SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET"

Transkript

1 2/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl. 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 16 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE BEVILJA GUNILLA STENFORS BEFRIELSE FRÅN FÖRT- ROENDEUPPDRAGET SOM PERSONLIG ERSÄTTARE I MILJÖNÄMNDEN 19 VAL AV NY PERSONLIG ERSÄTTARE FÖR INGER KARLSSON I MILJÖNÄMNDEN I STÄLLET FÖR GUNIL- LA STENFORS SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 20 BEVILJA INA VAHALAHTI BEFRIELSE FRÅN HENNES FÖRTROENDEUPPDRAG 21 VAL AV NY ORDINARIE LEDAMOT I FINSKA UTBILD- NINGSNÄMNDEN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 22 VAL AV NY ERSÄTTARE I SAMKOMMUNFULLMÄKTI- GE FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 23 DETALJPLAN FÖR KVARTER 1 OCH VATTENOMRÅ- DEN I FAGERNÄS STADSDEL 24 PARAISKONE OY:S ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGNING AV ARRENDEAVTAL 25 BESLUTA OM DELTAGANDE I INVESTERINGS- OCH DRIFTSKOSTNADERNA FÖR BYGGANDE AV EN TERA- PIBASSÄNG I SAMBAND MED FOLKHÄLSANHUSET 26 FINANSIERINGEN AV VATTENLEDNINGEN S:T KARINS - PARGAS 27 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEU- DUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUND

2 2/ VATTEN 28 FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JÖRGEN HERMANSSONS M.FL. MOTION OM MER FLEXIBILITET OCH ANVÄN- DARVÄNLIGHET I DAGVÅRDEN FÖRTECKNING ÖVER OBEHANDLADE MOTIONER ANMÄLNINGSÄRENDEN INLÄMNADE MOTIONER OCH INITIATIV DAGVÅRDENS BEHOV AV TILLÄGGSUTRYMMEN 102 Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till allmänhetens påseende i stadshuset: Ordförande/Puheenjohtaja: Gia Alexandersson Denna sammanträdeskallelse har varit framlagd allmänheten till påseende i stadshuset: Intygar/Todistaa:

3 2/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl. 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Alexandersson Gia ordförande von Bergmann Andreas Bröckl, Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Eriksson Björn Eriksson Elina Hedström-Järvinen Monica Heinonen Barbara Jansén Tomas Johansson Bert Järnström, Christer Järvinen Hanna Kaanela Soile Kallinen Johanna Karlsson Inger Kronehag Kurt Kurvinen, Kyösti Laurén Ann-Maj Kujala Petri Lindell Stig Lundgren Frank Mattsson Kaj Niemi Tapani Nordström Lena Norrby Tom Nyberg Widar Nyholm Tuula Orell Markku Pärssinen Raimo Ramstedt Mariella Salonen Markku Söderholm Timo Vainio Anna Viitala Marica

4 2/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Avellan Monica stadsjurist (sekreterare (kl ) Liianmaa Kimmo samhällsingenjör (kl ) Pihl Seppo fastighetschef Smirnoff Helena socialsekreterare Öhman Folke stadsdirektör Peltonen Göran ekonomidirektör (sekreterare för sammanträdet förutom för 26-27) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Hermansson Jörgen (ersättaren Hedström-Järvinen, Monica närvar) Karlsson Samuel (ersättaren Söderholm, Timo närvar) Lundgren Svante (ersättaren Lundgren, Frank närvar) Sundell Patrik (ersättaren Lindell, Stig närvar) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Gia Alexandersson Monica Avellan Göran Peltonen Ordförande/Puheenjohtaja Sekr Sekr , BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Soile Kaanela Kurt Kronehag PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annukka Koskinen Ledningens sekr./johdon siht.

5 2/ Stadsfullmäktige KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET FGE 16 Stadsfullmäktiges ordförande Gia Alexandersson konstaterade att 35 fullmäktige var närvarande och sålunda till be slut fört antal ävensom att sammant rä det var i laga ordning kungjort och därmed även beslutfört.

6 2/ Stadsfullmäktige VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FGE 17 Till protokolljusterare valdes ledamöterna Soile Kaanela och Kurt Kronehag.

7 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige BEVILJA GUNILLA STENFORS BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAGET SOM PER- SONLIG ERSÄTTARE I MILJÖNÄMNDEN 877/01/011/2008 SST Gunilla Stenfors (tidigare von Bergmann) har anhållit om att bli befriad från uppdraget som personlig ersättare för Inger Karlsson i miljönämnden för resterande mandatperiod p.g.a. bortflyttning från orten. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar befria Gunilla Stenfors från sitt förtroendeuppdrag som personlig ersättare i miljönämnden för resterande mandatperiod p.g.a. bortflyttning från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 18 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

8 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige VAL AV NY PERSONLIG ERSÄTTARE FÖR INGER KARLSSON I MILJÖNÄMNDEN I STÄL- LET FÖR GUNILLA STENFORS SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN 880/01/011/2008 SST Miljönämndens sammansättning för mandatperioden är följande: viltvårdskonsulent Jörgen Hermansson, ordförande dipl.ing. Ted Bergman, lärare Ann-Maj Laurén, sjukskötare Inger Karlsson, ingenjör Heidi Kankare, betongstationsskötaren Kaarle Dragon, vice ordförande rektor Markku Salonen, fil.mag. Elina Eriksson och byggnadsplanerare Jari Tschernij. Personliga ersättare närvårdare Liselott Salin, jordbrukaren Tom Norrby, byggmästare Björn Eriksson, kommunikationsdirektör Gunilla Bergmann, förmånshandläggare Christina Koskinen, maskin mästare Torolf Lindell, företagaren Markku Järvinen, företagaren Risto Galkin och skolgångsbiträdet Tea Sundqvist. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar utse ny personlig ersättare för Inger Karlsson i miljönämnden för resterande mandatperiod i stället för Gunilla Stenfors som flyttat från orten. Förslaget godkändes enhälligt.

9 2/ FGE 19 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt utse ekon. mag. Christel Sonntag till ny personlig ersättare för Inger Karlsson i miljönämnden för resterande mandatperiod i stället för Gunilla Stenfors som flyttat från orten.

10 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige BEVILJA INA VAHALAHTI BEFRIELSE FRÅN HENNES FÖRTROENDEUPPDRAG SST Ina Vahalahti har per e-post anhållit om att bli bef riad från uppdraget som ledamot i finska utbildningsnämnden p.g.a. bort flyttning från orten. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar befria Ina Vahalahti från hennes förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot i finska utbildningsnämnden och som ersättare i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för resterande mandatperiod p.g.a. bortflyttning från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 20 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

11 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige VAL AV NY ORDINARIE LEDAMOT I FINSKA UTBILDNINGSNÄMNDEN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN SST Finska utbildningsnämndens sammansättning för mandatpe rioden är följande: specialtandläkare Ilkka Heinaro, fil.mag. Eija Nikkanen, postbäraren Jyrki Filatoff, fil.lic. Raimo Pärssinen, ordförande ansvarig för skolsamarbetet Ina Vahalahti, linjeskötaren Petri Kujala, vice ordförande kokerskan Johanna Kallinen, restaurangchefen Tuula Laakso och fil.mag., klasslärare Hanna Karlsson. Personliga ersättare landskapsplanerare Anu-Irene Kiiski, köpman Ari Kallio, fritidsledaren Solja Allén, fil.mag. Elina Eriksson, skolgångsbiträdet Piia Meriluoto, bilchauffören Alf Engström, köksbiträdet Ritva Leandersson, lärare Tapani Niemi och hemslöjdslärare Kirsi Vuorinen Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar utse ny ordinarie ledamot i finska utbildningsnämnden för resterande man datpe riod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 21

12 2/ Stadsfullmäktige beslöt enhälligt utse fil.mag. Raili Gus tafs son till ny ordinarie le damot i finska utbildningsnämnden för reste rande man datpe riod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten.

13 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige VAL AV NY ERSÄTTARE I SAMKOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN I STÄLLET FÖR INA VAHALAHTI SOM FLYTTAT FRÅN ORTEN SST Som representanter i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för mandatperioden är sjukskötare Inger Karlsson och som hennes ersättare ansvarig för skolsamarbete Ina Vahalahti. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar utse ny ersättare för Inger Karlsson i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för resterande mandatperiod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 22 Stadsfullmäktige beslöt enhälligt utse byråsekreterare Riitta Seppä till ny ersättare för Inger Karlsson i samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun för resterande mandatperiod i stället för Ina Vahalahti som flyttat från orten.

14 2/ Miljönämnden Miljönämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige DETALJPLAN FÖR KVARTER 1 OCH VATTENOMRÅDEN I FAGERNÄS STADSDEL 719/30/301/2007 MIL Planområdet omfattar det gamla industri- och ham nområdet på Fager näsudden, sk. Sahojen laivaus -om rådet. De förutsättningar som områdets storlek och läge ger, har utnyttjats och med planen siktar man till att Fagernäsud den kan ut vecklas till ett högk las sigt ma rinaom råde, som kan erbjuda mångsidiga tjäns ter och ser vi ce former, också med in ternatio nella mått mätt. Kvarterets västra del, bergsryggen med vä xande skog, som utgör en naturlig och effektiv avs kil ja re från övig omgivning, skall bibehålls intakt. Inne i bergsformationen ges möjlighet att åstadkomma tunnlar. På byggnadstomten är byggarealerna planerade i tre zoner. Den som ligger närmast båt stran den är av sedd i hu vudsak för kommersiellt ändamål. Två föl jande byggnadszoner är reserverade för företags-indust riell verksam het. Byggnationen är planerad att kliva uppåt enligt terrängen dess längre bort från nor ra stran den den lig ger. För främjande av kvaliteten för landskaps- och miljöbilden har an getts särskilda bes tämmelser för strand zo nen. Det förutsätts kva litet på den be bygg da miljön. Tomtområdet för nöjesbåtshamnen är anvisat för flytande bryg gor. Utöver sed vanliga bygg- och dyl. lov är särskilda tills tånd av olika myn digheter en förutsättning för de flesta verk sam he ter i praktiken. Växelverkan i planeringsskedet har genomförts enligt uppgjort program. Förslag: (Stadsarkitekten) Miljönämnden godkänner förslaget till detaljplan för att officiellt framläggas till påseende.

15 2/ Förslaget godkändes enhälligt. MIL Bilaga B8a-B10 Stadsarkitekten: Förslaget har varit framlagt till påseende under tiden Mot förslaget har in läm nats tre anmärkningar. De sex fastigheterna vid Fagernäsuddens södra strand har in lämnat en gemensam skrivel se, en av fasti gheterna har också inlämnat en sepa rat skrivelse. Industriområdets förra ägare, som behöll områ dets södra slutt ning, har också lämnat in en skri velse. Bilagor B8a+b, B9, B10: Skrivelserna (3 st) Anm. 1a+b: Under teckna re:bäck lund S& E, Lind fors A& H, Björk roth A& B, Hänni nen E& M, Nor dling P& H, Vainio Tiina. Anmärkning: KTL-1: 3. meningen: formuleringen flummig, borde heta renas sakenligt Tillägg till bestämmelsen : sprängningsarbeten på den södra delen bör föregås av syn. I förväg bör vidtas åtgärder för att avlägsna faran med nerramlande stenblock Kommentar Bestämmelsen som helhet är redan sträng. Den påtalade formuleringen är bruklig i miljöskydds- sammanhang; den är täckande. I lov för förverkligandet definieras specifikt behandlingen av eventuellt vatten Aktualiseras sprängning av tunnlarna föregås det av betydligt mera omfattande undersökningar och precisering av villkor, än de i anmärkningen framförda. Ett dylikt projekt regleras av en mångfald av bygg- och miljöföreskrifter Anm. 2: Undertecknare: Vainio Tiina

16 2/ Anmärkning: För vidsträckt byggande. Småbåtshamn föranleder oskäligt men för boende i näromgivningen Trafikleder farligt smala och hårt utsatta. Vattenfarlederna och tomter na längs den kommer att lida av livlig sjötrafik Naturvärden har glömts. På den östra delen finns ett vackert berg. Förstöring av berget är en slutlig åtgärd. Planen tillåter en för stor sprängning. Man har försvagat djurens levnadsförhållanden för mycket. Nedsmutning av vattnet bör förhindras. Man bör ställa sig särskilt strängt till behandling av vattnen från småbåtshamnen Kommentar: Tomtens exploateringstal är lågt, byggnadsarealen är koncentrerad. Anmärkaren har köpt sin fastighet under planeringsprocessen och bör ha varit medveten om planeringssituationen och lokala förhållanden i industri- och ham nområdets närhet. Anmärkarens 800 m 2 stora tomt ligger skyddad omgiven av de övriga fem tomterna vid stranden. Farleden genom Tervsund har alltid varit ett större och djupt far, avsett för vattentrafik med omfattande omfång och förmedlar trafik bla. till tre industrihamnar Planen innnehåller inte att berget på den östra delen av tomten skulle sprängas bort. Gränsen för hamnområdet har angetts för att avgränsa verksamheten och betyder inte att området planas ut. Ls-1 områdets avgränsning och planteringsområdet längs södra gränsen kan justeras något. Dessa frågor regleras i de olika miljötillstånd som utgör förutsättningen för verksamheten. Anm. 3: Undertecknare: Ratavo Oy Anmärkning: Det framlagda planförslaget får inte försvaga de gällande eller befintliga rättigheter som anmärkarens bestämda område av lägenheten 1:80 har. Kommentar: Planen gäller den aktiva fastighetsdelen som avyttrats och där ändamålsenlig användning initierats. Det bestämda områdets ev. rättigheter påverkar planen inte. Ls-1 områdets avgränsning och gränsen för planteringsområdet längs tomterns södra gränse har justerats. För övrigt föranleder anmärkningarna inte justeringar. Justeringen är så liten att planeförslaget behöver inte på nytt framläggas till

17 2/ påseende. Förslag: ( Stadsgeodeten) Miljönämnden godkänner det justerade förslaget till detalplan för kv 1 i Fagernäs stadsdel för att handläggas och godkännas av stadsfullmäktige. Förslaget godkändes enhälligt. SST Bilaga B5-8 Bilaga: Förslaget till detaljplan och planebeskrivning Anmärkningarna Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige godkänner bifogade förslag till detaljplan för kvarter 1 och vattenområden i Fagernäs stadsdel i föreliggande form. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 23 Bilaga A1-4 Bilaga: - Förslaget till detaljplan och planebeskrivning - Anmärkningarna (3 st) Päätös: Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

18 2/ Miljönämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige PARAISKONE OY:S ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGNING AV ARRENDEAVTAL 812/41/411/2008 MIL Bilaga B15 Paraiskone Oy hyr av staden två sammanlagt ca m 2 stora områden som tillsammans i stort ut gör det med beteckningen LV-7 försedda området i Kalk hol mens stads del. Planbeteckningen "småbåtshamn" innebär att man får bygga en båtstati on samt uppföra lokaler och anordningar som används för försälj ning av bå tutrustning. Byggrätten är 215 m 2 -vy. På området har man byggt en af färsbyggnad i enlighet med detaljplanen. Bola get hyr av Nordkalk LV-8-området in till, som är obebyggt. Det första legoavtalet gjordes och legotiden enligt det är Legoområdet omfattar ett sammanlagt ca m 2 stort område av lägenheten Storgård 3:7 i Storgårds by samt en del av det samfällda området. Den årliga legoavgiften är bunden till levnadskostnadsindex och var i fjol 332,16 euro. Det andra avtalet gjordes för tiden och gäller ett ca 360 m 2 stort område av samma samfällda område. Avta let in gicks efter att legotagaren hade placerat en underjordisk bränslecistern utan för legoområdet på stadens rekreationsområde. Cisternen är dock fort sätt ningsvis utanför legoområdet. Legoavgiften för i fjol var 94,68 euro. Paraiskone Oy har anhållit om förlängning av legoavtalen till samma villkor för 20 år framåt. Företagaren ämnar gå i pension och bolaget har därför varit till salu. Ett villkorligt köpebrev om överföring av legorätten har undertecknats, köpebrevets villkor är att le go rät ten för längs. En ligt kö pa ren kom mer den nu varande verksamhe ten att fort sätta. Det är till stadens fördel att den planenliga verksamheten fortsätter. Därmed borde även legoavtalen kunna förlängas. Hyresvillkoren bör dock justeras: - Den årliga legoavgiften som har varit bunden till levnadskostnadsindexet har baserat sig på 15 mk/m 2 (värdet 1984), av vilken har beaktats 7 % en ligt den då allmänna räntesatsen. Dagens värde kan anses vara avse värt högre även med beaktande av indexjusteringarna. Å andra sidan bör man beakta sä songvariationen i affärsverksamheten samt det faktum att en del av le-

19 2/ goområdet är i "allmänt bruk". I stället för kvadratmeterpris skulle det också va ra möj ligt att som grund använda värdet enligt byggrätten. - Legoområdet har fastställts enligt LV-4-området i den fastställda detaljplanen från LV-7-området i den ändrade detaljplanen från år 1992 avviker i viss mån från det tidigare LV-4-området och beskriver nuläget bättre. Arealen för LV-7-området är ca m 2, dvs. området är en aning större än legoområdet. - I båda avtalen konstateras att legotagaren under vissa förutsättningar är skyl dig att byg ga ett sta ket och utföra planteringar både på legoområdet och kring bränslecisternen. Detta har dock inte verkställts. Bilaga B15: Karta Förslag: (stadsgeodeten) Miljönämnden föreslår för stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar förlänga ovannämnda legoavtal på följande villkor: - Legotiden går ut Legoområdet justeras så att det motsvarar det planenliga LV-7-området. - Grundarrendet som är bundet till index utgör sammanlagt euro, utgående från 5 % av 13 euro/m 2. Härmed höjs stadens inteckning i legorätten som sä ker het för er läg gan det av legoavgiften i motsvarande grad till högst euro. - Avtalen förlängs eller alternativt undertecknas ett nytt legoavtal ef ter att legotagaren har byggt ett sta ket på den norra och nordöstra gränsen av området och utfört planteringar invid samma gränser och kring bränsle cis ternen enligt stadens miljösektors anvisningar, dock senast Stadsgeodeten framförde under sam mant rä det föl jan de til lägg till sitt förslag: " Vä gen som lö per ge nom le goom rådet bör även i for sätt nin gen kun na använ das som väg". Texten ingår även i nuvarande legoavtal. Miljönämnden beslöt enhälligt godkänna stadsgeodetens förslag med ovanstående tillägg. SST Bilaga B10 Bilaga: Karta

20 2/ Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar förlänga ovan nämnda legoavtal på följande villkor: - Legotiden går ut Legoområdet justeras så att det motsvarar det planenliga LV-7-området. - Grundarrendet som är bundet till index utgör sammanlagt euro, utgående från 5 % av 13 euro/m 2. Härmed höjs stadens inteckning i legorätten som säkerhet för erläggandet av legoavgiften i motsvarande grad till högst euro. - Avtalen förlängs eller alternativt undertecknas ett nytt legoavtal efter att legotagaren har byggt ett staket på den norra och nordöstra gränsen av området och utfört planteringar invid samma gränser och kring bränslecisternen enligt stadens miljösektors anvisningar, dock senast Vägen som löper genom legoområdet bör även i fortsättningen kunna användas som väg. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 24 Bilaga A5 Bilaga: Karta Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

21 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige BESLUTA OM DELTAGANDE I INVESTERINGS- OCH DRIFTSKOSTNADERNA FÖR BYG- GANDE AV EN TERAPIBASSÄNG I SAMBAND MED FOLKHÄLSANHUSET 419/00/001/2007 SST Bilaga B4 Ekonomidirektören: Stadsfullmäktige beslöt enhälligt i samband med behandlingen av Par gas stads bud get för år 2008 och eko no miplan för åren god känna ledamot Jör gen Her mans sons fö reslag, som un ders töd des av leda mö ter na Kaj Matts son, Barba ra Hei nonen, "att ett ans lag på eu ro för Byg gan de av terapi bas säng re ser veras i eko nomi pla nen år 2010 un der kontot 2092 AF FÄRS VERK FASTI GHETS VER KET samt att fullmäkti ge ger stadsstyrel sen i uppdrag att se nast pre sentera en plan för förver kligandet av tera pibassän gen. Planen bör bland an nat innehålla bedömnin gar angående in vesterings kost nad för bassängen, driftskostnader samt ans vars- och kost nadsfördel ningen mellan Folkhälsan och staden. Dessutom bör en behov sanalys och en analys av kostnads-nyt toeffekten göras. Planen bör även in nehålla en be dömning av för- och nack delar med eventuella öv riga place ringsalternativ än Folk häl sanhuset. Slut ligt beslut i frågan tas när planen presenteras för fullmäktige." Stadsdirektören har tillsatt en arbetsgrupp för utredning av behovet och förutsättningarna för en terapibassäng. Arbetsgruppen förordar en terapibassäng framför allt som ett hälsofrämjande projekt som får allt större betydelse i takt med det förväntade ökade behovet av öppenvård och rehabilitering. Efterfrågan på terapibassängtjänster på andra or ter har varit god. Arbetsgruppen konstaterar att en terapibassäng som byggs skilt från en eventuell simhall har både för- och nackdelar. Terapibassängen skall in te ses som ett al ter na tiv till en sim hall, tvär tom skulle en te rapi bas säng minska på kost na derna för en even tuell framti da simhall. Med tanke på att Folkhälsan är beredd att satsa betydande summor i byggandet av ett Folkhälsanhus och att terapibassängen är en väsentlig del av helhets konceptet rekommen deras att terapibassängen byggs i samband med Folk hälsanhuset. Pargas stad är i akut behov av serviceboende och barndagvårdsplatser och därför är det motiverat att medverka till en snabb tidtabell för Folkhälsanhuset.

22 2/ Bilaga: Arbetsgruppens rapport Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige beslutar att Pargas stad deltar i investerings- och driftskostnaderna för byggande av en terapibassäng i samband med byggandet av Folkhälsanhuset i Pargas i enlighet med den tidsplan som presenteras i arbetsgruppens rapport och från att terapibassängen är till sin storlek 300 m 2. Förslaget godkändes enhälligt. FGE 25 Bilaga A6 Bilaga: Arbetsgruppens rapport Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.

23 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige FINANSIERINGEN AV VATTENLEDNINGEN S:T KARINS - PARGAS SST Bilaga B7 Sista stycket i punkt 6.1 Finansieringen av projektet för konstgjort grundvatten i det under teck na de delägaravtalet gällande projektet för konstgjort grundvatten i Åbo re gio nen lyder: Pargas stad svarar för kostnaderna för ledningslinjen mellan S:t Karins och Pargas. Likväl kommer en statlig/eu-finansiering för hela projektet också att i rättvis proportion anvisas för ledningslinjen mellan S:t Karins och Pargas. Turun Seudun Vesi Oy:s styrelse och Pargas stad har, efter avtalets undertecknande, hösten 2003, överenskommit om att kostnaderna för finansieringen av projektet debiteras av delägarkommunerna som en del av priset på det vatten som en del av priset på det vatten som kommer att säljas till dem. Detta förfaringssätt gäller samtliga delägarkommuner i projektet för konstgjort grundvatten och således också kostnaderna för ledningslinjen S:t Karins Pargas. Bilaga: Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse som bifogades stadsfullmäktiges beslut av ( 92) att ingå borgen för bolagets lån om sammanlagt 100 miljoner euro. En säker vattenförsörjning är en väsentlig samhällelig angelägenhet och det är därför motiverat att samhället bär en del av kostnadsansvaret för detta. Förslag: (Stadsdirektören) Stadsstyrelsen föreslår, att stadsfullmäktige beslutar att Pargas stad svarar för % av nettokostnaderna för vattenledningen mellan S:t Karins och Pargas och att detta inte belastar vattnets konsumentpris. Pargas stads strävan är att samhället på detta sätt deltar i vattenförsörjningskostnaderna så att priset för konsumenterna inom vattentjänstverkets verksamhetsområde och även därtill tillhörande andra kostnader i Pargas inte avviker från konsumentprisen i de kommuner som deltar i projektet med konstgjort grundvatten från Virttaa ås, med mera än 5 %. Ledamoten Soile Kaanela föreslog att stadsstyrelsen beslutar förkasta stads-

24 2/ direktörens förslag. Ledamot Soile Kaanelas förslag fick inte understöd och förföll sålunda. Stadsstyrelsen beslöt härefter enhälligt godkänna stadsdirektörens förslag. Antecknades, att ekonomidirektör Göran Peltonen inte närvar vid behandlingen av ärendet p.g.a. jäv och att stadsdirektör Folke Öhman förde protokollet för denna paragrafs del. FGE 26 Bilaga B7, A7a-A7c Bilaga: Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse som bifogades stadsfullmäktiges beslut av ( 92) att ingå borgen för bolagets lån om sammanlagt 100 miljoner euro. Elina Eriksson föreslog remiss med motiveringen att anslag inte upptagits för ändamålet i årets budget, och att man inte heller betalar ersätt ning åt privatpersoner för byggande av vattenledningar. Lena Nordström och Soile Kaanela understödde Elina Erikssons förs lag. Ordföranden konstaterade, att det förelåg ett un derstött förslag om re miss av ärendet. Därför måste stadsfull mäktige förrätta om röstning om fort satt behan dling eller remiss av ärendet. Ordföranden gjorde följande omröstningsförslag: Den som röstar för fortsatt behandling av ärendet röstar Ja och den som röstar för Elina Eriks sons remissförslag röstar Nej. Omröstningen förrättas med omröstning sapparat. Stadsfullmäktige godkände enhälligt ord föran dens för slag till omröstningsförfarande. Vid omröstningen avgavs Ja-röster 25 Nej-röster 10 Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige beslutat fortsätta ären dets behandling.

25 2/ Kurt Kronehag föreslog att följande stycke i stadsstyrelsens be redningstext stryks: "Pargas stads strävan är att samhället på detta sätt deltar i vatten försörjningskostnaderna så att priset för konsumenterna inom vattentjänstver kets verksamhetsområde och även därtill till hörande andra kost nader i Pargas inte avviker från konsumentprisen i de kommu ner som deltar i projektet med konstgjort grundvat ten från Virttaa ås, med mera ä 5 %." Tom Norrby understödde Kurt Kronehags förslag. Markku Orell föreslog att stadsfullmäktige beslutar att projektet förverkligas som en del av Turun Seudun Vesi Oy:s projekt. Markku Salonen och Kaj Mattsson understödde Markku Orells förslag. Kaj Mattsson föreslog att stadsfullmäktige dessutom beslutar att Par gas stadsfullmäktige skall få se och godkänna Turun Seudun Vesi Oy:s byggplaner. Markku Orell och Monica Hedström-Järvinen understödde Kaj Mattssons förslag. Ordföranden föreslog att stadsfullmäktige först röstar om stadsstyrelsens förslag och Kurt Kronehags förslag. Den som röstar för stadsstyrel sens förslag röstar Ja och den som röstar för Kurt Kro nehags förslag rös tar Nej. Omröstningen förrättas med omröst ning sapparat. Stadsfullmäktige godkände enhälligt ord föran dens för slag till om röstningsförfarande. Vid omröstningen avgavs Ja-röster 27 Nej-röster 7 Nedlagda röster 1 Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige beslutat i enlighet med stadsstyrelsens förslag. Ordföranden föreslog att stadsfullmäktige därefter röstar om stadsstyrelsens förslag och Markku Orells förslag. Den som röstar för stads sty relsens förslag röstar Ja och den som röstar för Markku Orells förslag till til lägg i beredningstexten rös tar Nej. Omröstningen förrättas med omröstningsapparat.

26 2/ Stadsfullmäktige godkände enhälligt ord föran dens för slag till om röstningsförfarande. Vid omröstningen avgavs Ja-röster 10 Nej-röster 23 Nedlagda röster 2 Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige beslutat lägga den av Markku Orell föreslagna texten som tillägg till beslutet. Stadsfullmäktige godkände därefter enhälligt Kaj Mattssons tillägg om att Pargas stadsfullmäktige får se och godkänna Turun Seudun Vesi Oy:s byggplaner. Antecknades att ekonomidirektör Göran Peltonen inte förde protokoll i ären det pga. jäv. Han är medlem i Turun Seudun Vesi Oy:s styrelse.protokollet fördes av stadsjurist Monica Avellan.

27 2/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av ly der: "Delägarkommunerna i pro jek tet för konstg jort grund vat ten i Åbo re gio nen har 2003 godkänt att pro jektet för konstgjort grund vatten ge nomförs en ligt den framlagda tidsp lanen och teck nat prop riebor gen för de lån som tas för att genomföra pro jektet. Tids fristen för att ta upp de lån som kom muner na tecknat borgen för går ut På grund av att miljötillstånden och behandlingen gällande upphandling av rör i marknadsdomstolen dragit ut på tiden inleddes genomförandet av projektet först Av den anledningen har största delen av lånen ännu inte upptagits. Kostnadsnivån har stigit avsevärt under dröjsmålet. Kostnadseffekterna framgår av bilaga 1. Turun Seudun Vesi Oy föreslår för delägarkommunerna i projektet för konstgjort grundvatten att de godkänner att projektet genomförs enligt en preciserad tidsplan och tecknar proprieborgen för de lån som tas för att genomföra projektet i enlighet med det förslag till beslut som följer nedan. Förslag gällande borgen Nuläget för projektet samt bedömningarna om framtiden och de förändringar som skett inom projektet sedan det föregående beslutet beskrivs i den bifogade redogörelsen. På basis av redogörelsen föreslår Turun Seudun Vesi Oy att stadsfullmäktige i Pargas godkänner att projektet för konstgjort grundvatten genomförs enligt den framlagda preciserade tidsplanen och fattar beslut om borgen enligt följande: Stadsfullmäktige i Pargas beslutar konstatera att av delägarkommunerna i Turun Seudun Vesi Oy har Åbo,

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.2007

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2/2008 41 Stadsstyrelsen TID - AIKA 30.01.2008 kl. 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 18 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 19 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 19 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 19 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3/2008 29 Direktionen för fastighetsverket 22.05.2008 TID - AIKA 17:00-20:20 PLATS - PAIKKA Skansen 19 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 31 20 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 32 21 FASTIGHETSVERKETS

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE Social- och hälsovårdsn. 32 19.03.2015 UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE SOHÄN 19.03.2015 32 Beredning: social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme, tfn 019-5203200 eller pia.nurme@porvoo.fi,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5)

Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5) PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Skogskyrkogården, Norrahammars vägen 1, 553 39 Jönköping 2014-10-01 kl. 17.30-20.00 BESLUTANDE Eva Logan Jansson

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer