Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling"

Transkript

1 Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Möjligheter att vårda jordbruksmiljön inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

2 Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Möjligheter att vårda jordbruksmiljön inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland På landsbygden är naturen nära. Matens väg från jord till bord är påtaglig. Den traditionella landsbygdsnäringen jordbruket är en oskiljaktig del av naturen. En ren miljö är grunden till de högkvalitativa finländska jordbruksprodukterna. Jordbruket upprätthåller värdefulla och hotade naturtyper med ovanligt rik flora och fauna. En levande landsbygd vårdar det traditionella landsbygdslandskapet genom att hålla miljön öppen. Alla som idkar verksamhet på landsbygden har ansvar för landsbygdsmiljön. Jordbrukare, permanenta invånare och fritidsboende på landsbygden samt föreningar kan alla dra sitt strå till stacken för att landsbygdsmiljön ska förbli trevlig, trygg och levande. Rena vatten och en natur med många arter är viktiga med tanke på välbefinnandet i hela landet. En välskött landsbygdsmiljö är levande. Det är precis vad programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland siktar på. För att landsbygdsmiljön ska må bra krävs omfattande miljövårdsinsatser. Programmet för utveckling av landsbygden erbjuder många olika metoder för olika typer av förhållanden och olika slags aktörer. Vem som helst kan verka för miljön, det finns många alternativ. Var och en av de fyra axlarna som ingår i programmet inkluderar åtgärder för att förbättra miljön. Organisationer, föreningar och kommuner kan ansöka om stöd för miljövård. Programmets stöd erbjuder jordbrukare ett brett utbud av olika metoder. Målet med dessa är att jordbruk idkas på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. 2

3 Våtmarker håller kvar näringsämnen och ökar den biologiska mångfalden. MMM/Mavi Martina Motzbäuchel 3

4 AXEL 1: Att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft Utbildning och nya utspel I de ständigt föränderliga förhållandena förbättras jordoch skogsbrukets konkurrenskraft genom att man stöder sig på den senaste tillgängliga informationen. Utvecklingen av nya produktionsinriktningar inom jord- och skogsbruket innehar en nyckelposition. Utbildning och informationsförmedling Genom att satsa på utbildning och informationsförmedling förbättrar man jord- och skogsbruksföretagarnas miljömedvetenhet. På så sätt förmedlas information om nya handlingssätt. Miljökompetensen förbättras och bästa praxis sprids från projekt omvandlas till praktiska tillämpningar. Bland annat kommuner, läroanstalter, föreningar och organisationer kan få stöd för utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt. Jordbruksinvesteringar Moderniseringen av lantgårdarnas produktion uppmuntras med hjälp av investeringsstöd. Man kan ansöka om stöd till exempel för att bygga en ny ladugård. Med stöden kan man avsevärt öka användningen av förnybar energi, till exempel genom investeringar i värmecentraler för nötboskapshushållning. En privatperson som idkar jordbruk eller en privaträttslig sammanslutning kan beviljas stöd. Praktisk inlärning utbildning vid åkerrenen. Eriika Lundström 4

5 mmm/mavi martina motzbäuchel Innovationer för att utveckla nya metoder och teknik Bekämpning av klimatförändringen, ökad användning av förnybar energi, effektiverad vattenförvaltning och ökad biologisk mångfald är utmaningarna för närvarande. Inom ramen för innovationsprojekten kan man gå på djupet med utmaningarna och bidra till att införa nya metoder. Inom ramen för den här typen av projekt kan stöd beviljas t.ex. mikroföretag samt små och medelstora företag som förädlar jord och skogsbruksprodukter, samt forskningsenheter och utvecklingsorganisationer i samarbete. YmpäristöAgro förmedlar senaste nytt till odlarna Projektet YmpäristöAgro, som förvaltas av Pro Agria Oulu, säkrar att möjligheterna som programmet för utveckling av landsbygden ger, blir kända och omsätts i praktiken. Projektets mål är att främja miljöfrågor inom jordbruket, djurens välbefinnande och ekologisk odling. Man vill också berätta för konsumenterna hur miljöfrågorna tas i beaktande i jordbruket. Projektet finansieras ur åtgärden för utbildning och informationsförmedling

6 AXEL 3: Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landsbygden Projektarbetet lämnar öppet grönt spår Med hjälp av utvecklingsprojekt och företagsstöd vill man förbättra livskvaliteten på landsbygden och diversifiera jordbruket och annan företagsverksamhet på landsbygden. Ett aktuellt mål för utvecklingen är bland annat att effektivera användningen av förnybara energikällor. Projekt och företagsstöd används för att främja värmeföretagande och lokal energiproduktion samt för att uppmuntra till användning av bioenergi som producerats av åker och skogsbiomassa. Bland annat föreningar, kommuner, organisationer och andelslag kan ansöka om projektstöd. I praktiken sammanför projektarbetet en stor grupp människor som är intresserade av sin egen miljös tillstånd. Företagsstöd kan beviljas landsbygdens mikroföretag. Med hjälp av projekten skyddar man natur och kulturarvet på landsbygden. Inom ramen för projekten kan man restaurera byggnader som är viktiga för landskapet samt värna om kulturmiljön och förbättra trivseln. Det är också möjligt att utarbeta och genomföra planer för landskapsvård. Genom utbildningsprojekten inom ramen för axel 3 förbättras yrkesskickligheten och kompetensen hos invånare och företagare på landsbygden också i miljöfrågor. Utbildningarna kan till exempel gälla miljövård eller hållbar användning av energiresurser. tapani Henkola tapani Henkola Lika öppna strandlandskap som förr Inom Malmsby fiskelag i Pernå har ett projekt för att restaurera byns vattenområde och strandlandskap redan pågått i många år. Man vill öka vattencirkulationen och på detta sätt förbättra vattnets kvalitet. Den gamla igenvuxna vattenfåran rensas upp och vassruggarna som försämrar cirkulationen tas bort. Landskapet rekonstrueras genom att man röjer slyskogen vid stranden som har fått växa fritt i det tidigare strandlandskapet. Projektet som finansieras genom Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf genomförs som ett allmännyttigt investeringsprojekt med stöd av åtgärden 323 (bevarande och uppgradering av natur och kulturarvet på landsbygden). vårdbiotopen vårdas med hjälp av projektarbete. Miljövård som näring Målet för projektet Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi Pirkanmaalla (Lönsamt miljöföretagande i Birkaland) är att utveckla och utöka förvaltningen av landsbygdsliknade regioner och deras status genom praktiska erfarenheter. Målområdena förvaltas systematiskt i samarbete. De lokala landsbygdföretagarna spelar en nyckelroll som leverantörer av de tjänster som behövs för landskapsvård. Projektet som startats av ProAgria Pirkanmaa finansieras som ett allmännyttigt utvecklingsprojekt ur åtgärden 323 (bevarande och uppgradering av natur och kulturarvet på landsbygden). mmm/mavi martina motzbäuchel 6

7 AXEL 4: Leader Miljövård med hjälp av föreningar Registrerade föreningar kan ansöka om stöd för vård av mångfunktionella våtmarker och värdefulla vårdbiotoper. Stöden utgörs av miljöspecialstöd. Föreningarna kan också ansöka om stöd för icke produktiva investeringar för anläggning och inledande röjning av samma objekt. Vårdbiotoperna är den mest hotade naturtypen och deras arter kommer lätt i underläge då övriga växtarter tar över området. Hörnstenarna i vården av dessa områden är att man håller dem öppna också genom att röja och slå gräset i områdena. På många håll har föreningar till exempel sett till att det finns betesdjur på områdena. Mångfunktionella våtmarker har som namnet säger flera gynnsamma effekter på renheten i vattendragen. Både jordbrukare och föreningar har tagit itu med att anlägga och underhålla våtmarker. Föreningar kan ansöka om miljöstöd också för främjande av naturens och landskapets biologiska mångfald. Leaderaktionsgrupperna är registrerade föreningar som sammanför invånare, företag och sammanslutningar samt kommuner inom ett område. Ansökan om miljöstöd i enlighet med Leadermetoden lämnas till närings, trafikoch miljöcentralen och för ansökan behövs stöd av den lokala aktionsgruppen. Fåglarna återvände till Kaarilampi Jaktföreningen Pohjois Juvan Erä ry fick finansiering för att anlägga en mångfunktionell våtmark. Föreningen använde stödet för att sanera det igenvuxna kärret Kaarilampi i Jockas. De som använder området är nöjda över att arbetet har öppnat det igenvuxna landskapet. Fåglar som lockas av det öppna kärrlandskapet har på nytt börjat flockas till kärret. Föreningen ansökte om stöd hos TE centralen i Södra Savolax och stöddes av den lokala aktionsgruppen Rajupusu Leader ry. Stödet beviljades i enlighet med programmets Leaderdimension. Ytterligare information om Leaderaktionsgrupperna > leader Ytterligare information om landskapsvård med bete och hur den genomförs i praktiken mmm/mavi yrjö tuunanen 7

8 AXEL 2: Att förbättra miljön och landsbygden Inriktade miljövårdsåtgärder Jordbrukets miljöstöd Miljöstöden för jordbruket inriktas på ett hållbart jordbruk som minskar belastningen av miljön. Med stöden tryggas naturens biologiska mångfald och bevarandet av kulturlandskapet samt minskas den jordbruksrelaterade belastningen på vattendragen. Målet är att bevara produktionsförutsättningarna också på lång sikt. Man vill trygga jordbruksprodukternas renhet och kvalitet. Miljöstöden består av basåtgärder, frivilliga tilläggsåtgärder och avtal om specialstöd enligt ett separat avtal. Miljöstödet är ett av de största stödpaketen inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden. Alla odlare som får miljöstöd förbinder sig att vidta basåtgärderna som utgör grunder för miljöstödets övriga åtgärder. Basåtgärderna förutsätter planering och uppföljning av miljövården i samband med odling. Andra förutsättningar är gödsling i enlighet med växternas näringsbehov, åkerrenar och skyddsremsor samt bevarande av jordbruksnaturens biologiska mångfald bland annat med hjälp av naturvårdsåkrar. Utöver basåtgärderna kan odlaren också välja sådana tilläggsåtgärder som bäst passar gården. Med hjälp av tilläggsåtgärderna minskas utsläppen av växthusgaser och avrinningen till vattendrag. Tilläggsåtgärderna bevarar naturens biologiska mångfald och förbättrar växlingen mellan olika grödor, dvs. växtföljden. Specialstödsavtalen är inriktade och effektiva miljövårdsmetoder. Många av de tillgängliga åtgärderna har flera positiva effekter på miljön samtidigt. Man förbinder sig vid basoch tilläggsåtgärderna för en femårsperiod. Specialstödsavtalen är 5- eller 10-åriga. Anläggning av våtmarker och vårdbiotoper Med stödet för icke produktiva investeringar kan jordbrukarna anlägga mångfunktionella våtmarker. Stöd beviljas också för röjning och inhägning som görs för att bevara hotade naturtyper, dvs. vårdbiotoper. Föreningar kan också ansöka om dessa stöd. Ytterligare information finns under rubriken Miljövård med hjälp av föreningsverksamhet. JSM bildarkiv 8

9 Miljöstödets tilläggsåtgärder reducerad gödsling preciserad kvävegödsling av åkerväxter växttäcke vintertid och reducerad bearbetning växttäcke vintertid effektiverat växttäcke vintertid mångsidigare odling extensiv vallproduktion spridning av stallgödsel under vegetationsperioden näringsbalans odling av fånggrödor preciserad kvävegödsling av trädgårdsväxter användning av täckmaterial i fleråriga trädgårdsväxter bruk av metoder för uppföljning av skadedjur mmm/mavi martina motzbäuchel den gröna växtligheten i skyddszonen skyddar vattendraget mot avrinning från åkern. mmm/mavi yrjö tuunanen Miljöspecialstöd anläggning och skötsel av skyddszon skötsel av mångfunktionell våtmark åkerodling på grundvattenområden metoder för hantering av avrinningsvatten (reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten) ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion skötsel av vårdbiotoper främjande av naturens och landskapets mångfald uppfödning av lantraser odling av ursprungssorter effektiverad minskning av näringsbelastningen placering av flytgödsel i åker långvarig vallodling på torvåkrar en direktsådd åker håller kvar näringsämnena. 9

10 Långsiktigt arbete ger resultat I Finland har man sedan 1995 använt ett EU-delfinansierat miljöstödssystem för jordbruket, till vilket över 90 procent av jordbrukarna har anslutit sig. Miljöstöden är en central del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Under årens lopp har miljöstödet effektiverats. Utbudet av åtgärder och åtgärdernas effektivitet har preciserats tillsammans med intressentgrupperna, med hjälp av den nyaste tillgängliga informationen. Naturvårdsåkrarna, som lades till programmet 2009, var ett viktigt tillägg. De förbättrar både naturens biologiska mångfald och vattenskyddet. Miljöstöden har förändrat jordbrukarnas odlingspraxis och ökat odlarnas medvetenhet om miljövårdsfrågor. Man har lyckats hejda den direkta avrinningen från gödselstäder och spridningen av gödsel vintertid. Åkerrenar och skyddsremsor samt växttäcket på åkrarna vintertid minskar erosionen. Kvävebalansen, som beskriver den mängd kväve som blir kvar i marken efter vegetationsperioden, minskade på riksnivå med 38 procent under perioden Mest påverkades balansen av att användningen av kvävegödsel har minskat med cirka en fjärdedel. Man spred också tolv procent mindre kväve från stallgödsel på åkrarna än tidigare. Fosfor från konstgödsel och stallgödsel har samlats på åkrarna på grund av den rikliga gödslingen som pågick fram till början av 1990-talet. Fosforbelastningen från åkrarnas avrinningsvatten ökade fram till 1990-talet, men ökningstrenden verkar nu vända. Användningen av fosforgödsel har minskat med mer än 50 procent under de senaste tio åren. MMM/Mavi Martina Motzbäuchel 10

11 Arbetet utvecklas hela tiden Införandet och utvecklingen av miljöstödssystemet stöds på många sätt också utanför programmet för utveckling av landsbygden. Allmänna regionala planer görs upp för behovet av skyddszoner, viktiga naturvårdsobjekt och mångfunktionella våtmarker. Dessa planer gör det lättare att uppfatta vilka åtgärder som behövs i ett visst skede och sprider information. Verkningarna av miljövårdsåtgärderna följs upp kontinuerligt och utvecklas enligt behovet som anges av forskningen. Man har forskat i effekten av miljöstödet för jordbruket sedan Undersökningen MYTVAS 3 fortsätter och utvecklar uppföljningen av effekten av miljöstödet för jordbruket. Informationen som undersökningen ger används då man planerar nya åtgärder och bedömer effekten av programmet. Målet med forskningsprogrammet HYÖTYLANTA är att finna sätt att utnyttja gödsel samt organiskt avfall och biprodukter. Inom ramen för forskningsprogrammet söker man alternativ för slutdeponeringen av organiskt avfall och utreder om det kan användas i energiproduktionen. Projektet TEHO är ett vattenskyddsprojekt för jordbruket som genomförs av Sydvästra Finlands miljöcentral, MTK-Satakunta och MTK-Egentliga Finland. Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet. TEHO testar i praktiken åtgärdernas tillämplighet, verkningar och kostnadseffektivitet på gårdsnivå. Målet med projektet är att på bred front ta i användning de effektivaste vattenskyddsåtgärderna för jordbruket i olika situationer. Med hjälp av projektet vill man framför allt utnyttja åtgärderna inom miljöstödssystemet allt effektivare. Syftet är att producera förslag till utveckling av miljöstödet samt att utreda möjligheterna att använda helt nya metoder för vattenskydd. Ytterligare information om projektet TEHO Aktuell information om miljöns tillstånd > svenska version 11

12 Jord- och skogsbruksministeriet 2010 Har du en idé? Ta kontakt och fråga mer Börja med att kontakta din regionala närings-, trafik- och miljöcentral eller aktionsgrupp och presentera din idé. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ger råd och tar emot ansökningar. > leader 55 stycken Leaderaktionsgrupper stödjer det lokala utvecklingsarbetet och ger råd med anknytning till projekt i Fastlandsfinland. Ytterligare information om Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och genomförandet av programmet På Landsbygdsverkets webbsida hittar du ansökningsguider, blanketter och broschyrer MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

Vårdbiotoperna såsom olika slags ängar, Avkastning genom skötsel av vårdbiotoper. Skötselkort för vårdbiotoper 10

Vårdbiotoperna såsom olika slags ängar, Avkastning genom skötsel av vårdbiotoper. Skötselkort för vårdbiotoper 10 Skötselkort för vårdbiotoper 10 Avkastning genom skötsel av vårdbiotoper Maija Knuutila Vårdbiotoperna såsom olika slags ängar, skogsbeten och hagar, samt deras många växt-, djur- och svamparter, håller

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Skogarna och skogsbruket i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Det gröna guldets land Finland ett mycket grönt land sett ur ett fågelperspektiv. Jämfört med de andra europeiska länderna finns det mest

Läs mer

Miljöstrategi för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 2014 2020

Miljöstrategi för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 2014 2020 RAPPORTER 53 213 Miljöstrategi för Södra, Mellersta och 214 22 Mot en europeisk föregångsregion för hållbar utveckling, Del 2 HANNELE ILVESSALO-LAX (RED) Miljöstrategi för Södra, Mellersta och 214 22

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård Miljökvalitetsmålet Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer