MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland"

Transkript

1 FAKTA MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland Allmänt MSB uppgift och ansvar vid olyckor och kriser MSB:s uppgifter och ansvar för samordning och stöd vid olyckor och kriser, dvs. åtgärder som aktualiseras under en olycka eller en kris, regleras i instruktionens Enligt 7 första stycket ska MSB ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser samt stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris. MSB ska se till att berörda aktörer vid en kris får tillfälle att 1. samordna krishanteringsåtgärderna 2. samordna information till allmänhet och media 3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser 4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder. När det gäller Sveriges möjlighet att begära stöd från EU är det, enligt instruktionens 9, MSB som är den myndighet som är behörig att begära bistånd från ERCC 2. Enligt paragrafens tredje stycke ska MSB före ett beslut om att begära bistånd informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. 1 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2 EU:s Emergency response and coordination centre. Sida 1/5

2 För att fullgöra MSB:s operativa uppdrag är myndighetens arbete organiserat på tre olika sätt, nämligen genom linjeorganisationen, beredskapslagda funktioner och genom särskild organisation. Samtliga organisationsformer är flexibelt skalbara och kan anpassas efter rådande händelseutveckling. De flesta operativa händelser hanteras genom linjeorganisationen. För att kunna genomföra myndighetens tidskritiska leveranser har MSB tio beredskapslagda funktioner, varav en är stöd till räddningstjänst. Beredskapslagda funktioner säkerställer tidskritiska leveranser dygnet runt. Om händelsen är så omfattande eller allvarlig att MSB:s resurser måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt kan en särskild organisation etableras med fokus på hantering av händelsen under en begränsad tid. Vid händelser har TiB (tjänsteman i beredskap) till uppgift att initiera åtgärder och samordna MSB:s inledande arbete tills ansvarig chef tar över. MSB:s roller under insatsen i Västmanland MSB hade flera roller under insatsen. Till en början var uppgiften framför allt att bistå med materiel för skogsbrandsbekämpning. Sju skogsbrandsdepåer tillhandahölls varav de första begärdes redan på fredagen den 1 augusti. Ytterligare materiel som en mobil basstation och annan utrustning för Rakel, släckmateriel och IT-utrustning tillkom efterhand. MSB bistod också som resursmäklare både för inhemskt stöd och för de utländska flygresurserna. Vid 14-tiden på söndagen den 3 augusti bad räddningsledningen MSB:s TiB att undersöka möjligheterna att få stöd från EU med skopande skogsbrandsflygplan. Underlag till en sådan förfrågan bereddes inom MSB i dialog med Försvarsdepartementet. En formell förfrågan ställdes under söndagskvällen till ERCC i Bryssel. Det första erbjudandet, två stycken skopande plan från Italien, blev accepterat runt midnatt. Två personer från MSB åkte till Ramnäs under måndagen den 4 augusti dels som expertstöd, dels som länk mellan räddningsledaren och MSB (detta efter ett samtal mellan MSB och Mälardalens brand- och räddningsförbund, MBR). Från början hamnade MSB:s två representanter som en resurs till räddningsledaren. Rollen renodlades från den 8 augusti till att utgöra MSB:s samverkansfunktion med uppgift att företräda MSB gentemot räddningsledningen och att samordna MSB:s olika stöd, som under händelsen utgjordes av bland annat materiellogistiker, samordnare för flygplanen/värdlandsstöd (HNS), skogsbrandexpert, metodstöd avseende geografiskt områdesansvar, GIS-ingenjörer och kommunikatörer samt Rakel- och sambandsstöd. Samverkansfunktionen blev MSB:s representant vid stabsgenomgångarna i Ramnäs. Stödet avseende den operativa inriktningen och dimensioneringen av själva insatsen gällde till exempel tillsatsmedel i släckvattnet och dimensionering av släckvatten, analys av tänkbara brandspridningsscenarier och strategiska inriktningar (exempelvis att hålla begränsningslinjerna med mindre personal, minska sårbarheterna i vattenförsörjningen, sträva mot öppen seriekörning av pumpar) samt identifiera områden där branden gått på djupet och där vätmedel var lämpligt för att nå effekt. Övrigt stöd var informationssamordning med gemensam FAQ och krisinformation. MSB:s webbplats krisinformation.se blev en viktig förmedlare av information eftersom den har betydligt större kapacitet än såväl länsstyrelsens som kommunernas hemsidor. Då länsstyrelsens egen webbplats gick ner pga. av det stora trycket från allmänheten, utgjorde krisinformation.se reserv webb och ersatte länsstyrelsens egen webb. För detta stöd tillhandahöll MSB en webbredaktör dygnet runt under ett par dygn. Information till media, stöd till länsstyrelsen vid övertagandet av ansvaret för kommunal räddningstjänst samt förmedling av kontakter mellan olika myndigheter, var andra uppgifter. Sida 2/5

3 Samverkan skedde primärt med räddningsledningen och länsstyrelsen samt därtill med alla övriga organisationer på stabsgenomgångarna. MSB arrangerade flera nationella samverkanskonferenser. Den första nationella samverkanskonferensen genomfördes 5 augusti. Syftet var att ge Länsstyrelsen i Västmanland möjlighet att gå ut nationellt och be om hjälp. Den 6 augusti togs skogsbranden upp vid den ordinarie regelbundna nationella samverkanskonferensen. Den 12 och 26 augusti skedde samverkanskonferenser med fokus på stöd till drabbade och anhöriga. Ytterligare en konferens genomfördes den 28 augusti som stöd till Länsstyrelsen i efterarbetet. Därtill genomförde MSB elva informationssamordningskonferenser för att samordna bland annat frågor och svar som förmedlades till allmänheten via krisinformation.se och sociala medier, samt media. MSB hanterade också ett stort antal medieförfrågningar och gav under detta inledande skede en rad intervjuer företrädesvis av experter på skogsbrand och räddningstjänst. För att underlätta samordningen och skapa en samlad bild av läget bidrog MSB med satellitbilder och GIS-stöd. Tjänsten Copernicus EMS aktiverades den 4 augusti, vilket gav tillgång till satellitunderlag i form av fjärranalyser. GIS-stödet från MSB innehöll olika delar. Under den första fasen handlade stödet om att översätta de fysiska kartorna som användes av räddningsledningen till digitalt format, vilket underlättade distribution av kartunderlagen via hemsidor och andra medier. Efter ett tag fanns det en mängd olika kartunderlag som beskrev händelsen, då skapades en karttjänst som samlade all information i en interaktiv karta på webbplatsen krisinformation.se. Karttjänsten hade som syfte att göra det enkelt för allmänheten att hitta den information som efterfrågades. Räddningsledningen efterfrågade även ett anpassat GIS-stöd, vars syfte skulle vara att förbättra möjligheten för dem att se aktuellt läge i det drabbade området. För att tillgodose detta behov utvecklades ett fältinventeringssystem som gjorde det möjligt att inventera resurser ute i fält, som sedan sammanställdes på en karta för räddningsledningen. Exempel på saker som inventerades var yttre gräns för brandområdet, säkrade vägar, slangar och fastigheter. Systemet användes även under lång tid i eftersläckningsarbetet. I syfte att stödja kommunikationen gjorde MSB redan den 4 augusti en belastningskontroll av kapaciteten i befintliga Rakelbasstationer i området. Under följande dagar uppgraderades tre basstationer. Då det fanns uppgifter om att två av Rakel basstationer var hotade av branden satte MSB Rakels mobila basstation i beredskap nära brandområdet. Den behövde dock aldrig användas. MSB ställde dessutom 63 Rakelmobiler till förfogande för insatsen. MSB genomförde även ett antal observatörsinsatser med anledning av skogsbranden i Västmanland. De första observatörerna var på plats den 5 augusti och därefter deltog i olika omgångar flera observatörer under den tid räddningsinsatsen varade och det inledande återställningsarbetet bedrevs. Totalt var ett 70-tal medarbetare från MSB inblandade i arbetet med att organisera stödet till räddningsinsatsen, stödja kommunikationsarbetet och stödja länsstyrelsen i sitt geografiska områdesansvar. Ersättningar till de som deltog i arbetet med skogsbranden i Västmanland MSB medverkade även i efterarbetet av skogsbranden i Västmanland. En viktig del i det arbetet var att administrera utbetalning av ersättningar för kommunernas kostnader i samband med branden. Regeringen beslutade i augusti 2014 att MSB, utöver det årliga ramanslaget, fick disponera ytterligare 250 miljoner kronor för att täcka kostnader för den kommunala räddningstjänsten under skogsbranden. Detta för att kommunerna så lite som möjligt skulle behöva ligga ute med kostnader som staten ska ersätta. MSB:s utökade anslagsram avsåg endast de kostnader som har direkt koppling till räddningsinsatsen både före och efter länsstyrelsens övertagande av ansvaret för räddningsinsatser. Under hösten 2014 har MSB direkt betalat kostnaderna för bland annat de internationella specialplanen, helikopterkostnader och kostnader för räddningsledningens inkvartering vid Ramnäs. Sida 3/5

4 Såväl drabbade som hjälpande kommuner har fått ansöka och rekvirera ersättning från MSB för de kostnader de haft till följd av räddningsinsatsen. Enskilda såväl företag som privatpersoner som deltagit i räddningsinsatsen har ansökt om ersättning hos länsstyrelsen i Västmanland som sedan rekvirerat medel från MSB för de kostnader som varit direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Totalt har 88 kommuner och räddningstjänstförbund beviljats ersättningar. Exempel på MSB:s förebyggande och förberedande åtgärder ffinformationssystemet Brandrisk Skog och Mark erbjuder brandrisk-prognoser och uppgifter om väder, i första hand för räddningstjänst och länsstyrelser. Informationen är ett stöd i beslut om t.ex. vilken brandrisk som råder i området och möjliggör för kommuner att identifiera när det är dags att utfärda eldningsförbud. Tjänsten, som levereras av SMHI, är finansierad och beställd av MSB. fflänsstyrelserna har ansvaret för att beställa skogsbrandsflyg och kan söka ekonomisk ersättning för det från MSB. MSB ansvarar för riktlinjer för skogsbrandsflyget. I dessa anges exempelvis att om 50 % eller mer av ett område har brandrisk 5 eller 5E rekommenderas två flygningar per dygn. ffmsb har fjorton skogsbrandsdepåer som förstärkningsresurser, i samband med skogsbranden i Västmanland användes sju av dessa. Depåerna omplaceras beroende på bedömt behov för snabb leverans av material, exempelvis i samband med extrem torka. Nationella risk- och förmågebedömningar I den första riskbedömningen (Ett första steg mot en nationell riskbedömning, 2011) pekar MSB på omfattande skogsbrand som en av 24 nationella risker. Där står att läsa: I Sverige inträffar varje år cirka bränder i skog och mark. En till två gånger per decennium har Sverige haft somrar med omfattande skogsbränder. Ett varmare klimat kan medföra att säsongen för brand i vegetationen förlängs, liksom att det geografiska utbredningsområdet riskerar att bli större än idag. Skogsbrändernas antal kan då komma att öka. Antalet dagar med hög risk för skogsbränder förväntas öka framför allt i södra Sverige. Kommuner har rätt till ersättning från staten för kostnader för en räddningsinsats som överstiger en självrisk motsvarande 0,02 procent av kommunens skatteunderlag. I de följande tre nationella risk- och förmågebedömningar 2012, 2013 och 2014, inkluderas skogsbrand under riskkategorin naturhändelser och skogsbrand beskrivs också i ett bredare sammanhang som en av flera möjliga konsekvenser i exempelvis risken långvarig värmebölja. Medvetenheten om skogsbrandsfaran är således manifesterad i konkreta förberedande och förebyggande åtgärder. På finns fler exempel. Där finns också ett antal handböcker lätt tillgängliga för den som vill lära sig mer om skogsbränder och systematiskt arbete för att ta fram skogsbrandsplaner. MSB:s utökade anslagsram avsåg endast de kostnader som har direkt koppling till räddningsinsatsen både före och efter länsstyrelsens övertagande av ansvaret för räddningsinsatser. Sida 4/5

5 Tidslinjal för MSB åtgärder (SOS Alarm tog emot det första larmet om skogsbranden kl den 31 juli) DATUM ÅTGÄRD 31/7 MSB:s omvärldsbevakare noterar branden som en bland flera pågående skogsbränder. Just denna beskrivs som svårsläckt. 1/8 MSB får begäran om stöd med förstärkningsresurser från våra skogsbrandsdepåer. En modul skickas omedelbart. MSB informerar Svenska Kraftnät som har en kraftledning i närheten av branden. Chefer inom MSB informeras om händelsen via SMS. 2/8 Efter begäran skickas ytterligare en modul från MSB:s skogsbrandsdepåer. Direkta kontakter med räddningsledningen om resursfrågor. 3/8 Räddningsledarna begär och får ytterligare stöd från skogsbrandsdepåerna. MSB har kontakt med DSB i Norge om stöd. MSB begär internationellt stöd via ERCC. Italien erbjuder brandsläckningsplan. På natten tackar räddningsledningen ja till erbjudandet. 4/8 Räddningsledningen tackar ja till Frankrikes erbjudande om stöd med brandsläckningsplan. Branden eskalerar snabbt svårt att få fram bra lägesbilder från lokal och regional nivå. MSB förstärker ordinarie linje- och beredskapsorganisation för fortsatt hanteringen av händelsen. MSB bidrar med skogsbrandexperter och experter på geografiska informationssystem (GIS). MSB gör en belastningskontroll av kapaciteten i befintliga Rakelbasstationer i området. MSB skickar personal till Ramnäs för att stödja insatsen och vara en kommunikationslänk hem till MSB. MSB kontaktar länsstyrelsen för att erbjuda stöd till informationssamordning. 5/8 Länsstyrelsen tar över ansvaret för kommunal räddningstjänst i berörda kommuner och utser Lars-Göran Uddholm till räddningsledare. MSB etablerar särskild organisation för att hålla samman MSB:s pågående stöd till räddningsledaren och länsstyrelsen. Samverkanskonferens för att nå ut med länsstyrelsens hjälpbehov hålls. MSB rapporterar om läget i skogsbranden för försvarsministern, statssekreteraren m.fl. inom Regeringskansliet. Rakels mobila basstation ställs i beredskap nära brandområdet. Basstationen för Rakel som täcker stabsplatsen uppgraderas. 6/8 Basstationen för Rakel nordväst i området uppgraderas. Information går ut om att är det informationsnummer som allmänheten ska använda. Nationell regelbunden samverkanskonferens med information om läget i Västmanland. 7/8 Krisinformation.se går in som reservwebb då länsstyrelsens egen webb överbelastas. 8/8 9/8 10/8 Den norra Rakelbasstationen uppgraderas (kunde av säkerhetsskäl inte göras tidigare). 11/8 12/8 Samverkanskonferens för stöd till drabbade och närstående. 13/8 Nationell regelbunden samverkanskonferens med information om läget i Västmanland. 14/8 18/8 22/8 MSB avvecklar sin särskilda organisation med anledning av skogsbranden men fortsätter att stödja hanteringen genom ordinarie organisation. 26/8 Samverkanskonferens för stöd till drabbade och närstående. 28/8 Sida 5/5

MSB:s stöd vid skogsbranden

MSB:s stöd vid skogsbranden MSB:s stöd vid skogsbranden i Västmanland 2014 Utvärdering Målning: Marie Åkerlund, 2014 2 MSB:s kontaktpersoner: Ingrid Tengberg, 010-240 40 77 Johan Gert, 010-240 53 23 Publikationsnummer: MSB585 Maj

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Gemenskapsmekanismen

Gemenskapsmekanismen Gemenskapsmekanismen Bakgrund Europa har på senare tid drabbats av extrema väderförhållanden. Översvämningar i Central- och Östeuropa sommaren 2002 följdes av en värmebölja och omfattande skogsbränder

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Bara skog som brinner?

Bara skog som brinner? Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Fredrik Bynander & Viktoria Asp Vad hände? 31 juli 2014 Branden startar 4 augusti Stor brandspridning 5 augusti

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser. ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser. ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Stockholm, 2013-10-23 Bo Edström (MSB) 1 Regional samverkan Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Exempel

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB)

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB) Arbetsbeskrivning för Skåne Nordvästs Kommunikatör i Beredskap (KiB) 0 Detta dokument utgör slutrapport på projektet Kriskommunikation Skåne Nordväst. Dokumentet utgör ett förslag på beredskapsorganisation

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm Sid 1(9) Rapport Dnr 0257/2005 2005-05-30 Krisberedskapsmyndigheten 101 31 Stockholm Redovisning av Krisberedskapsmyndighetens erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen som drabbade södra

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län

Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län samhällsskydd och beredskap Exempel Kalmar län 1 (5) Christer Wiklund tel. nr 010-240 5172 christer.wiklund@msb.se Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län Notera: Detta dokument kan användas som

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Erfarenheter från rollen som biträdande operativ chef vid skogsbranden i Västmanland sommaren 2014

Erfarenheter från rollen som biträdande operativ chef vid skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 Erfarenheter från rollen som biträdande operativ chef vid skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 En sammanställning av de sju biträdande operativa chefernas personliga erfarenheter i samarbete med Kunskapsplattform

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Skogsbranden i Västmanland 2014 EN DOKUMENTATION UTGIVEN AV LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN

Skogsbranden i Västmanland 2014 EN DOKUMENTATION UTGIVEN AV LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN Skogsbranden i Västmanland 2014 EN DOKUMENTATION UTGIVEN AV LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN Svedjenäva är en växt vars frön behöver stark värme för att gro. En kort tid efter skogsbranden gick det att

Läs mer

Stöd och information till drabbade och närstående vid en katastrof utomlands

Stöd och information till drabbade och närstående vid en katastrof utomlands PLAN FÖR SAMVERKAN Stöd och information till drabbade och närstående vid en katastrof utomlands SAMORDNING AV STÖD & INFORMATION SAMVERKAN OCH LEDNING PLAN FÖR SAMVERKAN Stöd och information till drabbade

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 14 augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som hade bedrivits

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Att åstadkomma INRIKTNING & SAMORDNING

Att åstadkomma INRIKTNING & SAMORDNING Att åstadkomma INRIKTNING & SAMORDNING Att åstadkomma INRIKTNING & SAMORDNING 7 analyser utifrån hanteringen av skogsbranden i Västmanland 2014 Redaktion: Christian Uhr Avdelningen för riskhantering och

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet Information för EKO på Södertuna slott den 24 maj 2012 Michael Patrickson Kort om MSB Vi är cirka 850 anställda Vi finns i Karlstad, Kristinehamn,

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 REAKTIONER Akut reaktion Under den första tiden efter en allvarlig händelse har många en känsla av overklighet. Det som inträffat känns ofattbart. Vanligt

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Skogsbranden i Västmanland 2014, när katastrofen blev ett faktum vers.4 Torsdagen den 31 juli 2014 startar branden som ska komma att bli en av de största i Sverige, i modern tid. Den har sin början i ett

Läs mer

Surahammars kommun Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Erik Schyberg

Surahammars kommun Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Erik Schyberg FHS 640/2014 Surahammars kommun Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Erik Schyberg Titel: Surahammars kommun. Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Informationsbrist vid elavbrott

Informationsbrist vid elavbrott Informationsbrist vid elavbrott Kommunikationsutmaningar vid omfattande elavbrott svenska erfarenheter från stormarna Gudrun och Per Mikael Toll Chef enheten för trygg energiförsörjning Energimyndigheten,

Läs mer

Krisledningsplan. Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län. Rapport 2013:105

Krisledningsplan. Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län. Rapport 2013:105 Krisledningsplan Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län Rapport 2013:105 Rapportnr: 2013:105 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Charlotta Källerfelt Beslutande: Lisa Nordahl

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vem har ansvar? Samhället! Jag? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB:s roll under en allvarlig kris: Myndigheten

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

SwedCOLD 10 oktober 07

SwedCOLD 10 oktober 07 SwedCOLD 10 oktober 07 Riksrevisionens rapport om vattenkraftdammar Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Beredskap för dammbrott SvK:s handbok Dammsäkerhet egenkontroll och tillsyn Riksrevisionens

Läs mer

Förutsättningar för utveckling av nationellt ramverk för koordinerade beslut

Förutsättningar för utveckling av nationellt ramverk för koordinerade beslut samhällsskydd och beredskap 1 (35) M Avdelningen för samordning och insats Förutsättningar för utveckling av nationellt ramverk för koordinerade beslut samhällsskydd och beredskap 2 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Informationsplan Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Allmän del av informationsplanen...3 3. Åtgärdskalender för

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Ändringsmeddelande 2012-02-28

Ändringsmeddelande 2012-02-28 MSB-1.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (7) UB Enheten för affärsstöd av Rakel Marijke Silander Ändringsmeddelande Ändringar i löpande text anges i kursiv stil. Den 28 februari genomfördes

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier

Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16. Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Dnr: 2015/715 Datum: 2015-04-16 Nationella rutiner för varning och information vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga rutiner för varning och information är att möjliggöra snabb och effektiv varning

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE Utarbetad av: Lina Miller, presschef Region Skåne Fastställd av: Rolf Ohrlander, chef RMKL Datum: 2009-12-18 Kriskommunikationsplan för RMKL

Läs mer

Så gör du en ledningsoch sambandsanalys för Rakel

Så gör du en ledningsoch sambandsanalys för Rakel Så gör du en ledningsoch sambandsanalys för Rakel Datum: 2012-05-29 Publ.nr MSB440 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster, Rakelverksamheten Tel växel: 0771-240 240 2 Innehållsförteckning Lednings-

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

Statlig ersättning till drabbade kommuner vid skogsbranden i Västmanland 2014. En utvärdering av MSB:s ersättningshantering

Statlig ersättning till drabbade kommuner vid skogsbranden i Västmanland 2014. En utvärdering av MSB:s ersättningshantering Statlig ersättning till drabbade kommuner vid skogsbranden i Västmanland 2014 En utvärdering av MSB:s ersättningshantering 2 Utvärderingar inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utförs

Läs mer

Remissvar gällande betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU 2012:29)

Remissvar gällande betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU 2012:29) Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens Ulf Eliasson Vår handläggare Carolina Sandö Remissvar gällande betänkandet Sveriges möjligheter

Läs mer

Räddningstjänsten- nyckeltal

Räddningstjänsten- nyckeltal Räddningstjänsten- nyckeltal Sammanfattning Eftersom Räddningstjänsten utreds som ett eget område under Samverkansutredningen, har vi bara ytligt berört nyckeltal för Räddningstjänsten vad gäller ekonomi

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB Making Cities Resilient Erfarenheter över stads-och statsgränserna Margareta Nisser- Larsson MSB Nationell plattform en fråga om samverkan Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat

Läs mer

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län F-samverkan - en styrka i Jönköpings län Förord Jönköpings län är unikt på många sätt och oftast en förebild. Detta gäller även vår modell för att samverka vid oförutsedda händelser som kan leda till påfrestningar

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Effektiva räddningsinsatser

Effektiva räddningsinsatser Start våren 2013 Mål Projektet skall bidra till utveckling och effektivisering före, under och efter en räddningsinsats. Resultat Redovisas 201501015 Effektiv räddningsinsats Bryta olycksförloppet Olyckan

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer