Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010"

Transkript

1 Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010

2 Tack till Michael Carter, författare Översatt från den första engelska utgåvan 2009 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Noak s Ark för översättning av denna resurs (www.noaksark.org). Innehållet och utformningen har bekostats av det brittiska NHS Pan-London HIV Prevention-programmet och det brittiska hälsovårdsdepartementet. Översättningen har bekostats av Merck, Sharp & Dohme Limited. En storstilsversion av denna broschyr i PDFformat finns på vår hemsida Informationen i denna broschyr avspeglar rekommenderad praxis för hivbehandling och vård i Europa.

3 Biverkningar Denna broschyr ger information om de biverkningar som eventuellt kan uppstå vid hivbehandling. Alla läkemedel, inklusive de som används för att behandla hiv, kan ge oavsiktliga/oönskade biverkningar. Kanske läser du det här för att du oroar dig för sådana biverkningar eller för att du har upplevt dem. Här får du information som kan hjälpa dig att förstå, undvika och hantera dem. Biverkningar förekommer inte alltid och bara för att en biverkning tas upp i den här broschyren, betyder det inte att du nödvändigtvis kommer att få den. Även om en biverkning uppstår, är den vanligtvis lindrig, övergående eller behandlingsbar. När du har läst denna broschyr kanske du känner att du vill diskutera biverkningar med din behandlande läkare eller annan personal i ditt vårdteam.

4 Innehåll Hivbehandling ett längre och friskare liv 1 Skydd mot biverkningar 3 Allergiska reaktioner 4 När kan biverkningar uppstå? 7 Vem får biverkningar? 8 Att ta kontrollen över biverkningarna 10 OODin inställning till biverkningar 10 OOAtt ta reda på fakta om biverkningar 11 OOAtt prata om biverkningar 12 OODitt liv och biverkningar 13 OOAtt få andra erfarenheter av biverkningar 14

5 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar 15 OOAtt påbörja behandling för första gången? 15 OOAtt påbörja behandling med en proteashämmare 20 OOAndra alternativ om du påbörjar behandling för första gången 22 OOHivläkemedel som inte rekommenderas som förstahandsbehandling 23 OOAtt byta behandling på grund av biverkningar 24 OOBehandling för personer som tidigare stått på många olika hivläkemedelsbehandlingar 25 Vanliga biverkningar 28 OODiarré 28 OOIllamående eller kräkningar 29 OOHuvudvärk 31 OOHumör- och sömnproblem 31 OOHudutslag 32 OOSexuella problem 32 OOTrötthet 34

6 Långsiktiga biverkningar 35 OONjurproblem 35 OOLipodystrofi 35 OOMetaboliska förändringar 37 OOLeverproblem 41 OOPerifer neuropati 42 Ovanliga biverkningar 44 OOBenproblem 44 OOLaktacidos 44 OOPankreatit 45 Sammanfattning 46 Ordlista 48

7 Hivbehandling ett längre och friskare liv Det finns i dagsläget inget botemedel mot hiv, men behandling med bromsmediciner kan ge ett mycket längre och friskare liv. Antalet sjukdoms- och dödsfall hos personer med hiv sjönk dramatiskt efter att kombinationsbehandling med tre olika hivläkemedel började användas i mitten av 1990-talet. Ytterligare förbättringar i hivbehandlingen och vården har gjorts sedan dess. Den senaste forskningen visar att en person med hiv som står på behandling kan förväntas ha en mer eller mindre genomsnittlig livslängd. Med andra ord hivbehandling fungerar! Hivbehandling ett längre och friskare liv 1 För att få maximal effekt av hivbehandlingen är det viktigt att den påbörjas vid rätt tillfälle och att du tar alla (eller nästan alla) doser vid rätt tid och på rätt sätt. Det troligaste är att du får störst effekt av din hivbehandling om den påbörjas innan hiv har orsakat alltför stor skada på ditt immunförsvar. I dagsläget är rekommendationen att du påbörjar behandlingen när antalet CD4-celler ligger kring 350. Att påbörja behandlingen vid denna tidpunkt har visat sig kunna minska risken för hivrelaterade sjukdomar liksom för en del andra allvarliga tillstånd, såsom hjärt-, njur- och leversjukdomar. När du en gång har påbörjat behandlingen, är det viktigt att du tar alla doser av dina mediciner på

8 Hivbehandling ett längre och friskare liv ett korrekt sätt. Det innebär att risken är väldigt liten att dina mediciner slutar fungera på grund av att hiv blivit resistent mot dem. Precis som andra mediciner kan hivläkemedel ge upphov till oönskade biverkningar som i vissa fall kan vara obehagliga och som i värsta fall kan göra dig sjuk. Du har antagligen hört talas om en del av de biverkningar som bromsmedicinerna kan ge och du kanske också känner en viss rädsla eller oro inför dem. Även om det är viktigt att tala om att hivbehandlingen kan ge biverkningar, är det samtidigt lika viktigt att understryka att fördelarna med hivbehandlingen kraftigt uppväger riskerna med biverkningar. Det är också viktigt att känna till att de hivläkemedel som används idag orsakar mycket färre biverkningar än de läkemedel som mest användes för tio eller till och med fem år sedan. Lika viktigt är det att känna till att urvalet av läkemedel är mycket större nu och i regel kan man vidta åtgärder om din behandling ger dig biverkningar. Med andra ord, du ska inte behöva bita ihop och stå ut med dem. Den här broschyren ger dig information om biverkningar och hur du kan minska risken att de utvecklas, hur du kan hantera dem om de trots allt uppstår och vad du kan göra om du får en mera allvarlig biverkning. 2

9 Skydd mot biverkningar För att förhindra att hiv förökar sig är det nödvändigt att ta en kombination av hivläkemedel där varje läkemedel angriper viruset på olika sätt. Dessa läkemedel är väldigt effektiva mot hiv men de kan också ge oönskade biverkningar. Det är inte bara hivläkemedel som kan ge biverkningar alla mediciner (inklusive kompletterande och alternativa mediciner, där även så kallade natur- och örtmediciner ingår) kan också ge oönskade biverkningar. Skydd mot biverkningar ingick kliniska försök på hundratals, ibland tusentals hivpositiva personer. Dessa försök görs för att säkerställa att läkemedlen är effektiva mot hiv och att de är ofarliga att använda. För att ett läkemedel ska bli godkänt för användning måste man kunna visa att fördelarna med att använda läkemedlet uppväger nackdelarna med de eventuella biverkningar som det kan ge. De flesta biverkningar som upptäcks vid kliniska försök brukar vara relativt lindriga t.ex. diarré, illamående eller huvudvärk och de är oftast övergående. Men eftersom även lindriga biverkningar kan påverka din livskvalitet, är det viktigt att känna till riskerna med dem. Varje enskilt hivläkemedel som används idag har genomgått år av forskning. I denna forskning Ibland upptäcks allvarligare biverkningar i kliniska försök och forskning och en speciellt 3

10 allvarlig och till och med livsfarlig biverkning kan vara en allergisk reaktion mot läkemedlet. Sådana biverkningar är dock ovanliga. Allergiska reaktioner 4 Allergiska reaktioner De tre hivläkemedel som det finns störst risk att få en allergisk reaktion av är abakavir (Ziagen, men också i kombinationsläkemedlen Kivexa och Trizivir), nevirapin (Viramune) och etravirin (Intelence). Överkänslighet mot abakavir Man bedömer att cirka åtta procent av de personer som påbörjar en behandling med abakavir kommer att få en allergisk reaktion av läkemedlet (detta kallas ofta för en överkänslighetsreaktion mot abakavir). Det finns en koppling mellan denna överkänslighet och en gen som kallas HLA-B*5701. Därför bör du, innan du påbörjar behandling med abakavir, ta ett blodprov som kan visa om du är bärare av denna gen.

11 Allergiska reaktioner Om testet är positivt, dvs. visar att du har den genen, bör du inte använda abakavir eller någon av de kombinationsläkemedel som innehåller abakavir. Om testresultatet är negativt kan du påbörja en behandling med abakavir, men du bör omedelbart meddela din läkare om du får symtom i form av feber, utslag, illamående, kräkningar eller magsmärtor. Du kan fortfarande få en allergisk reaktion, även om risken är liten. Om du avbryter en behandling med abakavir på grund av en allergisk reaktion, får du aldrig börja med abakavir igen, eftersom detta kan vara mycket farligt och till och med livshotande. Leverskador av nevirapin Ett fåtal personer som påbörjar behandling med nevirapin får allvarliga leverproblem. Denna reaktion verkar också vara kopplad till en viss gen. För att minska risken för allergiska reaktioner av nevirapin, bör män med ett CD4- cellstal över 400 inte påbörja behandling med nevirapin, liksom kvinnor med ett CD4-cellstal över 250. Det är möjligt att även andra läkemedel, inklusive andra hivläkemedel, i sällsynta fall kan orsaka allergiska reaktioner. Det är därför viktigt att du informerar din läkare så fort som möjligt om du får utslag eller feber eller om du känner dig allmänt dålig strax efter att du börjat ta ett nytt läkemedel. Överkänslighet mot etravirin Ett litet antal personer som tar NNRTIpreparatet etravirin (Intelence) får svåra utslag mellan tre och sex veckor efter att de 5

12 Allergiska reaktioner påbörjat behandlingen. I de svåraste fallen har patienterna fått allvarliga hudreaktioner i form av blåsbildning och att huden lossnar i stora flagor. Det är en sällsynt men mycket allvarlig allergisk reaktion, som kan vara livshotande. När det rör sig om en sådan överkänslighet, brukar de svåra utslagen åtföljas av andra symtom, som feber, avsevärd trötthet, bindhinneinflammation, ansiktssvullnad, muskel- eller ledvärk eller symtom på leverproblem såsom gula ögonvitor, mörkfärgad urin, illamående, kräkningar eller ömhetskänsla under revbenen. Du bör omedelbart ta kontakt med sjukvården om du utvecklar dessa symtom. du kontaktar din mottagning om du får något slags utslag så att de kan ha dig under uppsikt. Om en överkänslighetsreaktion konstateras bör behandling med etravirin omedelbart avbrytas och du bör inte sättas in på det igen vid ett senare tillfälle. Etravirin kan också orsaka lindriga utslag under behandlingens första veckor det är lämpligt att 6

13 När kan biverkningar uppstå? En del biverkningar uppstår kort tid efter att behandlingen med läkemedlet har påbörjats och beror på att kroppen håller på att vänja sig vid den nya medicinen. Det vanligaste är att sådana biverkningar minskar, blir hanterbara eller försvinner helt efter några dagar, veckor eller månader. De kallas ofta för kortsiktiga biverkningar. Andra biverkningar kanske dyker upp först efter flera månaders eller års behandling med läkemedlet och kallas för långsiktiga biverkningar. När kan biverkningar uppstå? Ibland ger läkemedel biverkningar som inte upptäcktes under forskningen som gjordes när man tog fram medicinen, utan de uppträder först när många människor har tagit läkemedlet under en lång tid. Det är lämpligt att du upplyser din läkare om alla ovanliga symtom du eventuellt upplever så att orsaken till dessa kan undersökas och lämpliga åtgärder kan sättas in. 7

14 Vem får biverkningar? Alla kan få biverkningar av hivläkemedel. Biverkningarnas art och svårighet kan också variera mellan människor. Vem får biverkningar? Ett mindre antal människor upplever dock att vissa hivläkemedel har biverkningar som ett permanent inslag och att de påverkar livskvaliteten, ibland så mycket att det orsakar fysisk eller psykisk ohälsa. Men det betyder inte att du oundvikligen kommer att få biverkningar faktum är att många som får hivbehandling inte får några biverkningar alls. Andra upplever att trots att de får biverkningar, så är de lindriga och går att leva med utan att de orsakar obehag eller besvär. En del upplever biverkningar i början av behandlingen men att de så småningom blir lindrigare eller försvinner helt och hållet. Risken att du ska utveckla biverkningar kan bero på ett antal faktorer som har att göra med vem just du är. En sådan faktor är etnicitet. Exempelvis är det känt att människor från norra Europa i högre grad än andra bär på den gen som orsakar överkänslighet mot abakavir. Om du är man eller kvinna kan också påverka risken för biverkningar. Som nämnts tidigare bör kvinnor inte påbörja behandling med nevirapin 8

15 Vem får biverkningar? om deras CD4-cellsantal är högre än 250 och män bör inte påbörja behandling med nevirapin om deras CD4-cellsantal ligger över 400. Det är också möjligt att omfördelningen av kroppsfett (lipodystrofi), som vissa personer som tog äldre hivläkemedel utvecklade, blir svårare hos kvinnor än hos män. Livsstil och livssituation kan också påverka risken för vissa biverkningar. Till exempel kan vissa hivläkemedel ge ökade blodfetter, vilket ytterligare kan förvärras om du ofta äter fet mat. Det finns viss oro för att behandling med vissa hivläkemedel ger en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar. Detta kan vara ett allvarligt problem för personer som redan har en ökad risk för hjärtproblem, t.ex. rökare. Andra hivläkemedel har kopplats ihop med leverproblem och sådana kan också orsakas av hög konsumtion av alkohol eller bruk av partydroger. Om du är dubbelinfekterad med hepatit B eller C kan användning av vissa hivläkemedel betyda att du löper en större risk att utveckla leversjukdomar. Det finns åtgärder du kan vidta för att minska risken för vissa biverkningar. Många av dessa åtgärder har dessutom hälsogynnande effekter. Som till exempel att äta en balanserad kost med mycket färsk frukt och grönsaker och inte så mycket fett, att motionera, att sluta röka och att inte dricka för mycket alkohol. Prata med din läkare eller någon annan i ditt vårdteam om du vill få råd om hur du kan 9

16 förändra dina matvanor, hur du kan sluta röka eller om du vill prata med någon om dina alkoholoch drogvanor. Om du har andra riskfaktorer för biverkningar, som t.ex. hjärtsjukdom i släkten eller en dubbelinfektion med hepatit B eller C, är det viktigt att din läkare känner till dem. Det innebär då att du och din läkare tillsammans kan hitta den mest lämpliga hivbehandlingen för dig. Att ta kontrollen över biverkningarna Att ta kontrollen över biverkningarna Biverkningar kan vara irriterande, olägliga, oroande och ibland till och med skrämmande. Men det kan hjälpa att veta att du inte nödvändigtvis måste få några. Det kan också vara bra att veta att du kan vidta åtgärder för att minska risken att du får biverkningar överhuvudtaget. Och om du skulle få några, finns det nästan alltid något du kan göra åt dem. Din inställning till biverkningar Att ha en realistisk inställning till biverkningar är ett bra utgångsläge. Samtidigt som det är viktigt att tillstå att hivbehandlingen kan ge biverkningar, är det lika viktigt att slå fast att: 10

17 Att ta kontrollen över biverkningarna OOHivbehandlingen går ut på att få dig att må bättre. Du ska inte behöva stå ut med biverkningar. Om du inte orkar med en viss biverkning finns möjligheten att något kan göras åt den. OOHivbehandlingen kan ge dig möjlighet till en så gott som normal livslängd. Att skjuta upp behandlingen av rädsla för biverkningar kan öka risken att du blir sjuk. Att påbörja behandlingen när du redan har ett dåligt immunförsvar kan till och med öka risken för biverkningar. OODe flesta biverkningar är lindriga och oftast kan de mildras, försvinna helt och hållet eller hållas i schack med andra mediciner. OODe hivläkemedel som vanligtvis används idag orsakar inte de allvarliga biverkningar som de tidigare läkemedlen gjorde. OODet finns numera ett stort antal hivläkemedelskombinationer tillgängliga. Därför är chansen stor att du kan byta till en annan kombination som inte ger dig de biverkningar du upplever. Att ta reda på fakta om biverkningar Om du står inför att påbörja eller byta hivbehandling är det lämpligt att du lär dig om de biverkningar behandlingen kan ge. Det underlättar för dig att välja lämplig behandling. Längre fram i denna broschyr hittar du detaljer om några av de vanligaste 11

18 Att ta kontrollen över biverkningarna kombinationsbehandlingarna och detaljer om vilka biverkningar dessa mediciner kan ge. Du kommer också att i detalj få läsa om vad du kan göra åt dessa biverkningar. Att prata om biverkningar Det är viktigt att du pratar med din läkare eller någon annan i ditt vårdteam om risken med biverkningar och om hur de kan påverka dig. Vid ett sådant samtal är det lämpligt att du tar upp din och din släkts sjukdomshistoria liksom eventuella livsstilsfaktorer som skulle kunna påverka din risk att få biverkningar. Det är också bra om du berättar för din husläkare om de hivmediciner du äter, så att den läkaren inte skriver ut mediciner till dig som på ett skadligt sätt skulle kunna interagera med hivläkemedlen. Saker som du behöver ta upp med din läkare är: OOKända allergier mot andra mediciner. OOAndra viktiga sjukdomstillstånd t.ex. hjärt-, lever- eller njursjukdom eller psykisk ohälsa såsom depression. OOAnnan läkemedelsbehandling receptbelagda eller receptfria läkemedel, alternativa mediciner eller partydroger. Om du oroar dig för en specifik biverkning, ta upp det med någon i ditt vårdteam. De kan ge dig mer information om biverkningen och hjälpa dig att prata igenom din oro. Kanske kan de rekommendera en annan behandling eller föreslå åtgärder som kan minska biverkningens effekter. 12

19 Att ta kontrollen över biverkningarna Din läkare eller apotekspersonal ska berätta för dig om de läkemedel du fått utskrivna kan ge några tänkbara farliga biverkningar och hur symtomen på dessa i så fall kan se ut. Om det är någonting du inte förstår är det lämpligt att du ber om mer information. Du bör få kontaktuppgifter till den eller de du kan kontakta om du tror att du råkat ut för tänkbara farliga biverkningar. Att påbörja eller byta en hivbehandling görs sällan som en akutåtgärd och det är högst osannolikt att du måste ta några snabba beslut om din hivbehandling. Att påbörja behandlingen när du har få andra stressfaktorer i ditt liv och tid att handskas med eventuella biverkningar kan vara en god idé. Ditt liv och biverkningar Genom din livsstil kan du minska risken för en del biverkningar eller göra biverkningarna mindre allvarliga om de dyker upp. Att påbörja eller byta hivbehandling är med största sannolikhet en stor händelse i ditt liv, så tänk realistiskt kring dina möjligheter att hantera tänkbara biverkningar. Det är lämpligt att du inte planerar för andra stora livsförändringar som sammanfaller med att du påbörjar eller byter behandling. Det är också bra att ha några allmänna hälsoråd i minnet. OOTänk på att äta! Och tänk på vad du äter. En god balanserad kost är nödvändig för 13

20 Att ta kontrollen över biverkningarna ett allmänt välbefinnande. Din läkare kan remittera dig till en dietist som kan ge dig råd och information om din kosthållning. OOSömn är nödvändig för en god fysisk och psykisk hälsa. Om du har problem med din sömn är det bra att veta att det går att få hjälp. Din behandlande hivläkare eller din husläkare kan kanske hjälpa dig. OOAtt känna att du kan hantera livets upp- och nedgångar är lika viktigt som att vara vid god fysisk hälsa. OORegelbunden motion är viktig. Den får dig att må bättre och kan också minska risken för en del allvarliga sjukdomar. OORökning orsakar många hälsoproblem, bland annat lungcancer, hjärtsjukdomar och stroke. Börja inte röka och försök att sluta om du redan röker. OOHåll koll på hur mycket alkohol du dricker. Att regelbundet dricka mycket alkohol kan orsaka hälsoproblem såsom leversjukdom, hjärtsjukdom och stroke. OOAnvänd partydroger med försiktighet. Om du oroar dig för ditt alkohol- eller drogbruk, försök att ta upp det med någon i ditt vårdteam. Hjälp finns att få. Att få andra erfarenheter av biverkningar Många som står på hivbehandling kommer att vid något tillfälle uppleva någon form av 14

21 biverkning. De flesta av dessa biverkningar kommer dock att vara lindriga, tillfälliga eller behandlingsbara. Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Det är därför bra att komma ihåg att även om du upplever dina biverkningar som svårhanterliga, eller att du känner dig nere på grund av dem, är det inte troligt att du alltid kommer att känna på det viset. Men det är lika viktigt att komma ihåg att du inte ska behöva stå ut med biverkningar, eller hantera dem på egen hand. Det är meningen att hivbehandlingen ska få dig att må bättre. Om du inte står ut med en biverkning är det lämpligt att du berättar det för din läkare, sjuksköterska eller farmaceut hjälp finns att få. 15 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Att påbörja behandling för första gången? Hivläkare har riktlinjer för hur hivläkemedel ska användas. De läkemedel som rekommenderas är de effektivaste och säkraste läkemedlen som finns tillgängliga. De läkemedel som rekommenderas till personer som ska påbörja hivbehandling för första gången har i regel få biverkningar. Framför allt är det bra att veta att de inte orsakar de svåra biverkningar som en del av de äldre läkemedlen gjorde. De läkemedlen används numera bara i undantagsfall eftersom

22 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar det finns alternativ som är säkrare och som oftast är lättare att ta. Eftersom så få personer numera behöver avbryta eller byta behandling på grund av biverkningar, bedömer läkare att de förmodligen kommer att kunna stå på samma förstahandsval av hivläkemedel under årtionden. De europeiska riktlinjerna för hivbehandling rekommenderar att behandling ska påbörjas när personens CD4-cellstal ligger kring 350 (tidigare riktlinjer rekommenderade att behandlingen skulle sättas in när CD4-cellstalet låg kring 200). En av de största anledningarna till att läkarna började rekommendera behandlingsstart tidigare, var att det numera finns hivläkemedel tillgängliga med lindrigare biverkningar. Kom ihåg, berätta alltid för din läkare om du upplever någon form av biverkning. Om en biverkning kvarstår, behöver du inte lida i tysthet och det är nästan alltid möjligt att åtgärda dem. Rekommenderad förstahandsbehandling Om du påbörjar hivbehandling för första gången är den rekommenderade behandlingen en läkemedelskombination som inkluderar: OOEfavirenz ( Sustiva eller Stocrin). Detta är en icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI). med antingen O OTruvada. Detta är ett kombinationsläkemedel 16

23 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar som innehåller nukleosid- och nukleotidanalogerna (NRTI) emtricitabin och tenofovir eller O OKivexa. Detta är ett kombinationsläkemedel som innehåller nukleosidanalogerna lamivudin och abakavir. Du kan läsa mer om dessa läkemedel i NAMs broschyr, Anti-HIV drugs. Trots att dessa läkemedel är effektiva och överlag säkra, kan de ändå orsaka biverkningar. Information om några av de vanligaste hittar du här nedan. Biverkningar av efavirenz Efavirenz är generellt sätt ett väldigt säkert läkemedel och få behöver sluta med den på grund av biverkningar. Den kan dock orsaka biverkningar, bland annat i form av koncentrationssvårigheter, yrsel, sömnstörningar såsom sömnlöshet, intensiva drömmar och mardrömmar. Psykiska störningar i form av depression, ångest och humörsvängningar har också rapporterats som biverkningar av efavirenz. Dessa biverkningar är oftast som mest påtagliga under behandlingens första veckor och brukar sedan lindras eller försvinna helt och hållet. Ett mindre antal personer får dock långvariga eller mer betydande sömn- och humörproblem av efavirenzbehandlingen och några måste på grund av dessa helt sluta med läkemedlet. 17

24 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Var noga med att berätta för din läkare om du får några av dess biverkningar. Om du får biverkningar av efavirenz ska du diskutera dessa med din läkare. Det finns flera åtgärder att ta till för att minska dina besvär av biverkningarna. En enkel åtgärd som du kan vidta är att undvika att ta efavirenz tillsammans med fet mat. Sådan mat ökar koncentrationen av läkemedlet i din kropp och därigenom kan också graden av biverkningar öka. Du kan också ta upp med din läkare vid vilken tid på dygnet du ska ta medicinen. Om du t.ex. tar din dos en timme innan du går och lägger dig, innebär det att läkemedelskoncentrationen kommer att vara som högst när du sover. Om du har en psykisk sjukdomshistoria är efavirenz förmodlingen inget bra alternativ och du bör tala med din läkare om andra behandlingsmöjligheter. Du bör inte ta efavirenz om du planerar att bli gravid eftersom det finns en teoretisk risk för fosterskador. Om du blir gravid under pågående efavirenzbehandling bör du rådfråga din läkare. Biverkningar av Truvada De aktiva substanserna i Truvada (emtricitabin och tenofovir) är generellt sätt mycket säkra och få behöver avbryta sin behandling med Truvada på grund av biverkningar. Både emtricitabin och tenofovir kan dock ge diarré och illamående. Ett mindre antal personer 18

25 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar har rapporterat yrsel som en biverkning av tenofovir och huvudvärk och sömnlöshet har rapporterats som biverkningar av emtricitabin. Om du får sådana biverkningar kan du, för att lindra eller avhjälpa dem, ta andra mediciner, såsom tabletter mot diarré, mot illamående (åksjuketabletter) eller värktabletter. I sällsynta fall kan benskörhet ses som en långsiktig biverkning av tenofovir. För att säkerställa att du inte ligger i riskzonen för denna biverkning, bör din läkare genom blodprover regelbundet kontrollera dina mineralnivåer. Njurproblem kan också uppstå som en biverkning av tenofovir. Detta gäller framförallt för personer som tar andra mediciner som påverkar njurarna eller personer med andra riskfaktorer för njursjukdom, såsom högt blodtryck eller diabetes. Din läkare bör regelbundet ta blodprover för att kontrollera dina njurar. I sällsynta fall kan emtricitabin ge gul hy eller gula ögon, framförallt hos färgade personer. Om det händer dig bör du prata med din läkare för att diskutera behandlingsalternativ. Biverkningar av Kivexa De aktiva substanserna i Kivexa (lamivudin och abakavir) är överlag säkra. Abakavir kan dock orsaka en i värsta fall farlig allergisk reaktion. Om du funderar på en behandling med abakavir, är det oerhört viktigt att du först tar ett blodprov som kan visa om du är bärare av en viss gen, HLA-B*5701. Man har sett att denna gen kan 19

26 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar bidra till den här allvarliga allergiska reaktionen. Om det visar sig att du är bärare av genen, bör du inte behandlas med abakavir. Om testresultatet är negativt, är det högst osannolikt att du kommer att få en allergisk reaktion men du bör ändå omedelbart underrätta din läkare om du får feber, utslag eller huvudvärk. Om du slutar att ta abakavir på grund av en allergisk reaktion, får du aldrig börja med abakavir igen, eftersom detta kan vara mycket farligt, till och med livshotande. Viss (men inte all) forskning har visat på ett samband mellan abakavir och en ökad risk för hjärtinfarkt, särskilt hos personer med andra riskfaktorer för hjärtsjukdom. Abakavir rekommenderas därför inte till personer med sådana riskfaktorer. Både abakavir och lamivudin kan ge huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré. Dessa biverkningar är i regel lindriga och minskar eller försvinner helt efter ett par veckors behandling. Om du behöver, kan du få andra mediciner av din läkare för att hålla biverkningarna i schack. En mer sällsynt biverkning av lamivudin är håravfall och om du får det bör du tala med din läkare om vilka behandlingsalternativ som finns. Att påbörja behandling med en proteashämmare I stället för att ta efavirenz, kan ett alternativ vara att basera behandlingen på en typ av hivläkemedel som man benämner förstärkta proteashämmare. Dessa proteashämmares hivhämmande effekt förstärks genom att man 20

27 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar tar dem tillsammans med en låg dos av en annan proteashämmare som heter ritonavir. De förstärkta proteashämmare som rekommenderas till personer som påbörjar behandling för första gången är: OOlopinavir/ritonavir ( Kaletra) OOatazanavir ( Reyataz) plus ritonavir OOdarunavir ( Prezista) plus ritonavir OOfosamprenavir ( Telzir) plus ritonavir OOsakvinavir ( Invirase) plus ritonavir. Biverkningar av förstärkta proteashämmare Det verkar som om proteashämmare orsakar biverkningar i högre grad än efavirenz. Den viktigaste biverkningen av proteashämmare (med undantag av atazanavir) är magproblem såsom diarré, illamående och kräkningar. Som med många andra biverkningar är de oftast besvärligast under behandlingens första veckor men brukar med tiden minska eller försvinna helt och hållet. Det finns mediciner du kan ta för att motverka diarré och illamående. Kaletra, fosamprenavir och sakvinavir, kan orsaka förhöjda blodfetter och din läkare kommer att regelbundet kontrollera dina kolesteroloch blodsockernivåer. Att ändra din kost, att motionera och, om det behövs, behandla med 21

28 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar statiner (blodfettssänkande läkemedel) är alla olika sätt att sänka kolesterolvärdet. Atazanavir kan orsaka en ofarlig gulfärgning av hud och ögon som försvinner om behandlingen med läkemedlet avbryts. Andra alternativ om du påbörjar behandling för första gången NNRTI-preparatet nevirapin (Viramune) är en alternativ behandling för personer som börjar med behandling för första gången Det rekommenderas bara för vissa grupper av patienter, speciellt kvinnor som är eller funderar på att bli gravida eller personer som på grund av rädsla för biverkningar vill undvika efavirenz. För kvinnor som är eller funderar på att bli gravida är kombinationsläkemedlet Combivir (zidovudin och lamivudin) ur NRTI-gruppen tillsammans med nevirapin ett alternativ. Detta tack vare att det finns goda bevis för att zidovudin effektivt förebygger mor till barnsmitta. Biverkningar av nevirapin Den viktigaste biverkningen av nevirapin är hudutslag. För att minska risken för utslag är doseringen 20 ml (200 mg) en gång per dag under de första två veckorna av behandlingen. Efter 14 dagar höjs doseringen till 20 ml (200 mg) två gånger per dag. Ett mindre antal personer behöver dock byta behandling på grund av de utslag nevirapin kan orsaka och ett mycket litet antal personer behöver vårdas på sjukhus för utslagen. I sällsynta fall har Stevens- 22

29 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Johnsons syndrom rapporterats, vilket är en mycket allvarlig hudåkomma. Nevirapin kan orsaka leverproblem. På grund av detta bör kvinnor inte påbörja behandling med nevirapin om deras CD4-cellstal är över 250 och män bör inte börja med nevirapin om deras CD4- cellstal är över 400. Biverkningar av Combivir Combivir (zidovudin och lamivudin) rekommenderas vanligen inte till personer som ska påbörja behandling för första gången. Detta på grund av att zidovudin kan orsaka förlust av fett från ansikte, extremiteter och skinkor. Genom att byta behandling från zidovudin till tenofovir kan man få en långsam återbildning av fett i armar och ben. Hivläkemedel som inte rekommenderas som förstahandsbehandling En del läkemedel rekommenderas inte längre och används bara under särskilda omständigheter. Nukleosidanalogen stavudin (Zerit) rekommenderas inte till personer som har andra behandlingsalternativ. Detta på grund av att stavudin orsakar förlust av fett från ansikte, extremiteter och skinkor. Läkemedlet kan också orsaka smärtsamma skador på nerverna i de nedre extremiteterna, så kallad perifer neuropati. En av orsakerna till varför NRTI-preparatet didanosin (Videx) inte rekommenderas som förstahandsbehandling av hiv är biverkningarna det kan ge. Bland dessa finns perifer neuropati, pankreatit (bukspottkörtelinflammation) och 23

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) EMA/608280/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Rezolsta som beskriver de åtgärder som

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Sammanfattning Förhöjda blodfetter (hyperlipidemi) ökar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Riskökningen är tydligast

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En vägledning till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen RFSL_Folder 12.indd 1 06-12-15 11.50.47 RFSL_Folder 12.indd 2 06-12-15 11.50.47 k o m b i n a

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala Uppdatering HIV-behandling - Med lite regulatoriskt perspektiv Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala HIV-behandling effekt inte något större bekymmer Resistens per startår

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer

Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27

Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27 Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27 HIV-1 struktur 2 Barn med HIV Lars Navér 1 HIV-1 replikationscykel 3 Barn med HIV Lars Navér HIV-1 replikationscykel 4 Barn

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

INSULINRESISTENS/DIABETES VID HIV OCH HIV-BEHANDLING. Göran Bratt Venhälsan, Södersjukhuset 2011-12 - 08

INSULINRESISTENS/DIABETES VID HIV OCH HIV-BEHANDLING. Göran Bratt Venhälsan, Södersjukhuset 2011-12 - 08 INSULINRESISTENS/DIABETES VID HIV OCH HIV-BEHANDLING Göran Bratt Venhälsan, Södersjukhuset 2011-12 - 08 HIV- historik 1981 Lunginflammation och Kaposi sarkom bland gay men i NYC.. AIDS 1985 Orsak: HTLV-III

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En väglednig till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g e n s a b C RFSL Posithiva gruppen Broschyren är framtagen

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003

XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003 XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003 Bergen visade sig från sin vackraste sida när det elfte norsk-svenska hiv-symposiet gick av stapeln. Himlen var blå och inte en enda regndroppe

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet HUR HAR HIVMEDICINERNA FÖRÄNDRAT VÅRA ATTITYDER TILL SÄKRARE SEX? När det ständigt kommer nya hoppfulla

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare 2 2 Innehåll Inledning Om: Cancer Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Barn med HIV Medicinskt och psykosocialt omhändertagande Lars Navér 2009-10-19

Barn med HIV Medicinskt och psykosocialt omhändertagande Lars Navér 2009-10-19 Hur smittar HIV Sex Barn med HIV Medicinskt och psykosocialt omhändertagande Lars Navér 2009-10-19 Blod Mamma-barn Graviditet Förlossning Amning 2 3 Mor-barn överföring Transmission intrauterint, under

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) EMA/601943/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity som beskriver åtgärder som ska vidtas för

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Fakta om virus, hiv och aids

Fakta om virus, hiv och aids Fakta om virus, hiv och aids Vad är ett virus? Virus är enkla organismer som bara består av arvsmassa omgiven av ett skyddande hölje. Virus kan endast föröka sig inuti levande celler. Virus fäster sig

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. Tarceva är en liten molekyl som tränger in i cancercellen

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Atripla. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel

Atripla. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel Atripla 600 mg/200 mg/245 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer