CAMPUSSERVICE BASTJÄNSTER OCH UPPDRAG 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAMPUSSERVICE BASTJÄNSTER OCH UPPDRAG 2015"

Transkript

1 CAMPUSSERVICE BASTJÄNSTER OCH UPPDRAG 2015 Campusservice är en sektion inom Serviceenheten vid området för infrastrukturstöd och bildades i samband med organisationsförändringen 2013 då flera servicefunktioner samordnades och fördelades enligt geografiska områden, campus för att tillhandahålla likvärdig service i rätt tid och med rätt servicenivå till hela universitetet. Campusservice utför daglig närservice för medarbetare och studenter för att skapa bra arbets- och studiemiljö vid vårt lärosäte. De tjänster som definierats som bastjänster för campusservice utförs vid samtliga campus men lokala avvikelser avseende servicenivå och detaljinnehåll förekommer. Bakgrunden till detta är de individuella behov och förutsättningar som kärnverksamheten har som inte är identiska utan kan skilja sig åt markant mellan olika verksamheter. Campuschefen ska säkerställa att behovet av närservice uppfylls inom ramen för tilldelad budget. I begreppet närservice avses inte bara lokaliseringen utan också graden av följsamhet och i vilken mån servicen tillgodoser och är anpassad efter de aktuella behoven. Bedömningen av detta görs av campuschefen i dialog med verksamhetsföreträdare i avsedda fora på respektive campus. Varje campus ska ha fora för dialog, uppföljning och planering av frågor som berör lokaler och närservice. Varje tjänst har en övergripande tjänsteansvarig som samlar in synpunkter och utvecklar tjänsten för hela universitetet samt svarar på övergripande frågor. Frågor som rör den lokala verksamheten tas i första hand med respektive campuschef. Området för infrastrukturstöd 1 (9) Haraldsgatan 5, Box 100, Göteborg

2 2 / 9 Bastjänster Samtliga tjänster är tillgängliga under ordinarie arbetstider om inget annat är överenskommet. Lokalservice är en grundläggande tjänst för att våra lokaler ska fungera tillfredsställande. Här ingår intern hantering av felanmälan, tillsyn av lokaler samt enklare reparationer och justeringar i lokalerna. Det innebär att campusservice tar emot och förmedlar felanmälningar till fastighetsägaren eller externa entreprenörer/leverantörer samt följer upp och vid behov återkopplar till kund/brukare. Vidare sker rutinmässig rapportering av fel och incidenter och tillsynsrundor i lokaler som exempelvis innefattar kontroll av ljuskällor, inredning, el, lås etc. Lokalservice inkluderar även enklare reparationer av t.ex. lös inredning, lås, byte av ljuskällor, iordningsställande av möbler i ex studentutrymmen och undervisningslokaler vid terminstarter. Planering av lånsiktigt underhåll och genomförande av fastighetsrelaterad service och underhåll utförs inte av campusservice utan av fastighetsägaren eller utsedd entreprenör. Kontaktperson för övergripande frågor: Peter Edwardsson, campuschef, Lokalplanering är ett strategiskt arbete som innefattar lokaloptimering (högt nyttjande av lokaler), löpande lokalplanering och hantering av behovs- och kravställning inför lokalförändringar. Det innebär att definiera, följa upp och uppdatera ytor och ytanvändning (LOA kvm). Samordna önskemål och behov inför lokalförändringar samt föreslå och driva lokaleffektiviseringsarbete. Det innebär även att ta fram underlag för lokalbudgeten varje år i dialog med respektive hyresgäst/verksamhet. I de fall det finns behov av projektledning vid ombyggnationer och större flyttar kan detta beställas som ett uppdrag. Arbetet planeras och följs upp i lokala campusfora där campuschef och verksamhetsrepresentanter deltar. Kontaktperson för övergripande frågor: Freddy Magnusson, intendent, Lokalsamordning innefattar samordning av lokalbokning och schemabokning för universitetets anställda och studenter. Tillsammans med fakultetsansvariga på respektive fakultet säkerställer lokalsamordnaren att lokalbokning och schemabokning sker enligt upprättade processer. Vidare utförs lokalt systemunderhåll i TimeEdit för ingående objekt såsom lokaler, kurser, personer, utrustning etc. Lokalsamordnaren ansvarar även för samordning av behov inom campus gällande information, utbildning och utveckling samt statistik för uppföljning av nyttjande och optimering av lokaler. Verksamheter som har undantag från tjänsten enligt överenskommelse: IT-fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, delar av Konstnärliga fakulteten. Kontaktperson för övergripande frågor: Maria Kanflo, lokalsamordnare,

3 3 / 9 Användarstöd för AV-utrustning i undervisnings- och konferenslokaler eller motsv. innebär felanmälan och support gällande teknisk utrustning tillhandahållen av universitetet. Den sker vanligen med telefonsupport alternativt på plats vid behov. Om en konferens eller föreläsning kräver en tekniker på plats under bokad aktivitet går det att beställa mot offert. Verksamheter som har undantag från tjänsten enligt överenskommelse: IT-fakulteten, delar av Sahlgrenska akademin, Kontaktperson för övergripande frågor: Peter Edwardsson, campuschef, Större undervisningslokaler Fr.o.m har Området för infrastrukturstöd tagit över ansvaret för ett antal undervisningslokaler, inledningsvis större föreläsningssalar och lärosalar enligt nedanstående lokalförteckning. I tjänsten ingår drift, förvaltning och planering av lokalernas inredning och utrustning samt kostnader för schemaläggning- och lokalbokningssystemet inkl förvaltning och support för bokare. Tjänsten innefattar lokalkostnader inklusive inredning vilka uppfyller krav för fysisk arbetsmiljö, lokalvård enligt basutförande samt befintliga säkerhetsinstallationer och övergripande systemdrift av dessa. Övergripande planering och utveckling av undervisningslokalen sker i samråd med berörda verksamheter vilket kan gälla investering i inredning och teknisk utrustning enligt beslutad standard för dessa undervisningslokaler. Detta gäller genererade kapitalkostnader för genomförda investeringar fr.o.m Lokalförteckning Tjänsten innefattar inte konferensrum, grupprum och verksamhetsspecifika lokaler eller undervisningslokaler andra än de som specificerats i förteckning. Investeringskostnader och resterande avskrivningar för inredning, teknisk utrustning och säkerhetsinstallationer bokförda 2013 eller tidigare ingår inte. Verksamheter som har undantag från tjänsten enligt överenskommelse: IT-fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, delar av Konstnärliga fakulteten och Universitetsbiblioteket. I väntan på lokalutredningen görs ingen förändring av tjänsten till Kontaktperson för övergripande frågor: Freddy Magnusson, intendent, Avfallshantering innefattar intern hantering av verksamhetens avfall i enlighet med aktuell källsorteringsguide. Den innefattar även beställning och tillhandahållande av utrustning och kärl som behövs för insamling och hantering av avfall samt tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av dessa utrustningar. Införskaffning och hantering av kärl för sekretessavfall och hantering av farligt verksamhetsavfall samt beställning av hämtning av farligt avfall från avfallsrum ingår. Tjänsten innefattar även intern transport från miljöstation, källsorteringsmöbel eller motsvarande till avfallsrum och kontakt med avfallsentreprenörer för hämtning och hantering av avfall. Kostnad för avfallshantering såsom behandlingsavgifter, ersättningsavgifter och tömningsavgifter ingår. Campusservice sköter även skyltning och information om avfallsrutiner samt uppföljning av statistik.

4 4 / 9 Varje enskild anställd ansvarar själv för tömning av verksamhetsavfall, återvinningsmaterial och farligt avfall vilket görs direkt vid anvisad källsorteringsplats. Insamling och transport av restaurangavfall, slamsugning av fett- eller oljeavskiljare och brunnar, samt spolning av rör, avlopp och ledningar ingår inte. Det utgår en kostnad utöver tjänsten för extra kärl och/eller container vid gallringsaktiviteter eller flytt, samt för (pappers) sekretessavfall och sekretesskärl. Verksamheter som har undantag från tjänsten enligt överenskommelse: IT-fakulteten, delar av Sahlgrenska akademin, Kontaktperson för övergripande frågor: Göran Lyckemark, campuschef, Post-, paket- och godshantering innefattar hantering av in- och utgående post, paket och gods samt tidningar och liknande försändelser. Det innebär sortering samt distribuering och insamling av post till och från anvisad plats 1 gång/dag och distribuering av paket och gods minst 1 gång/dag till och från anvisad plats. Mottagningskvittering görs inte på brevförsändelser. Mottagningskvittering görs på paket och gods som levereras med postbud/distributör. Postbud/distributör kan vid behov hänvisas direkt till beställare. Distribution av kyl och fryspaket görs enligt särskild hantering. Campusservice hanterar även information om priser, rutiner och avtal. Porto debiteras separat för alla typer av post och gods. Tjänsten innefattar inte arkivering och ankomstregistrering, hantering av reklamationer vid skador på inkommande gods eller paketeringsoch adresseringsservice av externt utgående post, paket och gods. Vid behov kan detta utföras mot offert. Distribuering och insamling av post sker till och från anvisad plats 1 gång/dag och distribuering av paket och gods minst 1 gång/dag Lokala tillval kan förekomma i form av: Paketering av paket och gods. Eventuell adressökning samt fraktsedelhantering i PacSoft. Tullfakturor skapas vid försändelser till icke EU-länder samt länder utanför Europa. Material för paketering (kartonger, omslagspapper, snöre, tejp, utfyllnadsmaterial samt etiketter för fraktsedlar). Hämtning av försändelser som hamnat på lokala postkontor. Kontaktperson för övergripande frågor: Björn Hildenwall, campuschef,

5 5 / 9 Säkerhet och bevakning innefattar säkerhetssamordning, fysisk säkerhet, underhåll och operativ drift av säkerhetssystem och lås inom campus. Övervakning och tillträdeskontroll med hjälp av säkerhetssystem och personell bevakning (väktare). Det är en campusanpassad och samordnad bevakning med anpassad rondering och uttryckning vid larm samt åtgärd vid akuta skador och rapportering av incidenter. Campusservice sköter styrning och uppföljning av bevakning, t ex rondoch bevakningsinstruktioner, inpasseringskontroll inkluderande tilldelning och gallring av behörigheter. Säkerhetssamordnaren på respektive campus ansvarar för styrning av larm och låstider, styrning och samordning av nyckelsystem och nyckelhantering, uppföljning av inpasseringsbehörigheter och nyckeltilldelning samt administration av behörighetsområden. Vidare sker tillsyn, skötsel och underhåll av säkerhetssystem och lås löpande. Utöver detta ingår en samordnad och anpassad larmcentraltjänst inklusive kostnad för telefonabonnemang och larmöverföring, styrning och uppföljning av larmcentraltjänst, t ex åtgärdsinstruktioner och stöd för åtgärder vid säkerhetsincidenter. Campusservice ansvarar för att utveckla lokala tillämpningar utifrån universitetets gemensamma säkerhetsregler i samverkan med verksamheterna samt representerar respektive campus i universitetsgemensamma säkerhetsforum. Det ingår även ett generellt stöd i säkerhetsfrågor från central säkerhetsfunktion och säkerhetsgrupp vid campus inklusive riskanalys. Tjänsten innefattar inte nyinstallationer av säkerhetssystem och lås, inköp, tillsyn, skötsel och underhåll av brandskyddsutrustning eller testningar av brandskyddsutrustning. Hantering av inre risker, drifthot såsom översvämning etc. ingår. Likaså inköp, tillsyn, skötsel och underhåll av staket och grindar. Tillsyn, skötsel och underhåll av säkerhetssystem och lås på ordinarie tjänstetid. 24/7 för bevakning och larmcentraltjänst anpassad utifrån riskanalys. Kostnader generade på campusservice ingår i bastjänsten. Bevakning och larmcentral (externa kostnader) fördelas enligt central fördelningsmodell utifrån risker och behov per verksamhet/lokal. Utöver detta kan respektive verksamhet teckna abonnemang eller uppdrag för särskilda behov. Abonnemang Stationär bevakning Installation och drift av särskild verksamhetsanpassad säkerhetsteknik t.ex. fryslarm, bråklarm. Uppdrag Värdetransporttjänster Extra verksamhetsanpassad/beställd bevakning, t ex ordningsväktare, personskydd Tillfällig extra installation av larmanläggning Tillfälliga personlarm Verksamheter som har undantag från tjänsten enligt överenskommelse: IT-fakulteten, delar av Sahlgrenska akademin, Kontaktperson för övergripande frågor: Leif Bouvin, säkerhetschef,

6 6 / 9 Samordning av arbetsmiljöarbetet inom gemensamma lokalytor innebär samordning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom gemensamma lokalytor. Tjänsten gäller den fysiska arbetsmiljön. Campusservice svarar för samordning av arbetsmiljöfrågor i gemensamma allmänna lokaler i enlighet med Göteborgs universitets Regler för arbetsmiljöansvar för gemensamma arbetsställen. Kontroller utförs enligt lagkrav, policy, regler och riktlinjer och uppföljning sker av beslutade åtgärder. Tjänsten innefattar även daglig tillsyn i lokalerna. Nyckeltal för beräkning av bastjänsten är frekvens på genomförda kontroller/ronder, antal avvikelser vid kontroll/ronder samt antal incidenter och kostnader för dessa. Campusservice ansvarar inte för arbetsmiljöfrågorna i enskilda lokaler och utför inte kontroll av s k speciallokaler som t.ex. undervisningskök, idrottshallar, verkstäder, laboratorier och dess utrustning. Vid behov kan detta tillhandahållas som uppdrag enligt följande: Stöd för verksamheten vid genomförande av arbetsmiljöronder för identifiering av risker och undersökning av problem på arbetsplatser inom enskilda ytor. Stöd med tekniska arbetsmiljökontroller efter verksamhetens behov. Exempelvis: - skyddsventilation, dragskåp - gasanläggningar - nödduschar - ögonduschar - maskiner - köksutrustning Kontaktperson för övergripande frågor: Peter Edwardsson, campuschef, SBA - Systematiskt brandskyddsarbete innebär medverkan och stöd i samband med systematiskt brandskyddsarbete och kontroller enligt lagkrav, policy, regler och riktlinjer. Campusservice genomför brandskyddkontroller på gemensamma lokalytor samt medverkar och stödjer vid SBA-kontroller som protokollförs tillsammans med verksamheten. Vidare tillser och genomför man regelbundna kontroller av brandskyddsutrustning samt att utrymningsplaner underhålls och uppdateras. Man följer upp och återkopplar det systematiska brandskyddsarbetet och verkställer beslutade inköp inom området. Tjänsten innefattar inte åtgärder som beslutas vid SBA-kontroller samt kostnader för dessa. Räddningstjänst (exempelvis falsklarm) ingår inte. Kostnader som genereras i samband med förändrad verksamhet vilka kan kräva revidering av utrymningsplan och komplettering av brandskyddsutrustning samt utbildning av verksamheten ingår inte. Mer information finns på Kontaktperson för övergripande frågor: Peter Edwardsson, campuschef,

7 7 / 9 Flyttservice för enskilda medarbetares arbetsplats utan möbler inom fastigheten. Tjänsten innefattar planering av flytten, beställning och tillhandahållande av flyttlådor och etiketter samt transportering av märkta flyttlådor. Vid behov kontrolleras lås- och nyckelhantering och access för lokalen. Syftet med tjänsten är att samordna de olika funktioner som krävs för att flytta en arbetsplats från ett kontor till ett annat. Det innebär förutom själva flytten även meddelande till IT-enhet för inkoppling av nätuttag för data och telefoni samt meddelande till lokalvård angående flyttstäd vid behov. Kostnad för flyttmaterial, nerpackning och uppackning ingår inte i tjänsten. Flytt av möbler och annan inredning, avlämning av kasserad interiör på soptipp/sorteringsanläggningar etc. samt flytt till annan fastighet kan utföras enligt offert. Se uppdrag Flyttprojekt. Kontaktperson för övergripande frågor: Björn Hildenwall, campuschef,

8 8 / 9 Uppdrag Repro- och tryckeri Tjänsten innefattar digitalt och analogt tryck från beställning till leverans och fakturering. Tjänsten innefattar även konsultation, rådgivning och hjälp med layout och grafisk design. Vi kan bl.a. tillhandahålla: Trycksaker o avhandlingar o akademiska uppsatser o kompendier o booklets o folders o visitkort Storformat exempelvis roll-ups, posters och banderoller Layout, grafisk design, bearbetning av original, bildbehandling, samt säkerställande av grafisk profil Efterbehandling görs bl.a. genom: o limbindning o tillskärning o wire-o o laminering o montering av storformatsutskrifter Anonyma tentor och andra produkter med variabeldata i form av: o namnskyltar o diplom o föradresserade kuvert Länk till information om repro och kopiering samt prislistan: Leveranstider: Tryck av avhandling/bok 2 veckor Tryck annat 1-5 dagar Layout och design (beroende på produkt) 1-14 dagar För bästa resultat rådgör gärna med reprocentralens personal innan ett stort arbete skickas eller lämnas för tryckning. Finansieringsmodell är direktdebitering genom fakturering av faktiskt kostnad utifrån beställning av respektive uppdrag. Uppdraget utförs på två områden inom Göteborgs universitet Campus Lorensberg och Campus Haga men erbjuds till hela universitet. Kontaktperson för övergripande frågor: Carina Fägersten, campuschef,

9 9 / 9 Lokaluthyrning Tjänsten innefattar administration och samordning av lokaluthyrning för externt bruk och vid behov tillhörande konferensservice på campusnivå. Samordning av beställningar när det gäller: lokal, AV-teknik, tekniker med standby-närvaro, bevakning och extra personal vid bokning utanför normal arbetstid, lokalvård samt tillträde till lokal (lås- och nyckelhantering). Utöver detta kan campusservice även upprätta kontakt mot leverantör av mat och dryck. Finanseringsmodellen är direktdebitering genom fakturering av faktisk kostnad för uthyrningen och ingående beställningar. Uppdraget utförs idag för Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Humanistiska fakulteten. Kontaktperson för övergripande frågor: Carina Fägersten, campuschef, Flyttprojekt Tjänsten innefattar arbete och stöd vid flyttprojekt inom Göteborgs universitet. Arbetet kan innefatta planering och projektledning av flytten inklusive att beställa flyttfirma och på plats anvisa vad som ska göras. Demontering och montering av inredning och tillhandahållande av förbrukningsmaterial (flyttkartonger, etiketter och dylikt). Lås- och nyckelhantering i både gamla och nya lokaler. Kontakt med IT-enheten för installation/inkoppling av nätuttag för data och telefoni vid behov. Avlämning av kasserad interiör på soptipp/ sorteringsanläggningar etc. samt se till att bortforsling av inventarier och avfall utförs. Kontakt med Lokalvårdssektionen vid behov av flyttstädning av gamla och/eller nya lokaler. Om behov finns kan uppdraget även innehålla optimering av nya lokaler genom att definiera, mäta, följa upp och uppdatera ytor och ytanvändande i kontor, inköp av möbler, skyltning i nya lokaler, ergonomirond samt möbelmagasinering. Kostnadsförslag lämnas efter genomgång av behov för respektive flyttprojekt. Uppdraget är nytt i sin utformning och införs successivt för hela universitetet. Kontaktperson för övergripande frågor: Björn Hildenwall, campuschef, Inköpssamordning Tjänsten innefattar inköpsstöd, förrådshållning samt intern distribution av kontors- och förbrukningsmaterial inom såväl standardsortiment som beställningssortiment. Rådgivning/konsultation vid inköpsfrågor ingår på nämnda sortiment. Beställningar sker under ordinarie arbetstid och leveranstid är varierande beroende på önskad produkt. Vanligt förekommande produkter lagerhålls med leverans omgående. Samordning och medhjälp vid inköp av ny inredning och andra inventarier som ingår i interiören kan erbjudas vid behov. Uppdraget utförs idag för Handelshögskolan och delar av Samhällsvetenskapliga fakulteten av Campusservice Haga. Kontaktperson för övergripande frågor: Anders Grund, campuschef,

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD

SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Jörgen Tholin, universitetsdirektör Marie Smedbro, områdeschef Beslutsdatum

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Vaktmästeri

Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Vaktmästeri Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management Vaktmästeri Inledning Affärsområdet Facility Management arbetar med framtagande och utveckling av befintliga och nya tjänster som underlättar för dig som kund

Läs mer

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07 Fastighetsavdelningen SÄKERHETSREGLER Leif Bouvin 11-10-16 dnr V 2011 / 482 031-786 58 98 Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum December

Läs mer

Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan

Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan Enligt ramavtal Dnr; V- 2007-0644 Avtalsperiod 2012-12- 01 till 2012-06- 30 (dock längst till dess KTH har ett nytt giltigt ramavtal för motsvarande

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid

Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 12-10-19 dnr V 2012/443 031-789 58 98 Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Göteborgs universitet Publiceringsdatum November 2012 Publicerad

Läs mer

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06 GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakulteten Rev 2011-09-07 Plan för det systematiska brandskyddsarbetet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Innehåll Fördelning av uppgifter inom det systematiska

Läs mer

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler Avdelningen för infrastruktur 2011-11-01 Dnr SLU ua Fe.2011.2.4.4-3581 Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler INNEHÅLL 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag 1.2 Avgift för nyttjande

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning

Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning Uppsala 2011-05-09 Torgny Persson Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning Planen har utformats av: Jan, skyddsombud Anne-Maj Gustafsson, skyddsombud Andreas Eriksson, studentrepresentant

Läs mer

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Om något händer 08-16 2216 (kontorstid) 08-16 4200 (övrig tid) 112 (SOS-alarm) Tekniska avdelningen Sektionen för säkerhet Reviderad 2012-10-03

Om något händer 08-16 2216 (kontorstid) 08-16 4200 (övrig tid) 112 (SOS-alarm) Tekniska avdelningen Sektionen för säkerhet Reviderad 2012-10-03 Om något händer 08-16 2216 (kontorstid) 08-16 4200 (övrig tid) 112 (SOS-alarm) Tekniska avdelningen Sektionen för säkerhet Reviderad 2012-10-03 Säkerhetsvision Sektionen för säkerhet ska värna om Stockholms

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING prislista 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A4-papper (budget)... 1 A4-papper (digital)... 2 A4-papper (offset)... 3 Affischer... 4 Almanackor... 5 Banderoller... 6 Block (budget)... 7-9 Block (digital)... 10-12

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se Utsedda beställare IT-Centrum Avtalad leverantör IT-Centrum Beställning görs i portalen Ärendet hanteras: handläggare utses, kontroll o komplettering Order till leverantör Konfiguration, inventering, stöldmärkning,

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Paket Brev. Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen

Paket Brev. Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen Paket Brev Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen Repro kommer från ordet reproduktion som enligt uppslagsboken betyder: mångfaldigande, av tryck, återgivande och det är just det vi

Läs mer

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET 1 Innehåll 1. Information om Mittuniversitetet...4 2. Stöd i kommunikationsfrågor...4

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden GÖTEBORG UNIVERSITY The Faculty Board of Education Lokalkommittén Hans Dahlgren BESLUT C2/06:307 UFN 2006-06-13 Regler vid uthyrning (korttidsuthyrning) av utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 PROTOKOLL NR 1/2010 Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 Tid: Kl 13.15-16.00 Plats: Rum 14:360, von Kraemer Allé 1 Närvarande ledamöter: Lennart Wikander Jonas Almqvist Finn Calander Örjan

Läs mer

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi Förvaltningsledningens mål är att den kommunala verksamheten skall karaktäriseras av helhet, framsynthet, god planering,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET. Arbetsmiljöblock VI 2014-01-21 Utbildningsvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET. Arbetsmiljöblock VI 2014-01-21 Utbildningsvetenskapliga fakulteten Tid Tisdagen den 21 januari kl 13.00 Plats Pedagogen, Västra Hamngatan 25, Göteborg, lokal A1 172 Närvarande Företrädare för arbetsgivaren Britt-Marie Apelgren, prodekan Mona Arfs, prefekt (IPS) Ulrika

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp.

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Drottninggatan 71 D 211 kvm Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Mötesrum Öppet landskap Omgivning Lokalen

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se Anställd När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken http://www.engelskaparken.uu.se Institutioner vid Engelska parken ABM Hus 3 plan 0 018-471 2292, 018-471 7976 Arkeologi och antik historia

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

GRUNDPAKET Timpenning PRISTAK Månadsavgift Supportavgift

GRUNDPAKET Timpenning PRISTAK Månadsavgift Supportavgift Prislista gällande från 2015 06 07 Vi reserverar oss för ev. tryckfel samt för prishöjningar hos våra leverantörer. Samtliga priser i denna prislista anges exkl. moms där inte annat anges. Webb GRUNDPAKET

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07 Fastighetsavdelningen SÄKERHETS RIKTLINJE Leif Bouvin 11-10-16 dnr V 2011/482 031-786 58 98 Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Styrdokument Dnr V 2013/446 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare http:// medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsdirektören Lars Nilsson

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö gällande från och med 2014-07-01 Beslutad i Institutionsstyrelsen MHM 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö Inledning

Läs mer

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET CONTAINERKONCEPT FÖR FÖRNÖDENHETER UTE PÅ BYGGET ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET INGA ONÖDIGA BYGGSTOPP MINSKA SVINNET VI FIXAR FORNODENHET SAMLA ALLT I EN CONTAINER Spara tid Färre byggstopp Minska svinnet

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20 Eventvillkor Kontaktpersoner Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com Technical Manager Colin

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund

Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund Beskrivning av anläggningen GDS-hallen i Hagalund är en anläggning som avtalsbundna kunder, under vissa förutsättningar, får disponera under begränsad

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger.

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Drottninggatan 71 C 641 kvm Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Omgivning Lokalen är belägen

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Bilaga 3 Anvisningar gällande Säkerhetsskydd

Bilaga 3 Anvisningar gällande Säkerhetsskydd Dokumenttyp Sidnummer BILAGA ANVISNINGAR 1 (9) Dokumenttitel Bilaga 3 Anvisningar gällande säkerhetsskydd Handläggare Gäller fr o m Utgåva Johan Bäckström 1.0 Beslutad av Signatur Beslutad datum Diarienummer

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata Per Cramér, dekanus Anders Grund, campuschef Catharina Tillman, kanslichef 2013-11-26 kompletterad 2014-05-28 1 / 5 Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Beslut om bevarande och gallring för Stockholms mässfastigheter AB

Beslut om bevarande och gallring för Stockholms mässfastigheter AB Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2015:19 Sida 1 (9) 2015-06-22 om bevarande och gallring för Stockholms mässfastigheter AB Bolag Stockholms mässfastigheter AB ets omfattning Arkivmyndigheten beslutar

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Ölandsgatan 42. 300 kvm

Ölandsgatan 42. 300 kvm Ölandsgatan 42 300 kvm Modern och ljus lokal med toppenläge i både fastigheten som i området Södermalm. Goda kommunikationer &stort serviceutbud i bland annat Ringen gallerian. Öppet landskap Öppet landskap

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1 Upphandling av värdetransporter Post- och telestyrelsen 1 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag för upphandling av värdetransporter Diarienummer 12-xxxx Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49

Läs mer

Nya Aff. Varför en ny Aff? Projektmål 2015-04-19. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Nya Aff. Varför en ny Aff? Projektmål 2015-04-19. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Nya Aff Varför en ny Aff? Lanserad 1995 Stor förändring på marknaden Branchpraxis Större uppdateringar 1999, 2004, 2006 Stor mängd dokument Obalans mellan tjänster 2 Projektmål Totala antalet dokument

Läs mer

1 (5) BILAGA 2008-09-19 LS 0809-0799 Mjuka servicetjänster i OPS-upphandling för NKS Inledning De mjuka FM-tjänster som föreslås ingå i OPS-upphandlingen är tjänster som dels väsentligt påverkar utformningen

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se Styrdokument Dnr B9 2162/2009 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Förvaltningschefen Lars Nilsson Beslutsdatum 2009-05-11

Läs mer

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 TAXOR Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 C:\Users\aa1265\AppData\Local\Temp\fcctemp\Taxor 2015.doc 1.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun.

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun. 2015-03-17 0(13) Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-02-26 3 2015-03-17 1(13) Målsättning och syfte Brandskyddets uppgift är att ge människor

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos

som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos FLIK 17 Systematiskt brandskyddsarbete Under denna flik finns exempel på dokumentation som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos brandskyddssamordnaren

Läs mer