Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN. 2006-02-28 Dnr 102-723-06"

Transkript

1 Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN Dnr Kvalitetsplan för studenthälsovården vid Umeå universitet Fastställd av rektor den 28 feb. 2006

2 2 Innehållsförteckning 1. Förord 3 2. Verksamhetsidé och övergripande mål 4 3. Roller och ansvar en översikt 5 4. Att säkra och utveckla kvaliteten 7 5. Arbetsformer och rutiner Samverkan och samarbete Diagnostik, vård och omhändertagande Kompetens Försörjning och teknik Riskanalys och avvikelsehantering Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Dokumentation och spårbarhet Bilagor - rutinbeskrivningar 13

3 1. Förord 3 Alla universitet och högskolor skall med högskoleförordningens ord ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Den verksamhet som en studenthälsovård bedriver lyder också under hälso- och sjukvårdens lagstiftning. Detta betyder att frågor om kvalitet och säkerhet står i fokus för verksamheten. I den föreliggande kvalitetsplanen för Studenthälsan vid Umeå universitet beskrivs hur detta arbete med att säkra och utveckla kvaliteten och säkerheten skall bedrivas utifrån verksamhetens inriktning och omfattning. Roller och ansvar liksom tillämpliga rutiner beskrivs. Kvalitetsplanen skall fungera på tre sätt: för det första att påminna Studenthälsans egna medarbetare vad som är planerat och överenskommet, för det andra att visa studenter och övriga intressenter vad man kan förvänta sig och för det tredje att skola in eventuella vikarier och nyanställda i vårt tänkande och i vårt arbetssätt. Umeå den 28 februari 2006 Lars Lustig Enhetschef för StudentCentrum, inklusive verksamhetschef för Studenthälsan

4 4 2. Verksamhetsidé och övergripande mål I detta kapitel redogörs för Studenthälsans verksamhetsidé och övergripande mål. Här framgår bl.a. att Studenthälsans fokus ligger på förebyggande insatser och att verksamheten är ett komplement, inte en ersättning, till samhällets hälso- och sjukvårdsresurser. Verksamhetsidé Studenthälsan ska arbeta för att främja studenters psykosociala och fysiska hälsa genom att bedriva mottagningsverksamhet, förebyggande hälsovård och konsultationer mot universitetets fakulteter/institutioner samt utveckla samarbetsformer och nätverk såväl inom som utom universitetet. Mål för verksamhetsområdet Studenthälsan ska vara ett komplement till sjukvården och andra samhälleliga resurser, aktivt samarbeta med studentkårerna/övriga samarbetspartners och fortsätta utveckla ett nystartat studenthälsonätverk. Mottagningsverksamheten kan ske både som individuella besök med fokus på korttidsintervention såväl som i grupp. Vår tillgänglighet både för studenter och institutioner ska ökas genom att tillhandahålla 1-2 akuttider/dag. En bemannad expedition ska finnas med dagliga öppettider. Den förebyggande hälsovården ska bl.a. utgöras av enskilda samtal med betoning på livsstilsförändring och hälsoprofilsbedömningar samt startandet av olika grupper. Konsultationer mot universitetet ska ske i nära samarbete med studenthälsonätverket och i samverkan med olika institutioner. Studenthälsan ska fortlöpande inhämta och dokumentera kunskaper om studiesituationens påverkan på studentens hälsa och livsstil. Studenthälsan ska hålla studenter och övriga intressenter väl informerade om vår verksamhet och vårt utbud samt snabbt kunna förmedla/remittera till andra vårdgivare.

5 3. Roller och ansvar en översikt 5 I detta kapitel beskrivs översiktligt det ansvar som åvilar olika aktörer inom Umeå universitet i allmänhet och studenthälsovården i synnerhet. En mer detaljerad beskrivning av arbetsformer och rutiner återfinns i kapitel 5. Vårdgivare Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård. För hälsooch sjukvårdsverksamhet som bedrivs av staten representerar den myndighet som har ansvaret för verksamheten vårdgivaren. Vårdgivare inom hälso- och sjukvården är fria att organisera och bedriva verksamheten efter lokala förutsättningar så att den tillgodoser lagens krav. Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i varje verksamhet finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem med organisation, resurser, rutiner och metoder som säkerställer kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Vårdgivaren svarar för att den medicinskt ledningsansvarige ges en organisatorisk ställning som gör det möjligt för henne att fullfölja sina arbetsuppgifter. Vårdgivaren bör säkerställa att det finns ändamålsenliga former för samråd mellan verksamhetschef och den medicinskt ledningansvarige som tillgodoser att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet i verksamheten upprätthålls och att verksamhetens kvalitet utvecklas. Vårdgivare avseende Studenthälsovården är Umeå universitet. Verksamhetschef/motsvarande Enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det där det bedrivs hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten. Med hälso- och sjukvård avses enligt 1 HSL åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Begreppet hälso- och sjukvård omfattar därför såväl de sjukdomsförebyggande åtgärderna som den egentliga sjukvården. Verksamhetschefen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Verksamhetschefen ska inom befintliga resurser ta fram och fastställa ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten för att nå kvalitetsmålen och främja kostnadseffektivitet. Verksamhetschef avseende Studenthälsovården är chefen för StudentCentrum Lars Lustig. Medicinsk ledningsansvarig Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och detta kan inte överlåtas till annan befattningshavare. Verksamhetschefen kan, och måste i vissa fall, mot bakgrund av sin kompetens uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter med stöd av 30 HSL. Det ingår i den kompetens som verksamhetschefen ska ha att veta när han/hon bör och kan överlåta ledningsuppgifter till annan för att säkerställa hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården. Verksamhetschef som uppdrar åt annan att fullgöra viss ledningsuppgift bör tydligt ange uppdragets omfattning och eventuella inskränkningar i uppdragstagarens befogenheter.

6 Den medicinskt ledningsansvariges uppgifter återfinns inom följande områden: 6 God och säker vård Ansvara för kvalitet och säkerhet inom Studenthälsovårdens verksamhet utifrån lagstiftning och lokala beslut samt följa upp att dessa efterlevs. Kvalitetssystem Upprätthålla och utveckla kvalitet och säkerhet inom ramen för kvalitetssystemet. Avvikelsehantering Utforma rutiner och informera personal om avvikelserapportering och anmäla medicinska tillbud till Socialstyrelsen. Dokumentation Ansvara för att journaler förs i den omfattning och med det innehåll som föreskrivs i patientjournallagen, samt utarbeta rutiner för dokumentation och handhavande av patientjournaler. Vidare ska den medicinskt ledningsansvarige följa upp rutinerna och regelbundet granska dokumentationen. Kontakt med läkare Ansvara för att det finns rutiner så att all personal vet när en patients tillstånd fordrar hänvisning till läkare. Medicinskt ansvarig avseende Studenthälsovården är legitimerade sjuksköterskan Karina L. Sandström. Hälso- och sjukvårdspersonal Hälso- och sjukvårdspersonalen ska medverka och genom ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetsutvecklingsarbete svara för att de av vårdgivaren genom verksamhetschefen angivna målen med verksamheten kan uppnås. All personal som arbetar inom Studenthälsovården tillhör denna kategori.

7 4. Att säkra och utveckla kvaliteten 7 I detta kapitel redogörs för de krav som ställs på hälso- och sjukvårdsverksamhet när det gäller att säkra och utveckla kvaliteten 1. System för att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten All hälso- och sjukvård ska omfattas av system för planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvaliteten i verksamheten. All personal ska medverka i den systematiska och fortlöpande kvalitetsutvecklingen av verksamheten. Patientens värdighet, intregritet, delaktighet och säkerhet Kvalitetssystemen ska säkerställa att kvalitet och säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses att patienten och dennes närstående visas omtanke och respekt att patientens värdighet och integritet tillgodoses att patienten och dennes närstående informeras och görs delaktiga att förslag och klagomål från patienter och närstående tas om hand och beaktas Krav på kvalitetssystem Kvalitetssystemet ska vara anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning omfatta mätbara mål och dokumenterade rutiner för hur kvaliteten i verksamheten styrs och säkras mot målen säkerställa effektiv användning av tillgängliga resurser säkerställa att det finns organisation och dokumenterade rutiner för effektiv kvalitetsgranskning vara väl förankrat i organisationen dokumenteras i en kvalitetsplan. Rutiner vid Umeå universitet Vårdgivaren är ytterst ansvarig för att god och säker vård tillhandahålls. Verksamhetschefen ansvarar för att det skapas rutiner för informationsöverföring i olika sammanhang så att patientsäkerheten kan tillgodoses. Verksamhetschefen ser till att samordning och samverkan med andra enheter fungerar tillfredsställande. Den medicinskt ledningsansvarige (ML) ska biträda verksamhetschefen att tillsammans med andra vårdgivare göra upp rutiner för vård-/behandlingsplanering och informationsöverföring samt kontrollera att rutinerna efterföljs. ML ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling. 5. Arbetsformer och rutiner 1 Källa: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården (SOSFS 1996:24).

8 I detta kapitel redogörs för arbetsformer och rutiner vid Studenthälsan avseende samverkan och samarbete; metoder för diagnostik, vård och omhändertagande; kompetens; försörjning och teknik; riskanalys och avvikelsehantering; egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring, samt dokumentation och spårbarhet. 5.1 Samverkan och samarbete Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för klargörande av ansvar för samarbete och samverkan kring vård och omhändertagande av patienten mellan personal, mellan funktioner och gentemot andra enheter, nivåer och ansvarsområden samt rapportering mellan personal om patientens behov, vård och omhändertagande. 2 8 Vårdgivaren ska säkerställa att det finns ändamålsenliga former för samråd och samverkan mellan verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig som tillgodoser att kraven på hög pat säkerhet och god kvalitet i verksamheten upprätthålls och att verksamhetens kvalitet utvecklas. Verksamhetschefen ska fastställa former för fortlöpande samråd med medicinskt ledningsansvarig i frågor som gäller kvalitet och säkerhet och verksamhetens struktur och resursanvändning. Den medicinskt ledningsansvarige (ML) ska vara en resurs för verksamheten i frågor som gäller planering av hälso- och sjukvårdsverksamhet, framtagning av hälso-och sjukvårdspolicy, samt användning av resurser och kompetens. ML ska vara en resurs för verksamhetschefen i frågor som gäller verksamhetens mål, policy, struktur, resultat och resursanvändning. Former för intern samverkan Skriftliga dokument ska finnas för ansvarsområden och delegerat ledningsansvar Samverkan mellan medarbetare med olika kompetens ska utvecklas när det främjar kvalitet och säkerhet. Samverkan med andra enheter/instituioner vid Umeå universitet ska utvecklas, dokumenteras och följas upp. Forum för intern samverkan och informationsspridning ska finnas organiserade och dokumenterade. Tid ska finnas avsatt för kvalitetsarbete, och all personal ska involveras i kvalitetsarbetet. Ansvarsområden och nyanställningsrutiner ska finnas dokumenterade och uppföljning ska göras regelbundet. Tillämpliga rutinbeskrivningar För interna mötesformer se bilaga, punkt 6.1 (Veckomöten) För nyanmälan se bilaga, punkt 6.2 (Nyanmälningar) För inbokning av akuttider se bilaga, punkt 6.3 (Tidbokning av akuttider) För fördelning av inkomna anmälningar se bilaga, punkt 6.4 (Ärendekonferenser) För medarbetares frånvaro se bilaga, punkt 6.5 (Medarbetares frånvaro) För informationsansvar se bilaga, punkt 6.6 (Informationsansvar) För bemötande av patienter på mottagningen se bilaga, punkt 6.11 (Policy i relation ) För konsultationer se bilaga, punkt 6.12 (Konsultationer) För frågor och råd se bilaga, punkt 6.13 (Policy vid telefonförfrågning/rådgivning) 2 Samtliga kursiverade citat i detta kapitel är hämtade ur Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 1996:24)

9 För identitetskontroll se bilaga, punkt 6.14 (Identitetskontroll) 9 Former för extern samverkan Samverkan med andra verksamheter ska dokumenteras och följas upp. Rutiner för samverkan, samarbete ska finnas dokumenterade (t.ex. att veta vart vi kan hänvisa studenten och när vi ska hänvisa studenten). Rutiner för inkommande och utgående remisser ska finnas. Uppföljning av samverkan ska göras regelbundet t.ex. kontroll av informationsöverföring. Brister i informationsöverföring mellan verksamheter ska minimeras. (t.ex. att vi skickar studenten till fel vårdnivå eller att andra verksamheter skickar studenter till oss som inte ska till oss). Tillämpliga rutinbeskrivningar För informationsansvar se bilaga, punkt 6.6 (Informationsansvar) För omvärldsbevakning och externa kontakter se bilaga, punkt 6.7 (Kontaktpersonskapet) För konsultationer se bilaga, punkt 6.12 (Konsultationer) För frågor och råd se bilaga, punkt 6.13 (Policy vid telefonförfrågning/rådgivning) 5.2 Diagnostik, vård och omhändertagande Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för hur nya metoder för diagnostik, vård och omhändertagande skall introduceras; hur lämpliga metoder för diagnostik, vård och omhändertagande skall tillämpas samt hur inaktuella metoder för diagnostik, vård och omhändertagande skall identifieras och avvecklas. Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamheten finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem med organisation, resurser, rutiner och metoder som säkerställer kvaliteten vid verksamheten. Det är lämpligt att samråda med medicinskt ledningsansvarig i frågor som rör verksamhetens kvalitetssystem. Verksamhetschef ska ta fram och fastställa ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten för att nå kvalitetsmålen och främja kostnadseffektivitet. Den medicinskt ledningsansvarige (ML) ska biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera verksamhetens kvalitetssystem. ML ska planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. Tillämpliga rutinbeskrivningar För journalföring se bilaga, punkt 6.8 (Journalföring) För konsultationer se bilaga, punkt 6.12 (Konsultationer) För frågor och råd se bilaga, punkt 6.13 (Policy vid telefonförfrågning/rådgivning) För blodprovstagning se bilaga, punkt 6.15 (Rutiner vid blodprovstagning) För utlämnande av läkemedel se bilaga, punkt 6.17 (Läkemedelsförordnande och utlämnande) För hälsoprofilbedömning se bilaga, punkt 6.18 (Rutiner vid hälsoprofilbedömning) 5.3 Kompetens

10 10 Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för att säkerställa att personalen har och underhåller den utbildning, erfarenhet och kompetens som behövs för att utföra tilldelade arbetsuppgifter; att ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden är definierade och dokumenterade för personal som leder och utför arbete som påverkar kvaliteten samt att planer finns för fortlöpande kompetensutveckling och fortbildning/efterutbildning av personalen med hänsyn till kraven på verksamheten. I samband med årligen återkommande kick-off dagar varje höst-terminsstart görs en gemensam översikt vilken typ av kompetensutveckling personalen behöver. Utifrån denna översikt sammanställs en gemensam kompetensutvecklingsplan. På dessa dagar utvärderas också det tidigare årets kompetensutveckling. I samband med de personliga utvecklingssamtalen får var och en möjlighet att reflektera över sina kompetensutvecklingsbehov och utifrån dessa görs en individuell plan. 5.4 Försörjning och teknik Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för inköp av produkter och tjänster från leverantörer som är bedömda och godkända samt säkra produktval, säker teknikanvändning och utrangering. Tillämpliga rutinbeskrivningar För IT-ansvar se bilaga, punkt 6.9 (IT-ansvar) 5.5 Riskanalys och avvikelsehantering Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för identifiering, analys och bedömning av risker; identifiering, dokumentation och analys av felaktigheter, skador och avvikelser från det förväntade förloppet som kan ha betydelse för kvaliteten; hur orsaker till uppkomna fel eller brister åtgärdas och för hur erfarenheter från avvikelsehanteringen återförs i förebyggande syfte samt hur anmälan enligt "Lex Maria" skall göras. Vårdgivaren ska tillse att det finns rutiner för avvikelsehantering. Vårdgivaren ska anmäla till Socialstyrelsen när någon i samband med hälso- och sjukvård drabbas eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ( Lex Maria ). Verksamhetschefen utser den som svarar för anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt ser till att det finns rutiner vid enheten så att medicinskt ansvarig underrättas om avvikelser som kan föranleda Lex Maria. Verksamhetschefen ser till att avvikelser följs upp i det lokala kvalitetsarbetet. Den medicinskt ledningsansvarige (ML) ser till att anmälan görs till den som har ledningen av hälso-och sjukvårdsverksamheten (verksamhetschefen) om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. För att ML ska kunna ta ställning till om det ska göras en Lex Maria-anmälan förutsätts det finnas utarbetade rutiner som gör att ML får kännedom om inträffade händelser och risker. ML ska ha sådan inblick i verksamheten att han/hon kan göra adekvata bedömningar. Medicinskt ledningsansvariges ansvar

11 11 Omgående uppföljning av inträffad avvikelse och vid behov åtgärd, eventuellt förändring i rutinerna för att förebygga ett återupprepande. Vid behov avrapportering/information på arbetsplatsträff. Vid risk för allvarlig skada eller sjukdom anmälan till socialstyrelsen (Lex Maria) i samråd med verksamhetschefen. Tillämpliga rutinbeskrivningar För journalföring se bilaga, punkt 6.8 (Journalföring) För avvikelserapportering se bilaga, punkt 6.10 (Avvikelsehantering) För bemötande av patienter på mottagningen se bilaga, punkt 6.11 (Policy i relation ) För identitetskontroll se bilaga, punkt 6.14 (Identitetskontroll) För riskhantering avfallshantering se bilaga, punkt 6.16 (Riskhantering avfallshantering) 5.6 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för egenkontroll genom systematisk resultatuppföljning av verksamheten; egenkontroll genom periodisk granskning av kvalitetssystemets tillämpning, ändamålsenlighet och effektivitet för att uppnå kvalitetsmålen samt hur resultatet av granskningar skall dokumenteras och återföras till verksamhetschefen/motsvarande och till berörd personal. Vårdgivaren har även ansvar för handlingarna. Verksamhetschef har att inom ramen för det samlade ledningsansvaret och ansvar för verksamheten tillgodose hög patientsäkerhet, se till att resurser och personalens kompetens ger förutsättningar för att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen och socialstyrelsens föreskrifter. Verksamhetschefen ska se till att rutinerna är kända och efterlevs i den dagliga verksamheten. Den medicinskt ledningsansvarige (ML) ansvarar för att journalerna förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen. ML ska utarbeta och besluta om rutiner för dokumentation och handhavande av patientjournaler samt följa upp rutinerna regelbundet och granska dokumentationen. Tillämpliga rutinbeskrivningar För journalföring se bilaga, punkt 6.8 (Journalföring) För avvikelsehantering se bilaga, punkt 6.10 (Avvikelsehantering) För uppföljning och kvalitetssäkring se bilaga, punkt 6.19 (Egenkontroll, uppföljning och kvalitetssäkring) 5.7 Dokumentation och spårbarhet Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för hur åtgärder rörande en viss patient skall kunna identifieras och spåras i dokumentationen dokumentation av genomförda förbättringsåtgärder i kvalitetssystemet och i verksamheten samt hur verksamhetens resultat och kvalitetssystemets effekter redovisas relaterade till kvalitetsplanen i verksamhetsberättelsen. Dokumentation Data ska samlas systematiskt för att kunna bedöma och förbättra kvalitet i verksamheten. Utvärdering av verksamheten kan ske genom exempelvis patientenkäter, utvärdering av kurser och statistik.

12 12 Verksamheten ska organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet på varje nivå, exempelvis hur en patient ska kunna identifieras och spåras i dokumentationen. Mejl av allmän karaktär, t.ex. frågor om öppettider eller kostnader, besvaras enligt en gemensam mall. Alla e-brev ska besvaras och sparas i tre månader. (enligt SOSFS 1993:20 och FL) Ingen rådgivning ges via mail, vilket tydligt ska framgå i all vår information. All tidsbokning av patienter ska ske i dataprogrammet Oracle Calendar Tillämpliga rutinbeskrivningar För journalföring se bilaga, punkt 6.8 (Journalföring) För avvikelserapportering se bilaga, punkt 6.10 (Avvikelsehantering) För frågor om råd se bilaga, punkt 6.13 (Policy vid telefonförfrågning/rådgivning) För identitetskontroll se bilaga, punkt 6.14 (Identitetskontroll) 6. Bilagor - rutinbeskrivningar

13 Veckomöten Morgonmöten Kl varje dag Syftet är att stämma av läget inför dagen, att informera om aktiviteter och händelser samt ge en möjlighet att ta upp andra aktuella frågor Måndagsmöten Varje måndag kl Lars deltar Frågor av gemensam art tas upp, exempelvis viktiga verksamhetsfrågor, aktivitetsrapportering samt runda Vid början av varje möte inventeras ärenden som därefter tidsätts Minnesanteckningar förs (enligt rullande schema) Vid varje möte sker också en avstämning av tidigare protokoll 6.2 Nyanmälningar I normalfall ska patienter anmäla sig via nyanmälningsblankett, som finns tillgänglig i väntrummet och i receptionen samt för utskrift på hemsidan I undantagsfall t.ex. om patienten är psykiskt skör, om bedömning med tanke på studiemedel som brådskar, intyg etc. kan vi sätta upp patienten på akuttid Det är även möjligt att behandlaren under ett telefonsamtal med en student själv fyller i en blankett Anmälningar via mejl ska vid behov kompletteras Ifyllda blanketter sätts in i anvisad pärm (Grön) som förvaras inlåst i dokumentskåp i teknikrummet när mottagningen är stängd 6.3 Tidbokning av akuttider Tillgång till en (1) akuttid per dag Akuttider kan bokas av berörd behandlare eller via reception Berörd medarbetare gör en bedömning av om vidare remittering bör/ska ske Definition av akuttider är inom veckans ram Bokade akuttider dokumenteras i oracle calendar Info om tagna akutärenden ges till gruppen. 6.4 Ärendekonferenser Genomförs 1 gång per vecka måndagar kl Syftet är att alla ska få en helhetsbild av inkomna ärenden samt att det ska ske en fördelning på behandlare utifrån kompetens och aktuell arbetsbelastning Ärenden som tas upp är nyanmälda patienter eller gamla nyanmälningar, dvs. äldre än ett år Det ska även informeras om tagna akutärenden I mån av tid: uppföljning. Vid ärendekonferensen ska

14 14 - ifyllda nyanmälningsblanketter finnas i anvisad pärm - Ifyllt formulär lämnas till den som övertar patienten - Lista i pärmen på vem som övertar patienten - ML för in patientens pnr namn och aktuell behandlare i prof-doc under bevakning för att underlätta spårning av patient ex om patient ringer och frågar hos vem den fått tid, eller när den fått tid - Blanketten sparas i pärm hos respektive behandlare tills de är inskrivna i prof-doc - Pärmen förvaras inlåst i dokumentskåp i teknikrummet när mottagningen är stängd - Patienen registreras i prof-doc av respektive behandlare så snart som möjligt Ärendekonferensen är ett viktigt och regelbundet forum för samverkan och samarbete och ger möjlighet till en kontinuerlig utvärdering av hur metoder för vård och behandling samt bemötande fungerar i praktiken. Ärenden som handläggs på annat sätt än ovan Information ska ske till arbetsgruppen om akut tagna patienter, patienter som kommit på remiss eller patienter som remitterats vidare Information till arbetsgruppen ska även ske om konsultationer, detta för att kunna ge ett relevant besked om någon patient eller annan vårdgivare kontaktar oss och vill ha något besked angående det tagna ärendet 6.5 Medarbetares frånvaro En förutsättning är att alla patienter finns dokumenterade i Oraclet med namn och personnummer Den medarbetare som drabbats av oplanerad frånvaro meddelar någon kollega via telefon (det går också kontakta Lars eller Karina-administratör) Vid morgonmötet avgörs vem som kontaktar den frånvarande medarbetarens inbokade patienter Patienterna blir sedan informerade på telefon eller via SMS (via dator) om att besöket tyvärr måste ställas in 6.6 Informationsansvar Den informationsansvarige är länken till StudentCentrums informatör, studenttidningar och Print & Media Han/hon ska hålla koll på deadlines samt påminna kollegorna om dessa Han/hon samordnar arbetet med broschyrer, informationsmaterial och skyltning Han/hon ansvarar för Studenthälsans webbsidor Han/hon är även länk mot massmedia 6.7 Kontaktpersonskapet Kontaktpersonskapet syftar till omvärldsbevakning samt att odla goda relationer till vissa samarbetspartners Kontaktpersonskapet avser samarbetspartners såväl internt som externt En särskild förteckning över fördelningen av bevakningsuppdrag skall finnas Bevakningen sker exempelvis via hemsidor, vecko-/månadsbrev och personliga kontakter Rapportering sker vid veckomötena

15 Journalföring Allmänt om journalföring All personal vid studenthälsan är skyldig att föra journal ( enl 9 PjL) Med patientjournalavses alla de handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller planeras, även minnesanteckningar, vilka skall förvaras inlåsta och förstöras när anteckningen är införd i journalen. All dokumentation skall göras i Prof-doc. Patientjournal skall skrivas in under patient, konsultationer under enhet och grupperverksamhet under anställd. Befintligga mallar som finns i Prof-doc ska användas Mejl till och från patient som har journal skall kopieras och föras in under korrespondens, mejl in/ut Intyg som vi skriver till myndighet/patient eller annan vårdgivare sparas under korrespondens/ut Intyg från annan myndighet/vårdgivare scannas in och sparas under korrespondens/ in Remisser som vi skriver/besvarar till annan vårdgivare sparas under korrespondens/ut Remisser från annan vårdgivare skall scannas in och läggas in under korrespondens/ in Journaler skall vara skrivna och signerade inom 2 veckor från besök/telsamtal eller mejlkontakt Telefonsamtal eller mejlkontakt som gäller vård och behandling skall journalföras,även anonyma patienter skall journalföras (enl 1 Pjl) Dokumentation vid mejlkontakt Alla mail skall besvaras och sparas i tre (3) månader. (enl SOSFS 1993:20 & FL) Vi skall ej ha rådgivning via mail, vilket tydligt skall framgå i all vår information. All tidsbokning av patienter skall ske i dataprogrammet Oracle Calendar Mail av allmän karaktär, t.ex. frågor om öppettider och kostnader, besvaras enligt gemensam mall. Dokumentation vid telefonrådgivning Telefonsamtal registreras och sparas i minst tre månader (SOSFS 1993:20) i pärm som förvaras inlåst när mottagningen är stängd. Vid sjukvårdsrådgivning skall journal skrivas i Prof-doc,använd kort anteckningsmall eller telefonkontakt eller telefonhänvisning Vid hänvisning till sjukvården hänvisas i första hand till Sjukvårdsrådgivningen (tel: eller till vårdcentral) Vid telefonsamtalet görs en bedömning av allvarlighetsgrad vilket bestämmer prioritet. Vid risk för suicid, allvarlig psykisk störning etc. bör försök göras att redan i telefon hänvisa studenten till mobila teamet (tel: ) 6.9 IT-ansvar Den IT-ansvarige är kontaktperson gentemot Umdac (stödcentrum) Han/hon ingår i StudentCentrums IT-grupp Han/hon svarar för enklare support och utbildning samt

16 Han/hon är även kontaktperson gentemot Profdoc Avvikelsehantering (I enlighet med SOFFS 1996:24) Allas ansvar All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera avvikelser av betydelse för patientsäkerheten. Avvikelser i administrativa rutiner i samband med vård /behandling Som avvikelser i administrativa rutiner räknas felaktig hantering av remisser, nyanmälningsformulär, e-post, förväxling av patienter, oklar patientidentitet, patienter kallade på fel tid, försvunna patientdata. Klagomål/synpunkter från patienter ska identifieras som avvikelser och ska rapporteras. Avvikelser som kategoriseras under diagnostik, vård och behandling Som avvikelser som kategoriseras under diagnostik, vård och behandling räknas försenad eller missad diagnos, missad eller bristande undersökning och felbehandling. Avvikelser som kategoriseras under teknik Som avvikelser som kategoriseras under teknik räknas fel på eller vid användning av dator eller medicinsk-tekniska produkter. Övrigt Under övrigt räknas hotfull patient, suicid och sekretessmissar. Även avvikelser som uppkommit i annan verksamhet ska rapporteras med kopia till den andra verksamheten. Syfte Syftet med avvikelserapporteringen är att personalens kunskaper om riskfaktorer ska öka och att felhandlingar som begåtts inte ska behöva inträffa igen. Allvarliga händelser (Lex Maria) ska även rapporteras inom avvikelsesystemet då det är viktigt att riskanalys görs för fortsatt kvalitets/säkerhetsarbete inom verksamheten. Mål Målet är att nya riskområden ska kunna identifieras och nya risker förutses, vilket på sikt ska öka patienternas känsla för säkerhet och trygghet i vården. Syftet är ej att komma åt enskilda medarbetare. Åtgärd/Praktisk rutin Gå in i patientens journal Prof-doc vårddokumentation. Direkt i datajournalen kan avvikelsen skrivas ner och arkiveras i patientjournalen. Gör även en utskrift att lämna till medicinskt ledningsansvarig som även rapporterar till verksamhetschefen. Är händelsen inte patientbunden finns särskild blankett för rapportering, även detta rapporteras via medicinskt ledningsansvarig till verksamhetschefen. Årligt i januari görs en sammanställning av inträffade avvikelser under föregående år. Rapportering sker på arbetsplatsträff med syfte att öka kunskapen om befintliga risker i organisationen respektive åtgärder för att förebygga avvikelser framöver Policy i relation till patienter på mottagningen Ingen patient ska behöva vänta mer än tio (10) minuter över utsatt tid.

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet 2014 Kent Norström verksamhetsansvarig Ingrid Norling medicinskt ansvarig skolsköterska 1 1. Inledning och bakgrund... 3 Ledningssystem

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Riktlinjer för sjukskrivningsprocessen

Riktlinjer för sjukskrivningsprocessen Riktlinjer för sjukskrivningsprocessen Tillämpningsområde: All hälso- och sjukvård med sjukskrivningsuppgift som Region Halland finansierar oavsett driftsform Sida 1 av 15 Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE..3

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014 Ärende 1 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Agneta Blohm 9185, Sara Lauri 9502 Datum Vår beteckning 2014-10-07 Dnr 2014-6068 Rev

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Förvaltning Mars 2006 Reviderad april 2006 Februari 2014 1(15) Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 3 2 Sjukskrivningsprocessen...

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Handbok för socialtjänsten

Handbok för socialtjänsten X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer