Innovationsupphandling av återanvändningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsupphandling av återanvändningssystem"

Transkript

1 Innovationsupphandling av återanvändningssystem Slutrapport FAS 1 Förstudie Pre-commercial public procurement of system for reuse Final report for phase 1 feasibility study 1

2 Projektsammanfattning: FAS 1 - Förstudie Denna slutrapport lämnas till framtidsgruppen/styrgruppen inom SAMSA samt VINNOVA som beslutsunderlag för beslut i respektive organisation om genomförande av FAS 2. Utfall SAMSA beslutade i slutet på april 2013 att verka för att genomföra förkommersiell upphandling av system för återanvändning som kan ersätta eller komplettera dagens återvinningscentraler (ÅVC). Projektet ska ses som ett utvecklingsprojekt för SAMSAs medlemmar, där syftet är att utveckla såväl beställarkompetens som förståelse för innovativa processer och därigenom stimulera FoU och tillväxt inom miljöteknikbranschen. Målet är att bidra till utveckling av en marknadsbaserad lösning på hur återanvändningsgraden kan öka för hushållsavfall som kommunerna har ansvar för och som idag lämnas in på traditionella ÅVC. Behovet för nya lösningar bedöms vara stort då återanvändningsgraden är låg. Såväl de miljömässiga som de ekonomiska vinsterna är stora om återanvändningen kan öka. Projektet förväntas genomföras i fyra faser. 1) Förstudie - fördjupad problem- och behovsformulering 2) Inbjudan och undersökning av lösningar 3) Pilottest 4) Underlag för kommersiell upphandling Föreliggande rapport är slutrapport för FAS 1. Det huvudsakliga syftet med denna fas har varit att verifiera behov och genomföra en möjlighetsanalys som vid positivt utfall ska ligga till grund för en genomförandeplan för kommande faser. Utfallet av FAS 1 har varit att förkommersiell upphandling av återanvändningssystem anses kunna genomföras. Till följd av denna bedömning har även en genomförandeplan för kommande faser utvecklats. SAMSA beslutade vid möte den 7 november att ge styrgruppen mandat att fatta beslut om kommande faser. Mål för projektet Målet för FAS 1 har varit att identifiera och verifiera behov, genomföra en möjlighetsanalys och om det anses lämpligt att gå vidare, även utveckla genomförandeplan för kommande faser. Målet anses uppfylld då behovsverifiering bekräftade och förtydligade den förväntade utmaningen hos SAMSAs medlemmar. Under möjlighetsanalysen fanns det inget som tydde på att förkommersiell upphandling inte skulle kunna vara ett lämpligt verktyg. Genomförandeplan har utvecklats och det finns en beredskap för FAS 2 och FAS 3. Syfte och mål Det övergripande syftet att utveckla såväl beställarkompetens som förståelse för innovativa processer och därigenom stimulera FoU är delvis uppfyllt i och med att genomförandet av FAS 1 genomfördes enligt ursprunglig plan med ett positivt resultat. Målet att bidra till utveckling av en marknadsbaserad lösning på hur återanvändningsgraden kan öka, har i viss mån nåtts i och med informationsspridning och kunskapsutveckling under FAS 1. Resultat och förväntade effekter Behovet för nya lösningar bedöms vara stort då återanvändningsgraden är låg med nuvarande system. De miljömässiga som de ekonomiska vinsterna är stora om återanvändningen kan öka. Visionen är att det i framtiden inte finns något avfall. System för återanvändning ska ta oss närmare visionen. 2

3 Förväntad effekt av FAS 1 var framför allt att få behov identifierade och öka förståelsen för samhällsutmaningen i att minska avfall och i innovationsupphandling. Effekten har uppnåtts. Upplägg och genomförande Projektet förväntas genomföras i fyra faser. 1) Förstudie - fördjupad problem- och behovsformulering 2) Inbjudan och undersökning av lösningar 3) Pilotanläggningar 4) Underlag för kommersiell upphandling Det har skett en marginell försening av FAS 1 och en förlängning av FAS 2, eftersom vissa moment tar längre tid än väntat. 1 februari 2014 Anbudsinbjudan publiceras 15 april 2014 sista anbudsdag 30 maj 2014 beslut/tilldelning 30 oktober 2014 slutredovisning av lösningar inför fas 3 Syfte och måluppfyllelse engelska The overall aim of developing purchasing skills and an understanding of innovative processes, to stimulate R & D is partially satisfied by the implementation of PHASE 1. The phase was carried out according to the original plan with a positive result. The aim to contribute to the development of a market-based solution for the reuse ratio to increase, has to some extent been achieved by spreading of information and increasing knowledge about reuse and procurement of innovations during PHASE 1. Resultat och förväntade effekter - engelska The need for new solutions is expected to be extensive as the reuse rate is low with the current system. The environmental and economic benefits are large if reuse may increase. The vision is that in the future there is no waste. Reuse systems will take us closer to this vision. Expected impact of PHASE 1 was mainly to get the needs identified and increase understanding of the societal challenge of reducing waste and the procurement of innovation. Effect is achieved. Upplägg och genomförande - engelska The project is expected to be implemented in four phases. 1) Feasibility study - deeper problems and needs formulation 2) Call and investigation of solutions 3) Pilot tests 4) Basis for commercial contracts There has been a slight delay in PHASE 1 and an extension of PHASE 2, since some moments take longer than expected. February 1, 2014 Call for tenders published April 15, deadlines for submission May 30, decision / award 30 October final report on solutions for PHASE 3 3

4 Innehåll Projektsammanfattning: FAS 1 - Förstudie... 2 Utfall... 2 Mål för projektet... 2 Syfte och mål... 2 Resultat och förväntade effekter... 2 Upplägg och genomförande... 3 Syfte och måluppfyllelse engelska... 3 Resultat och förväntade effekter - engelska... 3 Upplägg och genomförande - engelska... 3 Bakgrund... 6 Syfte för hela projektet... 6 Mål för hela projektet... 6 Genomförandeplan för hela projektet... 7 FAS 1. Förstudie... 7 FAS 2. Inbjudan och undersökning av lösningar... 7 FAS 3. Pilottest... 7 FAS 4. Underlag för kommersiell upphandling... 7 Genomförande av FAS 1 - Förstudie... 8 Fördjupad behovsanalys... 8 Omvärldsanalys... 9 Behovsverifiering... 9 Möjlighetsanalys... 9 Genomförandeplanering Ekonomi Budget Resultat Genomförandeplan kommande faser Fas 2 Inbjudan och undersökning av lösningar Finslipa förfrågningsunderlag, annonsering och utvärdering Publicering och anbudstid Utvärdering I Utveckling Utvärdering II

5 Fas 3 Pilottester Budget Budget för FAS Budget för FAS Tidsplan Ursprunglig tidsplan Tidsplan för FAS Tidsplan för FAS Upphandlande enhet Kommunikationsplan Syfte Mål Målgrupper och kanaler Kommunikation av anbudsinbjudan Projektorganisation Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Kontaktuppgifter Litteraturlista Bilagor

6 Bakgrund Vid SAMSAs möte den 30 april 2013 beslutades det att man gemensamt inom SAMSA ska verka för att genomföra en förkommersiell upphandling av ett nytt system för återanvändnings-/återbrukscentraler som kan ersätta eller komplettera dagens återvinningscentraler (ÅVC). Det konkreta målet med projektet är att aktivt bidra till utveckling av en marknadsbaserad konkret lösning på hur återanvändningsgraden kan öka väsentligt för det hushållsavfall som kommunerna har ett ansvar för och som idag lämnas in på traditionella ÅVC. Behovet för nya lösningar bedöms vara stort då återanvändningsgraden är mycket låg, samtidigt som vi måste arbeta oss upp i avfallshierarkin om vi ska skapa ett hållbarare samhälle. Såväl de miljömässiga som de ekonomiska vinsterna är stora om återanvändningen kan öka. Den första fasen av projektet är i och med denna rapport avslutad. SAMSA har vid möte den 7 november beslutat att ge Framtidsgruppen (som är identisk med styrgruppen för innovationsupphandlingen) mandat att gå vidare till FAS 2 i upphandlingen. Beslutet i sin helhet: 6. Rapport från framtidsgruppen Se bifogad PPP från Dolores Öhman. SAMSA beslutade att ge framtidsgruppen i uppdrag att gå vidare med FAS 2 i projektet Innovativ upphandling enligt redovisat tidsplan under förutsättning att VINNOVA medfinansierar. SAMSAmedlemmarna står för hälften av kostnaderna av FAS 2 utifrån antal medborgare. Denna slutrapport lämnas till framtidsgruppen samt VINNOVA som därefter fattar beslut om genomförande av FAS 2. Syfte för hela projektet Projektet ska ses som ett utvecklingsprojekt för SAMSA:s medlemmar. Syftet med projektet är att: ge medlemmarna möjlighet att arbeta sig upp i avfallshierarkin och avfallsminimera genom att aktivt bidra med utveckling av marknadsbaserade, effektiva lösningar som saknas idag och som kan köpas in efter projektet. utveckla beställarkompetensen hos medlemmarna för att skapa hållbarare affärer för såväl beställare som leverantörer. stimulera FoU och tillväxt inom miljöteknikbranschen genom att efterfråga och aktivt bidra till utveckling av innovation i upphandlingar. driva på en allmän utveckling inom branschen genom att tänka nytt och sprida goda exempel. Mål för hela projektet Målet med projektet är: att genom förkommersiell upphandling aktivt delta i utvecklingen av ny alternativt kompletterande lösning för att kraftigt öka återanvändningsgraden av det material som idag lämnas till traditionella ÅVC. stimulera den egna branschen genom att utveckla rollen som beställare. öka medvetenheten hos såväl privatpersoner som företag omkring avfallshierarkin och vikten av att vi tar oss upp i hierarkin. 6

7 att deltagande leverantörer vidareutvecklar eget FoU-arbete under processen. att vinnande företag utvecklar en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tjänst eller produkt som kan implementeras i SAMSA-medlemmarnas organisation och spridas till andra som har ansvar för ÅVC eller liknande centraler idag, såväl nationellt och internationellt. Genomförandeplan för hela projektet Projektets ramverk anges i projektbeskrivningen som ligger som bilaga 1 Projektet planeras att genomföras i fyra faser. Varje fas utvärderas och projektet kan avbrytas om önskat resultat inte uppnås. Det ligger i processens natur att det finns en risk för misslyckande. FAS 1: Förstudie - fördjupad problem- och behovsformulering FAS 2: Inbjudan och undersökning av lösningar FAS 3: Pilottester FAS 4: Underlag för kommersiell upphandling FAS 1. Förstudie I den första fasen genomfördes en fördjupad problem- och behovsformulering. Under avsnitt Genomförande av fas 1 förstudie beskrivs det hur fasen har genomförts och vilka resultat som har uppnåtts. FAS 2. Inbjudan och undersökning av lösningar I den andra fasen bjuds intresserade in att lämna in förslag på lösningar. De inkomna förslagen med störst potential ges ett begränsat finansiellt stöd och rådgivande stöd från projektgruppen för att ta fram ett fördjupat lösningsförslag. Det utkast till Förfrågningsunderlag som utarbetas i förstudien anger tillsammans med denna slutrapport ramar för fasens genomförande. En detaljerad genomförandeplan för denna fas beskrivs under avsnittet Genomförandeplan kommande faser FAS 3. Pilottest De mest lovande av lösningarna av de som valdes ut till FAS 2 ges möjlighet att utveckla en fullskalig modell och testköra denna i olika miljöer, exempelvis i storstadsmiljö och i landsbygdsmiljö. Piloterna testas i nära samarbete med projektgruppen och SAMSA-medlemmarnas övriga experter inom ÅVC och återanvändning. Såväl process som resultat utvärderas. En lite mer utförlig genomförandeplan för denna fas beskrivs under avsnittet Genomförandeplan kommande faser FAS 4. Underlag för kommersiell upphandling På bakgrund av utvärdering av pilottest tas nytt upphandlingsunderlag fram som stöd till SAMSAs medlemmar som i nästa fas vill genomföra offentlig upphandling för kommersiellt införande. 7

8 Genomförande av FAS 1 - Förstudie Förstudien har i allt väsentligt genomförts enligt ursprunglig plan i projektbeskrivningen. Projektledaren har varit samlande och ansvarig för genomförandet. Projektgruppen har varit aktiv och bidragit med sin breda och djupa kompetens inom avfallsområdet, upphandlingsområdet och design-/innovationsområdet. Projektgruppen har träffats fyra gånger. Mötena har dokumenterats i minnesanteckningar som läggs som bilagor 2-5. Styrgruppen har hållits informerad och uppdaterad genom hela processen genom tät mailkontakt. För att skapa struktur, öppenhet och kommunikation har projektet samlats på en hemsida Samlad dokumentation från FAS 1 kommer att presenteras även på hemsidan. Innovationsupphandlingen har också utvecklats till ett forskningsprojekt. Hans Knutsson och Anna Thomasson, universitetslektorer och forskare i företagsekonomi, Public Management-gruppen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet följer, dokumenterar och kommer att publicera erfarenheter av projektet ur ett vetenskapligt perspektiv. Efter inbjudan till fem konsultföretag anlitades en konsult för upphandlingsstöd som har arbetat nära projektgruppen. Projektgruppen har haft en nära dialog med VINNOVA omkring genomförandet. Detta omfattar bland annat en pilot omkring processer för behovsidentifiering, framtagande av informativ tecknad film och deltagande vid Kvalitetsmässan i Göteborg. I förbindelse med Kvalitetsmässan gavs också möjlighet att träffa projektledare och representanter från de tre andra förkommersiella upphandlingarna som är igång och som VINNOVA finansierar. Viktigt erfarenhetsutbyte gjordes framför allt med ITS Kista-projektet som har kommit in i FAS 3 i sitt projekt. Erfarenhetsutbyte med Stockholms Stad har också skett i olika former. SAMSA har bland annat fått ta del av Stockholms Stads nyligen sammanställda rapport om framtidens ÅVC, med visst fokus på olika former av affärsmodeller. Rapporten har fungerat som ett bra stöd i utvecklingen av SAMSAs förfrågningsunderlag. Förstudien har genomförts enligt de faser som angavs i projektbeskrivningen. Nedan redovisas de aktiviteter som har genomförts i de olika faserna. Fördjupad behovsanalys I den fördjupade behovsanalysen skulle behov av nya lösningar konkretiseras. Behovsanalysen har framför allt omfattat en nulägesanalys där rapporter om ÅVC och närliggande ämnen har samlats in. Dessa omfattar såväl vetenskapliga publikationer som mer verksamhetsnära publikationer så som tidigare genomförda enkätundersökningar bland medborgare. Bland det mest centrala underlaget kan nämnas: Svenska Miljöinstitutets Förebygga avfall med kretsloppsparker - Analys av miljöpåverkan som analyserar effekterna av en av de mest moderna kretsloppsparkerna, Alelyckan i Göteborg som har lagt stor vikt vid att öka återanvändningen inom ramen för ÅVC. Avfall Sveriges Avfallsförebyggande i praktiken. En guide till hur kommuner kan arbeta med återbruk baserat på kommunala avfallsverksamheters gemensamma erfarenhet. Rapporten omfattar även en juridisk analys av återanvändningsområdet. Hässleholm Miljös beslutsunderlag till ny kretsloppspark som omfattar såväl användarundersökning som teknisk och geografisk analys, samt viss omvärldsbevakning. NSRs plockanalys av inlämnat material. Denna är inte avslutad, men har funnits tillgänglig som arbetsmaterial. En mer omfattande lista över underlagsrapporter finns i Litteraturlista 8

9 Vid VINNOVAs seminarium om Innovation på beställning genomfördes parallellt ett pilotprojekt med inbjudna externa konsulter som skulle testa olika metoder för behovsverifiering. SAMSAs projekt fungerade som case och resultatet har varit till stor nytta i behovsanalysen. Utöver dokumentstudier och VINNOVAs pilotprojekt har en heldagsworkshop med drygt 30 deltagare bidragit till att skärpa utmaningen. Deltagarna bjöds in för att skapa en blandning av offentlig, privat, ideell, stor och liten. Detta för att få in en bra bredd från olika perspektiv och branscher. Samlad dokumentation från workshoppen presenteras i Bilaga 6. Omvärldsanalys Omvärldsanalysen har till viss del överlappat behovsanalysen. En del av litteraturstudierna har omfattat omvärldsanalys och den genomförda workshoppen hade en viss inriktning på omvärldsanalys. I projektgruppen har även funnits deltagare som har varit involverade i Avfall Sveriges tidigare genomförda framtidsspaning och tagit med sig erfarenheter därifrån in i projektet. Det har även genomförts en mindre analys av andra förkommersiella upphandlingar. Denna tillsammans med en juridisk riskbedömning presenteras i Bilaga 7 Behovsverifiering Internt har en mindre enkätundersökning genomförts bland SAMSAs medlemmar för att kartlägga hur olika frågor prioriteras. Sammanfattning av enkäten presenteras i Bilaga 8. Detta har varit en del av den interna behovsverifieringen. Vid SAMSAs möte den 7 november presenterades projektet för medlemmarna och de bereddes möjlighet att ställa frågor och kommentera innan principbeslut fattades om nästa fas. Medlemmarna beslutade att ge styrgruppen mandat att besluta om nästa fas. Externt har innovationsupphandlingen bland annat presenterats på de upphandlingsbranschråd som SAMSA har tagit initiativ till där branschen finns representerad. Se för mer information och dokumentation. Workshop och dialog med inbjudna deltagare har även fungerat som del i behovsverifieringen, tillsammans med den löpande dialogen mellan projektgruppens deltagare och styrgruppen. Möjlighetsanalys Möjlighetsanalysen omfattar analys av behovs- och omvärldsanalys samt behovsverifiering. Övergripande kan analysen sammanfattas med att det inte har framkommit något som tyder på att förkommersiell upphandling inte skulle kunna vara en lämplig framkomlig väg för att möta SAMSAs utmaningar. Analysen har gett svar på lämplig avgränsning för material. Lämpliga produkter till återbruk är, enligt Avfall Sveriges rapport Avfallsförebyggande i praktiken: 1. Fönster, dörrar och virke 2. Marksten, betongplattor, takplattor och tegel 3. Vitvaror och spisar 4. Hemelektronik och elprodukter 5. Skåp, kontorsmöbler, inne- och utemöbler 6. Kläder, mattor, gardiner, filtar och övrig textil 7. Badkar, cyklar, kastruller, verktyg och övriga metallprodukter 8. CD/DVD och plastleksaker 9. Toalettstolar, handfat och andra VVS produkter 10. Böcker och tidningar 9

10 Dessa produkter tillsammans med övrigt husgeråd och eventuellt även farligt avfall som kan omhändertas på ÅVC anses vara en lämplig avgränsning för en innovationsupphandling. Det bedöms dock viktigt att anbudslämnare kan lämna förslag på lösningar på delar av dessa produkter och att lösningen därför inte nödvändigtvis omfattar hela listan. I övrigt har det under processens gång blivit allt mer tydligt att det är avgörande för innovationsupphandlingens framgång att det hålls så enkelt och så öppet som möjligt, både i process och i kommande förfrågningsunderlag. Stor vikt bör därför läggas vid information och kommunikation. Detta bedöms vara en avgörande framgångsfaktor i projektet. Analysen bottnar i att varje begränsning också är en potentiell risk att man utesluter bra idéer. Det är viktigt att få in dessa även om några eventuellt visar sig vara för långt ifrån genomförbarhet och kommersialiserbarhet. Det är då möjligt att uppfånga idéerna och eventuellt låta dem mogna och utvecklas i mer passande forum. Genom de tidigare faserna har det också blivit bekräftat att det från SAMSAs sida framför allt är ökad återanvändning som är den stora utmaningen. Men även bättre sortering, kostnadseffektivitet och säkerhet är viktiga komponenter. Ur ett användarperspektiv är tillgänglighet avgörande. Det ska vara lätt att göra rätt. Det mer övergripande perspektivet att minska avfall och förbättra miljön är också tydligt för såväl SAMSA som användare. Genomförandeplanering I och med att möjlighetsanalysen har gett ett jakande svar på att det är lämpligt att gå vidare med en förkommersiell upphandling, så har förstudien också omfattat en genomförandeplanering för kommande faser. Centralt i genomförandeplaneringen är att stora delar av den övergripande möjlighetsanalysen har stöpts om och arbetats in i det utkast till förfrågningsunderlag som presenteras i bilaga 9. Genomförandeplanen omfattar även utvecklad kommunikationsplan och budget för kommande faser. Genomförandeplanen presenteras i detalj under rubriken Genomförandeplan kommande faser. Ekonomi Budget Under förstudien har budget lagts för senare faser. Denna presenteras under avsnitt Genomförandeplan för kommande faser Nedan presenteras budget för förstudiefasen, så som den såg ut i projektbeskrivningen. Budgeten baserades på att projektgruppen skulle delta aktiv. Projektledaren hade huvudansvar för genomförande av hela förstudien med stöd av projektgrupp samt anlitad extern expertis. 10

11 Kostnadsposter Kostnad Intern workshop med aktiviteter resor/studiebesök Dialogmöte Övrigt Summa: Externa konsulttjänster: Projektledare Request for information (RFI) / enkätstudie Marknadsanalys Juridisk rådgivning Summa: Uppskattade personalkostnader (projektgrupp) Totalkostnad: Projektledare anlitades externt och förväntades lägga ca 500 timmar på projektet. Projektgruppen bestod av sex personer. Gruppen förväntades lägga totalt ca 80 arbetstimmar per person fördelat på sex månader, vilket totalt ger ca 500 timmar. VINNOVA beviljade stöd på för kostnader och de SAMSA-medlemmar som avsatte personalresurser till projektet stod för egen personals kostnader motsvarande totalt kr. Resultat Projekttiden blev något längre än planerat och avslutades först i december Detta berodde framför allt på att uppstartsfasen var långsammare än väntat och projektets omfattning var något större än väntat. Förseningen har inte påverkat kostnaderna i projektet. Projektledare och projektgrupp har uppskattningsvis lagt den tid på projektet som sattes av. Genomförandet av förstudien håller sig inom budgetramarna och landar på en total kostnad av kr exklusive lönekostnader för anställd personal, vilket innebär att kr lämnas åter till VINNOVA. Kostnadsposterna omfördelades något utifrån hur förstudien utvecklades, men i det stora hela genomfördes förstudien enligt planen. Nedan redovisas kostnadsposterna (exklusive medlemmarnas personalkostnader) utifrån VINNOVAs uppställning: Tjänster Utrustning 0 Material 0 Immaterialrätt 0 Resor Indirekta kostn. 0 Övrigt Summa:

12 Genomförandeplan kommande faser Genomförandeplanen för kommande faser fokuserar främst på FAS 2. Dels eftersom det är de närmast förestående. Men också för att FAS 3 är mycket svår att förutse i nuläget, eftersom mycket av den beror på vilken typ av förslag som kommer in och utvecklas i FAS 2. Fas 2 Inbjudan och undersökning av lösningar Avfallsområdet är komplext med en mängd tillstånd, lagstiftningar och miljömässiga risker att ta hänsyn till. Komplexiteten kan man inte bortse från, men den riskerar att skrämma bort potentiella anbudslämnare med utvecklingsbara idéer. För att balansera enkelhet och komplexitet är tanken att förfrågningsunderlag hålls så enkelt som anses möjligt, medan publicering av rapport, bilagor och förslag på vidare läsning samtidigt ger anbudslämnare goda möjligheter att fördjupa sig i området, utifrån behov och intresse. Så mycket som möjligt av bakgrundsmaterialet kommer därför att samlas under en flik på Denna kan sedan fram till publicering fyllas på med ytterligare hänvisningar till fördjupning om så anses nödvändigt. Mycket kraft har i projektgruppen lagts ned på att hitta rätt i begrepp och i hur man ska förhålla sig till den avfallstrappa som ska styra avfallshanteringen. Eftersom återanvändning står i fokus i innovationsupphandlingen är det naturligtvis viktigt att få in det i förfrågningsunderlag. Samtidigt är det viktigt att inte på förhand utesluta lösningar som kan lyfta miljönyttan på andra sätt. Lösningen som efterfrågas ska därför: Bidra till ett minskat uttag av jungfruliga råvaror. Minska inflödet av material till ÅVC alternativt styra om flödet så att det snabbare lämnar kommunal avfallsverksamhet utan att kvalitet och säkerhet minskar. Dessa punkter utesluter inte andra sätt att öka miljönytta. Samtidigt infångar de syftet med att arbeta med återanvändning. Med jungfruliga råvaror menas sådana råvaror som bryts ur naturen för att föras in i vårt kretslopp och användas i produktion. Genom att använda återvunna råvaror som redan är i kretsloppet för att tillverka nya produkter eller genom att återanvända produkterna innan de blir avfall, minskar behovet av jungfruliga råvaror. Båda punkter knyter an till kommunernas ansvar för att arbeta förebyggande, sträva efter att uppnå uppsatta miljömål och skapa en kostnadseffektiv avfallshantering. Finslipa förfrågningsunderlag, annonsering och utvärdering Som ett första moment i FAS 2 finslipas förfrågningsunderlag, annons och utvärdering. Detta görs bland annat med utgångspunkt i de beslut som styrgrupp och VINNOVA fattar omkring FAS 2. Ramarna för utkast till förfrågningsunderlag och utvärdering fastlades primärt vid projektgruppsmötet den 21/ (Bilaga 5). Ett första utkast finns bifogat som Bilaga 9. Även ramarna för publicering fastlades vid det avslutande projektgruppsmötet. Förfrågningsunderlaget och eventuell annan central information översätts till engelska och publiceras i internationella forum. Ökade kommunikationsinsatser inleds redan innan publicering av anbudsinbjudan. Framför allt genom spridning via medlemmar och nätverk. En expertpanel sätts samma bestående av förslagsvis: Branschkunnig (vd från styrgruppen) Affärsmodells- och marknadspotentialskunnig (riskkapital eller liknande) 12

13 Hållbarhetskunnig (Naturskyddsföreningen eller liknande) Beteendevetare Branschkunnig och projektkunnig (projektgruppsdeltagare) Momentet avslutas med att styrgrupp presenteras för komplett förslag på anbudsinbjudan och godkänner publicering. Publicering och anbudstid Publicering sker brett, både på hemsida och i Tendsign eller liknande system. Frågor och svar hanteras via hemsida. Anbudstid beräknas till 2,5 månader. Utvärdering I Ett antal leverantörer väljs ut av expertpanel och kallas till muntlig presentation. Därefter utvärderar och rekommenderar expertpanel ett antal leverantörer och styrgrupp fattar beslut om vem som går vidare. Projektledare fungerar som koordinator i arbetet, men deltar inte i själva utvärderingen. Angående avgränsning av anbudslämnare är utgångspunkten är att alla med organisationsnummer ska få lämna anbud. Även enskilda personer, men då ska de informera om när och hur de har tänkt starta verksamhet. Anbud ska innehålla: Beskrivning av lösning (Vilka/vilket material? Hur? Beteendeförändring? Förväntad nytta?) Affärsmodell (Marknadsdrivande? Hur ska lösningen kommersialiseras?) Genomförandeplan för fördjupad förslagsformulering (aktiviteter/tidsplan, budget, vem gör vad?) Dessa delar ska vara centrala i utvärderingen tillsammans med den grundläggande utgångspunkten som nämnts tidigare. Utveckling Utvalda leverantörer får fem månader på sig att utveckla förslag. Som stöd får de ett fastställt belopp att använda. Alla utvalda är garanterade ett på förhand kommunicerat minimumbelopp. En del projekt kan dock få ett högre belopp om det bedöms lämpligt. Utöver får de tillgång till en mentor/rådgivare med branschkännedom (förslagsvis projektgruppsmedlem). Utvärdering II Efter fem månader ska utvalda leverantörer inkomma med en ny rapport som beskriver lösning, affärsmodell samt planering och beräknad budget för fullskaligt test i FAS 3. Basrapporten presenteras för draknäste (expertpanel) där leverantörerna även får äska ur den avsatta potten. (Potten i FAS 3 delas alltså inte nödvändigtvis lika. Olika förslag kan behöva olika resurser.) Draknästet efterföljs eventuellt av förhandling/dialog för att vässa lösningsförslag och leverantörssammansättning. Förslag kan innehålla brister som kan åtgärdas, men som leverantörerna inte själv har identifierat. Efter det lämnas ny rapport in. Denna bildar underlag för expertgruppens utvärdering och styrgruppens beslut om vem som ska gå vidare. Fas 3 Pilottester I FAS 3 väljs ett minde antal leverantörer ut för att göra fullskaliga test av lösningsförslagen. Var och hur testen genomförs styrs av SAMSA-medlemmarnas behov och möjligheter. Men framför allt av lösningarnas karaktär. 13

14 Det bedöms dock troligt att fullskalig test bör genomföras under ett år, så att en hel säsongscykel kommer med. Därefter ska test utvärderas. Budget Det finns en viss osäkerhet i budgeten då det är svårt att förutspå utvecklingen beroende på vilken typ av förslag som kommer in och hur många de är. Det ges därför utrymme för flexibilitet. Budget för FAS 2 Den enskilt största budgetposten blir det stöd som utvalda leverantörer får. Detta beräknas till minimum SEK per leverantör och totalt max SEK, vilket sätter ett naturligt tak på maximalt 10 antagna leverantörer. Posten kan dock bli väsentligt minde. Om exempelvis endast fem leverantörer antas och ingen av dem bedöms behöva ett större stöd, halveras posten. FAS 2 bedöms vara ungefär lika omfattande som FAS 1 för den del av projektgruppen som inte ingår i expertpanel eller fungerar som mentor/rådgivare. Omfattning av projektledning beräknas också vara lika stort i FAS 2 som i FAS 1. Färdigställande av förfrågningsunderlag, framtagning av annons, kvalificering och utvärdering är ofta mer omfattande och tidskrävande än förberedelsearbetet i en traditionell upphandling för den upphandlande enheten. Detta faktum är än mer sant vid en förkommersiell upphandling. Behovet av juridisk analys och praktisk upphandlingskompetens är mer betydande i FAS 2 då behovsinventering, analys, förarbete till förfrågningsunderlag och marknadsanalys ska omsättas till en praktiskt och väl fungerande upphandling med tillhörande utvärdering. Upphandlingsprocesstöd bedöms därför behövas i något ökad omfattning i jämförelse med FAS 2. Juridisk spetskompetens inom andra områden såsom immateriella rättigheter och patent kan också bli aktuellt att anlita. Förfrågningsunderlag och eventuellt annan central information ska översättas till engelska, vilket innebär viss kostnad för översättning. De i expertgruppen som inte är SAMSA-medlemmar förväntas ges ersättning för det jobb som läggs ned. Kommunikation omfattar en egen post då det kan bli nödvändigt både med experthjälp med hemsida och med viss annonsering i press. Leverantörsstöd Projektledning Upphandlingsstöd Övriga juridiska tjänster Översättningstjänster Kommunikation Expertgrupp Resor Övrigt SUMMA (SEK): Budget för FAS 3 I nuläget är det mycket svårt att uppskatta en budget för FAS 3, då de inte går att förutspå vilken typ av lösningsförslag som väljs ut. En nybyggnation av en traditionell ÅVC kostar normalt miljoner beroende på storlek och utformning. Man får dock förvänta att en eventuell pilotanläggning innebär lägre 14

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092 Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Förord Avregleringar, införandet av Teckal-kriterier och förändringar i upphandlings-

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor KISTA NÄSTA NYA SPÄNNANDE LÖSNINGAR GÖR RESAN SMIDIGARE MAT SOM VÄCKER LIVSLUST I GÄVLEBORG VILL MAN UPP- HANDLA LIVSKVALITET INTE MÅLTIDER SKATTER I DET FÖRDOLDA SE SOPOR SOM RÅVAROR I OLIKA STADIER AV

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Renhållningsordning Bilaga 1 Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Beskrivning av den deltagande process som bedrevs år 2012-2013 för att ta fram det nya förslaget på renhållningsordning

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR Version 1 Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid Göteborg, maj 2013 Layout: J-O Yxell, Kommunikation och marknad, Chalmers Tryck: Repro, Serviceavdelningen,

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Framtidens Flexibla Förvaltningsformer?

Framtidens Flexibla Förvaltningsformer? Framtidens Flexibla Förvaltningsformer? En utvärdering av projektet Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden Thomas Norrby, Emil Sandström och Lotten Westberg rapport 6435 Maj 2011 Framtidens

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer