Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete"

Transkript

1 Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete Att utreda forska och rapportera 1. Forsknings- och utredningsarbete kan beskrivas som en forskningsprocess. Vilka delprocesser finns i en forskningsprocess? (5) Frågeställning, Planering/infosökning, Teori, Empiri, Analys och Reflektioner. Beskriv två valfria delprocesser mer utförligt. Inkludera dess roll, om det är något särskilt som är viktigt att tänka på, etc. (3) * Frågeställning: Det är där man kommer fram till vilket problem man har och det gäller att ha en konkret, tydlig och korrekt frågeställning för att kunna fortsätta med arbetet. Innan man färdigställer frågeställningen ska man tänka på att resonera, ta olika vinklar, problematisera och undvika köksresonemang. Då blir frågeställningen bra. * Planering/infosökning: I stora drag går planering/infosökning ut på att planera och söka upp vilken forskning eller utredning som redan har gjorts inom ämnet och vad dessa har kommit fram till. Många börjar med att planera alldeles för sent och då blir arbetet lidande. Till att börja med så kan man ställa en rad planeringsfrågor och svara på dessa. Exempelvis: Vilka frågor ska undersökningen besvara? Vilka ska läsa utredningen och använda resultaten? Vilka frågor ska den inte behandla? Vad vill jag med undersökningen? Hur tänker jag gå till väga med arbetet? Vilken information finns redan att tillgå? Hur ska jag hitta mer information? Hur kan vi skapa, tillämpa och pröva nya lösningsidéer? Då får man en bra grund att stå och man vet hur arbetet ska utföras. * Teori: Teori är den vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet som redan finns dokumenterad. Man kan hitta teori i den egna kurslitteraturen exempelvis. Ofta så går gruppen som håller på med arbetet snabbt in på enkäter och intervjuer utan att ha någon teoretisk bakgrund och de vet således inte vilka frågor som redan finns besvarade eller någon bakgrundskunskap över huvud taget. I teoriprocessen ska man också reda ut vilka begrepp och modeller som är centrala för undersökningen så att man inte gör något som inte redan gjorts. * Empiri: Empiri är den data som man har samlat in genom sin metod. Exempelvis intervjuer, enkäter och mätningar av olika slag. Ny empirisk data skapas hela tiden då världen runt omkring oss förändras. Empirisk data är en färskvara. Det är viktigt att ha en bra teori och metod för att den empiriska datan ska bli så relevant och bra som möjligt. * Analys och reflektioner: Här gäller det att fördjupa kunskapen och att knyta ihop forskningsfrågorna man ställt genom teorin med den empiriska data man har fått in genom sina metoder. Analys och reflektioner kan man göra fortlöpande med det andra och inte bara att spara det till sist. I slutet kan man istället jämföra olik empirisk data med varandra. Ett väl genomfört forskningsprojekt knyter ihop alla delprocesser på ett bra sätt så att man kan dra godtagbara slutsatser i forskningen. Analys och reflektion är oftast det mest tidskrävande i projektet. 2. Vad är skillnaden mellan att forska och att utreda? (1) En forskning tar fram nya svar och ny kunskap medan en utredning diskuterar redan känd kunskap. 3. Vilka krav har man på kunskap för att kunna kalla den vetenskaplig? Nämn minst 3. * Den har godtagbara referenser och källhänvisningar. * Validiteten och reliabiliteten är hög. * Att syftet har ett samband med de andra delarna i en rapport. * Man söker, anpassar eller skapar olika angreppssätt för att beskriva områden, förklara, förstå, förutsäga händelser, eller för att ge vägledning åt beslut.

2 * Man utvecklar och bedömer de olika angreppssätt med hänsyn till bland annat resurser (tid, pengar, egna kunskaper, färdigheter, m.m.), metodkrav (validitet, reliabilitet, objektivitet, etc), användningssituation (Vem ska använda undersökningen till vad?). * Man söker material och värderar insamlad information. * Man analyserar resultat och drar slutsatser. * Man presenterar problem, angreppssätt, och resultat i skrift eller på annat lämpligt sätt. 4. Vad innebär begreppet problematisering när man står inför ett forskningsarbete? Problematisering innebär helt enkelt att man ställer sig frågande inför olika förhållanden. När någon ifrågasätter ett resultat utav undersökningen (exempelvis Varför upplevs belysningsstyrkan så låg i den aktuella lokalen?) så uppstår en problematisering. Problematisering innebär att man ser en frågeställning utifrån intressenternas perspektiv. 5. Din chef vill att du ska genomföra ett större utredningsuppdrag. Du vet att du behöver ha ett direktiv. Ge exempel på fem frågor som måste hanteras för att få ett tydligt direktiv. * Hur ser direktiven ut? Är de entydiga och fullständiga? * Kan jag acceptera att arbeta med de avgränsningar som direktiven ger? Vilka resurser har jag? * När ska undersökningen och rapporten vara färdig? * Hur ska jag presentera det? Skriftligt eller muntligt? * Är syftet klart? Är direktiven tillräckliga? * Är vi överens om direktiven? * Uppfattar vi direktiven på samma sätt? 6. Andras arbete ska hanteras enligt vissa regler i en vetenskaplig rapport. Hur kan det göras? (2p) Man kan opponera och kritiskt granska andras arbete med en oppositionsmall. Vara djävulens advokat. Varför ska det göras? (2p) Man kan göra detta för att hjälpa författarna att göra rapporten bättre (innehållsmässigt, metod, validitet, etc), för att träna sig själv i rapportläsning, och för att kunna sprida kännedom om rapportens innehåll. 7. Du läser en artikel i en tidning om något som intresserar dig. Hur vet du om du kan lita på innehållet i artikeln? Redogör för hur du kommer fram till ditt svar. Det beror på i vilken tidning man läser det. Är det någon nyhetsblaska så som aftonbladet så får du nog fråga författaren om källor. Är det däremot i en vetenskaplig tidskrift så är möjligheten till att artikeln är pålitlig ganska stor. Det måste alltid finnas en källa för att man i minsta grad ska kunna lita på artikeln. 8. (Textutdrag och faktaruta om en viss bok) Antag att du har skriver om just mål och att du vill använda dig av ovanstående text. Använd informationen från faktarutan och använd Harvardmodellen. Hur skulle en hänvisning till meningen i texten (inne i rapporten)se ut? Namn (år) skriver......text (Namn, år) Hur skulle källan återges i källförteckningen? Efternamn, första bokstaven i förnamn. (utgivningsår). Titel. Utgivningsort: Utgivare.

3 Hur skulle ett citat av den sista meningen se ut? Citat med citationstecken (namn, år, sida/kapitel). Längre citat än 40 ord ska ha ett indrag på 1,3 cm eller fem mellanslag. 9. Vid insamling av data kan flera olika former väljas. Du har bestämt dig för att använda muntliga intervjuer i en undersökning, ge några exempel (2 av varje) på för och nackdelar med detta sätt att samla in data. Fördelar: Man får seriösa och väl utformade svar, det är lätt att ställa följdfrågor, intervjuer har man oftast med folk som är insatta i ämnet, kan användas för komplicerade frågor, personligt, kroppsspråk. Nackdelar: Tar ofta lång tid att genomföra, dyrt med resor, man kan påverka svaren med sitt kroppsspråk och ordval, det kan vara svårt att ställa känsliga frågor då det inte finns någon anonymitet. 10. Vid insamling av empiriska data kan flera olika former väljas. Du har inte riktigt bestämt dig för om du ska ha personliga intervjuer i ditt projekt eller om du skall skicka ut en enkät via brev. Beskriv för- respektive nackdelar med dessa båda former för datainsamling. *Intervjuer: Se svar på fråga 9. *Fördelar med postenkäter: Användbart för frågor med långa svarsalternativ, låga kostnader, inga intervjueffekter (exempelvis om man påverkar svaren med kroppsspråk), känsliga frågor kan ställas då enkätsvararen är anonym, kan visa bilder och skalor. *Nackdelar med postenkäter: Insamlingen tar oftast lång tid, det blir ofta låg svarsfrekvens även om det kan utökas med uppföljning, svarssituationen är okontrollerad och man vet inte vem som svarat, det är svårt att följa upp frågor. 11. När man t.ex gör en utredning använder man vanligtvis resultat från andra källor. Hur visar man det i rapporten? Med citat, referenser och källförteckningar. 12. När du redovisar ett vetenskapligt arbete skall du inte bara redovisa ditt resultat utan också hur du kommit fram till det, vilka metoder som används mm. Förklara varför det är viktigt. Att redovisa metoden är viktigt för att läsaren ska förstå hur man nått resultaten, och för att han ska kunna avgöra om metodvalet är relevant och effektivt med hänsyn till teorin och syftet. 13. I vetenskapen använder man modeller. Ge exempel på tre olika typer av modeller. (1) Schematiska modeller, matematiska modeller, verbala modeller. Vilka krav ställer vi på modeller för att de ska vara bra? (2) * Robust (Modellen ska fungera i olika miljöer och vara användbar för olika organisationer). * Täckning/precision (Modellen ska täcka det område, de frågor och problem som man valt att studera. Men man vill inte att modellen tar upp frågor som ligger utanför intresseområdet). * Konsistent/komplementär (Modellen ska vara konsistent mot innehållet i andra modeller som vi använder inom problemområdet. Alltså inte att de står emot varandra om man behöver använda flera olika modeller. Man vill att de ska komplettera varandra). * Illustrerande (Modellen ska ge överblick över centrala frågor. Det är ett slags kommunikationsverktyg). * Konkret (Modellen ska hjälpa till att förtydliga vad det hela handlar om).

4 * Legitim (Modellen ska vara legitim för att underlätta samordning och öka handlingsberedskapen för undersökningen). * Hanterbar (Modellen ska vara enkel att förstå och hantera så att man snabbt och billigt ska kunna prova hur olika handlingsalternativ fungerar utan att rent praktiskt behöva genomföra dem). 14. Förklara begreppen: Empiri (1) Data som samlats in genom olika metoder. Exempelvis kvalitativa (intervjuer), kvantitativa (enkäter) och övriga (mätningar). Empiri är en färskvara och är inte alltid aktuell då världen förändras hela tiden. Teori (1) Teori är den vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet som redan finns dokumenterad. Teori finns i exempelvis kurslitteratur eller vetenskapliga databaser och tidskrifter. Relevans (1) Man ska kunna koppla texten till ämnet för att se att texten ger något till rapporten för det ämne man skriver om. Reliabilitet (1) Reliable på engelska är pålitlig. Reliabiliteten är alltså hur pålitliga svaren är. Skulle andra komma fram till samma resultat om undersökningen gjorts igen, på samma sätt? En metod eller angreppssätt bör alltså vara oberoende för vem som gör undersökningen för att ha hög reliabilitet. Validitet (1) Valid på engelska är giltig. Validiteten är alltså hur giltiga svaren och metoden är till undersökningen. Ett busskort har ju hög validitet på en buss, men låg validitet i en taxi. 15. Hur samverkar empiri och teori med varandra (2) En teori är vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet som redan finns dokumenterad. För att få teorin så måste man ha empiri vilket man får genom att samla in data och undersöka. En ny teori ersätter en annan. En teori är det mest sannolika man kan ha i modern vetenskap, och den får man utav aktuell empirisk data. Arbeta i projekt 16. Projekt är en vanlig arbetsform idag, såväl i skolan som i arbetslivet. Vad är det som kännetecknar ett projekt? (2) Allting kan egentligen vara ett projekt. Till och med så vardagliga saker som att gå på toa eller att bädda sängen. Ett projekt har ett avgränsat mål, en avgränsad tid, en avgränsad budget, kräver kompetenser, är en tillfällig organisation, och en unik uppgift. Vilka fördelar finns med denna arbetsform? Ange och argumentera för de två främsta fördelarna. (4) * En projektorganisation kan bidra till att maximera organisationens resurser och stimulera till ständiga förbättringar. * Kraven på de kontinuerliga effektiviseringarna av verksamheten gör projekt användbara för organisationsutveckling. * Projekt är ett medel för avancerad produktutveckling. Det är ett sätt att påskynda utvecklingsprocessen och att snabbare nå ut på marknaden. * Projektgruppen samlar en bred och framför allt en skräddarsydd kompetens i den tillfälliga projektorganisationen genom att plocka in just de experter som behövs.

5 Vilka utmaningar medför denna arbetsform? Ange och argumentera för de två främsta utmaningarna. (4) * Ju större projekt, desto fler personer är inblandade. Och då finns det också fler olika åsikter att behandla. Detta leder till mycket mer administration med möten, protokoll, etc. Ska man tillfredsställa allas behov är det lätt att det går dåligt och exempelvis budgeten spräcks eller tidgränsen överskrids. * Det kan uppkomma konflikter med underliggande linjeorganisationer då projektorganisationen har plockat in de bästa experterna ifrån varje område och de kan behövas inom sina respektive linjeorganisationer istället. Även om linjeorganisationerna vet att projektet leder till något bra så kan problem uppkomma i respektive avdelningar när experterna är borta. Ge exempel på två olika kategorier av projekt. Beskriv vad de innebär. (1) * Forskningsprojekt: Ett forskningsprojekt är en sökande typ av projekt med ganska lösa (eller långa) begränsningar inom tidsramarna. Projektgruppen får själva ansöka om resurser och fastställa målen för projektet, även om dessa ofta är lite oklara och ligger mer på ett övergripande plan. * Utredningsprojekt: Liksom forskningsprojekt är utredningsprojekt en typ utav sökande projekt. Men denna typ är mer problemorienterade. Tidsramarna är inte lika stora och denna typ av projekt används till att utreda saker och ting och inte komma med en massa ny teorier. * Utvecklingsprojekt: Detta är en typ utav visionära och framåtsiktande projekt som ofta förknippas med att den ordinarie verksamheten och organisationen ska ta fram en ny produkt. Denna typ av projekt kräver många olika kompetenser och är väldigt etappindelad i sin planering. Det vill säga att man har många olika mål som ska uppfyllas på många olika tidspunkter. * Förändringsprojekt: Dessa projekt baserar sig på ett problem eller någon slags ineffektivitet. Målet är att visionärt få en lösning på problemet och öka effektiviteten. 17. Redogör för skillnaderna mellan resultatmål och effektmål. Formulera exempel på dessa målnivåer utifrån exemplet ovan (Text). Resultatmålen är de enklaste målen att beskriva. De är konkreta mål som bryts ner och dokumenteras. Resultatmålen blir svaret på frågan Vad ska resultatet av projektet bli?. Effektmålen är svaret på frågan Varför görs projektet och vad för effekter vill ni att det ska få? Man kan jämföra dessa båda med projektet om att gå på toa: Resultatmålet är att tömma tarmarna. Effektmålet är att man ska slippa att få ont i magen och kortfattat må lite bättre. Om vi inte gör projektet så får vi ju ont i magen och mår inte så bra. 18. Du ska dra igång ett nytt projekt och håller på att lägga upp arbetet. Vilka faser ska du dela upp projektet i? (2) Definitionsfas, planeringsfas, utförandefas och slutfas. Ett av dokumenten som skall tas fram i den första fasen är kravspecifikation, vad är syftet med den och vad bör den innehålla. (4) Syftar till att exakt ta reda på vad som ska uppnås (Effekt och resultat). Under behovsanalysen kommer det successivt visa sig vilka resurser, kompetenser och tidsramar som behövs för att ta fram den lösning så att kunden är nöjd. Det andra dokumenten som också skall tas fram i den första fasen är projektdefinition, vad är syftet med den och vad bör den innehålla. (4) Syftet är att redan från projekts början lägga grunden för en successivt allt mer detaljerad och noggrann planering. Man kan säga att syftet med projektdefinitionen är att skapa förståelse för uppgiften, skapa överblick, skapa ett första underlag för planering och uppföljning, skapa en överblick vilka resurser som behövs och att skapa underlag för projektorganisationen. Den bör innehålla projektets definition och målformulering, organisation av projektets resurser (gruppstruktur, huvudansvar och materialanvändning), vilka utvecklingsfaser som projektet ska genomgå och en tidsplan för projektet med identifiering av huvuduppgifter samt resurser.

6 Vad innebär begreppet milstolpe och varför är det viktigt att lägga in milstolpar i sitt projekt? (2) En milstolpe i ett projekt är när en utav projektets faser är uppnådd. Det är alltså milstolparna och inte ett datum i kalendern som avgör om en fas är klar eller inte. Att ha milstolpar i ett projekt är viktigt för att man noga ska kunna tänka igenom de delar som projektet måste ta sig igenom för att nå slutmålen. En bra milstolpe måste vara av betydelse, synlig för alla och mätbar. Exempelvis en dokumentmilstolpe är en milstolpe som innebär att ett viktigt dokument har blivit färdigt och godkänt. 19. Den generella projektmodellen innehåller fyra faser. Beskriv: vad som skall göras i respektive fas vilka dokument som kommer fram som resultat av respektive fas syftet med respektive dokument a) Definitionsfasen (4) * I denna fasen ska man ta reda på vad problemet är, vad som ska uppnås och vilka resurser, kompetenser samt tidsramar som kommer att behövas för att göra kunde nöjd. Man ska även skriva kontrakt. * Dokumenten som kommer fram i denna fasen är Kravspecifikation och projektdefinition. * Syftet med Kravspecifikation är att ta reda på exakt vilka krav som ställs på projektet. Syftet med projektdefinitionen är att lägga grunden för en successivt allt mer detaljerad och noggrann planering. Man kan säga att syftet med projektdefinitionen är att skapa förståelse för uppgiften, skapa överblick, skapa ett första underlag för planering och uppföljning, skapa en överblick vilka resurser som behövs och att skapa underlag för projektorganisationen. b) Planeringsfasen (4) * I denna fasen ska man ta reda på hur problemen ska lösas och målen ska uppnås. Man ska analysera vilka lösningar på problemen, vilka delproblem det finns, hur de hänger samman och i vilken ordning de ska utföras. Vem tar ansvar för vad, vilken konstruktionsmetod ska användas och vilka algoritmer ska ingå i lösningen? * Dokumenten som kommer fram i denna fasen är olika ritningar, specifikationer, WBS, PERT och Gantt. * Syftet med ritningar är att få en bra planlösning och en korrekt överblick som funkar i praktiken. Man måste ha någon form av mall och det sköter ritningarna bra. Syftet med specifikationer är att se om det är något specifikt man behöver tänka på. Syftet med WBS (Work breakdown structure) är att bryta ner arbetet i så många olika delar som möjligt för att se vad som hör hemma vart. Exempelvis ett projekt om att laga mat (i detta fall en hamburgertallrik).

7 Syftet med PERT är samverka med WBS:en och se hur lång tid olika uppgifter tar och i vilken ordning uppgifter ska genomföras. Nedan finns ett PERT-system där A (laga hamburgertallrik), B (steka hamburgare), C (värm strips i ugnen), D (kyl drycken), E (krydda hamburgare), F (lägg i is i drycken), G (lägg ihop hamburgare och strips på samma tallrik), H (häll upp drycken), I (servera). Syftet med Gantt är att göra en tidsaxel efter PERT-schemat. Det gör Gantt-schemat idealiskt för uppföljning av hur de olika uppgifterna slutförs. Parallelt med den planerade utvecklingen kan man lägga in tidsstaplar på den faktiska utvecklingen. På så vis ser man om arbetet följer tidsplanen. c) Utförandefasen (2) * I utförandefasen ska man utföra projektet och arbeta praktiskt för att nå sitt mål. Utförandefasen är en realisering av planerna och ritningarna med en fastställd specifikation på

8 Vad? och en mer detaljerad plan på Hur?. Denna fasen varierar så klart mellan olika projekt ganska kraftigt. * I denna fasen dyker inga dokument upp. * I denna fasen dyker inga dokument upp. Man kan dock gå tillbaks och kolla hur det har gått gentemot hur det planerades. d) Utvärderingsfasen (2) * I utvärderingsfasen ska man utvärdera resultatet och jämföra med det utlovade. Man ska också utvärdera och sammanställa alla de erfarenheter som alla i gruppen fått under projektet. Dessa utvärderingar är väldigt värdefulla när man står inför ett framtida projekt så att man kan förbättra sitt arbete. * I denna fasen dyker dokumenten Testprotokoll och Projekthistorik upp. * Syftet med testprotokoll är att se hur resultaten fungerar i praktiken och utvärdera därefter. Syftet med projekthistorik är att man senare ska kunna gå tillbaks och kolla vad som gjordes rätt respektive fel för att man ska kunna förbättra framtida projekt. 20. Ett projektarbete innebär ofta att man skapar en tillfällig organisation. Denna tillfälliga organisation har både fördelar och nackdelar, vilka? Ge minst 2 exempel på för- respektive nackdelar. Se uppgift Du står inför att planera projektet och får frågan om ett antal projektverktyg. Vad är en WBS? (2) Åskådliggör Se uppgift 19. Vad är ett PERT-schema? (2) Åskådliggör Se uppgift 19. Vad innebär den kritiska vägen (linjen?) (1) Åskådliggör Den kritiska vägen är den tid som tar längst av alla ifrån start till slut. Det är alltså den som bestämmer hur lång tid projektet kommer att ta. Som projektledare ska man alltid hålla ett öga på hur arbetet med den kritiska vägen går. Blir det försenat så blir ju hela projektet försenat. Nedan syns den kritiska vägen på PERT-schemat jag använde i uppgift 19. Eftersom det tar längst tid att frysa vatten till is får dryckesvägen ta längst tid.

9 22. VAD och HUR spåret i den dubbelsidiga pilen, dvs innehållet och processen i ett projekt har båda stor betydelse för projektets resultat. Förklara vad dessa båda spår innebär. (3) De båda spåren är Process (Hur?) och Innehåll (Vad?). * Process kan sägas handla om att se till att de personliga olikheterna inte är ett hinder för projektmedlemmarna att bidra med sina professionella olikheter, utan är istället ett sätt att komplettera varandra. Process är alltså hur de olika gruppmedlemmarna är till sättet. Exempelvis vilken attityd, motivation, självinsikt, relation, kultur, sociala, ledartyp, de är. Process är hur projektet ska utföras. * Innehåll är och andra sidan vad som ska göras. De är lätt att lockas att lösa problemen direkt utan att ta reda på vad det är för figurer man jobbar tillsammans med. Dessa problem är konkreta och anknyter direkt till medlemmars professionella specialiteter. Innehåll innehåller struktur, kompetens, dokument, teknologi, strategi, planering, etc. Hur påverkar de resultatet av projektet? (3) Att ha både en fungerande process och innehåll ger projektgruppen ett kraftigt försprång gentemot konkurrenter eller andra enkelspåriga grupper. De båda spåren kompletterar varandra. Arbetsmiljön blir bättre och projektets resultat kommer också att påverkas till det bättre. Slarvar man med processen så kommer inte de olika personligheterna att komplettera varandra, utan istället drar de ner varandra. 23. Vad är Johari fönster och vad är poängen med själva modellen? Joharifönster är en modell som används för att kunna se vår självkännedom inom de rutor som andra vet (eller inte vet) om mig, och det jag vet (eller inte vet) om mig själv. Man skapar helt enkelt en större självkännedom om mig själv. Detta är ett väldigt bra sätt att få oss själva att passa in bättre i grupper och på så vis få gruppen att fungera bättre. Ett joharifönster delas in i fyra rutor. * Den första rutan är Arenan (vad jag vet om mig själv, vad andra vet om mig) och det är det offentliga som är vida känt för alla man umgås med. Där placeras saker som man gärna berättar om och saker som man gärna tar emot kritik om. * Den andra rutan är Fasaden (vad jag vet om mig själv, vad andra inte vet om mig) och den rutan innehåller mina hemligheter och sådant som jag inte vill dela med andra. Ofta pinsamheter eller starka åsikter om diverse. Med tiden och ökat självförtroende så minskar fasaden normalt av sig självt. Genom att sänka fasaden visar man andra även tillit. * Den tredje rutan är Det blinda (vad jag inte vet om mig själv, vad andra vet om mig) och den rutan innehåller hur jag uppfattas utav andra utan att jag vet om det. Det kan röra sig om kroppshållning, tonlägen eller ansiktsuttryck. Ofta är denna biten lite skrämmande. * Den sista rutan är Det okända (vad jag inte vet om mig själv, vad andra inte vet om mig) och den rutan innehåller saker som fortfarande är okända. Det kan röra sig om dolda talanger, eller kan dyka upp när man står inför pressade situationer. Här kan även traumatiska händelser finnas som vi omedvetet (eller medvetet) stoppat undan.

10 24. Som projektledare har du ansvar för den dagliga ledningen av projektet och du är ansvarig för projektgruppens arbete. Ange mer specifikt vilka roller du som projektledaren behöver fylla. En projektledare måste så klart vara kunnig inom sitt område men bör också ha en rad andra goda egenskaper. Sätter man bara sina goda egenskaper i centrum så uppfattas man som en slags supermänniska, vilket man inte alls är. Det finns tre typer utav huvudroller man kan ha som projektledare och man bör uppfylla alla av dessa. De är interpersonella, informatörer, och beslutande. * De interpersonella rollerna är lagledare (håller samman gruppen och får den att samarbeta effektivt), ambassadör (ser till att gruppen är förankrad i omgivningen. Exempelvis förhållandet med linjen, kunden och ledningen), och ceremoniell ledare (representerar gruppen offentligt genom att synas i media, hålla tal, etc). * De informativa rollerna är lyssnare (man lyssnar på vad gruppen har att säga och tar till sig detta, inte bara arbetsmässigt utan även personligt), informatör (man ser till att relevant information hamnar hos rätt person inom projektet), och talesman (man informerar utåt. Exempelvis till ledningen inom organisationen, uppdragsgivarna, användarna och media). * De beslutande rollerna är visionär (man blickar in i områden som angränsar till projektet för att se om det finns ny teknologi, nya marknader, hotbilder), problemfixare (man tar hand om oförutsedda problem som dyker upp. Exempelvis lokalproblem, medlemmar i projektgruppen mår dåligt eller blir sjuka, budgetbantning och konflikter), resursfördelare (man bestämmer vem som ska göra vad och vilka resurser som ska avsättas för olika uppgifter), och förhandlare (man kommer överens med kunden om vad som ska lösas men förhandlar även inom gruppen om arbetsfördelningar och liknande. Även förhandlingar inom den egna organisationen är viktiga om exempelvis ekonomiska anslag, lokaltilldelning, utlåning av personal, etc). 25. Ett företag har gjort en stor omorganisation och nya grupper har bildats. Beskriv de olika faserna i FIRO-modellen, vad som kännetecknar dem, vilken ordning kommer faserna i (rita gärna figur) (5) Det finns fem faser. De är tillhörhandefasen, gemytlighetsfasen, rollsökningsfasen, idyllfasen och samhörighets-/öppenhetsfasen.

11 * Tillhörandefasen innebär att om man är i en ny grupp så vill man ta reda på svaren till olika frågor, exempelvis Får och vill jag tillhöra gruppen? Kan jag acceptera dem andra? Är ledningen kompetent? Man kollar alltså av gruppen, om man känner sig hemma eller inte. * Gemytlighetsfasen innebär en kortare paus av konfliktlöshet, kraftsamling och lugn. För gemytlighetsfasen föregås normalt av en urladdning där medlemskapet avgörs varefter gruppen kan vila i att gruppen äntligen kastar loss. * Rollsökningsfasen innebär att man har accepterat sitt tillhörande i gruppen och väl där blir det en slags rollsökning. Vilken roll vill jag ha? Vem blir gruppens bitch? Vem blir gruppens nörd? * Idyllfasen är, liksom gemytlighetsfasen, en kort paus där man samlar sig lite och det är lugnt. * Samhörighets-/öppenhetsfasen är där de flesta konflikter är lösta och gruppen präglas av en stark känsla av tillfredsställelse. Man knyter ihop säcken och bekräftar att så här är våran grupp. Nya problem löses direkt när de uppstår och den mesta energin läggs på arbete. Det finns även andra modeller som Schutz har gjort. Till exempel MHA (Makt, handledning, auktoritet) och FIRO-B (FIRO Beteende). I den sistnämnda kan man se hur mycket kontroll (finns även Tillhöra som är före, och Öppenhet som är efter Kontroll), till exempel, som man har uttryckligen velat ha gentemot hur mycket man har fått. Vilket ledarskap är bra att tillämpa i de olika faserna (de 3 större faserna)? (2) * I tillhörandefasen är det viktigt med tydlighet och struktur. Det sker en acceptans i gruppen om vad det är man ska göra. * I rollsökningsfasen behövs en stödjande funktion. * I samhörighetsfasen kan ansvaret delas. 26. Thomas & Killmans CMI innebär ett antal olika konflikthanteringsstilar. Vilka är dessa stilar och vad skulle respektive stil innebära rent konkret för ditt agerande i en situation där gruppens arbete bromsas pga av en konflikt mellan två medlemmar. De två är inte överens om vad som ska vara med i rapporten. Det finns olika konflikthanteringsstilar och de lyder kämpa, undvika, mildra, samarbeta och kompromissa. * Kämpa: En vinner, en förlorar. Använder man denna stilen så är det allt eller inget i fokus. Under konflikten försöker parterna att övertyga varandra om att deras behov är viktigast eller att deras lösningar är bäst, på den andres bekostnad så klart. Det kan vara bra att tillämpa denna stilen om det är någon form av kris eller nödläge. Akuta ställningstaganden. * Undvika: Man agerar konflikträdd och smiter eller ger sig direkt. Typiskt är att konflikten inte blir löst utan kan dyka upp vid ett senare tillfälle. Och då som en ännu större konflikt.

12 * Mildra: Väldigt lik undvika. Den stora skillnaden här är att båda parter är medvetna om konflikten men man glider ur konflikten innan den egentligen brutit ut. I undvika ger man sig direkt och den andra parten är kanske inte ens medveten om att det finns en konflikt. * Samarbeta: Man gemensamt diskuterar behoven och kommer lugnt och sansat fram till vad som blir bäst. Bägge tar ansvar för sina egna behov, men är ändå villiga att hitta en gemensam lösning. * Kompromissa: Kohandel. Om du får det här så får jag det här? Capish? När man inte kommer överens genom att samarbeta så övergår konflikten till att kompromissa. 27. Åskådliggör och förklara en projekttriangel En projekttriangel visar att ett projekt kan ha olika tyngdpunkter. Vissa fokuserar på att lägga mer fokus på att klara av tidsplanen, andra fokuserar på budget. Ett projekt är lyckat när alla krav i projekttriangeln uppfylls. Även om det är mer relevant ifall kunden är nöjd eller ej. Antiplagieringsguiden Övnings- och testfrågorna

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Case Silja Lines New York tema Daniela Nikander Förnamn Efternamn Examensarbete Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera.

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera. Sida 1 av 42 3 Genomförande Under själva genomförandet handlar arbetet och ansvaret för projektledaren om att leda arbetet framåt i enlighet med uppgjorda planer och mot de mål som definierats. Projektet

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Traditionell projektledning och Scrum

Traditionell projektledning och Scrum Institutionen för informatik Jämförelse av roller inom olika projekt: Traditionell projektledning och Scrum Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: juni 2009 Författare: Johan

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Två projekt, en teori

Två projekt, en teori Två projekt, en teori Linda Sjöblom & Victor Stenström Högskolan på Åland serienummer 38/2014 Hospitality Management Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter A study in agile project management at a content agency problems and possibilities Matilda Johansson Me1501 Examensarbete för

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer