Innovationsupphandling av återanvändningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsupphandling av återanvändningssystem"

Transkript

1 Innovationsupphandling av återanvändningssystem Slutrapport FAS 1 Förstudie Pre-commercial public procurement of system for reuse Final report for phase 1 feasibility study 1

2 Projektsammanfattning: FAS 1 - Förstudie Denna slutrapport lämnas till framtidsgruppen/styrgruppen inom SAMSA samt VINNOVA som beslutsunderlag för beslut i respektive organisation om genomförande av FAS 2. Utfall SAMSA beslutade i slutet på april 2013 att verka för att genomföra förkommersiell upphandling av system för återanvändning som kan ersätta eller komplettera dagens återvinningscentraler (ÅVC). Projektet ska ses som ett utvecklingsprojekt för SAMSAs medlemmar, där syftet är att utveckla såväl beställarkompetens som förståelse för innovativa processer och därigenom stimulera FoU och tillväxt inom miljöteknikbranschen. Målet är att bidra till utveckling av en marknadsbaserad lösning på hur återanvändningsgraden kan öka för hushållsavfall som kommunerna har ansvar för och som idag lämnas in på traditionella ÅVC. Behovet för nya lösningar bedöms vara stort då återanvändningsgraden är låg. Såväl de miljömässiga som de ekonomiska vinsterna är stora om återanvändningen kan öka. Projektet förväntas genomföras i fyra faser. 1) Förstudie - fördjupad problem- och behovsformulering 2) Inbjudan och undersökning av lösningar 3) Pilottest 4) Underlag för kommersiell upphandling Föreliggande rapport är slutrapport för FAS 1. Det huvudsakliga syftet med denna fas har varit att verifiera behov och genomföra en möjlighetsanalys som vid positivt utfall ska ligga till grund för en genomförandeplan för kommande faser. Utfallet av FAS 1 har varit att förkommersiell upphandling av återanvändningssystem anses kunna genomföras. Till följd av denna bedömning har även en genomförandeplan för kommande faser utvecklats. SAMSA beslutade vid möte den 7 november att ge styrgruppen mandat att fatta beslut om kommande faser. Mål för projektet Målet för FAS 1 har varit att identifiera och verifiera behov, genomföra en möjlighetsanalys och om det anses lämpligt att gå vidare, även utveckla genomförandeplan för kommande faser. Målet anses uppfylld då behovsverifiering bekräftade och förtydligade den förväntade utmaningen hos SAMSAs medlemmar. Under möjlighetsanalysen fanns det inget som tydde på att förkommersiell upphandling inte skulle kunna vara ett lämpligt verktyg. Genomförandeplan har utvecklats och det finns en beredskap för FAS 2 och FAS 3. Syfte och mål Det övergripande syftet att utveckla såväl beställarkompetens som förståelse för innovativa processer och därigenom stimulera FoU är delvis uppfyllt i och med att genomförandet av FAS 1 genomfördes enligt ursprunglig plan med ett positivt resultat. Målet att bidra till utveckling av en marknadsbaserad lösning på hur återanvändningsgraden kan öka, har i viss mån nåtts i och med informationsspridning och kunskapsutveckling under FAS 1. Resultat och förväntade effekter Behovet för nya lösningar bedöms vara stort då återanvändningsgraden är låg med nuvarande system. De miljömässiga som de ekonomiska vinsterna är stora om återanvändningen kan öka. Visionen är att det i framtiden inte finns något avfall. System för återanvändning ska ta oss närmare visionen. 2

3 Förväntad effekt av FAS 1 var framför allt att få behov identifierade och öka förståelsen för samhällsutmaningen i att minska avfall och i innovationsupphandling. Effekten har uppnåtts. Upplägg och genomförande Projektet förväntas genomföras i fyra faser. 1) Förstudie - fördjupad problem- och behovsformulering 2) Inbjudan och undersökning av lösningar 3) Pilotanläggningar 4) Underlag för kommersiell upphandling Det har skett en marginell försening av FAS 1 och en förlängning av FAS 2, eftersom vissa moment tar längre tid än väntat. 1 februari 2014 Anbudsinbjudan publiceras 15 april 2014 sista anbudsdag 30 maj 2014 beslut/tilldelning 30 oktober 2014 slutredovisning av lösningar inför fas 3 Syfte och måluppfyllelse engelska The overall aim of developing purchasing skills and an understanding of innovative processes, to stimulate R & D is partially satisfied by the implementation of PHASE 1. The phase was carried out according to the original plan with a positive result. The aim to contribute to the development of a market-based solution for the reuse ratio to increase, has to some extent been achieved by spreading of information and increasing knowledge about reuse and procurement of innovations during PHASE 1. Resultat och förväntade effekter - engelska The need for new solutions is expected to be extensive as the reuse rate is low with the current system. The environmental and economic benefits are large if reuse may increase. The vision is that in the future there is no waste. Reuse systems will take us closer to this vision. Expected impact of PHASE 1 was mainly to get the needs identified and increase understanding of the societal challenge of reducing waste and the procurement of innovation. Effect is achieved. Upplägg och genomförande - engelska The project is expected to be implemented in four phases. 1) Feasibility study - deeper problems and needs formulation 2) Call and investigation of solutions 3) Pilot tests 4) Basis for commercial contracts There has been a slight delay in PHASE 1 and an extension of PHASE 2, since some moments take longer than expected. February 1, 2014 Call for tenders published April 15, deadlines for submission May 30, decision / award 30 October final report on solutions for PHASE 3 3

4 Innehåll Projektsammanfattning: FAS 1 - Förstudie... 2 Utfall... 2 Mål för projektet... 2 Syfte och mål... 2 Resultat och förväntade effekter... 2 Upplägg och genomförande... 3 Syfte och måluppfyllelse engelska... 3 Resultat och förväntade effekter - engelska... 3 Upplägg och genomförande - engelska... 3 Bakgrund... 6 Syfte för hela projektet... 6 Mål för hela projektet... 6 Genomförandeplan för hela projektet... 7 FAS 1. Förstudie... 7 FAS 2. Inbjudan och undersökning av lösningar... 7 FAS 3. Pilottest... 7 FAS 4. Underlag för kommersiell upphandling... 7 Genomförande av FAS 1 - Förstudie... 8 Fördjupad behovsanalys... 8 Omvärldsanalys... 9 Behovsverifiering... 9 Möjlighetsanalys... 9 Genomförandeplanering Ekonomi Budget Resultat Genomförandeplan kommande faser Fas 2 Inbjudan och undersökning av lösningar Finslipa förfrågningsunderlag, annonsering och utvärdering Publicering och anbudstid Utvärdering I Utveckling Utvärdering II

5 Fas 3 Pilottester Budget Budget för FAS Budget för FAS Tidsplan Ursprunglig tidsplan Tidsplan för FAS Tidsplan för FAS Upphandlande enhet Kommunikationsplan Syfte Mål Målgrupper och kanaler Kommunikation av anbudsinbjudan Projektorganisation Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Kontaktuppgifter Litteraturlista Bilagor

6 Bakgrund Vid SAMSAs möte den 30 april 2013 beslutades det att man gemensamt inom SAMSA ska verka för att genomföra en förkommersiell upphandling av ett nytt system för återanvändnings-/återbrukscentraler som kan ersätta eller komplettera dagens återvinningscentraler (ÅVC). Det konkreta målet med projektet är att aktivt bidra till utveckling av en marknadsbaserad konkret lösning på hur återanvändningsgraden kan öka väsentligt för det hushållsavfall som kommunerna har ett ansvar för och som idag lämnas in på traditionella ÅVC. Behovet för nya lösningar bedöms vara stort då återanvändningsgraden är mycket låg, samtidigt som vi måste arbeta oss upp i avfallshierarkin om vi ska skapa ett hållbarare samhälle. Såväl de miljömässiga som de ekonomiska vinsterna är stora om återanvändningen kan öka. Den första fasen av projektet är i och med denna rapport avslutad. SAMSA har vid möte den 7 november beslutat att ge Framtidsgruppen (som är identisk med styrgruppen för innovationsupphandlingen) mandat att gå vidare till FAS 2 i upphandlingen. Beslutet i sin helhet: 6. Rapport från framtidsgruppen Se bifogad PPP från Dolores Öhman. SAMSA beslutade att ge framtidsgruppen i uppdrag att gå vidare med FAS 2 i projektet Innovativ upphandling enligt redovisat tidsplan under förutsättning att VINNOVA medfinansierar. SAMSAmedlemmarna står för hälften av kostnaderna av FAS 2 utifrån antal medborgare. Denna slutrapport lämnas till framtidsgruppen samt VINNOVA som därefter fattar beslut om genomförande av FAS 2. Syfte för hela projektet Projektet ska ses som ett utvecklingsprojekt för SAMSA:s medlemmar. Syftet med projektet är att: ge medlemmarna möjlighet att arbeta sig upp i avfallshierarkin och avfallsminimera genom att aktivt bidra med utveckling av marknadsbaserade, effektiva lösningar som saknas idag och som kan köpas in efter projektet. utveckla beställarkompetensen hos medlemmarna för att skapa hållbarare affärer för såväl beställare som leverantörer. stimulera FoU och tillväxt inom miljöteknikbranschen genom att efterfråga och aktivt bidra till utveckling av innovation i upphandlingar. driva på en allmän utveckling inom branschen genom att tänka nytt och sprida goda exempel. Mål för hela projektet Målet med projektet är: att genom förkommersiell upphandling aktivt delta i utvecklingen av ny alternativt kompletterande lösning för att kraftigt öka återanvändningsgraden av det material som idag lämnas till traditionella ÅVC. stimulera den egna branschen genom att utveckla rollen som beställare. öka medvetenheten hos såväl privatpersoner som företag omkring avfallshierarkin och vikten av att vi tar oss upp i hierarkin. 6

7 att deltagande leverantörer vidareutvecklar eget FoU-arbete under processen. att vinnande företag utvecklar en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tjänst eller produkt som kan implementeras i SAMSA-medlemmarnas organisation och spridas till andra som har ansvar för ÅVC eller liknande centraler idag, såväl nationellt och internationellt. Genomförandeplan för hela projektet Projektets ramverk anges i projektbeskrivningen som ligger som bilaga 1 Projektet planeras att genomföras i fyra faser. Varje fas utvärderas och projektet kan avbrytas om önskat resultat inte uppnås. Det ligger i processens natur att det finns en risk för misslyckande. FAS 1: Förstudie - fördjupad problem- och behovsformulering FAS 2: Inbjudan och undersökning av lösningar FAS 3: Pilottester FAS 4: Underlag för kommersiell upphandling FAS 1. Förstudie I den första fasen genomfördes en fördjupad problem- och behovsformulering. Under avsnitt Genomförande av fas 1 förstudie beskrivs det hur fasen har genomförts och vilka resultat som har uppnåtts. FAS 2. Inbjudan och undersökning av lösningar I den andra fasen bjuds intresserade in att lämna in förslag på lösningar. De inkomna förslagen med störst potential ges ett begränsat finansiellt stöd och rådgivande stöd från projektgruppen för att ta fram ett fördjupat lösningsförslag. Det utkast till Förfrågningsunderlag som utarbetas i förstudien anger tillsammans med denna slutrapport ramar för fasens genomförande. En detaljerad genomförandeplan för denna fas beskrivs under avsnittet Genomförandeplan kommande faser FAS 3. Pilottest De mest lovande av lösningarna av de som valdes ut till FAS 2 ges möjlighet att utveckla en fullskalig modell och testköra denna i olika miljöer, exempelvis i storstadsmiljö och i landsbygdsmiljö. Piloterna testas i nära samarbete med projektgruppen och SAMSA-medlemmarnas övriga experter inom ÅVC och återanvändning. Såväl process som resultat utvärderas. En lite mer utförlig genomförandeplan för denna fas beskrivs under avsnittet Genomförandeplan kommande faser FAS 4. Underlag för kommersiell upphandling På bakgrund av utvärdering av pilottest tas nytt upphandlingsunderlag fram som stöd till SAMSAs medlemmar som i nästa fas vill genomföra offentlig upphandling för kommersiellt införande. 7

8 Genomförande av FAS 1 - Förstudie Förstudien har i allt väsentligt genomförts enligt ursprunglig plan i projektbeskrivningen. Projektledaren har varit samlande och ansvarig för genomförandet. Projektgruppen har varit aktiv och bidragit med sin breda och djupa kompetens inom avfallsområdet, upphandlingsområdet och design-/innovationsområdet. Projektgruppen har träffats fyra gånger. Mötena har dokumenterats i minnesanteckningar som läggs som bilagor 2-5. Styrgruppen har hållits informerad och uppdaterad genom hela processen genom tät mailkontakt. För att skapa struktur, öppenhet och kommunikation har projektet samlats på en hemsida Samlad dokumentation från FAS 1 kommer att presenteras även på hemsidan. Innovationsupphandlingen har också utvecklats till ett forskningsprojekt. Hans Knutsson och Anna Thomasson, universitetslektorer och forskare i företagsekonomi, Public Management-gruppen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet följer, dokumenterar och kommer att publicera erfarenheter av projektet ur ett vetenskapligt perspektiv. Efter inbjudan till fem konsultföretag anlitades en konsult för upphandlingsstöd som har arbetat nära projektgruppen. Projektgruppen har haft en nära dialog med VINNOVA omkring genomförandet. Detta omfattar bland annat en pilot omkring processer för behovsidentifiering, framtagande av informativ tecknad film och deltagande vid Kvalitetsmässan i Göteborg. I förbindelse med Kvalitetsmässan gavs också möjlighet att träffa projektledare och representanter från de tre andra förkommersiella upphandlingarna som är igång och som VINNOVA finansierar. Viktigt erfarenhetsutbyte gjordes framför allt med ITS Kista-projektet som har kommit in i FAS 3 i sitt projekt. Erfarenhetsutbyte med Stockholms Stad har också skett i olika former. SAMSA har bland annat fått ta del av Stockholms Stads nyligen sammanställda rapport om framtidens ÅVC, med visst fokus på olika former av affärsmodeller. Rapporten har fungerat som ett bra stöd i utvecklingen av SAMSAs förfrågningsunderlag. Förstudien har genomförts enligt de faser som angavs i projektbeskrivningen. Nedan redovisas de aktiviteter som har genomförts i de olika faserna. Fördjupad behovsanalys I den fördjupade behovsanalysen skulle behov av nya lösningar konkretiseras. Behovsanalysen har framför allt omfattat en nulägesanalys där rapporter om ÅVC och närliggande ämnen har samlats in. Dessa omfattar såväl vetenskapliga publikationer som mer verksamhetsnära publikationer så som tidigare genomförda enkätundersökningar bland medborgare. Bland det mest centrala underlaget kan nämnas: Svenska Miljöinstitutets Förebygga avfall med kretsloppsparker - Analys av miljöpåverkan som analyserar effekterna av en av de mest moderna kretsloppsparkerna, Alelyckan i Göteborg som har lagt stor vikt vid att öka återanvändningen inom ramen för ÅVC. Avfall Sveriges Avfallsförebyggande i praktiken. En guide till hur kommuner kan arbeta med återbruk baserat på kommunala avfallsverksamheters gemensamma erfarenhet. Rapporten omfattar även en juridisk analys av återanvändningsområdet. Hässleholm Miljös beslutsunderlag till ny kretsloppspark som omfattar såväl användarundersökning som teknisk och geografisk analys, samt viss omvärldsbevakning. NSRs plockanalys av inlämnat material. Denna är inte avslutad, men har funnits tillgänglig som arbetsmaterial. En mer omfattande lista över underlagsrapporter finns i Litteraturlista 8

9 Vid VINNOVAs seminarium om Innovation på beställning genomfördes parallellt ett pilotprojekt med inbjudna externa konsulter som skulle testa olika metoder för behovsverifiering. SAMSAs projekt fungerade som case och resultatet har varit till stor nytta i behovsanalysen. Utöver dokumentstudier och VINNOVAs pilotprojekt har en heldagsworkshop med drygt 30 deltagare bidragit till att skärpa utmaningen. Deltagarna bjöds in för att skapa en blandning av offentlig, privat, ideell, stor och liten. Detta för att få in en bra bredd från olika perspektiv och branscher. Samlad dokumentation från workshoppen presenteras i Bilaga 6. Omvärldsanalys Omvärldsanalysen har till viss del överlappat behovsanalysen. En del av litteraturstudierna har omfattat omvärldsanalys och den genomförda workshoppen hade en viss inriktning på omvärldsanalys. I projektgruppen har även funnits deltagare som har varit involverade i Avfall Sveriges tidigare genomförda framtidsspaning och tagit med sig erfarenheter därifrån in i projektet. Det har även genomförts en mindre analys av andra förkommersiella upphandlingar. Denna tillsammans med en juridisk riskbedömning presenteras i Bilaga 7 Behovsverifiering Internt har en mindre enkätundersökning genomförts bland SAMSAs medlemmar för att kartlägga hur olika frågor prioriteras. Sammanfattning av enkäten presenteras i Bilaga 8. Detta har varit en del av den interna behovsverifieringen. Vid SAMSAs möte den 7 november presenterades projektet för medlemmarna och de bereddes möjlighet att ställa frågor och kommentera innan principbeslut fattades om nästa fas. Medlemmarna beslutade att ge styrgruppen mandat att besluta om nästa fas. Externt har innovationsupphandlingen bland annat presenterats på de upphandlingsbranschråd som SAMSA har tagit initiativ till där branschen finns representerad. Se för mer information och dokumentation. Workshop och dialog med inbjudna deltagare har även fungerat som del i behovsverifieringen, tillsammans med den löpande dialogen mellan projektgruppens deltagare och styrgruppen. Möjlighetsanalys Möjlighetsanalysen omfattar analys av behovs- och omvärldsanalys samt behovsverifiering. Övergripande kan analysen sammanfattas med att det inte har framkommit något som tyder på att förkommersiell upphandling inte skulle kunna vara en lämplig framkomlig väg för att möta SAMSAs utmaningar. Analysen har gett svar på lämplig avgränsning för material. Lämpliga produkter till återbruk är, enligt Avfall Sveriges rapport Avfallsförebyggande i praktiken: 1. Fönster, dörrar och virke 2. Marksten, betongplattor, takplattor och tegel 3. Vitvaror och spisar 4. Hemelektronik och elprodukter 5. Skåp, kontorsmöbler, inne- och utemöbler 6. Kläder, mattor, gardiner, filtar och övrig textil 7. Badkar, cyklar, kastruller, verktyg och övriga metallprodukter 8. CD/DVD och plastleksaker 9. Toalettstolar, handfat och andra VVS produkter 10. Böcker och tidningar 9

10 Dessa produkter tillsammans med övrigt husgeråd och eventuellt även farligt avfall som kan omhändertas på ÅVC anses vara en lämplig avgränsning för en innovationsupphandling. Det bedöms dock viktigt att anbudslämnare kan lämna förslag på lösningar på delar av dessa produkter och att lösningen därför inte nödvändigtvis omfattar hela listan. I övrigt har det under processens gång blivit allt mer tydligt att det är avgörande för innovationsupphandlingens framgång att det hålls så enkelt och så öppet som möjligt, både i process och i kommande förfrågningsunderlag. Stor vikt bör därför läggas vid information och kommunikation. Detta bedöms vara en avgörande framgångsfaktor i projektet. Analysen bottnar i att varje begränsning också är en potentiell risk att man utesluter bra idéer. Det är viktigt att få in dessa även om några eventuellt visar sig vara för långt ifrån genomförbarhet och kommersialiserbarhet. Det är då möjligt att uppfånga idéerna och eventuellt låta dem mogna och utvecklas i mer passande forum. Genom de tidigare faserna har det också blivit bekräftat att det från SAMSAs sida framför allt är ökad återanvändning som är den stora utmaningen. Men även bättre sortering, kostnadseffektivitet och säkerhet är viktiga komponenter. Ur ett användarperspektiv är tillgänglighet avgörande. Det ska vara lätt att göra rätt. Det mer övergripande perspektivet att minska avfall och förbättra miljön är också tydligt för såväl SAMSA som användare. Genomförandeplanering I och med att möjlighetsanalysen har gett ett jakande svar på att det är lämpligt att gå vidare med en förkommersiell upphandling, så har förstudien också omfattat en genomförandeplanering för kommande faser. Centralt i genomförandeplaneringen är att stora delar av den övergripande möjlighetsanalysen har stöpts om och arbetats in i det utkast till förfrågningsunderlag som presenteras i bilaga 9. Genomförandeplanen omfattar även utvecklad kommunikationsplan och budget för kommande faser. Genomförandeplanen presenteras i detalj under rubriken Genomförandeplan kommande faser. Ekonomi Budget Under förstudien har budget lagts för senare faser. Denna presenteras under avsnitt Genomförandeplan för kommande faser Nedan presenteras budget för förstudiefasen, så som den såg ut i projektbeskrivningen. Budgeten baserades på att projektgruppen skulle delta aktiv. Projektledaren hade huvudansvar för genomförande av hela förstudien med stöd av projektgrupp samt anlitad extern expertis. 10

11 Kostnadsposter Kostnad Intern workshop med aktiviteter resor/studiebesök Dialogmöte Övrigt Summa: Externa konsulttjänster: Projektledare Request for information (RFI) / enkätstudie Marknadsanalys Juridisk rådgivning Summa: Uppskattade personalkostnader (projektgrupp) Totalkostnad: Projektledare anlitades externt och förväntades lägga ca 500 timmar på projektet. Projektgruppen bestod av sex personer. Gruppen förväntades lägga totalt ca 80 arbetstimmar per person fördelat på sex månader, vilket totalt ger ca 500 timmar. VINNOVA beviljade stöd på för kostnader och de SAMSA-medlemmar som avsatte personalresurser till projektet stod för egen personals kostnader motsvarande totalt kr. Resultat Projekttiden blev något längre än planerat och avslutades först i december Detta berodde framför allt på att uppstartsfasen var långsammare än väntat och projektets omfattning var något större än väntat. Förseningen har inte påverkat kostnaderna i projektet. Projektledare och projektgrupp har uppskattningsvis lagt den tid på projektet som sattes av. Genomförandet av förstudien håller sig inom budgetramarna och landar på en total kostnad av kr exklusive lönekostnader för anställd personal, vilket innebär att kr lämnas åter till VINNOVA. Kostnadsposterna omfördelades något utifrån hur förstudien utvecklades, men i det stora hela genomfördes förstudien enligt planen. Nedan redovisas kostnadsposterna (exklusive medlemmarnas personalkostnader) utifrån VINNOVAs uppställning: Tjänster Utrustning 0 Material 0 Immaterialrätt 0 Resor Indirekta kostn. 0 Övrigt Summa:

12 Genomförandeplan kommande faser Genomförandeplanen för kommande faser fokuserar främst på FAS 2. Dels eftersom det är de närmast förestående. Men också för att FAS 3 är mycket svår att förutse i nuläget, eftersom mycket av den beror på vilken typ av förslag som kommer in och utvecklas i FAS 2. Fas 2 Inbjudan och undersökning av lösningar Avfallsområdet är komplext med en mängd tillstånd, lagstiftningar och miljömässiga risker att ta hänsyn till. Komplexiteten kan man inte bortse från, men den riskerar att skrämma bort potentiella anbudslämnare med utvecklingsbara idéer. För att balansera enkelhet och komplexitet är tanken att förfrågningsunderlag hålls så enkelt som anses möjligt, medan publicering av rapport, bilagor och förslag på vidare läsning samtidigt ger anbudslämnare goda möjligheter att fördjupa sig i området, utifrån behov och intresse. Så mycket som möjligt av bakgrundsmaterialet kommer därför att samlas under en flik på Denna kan sedan fram till publicering fyllas på med ytterligare hänvisningar till fördjupning om så anses nödvändigt. Mycket kraft har i projektgruppen lagts ned på att hitta rätt i begrepp och i hur man ska förhålla sig till den avfallstrappa som ska styra avfallshanteringen. Eftersom återanvändning står i fokus i innovationsupphandlingen är det naturligtvis viktigt att få in det i förfrågningsunderlag. Samtidigt är det viktigt att inte på förhand utesluta lösningar som kan lyfta miljönyttan på andra sätt. Lösningen som efterfrågas ska därför: Bidra till ett minskat uttag av jungfruliga råvaror. Minska inflödet av material till ÅVC alternativt styra om flödet så att det snabbare lämnar kommunal avfallsverksamhet utan att kvalitet och säkerhet minskar. Dessa punkter utesluter inte andra sätt att öka miljönytta. Samtidigt infångar de syftet med att arbeta med återanvändning. Med jungfruliga råvaror menas sådana råvaror som bryts ur naturen för att föras in i vårt kretslopp och användas i produktion. Genom att använda återvunna råvaror som redan är i kretsloppet för att tillverka nya produkter eller genom att återanvända produkterna innan de blir avfall, minskar behovet av jungfruliga råvaror. Båda punkter knyter an till kommunernas ansvar för att arbeta förebyggande, sträva efter att uppnå uppsatta miljömål och skapa en kostnadseffektiv avfallshantering. Finslipa förfrågningsunderlag, annonsering och utvärdering Som ett första moment i FAS 2 finslipas förfrågningsunderlag, annons och utvärdering. Detta görs bland annat med utgångspunkt i de beslut som styrgrupp och VINNOVA fattar omkring FAS 2. Ramarna för utkast till förfrågningsunderlag och utvärdering fastlades primärt vid projektgruppsmötet den 21/ (Bilaga 5). Ett första utkast finns bifogat som Bilaga 9. Även ramarna för publicering fastlades vid det avslutande projektgruppsmötet. Förfrågningsunderlaget och eventuell annan central information översätts till engelska och publiceras i internationella forum. Ökade kommunikationsinsatser inleds redan innan publicering av anbudsinbjudan. Framför allt genom spridning via medlemmar och nätverk. En expertpanel sätts samma bestående av förslagsvis: Branschkunnig (vd från styrgruppen) Affärsmodells- och marknadspotentialskunnig (riskkapital eller liknande) 12

13 Hållbarhetskunnig (Naturskyddsföreningen eller liknande) Beteendevetare Branschkunnig och projektkunnig (projektgruppsdeltagare) Momentet avslutas med att styrgrupp presenteras för komplett förslag på anbudsinbjudan och godkänner publicering. Publicering och anbudstid Publicering sker brett, både på hemsida och i Tendsign eller liknande system. Frågor och svar hanteras via hemsida. Anbudstid beräknas till 2,5 månader. Utvärdering I Ett antal leverantörer väljs ut av expertpanel och kallas till muntlig presentation. Därefter utvärderar och rekommenderar expertpanel ett antal leverantörer och styrgrupp fattar beslut om vem som går vidare. Projektledare fungerar som koordinator i arbetet, men deltar inte i själva utvärderingen. Angående avgränsning av anbudslämnare är utgångspunkten är att alla med organisationsnummer ska få lämna anbud. Även enskilda personer, men då ska de informera om när och hur de har tänkt starta verksamhet. Anbud ska innehålla: Beskrivning av lösning (Vilka/vilket material? Hur? Beteendeförändring? Förväntad nytta?) Affärsmodell (Marknadsdrivande? Hur ska lösningen kommersialiseras?) Genomförandeplan för fördjupad förslagsformulering (aktiviteter/tidsplan, budget, vem gör vad?) Dessa delar ska vara centrala i utvärderingen tillsammans med den grundläggande utgångspunkten som nämnts tidigare. Utveckling Utvalda leverantörer får fem månader på sig att utveckla förslag. Som stöd får de ett fastställt belopp att använda. Alla utvalda är garanterade ett på förhand kommunicerat minimumbelopp. En del projekt kan dock få ett högre belopp om det bedöms lämpligt. Utöver får de tillgång till en mentor/rådgivare med branschkännedom (förslagsvis projektgruppsmedlem). Utvärdering II Efter fem månader ska utvalda leverantörer inkomma med en ny rapport som beskriver lösning, affärsmodell samt planering och beräknad budget för fullskaligt test i FAS 3. Basrapporten presenteras för draknäste (expertpanel) där leverantörerna även får äska ur den avsatta potten. (Potten i FAS 3 delas alltså inte nödvändigtvis lika. Olika förslag kan behöva olika resurser.) Draknästet efterföljs eventuellt av förhandling/dialog för att vässa lösningsförslag och leverantörssammansättning. Förslag kan innehålla brister som kan åtgärdas, men som leverantörerna inte själv har identifierat. Efter det lämnas ny rapport in. Denna bildar underlag för expertgruppens utvärdering och styrgruppens beslut om vem som ska gå vidare. Fas 3 Pilottester I FAS 3 väljs ett minde antal leverantörer ut för att göra fullskaliga test av lösningsförslagen. Var och hur testen genomförs styrs av SAMSA-medlemmarnas behov och möjligheter. Men framför allt av lösningarnas karaktär. 13

14 Det bedöms dock troligt att fullskalig test bör genomföras under ett år, så att en hel säsongscykel kommer med. Därefter ska test utvärderas. Budget Det finns en viss osäkerhet i budgeten då det är svårt att förutspå utvecklingen beroende på vilken typ av förslag som kommer in och hur många de är. Det ges därför utrymme för flexibilitet. Budget för FAS 2 Den enskilt största budgetposten blir det stöd som utvalda leverantörer får. Detta beräknas till minimum SEK per leverantör och totalt max SEK, vilket sätter ett naturligt tak på maximalt 10 antagna leverantörer. Posten kan dock bli väsentligt minde. Om exempelvis endast fem leverantörer antas och ingen av dem bedöms behöva ett större stöd, halveras posten. FAS 2 bedöms vara ungefär lika omfattande som FAS 1 för den del av projektgruppen som inte ingår i expertpanel eller fungerar som mentor/rådgivare. Omfattning av projektledning beräknas också vara lika stort i FAS 2 som i FAS 1. Färdigställande av förfrågningsunderlag, framtagning av annons, kvalificering och utvärdering är ofta mer omfattande och tidskrävande än förberedelsearbetet i en traditionell upphandling för den upphandlande enheten. Detta faktum är än mer sant vid en förkommersiell upphandling. Behovet av juridisk analys och praktisk upphandlingskompetens är mer betydande i FAS 2 då behovsinventering, analys, förarbete till förfrågningsunderlag och marknadsanalys ska omsättas till en praktiskt och väl fungerande upphandling med tillhörande utvärdering. Upphandlingsprocesstöd bedöms därför behövas i något ökad omfattning i jämförelse med FAS 2. Juridisk spetskompetens inom andra områden såsom immateriella rättigheter och patent kan också bli aktuellt att anlita. Förfrågningsunderlag och eventuellt annan central information ska översättas till engelska, vilket innebär viss kostnad för översättning. De i expertgruppen som inte är SAMSA-medlemmar förväntas ges ersättning för det jobb som läggs ned. Kommunikation omfattar en egen post då det kan bli nödvändigt både med experthjälp med hemsida och med viss annonsering i press. Leverantörsstöd Projektledning Upphandlingsstöd Övriga juridiska tjänster Översättningstjänster Kommunikation Expertgrupp Resor Övrigt SUMMA (SEK): Budget för FAS 3 I nuläget är det mycket svårt att uppskatta en budget för FAS 3, då de inte går att förutspå vilken typ av lösningsförslag som väljs ut. En nybyggnation av en traditionell ÅVC kostar normalt miljoner beroende på storlek och utformning. Man får dock förvänta att en eventuell pilotanläggning innebär lägre 14

15 investeringskostnader än nybyggnation av ÅVC, eftersom kostnadseffektivitet är ett viktigt kriterium. Troligt är också att det inkommer förslag som inte innebär nya anläggningar eller som innebär förändringar i befintliga anläggningar. I båda fall kommer kostnaderna vara betydligt lägre än kostnaderna för en nybyggnation av ÅVC. Gissningsvis väljs två till tre leverantörer ut och får äska från en pott på 5-10 miljoner kronor i utvecklingsstöd. Tidsplan Tidsplanen har blivit något förskjuten i jämförelse med ursprunglig tidsplan. Förstudien tog en dryg månad längre än planerat och FAS 2 bedöms ta ca sex månader längre än ursprunglig tidsplan, vilket gör att FAS 3 inleds ett halvår senare än planerat. Detta främst för att övergångstid mellan faser och moment inom faserna har tagit längre tid än ursprungligen förväntat. I gengäld är det sannolikt att FAS 3 kan förkortas så att projektet trots allt avslutas enligt ursprunglig plan. Ursprunglig tidsplan Mars - april 2013 Maj oktober 2013 November 2013 mars 2014 April 2014 april 2016 maj 2016 september 2016 Projektbeskrivning FAS 1: Förstudie FAS 2: Inbjudan och undersökning av lösningar FAS 3: Pilottester Underlag för kommersiell upphandling Tidsplan för FAS 2 (Förutsatt att beslut kan fattas snabbt av SAMSAs framtidsgrupp och VINNOVA) 1 februari 2014 Anbudsinbjudan publiceras 15 april 2014 sista anbudsdag 30 maj 2014 (senast) beslut/tilldelning 30 oktober 2014 slutredovisning av lösningar inför fas 3 Tidsplan för FAS 3 December 2014 December 2015 Januari 2016 maj 2016 Genomförande av pilottester Utvärdering av pilottester och utveckling av underlag för kommersiell upphandling Upphandlande enhet Då SAMSA inte är upphandlande enhet, går SYSAV in som upphandlande enhet: Sydskånes Avfalls AB (SYSAV) - org. nr Referens: VD Håkan Rylander Kostnader och ansvar för FAS 2 fördelas enligt beslut vid SAMSA-mötet Kostnads- och ansvarsfördelning för FAS 3 avgörs efter hand som det tydliggörs vilken/vilka SAMSA-medlemmar som kommer att utföra pilottester tillsammans med utvalda leverantörer. Kommunikationsplan En grov kommunikationsplan utvecklades under förstudiefasen. Stora delar av den kommer i FAS 2 att återanvändas. Den kommer även att utvecklas då kommunikation bedöms vara avgörande för fasens framgång. I FAS 3 kommer kommunikation inte att vara lika avgörande. Därför är nedanstående plan framför allt framtagen med inriktning på FAS 2. 15

16 Syfte Det övergripande syftet med kommunikation är att sprida kunskap om projektet och inleda dialog med intressenter. I FAS 2 är syftet framför allt att nå ut till potentiella leverantörer och genom kommunikationen tydliggöra SAMSAs utmaning. Mål Det övergripande målet för kommunikationen i FAS 2 är att den på ett avgörande sätt ska bidra till att såväl kvantitet som kvalitet på inkomna anbud säkras. Kommunikationen ska också skapa en tydlig förståelse för utmaningens karaktär och processens ramar och mål, både internt och externt till andra intressenter. Detta görs blanda annat genom att ta hjälp av bildspråk och designprocess för att tydliggöra och öka förståelsen. Målgrupper och kanaler Internt är målgruppen primärt ledning och personal som direkt berörs. Sekundär målgrupp är organisationernas ägare (kommunerna i form av bolagsstyrelse, nämnd, etc.) samt övrig personal. Dessa nås genom befintliga nätverk och interna kommunikationsnätverk. Externt är målgruppen primärt potentiella leverantörer, men också beslutsfattare och andra intressenter. Potentiella leverantörer som redan är aktiva på avfallsmarknaden nås genom befintliga nätverk, branschorganisationer och kommunikation i fackpress. Kanaler för att nå andra potentiella leverantörer och andra intressenter kan bland annat vara VINNOVAs kommunikationskanaler, ägarkommunernas näringslivsavdelningars kommunikationskanaler, sociala medier och dagspress. Kommunikation av anbudsinbjudan Förfrågningsunderlag annonseras på Tendsign eller liknande. Det tas också fram en enklare sammanfattning av FFU som kan spridas i sociala medier, professionella nätverk etc. Svensk utgåva ska gälla, men den översätts också till engelska. Spridning ska också ske genom medlemmarnas nätverk och hemsidor. Under förstudien har en mailinglista bestående av drygt hundra personer framtagits som även kommer att användas. Det fasta minimumbeloppet som delas ut i ekonomiskt utvecklingsstöd till alla leverantörer som väljs ut, ska kunna kommuniceras, för att väcka intresse. Gemensamma kommunikationsinsatser under våren diskuteras med VINNOVA. Projektledaren ansvarar för att utveckla kommunikationsplanen ytterligare. Projektorganisation Projektorganisationen består förslagsvis av samma styrgrupp, projektledare samt projektgrupp som har genomför FAS1. Gruppen föreslås kompletteras av externt anlitat upphandlingsstöd Stefan Berglund som de facto har ingått i projektgruppen under stora delar av FAS 1. Projektgruppens sammansättning garanterar en både bred och djup förståelse för området. Alla projektdeltagare har varit involverade i olika former av utvecklingsprojekt. Anna Wilhelmsson Göthe har exempelvis varit involverad i utvecklingsprocessen av så kallade fyrfackskärl där man kan sortera fyra olika avfallsfraktioner i samma kärl. Dolores Öhman har de senaste fem åren ansvarat för upphandlingar i Hässleholm 16

17 Miljö. Dolores är också chef för kundtjänst och insamling och är projektledare för framtagning av kommunens nya renhållningsordning som inkluderar befintliga ÅVC. Projektledare Stefan Persson har mångårig erfarenhet av avfallsmarknaden och upphandlingsfrågor utifrån ett strategiskt perspektiv. Han arbetar också med frågor rörande näringslivsutveckling och designprocesser. Conny Olander från SVID bidrar till att bredda perspektivet och inkludera regionala tillväxt- och attraktionsfrågor, samt förståelse för och nätverk inom designområdet. Carina Eklund har varit drivande i Avfall Sveriges arbetsgrupp för att utveckla ÅVC. I projektet har bland annat ingått trendspaning och omvärldsanalys. Styrgrupp Håkan Rylander, vd Sysav Dan Valdemarsson, vd Nårab Kim Olsson, vd NSR Göran Sternsén, vd VMAB Projektledare Stefan Persson, Rhetikfabriken AB Projektgrupp Carina Eklund, avdelningschef Återvinning, Sysav Dolores Öhman, Chef för insamling och avfallsplanering, Hässleholms Miljö AB Björn Jacobsson, Affärsutvecklare NSR Fredrik Holmer, Avfallsingenjör, Renhållningen Kristianstad Anna Wilhelmsson Göthe, Driftchef, Lunds Renhållningsverk Conny Olander, Programansvarig Destination, Stiftelsen svensk industridesign, SVID Stefan Berglund, konsult, Den Bra Affären affärskonsult Sverige HB 17

18 Kontaktuppgifter uppdaterad Projektledare Stefan Persson, Rhetikfabriken Rhetikfabriken AB Klostergatan Malmö Projektgrupp Carina Eklund, avdelningschef Återvinning, Sysav Dolores Öhman, Chef för insamling och avfallsplanering, Hässleholms Miljö AB Björn Jacobsson, affärsutvecklare NSR Fredrik Holmer, Avfallsingenjör, Renhållningen Kristianstad Anna Wilhelmsson Göthe, Driftchef, Lunds Renhållningsverk Conny Olander, Programansvarig Destination, Stiftelsen svensk industridesign, SVID Stefan Berglund, konsult, Den Bra Affären affärskonsult Sverige HB / Styrgrupp Håkan Rylander, vd Sysav Dan Valdemarsson, vd Nårab Kim Olsson, vd NSR Göran Sternsén, vd VMAB / Upphandlande enhet Sydskånes Avfalls AB (SYSAV) org. nr Postadress Box 50344, Malmö Besöksadress Spillepengsgatan 13, Malmö Referens: VD Håkan Rylander

19 Litteraturlista Framtidens återvinningscentral Slutrapport, Tobias Ladhe m.f. Stockholms Universitet och Stockholms Stad, Förebygga avfall med kretsloppsparker - Analys av miljöpåverkan, Ljunggren Söderman M., Palm D., Rydberg T., IVL rapport B1958 IVL, Svenska Miljöinstitutet AB Avfallsförebyggande i praktiken. En guide till hur kommuner kan arbeta med återbruk. Underlagsrapport. Rapport U2012:10, 2012 Varför besöker man återvinningscentraler? Andersen D., Wikstrand E., Miljö-bron/Hässleholm Miljö AB, 2012 Synen på återvinningscentraler. Simonson F., Weck J., Miljöbron/Hässleholm Miljö AB, 2012 Utformning, miljöpåverkan och servicenivå Louise Svensson m.f., Internationella Miljöinstitutet, Lunds Universitet för Hässleholms Miljö, PM - Grovavfall från hushållen i Helsingborg (arbetsmaterial), Sanita Vukicevic, NSR AB, Helsingborg, 10 oktober 2013 Kvartersnära återvinningscentraler, Avfall Sverige Rapport U2013:18, 2013 Swedish Waste Management 2012, Avfall Sverige, 2012 From waste management to resource efficiency Sweden s Waste Plan , Swedish Environmental Protection Agency, 2011 Municipal Waste Management in Sweden European Environment Agency,

20 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Projektbeskrivning Minnesanteckningar_projektgrupp_förkommersiell_upphandling_ Minnesanteckningar_projektgrupp_förkommersiell_upphandling_ Minnesanteckningar_projektgrupp_innovationsupphandling_ Minnesanteckningar_projektgrupp_innovationsupphandling_ Bilaga 6 Dokumentation från workshop Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9a Bilaga9b SAMSA Risk och omvärldsanalys Innovationsupphandling Enkätundersökning SAMSA-medlemmar Tävlingsinbjudan - utkast Beskrivning av utmaningen - utkast 20

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 1 - Beskrivning av utmaningen

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 1 - Beskrivning av utmaningen Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 1 - Beskrivning av utmaningen Innehåll Inledning... 3 Utmaningen... 3 Utvecklingspotential... 4 Omfattning... 5 Fördjupning... 5 Sida 2 av 5 Inledning

Läs mer

Ansökan till VINNOVA OM ANSÖKAN. Diarienummer. Avsänd av sökande. Utlysning

Ansökan till VINNOVA OM ANSÖKAN. Diarienummer. Avsänd av sökande. Utlysning Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-02734 Avsänd av sökande 2013-06-03 15:39 Utlysning Upphandling av innovation 2013 OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet

Läs mer

Kalmar augusti 2013. Bild 1

Kalmar augusti 2013. Bild 1 Kalmar augusti 2013 Bild 1 Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Innovationsupphandling Bild 2 Innovationsupphandling Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Upphandling

Läs mer

Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Innovationsupphandling

Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Innovationsupphandling Hösten 2013 Bild 1 Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Innovationsupphandling Bild 2 Innovationsupphandling Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Upphandling av innovationer

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innehåll Beskrivning av innovationsupphandling... 3 Semantiken i denna upphandling... 3 FoU-undantag... 3 Processen...

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Att efterfråga innovation 2014-01-23

Att efterfråga innovation 2014-01-23 Att efterfråga innovation 2014-01-23 Snabbfakta Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning och innovation är 2 018 miljoner kronor 2012 Nationell kontakt-myndighet för EU:s ramprojekt

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång!

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång! Nätverksträff förebyggande av avfall 160929 Minnesanteckningar förda av Maria Larsson Närvarande: Helena Thelander, HUT Skåne Hervé Corvellec, Lunds Universitet Håkan Rosqvist, Tyréns Lotte Nilsson, Ystads

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Att efterfråga innovation som offentlig aktör TILLIT. Stefan Persson Rhetikfabriken AB Kristianstad

Att efterfråga innovation som offentlig aktör TILLIT. Stefan Persson Rhetikfabriken AB Kristianstad Att efterfråga innovation som offentlig aktör TILLIT Stefan Persson Rhetikfabriken AB Kristianstad 20150930 TILLIT förenklar goda affärer Full tillit mellan parter innebär låga transaktionskostnader, muntliga

Läs mer

Avfallsförebyggande i praktiken

Avfallsförebyggande i praktiken Handbok Rapport B2052 David Palm Johanna Fredén Carl Jensen IVL Svenska Miljöinstitutet Grundat år 1966 Ägs av staten och näringslivet (50/50) via en stiftelse Forskning och konsultverksamhet inom klimat,

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova.

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova. Q&A för hemsidan: Vad menas med formella krav? Formella krav är de krav som måste vara uppfyllda för att VINNOVA ska kunna bedöma en ansökan. I den här utlysningen ska följande krav vara uppfyllda: Koordinatorn

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

Förfrågningsunderlag, upphandling

Förfrågningsunderlag, upphandling Förfrågningsunderlag, upphandling Kartläggning gällande civilsamhället 1. Inledning Social Ekonomi Övre Norrland, som hädanefter benämns som SEÖN, inbjuder härmed till en upphandling av kartläggning gällande

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring Ansökningsinbjudan för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring 1 1 Om Compare 1.1 Allmänt Compare är en stiftelse som stiftades år 2000. Vi är ett kluster på närmare 100 IT-företag

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Borlänge Kommun FÖRORD För varje kommun ska

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs

Läs mer

En innovation är en uppfinning som ger en samhällsekonomisk vinst eller ger en vinst för en viss målgrupp (ex inom äldreomsorgen).

En innovation är en uppfinning som ger en samhällsekonomisk vinst eller ger en vinst för en viss målgrupp (ex inom äldreomsorgen). 1 (6) Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxtavdelningen Här kommer några korta minnesanteckningar från workshopen Så blir vi världens bästa innovationsupphandlare! den 6 december 2012 kl. 9 12 på

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget PROJEKTPLAN 1(11) Handläggare, titel, telefon Tina Vennerholm, projektledare 011-15 11 25 Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget Version 1.0, Projektplanen är framtagen av projektledaren

Läs mer

Offentlig upphandling. Stefan Axelsson och Johan Almesjö Inköp Gävleborg

Offentlig upphandling. Stefan Axelsson och Johan Almesjö Inköp Gävleborg Offentlig upphandling Stefan Axelsson och Johan Almesjö Inköp Gävleborg 1 Vårt upplägg idag Lite om oss kommuner som samordnar Hur tänker vi kring bra offentliga affärer Lite om ramverket Hur vi försöker

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Vår styrka är kombinationen av verksamhetskunnande samt ledande kompetens inom ITmanagement

Vår styrka är kombinationen av verksamhetskunnande samt ledande kompetens inom ITmanagement Sentensia är ett oberoende konsultbolag som levererar verksamhetsutveckling åt offentlig sektor. Vår styrka är kombinationen av verksamhetskunnande samt ledande kompetens inom ITmanagement och upphandling.

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Syftet med offentlig upphandling Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Vilka är fördelarna med tidig dialog? Initiativet Smartare inköp genom tidig dialog visar på nyttan

Vilka är fördelarna med tidig dialog? Initiativet Smartare inköp genom tidig dialog visar på nyttan Vilka är fördelarna med tidig dialog? Initiativet Smartare inköp genom tidig dialog visar på nyttan 1 2 Smartare inköp genom tidig dialog ett gemensamt initiativ Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014

Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014 . Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014 2014-12-08 Anna Lipkin, Konkurrensverket Nina Widmark, VINNOVA Snabbfakta VINNOVA Stimulera Statlig myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Framgångsrika projekt för tillväxt

Framgångsrika projekt för tillväxt Framgångsrika projekt för tillväxt Seminarieserie med syfte att inspirera till nya framtida samarbeten kring projekt 2013-10-01 Vad är det som är så unikt med oss? Seminarie 1 Anneli Danielsson och Tommie

Läs mer

Grunduppgifter om den allmänna nyhetstidningen som ansökan avser

Grunduppgifter om den allmänna nyhetstidningen som ansökan avser 1/5 2017-03-20 Ansökan om utvecklingsstöd Observera att detta inte är en ansökningsblankett. Ansökan görs i Myndigheten för press, radio och tv:s ansökningsportal. Grunduppgifter sökande Allmän nyhetstidning

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland Miljöanpassad upphandling i Projektbeskrivning 2006-2008 Innehåll 1 Bakgrund och motiv för projektet 3 2 Intressenter 4 3 Projektets syfte 5 4 Projektets långsiktiga mål 5 5 Projektets delmål 5 Delmål

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD

INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD Ni inbjuds härmed att lämna anbud vad gäller: Utvärderare i genomförandefasen För projektet Hållbar Industriell Utveckling som finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan

Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan Vårt datum 2007-10-22 Vår referens Leif Lundin Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan 1. Inledning... 2 2. Varför? Syftet med kommunikationen... 2 3. Vem? Aktörsanalys och samrådsgrupper... 2 Regionala interna

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Definition av innovationsvänlig upphandling Upphandlande myndigheter beaktar aktivt möjligheten

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Ellinor Wallin Gabrielle Eriksson FÖRKOMMERSIELL UPPHANDLING IMAILE

Ellinor Wallin Gabrielle Eriksson FÖRKOMMERSIELL UPPHANDLING IMAILE Ellinor Wallin Gabrielle Eriksson FÖRKOMMERSIELL UPPHANDLING IMAILE IMAILE Europas första förkommersiella upphandling Utbildningssektorn Ellinor Wallin, Projektledare Gabrielle Eriksson, Contract Manager

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

A3 Från avfallshantering till resurshushållning

A3 Från avfallshantering till resurshushållning A3 Från avfallshantering till resurshushållning Nationella avfallsplanen och programmet för att förebygga avfall. Goda exempel! Catarina Östlund och Maria Ivarsson, NV Europa minskar avfallet Anna-Carin

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer