Utdrag Administrativa Föreskrifter Ramavtal Samverkansentreprenad Danderyds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag Administrativa Föreskrifter Ramavtal Samverkansentreprenad Danderyds kommun"

Transkript

1 Bilaga 1 Sidantal 11 Utdrag Administrativa Föreskrifter Danderyds kommun Upprättad Upprättad av: Kristin Åberg Nilsson, Danderyds kommun, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun

2 Administrativa föreskrifter 2 (11) Status AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen Upphandling kommer att ske om erforderliga beslut erhålls för projektets genomförande. Följande förutsättningar gäller för ramavtalet: - Någon garanterad avropsvolym lämnas inte av beställaren. - Avtalstiden är ett år med möjlighet till årsvis förlängning till total avtalstid i maximalt fyra år. AFB.31 Anbuds form och innehåll Danderyds kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet både för anbudsgivare och upphandlande myndigheter. Anbud ska därför lämnas via upphandlingssystemet Visma TendSign, Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud. Anbudsgivaren får genom Visma TendSign: tillkommande information kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på Efter genomförd registrering får man omedelbart tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta Visma TendSign support på telefon Det är möjligt att bifoga filer i systemet. Anbudet ska vara författat på svenska. Anbud får inte innehålla förbehåll eller reservationer. Anbudet ska följa bifogat formulär till anbud och vara undertecknat av firmatecknare. Till anbudet skall följande handlingar och uppgifter fogas: Ersättning i procent för fast del för fas 3 enligt AFD.61 Ersättning Timarvoden enligt anbudsformulär Registreringsbevis ej äldre än 3 månader räknat från anbudstidens utgång för anbudsgivaren. Kopia av intyg från upplysningscentralen (UC) eller likvärdigt intyg, ej äldre än 1 månad Två senaste årens årsredovisningar ISO-certifikat alternativt en kortfattad redovisning av ledningssystemet Uppgifter enligt anbudsformulär i form av referensuppgifter för anbudsgivande företag och nyckelpersoner, CV beträffande nyckelpersoner, beskrivande text om nyckelpersoner samt beskrivning av projektstyrningssystem Minst två tillfredsställande referenser från referensuppdrag som avser liknande uppdrag som avslutats. Fullmakt eller motsvarande om annan person än firmatecknare skriver under anbud. Beställaren äger rätt att kontrollera inlämnade uppgifter:

3 Administrativa föreskrifter 3 (11) AFB.51 Prövning av anbudsgivare Anbudsprövning sker i 3 steg. Endast anbud som uppfyller kraven i respektive steg kommer att utvärderas i nästa steg. Steg 1: Anbudet är inlämnat i tid och i enlighet med AFB.34, är påtecknat av behörig firmatecknare eller annan person som är utsedd av firmatecknare att påteckna anbud, samt inte innehåller några reservationer i förhållande till förfrågningsunderlaget utan är utformat helt i överensstämmelse med detta. Steg 2 Uteslutning enligt 10 kap LOU: Anbudsgivare skall på till förfrågningsunderlaget fogad blankett (ingår i anbudsformulär) genom behörig firmatecknare intyga att anbudsgivande företag inte gjort sig skyldigt till brott avseende yrkesutövningen och inte heller har obetalda skatter eller är på obestånd m m på sätt att någon av de uteslutningsgrunder föreligger som räknas upp i 10 kap 1 och 2 LOU.. Steg 3 Lämplighetsprövning enligt 11 kap LOU: Anbudsgivare skall ha en nettoomsättning av byggnadsverksamhet som för de senaste två räkenskapsåren uppgår till lägst 300 miljoner kr per år. Anbudsgivare skall inneha lägst riskklass 4 (där 5 är lägst risk och 1 är högst risk) i kreditupplysningsbetyg från Upplysningscentralen UC eller liknande kreditupplysningsinstitut. Anbudsgivaren skall ha ett dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem som följer ISO-certifiering eller likvärdigt. Anbudsgivaren skall ha minst två tillfredsställande referenser från referensuppdrag som avser liknande uppdrag som avslutats. Med liknande uppdrag avses ny- eller ombyggnad av skola, förskola eller annan lokal för undervisning eller liknande verksamhet. Produktionen ska ha bedrivits under pågående verksamhet. Av angivna referenser skall minst en avse totalentreprenad. Anbudsgivare skall även ha minst en tillfredsställande referens från utförd samverkansentreprenad eller motsvarande. Den referensen kan men behöver inte avse liknande uppdrag. I detta fall ska tre referensuppdrag lämnas. Anbudsgivaren skall under avtalstiden vara etablerad i Stockholmsområdet. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Vid utvärdering av anbud, kommer en prövning ske av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med en bedömning av nedan angivna tilldelningskriterier. Ekonomi Organisation/Kompetens Modell och styrsystem för samverkan För kriterier ekonomi respektive modell och styrsystem för samverkan kan maximalt erhållas 100 p, för kriteriet organisation/kompetens kan maximalt erhållas 200 p. Den maximala totalpoängen är 400 p.

4 Administrativa föreskrifter 4 (11) Ekonomi (max 100 p) Ekonomi kommer att utvärderas såvitt avser: Procentsats för fast del i fas 3 produktion enligt AFD.61 Ersättning Timarvoden för följande personer: o Entreprenörens projektchef/entreprenadchef o Entreprenörens projekteringsledare o Handläggande arkitekt o Handläggande konstruktör o Handläggande VVS-konsult o Handläggande el-konsult Procentsatsen multipliceras med en fiktiv riktkostnad på kr. Produkten utgör ett fiktivt arvode för fast del. Medeltimersättning beräknas för timarvoden för personerna med inbördes viktning: 20 procent vardera för projektchef och projekteringsledare, 30 procent för arkitekt och 10 procent vardera för konstruktör, VVS-konsult och el-konsult. Medeltimersättningen multipliceras med en fiktiv mängd timmar för projektering i fas 1 och fas 2, på timmar. Detta utgör ett fiktivt totalt konsultarvode. Summan av det fiktiva arvodet för fast del och det fiktiva totala konsultarvodet summeras. Anbudsgivare med lägsta summan erhåller 100 p. Övriga anbudsgivare tilldelas poäng för sin respektive summa proportionerligt till hur nära de legat lägsta summa. Organisation/Kompetens (max 200 p) Platsorganisationen kommer att utvärderas såvitt avser nedan nämnda nyckelpersoner i organisationen: Entreprenadchef/projektchef Platschef Projekteringsledare Arkitekt (handläggande) Installationssamordnare Poängsättning för ovan nämnda nyckelpersoner kommer att ske med viktning inbördes 30 procent för entreprenadchef/projektchef, 25 procent för platschef, respektive 15 procent vardera för projekteringsledare, arkitekt och installationssamordnare. Bedömningen kommer att ske av vederbörandes kompetens och lämplighet för just denna entreprenad i en hundragradig skala där 200 poäng motsvarar maximal poäng, 160 poäng motsvarar väl godkänt och klart mervärde för ramavtalet, 120 poäng tillfredsställande kompetens och visst mervärde medan 80 poäng motsvarar godkänt utan något specifikt mervärde för ramavtalet. Med kompetens avses förmågan att med lyhördhet för Beställarens krav, verksamhetens behov och givna tids- och kostnadsramar styra projekt mot ett så kvalitativt utförande som möjligt. Med kvalitativt utförande avses både tekniska lösningar för att klara lång livslängd till låg driftkostnad och arkitektoniskt tilltalande lösningar i fråga om gestaltning och planlösningar som är ändamålsenliga för verksamheten. Poäng kommer att fastställas efter en sammanvägd bedömning av nedanstående.

5 Administrativa föreskrifter 5 (11) - Beskrivande text i anbudet varför en viss person valts att medverka i ramavtalet, dvs vilken erfarenhet och kompetens som gör vederbörande särskilt lämplig för just detta ramavtal. - CV för respektive nyckelperson med beskrivning av utbildning och tidigare yrkeserfarenhet inklusive medverkan i andra entreprenader på olika befattningar av relevans för vederbörandes förmåga att göra ett bra arbete i detta ramavtal. - Skriftligt omdöme från personliga referenser som lämnas av minst två referenspersoner från tidigare utförda entreprenader för var och en av nyckelpersonerna. Omdöme ska minst beskriva uppdraget, teknisk förmåga, kvalité i leverenser, tids- och budgethållning samt social förmåga. Omdömet får vara högst 2 år gammalt. - Personligt intryck vid intervju som samtliga anbudsgivare kallas till. Till undvikande av missförstånd klargörs att poäng i första hand kommer ges med ledning av beskrivande text i anbud, CV och det skriftliga omdömet från de personliga referenserna. Intervjuer är till för att verifiera och kontrollera relevansen av dessa uppgifter. Likalydande frågor till samtliga anbudsgivares nyckelpersoner som kallas till intervjuer kommer att tillställas anbudsgivare inför ett sådant intervjutillfälle. Eftersom intervjun kommer avse innehåll i respektive anbudsgivares anbud och specifika referenser kan dock inte exakt likalydande frågor ställas. Modell och styrsystem för samverkan (max 100p) Anbudsgivarens förmåga att samverka kommer att bedömas med ledning av anbudsgivarens i anbudet redovisade system för styrning av projektet inom avtalade tids-, kostnads- och kvalitetsramar, samt riskhantering enligt nedan. Projektstyrning Projekteringsstyrning Tidsstyrning Kostnadsstyrning/system för öppna böcker Riskhantering generellt Bedömningen kommer att ske av respektive systems ändamålsenlighet för entreprenaden och med särskilt tonvikt på dess överskådlighet och därav följande möjligheter för Beställaren till en effektiv insyn. Poäng kommer att ges i en hundragradig skala där 100 poäng motsvarar maximal poäng, 80 poäng motsvarar väl godkänt och klart mervärde för ramavtalet, 60 poäng tillfredsställande utformning och visst mervärde medan 40 poäng motsvarar godkänt utan något specifikt mervärde för ramavtalet. Beställaren kommer att bedöma anbudsgivarens modell och styrsystem för samverkan efter objektiva och verifierbara åtskillnader mellan de olika anbuden, med ledning av den beskrivning som görs i respektive anbud av dessa system och vad som framkommer vid intervjuer med anvisade nyckelpersoner.

6 Administrativa föreskrifter 6 (11) AFD.1 Omfattning et berör investeringsprojekt som genomförs i samverkansentreprenad. Avrop sker för respektive projekt och fas. Omfattning framgår under AFA.21 och i AFB.22 angivna handlingar samt myndigheternas krav och rekommendationer till en fullt färdig och fungerande produkt. Investeringsprojekt inom samverkansentreprenad genomförs i följande faser. För vissa avrop kommer programhandling redan ha genomförts inom kommunen. Fas 1 Programhandling Fas 2 Systemhandling Fas 3 Projektering bygghandling och produktion Fas 1 och 2 Entreprenören ansvarar för, leder och samordnar arbetet i fas 1 och 2, i ett nära samarbete med beställaren. I fas 1 upprättar entreprenören i samråd med beställaren programhandlingar inklusive programkalkyl. I fas 2 upprättar entreprenören i samråd med beställaren systemhandlingar, riskanalys, tidplan och justerad budget för fas 2 utifrån ökad detaljeringsgrad. Med ändring av ABK 09 7 kap 13 har beställaren rätt att för respektive avrop när som helst under fas 1 och 2 och fram till dess att fas 3 beställts, avbeställa uppdraget i återstående delar och att säga upp avtalet till upphörande utan annan ersättning till entreprenören än att betala till rörligt arvode för dittills utfört arbete under fas 1 och 2. Om beställaren gör bruk av sin avbeställningsrätt har beställaren rätt att utan någon ersättning till entreprenören utöver vad som nu sagts, använda de handlingar entreprenören tagit fram inklusive färdiga systemhandlingar om sådana föreligger. Beställarens rätt till handlingarna inskränker sig till detta projekt för beställaren att i så fall använda för en ny upphandling eller på annat sätt. Beställaren kommer inom ramen för det samråd som utförs att aktivt medverka i projekteringsarbetet och entreprenören är införstådd med att beställarens synpunkter och förslag inte inskränker entreprenörens funktionsansvar. Fas 2 innefattar också att entreprenören parallellt med sin vidareprojektering tar fram en förfinad detaljkalkyl över entreprenadens riktkostnad. Den ersättning som beställaren utger för entreprenörens arbete i fas 1 och 2 ersätts separat och skall inte inkluderas i riktkostnad för fas 3. Entreprenörens ansvar för de handlingarnas riktighet som tas fram under fas 1 och 2 gäller dock inte sådana handlingar där beställaren explicit angetts som ansvarig. Entreprenören tillhandahåller erforderliga konsulter, projekteringsledning och installationsledning.

7 Administrativa föreskrifter 7 (11) Fas 3 Entreprenören ansvarar för, leder och samordnar arbetet i fas 3. Fas 3 omfattar projektering bygghandling, produktion, provning, besiktning, avslutande och servicebesök under garantitiden. Målsättning Ekonomisk process Målsättning med den ekonomiska processen innebär: att säkerställa efterlevnad av fastställda ekonomiska mål genom en effektiv ekonomisk process Arbetsprocess Målsättning med arbetsprocessen innebär: att efterleva gemensamt utvecklade kvalitativa och tidsmässiga mål att efterleva gemensamt fastlagda ramar och spelregler för samverkansarbetet att bidra aktivt till ett positivt, konstruktivt och lösningsorienterat samarbetsklimat för alla involverade parter, att säkra optimal integration mellan projektering och utförande att genomföra en löpande utvärdering med syfte att värdera om uppställda mål för projektet nås att säkra att lagkänslan är förankrad i den egna organisationen att aktivt arbeta för innovativa och kostnadseffektiva lösningar Produkt Målsättningen med produkten är: att projektet skall uppfylla beställarens behov resulterande i nöjda brukare att uppnå högsta möjliga kvalitet inom fastlagda budgetramar och därvid uppnå noll fel vid slutbesiktning system och tekniska lösningar med effektiv energi- och resursanvändning AFD.3 Organisation Avtalsparterna förpliktigar sig att handla i överensstämmelse med intentionerna i detta förfrågningsunderlag. Det är således en avgörande förutsättning för varje projekt och för förverkligande av den målsättning och de intentioner, som har sin upprinnelse ur den avtalade samarbetsformen, att parternas samarbete bygger på ärlighet, öppenhet, förtroende, tillit och professionalism. Styrgrupp En styrgrupp har det övergripande ansvaret för att målen enligt AFD.1 uppnås. Styrgruppen består av tre representanter var från beställare, verksamhet och TE. I styrgruppen ska respektive ombud ingå. Styrgruppen ansvarar för uppföljning och kontroll av ekonomi, tider inkl färdigställandetid och omfattning av projektet. Styrgruppen beslutar om eventuell justering av riktkostnad och samråd vid val av UE och konsultgrupp. Projektledning Projektledningen består av namngivna personer enligt av styrgruppen beslutad organisationsplan och anpassas för respektive fas. Projektledningen ansvarar för att hela processen genomförs målinriktat och effektivt med en klar arbetsfördelning samt

8 Administrativa föreskrifter 8 (11) förser styrgruppen med den informationen som är nödvändig för att styrgruppen ska kunna genomföra och ta ansvar för sina uppgifter. Avtalsparternas bemanning och arbetsuppgifter i projektet fastställs i resursplan för respektive fas. Workshop Under inledningen av fas 2 hålls en workshop med deltagande av styrgruppen och projektledningen. Syftet med workshopen är att säkra att alla är förtroliga med och aktivt kommer att verka för sättet att arbeta. I samband med workshopen utarbetas en arbetsordning samt en avsiktsförklaring om vars innehåll alla deltagare kan enas och anse sig förpliktigade av. Den gemensamma avsiktsförklaringen skrivs under av alla deltagare. Kontinuerliga uppföljningar sker med styrgrupp och projektledning. En samverkansledare skall som motor och pådrivare leda workshop samt uppföljningar och medverka vid av projektledningen beslutade avstämningar under projektets faser. Beställaren anlitar en samverkansledare. Möten Följande möten genomförs enligt fastlagd mötestidplan och deltagare: - Styrgruppsmöte - Projektledningsmöte - Projekteringsmöte - Verksamhetsmöte - Byggmöte AFD.6 Ekonomi Parterna är förpliktigade att gemensamt optimera projektet ekonomiskt med utgångspunkt från de mål och riktlinjer som framgår av dessa administrativa föreskrifter och som framkommit i samråd för respektive avrop. Vid risk för överskridande av budget eller riktkostnad skall parterna solidariskt verka för att gemensamt finna den optimala lösningen samt säkerställa att projektets totalkostnad inte överskrider budget eller riktkostnad. Part skall upphandla konsult/leverantör/underentreprenör med stöd av gällande branschavtal. AFD.61 Ersättning Fas 1 Programhandling och Fas 2 - Systemhandling Rörligt arvode Entreprenören ersätts under fas 1 och 2 för sitt arbete till rörligt arvode efter nedlagd tid och avtalat timarvode. Entreprenören skall om Beställaren så begär upprätta budget för fas 1 och 2. Särskild ersättning för kostnader utgår för underkonsult som anlitats efter Beställarens godkännande, samt för rese och traktamentskostnader. Avbeställningsrätt Beställaren har med ändring av ABK 09 6 kap 13 rätt att vid var tid under fas 1 och 2 och utan angivande av några skäl avbeställa samtliga arbeten utan någon kostnadsreglering av något slag, utöver att ersätta Entreprenören för dittills utfört arbete. Vid sådan avbeställning har Beställaren också rätt att behålla samtliga de

9 Administrativa föreskrifter 9 (11) handlingar Entreprenören tillhandahållit under fas 1 och 2 för att om erforderligt kunna lägga dem till grund för ny upphandling. Detaljkalkyl övergång från fas 2 till fas 3 Under fas 2 skall Entreprenören i samråd med Beställaren ta fram en detaljkalkyl för riktkostnaden av fas 3. Kalkylen skall vara uppbyggd på budgeterade självkostnader för rörlig del, utan påslag för vinst i något led. Sedan kalkylen med eller utan justeringar godkänts av beställaren skall upphandlingsprotokoll upprättas som beställning av fas 3. Entreprenörens arbete i fas 1 och 2 exkluderas från den kalkylen och ersätts separat. Upphandlingsprotokollet ska innehålla riktpris, riktkostnad, arvode för fast del, entreprenadens igångsättnings- och färdigställandetid, uppräkning av de kontraktshandlingar som tagits fram i fas 1 och fas 2. Detaljkalkylen ska bifogas upphandlingsprotokollet. Fas 3 - Produktion Ersättningsform Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen enligt ABT 06, modifierad på så vis att ersättning utgår med en fast del och en rörlig del. En närmare definition av vad som inkluderas i den fasta delen respektive rörliga delen återfinns nedan. Därtill har parterna avtalat om en viss incitamentsreglering (vinst- eller förlustandel) om slutligt nedlagd självkostnad över- eller understiger riktkostnaden som antecknats nedan. Kontraktssumma Kontraktssumman fastställs i upphandlingsprotokoll i samband med beställning av fas 3 och rubriceras riktpris. Rörlig del - riktkostnad Den rörliga delen, riktkostnaden, utgörs av entreprenörens budgeterade självkostnader för att utföra fas 3 exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, enligt nedan avsnitt Fast del. Fas 3 innebär bygghandlingsprojektering och produktion. Med självkostnad avses ren självkostnad utan något påslag för entreprenörarvode i något led och med beaktande av samtliga rabatter Entreprenören kunnat tillgodoräkna sig vid materialinköp mm på entreprenaden som skall gottskrivas Beställaren. Riktpriset består den rörliga delen, riktkostnad, och den fasta delen. Fast del Ersättning för den fasta delen beräknas av procentsats angiven i anbud multiplicerat med riktkostnad. Den fasta delen utgör full ersättning utan indexreglering för samtliga nedan uppräknade arbeten och kostnadsslag. Entreprenörarvode inklusive centraladministration, räntor, risk och vinst Platsorganisation (entreprenadchef/projektchef, platschef, arbetsledare, installationssamordnare) Allmänna hjälpmedel (enligt AF AMA 07) Entreprenörens kostnader för säkerheter och försäkringar

10 Administrativa föreskrifter 10 (11) Administrativa påslag och entreprenörsarvode på underentreprenörer, konsulter, material och vara Övriga ansvarsåtaganden på entreprenaden Dröjsmålsräntor som belastas Entreprenören av bakomvarande led såsom underentreprenör, materialleverantör etc Kostnader för avhjälpande av fel enligt detta kontrakt samt egna kostnader för besiktning. Gäller ej fel som utgör brist. Justering av riktkostnad Riktkostnad stäms av löpande mot vad entreprenören fakturerat. Riktkostnaden skall löpande kunna justeras, uppåt eller nedåt, för av beställaren skriftligen beordrade ÄTAarbeten och likställda ÄTA-arbeten av väsentlig betydelse, vid ändrat utförande med förbättrad eller försämrad kvalitet, samt vid påvisande av fel i av Beställaren framtagen handling som föranleder väsentlig kostnad för entreprenören. Av Entreprenören föreslagen kostnadsbesparing som inte medför någon försämrad kvalitet skall inte medföra justering nedåt av riktkostnad. Med väsentlig betydelse avses enskilt ÄTA-arbete eller likställt ÄTA-arbete som till belopp överstiger kr efter hänsyn till avgående arbete. Med enskilt ÄTA-arbete jämställs flera ÄTA-arbeten som avser samma sak (till exempel utbyte av fasta skåp i skolsalar som föreskrivs vid olika tillfällen). Skriftlighetskrav Överenskommelser om ÄTA-arbeten och annan justering av riktkostnad skall dokumenteras skriftligen för att vara gällande, i protokoll från styrgruppsmöte eller annan form som påtecknas av båda parter. Med ändring av ABT 06 3 kap 3 är kravet på skriftlighet inte uppfyllt beträffande ovan nämnda överenskommelser genom anteckning från protokoll vid bygg- eller projekteringsmöte utan endast genom protokoll från styrgruppsmöte. Incitamentsutfall Sedan entreprenaden färdigställts och alla besiktningsanmärkningar avhjälpts skall en slutavräkning ske. Då skall entreprenadens slutliga självkostnad för att utföra fas 3 exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, jämföras med riktkostnad. Om slutlig självkostnad underskrider slutlig riktkostnad (dvs riktkostnad efter de justeringar som överenskommits enligt ovan) skall en bonus utgå till Entreprenören (positivt incitamentsutfall). Bonusen skall uppgå till belopp som motsvarar 30 procent av det belopp varmed slutlig självkostnad underskridit slutlig riktkostnad. Om slutlig självkostnad istället överskrider slutlig riktkostnad skall Entreprenören vidkännas en bot (negativt incitamentsutfall). Boten består i att Entreprenören endast tillerkänns 70 procent i ersättning av den del av slutlig självkostnad som överskrider slutlig riktkostnad. Till undvikande av missförstånd klargörs att Entreprenören inte ersätts till någon del för arbete som må behövas för att avhjälpa fel som noterats vid besiktning och som besiktningsmannen håller Entreprenören ansvarig för. Självkostnader för sådant arbete skall därmed inte inkluderas i slutlig självkostnad. Vad som nu sagts gäller inte sådant fel som kan rubriceras som brist, dvs arbete som ännu inte utförts och som återstår att utföra.

11 Administrativa föreskrifter 11 (11) Justering av fast del Den fasta delen är fast och skall inte vara föremål för indexuppräkning eller justeras utöver vad som anges nedan. I händelse slutlig riktkostnad efter överenskomna justeringar på grund av ändrad omfattning av entreprenaden över eller underskrider riktkostnaden skall dock den fasta delen höjas eller sänkas i proportion i enlighet därmed. Öppna böcker/kostnadsuppföljning Entreprenören skall se till att Beställaren var 14:e dag får underlag för att bedöma total ansamlad betalningsskyldighet för Beställaren för kontraktsarbetena. Denna ska inkludera bedömt utfall av slutlig självkostnad exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, ställt mot riktkostnad och därav följande incitamentsutfall. Entreprenören skall tillämpa s.k. öppna böcker av innebörd att Entreprenören skall ha en för entreprenaden projektspecifik redovisning separerad från all Entreprenörens övriga verksamhet som gör det möjligt för Beställaren att på ett överskådligt och begripligt sätt tillgodogöra sig informationen, för att på så vis också vid behov kunna styra över vad slutlig riktkostnad uppgår till. Sådan styrning kan till exempel ske genom avgående arbeten eller att Beställaren inom ramen för sitt samråd genomdriver. AFD.8 AFD.9 Hävning Som komplettering till ABT 06 kap 8 1 gäller att beställaren äger rätt att häva ingånget avtal: Om TE inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden, som enligt lag eller kollektivavtal åvilar TE. Om TE eller av denna anlitad personal inte följer arbetsplatsens ordnings- och skyddsregler och underlåter att snarast vidta rättelse trots skriftlig anmodan därom. Om TE eller av denne anlitad UE i väsentlig grad bryter mot vad som är allmänt godtaget inom TE:s kollektivavtalsområde eller om TE av detta eller andra skäl medför att byggarbetsplatsen utsätts för fackliga stridsåtgärder på sätt att kontraktsarbetenas färdigställande inom avtalad färdigställandetid äventyras. Om TE utan B:s skriftliga samtycke byter ut nyckelpersoner ur sin platsorganisation, eller att TE måste byta ut någon sådan person och att TE inte kan anvisa annan person med objektivt sätt likvärdig kompetens. Med likvärdig kompetens avses erfarenhet av att i motsvarande befattning driva projekt av liknande teknisk komplexitet och storlek. Med nyckelpersoner avses entreprenadchef/projektchef, platschef och projekteringsledare. Tvistelösning Eventuella meningsskiljaktigheter skall lösas genom en sk konfliktslösningstrappa där lägsta nivå är projektets operativa nivå och nivån därefter utgörs av projektledningsgruppen. Om parterna inte träffar överenskommelse i projektets högsta nivå, styrgruppen skall tvist i anledning av detta avtal, om parterna inte träffar överenskommelse om annat, avgöras av allmän domstol. Tiden för lösande av eventuella meningsskiljaktigheter är på varje nivå maximalt 14 dagar.

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

träffas följande partneringavtal avseende yyy (benämning på projektet).

träffas följande partneringavtal avseende yyy (benämning på projektet). BYGGHERRARNA Verksamhetsutskottet Avtal & regelverk PARTNERINGAVTAL Mellan å ena sidan (namn, adress, org.nr) i det följande kallad Beställaren och å andra sidan (namn, adress, org.nr) i det följande kallad

Läs mer

träffas följande partneringavtal avseende yyy (benämning på projektet).

träffas följande partneringavtal avseende yyy (benämning på projektet). BYGGHERRARNA Verksamhetsutskottet Avtal & regelverk PARTNERINGAVTAL Mellan (namn, adress, orgnr), i det följande kallad Beställaren och (namn, adress, orgnr) i det följande kallad Entreprenören träffas

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR Stockholm 2011-02-25 INLEDNING Detta dokument kompletterar Bilaga 1 Administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult Ramböll Sverige AB (org.nr: 556133-0506) Krukmakargatan 21 104

Läs mer

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN Föredrag Upphandling 24 24 april 2013 Advokat John Hane Foyen Advokatfirma 1 Ramavtal före 2008 Ingen rangordning Favoriten? Okänd volym Löpande underhåll Mindre om- och tillbyggnader

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

:35:52 Svar: Ja, textrutor är ok att utöka. 2 Fråga:

:35:52 Svar: Ja, textrutor är ok att utöka. 2 Fråga: 1 Fråga: Får den redigerbara textrutan i anbudsformuläret göras större för att få plats med mer text? Ja, textrutor är ok att utöka. 2 Fråga: Hej, vi antar att ni menar att anbudstidens utgång är 2016-08-26.

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Anbudsformulär VVS konsult

Anbudsformulär VVS konsult Anbudsformulär VVS konsult Dnr 2016-11 Innehållsförteckning INLEDNING 3 AUA.18 Kontaktuppgifter anbudslämnare 3 AUB.33 Anbudens giltighetstid 3 AUB.51 Prövning av anbudsgivare 4 AUB.52 Värderingsgrunder

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling Sidantal 9 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG SOM GENOMFÖRS ENLIGT RAMAVTAL 2008-11-01 till 2010-03-31 Utgivare Newsec Asset Management AB Datum: 2008-05-23 BET

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region AB SID 1 av 13 Stockholm Business Region AB UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLING AV PERSONALUTHYRNINGSTJÄNSTER SID 2 av 13 Innehåll 1. Bakgrund... 4 1.1 Upphandlande myndighet... 4 1.2 Upphandlingens omfattning...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

God kommunikation! Superviktigt!

God kommunikation! Superviktigt! 1 2 Första avtalet hette AB1966. ABK09 som utkom 2010 Utarbetades av BBK+representanter från konsultföretagen (förra -76 Arkitekt och ingenjörsföretagen AI Man passade på att anpassa med samma struktur

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Konsulter är betydelsefulla

Konsulter är betydelsefulla Konsultupphandling Konsulttjänster Tjänsten avslutas med att ritningar, beskrivningar och utlåtande levereras eller att någon form av rådgivning lämnas. Förutsättningarna är unika för varje enskilt uppdrag

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

Anbudsformulär Planarkitekter

Anbudsformulär Planarkitekter och Planarkitekter Upprättad Sundbybergs stad Innehållsförteckning INLEDNING 3 AUA.18 Kontaktuppgifter anbudslämnare 3 AUA.33 Orientering om projektet och uppdraget 3 AUB.33 Anbudens giltighetstid 3 AUB.34

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Anbudsformulär Arkitekter

Anbudsformulär Arkitekter Upprättad Sundbybergs stad Innehållsförteckning INLEDNING 3 AUA.18 Kontaktuppgifter anbudslämnare 3 AUA.33 Orientering om projektet och uppdraget 3 AUB.33 Anbudens giltighetstid 3 AUB.34 Adressering 4

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK09 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid God projektstyrning Vattentätt kontrakt Effektiv organisation-beror på komplexitet

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Strategisk Partnering Mitthem AB

Strategisk Partnering Mitthem AB 1 (8) 6.7 : 2 (8) 1.0 mellan fast och rörlig del utgår från LR06 Ersättningsgrunder för arbeten på löpande räkning. Utgiven av Sveriges byggindustrier. Benämning enligt LR06 1. MATERIAL M M 1.0 Material,

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer