Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling"

Transkript

1 Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Möjligheter att vårda jordbruksmiljön inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

2 Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Möjligheter att vårda jordbruksmiljön inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland På landsbygden är naturen nära. Matens väg från jord till bord är påtaglig. Den traditionella landsbygdsnäringen jordbruket är en oskiljaktig del av naturen. En ren miljö är grunden till de högkvalitativa finländska jordbruksprodukterna. Jordbruket upprätthåller värdefulla och hotade naturtyper med ovanligt rik flora och fauna. En levande landsbygd vårdar det traditionella landsbygdslandskapet genom att hålla miljön öppen. Alla som idkar verksamhet på landsbygden har ansvar för landsbygdsmiljön. Jordbrukare, permanenta invånare och fritidsboende på landsbygden samt föreningar kan alla dra sitt strå till stacken för att landsbygdsmiljön ska förbli trevlig, trygg och levande. Rena vatten och en natur med många arter är viktiga med tanke på välbefinnandet i hela landet. En välskött landsbygdsmiljö är levande. Det är precis vad programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland siktar på. För att landsbygdsmiljön ska må bra krävs omfattande miljövårdsinsatser. Programmet för utveckling av landsbygden erbjuder många olika metoder för olika typer av förhållanden och olika slags aktörer. Vem som helst kan verka för miljön, det finns många alternativ. Var och en av de fyra axlarna som ingår i programmet inkluderar åtgärder för att förbättra miljön. Organisationer, föreningar och kommuner kan ansöka om stöd för miljövård. Programmets stöd erbjuder jordbrukare ett brett utbud av olika metoder. Målet med dessa är att jordbruk idkas på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. 2

3 Våtmarker håller kvar näringsämnen och ökar den biologiska mångfalden. MMM/Mavi Martina Motzbäuchel 3

4 AXEL 1: Att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft Utbildning och nya utspel I de ständigt föränderliga förhållandena förbättras jordoch skogsbrukets konkurrenskraft genom att man stöder sig på den senaste tillgängliga informationen. Utvecklingen av nya produktionsinriktningar inom jord- och skogsbruket innehar en nyckelposition. Utbildning och informationsförmedling Genom att satsa på utbildning och informationsförmedling förbättrar man jord- och skogsbruksföretagarnas miljömedvetenhet. På så sätt förmedlas information om nya handlingssätt. Miljökompetensen förbättras och bästa praxis sprids från projekt omvandlas till praktiska tillämpningar. Bland annat kommuner, läroanstalter, föreningar och organisationer kan få stöd för utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt. Jordbruksinvesteringar Moderniseringen av lantgårdarnas produktion uppmuntras med hjälp av investeringsstöd. Man kan ansöka om stöd till exempel för att bygga en ny ladugård. Med stöden kan man avsevärt öka användningen av förnybar energi, till exempel genom investeringar i värmecentraler för nötboskapshushållning. En privatperson som idkar jordbruk eller en privaträttslig sammanslutning kan beviljas stöd. Praktisk inlärning utbildning vid åkerrenen. Eriika Lundström 4

5 mmm/mavi martina motzbäuchel Innovationer för att utveckla nya metoder och teknik Bekämpning av klimatförändringen, ökad användning av förnybar energi, effektiverad vattenförvaltning och ökad biologisk mångfald är utmaningarna för närvarande. Inom ramen för innovationsprojekten kan man gå på djupet med utmaningarna och bidra till att införa nya metoder. Inom ramen för den här typen av projekt kan stöd beviljas t.ex. mikroföretag samt små och medelstora företag som förädlar jord och skogsbruksprodukter, samt forskningsenheter och utvecklingsorganisationer i samarbete. YmpäristöAgro förmedlar senaste nytt till odlarna Projektet YmpäristöAgro, som förvaltas av Pro Agria Oulu, säkrar att möjligheterna som programmet för utveckling av landsbygden ger, blir kända och omsätts i praktiken. Projektets mål är att främja miljöfrågor inom jordbruket, djurens välbefinnande och ekologisk odling. Man vill också berätta för konsumenterna hur miljöfrågorna tas i beaktande i jordbruket. Projektet finansieras ur åtgärden för utbildning och informationsförmedling

6 AXEL 3: Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landsbygden Projektarbetet lämnar öppet grönt spår Med hjälp av utvecklingsprojekt och företagsstöd vill man förbättra livskvaliteten på landsbygden och diversifiera jordbruket och annan företagsverksamhet på landsbygden. Ett aktuellt mål för utvecklingen är bland annat att effektivera användningen av förnybara energikällor. Projekt och företagsstöd används för att främja värmeföretagande och lokal energiproduktion samt för att uppmuntra till användning av bioenergi som producerats av åker och skogsbiomassa. Bland annat föreningar, kommuner, organisationer och andelslag kan ansöka om projektstöd. I praktiken sammanför projektarbetet en stor grupp människor som är intresserade av sin egen miljös tillstånd. Företagsstöd kan beviljas landsbygdens mikroföretag. Med hjälp av projekten skyddar man natur och kulturarvet på landsbygden. Inom ramen för projekten kan man restaurera byggnader som är viktiga för landskapet samt värna om kulturmiljön och förbättra trivseln. Det är också möjligt att utarbeta och genomföra planer för landskapsvård. Genom utbildningsprojekten inom ramen för axel 3 förbättras yrkesskickligheten och kompetensen hos invånare och företagare på landsbygden också i miljöfrågor. Utbildningarna kan till exempel gälla miljövård eller hållbar användning av energiresurser. tapani Henkola tapani Henkola Lika öppna strandlandskap som förr Inom Malmsby fiskelag i Pernå har ett projekt för att restaurera byns vattenområde och strandlandskap redan pågått i många år. Man vill öka vattencirkulationen och på detta sätt förbättra vattnets kvalitet. Den gamla igenvuxna vattenfåran rensas upp och vassruggarna som försämrar cirkulationen tas bort. Landskapet rekonstrueras genom att man röjer slyskogen vid stranden som har fått växa fritt i det tidigare strandlandskapet. Projektet som finansieras genom Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf genomförs som ett allmännyttigt investeringsprojekt med stöd av åtgärden 323 (bevarande och uppgradering av natur och kulturarvet på landsbygden). vårdbiotopen vårdas med hjälp av projektarbete. Miljövård som näring Målet för projektet Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi Pirkanmaalla (Lönsamt miljöföretagande i Birkaland) är att utveckla och utöka förvaltningen av landsbygdsliknade regioner och deras status genom praktiska erfarenheter. Målområdena förvaltas systematiskt i samarbete. De lokala landsbygdföretagarna spelar en nyckelroll som leverantörer av de tjänster som behövs för landskapsvård. Projektet som startats av ProAgria Pirkanmaa finansieras som ett allmännyttigt utvecklingsprojekt ur åtgärden 323 (bevarande och uppgradering av natur och kulturarvet på landsbygden). mmm/mavi martina motzbäuchel 6

7 AXEL 4: Leader Miljövård med hjälp av föreningar Registrerade föreningar kan ansöka om stöd för vård av mångfunktionella våtmarker och värdefulla vårdbiotoper. Stöden utgörs av miljöspecialstöd. Föreningarna kan också ansöka om stöd för icke produktiva investeringar för anläggning och inledande röjning av samma objekt. Vårdbiotoperna är den mest hotade naturtypen och deras arter kommer lätt i underläge då övriga växtarter tar över området. Hörnstenarna i vården av dessa områden är att man håller dem öppna också genom att röja och slå gräset i områdena. På många håll har föreningar till exempel sett till att det finns betesdjur på områdena. Mångfunktionella våtmarker har som namnet säger flera gynnsamma effekter på renheten i vattendragen. Både jordbrukare och föreningar har tagit itu med att anlägga och underhålla våtmarker. Föreningar kan ansöka om miljöstöd också för främjande av naturens och landskapets biologiska mångfald. Leaderaktionsgrupperna är registrerade föreningar som sammanför invånare, företag och sammanslutningar samt kommuner inom ett område. Ansökan om miljöstöd i enlighet med Leadermetoden lämnas till närings, trafikoch miljöcentralen och för ansökan behövs stöd av den lokala aktionsgruppen. Fåglarna återvände till Kaarilampi Jaktföreningen Pohjois Juvan Erä ry fick finansiering för att anlägga en mångfunktionell våtmark. Föreningen använde stödet för att sanera det igenvuxna kärret Kaarilampi i Jockas. De som använder området är nöjda över att arbetet har öppnat det igenvuxna landskapet. Fåglar som lockas av det öppna kärrlandskapet har på nytt börjat flockas till kärret. Föreningen ansökte om stöd hos TE centralen i Södra Savolax och stöddes av den lokala aktionsgruppen Rajupusu Leader ry. Stödet beviljades i enlighet med programmets Leaderdimension. Ytterligare information om Leaderaktionsgrupperna > leader Ytterligare information om landskapsvård med bete och hur den genomförs i praktiken mmm/mavi yrjö tuunanen 7

8 AXEL 2: Att förbättra miljön och landsbygden Inriktade miljövårdsåtgärder Jordbrukets miljöstöd Miljöstöden för jordbruket inriktas på ett hållbart jordbruk som minskar belastningen av miljön. Med stöden tryggas naturens biologiska mångfald och bevarandet av kulturlandskapet samt minskas den jordbruksrelaterade belastningen på vattendragen. Målet är att bevara produktionsförutsättningarna också på lång sikt. Man vill trygga jordbruksprodukternas renhet och kvalitet. Miljöstöden består av basåtgärder, frivilliga tilläggsåtgärder och avtal om specialstöd enligt ett separat avtal. Miljöstödet är ett av de största stödpaketen inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden. Alla odlare som får miljöstöd förbinder sig att vidta basåtgärderna som utgör grunder för miljöstödets övriga åtgärder. Basåtgärderna förutsätter planering och uppföljning av miljövården i samband med odling. Andra förutsättningar är gödsling i enlighet med växternas näringsbehov, åkerrenar och skyddsremsor samt bevarande av jordbruksnaturens biologiska mångfald bland annat med hjälp av naturvårdsåkrar. Utöver basåtgärderna kan odlaren också välja sådana tilläggsåtgärder som bäst passar gården. Med hjälp av tilläggsåtgärderna minskas utsläppen av växthusgaser och avrinningen till vattendrag. Tilläggsåtgärderna bevarar naturens biologiska mångfald och förbättrar växlingen mellan olika grödor, dvs. växtföljden. Specialstödsavtalen är inriktade och effektiva miljövårdsmetoder. Många av de tillgängliga åtgärderna har flera positiva effekter på miljön samtidigt. Man förbinder sig vid basoch tilläggsåtgärderna för en femårsperiod. Specialstödsavtalen är 5- eller 10-åriga. Anläggning av våtmarker och vårdbiotoper Med stödet för icke produktiva investeringar kan jordbrukarna anlägga mångfunktionella våtmarker. Stöd beviljas också för röjning och inhägning som görs för att bevara hotade naturtyper, dvs. vårdbiotoper. Föreningar kan också ansöka om dessa stöd. Ytterligare information finns under rubriken Miljövård med hjälp av föreningsverksamhet. JSM bildarkiv 8

9 Miljöstödets tilläggsåtgärder reducerad gödsling preciserad kvävegödsling av åkerväxter växttäcke vintertid och reducerad bearbetning växttäcke vintertid effektiverat växttäcke vintertid mångsidigare odling extensiv vallproduktion spridning av stallgödsel under vegetationsperioden näringsbalans odling av fånggrödor preciserad kvävegödsling av trädgårdsväxter användning av täckmaterial i fleråriga trädgårdsväxter bruk av metoder för uppföljning av skadedjur mmm/mavi martina motzbäuchel den gröna växtligheten i skyddszonen skyddar vattendraget mot avrinning från åkern. mmm/mavi yrjö tuunanen Miljöspecialstöd anläggning och skötsel av skyddszon skötsel av mångfunktionell våtmark åkerodling på grundvattenområden metoder för hantering av avrinningsvatten (reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten) ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion skötsel av vårdbiotoper främjande av naturens och landskapets mångfald uppfödning av lantraser odling av ursprungssorter effektiverad minskning av näringsbelastningen placering av flytgödsel i åker långvarig vallodling på torvåkrar en direktsådd åker håller kvar näringsämnena. 9

10 Långsiktigt arbete ger resultat I Finland har man sedan 1995 använt ett EU-delfinansierat miljöstödssystem för jordbruket, till vilket över 90 procent av jordbrukarna har anslutit sig. Miljöstöden är en central del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Under årens lopp har miljöstödet effektiverats. Utbudet av åtgärder och åtgärdernas effektivitet har preciserats tillsammans med intressentgrupperna, med hjälp av den nyaste tillgängliga informationen. Naturvårdsåkrarna, som lades till programmet 2009, var ett viktigt tillägg. De förbättrar både naturens biologiska mångfald och vattenskyddet. Miljöstöden har förändrat jordbrukarnas odlingspraxis och ökat odlarnas medvetenhet om miljövårdsfrågor. Man har lyckats hejda den direkta avrinningen från gödselstäder och spridningen av gödsel vintertid. Åkerrenar och skyddsremsor samt växttäcket på åkrarna vintertid minskar erosionen. Kvävebalansen, som beskriver den mängd kväve som blir kvar i marken efter vegetationsperioden, minskade på riksnivå med 38 procent under perioden Mest påverkades balansen av att användningen av kvävegödsel har minskat med cirka en fjärdedel. Man spred också tolv procent mindre kväve från stallgödsel på åkrarna än tidigare. Fosfor från konstgödsel och stallgödsel har samlats på åkrarna på grund av den rikliga gödslingen som pågick fram till början av 1990-talet. Fosforbelastningen från åkrarnas avrinningsvatten ökade fram till 1990-talet, men ökningstrenden verkar nu vända. Användningen av fosforgödsel har minskat med mer än 50 procent under de senaste tio åren. MMM/Mavi Martina Motzbäuchel 10

11 Arbetet utvecklas hela tiden Införandet och utvecklingen av miljöstödssystemet stöds på många sätt också utanför programmet för utveckling av landsbygden. Allmänna regionala planer görs upp för behovet av skyddszoner, viktiga naturvårdsobjekt och mångfunktionella våtmarker. Dessa planer gör det lättare att uppfatta vilka åtgärder som behövs i ett visst skede och sprider information. Verkningarna av miljövårdsåtgärderna följs upp kontinuerligt och utvecklas enligt behovet som anges av forskningen. Man har forskat i effekten av miljöstödet för jordbruket sedan Undersökningen MYTVAS 3 fortsätter och utvecklar uppföljningen av effekten av miljöstödet för jordbruket. Informationen som undersökningen ger används då man planerar nya åtgärder och bedömer effekten av programmet. Målet med forskningsprogrammet HYÖTYLANTA är att finna sätt att utnyttja gödsel samt organiskt avfall och biprodukter. Inom ramen för forskningsprogrammet söker man alternativ för slutdeponeringen av organiskt avfall och utreder om det kan användas i energiproduktionen. Projektet TEHO är ett vattenskyddsprojekt för jordbruket som genomförs av Sydvästra Finlands miljöcentral, MTK-Satakunta och MTK-Egentliga Finland. Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet. TEHO testar i praktiken åtgärdernas tillämplighet, verkningar och kostnadseffektivitet på gårdsnivå. Målet med projektet är att på bred front ta i användning de effektivaste vattenskyddsåtgärderna för jordbruket i olika situationer. Med hjälp av projektet vill man framför allt utnyttja åtgärderna inom miljöstödssystemet allt effektivare. Syftet är att producera förslag till utveckling av miljöstödet samt att utreda möjligheterna att använda helt nya metoder för vattenskydd. Ytterligare information om projektet TEHO Aktuell information om miljöns tillstånd > svenska version 11

12 Jord- och skogsbruksministeriet 2010 Har du en idé? Ta kontakt och fråga mer Börja med att kontakta din regionala närings-, trafik- och miljöcentral eller aktionsgrupp och presentera din idé. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ger råd och tar emot ansökningar. > leader 55 stycken Leaderaktionsgrupper stödjer det lokala utvecklingsarbetet och ger råd med anknytning till projekt i Fastlandsfinland. Ytterligare information om Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och genomförandet av programmet På Landsbygdsverkets webbsida hittar du ansökningsguider, blanketter och broschyrer MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

SYSTEMET FÖR JORDBRUKSRÅDGIVNING. En gårds miljöplan. Anvisning för rådgivare

SYSTEMET FÖR JORDBRUKSRÅDGIVNING. En gårds miljöplan. Anvisning för rådgivare SYSTEMET FÖR JORDBRUKSRÅDGIVNING En gårds miljöplan Anvisning för rådgivare 1. Inledning I de här anvisningarna för en miljöplan i systemet för jordbruksrådgivning presenteras i koncentrerad form anvisningar

Läs mer

Miljöersättning 2015

Miljöersättning 2015 Miljöersättning 2015 1 Maarit Solla och Markku Äijälä, NTM-centralen i Egentliga Finland, enheten för landsbygdstjänster Uppdaterad 2.4.2015 Tidigare och nya jordbruksstöd 2 Miljöersättningssituationen

Läs mer

MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE

MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE Effektiviserad minskning av näringsbelastningen Långvarig vallodling på torvåkrar Landsbygdsverkets publikationsserie: Ansökningsguider och anvisningar Sisältö Jordbrukets

Läs mer

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Jordbrukare som omfattas av en ny förbindelse: Från basgödsling till gödsling enligt markkartering, dvs. behovsanpassad

Läs mer

Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Hans Bergström Landsbygdsnätverksenheten, JSM

Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Hans Bergström Landsbygdsnätverksenheten, JSM Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Landsbygdsnätverksenheten, JSM Landsbygdsnätverket?! Landsbygdsutvecklingsprogrammet?! Sivu 2 3.10.2008 Landsbygdsnätverket är en verksamhetsform

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

Råd 2020 systemet för jordbruksrådgivning

Råd 2020 systemet för jordbruksrådgivning Råd 2020 systemet för jordbruksrådgivning Utbildning för förvaltningen om ansökan om stöd till jordbrukare Våren 2015 Merja Uusi-Laurila Mavi, enheten för djur- och specialstöd Sida 1 Presentationens innehåll

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Norups gård AB Journalnummer: 2009-6220 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Annie Johansson Kyllesjö

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016 Skogsägarens val till förmån för Finlands natur Frivillighet är utgångspunkten METSO har gett skogen en ny betydelse. Med METSO-handlingsplanen

Läs mer

Innehåll. Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet

Innehåll. Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet Innehåll Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet Yara i korthet Yara är världens största leverantör av mineralgödsel. Det enda gödselbolaget,

Läs mer

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 örnybara naturresurser en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 Bästa läsare! Denna nya strategi för jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Programmet består av ett stort antal åtgärder som syftar till att främja en ekonomiskt,

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Vinprojekt Öland Journalnummer: 2010-4689 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

Välkommen till nätverksträff den 9 november

Välkommen till nätverksträff den 9 november 1(9) Dnr 49-5199/11 2011-11-02 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Välkommen till nätverksträff den 9 november Tyck till om nästa landsbygdsprogram! Tillsammans med dina

Läs mer

Svenska Jägareförbundet. Viltvård för ett rikare landskap

Svenska Jägareförbundet. Viltvård för ett rikare landskap viltvård för ett rikare landskap Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap viltvård för rikare landskap Stannar man upp, tittar och tänker efter är det svårt att inte fascineras av mångfalden

Läs mer

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Rikliga vattentillgångar I Finland finns det rikligt med vattendrag. Ungefär en tiondel av landets yta täcks av sjöar, tjärnar,

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Krema i Falun AB Journalnummer:

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Yttrande gällande åtgärdsprogram för Nedre Arbogaåns åtgärdsområde (Dnr 537-5058-14) LRF:s kommungrupp i Arboga Mälardalen har fått möjlighet att lämna synpunkter på åtgärdsprogram

Läs mer

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand Vattenrening i naturliga ekosystem Kajsa Mellbrand Naturen tillhandahåller en mängd resurser som vi drar nytta av. Ekosystemtjänster är de naturliga processer som producerar sådana resurser. Till ekosystemtjänster

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Den helhet som tvärvillkoren utgör.

Den helhet som tvärvillkoren utgör. Tvärvillkor Den helhet som tvärvillkoren utgör. Krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden Dikes- och åkerrenar och jordmånens skick Bekämpning av flyghavre och jätteloka Odling enligt god jordbrukarsed

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

SLC MILJÖPROGRAM 2002 1 (21) SLC:s MILJÖPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SLC MILJÖPROGRAM 2002 1 (21) SLC:s MILJÖPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING SLC MILJÖPROGRAM 2002 1 (21) SLC:s MILJÖPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...2 2. Alla har ett ansvar...3 3. Alternativa odlingsmetoder...6 4. Etik inom lantbruk och forskning...8 5. Vattenvård...9

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat

Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat Argumentbank Syftet med denna argumentbank är att göra det lättare för företag i livsmedelskedjan att identifiera, utveckla och förbättra de ekologiska

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt

Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND 2007 2013 Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt Landsbygdsutvecklingen utgår

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014 Innovationsrådgivning för jordbrukare Seinäjoki 4.10.2014 Innovation Innovation = Uppfinning + business En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett

Läs mer

KARTLÄGGNING AV UTBILDNINGSBEHOVET

KARTLÄGGNING AV UTBILDNINGSBEHOVET KARTLÄGGNING AV UTBILDNINGSBEHOVET TE-centraler och aktionsgrupper Landsbygdsnätverksenheten Juni 2009 1 Slutledningar om frågor som lyfts fram i kartläggningen av utbildningsbehovet - utbildning i grundläggande

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Vårt ansvar för jordens framtid

Vårt ansvar för jordens framtid Vårt ansvar för jordens framtid ArturGranstedt Mandag23.februarbrukteAftenpostenforsidentilåerklæreatøkologisklandbrukverken er sunnere, mer miljøvennlig eller dyrevennligere enn det konvensjonelle landbruket.

Läs mer

SEABED-projektet i EU:s Central Baltic INTERREG IVA program

SEABED-projektet i EU:s Central Baltic INTERREG IVA program SEABED 2009-2012 SEABED-projektet i EU:s Central Baltic INTERREG IVA program SEABED är ett treårigt internationellt projekt, som påbörjades i september 2009 och pågår till augusti 2012. Projektets syfte

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd

ANSÖKNINGSGUIDE. Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd ANSÖKNINGSGUIDE 2010 Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd Innehåll Bästa läsare av stödguiden...7 Nytt som

Läs mer

SLC:s miljöpolitiska. Antaget av SLC:s förbundsfullmäktige 28.11.2012. Inledning

SLC:s miljöpolitiska. Antaget av SLC:s förbundsfullmäktige 28.11.2012. Inledning SLC:s miljöpolitiska program Antaget av SLC:s förbundsfullmäktige 28.11.2012 Inledning Lantbruket berör miljön och har format kulturlandskapet under tusentals år. Bönderna påverkar och har påverkat miljön

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:4

Policy Brief Nummer 2013:4 Policy Brief Nummer 2013:4 Varför är vissa bönder mer effektiva än andra? I denna studie undersöker vi effektiviteten inom svenskt jordbruk på gårdsnivå. Vi visar hur jordbrukarnas egenskaper och egenskaper

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Syfte- att bidra till miljömålen

Syfte- att bidra till miljömålen Greppa Näringen -ett redskap för åtgärder Stina Olofsson, Jordbruksverket Kristianstad 2010-12-02 Syfte- att bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan Ingen övergödning Giftfri miljö Foto: Stina Olofsson

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl.

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl. Pomoväst Pomoväst Föreningen grundad i maj 1997 Vi har förverkligat tre program - På Spåret 1997-1999 - Vår västnyländska Saga 2000-2006 - Västnyland en bygd i samverkan 2007-2013 Sammanlagt cirka 250

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Areal som härrör från någon som ingått förbindelse kan direkt inkluderas i förbindelsen.

Areal som härrör från någon som ingått förbindelse kan direkt inkluderas i förbindelsen. MILJÖFÖRBINDELSER Tankesmedja 3: Miljöförbindelser Betydelsefulla ändringar jämfört med det tidigare miljöstödet - Den övre åldersgränsen för den som ansöker om förbindelse slopas - Ingen definition av

Läs mer

Energieffektivisering i växtodling

Energieffektivisering i växtodling Energieffektivisering i växtodling Temadag Odling i Balans 21 januari 2009, Nässjö Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Energiflöden i svensk växtodling idag Energy input Bioenergy

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Fiber till byn Journalnummer: 2009-3029 Namn på länsstyrelse som nominerar:

Läs mer

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Inledning

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Inledning Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK Inledning Den gemensamma jordbrukspolitiken har under de senaste 50 åren inneburit att EU har kunnat trygga livsmedelsförsörjningen

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Förbindelserna om miljöstöd för jordbruket för programperioden 2007 2013 avslutas

Förbindelserna om miljöstöd för jordbruket för programperioden 2007 2013 avslutas MILJÖERSÄTTNING: Miljöförbindelse Förbindelserna om miljöstöd för jordbruket för programperioden 2007 2013 avslutas Största delen av förbindelserna om miljöstöd för jordbruket för programperioden 2007

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

GRUNDSTÖD. Tankesmedja 1: Grundstöd. 1. Allmänt

GRUNDSTÖD. Tankesmedja 1: Grundstöd. 1. Allmänt UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 GRUNDSTÖD Tankesmedja 1: Grundstöd 1. Allmänt I den här presentationen har de uppgifter som är säkra/avgjorda skrivits med normal font och de som är osäkra/

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE 2015-04-20 Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenmyndigheten i Västerhavet 403 40 Göteborg Remiss angående Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavet s vattendistrikt

Läs mer