LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson"

Transkript

1 LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson

2 Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: Charlotte Gustafsson, projektledare Kumulus E-post: Utvecklingsenheten Kalmar kommun, Box 611, Kalmar

3 Sammanfattning I denna metodhandledning har vi försökt att belysa och ge ett konkret exempel på, hur man kan arbeta med hållbar utveckling i skolan. Arbetsmetoden som beskrivs utgår från projektet S-VINDEL på Bergkvara skola, och är tänkt att fungera som inspirationskälla för andra skolor genom att ge konkreta råd, tips och metoder. Arbetsmetoden bygger på att se unga som en resurs i samhället genom att låta unga skildra sin omvärld. Metoden har flera vinster på olika nivåer, då den främjar: Utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Utvecklingen av nya utbildnings- och undervisningsmetoder i skolan. Utvecklingen av nya kunskaper och erfarenheter samt en uppmuntran till ökad delaktighet och ökat inflytande för den enskilde individen. Hållbar utveckling är ett tämligen nytt begrepp inom skolan och är en vidareutveckling av den traditionella miljöundervisningen. Med hållbar utveckling menas en helhetssyn i all undervisning genom att integrera sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner, vilket i grund och botten handlar om demokrati i lärandeprocessen. Eleven får i detta sammanhang en aktiv roll i undervisningen och stort ansvar och inflytande över dess innehåll, vilken utmanar vår traditionella elev- och lärarroll. Själva arbetsprocessen (från idé till resultat) i projektet S-VINDEL kan i korthet summeras i följande fem faser: 1. Inledande fasen vilken handlar om att ta fram olika uppslag till idéer inom projektet (idéskiss) och att precisera dessa genom utvecklande av problemformulering och projektbeskrivning. 2. Upplevelsefasen vilken handlar om att eleverna prövar sina tankar och funderingar mot den verklighet som de befinner sig i, d v s att gå ut i närmiljön och studera sitt tema. Införande av loggbok som ett redskap för dokumentation genom projektets alla faser. 3. Fördjupningsfasen vilken handlar om att välja ut de frågor och idéer som man vill jobba vidare med och fördjupa sig i. Att börja arbeta mer strukturerat i klassrummet, vilket innebär utvecklande av projektplan och framtagande av huvudrubriker och arbetsmall till Vindkraftsboken. 4. Kunskap genom nya möten vilket handlar om att eleverna söker efter ny och kompletterande kunskap till sitt projekt genom att organisera, genomföra och utvärdera olika studiebesök och seminarier. 5. Resultat och redovisningsform vilket handlar om Vindkraftsboken av barn för barn av klass Solen 4-6, men även det dokumentationsmaterial som klass Solen F-3 tagit fram om vindkraft. 3

4 Förord Psykologen Carl Rogers ( ) har uttryckt följande ord ifråga om lärande i skolan; När man låter barn tänka sig fram till nya upptäckter, så kommer de begrepp de förvärvar, att få större djup, innebörd och varaktighet (Rogers, 1976, sid. 127). Enligt Rogers har skolan följaktligen väldigt mycket att vinna på ett lärande som utgår ifrån att eleverna själva får utforska sin omvärld, och inte bara en inhämtning av kunskap genom läroböcker. Rogers går även ett steg längre i sin teori och säger att det egentligen aldrig går att lära någon annan något, utan människor lär sig själva. Han understryker därmed det personliga växandet i varje elev och dennes inneboende vilja och förmåga att utveckla sitt eget lärande. Denna positiva och humanistiska människosyn genomsyrar innehållet i denna skrift, och sätter samtidigt upp villkoren för att arbeta med hållbar utveckling i skolan. 4

5 Innehållsförteckning INLEDNING 6 BAKGRUND 6 Barn skriver för barn om vindkraft; S-VINDEL 6 Begreppet hållbar utveckling i skolan 7 Vikten av att välja ett tema som betyder något för eleven 8 FRÅN IDÉ TILL RESULTAT 9 1. INLEDANDE FASEN AV PROJEKTET 10 Arbetet med att ge sin idé liv och struktur 10 Checklista UPPLEVELSEFASEN AV PROJEKTET 12 Nya intryck ger dokumentation på plats 12 Checklista FÖRDJUPNINGSFASEN AV PROJEKTET 14 Nya frågor leder till ökad struktur i arbetet 14 Arbetet i klassrummet 16 Checklista KUNSKAP GENOM NYA MÖTEN 20 Organiserade möten ger kontakt med olika yrkesgrupper 20 På studiebesök 21 På seminarier 22 Checklista RESULTAT OCH REDOVISNINGSFORM 23 Dokumentation av klass Solen F-3 23 Vindkraftsboken av klass Solen Checklista 24 Betydelsen av uppföljning 24 Problem att övervinna och möjligheter till vinster 25 AVSLUTNING 26 REFERENSER 27 BILAGOR Bilaga 1 28 Bilaga 2 29 Bilaga 3 30 Bilaga 4 31 Bilaga

6 Inledning Den skrift som du nu håller i din hand är tänkt att fungera som inspirationskälla för dig som är lärare, rektor eller annan personal som jobbar eller vill börja jobba, med hållbar utveckling i skolan. På just er skola arbetar ni kanske redan aktivt med ett nytt spännande miljö- eller jämställdhetsprojekt, eller har svårt att ta första steget till att komma igång. Oavsett var på resan ni befinner er, kan denna metodhandledning ge konkreta råd, tips och metoder för hur man kan arbeta med hållbar utveckling i skolan. Arbetsmetoden som belyses kommer från projektet S-VINDEL med barnkraft, som skolklass Solen (åk 4-6) genomförde på Bergkvara skola i Torsås kommun. Syftet med metodhandledningen är att lyfta fram de vinster (för såväl samhälle, skola och individ) som projektet har, med förhoppning om att den kan utgöra ett gott exempel som sprider ringar på vattnet. Även om metodhandledningen utgår från projektet S-VINDEL, har vi försökt att hålla själva innehållet i ett allmänt format (och inte bara en beskrivning av projektet). Detta mot bakgrund av att skolor på så vis lättare ska kunna ta till sig metoden, hitta inspiration och använda den i sina egna projekt och temaarbeten. I detta syfte bifogas även en checklista längst bak i arbetet med de olika momenten i arbetsprocessen (se bilaga 1). Arbetsmodellen som beskrivs i metodhandledningen har hittat inspiration och allmänna råd och tips från läroboken ABC i projektarbete elevhandbok (Albertsson, 2002). Målgruppen för metodhandledningen är generell, d v s den kan användas i både förskolan, grundskolan, högstadiet och gymnasiet. Projektet S-VINDEL resulterade i den publicerade Vindkraftsboken, och kan i detta sammanhang ses som en metod för hållbar utveckling i praktiken. Bakgrund Den här metodhandledningen har vuxit fram genom ett samarbete mellan Kumulus och Carina Gyllerfelt och Kristina Fransén som är lärare på Bergkvara skola och tillika projektledare för projektet S-VINDEL. Kumulus är en av sex ungdomspolitiska stödjepunkter i landet, och arbetar med att utveckla den lokala och regionala ungdomspolitiken med en tydlig internationell inriktning. Ett mycket viktigt och grundläggande synsätt inom Kumulus är att se unga som en resurs i samhället, vilket projektet S-VINDEL är ett strålande exempel på. Att skildra och tillgodose barn och ungdomars unika tankar och perspektiv på sin omvärld, är på flera sätt nyckeln till ett långsiktigt hållbart samhälle. Mot bakgrund av detta och för att de värdefulla kunskaperna och erfarenheterna av projektet ska kunnas spridas till andra skolor, har denna metodhandledning tagits fram. Barn skriver för barn om vindkraft; S-VINDEL På Bergkvara skola kom år 2000 en elev till sin skolklass Solen F-3 med tidningsartikeln Vindkraften är på antågande. I klassen blev både elever och lärare intresserade av artikeln, och bestämde sig för att under ett år följa vindkraftsutbyggnaden vid hamnen i Bergkvara. Lärarna såg genast möjligheterna att på nära håll kunna göra barnen involverade och delaktiga i arbetet och föra in de olika momenten och aspekterna i vindkraftsutvecklingen i själva undervisningen. Barnens intresse och entusiasm växte allt eftersom projektet pågick. Eleverna bjöd t ex in olika experter inom området till klassen, förberedde frågor och intervjuade, tog foton, ritade teckningar och dokumenterade arbetet. Resultatet av barnens arbete ställdes sedan ut och visades på vindkraftexpo i Bergkvara, där också barnens förslag om att etablera en tillverkningsfabrik för vindkraft i Bergkvara presenterades. 6

7 Vindkraftexpo är en utställningshall och möteslokal för företag och myndigheter som arbetar med vindkraft, dit även allmänheten kan vända sig för att få information om vindkraftsutbyggnaden i Kalmarsund. Utställningen på vindkraftexpo väckte stort intresse från omgivningen för hur barnen och lärarna hade arbetat med vindkraft som tema i skolan, och att detta var något som man vid ett senare tillfälle kunde bygga vidare på. Med initiativ från Regionförbundet i Kalmar län och tillsammans med 18 barn från klasserna 4-6 på Bergkvara skola, genomförde man därför projektet S-VINDEL under läsåret S-VINDEL står för Solen, Vind och El och projektet resulterade i Vindkraftsboken av barn för barn. Boken är utgiven med stöd av Regionförbundet i Kalmar län, Energimyndigheten, Vindkraft i Kalmarsund och Torsås kommun. Projektet S-VINDEL bygger på temaarbete där man avsatt en timme och 20 minuter per vecka parallellt med övrig undervisning, samt en hel avslutande vecka för att färdigställa boken. Vindkraftsboken är gjord av barnen och är framför allt tänkt att fungera som kunskaps- och inspirationskälla för andra barn i åldern 6-9 år (barn skriver för barn), men är på samma gång en bok för alla. Den vill också visa på en utveckling av arbetsmetodik inom ämnen i skolan för en hållbarare utveckling i samhället. Begreppet hållbar utveckling i skolan Utbildning för hållbar utveckling kan sägas vara en vidareutveckling av den långa tradition av faktabaserad och normerande miljöundervisning som har bedrivits i den svenska skolan. Med fakta- eller kunskapsbaserad undervisning menas att miljöproblemen görs till vetenskapliga och teknologiska problem med målet att göra eleven välinformerad om dessa. Med normerande miljöundervisning blir miljöproblematiken till ett livsstilsproblem, vilket bygger på en tro på att det inte bara räcker med kunskap för att förändra människors beteenden. Syftet är istället att utveckla miljövänliga normer och värderingar hos eleven med målet att denne ska stödja samhällets miljöanpassning (Öhman m.fl., 2004). Med begreppet hållbar utveckling i skolan menas en helhetssyn i all undervisning mellan de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna, och en strävan efter att integrera dessa. Hållbar utveckling bör därför inte ses som ett nytt ämne, utan snarare som ett integrerat perspektiv som läggs på ett redan befintligt ämnesinnehåll i skolans alla ämnen (ibid., sid. 17). I mångt och mycket handlar detta om demokrati i undervisningen genom att: Eleven får en aktiv roll i undervisningen och stort ansvar och inflytande över dess innehåll. Elevens åsikter och erfarenheter värderas högt. Arbetet sker ämnesöverskridande, blandas med teori och praktik och där saker sätts i sitt sammanhang (där olika delar och nivåer kopplas samman). Eleven får ta del av olika perspektiv och uppfattningar och kritiskt ta ställning och överväga olika alternativ och konsekvenser. Inga givna sanningar presenteras. På detta sätt blir eleven en aktiv medskapare i sin utbildning, d v s en utbildning i vindkraft, snarare än utbildning om vindkraft för att ta projektet S-VINDEL som ett gott exempel. 7

8 Att gå från vanlig miljöundervisning till utbildning i hållbar utveckling kräver därför till viss del en ny elev- och lärarroll, liksom en utvidgning av problematiken av både tid, rum och innehåll. Beträffande den tidsmässiga aspekten är det nödvändigt att man inte bara uppmärksammar dagens problem, utan att våra handlingar även har konsekvenser för framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Den rumsmässiga aspekten handlar om att vi måste vidga vårt synsätt till att inte bara se problematiken på lokal nivå, utan även globalt. Innehållsmässigt måste problematiken inte bara inrymma ett ekologiskt perspektiv, såsom hur vi ska skapa ett varaktigt sätt att använda naturens resurser, utan även se de sociala och ekonomiska effekterna av vårt handlande. Hållbar utveckling handlar således om hela vår livsmiljö och de förutsättningar vi skapar för framtiden för att leva ett gott liv med god livskvalitet och hälsa (ibid.). Vikten av att välja ett tema som betyder något för eleven En viktig utgångspunkt vid val av ämne för sitt projektarbete inom hållbar utveckling, är att bestämma sig för ett tema som är kopplat till elevernas närmiljö och som samtidigt, i största möjliga utsträckning, är påverkbart. Genom att eleverna får arbeta med ett verkligt problem, som betyder någonting för deras egna liv och den verklighet och det samhälle som de lever i, skapas goda möjligheter att få igång intresse och engagemang för uppgiften och få ett gynnsamt slutresultat av projektet. Både närmiljön och lokalsamhället är viktiga inspirationskällor, liksom elevernas livsmiljö i form av arbetsmiljö och frågor som rör vår hälsa (Öhman m.fl., 2004). I projektet S-VINDEL arbetade barnen med vindkraft som tema, vilket är ett högst aktuellt och påtagligt studieobjekt i närmiljön genom utbyggnaden av vindkraftverken i Kalmarsund. På detta sätt kunde barnen själva på nära håll följa, delta och vara aktiva medskapare i projektet. Eftersom det finns stora vinster i att engagera barn och ungdomar i hållbarhetsarbetet, skapades dessutom stora möjligheter att få med kommunen och olika företag och myndigheter i projektet, vilka kunde bidra med ekonomiskt stöd och vara en hjälpande hand under arbetsprocessen. Det kan vara lättare att få igång ett projekt om det finns något konkret att studera i närmiljön, som t ex vindkraft, samtidigt som man kan hitta oändligt många fler uppslag på ämnen och infallsvinklar på dessa. Några kan t ex handla om: 1. Frågor som rör delaktighet och inflytande i skolan. Hur ser t ex jag som barn och ungdom på min situation i skolan och på framtiden? Vad har jag som elev för roll på skolan, och hur ser jag på omvärlden runt omkring mig? Har tjejer och killar i min ålder i andra länder samma uppfattningar och värderingar som jag har? 2. Frågor som rör jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hur är det att vara tonåring idag i en allt mer globaliserad och mediefokuserad värld, och hur upplever jag alla de olika ideal som läggs på mig som kille och tjej? Vad har jag som flicka eller pojke på förskolan för tankar om det andra könet? Ett tips när ni söker efter uppslag till projektidéer är att utgå ifrån elevernas tankar, funderingar och erfarenheter. Använd elevernas nyfikenhet och ställ frågor till dem. Finn inspiration från tidningar, television, faktaböcker och Internet. Varje enskild skola har av praktiska skäl många gånger satt upp regler för vad som ska gälla för projektarbete, utifrån sina specifika kursplaner och programmål. Som lärare och elev kan man därmed känna sig begränsad av vad man får göra, och känna sig mer eller mindre tvingad att välja en av skolans godkända projekt. Ingenting brukar dock vara omöjligt om man verkligen brinner för sin idé, och själva huvudtanken med projektarbete är ju att eleven på egen hand ska söka sig fram till ett passande projekt. Så stå på dig du lärare och elev som har en idé som inte finns med på listan över godkända projekt! (Albertsson, 2002) 8

9 Från idé till resultat Denna del syftar till att beskriva hela arbetsprocessen avseende hur man har arbetat med vindkraft som tema på Bergkvara skola d v s från att första idén kläcktes i klassrummet av klass Solen F-3 till den färdiga Vindkraftsboken av klass Solen 4-6. Även om de båda projekten genomfördes vid olika tidpunkter och ser något annorlunda ut i innehåll vad gäller t ex mål, syfte och resultat, följer de samma huvudupplägg i arbetsprocessen varpå de kan beskrivas parallellt i texten. Detta har ett värde i sig genom att du som läsare på så vis får ta del av hela resan och det förarbete som vindkraftsboken bygger på, samtidigt som den visar på två alternativa slutprodukter. Själva arbetsprocessen kan delas in i följande 5 faser: 1. Inledande fasen 2. Upplevelsefasen 3. Fördjupningsfasen 4. Kunskap genom nya möten 5. Resultat och redovisningsform Under respektive fas beskrivs först mycket kort i vilket tidsmässigt stadium projektet befinner sig i. Efter denna inledande text skildras sedan mer ingående de olika momenten i arbetsprocessen. I slutet av varje fas summeras kronologiskt de viktigaste nyckelorden under rubriken checklista. På en del ställen i den löpande texten har vi lagt till något som vi kallar Lärartankar, vilket har till syfte att ge dig som läsare några korta tänkvärda ord på färden. 9

10 1. Inledande fasen av projektet I den här fasen av projektet har arbetet inte riktigt kommit igång, utan vilar på lärarens och elevernas förmåga att kunna skapa och odla ett första intresse för uppgiften. Det finns redan en idé i klassrummet om ett tänkbart tema att arbeta med, vilken kan ha kommit från skolans rektor, lärare eller från någon elev i klassen. Frågan är nu hur man kan göra för att komma vidare och arbeta med sin idé i klassrummet. Arbetet med att ge sin idé liv och struktur För att kunna få igång det första intresset och engagemanget hos eleverna för ett visst ämne, är det viktigt att skapa ett öppet klimat i klassrummet. Detta kännetecknas bl.a. av att varje elev känner att just hon eller han kan yttra sig och göra sin röst hörd, att det inte finns någon bestämd sanning av tankar och åsikter och att vi alla är lika goda experter inom det ämnet som vi diskuterar i klassrummet. För att kunna skapa dessa värderingsfria förutsättningar krävs att läraren är öppen för den mångfald av perspektiv som presenteras och att denne lyssnar på och uppmuntrar eleverna. I den här situationen behöver läraren på förhand inte veta så mycket om det studerade ämnet, utan tanken är snarare att denne lär sig tillsammans med eleverna under processens gång. Får man en fråga från sin elev är det alltså inte fel att som lärare svara: Toppen! Jag vet inte svaret, men låt oss hjälpas åt och ta reda på det tillsammans. Att arbeta med hållbar utveckling i skolan kräver således på många sätt en ny elev- och lärarroll, där lärarens ursprungliga roll av att lära ut och leverera kunskap snarare blir till att agera handledare för eleverna. På motsvarande sätt kommer elevernas roll som mottagare av information att förändras, genom att de nu själva måste skapa sig en relation till undervisningens innehåll. Eleverna får på så vis en utforskande och reflekterande roll, vilken främjar samarbetet mellan eleverna. En mycket enkel och användbar metod för att kunna börja odla en idé i klassrummet, är att som lärare ställa öppna frågor till sina elever. Dessa frågor ger liv och spänning åt sin idé och ger samtidigt så småningom projektet en inriktning om vad det ska handla om. I vindkraftsprojektet kom t ex följande två inledande frågor upp till diskussion: 1. Vad är vindkraft? 2. Vad vet ni om vindkraft? Genom att ställa dessa frågor växte nyfikenheten hos barnen och en mångfald av perspektiv och förslag på ämnet kunde presenteras. Lärarna dokumenterade och skrev ner exakt det som barnen hade tagit upp till diskussion, vilket gjorde att man kunde arbeta fram en s.k. idéskiss. Idéskissen är en grov beskrivning av projektet och ställer frågorna: Vad ska vi arbeta med? Vad har vi för uppslag till innehåll för projektet? I detta läge är det viktigt att inte idéskissen stressas fram utan att man tar tid till reflektion och eftertanke, då denna lägger grunden till ett bra projekt. Om man har en uppdragsgivare för projektet, t ex ett företag eller en myndighet, är det naturligt att denne också deltar i arbetet med att ta fram idéskissen. Alla barnen i arbetsgruppen upplevde att vindkraft var en idé som man kunde tänka sig att jobba vidare med och som var spännande, intressant och meningsfull. Utifrån idéskissen började man därför att mer ingående fundera över vad man ville uppnå med sitt projekt, d v s vilka mål man har för sitt arbete. På så sätt kunde man formulera problem och så småningom även ta fram en projektbeskrivning. 10

11 Projektbeskrivningen har till syfte att tydliggöra det mål som projektet ska sträva mot och tvingar oss att tänka efter hur projektet ska se ut, d v s ger en kick-off för planeringen av projektet. Förutom målbeskrivning ska denna bl.a. innehålla en redogörelse för arbetssätt, resurser, omfattning och redovisningsform (se bilaga 2). I detta tidiga stadium av projektet kan det kännas konstigt att behöva börja fundera på tidsramen, samtidigt som en mycket preliminär deadline kan vara en god hjälp för att se omfattningen av sitt projekt och för att kunna komma vidare med sitt arbete. För klass Solen F-3 innebar projektbeskrivningen i huvudsak att man skulle börja jobba med vindkraft som tema under ett år och ämnesövergripande. På samma sätt formulerade några år senare klass Solen 4-6, sin specifika projektbeskrivning för att ta fram en vindkraftsbok - av barn för barn. Ett namn på projektet togs fram av barnen och vilka deltagare (namn och eventuell klass/program) som skulle utgöra själva projektgruppen. Man bestämde också att de två lärarna i klassen skulle bli projektledare för temaarbetet med vindkraft, samtidigt som dessa även skulle agera handledare. Som projektledare har man det yttersta ansvaret för projektets alla faser och att dessa genomförs, medan en handledare framför allt har till uppgift att coacha sina elever genom att vägleda, stötta och inspirera. En handledare kan också vara en person utanför skolan, som t ex en uppdragsgivare. I projektet S-VINDEL fick man stor hjälp och inspiration av en s.k. vindkraftssamordnare från Regionförbundet i Kalmar län. Efter att idéskissen formulerats och preciserats i klassrummet frågade lärarna sina elever: 1. Hur ska vi gå vidare med våra idéer, hur ska vi göra nu? - Vi går ner till hamnen!, säger någon i klassrummet. - Vi kan ringa någon!, säger en annan. - Vi kan väl bjuda in någon till klassrummet!, säger den tredje. Genom att ställa följdfrågor till barnen kunde de tillsammans komma vidare med sin projektidé, samtidigt som barnen blev stärkta och fyllda av självförtroende genom att det var de själva som formade och styrde projektets innehåll, snarare än lärarna. Detta handlar i grund och botten om ett mänskligt förhållningssätt i undervisningen, genom att eleverna känner sig sedda, behövda och att de själva upplever att de åstadkommer något. Checklista 1. Öppna frågor 2. Idéskiss 3. Problemformulering 4. Preliminär deadline 5. Projektnamn 6. Projektgrupp 7. Projektledare 8. Handledare 9. Uppdragsgivare 10. Färdig projektbeskrivning Lärartankar Att låta barnen få styra innehållet i klassrummet kan vara svårt som lärare, då man tappar en del av kontrollen och att det i stort sätt blir omöjligt att veta hur det hela ska sluta. Men genom att våga släppa taget skapas en enorm kreativitet hos barnen, och man inser att de redan vet och kan så väldigt mycket! 11

12 2. Upplevelsefasen av projektet Nu har barnens idéer uppmärksammats och odlats i klassrummet, och eleverna har en önskan om att vilja ta reda på mer inom ämnet. Nyfikenheten och viljan är stor hos barnen och många frågor behöver prövas mot den verklighet som de befinner sig i. Genom att få komma ut från klassrummet och direkt få uppleva det studerade fenomenet, skapas en ny viktig dimension i arbetet. På så sätt ökar nämligen elevernas möligheter av att kunna skaffa sig en egen uppfattning av ämnet, och att bilda en känslomässig relation till det man studerar. Nya intryck ger dokumentation på plats En viktig och naturlig del i processen med projektet är att så småningom lämna klassrummet för att gå ut och uppleva det studerade ämnet, i syfte att öka elevernas kunskaper, få nya infallsvinklar och vidga deras perspektiv. Syftet kan också vara att bekräfta saker som eleverna redan har kunskap om. I detta moment bestäms inte på förhand vilka kunskaper som barnen ska tillägna sig, vilket genererar ett ökat handlingsutrymme för eleverna. Syftet är snarare att samla på sig så mycket intryck och erfarenheter som det bara är möjligt, och låta barnen få dokumentera sina upplevelser på plats. På detta sätt blir barnen aktiva och ansvariga skapare av sina egna erfarenheter. I projektet S-VINDEL uppmanades barnen att: 1. Teckna sina synliga upplevelser av närmiljön, d v s utbyggnaden av vindkraften. 2. Intervjua och prata med personer som är involverade i vindkraftsutbyggnaden. Dessa intervjuer förbereddes inte, utan frågorna fick komma spontant på plats. 3. Fotografera. Tillbaka i klassrummet satte sig sedan barnen och lärarna ner för att tillsammans dra sig till minnes och prata om alla sina nya iakttagelser från utflykterna. En viktig metod i detta arbete, vilken användes som ett instrument för återkoppling i projektets alla faser, var att allt material samlades ihop och synliggjordes för alla inom projektgruppen. Barnens teckningar, fotografier och allmänna intryck hängdes upp och visades på väggarna i klassrummet, vilket gjorde att eleverna kunde ta del av varandras erfarenheter och lättare få en helhetsbild av arbetsprocessen. Varje barn ombads att kontinuerligt börja föra loggbok över sina upplevelser med tankar, funderingar och olika slags faktauppgifter. På så sätt blev det också lättare för varje elev att hänga med och bli delaktig i projektet. Genom att barnen själva får dokumentera sina upplevelser under alla projektets faser och ta del av verkligheten så som den ser ut för dem, kan de börja sätta saker i sitt sammanhang och därmed lättare förstå hur saker och ting hänger ihop. Detta bidrar också till en känsla av delaktighet för den enskilde eleven, både i själva arbetsprocessen och i samhällsförändringen. Lärarens roll i projektets alla faser är att skapa sådana gynnsamma situationer för eleverna, men också att tydliggöra syftet och ställa frågor till barnen så att de kan komma vidare i lärprocessen. Som lärare är det också viktigt att uppmuntra eleverna till att våga pröva, stötta och inspirera, ge utmaningar, se möjligheter, tipsa om var man kan leta efter fakta och ställa upp hypoteser. Övergripande handlar detta om att se lärandet som något som vi utvecklar tillsammans med barnen och att elevernas egna slutsatser tilldelas samma värde som lärarens. 12

13 Upplevelsefasen kan kännas mindre tydlig om man inte har något konkret att gå ut till och studera i närmiljön, som t ex vindkraft. En upplevelse kan dock bestå i att eleverna får nya tankar och infallsvinklar genom att t ex ringa någon som har en koppling till det studerade ämnet, genom olika samtal och gruppövningar elever emellan, att en film visas eller att en saga eller berättelse läses upp och diskuteras. Det viktigaste med den här fasen är att eleverna själva blir aktiva och att de genom sina olika sinnen får ta intryck av något som väcker nya tankesätt. Arbetet i upplevelsefasen kan fungera som kick-off för projektet, vilken är ett viktigt moment i arbetsprocessen genom att det ger en tydlig signal till eleverna att projektet är på riktigt, att det hela börjar nu och att det är betydelsefullt. En kick-off markerar att något särskilt ska hända och att eleverna har något extra att se fram emot. Redan i detta tidiga stadium av projektet kan det vara gynnsamt att börja fundera på flera tänkbara mål med guldkant, som t ex en särskild utflykt, vilka strategiskt portioneras ut under arbetsprocessen och som kan ge kraft och näring åt projektet. Checklista 1. Teckna 2. Intervjua 3. Fotografera 4. Samla ihop och synliggöra materialet 5. Införande av Loggbok, vilken förs av varje elev som ett verktyg för dokumentation genom projektets alla faser. Lärartankar Det är väldigt viktigt att ge eleverna positiv feedback under hela arbetsprocessen. Om man som lärare säger; Du är toppen! Det där gjorde du bra! Det är fint! så lyfter man fram människan i eleven och skapar stora möjligheter till utveckling på alla plan. Detta handlar i hög grad om att skapa förutsättningar för eleven att utveckla sin självständighet och tillit till den egna förmågan. 13

14 3. Fördjupningsfasen av projektet I denna del av arbetet återvänder eleverna till klassrummet för att summera alla sina nya intryck och upplevelser som de har fått ute på fältet. Syftet är nu att bearbeta all information och bestämma vilka delar som man vill gå vidare med och fördjupa sig i, d v s man gör ett urval i materialet utifrån barnens intressen och önskemål. Lärarna utformar sedan olika övningar och uppgifter för barnen att lösa, vilka på ett eller annat sätt berör de olika traditionella ämnena i skolan. Nya frågor leder till ökad struktur i arbetet Efter att eleverna har varit ute på fältet och skaffat sig nya kunskaper har nya frågor väckts, vilka nu ska summeras, belysas och fördjupas i klassrummet. Att göra ett urval utifrån materialet är ett viktigt moment i arbetsprocessen för att stimulera elevernas lust och motivation till vidare kunskapssökning, och för att få struktur i det fortsatta arbetet i klassrummet. I projektet S-VINDEL ställde lärarna följande frågor till barnen: 1. Vad vet vi nu? 2. Vad ska vi gå vidare och arbeta med? 3. Vad behöver vi nu för kunskap för att komma vidare? Ett viktigt moment under hela arbetsprocessen är att emellanåt stanna upp och fråga sig; Vad vet vi nu? På så sätt blir det lättare för arbetsgruppen att veta var man står just nu och vilken riktning som projektet kan tänkas ta. I den fördjupande fasen gör man också en återkoppling till tidsplanen med ett bestämmande av slutdatum, vilket ger en överblick och som samtidigt kan fungera som pådrivare. För att besluta om vad man ska jobba vidare med och i vilken ordning, arbetade man fram en projektplan. Denna innehåller en veckovis planering över de olika momenten i projektet, d v s en mer detaljerad bild av hur man ska arbeta (själva arbetsmetoden). I projektet S-VINDEL sammanställdes t ex de olika inplanerade studiebesöken och seminarierna, arbetet med projektgruppen (med barnen) och planeringstid för projektledarna (se bilaga 3). Ett tips när ni utformar projektplanen är att utgå ifrån projektbeskrivningen och att låta alla delta i planeringen! En projektplan kan ha lite olika utseenden och vara mer eller mindre detaljerad, även om syftet med den alltid är densamma. Ett alternativt upplägg är att mer ingående beskriva arbetsuppgifterna för varje elev vecka för vecka, där man tydligt ser vem som ansvarar för vad i projektets alla faser (se bilaga 4). En viktig del i projektplanen är att kontinuerligt lägga in tid för utvärdering av de olika momenten i projektet. Tanken med utvärdering är att den ska ge tid för eftertanke och förhoppningsvis kunna generera i nya kunskaper och erfarenheter, vilka kan vara till hjälp och nytta i det fortsatta arbetet. Ett tips är att använda loggboken som ett verktyg för utvärdering, där varje elev skriver ner sina tankar efter olika genomförda aktiviteter och att man sedan för en gemensam diskussion i klassrummet. I de flesta fall får skolprojekt nöja sig med de ekonomiska resurser som redan finns på skolan. Vid framtagandet av t ex en hållbarhetsbok kan man dock behöva mer pengar (sponsring) till faktagranskning, tryckning och andra utgifter längs vägen såsom studiebesök och seminarier. Det kan då vara en god idé att göra upp en plan för pengarna, d v s en projektbudget (se bilaga 5), vilken håller koll på utgifterna och att inkomsterna flyter in. I projektplanen framkommer vilka extra ekonomiska resurser som behövs. 14

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Röda tråden Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Planera sex- och samlevnadsarbetet Att planera sex- och samlevnadsarbetet 5 Sex- och samlevnadsundervisning i skolans styrdokument 16 Sex och samlevnad

Läs mer

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer