C-UPPSATS. Nyckeltal och kalkylering: Projekteringsfas i investeringsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C-UPPSATS. Nyckeltal och kalkylering: Projekteringsfas i investeringsprojekt"

Transkript

1 C-UPPSATS 2008:244 Nyckeltal och kalkylering: Projekteringsfas i investeringsprojekt - en fallstudie av LKAB Rickard Paavola Andreas Starenhed Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2008:244 - ISSN: ISRN: LTU-CUPP--08/244--SE

2 FÖRORD För möjligheten att studera ett verkligt fall i vårt arbete med denna uppsats, vill vi rikta ett stort tack till LKAB:s Teknik och Anläggningsprojektavdelning. De har på ett vänligt och glatt sätt mottagit oss och hjälpt oss med arbetsplats, transporter och boende med mera. Men framförallt har de hjälpt oss genom att ställa upp på spontana diskussioner och frågor samt medverka vid intervjuer utan några som helst problem. Ett stort tack till Projektcheferna Jan- Christer Gärde och Patrik Hansson, Investeringscontroller Lars-Göran Ejemalm samt Projektoch Projekteringsledare Peder Nensén och Mikael Alldén samt all personal på avdelningen som under kafferaster och luncher deltagit i diskussioner kring vår uppsats. Ett speciellt tack vill vi rikta till vår handledare på LKAB Elias Norojärvi, Verksamhetschef på projektsamordning, som på alla sätt stöttat oss under arbetets gång. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare på Luleå Tekniska Universitet, Hans Lundberg som stöttat, diskuterat och kommit med konstruktiv feedback under resans gång. Tack! Andreas Starenhed Rickard Paavola

3 ABSTRACT It is a difficult task developing key ratios to use in investment projects finance control. This paper study how key ratios are used in a Swedish mining corporation. Key ratios calculations in investment project, affects of different factors that is difficult to predict. We have in this paper study these problems and found that it is possible to affect the surroundings, and also show the opportunities to use key ratios calculation, and develop key ratios to use in practice. This study makes the conclusion that it is possible to use these key ratios. And develop these in purpose to use in practice for making cost calculations that reflect the real ex post figures. The paper also shows how a key ratio calculation affects by its surroundings.

4 SAMMANFATTNING Att kunna ta fram nyckeltal för att användas i projekteringsfasen under ett investeringsprojekt är en komplex uppgift. Vi har i denna uppsats studerat hur detta scenario ter sig inom gruvindustrin i Sverige. Kostnadskalkylering med nyckeltal i projekteringsfasen i ett investeringsprojekt, påverkas i stor grad av faktorer som är svåra att ta hänsyn till, men vi har studerat denna problematik, och funnit att, det kan till viss del påverka omgivningen samt visa på möjligheter att använda kostnadskalkyleringen och framtagandet av nyckeltal för att användas i praktiken. Denna studie utmynnar i vilka nyckeltal som är möjliga att använda samt hur dessa ska utformas, för att nå samstämmighet mellan kalkyl och utfall samt till vilken grad dessa påverkas av omgivningen.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION Bakgrund Problemdiskussion Syfte och forskningsfrågor Avgränsningar STRATEGI & METOD Forskningsstrategi Litteratursökning Datainsamlingsmetoder Metodproblem TEORETISK REFERENSRAM Ekonomistyrning Investeringsprojekt Investeringskalkyler Kostnadskalkylering i projekteringsfasen Påverkande faktorer vid kostnadskalkylering Analysmodell EMPIRI Ekonomisk dokumentation Intervjuer Kostnadskalkylering i projekteringsfasen Omgivningens påverkande faktorer ANALYS & SLUTSATSER Kostnadskalkylering i projekteringsfasen Omgivningens påverkande faktorer Sammanfattning FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG Förslag på nyckeltalskalkyl Förslag på framtida studier REFERENSER BILAGOR... Bilaga A. Intervjuguide... Bilaga B. Sammanställning: Investeringsprojekt... Bilaga C. Analysmodell... Bilaga D. Intervju respondenter... Bilaga E. Investeringsprocessen... Bilaga F. Förslag till nyckeltalskalkyl...

6 1. INTRODUKTION I detta inledande kapitel belyses bakgrund, problemdiskussion, och studiens syfte med påföljande forskningsfrågor, kapitlet innehåller även studiens avgränsningar. 1.1 Bakgrund De sista åren har mineralpriserna ökat kraftigt i världen, detta har lett till att gruvkoncerner med mineralbrytning som huvudverksamhet har investerat mycket för att bibehålla och utöka produktionen. Många av dessa koncerner genomför i dagsläget stora investeringar för ökad produktion och förbättringar av befintliga anläggningar, och dessa investeringar planeras och genomförs ofta i projektform. I dessa projektarbeten finns i dagsläget ett behov av att kunna på ett bättre och enklare sätt göra mer rättvisande kalkyler vid investeringsprojekt. Denna studie avser att visa på huruvida ekonomi och styrarbete kan förenklas och förbättras initialt i projekteringsfasen. Genom kontakt med en svensk gruvkoncerns anläggningsprojektverksamhet har möjligheter för att genomföra denna studie skapats. Till underlag för att utreda huruvida förenklingar och förbättringar är möjliga, finns det en mängd genomförda investeringar i olika storlekar och av varierande komplexitet. Även ekonomiska utfall, volymer, flöden över olika processer samt övriga nödvändig dokumentation har tillhandahållits oss. 1.2 Problemdiskussion Styrning i företag kan ske på ett flertal sätt, Hallgren (2002) belyser de finansiella och lönsamhetsmässiga styrvariablerna likviditet genom kassaflöde samt Rt, räntabilitet på totalt kapital som möjliga styrvariabler för företag. Detta skall enligt Hallgren (2002) användas utifrån att bryta ner organisationens mål och strategi i mer operativa termer, likt styrverktyg. Löfsten (2002) menar att ekonomistyrning används för styrning av verksamheter med ett gemensamt mål. Löfsten (2002) hänvisar vidare till Frenckners (1983) definition: ekonomistyrning kan delas i tre viktiga komponenter, redovisning, budget och kalkyler. Som en del i kalkyler ingår både produkt och investerings kalkyler. Vikt bör läggas vid att i dessa kalkyler värdera och bedöma nyckeltal (Persson & Nilsson, 2007). Med ekonomistyrning genom produktkalkyler och investeringskalkyler menar Persson och Nilsson (2007) att vilka nyckeltal som väljs att används är av central betydelse för att ansvariga ska kunna styra efter kalkylerna i uppkomna situationer och investeringar. Vidare menar Persson och Nilsson (2007) att vid större och mer komplexa investeringar och investeringsprojekt bör det skapas mer anpassade kalkyler för styrning. Hallgren (2002) menar att styrning av investeringsprojekt är svårt, komplexiteten i styrningen skapas genom att många av aktiviteterna är unika för projektet i fråga. Dessa förhållanden kräver planering och omplanering av styrningen under projektets gång (ibid). Likt styrningen i företag menar Hallgren (2002) att även i ekonomistyrning i investeringsprojekt skall styras av målet för verksamheten. I de specifika beräkningskalkylerna, likt produktkalkyler som används för att arbeta med kostnadskalkylering i investeringsprojekt, grundas dessa generellt på uppskattningar av framtida betalningsflöden (Sandahl & Sjögren, 2005). Vidare nämner även Sandahl och Sjögren (2005) att kostnadskalkyler och kostnadsanalyser blir ett alltmer vanligt sätt att enkelt beräkna grundinvesteringar på. I dessa kalkyler beräknas helt enkelt vad investeringen kostar (ibid). Kostnadskalkylering är enligt Olsson (1998) en fas i 1

7 investeringsprojektets utformningen, Olsson (1998) menar vidare att initialt är det en idé om förbättring som ligger till grund för investeringsprojekt och att kostnadskalkyler kan ses som en del i projekteringsfasen. Dessa är olika till omfattningen beroende på investeringsprojektets art. Kalkyleringen i denna projekteringsfas kan enligt Olsson (1998) ske med en produktkalkyl för kostnadskalkylering. Beroende på omfattning och art finns det handlingsutrymme för att anpassa kalkyler och nyckeltal under projekteringsfasen, för att få en så anpassad modell som möjligt för det specifika investeringsprojektet utifrån tid och kostnader (ibid). Vilka faktorer som påverkar val av nyckeltal i kalkylerna under projekteringsfasen avgörs till stor del av utformningen och omfattningen av investeringsprojektet enligt Olsson (1998). Generellt tas hänsyn till ursprunget av kostnaderna, men det finns andra faktorer som påverkar likt omgivning, prissättning, konkurrenter med fler, och dessa bör påverka val av nyckeltal i kostnadskalkylernas utformning. I kostnadskalkylering är det viktigt att veta vilka kostnadsslag och nyckeltal som kalkylen ska innefatta, tyvärr blir dessa val av nyckeltal inte alltid lyckade i praktiken (Torries, 1998, s 26 ff). Det är även av yttersta vikt vid kalkylering att se till att dataunderlaget är rätt för det specifika ändamålet, det är generellt svårt att jämföra observationer inom branscher för att nyckeltal ofta inte är direkt jämförbara mellan två investeringssituationer (Slade, 2001). Vidare gör dåligt kvalitet på kostnadsinformation det svårt att göra beräkningar på investeringar, vilket är av vikt vid investeringsprojekt (ibid). Denna problematik med val av nyckeltal samt vilka faktorer som bör beaktas, ligger till grund för vårt syfte och forskningsfrågor. 1.3 Syfte och forskningsfrågor Syftet med studien är att beskriva hur LKAB:s anläggningsprojektavdelning arbetar med kalkylering i projekteringsfasen i ett investeringsprojekt, samt att visa på hur kostnadskalkylen och nyckeltal bör utformas för att underlätta detta kalkyleringsarbete. Utifrån detta har vi framställt två forskningsfrågor: Forskningsfråga 1: Hur skall kostnadskalkylen med nyckeltal utformas för att underlätta projekteringsfasen i ett investeringsprojekt? Forskningsfråga 2: Hur påverkar omgivningsfaktorer kostnadskalkylen i projekteringsfasen i ett investeringsprojekt? 2

8 1.4 Avgränsningar Vi kommer att ge exempel på en grundmodell för kostnadskalkylering som specifikt kan anpassas för olika investeringsprojekt. Denna modell kommer att utformas för att kunna användas av LKAB med hänsyn till omgivningsspecifika påverkansfaktorer. Vid insamlandet av sekundär data avgränsas arbetet till avslutade investeringsprojekt med skrivna slutrapporter. Vi plockar ut de branschspecifika faktorer som påverkar investeringsprocessen vilket avgränsat antalet faktorer. Detta på grund av investeringsprojekten påverkansfaktorer varierar stort och skulle leda till en omfattande teori, som inte är relevant för investeringsprojekt inom gruvindustrin. Lönsamhetsberäkningar likt nuvärde och pay - off metoden är ofta med i bedömningen av ett investeringsprojekt, men i detta arbete kommer dessa intäktsberäkningar inte att stå i fokus eller beskrivas i detalj, utan generellt nämnas som en del i investeringsprocessen. Vidare belyses inte heller alla steg i investeringsprocessen, utan innebörden av dessa faser beskrivs mer generellt där vår fokus ligger på projekteringsfasen i processen. 3

9 2. STRATEGI & METOD Strategi och metodkapitlet presenterar tillvägagångssätt och överväganden vid litteratursökning, val av forskningsstrategi och datainsamlingsmetod. Kapitlet belyser även metodproblem där validitet och reliabilitet beskrivs. 2.1 Forskningsstrategi Det finns ett antal olika strategier att välja på i forskningsarbete, survey, fallstudie, experiment, aktionsforskning och etnografi (Denscombe, 2000). Skillnaden i vad som är avsikten att forska kring avgör vilken typ av strategi som är mest lämpad att använda (ibid). Enligt Denscombe (2000, s 9 ff) är fallstudien lämplig då ett objekt skall studeras på djupet och då man vill undersöka relationer och processer i sin naturliga miljö. Vi ansåg att valet av fallstudie som forskningsstrategi är bäst lämpad, även med tanke på att flera sätt av datainsamlingsmetoder kommer att användas i forskningen. Detta genom att syftet med vår studie var att beskriva kostnadskalkylering under projekteringsfasen, detta är en del av en längre investeringsprocess. Denscombe (2000, s 41) framhåller att fallstudien lämpar sig då man vill använda flera källor och metoder vilket vi också ville göra. Fördelen med fallstudie är att undersökaren får en djupare inblick i ett fåtal undersökningsobjektet samt att det blir lättare att identifiera mera djupgående samband (ibid). 2.2 Litteratursökning Vid litteratursökningen använde vi oss av flera tillvägagångssätt för att hitta relevant litteratur till vårt arbete. Vi studerade litteratur och forskning som behandlar kalkylering och investeringar. Vi utgick ifrån Luleå tekniska universitets biblioteksdatabas Lucia, samt sökmotorn Libris för att söka efter böcker och annan litteratur. För att söka efter relevanta vetenskapliga artiklar användes databaserna, Science Direct, Emerald, Artikelsök och Ebsco Host med databaserna Academic Search Elite, Business Source Elite, EconLit, ERIC och Regional Business News. De sökord som har använts är: key ratio, measurement, investments project, business ratio, Investment project, project, ratio, management, key ratio, investment, key accounting och capital budgeting, investment appraisal, performance measurement, financial indicator, assessment, cost accounting samt cost analysis och cost calculation. Dessa sökningar har trunkerats med and för att utökad spännvidden, och alla orden har använts med varandra för att kunna få en så bred sökning av artiklar som är möjligt. 2.3 Datainsamlingsmetoder Artsberg (2005) beskriver att förhållningssätt avseende metod kan ta avstamp ur induktiv och deduktiv metod. I induktiv metod är empirin utgångspunkt med syfte att bygga ny teori, och i deduktiv metod tas avstamp i teorin med syfte att testa denna teori i empirin (ibid). Två aspekter som Artsberg (2005) vidare tar ställning till är förhållningssätten normativ eller deskriptivt synsätt, skillnaderna mellan dessa är att normativt synsätt syftar till ställningstagande om ett fenomen, varav deskriptivt synsätt har ett mer beskrivande synsätt (ibid). I vår studie är synsättet deskriptivt/deduktivt mest lämpat, då syftet är att beskriva en del i en process och ge förslag till lösning på en given problematik med utgångspunkt ur 4

10 teorin. Enligt Artsberg (2005) startar detta i valt syfte, för att bli karakteriserad och resultera ut i en tillämpad lösning. De datainsamlingsmetoder som vi använde var att analysera skriftliga källor, i vårt fall även ekonomisk dokumentation, samt att genomföra semistrukturerade intervjuer. En seminstrukturerad intervju är enligt Denscombe (2000, s 135) att intervjuaren har en färdig lista med ämnen och frågor som ska besvaras, där den intervjuade får svara fritt och utveckla svaren själv. Dokumentationen av intervjun skedde med hjälp av inspelning och förda anteckningar för att fånga det uttryck som bandinspelningar inte får med (Denscombe, 2000, s 145 ff). I vår intervjuguide formulerade vi nitton öppna frågor (se bilaga A). Öppna frågor kan beskrivas som korta frågor med långa svar som respondenten själv formulerar (Denscombe, 2000, s 122). Detta ger en bred information och komplexiteten i respondentens svar blir återspeglande (ibid). Detta ställer dock krav på att intervjuaren är flexibel i intervjusituationen, frågorna ställdes i samma ordning till samtliga respondenter och intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats. Valet av respondenter grundades på vilka som varit inblandade i studieobjektets investeringsprojekt. Dessa är projektledare, projektchefer, projekteringsledare, och investeringscontroller, och har praktiskt deltagit i investeringsprojektens kostnadskalkylering. Respondenterna har genom sina befattningar inom LKAB:s projektorganisation god insyn i den projekteringsfas i investeringsprojektet som vi avser att fördjupa oss i. Valet av respondenter till intervjuerna grundas bland annat på rekommendationer från vår handledare, men även projektpersonal som figurerat som författare i de slutrapporter vi granskat. Allt för att generera en bredare och djupare inblick i olika synsätt på kalkylering i investeringsprojekt. Intervjuguiden baserades på materialet i vår teoretiska referensram samt koppling till den ekonomiska dokumentationens innehåll. Den ekonomiska dokumentationen bestod av 76 slutrapporter av tidigare genomförda investeringsprojekt och andra skriftliga dokument med kopplingar till projekteringsfasens kostnadskalkyler. Ur dessa 76 slutrapporter avgränsade vi oss till 28 stycken med liknande karaktär och innehåll. Detta för att genom jämförelser identifiera likheter och skillnader mellan investeringsprojekten, samt att ge en systematisk och detaljerad bild av de historiska värdena som finns (Denscombe, 2000, s 187 ff). Några av dessa dokument har vi sammanställt och lagt in som bilaga B. Enligt Denscombe (2000, s 205) har kvalitativ forskning en tendens av att vara beskrivande. Vår studie som är av kvalitativ karaktär och starkt förknippat med ord och data utmynnade vårt resultat från intervjuerna och materialet från de skriftliga källorna och ekonomiska dokumentationen i ett beskrivande empiriavsnitt. 2.4 Metodproblem Långvarig inblandning kan påverka forskningsobjektet till att ändra beteende vilket kan vara en nackdel med fallstudien som forskningsstrategi (Denscombe, 2000, s 54). I vår fallstudie upplevdes detta inte som ett problem, då respondenterna agerade på ett professionellt sätt genom att skilja på intervju och övriga diskussionstillfällen under datainsamlandet. Vi beaktade de metodproblem som kan tänkas uppstå genom att fel personer kontaktas för intervjuer, det förebyggdes genom en god kontakt med undersökningsobjektet samt att genom 5

11 denna kontakt skapades inga tillträdesproblem till respondenterna som annars kan uppstå enligt Denscombe (2000, s 162 ff). En nackdel med öppna frågor i intervjun är att de råa data som samlas in är mycket tidsödande att analysera, detta metodproblem kunde vi hantera generellt bra genom att mycket data tidigare genererats ur databaser, detta låg även till grund för att säkerställa rätt ekonomisk information för analys (ibid). En nackdel med fallstudier som Denscombe (2000, s 53) framhåller är att trovärdigheten kan ifrågasättas när det gäller de generaliseringar som görs utifrån resultaten. Men detta har vi konfronterats inför och viss generaliserbarhet kan göras inom samma bransch som forskningsobjektet verkar i, med tanke på dess omfång i dagsläget. Validitet definieras enligt Denscombe (2000, s 283) som utsträckningen av datainsamlingens och metodvalens grad av träffsäkerhet. För att uppnå hög validitet har vi anpassat frågorna efter den teori och data vi använt oss av. Detta benämns av Patel och Davidsson (2003, s 99 ff) som innehållsvaliditet. Detta innebär generellt att hög validitet grundar sig, på att den metod och de frågor vi ställt ger oss de svar vi söker (ibid). För att uppnå högre validitet upprepade vi respondenternas svar när vi uppfattande de som otydliga, detta för att kontrollera att svaret uppfattats rätt. Vidare ställde vi alla frågorna i samma ordning till samtliga respondenter att säkerställer att varje respondent haft samma förutsättningar för sina svar. För att skapa en trygg miljö förlades platsen för intervjuerna till respondenternas arbetsplats, vilket minskade yttre påverkan på respondenternas svar. För att uppnå god reliabilitet, enligt Patel och Davidsson (2003, s 100 ff) lika med god tillförlitlighet, gäller det att eliminera osäkerhet gällande de data som samlas in. Det ställs höga krav på intervjuarens analys och observationsförmåga när data ska säkerställas. För att stärka reliabiliteten använde vi oss av ljudinspelningar samt anteckningar för att i efterhand mer noggrant kunna analysera svaren. 6

12 3. TEORETISK REFERENSRAM I den teoretiska referensramen belyses och definieras begrepp. Samband, problematik och praktisk tillämpning blir analyserade och diskuterade med utgångspunkt från tidigare forskning. Här presenteras även analysmodellen vi använt oss av i studien. 3.1 Ekonomistyrning Anthony och Govindarajan (2003, s 7) definierar styrning som ett sätt för chefer att styra medarbetarnas agerande i företaget mot dess mål och strategi. Styrning i företag kan ske på ett flertal sätt, Hallgren (2002) belyser de finansiella och lönsamhetsmässiga styrvariablerna likviditet genom kassaflöde samt R t, räntabilitet på totalt kapital som möjliga styrvariabler för företag. Detta skall enligt Hallgren (2002) användas genom att bryta ner organisationens mål och strategi i mer operativa termer, likt styrverktyg. Anthony och Govindarajan (2007) framhåller att man i samband med utvecklingen av strategier och mål även parallellt skall ta fram styrverktyg. Styrning definierar vi lika som med Anthony och Govindarajan (2003, s 7) som ett sätt för chefer att styra medarbetarnas agerande i företaget mot dess mål och strategi. Löfsten (2002) anser att ekonomistyrning främst skall användas för styrning av verksamheter med ett gemensamt mål, och hänvisar vidare till Frenckners (1983) definition av ekonomistyrning där begreppet delas i tre viktiga komponenter: redovisning, budget och kalkyler. Denna definition anser vi är lämplig i denna studie, när vi i likhet med Löfsten (2002) anser att kalkyler ingår som verktyg i ekonomistyrning. Som en del i kalkyler ingår både produkt och investerings kalkyler, för att inte riskera att värdet av nyckeltalen ska gå förlorad, krävs det förståelse av kalkylerna och innebörden av de nyckeltal som kalkylen är uppbyggd av (Persson & Nilsson, 2007). Nyckeltal komprimerar information i tal med syfte att göra den mer lättillgänglig för en användare (Nationalencyklopedin, no date). Dessa kan användas både internt och externt för jämförelse och utvärdering (ibid). Nyckeltal kan jämställas med kvotvärden som är av stor vikt för jämförelse över tid men även jämförelse direkt mot konkurrenter, viktiga bedömningar grundas ofta på nyckeltal, som då ligger till grund för beslut (Sundberg, 1998). Vilka nyckeltal som ingår i produktkalkyler och investeringskalkyler menar Persson och Nilsson (2007) är av central betydelse för att ansvariga ska kunna styra efter kalkylerna i uppkomna situationer och investeringar. Vidare menar Persson och Nilsson (2007) att vid större och mer komplexa investeringar och investeringsprojekt bör det skapas mer anpassade kalkyler för styrning. En specifik situation att använda ekonomistyrning i är i projekt (Olsson, 1998, s 169). Detta på grund av att projektet kan ta sig uttryck i stort sett hur som helst (ibid) Ekonomistyrning i projekt Projekt definieras som målinriktat, tidsavgränsat, temporärt och resursberoende och är ofta unikt, vilka förutsättningar påminner lite om den dagliga verksamheten (Olsson, 1998, s 169). Dessa förutsättningar kräver dock att deltagare i projektet samarbetar och besitter specifika kunskaper enligt Olsson (1998, s 169 ff). Denna arbetsform i projekt används ofta i framtagningen av nya produkter likt investeringsprojekt, osäkerheten i dessa investeringsprojekt kräver god ekonomistyrning, därför att kalkyler ofta grundas på antaganden (ibid). Ofta uppstår osäkerhet ur de unika förhållanden ett investeringsprojekt har (Hallgren, 2002, s 157). Faktorer som ligger till grund för ett lyckat investeringsprojekt är tid, 7

13 pengar och ledningsresurser (ibid). Målstyrning och inga ordinarie rutiner kräver en stark ledning och styrning i investeringsprojekt, och om detta inte fungerar får det stora konsekvenser (ibid). 3.2 Investeringsprojekt En investering kan definieras som ett förvärv som ökar ett företags bokförda värde av anläggningstillgångar. Dessa delas upp i fyra grupper, kapacitets-, ersättnings-, miljö-, rationaliseringsinvestering samtliga med avsikt att bidra till att öka lönsamheten (Kinnander, 1996, s 13). Investeringar som ofta styrs i projektform, kräver att alla delaktiga i investeringsprojektet är ytterst engagerade (ibid). Wramsby och Österlund (2002, s 1 ff) definierar ett investeringsprojekt som att ett företag, privatpersoner och organisationer avstår utrymmer för konsumtion idag för att i framtiden erhålla ett större konsumtionsutrymme. De nämner att grunden för investeringsbeslutet är en bedömning om hur avkastningen på investeringsprojektet blir i framtiden (ibid). För att samla ihop information på vilket beslutet skall grundas, görs det generellt olika analyser (ibid): Marknadsanalys, här uppskattas framtidens gällande försäljningsvolymer. Lönsamhetsanalyser, blir investeringen lönsam eller ej samt vilka avkastningskrav skall ställas för investeringen. Känslighetsanalys, där genomförs beräkningar om hur förändringar i omvärlden påverkar företagets ekonomiska förehavanden. Dessa analyser sammanställs ofta i en investeringskalkyl, Investeringskalkylen är ofta en del i en större processkedja (Wramsby & Österlund, 2002, s 4 ff). Denna är indelad i olika faser, se figur 3.1. Ide Handlingsalternativ Utvärdering Beslut Uppföljning Figur 3.1 visar på investeringsprocessens olika faser. Efter: Wramsby, G., & Österlund, U. (2002). Investeringskalkylering: metoder och tillämpningar med övningsuppgifter och lösningsförslag. Pixbo: Wramsby/Österlund. I den första fasen utgår företaget från en ide/önskemål dessa följs upp i nästa fas görs en mer specifik formulering av investeringsförslagen (Wramsby & Österlund, 2002, s 4 ff). Under utvärderingsfasen görs det en ekonomisk konsekvensanalys, här ställs en investering mot andra för att se om den är riktig (ibid). Efter detta följer beslutsfasen, det är här det slutgiltiga beslutet tas om investeringsförslaget skall realiseras eller om det skall läggas ned (ibid). Sista fasen utgörs av uppföljning av den gjorda investeringen, här görs en jämförelse av prognos, förkalkyl, utfall och efterkalkyl för att analysera eventuella avvikelser och vad dessa beror av. Risken med att inte genomföra uppföljningen på ett riktigt sätt är att viktig information kring avvikelserna och vad dessa beror av går förlorad, detta kan i längden leda till att kalkyleringen för kommande investeringsprojekt inte har lika stor tillförlitlighet (Wramsby & Österlund, 2002, s 4 ff). Denna studie kommer att lägga fokus på utvärderingsfasen vidare benämns denna som projekteringsfasen. 8

14 Löfsten (2002, s 17) listar upp viktiga punkter att ta i beaktning vid planering och kontroll av investeringsprojekt: Söka och utveckla investeringsprojekt Bestämma olika investeringsobjekt kvalitativa utfall Jämföra alternativ och göra investeringskalkyler Fatta investeringsbeslut Kontrollera genomförandet och utvärdera Investeringsprojekt har tydligt definierade mål och är ofta kopplade till strategier, detta leder till att investeringsprojekt kan ta olika utryck och former, allt från exempelvis, vilken maskin som ska köpas, vilken produktionslinje som ska byggas ut samt vad för utrustning som ska bytas ut (ibid). Wramsby och Österlund (2002, s 5) visar på att det finns flera olika typer av investeringsprojekt, dessa är realinvesteringar, finansiella investeringar, marknadsinvesteringar och personalinvesteringar. En realinvestering innebär att investeringen rör produktionen av varor eller tjänster (ibid). De finansiella investeringarna handlar om att placera i värdepapper likt aktier, obligationer eller andra räntebärande papper för att generera en avkastning (Olsson, 2005, s 184). Marknadsinvesteringar rör i stort investeringsprojekt som är nödvändiga för att lansera eller utveckla nya produkter på nya marknader (ibid). Med personalinvesteringar avser Wramsby och Österlund (2002, s 5) de kostnader som uppkommer vid nyanställning och eller vidareutbildning. Wramsby och Österlund (2002, s 6) anser även att investeringsprojekt kan kategoriseras efter storlek, avsikt, vad investeringen rör och sambandet mellan investeringarna. Storleken på investeringsprojekt har betydelse eftersom hanteringen av små beslut bör gå snabbare och inte uppta lika stor tid i utvärderingsstadiet (ibid). Avsikten och syftet med investeringsprojektet avgör hur det kategoriseras i likhet med det Kinnander (1996, s 13), nämner ovan, ersättnings-, expansions-, rationaliserings-, miljö- och andra typer av investeringsprojekt (ibid). Nästa klassificeringssteg behandlar vilken typ av investeringsobjekt investeringen berör, och här tar författaren upp maskin-, byggnads-, markanläggnings-, lager-, personal- och finansiella investeringar. Löfsten (2002, s 58) tar upp en uppdelning av investeringsprojekt där dessa klassificeras efter samband, uppdelningen är oberoende, beroende och ömsesidigt beroende. När de är oberoende av varandra kan investeringsprojekt ske utan att de andra påverkas (ibid). Är de däremot beroende så måste även de andra genomföras, vid ömsesidigt beroende investeringsprojekt kan inte den ena ske utan att den andra sker och tvärtom (ibid). Detta kan kopplas till elimineringen av existerande flaskhalsar i ett produktionssystem, samt till viss del även i ett expansivt läge där investeringsprojekt sker för att förebygga framtida flaskhalsar, dessa kan benämnas som strategiska investeringsprojekt (Löfsten 2002, s 58) Projekteringsfas i investeringsprojekt Löfsten (2002, s 149) skriver att under projekteringsfasen (nämnd i figur 3:1 som utvärderingsfas) är det inte bara ekonomiska bedömningen som styr om ett beslut går igenom eller ej, det beslutande organet kan värdera in den strategiska betydelsen beslutet får. Om den enskilda investeringen är olönsam kan investeringen vägas mot en inplanerad utökning av verksamheten eller andra omgivningsfaktorer och därmed bli lönsam på längre sikt (ibid). 9

15 Då investeringsprojekten är komplexa processer kan det uppstå problem med styrningen av dessa, då investeringsprojekten enligt Hallgren (2002, s 155 ff) kan anses vara unika och inte är ett led i den dagliga driften. Det är dock av ytterst vikt att ekonomistyrning tillämpas trots svårigheterna då risken som föreligger är förlust av pengar och tid (ibid). Vidare anser Hallgren (2002, s 155 ff) att för att minimera riskerna bör man arbeta med en kontinuerlig uppföljning med avstämningsmöten för att se hur ekonomin i kalkylerna framskrider och vid dessa möten bör det avhandlas hur arbetet fortlöper samt om det överensstämmer med det ursprungliga målet/syftet. Hallgren (2002, s 155 ff) menar att är viktigt att vara öppen för förändringar inom investeringsprojektet och ha möjligheten att pröva och ompröva syftet och genomförandet. Om kalkylproceduren är genomförd på ett riktigt sätt där korrekta data är samlad och tolkad kan kalkylen avslöja problem och styrkor med investeringsprojekt, vilka annars skulle vara betydligt svårare att identifiera (Wramsby & Österlund 2002, s 4 ff) 3.3 Investeringskalkyler Planering för investeringsprojekt handlar till stor del om att identifiera ekonomisk lönsamhet för att rättfärdiga investeringsbeslut (Torries, 1998, s XI). Denna planering kräver ofta mycket arbete och även ett flertal utvärderingar och beräkningar (ibid). Projektets funktion handlar mycket om att sätta företagets vision i verket, och för att bibehålla konkurrenskraft måste investeringsprojekten implementeras och styras effektivt (Dey, 2006). För att detta ska kunna ske måste utvärderingsmetoder användas korrekt (Torries, 1998, s XI). Ett problem är, att ofta används dessa på ett felaktigt sätt varav följderna kan resultera i felaktigt tagna investeringsbeslut (ibid). Kalkylering som hjälpmedel ska användas som ett verktyg för att planera och i efterhand kontrollera verksamheter, likt vad varor och tjänster kostar, men även för att användas internt för ekonomiska beräkningar (Olsson, 1998, s 11). De nyckeltal som ingår i kalkylen måste om de inte är givna, kunna beräknas med god precision för att kunna utgöra ett beslutsunderlag för investeringsprojektet (Sandahl & Sjögren, 2005, s 151). God precision är ett begrepp som i beslut är starkt kopplat till ansvarigas risktagande vid investeringsbeslutet och blir därav subjektivt bedömt (ibid). De mest inflytelserika antaganden inför ett investeringsbeslut grundas oftast på investeringens intäkter följt av diskonterade och operationella kostnadsantaganden (Borgonovo & Peccati, 2005) Lönsamhetskalkyler I de flertal beräkningskalkyler som användas för att göra beräkningar av investeringsprojekt, syftar de flesta till att beräkna den framtida lönsamheten av investeringen (Persson & Nilsson, 2007, s 50). Exempel på kalkyler för lönsamhetsberäkning är nuvärde, internränta annuitet och pay back kalkyler (ibid). Dessa kalkyler syftar till att beräkna diskonterade framtida kassaflöden som investeringsprojektet medför (ibid). Det har även framförts argument för att de är dessa framtida diskonterade kassaflöden som helt bestämmer ifall det är en lönsam investering (Torries, 1998, s 31). Oavsett huruvida detta stämmer, är det av vikt när dessa kassaflöden uppkommer, och att kunna göra antaganden om dess storlek utifrån investeringens livslängd (ibid). Vilka data som är intressant för investeringsprojektet lönsamhet och genomförande styr val av beräkningskalkyl (Olsson, 1998, s 15). De specifika förutsättningarna som finns i investeringsprojekt kan leda till problem om fel kalkylmodell används (Löfsten, 2005, s 56 ff). Beräkningar med vissa kalkyler kan resultera i data som inte är relevanta, som exempelvis beräkningar i nominella eller reala värden (ibid). 10

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:142 Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag Elin Andersson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

C-UPPSATS. Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande

C-UPPSATS. Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande C-UPPSATS 2009:260 Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande - fyra fallstudier på småföretag inom träindustrin i Norrbotten Markus Fors Jimmy Johansson Luleå tekniska universitet

Läs mer

D-UPPSATS. Utvärdering av strategiskt beslutsfattande

D-UPPSATS. Utvärdering av strategiskt beslutsfattande D-UPPSATS 2006:058 Utvärdering av strategiskt beslutsfattande Torbjörn Romark Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen C-UPPSATS 2006:105 Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen Jeanette Andersson Johanna Groth Luleå tekniska universitet

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 EXAMENSARBETE Budgetering vid variationer - fallstudie av två företag Agneta Nilsson Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

Läs mer

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagsekonomi Kandidatuppsats, 15hp Företagsekonomi Höstterminen 2012 I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag En flerfallstudie

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

C-UPPSATS IAS 41 ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

C-UPPSATS IAS 41 ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar C-UPPSATS 2005:081 IAS 41 Vad innebär den nya redovisningsstandarden för skogsindustrin? ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Kostnader under osäkerhet

Kostnader under osäkerhet ISRN: Magisteruppsats Linköpings Universitet Vårterminen 2008 HFÖD71, 30 Hp Kostnader under osäkerhet Kalkylering av reparations- och underhållskontrakt Uncertainty in costs Cost accounting for repair

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

C-UPPSATS. Kreditbedömning

C-UPPSATS. Kreditbedömning C-UPPSATS 2007:122 Kreditbedömning Vilka faktorer banker använder vid en kreditbedömning Simson Ferizaj Taneli Kalliokoski Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Värdering av inbytesbilar

Värdering av inbytesbilar 2004:037 SHU EXAMENSARBETE Värdering av inbytesbilar En kvalitativ studie av fyra bilföretag inom Luleå kommun FRIDA HOLMBERG NINA ÅSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster C-UPPSATS 2006:150 Styrning mot försäljning av finansiella tjänster Linda Granberg Susanna Persson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar

Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 180hp Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar Kandidatuppsats i fastighetsekonomi 15, HP Slutseminarium

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström

EXAMENSARBETE. Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström EXAMENSARBETE 2005:037 SHU Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga

Läs mer

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå C-UPPSATS 2007:274 Kundtillfredsställelse bland småföretagare En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå André Andersson Fredrik Karlsson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

EXAMENSARBETE. IFRS 3 - den nya goodwillredovisningen. En studie om vad införandet av IFRS 3 inneburit för svenska koncernföretag

EXAMENSARBETE. IFRS 3 - den nya goodwillredovisningen. En studie om vad införandet av IFRS 3 inneburit för svenska koncernföretag EXAMENSARBETE 2005:152 SHU IFRS 3 - den nya goodwillredovisningen En studie om vad införandet av IFRS 3 inneburit för svenska koncernföretag Johan Karlsson Magnus Ranneberg Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Ägardirektivets påverkan på investeringar inom kommunalt ägda energibolag. Emma Bergelin och Linnea Ejdfors

KANDIDATUPPSATS. Ägardirektivets påverkan på investeringar inom kommunalt ägda energibolag. Emma Bergelin och Linnea Ejdfors Energiekonomprogrammet 180 hp KANDIDATUPPSATS Ägardirektivets påverkan på investeringar inom kommunalt ägda energibolag Emma Bergelin och Linnea Ejdfors Företagsekonomi 2014-05-20 Förord Vi vill härmed

Läs mer

Riskhantering ur ett försäkringsperspektiv

Riskhantering ur ett försäkringsperspektiv Riskhantering ur ett försäkringsperspektiv - En djupgående kvalitativ studie i ett icke-finansiellt tjänsteföretag - Vårterminen 2011 Kandidat- och Magisteruppsats i företagsekonomi Industrial and Financial

Läs mer

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KF21 Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB Malin Allgöwer Camilla Björklund Alexandra Nilson

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer