Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete"

Transkript

1 Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete Att utreda forska och rapportera 1. Forsknings- och utredningsarbete kan beskrivas som en forskningsprocess. Vilka delprocesser finns i en forskningsprocess? (5) Frågeställning, Planering/infosökning, Teori, Empiri, Analys och Reflektioner. Beskriv två valfria delprocesser mer utförligt. Inkludera dess roll, om det är något särskilt som är viktigt att tänka på, etc. (3) * Frågeställning: Det är där man kommer fram till vilket problem man har och det gäller att ha en konkret, tydlig och korrekt frågeställning för att kunna fortsätta med arbetet. Innan man färdigställer frågeställningen ska man tänka på att resonera, ta olika vinklar, problematisera och undvika köksresonemang. Då blir frågeställningen bra. * Planering/infosökning: I stora drag går planering/infosökning ut på att planera och söka upp vilken forskning eller utredning som redan har gjorts inom ämnet och vad dessa har kommit fram till. Många börjar med att planera alldeles för sent och då blir arbetet lidande. Till att börja med så kan man ställa en rad planeringsfrågor och svara på dessa. Exempelvis: Vilka frågor ska undersökningen besvara? Vilka ska läsa utredningen och använda resultaten? Vilka frågor ska den inte behandla? Vad vill jag med undersökningen? Hur tänker jag gå till väga med arbetet? Vilken information finns redan att tillgå? Hur ska jag hitta mer information? Hur kan vi skapa, tillämpa och pröva nya lösningsidéer? Då får man en bra grund att stå och man vet hur arbetet ska utföras. * Teori: Teori är den vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet som redan finns dokumenterad. Man kan hitta teori i den egna kurslitteraturen exempelvis. Ofta så går gruppen som håller på med arbetet snabbt in på enkäter och intervjuer utan att ha någon teoretisk bakgrund och de vet således inte vilka frågor som redan finns besvarade eller någon bakgrundskunskap över huvud taget. I teoriprocessen ska man också reda ut vilka begrepp och modeller som är centrala för undersökningen så att man inte gör något som inte redan gjorts. * Empiri: Empiri är den data som man har samlat in genom sin metod. Exempelvis intervjuer, enkäter och mätningar av olika slag. Ny empirisk data skapas hela tiden då världen runt omkring oss förändras. Empirisk data är en färskvara. Det är viktigt att ha en bra teori och metod för att den empiriska datan ska bli så relevant och bra som möjligt. * Analys och reflektioner: Här gäller det att fördjupa kunskapen och att knyta ihop forskningsfrågorna man ställt genom teorin med den empiriska data man har fått in genom sina metoder. Analys och reflektioner kan man göra fortlöpande med det andra och inte bara att spara det till sist. I slutet kan man istället jämföra olik empirisk data med varandra. Ett väl genomfört forskningsprojekt knyter ihop alla delprocesser på ett bra sätt så att man kan dra godtagbara slutsatser i forskningen. Analys och reflektion är oftast det mest tidskrävande i projektet. 2. Vad är skillnaden mellan att forska och att utreda? (1) En forskning tar fram nya svar och ny kunskap medan en utredning diskuterar redan känd kunskap. 3. Vilka krav har man på kunskap för att kunna kalla den vetenskaplig? Nämn minst 3. * Den har godtagbara referenser och källhänvisningar. * Validiteten och reliabiliteten är hög. * Att syftet har ett samband med de andra delarna i en rapport. * Man söker, anpassar eller skapar olika angreppssätt för att beskriva områden, förklara, förstå, förutsäga händelser, eller för att ge vägledning åt beslut.

2 * Man utvecklar och bedömer de olika angreppssätt med hänsyn till bland annat resurser (tid, pengar, egna kunskaper, färdigheter, m.m.), metodkrav (validitet, reliabilitet, objektivitet, etc), användningssituation (Vem ska använda undersökningen till vad?). * Man söker material och värderar insamlad information. * Man analyserar resultat och drar slutsatser. * Man presenterar problem, angreppssätt, och resultat i skrift eller på annat lämpligt sätt. 4. Vad innebär begreppet problematisering när man står inför ett forskningsarbete? Problematisering innebär helt enkelt att man ställer sig frågande inför olika förhållanden. När någon ifrågasätter ett resultat utav undersökningen (exempelvis Varför upplevs belysningsstyrkan så låg i den aktuella lokalen?) så uppstår en problematisering. Problematisering innebär att man ser en frågeställning utifrån intressenternas perspektiv. 5. Din chef vill att du ska genomföra ett större utredningsuppdrag. Du vet att du behöver ha ett direktiv. Ge exempel på fem frågor som måste hanteras för att få ett tydligt direktiv. * Hur ser direktiven ut? Är de entydiga och fullständiga? * Kan jag acceptera att arbeta med de avgränsningar som direktiven ger? Vilka resurser har jag? * När ska undersökningen och rapporten vara färdig? * Hur ska jag presentera det? Skriftligt eller muntligt? * Är syftet klart? Är direktiven tillräckliga? * Är vi överens om direktiven? * Uppfattar vi direktiven på samma sätt? 6. Andras arbete ska hanteras enligt vissa regler i en vetenskaplig rapport. Hur kan det göras? (2p) Man kan opponera och kritiskt granska andras arbete med en oppositionsmall. Vara djävulens advokat. Varför ska det göras? (2p) Man kan göra detta för att hjälpa författarna att göra rapporten bättre (innehållsmässigt, metod, validitet, etc), för att träna sig själv i rapportläsning, och för att kunna sprida kännedom om rapportens innehåll. 7. Du läser en artikel i en tidning om något som intresserar dig. Hur vet du om du kan lita på innehållet i artikeln? Redogör för hur du kommer fram till ditt svar. Det beror på i vilken tidning man läser det. Är det någon nyhetsblaska så som aftonbladet så får du nog fråga författaren om källor. Är det däremot i en vetenskaplig tidskrift så är möjligheten till att artikeln är pålitlig ganska stor. Det måste alltid finnas en källa för att man i minsta grad ska kunna lita på artikeln. 8. (Textutdrag och faktaruta om en viss bok) Antag att du har skriver om just mål och att du vill använda dig av ovanstående text. Använd informationen från faktarutan och använd Harvardmodellen. Hur skulle en hänvisning till meningen i texten (inne i rapporten)se ut? Namn (år) skriver......text (Namn, år) Hur skulle källan återges i källförteckningen? Efternamn, första bokstaven i förnamn. (utgivningsår). Titel. Utgivningsort: Utgivare.

3 Hur skulle ett citat av den sista meningen se ut? Citat med citationstecken (namn, år, sida/kapitel). Längre citat än 40 ord ska ha ett indrag på 1,3 cm eller fem mellanslag. 9. Vid insamling av data kan flera olika former väljas. Du har bestämt dig för att använda muntliga intervjuer i en undersökning, ge några exempel (2 av varje) på för och nackdelar med detta sätt att samla in data. Fördelar: Man får seriösa och väl utformade svar, det är lätt att ställa följdfrågor, intervjuer har man oftast med folk som är insatta i ämnet, kan användas för komplicerade frågor, personligt, kroppsspråk. Nackdelar: Tar ofta lång tid att genomföra, dyrt med resor, man kan påverka svaren med sitt kroppsspråk och ordval, det kan vara svårt att ställa känsliga frågor då det inte finns någon anonymitet. 10. Vid insamling av empiriska data kan flera olika former väljas. Du har inte riktigt bestämt dig för om du ska ha personliga intervjuer i ditt projekt eller om du skall skicka ut en enkät via brev. Beskriv för- respektive nackdelar med dessa båda former för datainsamling. *Intervjuer: Se svar på fråga 9. *Fördelar med postenkäter: Användbart för frågor med långa svarsalternativ, låga kostnader, inga intervjueffekter (exempelvis om man påverkar svaren med kroppsspråk), känsliga frågor kan ställas då enkätsvararen är anonym, kan visa bilder och skalor. *Nackdelar med postenkäter: Insamlingen tar oftast lång tid, det blir ofta låg svarsfrekvens även om det kan utökas med uppföljning, svarssituationen är okontrollerad och man vet inte vem som svarat, det är svårt att följa upp frågor. 11. När man t.ex gör en utredning använder man vanligtvis resultat från andra källor. Hur visar man det i rapporten? Med citat, referenser och källförteckningar. 12. När du redovisar ett vetenskapligt arbete skall du inte bara redovisa ditt resultat utan också hur du kommit fram till det, vilka metoder som används mm. Förklara varför det är viktigt. Att redovisa metoden är viktigt för att läsaren ska förstå hur man nått resultaten, och för att han ska kunna avgöra om metodvalet är relevant och effektivt med hänsyn till teorin och syftet. 13. I vetenskapen använder man modeller. Ge exempel på tre olika typer av modeller. (1) Schematiska modeller, matematiska modeller, verbala modeller. Vilka krav ställer vi på modeller för att de ska vara bra? (2) * Robust (Modellen ska fungera i olika miljöer och vara användbar för olika organisationer). * Täckning/precision (Modellen ska täcka det område, de frågor och problem som man valt att studera. Men man vill inte att modellen tar upp frågor som ligger utanför intresseområdet). * Konsistent/komplementär (Modellen ska vara konsistent mot innehållet i andra modeller som vi använder inom problemområdet. Alltså inte att de står emot varandra om man behöver använda flera olika modeller. Man vill att de ska komplettera varandra). * Illustrerande (Modellen ska ge överblick över centrala frågor. Det är ett slags kommunikationsverktyg). * Konkret (Modellen ska hjälpa till att förtydliga vad det hela handlar om).

4 * Legitim (Modellen ska vara legitim för att underlätta samordning och öka handlingsberedskapen för undersökningen). * Hanterbar (Modellen ska vara enkel att förstå och hantera så att man snabbt och billigt ska kunna prova hur olika handlingsalternativ fungerar utan att rent praktiskt behöva genomföra dem). 14. Förklara begreppen: Empiri (1) Data som samlats in genom olika metoder. Exempelvis kvalitativa (intervjuer), kvantitativa (enkäter) och övriga (mätningar). Empiri är en färskvara och är inte alltid aktuell då världen förändras hela tiden. Teori (1) Teori är den vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet som redan finns dokumenterad. Teori finns i exempelvis kurslitteratur eller vetenskapliga databaser och tidskrifter. Relevans (1) Man ska kunna koppla texten till ämnet för att se att texten ger något till rapporten för det ämne man skriver om. Reliabilitet (1) Reliable på engelska är pålitlig. Reliabiliteten är alltså hur pålitliga svaren är. Skulle andra komma fram till samma resultat om undersökningen gjorts igen, på samma sätt? En metod eller angreppssätt bör alltså vara oberoende för vem som gör undersökningen för att ha hög reliabilitet. Validitet (1) Valid på engelska är giltig. Validiteten är alltså hur giltiga svaren och metoden är till undersökningen. Ett busskort har ju hög validitet på en buss, men låg validitet i en taxi. 15. Hur samverkar empiri och teori med varandra (2) En teori är vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet som redan finns dokumenterad. För att få teorin så måste man ha empiri vilket man får genom att samla in data och undersöka. En ny teori ersätter en annan. En teori är det mest sannolika man kan ha i modern vetenskap, och den får man utav aktuell empirisk data. Arbeta i projekt 16. Projekt är en vanlig arbetsform idag, såväl i skolan som i arbetslivet. Vad är det som kännetecknar ett projekt? (2) Allting kan egentligen vara ett projekt. Till och med så vardagliga saker som att gå på toa eller att bädda sängen. Ett projekt har ett avgränsat mål, en avgränsad tid, en avgränsad budget, kräver kompetenser, är en tillfällig organisation, och en unik uppgift. Vilka fördelar finns med denna arbetsform? Ange och argumentera för de två främsta fördelarna. (4) * En projektorganisation kan bidra till att maximera organisationens resurser och stimulera till ständiga förbättringar. * Kraven på de kontinuerliga effektiviseringarna av verksamheten gör projekt användbara för organisationsutveckling. * Projekt är ett medel för avancerad produktutveckling. Det är ett sätt att påskynda utvecklingsprocessen och att snabbare nå ut på marknaden. * Projektgruppen samlar en bred och framför allt en skräddarsydd kompetens i den tillfälliga projektorganisationen genom att plocka in just de experter som behövs.

5 Vilka utmaningar medför denna arbetsform? Ange och argumentera för de två främsta utmaningarna. (4) * Ju större projekt, desto fler personer är inblandade. Och då finns det också fler olika åsikter att behandla. Detta leder till mycket mer administration med möten, protokoll, etc. Ska man tillfredsställa allas behov är det lätt att det går dåligt och exempelvis budgeten spräcks eller tidgränsen överskrids. * Det kan uppkomma konflikter med underliggande linjeorganisationer då projektorganisationen har plockat in de bästa experterna ifrån varje område och de kan behövas inom sina respektive linjeorganisationer istället. Även om linjeorganisationerna vet att projektet leder till något bra så kan problem uppkomma i respektive avdelningar när experterna är borta. Ge exempel på två olika kategorier av projekt. Beskriv vad de innebär. (1) * Forskningsprojekt: Ett forskningsprojekt är en sökande typ av projekt med ganska lösa (eller långa) begränsningar inom tidsramarna. Projektgruppen får själva ansöka om resurser och fastställa målen för projektet, även om dessa ofta är lite oklara och ligger mer på ett övergripande plan. * Utredningsprojekt: Liksom forskningsprojekt är utredningsprojekt en typ utav sökande projekt. Men denna typ är mer problemorienterade. Tidsramarna är inte lika stora och denna typ av projekt används till att utreda saker och ting och inte komma med en massa ny teorier. * Utvecklingsprojekt: Detta är en typ utav visionära och framåtsiktande projekt som ofta förknippas med att den ordinarie verksamheten och organisationen ska ta fram en ny produkt. Denna typ av projekt kräver många olika kompetenser och är väldigt etappindelad i sin planering. Det vill säga att man har många olika mål som ska uppfyllas på många olika tidspunkter. * Förändringsprojekt: Dessa projekt baserar sig på ett problem eller någon slags ineffektivitet. Målet är att visionärt få en lösning på problemet och öka effektiviteten. 17. Redogör för skillnaderna mellan resultatmål och effektmål. Formulera exempel på dessa målnivåer utifrån exemplet ovan (Text). Resultatmålen är de enklaste målen att beskriva. De är konkreta mål som bryts ner och dokumenteras. Resultatmålen blir svaret på frågan Vad ska resultatet av projektet bli?. Effektmålen är svaret på frågan Varför görs projektet och vad för effekter vill ni att det ska få? Man kan jämföra dessa båda med projektet om att gå på toa: Resultatmålet är att tömma tarmarna. Effektmålet är att man ska slippa att få ont i magen och kortfattat må lite bättre. Om vi inte gör projektet så får vi ju ont i magen och mår inte så bra. 18. Du ska dra igång ett nytt projekt och håller på att lägga upp arbetet. Vilka faser ska du dela upp projektet i? (2) Definitionsfas, planeringsfas, utförandefas och slutfas. Ett av dokumenten som skall tas fram i den första fasen är kravspecifikation, vad är syftet med den och vad bör den innehålla. (4) Syftar till att exakt ta reda på vad som ska uppnås (Effekt och resultat). Under behovsanalysen kommer det successivt visa sig vilka resurser, kompetenser och tidsramar som behövs för att ta fram den lösning så att kunden är nöjd. Det andra dokumenten som också skall tas fram i den första fasen är projektdefinition, vad är syftet med den och vad bör den innehålla. (4) Syftet är att redan från projekts början lägga grunden för en successivt allt mer detaljerad och noggrann planering. Man kan säga att syftet med projektdefinitionen är att skapa förståelse för uppgiften, skapa överblick, skapa ett första underlag för planering och uppföljning, skapa en överblick vilka resurser som behövs och att skapa underlag för projektorganisationen. Den bör innehålla projektets definition och målformulering, organisation av projektets resurser (gruppstruktur, huvudansvar och materialanvändning), vilka utvecklingsfaser som projektet ska genomgå och en tidsplan för projektet med identifiering av huvuduppgifter samt resurser.

6 Vad innebär begreppet milstolpe och varför är det viktigt att lägga in milstolpar i sitt projekt? (2) En milstolpe i ett projekt är när en utav projektets faser är uppnådd. Det är alltså milstolparna och inte ett datum i kalendern som avgör om en fas är klar eller inte. Att ha milstolpar i ett projekt är viktigt för att man noga ska kunna tänka igenom de delar som projektet måste ta sig igenom för att nå slutmålen. En bra milstolpe måste vara av betydelse, synlig för alla och mätbar. Exempelvis en dokumentmilstolpe är en milstolpe som innebär att ett viktigt dokument har blivit färdigt och godkänt. 19. Den generella projektmodellen innehåller fyra faser. Beskriv: vad som skall göras i respektive fas vilka dokument som kommer fram som resultat av respektive fas syftet med respektive dokument a) Definitionsfasen (4) * I denna fasen ska man ta reda på vad problemet är, vad som ska uppnås och vilka resurser, kompetenser samt tidsramar som kommer att behövas för att göra kunde nöjd. Man ska även skriva kontrakt. * Dokumenten som kommer fram i denna fasen är Kravspecifikation och projektdefinition. * Syftet med Kravspecifikation är att ta reda på exakt vilka krav som ställs på projektet. Syftet med projektdefinitionen är att lägga grunden för en successivt allt mer detaljerad och noggrann planering. Man kan säga att syftet med projektdefinitionen är att skapa förståelse för uppgiften, skapa överblick, skapa ett första underlag för planering och uppföljning, skapa en överblick vilka resurser som behövs och att skapa underlag för projektorganisationen. b) Planeringsfasen (4) * I denna fasen ska man ta reda på hur problemen ska lösas och målen ska uppnås. Man ska analysera vilka lösningar på problemen, vilka delproblem det finns, hur de hänger samman och i vilken ordning de ska utföras. Vem tar ansvar för vad, vilken konstruktionsmetod ska användas och vilka algoritmer ska ingå i lösningen? * Dokumenten som kommer fram i denna fasen är olika ritningar, specifikationer, WBS, PERT och Gantt. * Syftet med ritningar är att få en bra planlösning och en korrekt överblick som funkar i praktiken. Man måste ha någon form av mall och det sköter ritningarna bra. Syftet med specifikationer är att se om det är något specifikt man behöver tänka på. Syftet med WBS (Work breakdown structure) är att bryta ner arbetet i så många olika delar som möjligt för att se vad som hör hemma vart. Exempelvis ett projekt om att laga mat (i detta fall en hamburgertallrik).

7 Syftet med PERT är samverka med WBS:en och se hur lång tid olika uppgifter tar och i vilken ordning uppgifter ska genomföras. Nedan finns ett PERT-system där A (laga hamburgertallrik), B (steka hamburgare), C (värm strips i ugnen), D (kyl drycken), E (krydda hamburgare), F (lägg i is i drycken), G (lägg ihop hamburgare och strips på samma tallrik), H (häll upp drycken), I (servera). Syftet med Gantt är att göra en tidsaxel efter PERT-schemat. Det gör Gantt-schemat idealiskt för uppföljning av hur de olika uppgifterna slutförs. Parallelt med den planerade utvecklingen kan man lägga in tidsstaplar på den faktiska utvecklingen. På så vis ser man om arbetet följer tidsplanen. c) Utförandefasen (2) * I utförandefasen ska man utföra projektet och arbeta praktiskt för att nå sitt mål. Utförandefasen är en realisering av planerna och ritningarna med en fastställd specifikation på

8 Vad? och en mer detaljerad plan på Hur?. Denna fasen varierar så klart mellan olika projekt ganska kraftigt. * I denna fasen dyker inga dokument upp. * I denna fasen dyker inga dokument upp. Man kan dock gå tillbaks och kolla hur det har gått gentemot hur det planerades. d) Utvärderingsfasen (2) * I utvärderingsfasen ska man utvärdera resultatet och jämföra med det utlovade. Man ska också utvärdera och sammanställa alla de erfarenheter som alla i gruppen fått under projektet. Dessa utvärderingar är väldigt värdefulla när man står inför ett framtida projekt så att man kan förbättra sitt arbete. * I denna fasen dyker dokumenten Testprotokoll och Projekthistorik upp. * Syftet med testprotokoll är att se hur resultaten fungerar i praktiken och utvärdera därefter. Syftet med projekthistorik är att man senare ska kunna gå tillbaks och kolla vad som gjordes rätt respektive fel för att man ska kunna förbättra framtida projekt. 20. Ett projektarbete innebär ofta att man skapar en tillfällig organisation. Denna tillfälliga organisation har både fördelar och nackdelar, vilka? Ge minst 2 exempel på för- respektive nackdelar. Se uppgift Du står inför att planera projektet och får frågan om ett antal projektverktyg. Vad är en WBS? (2) Åskådliggör Se uppgift 19. Vad är ett PERT-schema? (2) Åskådliggör Se uppgift 19. Vad innebär den kritiska vägen (linjen?) (1) Åskådliggör Den kritiska vägen är den tid som tar längst av alla ifrån start till slut. Det är alltså den som bestämmer hur lång tid projektet kommer att ta. Som projektledare ska man alltid hålla ett öga på hur arbetet med den kritiska vägen går. Blir det försenat så blir ju hela projektet försenat. Nedan syns den kritiska vägen på PERT-schemat jag använde i uppgift 19. Eftersom det tar längst tid att frysa vatten till is får dryckesvägen ta längst tid.

9 22. VAD och HUR spåret i den dubbelsidiga pilen, dvs innehållet och processen i ett projekt har båda stor betydelse för projektets resultat. Förklara vad dessa båda spår innebär. (3) De båda spåren är Process (Hur?) och Innehåll (Vad?). * Process kan sägas handla om att se till att de personliga olikheterna inte är ett hinder för projektmedlemmarna att bidra med sina professionella olikheter, utan är istället ett sätt att komplettera varandra. Process är alltså hur de olika gruppmedlemmarna är till sättet. Exempelvis vilken attityd, motivation, självinsikt, relation, kultur, sociala, ledartyp, de är. Process är hur projektet ska utföras. * Innehåll är och andra sidan vad som ska göras. De är lätt att lockas att lösa problemen direkt utan att ta reda på vad det är för figurer man jobbar tillsammans med. Dessa problem är konkreta och anknyter direkt till medlemmars professionella specialiteter. Innehåll innehåller struktur, kompetens, dokument, teknologi, strategi, planering, etc. Hur påverkar de resultatet av projektet? (3) Att ha både en fungerande process och innehåll ger projektgruppen ett kraftigt försprång gentemot konkurrenter eller andra enkelspåriga grupper. De båda spåren kompletterar varandra. Arbetsmiljön blir bättre och projektets resultat kommer också att påverkas till det bättre. Slarvar man med processen så kommer inte de olika personligheterna att komplettera varandra, utan istället drar de ner varandra. 23. Vad är Johari fönster och vad är poängen med själva modellen? Joharifönster är en modell som används för att kunna se vår självkännedom inom de rutor som andra vet (eller inte vet) om mig, och det jag vet (eller inte vet) om mig själv. Man skapar helt enkelt en större självkännedom om mig själv. Detta är ett väldigt bra sätt att få oss själva att passa in bättre i grupper och på så vis få gruppen att fungera bättre. Ett joharifönster delas in i fyra rutor. * Den första rutan är Arenan (vad jag vet om mig själv, vad andra vet om mig) och det är det offentliga som är vida känt för alla man umgås med. Där placeras saker som man gärna berättar om och saker som man gärna tar emot kritik om. * Den andra rutan är Fasaden (vad jag vet om mig själv, vad andra inte vet om mig) och den rutan innehåller mina hemligheter och sådant som jag inte vill dela med andra. Ofta pinsamheter eller starka åsikter om diverse. Med tiden och ökat självförtroende så minskar fasaden normalt av sig självt. Genom att sänka fasaden visar man andra även tillit. * Den tredje rutan är Det blinda (vad jag inte vet om mig själv, vad andra vet om mig) och den rutan innehåller hur jag uppfattas utav andra utan att jag vet om det. Det kan röra sig om kroppshållning, tonlägen eller ansiktsuttryck. Ofta är denna biten lite skrämmande. * Den sista rutan är Det okända (vad jag inte vet om mig själv, vad andra inte vet om mig) och den rutan innehåller saker som fortfarande är okända. Det kan röra sig om dolda talanger, eller kan dyka upp när man står inför pressade situationer. Här kan även traumatiska händelser finnas som vi omedvetet (eller medvetet) stoppat undan.

10 24. Som projektledare har du ansvar för den dagliga ledningen av projektet och du är ansvarig för projektgruppens arbete. Ange mer specifikt vilka roller du som projektledaren behöver fylla. En projektledare måste så klart vara kunnig inom sitt område men bör också ha en rad andra goda egenskaper. Sätter man bara sina goda egenskaper i centrum så uppfattas man som en slags supermänniska, vilket man inte alls är. Det finns tre typer utav huvudroller man kan ha som projektledare och man bör uppfylla alla av dessa. De är interpersonella, informatörer, och beslutande. * De interpersonella rollerna är lagledare (håller samman gruppen och får den att samarbeta effektivt), ambassadör (ser till att gruppen är förankrad i omgivningen. Exempelvis förhållandet med linjen, kunden och ledningen), och ceremoniell ledare (representerar gruppen offentligt genom att synas i media, hålla tal, etc). * De informativa rollerna är lyssnare (man lyssnar på vad gruppen har att säga och tar till sig detta, inte bara arbetsmässigt utan även personligt), informatör (man ser till att relevant information hamnar hos rätt person inom projektet), och talesman (man informerar utåt. Exempelvis till ledningen inom organisationen, uppdragsgivarna, användarna och media). * De beslutande rollerna är visionär (man blickar in i områden som angränsar till projektet för att se om det finns ny teknologi, nya marknader, hotbilder), problemfixare (man tar hand om oförutsedda problem som dyker upp. Exempelvis lokalproblem, medlemmar i projektgruppen mår dåligt eller blir sjuka, budgetbantning och konflikter), resursfördelare (man bestämmer vem som ska göra vad och vilka resurser som ska avsättas för olika uppgifter), och förhandlare (man kommer överens med kunden om vad som ska lösas men förhandlar även inom gruppen om arbetsfördelningar och liknande. Även förhandlingar inom den egna organisationen är viktiga om exempelvis ekonomiska anslag, lokaltilldelning, utlåning av personal, etc). 25. Ett företag har gjort en stor omorganisation och nya grupper har bildats. Beskriv de olika faserna i FIRO-modellen, vad som kännetecknar dem, vilken ordning kommer faserna i (rita gärna figur) (5) Det finns fem faser. De är tillhörhandefasen, gemytlighetsfasen, rollsökningsfasen, idyllfasen och samhörighets-/öppenhetsfasen.

11 * Tillhörandefasen innebär att om man är i en ny grupp så vill man ta reda på svaren till olika frågor, exempelvis Får och vill jag tillhöra gruppen? Kan jag acceptera dem andra? Är ledningen kompetent? Man kollar alltså av gruppen, om man känner sig hemma eller inte. * Gemytlighetsfasen innebär en kortare paus av konfliktlöshet, kraftsamling och lugn. För gemytlighetsfasen föregås normalt av en urladdning där medlemskapet avgörs varefter gruppen kan vila i att gruppen äntligen kastar loss. * Rollsökningsfasen innebär att man har accepterat sitt tillhörande i gruppen och väl där blir det en slags rollsökning. Vilken roll vill jag ha? Vem blir gruppens bitch? Vem blir gruppens nörd? * Idyllfasen är, liksom gemytlighetsfasen, en kort paus där man samlar sig lite och det är lugnt. * Samhörighets-/öppenhetsfasen är där de flesta konflikter är lösta och gruppen präglas av en stark känsla av tillfredsställelse. Man knyter ihop säcken och bekräftar att så här är våran grupp. Nya problem löses direkt när de uppstår och den mesta energin läggs på arbete. Det finns även andra modeller som Schutz har gjort. Till exempel MHA (Makt, handledning, auktoritet) och FIRO-B (FIRO Beteende). I den sistnämnda kan man se hur mycket kontroll (finns även Tillhöra som är före, och Öppenhet som är efter Kontroll), till exempel, som man har uttryckligen velat ha gentemot hur mycket man har fått. Vilket ledarskap är bra att tillämpa i de olika faserna (de 3 större faserna)? (2) * I tillhörandefasen är det viktigt med tydlighet och struktur. Det sker en acceptans i gruppen om vad det är man ska göra. * I rollsökningsfasen behövs en stödjande funktion. * I samhörighetsfasen kan ansvaret delas. 26. Thomas & Killmans CMI innebär ett antal olika konflikthanteringsstilar. Vilka är dessa stilar och vad skulle respektive stil innebära rent konkret för ditt agerande i en situation där gruppens arbete bromsas pga av en konflikt mellan två medlemmar. De två är inte överens om vad som ska vara med i rapporten. Det finns olika konflikthanteringsstilar och de lyder kämpa, undvika, mildra, samarbeta och kompromissa. * Kämpa: En vinner, en förlorar. Använder man denna stilen så är det allt eller inget i fokus. Under konflikten försöker parterna att övertyga varandra om att deras behov är viktigast eller att deras lösningar är bäst, på den andres bekostnad så klart. Det kan vara bra att tillämpa denna stilen om det är någon form av kris eller nödläge. Akuta ställningstaganden. * Undvika: Man agerar konflikträdd och smiter eller ger sig direkt. Typiskt är att konflikten inte blir löst utan kan dyka upp vid ett senare tillfälle. Och då som en ännu större konflikt.

12 * Mildra: Väldigt lik undvika. Den stora skillnaden här är att båda parter är medvetna om konflikten men man glider ur konflikten innan den egentligen brutit ut. I undvika ger man sig direkt och den andra parten är kanske inte ens medveten om att det finns en konflikt. * Samarbeta: Man gemensamt diskuterar behoven och kommer lugnt och sansat fram till vad som blir bäst. Bägge tar ansvar för sina egna behov, men är ändå villiga att hitta en gemensam lösning. * Kompromissa: Kohandel. Om du får det här så får jag det här? Capish? När man inte kommer överens genom att samarbeta så övergår konflikten till att kompromissa. 27. Åskådliggör och förklara en projekttriangel En projekttriangel visar att ett projekt kan ha olika tyngdpunkter. Vissa fokuserar på att lägga mer fokus på att klara av tidsplanen, andra fokuserar på budget. Ett projekt är lyckat när alla krav i projekttriangeln uppfylls. Även om det är mer relevant ifall kunden är nöjd eller ej. Antiplagieringsguiden Övnings- och testfrågorna

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

Checklistor för riskidentifiering

Checklistor för riskidentifiering Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist Agenda 2015-08-27 Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt 1 Normer och regler Normer och regler Marie Ahlqvist Projekt som arbetsform Olika typer av projekt Ställer olika

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Projektgruppens utveckling

Projektgruppens utveckling Projektgruppens utveckling Sida 1 Om projektgruppens utveckling En grupp med ett gemensamt mål genomgår huvudfaserna osäkerhet, rollsökning och mognad. Mellan huvudfaserna finns de konfliktlösa övergångsfaserna

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

POLITIK och DEBATT svenska + SO

POLITIK och DEBATT svenska + SO POLITIK och DEBATT svenska + SO Vad ska vi göra? Vi ska ihop med SO:n lära oss om allianser och olika politiska partier. Vi ska även lära oss att argumentera muntligt och skriftligt. Hur? Jo, genom att

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Kunskap, vetenskap och forskning

Kunskap, vetenskap och forskning Kunskap, vetenskap och forskning Vad är kunskap? Vi behöver goda kunskaper för att beskriva, förklara och förutsäga händelser Viktigt att kunna göra i vardagslivet (få mening och ordning i det som sker

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk.

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk. b2 Nivå B2 Level B2 Språk: Kan mycket bra Kan bra Kan ganska bra Kan inte så bra Lyssna Markera med pilar för varje alternativ. Om 3/4 av pilarna pekar eller i en färdighet har du nått upp till denna nivå.

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Modul 2. Förstå engagemang & åtgärdsstrategier. Arbetsbok

Modul 2. Förstå engagemang & åtgärdsstrategier. Arbetsbok Modul 2 Förstå engagemang & åtgärdsstrategier Arbetsbok Detta projekt medfinansieras av Europeiska kommissionen. Denna publikation är uteslutande författarens ansvar. Europeiska kommissionen ansvarar inte

Läs mer

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 PROJEKTARBETE Projekt handlar om hur tillfälliga organisationer hanteras så att RÄTT PROBLEM löses på RÄTT SÄTT vid RÄTT TIDPUNKT 1 Olika sorters

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom naturvetenskapsprogrammet naturvetenskap

Exempel på gymnasiearbete inom naturvetenskapsprogrammet naturvetenskap Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom naturvetenskapsprogrammet naturvetenskap Mpemba-effekten Elevens idé Rana ska utföra sitt gymnasiearbete i grupp tillsammans med

Läs mer

PEOPLE TEST 360. Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar

PEOPLE TEST 360. Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar PEOPLE TEST 360 Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar Prestanda PT360 mäter fokuspersonens prestanda på fem ledningsmässiga ansvarsområden. ens resultat jämförs med egen prestanda

Läs mer

Observationsprotokoll för lektionsbesök

Observationsprotokoll för lektionsbesök Observationsprotokoll för lektionsbesök Datum och tidpunkt för observationen: Observerad lärare: Skola: Antal närvarande elever i klassen/gruppen: Årskurs/årskurser: Lektionens ämne: Lektionens huvudsakliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Gruppsammansättning inom PU-processen

Gruppsammansättning inom PU-processen Gruppsammansättning inom PU-processen KPP306 Produkt- och processutveckling Christoffer Löfstrand 4/10/2012 Handledare: Rolf Lövgren Ett delmoment I kursen KPP306 Process- och Produktutveckling är att

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Det jag hör glömmer jag det jag ser minns jag det jag gör kan jag. Kinesiskt ordspråk

Det jag hör glömmer jag det jag ser minns jag det jag gör kan jag. Kinesiskt ordspråk Det jag hör glömmer jag det jag ser minns jag det jag gör kan jag. Kinesiskt ordspråk 1 Diskutera i Bi-kupa följande frågeställning i 2 minuter. Vad är viktigt i ledarskapet? 2 Att vara ledare innebär

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning Projektledning 1 Vad är ett projekt?? 2 Vad är ett projekt? PMIs definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Handledning Det didaktiska kontraktet. 19 september 2012

Handledning Det didaktiska kontraktet. 19 september 2012 Handledning Det didaktiska kontraktet 19 september 2012 Dagens teman Begreppsföreställning och begreppskunskap igen Handledning Det didaktiska kontraktet Begreppsföreställning och begreppsdefinition Begreppsföreställning

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Problem Sedan privatiseringen av landets apotek skedde för 3 år sedan är det många som hävdar att apoteken inte har utvecklats till det bättre,

Läs mer

Kvalitativa metoder II. 4.

Kvalitativa metoder II. 4. Kvalitativa metoder II. 4. Ann-Sofie Smeds-Nylund annssmed@abo.fi Åbo Akademi Strandgatan 2 65100 Vasa 9.11.2015 1 Kvalitet Etik God kvalitet och god etik vid kvalitativa studier KVALITET qualitas (lat)

Läs mer