KULTURPLANER : DIALOGER OCH MÖTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN"

Transkript

1 KULTURPLANER : DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom att erbjuda mötesplatser för diskussion, inspiration och idéutbyte kan Region Blekinge verka för att nya samarbeten kan uppstå samt att fördjupa de som redan finns. På så sätt ska nya gränsöverskridande projekt och initiativ ta form. Ett sätt är att årligen bjuda in alla regionens kulturaktörer till ett Stormöte kultur, för att där diskutera utvecklingsfrågor. Förutom ett årligt gemensamt stormöte kommer utveckling och utvärdering diskuteras under kontinuerliga möten över hela året. Regionens kulturinstitutioner ska arbeta för att utveckla och skapa nya gränsöverskridande nätverk inom och mellan sina respektive verksamhetsområden. Mötesformer Arbetet har utgått från ett stort antal möten och samtal som kan delas in i fyra olika grupper av fysiska mötesplatser samt en digital mötesplats. Strategiska dialoger - samtal och dialoger som skett utifrån olika verksamhetsområden till exempel scenkonst, kulturarv och bildkonst. Samtalen har planerats och genomförts tillsammans med regionala kulturaktörer och där inbjudan har gått ut brett till kulturverksamheter och föreningar, kulturskapare, företag, tjänstmän och politiker i Blekinge. Lokala samråd - samtal som har planerats och genomförts tillsammans med respektive kommun med deltagare från det lokala kulturlivet i varje kommun. Mellanregionala samråd - samtal tillsammans med de län som Region Blekinge bedriver verksamheter tillsammans med, exempelvis samtal om film och biblioteksverksamheten. Politiska samtal kulturpolitiska diskussioner med regionala och kommunala förtroendevalda. Utöver dessa fysiska mötesplatser har arbetet också kunnat följas på hemsidan Syftet med sidan har varit att öppna processen för intresserade genom att lägga ut information om möten, alla samtalsrapporter och hur långt vi kommit i arbetet. Utvecklingsmöjligheter I framtiden vill Region Blekinge fortsätta arbeta med olika former av mötesplatser för att främja utbyten av idéer och nya samarbeten. För att fördjupa arbetet med kultursamverkan kommer de samtal som påbörjats under 2011 fortsätta och vidareutvecklas de kommande åren. I utvecklingen av regionens kulturliv är det av största vikt att ta vara på all den kompetens och kunskap som finns inom det ideella föreningslivet, regionala kulturverksamheter och bland fria kulturskapare. Utvecklingsmöjligheter för framtiden är också att arbeta vidare med hemsidan Kultur i Blekinge för att utifrån ett brett perspektiv skapa en plattform för kultur i regionen. Under ska Region Blekinge utveckla mötesplatser för samtal över kommun- och verksamhetsgränser. Region Blekinge årligen arrangera Stormöte kultur. Region Blekinge arbeta för att kultur ska bli en integrerad del i hela Region Blekinges verksamhet.

2 JÄMTLAND Syfte och former med samverkan Syftet med samverkan är att utifrån en gemensam bild av kulturverksamheten i Jämtlands län, skapa bästa förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling i länet. Syftet är också att stärka och utveckla formerna för samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. Samverkan bygger på att alla parter deltar på lika villkor vilket måste påverka samverkansformerna, inte minst med civilsamhällets företrädare. Den utvecklingsinriktade samverkan kring kulturpolitiken syftar till att öka deltagandet i kulturlivet, att utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga, att tydliggöra resursbehov och ge förutsättningar för strategiska och ekonomiska prioriteringar, att underlätta kulturverksamhet över kommun och länsgränserna, att skapa förutsättningar för lokala kulturplaner, att stimulera till interregionala, internationella och interkulturella samarbeten, att stärka kunskapsutveckling och forskning på området, att öka samverkan inom kultursektorn samt mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden, attitydfrämjande insatser för ett mångkulturellt samhälle, att ge goda villkor för konstnärligt skapande och företagande, att synliggöra länet i samverkan med den nationella och internationella nivån. Denna samverkan ska leda till effektivare beslutsprocesser, bättre underlag för gemensamma ekonomiska prioriteringar bättre förutsättningar för en breddad finansiering, kunskapsutbyte, kompetensöverföring och nätverksbyggande, kunskapsuppbyggnad och forskningssamarbete, stärkt samverkan med civilsamhället, samordning av nationella och internationella utvecklingsprojekt. Samverkan mellan länet och staten omfattar kulturinstitutionerna, det fria kulturlivet och strategiska utvecklingsområden. Utgångspunkten för dialog är de kulturpolitiska prioriteringarna, verksamhetsmässig prestation och den ekonomiska situationen. En viktig uppgift blir att fortsatt utveckla goda mötesformer och löpande dialog för det kulturpolitiska samtalet. Detta ska ske genom: KulturZ, som är länets etablerade samverkansorgan på kulturområdet, och inkluderar samtliga kommuner, årlig kulturpolitisk sammankomst mellan KulturZ och Kulturforum Västernorrland för ömsesidig dialog om samverkansformer, utvecklingsområden och interregionala projekt, årligt gemensamt (cirkulerande) kulturting mellan Jämtlands och Västernorrlands län för inspiration, idéutbyte och diskussion om gemensamma kulturpolitiska utmaningar, möten mellan enskilda kommuner och landsting/regionförbund för kulturpolitiska samtal, dialog med kulturinstitutioner och verksamheter som är mottagare av statligt verksamhetsbidrag, dialog med kulturlivets intresseorganisationer och folkbildningen, dialog med det fria kulturlivet genom en regional kulturskapargrupp i samarbete med Västernorrlands län och i samråd med KLYS, att formalisera ett Regionalt Kulturforum med samtliga regionala kulturverksamheter, dialog med staten genom Länsstyrelsen och Statens kulturråd, möjlighet till kommunala kultursamråd.

3 JÖNKÖPING Nya mötesplatser för kulturpolitiken Landstinget i Jönköpings län vill stödja en utveckling med att skapa nya gemensamma mötesplatser för det kulturpolitiska samtalet, för att därigenom möjliggöra en ökad kulturpolitisk kompetens samt en förbättrad kulturpolitisk närvaro på den politiska dagordningen. Den kulturpolitiska mötesplatsen utvecklas genom: Inrättande av ett kulturting. En årligen återkommande kulturpolitisk mötesplats för dialog, kunskapsöverföring och inspiration där kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med länets kulturpolitiker och tjänstemän kan samtala om och ta fasta på framtidens kulturpolitiska utmaningar. En årlig sammankomst då representanter för kommunernas kulturnämndspresidier/motsvarande träffar representanter för den regionala utvecklingsdelegation inom Landstinget för samtal och ömsesidig dialog om gemensamma intressen för utveckling av interkommunal och regional kulturverksamhet. Vid behov möjliggöra för såväl kommuner som Landstinget att genomföra enskilda kulturpolitiska samtal. Tjänstemannanivån föreslås prioritera sitt fortsatta arbete med genomförandet av kulturplanen enligt följande: Fortsatta samtal i etablerade nätverk Samtal med kommunerna inom tre geografiska områden. Samtal utifrån enskilda kommuners prioriterade insatsområden utifrån kulturplanen. Mötesplatser för kulturlivet Landstinget i Jönköpings län har inom sina verksamheter sedan tidigare etablerat dialog och kontakter med länets kulturliv. Det är dock av största vikt att dessa kontaktytor och dialogforum tydliggörs, utvecklas avseende vem som deltar och formaliseras med syfte att samråda om kulturplanens genomförande och utveckling. För att uppnå detta föreslås följande: Ett kulturforum med inbjudan till hela kulturlivet och civilsamhället Årlig dialog med kulturinstitutioner och verksamheter som Landstinget fördelar statliga verksamhetsbidrag till för uppföljning och utveckling av uppdragsbeskrivningar Årlig dialog inom enskilda konstområden Dialog med kulturlivets intresseorganisationer och folkbildningens organisationer Bibliotekschefsträffar i samverkan med kulturchefsnätverk. Mötesplats med staten Utöver de statliga medel som Landstinget i Jönköpings län kommer att fördela från central nivå i framtiden, kommer staten att lägga ytterligare medel till kulturutveckling i regionerna. Då Jönköpings läns kulturverksamheter på både den regionala och kommunala nivån har mycket att erbjuda är det av största vikt att Jönköpings län intensifierar sitt samtal med statens företrädare för att uppnå en tydligare identifiering av länets påverkan på den nationella nivån. Samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Landstinget bör förstärkas och utvecklas i syfte att kunna identifiera gemensamma utvecklingsområden. Områden som kulturarv, kulturmiljövård, landsbygdsutveckling och integration är några av de ansvarsfrågor som bör komma upp i en framtida dialog med bärighet på den regionala kulturplanen. I vissa avseenden kan det även vara av vikt att tydliggöra roller och ansvarsfördelning.

4 KALMAR Så har kulturplanen tagits fram Kulturplanen har tagits fram av Regionförbundet i samverkan med Landstinget, Länsstyrelsen, kommunerna, länets kulturinstitutioner och konsulenter, organisationer och föreningar och länsinvånare. Regionförbundet har bland annat genomfört samrådsmöten samt öppna cafémöten för hela länet. Arbetet har diskuterats och löpande förankrats i Regionförbundets kulturberedning samt i Regionförbundets arbetsutskott och styrelse. Regionförbundets styrelse har det yttersta politiska ansvaret och beslutar om planen. I länet finns i dag en utvecklingsstrategi, Kultur med nya ögon, med fokus på attraktivitet och tillväxt för kulturområdet. Därtill finns utvecklingsstrategier för konst- och scenkonstområdena. Prioriteringarna inom dessa utgör en del av underlaget till kulturplanen. KRONOBERG Arbetsmodell och uppföljning Kronobergs län arbetar sedan ett par år tillbaka utifrån metoden cultural planning. Detta innebär att ta tillvara kulturella resurser samt arbeta mer strategiskt och integrerat med kulturfrågor i samhällsplaneringen. Det är en metod som är sektorsövergripande med ett tydligt medborgarperspektiv. Underlag till beslut samlas in genom att kartlägga kulturella resurser i samhället och låta detta utgöra grund för beskrivning och analys. Kulturella resurser är centralt i cultural planning och exempel är: Erfarenheter och praktiker bland unga människor, etniska, kulturella och språkliga minoriteter, föreningsaktiva och andra intressegrupperingar; vårt kulturarv inklusive arkeologi, gastronomi, lokala dialekter och ritualer; konst, medieaktiviteter och kulturinstitutioner; den naturliga och bebyggda miljön inklusive offentliga och öppna platser; utbudet av lokala produkter och talanger i konsthantverk, tillverkning och tjänster. Genom kultursamverkansmodellen öppnas nya möjligheter för samarbete och lärande för ökad kvalitet och bättre resultat i offentlig finansierad kulturverksamhet. Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har som målsättning att arbetet med Kulturplan Kronoberg ska vara en öppen planeringsprocess med dialogen i fokus och att planeringsunderlag ska vara synliga och möjliga att kommentera. Dialogmöten anordnas med hjälp av deltagardemokratiska metoder, d v s att deltagarna har inflytande över mötets innehåll. Resultatet från dialogerna bidrar till kartläggningsarbetet. Processen vid framtagandet av Kulturplan Kronoberg har varit möjlig att följa och delta i via webbplatsen Arbetsmodellen behöver granskas regelbundet för att säkerställa att den bidrar till utvecklingen av kulturområdet. Den årliga dialogprocessen innehåller följande möten: Årlig regional samrådskonferens som samlar politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå, samt företrädare för de regionala kulturverksamheterna, de professionella kulturskaparna och civilsamhället. Uppföljning genom regionala tematiska dialoger med berörda politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå, de regionala kulturverksamheterna, de professionella kulturskaparna och civilsamhället. Lokala samråd genomförs av kommunerna med det lokala kulturlivet och civilsamhället. Mellanregionala samråd med de län som Landstinget Kronoberg eller Regionförbundet södra Småland samverkar och/eller bedriver verksamheter tillsammans med. Tillkommer gör kulturpolitiska samråd med regionala samrådsgruppen (kommunernas kulturpresidier eller motsvarande) och regionala arbetsgruppen (kulturansvariga tjänstemän i kommunerna) samt dialoger med organisationer som har ett statligt och/eller regionalt kulturuppdrag.

5 Årscykel för budget och uppföljning på regional nivå (bild) December-februari Beslut om statlig finansiering Årligt dialogmöte Mars-juni Redovisning statliga medel Beslut rambudget maj/juni Juli-oktober Verksamhetsplanering Uppdragsformulering November Beslut om resursfördelning inom rambudget Budgetframställan till Kulturrådet SÖRMLAND Arbetet med kulturplanen Kulturplanen ska tas fram i samverkan med den kommunala nivån och i samråd med civilsamhället. Det ska ske i dialog med såväl den politiska nivån som den kulturproducerande och kulturutövande. Dialogen är en arbetsmodell som ska ge utrymme för visioner, idéer och kreativitet för alla deltagare. Initialt användes de regionala mötestillfällena mellan regionens och kommunernas kulturtjänstemän för att presentera samverkansmodellen, diskutera upplägg av arbetet, och ta fram de olika stegen i arbetet. Gemensamt konstaterades att det inte fanns en samlad bild av kulturlivet i Sörmland, inte fullständig ens på kommunal/lokal nivå. En kartläggning blev därmed en grundläggande faktor att bygga arbetet på. Med detta som bas har dialogen i Sörmland genomförts med kommunerna parallellt inom förtroendevalda- och tjänstemannasidan, samt med civilsamhället genom inbjudan till möten i varje kommun med kommun och landsting som gemensam avsändare. Kulturskapare/utövare, föreningar, studieförbund, intresseorganisationer, politiker och kulturintresserade invånare har bjudits in till dialogmöten. I dessa dialogmöten har ett stort antal kulturaktörer identifierats och synliggjorts, både lokalt och regionalt. Många förslag, idéer och synpunkter har fångats upp från olika aktörer och intressenter. Dessutom har regionalt verksamma företrädare för civilsamhället bjudits in till dialogmöte. Med länsstyrelsen har särskilda möten genomförts inom dess intressesfär. Sammantaget har cirka 600 deltagare fått diskutera, ge synpunkter och bidra till arbetet med att ta fram kulturplanen. Den regionala nivån har vid ett flertal tillfällen fått information och möjlighet att diskutera kulturplanen, dess innehåll och utformning. Tillsammans med det regionala arbetet har detta resulterat i den kulturplan som nu föreligger, och som efter behandling i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet fastställs av Landstingsfullmäktige i Sörmland.

6 VÄSTERNORRLAND Samverkan stärker kulturen i länet Som tidigare nämnts under avsnitt ska samverkan som metod för effektivisering och vitalisering av kulturen vara en av de horisontella frågor som regionen har som särskild uppgift att bevaka. Det är också viktigt att dra in fler samhällssektorer i samverkan med kulturlivets infrastruktur. Här avses naturligtvis kulturlivets samverkan med andra delar av det offentliga samhällets organisationer men också med närings- och föreningsliv. Ett särskilt fokus bör läggas på ny teknik och fördjupad samverkan med universitet och forskning. En mångårig modell för samverkan och samråd är Kulturforum, där länets kommuner, kommunförbund, landsting och länsstyrelse möts för regelbundna samråd i syfte att tillsammans stärka och utveckla länets kulturliv. Kulturforum har antagit en länsvision för kultur i länet som ingår i Kulturpolitisk policy som närmare beskrivs under avsnittet Kulturforum fungerar även som arena för gemensamma projekt som Kulturguide Västernorrland och strukturfondsprojekt, t.ex. Industrisamhällets kulturarv (ISKA). Exempel på annan samverkan i länet inom kultur- och kulturarvsområdet där olika aktörer och organisationer är involverade: ABM Resurs, ABM Kulturarv Arkivcentrum Nord Mittnordensamarbetet Norrlands Musik- och dansteater (NMD) Arrangörslyftet Sambiblioteket, Härnösand Kulturmagasinet, Sundsvall Scenkonst Västernorrland AB Utvecklingsområden för kultursamverkansprocessen Resurser behöver avsättas till uppföljning, analys och utvärdering av kulturplanen och samverkansprocessen. Under planperioden utvecklas samverkansstrukturer för planens genomförande En ändamålsenlig organisation i form av kompetens, resurser och funktionella nätverk tillskapas för det löpande processarbetet och genomförandet av de förslag som ges i planen. Samverkan Samverkan med länets kommuner Samverkan med regionala kulturaktörer och civilsamhälle Utvecklingsområden Under september-november 2011 tas fram förslag till arbetsordning för samverkansorganet Kulturforum som presenteras för samverkansorganet i december. Under samma tid utarbetas förslag till struktur för regional samverkan inom modellen samt förslag till tidplan för samverkansarbetet 2012.

7 VÄSTMANLAND Samverkan mellan Landstinget Västmanland och kommunerna Landstinget Västmanland vill stödja den kulturpolitiska dialogen i länet genom att utveckla mötesplatser för ett kontinuerligt samtal med länets kommuner, kulturinstitutioner och civilsamhällets olika delar. Det kulturpolitiska samtalet föreslås ha följande mötesplatser: Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har beslutat att permanenta en regional kulturberedning med förtroendevalda från länets samtliga kommuner och landstinget. Ett årligt kulturting som arrangeras av Landstinget Västmanland och Landstinget Örebro. Kulturtinget har fokus på barn och ungas rätt till kultur samt olika aktuella kulturpolitiska teman och riktar sig till förtroendevalda, tjänstemän och till kulturinstitutionernas företrädare samt kulturlivets olika delar. Kulturtinget samlar årligen ca deltagare. Syftet med kulturtinget är att brett stimulera dialogen och kunskapsutbytet mellan internationell, nationell, regional och kommunal nivå. Ambitionen är att utveckla detta kulturting till en mötesplats för det kulturpolitiska samtalet för såväl Mälardalen som Bergslagen. En årlig presidiekonferens för regional och kommunal nivå där representanter för kommunernas kulturnämnder motsvarande möter landstingets och övriga regionala representanter för en dialog om gemensamma kulturpolitiska frågor för hela länet. Det kulturpolitiska samtalet pågår kontinuerligt och frågor väcks naturligtvis vid behov mellan landstinget och länets kommuner. Landstinget och Västerås stad möts regelbundet. Västerås stad med sitt stora kulturutbud och som befolkningsmässigt utgör mer än halva länet, spelar en viktig roll i det kulturpolitiska samtalet inte minst eftersom de regionala kulturpolitiska institutionerna är belägna i staden. Samverkan mellan Landstinget Västmanland, kommunerna och kulturlivet Landstinget möter kulturlivets företrädare kontinuerligt när det gäller frågor om det regionala uppdraget, verksamhetens utveckling och finansieringsfrågor. Följande samrådstillfällen vad gäller den regionala kulturplanen föreslås: En årlig konferens med kommunerna och de regionala kulturinstitutioner till vilka landstinget fördelar statligt verksamhetsbidrag. En årlig samrådskonferens med folkbildningen, civilsamhällets olika delar samt kulturlivets företrädare. Bibliotekschefsträffar Kulturskolechefsträffar Samverkan mellan länsmuseet och lokala museer i Västmanland. VKL:s kulturchefsnätverk Samverkan mellan Landstinget Västmanland och staten Samverkansmodellen innebär ett närmare samarbete mellan Landstinget Västmanland och statens företrädare, te x vad gäller utformning av och utvärdering av modellen. Statens Kulturråd kommer även fortsättningsvis att fördela utvecklingsbidrag till länet vilket också förutsätter ett nära idéutbyte. Arbetsprocessen Arbetet med att ta fram en regional kulturplan för Västmanlands län inleddes sommaren 2009 då kommunerna tillfrågades om de vill delta i en styrgrupp för arbetet. Det bildades en Kulturberedning i VKL (Västmanlands kommuner och landsting) som hade sitt första möte i november I februari 2010 kom samverkansutredningens förslag och Kulturberedningen hade redan inlett arbetet med kartläggning av länets kulturliv. Arbetet har genomförts i samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturskapare och civilsamhälle. Inom VKL finns sedan tidigare upparbetade nätverk där kommunernas kultur- och fritidschefer och regionala institutionschefer möts. De redan befintliga strukturerna för samverkan har fördjupats och utvecklats under perioden. Till arbetet har det även knutits en arbetsgrupp med representanter från kommuner, ideella föreningslivet, folkbildningen, scenkonsten, länsmuseet,

8 länsstyrelsen och näringslivet. Sammanhållande på tjänstemannaplanet är Regional utveckling, Landstinget Västmanland. Det har genomförts lokala samråd i länets tio kommuner där ledamöterna i kulturberedningen tillsammans med ansvarig tjänsteman lagt upp innehåll och utformning av samrådet. Till samråden har det bjudits in representanter från det lokala kulturlivet, civilsamhället, kulturskapare, skola, bibliotek, politiker, näringsliv mm. Representanter från kulturberedningen har deltagit i samtliga samråd som genomförts på kvällstid. Fyra gemensamma frågeställningar har behandlats under träffarna. Hur vill vi: öka deltagandet i kulturlivet? utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga? öka samverkan mellan kultur och andra samhällsområden? stärka dialogen inom kultursektorn? Det har genomförts möten med Arkiv Västmanland styrelse, representanter för Västmanlands läns hemslöjdsförbund, länsstyrelsen, kulturskapare och civilsamhället. Folkrörelsernas Medieverksamhet i Västerås har i närradiosändning informerat om arbetet med regionala kulturplanen. Seminarier inom olika samhällsområden har genomförts, Kultur och hälsa, kultur och internationella frågor samt kulturens kraft för lokal och regional utveckling. Kulturplanen skickas ut på remiss till länets kommuner, länsstyrelsen och berörda regionala kulturinstitutioner, remisstiden är 1 april till 3 juni Den 9 maj anordnas en remisskonferens där Kulturrådet medverkar. Landstingsfullmäktige fattar beslut om Kulturplanen den 26 oktober som därefter skickas till Statens Kulturråd. ÖREBRO Samverkansmodellen i Örebro län Äkta samverkan, som inte bara stannar på pappret, kräver dialog och gemensamt ansvarstagande. Den nya samverkansmodellen är ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans för kulturens utveckling som ligger väl i linje med grundtankarna i vårt eget regionala kulturpolitiska program. Arbetet med kulturplanen har under våren skett i bred dialog och i nära samverkan med länets kommuner och det övriga kulturlivet. Dialogprocessen 2011 Samtliga kommuner i länet har bjudit in kulturskapare, föreningar, politiker och kulturintresserade invånare till dialogmöten. Som komplement till dialogerna i kommunerna har mer tematiska dialogmöten genomförts. De har speciellt riktat sig till aktörer inom bild och form, slöjd och konsthantverk, kulturarv, scenkonst och teckenspråk. Ungdomar har bjudits in särskilt, liksom fria professionella kulturskapare. På dialogmötena har ett antal frågeställningar diskuterats med utgångspunkt i nationella och regionala kulturpolitiska mål. Alla synpunkter som kommit fram i dialogerna har dokumenterats, samlats in och sorterats i ämnesområden. Samsynen mellan de olika dialogmötena har varit stor och flera synpunkter och önskningar har varit gemensamma för många av grupperna. Genom de dialogmöten som anordnats har ett stort antal kulturaktörer identifierats och synliggjorts. Idéer och synpunkter har fångats upp från länets alla delar och från många olika aktörer. Cirka 20 dialogmöten har genomförts och drygt 600 personer har deltagit aktivt i samtal. Genom detta har bilden av länets kulturliv idag blivit tydligare och det finns ett brett kontaktnät med föreningar, organisationer, fria kulturskapare och ideella kulturarbetare. Vägen är målet modell för dialog och samverkan Syftet med samverkan I samtliga dialogmöten under våren har behovet av en ny och fördjupad samverkan mellan aktörer lyfts fram som ett av de allra viktigaste utvecklingsområdena. Kultursamverkan innebär samarbete på flera nivåer: inom länet, med andra län och regioner och internationellt. Dialog och reellt

9 samarbete innebär ett nytt sätt att driva utveckling som kan leda till tydligare medborgarfokus, högre kvalitet, ökad kreativitet samt ett mer effektivt och breddat resursutnyttjande. Samverkansmodellen öppnar också nya möjligheter för gemensamma satsningar såväl mellan kommuner som mellan kultursektorn och andra samhällsområden. Genom samverkan kan vi se länets samlade tillgångar som en helhet. Det leder till att vi får ny gemensam kunskap och ökat erfarenhetsutbyte. Utvecklad samverkan inom länet Att utveckla samverkansprocessen är ett nytt och omfattande utvecklingsområde. Örebro läns landsting ansvarar för samverkansprocessen och vill genom den pröva nya former för kulturpolitisk dialog och kunskapsutveckling. Dialogen ska vara kontinuerlig och den ska uppmuntra till möten över sektorsgränser. Det har framkommit ett behov av att inrätta en regional rådgivande referensgrupp med representanter från det professionella kulturlivet kring frågor om bland annat konstnärlig kvalitet och förnyelse. Formerna för en sådan kommer att utvecklas under planperioden. En årlig dialogprocess ska etableras i Örebro län. Den kommer att innehålla flera viktiga delar. Några exempel: Forum för dialog mellan ledande politiker och det fria professionella kulturlivet Fler möjligheter för kontinuerliga samtal ska skapas. Kunskapsseminarium om kultur och kulturpolitik Samråd med kulturlivet och föreningslivet om kulturplanen En gång per år möts det samlade kulturlivet i länet för att diskutera uppföljning av kulturplanen och utbyte av nya idéer. Alla åldersgrupper ska vara representerade i dialogen. Regionalt utvecklingsforum arrangeras av regionförbundet årligen för alla som är engagerade i Örebroregionens framtidsfrågor. Presidiekonferenser Gemensamma möten mellan nämnden för tillväxt kultur och bildning och kommunernas kulturpolitiker. Cirka två gånger per år. Länskulturrådet Ett nätverk för kommunala kulturchefer och institutionschefer, möts cirka fyra gånger per år för samråd kring viktiga gemensamma frågor. Nätverkets uppdrag och roll kommer att förtydligas och stärkas genom samverkansmodellen. Nyinrättad regional konstnärlig referensgrupp Representanter från det professionella kulturlivet, med konstnärlig kvalitet och förnyelse i fokus. Regelbundna överläggningar mellan landstinget och Örebro kommun. Tidsbegränsade arbetsgrupper kopplade till kulturplanens utvecklingsområden bildas under planperioden. Regelbundna samråd med civilsamhället Formerna utgår från nya spelregler mellan landstinget och idéburna organisationer. En konkret modell för samverkan med tidsplan kommer att utformas under 2012.

10 ÖSTSAM Dialogen i Östergötland från år 2011 och framåt Dialog med professionella kulturskapare och civilsamhället I modellen har det arrangerats dialoger och utvecklingsseminarier med företrädare för kulturlivet och olika organisationer inom de sju områdena som omfattas av kulturplanen. Dialogen har handlat om hur infrastrukturen för kulturområdet regionalt kan förbättras generellt, liksom villkoren för dessa aktörer. För kulturområdet som helhet kommer Regionförbundet framåt att arbeta med årliga utvecklingsseminarier, där institutionerna, folkbildningen och civilsamhället eller professionella kulturskapare kan vara medarrangörer och dit företrädare för samverkansmodellen bjuds in. Områdena bibliotek, film och folkbildning har dessutom redan en struktur för hur man samlas kring de gemensamma frågorna och fortsätter det arbetet. På sikt finns planer och förhoppningar om att bilda ett arvoderat kulturråd av professionella kulturskapare, för att på ett tydligare och sätt få med dem i arbetet med kulturplanen enligt den struktur som KLYS förespråkar. Ansvaret för kulturplanens utformning, genomförande och uppföljning Landstingsfullmäktige har delegerat åt Regionförbundet Östsam att vara Östergötlands part när det gäller de statliga medlen till regional kultur. Formellt beslut om den kulturplan som överlämnas till Kulturrådet fattas av Regionförbundets full-mäktige i maj Med inträdet i modellen följer också ett ökat ansvar för Regionförbundet att utvärdera och följa upp modellen enligt den nationella standard som håller på att utformas och som beskrivs på sidan 12. Kulturplanen har varit ute på öppen remiss. Cirka 40 remissyttranden har inkommit och påverkat planens slutgiltiga utformning. Kommunernas delaktighet i samverkansmodellen Regionens tretton kommuner har besökts för dialog kring lokal kulturutveckling, lokala prioriteringar, samspelet mellan lokal och regional kultur samt den kulturella infrastrukturen. Samtalet har därmed varit ett viktigt bidrag i planen. Vid dessa träffar har politiker och ansvariga tjänstemän närvarat. Utöver det har kommunerna besvarat en enkät över sina kultur- och fritidskostnader. Kommunerna i regionen har också haft insyn i, och inflytande över processen, genom det ordinarie politiska arbetet i Regionförbundet Östsam och genom den politiska arbetsgruppen för kulturfrågor, K2. Framåt kommer kontakten med kommunerna att hållas levande genom årliga dialogmöten, via den politiska arbetsgruppen K2 där kulturpolitiker från alla kommuner finns med, samt genom särskilda möten i varje kommun. Kulturplanens styrgrupp De institutioner och organisationer som idag får del av de statliga medlen, samfinansieras på regional nivå av Landstinget i Östergötland/Regionförbundet Östsam och Norrköpings och Linköpings kommuner. Ansvariga politiker från dessa parter utgör styrgruppen för processen, under ledning av den politiska talespersonen för kulturfrågor på Regionförbundet Östsam. Parterna ska komma överens om den regionala finansieringen för den aktuella avtalsperioden. Styrgruppen representerar även stiftare/finansiärer för de regionala kulturinstitutionerna, och ansvarar för de överenskommelser som görs om regionala uppdrag och anslag. Gruppen stöds av de tjänstemän, som i respektive organisationer har ansvaret för dessa frågor bland annat genom att förbereda möten, utarbeta underlag och presentera förslag. Kulturinstitutionernas delaktighet I samverkansmodellen har dialog även förts med de regionala kulturinstitutionerna när planen tagits fram. De sju områden som ligger till grund för finansieringen från staten, och som Kulturrådet vill att regionerna beskriver utifrån vissa kriterier, berör till stor del institutionerna. Strategier för samverkan kring kulturområdet Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att det finns uttalade lokala kulturstrategier för att underlätta samtal, prioriteringar och utvecklingsområden för den regionala kulturen.

11 Förutsättningarna för de lokala strategierna ser olika ut. Historiskt har de två större kommunerna Norrköping och Linköping tillsammans med Landstinget tagit på sig den särskilda uppgiften att trygga finansieringen av de stora regionala kulturinstitutionerna. De större städerna har också genom sin storlek en speciell roll i det regionala kulturlivet. Dessa båda kommuners kulturstrategier berör inte bara den egna kommunen, utan är också viktiga för övriga. Likaså finns det i några av de andra kommunerna exempel på kultursatsningar med betydelse för regionen. Till exempel finns det i Motala en ambition att utvecklas till den tredje kulturkommunen i Östergötland, med liknande roll som den Norrköping och Linköping har idag. Framåt kan det därför bli aktuellt att pröva andra former för den regionala finansieringen prövas, särskilt om eller när regionstrukturen förändras. Regionförbundets Östsam vill stötta de kommuner som i dagsläget saknar utvecklingsstrategier. Detta för att stötta nya former av det kulturpolitiska samtalet, stimulera kulturkompetensen och kulturutvecklingen samt som ett led i den kommunala utvecklingen. Den regionala strategin med kommunkontakterna kan vara tvådelad: 1. Stödja och samverka med de kommuner, som vill satsa på kulturen, på de sätt som bäst främjar de lokalt formulerade utvecklingsidéerna. 2. Samverka med de kommuner som saknar uttalade kulturstrategier, för att bistå dessa med att ta fram sådana. Inom det lokala kulturperspektivet återkommer vissa frågor i flera kommuner. Här finns möjlighet att samverka både på en regional och på en interkommunal nivå. Regional samverkan är exempelvis viktigt för kulturturismen, och där är Öst-svenska turistrådet en viktig part. Kommunerna och civilsamhället uttrycker behov kring tjänster och ökad kunskap kring marknadsföring och utvecklingsfrågor. Dessutom uttrycker kommunerna en önskan om att, mer än vad som är fallet idag, bidra med det egna kulturarvet till den regionala helheten. Kulturen har en viktig roll i den regionala profilen, en roll som skulle kunna vara ännu större. Att fortsätta planera för hur olika kulturyttringar kan fungera som fyrtorn i marknadsföringen av regionen är därför en viktig fråga, för såväl kulturområdet som för andra aktörer inom turism, platsutveckling och platsmarknadsföring, för att bidra till ett attraktivare Östergötland. För att stärka de kulturpolitiska uppdraget och samtalet, har flera kommuner åter-kommit till behovet av en form av regionala träffar för målgruppen tjänstemän, politiker, forskare, kulturskapare och civilsamhällets aktörer. Ett forum och en arena för att diskutera kulturutveckling, regional attraktivitet via kulturen eller aktuella teman för kulturområdet. Idag finns flera nätverk på olika nivåer, men inte något som motsvarar önskemålet. Det finns många i kommunerna, på kulturinstitutionerna och bland de verksamma inom det breda kulturlivet, som vill vara med och stärka den Östgötska kulturens roll och utveckling. Strukturer som främjar både de regionala institutionerna och regionens fria kulturskapare behövs för att stärka respektive grupps egna interna arbete och deras samarbeten sinsemellan såväl som inom gruppen. Detta för att åstadkomma en kulturutveckling som är av vikt för kulturen i sig, för dess aktörer och för regionens attraktivitet ur ett boende- och turismperspektiv. Årlig dialogprocess Kulturplanen för Östergötland bygger på dialogprocessen mellan stat, region, kommuner, professionella kulturlivet, civilsamhället med folkbildningen. Regionförbundet ansvarar för samverkansprocessen och ska därmed föra kontinuerlig dialog med berörda aktörer och uppmuntra till möten över gränserna. En årlig dialogprocess, med flera delar, ska etableras i länet. Den kommer bland annat att innehålla: Årlig tema- och samrådskonferens för kommunala och regionala kulturpolitiker och tjänstemän, företrädare för de regionala kulturverksamheterna, folkbildningen och civilsamhället samt kulturskaparna i regionen Uppföljning genom regionala strategidialoger med styrgruppen, där representanter för de regionala finansiärerna finns Regionala samråd med kulturskaparna, institutionerna och civilsamhället utifrån aktuella teman för de olika sektorerna Regelbundna möten om de regionala kulturuppdragen, där uppdragstagarna möter uppdragsgivarna kring uppdragens utformning, anslagen, uppföljnings- och utvecklingsfrågor

12 Återkommande möten kring verksamhetsområdets utvecklingsfrågor med den politiska arbetsgruppen K2, där alla kommunerna och Landstinget i Östergötland ingår Arbetsgrupper och referensgrupper med anledning av utvecklingspunkterna i kulturplanen. Dessa kan vara både tids-, plats- eller ämnesbundna utifrån utvecklingspunktens karaktär. En konkret modell och tidplan för årscykeln kommer att upprättas för 2012, som omfattar följande dialoger och möten:

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Östergötlands kulturplan till Kulturrådet för inträde i nya modellen för kultursamverkan

Östergötlands kulturplan till Kulturrådet för inträde i nya modellen för kultursamverkan Östergötlands kulturplan till Kulturrådet för inträde i nya modellen för kultursamverkan Fastställd 11 november 2011 Förord Östergötland är ett starkt, vitalt och spännande kulturlän. Kulturplanen beskriver

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014

det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014 det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014 regional kulturplan i örebro län 2012-2014 1 2 regional kulturplan i örebro län 2012-2014 Förord Kultur är helt avgörande

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region? Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN. Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014

FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN. Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014 FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014 Förord Kultur är helt avgörande för en positiv och demokratisk samhällsutveckling.

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Bild: Daniel Rutter, 2007. KULTURPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Kn 19/06, Kf 65/06

Bild: Daniel Rutter, 2007. KULTURPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Kn 19/06, Kf 65/06 Bild: Daniel Rutter, 2007 KULTURPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Kn 19/06, Kf 65/06 Låt kulturen blomma Att aktivt deltaga i kulturlivet är för människan lika nödvändigt som att äta, sova eller andas. Men på

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län Kulturkartläggning 2013 JÖNKÖPINGS LÄN Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län INNEHÅLL Kulturlivets utgångspunkter Länsstyrelsens organisation Administrativ organisation Länsstyrelsens kulturpolitik Länsstyrelsens

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Anteckningar från möte 23 november i Tändstickspalatset, Stockholm Inledning. Alla hälsades välkomna, deltagarna presenterade sig och berättade om

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019

Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kultur och kreativitet Anne Hederén 2015-04-28 Dnr: RUN 2015-158 Regionutvecklingsnämnden Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019 Bakgrund Föreligger förslag till regional Kulturplan

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012 KULTURSAMVERKANS- MODELLEN Uppföljning 2012 Innehåll FÖRORD... 5 DEL 1. INLEDANDE INFORMATION... 6 Sammanfattning... 6 Bakgrund och syfte... 7 Metodfrågor... 9 Landstingens/regionernas rutiner för uppföljning

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

En livskraftig region Regional Kulturplan 2015-2018 Västmanlands län

En livskraftig region Regional Kulturplan 2015-2018 Västmanlands län En livskraftig region Regional Kulturplan 2015-2018 Västmanlands län 2 (31) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 2 Erfarenheter från 2012-2014... 4 3 Kulturpolitiska utgångspunkter... 6 3.1 Nationella kulturpolitiska

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer