SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET"

Transkript

1 2/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl. 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE BEVILJA GUNILLA STENFORS BEFRIELSE FRÅN FÖRT- ROENDEUPPDRAGET SOM PERSONLIG ERSÄTTARE I MILJÖNÄMNDEN 19 VAL AV NY PERSONLIG ERSÄTTARE FÖR INGER KARLSSON I MILJÖNÄMNDEN I STÄLLET FÖR GUNIL- LA STENFORS SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 20 BEVILJA INA VAHALAHTI BEFRIELSE FRÅN HENNES FÖRTROENDEUPPDRAG 21 VAL AV NY ORDINARIE LEDAMOT I FINSKA UTBILD- NINGSNÄMNDEN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 22 VAL AV NY ERSÄTTARE I SAMKOMMUNFULLMÄKTI- GE FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 23 DETALJPLAN FÖR KVARTER 1 OCH VATTENOMRÅ- DEN I FAGERNÄS STADSDEL 24 PARAISKONE OY:S ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGNING AV ARRENDEAVTAL 25 BESLUTA OM DELTAGANDE I INVESTERINGS- OCH DRIFTSKOSTNADERNA FÖR BYGGANDE AV EN TERA- PIBASSÄNG I SAMBAND MED FOLKHÄLSANHUSET 26 FINANSIERINGEN AV VATTENLEDNINGEN S:T KARINS - PARGAS 27 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEU- DUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUND

2 2/ VATTEN 28 FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JÖRGEN HERMANSSONS M.FL. MOTION OM MER FLEXIBILITET OCH ANVÄN- DARVÄNLIGHET I DAGVÅRDEN FÖRTECKNING ÖVER OBEHANDLADE MOTIONER ANMÄLNINGSÄRENDEN INLÄMNADE MOTIONER OCH INITIATIV DAGVÅRDENS BEHOV AV TILLÄGGSUTRYMMEN 102 Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till allmänhetens påseende i stadshuset: Ordförande/Puheenjohtaja: Gia Alexandersson Denna sammanträdeskallelse har varit framlagd allmänheten till påseende i stadshuset: Intygar/Todistaa:

3 2/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl. 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Alexandersson Gia ordförande von Bergmann Andreas Bröckl, Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Eriksson Björn Eriksson Elina Hedström-Järvinen Monica Heinonen Barbara Jansén Tomas Johansson Bert Järnström, Christer Järvinen Hanna Kaanela Soile Kallinen Johanna Karlsson Inger Kronehag Kurt Kurvinen, Kyösti Laurén Ann-Maj Kujala Petri Lindell Stig Lundgren Frank Mattsson Kaj Niemi Tapani Nordström Lena Norrby Tom Nyberg Widar Nyholm Tuula Orell Markku Pärssinen Raimo Ramstedt Mariella Salonen Markku Söderholm Timo Vainio Anna Viitala Marica

4 2/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Avellan Monica stadsjurist (sekreterare (kl ) Liianmaa Kimmo samhällsingenjör (kl ) Pihl Seppo fastighetschef Smirnoff Helena socialsekreterare Öhman Folke stadsdirektör Peltonen Göran ekonomidirektör (sekreterare för sammanträdet förutom för 26-27) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Hermansson Jörgen (ersättaren Hedström-Järvinen, Monica närvar) Karlsson Samuel (ersättaren Söderholm, Timo närvar) Lundgren Svante (ersättaren Lundgren, Frank närvar) Sundell Patrik (ersättaren Lindell, Stig närvar) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Gia Alexandersson Monica Avellan Göran Peltonen Ordförande/Puheenjohtaja Sekr Sekr , BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Soile Kaanela Kurt Kronehag PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annukka Koskinen Ledningens sekr./johdon siht.

5 2/ Stadsfullmäktige KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET FGE 16 Stadsfullmäktiges ordförande Gia Alexandersson konstaterade att 35 fullmäktige var närvarande och sålunda till be slut fört antal ävensom att sammant rä det var i laga ordning kungjort och därmed även beslutfört.

6 2/ Stadsfullmäktige VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FGE 17 Till protokolljusterare valdes ledamöterna Soile Kaanela och Kurt Kronehag.

7 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige BEVILJA GUNILLA STENFORS BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAGET SOM PER- SONLIG ERSÄTTARE I MILJÖNÄMNDEN 877/01/011/2008 SST Gunilla Stenfors (tidigare von Bergmann) har anhållit om att bli befriad från uppdraget som personlig ersättare för Inger Karlsson i miljönämnden för resterande mandatperiod p.g.a. bortflyttning från orten. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar befria Gunilla Stenfors från sitt förtroendeuppdrag som personlig ersättare i miljönämnden för resterande mandatperiod p.g.a. bortflyttning från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 18 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

8 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige VAL AV NY PERSONLIG ERSÄTTARE FÖR INGER KARLSSON I MILJÖNÄMNDEN I STÄL- LET FÖR GUNILLA STENFORS SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 880/01/011/2008 SST Miljönämndens sammansättning för mandatperioden är följande: viltvårdskonsulent Jörgen Hermansson, ordförande dipl.ing. Ted Bergman, lärare Ann-Maj Laurén, sjukskötare Inger Karlsson, ingenjör Heidi Kankare, betongstationsskötaren Kaarle Dragon, vice ordförande rektor Markku Salonen, fil.mag. Elina Eriksson och byggnadsplanerare Jari Tschernij. Personliga ersättare närvårdare Liselott Salin, jordbrukaren Tom Norrby, byggmästare Björn Eriksson, kommunikationsdirektör Gunilla Bergmann, förmånshandläggare Christina Koskinen, maskin mästare Torolf Lindell, företagaren Markku Järvinen, företagaren Risto Galkin och skolgångsbiträdet Tea Sundqvist. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar utse ny personlig ersättare för Inger Karlsson i miljönämnden för resterande mandatperiod i stället för Gunilla Stenfors som flyttat från orten. Förslaget godkändes enhälligt.

9 2/ FGE 19 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt utse ekon. mag. Christel Sonntag till ny personlig ersättare för Inger Karlsson i miljönämnden för resterande mandatperiod i stället för Gunilla Stenfors som flyttat från orten.

10 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige BEVILJA INA VAHALAHTI BEFRIELSE FRÅN HENNES FÖRTROENDEUPPDRAG SST Ina Vahalahti har per e-post anhållit om att bli bef riad från uppdraget som ledamot i finska utbildningsnämnden p.g.a. bort flyttning från orten. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar befria Ina Vahalahti från hennes förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot i finska utbildningsnämnden och som ersättare i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för resterande mandatperiod p.g.a. bortflyttning från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 20 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

11 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige VAL AV NY ORDINARIE LEDAMOT I FINSKA UTBILDNINGSNÄMNDEN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN SST Finska utbildningsnämndens sammansättning för mandatpe rioden är följande: specialtandläkare Ilkka Heinaro, fil.mag. Eija Nikkanen, postbäraren Jyrki Filatoff, fil.lic. Raimo Pärssinen, ordförande ansvarig för skolsamarbetet Ina Vahalahti, linjeskötaren Petri Kujala, vice ordförande kokerskan Johanna Kallinen, restaurangchefen Tuula Laakso och fil.mag., klasslärare Hanna Karlsson. Personliga ersättare landskapsplanerare Anu-Irene Kiiski, köpman Ari Kallio, fritidsledaren Solja Allén, fil.mag. Elina Eriksson, skolgångsbiträdet Piia Meriluoto, bilchauffören Alf Engström, köksbiträdet Ritva Leandersson, lärare Tapani Niemi och hemslöjdslärare Kirsi Vuorinen Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar utse ny ordinarie ledamot i finska utbildningsnämnden för resterande man datpe riod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 21

12 2/ Stadsfullmäktige beslöt enhälligt utse fil.mag. Raili Gus tafs son till ny ordinarie le damot i finska utbildningsnämnden för reste rande man datpe riod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten.

13 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige VAL AV NY ERSÄTTARE I SAMKOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN SST Som representanter i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för mandatperioden är sjukskötare Inger Karlsson och som hennes ersättare ansvarig för skolsamarbete Ina Vahalahti. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar utse ny ersättare för Inger Karlsson i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för resterande mandatperiod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 22 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt utse byråsekreterare Riitta Seppä till ny ersättare för Inger Karlsson i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för resterande mandatperiod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten.

14 2/ Miljönämnden Miljönämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige DETALJPLAN FÖR KVARTER 1 OCH VATTENOMRÅDEN I FAGERNÄS STADSDEL 719/30/301/2007 MIL Planområdet omfattar det gamla industri- och ham nområdet på Fager näsudden, sk. Sahojen laivaus -om rådet. De förutsättningar som områdets storlek och läge ger, har utnyttjats och med planen siktar man till att Fagernäsud den kan ut vecklas till ett högk las sigt ma rinaom råde, som kan erbjuda mångsidiga tjäns ter och ser vi ce former, också med in ternatio nella mått mätt. Kvarterets västra del, bergsryggen med vä xande skog, som utgör en naturlig och effektiv avs kil ja re från övig omgivning, skall bibehålls intakt. Inne i bergsformationen ges möjlighet att åstadkomma tunnlar. På byggnadstomten är byggarealerna planerade i tre zoner. Den som ligger närmast båt stran den är av sedd i hu vudsak för kommersiellt ändamål. Två föl jande byggnadszoner är reserverade för företags-indust riell verksam het. Byggnationen är planerad att kliva uppåt enligt terrängen dess längre bort från nor ra stran den den lig ger. För främjande av kvaliteten för landskaps- och miljöbilden har an getts särskilda bes tämmelser för strand zo nen. Det förutsätts kva litet på den be bygg da miljön. Tomtområdet för nöjesbåtshamnen är anvisat för flytande bryg gor. Utöver sed vanliga bygg- och dyl. lov är särskilda tills tånd av olika myn digheter en förutsättning för de flesta verk sam he ter i praktiken. Växelverkan i planeringsskedet har genomförts enligt uppgjort program. Förslag: (Stadsarkitekten) Miljönämnden godkänner förslaget till detaljplan för att officiellt framläggas till påseende.

15 2/ Förslaget godkändes enhälligt. MIL Bilaga B8a-B10 Stadsarkitekten: Förslaget har varit framlagt till påseende under tiden Mot förslaget har in läm nats tre anmärkningar. De sex fastigheterna vid Fagernäsuddens södra strand har in lämnat en gemensam skrivel se, en av fasti gheterna har också inlämnat en sepa rat skrivelse. Industriområdets förra ägare, som behöll områ dets södra slutt ning, har också lämnat in en skri velse. Bilagor B8a+b, B9, B10: Skrivelserna (3 st) Anm. 1a+b: Under teckna re:bäck lund S& E, Lind fors A& H, Björk roth A& B, Hänni nen E& M, Nor dling P& H, Vainio Tiina. Anmärkning: KTL-1: 3. meningen: formuleringen flummig, borde heta renas sakenligt Tillägg till bestämmelsen : sprängningsarbeten på den södra delen bör föregås av syn. I förväg bör vidtas åtgärder för att avlägsna faran med nerramlande stenblock Kommentar Bestämmelsen som helhet är redan sträng. Den påtalade formuleringen är bruklig i miljöskydds- sammanhang; den är täckande. I lov för förverkligandet definieras specifikt behandlingen av eventuellt vatten Aktualiseras sprängning av tunnlarna föregås det av betydligt mera omfattande undersökningar och precisering av villkor, än de i anmärkningen framförda. Ett dylikt projekt regleras av en mångfald av bygg- och miljöföreskrifter Anm. 2: Undertecknare: Vainio Tiina

16 2/ Anmärkning: För vidsträckt byggande. Småbåtshamn föranleder oskäligt men för boende i näromgivningen Trafikleder farligt smala och hårt utsatta. Vattenfarlederna och tomter na längs den kommer att lida av livlig sjötrafik Naturvärden har glömts. På den östra delen finns ett vackert berg. Förstöring av berget är en slutlig åtgärd. Planen tillåter en för stor sprängning. Man har försvagat djurens levnadsförhållanden för mycket. Nedsmutning av vattnet bör förhindras. Man bör ställa sig särskilt strängt till behandling av vattnen från småbåtshamnen Kommentar: Tomtens exploateringstal är lågt, byggnadsarealen är koncentrerad. Anmärkaren har köpt sin fastighet under planeringsprocessen och bör ha varit medveten om planeringssituationen och lokala förhållanden i industri- och ham nområdets närhet. Anmärkarens 800 m 2 stora tomt ligger skyddad omgiven av de övriga fem tomterna vid stranden. Farleden genom Tervsund har alltid varit ett större och djupt far, avsett för vattentrafik med omfattande omfång och förmedlar trafik bla. till tre industrihamnar Planen innnehåller inte att berget på den östra delen av tomten skulle sprängas bort. Gränsen för hamnområdet har angetts för att avgränsa verksamheten och betyder inte att området planas ut. Ls-1 områdets avgränsning och planteringsområdet längs södra gränsen kan justeras något. Dessa frågor regleras i de olika miljötillstånd som utgör förutsättningen för verksamheten. Anm. 3: Undertecknare: Ratavo Oy Anmärkning: Det framlagda planförslaget får inte försvaga de gällande eller befintliga rättigheter som anmärkarens bestämda område av lägenheten 1:80 har. Kommentar: Planen gäller den aktiva fastighetsdelen som avyttrats och där ändamålsenlig användning initierats. Det bestämda områdets ev. rättigheter påverkar planen inte. Ls-1 områdets avgränsning och gränsen för planteringsområdet längs tomterns södra gränse har justerats. För övrigt föranleder anmärkningarna inte justeringar. Justeringen är så liten att planeförslaget behöver inte på nytt framläggas till

17 2/ påseende. Förslag: ( Stadsgeodeten) Miljönämnden godkänner det justerade förslaget till detalplan för kv 1 i Fagernäs stadsdel för att handläggas och godkännas av stadsfullmäktige. Förslaget godkändes enhälligt. SST Bilaga B5-8 Bilaga: Förslaget till detaljplan och planebeskrivning Anmärkningarna Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige godkänner bifogade förslag till detaljplan för kvarter 1 och vattenområden i Fagernäs stadsdel i föreliggande form. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 23 Bilaga A1-4 Bilaga: - Förslaget till detaljplan och planebeskrivning - Anmärkningarna (3 st) Päätös: Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

18 2/ Miljönämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige PARAISKONE OY:S ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGNING AV ARRENDEAVTAL 812/41/411/2008 MIL Bilaga B15 Paraiskone Oy hyr av staden två sammanlagt ca m 2 stora områden som tillsammans i stort ut gör det med beteckningen LV-7 försedda området i Kalk hol mens stads del. Planbeteckningen "småbåtshamn" innebär att man får bygga en båtstati on samt uppföra lokaler och anordningar som används för försälj ning av bå tutrustning. Byggrätten är 215 m 2 -vy. På området har man byggt en af färsbyggnad i enlighet med detaljplanen. Bola get hyr av Nordkalk LV-8-området in till, som är obebyggt. Det första legoavtalet gjordes och legotiden enligt det är Legoområdet omfattar ett sammanlagt ca m 2 stort område av lägenheten Storgård 3:7 i Storgårds by samt en del av det samfällda området. Den årliga legoavgiften är bunden till levnadskostnadsindex och var i fjol 332,16 euro. Det andra avtalet gjordes för tiden och gäller ett ca 360 m 2 stort område av samma samfällda område. Avta let in gicks efter att legotagaren hade placerat en underjordisk bränslecistern utan för legoområdet på stadens rekreationsområde. Cisternen är dock fort sätt ningsvis utanför legoområdet. Legoavgiften för i fjol var 94,68 euro. Paraiskone Oy har anhållit om förlängning av legoavtalen till samma villkor för 20 år framåt. Företagaren ämnar gå i pension och bolaget har därför varit till salu. Ett villkorligt köpebrev om överföring av legorätten har undertecknats, köpebrevets villkor är att le go rät ten för längs. En ligt kö pa ren kom mer den nu varande verksamhe ten att fort sätta. Det är till stadens fördel att den planenliga verksamheten fortsätter. Därmed borde även legoavtalen kunna förlängas. Hyresvillkoren bör dock justeras: - Den årliga legoavgiften som har varit bunden till levnadskostnadsindexet har baserat sig på 15 mk/m 2 (värdet 1984), av vilken har beaktats 7 % en ligt den då allmänna räntesatsen. Dagens värde kan anses vara avse värt högre även med beaktande av indexjusteringarna. Å andra sidan bör man beakta sä songvariationen i affärsverksamheten samt det faktum att en del av le-

19 2/ goområdet är i "allmänt bruk". I stället för kvadratmeterpris skulle det också va ra möj ligt att som grund använda värdet enligt byggrätten. - Legoområdet har fastställts enligt LV-4-området i den fastställda detaljplanen från LV-7-området i den ändrade detaljplanen från år 1992 avviker i viss mån från det tidigare LV-4-området och beskriver nuläget bättre. Arealen för LV-7-området är ca m 2, dvs. området är en aning större än legoområdet. - I båda avtalen konstateras att legotagaren under vissa förutsättningar är skyl dig att byg ga ett sta ket och utföra planteringar både på legoområdet och kring bränslecisternen. Detta har dock inte verkställts. Bilaga B15: Karta Förslag: (stadsgeodeten) Miljönämnden föreslår för stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar förlänga ovannämnda legoavtal på följande villkor: - Legotiden går ut Legoområdet justeras så att det motsvarar det planenliga LV-7-området. - Grundarrendet som är bundet till index utgör sammanlagt euro, utgående från 5 % av 13 euro/m 2. Härmed höjs stadens inteckning i legorätten som sä ker het för er läg gan det av legoavgiften i motsvarande grad till högst euro. - Avtalen förlängs eller alternativt undertecknas ett nytt legoavtal ef ter att legotagaren har byggt ett sta ket på den norra och nordöstra gränsen av området och utfört planteringar invid samma gränser och kring bränsle cis ternen enligt stadens miljösektors anvisningar, dock senast Stadsgeodeten framförde under sam mant rä det föl jan de til lägg till sitt förslag: " Vä gen som lö per ge nom le goom rådet bör även i for sätt nin gen kun na använ das som väg". Texten ingår även i nuvarande legoavtal. Miljönämnden beslöt enhälligt godkänna stadsgeodetens förslag med ovanstående tillägg. SST Bilaga B10 Bilaga: Karta

20 2/ Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar förlänga ovan nämnda legoavtal på följande villkor: - Legotiden går ut Legoområdet justeras så att det motsvarar det planenliga LV-7-området. - Grundarrendet som är bundet till index utgör sammanlagt euro, utgående från 5 % av 13 euro/m 2. Härmed höjs stadens inteckning i legorätten som säkerhet för erläggandet av legoavgiften i motsvarande grad till högst euro. - Avtalen förlängs eller alternativt undertecknas ett nytt legoavtal efter att legotagaren har byggt ett staket på den norra och nordöstra gränsen av området och utfört planteringar invid samma gränser och kring bränslecisternen enligt stadens miljösektors anvisningar, dock senast Vägen som löper genom legoområdet bör även i fortsättningen kunna användas som väg. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 24 Bilaga A5 Bilaga: Karta Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

21 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige BESLUTA OM DELTAGANDE I INVESTERINGS- OCH DRIFTSKOSTNADERNA FÖR BYG- GANDE AV EN TERAPIBASSÄNG I SAMBAND MED FOLKHÄLSANHUSET 419/00/001/2007 SST Bilaga B4 Ekonomidirektören: Stadsfullmäktige beslöt enhälligt i samband med behandlingen av Par gas stads bud get för år 2008 och eko no miplan för åren god känna ledamot Jör gen Her mans sons fö reslag, som un ders töd des av leda mö ter na Kaj Matts son, Barba ra Hei nonen, "att ett ans lag på eu ro för Byg gan de av terapi bas säng re ser veras i eko nomi pla nen år 2010 un der kontot 2092 AF FÄRS VERK FASTI GHETS VER KET samt att fullmäkti ge ger stadsstyrel sen i uppdrag att se nast pre sentera en plan för förver kligandet av tera pibassän gen. Planen bör bland an nat innehålla bedömnin gar angående in vesterings kost nad för bassängen, driftskostnader samt ans vars- och kost nadsfördel ningen mellan Folkhälsan och staden. Dessutom bör en behov sanalys och en analys av kostnads-nyt toeffekten göras. Planen bör även in nehålla en be dömning av för- och nack delar med eventuella öv riga place ringsalternativ än Folk häl sanhuset. Slut ligt beslut i frågan tas när planen presenteras för fullmäktige." Stadsdirektören har tillsatt en arbetsgrupp för utredning av behovet och förutsättningarna för en terapibassäng. Arbetsgruppen förordar en terapibassäng framför allt som ett hälsofrämjande projekt som får allt större betydelse i takt med det förväntade ökade behovet av öppenvård och rehabilitering. Efterfrågan på terapibassängtjänster på andra or ter har varit god. Arbetsgruppen konstaterar att en terapibassäng som byggs skilt från en eventuell simhall har både för- och nackdelar. Terapibassängen skall in te ses som ett al ter na tiv till en sim hall, tvär tom skulle en te rapi bas säng minska på kost na derna för en even tuell framti da simhall. Med tanke på att Folkhälsan är beredd att satsa betydande summor i byggandet av ett Folkhälsanhus och att terapibassängen är en väsentlig del av helhets konceptet rekommen deras att terapibassängen byggs i samband med Folk hälsanhuset. Pargas stad är i akut behov av serviceboende och barndagvårdsplatser och därför är det motiverat att medverka till en snabb tidtabell för Folkhälsanhuset.

22 2/ Bilaga: Arbetsgruppens rapport Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige beslutar att Pargas stad deltar i investerings- och driftskostnaderna för byggande av en terapibassäng i samband med byggandet av Folkhälsanhuset i Pargas i enlighet med den tidsplan som presenteras i arbetsgruppens rapport och från att terapibassängen är till sin storlek 300 m 2. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 25 Bilaga A6 Bilaga: Arbetsgruppens rapport Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

23 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige FINANSIERINGEN AV VATTENLEDNINGEN S:T KARINS - PARGAS SST Bilaga B7 Sista stycket i punkt 6.1 Finansieringen av projektet för konstgjort grundvatten i det under teck na de delägaravtalet gällande projektet för konstgjort grundvatten i Åbo re gio nen lyder: Pargas stad svarar för kostnaderna för ledningslinjen mellan S:t Karins och Pargas. Likväl kommer en statlig/eu-finansiering för hela projektet också att i rättvis proportion anvisas för ledningslinjen mellan S:t Karins och Pargas. Turun Seudun Vesi Oy:s styrelse och Pargas stad har, efter avtalets undertecknande, hösten 2003, överenskommit om att kostnaderna för finansieringen av projektet debiteras av delägarkommunerna som en del av priset på det vatten som en del av priset på det vatten som kommer att säljas till dem. Detta förfaringssätt gäller samtliga delägarkommuner i projektet för konstgjort grundvatten och således också kostnaderna för ledningslinjen S:t Karins Pargas. Bilaga: Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse som bifogades stadsfullmäktiges beslut av ( 92) att ingå borgen för bolagets lån om sammanlagt 100 miljoner euro. En säker vattenförsörjning är en väsentlig samhällelig angelägenhet och det är därför motiverat att samhället bär en del av kostnadsansvaret för detta. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige beslutar att Pargas stad svarar för % av nettokostnaderna för vattenledningen mellan S:t Karins och Pargas och att detta inte belastar vattnets konsumentpris. Pargas stads strävan är att samhället på detta sätt deltar i vattenförsörjningskostnaderna så att priset för konsumenterna inom vattentjänstverkets verksamhetsområde och även därtill tillhörande andra kostnader i Pargas inte avviker från konsumentprisen i de kommuner som deltar i projektet med konstgjort grundvatten från Virttaa ås, med mera än 5 %. Ledamoten Soile Kaanela föreslog att stadsstyrelsen beslutar förkasta stads-

24 2/ direktörens förslag. Ledamot Soile Kaanelas förslag fick inte understöd och förföll sålunda. Stadsstyrelsen beslöt härefter enhälligt godkänna stadsdirektörens förslag. Antecknades, att ekonomidirektör Göran Peltonen inte närvar vid behandlingen av ärendet p.g.a. jäv och att stadsdirektör Folke Öhman förde protokollet för denna paragrafs del. FGE 26 Bilaga B7, A7a-A7c Bilaga: Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse som bifogades stadsfullmäktiges beslut av ( 92) att ingå borgen för bolagets lån om sammanlagt 100 miljoner euro. Elina Eriksson föreslog remiss med motiveringen att anslag inte upptagits för ändamålet i årets budget, och att man inte heller betalar ersätt ning åt privatpersoner för byggande av vattenledningar. Lena Nordström och Soile Kaanela understödde Elina Erikssons förs lag. Ordföranden konstaterade, att det förelåg ett un derstött förslag om re miss av ärendet. Därför måste stadsfull mäktige förrätta om röstning om fort satt behan dling eller remiss av ärendet. Ordföranden gjorde följande omröstningsförslag: Den som röstar för fortsatt behandling av ärendet röstar Ja och den som röstar för Elina Eriks sons remissförslag röstar Nej. Omröstningen förrättas med omröstning sapparat. Stadsfullmäktige godkände enhälligt ord föran dens för slag till omröstningsförfarande. Vid omröstningen avgavs Ja-röster 25 Nej-röster 10 Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige beslutat fortsätta ären dets behandling.

25 2/ Kurt Kronehag föreslog att följande stycke i stadsstyrelsens be redningstext stryks: "Pargas stads strävan är att samhället på detta sätt deltar i vatten försörjningskostnaderna så att priset för konsumenterna inom vattentjänstver kets verksamhetsområde och även därtill till hörande andra kost nader i Pargas inte avviker från konsumentprisen i de kommu ner som deltar i projektet med konstgjort grundvat ten från Virttaa ås, med mera ä 5 %." Tom Norrby understödde Kurt Kronehags förslag. Markku Orell föreslog att stadsfullmäktige beslutar att projektet förverkligas som en del av Turun Seudun Vesi Oy:s projekt. Markku Salonen och Kaj Mattsson understödde Markku Orells förslag. Kaj Mattsson föreslog att stadsfullmäktige dessutom beslutar att Par gas stadsfullmäktige skall få se och godkänna Turun Seudun Vesi Oy:s byggplaner. Markku Orell och Monica Hedström-Järvinen understödde Kaj Mattssons förslag. Ordföranden föreslog att stadsfullmäktige först röstar om stadsstyrelsens förslag och Kurt Kronehags förslag. Den som röstar för stadsstyrel sens förslag röstar Ja och den som röstar för Kurt Kro nehags förslag rös tar Nej. Omröstningen förrättas med omröst ning sapparat. Stadsfullmäktige godkände enhälligt ord föran dens för slag till om röstningsförfarande. Vid omröstningen avgavs Ja-röster 27 Nej-röster 7 Nedlagda röster 1 Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige beslutat i enlighet med stadsstyrelsens förslag. Ordföranden föreslog att stadsfullmäktige därefter röstar om stadsstyrelsens förslag och Markku Orells förslag. Den som röstar för stads sty relsens förslag röstar Ja och den som röstar för Markku Orells förslag till til lägg i beredningstexten rös tar Nej. Omröstningen förrättas med omröstningsapparat.

26 2/ Stadsfullmäktige godkände enhälligt ord föran dens för slag till om röstningsförfarande. Vid omröstningen avgavs Ja-röster 10 Nej-röster 23 Nedlagda röster 2 Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige beslutat lägga den av Markku Orell föreslagna texten som tillägg till beslutet. Stadsfullmäktige godkände därefter enhälligt Kaj Mattssons tillägg om att Pargas stadsfullmäktige får se och godkänna Turun Seudun Vesi Oy:s byggplaner. Antecknades att ekonomidirektör Göran Peltonen inte förde protokoll i ären det pga. jäv. Han är medlem i Turun Seudun Vesi Oy:s styrelse.protokollet fördes av stadsjurist Monica Avellan.

27 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av ly der: "Delägarkommunerna i pro jek tet för konstg jort grund vat ten i Åbo re gio nen har 2003 godkänt att pro jektet för konstgjort grund vatten ge nomförs en ligt den framlagda tidsp lanen och teck nat prop riebor gen för de lån som tas för att genomföra pro jektet. Tids fristen för att ta upp de lån som kom muner na tecknat borgen för går ut På grund av att miljötillstånden och behandlingen gällande upphandling av rör i marknadsdomstolen dragit ut på tiden inleddes genomförandet av projektet först Av den anledningen har största delen av lånen ännu inte upptagits. Kostnadsnivån har stigit avsevärt under dröjsmålet. Kostnadseffekterna framgår av bilaga 1. Turun Seudun Vesi Oy föreslår för delägarkommunerna i projektet för konstgjort grundvatten att de godkänner att projektet genomförs enligt en preciserad tidsplan och tecknar proprieborgen för de lån som tas för att genomföra projektet i enlighet med det förslag till beslut som följer nedan. Förslag gällande borgen Nuläget för projektet samt bedömningarna om framtiden och de förändringar som skett inom projektet sedan det föregående beslutet beskrivs i den bifogade redogörelsen. På basis av redogörelsen föreslår Turun Seudun Vesi Oy att stadsfullmäktige i Pargas godkänner att projektet för konstgjort grundvatten genomförs enligt den framlagda preciserade tidsplanen och fattar beslut om borgen enligt följande: Stadsfullmäktige i Pargas beslutar konstatera att av delägarkommunerna i Turun Seudun Vesi Oy har Åbo,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2/2008 41 Stadsstyrelsen TID - AIKA 30.01.2008 kl. 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 18 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 19 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 4/2015 1 Tid: 08.06.2015 kl. 19:30-21:15 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 33 Konstituering av sammanträdet 4 34 Behandling av bokslut för år 2014 5 35 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 TID 16.09.2015 kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo Innan mötet börjar (kl. 17.15 18.00) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 13.17 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer