CAMPUSSERVICE BASTJÄNSTER OCH UPPDRAG 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAMPUSSERVICE BASTJÄNSTER OCH UPPDRAG 2015"

Transkript

1 CAMPUSSERVICE BASTJÄNSTER OCH UPPDRAG 2015 Campusservice är en sektion inom Serviceenheten vid området för infrastrukturstöd och bildades i samband med organisationsförändringen 2013 då flera servicefunktioner samordnades och fördelades enligt geografiska områden, campus för att tillhandahålla likvärdig service i rätt tid och med rätt servicenivå till hela universitetet. Campusservice utför daglig närservice för medarbetare och studenter för att skapa bra arbets- och studiemiljö vid vårt lärosäte. De tjänster som definierats som bastjänster för campusservice utförs vid samtliga campus men lokala avvikelser avseende servicenivå och detaljinnehåll förekommer. Bakgrunden till detta är de individuella behov och förutsättningar som kärnverksamheten har som inte är identiska utan kan skilja sig åt markant mellan olika verksamheter. Campuschefen ska säkerställa att behovet av närservice uppfylls inom ramen för tilldelad budget. I begreppet närservice avses inte bara lokaliseringen utan också graden av följsamhet och i vilken mån servicen tillgodoser och är anpassad efter de aktuella behoven. Bedömningen av detta görs av campuschefen i dialog med verksamhetsföreträdare i avsedda fora på respektive campus. Varje campus ska ha fora för dialog, uppföljning och planering av frågor som berör lokaler och närservice. Varje tjänst har en övergripande tjänsteansvarig som samlar in synpunkter och utvecklar tjänsten för hela universitetet samt svarar på övergripande frågor. Frågor som rör den lokala verksamheten tas i första hand med respektive campuschef. Området för infrastrukturstöd 1 (9) Haraldsgatan 5, Box 100, Göteborg

2 2 / 9 Bastjänster Samtliga tjänster är tillgängliga under ordinarie arbetstider om inget annat är överenskommet. Lokalservice är en grundläggande tjänst för att våra lokaler ska fungera tillfredsställande. Här ingår intern hantering av felanmälan, tillsyn av lokaler samt enklare reparationer och justeringar i lokalerna. Det innebär att campusservice tar emot och förmedlar felanmälningar till fastighetsägaren eller externa entreprenörer/leverantörer samt följer upp och vid behov återkopplar till kund/brukare. Vidare sker rutinmässig rapportering av fel och incidenter och tillsynsrundor i lokaler som exempelvis innefattar kontroll av ljuskällor, inredning, el, lås etc. Lokalservice inkluderar även enklare reparationer av t.ex. lös inredning, lås, byte av ljuskällor, iordningsställande av möbler i ex studentutrymmen och undervisningslokaler vid terminstarter. Planering av lånsiktigt underhåll och genomförande av fastighetsrelaterad service och underhåll utförs inte av campusservice utan av fastighetsägaren eller utsedd entreprenör. Kontaktperson för övergripande frågor: Peter Edwardsson, campuschef, Lokalplanering är ett strategiskt arbete som innefattar lokaloptimering (högt nyttjande av lokaler), löpande lokalplanering och hantering av behovs- och kravställning inför lokalförändringar. Det innebär att definiera, följa upp och uppdatera ytor och ytanvändning (LOA kvm). Samordna önskemål och behov inför lokalförändringar samt föreslå och driva lokaleffektiviseringsarbete. Det innebär även att ta fram underlag för lokalbudgeten varje år i dialog med respektive hyresgäst/verksamhet. I de fall det finns behov av projektledning vid ombyggnationer och större flyttar kan detta beställas som ett uppdrag. Arbetet planeras och följs upp i lokala campusfora där campuschef och verksamhetsrepresentanter deltar. Kontaktperson för övergripande frågor: Freddy Magnusson, intendent, Lokalsamordning innefattar samordning av lokalbokning och schemabokning för universitetets anställda och studenter. Tillsammans med fakultetsansvariga på respektive fakultet säkerställer lokalsamordnaren att lokalbokning och schemabokning sker enligt upprättade processer. Vidare utförs lokalt systemunderhåll i TimeEdit för ingående objekt såsom lokaler, kurser, personer, utrustning etc. Lokalsamordnaren ansvarar även för samordning av behov inom campus gällande information, utbildning och utveckling samt statistik för uppföljning av nyttjande och optimering av lokaler. Verksamheter som har undantag från tjänsten enligt överenskommelse: IT-fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, delar av Konstnärliga fakulteten. Kontaktperson för övergripande frågor: Maria Kanflo, lokalsamordnare,

3 3 / 9 Användarstöd för AV-utrustning i undervisnings- och konferenslokaler eller motsv. innebär felanmälan och support gällande teknisk utrustning tillhandahållen av universitetet. Den sker vanligen med telefonsupport alternativt på plats vid behov. Om en konferens eller föreläsning kräver en tekniker på plats under bokad aktivitet går det att beställa mot offert. Verksamheter som har undantag från tjänsten enligt överenskommelse: IT-fakulteten, delar av Sahlgrenska akademin, Kontaktperson för övergripande frågor: Peter Edwardsson, campuschef, Större undervisningslokaler Fr.o.m har Området för infrastrukturstöd tagit över ansvaret för ett antal undervisningslokaler, inledningsvis större föreläsningssalar och lärosalar enligt nedanstående lokalförteckning. I tjänsten ingår drift, förvaltning och planering av lokalernas inredning och utrustning samt kostnader för schemaläggning- och lokalbokningssystemet inkl förvaltning och support för bokare. Tjänsten innefattar lokalkostnader inklusive inredning vilka uppfyller krav för fysisk arbetsmiljö, lokalvård enligt basutförande samt befintliga säkerhetsinstallationer och övergripande systemdrift av dessa. Övergripande planering och utveckling av undervisningslokalen sker i samråd med berörda verksamheter vilket kan gälla investering i inredning och teknisk utrustning enligt beslutad standard för dessa undervisningslokaler. Detta gäller genererade kapitalkostnader för genomförda investeringar fr.o.m Lokalförteckning Tjänsten innefattar inte konferensrum, grupprum och verksamhetsspecifika lokaler eller undervisningslokaler andra än de som specificerats i förteckning. Investeringskostnader och resterande avskrivningar för inredning, teknisk utrustning och säkerhetsinstallationer bokförda 2013 eller tidigare ingår inte. Verksamheter som har undantag från tjänsten enligt överenskommelse: IT-fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, delar av Konstnärliga fakulteten och Universitetsbiblioteket. I väntan på lokalutredningen görs ingen förändring av tjänsten till Kontaktperson för övergripande frågor: Freddy Magnusson, intendent, Avfallshantering innefattar intern hantering av verksamhetens avfall i enlighet med aktuell källsorteringsguide. Den innefattar även beställning och tillhandahållande av utrustning och kärl som behövs för insamling och hantering av avfall samt tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av dessa utrustningar. Införskaffning och hantering av kärl för sekretessavfall och hantering av farligt verksamhetsavfall samt beställning av hämtning av farligt avfall från avfallsrum ingår. Tjänsten innefattar även intern transport från miljöstation, källsorteringsmöbel eller motsvarande till avfallsrum och kontakt med avfallsentreprenörer för hämtning och hantering av avfall. Kostnad för avfallshantering såsom behandlingsavgifter, ersättningsavgifter och tömningsavgifter ingår. Campusservice sköter även skyltning och information om avfallsrutiner samt uppföljning av statistik.

4 4 / 9 Varje enskild anställd ansvarar själv för tömning av verksamhetsavfall, återvinningsmaterial och farligt avfall vilket görs direkt vid anvisad källsorteringsplats. Insamling och transport av restaurangavfall, slamsugning av fett- eller oljeavskiljare och brunnar, samt spolning av rör, avlopp och ledningar ingår inte. Det utgår en kostnad utöver tjänsten för extra kärl och/eller container vid gallringsaktiviteter eller flytt, samt för (pappers) sekretessavfall och sekretesskärl. Verksamheter som har undantag från tjänsten enligt överenskommelse: IT-fakulteten, delar av Sahlgrenska akademin, Kontaktperson för övergripande frågor: Göran Lyckemark, campuschef, Post-, paket- och godshantering innefattar hantering av in- och utgående post, paket och gods samt tidningar och liknande försändelser. Det innebär sortering samt distribuering och insamling av post till och från anvisad plats 1 gång/dag och distribuering av paket och gods minst 1 gång/dag till och från anvisad plats. Mottagningskvittering görs inte på brevförsändelser. Mottagningskvittering görs på paket och gods som levereras med postbud/distributör. Postbud/distributör kan vid behov hänvisas direkt till beställare. Distribution av kyl och fryspaket görs enligt särskild hantering. Campusservice hanterar även information om priser, rutiner och avtal. Porto debiteras separat för alla typer av post och gods. Tjänsten innefattar inte arkivering och ankomstregistrering, hantering av reklamationer vid skador på inkommande gods eller paketeringsoch adresseringsservice av externt utgående post, paket och gods. Vid behov kan detta utföras mot offert. Distribuering och insamling av post sker till och från anvisad plats 1 gång/dag och distribuering av paket och gods minst 1 gång/dag Lokala tillval kan förekomma i form av: Paketering av paket och gods. Eventuell adressökning samt fraktsedelhantering i PacSoft. Tullfakturor skapas vid försändelser till icke EU-länder samt länder utanför Europa. Material för paketering (kartonger, omslagspapper, snöre, tejp, utfyllnadsmaterial samt etiketter för fraktsedlar). Hämtning av försändelser som hamnat på lokala postkontor. Kontaktperson för övergripande frågor: Björn Hildenwall, campuschef,

5 5 / 9 Säkerhet och bevakning innefattar säkerhetssamordning, fysisk säkerhet, underhåll och operativ drift av säkerhetssystem och lås inom campus. Övervakning och tillträdeskontroll med hjälp av säkerhetssystem och personell bevakning (väktare). Det är en campusanpassad och samordnad bevakning med anpassad rondering och uttryckning vid larm samt åtgärd vid akuta skador och rapportering av incidenter. Campusservice sköter styrning och uppföljning av bevakning, t ex rondoch bevakningsinstruktioner, inpasseringskontroll inkluderande tilldelning och gallring av behörigheter. Säkerhetssamordnaren på respektive campus ansvarar för styrning av larm och låstider, styrning och samordning av nyckelsystem och nyckelhantering, uppföljning av inpasseringsbehörigheter och nyckeltilldelning samt administration av behörighetsområden. Vidare sker tillsyn, skötsel och underhåll av säkerhetssystem och lås löpande. Utöver detta ingår en samordnad och anpassad larmcentraltjänst inklusive kostnad för telefonabonnemang och larmöverföring, styrning och uppföljning av larmcentraltjänst, t ex åtgärdsinstruktioner och stöd för åtgärder vid säkerhetsincidenter. Campusservice ansvarar för att utveckla lokala tillämpningar utifrån universitetets gemensamma säkerhetsregler i samverkan med verksamheterna samt representerar respektive campus i universitetsgemensamma säkerhetsforum. Det ingår även ett generellt stöd i säkerhetsfrågor från central säkerhetsfunktion och säkerhetsgrupp vid campus inklusive riskanalys. Tjänsten innefattar inte nyinstallationer av säkerhetssystem och lås, inköp, tillsyn, skötsel och underhåll av brandskyddsutrustning eller testningar av brandskyddsutrustning. Hantering av inre risker, drifthot såsom översvämning etc. ingår. Likaså inköp, tillsyn, skötsel och underhåll av staket och grindar. Tillsyn, skötsel och underhåll av säkerhetssystem och lås på ordinarie tjänstetid. 24/7 för bevakning och larmcentraltjänst anpassad utifrån riskanalys. Kostnader generade på campusservice ingår i bastjänsten. Bevakning och larmcentral (externa kostnader) fördelas enligt central fördelningsmodell utifrån risker och behov per verksamhet/lokal. Utöver detta kan respektive verksamhet teckna abonnemang eller uppdrag för särskilda behov. Abonnemang Stationär bevakning Installation och drift av särskild verksamhetsanpassad säkerhetsteknik t.ex. fryslarm, bråklarm. Uppdrag Värdetransporttjänster Extra verksamhetsanpassad/beställd bevakning, t ex ordningsväktare, personskydd Tillfällig extra installation av larmanläggning Tillfälliga personlarm Verksamheter som har undantag från tjänsten enligt överenskommelse: IT-fakulteten, delar av Sahlgrenska akademin, Kontaktperson för övergripande frågor: Leif Bouvin, säkerhetschef,

6 6 / 9 Samordning av arbetsmiljöarbetet inom gemensamma lokalytor innebär samordning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom gemensamma lokalytor. Tjänsten gäller den fysiska arbetsmiljön. Campusservice svarar för samordning av arbetsmiljöfrågor i gemensamma allmänna lokaler i enlighet med Göteborgs universitets Regler för arbetsmiljöansvar för gemensamma arbetsställen. Kontroller utförs enligt lagkrav, policy, regler och riktlinjer och uppföljning sker av beslutade åtgärder. Tjänsten innefattar även daglig tillsyn i lokalerna. Nyckeltal för beräkning av bastjänsten är frekvens på genomförda kontroller/ronder, antal avvikelser vid kontroll/ronder samt antal incidenter och kostnader för dessa. Campusservice ansvarar inte för arbetsmiljöfrågorna i enskilda lokaler och utför inte kontroll av s k speciallokaler som t.ex. undervisningskök, idrottshallar, verkstäder, laboratorier och dess utrustning. Vid behov kan detta tillhandahållas som uppdrag enligt följande: Stöd för verksamheten vid genomförande av arbetsmiljöronder för identifiering av risker och undersökning av problem på arbetsplatser inom enskilda ytor. Stöd med tekniska arbetsmiljökontroller efter verksamhetens behov. Exempelvis: - skyddsventilation, dragskåp - gasanläggningar - nödduschar - ögonduschar - maskiner - köksutrustning Kontaktperson för övergripande frågor: Peter Edwardsson, campuschef, SBA - Systematiskt brandskyddsarbete innebär medverkan och stöd i samband med systematiskt brandskyddsarbete och kontroller enligt lagkrav, policy, regler och riktlinjer. Campusservice genomför brandskyddkontroller på gemensamma lokalytor samt medverkar och stödjer vid SBA-kontroller som protokollförs tillsammans med verksamheten. Vidare tillser och genomför man regelbundna kontroller av brandskyddsutrustning samt att utrymningsplaner underhålls och uppdateras. Man följer upp och återkopplar det systematiska brandskyddsarbetet och verkställer beslutade inköp inom området. Tjänsten innefattar inte åtgärder som beslutas vid SBA-kontroller samt kostnader för dessa. Räddningstjänst (exempelvis falsklarm) ingår inte. Kostnader som genereras i samband med förändrad verksamhet vilka kan kräva revidering av utrymningsplan och komplettering av brandskyddsutrustning samt utbildning av verksamheten ingår inte. Mer information finns på Kontaktperson för övergripande frågor: Peter Edwardsson, campuschef,

7 7 / 9 Flyttservice för enskilda medarbetares arbetsplats utan möbler inom fastigheten. Tjänsten innefattar planering av flytten, beställning och tillhandahållande av flyttlådor och etiketter samt transportering av märkta flyttlådor. Vid behov kontrolleras lås- och nyckelhantering och access för lokalen. Syftet med tjänsten är att samordna de olika funktioner som krävs för att flytta en arbetsplats från ett kontor till ett annat. Det innebär förutom själva flytten även meddelande till IT-enhet för inkoppling av nätuttag för data och telefoni samt meddelande till lokalvård angående flyttstäd vid behov. Kostnad för flyttmaterial, nerpackning och uppackning ingår inte i tjänsten. Flytt av möbler och annan inredning, avlämning av kasserad interiör på soptipp/sorteringsanläggningar etc. samt flytt till annan fastighet kan utföras enligt offert. Se uppdrag Flyttprojekt. Kontaktperson för övergripande frågor: Björn Hildenwall, campuschef,

8 8 / 9 Uppdrag Repro- och tryckeri Tjänsten innefattar digitalt och analogt tryck från beställning till leverans och fakturering. Tjänsten innefattar även konsultation, rådgivning och hjälp med layout och grafisk design. Vi kan bl.a. tillhandahålla: Trycksaker o avhandlingar o akademiska uppsatser o kompendier o booklets o folders o visitkort Storformat exempelvis roll-ups, posters och banderoller Layout, grafisk design, bearbetning av original, bildbehandling, samt säkerställande av grafisk profil Efterbehandling görs bl.a. genom: o limbindning o tillskärning o wire-o o laminering o montering av storformatsutskrifter Anonyma tentor och andra produkter med variabeldata i form av: o namnskyltar o diplom o föradresserade kuvert Länk till information om repro och kopiering samt prislistan: Leveranstider: Tryck av avhandling/bok 2 veckor Tryck annat 1-5 dagar Layout och design (beroende på produkt) 1-14 dagar För bästa resultat rådgör gärna med reprocentralens personal innan ett stort arbete skickas eller lämnas för tryckning. Finansieringsmodell är direktdebitering genom fakturering av faktiskt kostnad utifrån beställning av respektive uppdrag. Uppdraget utförs på två områden inom Göteborgs universitet Campus Lorensberg och Campus Haga men erbjuds till hela universitet. Kontaktperson för övergripande frågor: Carina Fägersten, campuschef,

9 9 / 9 Lokaluthyrning Tjänsten innefattar administration och samordning av lokaluthyrning för externt bruk och vid behov tillhörande konferensservice på campusnivå. Samordning av beställningar när det gäller: lokal, AV-teknik, tekniker med standby-närvaro, bevakning och extra personal vid bokning utanför normal arbetstid, lokalvård samt tillträde till lokal (lås- och nyckelhantering). Utöver detta kan campusservice även upprätta kontakt mot leverantör av mat och dryck. Finanseringsmodellen är direktdebitering genom fakturering av faktisk kostnad för uthyrningen och ingående beställningar. Uppdraget utförs idag för Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Humanistiska fakulteten. Kontaktperson för övergripande frågor: Carina Fägersten, campuschef, Flyttprojekt Tjänsten innefattar arbete och stöd vid flyttprojekt inom Göteborgs universitet. Arbetet kan innefatta planering och projektledning av flytten inklusive att beställa flyttfirma och på plats anvisa vad som ska göras. Demontering och montering av inredning och tillhandahållande av förbrukningsmaterial (flyttkartonger, etiketter och dylikt). Lås- och nyckelhantering i både gamla och nya lokaler. Kontakt med IT-enheten för installation/inkoppling av nätuttag för data och telefoni vid behov. Avlämning av kasserad interiör på soptipp/ sorteringsanläggningar etc. samt se till att bortforsling av inventarier och avfall utförs. Kontakt med Lokalvårdssektionen vid behov av flyttstädning av gamla och/eller nya lokaler. Om behov finns kan uppdraget även innehålla optimering av nya lokaler genom att definiera, mäta, följa upp och uppdatera ytor och ytanvändande i kontor, inköp av möbler, skyltning i nya lokaler, ergonomirond samt möbelmagasinering. Kostnadsförslag lämnas efter genomgång av behov för respektive flyttprojekt. Uppdraget är nytt i sin utformning och införs successivt för hela universitetet. Kontaktperson för övergripande frågor: Björn Hildenwall, campuschef, Inköpssamordning Tjänsten innefattar inköpsstöd, förrådshållning samt intern distribution av kontors- och förbrukningsmaterial inom såväl standardsortiment som beställningssortiment. Rådgivning/konsultation vid inköpsfrågor ingår på nämnda sortiment. Beställningar sker under ordinarie arbetstid och leveranstid är varierande beroende på önskad produkt. Vanligt förekommande produkter lagerhålls med leverans omgående. Samordning och medhjälp vid inköp av ny inredning och andra inventarier som ingår i interiören kan erbjudas vid behov. Uppdraget utförs idag för Handelshögskolan och delar av Samhällsvetenskapliga fakulteten av Campusservice Haga. Kontaktperson för övergripande frågor: Anders Grund, campuschef,

Debitering av infrastrukturtjänster för 2015 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress:

Debitering av infrastrukturtjänster för 2015 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress: GÖTEBORGS UNIVERSITET 214-9-1 Sammanställning Bil. 6, 7a, 7b och 7c Debitering av infrastrukturtjänster för 215 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress: henrik.nettelbrandt@gu.se IT 215

Läs mer

Hanteringen av gemensamma undervisningslokaler

Hanteringen av gemensamma undervisningslokaler PM Y 2015/4 2015-12-08 Området för infrastrukturstöd Dan Ekstrand Universitetsdirektör Jörgen Tholin Hanteringen av gemensamma undervisningslokaler Bakgrund I utredningen av Göteborgs universitets lokalkostnader

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Fastighets- och Serviceenheten Upprättad av: Maritha Svensson Beslutad FSledningsgrupp Dnr: V2015/660 Gäller för år: 2016

Fastighets- och Serviceenheten Upprättad av: Maritha Svensson Beslutad FSledningsgrupp Dnr: V2015/660 Gäller för år: 2016 Universitetsgemensamt mål i Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2016 Resor Tillhandahålla och utveckla teknik och resurser för resfria möten och sprida kunskap om sådana Finns koppling

Läs mer

Tjänstekatalog Lokal- och serviceavdelningen

Tjänstekatalog Lokal- och serviceavdelningen Tjänstekatalog Lokal- och serviceavdelningen Senast reviderad: 2015-12-18 Syftet med detta dokument är att på ett verksamhetsinriktat sätt presentera de tjänster som Lokal- och serviceavdelningen levererar.

Läs mer

SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD

SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Jörgen Tholin, universitetsdirektör Marie Smedbro, områdeschef Beslutsdatum

Läs mer

Med område avses det område där en anställd har sin anställning eller en student är registrerad.

Med område avses det område där en anställd har sin anställning eller en student är registrerad. ANSVARSFÖRDELNING MELLAN OMRÅDEN OCH PLAN- OCH LOKALAVDELNINGEN Inledning ansvarar för högskolans strategiska planering för lokaler. Avdelningen ska, i samarbete med högskolans områden, se till att verksamheterna

Läs mer

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07 Fastighetsavdelningen SÄKERHETSREGLER Leif Bouvin 11-10-16 dnr V 2011 / 482 031-786 58 98 Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum December

Läs mer

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER STYRDOKUMENT Dnr V 2016/294 REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Publiceringsdatum Juni Beslutsdatum

Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Publiceringsdatum Juni Beslutsdatum Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 08-05-23 dnr A 13 35 / 07 031-786 58 98 = Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum Juni

Läs mer

Dnr 2007/748. Regler. för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17

Dnr 2007/748. Regler. för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17 Dnr 2007/748 Regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17 Innehållsförteckning 1 Uppdrag till intendenturområdena 3 Lokaladministration 3

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Dokumentnamn Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakultetten Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2009-04-01

Läs mer

IIII Trafikförvaltningen

IIII Trafikförvaltningen IIII Trafikförvaltningen SrWZ STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 1(8) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen Bilaga 4B.6 Beskrivning av administrativa arbets- infosäk. klass uppgifter E24 Bilaga 4B.6 Beskrivning

Läs mer

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Amf Datum 1 (6) 2016-02-16 Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Innehållsförteckning 2 (6) Allmänt... 3 Säkerhetsorganisation... 3 Riskanalysarbete... 4 Skadeförebyggande

Läs mer

Skyddsområdesansvar i gemensamma utrymmen

Skyddsområdesansvar i gemensamma utrymmen STYRANDE DOKUMENT 2016-01-15 Regionservice Utarbetad av: Björn Hedberg Fastställd av: Jörgen Tagesson Skyddsområdesansvar i gemensamma utrymmen Skyddsområden ansvar och fördelning Region Kronoberg är indelat

Läs mer

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa F5 L kl -l6ö6!-i^ ^E^ -^^^ 12 ^ ^s^ w ^,' \ Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa arbetsmiljö-, miljö-, brandskydds-, strålskydds- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan

Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan Enligt ramavtal Dnr; V- 2007-0644 Avtalsperiod 2012-12- 01 till 2012-06- 30 (dock längst till dess KTH har ett nytt giltigt ramavtal för motsvarande

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Vaktmästeri

Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Vaktmästeri Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management Vaktmästeri Inledning Affärsområdet Facility Management arbetar med framtagande och utveckling av befintliga och nya tjänster som underlättar för dig som kund

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Fastighetsavdelningen SÄKERHETS RIKTLINJE Leif Bouvin 08-05-23 dnr A 13 35 / 07 031-786 58 98 = Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

TEKNISK SERVICE Vem gör vad?

TEKNISK SERVICE Vem gör vad? TEKNISK SERVICE Vem gör vad? Enkel handbok för dig som behöver hjälp av Teknisk service i Alnarp. 2008-03-13 Personal Tel. Huvudansvar Anneli Möller 070-2768812 Vaktmästeri område 1-4 (V/H husen) Göran

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010 Högskolan i Borås VERKSAMHETSPLAN 1(6) Förvaltningschef Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med medarbetarna på Högskoleservice och utgår ifrån GF: s verksamhetsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

06.32 BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER OCH OBJEKTEN

06.32 BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER OCH OBJEKTEN ENTREPRENAD INOM LOKALVÅRD OCH SERVICE 06.32 BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER OCH OBJEKTEN ENTREPRENAD B KÄLLÄNGENS SKOLOMRÅDE BILAGA ARBETSBESKRIVNING FÖR VAKTMÄSTERI 2011-07-08 DNR FKO/2011:70 ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning

Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning Uppsala 2011-05-09 Torgny Persson Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning Planen har utformats av: Jan, skyddsombud Anne-Maj Gustafsson, skyddsombud Andreas Eriksson, studentrepresentant

Läs mer

Bilaga 1: Brandskyddspolicy

Bilaga 1: Brandskyddspolicy Bilaga 1: Brandskyddspolicy Inledning Med systematiskt brandskyddsarbete avses det tekniska och organisatoriska brandskydd som ska upprätthållas i syfte att minimera personskaderisker och att minimera

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor 2012-11-16 LJ2012/1621 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Lars Wallström Landstingsstyrelsen Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor Bakgrund Landstingsfullmäktige har 2012-06-19-20, 72 beslutat

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se Utsedda beställare IT-Centrum Avtalad leverantör IT-Centrum Beställning görs i portalen Ärendet hanteras: handläggare utses, kontroll o komplettering Order till leverantör Konfiguration, inventering, stöldmärkning,

Läs mer

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06 GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakulteten Rev 2011-09-07 Plan för det systematiska brandskyddsarbetet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Innehåll Fördelning av uppgifter inom det systematiska

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER FÖR HUMANISTISKA FAKULTETEN VID CAMPUS LORENSBERG

TILLTRÄDESREGLER FÖR HUMANISTISKA FAKULTETEN VID CAMPUS LORENSBERG STYRDOKUMENT Dnr H 2015/173 TILLTRÄDESREGLER FÖR HUMANISTISKA FAKULTETEN VID CAMPUS LORENSBERG Publicerad 2016-02-26 Beslutsfattare Handläggare Campuschef Carina Fägersten Säkerhetssamordnare Johnas Bengtsson

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden GÖTEBORG UNIVERSITY The Faculty Board of Education Lokalkommittén Hans Dahlgren BESLUT C2/06:307 UFN 2006-06-13 Regler vid uthyrning (korttidsuthyrning) av utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler Avdelningen för infrastruktur 2011-11-01 Dnr SLU ua Fe.2011.2.4.4-3581 Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler INNEHÅLL 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag 1.2 Avgift för nyttjande

Läs mer

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter Gemensamma förvaltningen Fastighets- och serviceenheten, Ylva Beckman samt för Kommunikationsenheten, Jessica Glanzelius Framtaget i april 2016, i samråd med en referensgrupp av medarbetare på institutions-

Läs mer

Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid

Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 12-10-19 dnr V 2012/443 031-789 58 98 Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Göteborgs universitet Publiceringsdatum November 2012 Publicerad

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L) 1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Punkt 7 Leverans av servicetjänster till Medicinska fakultetens grundutbildningsorganisation, SUS Malmö

Punkt 7 Leverans av servicetjänster till Medicinska fakultetens grundutbildningsorganisation, SUS Malmö Förslag till beslut 1 2013-11-19 Clinical Research Centre Linus Jeppsson Driftledare CRC CRC:s styrelse möte 2012-11-29 Punkt 7 Leverans av servicetjänster till Medicinska fakultetens grundutbildningsorganisation,

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET. Arbetsmiljöblock VI 2014-01-21 Utbildningsvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET. Arbetsmiljöblock VI 2014-01-21 Utbildningsvetenskapliga fakulteten Tid Tisdagen den 21 januari kl 13.00 Plats Pedagogen, Västra Hamngatan 25, Göteborg, lokal A1 172 Närvarande Företrädare för arbetsgivaren Britt-Marie Apelgren, prodekan Mona Arfs, prefekt (IPS) Ulrika

Läs mer

Regler för bokning av allmänna lokaler samt gallerior/entréer

Regler för bokning av allmänna lokaler samt gallerior/entréer Dnr: 2017/46-2.4.1 Regeldokument Regler för bokning av allmänna lokaler samt gallerior/entréer Beslutat av Per Brolin Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Per Brolin Beslutsdatum: 2017-01-05 Dnr: 2017/46-2.4.1

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL Därför behöver vården servicetjänster Avdelningen för Servicetjänster och Logistik, SoL Varumottagning Karolinskas varumottagningar hanterar nästan allt gods som levereras till sjukhuset. Det finns en

Läs mer

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi Förvaltningsledningens mål är att den kommunala verksamheten skall karaktäriseras av helhet, framsynthet, god planering,

Läs mer

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Eddi Omrcen Miljöchef, Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se NMC & GAME seminarium, 2007-01-19 1 Fokus/möjligheter Miljöledningssystem Upphandling

Läs mer

Brandskyddsregler Älvkarleby kommun. 1(5)

Brandskyddsregler Älvkarleby kommun. 1(5) Brandskyddsregler Älvkarleby kommun. 1(5) Antagen av kommunfullmäktige KF 89, 2016-10-26 2(5) 3(5) Tillämpning Dessa regler skall tillämpas inom all verksamhet inom Älvkarleby kommun. Definitioner Fastighetsägaren

Läs mer

Nya Aff. Varför en ny Aff? Projektmål 2015-04-19. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Nya Aff. Varför en ny Aff? Projektmål 2015-04-19. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Nya Aff Varför en ny Aff? Lanserad 1995 Stor förändring på marknaden Branchpraxis Större uppdateringar 1999, 2004, 2006 Stor mängd dokument Obalans mellan tjänster 2 Projektmål Totala antalet dokument

Läs mer

Rutiner. Grund- och gymnasieskola. Datum

Rutiner. Grund- och gymnasieskola. Datum Rutiner Grund- och gymnasieskola Arbetsplats Genomförd av Datum AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 adress: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258

Läs mer

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00 Samverkansmodellen Version: 03.00 Innehållsförteckning 1 Grunden till samverkan... 3 1.1 Forum för samverkan... 3 1.2 Mötesrutiner och dagordning... 4 1.3 Kontaktytor för samverkan... 4 1.4 Kundmyndighetens

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Ylva Berggren, sektionschef E-post: ylva.berggren@gu.se Tel: 031-786 3383 Mottagaruppgifter Dekan/motsv Prefekt/motsv Föreståndare Enhetschefer Kanslichefer

Läs mer