Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund LK/130154

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154"

Transkript

1 Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund LK/ Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande Monica Gundahl (S), vice ordförande Maria Widlund (M) Ann-Charlotte Eskel (S) Erik Olsson (S) I tjänsten Ann-May Brodén, informationschef, Folktandvården, 1-3 David Kvicklund, informatör, Folktandvården, sekreterare, 1-3 Åke Eriksson, personalchef, Folktandvården, 1-3 Anna-Carin Johansson, folkhälsostrateg, Folkhälsa och samhällsmedicin, 4 Kaj Sundström, folkhälsostrateg, Folkhälsa och samhällsmedicin, 5-6 Anders Andrén, folkhälsostrateg, Folkhälsa och samhällsmedicin, sekreterare 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna till 2013 års första Folkhälso- och tandvårdsutskott. 2 Arbetsmodell: Solo-Group Folktandvårdens personalchef Åke Eriksson informerar om arbetsmodellen Solo-group, som med start i höst kommer användas vid Folktandvården Kristinehamn. Kliniken får två arbetslag som jobbar antingen 7-13 eller Arbetsmodellen används redan idag hos 13 kliniker hos Folktandvården ivästra Götaland och har varit omtyckt bland såväl medarbetare som patienter och även fört med sig positiva ekonomiska resultat. Till att börja med blir det kliniken i Kristinehamn som arbetar enligt modellen, intresse finns dock även från fler folktandvårdskliniker i länet. 3 Preliminärt resultat av frisktandvårdskampanj Folktandvårdens informationschef Ann-May Brodén informerar om årets resultat av frisktandvårdskampanjen. Målet för den är att 19-åringar i länet ska teckna frisktandvårdsavtal och betala ett fast pris för sin tandvård när tiden för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården upphör. När tandvården börjar kosta pengar upphör en stor andel med sin regelbundna tandvård, vilket även Försäkringskassan tidigare i år rapporterat om. Glädjande nog har 57 % (nära 1700) av folktandvårdens patienter födda 1993 i år tackat ja till erbjudandet som skickades med post i mitten av november. Siffran har varit avsevärt lägre tidigare i år och legat runt 25 %. Främsta framgångsfaktorer som bidragit till ökningen är en ny webblösning där patienter kan tacka ja

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) direkt via dator/mobil/surfplatta och att behandlare numera är trygga med idén och informerar tydligt och klart i samband med patientens sista besök på kliniken. 4 Vad har gjorts 2012 och vad är tänkt gällande Hiv/STI Anna-Carin Johansson berättar om det förebyggande arbetet gällande sexuellt överförda infektioner. Under 2012 identifierades nio Hiv-positiva i länet. Sammanlagt finns idag 80 Hiv-positiva i Värmland. Beträffande klamydia identifieras cirka 1000 fall per år i länet. Antalet insjuknade i gonorré ökar samtidigt som insjuknandet gått ner i åldrarna. Av knappt 1000 insjuknade i landet kan drygt 10 hänföras till länet. För perioden har målområdena varit Unga och unga vuxna. Under åren är fokus på Hiv-positiva och migranter. För åren är målgruppen utlandsresenärer och personer som köper och säljer sex. För arbetet finns ett Regionalt kunskapsnätverk bestående av Uppsala, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vidare finns inom landstinget en Expertgrupp inom Sexuell, Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR). I gruppen ingår representanter för Kvinnokliniken, Mödrahälsovården, Smittskydd, Infektion, Ungdomsmottagning, Hud/STI och Folkhälsa och samhällsmedicin. För det fortsatta arbetet planeras insatser gällande: - Stöd till skolor i sex- och samlevnadsundervisning - Migranter - Hiv positiva - Studentkåren - Motiverande samtal och normkritik - Häktet. 5 LK/ Information om uppdrag från Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp gällande nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp (HCL) har gjort en konsekvensbeskrivning med anledning av införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (Socialstyrelsen 2011). Kaj Sundström redogör för de förslag till uppdrag som tagits fram med anledning av konsekvensbeskrivningen. Dessa är: - Terapigrupp inom Läkemedelskommittén för fysisk aktivitet (enligt VGregionmodell) alternativt för samtliga levnadsvanor

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) - Utreda om att inrätta hälsosamordnare på varje vårdcentral för att samordna arbetet med levnadsvanor (ex Västmanland, Kalmar, Sörmland) - Utreda om strukturerade hälsosamtal kan införas i Hälsovalet (infört/provas i Västerbotten, Norrbotten, Östergötland, Gävleborg, Jönköping). 6 Aktuella projekt inom skaderegistrering Kaj Sundström informerar om att skaderegistrering pågår vid länets tre akutmottagningar. Registreringen sker i verktyget Injury Database (IDB). IDB är en detaljerad del av Patientregistret som även ingår i EU:s skadepreventiva program. Registrering av personskador som uppkommit i samband med trafik görs i verktyget STRADA. Samhällets kostnader för skador beräknas uppgå till 59 miljarder räknat i 2005 års prisnivå. Detta innebär 1,8 miljarder för Värmland eller 4,9 miljoner per dag i länet. Uppgifterna om skadehändelser kan användas av alla aktörer som arbetar förebyggande, såväl nationellt, regionalt och lokalt. Lokala data ger lokalt engagemang! I det framtida skadeförebyggande arbetet planeras följande aktiviteter: - Överenskommelse med Karlstads Universitet om att använda IDB-data Skadedata Värmland, ex hemtjänsten - Samarbetsprojekt: Centrum För PersonSäkerhet (CFPS) vid Karlstads Universitet, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Konsumentverket, Elsäkerhetsverket, Karlstads kommun och länsstyrelsen. - Länsförsäkringar - forskningsuppdrag. Personskador bland cyklister i Karlstads kommun - Skador i samband med skottning av tak. Samarbete med Umeå universitet. 7 LK/ Utvecklingsarbete av enheten Folkhälsa och samhällsmedicin Anders Andrén ger en lägesrapport om pågående genomgång och utformning av framtida inriktning av enheten. En extern konsult har gjort intervjuer med samtliga medarbetare vid enheten samt Folkhälso- och tandvårdsutskottets ordförande och vice ordförande. Landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdschef och stabschef för Hälso- och sjukvårdsstaben har också intervjuats. När utvecklingsarbetet är klart önskar Folkhälso- och tandvårdsutskottet få en presentation av resultaten presenterat av konsulten som genomfört arbetet.

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) 8 Konferensrapport Örebro Tala om social hållbarhet och jämlik hälsa Anders Andrén rapporter från rubricerad konferens. Ett av huvudbudskapen från konferensen är att ojämlikheten i hälsa blir allt större. En grupp som mår allt bättre och en grupp som mår allt sämre. De sociala skillnaderna fortsätter också öka. Resultat visar att ju högre utbildningsnivå desto större medellivslängd. I gruppen med personer med enbart grundskoleutbildning ökar inte medellivslängden. 9 LK/ Revisionsrapport Landstingets ärende och beslutsprocess Folkhälso- och tandvårdsutskottets synpunkter är följande: - Instämmer i de fyra iakttagelser som redovisas i revisionsrapportens sammanfattning och att fortsatt förbättringsarbete sker gällande dessa punkter. - Gör hela ärende- och beslutsprocessen tydligare och mer lättillgänglig så att den går att följa. Önskemål om att kunna se vilka ärenden som styrs in. - Utskottet lyfter upp ledorden Behov, Uppdrag, Uppföljning. - När övergår ett initiativ till att bli ett ärende? Hur sker beslutet om att det ska bli ett ärende? - Precisera skillnaden mellan initiativ till ett ärende och instyrning av ett ärende. 10 Initiativ Initiativ: Utskottet önskar ta initiativ till att Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011, (Socialstyrelsen) (LK/122055), förs in i Hälsovalets Krav- och kvalitetsbok inför Vidare att utreda förutsättningarna för att införa o Hälsosamordnare på varje vårdcentral o Strukturerade hälsosamtal införs i Hälsovalet. 11 Övriga frågor Rapporten Empati och hightech (Regeringskansliet 2012) delas ut till utskottets ledamöter. Ett tillhörande bildspel sänds per e-post till ledamöterna. Utskottets ledamöter närvarar vid konferensen Samling för social hållbarhet, 22 mars, Stockholm. Utskottets sekreterare sköter anmälan till konferens samt resebeställning. Konferens Hälsofrämjande sjukvård, maj Utskottets vice ordförande samt två tjänstemän från enheten Folkhälsa och samhällsmedicin närvarar vid konferensen.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Vid protokollet David Kvicklund Anders Andrén Justerat den Gert Ohlsson Monica Gundahl

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 Landstinget i Innehåll Fokus på kvalitet 2 Några viktiga händelser under 2014 5 Politisk organisation 6 Förvaltningsberättelse 9 Medborgare 10 Verksamhet 16 Medarbetare 27 Miljö 30

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 3 juni 2009 97 127 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-08-23 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 25 AUGUSTI 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 25 AUGUSTI 2015 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 25 AUGUSTI 2015 Månadsrapport juni 2015 Region Jämtland Härjedalen Mkr 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0-300,0 Resultatutveckling innevarande år, prognos helår

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Årsredovisning med bokslut för 2014

Årsredovisning med bokslut för 2014 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum 2015-03-10 Diarienummer 150091 Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Gunnar Tidemand, regiondirektör, Region Värmland Ulf Johansson, näringslivsdirektör, Karlstads kommun Tore Olsson, senior advicer, LiV

Gunnar Tidemand, regiondirektör, Region Värmland Ulf Johansson, näringslivsdirektör, Karlstads kommun Tore Olsson, senior advicer, LiV Sekretariatet, Administrativa staben Anders Ajaxson MINNESANTECKNINGAR DEMOKRATIBEREDNINGEN 2011-08-31 LK/110022 Plats Brage, Landstingshuset, onsdag 31 augusti kl. 09:00-11:45 Närvarande Särskilt inbjudna

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C PROTOKOLL 1 (8) TEKNIKUTSKOTTET Plats Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C Beslutande Mats Sandström (S), ordförande ( 11, 12 punkt 1) Eva Hallström (MP), ordförande (från 12 punkt 2) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Så bra nådde landstinget målen

Så bra nådde landstinget målen årsredovisning 2010 Så bra nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. Under respektive

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer