KULTURPLANER : DIALOGER OCH MÖTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN"

Transkript

1 KULTURPLANER : DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom att erbjuda mötesplatser för diskussion, inspiration och idéutbyte kan Region Blekinge verka för att nya samarbeten kan uppstå samt att fördjupa de som redan finns. På så sätt ska nya gränsöverskridande projekt och initiativ ta form. Ett sätt är att årligen bjuda in alla regionens kulturaktörer till ett Stormöte kultur, för att där diskutera utvecklingsfrågor. Förutom ett årligt gemensamt stormöte kommer utveckling och utvärdering diskuteras under kontinuerliga möten över hela året. Regionens kulturinstitutioner ska arbeta för att utveckla och skapa nya gränsöverskridande nätverk inom och mellan sina respektive verksamhetsområden. Mötesformer Arbetet har utgått från ett stort antal möten och samtal som kan delas in i fyra olika grupper av fysiska mötesplatser samt en digital mötesplats. Strategiska dialoger - samtal och dialoger som skett utifrån olika verksamhetsområden till exempel scenkonst, kulturarv och bildkonst. Samtalen har planerats och genomförts tillsammans med regionala kulturaktörer och där inbjudan har gått ut brett till kulturverksamheter och föreningar, kulturskapare, företag, tjänstmän och politiker i Blekinge. Lokala samråd - samtal som har planerats och genomförts tillsammans med respektive kommun med deltagare från det lokala kulturlivet i varje kommun. Mellanregionala samråd - samtal tillsammans med de län som Region Blekinge bedriver verksamheter tillsammans med, exempelvis samtal om film och biblioteksverksamheten. Politiska samtal kulturpolitiska diskussioner med regionala och kommunala förtroendevalda. Utöver dessa fysiska mötesplatser har arbetet också kunnat följas på hemsidan Syftet med sidan har varit att öppna processen för intresserade genom att lägga ut information om möten, alla samtalsrapporter och hur långt vi kommit i arbetet. Utvecklingsmöjligheter I framtiden vill Region Blekinge fortsätta arbeta med olika former av mötesplatser för att främja utbyten av idéer och nya samarbeten. För att fördjupa arbetet med kultursamverkan kommer de samtal som påbörjats under 2011 fortsätta och vidareutvecklas de kommande åren. I utvecklingen av regionens kulturliv är det av största vikt att ta vara på all den kompetens och kunskap som finns inom det ideella föreningslivet, regionala kulturverksamheter och bland fria kulturskapare. Utvecklingsmöjligheter för framtiden är också att arbeta vidare med hemsidan Kultur i Blekinge för att utifrån ett brett perspektiv skapa en plattform för kultur i regionen. Under ska Region Blekinge utveckla mötesplatser för samtal över kommun- och verksamhetsgränser. Region Blekinge årligen arrangera Stormöte kultur. Region Blekinge arbeta för att kultur ska bli en integrerad del i hela Region Blekinges verksamhet.

2 JÄMTLAND Syfte och former med samverkan Syftet med samverkan är att utifrån en gemensam bild av kulturverksamheten i Jämtlands län, skapa bästa förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling i länet. Syftet är också att stärka och utveckla formerna för samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. Samverkan bygger på att alla parter deltar på lika villkor vilket måste påverka samverkansformerna, inte minst med civilsamhällets företrädare. Den utvecklingsinriktade samverkan kring kulturpolitiken syftar till att öka deltagandet i kulturlivet, att utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga, att tydliggöra resursbehov och ge förutsättningar för strategiska och ekonomiska prioriteringar, att underlätta kulturverksamhet över kommun och länsgränserna, att skapa förutsättningar för lokala kulturplaner, att stimulera till interregionala, internationella och interkulturella samarbeten, att stärka kunskapsutveckling och forskning på området, att öka samverkan inom kultursektorn samt mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden, attitydfrämjande insatser för ett mångkulturellt samhälle, att ge goda villkor för konstnärligt skapande och företagande, att synliggöra länet i samverkan med den nationella och internationella nivån. Denna samverkan ska leda till effektivare beslutsprocesser, bättre underlag för gemensamma ekonomiska prioriteringar bättre förutsättningar för en breddad finansiering, kunskapsutbyte, kompetensöverföring och nätverksbyggande, kunskapsuppbyggnad och forskningssamarbete, stärkt samverkan med civilsamhället, samordning av nationella och internationella utvecklingsprojekt. Samverkan mellan länet och staten omfattar kulturinstitutionerna, det fria kulturlivet och strategiska utvecklingsområden. Utgångspunkten för dialog är de kulturpolitiska prioriteringarna, verksamhetsmässig prestation och den ekonomiska situationen. En viktig uppgift blir att fortsatt utveckla goda mötesformer och löpande dialog för det kulturpolitiska samtalet. Detta ska ske genom: KulturZ, som är länets etablerade samverkansorgan på kulturområdet, och inkluderar samtliga kommuner, årlig kulturpolitisk sammankomst mellan KulturZ och Kulturforum Västernorrland för ömsesidig dialog om samverkansformer, utvecklingsområden och interregionala projekt, årligt gemensamt (cirkulerande) kulturting mellan Jämtlands och Västernorrlands län för inspiration, idéutbyte och diskussion om gemensamma kulturpolitiska utmaningar, möten mellan enskilda kommuner och landsting/regionförbund för kulturpolitiska samtal, dialog med kulturinstitutioner och verksamheter som är mottagare av statligt verksamhetsbidrag, dialog med kulturlivets intresseorganisationer och folkbildningen, dialog med det fria kulturlivet genom en regional kulturskapargrupp i samarbete med Västernorrlands län och i samråd med KLYS, att formalisera ett Regionalt Kulturforum med samtliga regionala kulturverksamheter, dialog med staten genom Länsstyrelsen och Statens kulturråd, möjlighet till kommunala kultursamråd.

3 JÖNKÖPING Nya mötesplatser för kulturpolitiken Landstinget i Jönköpings län vill stödja en utveckling med att skapa nya gemensamma mötesplatser för det kulturpolitiska samtalet, för att därigenom möjliggöra en ökad kulturpolitisk kompetens samt en förbättrad kulturpolitisk närvaro på den politiska dagordningen. Den kulturpolitiska mötesplatsen utvecklas genom: Inrättande av ett kulturting. En årligen återkommande kulturpolitisk mötesplats för dialog, kunskapsöverföring och inspiration där kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med länets kulturpolitiker och tjänstemän kan samtala om och ta fasta på framtidens kulturpolitiska utmaningar. En årlig sammankomst då representanter för kommunernas kulturnämndspresidier/motsvarande träffar representanter för den regionala utvecklingsdelegation inom Landstinget för samtal och ömsesidig dialog om gemensamma intressen för utveckling av interkommunal och regional kulturverksamhet. Vid behov möjliggöra för såväl kommuner som Landstinget att genomföra enskilda kulturpolitiska samtal. Tjänstemannanivån föreslås prioritera sitt fortsatta arbete med genomförandet av kulturplanen enligt följande: Fortsatta samtal i etablerade nätverk Samtal med kommunerna inom tre geografiska områden. Samtal utifrån enskilda kommuners prioriterade insatsområden utifrån kulturplanen. Mötesplatser för kulturlivet Landstinget i Jönköpings län har inom sina verksamheter sedan tidigare etablerat dialog och kontakter med länets kulturliv. Det är dock av största vikt att dessa kontaktytor och dialogforum tydliggörs, utvecklas avseende vem som deltar och formaliseras med syfte att samråda om kulturplanens genomförande och utveckling. För att uppnå detta föreslås följande: Ett kulturforum med inbjudan till hela kulturlivet och civilsamhället Årlig dialog med kulturinstitutioner och verksamheter som Landstinget fördelar statliga verksamhetsbidrag till för uppföljning och utveckling av uppdragsbeskrivningar Årlig dialog inom enskilda konstområden Dialog med kulturlivets intresseorganisationer och folkbildningens organisationer Bibliotekschefsträffar i samverkan med kulturchefsnätverk. Mötesplats med staten Utöver de statliga medel som Landstinget i Jönköpings län kommer att fördela från central nivå i framtiden, kommer staten att lägga ytterligare medel till kulturutveckling i regionerna. Då Jönköpings läns kulturverksamheter på både den regionala och kommunala nivån har mycket att erbjuda är det av största vikt att Jönköpings län intensifierar sitt samtal med statens företrädare för att uppnå en tydligare identifiering av länets påverkan på den nationella nivån. Samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Landstinget bör förstärkas och utvecklas i syfte att kunna identifiera gemensamma utvecklingsområden. Områden som kulturarv, kulturmiljövård, landsbygdsutveckling och integration är några av de ansvarsfrågor som bör komma upp i en framtida dialog med bärighet på den regionala kulturplanen. I vissa avseenden kan det även vara av vikt att tydliggöra roller och ansvarsfördelning.

4 KALMAR Så har kulturplanen tagits fram Kulturplanen har tagits fram av Regionförbundet i samverkan med Landstinget, Länsstyrelsen, kommunerna, länets kulturinstitutioner och konsulenter, organisationer och föreningar och länsinvånare. Regionförbundet har bland annat genomfört samrådsmöten samt öppna cafémöten för hela länet. Arbetet har diskuterats och löpande förankrats i Regionförbundets kulturberedning samt i Regionförbundets arbetsutskott och styrelse. Regionförbundets styrelse har det yttersta politiska ansvaret och beslutar om planen. I länet finns i dag en utvecklingsstrategi, Kultur med nya ögon, med fokus på attraktivitet och tillväxt för kulturområdet. Därtill finns utvecklingsstrategier för konst- och scenkonstområdena. Prioriteringarna inom dessa utgör en del av underlaget till kulturplanen. KRONOBERG Arbetsmodell och uppföljning Kronobergs län arbetar sedan ett par år tillbaka utifrån metoden cultural planning. Detta innebär att ta tillvara kulturella resurser samt arbeta mer strategiskt och integrerat med kulturfrågor i samhällsplaneringen. Det är en metod som är sektorsövergripande med ett tydligt medborgarperspektiv. Underlag till beslut samlas in genom att kartlägga kulturella resurser i samhället och låta detta utgöra grund för beskrivning och analys. Kulturella resurser är centralt i cultural planning och exempel är: Erfarenheter och praktiker bland unga människor, etniska, kulturella och språkliga minoriteter, föreningsaktiva och andra intressegrupperingar; vårt kulturarv inklusive arkeologi, gastronomi, lokala dialekter och ritualer; konst, medieaktiviteter och kulturinstitutioner; den naturliga och bebyggda miljön inklusive offentliga och öppna platser; utbudet av lokala produkter och talanger i konsthantverk, tillverkning och tjänster. Genom kultursamverkansmodellen öppnas nya möjligheter för samarbete och lärande för ökad kvalitet och bättre resultat i offentlig finansierad kulturverksamhet. Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har som målsättning att arbetet med Kulturplan Kronoberg ska vara en öppen planeringsprocess med dialogen i fokus och att planeringsunderlag ska vara synliga och möjliga att kommentera. Dialogmöten anordnas med hjälp av deltagardemokratiska metoder, d v s att deltagarna har inflytande över mötets innehåll. Resultatet från dialogerna bidrar till kartläggningsarbetet. Processen vid framtagandet av Kulturplan Kronoberg har varit möjlig att följa och delta i via webbplatsen Arbetsmodellen behöver granskas regelbundet för att säkerställa att den bidrar till utvecklingen av kulturområdet. Den årliga dialogprocessen innehåller följande möten: Årlig regional samrådskonferens som samlar politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå, samt företrädare för de regionala kulturverksamheterna, de professionella kulturskaparna och civilsamhället. Uppföljning genom regionala tematiska dialoger med berörda politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå, de regionala kulturverksamheterna, de professionella kulturskaparna och civilsamhället. Lokala samråd genomförs av kommunerna med det lokala kulturlivet och civilsamhället. Mellanregionala samråd med de län som Landstinget Kronoberg eller Regionförbundet södra Småland samverkar och/eller bedriver verksamheter tillsammans med. Tillkommer gör kulturpolitiska samråd med regionala samrådsgruppen (kommunernas kulturpresidier eller motsvarande) och regionala arbetsgruppen (kulturansvariga tjänstemän i kommunerna) samt dialoger med organisationer som har ett statligt och/eller regionalt kulturuppdrag.

5 Årscykel för budget och uppföljning på regional nivå (bild) December-februari Beslut om statlig finansiering Årligt dialogmöte Mars-juni Redovisning statliga medel Beslut rambudget maj/juni Juli-oktober Verksamhetsplanering Uppdragsformulering November Beslut om resursfördelning inom rambudget Budgetframställan till Kulturrådet SÖRMLAND Arbetet med kulturplanen Kulturplanen ska tas fram i samverkan med den kommunala nivån och i samråd med civilsamhället. Det ska ske i dialog med såväl den politiska nivån som den kulturproducerande och kulturutövande. Dialogen är en arbetsmodell som ska ge utrymme för visioner, idéer och kreativitet för alla deltagare. Initialt användes de regionala mötestillfällena mellan regionens och kommunernas kulturtjänstemän för att presentera samverkansmodellen, diskutera upplägg av arbetet, och ta fram de olika stegen i arbetet. Gemensamt konstaterades att det inte fanns en samlad bild av kulturlivet i Sörmland, inte fullständig ens på kommunal/lokal nivå. En kartläggning blev därmed en grundläggande faktor att bygga arbetet på. Med detta som bas har dialogen i Sörmland genomförts med kommunerna parallellt inom förtroendevalda- och tjänstemannasidan, samt med civilsamhället genom inbjudan till möten i varje kommun med kommun och landsting som gemensam avsändare. Kulturskapare/utövare, föreningar, studieförbund, intresseorganisationer, politiker och kulturintresserade invånare har bjudits in till dialogmöten. I dessa dialogmöten har ett stort antal kulturaktörer identifierats och synliggjorts, både lokalt och regionalt. Många förslag, idéer och synpunkter har fångats upp från olika aktörer och intressenter. Dessutom har regionalt verksamma företrädare för civilsamhället bjudits in till dialogmöte. Med länsstyrelsen har särskilda möten genomförts inom dess intressesfär. Sammantaget har cirka 600 deltagare fått diskutera, ge synpunkter och bidra till arbetet med att ta fram kulturplanen. Den regionala nivån har vid ett flertal tillfällen fått information och möjlighet att diskutera kulturplanen, dess innehåll och utformning. Tillsammans med det regionala arbetet har detta resulterat i den kulturplan som nu föreligger, och som efter behandling i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet fastställs av Landstingsfullmäktige i Sörmland.

6 VÄSTERNORRLAND Samverkan stärker kulturen i länet Som tidigare nämnts under avsnitt ska samverkan som metod för effektivisering och vitalisering av kulturen vara en av de horisontella frågor som regionen har som särskild uppgift att bevaka. Det är också viktigt att dra in fler samhällssektorer i samverkan med kulturlivets infrastruktur. Här avses naturligtvis kulturlivets samverkan med andra delar av det offentliga samhällets organisationer men också med närings- och föreningsliv. Ett särskilt fokus bör läggas på ny teknik och fördjupad samverkan med universitet och forskning. En mångårig modell för samverkan och samråd är Kulturforum, där länets kommuner, kommunförbund, landsting och länsstyrelse möts för regelbundna samråd i syfte att tillsammans stärka och utveckla länets kulturliv. Kulturforum har antagit en länsvision för kultur i länet som ingår i Kulturpolitisk policy som närmare beskrivs under avsnittet Kulturforum fungerar även som arena för gemensamma projekt som Kulturguide Västernorrland och strukturfondsprojekt, t.ex. Industrisamhällets kulturarv (ISKA). Exempel på annan samverkan i länet inom kultur- och kulturarvsområdet där olika aktörer och organisationer är involverade: ABM Resurs, ABM Kulturarv Arkivcentrum Nord Mittnordensamarbetet Norrlands Musik- och dansteater (NMD) Arrangörslyftet Sambiblioteket, Härnösand Kulturmagasinet, Sundsvall Scenkonst Västernorrland AB Utvecklingsområden för kultursamverkansprocessen Resurser behöver avsättas till uppföljning, analys och utvärdering av kulturplanen och samverkansprocessen. Under planperioden utvecklas samverkansstrukturer för planens genomförande En ändamålsenlig organisation i form av kompetens, resurser och funktionella nätverk tillskapas för det löpande processarbetet och genomförandet av de förslag som ges i planen. Samverkan Samverkan med länets kommuner Samverkan med regionala kulturaktörer och civilsamhälle Utvecklingsområden Under september-november 2011 tas fram förslag till arbetsordning för samverkansorganet Kulturforum som presenteras för samverkansorganet i december. Under samma tid utarbetas förslag till struktur för regional samverkan inom modellen samt förslag till tidplan för samverkansarbetet 2012.

7 VÄSTMANLAND Samverkan mellan Landstinget Västmanland och kommunerna Landstinget Västmanland vill stödja den kulturpolitiska dialogen i länet genom att utveckla mötesplatser för ett kontinuerligt samtal med länets kommuner, kulturinstitutioner och civilsamhällets olika delar. Det kulturpolitiska samtalet föreslås ha följande mötesplatser: Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har beslutat att permanenta en regional kulturberedning med förtroendevalda från länets samtliga kommuner och landstinget. Ett årligt kulturting som arrangeras av Landstinget Västmanland och Landstinget Örebro. Kulturtinget har fokus på barn och ungas rätt till kultur samt olika aktuella kulturpolitiska teman och riktar sig till förtroendevalda, tjänstemän och till kulturinstitutionernas företrädare samt kulturlivets olika delar. Kulturtinget samlar årligen ca deltagare. Syftet med kulturtinget är att brett stimulera dialogen och kunskapsutbytet mellan internationell, nationell, regional och kommunal nivå. Ambitionen är att utveckla detta kulturting till en mötesplats för det kulturpolitiska samtalet för såväl Mälardalen som Bergslagen. En årlig presidiekonferens för regional och kommunal nivå där representanter för kommunernas kulturnämnder motsvarande möter landstingets och övriga regionala representanter för en dialog om gemensamma kulturpolitiska frågor för hela länet. Det kulturpolitiska samtalet pågår kontinuerligt och frågor väcks naturligtvis vid behov mellan landstinget och länets kommuner. Landstinget och Västerås stad möts regelbundet. Västerås stad med sitt stora kulturutbud och som befolkningsmässigt utgör mer än halva länet, spelar en viktig roll i det kulturpolitiska samtalet inte minst eftersom de regionala kulturpolitiska institutionerna är belägna i staden. Samverkan mellan Landstinget Västmanland, kommunerna och kulturlivet Landstinget möter kulturlivets företrädare kontinuerligt när det gäller frågor om det regionala uppdraget, verksamhetens utveckling och finansieringsfrågor. Följande samrådstillfällen vad gäller den regionala kulturplanen föreslås: En årlig konferens med kommunerna och de regionala kulturinstitutioner till vilka landstinget fördelar statligt verksamhetsbidrag. En årlig samrådskonferens med folkbildningen, civilsamhällets olika delar samt kulturlivets företrädare. Bibliotekschefsträffar Kulturskolechefsträffar Samverkan mellan länsmuseet och lokala museer i Västmanland. VKL:s kulturchefsnätverk Samverkan mellan Landstinget Västmanland och staten Samverkansmodellen innebär ett närmare samarbete mellan Landstinget Västmanland och statens företrädare, te x vad gäller utformning av och utvärdering av modellen. Statens Kulturråd kommer även fortsättningsvis att fördela utvecklingsbidrag till länet vilket också förutsätter ett nära idéutbyte. Arbetsprocessen Arbetet med att ta fram en regional kulturplan för Västmanlands län inleddes sommaren 2009 då kommunerna tillfrågades om de vill delta i en styrgrupp för arbetet. Det bildades en Kulturberedning i VKL (Västmanlands kommuner och landsting) som hade sitt första möte i november I februari 2010 kom samverkansutredningens förslag och Kulturberedningen hade redan inlett arbetet med kartläggning av länets kulturliv. Arbetet har genomförts i samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturskapare och civilsamhälle. Inom VKL finns sedan tidigare upparbetade nätverk där kommunernas kultur- och fritidschefer och regionala institutionschefer möts. De redan befintliga strukturerna för samverkan har fördjupats och utvecklats under perioden. Till arbetet har det även knutits en arbetsgrupp med representanter från kommuner, ideella föreningslivet, folkbildningen, scenkonsten, länsmuseet,

8 länsstyrelsen och näringslivet. Sammanhållande på tjänstemannaplanet är Regional utveckling, Landstinget Västmanland. Det har genomförts lokala samråd i länets tio kommuner där ledamöterna i kulturberedningen tillsammans med ansvarig tjänsteman lagt upp innehåll och utformning av samrådet. Till samråden har det bjudits in representanter från det lokala kulturlivet, civilsamhället, kulturskapare, skola, bibliotek, politiker, näringsliv mm. Representanter från kulturberedningen har deltagit i samtliga samråd som genomförts på kvällstid. Fyra gemensamma frågeställningar har behandlats under träffarna. Hur vill vi: öka deltagandet i kulturlivet? utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga? öka samverkan mellan kultur och andra samhällsområden? stärka dialogen inom kultursektorn? Det har genomförts möten med Arkiv Västmanland styrelse, representanter för Västmanlands läns hemslöjdsförbund, länsstyrelsen, kulturskapare och civilsamhället. Folkrörelsernas Medieverksamhet i Västerås har i närradiosändning informerat om arbetet med regionala kulturplanen. Seminarier inom olika samhällsområden har genomförts, Kultur och hälsa, kultur och internationella frågor samt kulturens kraft för lokal och regional utveckling. Kulturplanen skickas ut på remiss till länets kommuner, länsstyrelsen och berörda regionala kulturinstitutioner, remisstiden är 1 april till 3 juni Den 9 maj anordnas en remisskonferens där Kulturrådet medverkar. Landstingsfullmäktige fattar beslut om Kulturplanen den 26 oktober som därefter skickas till Statens Kulturråd. ÖREBRO Samverkansmodellen i Örebro län Äkta samverkan, som inte bara stannar på pappret, kräver dialog och gemensamt ansvarstagande. Den nya samverkansmodellen är ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans för kulturens utveckling som ligger väl i linje med grundtankarna i vårt eget regionala kulturpolitiska program. Arbetet med kulturplanen har under våren skett i bred dialog och i nära samverkan med länets kommuner och det övriga kulturlivet. Dialogprocessen 2011 Samtliga kommuner i länet har bjudit in kulturskapare, föreningar, politiker och kulturintresserade invånare till dialogmöten. Som komplement till dialogerna i kommunerna har mer tematiska dialogmöten genomförts. De har speciellt riktat sig till aktörer inom bild och form, slöjd och konsthantverk, kulturarv, scenkonst och teckenspråk. Ungdomar har bjudits in särskilt, liksom fria professionella kulturskapare. På dialogmötena har ett antal frågeställningar diskuterats med utgångspunkt i nationella och regionala kulturpolitiska mål. Alla synpunkter som kommit fram i dialogerna har dokumenterats, samlats in och sorterats i ämnesområden. Samsynen mellan de olika dialogmötena har varit stor och flera synpunkter och önskningar har varit gemensamma för många av grupperna. Genom de dialogmöten som anordnats har ett stort antal kulturaktörer identifierats och synliggjorts. Idéer och synpunkter har fångats upp från länets alla delar och från många olika aktörer. Cirka 20 dialogmöten har genomförts och drygt 600 personer har deltagit aktivt i samtal. Genom detta har bilden av länets kulturliv idag blivit tydligare och det finns ett brett kontaktnät med föreningar, organisationer, fria kulturskapare och ideella kulturarbetare. Vägen är målet modell för dialog och samverkan Syftet med samverkan I samtliga dialogmöten under våren har behovet av en ny och fördjupad samverkan mellan aktörer lyfts fram som ett av de allra viktigaste utvecklingsområdena. Kultursamverkan innebär samarbete på flera nivåer: inom länet, med andra län och regioner och internationellt. Dialog och reellt

9 samarbete innebär ett nytt sätt att driva utveckling som kan leda till tydligare medborgarfokus, högre kvalitet, ökad kreativitet samt ett mer effektivt och breddat resursutnyttjande. Samverkansmodellen öppnar också nya möjligheter för gemensamma satsningar såväl mellan kommuner som mellan kultursektorn och andra samhällsområden. Genom samverkan kan vi se länets samlade tillgångar som en helhet. Det leder till att vi får ny gemensam kunskap och ökat erfarenhetsutbyte. Utvecklad samverkan inom länet Att utveckla samverkansprocessen är ett nytt och omfattande utvecklingsområde. Örebro läns landsting ansvarar för samverkansprocessen och vill genom den pröva nya former för kulturpolitisk dialog och kunskapsutveckling. Dialogen ska vara kontinuerlig och den ska uppmuntra till möten över sektorsgränser. Det har framkommit ett behov av att inrätta en regional rådgivande referensgrupp med representanter från det professionella kulturlivet kring frågor om bland annat konstnärlig kvalitet och förnyelse. Formerna för en sådan kommer att utvecklas under planperioden. En årlig dialogprocess ska etableras i Örebro län. Den kommer att innehålla flera viktiga delar. Några exempel: Forum för dialog mellan ledande politiker och det fria professionella kulturlivet Fler möjligheter för kontinuerliga samtal ska skapas. Kunskapsseminarium om kultur och kulturpolitik Samråd med kulturlivet och föreningslivet om kulturplanen En gång per år möts det samlade kulturlivet i länet för att diskutera uppföljning av kulturplanen och utbyte av nya idéer. Alla åldersgrupper ska vara representerade i dialogen. Regionalt utvecklingsforum arrangeras av regionförbundet årligen för alla som är engagerade i Örebroregionens framtidsfrågor. Presidiekonferenser Gemensamma möten mellan nämnden för tillväxt kultur och bildning och kommunernas kulturpolitiker. Cirka två gånger per år. Länskulturrådet Ett nätverk för kommunala kulturchefer och institutionschefer, möts cirka fyra gånger per år för samråd kring viktiga gemensamma frågor. Nätverkets uppdrag och roll kommer att förtydligas och stärkas genom samverkansmodellen. Nyinrättad regional konstnärlig referensgrupp Representanter från det professionella kulturlivet, med konstnärlig kvalitet och förnyelse i fokus. Regelbundna överläggningar mellan landstinget och Örebro kommun. Tidsbegränsade arbetsgrupper kopplade till kulturplanens utvecklingsområden bildas under planperioden. Regelbundna samråd med civilsamhället Formerna utgår från nya spelregler mellan landstinget och idéburna organisationer. En konkret modell för samverkan med tidsplan kommer att utformas under 2012.

10 ÖSTSAM Dialogen i Östergötland från år 2011 och framåt Dialog med professionella kulturskapare och civilsamhället I modellen har det arrangerats dialoger och utvecklingsseminarier med företrädare för kulturlivet och olika organisationer inom de sju områdena som omfattas av kulturplanen. Dialogen har handlat om hur infrastrukturen för kulturområdet regionalt kan förbättras generellt, liksom villkoren för dessa aktörer. För kulturområdet som helhet kommer Regionförbundet framåt att arbeta med årliga utvecklingsseminarier, där institutionerna, folkbildningen och civilsamhället eller professionella kulturskapare kan vara medarrangörer och dit företrädare för samverkansmodellen bjuds in. Områdena bibliotek, film och folkbildning har dessutom redan en struktur för hur man samlas kring de gemensamma frågorna och fortsätter det arbetet. På sikt finns planer och förhoppningar om att bilda ett arvoderat kulturråd av professionella kulturskapare, för att på ett tydligare och sätt få med dem i arbetet med kulturplanen enligt den struktur som KLYS förespråkar. Ansvaret för kulturplanens utformning, genomförande och uppföljning Landstingsfullmäktige har delegerat åt Regionförbundet Östsam att vara Östergötlands part när det gäller de statliga medlen till regional kultur. Formellt beslut om den kulturplan som överlämnas till Kulturrådet fattas av Regionförbundets full-mäktige i maj Med inträdet i modellen följer också ett ökat ansvar för Regionförbundet att utvärdera och följa upp modellen enligt den nationella standard som håller på att utformas och som beskrivs på sidan 12. Kulturplanen har varit ute på öppen remiss. Cirka 40 remissyttranden har inkommit och påverkat planens slutgiltiga utformning. Kommunernas delaktighet i samverkansmodellen Regionens tretton kommuner har besökts för dialog kring lokal kulturutveckling, lokala prioriteringar, samspelet mellan lokal och regional kultur samt den kulturella infrastrukturen. Samtalet har därmed varit ett viktigt bidrag i planen. Vid dessa träffar har politiker och ansvariga tjänstemän närvarat. Utöver det har kommunerna besvarat en enkät över sina kultur- och fritidskostnader. Kommunerna i regionen har också haft insyn i, och inflytande över processen, genom det ordinarie politiska arbetet i Regionförbundet Östsam och genom den politiska arbetsgruppen för kulturfrågor, K2. Framåt kommer kontakten med kommunerna att hållas levande genom årliga dialogmöten, via den politiska arbetsgruppen K2 där kulturpolitiker från alla kommuner finns med, samt genom särskilda möten i varje kommun. Kulturplanens styrgrupp De institutioner och organisationer som idag får del av de statliga medlen, samfinansieras på regional nivå av Landstinget i Östergötland/Regionförbundet Östsam och Norrköpings och Linköpings kommuner. Ansvariga politiker från dessa parter utgör styrgruppen för processen, under ledning av den politiska talespersonen för kulturfrågor på Regionförbundet Östsam. Parterna ska komma överens om den regionala finansieringen för den aktuella avtalsperioden. Styrgruppen representerar även stiftare/finansiärer för de regionala kulturinstitutionerna, och ansvarar för de överenskommelser som görs om regionala uppdrag och anslag. Gruppen stöds av de tjänstemän, som i respektive organisationer har ansvaret för dessa frågor bland annat genom att förbereda möten, utarbeta underlag och presentera förslag. Kulturinstitutionernas delaktighet I samverkansmodellen har dialog även förts med de regionala kulturinstitutionerna när planen tagits fram. De sju områden som ligger till grund för finansieringen från staten, och som Kulturrådet vill att regionerna beskriver utifrån vissa kriterier, berör till stor del institutionerna. Strategier för samverkan kring kulturområdet Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att det finns uttalade lokala kulturstrategier för att underlätta samtal, prioriteringar och utvecklingsområden för den regionala kulturen.

11 Förutsättningarna för de lokala strategierna ser olika ut. Historiskt har de två större kommunerna Norrköping och Linköping tillsammans med Landstinget tagit på sig den särskilda uppgiften att trygga finansieringen av de stora regionala kulturinstitutionerna. De större städerna har också genom sin storlek en speciell roll i det regionala kulturlivet. Dessa båda kommuners kulturstrategier berör inte bara den egna kommunen, utan är också viktiga för övriga. Likaså finns det i några av de andra kommunerna exempel på kultursatsningar med betydelse för regionen. Till exempel finns det i Motala en ambition att utvecklas till den tredje kulturkommunen i Östergötland, med liknande roll som den Norrköping och Linköping har idag. Framåt kan det därför bli aktuellt att pröva andra former för den regionala finansieringen prövas, särskilt om eller när regionstrukturen förändras. Regionförbundets Östsam vill stötta de kommuner som i dagsläget saknar utvecklingsstrategier. Detta för att stötta nya former av det kulturpolitiska samtalet, stimulera kulturkompetensen och kulturutvecklingen samt som ett led i den kommunala utvecklingen. Den regionala strategin med kommunkontakterna kan vara tvådelad: 1. Stödja och samverka med de kommuner, som vill satsa på kulturen, på de sätt som bäst främjar de lokalt formulerade utvecklingsidéerna. 2. Samverka med de kommuner som saknar uttalade kulturstrategier, för att bistå dessa med att ta fram sådana. Inom det lokala kulturperspektivet återkommer vissa frågor i flera kommuner. Här finns möjlighet att samverka både på en regional och på en interkommunal nivå. Regional samverkan är exempelvis viktigt för kulturturismen, och där är Öst-svenska turistrådet en viktig part. Kommunerna och civilsamhället uttrycker behov kring tjänster och ökad kunskap kring marknadsföring och utvecklingsfrågor. Dessutom uttrycker kommunerna en önskan om att, mer än vad som är fallet idag, bidra med det egna kulturarvet till den regionala helheten. Kulturen har en viktig roll i den regionala profilen, en roll som skulle kunna vara ännu större. Att fortsätta planera för hur olika kulturyttringar kan fungera som fyrtorn i marknadsföringen av regionen är därför en viktig fråga, för såväl kulturområdet som för andra aktörer inom turism, platsutveckling och platsmarknadsföring, för att bidra till ett attraktivare Östergötland. För att stärka de kulturpolitiska uppdraget och samtalet, har flera kommuner åter-kommit till behovet av en form av regionala träffar för målgruppen tjänstemän, politiker, forskare, kulturskapare och civilsamhällets aktörer. Ett forum och en arena för att diskutera kulturutveckling, regional attraktivitet via kulturen eller aktuella teman för kulturområdet. Idag finns flera nätverk på olika nivåer, men inte något som motsvarar önskemålet. Det finns många i kommunerna, på kulturinstitutionerna och bland de verksamma inom det breda kulturlivet, som vill vara med och stärka den Östgötska kulturens roll och utveckling. Strukturer som främjar både de regionala institutionerna och regionens fria kulturskapare behövs för att stärka respektive grupps egna interna arbete och deras samarbeten sinsemellan såväl som inom gruppen. Detta för att åstadkomma en kulturutveckling som är av vikt för kulturen i sig, för dess aktörer och för regionens attraktivitet ur ett boende- och turismperspektiv. Årlig dialogprocess Kulturplanen för Östergötland bygger på dialogprocessen mellan stat, region, kommuner, professionella kulturlivet, civilsamhället med folkbildningen. Regionförbundet ansvarar för samverkansprocessen och ska därmed föra kontinuerlig dialog med berörda aktörer och uppmuntra till möten över gränserna. En årlig dialogprocess, med flera delar, ska etableras i länet. Den kommer bland annat att innehålla: Årlig tema- och samrådskonferens för kommunala och regionala kulturpolitiker och tjänstemän, företrädare för de regionala kulturverksamheterna, folkbildningen och civilsamhället samt kulturskaparna i regionen Uppföljning genom regionala strategidialoger med styrgruppen, där representanter för de regionala finansiärerna finns Regionala samråd med kulturskaparna, institutionerna och civilsamhället utifrån aktuella teman för de olika sektorerna Regelbundna möten om de regionala kulturuppdragen, där uppdragstagarna möter uppdragsgivarna kring uppdragens utformning, anslagen, uppföljnings- och utvecklingsfrågor

12 Återkommande möten kring verksamhetsområdets utvecklingsfrågor med den politiska arbetsgruppen K2, där alla kommunerna och Landstinget i Östergötland ingår Arbetsgrupper och referensgrupper med anledning av utvecklingspunkterna i kulturplanen. Dessa kan vara både tids-, plats- eller ämnesbundna utifrån utvecklingspunktens karaktär. En konkret modell och tidplan för årscykeln kommer att upprättas för 2012, som omfattar följande dialoger och möten:

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Landstinget Dalarna vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Kultursamverkansmodellen i Skåne

Kultursamverkansmodellen i Skåne Kultursamverkansmodellen i Skåne Tillsammans utvecklar vi Skåne! Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar konstområdet

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar konstområdet 2012-08-16 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel Helen Hägglund Tel: 0470-72 74 37 E-post: helen.hagglund@rfss.se Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18 INLEDNING... 3 HANDLINGSPLANENS UTFORMNING... 4 ÅTAGANDE... 4 HANDLINGSPLANENS ÅTAGANDEN OCH MALMÖ STADS STYRMODELL... 5 ANSVARSFÖRDELNING... 5 UPPFÖLJNING... 5 REVIDERING OCH NY HANDLINGSPLAN... 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Östergötlands kulturplan till Kulturrådet för inträde i nya modellen för kultursamverkan

Östergötlands kulturplan till Kulturrådet för inträde i nya modellen för kultursamverkan Östergötlands kulturplan till Kulturrådet för inträde i nya modellen för kultursamverkan Fastställd 11 november 2011 Förord Östergötland är ett starkt, vitalt och spännande kulturlän. Kulturplanen beskriver

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Kent Johansson

Kent Johansson Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län - en utredning om framtida uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Kent Johansson 2015-09-01 Innehåll 1.

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Stockholm den 4 juni 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Presentation KLYS Konstnärliga och

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014

det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014 det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014 regional kulturplan i örebro län 2012-2014 1 2 regional kulturplan i örebro län 2012-2014 Förord Kultur är helt avgörande

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande Kraftkälla för medborgare och lärande Program för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen kring samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, som grund för en aktiv roll i det livslånga lärandet. Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN. Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014

FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN. Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014 FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014 Förord Kultur är helt avgörande för en positiv och demokratisk samhällsutveckling.

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län PROTOKOLL 1 (6) BILAGOR Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län 2011-2013 Västerbottens kulturliv regional infrastruktur och särdrag Västerbottens län har idag flera starka

Läs mer

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Dokumentation från World Cafésamtalen World Café: Bordssamtal 1-4 Omgång 1: Tankar och reflektioner om grundidén om

Läs mer

Regional tendensrapport 2015

Regional tendensrapport 2015 KLYS Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd Regional tendensrapport 2015 En genomgång av regionala kulturplaner för perioden Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare 2015-12-10 Regional

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

FÖRSLAG TILL KULTURSTRATEGI för Stockholmsregionen REMISSHANDLING 2 OKTOBER 15 DECEMBER 2017

FÖRSLAG TILL KULTURSTRATEGI för Stockholmsregionen REMISSHANDLING 2 OKTOBER 15 DECEMBER 2017 FÖRSLAG TILL KULTURSTRATEGI för Stockholmsregionen REMISSHANDLING 2 OKTOBER 15 DECEMBER 2017 Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting Box 38204 100 64 Stockholm registrator@kultur.sll.se www.kultur.sll.se

Läs mer

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2017-06-07 Sida 1 (7) Dnr Dnr: LD 17/01174 Falun 2017-05-16 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer