Utdrag Administrativa Föreskrifter Ramavtal Samverkansentreprenad Danderyds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag Administrativa Föreskrifter Ramavtal Samverkansentreprenad Danderyds kommun"

Transkript

1 Bilaga 1 Sidantal 11 Utdrag Administrativa Föreskrifter Danderyds kommun Upprättad Upprättad av: Kristin Åberg Nilsson, Danderyds kommun, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun

2 Administrativa föreskrifter 2 (11) Status AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen Upphandling kommer att ske om erforderliga beslut erhålls för projektets genomförande. Följande förutsättningar gäller för ramavtalet: - Någon garanterad avropsvolym lämnas inte av beställaren. - Avtalstiden är ett år med möjlighet till årsvis förlängning till total avtalstid i maximalt fyra år. AFB.31 Anbuds form och innehåll Danderyds kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet både för anbudsgivare och upphandlande myndigheter. Anbud ska därför lämnas via upphandlingssystemet Visma TendSign, Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud. Anbudsgivaren får genom Visma TendSign: tillkommande information kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på Efter genomförd registrering får man omedelbart tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta Visma TendSign support på telefon Det är möjligt att bifoga filer i systemet. Anbudet ska vara författat på svenska. Anbud får inte innehålla förbehåll eller reservationer. Anbudet ska följa bifogat formulär till anbud och vara undertecknat av firmatecknare. Till anbudet skall följande handlingar och uppgifter fogas: Ersättning i procent för fast del för fas 3 enligt AFD.61 Ersättning Timarvoden enligt anbudsformulär Registreringsbevis ej äldre än 3 månader räknat från anbudstidens utgång för anbudsgivaren. Kopia av intyg från upplysningscentralen (UC) eller likvärdigt intyg, ej äldre än 1 månad Två senaste årens årsredovisningar ISO-certifikat alternativt en kortfattad redovisning av ledningssystemet Uppgifter enligt anbudsformulär i form av referensuppgifter för anbudsgivande företag och nyckelpersoner, CV beträffande nyckelpersoner, beskrivande text om nyckelpersoner samt beskrivning av projektstyrningssystem Minst två tillfredsställande referenser från referensuppdrag som avser liknande uppdrag som avslutats. Fullmakt eller motsvarande om annan person än firmatecknare skriver under anbud. Beställaren äger rätt att kontrollera inlämnade uppgifter:

3 Administrativa föreskrifter 3 (11) AFB.51 Prövning av anbudsgivare Anbudsprövning sker i 3 steg. Endast anbud som uppfyller kraven i respektive steg kommer att utvärderas i nästa steg. Steg 1: Anbudet är inlämnat i tid och i enlighet med AFB.34, är påtecknat av behörig firmatecknare eller annan person som är utsedd av firmatecknare att påteckna anbud, samt inte innehåller några reservationer i förhållande till förfrågningsunderlaget utan är utformat helt i överensstämmelse med detta. Steg 2 Uteslutning enligt 10 kap LOU: Anbudsgivare skall på till förfrågningsunderlaget fogad blankett (ingår i anbudsformulär) genom behörig firmatecknare intyga att anbudsgivande företag inte gjort sig skyldigt till brott avseende yrkesutövningen och inte heller har obetalda skatter eller är på obestånd m m på sätt att någon av de uteslutningsgrunder föreligger som räknas upp i 10 kap 1 och 2 LOU.. Steg 3 Lämplighetsprövning enligt 11 kap LOU: Anbudsgivare skall ha en nettoomsättning av byggnadsverksamhet som för de senaste två räkenskapsåren uppgår till lägst 300 miljoner kr per år. Anbudsgivare skall inneha lägst riskklass 4 (där 5 är lägst risk och 1 är högst risk) i kreditupplysningsbetyg från Upplysningscentralen UC eller liknande kreditupplysningsinstitut. Anbudsgivaren skall ha ett dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem som följer ISO-certifiering eller likvärdigt. Anbudsgivaren skall ha minst två tillfredsställande referenser från referensuppdrag som avser liknande uppdrag som avslutats. Med liknande uppdrag avses ny- eller ombyggnad av skola, förskola eller annan lokal för undervisning eller liknande verksamhet. Produktionen ska ha bedrivits under pågående verksamhet. Av angivna referenser skall minst en avse totalentreprenad. Anbudsgivare skall även ha minst en tillfredsställande referens från utförd samverkansentreprenad eller motsvarande. Den referensen kan men behöver inte avse liknande uppdrag. I detta fall ska tre referensuppdrag lämnas. Anbudsgivaren skall under avtalstiden vara etablerad i Stockholmsområdet. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Vid utvärdering av anbud, kommer en prövning ske av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med en bedömning av nedan angivna tilldelningskriterier. Ekonomi Organisation/Kompetens Modell och styrsystem för samverkan För kriterier ekonomi respektive modell och styrsystem för samverkan kan maximalt erhållas 100 p, för kriteriet organisation/kompetens kan maximalt erhållas 200 p. Den maximala totalpoängen är 400 p.

4 Administrativa föreskrifter 4 (11) Ekonomi (max 100 p) Ekonomi kommer att utvärderas såvitt avser: Procentsats för fast del i fas 3 produktion enligt AFD.61 Ersättning Timarvoden för följande personer: o Entreprenörens projektchef/entreprenadchef o Entreprenörens projekteringsledare o Handläggande arkitekt o Handläggande konstruktör o Handläggande VVS-konsult o Handläggande el-konsult Procentsatsen multipliceras med en fiktiv riktkostnad på kr. Produkten utgör ett fiktivt arvode för fast del. Medeltimersättning beräknas för timarvoden för personerna med inbördes viktning: 20 procent vardera för projektchef och projekteringsledare, 30 procent för arkitekt och 10 procent vardera för konstruktör, VVS-konsult och el-konsult. Medeltimersättningen multipliceras med en fiktiv mängd timmar för projektering i fas 1 och fas 2, på timmar. Detta utgör ett fiktivt totalt konsultarvode. Summan av det fiktiva arvodet för fast del och det fiktiva totala konsultarvodet summeras. Anbudsgivare med lägsta summan erhåller 100 p. Övriga anbudsgivare tilldelas poäng för sin respektive summa proportionerligt till hur nära de legat lägsta summa. Organisation/Kompetens (max 200 p) Platsorganisationen kommer att utvärderas såvitt avser nedan nämnda nyckelpersoner i organisationen: Entreprenadchef/projektchef Platschef Projekteringsledare Arkitekt (handläggande) Installationssamordnare Poängsättning för ovan nämnda nyckelpersoner kommer att ske med viktning inbördes 30 procent för entreprenadchef/projektchef, 25 procent för platschef, respektive 15 procent vardera för projekteringsledare, arkitekt och installationssamordnare. Bedömningen kommer att ske av vederbörandes kompetens och lämplighet för just denna entreprenad i en hundragradig skala där 200 poäng motsvarar maximal poäng, 160 poäng motsvarar väl godkänt och klart mervärde för ramavtalet, 120 poäng tillfredsställande kompetens och visst mervärde medan 80 poäng motsvarar godkänt utan något specifikt mervärde för ramavtalet. Med kompetens avses förmågan att med lyhördhet för Beställarens krav, verksamhetens behov och givna tids- och kostnadsramar styra projekt mot ett så kvalitativt utförande som möjligt. Med kvalitativt utförande avses både tekniska lösningar för att klara lång livslängd till låg driftkostnad och arkitektoniskt tilltalande lösningar i fråga om gestaltning och planlösningar som är ändamålsenliga för verksamheten. Poäng kommer att fastställas efter en sammanvägd bedömning av nedanstående.

5 Administrativa föreskrifter 5 (11) - Beskrivande text i anbudet varför en viss person valts att medverka i ramavtalet, dvs vilken erfarenhet och kompetens som gör vederbörande särskilt lämplig för just detta ramavtal. - CV för respektive nyckelperson med beskrivning av utbildning och tidigare yrkeserfarenhet inklusive medverkan i andra entreprenader på olika befattningar av relevans för vederbörandes förmåga att göra ett bra arbete i detta ramavtal. - Skriftligt omdöme från personliga referenser som lämnas av minst två referenspersoner från tidigare utförda entreprenader för var och en av nyckelpersonerna. Omdöme ska minst beskriva uppdraget, teknisk förmåga, kvalité i leverenser, tids- och budgethållning samt social förmåga. Omdömet får vara högst 2 år gammalt. - Personligt intryck vid intervju som samtliga anbudsgivare kallas till. Till undvikande av missförstånd klargörs att poäng i första hand kommer ges med ledning av beskrivande text i anbud, CV och det skriftliga omdömet från de personliga referenserna. Intervjuer är till för att verifiera och kontrollera relevansen av dessa uppgifter. Likalydande frågor till samtliga anbudsgivares nyckelpersoner som kallas till intervjuer kommer att tillställas anbudsgivare inför ett sådant intervjutillfälle. Eftersom intervjun kommer avse innehåll i respektive anbudsgivares anbud och specifika referenser kan dock inte exakt likalydande frågor ställas. Modell och styrsystem för samverkan (max 100p) Anbudsgivarens förmåga att samverka kommer att bedömas med ledning av anbudsgivarens i anbudet redovisade system för styrning av projektet inom avtalade tids-, kostnads- och kvalitetsramar, samt riskhantering enligt nedan. Projektstyrning Projekteringsstyrning Tidsstyrning Kostnadsstyrning/system för öppna böcker Riskhantering generellt Bedömningen kommer att ske av respektive systems ändamålsenlighet för entreprenaden och med särskilt tonvikt på dess överskådlighet och därav följande möjligheter för Beställaren till en effektiv insyn. Poäng kommer att ges i en hundragradig skala där 100 poäng motsvarar maximal poäng, 80 poäng motsvarar väl godkänt och klart mervärde för ramavtalet, 60 poäng tillfredsställande utformning och visst mervärde medan 40 poäng motsvarar godkänt utan något specifikt mervärde för ramavtalet. Beställaren kommer att bedöma anbudsgivarens modell och styrsystem för samverkan efter objektiva och verifierbara åtskillnader mellan de olika anbuden, med ledning av den beskrivning som görs i respektive anbud av dessa system och vad som framkommer vid intervjuer med anvisade nyckelpersoner.

6 Administrativa föreskrifter 6 (11) AFD.1 Omfattning et berör investeringsprojekt som genomförs i samverkansentreprenad. Avrop sker för respektive projekt och fas. Omfattning framgår under AFA.21 och i AFB.22 angivna handlingar samt myndigheternas krav och rekommendationer till en fullt färdig och fungerande produkt. Investeringsprojekt inom samverkansentreprenad genomförs i följande faser. För vissa avrop kommer programhandling redan ha genomförts inom kommunen. Fas 1 Programhandling Fas 2 Systemhandling Fas 3 Projektering bygghandling och produktion Fas 1 och 2 Entreprenören ansvarar för, leder och samordnar arbetet i fas 1 och 2, i ett nära samarbete med beställaren. I fas 1 upprättar entreprenören i samråd med beställaren programhandlingar inklusive programkalkyl. I fas 2 upprättar entreprenören i samråd med beställaren systemhandlingar, riskanalys, tidplan och justerad budget för fas 2 utifrån ökad detaljeringsgrad. Med ändring av ABK 09 7 kap 13 har beställaren rätt att för respektive avrop när som helst under fas 1 och 2 och fram till dess att fas 3 beställts, avbeställa uppdraget i återstående delar och att säga upp avtalet till upphörande utan annan ersättning till entreprenören än att betala till rörligt arvode för dittills utfört arbete under fas 1 och 2. Om beställaren gör bruk av sin avbeställningsrätt har beställaren rätt att utan någon ersättning till entreprenören utöver vad som nu sagts, använda de handlingar entreprenören tagit fram inklusive färdiga systemhandlingar om sådana föreligger. Beställarens rätt till handlingarna inskränker sig till detta projekt för beställaren att i så fall använda för en ny upphandling eller på annat sätt. Beställaren kommer inom ramen för det samråd som utförs att aktivt medverka i projekteringsarbetet och entreprenören är införstådd med att beställarens synpunkter och förslag inte inskränker entreprenörens funktionsansvar. Fas 2 innefattar också att entreprenören parallellt med sin vidareprojektering tar fram en förfinad detaljkalkyl över entreprenadens riktkostnad. Den ersättning som beställaren utger för entreprenörens arbete i fas 1 och 2 ersätts separat och skall inte inkluderas i riktkostnad för fas 3. Entreprenörens ansvar för de handlingarnas riktighet som tas fram under fas 1 och 2 gäller dock inte sådana handlingar där beställaren explicit angetts som ansvarig. Entreprenören tillhandahåller erforderliga konsulter, projekteringsledning och installationsledning.

7 Administrativa föreskrifter 7 (11) Fas 3 Entreprenören ansvarar för, leder och samordnar arbetet i fas 3. Fas 3 omfattar projektering bygghandling, produktion, provning, besiktning, avslutande och servicebesök under garantitiden. Målsättning Ekonomisk process Målsättning med den ekonomiska processen innebär: att säkerställa efterlevnad av fastställda ekonomiska mål genom en effektiv ekonomisk process Arbetsprocess Målsättning med arbetsprocessen innebär: att efterleva gemensamt utvecklade kvalitativa och tidsmässiga mål att efterleva gemensamt fastlagda ramar och spelregler för samverkansarbetet att bidra aktivt till ett positivt, konstruktivt och lösningsorienterat samarbetsklimat för alla involverade parter, att säkra optimal integration mellan projektering och utförande att genomföra en löpande utvärdering med syfte att värdera om uppställda mål för projektet nås att säkra att lagkänslan är förankrad i den egna organisationen att aktivt arbeta för innovativa och kostnadseffektiva lösningar Produkt Målsättningen med produkten är: att projektet skall uppfylla beställarens behov resulterande i nöjda brukare att uppnå högsta möjliga kvalitet inom fastlagda budgetramar och därvid uppnå noll fel vid slutbesiktning system och tekniska lösningar med effektiv energi- och resursanvändning AFD.3 Organisation Avtalsparterna förpliktigar sig att handla i överensstämmelse med intentionerna i detta förfrågningsunderlag. Det är således en avgörande förutsättning för varje projekt och för förverkligande av den målsättning och de intentioner, som har sin upprinnelse ur den avtalade samarbetsformen, att parternas samarbete bygger på ärlighet, öppenhet, förtroende, tillit och professionalism. Styrgrupp En styrgrupp har det övergripande ansvaret för att målen enligt AFD.1 uppnås. Styrgruppen består av tre representanter var från beställare, verksamhet och TE. I styrgruppen ska respektive ombud ingå. Styrgruppen ansvarar för uppföljning och kontroll av ekonomi, tider inkl färdigställandetid och omfattning av projektet. Styrgruppen beslutar om eventuell justering av riktkostnad och samråd vid val av UE och konsultgrupp. Projektledning Projektledningen består av namngivna personer enligt av styrgruppen beslutad organisationsplan och anpassas för respektive fas. Projektledningen ansvarar för att hela processen genomförs målinriktat och effektivt med en klar arbetsfördelning samt

8 Administrativa föreskrifter 8 (11) förser styrgruppen med den informationen som är nödvändig för att styrgruppen ska kunna genomföra och ta ansvar för sina uppgifter. Avtalsparternas bemanning och arbetsuppgifter i projektet fastställs i resursplan för respektive fas. Workshop Under inledningen av fas 2 hålls en workshop med deltagande av styrgruppen och projektledningen. Syftet med workshopen är att säkra att alla är förtroliga med och aktivt kommer att verka för sättet att arbeta. I samband med workshopen utarbetas en arbetsordning samt en avsiktsförklaring om vars innehåll alla deltagare kan enas och anse sig förpliktigade av. Den gemensamma avsiktsförklaringen skrivs under av alla deltagare. Kontinuerliga uppföljningar sker med styrgrupp och projektledning. En samverkansledare skall som motor och pådrivare leda workshop samt uppföljningar och medverka vid av projektledningen beslutade avstämningar under projektets faser. Beställaren anlitar en samverkansledare. Möten Följande möten genomförs enligt fastlagd mötestidplan och deltagare: - Styrgruppsmöte - Projektledningsmöte - Projekteringsmöte - Verksamhetsmöte - Byggmöte AFD.6 Ekonomi Parterna är förpliktigade att gemensamt optimera projektet ekonomiskt med utgångspunkt från de mål och riktlinjer som framgår av dessa administrativa föreskrifter och som framkommit i samråd för respektive avrop. Vid risk för överskridande av budget eller riktkostnad skall parterna solidariskt verka för att gemensamt finna den optimala lösningen samt säkerställa att projektets totalkostnad inte överskrider budget eller riktkostnad. Part skall upphandla konsult/leverantör/underentreprenör med stöd av gällande branschavtal. AFD.61 Ersättning Fas 1 Programhandling och Fas 2 - Systemhandling Rörligt arvode Entreprenören ersätts under fas 1 och 2 för sitt arbete till rörligt arvode efter nedlagd tid och avtalat timarvode. Entreprenören skall om Beställaren så begär upprätta budget för fas 1 och 2. Särskild ersättning för kostnader utgår för underkonsult som anlitats efter Beställarens godkännande, samt för rese och traktamentskostnader. Avbeställningsrätt Beställaren har med ändring av ABK 09 6 kap 13 rätt att vid var tid under fas 1 och 2 och utan angivande av några skäl avbeställa samtliga arbeten utan någon kostnadsreglering av något slag, utöver att ersätta Entreprenören för dittills utfört arbete. Vid sådan avbeställning har Beställaren också rätt att behålla samtliga de

9 Administrativa föreskrifter 9 (11) handlingar Entreprenören tillhandahållit under fas 1 och 2 för att om erforderligt kunna lägga dem till grund för ny upphandling. Detaljkalkyl övergång från fas 2 till fas 3 Under fas 2 skall Entreprenören i samråd med Beställaren ta fram en detaljkalkyl för riktkostnaden av fas 3. Kalkylen skall vara uppbyggd på budgeterade självkostnader för rörlig del, utan påslag för vinst i något led. Sedan kalkylen med eller utan justeringar godkänts av beställaren skall upphandlingsprotokoll upprättas som beställning av fas 3. Entreprenörens arbete i fas 1 och 2 exkluderas från den kalkylen och ersätts separat. Upphandlingsprotokollet ska innehålla riktpris, riktkostnad, arvode för fast del, entreprenadens igångsättnings- och färdigställandetid, uppräkning av de kontraktshandlingar som tagits fram i fas 1 och fas 2. Detaljkalkylen ska bifogas upphandlingsprotokollet. Fas 3 - Produktion Ersättningsform Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen enligt ABT 06, modifierad på så vis att ersättning utgår med en fast del och en rörlig del. En närmare definition av vad som inkluderas i den fasta delen respektive rörliga delen återfinns nedan. Därtill har parterna avtalat om en viss incitamentsreglering (vinst- eller förlustandel) om slutligt nedlagd självkostnad över- eller understiger riktkostnaden som antecknats nedan. Kontraktssumma Kontraktssumman fastställs i upphandlingsprotokoll i samband med beställning av fas 3 och rubriceras riktpris. Rörlig del - riktkostnad Den rörliga delen, riktkostnaden, utgörs av entreprenörens budgeterade självkostnader för att utföra fas 3 exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, enligt nedan avsnitt Fast del. Fas 3 innebär bygghandlingsprojektering och produktion. Med självkostnad avses ren självkostnad utan något påslag för entreprenörarvode i något led och med beaktande av samtliga rabatter Entreprenören kunnat tillgodoräkna sig vid materialinköp mm på entreprenaden som skall gottskrivas Beställaren. Riktpriset består den rörliga delen, riktkostnad, och den fasta delen. Fast del Ersättning för den fasta delen beräknas av procentsats angiven i anbud multiplicerat med riktkostnad. Den fasta delen utgör full ersättning utan indexreglering för samtliga nedan uppräknade arbeten och kostnadsslag. Entreprenörarvode inklusive centraladministration, räntor, risk och vinst Platsorganisation (entreprenadchef/projektchef, platschef, arbetsledare, installationssamordnare) Allmänna hjälpmedel (enligt AF AMA 07) Entreprenörens kostnader för säkerheter och försäkringar

10 Administrativa föreskrifter 10 (11) Administrativa påslag och entreprenörsarvode på underentreprenörer, konsulter, material och vara Övriga ansvarsåtaganden på entreprenaden Dröjsmålsräntor som belastas Entreprenören av bakomvarande led såsom underentreprenör, materialleverantör etc Kostnader för avhjälpande av fel enligt detta kontrakt samt egna kostnader för besiktning. Gäller ej fel som utgör brist. Justering av riktkostnad Riktkostnad stäms av löpande mot vad entreprenören fakturerat. Riktkostnaden skall löpande kunna justeras, uppåt eller nedåt, för av beställaren skriftligen beordrade ÄTAarbeten och likställda ÄTA-arbeten av väsentlig betydelse, vid ändrat utförande med förbättrad eller försämrad kvalitet, samt vid påvisande av fel i av Beställaren framtagen handling som föranleder väsentlig kostnad för entreprenören. Av Entreprenören föreslagen kostnadsbesparing som inte medför någon försämrad kvalitet skall inte medföra justering nedåt av riktkostnad. Med väsentlig betydelse avses enskilt ÄTA-arbete eller likställt ÄTA-arbete som till belopp överstiger kr efter hänsyn till avgående arbete. Med enskilt ÄTA-arbete jämställs flera ÄTA-arbeten som avser samma sak (till exempel utbyte av fasta skåp i skolsalar som föreskrivs vid olika tillfällen). Skriftlighetskrav Överenskommelser om ÄTA-arbeten och annan justering av riktkostnad skall dokumenteras skriftligen för att vara gällande, i protokoll från styrgruppsmöte eller annan form som påtecknas av båda parter. Med ändring av ABT 06 3 kap 3 är kravet på skriftlighet inte uppfyllt beträffande ovan nämnda överenskommelser genom anteckning från protokoll vid bygg- eller projekteringsmöte utan endast genom protokoll från styrgruppsmöte. Incitamentsutfall Sedan entreprenaden färdigställts och alla besiktningsanmärkningar avhjälpts skall en slutavräkning ske. Då skall entreprenadens slutliga självkostnad för att utföra fas 3 exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, jämföras med riktkostnad. Om slutlig självkostnad underskrider slutlig riktkostnad (dvs riktkostnad efter de justeringar som överenskommits enligt ovan) skall en bonus utgå till Entreprenören (positivt incitamentsutfall). Bonusen skall uppgå till belopp som motsvarar 30 procent av det belopp varmed slutlig självkostnad underskridit slutlig riktkostnad. Om slutlig självkostnad istället överskrider slutlig riktkostnad skall Entreprenören vidkännas en bot (negativt incitamentsutfall). Boten består i att Entreprenören endast tillerkänns 70 procent i ersättning av den del av slutlig självkostnad som överskrider slutlig riktkostnad. Till undvikande av missförstånd klargörs att Entreprenören inte ersätts till någon del för arbete som må behövas för att avhjälpa fel som noterats vid besiktning och som besiktningsmannen håller Entreprenören ansvarig för. Självkostnader för sådant arbete skall därmed inte inkluderas i slutlig självkostnad. Vad som nu sagts gäller inte sådant fel som kan rubriceras som brist, dvs arbete som ännu inte utförts och som återstår att utföra.

11 Administrativa föreskrifter 11 (11) Justering av fast del Den fasta delen är fast och skall inte vara föremål för indexuppräkning eller justeras utöver vad som anges nedan. I händelse slutlig riktkostnad efter överenskomna justeringar på grund av ändrad omfattning av entreprenaden över eller underskrider riktkostnaden skall dock den fasta delen höjas eller sänkas i proportion i enlighet därmed. Öppna böcker/kostnadsuppföljning Entreprenören skall se till att Beställaren var 14:e dag får underlag för att bedöma total ansamlad betalningsskyldighet för Beställaren för kontraktsarbetena. Denna ska inkludera bedömt utfall av slutlig självkostnad exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, ställt mot riktkostnad och därav följande incitamentsutfall. Entreprenören skall tillämpa s.k. öppna böcker av innebörd att Entreprenören skall ha en för entreprenaden projektspecifik redovisning separerad från all Entreprenörens övriga verksamhet som gör det möjligt för Beställaren att på ett överskådligt och begripligt sätt tillgodogöra sig informationen, för att på så vis också vid behov kunna styra över vad slutlig riktkostnad uppgår till. Sådan styrning kan till exempel ske genom avgående arbeten eller att Beställaren inom ramen för sitt samråd genomdriver. AFD.8 AFD.9 Hävning Som komplettering till ABT 06 kap 8 1 gäller att beställaren äger rätt att häva ingånget avtal: Om TE inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden, som enligt lag eller kollektivavtal åvilar TE. Om TE eller av denna anlitad personal inte följer arbetsplatsens ordnings- och skyddsregler och underlåter att snarast vidta rättelse trots skriftlig anmodan därom. Om TE eller av denne anlitad UE i väsentlig grad bryter mot vad som är allmänt godtaget inom TE:s kollektivavtalsområde eller om TE av detta eller andra skäl medför att byggarbetsplatsen utsätts för fackliga stridsåtgärder på sätt att kontraktsarbetenas färdigställande inom avtalad färdigställandetid äventyras. Om TE utan B:s skriftliga samtycke byter ut nyckelpersoner ur sin platsorganisation, eller att TE måste byta ut någon sådan person och att TE inte kan anvisa annan person med objektivt sätt likvärdig kompetens. Med likvärdig kompetens avses erfarenhet av att i motsvarande befattning driva projekt av liknande teknisk komplexitet och storlek. Med nyckelpersoner avses entreprenadchef/projektchef, platschef och projekteringsledare. Tvistelösning Eventuella meningsskiljaktigheter skall lösas genom en sk konfliktslösningstrappa där lägsta nivå är projektets operativa nivå och nivån därefter utgörs av projektledningsgruppen. Om parterna inte träffar överenskommelse i projektets högsta nivå, styrgruppen skall tvist i anledning av detta avtal, om parterna inte träffar överenskommelse om annat, avgöras av allmän domstol. Tiden för lösande av eventuella meningsskiljaktigheter är på varje nivå maximalt 14 dagar.

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN Föredrag Upphandling 24 24 april 2013 Advokat John Hane Foyen Advokatfirma 1 Ramavtal före 2008 Ingen rangordning Favoriten? Okänd volym Löpande underhåll Mindre om- och tillbyggnader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 2 Sidantal 33 Mörbyberget 1 Danderyd ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad 1(13) Stadsbyggnadsförvaltningen Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad Administrativa Föreskrifter (Ansluter till AMA AF 10) 2011-12-05 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förstudie, Upphandling löpande räkning

Förstudie, Upphandling löpande räkning Revisionsrapport Förstudie, Upphandling löpande räkning Östersunds kommun 2010-06-15 Anneth Nyqvist 2010-06-15 Anneth Nyqvist, projektledare/uppdragsledare Hans Stark sakgranskning Innehållsförteckning

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB).

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB). Uppdragsnr: 10161899 1 (8) RAPPORT KV. KLÄDESFABRIKEN 1, NORRKÖPING 1 Parter och projektets organisation 1.1 Beställare Beställare för projektet är: Etablering i Norrköping AB (ENAB) 1.2 Konsulter Övergripande

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering Landstingsfastigheter tillhörande Örebro läns landsting Örebro 2013-01-11 Sid 2 (6) 1. TÄVLINGEN Landstingsfastigheter i Örebro i samarbete med Sveriges Arkitekter

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV INTERNREVISIONSTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV INTERNREVISIONSTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV INTERNREVISIONSTJÄNSTER 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 4 2.1

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3 2.1 Leverantörsuppgifter...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2009 T 5042-06 KLAGANDE Lulebo AB, 556007-0541 Köpmangatan 27 972 33 Luleå Ombud: Advokat RS MOTPART Platzer Fastigheter Aktiebolag,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer