SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET"

Transkript

1 2/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl. 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE BEVILJA GUNILLA STENFORS BEFRIELSE FRÅN FÖRT- ROENDEUPPDRAGET SOM PERSONLIG ERSÄTTARE I MILJÖNÄMNDEN 19 VAL AV NY PERSONLIG ERSÄTTARE FÖR INGER KARLSSON I MILJÖNÄMNDEN I STÄLLET FÖR GUNIL- LA STENFORS SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 20 BEVILJA INA VAHALAHTI BEFRIELSE FRÅN HENNES FÖRTROENDEUPPDRAG 21 VAL AV NY ORDINARIE LEDAMOT I FINSKA UTBILD- NINGSNÄMNDEN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 22 VAL AV NY ERSÄTTARE I SAMKOMMUNFULLMÄKTI- GE FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 23 DETALJPLAN FÖR KVARTER 1 OCH VATTENOMRÅ- DEN I FAGERNÄS STADSDEL 24 PARAISKONE OY:S ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGNING AV ARRENDEAVTAL 25 BESLUTA OM DELTAGANDE I INVESTERINGS- OCH DRIFTSKOSTNADERNA FÖR BYGGANDE AV EN TERA- PIBASSÄNG I SAMBAND MED FOLKHÄLSANHUSET 26 FINANSIERINGEN AV VATTENLEDNINGEN S:T KARINS - PARGAS 27 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEU- DUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUND

2 2/ VATTEN 28 FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JÖRGEN HERMANSSONS M.FL. MOTION OM MER FLEXIBILITET OCH ANVÄN- DARVÄNLIGHET I DAGVÅRDEN FÖRTECKNING ÖVER OBEHANDLADE MOTIONER ANMÄLNINGSÄRENDEN INLÄMNADE MOTIONER OCH INITIATIV DAGVÅRDENS BEHOV AV TILLÄGGSUTRYMMEN 102 Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till allmänhetens påseende i stadshuset: Ordförande/Puheenjohtaja: Gia Alexandersson Denna sammanträdeskallelse har varit framlagd allmänheten till påseende i stadshuset: Intygar/Todistaa:

3 2/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl. 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Alexandersson Gia ordförande von Bergmann Andreas Bröckl, Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Eriksson Björn Eriksson Elina Hedström-Järvinen Monica Heinonen Barbara Jansén Tomas Johansson Bert Järnström, Christer Järvinen Hanna Kaanela Soile Kallinen Johanna Karlsson Inger Kronehag Kurt Kurvinen, Kyösti Laurén Ann-Maj Kujala Petri Lindell Stig Lundgren Frank Mattsson Kaj Niemi Tapani Nordström Lena Norrby Tom Nyberg Widar Nyholm Tuula Orell Markku Pärssinen Raimo Ramstedt Mariella Salonen Markku Söderholm Timo Vainio Anna Viitala Marica

4 2/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Avellan Monica stadsjurist (sekreterare (kl ) Liianmaa Kimmo samhällsingenjör (kl ) Pihl Seppo fastighetschef Smirnoff Helena socialsekreterare Öhman Folke stadsdirektör Peltonen Göran ekonomidirektör (sekreterare för sammanträdet förutom för 26-27) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Hermansson Jörgen (ersättaren Hedström-Järvinen, Monica närvar) Karlsson Samuel (ersättaren Söderholm, Timo närvar) Lundgren Svante (ersättaren Lundgren, Frank närvar) Sundell Patrik (ersättaren Lindell, Stig närvar) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Gia Alexandersson Monica Avellan Göran Peltonen Ordförande/Puheenjohtaja Sekr Sekr , BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Soile Kaanela Kurt Kronehag PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annukka Koskinen Ledningens sekr./johdon siht.

5 2/ Stadsfullmäktige KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET FGE 16 Stadsfullmäktiges ordförande Gia Alexandersson konstaterade att 35 fullmäktige var närvarande och sålunda till be slut fört antal ävensom att sammant rä det var i laga ordning kungjort och därmed även beslutfört.

6 2/ Stadsfullmäktige VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FGE 17 Till protokolljusterare valdes ledamöterna Soile Kaanela och Kurt Kronehag.

7 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige BEVILJA GUNILLA STENFORS BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAGET SOM PER- SONLIG ERSÄTTARE I MILJÖNÄMNDEN 877/01/011/2008 SST Gunilla Stenfors (tidigare von Bergmann) har anhållit om att bli befriad från uppdraget som personlig ersättare för Inger Karlsson i miljönämnden för resterande mandatperiod p.g.a. bortflyttning från orten. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar befria Gunilla Stenfors från sitt förtroendeuppdrag som personlig ersättare i miljönämnden för resterande mandatperiod p.g.a. bortflyttning från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 18 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

8 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige VAL AV NY PERSONLIG ERSÄTTARE FÖR INGER KARLSSON I MILJÖNÄMNDEN I STÄL- LET FÖR GUNILLA STENFORS SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 880/01/011/2008 SST Miljönämndens sammansättning för mandatperioden är följande: viltvårdskonsulent Jörgen Hermansson, ordförande dipl.ing. Ted Bergman, lärare Ann-Maj Laurén, sjukskötare Inger Karlsson, ingenjör Heidi Kankare, betongstationsskötaren Kaarle Dragon, vice ordförande rektor Markku Salonen, fil.mag. Elina Eriksson och byggnadsplanerare Jari Tschernij. Personliga ersättare närvårdare Liselott Salin, jordbrukaren Tom Norrby, byggmästare Björn Eriksson, kommunikationsdirektör Gunilla Bergmann, förmånshandläggare Christina Koskinen, maskin mästare Torolf Lindell, företagaren Markku Järvinen, företagaren Risto Galkin och skolgångsbiträdet Tea Sundqvist. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar utse ny personlig ersättare för Inger Karlsson i miljönämnden för resterande mandatperiod i stället för Gunilla Stenfors som flyttat från orten. Förslaget godkändes enhälligt.

9 2/ FGE 19 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt utse ekon. mag. Christel Sonntag till ny personlig ersättare för Inger Karlsson i miljönämnden för resterande mandatperiod i stället för Gunilla Stenfors som flyttat från orten.

10 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige BEVILJA INA VAHALAHTI BEFRIELSE FRÅN HENNES FÖRTROENDEUPPDRAG SST Ina Vahalahti har per e-post anhållit om att bli bef riad från uppdraget som ledamot i finska utbildningsnämnden p.g.a. bort flyttning från orten. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar befria Ina Vahalahti från hennes förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot i finska utbildningsnämnden och som ersättare i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för resterande mandatperiod p.g.a. bortflyttning från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 20 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

11 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige VAL AV NY ORDINARIE LEDAMOT I FINSKA UTBILDNINGSNÄMNDEN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN SST Finska utbildningsnämndens sammansättning för mandatpe rioden är följande: specialtandläkare Ilkka Heinaro, fil.mag. Eija Nikkanen, postbäraren Jyrki Filatoff, fil.lic. Raimo Pärssinen, ordförande ansvarig för skolsamarbetet Ina Vahalahti, linjeskötaren Petri Kujala, vice ordförande kokerskan Johanna Kallinen, restaurangchefen Tuula Laakso och fil.mag., klasslärare Hanna Karlsson. Personliga ersättare landskapsplanerare Anu-Irene Kiiski, köpman Ari Kallio, fritidsledaren Solja Allén, fil.mag. Elina Eriksson, skolgångsbiträdet Piia Meriluoto, bilchauffören Alf Engström, köksbiträdet Ritva Leandersson, lärare Tapani Niemi och hemslöjdslärare Kirsi Vuorinen Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar utse ny ordinarie ledamot i finska utbildningsnämnden för resterande man datpe riod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 21

12 2/ Stadsfullmäktige beslöt enhälligt utse fil.mag. Raili Gus tafs son till ny ordinarie le damot i finska utbildningsnämnden för reste rande man datpe riod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten.

13 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige VAL AV NY ERSÄTTARE I SAMKOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN SST Som representanter i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för mandatperioden är sjukskötare Inger Karlsson och som hennes ersättare ansvarig för skolsamarbete Ina Vahalahti. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar utse ny ersättare för Inger Karlsson i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för resterande mandatperiod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 22 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt utse byråsekreterare Riitta Seppä till ny ersättare för Inger Karlsson i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för resterande mandatperiod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten.

14 2/ Miljönämnden Miljönämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige DETALJPLAN FÖR KVARTER 1 OCH VATTENOMRÅDEN I FAGERNÄS STADSDEL 719/30/301/2007 MIL Planområdet omfattar det gamla industri- och ham nområdet på Fager näsudden, sk. Sahojen laivaus -om rådet. De förutsättningar som områdets storlek och läge ger, har utnyttjats och med planen siktar man till att Fagernäsud den kan ut vecklas till ett högk las sigt ma rinaom råde, som kan erbjuda mångsidiga tjäns ter och ser vi ce former, också med in ternatio nella mått mätt. Kvarterets västra del, bergsryggen med vä xande skog, som utgör en naturlig och effektiv avs kil ja re från övig omgivning, skall bibehålls intakt. Inne i bergsformationen ges möjlighet att åstadkomma tunnlar. På byggnadstomten är byggarealerna planerade i tre zoner. Den som ligger närmast båt stran den är av sedd i hu vudsak för kommersiellt ändamål. Två föl jande byggnadszoner är reserverade för företags-indust riell verksam het. Byggnationen är planerad att kliva uppåt enligt terrängen dess längre bort från nor ra stran den den lig ger. För främjande av kvaliteten för landskaps- och miljöbilden har an getts särskilda bes tämmelser för strand zo nen. Det förutsätts kva litet på den be bygg da miljön. Tomtområdet för nöjesbåtshamnen är anvisat för flytande bryg gor. Utöver sed vanliga bygg- och dyl. lov är särskilda tills tånd av olika myn digheter en förutsättning för de flesta verk sam he ter i praktiken. Växelverkan i planeringsskedet har genomförts enligt uppgjort program. Förslag: (Stadsarkitekten) Miljönämnden godkänner förslaget till detaljplan för att officiellt framläggas till påseende.

15 2/ Förslaget godkändes enhälligt. MIL Bilaga B8a-B10 Stadsarkitekten: Förslaget har varit framlagt till påseende under tiden Mot förslaget har in läm nats tre anmärkningar. De sex fastigheterna vid Fagernäsuddens södra strand har in lämnat en gemensam skrivel se, en av fasti gheterna har också inlämnat en sepa rat skrivelse. Industriområdets förra ägare, som behöll områ dets södra slutt ning, har också lämnat in en skri velse. Bilagor B8a+b, B9, B10: Skrivelserna (3 st) Anm. 1a+b: Under teckna re:bäck lund S& E, Lind fors A& H, Björk roth A& B, Hänni nen E& M, Nor dling P& H, Vainio Tiina. Anmärkning: KTL-1: 3. meningen: formuleringen flummig, borde heta renas sakenligt Tillägg till bestämmelsen : sprängningsarbeten på den södra delen bör föregås av syn. I förväg bör vidtas åtgärder för att avlägsna faran med nerramlande stenblock Kommentar Bestämmelsen som helhet är redan sträng. Den påtalade formuleringen är bruklig i miljöskydds- sammanhang; den är täckande. I lov för förverkligandet definieras specifikt behandlingen av eventuellt vatten Aktualiseras sprängning av tunnlarna föregås det av betydligt mera omfattande undersökningar och precisering av villkor, än de i anmärkningen framförda. Ett dylikt projekt regleras av en mångfald av bygg- och miljöföreskrifter Anm. 2: Undertecknare: Vainio Tiina

16 2/ Anmärkning: För vidsträckt byggande. Småbåtshamn föranleder oskäligt men för boende i näromgivningen Trafikleder farligt smala och hårt utsatta. Vattenfarlederna och tomter na längs den kommer att lida av livlig sjötrafik Naturvärden har glömts. På den östra delen finns ett vackert berg. Förstöring av berget är en slutlig åtgärd. Planen tillåter en för stor sprängning. Man har försvagat djurens levnadsförhållanden för mycket. Nedsmutning av vattnet bör förhindras. Man bör ställa sig särskilt strängt till behandling av vattnen från småbåtshamnen Kommentar: Tomtens exploateringstal är lågt, byggnadsarealen är koncentrerad. Anmärkaren har köpt sin fastighet under planeringsprocessen och bör ha varit medveten om planeringssituationen och lokala förhållanden i industri- och ham nområdets närhet. Anmärkarens 800 m 2 stora tomt ligger skyddad omgiven av de övriga fem tomterna vid stranden. Farleden genom Tervsund har alltid varit ett större och djupt far, avsett för vattentrafik med omfattande omfång och förmedlar trafik bla. till tre industrihamnar Planen innnehåller inte att berget på den östra delen av tomten skulle sprängas bort. Gränsen för hamnområdet har angetts för att avgränsa verksamheten och betyder inte att området planas ut. Ls-1 områdets avgränsning och planteringsområdet längs södra gränsen kan justeras något. Dessa frågor regleras i de olika miljötillstånd som utgör förutsättningen för verksamheten. Anm. 3: Undertecknare: Ratavo Oy Anmärkning: Det framlagda planförslaget får inte försvaga de gällande eller befintliga rättigheter som anmärkarens bestämda område av lägenheten 1:80 har. Kommentar: Planen gäller den aktiva fastighetsdelen som avyttrats och där ändamålsenlig användning initierats. Det bestämda områdets ev. rättigheter påverkar planen inte. Ls-1 områdets avgränsning och gränsen för planteringsområdet längs tomterns södra gränse har justerats. För övrigt föranleder anmärkningarna inte justeringar. Justeringen är så liten att planeförslaget behöver inte på nytt framläggas till

17 2/ påseende. Förslag: ( Stadsgeodeten) Miljönämnden godkänner det justerade förslaget till detalplan för kv 1 i Fagernäs stadsdel för att handläggas och godkännas av stadsfullmäktige. Förslaget godkändes enhälligt. SST Bilaga B5-8 Bilaga: Förslaget till detaljplan och planebeskrivning Anmärkningarna Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige godkänner bifogade förslag till detaljplan för kvarter 1 och vattenområden i Fagernäs stadsdel i föreliggande form. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 23 Bilaga A1-4 Bilaga: - Förslaget till detaljplan och planebeskrivning - Anmärkningarna (3 st) Päätös: Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

18 2/ Miljönämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige PARAISKONE OY:S ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGNING AV ARRENDEAVTAL 812/41/411/2008 MIL Bilaga B15 Paraiskone Oy hyr av staden två sammanlagt ca m 2 stora områden som tillsammans i stort ut gör det med beteckningen LV-7 försedda området i Kalk hol mens stads del. Planbeteckningen "småbåtshamn" innebär att man får bygga en båtstati on samt uppföra lokaler och anordningar som används för försälj ning av bå tutrustning. Byggrätten är 215 m 2 -vy. På området har man byggt en af färsbyggnad i enlighet med detaljplanen. Bola get hyr av Nordkalk LV-8-området in till, som är obebyggt. Det första legoavtalet gjordes och legotiden enligt det är Legoområdet omfattar ett sammanlagt ca m 2 stort område av lägenheten Storgård 3:7 i Storgårds by samt en del av det samfällda området. Den årliga legoavgiften är bunden till levnadskostnadsindex och var i fjol 332,16 euro. Det andra avtalet gjordes för tiden och gäller ett ca 360 m 2 stort område av samma samfällda område. Avta let in gicks efter att legotagaren hade placerat en underjordisk bränslecistern utan för legoområdet på stadens rekreationsområde. Cisternen är dock fort sätt ningsvis utanför legoområdet. Legoavgiften för i fjol var 94,68 euro. Paraiskone Oy har anhållit om förlängning av legoavtalen till samma villkor för 20 år framåt. Företagaren ämnar gå i pension och bolaget har därför varit till salu. Ett villkorligt köpebrev om överföring av legorätten har undertecknats, köpebrevets villkor är att le go rät ten för längs. En ligt kö pa ren kom mer den nu varande verksamhe ten att fort sätta. Det är till stadens fördel att den planenliga verksamheten fortsätter. Därmed borde även legoavtalen kunna förlängas. Hyresvillkoren bör dock justeras: - Den årliga legoavgiften som har varit bunden till levnadskostnadsindexet har baserat sig på 15 mk/m 2 (värdet 1984), av vilken har beaktats 7 % en ligt den då allmänna räntesatsen. Dagens värde kan anses vara avse värt högre även med beaktande av indexjusteringarna. Å andra sidan bör man beakta sä songvariationen i affärsverksamheten samt det faktum att en del av le-

19 2/ goområdet är i "allmänt bruk". I stället för kvadratmeterpris skulle det också va ra möj ligt att som grund använda värdet enligt byggrätten. - Legoområdet har fastställts enligt LV-4-området i den fastställda detaljplanen från LV-7-området i den ändrade detaljplanen från år 1992 avviker i viss mån från det tidigare LV-4-området och beskriver nuläget bättre. Arealen för LV-7-området är ca m 2, dvs. området är en aning större än legoområdet. - I båda avtalen konstateras att legotagaren under vissa förutsättningar är skyl dig att byg ga ett sta ket och utföra planteringar både på legoområdet och kring bränslecisternen. Detta har dock inte verkställts. Bilaga B15: Karta Förslag: (stadsgeodeten) Miljönämnden föreslår för stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar förlänga ovannämnda legoavtal på följande villkor: - Legotiden går ut Legoområdet justeras så att det motsvarar det planenliga LV-7-området. - Grundarrendet som är bundet till index utgör sammanlagt euro, utgående från 5 % av 13 euro/m 2. Härmed höjs stadens inteckning i legorätten som sä ker het för er läg gan det av legoavgiften i motsvarande grad till högst euro. - Avtalen förlängs eller alternativt undertecknas ett nytt legoavtal ef ter att legotagaren har byggt ett sta ket på den norra och nordöstra gränsen av området och utfört planteringar invid samma gränser och kring bränsle cis ternen enligt stadens miljösektors anvisningar, dock senast Stadsgeodeten framförde under sam mant rä det föl jan de til lägg till sitt förslag: " Vä gen som lö per ge nom le goom rådet bör även i for sätt nin gen kun na använ das som väg". Texten ingår även i nuvarande legoavtal. Miljönämnden beslöt enhälligt godkänna stadsgeodetens förslag med ovanstående tillägg. SST Bilaga B10 Bilaga: Karta

20 2/ Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar förlänga ovan nämnda legoavtal på följande villkor: - Legotiden går ut Legoområdet justeras så att det motsvarar det planenliga LV-7-området. - Grundarrendet som är bundet till index utgör sammanlagt euro, utgående från 5 % av 13 euro/m 2. Härmed höjs stadens inteckning i legorätten som säkerhet för erläggandet av legoavgiften i motsvarande grad till högst euro. - Avtalen förlängs eller alternativt undertecknas ett nytt legoavtal efter att legotagaren har byggt ett staket på den norra och nordöstra gränsen av området och utfört planteringar invid samma gränser och kring bränslecisternen enligt stadens miljösektors anvisningar, dock senast Vägen som löper genom legoområdet bör även i fortsättningen kunna användas som väg. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 24 Bilaga A5 Bilaga: Karta Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

21 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige BESLUTA OM DELTAGANDE I INVESTERINGS- OCH DRIFTSKOSTNADERNA FÖR BYG- GANDE AV EN TERAPIBASSÄNG I SAMBAND MED FOLKHÄLSANHUSET 419/00/001/2007 SST Bilaga B4 Ekonomidirektören: Stadsfullmäktige beslöt enhälligt i samband med behandlingen av Par gas stads bud get för år 2008 och eko no miplan för åren god känna ledamot Jör gen Her mans sons fö reslag, som un ders töd des av leda mö ter na Kaj Matts son, Barba ra Hei nonen, "att ett ans lag på eu ro för Byg gan de av terapi bas säng re ser veras i eko nomi pla nen år 2010 un der kontot 2092 AF FÄRS VERK FASTI GHETS VER KET samt att fullmäkti ge ger stadsstyrel sen i uppdrag att se nast pre sentera en plan för förver kligandet av tera pibassän gen. Planen bör bland an nat innehålla bedömnin gar angående in vesterings kost nad för bassängen, driftskostnader samt ans vars- och kost nadsfördel ningen mellan Folkhälsan och staden. Dessutom bör en behov sanalys och en analys av kostnads-nyt toeffekten göras. Planen bör även in nehålla en be dömning av för- och nack delar med eventuella öv riga place ringsalternativ än Folk häl sanhuset. Slut ligt beslut i frågan tas när planen presenteras för fullmäktige." Stadsdirektören har tillsatt en arbetsgrupp för utredning av behovet och förutsättningarna för en terapibassäng. Arbetsgruppen förordar en terapibassäng framför allt som ett hälsofrämjande projekt som får allt större betydelse i takt med det förväntade ökade behovet av öppenvård och rehabilitering. Efterfrågan på terapibassängtjänster på andra or ter har varit god. Arbetsgruppen konstaterar att en terapibassäng som byggs skilt från en eventuell simhall har både för- och nackdelar. Terapibassängen skall in te ses som ett al ter na tiv till en sim hall, tvär tom skulle en te rapi bas säng minska på kost na derna för en even tuell framti da simhall. Med tanke på att Folkhälsan är beredd att satsa betydande summor i byggandet av ett Folkhälsanhus och att terapibassängen är en väsentlig del av helhets konceptet rekommen deras att terapibassängen byggs i samband med Folk hälsanhuset. Pargas stad är i akut behov av serviceboende och barndagvårdsplatser och därför är det motiverat att medverka till en snabb tidtabell för Folkhälsanhuset.

22 2/ Bilaga: Arbetsgruppens rapport Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige beslutar att Pargas stad deltar i investerings- och driftskostnaderna för byggande av en terapibassäng i samband med byggandet av Folkhälsanhuset i Pargas i enlighet med den tidsplan som presenteras i arbetsgruppens rapport och från att terapibassängen är till sin storlek 300 m 2. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 25 Bilaga A6 Bilaga: Arbetsgruppens rapport Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

23 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige FINANSIERINGEN AV VATTENLEDNINGEN S:T KARINS - PARGAS SST Bilaga B7 Sista stycket i punkt 6.1 Finansieringen av projektet för konstgjort grundvatten i det under teck na de delägaravtalet gällande projektet för konstgjort grundvatten i Åbo re gio nen lyder: Pargas stad svarar för kostnaderna för ledningslinjen mellan S:t Karins och Pargas. Likväl kommer en statlig/eu-finansiering för hela projektet också att i rättvis proportion anvisas för ledningslinjen mellan S:t Karins och Pargas. Turun Seudun Vesi Oy:s styrelse och Pargas stad har, efter avtalets undertecknande, hösten 2003, överenskommit om att kostnaderna för finansieringen av projektet debiteras av delägarkommunerna som en del av priset på det vatten som en del av priset på det vatten som kommer att säljas till dem. Detta förfaringssätt gäller samtliga delägarkommuner i projektet för konstgjort grundvatten och således också kostnaderna för ledningslinjen S:t Karins Pargas. Bilaga: Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse som bifogades stadsfullmäktiges beslut av ( 92) att ingå borgen för bolagets lån om sammanlagt 100 miljoner euro. En säker vattenförsörjning är en väsentlig samhällelig angelägenhet och det är därför motiverat att samhället bär en del av kostnadsansvaret för detta. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige beslutar att Pargas stad svarar för % av nettokostnaderna för vattenledningen mellan S:t Karins och Pargas och att detta inte belastar vattnets konsumentpris. Pargas stads strävan är att samhället på detta sätt deltar i vattenförsörjningskostnaderna så att priset för konsumenterna inom vattentjänstverkets verksamhetsområde och även därtill tillhörande andra kostnader i Pargas inte avviker från konsumentprisen i de kommuner som deltar i projektet med konstgjort grundvatten från Virttaa ås, med mera än 5 %. Ledamoten Soile Kaanela föreslog att stadsstyrelsen beslutar förkasta stads-

24 2/ direktörens förslag. Ledamot Soile Kaanelas förslag fick inte understöd och förföll sålunda. Stadsstyrelsen beslöt härefter enhälligt godkänna stadsdirektörens förslag. Antecknades, att ekonomidirektör Göran Peltonen inte närvar vid behandlingen av ärendet p.g.a. jäv och att stadsdirektör Folke Öhman förde protokollet för denna paragrafs del. FGE 26 Bilaga B7, A7a-A7c Bilaga: Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse som bifogades stadsfullmäktiges beslut av ( 92) att ingå borgen för bolagets lån om sammanlagt 100 miljoner euro. Elina Eriksson föreslog remiss med motiveringen att anslag inte upptagits för ändamålet i årets budget, och att man inte heller betalar ersätt ning åt privatpersoner för byggande av vattenledningar. Lena Nordström och Soile Kaanela understödde Elina Erikssons förs lag. Ordföranden konstaterade, att det förelåg ett un derstött förslag om re miss av ärendet. Därför måste stadsfull mäktige förrätta om röstning om fort satt behan dling eller remiss av ärendet. Ordföranden gjorde följande omröstningsförslag: Den som röstar för fortsatt behandling av ärendet röstar Ja och den som röstar för Elina Eriks sons remissförslag röstar Nej. Omröstningen förrättas med omröstning sapparat. Stadsfullmäktige godkände enhälligt ord föran dens för slag till omröstningsförfarande. Vid omröstningen avgavs Ja-röster 25 Nej-röster 10 Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige beslutat fortsätta ären dets behandling.

25 2/ Kurt Kronehag föreslog att följande stycke i stadsstyrelsens be redningstext stryks: "Pargas stads strävan är att samhället på detta sätt deltar i vatten försörjningskostnaderna så att priset för konsumenterna inom vattentjänstver kets verksamhetsområde och även därtill till hörande andra kost nader i Pargas inte avviker från konsumentprisen i de kommu ner som deltar i projektet med konstgjort grundvat ten från Virttaa ås, med mera ä 5 %." Tom Norrby understödde Kurt Kronehags förslag. Markku Orell föreslog att stadsfullmäktige beslutar att projektet förverkligas som en del av Turun Seudun Vesi Oy:s projekt. Markku Salonen och Kaj Mattsson understödde Markku Orells förslag. Kaj Mattsson föreslog att stadsfullmäktige dessutom beslutar att Par gas stadsfullmäktige skall få se och godkänna Turun Seudun Vesi Oy:s byggplaner. Markku Orell och Monica Hedström-Järvinen understödde Kaj Mattssons förslag. Ordföranden föreslog att stadsfullmäktige först röstar om stadsstyrelsens förslag och Kurt Kronehags förslag. Den som röstar för stadsstyrel sens förslag röstar Ja och den som röstar för Kurt Kro nehags förslag rös tar Nej. Omröstningen förrättas med omröst ning sapparat. Stadsfullmäktige godkände enhälligt ord föran dens för slag till om röstningsförfarande. Vid omröstningen avgavs Ja-röster 27 Nej-röster 7 Nedlagda röster 1 Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige beslutat i enlighet med stadsstyrelsens förslag. Ordföranden föreslog att stadsfullmäktige därefter röstar om stadsstyrelsens förslag och Markku Orells förslag. Den som röstar för stads sty relsens förslag röstar Ja och den som röstar för Markku Orells förslag till til lägg i beredningstexten rös tar Nej. Omröstningen förrättas med omröstningsapparat.

26 2/ Stadsfullmäktige godkände enhälligt ord föran dens för slag till om röstningsförfarande. Vid omröstningen avgavs Ja-röster 10 Nej-röster 23 Nedlagda röster 2 Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige beslutat lägga den av Markku Orell föreslagna texten som tillägg till beslutet. Stadsfullmäktige godkände därefter enhälligt Kaj Mattssons tillägg om att Pargas stadsfullmäktige får se och godkänna Turun Seudun Vesi Oy:s byggplaner. Antecknades att ekonomidirektör Göran Peltonen inte förde protokoll i ären det pga. jäv. Han är medlem i Turun Seudun Vesi Oy:s styrelse.protokollet fördes av stadsjurist Monica Avellan.

27 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av ly der: "Delägarkommunerna i pro jek tet för konstg jort grund vat ten i Åbo re gio nen har 2003 godkänt att pro jektet för konstgjort grund vatten ge nomförs en ligt den framlagda tidsp lanen och teck nat prop riebor gen för de lån som tas för att genomföra pro jektet. Tids fristen för att ta upp de lån som kom muner na tecknat borgen för går ut På grund av att miljötillstånden och behandlingen gällande upphandling av rör i marknadsdomstolen dragit ut på tiden inleddes genomförandet av projektet först Av den anledningen har största delen av lånen ännu inte upptagits. Kostnadsnivån har stigit avsevärt under dröjsmålet. Kostnadseffekterna framgår av bilaga 1. Turun Seudun Vesi Oy föreslår för delägarkommunerna i projektet för konstgjort grundvatten att de godkänner att projektet genomförs enligt en preciserad tidsplan och tecknar proprieborgen för de lån som tas för att genomföra projektet i enlighet med det förslag till beslut som följer nedan. Förslag gällande borgen Nuläget för projektet samt bedömningarna om framtiden och de förändringar som skett inom projektet sedan det föregående beslutet beskrivs i den bifogade redogörelsen. På basis av redogörelsen föreslår Turun Seudun Vesi Oy att stadsfullmäktige i Pargas godkänner att projektet för konstgjort grundvatten genomförs enligt den framlagda preciserade tidsplanen och fattar beslut om borgen enligt följande: Stadsfullmäktige i Pargas beslutar konstatera att av delägarkommunerna i Turun Seudun Vesi Oy har Åbo,

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.2007

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 Stadsfullmäktige 27 18.03.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2/2008 41 Stadsstyrelsen TID - AIKA 30.01.2008 kl. 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 18 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 19 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

PARGAS IF:S SKIDSEKTIONS ANSÖKAN ATT STADEN REDAN ÅR 2008 BEVILJAR ANSLAG FÖR EN NY SNÖKANON

PARGAS IF:S SKIDSEKTIONS ANSÖKAN ATT STADEN REDAN ÅR 2008 BEVILJAR ANSLAG FÖR EN NY SNÖKANON Kulturnämnden 55 10.10.2007 Kulturnämnden 22 05.06.2008 Stadsstyrelsen 160 24.06.2008 Stadsfullmäktige 55 02.09.2008 PARGAS IF:S SKIDSEKTIONS ANSÖKAN ATT STADEN REDAN ÅR 2008 BEVILJAR ANSLAG FÖR EN NY

Läs mer

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo Stadsfullmäktige 23 07.03.2016 Detaljplaneändring / Tomt 8-7-44 Kokkolan Terästalo FGE 23 804/10.02.03/2014 Stadsstrukturnämnden 18.11.2015 166 Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Pargas stadshus, Styrhytten

Pargas stadshus, Styrhytten Styrgruppen 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Sammanträdestid: Torsdagen den 10 april 2014 kl. 15.00 Sammanträdesplats: Pargas stadshus, Styrhytten Ordinarie Ersättare Kallade: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

PARGAS SIMMARE - PARAISTEN UIMARIT RF:S MEDBORGARINITIATIV OM BYGGANDE AV EN SIMHALL

PARGAS SIMMARE - PARAISTEN UIMARIT RF:S MEDBORGARINITIATIV OM BYGGANDE AV EN SIMHALL Stadsstyrelsen 302 30.10.2007 Stadsfullmäktige 88 07.11.2007 Stadsstyrelsen 22 30.01.2008 Stadsfullmäktige 10 12.02.2008 PARGAS SIMMARE - PARAISTEN UIMARIT RF:S MEDBORGARINITIATIV OM BYGGANDE AV EN SIMHALL

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar Stadsfullmäktige 46 16.05.2016 Harmonisering av skötseln av enskilda vägar FGE 46 122/10.03.01/2016 Stadsstrukturnämnden 16.3.2016 46 Beredning: stadsingenjör Heikki Penttilä, tfn 044 780 9332 Karleby

Läs mer

SYSTEM FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN I ÅBOREGIONEN LEVERANS AV VATTEN TILL PARGAS STAD AVTAL 1 AVTALSPARTER

SYSTEM FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN I ÅBOREGIONEN LEVERANS AV VATTEN TILL PARGAS STAD AVTAL 1 AVTALSPARTER (Översättning) SYSTEM FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN I ÅBOREGIONEN LEVERANS AV VATTEN TILL PARGAS STAD AVTAL 1 AVTALSPARTER Säljare Köpare Turun Seudun Vesi Oy Mariegatan 1 20100 ÅBO FO-nummer 0141915-3 Pargas

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet.

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet. Stadsstyrelsen 88 25.04.2016 Åtgärder inom socialväsendet 2819/01.00.00.01/2016 Stadsstyrelsen 25.04.2016 88 Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 40 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om aktiebolaget Kera Ab PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om aktiebolaget

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

PROTOKOLL 6 /

PROTOKOLL 6 / Församlingsrådet PROTOKOLL 6 / 2013 3.9.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIDA 72 DISKUSSION OM GUDSTJÄNSTLIVET I ESBO

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 6/2015, 06.10.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 19:00-19.40 Kommunkansliet i Geta (vid bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 16.2.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

Regler för prissättning, utgivning, försäljning och arrende av tomter i Mariehamns stad

Regler för prissättning, utgivning, försäljning och arrende av tomter i Mariehamns stad Regler för prissättning, utgivning, försäljning och arrende av tomter i Mariehamns stad Godkända av stadsfullmäktige 23.04.2013, 38 Träder ikraft 31.05.2013 Innehåll Regler för prissättning av tomter...

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

9 Anmälningsärenden Inlämnade motioner och initiativ 25

9 Anmälningsärenden Inlämnade motioner och initiativ 25 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 25.11.2008 kl. 17:00-19:25 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 1 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 2 Val av protokolljusterare 5 3 Arbetsordning

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2/2008 21 Svenska utbildningsnämnden 13.03.2008 TID - AIKA 13.03.2008 kl. 17:30-18:35 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Kajutan 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 24 15 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad

Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad Arbetsordning för stadsfullmäktige i Pargas stad Justerad 11.12.2012 Tillämpas från 1.1.2013 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Fullmäktiges konstituering 2 Fullmäktigegrupper Kallelse till fullmäktiges

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015 Kommissionen för språklig service 03.09.2015 PROTOKOLL 2/2015 12 Öppnande av mötet 13 Konstaterande av laglighet och beslutförhet 14 Protokolljusterare 15 Godkännande av arbetsordningen 16 Landskapsdirektören

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer