Utdrag Administrativa Föreskrifter Ramavtal Samverkansentreprenad Danderyds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag Administrativa Föreskrifter Ramavtal Samverkansentreprenad Danderyds kommun"

Transkript

1 Bilaga 1 Sidantal 11 Utdrag Administrativa Föreskrifter Danderyds kommun Upprättad Upprättad av: Kristin Åberg Nilsson, Danderyds kommun, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun

2 Administrativa föreskrifter 2 (11) Status AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen Upphandling kommer att ske om erforderliga beslut erhålls för projektets genomförande. Följande förutsättningar gäller för ramavtalet: - Någon garanterad avropsvolym lämnas inte av beställaren. - Avtalstiden är ett år med möjlighet till årsvis förlängning till total avtalstid i maximalt fyra år. AFB.31 Anbuds form och innehåll Danderyds kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet både för anbudsgivare och upphandlande myndigheter. Anbud ska därför lämnas via upphandlingssystemet Visma TendSign, Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud. Anbudsgivaren får genom Visma TendSign: tillkommande information kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på Efter genomförd registrering får man omedelbart tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta Visma TendSign support på telefon Det är möjligt att bifoga filer i systemet. Anbudet ska vara författat på svenska. Anbud får inte innehålla förbehåll eller reservationer. Anbudet ska följa bifogat formulär till anbud och vara undertecknat av firmatecknare. Till anbudet skall följande handlingar och uppgifter fogas: Ersättning i procent för fast del för fas 3 enligt AFD.61 Ersättning Timarvoden enligt anbudsformulär Registreringsbevis ej äldre än 3 månader räknat från anbudstidens utgång för anbudsgivaren. Kopia av intyg från upplysningscentralen (UC) eller likvärdigt intyg, ej äldre än 1 månad Två senaste årens årsredovisningar ISO-certifikat alternativt en kortfattad redovisning av ledningssystemet Uppgifter enligt anbudsformulär i form av referensuppgifter för anbudsgivande företag och nyckelpersoner, CV beträffande nyckelpersoner, beskrivande text om nyckelpersoner samt beskrivning av projektstyrningssystem Minst två tillfredsställande referenser från referensuppdrag som avser liknande uppdrag som avslutats. Fullmakt eller motsvarande om annan person än firmatecknare skriver under anbud. Beställaren äger rätt att kontrollera inlämnade uppgifter:

3 Administrativa föreskrifter 3 (11) AFB.51 Prövning av anbudsgivare Anbudsprövning sker i 3 steg. Endast anbud som uppfyller kraven i respektive steg kommer att utvärderas i nästa steg. Steg 1: Anbudet är inlämnat i tid och i enlighet med AFB.34, är påtecknat av behörig firmatecknare eller annan person som är utsedd av firmatecknare att påteckna anbud, samt inte innehåller några reservationer i förhållande till förfrågningsunderlaget utan är utformat helt i överensstämmelse med detta. Steg 2 Uteslutning enligt 10 kap LOU: Anbudsgivare skall på till förfrågningsunderlaget fogad blankett (ingår i anbudsformulär) genom behörig firmatecknare intyga att anbudsgivande företag inte gjort sig skyldigt till brott avseende yrkesutövningen och inte heller har obetalda skatter eller är på obestånd m m på sätt att någon av de uteslutningsgrunder föreligger som räknas upp i 10 kap 1 och 2 LOU.. Steg 3 Lämplighetsprövning enligt 11 kap LOU: Anbudsgivare skall ha en nettoomsättning av byggnadsverksamhet som för de senaste två räkenskapsåren uppgår till lägst 300 miljoner kr per år. Anbudsgivare skall inneha lägst riskklass 4 (där 5 är lägst risk och 1 är högst risk) i kreditupplysningsbetyg från Upplysningscentralen UC eller liknande kreditupplysningsinstitut. Anbudsgivaren skall ha ett dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem som följer ISO-certifiering eller likvärdigt. Anbudsgivaren skall ha minst två tillfredsställande referenser från referensuppdrag som avser liknande uppdrag som avslutats. Med liknande uppdrag avses ny- eller ombyggnad av skola, förskola eller annan lokal för undervisning eller liknande verksamhet. Produktionen ska ha bedrivits under pågående verksamhet. Av angivna referenser skall minst en avse totalentreprenad. Anbudsgivare skall även ha minst en tillfredsställande referens från utförd samverkansentreprenad eller motsvarande. Den referensen kan men behöver inte avse liknande uppdrag. I detta fall ska tre referensuppdrag lämnas. Anbudsgivaren skall under avtalstiden vara etablerad i Stockholmsområdet. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Vid utvärdering av anbud, kommer en prövning ske av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med en bedömning av nedan angivna tilldelningskriterier. Ekonomi Organisation/Kompetens Modell och styrsystem för samverkan För kriterier ekonomi respektive modell och styrsystem för samverkan kan maximalt erhållas 100 p, för kriteriet organisation/kompetens kan maximalt erhållas 200 p. Den maximala totalpoängen är 400 p.

4 Administrativa föreskrifter 4 (11) Ekonomi (max 100 p) Ekonomi kommer att utvärderas såvitt avser: Procentsats för fast del i fas 3 produktion enligt AFD.61 Ersättning Timarvoden för följande personer: o Entreprenörens projektchef/entreprenadchef o Entreprenörens projekteringsledare o Handläggande arkitekt o Handläggande konstruktör o Handläggande VVS-konsult o Handläggande el-konsult Procentsatsen multipliceras med en fiktiv riktkostnad på kr. Produkten utgör ett fiktivt arvode för fast del. Medeltimersättning beräknas för timarvoden för personerna med inbördes viktning: 20 procent vardera för projektchef och projekteringsledare, 30 procent för arkitekt och 10 procent vardera för konstruktör, VVS-konsult och el-konsult. Medeltimersättningen multipliceras med en fiktiv mängd timmar för projektering i fas 1 och fas 2, på timmar. Detta utgör ett fiktivt totalt konsultarvode. Summan av det fiktiva arvodet för fast del och det fiktiva totala konsultarvodet summeras. Anbudsgivare med lägsta summan erhåller 100 p. Övriga anbudsgivare tilldelas poäng för sin respektive summa proportionerligt till hur nära de legat lägsta summa. Organisation/Kompetens (max 200 p) Platsorganisationen kommer att utvärderas såvitt avser nedan nämnda nyckelpersoner i organisationen: Entreprenadchef/projektchef Platschef Projekteringsledare Arkitekt (handläggande) Installationssamordnare Poängsättning för ovan nämnda nyckelpersoner kommer att ske med viktning inbördes 30 procent för entreprenadchef/projektchef, 25 procent för platschef, respektive 15 procent vardera för projekteringsledare, arkitekt och installationssamordnare. Bedömningen kommer att ske av vederbörandes kompetens och lämplighet för just denna entreprenad i en hundragradig skala där 200 poäng motsvarar maximal poäng, 160 poäng motsvarar väl godkänt och klart mervärde för ramavtalet, 120 poäng tillfredsställande kompetens och visst mervärde medan 80 poäng motsvarar godkänt utan något specifikt mervärde för ramavtalet. Med kompetens avses förmågan att med lyhördhet för Beställarens krav, verksamhetens behov och givna tids- och kostnadsramar styra projekt mot ett så kvalitativt utförande som möjligt. Med kvalitativt utförande avses både tekniska lösningar för att klara lång livslängd till låg driftkostnad och arkitektoniskt tilltalande lösningar i fråga om gestaltning och planlösningar som är ändamålsenliga för verksamheten. Poäng kommer att fastställas efter en sammanvägd bedömning av nedanstående.

5 Administrativa föreskrifter 5 (11) - Beskrivande text i anbudet varför en viss person valts att medverka i ramavtalet, dvs vilken erfarenhet och kompetens som gör vederbörande särskilt lämplig för just detta ramavtal. - CV för respektive nyckelperson med beskrivning av utbildning och tidigare yrkeserfarenhet inklusive medverkan i andra entreprenader på olika befattningar av relevans för vederbörandes förmåga att göra ett bra arbete i detta ramavtal. - Skriftligt omdöme från personliga referenser som lämnas av minst två referenspersoner från tidigare utförda entreprenader för var och en av nyckelpersonerna. Omdöme ska minst beskriva uppdraget, teknisk förmåga, kvalité i leverenser, tids- och budgethållning samt social förmåga. Omdömet får vara högst 2 år gammalt. - Personligt intryck vid intervju som samtliga anbudsgivare kallas till. Till undvikande av missförstånd klargörs att poäng i första hand kommer ges med ledning av beskrivande text i anbud, CV och det skriftliga omdömet från de personliga referenserna. Intervjuer är till för att verifiera och kontrollera relevansen av dessa uppgifter. Likalydande frågor till samtliga anbudsgivares nyckelpersoner som kallas till intervjuer kommer att tillställas anbudsgivare inför ett sådant intervjutillfälle. Eftersom intervjun kommer avse innehåll i respektive anbudsgivares anbud och specifika referenser kan dock inte exakt likalydande frågor ställas. Modell och styrsystem för samverkan (max 100p) Anbudsgivarens förmåga att samverka kommer att bedömas med ledning av anbudsgivarens i anbudet redovisade system för styrning av projektet inom avtalade tids-, kostnads- och kvalitetsramar, samt riskhantering enligt nedan. Projektstyrning Projekteringsstyrning Tidsstyrning Kostnadsstyrning/system för öppna böcker Riskhantering generellt Bedömningen kommer att ske av respektive systems ändamålsenlighet för entreprenaden och med särskilt tonvikt på dess överskådlighet och därav följande möjligheter för Beställaren till en effektiv insyn. Poäng kommer att ges i en hundragradig skala där 100 poäng motsvarar maximal poäng, 80 poäng motsvarar väl godkänt och klart mervärde för ramavtalet, 60 poäng tillfredsställande utformning och visst mervärde medan 40 poäng motsvarar godkänt utan något specifikt mervärde för ramavtalet. Beställaren kommer att bedöma anbudsgivarens modell och styrsystem för samverkan efter objektiva och verifierbara åtskillnader mellan de olika anbuden, med ledning av den beskrivning som görs i respektive anbud av dessa system och vad som framkommer vid intervjuer med anvisade nyckelpersoner.

6 Administrativa föreskrifter 6 (11) AFD.1 Omfattning et berör investeringsprojekt som genomförs i samverkansentreprenad. Avrop sker för respektive projekt och fas. Omfattning framgår under AFA.21 och i AFB.22 angivna handlingar samt myndigheternas krav och rekommendationer till en fullt färdig och fungerande produkt. Investeringsprojekt inom samverkansentreprenad genomförs i följande faser. För vissa avrop kommer programhandling redan ha genomförts inom kommunen. Fas 1 Programhandling Fas 2 Systemhandling Fas 3 Projektering bygghandling och produktion Fas 1 och 2 Entreprenören ansvarar för, leder och samordnar arbetet i fas 1 och 2, i ett nära samarbete med beställaren. I fas 1 upprättar entreprenören i samråd med beställaren programhandlingar inklusive programkalkyl. I fas 2 upprättar entreprenören i samråd med beställaren systemhandlingar, riskanalys, tidplan och justerad budget för fas 2 utifrån ökad detaljeringsgrad. Med ändring av ABK 09 7 kap 13 har beställaren rätt att för respektive avrop när som helst under fas 1 och 2 och fram till dess att fas 3 beställts, avbeställa uppdraget i återstående delar och att säga upp avtalet till upphörande utan annan ersättning till entreprenören än att betala till rörligt arvode för dittills utfört arbete under fas 1 och 2. Om beställaren gör bruk av sin avbeställningsrätt har beställaren rätt att utan någon ersättning till entreprenören utöver vad som nu sagts, använda de handlingar entreprenören tagit fram inklusive färdiga systemhandlingar om sådana föreligger. Beställarens rätt till handlingarna inskränker sig till detta projekt för beställaren att i så fall använda för en ny upphandling eller på annat sätt. Beställaren kommer inom ramen för det samråd som utförs att aktivt medverka i projekteringsarbetet och entreprenören är införstådd med att beställarens synpunkter och förslag inte inskränker entreprenörens funktionsansvar. Fas 2 innefattar också att entreprenören parallellt med sin vidareprojektering tar fram en förfinad detaljkalkyl över entreprenadens riktkostnad. Den ersättning som beställaren utger för entreprenörens arbete i fas 1 och 2 ersätts separat och skall inte inkluderas i riktkostnad för fas 3. Entreprenörens ansvar för de handlingarnas riktighet som tas fram under fas 1 och 2 gäller dock inte sådana handlingar där beställaren explicit angetts som ansvarig. Entreprenören tillhandahåller erforderliga konsulter, projekteringsledning och installationsledning.

7 Administrativa föreskrifter 7 (11) Fas 3 Entreprenören ansvarar för, leder och samordnar arbetet i fas 3. Fas 3 omfattar projektering bygghandling, produktion, provning, besiktning, avslutande och servicebesök under garantitiden. Målsättning Ekonomisk process Målsättning med den ekonomiska processen innebär: att säkerställa efterlevnad av fastställda ekonomiska mål genom en effektiv ekonomisk process Arbetsprocess Målsättning med arbetsprocessen innebär: att efterleva gemensamt utvecklade kvalitativa och tidsmässiga mål att efterleva gemensamt fastlagda ramar och spelregler för samverkansarbetet att bidra aktivt till ett positivt, konstruktivt och lösningsorienterat samarbetsklimat för alla involverade parter, att säkra optimal integration mellan projektering och utförande att genomföra en löpande utvärdering med syfte att värdera om uppställda mål för projektet nås att säkra att lagkänslan är förankrad i den egna organisationen att aktivt arbeta för innovativa och kostnadseffektiva lösningar Produkt Målsättningen med produkten är: att projektet skall uppfylla beställarens behov resulterande i nöjda brukare att uppnå högsta möjliga kvalitet inom fastlagda budgetramar och därvid uppnå noll fel vid slutbesiktning system och tekniska lösningar med effektiv energi- och resursanvändning AFD.3 Organisation Avtalsparterna förpliktigar sig att handla i överensstämmelse med intentionerna i detta förfrågningsunderlag. Det är således en avgörande förutsättning för varje projekt och för förverkligande av den målsättning och de intentioner, som har sin upprinnelse ur den avtalade samarbetsformen, att parternas samarbete bygger på ärlighet, öppenhet, förtroende, tillit och professionalism. Styrgrupp En styrgrupp har det övergripande ansvaret för att målen enligt AFD.1 uppnås. Styrgruppen består av tre representanter var från beställare, verksamhet och TE. I styrgruppen ska respektive ombud ingå. Styrgruppen ansvarar för uppföljning och kontroll av ekonomi, tider inkl färdigställandetid och omfattning av projektet. Styrgruppen beslutar om eventuell justering av riktkostnad och samråd vid val av UE och konsultgrupp. Projektledning Projektledningen består av namngivna personer enligt av styrgruppen beslutad organisationsplan och anpassas för respektive fas. Projektledningen ansvarar för att hela processen genomförs målinriktat och effektivt med en klar arbetsfördelning samt

8 Administrativa föreskrifter 8 (11) förser styrgruppen med den informationen som är nödvändig för att styrgruppen ska kunna genomföra och ta ansvar för sina uppgifter. Avtalsparternas bemanning och arbetsuppgifter i projektet fastställs i resursplan för respektive fas. Workshop Under inledningen av fas 2 hålls en workshop med deltagande av styrgruppen och projektledningen. Syftet med workshopen är att säkra att alla är förtroliga med och aktivt kommer att verka för sättet att arbeta. I samband med workshopen utarbetas en arbetsordning samt en avsiktsförklaring om vars innehåll alla deltagare kan enas och anse sig förpliktigade av. Den gemensamma avsiktsförklaringen skrivs under av alla deltagare. Kontinuerliga uppföljningar sker med styrgrupp och projektledning. En samverkansledare skall som motor och pådrivare leda workshop samt uppföljningar och medverka vid av projektledningen beslutade avstämningar under projektets faser. Beställaren anlitar en samverkansledare. Möten Följande möten genomförs enligt fastlagd mötestidplan och deltagare: - Styrgruppsmöte - Projektledningsmöte - Projekteringsmöte - Verksamhetsmöte - Byggmöte AFD.6 Ekonomi Parterna är förpliktigade att gemensamt optimera projektet ekonomiskt med utgångspunkt från de mål och riktlinjer som framgår av dessa administrativa föreskrifter och som framkommit i samråd för respektive avrop. Vid risk för överskridande av budget eller riktkostnad skall parterna solidariskt verka för att gemensamt finna den optimala lösningen samt säkerställa att projektets totalkostnad inte överskrider budget eller riktkostnad. Part skall upphandla konsult/leverantör/underentreprenör med stöd av gällande branschavtal. AFD.61 Ersättning Fas 1 Programhandling och Fas 2 - Systemhandling Rörligt arvode Entreprenören ersätts under fas 1 och 2 för sitt arbete till rörligt arvode efter nedlagd tid och avtalat timarvode. Entreprenören skall om Beställaren så begär upprätta budget för fas 1 och 2. Särskild ersättning för kostnader utgår för underkonsult som anlitats efter Beställarens godkännande, samt för rese och traktamentskostnader. Avbeställningsrätt Beställaren har med ändring av ABK 09 6 kap 13 rätt att vid var tid under fas 1 och 2 och utan angivande av några skäl avbeställa samtliga arbeten utan någon kostnadsreglering av något slag, utöver att ersätta Entreprenören för dittills utfört arbete. Vid sådan avbeställning har Beställaren också rätt att behålla samtliga de

9 Administrativa föreskrifter 9 (11) handlingar Entreprenören tillhandahållit under fas 1 och 2 för att om erforderligt kunna lägga dem till grund för ny upphandling. Detaljkalkyl övergång från fas 2 till fas 3 Under fas 2 skall Entreprenören i samråd med Beställaren ta fram en detaljkalkyl för riktkostnaden av fas 3. Kalkylen skall vara uppbyggd på budgeterade självkostnader för rörlig del, utan påslag för vinst i något led. Sedan kalkylen med eller utan justeringar godkänts av beställaren skall upphandlingsprotokoll upprättas som beställning av fas 3. Entreprenörens arbete i fas 1 och 2 exkluderas från den kalkylen och ersätts separat. Upphandlingsprotokollet ska innehålla riktpris, riktkostnad, arvode för fast del, entreprenadens igångsättnings- och färdigställandetid, uppräkning av de kontraktshandlingar som tagits fram i fas 1 och fas 2. Detaljkalkylen ska bifogas upphandlingsprotokollet. Fas 3 - Produktion Ersättningsform Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen enligt ABT 06, modifierad på så vis att ersättning utgår med en fast del och en rörlig del. En närmare definition av vad som inkluderas i den fasta delen respektive rörliga delen återfinns nedan. Därtill har parterna avtalat om en viss incitamentsreglering (vinst- eller förlustandel) om slutligt nedlagd självkostnad över- eller understiger riktkostnaden som antecknats nedan. Kontraktssumma Kontraktssumman fastställs i upphandlingsprotokoll i samband med beställning av fas 3 och rubriceras riktpris. Rörlig del - riktkostnad Den rörliga delen, riktkostnaden, utgörs av entreprenörens budgeterade självkostnader för att utföra fas 3 exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, enligt nedan avsnitt Fast del. Fas 3 innebär bygghandlingsprojektering och produktion. Med självkostnad avses ren självkostnad utan något påslag för entreprenörarvode i något led och med beaktande av samtliga rabatter Entreprenören kunnat tillgodoräkna sig vid materialinköp mm på entreprenaden som skall gottskrivas Beställaren. Riktpriset består den rörliga delen, riktkostnad, och den fasta delen. Fast del Ersättning för den fasta delen beräknas av procentsats angiven i anbud multiplicerat med riktkostnad. Den fasta delen utgör full ersättning utan indexreglering för samtliga nedan uppräknade arbeten och kostnadsslag. Entreprenörarvode inklusive centraladministration, räntor, risk och vinst Platsorganisation (entreprenadchef/projektchef, platschef, arbetsledare, installationssamordnare) Allmänna hjälpmedel (enligt AF AMA 07) Entreprenörens kostnader för säkerheter och försäkringar

10 Administrativa föreskrifter 10 (11) Administrativa påslag och entreprenörsarvode på underentreprenörer, konsulter, material och vara Övriga ansvarsåtaganden på entreprenaden Dröjsmålsräntor som belastas Entreprenören av bakomvarande led såsom underentreprenör, materialleverantör etc Kostnader för avhjälpande av fel enligt detta kontrakt samt egna kostnader för besiktning. Gäller ej fel som utgör brist. Justering av riktkostnad Riktkostnad stäms av löpande mot vad entreprenören fakturerat. Riktkostnaden skall löpande kunna justeras, uppåt eller nedåt, för av beställaren skriftligen beordrade ÄTAarbeten och likställda ÄTA-arbeten av väsentlig betydelse, vid ändrat utförande med förbättrad eller försämrad kvalitet, samt vid påvisande av fel i av Beställaren framtagen handling som föranleder väsentlig kostnad för entreprenören. Av Entreprenören föreslagen kostnadsbesparing som inte medför någon försämrad kvalitet skall inte medföra justering nedåt av riktkostnad. Med väsentlig betydelse avses enskilt ÄTA-arbete eller likställt ÄTA-arbete som till belopp överstiger kr efter hänsyn till avgående arbete. Med enskilt ÄTA-arbete jämställs flera ÄTA-arbeten som avser samma sak (till exempel utbyte av fasta skåp i skolsalar som föreskrivs vid olika tillfällen). Skriftlighetskrav Överenskommelser om ÄTA-arbeten och annan justering av riktkostnad skall dokumenteras skriftligen för att vara gällande, i protokoll från styrgruppsmöte eller annan form som påtecknas av båda parter. Med ändring av ABT 06 3 kap 3 är kravet på skriftlighet inte uppfyllt beträffande ovan nämnda överenskommelser genom anteckning från protokoll vid bygg- eller projekteringsmöte utan endast genom protokoll från styrgruppsmöte. Incitamentsutfall Sedan entreprenaden färdigställts och alla besiktningsanmärkningar avhjälpts skall en slutavräkning ske. Då skall entreprenadens slutliga självkostnad för att utföra fas 3 exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, jämföras med riktkostnad. Om slutlig självkostnad underskrider slutlig riktkostnad (dvs riktkostnad efter de justeringar som överenskommits enligt ovan) skall en bonus utgå till Entreprenören (positivt incitamentsutfall). Bonusen skall uppgå till belopp som motsvarar 30 procent av det belopp varmed slutlig självkostnad underskridit slutlig riktkostnad. Om slutlig självkostnad istället överskrider slutlig riktkostnad skall Entreprenören vidkännas en bot (negativt incitamentsutfall). Boten består i att Entreprenören endast tillerkänns 70 procent i ersättning av den del av slutlig självkostnad som överskrider slutlig riktkostnad. Till undvikande av missförstånd klargörs att Entreprenören inte ersätts till någon del för arbete som må behövas för att avhjälpa fel som noterats vid besiktning och som besiktningsmannen håller Entreprenören ansvarig för. Självkostnader för sådant arbete skall därmed inte inkluderas i slutlig självkostnad. Vad som nu sagts gäller inte sådant fel som kan rubriceras som brist, dvs arbete som ännu inte utförts och som återstår att utföra.

11 Administrativa föreskrifter 11 (11) Justering av fast del Den fasta delen är fast och skall inte vara föremål för indexuppräkning eller justeras utöver vad som anges nedan. I händelse slutlig riktkostnad efter överenskomna justeringar på grund av ändrad omfattning av entreprenaden över eller underskrider riktkostnaden skall dock den fasta delen höjas eller sänkas i proportion i enlighet därmed. Öppna böcker/kostnadsuppföljning Entreprenören skall se till att Beställaren var 14:e dag får underlag för att bedöma total ansamlad betalningsskyldighet för Beställaren för kontraktsarbetena. Denna ska inkludera bedömt utfall av slutlig självkostnad exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, ställt mot riktkostnad och därav följande incitamentsutfall. Entreprenören skall tillämpa s.k. öppna böcker av innebörd att Entreprenören skall ha en för entreprenaden projektspecifik redovisning separerad från all Entreprenörens övriga verksamhet som gör det möjligt för Beställaren att på ett överskådligt och begripligt sätt tillgodogöra sig informationen, för att på så vis också vid behov kunna styra över vad slutlig riktkostnad uppgår till. Sådan styrning kan till exempel ske genom avgående arbeten eller att Beställaren inom ramen för sitt samråd genomdriver. AFD.8 AFD.9 Hävning Som komplettering till ABT 06 kap 8 1 gäller att beställaren äger rätt att häva ingånget avtal: Om TE inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden, som enligt lag eller kollektivavtal åvilar TE. Om TE eller av denna anlitad personal inte följer arbetsplatsens ordnings- och skyddsregler och underlåter att snarast vidta rättelse trots skriftlig anmodan därom. Om TE eller av denne anlitad UE i väsentlig grad bryter mot vad som är allmänt godtaget inom TE:s kollektivavtalsområde eller om TE av detta eller andra skäl medför att byggarbetsplatsen utsätts för fackliga stridsåtgärder på sätt att kontraktsarbetenas färdigställande inom avtalad färdigställandetid äventyras. Om TE utan B:s skriftliga samtycke byter ut nyckelpersoner ur sin platsorganisation, eller att TE måste byta ut någon sådan person och att TE inte kan anvisa annan person med objektivt sätt likvärdig kompetens. Med likvärdig kompetens avses erfarenhet av att i motsvarande befattning driva projekt av liknande teknisk komplexitet och storlek. Med nyckelpersoner avses entreprenadchef/projektchef, platschef och projekteringsledare. Tvistelösning Eventuella meningsskiljaktigheter skall lösas genom en sk konfliktslösningstrappa där lägsta nivå är projektets operativa nivå och nivån därefter utgörs av projektledningsgruppen. Om parterna inte träffar överenskommelse i projektets högsta nivå, styrgruppen skall tvist i anledning av detta avtal, om parterna inte träffar överenskommelse om annat, avgöras av allmän domstol. Tiden för lösande av eventuella meningsskiljaktigheter är på varje nivå maximalt 14 dagar.

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN PROJEKT: NEPTUNISKOLAN FASTIGHETSBETECKNING: SKÄLBY 3:937 PROJEKTNUMMER: 96410 ANLÄGGNINGSNUMMER: 3010 DIARIENUMMER: TEN 2013/135 BYGGNAD: 00, 01,02 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STATUS:

Läs mer