Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010"

Transkript

1 Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010

2 Tack till Michael Carter, författare Översatt från den första engelska utgåvan 2009 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Noak s Ark för översättning av denna resurs (www.noaksark.org). Innehållet och utformningen har bekostats av det brittiska NHS Pan-London HIV Prevention-programmet och det brittiska hälsovårdsdepartementet. Översättningen har bekostats av Merck, Sharp & Dohme Limited. En storstilsversion av denna broschyr i PDFformat finns på vår hemsida Informationen i denna broschyr avspeglar rekommenderad praxis för hivbehandling och vård i Europa.

3 Biverkningar Denna broschyr ger information om de biverkningar som eventuellt kan uppstå vid hivbehandling. Alla läkemedel, inklusive de som används för att behandla hiv, kan ge oavsiktliga/oönskade biverkningar. Kanske läser du det här för att du oroar dig för sådana biverkningar eller för att du har upplevt dem. Här får du information som kan hjälpa dig att förstå, undvika och hantera dem. Biverkningar förekommer inte alltid och bara för att en biverkning tas upp i den här broschyren, betyder det inte att du nödvändigtvis kommer att få den. Även om en biverkning uppstår, är den vanligtvis lindrig, övergående eller behandlingsbar. När du har läst denna broschyr kanske du känner att du vill diskutera biverkningar med din behandlande läkare eller annan personal i ditt vårdteam.

4 Innehåll Hivbehandling ett längre och friskare liv 1 Skydd mot biverkningar 3 Allergiska reaktioner 4 När kan biverkningar uppstå? 7 Vem får biverkningar? 8 Att ta kontrollen över biverkningarna 10 OODin inställning till biverkningar 10 OOAtt ta reda på fakta om biverkningar 11 OOAtt prata om biverkningar 12 OODitt liv och biverkningar 13 OOAtt få andra erfarenheter av biverkningar 14

5 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar 15 OOAtt påbörja behandling för första gången? 15 OOAtt påbörja behandling med en proteashämmare 20 OOAndra alternativ om du påbörjar behandling för första gången 22 OOHivläkemedel som inte rekommenderas som förstahandsbehandling 23 OOAtt byta behandling på grund av biverkningar 24 OOBehandling för personer som tidigare stått på många olika hivläkemedelsbehandlingar 25 Vanliga biverkningar 28 OODiarré 28 OOIllamående eller kräkningar 29 OOHuvudvärk 31 OOHumör- och sömnproblem 31 OOHudutslag 32 OOSexuella problem 32 OOTrötthet 34

6 Långsiktiga biverkningar 35 OONjurproblem 35 OOLipodystrofi 35 OOMetaboliska förändringar 37 OOLeverproblem 41 OOPerifer neuropati 42 Ovanliga biverkningar 44 OOBenproblem 44 OOLaktacidos 44 OOPankreatit 45 Sammanfattning 46 Ordlista 48

7 Hivbehandling ett längre och friskare liv Det finns i dagsläget inget botemedel mot hiv, men behandling med bromsmediciner kan ge ett mycket längre och friskare liv. Antalet sjukdoms- och dödsfall hos personer med hiv sjönk dramatiskt efter att kombinationsbehandling med tre olika hivläkemedel började användas i mitten av 1990-talet. Ytterligare förbättringar i hivbehandlingen och vården har gjorts sedan dess. Den senaste forskningen visar att en person med hiv som står på behandling kan förväntas ha en mer eller mindre genomsnittlig livslängd. Med andra ord hivbehandling fungerar! Hivbehandling ett längre och friskare liv 1 För att få maximal effekt av hivbehandlingen är det viktigt att den påbörjas vid rätt tillfälle och att du tar alla (eller nästan alla) doser vid rätt tid och på rätt sätt. Det troligaste är att du får störst effekt av din hivbehandling om den påbörjas innan hiv har orsakat alltför stor skada på ditt immunförsvar. I dagsläget är rekommendationen att du påbörjar behandlingen när antalet CD4-celler ligger kring 350. Att påbörja behandlingen vid denna tidpunkt har visat sig kunna minska risken för hivrelaterade sjukdomar liksom för en del andra allvarliga tillstånd, såsom hjärt-, njur- och leversjukdomar. När du en gång har påbörjat behandlingen, är det viktigt att du tar alla doser av dina mediciner på

8 Hivbehandling ett längre och friskare liv ett korrekt sätt. Det innebär att risken är väldigt liten att dina mediciner slutar fungera på grund av att hiv blivit resistent mot dem. Precis som andra mediciner kan hivläkemedel ge upphov till oönskade biverkningar som i vissa fall kan vara obehagliga och som i värsta fall kan göra dig sjuk. Du har antagligen hört talas om en del av de biverkningar som bromsmedicinerna kan ge och du kanske också känner en viss rädsla eller oro inför dem. Även om det är viktigt att tala om att hivbehandlingen kan ge biverkningar, är det samtidigt lika viktigt att understryka att fördelarna med hivbehandlingen kraftigt uppväger riskerna med biverkningar. Det är också viktigt att känna till att de hivläkemedel som används idag orsakar mycket färre biverkningar än de läkemedel som mest användes för tio eller till och med fem år sedan. Lika viktigt är det att känna till att urvalet av läkemedel är mycket större nu och i regel kan man vidta åtgärder om din behandling ger dig biverkningar. Med andra ord, du ska inte behöva bita ihop och stå ut med dem. Den här broschyren ger dig information om biverkningar och hur du kan minska risken att de utvecklas, hur du kan hantera dem om de trots allt uppstår och vad du kan göra om du får en mera allvarlig biverkning. 2

9 Skydd mot biverkningar För att förhindra att hiv förökar sig är det nödvändigt att ta en kombination av hivläkemedel där varje läkemedel angriper viruset på olika sätt. Dessa läkemedel är väldigt effektiva mot hiv men de kan också ge oönskade biverkningar. Det är inte bara hivläkemedel som kan ge biverkningar alla mediciner (inklusive kompletterande och alternativa mediciner, där även så kallade natur- och örtmediciner ingår) kan också ge oönskade biverkningar. Skydd mot biverkningar ingick kliniska försök på hundratals, ibland tusentals hivpositiva personer. Dessa försök görs för att säkerställa att läkemedlen är effektiva mot hiv och att de är ofarliga att använda. För att ett läkemedel ska bli godkänt för användning måste man kunna visa att fördelarna med att använda läkemedlet uppväger nackdelarna med de eventuella biverkningar som det kan ge. De flesta biverkningar som upptäcks vid kliniska försök brukar vara relativt lindriga t.ex. diarré, illamående eller huvudvärk och de är oftast övergående. Men eftersom även lindriga biverkningar kan påverka din livskvalitet, är det viktigt att känna till riskerna med dem. Varje enskilt hivläkemedel som används idag har genomgått år av forskning. I denna forskning Ibland upptäcks allvarligare biverkningar i kliniska försök och forskning och en speciellt 3

10 allvarlig och till och med livsfarlig biverkning kan vara en allergisk reaktion mot läkemedlet. Sådana biverkningar är dock ovanliga. Allergiska reaktioner 4 Allergiska reaktioner De tre hivläkemedel som det finns störst risk att få en allergisk reaktion av är abakavir (Ziagen, men också i kombinationsläkemedlen Kivexa och Trizivir), nevirapin (Viramune) och etravirin (Intelence). Överkänslighet mot abakavir Man bedömer att cirka åtta procent av de personer som påbörjar en behandling med abakavir kommer att få en allergisk reaktion av läkemedlet (detta kallas ofta för en överkänslighetsreaktion mot abakavir). Det finns en koppling mellan denna överkänslighet och en gen som kallas HLA-B*5701. Därför bör du, innan du påbörjar behandling med abakavir, ta ett blodprov som kan visa om du är bärare av denna gen.

11 Allergiska reaktioner Om testet är positivt, dvs. visar att du har den genen, bör du inte använda abakavir eller någon av de kombinationsläkemedel som innehåller abakavir. Om testresultatet är negativt kan du påbörja en behandling med abakavir, men du bör omedelbart meddela din läkare om du får symtom i form av feber, utslag, illamående, kräkningar eller magsmärtor. Du kan fortfarande få en allergisk reaktion, även om risken är liten. Om du avbryter en behandling med abakavir på grund av en allergisk reaktion, får du aldrig börja med abakavir igen, eftersom detta kan vara mycket farligt och till och med livshotande. Leverskador av nevirapin Ett fåtal personer som påbörjar behandling med nevirapin får allvarliga leverproblem. Denna reaktion verkar också vara kopplad till en viss gen. För att minska risken för allergiska reaktioner av nevirapin, bör män med ett CD4- cellstal över 400 inte påbörja behandling med nevirapin, liksom kvinnor med ett CD4-cellstal över 250. Det är möjligt att även andra läkemedel, inklusive andra hivläkemedel, i sällsynta fall kan orsaka allergiska reaktioner. Det är därför viktigt att du informerar din läkare så fort som möjligt om du får utslag eller feber eller om du känner dig allmänt dålig strax efter att du börjat ta ett nytt läkemedel. Överkänslighet mot etravirin Ett litet antal personer som tar NNRTIpreparatet etravirin (Intelence) får svåra utslag mellan tre och sex veckor efter att de 5

12 Allergiska reaktioner påbörjat behandlingen. I de svåraste fallen har patienterna fått allvarliga hudreaktioner i form av blåsbildning och att huden lossnar i stora flagor. Det är en sällsynt men mycket allvarlig allergisk reaktion, som kan vara livshotande. När det rör sig om en sådan överkänslighet, brukar de svåra utslagen åtföljas av andra symtom, som feber, avsevärd trötthet, bindhinneinflammation, ansiktssvullnad, muskel- eller ledvärk eller symtom på leverproblem såsom gula ögonvitor, mörkfärgad urin, illamående, kräkningar eller ömhetskänsla under revbenen. Du bör omedelbart ta kontakt med sjukvården om du utvecklar dessa symtom. du kontaktar din mottagning om du får något slags utslag så att de kan ha dig under uppsikt. Om en överkänslighetsreaktion konstateras bör behandling med etravirin omedelbart avbrytas och du bör inte sättas in på det igen vid ett senare tillfälle. Etravirin kan också orsaka lindriga utslag under behandlingens första veckor det är lämpligt att 6

13 När kan biverkningar uppstå? En del biverkningar uppstår kort tid efter att behandlingen med läkemedlet har påbörjats och beror på att kroppen håller på att vänja sig vid den nya medicinen. Det vanligaste är att sådana biverkningar minskar, blir hanterbara eller försvinner helt efter några dagar, veckor eller månader. De kallas ofta för kortsiktiga biverkningar. Andra biverkningar kanske dyker upp först efter flera månaders eller års behandling med läkemedlet och kallas för långsiktiga biverkningar. När kan biverkningar uppstå? Ibland ger läkemedel biverkningar som inte upptäcktes under forskningen som gjordes när man tog fram medicinen, utan de uppträder först när många människor har tagit läkemedlet under en lång tid. Det är lämpligt att du upplyser din läkare om alla ovanliga symtom du eventuellt upplever så att orsaken till dessa kan undersökas och lämpliga åtgärder kan sättas in. 7

14 Vem får biverkningar? Alla kan få biverkningar av hivläkemedel. Biverkningarnas art och svårighet kan också variera mellan människor. Vem får biverkningar? Ett mindre antal människor upplever dock att vissa hivläkemedel har biverkningar som ett permanent inslag och att de påverkar livskvaliteten, ibland så mycket att det orsakar fysisk eller psykisk ohälsa. Men det betyder inte att du oundvikligen kommer att få biverkningar faktum är att många som får hivbehandling inte får några biverkningar alls. Andra upplever att trots att de får biverkningar, så är de lindriga och går att leva med utan att de orsakar obehag eller besvär. En del upplever biverkningar i början av behandlingen men att de så småningom blir lindrigare eller försvinner helt och hållet. Risken att du ska utveckla biverkningar kan bero på ett antal faktorer som har att göra med vem just du är. En sådan faktor är etnicitet. Exempelvis är det känt att människor från norra Europa i högre grad än andra bär på den gen som orsakar överkänslighet mot abakavir. Om du är man eller kvinna kan också påverka risken för biverkningar. Som nämnts tidigare bör kvinnor inte påbörja behandling med nevirapin 8

15 Vem får biverkningar? om deras CD4-cellsantal är högre än 250 och män bör inte påbörja behandling med nevirapin om deras CD4-cellsantal ligger över 400. Det är också möjligt att omfördelningen av kroppsfett (lipodystrofi), som vissa personer som tog äldre hivläkemedel utvecklade, blir svårare hos kvinnor än hos män. Livsstil och livssituation kan också påverka risken för vissa biverkningar. Till exempel kan vissa hivläkemedel ge ökade blodfetter, vilket ytterligare kan förvärras om du ofta äter fet mat. Det finns viss oro för att behandling med vissa hivläkemedel ger en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar. Detta kan vara ett allvarligt problem för personer som redan har en ökad risk för hjärtproblem, t.ex. rökare. Andra hivläkemedel har kopplats ihop med leverproblem och sådana kan också orsakas av hög konsumtion av alkohol eller bruk av partydroger. Om du är dubbelinfekterad med hepatit B eller C kan användning av vissa hivläkemedel betyda att du löper en större risk att utveckla leversjukdomar. Det finns åtgärder du kan vidta för att minska risken för vissa biverkningar. Många av dessa åtgärder har dessutom hälsogynnande effekter. Som till exempel att äta en balanserad kost med mycket färsk frukt och grönsaker och inte så mycket fett, att motionera, att sluta röka och att inte dricka för mycket alkohol. Prata med din läkare eller någon annan i ditt vårdteam om du vill få råd om hur du kan 9

16 förändra dina matvanor, hur du kan sluta röka eller om du vill prata med någon om dina alkoholoch drogvanor. Om du har andra riskfaktorer för biverkningar, som t.ex. hjärtsjukdom i släkten eller en dubbelinfektion med hepatit B eller C, är det viktigt att din läkare känner till dem. Det innebär då att du och din läkare tillsammans kan hitta den mest lämpliga hivbehandlingen för dig. Att ta kontrollen över biverkningarna Att ta kontrollen över biverkningarna Biverkningar kan vara irriterande, olägliga, oroande och ibland till och med skrämmande. Men det kan hjälpa att veta att du inte nödvändigtvis måste få några. Det kan också vara bra att veta att du kan vidta åtgärder för att minska risken att du får biverkningar överhuvudtaget. Och om du skulle få några, finns det nästan alltid något du kan göra åt dem. Din inställning till biverkningar Att ha en realistisk inställning till biverkningar är ett bra utgångsläge. Samtidigt som det är viktigt att tillstå att hivbehandlingen kan ge biverkningar, är det lika viktigt att slå fast att: 10

17 Att ta kontrollen över biverkningarna OOHivbehandlingen går ut på att få dig att må bättre. Du ska inte behöva stå ut med biverkningar. Om du inte orkar med en viss biverkning finns möjligheten att något kan göras åt den. OOHivbehandlingen kan ge dig möjlighet till en så gott som normal livslängd. Att skjuta upp behandlingen av rädsla för biverkningar kan öka risken att du blir sjuk. Att påbörja behandlingen när du redan har ett dåligt immunförsvar kan till och med öka risken för biverkningar. OODe flesta biverkningar är lindriga och oftast kan de mildras, försvinna helt och hållet eller hållas i schack med andra mediciner. OODe hivläkemedel som vanligtvis används idag orsakar inte de allvarliga biverkningar som de tidigare läkemedlen gjorde. OODet finns numera ett stort antal hivläkemedelskombinationer tillgängliga. Därför är chansen stor att du kan byta till en annan kombination som inte ger dig de biverkningar du upplever. Att ta reda på fakta om biverkningar Om du står inför att påbörja eller byta hivbehandling är det lämpligt att du lär dig om de biverkningar behandlingen kan ge. Det underlättar för dig att välja lämplig behandling. Längre fram i denna broschyr hittar du detaljer om några av de vanligaste 11

18 Att ta kontrollen över biverkningarna kombinationsbehandlingarna och detaljer om vilka biverkningar dessa mediciner kan ge. Du kommer också att i detalj få läsa om vad du kan göra åt dessa biverkningar. Att prata om biverkningar Det är viktigt att du pratar med din läkare eller någon annan i ditt vårdteam om risken med biverkningar och om hur de kan påverka dig. Vid ett sådant samtal är det lämpligt att du tar upp din och din släkts sjukdomshistoria liksom eventuella livsstilsfaktorer som skulle kunna påverka din risk att få biverkningar. Det är också bra om du berättar för din husläkare om de hivmediciner du äter, så att den läkaren inte skriver ut mediciner till dig som på ett skadligt sätt skulle kunna interagera med hivläkemedlen. Saker som du behöver ta upp med din läkare är: OOKända allergier mot andra mediciner. OOAndra viktiga sjukdomstillstånd t.ex. hjärt-, lever- eller njursjukdom eller psykisk ohälsa såsom depression. OOAnnan läkemedelsbehandling receptbelagda eller receptfria läkemedel, alternativa mediciner eller partydroger. Om du oroar dig för en specifik biverkning, ta upp det med någon i ditt vårdteam. De kan ge dig mer information om biverkningen och hjälpa dig att prata igenom din oro. Kanske kan de rekommendera en annan behandling eller föreslå åtgärder som kan minska biverkningens effekter. 12

19 Att ta kontrollen över biverkningarna Din läkare eller apotekspersonal ska berätta för dig om de läkemedel du fått utskrivna kan ge några tänkbara farliga biverkningar och hur symtomen på dessa i så fall kan se ut. Om det är någonting du inte förstår är det lämpligt att du ber om mer information. Du bör få kontaktuppgifter till den eller de du kan kontakta om du tror att du råkat ut för tänkbara farliga biverkningar. Att påbörja eller byta en hivbehandling görs sällan som en akutåtgärd och det är högst osannolikt att du måste ta några snabba beslut om din hivbehandling. Att påbörja behandlingen när du har få andra stressfaktorer i ditt liv och tid att handskas med eventuella biverkningar kan vara en god idé. Ditt liv och biverkningar Genom din livsstil kan du minska risken för en del biverkningar eller göra biverkningarna mindre allvarliga om de dyker upp. Att påbörja eller byta hivbehandling är med största sannolikhet en stor händelse i ditt liv, så tänk realistiskt kring dina möjligheter att hantera tänkbara biverkningar. Det är lämpligt att du inte planerar för andra stora livsförändringar som sammanfaller med att du påbörjar eller byter behandling. Det är också bra att ha några allmänna hälsoråd i minnet. OOTänk på att äta! Och tänk på vad du äter. En god balanserad kost är nödvändig för 13

20 Att ta kontrollen över biverkningarna ett allmänt välbefinnande. Din läkare kan remittera dig till en dietist som kan ge dig råd och information om din kosthållning. OOSömn är nödvändig för en god fysisk och psykisk hälsa. Om du har problem med din sömn är det bra att veta att det går att få hjälp. Din behandlande hivläkare eller din husläkare kan kanske hjälpa dig. OOAtt känna att du kan hantera livets upp- och nedgångar är lika viktigt som att vara vid god fysisk hälsa. OORegelbunden motion är viktig. Den får dig att må bättre och kan också minska risken för en del allvarliga sjukdomar. OORökning orsakar många hälsoproblem, bland annat lungcancer, hjärtsjukdomar och stroke. Börja inte röka och försök att sluta om du redan röker. OOHåll koll på hur mycket alkohol du dricker. Att regelbundet dricka mycket alkohol kan orsaka hälsoproblem såsom leversjukdom, hjärtsjukdom och stroke. OOAnvänd partydroger med försiktighet. Om du oroar dig för ditt alkohol- eller drogbruk, försök att ta upp det med någon i ditt vårdteam. Hjälp finns att få. Att få andra erfarenheter av biverkningar Många som står på hivbehandling kommer att vid något tillfälle uppleva någon form av 14

21 biverkning. De flesta av dessa biverkningar kommer dock att vara lindriga, tillfälliga eller behandlingsbara. Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Det är därför bra att komma ihåg att även om du upplever dina biverkningar som svårhanterliga, eller att du känner dig nere på grund av dem, är det inte troligt att du alltid kommer att känna på det viset. Men det är lika viktigt att komma ihåg att du inte ska behöva stå ut med biverkningar, eller hantera dem på egen hand. Det är meningen att hivbehandlingen ska få dig att må bättre. Om du inte står ut med en biverkning är det lämpligt att du berättar det för din läkare, sjuksköterska eller farmaceut hjälp finns att få. 15 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Att påbörja behandling för första gången? Hivläkare har riktlinjer för hur hivläkemedel ska användas. De läkemedel som rekommenderas är de effektivaste och säkraste läkemedlen som finns tillgängliga. De läkemedel som rekommenderas till personer som ska påbörja hivbehandling för första gången har i regel få biverkningar. Framför allt är det bra att veta att de inte orsakar de svåra biverkningar som en del av de äldre läkemedlen gjorde. De läkemedlen används numera bara i undantagsfall eftersom

22 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar det finns alternativ som är säkrare och som oftast är lättare att ta. Eftersom så få personer numera behöver avbryta eller byta behandling på grund av biverkningar, bedömer läkare att de förmodligen kommer att kunna stå på samma förstahandsval av hivläkemedel under årtionden. De europeiska riktlinjerna för hivbehandling rekommenderar att behandling ska påbörjas när personens CD4-cellstal ligger kring 350 (tidigare riktlinjer rekommenderade att behandlingen skulle sättas in när CD4-cellstalet låg kring 200). En av de största anledningarna till att läkarna började rekommendera behandlingsstart tidigare, var att det numera finns hivläkemedel tillgängliga med lindrigare biverkningar. Kom ihåg, berätta alltid för din läkare om du upplever någon form av biverkning. Om en biverkning kvarstår, behöver du inte lida i tysthet och det är nästan alltid möjligt att åtgärda dem. Rekommenderad förstahandsbehandling Om du påbörjar hivbehandling för första gången är den rekommenderade behandlingen en läkemedelskombination som inkluderar: OOEfavirenz ( Sustiva eller Stocrin). Detta är en icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI). med antingen O OTruvada. Detta är ett kombinationsläkemedel 16

23 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar som innehåller nukleosid- och nukleotidanalogerna (NRTI) emtricitabin och tenofovir eller O OKivexa. Detta är ett kombinationsläkemedel som innehåller nukleosidanalogerna lamivudin och abakavir. Du kan läsa mer om dessa läkemedel i NAMs broschyr, Anti-HIV drugs. Trots att dessa läkemedel är effektiva och överlag säkra, kan de ändå orsaka biverkningar. Information om några av de vanligaste hittar du här nedan. Biverkningar av efavirenz Efavirenz är generellt sätt ett väldigt säkert läkemedel och få behöver sluta med den på grund av biverkningar. Den kan dock orsaka biverkningar, bland annat i form av koncentrationssvårigheter, yrsel, sömnstörningar såsom sömnlöshet, intensiva drömmar och mardrömmar. Psykiska störningar i form av depression, ångest och humörsvängningar har också rapporterats som biverkningar av efavirenz. Dessa biverkningar är oftast som mest påtagliga under behandlingens första veckor och brukar sedan lindras eller försvinna helt och hållet. Ett mindre antal personer får dock långvariga eller mer betydande sömn- och humörproblem av efavirenzbehandlingen och några måste på grund av dessa helt sluta med läkemedlet. 17

24 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Var noga med att berätta för din läkare om du får några av dess biverkningar. Om du får biverkningar av efavirenz ska du diskutera dessa med din läkare. Det finns flera åtgärder att ta till för att minska dina besvär av biverkningarna. En enkel åtgärd som du kan vidta är att undvika att ta efavirenz tillsammans med fet mat. Sådan mat ökar koncentrationen av läkemedlet i din kropp och därigenom kan också graden av biverkningar öka. Du kan också ta upp med din läkare vid vilken tid på dygnet du ska ta medicinen. Om du t.ex. tar din dos en timme innan du går och lägger dig, innebär det att läkemedelskoncentrationen kommer att vara som högst när du sover. Om du har en psykisk sjukdomshistoria är efavirenz förmodlingen inget bra alternativ och du bör tala med din läkare om andra behandlingsmöjligheter. Du bör inte ta efavirenz om du planerar att bli gravid eftersom det finns en teoretisk risk för fosterskador. Om du blir gravid under pågående efavirenzbehandling bör du rådfråga din läkare. Biverkningar av Truvada De aktiva substanserna i Truvada (emtricitabin och tenofovir) är generellt sätt mycket säkra och få behöver avbryta sin behandling med Truvada på grund av biverkningar. Både emtricitabin och tenofovir kan dock ge diarré och illamående. Ett mindre antal personer 18

25 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar har rapporterat yrsel som en biverkning av tenofovir och huvudvärk och sömnlöshet har rapporterats som biverkningar av emtricitabin. Om du får sådana biverkningar kan du, för att lindra eller avhjälpa dem, ta andra mediciner, såsom tabletter mot diarré, mot illamående (åksjuketabletter) eller värktabletter. I sällsynta fall kan benskörhet ses som en långsiktig biverkning av tenofovir. För att säkerställa att du inte ligger i riskzonen för denna biverkning, bör din läkare genom blodprover regelbundet kontrollera dina mineralnivåer. Njurproblem kan också uppstå som en biverkning av tenofovir. Detta gäller framförallt för personer som tar andra mediciner som påverkar njurarna eller personer med andra riskfaktorer för njursjukdom, såsom högt blodtryck eller diabetes. Din läkare bör regelbundet ta blodprover för att kontrollera dina njurar. I sällsynta fall kan emtricitabin ge gul hy eller gula ögon, framförallt hos färgade personer. Om det händer dig bör du prata med din läkare för att diskutera behandlingsalternativ. Biverkningar av Kivexa De aktiva substanserna i Kivexa (lamivudin och abakavir) är överlag säkra. Abakavir kan dock orsaka en i värsta fall farlig allergisk reaktion. Om du funderar på en behandling med abakavir, är det oerhört viktigt att du först tar ett blodprov som kan visa om du är bärare av en viss gen, HLA-B*5701. Man har sett att denna gen kan 19

26 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar bidra till den här allvarliga allergiska reaktionen. Om det visar sig att du är bärare av genen, bör du inte behandlas med abakavir. Om testresultatet är negativt, är det högst osannolikt att du kommer att få en allergisk reaktion men du bör ändå omedelbart underrätta din läkare om du får feber, utslag eller huvudvärk. Om du slutar att ta abakavir på grund av en allergisk reaktion, får du aldrig börja med abakavir igen, eftersom detta kan vara mycket farligt, till och med livshotande. Viss (men inte all) forskning har visat på ett samband mellan abakavir och en ökad risk för hjärtinfarkt, särskilt hos personer med andra riskfaktorer för hjärtsjukdom. Abakavir rekommenderas därför inte till personer med sådana riskfaktorer. Både abakavir och lamivudin kan ge huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré. Dessa biverkningar är i regel lindriga och minskar eller försvinner helt efter ett par veckors behandling. Om du behöver, kan du få andra mediciner av din läkare för att hålla biverkningarna i schack. En mer sällsynt biverkning av lamivudin är håravfall och om du får det bör du tala med din läkare om vilka behandlingsalternativ som finns. Att påbörja behandling med en proteashämmare I stället för att ta efavirenz, kan ett alternativ vara att basera behandlingen på en typ av hivläkemedel som man benämner förstärkta proteashämmare. Dessa proteashämmares hivhämmande effekt förstärks genom att man 20

27 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar tar dem tillsammans med en låg dos av en annan proteashämmare som heter ritonavir. De förstärkta proteashämmare som rekommenderas till personer som påbörjar behandling för första gången är: OOlopinavir/ritonavir ( Kaletra) OOatazanavir ( Reyataz) plus ritonavir OOdarunavir ( Prezista) plus ritonavir OOfosamprenavir ( Telzir) plus ritonavir OOsakvinavir ( Invirase) plus ritonavir. Biverkningar av förstärkta proteashämmare Det verkar som om proteashämmare orsakar biverkningar i högre grad än efavirenz. Den viktigaste biverkningen av proteashämmare (med undantag av atazanavir) är magproblem såsom diarré, illamående och kräkningar. Som med många andra biverkningar är de oftast besvärligast under behandlingens första veckor men brukar med tiden minska eller försvinna helt och hållet. Det finns mediciner du kan ta för att motverka diarré och illamående. Kaletra, fosamprenavir och sakvinavir, kan orsaka förhöjda blodfetter och din läkare kommer att regelbundet kontrollera dina kolesteroloch blodsockernivåer. Att ändra din kost, att motionera och, om det behövs, behandla med 21

28 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar statiner (blodfettssänkande läkemedel) är alla olika sätt att sänka kolesterolvärdet. Atazanavir kan orsaka en ofarlig gulfärgning av hud och ögon som försvinner om behandlingen med läkemedlet avbryts. Andra alternativ om du påbörjar behandling för första gången NNRTI-preparatet nevirapin (Viramune) är en alternativ behandling för personer som börjar med behandling för första gången Det rekommenderas bara för vissa grupper av patienter, speciellt kvinnor som är eller funderar på att bli gravida eller personer som på grund av rädsla för biverkningar vill undvika efavirenz. För kvinnor som är eller funderar på att bli gravida är kombinationsläkemedlet Combivir (zidovudin och lamivudin) ur NRTI-gruppen tillsammans med nevirapin ett alternativ. Detta tack vare att det finns goda bevis för att zidovudin effektivt förebygger mor till barnsmitta. Biverkningar av nevirapin Den viktigaste biverkningen av nevirapin är hudutslag. För att minska risken för utslag är doseringen 20 ml (200 mg) en gång per dag under de första två veckorna av behandlingen. Efter 14 dagar höjs doseringen till 20 ml (200 mg) två gånger per dag. Ett mindre antal personer behöver dock byta behandling på grund av de utslag nevirapin kan orsaka och ett mycket litet antal personer behöver vårdas på sjukhus för utslagen. I sällsynta fall har Stevens- 22

29 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Johnsons syndrom rapporterats, vilket är en mycket allvarlig hudåkomma. Nevirapin kan orsaka leverproblem. På grund av detta bör kvinnor inte påbörja behandling med nevirapin om deras CD4-cellstal är över 250 och män bör inte börja med nevirapin om deras CD4- cellstal är över 400. Biverkningar av Combivir Combivir (zidovudin och lamivudin) rekommenderas vanligen inte till personer som ska påbörja behandling för första gången. Detta på grund av att zidovudin kan orsaka förlust av fett från ansikte, extremiteter och skinkor. Genom att byta behandling från zidovudin till tenofovir kan man få en långsam återbildning av fett i armar och ben. Hivläkemedel som inte rekommenderas som förstahandsbehandling En del läkemedel rekommenderas inte längre och används bara under särskilda omständigheter. Nukleosidanalogen stavudin (Zerit) rekommenderas inte till personer som har andra behandlingsalternativ. Detta på grund av att stavudin orsakar förlust av fett från ansikte, extremiteter och skinkor. Läkemedlet kan också orsaka smärtsamma skador på nerverna i de nedre extremiteterna, så kallad perifer neuropati. En av orsakerna till varför NRTI-preparatet didanosin (Videx) inte rekommenderas som förstahandsbehandling av hiv är biverkningarna det kan ge. Bland dessa finns perifer neuropati, pankreatit (bukspottkörtelinflammation) och 23

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV.

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. Den här broschyren är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren.

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Namn på medicinen Morgon Kväll Övrigt (utseende, med/utan mat etc) Egna anteckningar: Mina kontakter på sjukhuset:

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion)

Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion) Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion) Information till personer som ordinerats kombinationen av

Läs mer

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan)

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan) Jinarc (tolvaptan) Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Bipacksedeln: Information till användaren Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter. 16 juni 2005 Viagra Pfizer Tablett 50 mg blå rundade rombiska, märkta Pfizer och VGR 50 Medel vid erektil dysfunktion Aktiv substans Välj förpackning och språk för Viagra: VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

Läs mer

Dutrebis (lamivudin/raltegravir) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Dutrebis (lamivudin/raltegravir) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/198479/2015 Dutrebis (lamivudin/raltegravir) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Dutrebis, som specificerar de åtgärder som ska vidtas

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) EMA/608280/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Rezolsta som beskriver de åtgärder som

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Ezetimib Stada 10 mg tablett 13.7.2016, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Ezetimib Stada 10 mg tablett VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Sammanfattning Förhöjda blodfetter (hyperlipidemi) ökar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Riskökningen är tydligast

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Patientinformation Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bendamustine medac 25 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska,

Läs mer

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR Datum: 16.3.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) WWW.BMS.SE REGIMEN Inledning Före behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY TM Det här är

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet brukar kvarstå cirka en vecka för att sedan avta. Värk från axlar kan sitta

Läs mer

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall 1 Läkemedel Några tankar om läkemedel, om den specifika och den ospecifika effekten, om att pröva ett läkemedel, om biverkningar och om utprovningen av rätt dos. Matts Engvall Specialist i allmänmedicin

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid)

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Actraphane 30 injektionsflaska 100 IE/ml injektionsvätska, suspension, i injektionsflaska Humant insulin (rdna) Läs noga igenom hela denna bipacksedel innan du

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Evotaz (atazanavir/kobicistat) 5. januari 2016, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Evotaz (atazanavir/kobicistat) 5. januari 2016, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Evotaz (atazanavir/kobicistat) 5. januari 2016, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är sammanfattning av riskhanteringsplanen

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen Levofloxacin Orion 500 mg filmdragerade tabletter 25.3.2015, Version 1.0 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen VI.2 VI.2.1 Komponenter till en offentlig sammanfattning Översikt över sjukdomsepidemiologi

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) EMA/217413/2015 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy som beskriver åtgärder som ska vidtas för att

Läs mer

Novartis Finland Oy. Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos

Novartis Finland Oy. Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Novartis Finland Oy Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Denna broschyr vänder sig till dig som behandlas med Aclasta för osteoporos med ökad risk för frakturer. Läs texten noggrant

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE MAVENCLAD PATIENTGUIDE RISKHANTERINGS SKOLNINGSMATERIAL - FI/CLA/1117/0052 Viktig information för patienter som påbörjar behandling med MAVENCLAD Innehåll Introduktion till MAVENCLAD Hur ges behandling

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala Uppdatering HIV-behandling - Med lite regulatoriskt perspektiv Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala HIV-behandling effekt inte något större bekymmer Resistens per startår

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

Xeplion (paliperidonpalmitat) din hjälp för en positiv vardag. Patientinformation om behandling med Xeplion

Xeplion (paliperidonpalmitat) din hjälp för en positiv vardag. Patientinformation om behandling med Xeplion Xeplion (paliperidonpalmitat) din hjälp för en positiv vardag Patientinformation om behandling med Xeplion Under perioderna mellan dina behandlingar kan du använda din frihet att fokusera på det goda i

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Atorvastatin Orion 10 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin Orion 20 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin Orion 40 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin

Läs mer

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet HUR HAR HIVMEDICINERNA FÖRÄNDRAT VÅRA ATTITYDER TILL SÄKRARE SEX? När det ständigt kommer nya hoppfulla

Läs mer

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel Janssen-Cilag AB Viktig information om ditt nya läkemedel Viktig behandlingsinformation PRILIGY används för behandling av för tidig utlösning eller prematur ejakulation (PE) hos män som är mellan 18 och

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

TILL DIG SOM. (dolutegravir/abakavir/lamivudin) Läkare och sköterskor kan efterfråga fler broschyrer från GSK/ViiV Healthcare. PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM. (dolutegravir/abakavir/lamivudin) Läkare och sköterskor kan efterfråga fler broschyrer från GSK/ViiV Healthcare. PATIENTINFORMATION Cutterguide: No Printing Process: Offset, GD: RV32305 Size: 195 X 125 mm Pages: 16 Colors: C M Y K (4 Colors), Native File: Indesign CC Windows Generated in: Acrobat Distiller XI Läkare och sköterskor

Läs mer

Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin)

Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin) Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1

Läs mer