupp kräver mycket samverkan mellan de olika aktörerna och att det kräver specialkompetens. Det har funnits en skepsis till projektet från vissa håll. 6.6 Utvärderarens synpunkter Fas 1 (de första 5 veckorna): I fas 1 är det viktigt att bygga upp en förtroendefull relation mellan deltagare och personal. Detta kitt är viktigt för deltagarens fortsatta motivation och lust för fortsätta sin väg mot sin vision och sina mål. För att lyckas med alla typer av projekt så är en framgångsfaktor att ha en bra organisation, ett gott samarbete och ett bra arbetsklimat i personalgruppen, styrgruppen och andra grupper i projektet. Detta goda klimat kommer inte automatiskt utan byggs upp av en struktur och ett förhållningssätt; att vara med så tidigt som möjligt i processen, planeringsmöten, handledning, roliga personalaktiviteter och tydlig ansvarsfördelning. Det är också bra att det finns både kvinnlig och manlig personal. Fas 2 - Utbildningsperioden på företag: I introduktionen är det viktigt att informera både chef och handledare på företaget om upplägget och deltagarens funktionshinder. Det skadar inte att göra det flera gånger eftersom denna information måste gå fram till både chef och handledare. Det finns hos många arbetsgivare ett socialt intresse och vilja till att hjälpa människor till ett arbete. Samtidigt tar det mycket kraft och energi till att handleda och stötta ungdomen. Processen är lång från att utbildningsplatsen startar till att en lösning med en anställning hittas. I några fall krävdes 3 utbildningsplatser innan man hittade en arbetsgivare som ville anställa den funktionshindrade ungdomen. En lång tid hos ett företag skapar en relation mellan handledare och ungdomen vilket bidrar till att företaget vill göra en anställning.

10 FIA 10(12) 7. Framgångsfaktorer / checklista Som en sammanfattning av utvärderingen har jag nedan sammanställt en checklista över framgångsfaktorer för ett projekt av detta slag. Förteckningen upptar de viktigaste aktiviteterna och förutsättningarna utan att i detalj beskriva hur de genomförs. 1. Förberedelserna och rekrytering av deltagare Planering och förankring med berörda myndigheter. Rekrytering av projektledare och kursledare med de personliga egenskaper som krävs (se nedan). Styrgruppen informeras tidigt och görs delaktig i projektet. Tydlig projektbeskrivning och budget som är förankrade i kommunen, länsarbetsnämnden och försäkringskassan. Rekrytering av deltagare med utgångspunkt från beskriven målgrupp. Intervjun med deltagaren för att denne ska få en tydlig bild av utbildningen. Försäkringskassan överlämning (bl.a. information om deltagarens handikapp). 2. Upplägg och innehåll Bygga på gruppen och gruppkänslan i fas 1. De flesta deltagare blir motiverade av finnas med i en grupp. Teori och upplägg som lockar deltagarna, t ex data / IT-lektioner blandat med hälsa, kommunikation och samhällsinslag. En gemensam aktivitetsdag i veckan för de som är på utbildningsplats och de som inte fått någon plats. Väntetiden får inte bli för lång mellan fas 1 och 2. En individuell utbildningsplan som lever och som är känd hos deltagare och företag, och som kan påverkas av alla parter. Individuella lösningar. Se varje individ. Även kunna hjälpa deltagaren med praktiska saker, som t ex utebliven eller omförhandlad aktivitetsersättning, vilket blir ett hinder i processen. Tiden för respektive person bör vara flexibel utifrån handikapp och behov. Trevliga och bra kurslokaler, med bra ventilation och utrymme. Dålig luft och ventilation resulterar i en onödig sänkning av energi och motivation (ofta på ett omedvetet plan). 3. Kursledarnas kompetens och förhållningssätt Försäljarkompetens, d.v.s. personalen i arbetslaget måste vara mycket duktiga på att fixa utbildningsplatser på företag samt att ha en bra kontakt med handledare och arbetsgivare. Kännedom om näringslivet och olika branscher i arbetslaget. Viktigt att alla fungerar tillsammans. Problem kan tas upp på löpande utvärderingsmöten. Att sitta tillsammans lokalmässigt och ha roligt ihop bidrar till det goda arbetsklimatet. Trygga och respektfulla kursledare som stödjer deltagaren. Det är viktigt att kunna vara tyst och lyssna. Kontinuitet i personalgruppen.

11 FIA 11(12) Mix i personalgruppen, olika erfarenheter och kompetenser. En viktig egenskap är att vara optimistiskt lagd. Kunskap kring deltagarnas handikapp och funktionshinder måste ges åt kursledarna. I fas 1 är det viktigt att bygga upp en förtroendefull relation mellan deltagare och personal. Detta kitt är viktigt för deltagarens fortsatta motivation och lust för fortsätta sin väg mot sin vision och sina mål. Tålamod, tålamod och tålamod 4. Resurser och tid Deltagarnas förändringsprocesser tar mycket lång tid, vilket betyder att vissa deltagare skulle behöva 2 år i projektet. Projekt på ett år räcker inte. Tillräcklig personaltäthet. Uppdragsgivarna/finansiärerna måste se satsade pengar som en investering som ger utdelning framöver. 5. Deltagarens engagemang, motivation och hälsa Det är viktigt att deltagaren har förstått och accepterat sitt handikapp. Kursledarna måst samtala med deltagaren om handikappet och dess begränsningar. Ibland tro på deltagarens önskemål och våga pröva, trots att man själv är skeptisk. God kost, sömn och hälsa är ett viktigt för målgruppen. Fysisk och mental träning bör ingå som kursmoment. Hela livssituationen påverkar framgången på utbildningsplatsen. 6. Arbetsplatsförlagda utbildningen Yrkesval/företag är kopplade till deltagarens möjligheter och vilja. Första kontakten (ofta via telefon) med företaget är viktig. Det gäller att få företagets representant nyfiken och villig att pröva en placering och samtidigt förmedla utmaningen i uppdraget. Val av handledare på företaget. Utbildningsplanen ska omfatta lämpliga teoretiska delar och inte bara praktik. Information om handikappet till ges till arbetsplatsen, gärna ihop med deltagaren. Hela personalgruppen på företaget bör bli informerad och involverad. Löpande stöd åt handledare och chef. Anskaffning av hjälpmedel och annan anpassning av arbetet med avseende på deltagarens handikapp. Se och glädjas åt framgångar i utbildningsplanens genomförande. Handledarträffar som läggs upp efter handledarnas behov. 7. Avslutning och efteråt Att sy ihop påsen på slutet, d.v.s. vara en länk mellan företaget och Af i eventuell lönebidragsanställning. Att kunna ge stöd till företaget och deltagaren även när det blivit en anställning. Vägledning och stöd även efter kursen är viktigt. Det är risk att tappa alla investeringar om man släpper stödet till ungdomen direkt efter projektets slut.

12 FIA 12(12) 8. Stöd från myndigheter Engagera samarbetspartners. Tillgång på lönebidrag för att kunna slutföra anställningarna. Beslutsfattare från myndigheterna bör informeras och engageras i projektet för att det ska kunna bli en förändring i rådande system och struktur i framtiden. 9. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering Löpande strukturerade projektmöten (projektledaren och utbildningsledarna). Löpande styrgruppsmöten. Löpande utvärderingsmöten gärna med en extern utvärderare/handledare. 10. Konjunkturen på arbetsmarknaden I projektplaneringen och fastställande av projektmål måste hänsyn tas till rådande konjunktur på arbetsmarknaden. Rosevo AB Falun

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel Upplägg för studiecirkel YA-delegationens handledarutbildning består av tre fristående delar: Grundutbildning innehållande avsnitten Att vara handledare, Förbereda arbetsplatsen samt Avsluta handledningen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan.

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Intensifierad samverkan unga 19-29 år med aktivitetsersättning beviljades i september 2013 300 000 kronor av styrelsen för Finsam Lekeberg

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Handlingsplan Tillgänglighet

Handlingsplan Tillgänglighet Handlingsplan Tillgänglighet Projekt På väg till jobbet Andersson Marita 2012-04-23 Bakgrund Projekt på väg till jobbet är ett av ESF (Europeiska socialfonden) delfinansierat samverkansprojekt mellan Avesta

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Göteborgs kranskommuner Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Lilla Edet Ale Alingsås Lerum Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Vad händer när skolan

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Projektet har genomförts av Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning, medfinansiär har varit Länsstyrelsen Projekttid: 2009-10-01 2010-03-31 Projektansvariga företrädare:

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet?

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? En samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxen- och arbetsmarknadsförvaltningen Gunilla Andersson & Bodil Lundvall

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Yrkesutbildning i brännpunkten 26 september 2012 Anna Bengtsson, butikschef MQ Gunilla Eek, gymnasielärare, handel Att ta tillvara på lärande i arbete

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Projektrapport Vuxna år. 1. Sammanfattning

Projektrapport Vuxna år. 1. Sammanfattning Sid 1 (6) Projektrapport Vuxna 16-64 år Projektnamn: SPIRA Anställningskompetens Projektägare: Medlefors fhsk Samverkansparter: Samordningsförbundet Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Skellefteå kommun

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-06-11 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren)

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Föräldrastödjare. MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter

Föräldrastödjare. MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter Föräldrastödjare MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter Tanke 1 Behov av personer som kan stötta föräldrar med intellektuella funktionshinder Föräldrar som behöver stöd under lång tid Tanke

Läs mer

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan.

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan. Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan Kvalitet i LIA studerande Växlingen mellan skolbaserad undervisningen och LIA är styrkan. Att anordnare och handledare talar med varandra. Kunnig, engagerad och tillgänglig

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND STEG 1 Plats: Tid: PROGRAM Kl 08.00 08.30 Syfte, möjligheter och allmän information om Teknikcollege regionalt och lokalt Catarina Carlsson, processledare

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen Kvalitetsarbete Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen 2014 Förskolor Syd Lek, lärande och omsorg för att Växa och utvecklas Munkedals kommun Erika

Läs mer

Modell för Hälsospåret. inkubators. hälsospår

Modell för Hälsospåret. inkubators. hälsospår Modell för Hälsospåret inkubators hälsospår HÄLSOSPÅRET I SFINX I Sfinx inkubator får deltagare, under trygga former, stöd att förverkliga idéer tillsammans. Sfinx är en stödstruktur där deltagarna är

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning?

Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning? Ung och arbetssökande! Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning? Är du motiverad att göra en långsiktigt hållbar förändring i ditt liv för att komma närmare

Läs mer

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Helén Ängmo, ordförande Marianne Feldt, huvudsekreterare Hans-Eric Wikström, sekreterare Amanda Lindqvist, sekreterare Uppdraget

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Mötesplatser och information. Pilot 2015

Mötesplatser och information. Pilot 2015 Mötesplatser och information Pilot 2015 Norrköping Borlänge Ljusdal Alingsås Höjda prognoser för migration Migrationsverket startade upprop hösten 2013 Samverkansuppdraget Gemensamt mål för Samverkansuppdraget:

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Vidga vyerna med ny kompetens Vi söker fler arbetsgivare

Vidga vyerna med ny kompetens Vi söker fler arbetsgivare Vidga vyerna med ny kompetens Vi söker fler arbetsgivare stockholm.se/arbetsgivare Ett erbjudande från Stockholms stad Kompetensen hos personer med funktionsnedsättning behövs i arbetslivet. Framsynta

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning

Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning Beskrivning av projektet Projektet syftar till att 10 individer, som står långt från arbetsmarknaden, ska identifiera sina behov och stärkas i att

Läs mer