Sida: 1 av 38. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida: 1 av 38. Innehåll"

Transkript

1 UngKOMP Bilaga 1, Förnyelseresan Bilaga 2, Implementeringsmodell UngKOMP Bilaga 3, Etableringsschema UngKOMP Bilaga 4, Riskanalys UngKOMP Bilaga 5, Studiespåret UngKOMP Bilaga 6, Förfrågningsunderlag Utvärdering UngKOMP Bilaga 7, Tidplan och form för avrapportering/utvärdering UngKOMP Bilaga 8, Tematisk fördjupning UngKOMP Bilaga 9, Hållbarhet UngKOMP

2 Sida: 1 av 38 Innehåll Beskriv bakgrund till projektidén... 2 Beskriv projektets problemanalys kopplad till de regionala/nationella utmaningar som finns i utlysningen... 4 Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området?... 8 Beskriv analys, planering och genomförande samt projektets syfte och mål i de olika faserna?... 9 Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i analys- och planeringsfas och genomförandefas Riskanalys I utlysningen finns angivet vilka förväntade effekter projekten ska uppnå. Vilka resultat, det vill säga förändring på individ-, organisation och projektnivå krävs för att uppnå effekterna? Beskriv hur projektets verksamhet och metod kommer att leda till förväntade resultat och effekter. Vilka är mottagare av projektresultat? Beskriv hur ni kommer att följa upp projektets resultat och effekter Beskriv hur ni kommer att utvärdera projektets resultat och effekter. Ange tidplan och form för avrapportering Transnationellt samarbete Vilka aktiviteter i projektet ska finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden? Vilka resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter? Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och administrera projektet? Hur säkerställer projektet att utvärderaren har jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens så att dessa perspektiv finns med i utvärderingens alla delar? Vilka resurser i projektet är kopplade till projektets verksamhet som finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden? Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt? Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen och samverkanspartner? Vilka resurser behövs för uppföljning och utvärdering? Sammanfattning av projektet på svenska Sammanfattning av projektet på engelska... 38

3 Sida: 2 av 38 Beskriv bakgrund till projektidén Arbetsförmedlingen har under åren bedrivit det nationella projektet Unga in på fem orter, i syfte att tillsammans med berörda kommuner ta ett krafttag kring den växande problematiken med unga i utanförskap. Projektet var socialfondsfinansierat och vände sig till ungdomar i åldern år som befann sig långt från arbetsmarknaden. För att delta i projektet skulle den arbetslöse inte studera, inte vara inskriven vid Arbetsförmedlingen eller ha pågående sysselsättning genom kommunen. Unga in startades mot bakgrund av att andelen ungdomar i åldern år som varken arbetade eller studerade under hela år 2011 uppgick till nio procent, vilket motsvarar personer 1. E n tredjedel av ungdomarna saknade känd aktivitet, vilket innebar att de under ett helt kalenderår inte hade kontakt med aktörer som främjar arbetsmarknadsetablering, så som kommun eller Arbetsförmedling. En rapport från Arbetsförmedlingen från 2013 visar på liknande förhållanden för gruppen unga 2. Mer än 60 procent av deltagarna 3 som lämnade Unga in började arbeta eller studera. Det vardagliga nära samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i multikompetenta team 4 visade sig avgörande för de goda resultaten. En annan viktig framgångsfaktor var förhållningssättet som anpassades efter målgruppens behov och förutsättningar 5. En socioekonomisk beräkning påvisade att det framtagna konceptet sannolikt är lönsamt för samhället 6. 1 Temagruppen Unga i Arbetslivet, 2013:3). Unga på och utanför arbetsmarknaden fokus på ungdomar som varken arbetar eller studerar, Arbetsförmedlingen Unga på och utanför arbetsmarknaden fokus på ungdomar som varken arbetar eller studerar, Arbetsförmedlingen Drygt 70 procent av deltagarna i Unga in hade högst 9-årig fullföljd grundskoleutbildning. 4 Multikompetent team bestående av olika yrkesfunktioner från Arbetsförmedlingen och kommuner som dagligen delar arbetsplats. 5 Förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt och förtroendehöjning fokuseras i Arbetsförmedlingens pågående förnyelsearbete, bilaga 1 Förnyelseresan. 6 Beräkningen i form av en så kallad break-evenanalys visade att om Unga in tidigarelade deltagarnas arbetsmarknadsinträde med 11,5 månader, var insatsen lönsam. Andel avslutade deltagare som övergick till arbete och utbildning efter ca sju månaders projekttid, uppgick till ca 60 procent, varav de allra flesta hade kvar denna sysselsättning tre månader senare.

4 Sida: 3 av 38 I Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet finns tonvikt på matchning och arbetsmarknadsrelaterade insatser, typ praktik eller förberedande utbildning. Ungdomar i utanförskap med komplex och omfattande behovsbild har oftast svårt att ta till sig insatserna. En framträdande framgångsfaktor har varit ett holistiskt, inkluderande förhållningssätt med individen i centrum, runt vilka olika samarbetande aktörer, främst Arbetsförmedlingen och kommunen, samlats för att stödja ungdomen. Utvecklingsarbete i en verksamhet tolkas ofta som synonymt med metodutveckling. Det finns i praktiken dock få oupptäckta mirakelmetoder. Projektet Unga in har visat att det är möjligt att använda sig av Arbetsförmedlingens och kommunens ordinarie insatsutbud och samtidigt utveckla det sammantagna erbjudandet till ungdomarna genom att i första hand arbeta med processer, arbetssätt, organisation och förhållningssätt. Projektet visar hur de samlade aktörernas resurser i ökad utsträckning kan tillvaratas genom fördjupat samarbete kring individen där informationsöverföring och hänvisningar inte räcker för att möta den unges behov. Genom projektets multikompetenta team med personal från Arbetsförmedlingen och kommunen, men även genom det nära samarbetet med en bredare grupp av aktörer så som skola, vård med flera, har ungdomen kunnat erbjudas ett sammanhållet och individualiserat stöd. Genom att tillvarata kommunernas kompetens har unga fått del av t ex skräddarsydda vuxenutbildningar, adekvata sociala insatser så som bostadsanskaffning och försörjning. Parallella insatser från Arbetsförmedlingen och kommunen har bidragit till att korta ledtiderna när den unges behov och förutsättningar tillgodoses. Ovanstående beskrivning manifesterar att ingen myndighet ensam klarar regeringens målsättning: Ingen ung ska gå långtidsarbetslös 7. Projekt Unga in har arbetat fram ett arbetssätt för att identifiera och skapa förtroende i arbetet med unga som väljer bort kontakter med myndigheter. Unga med liknande bakgrund som målgruppen anställdes i teamet för att arbeta med uppsökande verksamhet och bidra med kunskaper för att anpassa förhållningssättet så att det appellerar till målgruppens behov och förutsättningar. De unga anställda marknadsförarna 8 har även bidragit med kunskaper om orättvisor baserat på diskriminering när det gäller kön, ålder och etnicitet. Unga in arbetade aktivt med att öka verksamhetens tillgänglighet. Många ungdomar drar sig för att söka hjälp till dess att ärendet blivit akut. Det har därför varit viktigt att kunna erbjuda tider för spontana möten. För att skapa en förtroendeingivande och 7 Citat, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, 19 november Unga anställda kundresurser år.

5 Sida: 4 av 38 välkomnande miljö har projektet också undvikit en kontorsmiljö och i stället inrett lokalerna så att den myndighetsmässiga utformningen minimerats. Regeringen har inrättat en delegation 9 med uppdrag att verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet ska få större genomslag på lokal nivå. Delegationen ska bedriva sitt arbete i nära dialog med Arbetsförmedlingen och främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Arbetet ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken 10. Arbets- och förhållningssättet som tagits fram i Unga in främjar samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för ungdomars etablering på arbetsmarknaden. UngKOMP är ett implementeringsprojekt för att tillvarata och utöka konceptet som utvecklats inom ramen för Unga in. Arbetsförmedlingens och kommunernas ordinarie verktyg har anpassats och paketerats i Unga in, och erbjuds i UngKOMP i ett samlat koncept som appellerar till individens behov. Verksamheten bör, i likhet med Unga in, inte inriktas mot att utveckla nya insatser, utan huvudsakligen fokusera på att använda befintliga resurser på ett mer ändamålsenligt sätt. Arbetet inriktas istället på att utveckla strukturerna för att tillsammans bättre tillvarata Arbetsförmedlingens och kommunens resurser i enlighet med regeringens intentioner 11. Projektidén är att successivt överföra konceptet Unga in till Arbetsförmedlingens linjeorganisation. Målgruppen i UngKOMP förändras jämfört med Unga in och omfattar vid Arbetsförmedlingen inskrivna unga med etableringssvårigheter på arbetsmarknaden, företrädesvis i åldersspannet år. För att anpassa servicen till den enskildes förutsättningar 12 inrättas snabbspår där kommunernas förebyggande arbete med unga inkorporeras i UngKOMP i enlighet med regeringens intentioner. Beskriv projektets problemanalys kopplad till de regionala/nationella utmaningar som finns i utlysningen För målgruppen i UngKOMP, dvs strukturarbetslösa unga, krävs en helt annan samarbetsstruktur mellan myndigheter, än den som föreligger idag. Fördjupat 9 DUA, Delegation för unga till arbete. 10 Kommittédirektiv, Dir 2014: Ibid. 12 Förordning (2007:1030) instruktion för Arbetsförmedlingen.

6 Sida: 5 av 38 samarbete bygger ofta på trepartssamtal, en modell som är ineffektiv i de fall ungdomen väljer att inte komma till mötet, vilket inte är helt ovanligt när det gäller den aktuella målgruppen. Uteblivna trepartssamtal innebär produktionsbortfall, ökade ledtider, återkallande av program. Gränssnitten mellan myndigheterna är otydliga för den unge, vilket innebär dubbelarbete och effektivitetsförluster för individ, organisation och samhälle. Strukturerna för samarbete med individen i fokus är inte tillräckligt utbyggda. Det saknas kunddrivna kunskapsplattformar för att ändra arbetssättet med unga. Problemet med otillräckligt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna har förtydligats politiskt genom bl a nationella dialoger och inrättande av DUA. UngKOMPs målsättning med systematiserat samarbete ligger i linje med regeringens intentioner, att genom formaliserade överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna säkerställa att resurserna för arbetslösa ungdomar används parallellt. IFAU visar i en rapport 13 på otillräcklig kunskap om vilka konsekvenser metoder som arbetsförmedlarna använder har. Med UngKOMP som kunskapsplattform ska ett evidensbaserat kostnadseffektivt arbetssätt etableras och spridas. UngKOMP är ett implementeringsprojekt för att skala upp samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen för unga i syfte att påverka strukturerna i arbetssättet. Det görs genom att tillvarata beprövad erfarenhet från avslutat ESFprojekt Unga in, där samarbetet i multikompetenta myndighetsöverskridande team var etablerat. Forskning visar att implementering i stor utsträckning är beroende av den organisatoriska kontexten, och att implementeringen av en insats i sig kräver ett förändringsarbete i en stor och komplex myndighet som Arbetsförmedlingen. OECD konstaterar i en studie 14 om arbetet med att reformera offentlig sektor på Irland att implementering är en mycket komplex och utmanande process och att misslyckanden ofta beror på att denna komplexitet underskattas. För att implementeringen ska bli framgångsrik krävs med andra ord en aktiv styrning och ledning samt en process som tillåts ta tid. En viktig förutsättning är att det finns resurser i form av kompetens och ekonomiska medel för att kunna bedriva den nya verksamheten. UngKOMP tar höjd för implementering och utvärdering med fokus på att skala upp samarbetet mellan myndigheterna enligt regeringens intentioner. Genom åren har Arbetsförmedlingen likt andra myndigheter framgångsrikt bedrivit en stor mängd arbetsmarknadsprojekt. Enligt Myndigheten för ungdoms- 13 Bilaga 6, Förfrågningsunderlag Utvärdering UngKOMP. 14 Mental Health Commission (2009) Fr o m vision to action? Analysis of the implementation of A vision to change.

7 Sida: 6 av 38 och civilsamhällesfrågor 15 har de flesta ESF-finansierade arbetsmarknadsprojekten i mycket begränsad omfattning utvärderat resultat och effekter som främjar generaliserbar kunskap. Det saknas i de flesta fall egentliga beskrivningar av arbetsmetoderna och vilka överväganden som ligger bakom valet av dessa. Resultaten har huvudsakligen kommit projektdeltagarna till del och nyttan har haft väsentlig påverkan på projektnivå. Det har dock varit svårt att analysera olika metoder och arbetssätt och vilka effekter dessa får på aggregerbar kunskapsnivå. UngKOMP syftar till att evidensbasera ett beprövat samarbetsfokuserat arbetssätt som successivt implementeras och skalas upp på 20 orter Antalet unga i åldern år som varken arbetar eller studerar uppgick under de senaste fyra kvartalen 16 till i genomsnitt personer, motsvarande sju procent av befolkningen i åldersgruppen 17. I Arbetsförmedlingens prognos för åren framträder ett tydligt utvecklingsbehov för att säkerställa matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande. Arbetskraftsdeltagandet skulle framförallt kunna öka för två grupper som idag har ett betydligt lägre arbetskraftsdeltagande än befolkningen i genomsnitt. Det är personer med förgymnasial utbildning och utomeuropeiskt födda kvinnor 18. Sverige står inför en demografisk utmaning eftersom andelen äldre i befolkningen ökar. Utmaningen kan delvis mötas genom att fler unga inklusive de unga som idag står långt från arbetsmarknaden rustas för arbete och studier. Arbetslöshetens struktur år 2014 skiljer sig markant från tidigare jämförbara konjunkturlägen. Det finns god tillgång på arbetslösa med kort utbildning eller med yrkeskompetens som efterfrågas i mindre omfattning. Tillväxten av jobb sker framförallt inom yrken där det krävs en kunskapsnivå som motsvarar minst gymnasieutbildning och i många fall eftergymnasial utbildning 19. Andelen unga kvinnor och män som fullföljer gymnasiet inom fyra år har minskat sedan Störst är minskningen för elever med utländsk bakgrund, särskilt bland männen. En liten minskning finns för män med svensk bakgrund, för motsvarande grupp kvinnor finns ingen minskning 20. En betydande andel ungdomar omfattas av ohälsa och andra svårigheter, vilket medför att etableringsmöjligheterna på arbetsmarknaden starkt begränsas. 15 MUCF ( f d Ungdomsstyrelsen),Temagruppen unga i arbetslivet, Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga , Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga Fjärde kvartalet 2013 till tredje kvartalet Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014, prognos för , Arbetsförmedlings rapport. 18 Ibid. 19 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014, prognos för , Arbetsförmedlings rapport. 20 Källa: SCB 2014, På tal om kvinnor och män.

8 Sida: 7 av 38 Brist på fullföljd grund- och gymnasieutbildning är kännetecknande för målgruppen både i det avslutade projektet Unga in och i det nya projektet UngKOMP. Forskning visar att de ungdomar som inte har slutfört gymnasieskolan har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och med det följer ofta en låg självbild där tidigare misslyckanden och känsla av svek från samhället är framträdande 21. Exempel på unga som inte svarar upp till arbetsmarknadens krav är de med högst förgymnasial utbildning och unga med lång inskrivningstid vid Arbetsförmedlingen. Ytterligare exempel är unga som är arbetslösa och går ur och i Arbetsförmedlingens system, så kallad jo-jo-effekt, vilket bland annat medför ökade ledtider och minskad effektivitet för såväl samhället som för unga enskilda. Det finns många utmaningar i arbetet med ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Ungdomarna upplever ofta en stor misstro till myndigheter vilket minskar verksamhetens möjligheter att möta och stödja ungdomen. Vidare har ungdomen ofta en komplex problembild och villkoren för unga män och kvinnor är ojämlika. Sammantaget ställer det särskilt stora krav på individuella lösningar, där kompetens och resurser från flera olika aktörer behöver samordnas. Forskning visar att ett fördröjt arbetsmarknadsinträde för ungdomar kan ge en så kallad scarringeffekt, vilket innebär att avsaknaden av ett arbete i unga år påverkar sannolikheten att få ett arbete långt senare 22. Att ungdomar ges förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället är således centralt från såväl ett individ- som samhällsperspektiv. Det fördröjda arbetsmarknadsinträdet ser olika ut för unga män och kvinnor. Det är något vanligare att männen är arbetslösa och långtidsarbetslösa. Kvinnorna etablerar sig senare i arbetslivet och arbetar i högre grad deltid 23. Den svenska arbetsmarknaden är segregerad och flerdimensionell. Den vanligaste formen är den horisontella könssegregeringen dvs. att kvinnor och män har olika yrken, arbetsgivare eller är verksamma i olika branscher. Den andra dimensionen kallas vertikal könssegregering och handlar om att kvinnor och män på ett systematiskt sätt inte når lika långt i sina respektive karriärer. Kvinnor avancerar sällan inom yrket på samma sätt som män, och det gäller generellt för de flesta yrken och branscher. Utöver dessa två dimensioner finns en tredje som kallas intern könssegregering. Kvinnor och män med samma yrke och ibland samma arbetsplats och arbetsgivare tilldelas olika arbetsuppgifter eller har valt olika specialiteter och inriktning i sitt arbete. I de trettio vanligaste yrkena finns 58 procent av alla anställda kvinnor och 39 procent av alla anställda män i åldern orsaker till avhopp, Skrifter från Temagruppen Unga i Arbetslivet 2013:2. 22 American Economic Review: Vol. 104 No. 3, March Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:4, Fokus 13 unga och jämställdhet.

9 Sida: 8 av år. Endast tre av de vanligaste yrkena har en jämn könsfördelning. Det är kockar och kokerskor, läkare och universitets-och högskolelärare 24. Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området? Erfarenheter från Unga in visar på den komplexa problematik som målgruppen har. Ett erbjudande om arbete är inte tillräckligt, utan hela personens situation behöver hanteras. Om många sociala pusselbitar saknas krävs nästan alltid parallella insatser. Det är oftast inte tillräckligt med att anvisa en praktik eller arbetsträning. Andra basala behov, så som boende och försörjning måste också falla på plats för att individen ska få full nytta av insatsen. Samverkan mellan myndigheter är framträdande i regeringens arbetsmarknadspolitik mot ungdomsarbetslöshet. Utmaningen är att genom beprövat arbetssätt 25 för implementering successivt skala upp konceptet till flera orter för övergång i ordinarie verksamhet efter avslutad projekttid En viktig utgångspunkt för implementeringsarbetet är att hitta balans mellan lokala utvecklingsinitiativ och trohet mot Unga in-konceptet. Det ställer i sin tur stora krav på samordning av lokal och nationell styrning. En alltför decentraliserad styrning, där ansvaret för implementeringen lämnas över till marknadsorganisationen, riskerar att leda till stora variationer i tillämpningen av Unga in-konceptet, vilket kan påverka både likvärdighet och måluppfyllelse negativt. En alltför detaljerad styrning från nationell nivå riskerar i sin tur att leda till bristande förankring och sviktande lokal anpassning. En viktig lärdom från Unga in är betydelsen av att skapa förutsättningar för lokal anpassning. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna varierade vad gäller inriktning på målgrupp. I Skellefteå fokuserades det kommunala informationsansvaret 26 och i Gävle var det Socialtjänsten som var i fokus för samarbetet. Skillnaderna mellan stora och små orter var betydande när det gällde den uppsökande verksamheten. I Skellefteå rekryterades deltagare företrädesvis genom skolan och andra samarbetspartners medan Malmö till största delen letade upp deltagare via Unga in:s uppsökande verksamhet. Fler unga män (60 procent) än unga kvinnor (40 procent) deltog i projektet, trots upparbetade arbetssätt för att hantera just detta. 24 Källa: SCB 2014, På tal om kvinnor och män. 25 Meyers 2012, Fixsen Nuvarande Aktivitetsansvaret.

10 Sida: 9 av 38 Den övergripande nyttan för kommunerna var att unga kommunmedborgare i riskzon för permanent utanförskap fick del av projektets erbjudanden. Kommunernas medverkan i Unga in var avgörande för resultatet. Samarbetet och samlokaliseringen bidrog starkt till att svårigheter som förekommer i ordinarie verksamhet, eliminerades, t ex olikheter i regelverk. Både Arbetsförmedlingens och kommunernas personal vittnar om värdet av en ökad förståelse för varandras verksamheter och vikten av en samsyn. För att förstärka kommunernas inflytande planeras att tillsammans med SKL skapa nya forum för påverkan. En viktig lärdom från Unga in är att ta vara på kommunernas kompetens, engagemang och erfarenhet redan i planeringsfasen. Detta gäller inte minst möjligheterna inom vuxenutbildning. För att ytterligare förstärka effekterna av samarbetet är ambitionen att fr o m 2016 utöka kommunens medverkan i projektet och också arbeta för att kommunen erhåller medfinansiering från ESF. En jämnare fördelning mellan myndigheterna främjar implementeringen. Arbetsförmedlingen ska aktivt främja jämställdhet på arbetsmarknaden. Unga kvinnor och män ska få samma tillgång till det multikompetenta teamet och det utökade stödet som UngKOMP erbjuder. På detta sätt stöds samverkan och ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Beskriv analys, planering och genomförande samt projektets syfte och mål i de olika faserna? Analysfas Analysarbetet som har föregått ansökan baseras till stor del på slutsatser från Unga in och lärdomarna i samband med etableringen av Jobbgaraget (Jobbgarage var en pilotsatsning för att implementera Unga in-konceptet i ordinarie verksamhet vid Arbetsförmedlingen Spånga/Tensta). Analysen har också utgått från de politiska intentionerna om förstärkt samarbete, som tydliggjorts ytterligare i och med tillsättningen av Delegationen för unga till arbete. I analysfasen fastställs mål och indikatorer för genomförande och uppföljning. Upphandlad utvärderare och Arbetsförmedlingens enhet för forskning och utvärdering bistår projektet med expertkunskap. Individresultat, samarbete och implementering kommer särskilt att beaktas. I utformningen av projektansökan har Arbetsförmedlingens marknadsområden och olika sak- och expertavdelningar varit delaktiga, bl a genom remissförfarande. Dialoger har förts med såväl lokala Arbetsförmedlingar som kommuner.

11 Sida: 10 av 38 Planeringsfas Unga in ägdes av Arbetsförmedlingens huvudkontor (HK), där det operativa arbetet inom de fem delprojekten bedrevs i ett annat organisatoriskt gränssnitt än ordinarie verksamhet. HK ansvarade då för styrningen av verksamheten samt budget medan berörda marknadsområden ansvarade för personalledning. Denna organisationsmodell var ändamålsenlig under projekttiden. Vid en utrullning av UngKOMP är det dock centralt att marknadsorganisationen successivt tar ansvaret, för att säkerställa att konceptet på sikt blir en del av ordinarie verksamhet. Vikten av att förankra konceptet och processen hos marknadsorganisationen och kommunen har inte minst tydliggjorts genom Jobbgarage där flera viktiga erfarenheter gjorts. Jobbgarage var en pilotstudie för att implementera framgångsfaktorerna i Unga in i ordinarie verksamhet i Tensta Stockholm. Nationell projektledning har en viktig roll genom att tillhandahålla stöd och uppföljning för implementeringen. Ett ramverk för detta tas fram som samordnar, stödjer och driver processen. Metodstyrningen ska vara dialogbaserad med fokus på förutsättningar, verksamhetsramar och utfall snarare än detaljer. Övergripande syftar styrning och uppföljning till att säkerställa att de framgångsfaktorer som drivit de goda resultaten i Unga in-projektet bibehålls i implementeringen av konceptet. En utmaning i etableringen av UngKOMP är att hitta balans i att införa ett nationellt koncept utifrån lokala förutsättningar. Indikatorer för måluppfyllelse kommer att fastställas senare. Nedanstående indikatorer ska ses som exempel. UngKOMP ska bidra till att förhindra och minska lång tid i arbetslöshet hos unga i projektet och samtidigt bidra till att Arbetsförmedlingen får ökat förtroende och ökad effektivitet med fokus på samordning, samlokalisering och samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. - Av samtliga deltagare ska minst 60 procent övergå till arbete och utbildning när de avslutat sitt deltagande i projektet. Av de som inte lämnar projektet för arbete och utbildning ska majoriteten vara i annan adekvat insats. - Under 2015 beräknas projektet kunna starta med deltagare. - Deltagarnas förtroende för Arbetsförmedlingen har ökat, vilket förväntas ge spinoffeffekter hos andra grupper unga samt samverkanspartners och allmänhet. - Jämlikhet mellan unga män och kvinnor i projektet har förbättrats hos deltagarna Projektets syfte är att implementera och skala upp konceptet Unga in under namnet UngKOMP som en del i Arbetsförmedlingens förnyelsearbete och samtidigt bidra till att förhindra och minska långvarig

12 Sida: 11 av 38 arbetslöshet hos unga i målgruppen. UngKOMP ska också ses som en strategisk utvecklingsplattform i förnyelsearbetet för unga som har etableringssvårigheter på arbetsmarknaden och som finns inskrivna vid Arbetsförmedlingen. - Förtroende och effektivitet kommer att mätas på individnivå och indikatorer fastställs senare. UngKOMP 2015 är en pilotstudie för implementering av konceptet Unga in. Utbyggnaden pågår 2015 till 2018 och beslut tas ett år i taget. Implementeringen påbörjas 2015 och erfarenheterna används om fortsatt uppskalning/implementering aktualiseras, dvs. om erforderliga beslut fattas. Vid ingången av 2015 finns fem UngKOMP-team på fem orter (Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå). Vid utgången av 2015 ska det finnas totalt tio UngKOMP etablerade över landet. Under den planerade projektperioden kommer ytterligare tio UngKOMP-team startas och utfasning (övergång till linjeorganisationen) sker i enlighet med implementeringsplan är ambitionen att ytterligare skala upp kommunernas medverkan i projektet och samtidigt verka för att även kommunerna omfattas av medfinansiering från ESF. För att uppskalningen ska bli framgångsrik är det viktigt att konceptet integreras i linjeorganisationens verksamhet och organisation med bibehållna kärnvärden. - Indikatorer för utbyggnadens funktion och effekt fastställs senare. En särskild modell för att säkerställa implementeringen enligt aktuell forskning på området 27. För samtliga UngKOMP ska överenskommelser göras med respektive Arbetsförmedling och kommun i syfte att säkerställa konceptet och tillvarata lokala utvecklingsinitiativ. Under planerings-och genomförandefas kommer dialoger att föras med samverkanspartner för att säkerställa lokal förankring i genomförandet. Ett exempel på det är samarbetet med kommunerna inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Marknadsorganisationen ansvarar för att säkerställa att kommunal representation finns på plats i den inledande planeringen. För att öka kvaliteten i övergångarna till arbete ytterligare behöver samarbetet med arbetsgivare förstärkas genom att systematisera avtal om praktik- och prövningsplatser där handledarutbildning ingår. Även studie- och yrkesvägledningen för unga är ett angeläget utvecklingsområde, som särskilt 27 Fixsen D et. Al (2005) Implementation research. Meyers D 2012The Quality Implementation Framework.

13 Sida: 12 av 38 kommer att beaktas i UngKOMP genom bl a att ett nytt vägledningsverktyg som i samverkan med Jobcentre på Irland och Stockholms stad har utprovats i Unga in. Ambitionen är att etablera verktyget i hela ordinarie verksamhet. UngKOMP kommer i enlighet med regeringens intentioner för samarbete i ungdomsarbetet, att stärka och utveckla samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommuner på orter där UngKOMP etableras. UngKOMP ska öka anställningsbarheten i målgruppen genom att utveckla och stärka samverkan mellan myndigheter, offentliga aktörer, den idéburna sektorn och näringslivet. - Indikatorer för att mäta samverkans kvalitet fastställs senare. UngKOMP bidrar till att tillvarata arbetskraftsreserven som finns hos målgruppen. - Ett år efter att UngKOMP har införts på en ort ska samtlig personal, exklusive kundresurser, vara utbildade och tillämpa vägledningsverktyget E-guide. - Senast 2018 är ambitionen att implementeringen av E-guide vara påbörjad i ordinarie verksamhet. Mål i planeringen är att säkerställa implementeringsmodell 28 liksom mottagarkapaciteten i samband med implementeringen. Implementeringen och uppskalningen av det koncept som utvecklats inom Unga in innebär ökad samverkan mellan myndigheter och andra samhällsaktörer, vilket leder till ökat förtroende. Erfarenheter av implementeringen kommer att ge kunskap och rutiner inför framtida förändringar inom myndigheterna. Genomförandefas Genomförandet är baserat på planeringsfasen där implementeringsmodellen tillämpas och samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen manifesteras. Uppföljning enligt ramverket genomförs. Nationella projektledarteamet följer upp framgångar, utvecklingsområden samt avvikelser från kärnvärdena och rapporterar till styrgruppen. Genom gemensamma (lokal ledning och nationell projektledning) kontinuerliga ledningsmöten och genom gemensamma lokala uppföljningsdialoger ges möjlighet att stödja måluppfyllelse, vilket också inkluderar strategiskt jämställdhet- och tillgänglighetsarbete. Syftet är också att identifiera utvecklingsområden, eventuella behov av justeringar och träffa 28 Bilaga 2, Implementeringsmodell UngKOMP.

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013

Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013 Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013 Innehåll Sammanfattning... 4 Uppdrag... 6 Svenska ESF-rådets bidrag till nästa programperiod... 6 Disposition... 6 Resultat och erfarenheter... 7 Tillgänglighet

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-16 Vår referens Haidi Knorring Sektionschef Vägledningscentrum Tove.Lundh@malmo.se Tjänsteskrivelse ESF ansökan projekt Reboot

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

KREATIVA PROJEKT ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. Kartläggning av projekt i programområde 2. Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2

KREATIVA PROJEKT ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. Kartläggning av projekt i programområde 2. Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET KREATIVA Kartläggning av projekt i programområde 2 PROJEKT Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:6 Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2 1 Förord

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för jämställdhetsintegrering ver. 2015-02-04, s. 1/21 Standard för jämställdhetsintegrering ett verktyg för dig som arbetar med ESF i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer