Ett år kvar till valet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett år kvar till valet"

Transkript

1 Ett år kvar till valet Rapport från majoriteten i Landstinget i Uppsala län September 2005

2 Uppsala september 2005 Ett år kvar till valet Efter att ha haft majoriteten i landstingsfullmäktige under åren 1999 till 2002 fick socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet tillsammans ökat stöd i valet Vi kom därför överens om att tillsammans fortsätta ta ansvar för landstingets verksamhet. I september 2005 är det ett år kvar till nästa val. I den här rapporten har vi sammanställt vad vi har uppnått under de tre år som har gått av den nuvarande mandatperioden. Vi har granskat de beslut som har fattats, och jämfört våra resultat med de ambitioner och mål som vi ställde upp i vårt gemensamma program. Utgångspunkten för vårt samarbete är den politik som vi förde under mandatperioden mellan 1999 och 2002, och de program som våra tre partier gick till val på I dessa finns en betydande samstämmighet i synen på den generella välfärden. Vi vill vara ett värn för solidaritet och mot social nedrustning. Det svenska sjukvårdssystemet med skattefinansiering, lika tillgång till vård efter behov och en demokratisk styrning slår vi vakt om. Hälso- och sjukvården i Uppsala län har en hög kvalitet. Den vill vi fortsätta att utveckla. Patientens ställning ska stärkas. Vi ser också att landstinget har en betydelsefull roll i den regionala utvecklingen. Det gäller både inom länet, i Mälardalen och i sjukvårdsregionen. I oktober 2002 enades vi kring ett omfattande och konkret majoritetsprogram, med sju övergripande åtaganden: - En förbättrad folkhälsa. - Ökad tillgänglighet i vården. - Personalen i centrum! - Inom landstinget ska alla vara delaktiga i utvecklingen. - Akademiska sjukhuset ska fortsätta vara ett av landets bästa universitetssjukhus. - Landstingets ekonomi ska vara i balans. - Landstinget ska spela en aktiv roll i den regionala utvecklingen. Vårt samarbete har fungerat bra. Tillsammans har vi tagit debatten i landstingsfullmäktige och drivit igenom satsningar på folkhälsa. Uppsala län är redan bäst i landet på tandhälsa, nu har vi lagt grunden för att få fler att sluta röka, minska missbruket av alkohol och droger och underlätta för människor att skaffa sig sunda levnadsvanor. Vi har gjort vården mer tillgänglig genom resurser till en länsövergripande, dygnet-runt öppen sjukvårdsrådgivning. Antalet hembesök har ökat. Vi har förbättrat jämställdheten genom att höja lönerna för sex kvinnodominerade yrkesgrupper. Sjukskrivningarna har minskat. Samverkan med andra landsting i vår region har lett fram till ett avtal om högspecialiserad vård som säkrar 900 arbetstillfällen och vårdvolymer värda drygt 400 miljoner kronor på Akademiska sjukhuset. Vi har tagit ett gemensamt ansvar för landstingets ekonomi. 1

3 Ett målmedvetet miljöarbete gör att all verksamhet vid Landstinget i Uppsala län kommer att miljöcertifieras vid årsskiftet. Bara ett annat landsting i landet har hittills klarat att göra sin verksamhet så hållbar. Satsningar på bättre kommunikationer stärker utvecklingen i länet. Nästa år förlängs Upptåget till Gävle och Upplandspendeln börjar rulla mellan Upplands Väsby och Uppsala. Ett år innan valet har vi anledning att vara stolta över mycket. Samtidigt måste vi konstatera att många svåra utmaningar återstår. Resultaten från landstingets omfattande Liv & hälsaundersökningar visar att det behövs ytterligare resurser till folkhälsoarbetet för att möta ökande alkoholmissbruk och övervikt. Många människor upplever fortfarande att det är svårt att nå sin husläkare eller vårdcentral, och väntetiden till en del behandlingar och operationer är onödigt långa. Det finns inga enkla lösningar. Det förändringsarbete som har börjat ge resultat måste fortsätta. Jämställdheten har ökat, men det förekommer fortfarande osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Landstinget måste vara en bra arbetsgivare för att klara vården i framtiden. Upplands tillväxt och utveckling kräver ytterligare investeringar i länets kommunikationer. Med ett år kvar till landstingsvalet 2006 har alternativen klarnat i sjukvårdspolitiken. Det är bra. Valet kommer att stå mellan en fortsatt behovsstyrd, solidarisk sjukvård eller en högerledd marknadsorientering av sjukvården. Valet kommer att stå mellan en hälso- och sjukvård som satsar på förebyggande insatser och folkhälsa eller en högerledd sjukvård som ser hälsan som enbart en privatsak. Valet kommer att stå mellan en rödgrön majoritet som värnar vårdens resurser och utveckling eller en moderatstyrd pakt som söker makten utan att redovisa hur den ska användas. Mats O Karlsson, socialdemokraterna Sören Bergkvist, vänsterpartiet Lena Rönnberg, socialdemokraterna Johan Edstav, miljöpartiet 2

4 Innehåll Folkhälsan har prioriterats...4 men ny statistik oroar...5 Tillgängligheten har ökat...7 men väntetiderna måste förkortas ytterligare...9 Arbetsmiljön har förbättrats och sjukskrivningarna har minskat...10 men risken för personalbrist i framtiden är inte avvärjd...12 Delaktigheten har ökat...13 men fler måste få möjlighet att diskutera vårdens svåra val...13 Akademiska sjukhuset är i världsklass...14 men samverkan med andra delar av vården måste förbättras Landstingets ekonomi är god...16 men det finns inget utrymme för skattesänkningar...17 Uppsala län har utvecklats...19 men resurser behövs till bättre kommunikationer och stärkt miljöarbete

5 Ett hälsofrämjande synsätt ska prägla hela landstingets verksamhet. Det är alltid bättre att förebygga ohälsa och sjukdom. Helhetssyn på människans livsmiljö och behov ska gälla inom landstinget och i samverkan med andra aktörer i folkhälsoarbetet. Ur Majoritetsprogrammet från oktober 2002 Folkhälsan har prioriterats I Uppsala län är rökning tre gånger vanligare bland lågutbildade än bland de med högre utbildning. Kvinnor med låga inkomster är de som är värst drabbade av psykisk ohälsa. En bra hälsa är kanske det viktigaste i livet. Det är inte acceptabelt att det finns så stora skillnader i hälsa mellan olika grupper. Särskilt som det går att göra något åt det. Det är utgångspunkten i vårt arbete för att förbättra folkhälsan i Uppsala län. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har tagit fram en omfattande folkhälsoplan för Landstinget i Uppsala län för åren 2004 till Folkhälsoplanen antogs av lanstingsfullmäktige i februari De konkreta målen handlar bland annat om att få fler att sluta röka, minska missbruket av alkohol och droger och underlätta för människor att skaffa sig sunda levnadsvanor. Folkhälsoarbetet tillförs också ökande resurser. De politiska länsdelsberedningarna har i samverkan med länets kommuner påbörjat arbetet med att ta fram lokala folkhälsoplaner, och har fördelat resurser till såväl kommuner som föreningar för att stödja projekt för en bättre folkhälsa. Landstingets sjuksköterskor, terapeuter och läkare möter stora delar av befolkningen i Uppsala län. De har nu fått i uppgift att prata om hälsa och livsstil med sina patienter. Undersökningar visar att en enkel fråga kan vara avgörande: Behöver du hjälp med att sluta röka? Dricker du för mycket? Ett exempel är Drick mindre -projektet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ett nytt, mer folkhälsoanknutet idrottspolitiskt program har tagits fram för åren 2004 till Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset i Uppsala är med i nätverket för Hälsofrämjande sjukhus. I april 2005 var Akademiska sjukhuset värd för en stor nationell konferens om hälsofrämjande sjukhus. Våra tre partier är öppna för komplementär medicin och alternativmedicin. Arbete med att inrätta ett centrum för icke-medikamentell behandling pågår. Forskningsresultat visar att friluftsliv och rörelse har positiva effekter på hälsan. Det finns bevis för att kontakt med naturen gör sjuka människor friskare snabbare. Landstinget har därför startat en förstudie vars mål är att se hur gröna terapier och behandlingsmetoder kan få en ökad användning. 4

6 Landstingets lokaler har blivit helt rökfria, och all arbetstid på landstinget är rökfri och 2004 genomförde vi Liv & hälsa, en omfattande undersökning om vuxna människors hälsa i Uppsala län personer i Uppsala län har svarat på frågor om livsstil och levnadsvillkor samt upplevelse av vården. Resultaten från Liv & hälsa-undersökningarna är ett viktigt underlag för folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet har särskilt inriktats på att förbättra barns och ungdomars hälsa och 2005 genomfördes Liv o hälsa Ung, i form av en enkät till elever i årskurserna sju, nio och gymnasiets årskurs två. Ett åtgärdsprogram mot övervikt och fetma bland barn och ungdomar har tagits fram. Hälsoäventyret, ett projekt för att öka ungdomars kunskaper om kropp och hälsa har permanentats öppnades ett lokalt Hälsoäventyr i Älvkarleby. Primärvården har fått i uppdrag att utveckla förebyggande och tidiga insatser för att förbättra barns och ungdomars hälsa, t.ex. inom barnhälsovården och på familjecentralerna. Den första familjecentralen öppnade i Sävja Ett särskilt vårdprogram om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har antagits. Det har lett till förbättrade och ökade insatser mot psykisk ohälsa hos barn. Bland annat har projektet Trappan som riktar sig till barn med psykiskt sjuka föräldrar permanentats. Vits-projektet har hjälpt uppemot tusen barn med neuropsykiatriska funktionshinder (t.ex. koncentrationsstörningar) och deras familjer genom att satsa på vardagsnära insatser och involvera hela barnets nätverk. Folkhälsoarbetet bedrivs i samarbete med en mängd andra aktörer. Bland annat har Hushållningssällskapet fått stöd för sitt projekt Smarta matval som syftar till att öka kunskapen hos småbarnsföräldrar och förskolepersonal om val av livsmedel för barn. Upplandsstiftelsen har fått stöd för projektet Skolklasser på vandring, som innehåller framtagande av undervisningsmaterial som gör det möjligt att förlägga mer undervisning utomhus. men ny statistik oroar Resultaten från Liv & hälsa-undersökningarna innehåller många utmaningar. Skadorna från alkohol ökar, framförallt bland kvinnor. Allt fler barn och unga blir sjuka av övervikt och fetma. Den psykiska ohälsan ökar. Ändå är Folkhälsoarbetet omstritt: den moderata gruppen i landstingsfullmäktige reserverade sig mot den folkhälsoplan som antogs av landstingsfullmäktige i februari I fullmäktigedebatten beskrev moderaterna folkhälsa som enbart den enskildes ansvar. Från talarstolen hävdade flera moderata talare att eftersom rika är friskare än fattiga så är skattesänkningar den bästa åtgärden för att förbättra folkhälsan. 5

7 Om detta är utslag av naivitet eller cynism spelar egentligen ingen roll. Hälsopolitiskt är den moderata linjen förödande. Den reducerar landstingens och sjukvårdens uppgift till att passivt ta hand om de redan sjuka och skadade. Detta i en tid då vi vet att så många av sjukdomarna och så mycket ohälsa beror på hur vi som individer lever. Vilket socialt nätverk vi har, vad vi äter, hur vi motionerar, om vi röker och hur vi umgås med alkohol. Moderaterna har också motsatt sig att landstinget ska ha ett idrottspolitiskt program. I ett gott samhälle är det allas gemensamma ansvar att alla människor ges goda förutsättningar att forma sitt liv och vårda sin hälsa. Eget ansvar är viktigt, men med ett bra stöd i familj, skola, vården, arbetsliv och samhälle behövs också. Arbetet med att förbättra folkhälsan kommer att vara fortsatt prioriterat av våra tre partier. 6

8 Huvuddelen av sjukvården är av akut karaktär då tillgången till vård är omedelbar. Inom primärvården och den planerade vården finns idag vissa väntetider. Dessa vill vi minska genom effektiviseringar och genom att öka resurserna. Ur Majoritetsprogrammet från oktober 2002 Tillgängligheten har ökat Enligt patientenkäter är 95 procent av alla patienter nöjda med den vård de fått av sin husläkare eller på sin vårdcentral i Uppsala län. Nationella kvalitetsregister visar att de behandlingar och operationer som utförs på Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Lasarettet i Enköping håller hög kvalitet. Men många länsinvånare upplever att det är svårt att nå sin vårdcentral eller husläkare, och att de får vänta alltför länge på en planerad operation eller behandling. Vi har prioriterat arbetet med att förbättra tillgängligheten till vården i Uppsala län. Det har gett tydliga resultat. Från och med september 2005 kan alla invånare i Uppsala län ringa sjukvårdsrådgivningen dygnet runt. De som svarar i telefonen är erfarna sjuksköterskor. De ger kvalificerade råd och hjälper människor att få vård på rätt nivå. Sjukvårdsrådgivningens resultat när det gäller att ha så korta telefontider som möjligt och hög kvalitet på de råd som ges har gjort att Landstinget i Uppsala län blir det första landsting som förutom pilotlandstingen går in i den nationella sjukvårdsrådgivningen (telefonnummer 1177) som startar våren De som hellre mejlar än ringer kan numera nå alla vårdcentraler med e-post. Alla delar av landstinget finns på Internet med talande websidor för synskadade. Särskilda informationscenter har inrättats på Akademiska sjukhuset (Blå rummet) och vid Lasarettet i Enköping. Det går att boka tid och förnya läkemedelsrecept på landstingets hemsida Arbetet på husläkarmottagningar och vårdcentraler håller på att omorganiseras i basteam. När personalen jobbar i lag går det att bättre ta tillvara på alla yrkesgruppers kompetens. På vårdcentralerna i Uppsala län arbetar förutom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor också sjukgymnaster, dietister och kuratorer. Någon som söker för onda axlar kan få bättre hjälp av en sjukgymnast, en patient med högt blodtryck kan få bra behandling av en dietist. På så sätt avlastas läkarna och väntetiderna minskar. Särskilda husläkarmottagningar har inrättats för hemlösa i Uppsala och Enköping. Det är gratis för de hemlösa att besöka och få hjälp där. 7

9 Sjukvårdsrådgivningen tar emot samtal varje månad. De gör dem till en ovärderlig kunskapsbank. Det är viktigt att sjukvårdsrådgivningen finns kvar i landstingets regi. Den kunskap och de erfarenheter som samlas in av sjukvårdsrådgivningens personal ska komma hela hälso- och sjukvården till del. Förbättringarna av tillgängligheten gäller inte minst äldre människor. Landstinget i Uppsala län var först i landet med att införa mobila husläkare. De mobila husläkarna jobbar tillsammans med kommunens distriktssköterskor för att ge vård åt äldre i hemmet. De är mycket uppskattade i Uppsala och Enköping. Beslut har fattats om att anställa en mobil läkare också i Norduppland. Vi har fattat beslut om en särskild äldrevårdsenhet i Uppsala. Den blir unik i Sverige. Den nya äldrevårdsenheten kommer att bemannas med ett tiotal läkare som specialiserar sig på vård till äldre. Enhetens läkare kommer att kunna ge vård där patienten bor, hemma i den egna bostaden, på servicehuset eller sjukhemmet. Läkarna kommer också att fungera som dirigenter, och förbättra tillgängligheten genom att de hjälper till att lotsa patienterna till vård på till exempel Akademiska sjukhuset. Landstinget och Enköpings kommun har gemensamt efter en projektperiod etablerat den särskilda avdelningen Westerlunds Rehab. Där kan äldre på väg hem från sjukhuset efter t.ex. stroke eller höftledsoperation få några veckors träning och rehabilitering. Hemmaboende sjuka äldre kan också på Westerlunds Rehab få en tids rehabilitering. Genom ett samarbete med Hemläkarjouren AB kan landstinget erbjuda ett komplement till den mobile doktorn. Medan den mobile doktorn finns till hands dagtid på vardagar, kan Hemläkarjouren AB göra hembesök alla kvällar i veckan. Besöken bokas via sjukvårdsupplysningen, vårdcentraler och kommunala distriktssköterskor. I första hand är det äldre människor, barn och funktionshindrade som får hembesök. En uppföljning som gjordes 2004 visade att antalet hembesök och hemsjukvårdsbesök av läkare inom primärvården mer än fördubblats, från besök år 2000 till besök år Inom projektet Kompass äldre arbetar företrädare för Primärvården, Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun med att identifiera ytterligare områden som behöver förbättras i vården av äldre. Tre områden kommer att prioriteras: utökning av den mobila verksamheten för vård och behandling av multisjuka äldre, bättre samverkan mellan sjukvårdsrådgivningen, husläkarakuten, kommunal trygghetsjour samt kvälls- och nattsjukvård, och ökad kompetensutveckling för personalen. Ett liknande projekt har startats i Norduppland. Den medicinska utvecklingen vidgar hela tiden gränsen för vad som är möjligt att behandla. Förväntningarna och förhoppningarna växer med framstegen. Ju fler patienter som kan erbjudas behandling, desto fler kräver med all rätt att få del av medicinens nya möjligheter. I alla länder där den enskildes ekonomi inte är ett avgörande hinder för att söka vård, präglas sjukvården av denna paradox. 8

10 Köer och väntetider blir en spegel av sjukvårdens växande möjligheter. I ett marknadsstyrt system uppstår inga köer: de som har råd att betala får vård direkt, och de som inte har råd får vara utan. En effektivare organisation och en ökning av resurserna till vården har förkortat väntetiden till många vanliga operationer. Enligt Akademiska sjukhusets statistik har antalet gråstarroperationer fördubblats sedan majoritetsskiftet 1994 (från 786 operationer år 1994 till 1416 år 2004), och antalet hörselförbättrande operationer har tredubblats (från 95 operationer 1994 till 330 operationer 2004). Samtidigt har antalet höftleds- och knäledsoperationer ökat med mer än 100 procent. men väntetiderna måste förkortas ytterligare Utan att försämra kvalitén på vården vill vi förkorta väntetiderna ytterligare. 80 procent av dem som söker vård på landstingets sjukhus och vårdcentraler får vård direkt. Vårt mål är att de som inte är akut sjuka, men behöver hjälp eller råd av en läkare ska få det inom högst en vecka. Enligt de nationella mätningarna som genomförs två gånger om året så har tillgängligheten i Uppsala län förbättrats avsevärt under de senaste åren. I mars 2004 fick 67 procent träffa en husläkare inom sju dagar, i oktober 2004 var det 71 procent, och i mars 2005 hade siffran ökat till 74 procent. Men genomsnittet i landet är 85 procent, så arbetet med att förbättra tillgängligheten fortsätter att vara högprioriterat. Den 1 november 2005 införs en nationell vårdgaranti. Vårdgarantin följer regeln. Regeln innebär att alla ska kunna komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag och att man vid behov ska få träffa en läkare inom sju dagar. Om man behöver träffa en specialist ska man inte behöva vänta mer än 90 dagar. Sedan beslut har fattats om behandling ska den ges inom 90 dagar. Den som behöver vård akut får givetvis behandling direkt. Primärvården får ökade resurser under hösten 2005 för att kunna uppfylla vårdgarantin, och Akademiska sjukhuset har inlett ett omfattande förberedelsearbete. Landstinget har tecknat avtal med bl.a. Elisabetsjukhuset för att korta köerna inom ortopedi och kirurgi. De patienter som inte kan få sin operation eller behandling utförd i landstinget i Uppsala län inom 90 dagar kommer att erbjudas vård i ett annat landsting. 9

11 Det ställs höga krav på personalen i hälso- och sjukvården. Personalbrist hotar. Åtgärder måste vidtas för att minska sjukskrivningarna, förbättra arbetsmiljön och återge vårdens arbetare framtidstro. Då blir också vården bättre för patienterna. Ur Majoritetsprogrammet från oktober 2002 Arbetsmiljön har förbättrats och sjukskrivningarna har minskat Landstinget i Uppsala län har medarbetare. När de inte mår bra mår inte landstinget bra. Därför har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet prioriterat arbetet med att förbättra personalens hälsa och minska antalet sjukskrivningar. Landstingsplanen och budgeten för sätter upp målet att sjukfrånvaron minst ska halveras mellan 2004 och Antal sjukdagar per anställd ökade i genomsnitt med en dag mellan 2001 och Nu minskar sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron för landstinget som helhet har minskat med 0,6 procent mellan 2003 och Också långtidssjukskrivningarna, räknat som sjukfrånvaro i mer än 60 dagar i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, minskade med 0,5 procent. Den totala sjukfrånvaron i relation till sammanlagd ordinarie arbetstid har minskat från 8,6 procent 2003 till 8 procent Under första halvåret 2005 minskade sjukskrivningarna ytterligare till 7,5 procent. Ansträngningarna att få sjukskrivna tillbaka i arbete har resulterat i att andelen heltidssjukskrivningar minskar. Sjukfrånvarons omfattning rapporteras till landstingets styrelse varje månad och landstingets årsredovisningar innehåller ett särskilt hälsobokslut. Sjukfrånvaron har minskat, men målet om att halvera sjukfrånvaron är ännu inte nått. En mängd projekt har startats för att förhindra att landstingets personal drabbas av ohälsa. År 2003 statade projektet hälsocyklare. Sedan dess har årligen ca 100 medarbetare börjat cykla till jobbet. En utvärdering av projektet har visat att cyklisterna upplever att de mår bättre och har bättre kondition är tidigare. Sjukfrånvaron har minskat kraftigt bland cyklisterna. Landstinget som arbetsgivare har ett ansvar för att sjukskrivna behåller kontakten med sin arbetsplats och att ett rehabiliteringsarbete snabbt påbörjas. Möjligheterna att få tillbaka sjukskrivna i arbete så snart som möjligt har förbättrats. En manual för tidig återgång har utarbetats. 10

12 Landstingets chefer spelar en nyckelroll. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har arbetat för ett förnyat och stärkt ledarskap för landstingets olika verksamheter. Cheferna på alla nivåer har fått ett tydligt ansvar för personalfrågor och arbetsmiljö. Vi har uppmuntrat chefsutbildningar för såväl blivande, nya som gamla chefer. Primärvården har ett introduktionsprogram för nya chefer, och på Akademiska sjukhuset deltog 2004 samtliga chefer i ett chefshandledningsprogram utsågs Folktandvården vid Liljeforstorg i Uppsala till Sveriges näst bästa arbetsplats i Arbetsmiljöforum och Du&Jobbets tävling Stora arbetsmiljöpriset. Det är viktigt att personalen har arbetstider med tid för återhämtning. Folktandvården och förvaltningen med ansvar för habilitering och hjälpmedel har genomfört försök med nya arbetstidsmodeller. Vårt mål är att alla anställda ska ha rätt till heltidsanställning, med möjlighet att välja deltid. Under en period har sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor, skötare, läkarsekreterare och läkare getts rätt att få en heltidstjänst (med möjlighet att sedan begära tjänstledigt). Jämställdhet är en viktig del av en bra arbetsmiljö. Löneskillnader orsakade av kön ska inte förekoma. Jämställdhetsombudsmannen JÄMO uppmärksammade 2003 att Akademiska sjukhuset inte kunde förklara löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga överläkare. JÄMO begärde därför att landstinget skulle genomföra en lönekartläggning och ta fram en handlingsplan för hela landstinget. En arbetsvärdering genomfördes Med arbetsvärderingen som grund har felaktigheter i lönestrukturen rättats till för telefonister, barnskötare, undersköterskor, skötare, arbetsterapeuter och grundutbildade sjuksköterskor med början Landstinget har avsatt tolv miljoner kronor per år i tre år för att höja lönerna för dessa kvinnodominerande yrkesgrupper. Akademiska sjukhuset har vidtagit åtgärder för att osakliga löneskillnader mellan kvinnliga och manliga överläkare ska kunna avskaffas helt under Under nuvarande majoritetens tid har kvinnlig landstingsdirektör, informationsdirektör, primärvårdsdirektör och biträdande sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping rekryterats. Innan varje styrelse- eller landstingsfullmäktigemöte granskas besluten av landstingets jämställdhetskommitté. En jämställdhetsplan för landstingets verksamhet har antagits i år. År 2002 var verksamheten vid Rikskvinnocentrum på Akademiska sjukhuset hotad. Nu har regeringen och samarbetspartierna beslutat att 2006 avsätta 135 miljoner kronor i ökat stöd till kvinnojourerna och Rikskvinnocentrum. 11

13 År 2006 ombildas Rikskvinnocentrum till ett nationellt kunskapscentrum. Rikskvinnocentrum är en ovärderlig resurs för det svenska jämställdhetsarbetet, och vi är stolta över att det finns i vårt landsting. men risken för personalbrist i framtiden är inte avvärjd Vi står inför stora utmaningar med en allt äldre befolkning och fler som drabbas av välfärdssjukdomar samtidigt som utvecklingen av vården leder till att vi kan behandla och vårda allt fler. Detta ökar behovet av en kompetent och rationell hälso- och sjukvård med tillräckligt med resurser för sitt uppdrag. Samtidigt behöver vi behålla och utveckla all den kompetens som landstingets anställda har och ge dem goda arbetsvillkor så att de kan och vill arbeta fram till ålderspension. Vi är beredda att ta ett tydligt politiskt ansvar som arbetsgivare. Detta ansvar kan inte läggas ut på entreprenad. Offentliga arbetsgivare ska föregå med gott exempel. Vi behöver fullfölja den påbörjade chefsutvecklingen med ett tydligt personalansvar i kombination med ökad kunskap och bättre förutsättningar att vara chef. Vi ska fullfölja vårt arbete med jämställda löner och arbetsvillkor. För att klara effektiviseringar och förbättringsarbeten behövs ett sytematiskt arbetssätt där personalen har stor delaktighet. 12

14 Vi politiker, förvaltningsledningar och chefer ska bättre än hittills göra alla anställda delaktiga i den verksamhet där de arbetar. Landstinget ska styras och ledas genom en öppen dialog. Ur Majoritetsprogrammet från oktober 2002 Delaktigheten har ökat De medicinska vårdprogrammen som landstinget tar fram gör många delaktiga i utformningen av vården. I arbetet med att skriva ett program deltar såväl medicinskt ansvariga läkare och annan personal från sjukhusen och primärvården som förtroendevalda och representanter för anhörigföreningar och patienter. Kommunerna finns också representerade. Programmen hanterar svåra prioriteringar på ett öppet sätt. Vilka insatser är mest effektiva? Vilka behandlingsformer har visat sig ge bäst resultat? Hur ska det förebyggande arbetet utformas? Programmens prioriteringar antas av landstingsfullmäktige. De första programmen handlade om psykisk ohälsa. Numera finns också program om bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och diabetes. Kommande program kommer bland annat att behandla demenssjukdomar och cancervård. Landstingets verksamhet berikas av samarbete med patientföreningar och andra organisationer som arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor. De kan bidra med värdefulla synpunkter och förslag, och det är viktigt att de är delaktiga i utvecklingen av landstingets verksamhet. De större organisationerna, däribland Handikappförbundens samarbetsorgan har under mandatperioden fått möjlighet att söka fleråriga bidrag. Det ger dem möjlighet att arbeta mer långsiktigt. men fler måste få möjlighet att diskutera vårdens svåra val Det är viktigt att människors förtroende för den offentliga vården bevaras. Om människor inte upplever av vården motsvarar deras behov, kommer de som har ekonomiska möjligheter att söka andra lösningar. Solidariteten bryts och vi får en tudelad vård- en för rika och en för fattiga. Hälso- och sjukvården måste balansera flera olika, ofta svårförenliga mål. Det handlar om att ge hela befolkningen vård efter behov och på lika villkor, att utveckla högsta möjliga vårdkvalitet och bästa möjliga hälsoeffekter. Samtidigt måste kostnaderna för hälso- och sjukvården vägas mot behoven inom andra välfärdsområden. Det är svåra val, som måste avgöras demokratiskt och i samråd med dem som berörs. Under våren 2005 tog socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet initiativ till en serie medborgardialoger. På en lättillgänglig plats träffar vi medborgare för förutsättningslösa samtal om hur vården kan bli bättre. Medborgardialogerna fortsätter under hösten

15 Sjukhusets direkta och indirekta roll i Uppsala och regionen gör det särskilt ansvarsfullt för landstinget som ägare att värna dess utveckling och tätposition. Ur Majoritetsprogrammet från oktober 2002 Akademiska sjukhuset är i världsklass Samverkan i regionen och långsiktiga avtal med de stora köparlandstingen i Fyrklövern är strategiskt viktigt för Akademiska sjukhuset. Vi har deltagit aktivt i den samverkansnämnd som leder Uppsala-Örebro regionens sju landsting. Genom att fördjupa vårt samarbete kan vi säkra patientunderlag för Akademiska sjukhusets högspecialiserade vård. I oktober 2004 slöt Akademiska sjukhuset tillsammans med Universitetssjukhuset i Örebro ett avtal med landstingen i Sörmland och Västmanland. Avtalet som är en stor framgång för Landstinget i Uppsala län säkrar 900 arbetstillfällen och vårdvolymer värda drygt 400 miljoner kronor på Akademiska sjukhuset. Regeringen och samarbetspartierna har under året lagt fram ett lagförslag som skyddar universitetssjukhusen från privatiseringar. Det är avgörande för hälso- och sjukvården i Uppsala län att vi får behålla den kunskapsutveckling och specialistkompetens som Akademiska sjukhuset bidrar med. Lagen om driftsformer i vården innehåller också bestämmelser om att det måste finnas minst ett offentligt ägt sjukhus i varje landsting. Medborgarna ska kunna välja den gemensamma sektorn, och inte vara utelämnade till privata bolag. Två enkla regler ställs upp för sjukhus som drivs i privat regi. De ska drivas utan vinstintresse: skattepengar som avsatts för sjukvård ska inte gå till aktieutdelning. Den andra regeln är att det inte ska finnas några gräddfiler: ingen ska kunna köpa sig vård på bekostnad av någon som har större medicinskt behov av vård. Landstinget miljöcertifierar just nu all sin verksamhet. För Akademiska sjukhuset innebär miljöcertifieringen en konkurrensfördel vid kommande sjukvårdsupphandlingar. För att Akademiska sjukhuset ska kunna behålla sin internationella spetskompetens är det viktigt att landstinget utvecklar sin samverkan med Uppsala universitet och att landstinget har egna resurser att satsa på forskning och utveckling. Tillsammans med Uppsala universitet har landstinget stött projektet SPTC Svenskt Proton Terapi Centrum, som syftar till att etablera ett nationellt centrum i Uppsala. 14

16 men samverkan med andra delar av vården måste förbättras Akademiska sjukhuset är en oerhörd tillgång för hälso- och sjukvården i Uppsala län. Samtidigt är det lätt att ett så stort sjukhus skuggar behoven inom andra delar av vården. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet vill att vården ska ha en sammanhållen organisation, där Akademiska sjukhuset samverkar med Primärvården på ett effektivt sätt. Det är viktigt att Akademiska sjukhuset har möjlighet att profilera sig, och utveckla sitt varumärke. Men för att människor i vårt län ska få bästa möjliga vård måste vården hänga ihop. 15

17 Kostnaderna får inte överstiga intäkterna. Hälso- och sjukvårdens andel i samhällsekonomin måste dock vara så stor att angelägna behov kan tillgodoses. Detta kommer vi att bevaka gentemot den riksdagsmajoritet som våra tre partier utgör. Ur Majoritetsprogrammet från oktober 2002 Landstingets ekonomi är god Vi har tagit ansvar för landstingets ekonomi. Enligt den senaste årsredovisningen tog landstingets läkare, sjuksköterskor och specialister emot fler patienter och genomförde fler undersökningar och behandlingar än året innan. Samtidigt sänktes statsbidragen och arbetslösheten gjorde att skatteintäkterna blev lägre än beräknat Trots detta lyckades vi uppnå ett positivt ekonomiskt resultat. Kostnaderna ökade 2004, men kostnadsökningstakten är den lägsta sedan En anledning till att kostnaderna har ökat är att lönerna har stigit, bland annat på grund av majoritetens beslut att höja lönerna för kvinnor i några underbetalda yrkesgrupper satsade regeringen och samarbetspartierna nio miljarder kronor för att utveckla primärvården, äldrevården och psykiatrin. Detta har kommit också Landstinget i Uppsala län till del. Bland annat har vi tillsammans med Uppsala kommun kunnat genomföra projektet Samverkan unga vuxna för unga vuxna med psykisk ohälsa och missbrukarproblem, och bygga ut verksamheten vid Cosmos, en särskild hälsomottagning för asylsökande. Akademiska sjukhusets ekonomiska underskott har länge tyngt landstingets ekonomi. Vi ser nu ett trendbrott års resultat för Akademiska sjukhuset blev 50 miljoner kr bättre än föregående år. Kostnadsökningstakten har minskat från 7,5 procent 2003 till 3,6 procent Antalet årsarbetare minskar för första gången. Akademiska sjukhuset genomgick en omfattande omorganisation till sju divisioner Vi börjar nu se resultatet av de samordnings- och effektivitetsvinster som omorganisationen för med sig. Varje skattekrona måste användas så effektivt som möjligt, och ge största möjliga hälsoeffekt. Landstingets hälsoekonomiska kompetens har utökats. Nya ekonomiska styrmetoder som främjar produktivitet och ökad tillgänglighet har prövats. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har låtit två oberoende forskare genomföra en utvärdering av det nuvarande interna ersättningssystemet. 16

18 Sju mottagningar på Akademiska sjukhuset har deltagit i satsningen Bra flyt på Akademiska. Genom att gå igenom rutiner och arbetsmetoder har effektiviteten och patienternas tillgänglighet ökat. Primärvården utvecklar ett teambaserat arbetssätt. Syftet är att alla personalkategorier på en vårdcentral eller husläkarmottagning ska arbeta tillsammans. Alla patienter behöver inte träffa en läkare. En del kan få bättre hjälp av en sjukgymnast eller kurator. Ett teambaserat arbetssätt avlastar läkarna. Kostnader och kostnadsansvar för läkemedel lades ut på landstingets förvaltningar I år minskar läkemedelskostnaderna mest i hela landet i Uppsala län. Kostnaderna sjönk med 2,5 procent i Uppsala län, jämfört med 0,7 procent i landet som helhet. Ett viktigt trendbrott. Vi har drivit på för att utveckla olika behandlingsmetoder som inte kräver läkemedel. Bland annat handlar det om fysisk aktivitet på recept som skrivs ut allt mer av husläkarna. Den offentliga sjukvården är under stor press från kommersiella intressen. Multinationella läkemedelsbolag har stora vinstintressen i vården. Vi har satt upp nya, strängare regler för läkares möjlighet att ta emot bjudluncher och andra förmåner eller gåvor från läkemedelsföretag. Vi har också genomfört en satsning på producentobunden information och utbildning. Nästan alla verksamhetschefer för husläkarmottagningarna har genomgått utbildningen Läkemedel hot eller möjlighet? under Detta har haft positiva effekter på kostnadsutvecklingen. För socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är det avgörande att vården fördelas efter behov inte efter betalningsförmåga. Patientavgifterna måste hållas låga, och högkostnadsskyddet för patienter som behöver mycket vård ska vara effektivt. Idag behöver ingen patient under ett år betala mer än 900 kr för sjukvård, kr för sjukresor och 900 kr för hjälpmedel. Vi har prioriterat att ge barn och ungdomar upp till 20 år tillgång till vård helt utan avgifter. Sjukresor med taxi betalas av landstinget, med undantag för en egenavgift på 60 kronor (en höjning om 10 kronor per resa genomfördes 2005). Resor med sjukresebuss är helt gratis. men det finns inget utrymme för skattesänkningar Vårt mål är att landstingets ekonomi ska vara i balans. Under mandatperioden har vi närmat oss målet. Men det medvetna förändringsarbete som tar tillvara ny kunskap och kompetens och ser till att skattebetalarna får mer och bättre vård för varje skattekrona måste fortsätta. Resurserna till vården har ökat från 8,2 till 9,2 procent av BNP sedan regeringsskiftet Vi är övertygade om att hälso- och sjukvården kommer att kräva mer av våra gemensamma resurser i framtiden. En anledning är att människors förväntningar på vården med rätta stiger när forskning och utveckling av nya metoder gör att möjligheterna till behandlingar och operationer hela tiden ökar. 17

19 En annan anledning är att vi blir allt äldre. Det är en utmaning som är något av en paradox. En lyckad välfärdspolitik har medfört att allt fler svenskar blir allt äldre. Många kan idag leva länge med en hög livskvalitet. Men när fler blir äldre drabbas fler av de sjukdomar som hör åldrandet till. Dessa kommer successivt att ta en allt större del av hälso- och sjukvården i anspråk. Den demografiska utvecklingen är ingen bomb som raserar hela välfärdssamhället. Men den innebär en omfattande samhällsförändring som kräver förutseende och ett långsiktigt ansvarstagande. Enligt Statistiska centralbyrån kommer antalet personer över 65 år att stiga med mellan 2002 och Om hälsan hos befolkningen och ambitionen hos hälso- och sjukvården är oförändrade innebär det att hälso- och sjukvården kommer att kosta 7 procent mer 2012 och ungefär 30 procent mer Hälso- och sjukvården kommer inte att kunna motsvara medborgarnas förväntningar om den inte så småningom får tillgång till mer resurser. De ideologiska skiljelinjerna blir tydliga när diskussionen om var resurserna ska tas diskuteras. Ska de ökande kostnaderna betalas privat av var och en i form av patientavgifter och inbetalningar till privata sjukvårdsförsäkringar, eller ska de betalas efter bärkraft via den gemensamma skatten? 18

20 Inom länet ska landstinget samverka med kommunerna, länsstyrelsen, universiteten och andra aktörer. Landstinget ska ha en hög miljöprofil i all sin verksamhet. Kulturfrågorna är viktiga för hälsa och livskvalitet. Ur Majoritetsprogrammet från oktober 2002 Uppsala län har utvecklats Landstingets bidrag till länets och regionens utveckling beskrivs ibland som något onödigt. Landstinget borde koncentrera sig på sin kärnverksamhet menar skattesänkarna i moderaterna. 94 procent av landstingets utgifter går till hälso- och sjukvården. Men landstingsskatten går också till bland annat kollektivtrafik och kultur. Är det onödigt? För tio år sedan fanns inte Upptåget. Tågtrafiken i hela Mälardalen har utvecklats enormt det senaste årtiondet. Snart går Upptåget ända till Gävle och en Upplandspendel förbinder Uppsala med Stockholms norra förorter. Det hade inte varit möjligt om inte landstinget hade arbetat aktivt för att förbättra kollektivtrafiken. Hundratals konserter, teaterföreställningar och dansframträdanden som berikar kulturlivet i Uppland varje år hade inte kunnat genomföras utan stöd från landstinget. Ett aktivt regionalt samarbete har präglat majoritetens arbete under mandatperioden. Upplandspendeln, pendeltågstrafik mellan Upplands Väsby och Uppsala, är ett konkret resultat av samarbetet med Stockholms län. Regeringen har i år gett klartecken för regional kollektivtrafik över länsgränsen. Målet är trafikstart för Upplandspendeln hösten 2006 på sträckan Uppsala - Upplands Väsby, med uppehåll på nya stationer i Bergsbrunna och Alsike samt Knivsta och Arlanda. I en andra etapp planeras SL:s pendeltåg förlängas från Märsta till Knivsta. UL:s samarbete med SL och satsningen på Upplandspendeln gör också att trafiken på Arlanda blir tätare. Upptåget förlängs till Gävle under Två nya stationer i Älvkarleby och Furuvik står redan klara. Upptågets förlängning innebär stora möjligheter för utvecklingen i Norduppland. Landstinget har ett stort ansvar att bidra till en bra miljö i Uppsala län genom att se till att landstingets egen verksamhet är miljömässigt hållbar. I år blir Landstinget i Uppsala län första landsting efter Jämtland att bli miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO Från den 1 september har landstingets medarbetare tillgång till internettjänsten svensk samåkning. Tjänsten gör det lätt komma i kontakt med bilister att samåka med. Om fler samåker minskar utsläppen, dessutom minskar behovet av parkeringsplatser. Vi är väl medvetna om att alla inte kan samåka, tjänsten är just ett erbjudande, och inget krav. 19

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Årsredovisning 2007 -en kortversion

Årsredovisning 2007 -en kortversion Årsredovisning 2007 -en kortversion Du håller i din hand kortversionen av landstingets årsredovisning för 2007. Årsredovisningen redovisar verksamheternas resultat utifrån landstingsplanens mål och budget.

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel Rapport oktober 2016: Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod Exempel Invånarna i Kalmar län har högst förtroende för sjukvården i landet! (Vårdbarometern, mars -16) Oskarshamns

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Kort om landstingsplanen

Kort om landstingsplanen Kort om landstingsplanen 2007 2009 Med fokus på livsstil trygg vård effektivitet arbetsglädje framtid länsutveckling ekonomi INNEHÅLL SID God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län 4 Sju

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Halva mandatperioden

Halva mandatperioden Halva mandatperioden Mikael Andersson Elfgren (M) Ledamot, landstingsfullmäktige Halva mandatperioden har gått sedan valet 2014 Som förtroendevald får jag ofta frågan vad jag gör i min roll som fritidspolitiker.

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa.

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun och landstinget. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun. Ett Uppsala

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 15(18) SNau 147 Nävaplatser Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackat föl informationen Ärende

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Kort om landstingsplanen

Kort om landstingsplanen Kort om landstingsplanen 2008 2010 Med fokus på folkhälsa god vård regional utveckling effektivitet attraktiva arbetsplatser ekonomi INNEHÅLL SID God hälsa och positiv livsmiljö 4 Nya, människonära mål

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län FJORTON FRÅGOR som HSO i Uppsala län vill ha ett skriftligt svar på senast 2014-08-13. Svaren e-postas till: janne.wallgren@c.hso.se Handikappföreningarnas

Läs mer

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011 04 29 Tack till alla på avd. 14 för den fina hjälpen. Skickar en särskild tanke till dig Ulrika, för att du stillade min oro. Varma kramar Majsan 14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND.

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. Till dig som bor på Öland och vill veta mer om landstingsvalet den 14 september. FRAMTIDSPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN "EN NÄRA SJUKVÅRD ATT VARA STOLT ÖVER"

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Sätta dagordningen och fokus

Sätta dagordningen och fokus Sätta dagordningen och fokus VÅRDLYFT FÖR DALARNA BRA VÅRD FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (5) En vård av hög kvalitet Vården

Läs mer