God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län."

Transkript

1 God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län. Här kommer en rejäl julklapp. Europeiska socialfonden ger kr till ett förprojekt PUFFIMOK-ÖM i Östra Mellansverige Under hösten sökte SMoK pengar för ett förprojekt för fortbildning av all personal i de 52 Musik och Kulturskolorna (MoKs) i de fem länen. Projektet bedrivs under första halvåret 2009 och syftar till kartläggning av utbildningsbehov med speciellt beaktande av jämställdhetsintegration, tillgänglighet, samverkan och strategiskt inflytande. Detta är det första projektet inom de nya utlysningarna som vi får bidrag till. Vi ber om ursäkt för att enbart ett län blivit informerat innan ansökan sändes in. Från början var det meningen att endast göra en ansökan för Stockholms län, men när Östra Mellansverige gjorde en utlysning på tre gånger så mycket pengar chansade vi och gjorde en ansökan och lyckades. Vi väntade då med att informera till dess vi visste att vi fått pengar för att inte skapa förväntningar om vi fick avslag. Hoppas att det är OK. Det ger ju alla en underbar möjlighet till fortbildning. PUFFIMOK-ÖM (beskrivning i ansökan) Personlig utveckling för framtidens Musik- och Kulturskolor i Östra Mellansverige (PUFFIMOK-ÖM) ger personalen kompetenshöjning i samarbete med estetiska pedagogutbildningar, kulturinstitutioner och privata entreprenörer. Resultatet blir en mångsidigare, friskare personal med helhetssyn. Projektets mål Målsättningen med detta förprojekt är ytterst att ge förutsättningar för att göra en ansökan för att kunna genomföra en kompetenshöjning av personal och chefer samt etablera ett lärande samarbete med universitet, högskolor, kulturinstitutioner och privata entreprenörer. Ett genomförandeprojekt kan få flera miljoner i bidrag. Se vidare bilaga 1 Förprojekteringens syfte Förprojektering är till för att projektets ingående verksamheter ska kunna förbereda och planera ett genomförande av kompetensutvecklingsprojekt. Förprojekteringen är också till för att höja kvaliteten, säkerställa den strategiska påverkan och skapa delaktighet och motivation hos de anställda och samarbetspartners inför genomförandet av kompetensutvecklingen. Målgrupp MoKs hela personalen ingår administrativ personal, chefer/ledare och pedagoger. Uppskattningsvis 950 av MoKs personal. Högskolor, universitet i regionen, som har undervisning i våra ämnen. Kulturinstitutioner i länen t ex länsmusik och länsteatrar. HS (7)

2 Entreprenörer som arbetar med hjälpmedel, metodutveckling och läromedel för MoK verksamhet. Fackliga representanter från t ex skolledarna och lärarförbundet. Projektägare Är Karlskoga kommun i nära samarbete med SMoK. Projektledning En styrgrupp bildas med projektägaren som ordförande. I gruppen inbjuds varje län att delta med en representant liksom SMoK. Genomförandegrupp Ordförande i styrgruppen, SMoK och projektledaren Hans Skoglund. Deltagare Alla MoK inbjuds att delta i projektet. Information om projektet Detta PM är den första informationen för de flesta. Projektledningen besöker länen som förutsätts ordna länsmöten med samtliga MoKs i länet för en informations och implementeringsdag under januari. Detta är viktigt för att snabbt komma igång. Ett halvår går fort. Varje vecka kommer ett veckobrev att skickas till deltagarna. Övrig information sker genom styrgrupp och internat. Upplägg Inventeringar i varje deltagande MoK beträffande önskemål om fortbildning och frekvens av ohälsa. Nätenkäter kommer att genomföras för att en bild skall skapas. Resultatet kommer att bearbetas vid 2 tvådagarseminarier under våren dit varje MoK kommer att inbjudas: Projektet står för kostnaderna vid konferenserna. Vid seminarierna tas arbetet på hemmaplan upp och kommer att landa i ett förslag för genomförande av åtgärder och metodutveckling vid en framtida fortbildning. Detta kommer att ske i ett kommande genomförandeprojekt. Särskilda grupper bildas med högskolorna, kulturinstitutionerna och entreprenörerna för att se vilken roll dessa kan spela i fortbildningen, vid grundutbildning, gemensamma aktiviteter och i forskning. Detta kan vara en grund för ett framtida kontinuerligt samarbete. Arbetet i dessa grupper landar också i internaten, där alla har möjlighet att lägga sina synpunkter. Speciella inriktningar i projektet. Jämställdhetsintegration Ett relativt nytt ord och ett begrepp som innebär en strategi för att en analys skall ske vid alla beslut som fattas vad beslutet innebär för män och för kvinnor. I kommunerna börjar man nu införa begreppet och det skall genomsyra vår verksamhet i projektet. Vid först seminariet kommer vi att få lära oss innebörden. Tillgänglighet Ytterligare ett centralt begrepp i ESF:s bidragskriterier som också kommer tas upp vid seminarier. HS (7)

3 Samverkan Ett framgångsrikt partnerskap bygger på en strategiskt relevant sammansättning av aktörer från offentliga, privata och ideella organisationer. Strategisk blir sammansättningen i de lägen potentialen med partnerskapsarbetet uppmärksammas och engagerar relevanta kunskaps- och idébärare vilka har erfarenheter av, närhet till och bemyndigande att företräda sin organisations intressen och ambitioner att utveckla och testa metoder på kort sikt, samt bidra till att reformera verksamhetens innehåll och utförande på längre sikt. Se vidare ansökan som bifogas. Strategiskt inflytande Detta projekt är ett stort strategiskt projekt som ytterst berör 97 % av landets kommuner och som indirekt påverkar ca barn och ungdomar. Ansökningar kommer att göras i alla åtta regionerna i ESF. Syftet är att alla MoKs i hela landet skall bli delaktiga. Kulturskolorna är dessutom en del av den kommunala organisationen och samarbetar i de flesta fall med kommunens största förvaltning, nämligen skolan. Detta ger närhet och möjlighet till påverkan på politiker och övriga förvaltningar. En viktig del är att personalen vågar ta plats i dessa sammanhang och berätta sin berättelse om verksamheten i sin MoK. Centralt har SMoK deltagit i många utredningsgrupper, utredningar, remissvar och annat, där övriga deltagare organiskt har fått tillfälle att lära känna MoK och vikten av arbetet. SMoK har ett nära samarbete med kommun- och landstingsförbundet och har tilldelats uppdrag av de statliga myndigheter. Kontaktvägarna finns och vi hoppas att denna ansökan skall leda till ytterligare nätverk. SMoK har nyligen bildat ett nätverk SMoK:s Vänner med företrädare från många olika områden av svensk förvaltning, kultur och näringsliv. Genom SMoKs regionala kontinuerliga möten i länen ges en fortlöpande information om utveckling och diskussioner leder till gemensamma mål och aktiviteter. SMoK ordnar en årlig konferens för alla MoK i landet, där gemensamma angelägenheter diskuteras. SMoK finns också som aktiv part i internationella nätverk och organisationer och försöker bilda opinion för många frågor. Ytterligare information Se ansökan Tidsplan Se bilaga 2 Börja redan nu Med att fundera hur ni skall lägga upp arbetet i er MoK. Planera och fastställ tid för länsmöte i kontakt med Hans Skoglund Ta fram intressant namn från universitet, kulturinstitutioner och entreprenörer i ditt län Ta fram namn från ditt län till styrgruppen Så kan vi få några riktigt berikande och roliga år. God Jul och Gott Nytt År önskar Per Sjöberg projektägare och Hans Skoglund projektledare HS (7)

4 Bilaga 1 Målsättning Målsättningen med detta förprojekt är ytterst att ge förutsättningar för att göra en ansökan för att kunna genomföra en kompetenshöjning av personal och chefer samt etablera ett lärande samarbete med universitet, högskolor, kulturinstitutioner och privata entreprenörer. Detta skall ske genom att - en kartläggning görs av behov av kompetenshöjning av chefer/ledare och personal relaterat till de mål och riktlinjer som ESF region Östra Mellansverige lagt i generella riktlinjer, de utlysningsspecifika samt med avseende på jämställdhet och funktionshinder. - förslag läggs på var, hur och inom vilka områden kompetenshöjning skall genomföras - förslag läggs på ett framtida kontinuerligt samarbete med universitet, högskolor, kulturinstitutioner inom regionen Östra Mellansverige Regionala mål denna utlysning 1. Kompetensutveckling för sysselsatta Sårbarheten hos personal. Sårbarhet kan ses ur ett individperspektiv och ur ett strukturellt perspektiv som påverkar individen. Sårbarhet ur individperspektivet 1. Grundutbildningen är inte alltid relevant för dagens MoKs. Det innebär att den enskilde pedagogen inte har fått de instrument han/hon behöver i sitt arbete. Vilket leder till sårbarhet vid inträdet i arbetslivet. Frågor att belysa - Hur ser en relevant utbildning ut för olika pedagoggrupper? - Vad saknas idag och behövs för att pedagogerna skall klara sina arbetsuppgifter bättre? - På kort sikt. Hur skulle en introduktionsutbildning för MoKs se ut? - Att ge ett svar på frågorna 2. Utbildningen skedde för länge sedan. Pedagogen måste få fortbildning för att kunna fortsätta och utvecklas i sitt arbete. Hur skulle en sådan kompetenshöjning i det egna ämnet utformas för olika pedagoggrupper? Mål projektet Specificera sådana utbildningar för genomförandefasen 3. Utveckling sker - nya ämnen och ämneskombinationer bör etableras för att behålla attraktionsvärdet hos deltagare och elever. Pedagogen har utbildning och erfarenheter i botten, men måste fortbildas för att tryggt utvecklas in i de nya uppgifterna. HS (7)

5 Kartlägga behov och definiera metoder på vilka nya metoder som bör utvecklas och hur pedagoger i dessa kan utvecklas. 4. I vissa nya ämnen såsom nya dansformer (break, street, hiphop), graffiti, serieteckning, digitalt berättande mm finns ännu inga pedagogiska utbildningar. Pedagogerna är oftast kunniga utövare med pedagogisk erfarenhet men utan pedagogisk utbildning. Kartlägga behov och definiera åtgärder på hur dessa pedagoger kan utvecklas. 4. Fysisk sårbarhet. Pedagoger i vissa ämnen såsom musik och dans riskerar pedagogerna förslitningsskador beroende på knepiga arbetsställningar och ett upprepade monotona rörelser. Danspedagoger kan kanske inte fortsätta undervisa eftersom de använder sin kropp för att visa koreografiövningar. Kartlägga fysisk sårbarhet och föreslå metoder hur de förebyggs och om skadan redan är skedd utveckla nya metoder för undervisning utifrån förutsättningarna eller finna nya arbetsmöjligheter inom MoKs. Arbetsuppgifterna förändras. Det har nämnts i ovanstående stycke, men kompletteras på följande punkter Risk för omställning Det finns en risk för omställning, som kan ha lite olika orsaker 1. Eftersom MoKs inte är en lagstadgad verksamhet och därmed inte är obligatorisk i kommunerna finns vid varje budgetberedning en risk för ekonomiska beskärningar med övertalighet som följd. 2. Avnämarna väljer bort vissa ämnen, vilket kan leda till övertalighet i ämnet. 3. Nya ämnen utvecklas, som de befintliga pedagogerna är inte utbildade för eller känner sig osäkra på. Använda erfarenheterna beskrivna i strategiskt påverkansarbete för formulera information för att bättre kunna påverka uppdragsgivarna före och under budgetprocessen. Kartlägga och analysera utveckling, som kan leda till övertalighet. Kompetenshöja personalen under genomförandefasen. Utforma idéer om hur kontinuerliga omvärldsanalyser kan vara ett medel för att öka flexibilitet hos personalen. Låg utbildning Ur ett perspektiv har personalen på MoKs en mycket hög utbildning. Beroende på omvärldsförändringar måste de dock alltid stå på tå för att hänga med i avnämarnas krav. Detta ställer stora krav på fortbildning. Rektorer och chefer har ofta en bakgrund som lärare och får sällan en utbildningsmässig introduktion i sin nya yrkesroll, vilket inte sällan leder till svårigheter. HS (7)

6 I projektet kartläggs och analyseras rektorers och övriga personals behov av fortbildning. Formulera förslag på utbildningar, som genomförs i genomförandefasen. Stärka entreprenörskapet Entreprenörskapet och förmåga att förverkliga sina idéer, både på befintliga arbetsplatser och i nya företag, behöver också stärkas. En mer diversifierad näringslivsstruktur bidrar till att mildra effekterna av plötsliga omställningar i kommuner som har få dominerande arbetsgivare. En stor del av personalen arbetar på deltid i MoK. Framförallt musiklärare kan ha tillfälliga arbeten vid sidan av. Det kan röra sig om inhopp i länsmusiken, projekt i skolor, tillfälliga anställningar i t ex folkhögskolor. De kan behöva kunskaper i att driva egna företag för att bättre kunna utveckla sina idéer. MoKs är konkurrensutsatta och måste finna nya kurser och utvecklingsmöjligheter. Kartlägga och analysera hur personal freelansar. Utveckla kurser i entreprenörskap för all personal inklusive chefer i entreprenörskapets olika delar, som kan genomföras under genomförandefasen. Stärka sysselsatta som i sin yrkesroll kan stärka intentionerna i programmet MoKs verksamhet är i grunden stärkande för individens självkänsla, egna skapande, kreativitet, personlighetsutveckling och för samarbete och socialisering. Det är därför viktigt att personalen som leder denna utveckling av individen själva får input för att klara av sina viktiga uppgifter. Redan angivna mål bidrar till att stärka intentionerna i programmet Bidra till kunskap i arbetslivet hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas Redan underprojektet beaktas detta. Vid seminarierna tas detta tema upp. Avsikten är att formulera hur detta skall läggas in i genomförandeprojektet. Bidra till ökade kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas Detta belyses under sårbarhet ovan. Vad skall projektet uppnå Projektet syftar till att åstadkomma en ökad medvetenhet om behov och problem hos de ingående parterna samt efter karläggning och analys skapa underlag för en ansökan om genomförande och en detaljerad plan för hur detta arbete skall genomföras. Hur skall arbetet med samarbetsparter fungera Arbetet kommer att ske på olika nivåer. Två tvådagarsseminarier, ett i inledningen och ett slutet, och länsträffar är ryggraden i projektet. Vid dessa deltar representanter från alla MoKs och de externa parterna. Det är i denna församling det gemensamma projektresultatet diskuteras Emellan seminarierna sker arbete i lokala fokusgrupper inom MoKs och i länsgrupper mellan lokala MoKs och företrädare för de externa samarbetsparterna. De levererar sina resultat till projektledaren som sammanställer och redovisar i skriftlig form HS (7)

7 samt vid seminarierna. De fackliga organisationerna inbjuds till arbete i olika grupper liksom i seminarier och föreläsningar på internaten. Hur implementera? Metoden är till sin karaktär direkt implementerade genom att alla parter får möjlighet att delta aktivt under gemensamma seminarier eller vid lokala arbeten. Kontinuerlig dokumentation kommer att ske och denna kommer att distribueras fortlöpande under arbetet. Resultatet av arbetet kommer att spridas enligt idéer som redovisas under punkten strategiskt påverkansarbete. Bilaga 2 Startdatum: Slutdatum: Aktivitet: Projektet startar. Länsseminarier med MoK genomförs. Styrgrupp utses. Projektorganisation fastslås liksom arbetsplan, projektplan och tidsplan. Information produceras och kontakt tas med alla samarbetspartners. Undergrupper och fokusgrupperbildas. Ansvarigheter slås fast. Arbetet i lokala fokusgrupper och arbetsgrupper med samarbetspartners påbörjas. SMoK ger support med anställd projektledare. Planering av tvådagarsinternat Genomförande av initierande tvådagarsseminarium. Diskussion kring det fortsatta arbetet, inriktning mm. Föreläsningar om omvärldsanalys, tillgänglighet, jämställdhetsintegration mm Sammanställning av resultat och återkoppling till grupperna som fortsätter sitt arbete. Länsmöten hålls. Grupperna producerar synpunkter till projektledaren som sammanställer och återkopplar. Fortsatt arbete i grupperna. Grupper får vid önskemål besök av styrgruppsledamöter eller projektledare. Slutsynpunkter skickas till projektledaren. Projektledaren sammanställer förslag till slutrapport och en skiss till ansökan för genomförande. Slutseminarium genomgång av förslag till rapport och skiss på genomförandeprojekt. Beslut fattas. Slutjusering av rapport och ansökan. Redovisning till ESF HS (7)

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Utgångspunkter för hållbart arbete 5

Utgångspunkter för hållbart arbete 5 2 Innehåll Förord 4 Utgångspunkter för hållbart arbete 5 Kompetens för konkurrenskraft och hållbart arbete 6 Helhetssyn och långsiktighet Det fackliga uppdraget Vad är kompetens 8 Individuellt och organisatoriskt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utveckling mot arbete (UMA) Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. UMA - Utveckling Mot Arbete baserades på

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer