Brf Päronet nr 7. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Päronet nr 7. Org nr 702001-7344. Årsredovisning för räkenskapsåret"

Transkript

1 Brf Päronet nr 7 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006

2 Årsredovisning 2006 Org. nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm () får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret År 2006 Under 2006 har arbetet med den kommande fasad- och portrenoveringen kommit i gång. Päronet medverkade på TenstaBo 06 mässan med en utställning, i form av en så kallad idélåda, med förslag och idéer renovering. I november arrangerades ett informationsmöte och en enkätundersökning genomfördes för att hämta in medlemmars synpunkter och kommentarer till skisserna. Året har varit ekonomiskt gynnsam tack vare det låga ränteläget. Utfallet för föreningens räntekostnader var 3,7 Mkr år 2003, 3,1 Mkr år 2004, 2,6 Mkr år 2005 och nu senaste året 2,4 Mkr. I årets resultat på 397 tkr ingår två extra poster. Ytterligare en av föreningens lägenheter såldes med en intäkt av drygt 400 tkr. Föreningens återbäring från Stockholms vatten blev dessutom 400 tkr. Styrelse Ledamöter Anmärkning Suppleanter Anmärkning Tomi Liljeqvist Jane Sjödin Ulf Johansson Mats-Åke Åhman From Ida M Björkman Jensen From Mikael Dolfe From Shahida Ejaz Thomas Karlsson Utsedd av HSB Elsa Ohlsson Ida M Björkman Jensen Tom Hašim Šahovic Leif Gustavsson Utsedd av HSB Efter stämman hölls ett konstituerande möte, , där Tomi Liljeqvist utsågs till ordförande, Ulf Johansson till vice ordförande, Ida Björkman Jensen till sekreterare och Jane Sjödin till studieorganisatör. I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma 2007 är Tomi Liljeqvist, Ulf Johansson, Elsa Ohlsson, Hašim Šahovic, Shahida Ejaz, Jane Sjödin. Senaste ordinarie föreningsstämma avhölls den 8 mars På stämman deltog 96 medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 13 protokollförda sammanträden. Under året har hållits tre informationsmöten. Enligt stämmobeslut år 2005 har styrelsearvodet uppgått till 5,0 prisbasbelopp eller kronor för perioden mars 2005 mars Styrelsearvode har utbetalats med samma belopp. Sidan 1 av 5

3 Årsredovisning 2006 Org. nr Revisorer Revisionsfirma är BoRevision AB, utsedd av HSB:s Riksförbund, och av stämman valdes såsom revisorer, Dzenana Edhemovic och Carl-Gunnar Löfgren. Valberedning Valberedningen har bestått av Igor Gazdik (sammankallande), Finn Thomassen, Mehmet Göker (avgick under året), Markku Sirviö, Sonia Wallsten och Jan Augustsson. FASTIGHETER Föreningen innehar tomträtten, äger och förvaltar byggnaderna och fastigheterna: Islinge, Vissinge, Elinsborg, Hasslinge, Skäftinge, Hydinge 1 och 2 samt Mellinge. Tomträtt innehas även på fastigheten Tensta 4:8; parkeringen vid Elinsborgsbacken. Förvaltningsområdet omfattar 20 bostadsbyggnader med 675 lägenheter, 2 varmgarage och 2 separata parkerings- och kallgarage. Vid årsskiftet 20006/07 ägde föreningen 7 bostadsrätter, vilka hyrs ut. Antalet överlåtelser har varit 77 stycken (förra året 66). Föreningen har ett flerårigt avtal med Riksbyggen Stockholm om förvaltning och skötsel av byggnader och mark. Försäkring Föreningens egendom är fullvärdesförsäkrad i If. Stadgeenlig besiktning Protokollförda stadgeenliga fastighetsbesiktningar (byggnader, tekniska installationer samt mark och trädgård) utfördes vid tre tillfällen under hösten UNDERHÅLLSPLAN Underhållsplanen uppdateras löpande årligen efter fastighetsbesiktningar. Planen omfattar både 5-, 10- och 30- årigt perspektiv. Under året avsattes 3,5 Mkr i underhållsfonden och uttag gjordes med 3,1 Mkr (år 2005 var avsättning 4 Mkr och uttag 1,8 Mkr). Färdigställda projekt 2006 Etapp 2 med byte av stamventiler för varm- och kallvatten samt för varmvattencirkulation har slutförts på Skäftingebacken jämna och Elinsborgsbacken till en summa av 500 tkr. Ventilerna på Skäftingebacken ojämna, Mellingebacken och Vissingebacken byttes Varmgaraget Skäftingebacken övre har också fått ett nytt passersystem med passerbrickor istället för nycklar och nedre kameraövervakning. Näst i tur är kameraövervakning i varmgaraget Skäftingebacken övre. Etapp 1 med byte till moderna stamvärmeventiler har slutförts på Vissinge- och Mellingebacken. Installation för ny styr- och reglerutrustning för värmeåtervinning och ventilation har slutförts under året med Elinsborgsbackens fastigheter. Pågående projekt Byte till moderna värmeventiler återupptas under våren 2007 med Skäftingebacken för att avslutas på Elinsborgsbacken tidig höst. Sidan 2 av 5

4 Årsredovisning 2006 Org. nr Justering av ventilflöden och åtgärdande av anmärkningar vid senaste obligatoriska ventilationsbesiktningen (OVK). Arbete med att förbättra till- och frånluftsventilationen har påbörjats på Skäftingebacken och kommer att fortsätta under Byte av nyckel- och passersystem för nya grovsoprummet på Vissingebacken Planerade projekt I samband med ombyggnationen av E18 kommer Vägverket att bekosta bullerlämpande åtgärder i lägenheter på Mellingebacken på de fem översta våningsplanen. EKONOMI Resultat och ställning Nettoomsättning tkr Rörelseresultat tkr Resultat efter fondförändringar Balansomslutning tkr Årsavgifter kr/m Underhållsfond tkr Lån Föreningens fastighetslån uppgår till 72,0 Mkr vilket motsvarar kronor per m 2. För en trea på 78 m 2 motsvarar det ett lån på kronor. Årsavgiften Årsavgifterna höjdes med 3 % Föregående höjning gjordes med 4,8 %. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till stämmans förfogande finns följande medel i kronor: Balanserat resultat Årets resultat före fondförändring Årets avskrivning uppskrivningsfond Fondavsättning enligt plan Årets ianspråkstagande av underhållsfond Summa överskott Styrelsen föreslår följande disposition till stämman: balanseras i ny räkning Sidan 3 av 5

5 Årsredovisning 2006 Org. nr INFORMATION & KOMMUNIKATION Päronbladet, föreningens informationsblad till de boende, har delats ut fyra gånger under året. Päronkanalen, föreningens intern-tvkanal används för korta meddelanden till boenden. Föreningen har en hemsida: Hemsidan har utvecklats under året samt blivit antagen av HSB Stockholm, som en av de bästa hemsidorna i organisationen. GÅRDSVÄRDAR Gård Namn Gård Namn Eb Sonja Wallsten Mb Annika Palström Eb Lennart Eriksson Mb Deanne Wallström Eb Margit Hellman Sb 3-25 vakant Eb Marianne Sundkvist Sb 8-14 Thanuja (Sirini) Fernando Vb 3-15 Ulla Blomberg Sb Slobodan Bosniak Mb 4-8 Iris Johnsson Sb WM Ghebremeskel Listan anger gårdsvärdarna vid årsskiftet 2006/07. Gårdsvärdarnas uppgift är att hälsa de nyinflyttade välkomna, lämna ut föreningspärmen samt informera om föreningens lokaler. AKTIVITETER Fritidsverksamhet och gemensamma arrangemang tillvaratar medlemmars intressen. En tanke med aktiviteter är naturligtvis att skapa en brygga mellan boende, såväl ung som gammal. Fritidsverksamhet Bilbanan finns på Mellingebacken 16 och har under våren bedrivit verksamhet främst onsdagskvällar. En loppmarknad i maj månad har arrangerats. I slutet av april månad deltog ett antal barn och vuxna i en Håll Sverige rent -kampanj och städade runt/utanför föreningens område på temat: Skräpplockardagar vecka 17. Nationaldagen firades den 6 juni med flagghissning och fika därefter. Föreningens sommarutflykter har i år varit till Mariefred/Gripsholm och till Åland. Berättelser och foton finns på hemsidan. I augusti månader hade vi utställning vid sju olika tillfällen gällande kommande fasadrenovering. Medlemsmöte i november månad med Valberedningen, ett 40-tal medlemmar deltog. Föreningens egen Pärontomte med tomtemor hälsade på i föreningslokalen veckan före jul. Ett 80-tal barn kom och fick sin julpåse. Ett 50-tal vuxna kom och alla besökare bjöds på julfika. Rabatterade teaterbiljetter har erbjudits till Stockholms Stadsteater. Studier Olika kurser i data har erbjudits. Datasalen flyttade på försommaren sin verksamhet från Elinsborgsbacken 22 till föreningslokalen. Sidan 4 av 5

6 Årsredovisning 2006 Org. nr MÅL FÖR VERKSAMHETEN ENLIGT HSB KVALITETSCERTIFIERING Styrelsen skall sätta minst 5 mål för verksamheten enligt certifieringskraven från HSB. Föreningsstämman skall fastställa målen under punkten styrelsens årsredovisning. Styrelsen föreslår årsstämman att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsmål enligt nedan: Verka för en tariffoptimering av föreningens fastigheter (10 elmätare). Målet är att minska den fasta nätavgiften. 50 % av styrelsens ledamöter skall år 1 ha genomgått styrelseutbildning 1 och 2. Nyvalda styrelseledamöter skall erbjudas samma utbildning. Möjlighet till tentamen skall finnas. Målet är att alla ledamöter skall ha denna kompetens efter 3 år. Övriga funktionärer skall erbjudas utbildning inom sin funktion. En översyn av grovsopornas hantering ska genomföras under året för att höja kvalitén i källsortering och därmed uppnå kostnadsbesparingar samt förbättra arbetsmiljön för personalen som tömmer grovsoporna. Päronbladet skall utkomma med minst 4 nummer per år. Päronets hemsida skall uppdateras minst varannan månad. Slutföra arbetet med en ny informationspärm för kommande och befintliga medlemmar. Delårsbokslut skall redovisas senast i september månad. Erbjuda medlemmarna och deras familjer utbildning för att öka kunskaperna att bo i bostadsrätt och väcka intresse för engagemang i Päronet. OM PÄRONET Byggperiod lägenheter, m 2 boarea Arkitekt György Korodi Ettor 60 st m 2 Tvåor 127 st m Fönsterbyte Treor 319 st m Stambyte Fyror 165 st m Hissbyte Femmor 4 st m bilplatser 11 maj 1976 första föreningsstämma. 20 hus med 64 portar Sidan 5 av 5

7 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Hyres- och avgiftsbortfall Övriga avgifter Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Planerat underhåll Fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt 0 0 Årets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring

8 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Pågående byggnation och förskott Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätter Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Likviditetsplacering via Riksbyggen Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Bundet eget kapital Insatser Uppskrivningsfond Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån, långfristiga Kortfristiga skulder Fastighetslån, kortfristiga Leverantörsskulder Skatteskulder Medlemmarnas reparationsfond Övriga skulder, kortfristiga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga 3

10 Kassaflödesanalys enligt indirekt metod Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kortfristiga fordringar (ökning -, minskning +) Kortfristiga skulder (ökning +, minskning -) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i byggnader & mark Investeringar i inventarier Investeringar i pågående byggnation Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Minskning av finansiella anläggningstillgångar 1 1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kassa och bankmedel vid årets början Kortfristiga placeringar vid årets början Likvida medel vid årets slut Därav: Kassa och bankmedel Kortfristiga placeringar

11 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Belopp i kr om inget annat anges. Inkomstskatt Utöver fastighetsskatt är det många bostadsrättsföreningar som betalar statlig inkomstskatt. Inkomstskatten är en schablonskatt och innebär att 3% av taxeringsvärdet med tillägg för ränteintäkter/räntebidrag och avdrag för räntekostnader och tomträttsavgälder, tas upp till beskattning med 28%. Föreningens underskottsavdrag uppgick enligt senaste beräknad deklaration till kronor, vilket innebär att statlig inkomstskatt inte är aktuellt för denna förening. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. 5

12 Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Uppskrivningsfond Fönsterbyte Stambyte Tak och markförbättringar Hissar Inventarier, fastighetsinventarier 75 år 47 år 50 år 40 år år 25 år 3-10 år Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyror, garage Hyror, p-platser Hyror föreningslokal / övernattningslägenhet Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler Hyres- och avgiftsbortfall, garage Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser Rabatter Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Vinst vid avyttring av lägenhet Erhållna statliga bidrag/ skattereduktion Ersättning från Stockholm Vatten Övriga intäkter Not 4 Reparationer Bostäder Vattenskador Lokaler, gemensamma utrymmen VVS Ventilation Elinstallationer Hissar Huskropp Gårdar och grönanläggningar

13 Garage och parkeringsplatser Tvättstugor Tele/TV/Porttelefon Övriga installationer Vandalisering Självrisk Not 5 Planerat underhåll Bostäder Lokaler, gemensamma utrymmen VVS Ventilation Elinstallationer Tele/TV/Porttelefon Hissar Huskroppar Gårdar och grönanläggningar Garage och parkeringsplatser Tvättstugor Skattereduktion Not 6 Driftskostnader Tomträttsavgäld Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode auktoriserad revisor Möteskostnader Övriga förvaltningskostnader Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Städ Obligatoriska besiktningar Bevakningskostnader Snöröjning Förbrukningsmateriel Frakter och transporter Vatten El Uppvärmning Sophantering

14 Not 7 Övriga kostnader Fritidsmedel Resekostnader Kontorsmateriel Telefon och porto Konstaterade förluster hyror/avgifter Medlems- och föreningsavgifter Köpta tjänster Konsultarvoden Övriga externa kostnader Not 8 Personalkostnader Föreningen har ingen anställd personal. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode Arvode vicevärd Föreningsvald revisor Utbildning, förtroendevalda Summa Sociala kostnader Not 9 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnader, byggnadsinventarier, markanläggning Uppskrivningsfond Fastighetsförbättringar Markanläggningar Maskiner och inventarier Not 10 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med Swedbank Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen Övriga ränteintäkter Not 11 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Övriga finansiella kostnader

15 Not 12 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggning Årets anskaffningar Standardförbättringar Markanläggning Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Standardförbättringar Markanläggningar Årets avskrivning enligt plan byggnader Årets avskrivning enligt plan uppskrivningsfond Årets avskrivning standardförbättringar Årets avskrivning markanläggningar Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Ackumulerade upp- och nedskrivningar Vid årets början Under året gjord uppskrivning byggnader Summa ackumulerade upp- och nedskrivningar Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggningar Taxeringsvärden Taxeringsvärden bygnader varav lokaler Taxeringsvärde mark Totalt taxeringsvärde

16 Not 13 Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Anskaffningsvärden Vid årets början Maskiner och inventarier Årets anskaffningar Årets utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Maskiner och inventarier Maskiner Utrangeringar Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Not 14 Pågående byggnation och förskott Fasadarbete Not 15 Bostadsrätter Bostadsrätter Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Not 16 Långfristiga värdepappersinnehav Andelar i HSB

17 Not 17 Övriga fordringar Fordran Skatteverket Andra kortfristiga fordringar Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald kabel-tv-avgift Övriga förutbetalda kostnader Upplupna räntebidrag Upplupna ränteintäkter Fastighetsförsäkring Övrigt Not 19 Likviditetsplacering via Riksbyggen Likviditetsplacering via Riksbyggen Typ Saldo Ränta Slutdatum 90 dagar , dagar , dagar , Not 20 Kassa och bank Avräkning med Swedbank Not 21 Eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Insatser och uppl. avgift Uppskrivn. fond Underhålls fond Resultat Vid årets början Disposition enl stämmobeslut Förändring av underhållsfond Årets avskrivning uppskrivn. fond Avsättning enligt plan Ianspråkstagande ur fond Årets resultat Vid årets slut

18 Not 22 Fastighetslån, långfristiga Fastighetslån Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Nya lån Årets amort. Utg. skuld SEB BOLÅN AB 2,97 Rörligt SEB BOLÅN AB 2,97 Rörligt SEB BOLÅN AB 2,97 Rörligt SEB BOLÅN AB 2,97 Rörligt SEB BOLÅN AB 3,03 Rörligt SEB BOLÅN AB 3,03 Rörligt SEB BOLÅN AB 3,22 Rörligt SEB BOLÅN AB 3,22 Rörligt SEB BOLÅN AB 3,22 Rörligt SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, Fastighetslån, kortfristiga Fastighetslån, kortfristig del av långfristig skuld Not 23 Övriga skulder, kortfristiga Upplupna sociala avgifter och skatter Avräkning låneutbetaln. (förfallodatum , utbetalt )

19

20

Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm

Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 STYRELSE...4 Ledamöter...4 Utbildning av styrelsen...4 REVISORER...4 VALBEREDNING...5 HSB:s DISTRIKT SPÅNGA/TENSTA...5 Ombud...5

Läs mer

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning

Läs mer

RU{sbyggens Brt Malmöhus 18

RU{sbyggens Brt Malmöhus 18 RU{sbyggens Brt Malmöhus 18 rg ilr Arsredovisning 1/9 2008 e 31/8 2009 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende antingen äger bostadsrättsföreningens mark och

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening. RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584. Årsredovisning

Riksbyggens Bostadsrättsförening. RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584. Årsredovisning Riksbyggens Bostadsrättsförening RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tisdag 13 maj 2008, kl. 19.00

Läs mer

Brf Mårtensberg i Vendelsö Lärarinnevägen 1 136 69 Vendelsö Org nr 716419-4693. Förvaltningsberättelse

Brf Mårtensberg i Vendelsö Lärarinnevägen 1 136 69 Vendelsö Org nr 716419-4693. Förvaltningsberättelse Brf Mårtensberg Årsredovisning och revisionsberättelse 2009-07-01 2010-06-30 Brf Mårtensberg i Vendelsö Lärarinnevägen 1 136 69 Vendelsö Org nr 716419-4693 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar

Att bo i bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar Org nr Årsredovisning 1/1 2009-31/12 2009 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende antingen äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader eller innehar fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Mårtensberg Lärarinnevägen 1 136 69 Haninge Org nr 716419-4693. Förvaltningsberättelse

Brf Mårtensberg Lärarinnevägen 1 136 69 Haninge Org nr 716419-4693. Förvaltningsberättelse Mårtensberg Årsredovisning och revisionsberättelse 2006-07-01 2007-06-30 Brf Mårtensberg Lärarinnevägen 1 136 69 Haninge Org nr 716419-4693 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Årsredovisning Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045

Årsredovisning. HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045 Årsredovisning HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vendelsömalm i Vendelsö får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning verksamhetsåret 2013-01-01--2013-12-31. Styrelse 2013-01-01--2013-04-22

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer