Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010"

Transkript

1 Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010

2 Tack till Michael Carter, författare Översatt från den första engelska utgåvan 2009 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Noak s Ark för översättning av denna resurs (www.noaksark.org). Innehållet och utformningen har bekostats av det brittiska NHS Pan-London HIV Prevention-programmet och det brittiska hälsovårdsdepartementet. Översättningen har bekostats av Merck, Sharp & Dohme Limited. En storstilsversion av denna broschyr i PDFformat finns på vår hemsida Informationen i denna broschyr avspeglar rekommenderad praxis för hivbehandling och vård i Europa.

3 Biverkningar Denna broschyr ger information om de biverkningar som eventuellt kan uppstå vid hivbehandling. Alla läkemedel, inklusive de som används för att behandla hiv, kan ge oavsiktliga/oönskade biverkningar. Kanske läser du det här för att du oroar dig för sådana biverkningar eller för att du har upplevt dem. Här får du information som kan hjälpa dig att förstå, undvika och hantera dem. Biverkningar förekommer inte alltid och bara för att en biverkning tas upp i den här broschyren, betyder det inte att du nödvändigtvis kommer att få den. Även om en biverkning uppstår, är den vanligtvis lindrig, övergående eller behandlingsbar. När du har läst denna broschyr kanske du känner att du vill diskutera biverkningar med din behandlande läkare eller annan personal i ditt vårdteam.

4 Innehåll Hivbehandling ett längre och friskare liv 1 Skydd mot biverkningar 3 Allergiska reaktioner 4 När kan biverkningar uppstå? 7 Vem får biverkningar? 8 Att ta kontrollen över biverkningarna 10 OODin inställning till biverkningar 10 OOAtt ta reda på fakta om biverkningar 11 OOAtt prata om biverkningar 12 OODitt liv och biverkningar 13 OOAtt få andra erfarenheter av biverkningar 14

5 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar 15 OOAtt påbörja behandling för första gången? 15 OOAtt påbörja behandling med en proteashämmare 20 OOAndra alternativ om du påbörjar behandling för första gången 22 OOHivläkemedel som inte rekommenderas som förstahandsbehandling 23 OOAtt byta behandling på grund av biverkningar 24 OOBehandling för personer som tidigare stått på många olika hivläkemedelsbehandlingar 25 Vanliga biverkningar 28 OODiarré 28 OOIllamående eller kräkningar 29 OOHuvudvärk 31 OOHumör- och sömnproblem 31 OOHudutslag 32 OOSexuella problem 32 OOTrötthet 34

6 Långsiktiga biverkningar 35 OONjurproblem 35 OOLipodystrofi 35 OOMetaboliska förändringar 37 OOLeverproblem 41 OOPerifer neuropati 42 Ovanliga biverkningar 44 OOBenproblem 44 OOLaktacidos 44 OOPankreatit 45 Sammanfattning 46 Ordlista 48

7 Hivbehandling ett längre och friskare liv Det finns i dagsläget inget botemedel mot hiv, men behandling med bromsmediciner kan ge ett mycket längre och friskare liv. Antalet sjukdoms- och dödsfall hos personer med hiv sjönk dramatiskt efter att kombinationsbehandling med tre olika hivläkemedel började användas i mitten av 1990-talet. Ytterligare förbättringar i hivbehandlingen och vården har gjorts sedan dess. Den senaste forskningen visar att en person med hiv som står på behandling kan förväntas ha en mer eller mindre genomsnittlig livslängd. Med andra ord hivbehandling fungerar! Hivbehandling ett längre och friskare liv 1 För att få maximal effekt av hivbehandlingen är det viktigt att den påbörjas vid rätt tillfälle och att du tar alla (eller nästan alla) doser vid rätt tid och på rätt sätt. Det troligaste är att du får störst effekt av din hivbehandling om den påbörjas innan hiv har orsakat alltför stor skada på ditt immunförsvar. I dagsläget är rekommendationen att du påbörjar behandlingen när antalet CD4-celler ligger kring 350. Att påbörja behandlingen vid denna tidpunkt har visat sig kunna minska risken för hivrelaterade sjukdomar liksom för en del andra allvarliga tillstånd, såsom hjärt-, njur- och leversjukdomar. När du en gång har påbörjat behandlingen, är det viktigt att du tar alla doser av dina mediciner på

8 Hivbehandling ett längre och friskare liv ett korrekt sätt. Det innebär att risken är väldigt liten att dina mediciner slutar fungera på grund av att hiv blivit resistent mot dem. Precis som andra mediciner kan hivläkemedel ge upphov till oönskade biverkningar som i vissa fall kan vara obehagliga och som i värsta fall kan göra dig sjuk. Du har antagligen hört talas om en del av de biverkningar som bromsmedicinerna kan ge och du kanske också känner en viss rädsla eller oro inför dem. Även om det är viktigt att tala om att hivbehandlingen kan ge biverkningar, är det samtidigt lika viktigt att understryka att fördelarna med hivbehandlingen kraftigt uppväger riskerna med biverkningar. Det är också viktigt att känna till att de hivläkemedel som används idag orsakar mycket färre biverkningar än de läkemedel som mest användes för tio eller till och med fem år sedan. Lika viktigt är det att känna till att urvalet av läkemedel är mycket större nu och i regel kan man vidta åtgärder om din behandling ger dig biverkningar. Med andra ord, du ska inte behöva bita ihop och stå ut med dem. Den här broschyren ger dig information om biverkningar och hur du kan minska risken att de utvecklas, hur du kan hantera dem om de trots allt uppstår och vad du kan göra om du får en mera allvarlig biverkning. 2

9 Skydd mot biverkningar För att förhindra att hiv förökar sig är det nödvändigt att ta en kombination av hivläkemedel där varje läkemedel angriper viruset på olika sätt. Dessa läkemedel är väldigt effektiva mot hiv men de kan också ge oönskade biverkningar. Det är inte bara hivläkemedel som kan ge biverkningar alla mediciner (inklusive kompletterande och alternativa mediciner, där även så kallade natur- och örtmediciner ingår) kan också ge oönskade biverkningar. Skydd mot biverkningar ingick kliniska försök på hundratals, ibland tusentals hivpositiva personer. Dessa försök görs för att säkerställa att läkemedlen är effektiva mot hiv och att de är ofarliga att använda. För att ett läkemedel ska bli godkänt för användning måste man kunna visa att fördelarna med att använda läkemedlet uppväger nackdelarna med de eventuella biverkningar som det kan ge. De flesta biverkningar som upptäcks vid kliniska försök brukar vara relativt lindriga t.ex. diarré, illamående eller huvudvärk och de är oftast övergående. Men eftersom även lindriga biverkningar kan påverka din livskvalitet, är det viktigt att känna till riskerna med dem. Varje enskilt hivläkemedel som används idag har genomgått år av forskning. I denna forskning Ibland upptäcks allvarligare biverkningar i kliniska försök och forskning och en speciellt 3

10 allvarlig och till och med livsfarlig biverkning kan vara en allergisk reaktion mot läkemedlet. Sådana biverkningar är dock ovanliga. Allergiska reaktioner 4 Allergiska reaktioner De tre hivläkemedel som det finns störst risk att få en allergisk reaktion av är abakavir (Ziagen, men också i kombinationsläkemedlen Kivexa och Trizivir), nevirapin (Viramune) och etravirin (Intelence). Överkänslighet mot abakavir Man bedömer att cirka åtta procent av de personer som påbörjar en behandling med abakavir kommer att få en allergisk reaktion av läkemedlet (detta kallas ofta för en överkänslighetsreaktion mot abakavir). Det finns en koppling mellan denna överkänslighet och en gen som kallas HLA-B*5701. Därför bör du, innan du påbörjar behandling med abakavir, ta ett blodprov som kan visa om du är bärare av denna gen.

11 Allergiska reaktioner Om testet är positivt, dvs. visar att du har den genen, bör du inte använda abakavir eller någon av de kombinationsläkemedel som innehåller abakavir. Om testresultatet är negativt kan du påbörja en behandling med abakavir, men du bör omedelbart meddela din läkare om du får symtom i form av feber, utslag, illamående, kräkningar eller magsmärtor. Du kan fortfarande få en allergisk reaktion, även om risken är liten. Om du avbryter en behandling med abakavir på grund av en allergisk reaktion, får du aldrig börja med abakavir igen, eftersom detta kan vara mycket farligt och till och med livshotande. Leverskador av nevirapin Ett fåtal personer som påbörjar behandling med nevirapin får allvarliga leverproblem. Denna reaktion verkar också vara kopplad till en viss gen. För att minska risken för allergiska reaktioner av nevirapin, bör män med ett CD4- cellstal över 400 inte påbörja behandling med nevirapin, liksom kvinnor med ett CD4-cellstal över 250. Det är möjligt att även andra läkemedel, inklusive andra hivläkemedel, i sällsynta fall kan orsaka allergiska reaktioner. Det är därför viktigt att du informerar din läkare så fort som möjligt om du får utslag eller feber eller om du känner dig allmänt dålig strax efter att du börjat ta ett nytt läkemedel. Överkänslighet mot etravirin Ett litet antal personer som tar NNRTIpreparatet etravirin (Intelence) får svåra utslag mellan tre och sex veckor efter att de 5

12 Allergiska reaktioner påbörjat behandlingen. I de svåraste fallen har patienterna fått allvarliga hudreaktioner i form av blåsbildning och att huden lossnar i stora flagor. Det är en sällsynt men mycket allvarlig allergisk reaktion, som kan vara livshotande. När det rör sig om en sådan överkänslighet, brukar de svåra utslagen åtföljas av andra symtom, som feber, avsevärd trötthet, bindhinneinflammation, ansiktssvullnad, muskel- eller ledvärk eller symtom på leverproblem såsom gula ögonvitor, mörkfärgad urin, illamående, kräkningar eller ömhetskänsla under revbenen. Du bör omedelbart ta kontakt med sjukvården om du utvecklar dessa symtom. du kontaktar din mottagning om du får något slags utslag så att de kan ha dig under uppsikt. Om en överkänslighetsreaktion konstateras bör behandling med etravirin omedelbart avbrytas och du bör inte sättas in på det igen vid ett senare tillfälle. Etravirin kan också orsaka lindriga utslag under behandlingens första veckor det är lämpligt att 6

13 När kan biverkningar uppstå? En del biverkningar uppstår kort tid efter att behandlingen med läkemedlet har påbörjats och beror på att kroppen håller på att vänja sig vid den nya medicinen. Det vanligaste är att sådana biverkningar minskar, blir hanterbara eller försvinner helt efter några dagar, veckor eller månader. De kallas ofta för kortsiktiga biverkningar. Andra biverkningar kanske dyker upp först efter flera månaders eller års behandling med läkemedlet och kallas för långsiktiga biverkningar. När kan biverkningar uppstå? Ibland ger läkemedel biverkningar som inte upptäcktes under forskningen som gjordes när man tog fram medicinen, utan de uppträder först när många människor har tagit läkemedlet under en lång tid. Det är lämpligt att du upplyser din läkare om alla ovanliga symtom du eventuellt upplever så att orsaken till dessa kan undersökas och lämpliga åtgärder kan sättas in. 7

14 Vem får biverkningar? Alla kan få biverkningar av hivläkemedel. Biverkningarnas art och svårighet kan också variera mellan människor. Vem får biverkningar? Ett mindre antal människor upplever dock att vissa hivläkemedel har biverkningar som ett permanent inslag och att de påverkar livskvaliteten, ibland så mycket att det orsakar fysisk eller psykisk ohälsa. Men det betyder inte att du oundvikligen kommer att få biverkningar faktum är att många som får hivbehandling inte får några biverkningar alls. Andra upplever att trots att de får biverkningar, så är de lindriga och går att leva med utan att de orsakar obehag eller besvär. En del upplever biverkningar i början av behandlingen men att de så småningom blir lindrigare eller försvinner helt och hållet. Risken att du ska utveckla biverkningar kan bero på ett antal faktorer som har att göra med vem just du är. En sådan faktor är etnicitet. Exempelvis är det känt att människor från norra Europa i högre grad än andra bär på den gen som orsakar överkänslighet mot abakavir. Om du är man eller kvinna kan också påverka risken för biverkningar. Som nämnts tidigare bör kvinnor inte påbörja behandling med nevirapin 8

15 Vem får biverkningar? om deras CD4-cellsantal är högre än 250 och män bör inte påbörja behandling med nevirapin om deras CD4-cellsantal ligger över 400. Det är också möjligt att omfördelningen av kroppsfett (lipodystrofi), som vissa personer som tog äldre hivläkemedel utvecklade, blir svårare hos kvinnor än hos män. Livsstil och livssituation kan också påverka risken för vissa biverkningar. Till exempel kan vissa hivläkemedel ge ökade blodfetter, vilket ytterligare kan förvärras om du ofta äter fet mat. Det finns viss oro för att behandling med vissa hivläkemedel ger en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar. Detta kan vara ett allvarligt problem för personer som redan har en ökad risk för hjärtproblem, t.ex. rökare. Andra hivläkemedel har kopplats ihop med leverproblem och sådana kan också orsakas av hög konsumtion av alkohol eller bruk av partydroger. Om du är dubbelinfekterad med hepatit B eller C kan användning av vissa hivläkemedel betyda att du löper en större risk att utveckla leversjukdomar. Det finns åtgärder du kan vidta för att minska risken för vissa biverkningar. Många av dessa åtgärder har dessutom hälsogynnande effekter. Som till exempel att äta en balanserad kost med mycket färsk frukt och grönsaker och inte så mycket fett, att motionera, att sluta röka och att inte dricka för mycket alkohol. Prata med din läkare eller någon annan i ditt vårdteam om du vill få råd om hur du kan 9

16 förändra dina matvanor, hur du kan sluta röka eller om du vill prata med någon om dina alkoholoch drogvanor. Om du har andra riskfaktorer för biverkningar, som t.ex. hjärtsjukdom i släkten eller en dubbelinfektion med hepatit B eller C, är det viktigt att din läkare känner till dem. Det innebär då att du och din läkare tillsammans kan hitta den mest lämpliga hivbehandlingen för dig. Att ta kontrollen över biverkningarna Att ta kontrollen över biverkningarna Biverkningar kan vara irriterande, olägliga, oroande och ibland till och med skrämmande. Men det kan hjälpa att veta att du inte nödvändigtvis måste få några. Det kan också vara bra att veta att du kan vidta åtgärder för att minska risken att du får biverkningar överhuvudtaget. Och om du skulle få några, finns det nästan alltid något du kan göra åt dem. Din inställning till biverkningar Att ha en realistisk inställning till biverkningar är ett bra utgångsläge. Samtidigt som det är viktigt att tillstå att hivbehandlingen kan ge biverkningar, är det lika viktigt att slå fast att: 10

17 Att ta kontrollen över biverkningarna OOHivbehandlingen går ut på att få dig att må bättre. Du ska inte behöva stå ut med biverkningar. Om du inte orkar med en viss biverkning finns möjligheten att något kan göras åt den. OOHivbehandlingen kan ge dig möjlighet till en så gott som normal livslängd. Att skjuta upp behandlingen av rädsla för biverkningar kan öka risken att du blir sjuk. Att påbörja behandlingen när du redan har ett dåligt immunförsvar kan till och med öka risken för biverkningar. OODe flesta biverkningar är lindriga och oftast kan de mildras, försvinna helt och hållet eller hållas i schack med andra mediciner. OODe hivläkemedel som vanligtvis används idag orsakar inte de allvarliga biverkningar som de tidigare läkemedlen gjorde. OODet finns numera ett stort antal hivläkemedelskombinationer tillgängliga. Därför är chansen stor att du kan byta till en annan kombination som inte ger dig de biverkningar du upplever. Att ta reda på fakta om biverkningar Om du står inför att påbörja eller byta hivbehandling är det lämpligt att du lär dig om de biverkningar behandlingen kan ge. Det underlättar för dig att välja lämplig behandling. Längre fram i denna broschyr hittar du detaljer om några av de vanligaste 11

18 Att ta kontrollen över biverkningarna kombinationsbehandlingarna och detaljer om vilka biverkningar dessa mediciner kan ge. Du kommer också att i detalj få läsa om vad du kan göra åt dessa biverkningar. Att prata om biverkningar Det är viktigt att du pratar med din läkare eller någon annan i ditt vårdteam om risken med biverkningar och om hur de kan påverka dig. Vid ett sådant samtal är det lämpligt att du tar upp din och din släkts sjukdomshistoria liksom eventuella livsstilsfaktorer som skulle kunna påverka din risk att få biverkningar. Det är också bra om du berättar för din husläkare om de hivmediciner du äter, så att den läkaren inte skriver ut mediciner till dig som på ett skadligt sätt skulle kunna interagera med hivläkemedlen. Saker som du behöver ta upp med din läkare är: OOKända allergier mot andra mediciner. OOAndra viktiga sjukdomstillstånd t.ex. hjärt-, lever- eller njursjukdom eller psykisk ohälsa såsom depression. OOAnnan läkemedelsbehandling receptbelagda eller receptfria läkemedel, alternativa mediciner eller partydroger. Om du oroar dig för en specifik biverkning, ta upp det med någon i ditt vårdteam. De kan ge dig mer information om biverkningen och hjälpa dig att prata igenom din oro. Kanske kan de rekommendera en annan behandling eller föreslå åtgärder som kan minska biverkningens effekter. 12

19 Att ta kontrollen över biverkningarna Din läkare eller apotekspersonal ska berätta för dig om de läkemedel du fått utskrivna kan ge några tänkbara farliga biverkningar och hur symtomen på dessa i så fall kan se ut. Om det är någonting du inte förstår är det lämpligt att du ber om mer information. Du bör få kontaktuppgifter till den eller de du kan kontakta om du tror att du råkat ut för tänkbara farliga biverkningar. Att påbörja eller byta en hivbehandling görs sällan som en akutåtgärd och det är högst osannolikt att du måste ta några snabba beslut om din hivbehandling. Att påbörja behandlingen när du har få andra stressfaktorer i ditt liv och tid att handskas med eventuella biverkningar kan vara en god idé. Ditt liv och biverkningar Genom din livsstil kan du minska risken för en del biverkningar eller göra biverkningarna mindre allvarliga om de dyker upp. Att påbörja eller byta hivbehandling är med största sannolikhet en stor händelse i ditt liv, så tänk realistiskt kring dina möjligheter att hantera tänkbara biverkningar. Det är lämpligt att du inte planerar för andra stora livsförändringar som sammanfaller med att du påbörjar eller byter behandling. Det är också bra att ha några allmänna hälsoråd i minnet. OOTänk på att äta! Och tänk på vad du äter. En god balanserad kost är nödvändig för 13

20 Att ta kontrollen över biverkningarna ett allmänt välbefinnande. Din läkare kan remittera dig till en dietist som kan ge dig råd och information om din kosthållning. OOSömn är nödvändig för en god fysisk och psykisk hälsa. Om du har problem med din sömn är det bra att veta att det går att få hjälp. Din behandlande hivläkare eller din husläkare kan kanske hjälpa dig. OOAtt känna att du kan hantera livets upp- och nedgångar är lika viktigt som att vara vid god fysisk hälsa. OORegelbunden motion är viktig. Den får dig att må bättre och kan också minska risken för en del allvarliga sjukdomar. OORökning orsakar många hälsoproblem, bland annat lungcancer, hjärtsjukdomar och stroke. Börja inte röka och försök att sluta om du redan röker. OOHåll koll på hur mycket alkohol du dricker. Att regelbundet dricka mycket alkohol kan orsaka hälsoproblem såsom leversjukdom, hjärtsjukdom och stroke. OOAnvänd partydroger med försiktighet. Om du oroar dig för ditt alkohol- eller drogbruk, försök att ta upp det med någon i ditt vårdteam. Hjälp finns att få. Att få andra erfarenheter av biverkningar Många som står på hivbehandling kommer att vid något tillfälle uppleva någon form av 14

21 biverkning. De flesta av dessa biverkningar kommer dock att vara lindriga, tillfälliga eller behandlingsbara. Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Det är därför bra att komma ihåg att även om du upplever dina biverkningar som svårhanterliga, eller att du känner dig nere på grund av dem, är det inte troligt att du alltid kommer att känna på det viset. Men det är lika viktigt att komma ihåg att du inte ska behöva stå ut med biverkningar, eller hantera dem på egen hand. Det är meningen att hivbehandlingen ska få dig att må bättre. Om du inte står ut med en biverkning är det lämpligt att du berättar det för din läkare, sjuksköterska eller farmaceut hjälp finns att få. 15 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Att påbörja behandling för första gången? Hivläkare har riktlinjer för hur hivläkemedel ska användas. De läkemedel som rekommenderas är de effektivaste och säkraste läkemedlen som finns tillgängliga. De läkemedel som rekommenderas till personer som ska påbörja hivbehandling för första gången har i regel få biverkningar. Framför allt är det bra att veta att de inte orsakar de svåra biverkningar som en del av de äldre läkemedlen gjorde. De läkemedlen används numera bara i undantagsfall eftersom

22 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar det finns alternativ som är säkrare och som oftast är lättare att ta. Eftersom så få personer numera behöver avbryta eller byta behandling på grund av biverkningar, bedömer läkare att de förmodligen kommer att kunna stå på samma förstahandsval av hivläkemedel under årtionden. De europeiska riktlinjerna för hivbehandling rekommenderar att behandling ska påbörjas när personens CD4-cellstal ligger kring 350 (tidigare riktlinjer rekommenderade att behandlingen skulle sättas in när CD4-cellstalet låg kring 200). En av de största anledningarna till att läkarna började rekommendera behandlingsstart tidigare, var att det numera finns hivläkemedel tillgängliga med lindrigare biverkningar. Kom ihåg, berätta alltid för din läkare om du upplever någon form av biverkning. Om en biverkning kvarstår, behöver du inte lida i tysthet och det är nästan alltid möjligt att åtgärda dem. Rekommenderad förstahandsbehandling Om du påbörjar hivbehandling för första gången är den rekommenderade behandlingen en läkemedelskombination som inkluderar: OOEfavirenz ( Sustiva eller Stocrin). Detta är en icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI). med antingen O OTruvada. Detta är ett kombinationsläkemedel 16

23 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar som innehåller nukleosid- och nukleotidanalogerna (NRTI) emtricitabin och tenofovir eller O OKivexa. Detta är ett kombinationsläkemedel som innehåller nukleosidanalogerna lamivudin och abakavir. Du kan läsa mer om dessa läkemedel i NAMs broschyr, Anti-HIV drugs. Trots att dessa läkemedel är effektiva och överlag säkra, kan de ändå orsaka biverkningar. Information om några av de vanligaste hittar du här nedan. Biverkningar av efavirenz Efavirenz är generellt sätt ett väldigt säkert läkemedel och få behöver sluta med den på grund av biverkningar. Den kan dock orsaka biverkningar, bland annat i form av koncentrationssvårigheter, yrsel, sömnstörningar såsom sömnlöshet, intensiva drömmar och mardrömmar. Psykiska störningar i form av depression, ångest och humörsvängningar har också rapporterats som biverkningar av efavirenz. Dessa biverkningar är oftast som mest påtagliga under behandlingens första veckor och brukar sedan lindras eller försvinna helt och hållet. Ett mindre antal personer får dock långvariga eller mer betydande sömn- och humörproblem av efavirenzbehandlingen och några måste på grund av dessa helt sluta med läkemedlet. 17

24 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Var noga med att berätta för din läkare om du får några av dess biverkningar. Om du får biverkningar av efavirenz ska du diskutera dessa med din läkare. Det finns flera åtgärder att ta till för att minska dina besvär av biverkningarna. En enkel åtgärd som du kan vidta är att undvika att ta efavirenz tillsammans med fet mat. Sådan mat ökar koncentrationen av läkemedlet i din kropp och därigenom kan också graden av biverkningar öka. Du kan också ta upp med din läkare vid vilken tid på dygnet du ska ta medicinen. Om du t.ex. tar din dos en timme innan du går och lägger dig, innebär det att läkemedelskoncentrationen kommer att vara som högst när du sover. Om du har en psykisk sjukdomshistoria är efavirenz förmodlingen inget bra alternativ och du bör tala med din läkare om andra behandlingsmöjligheter. Du bör inte ta efavirenz om du planerar att bli gravid eftersom det finns en teoretisk risk för fosterskador. Om du blir gravid under pågående efavirenzbehandling bör du rådfråga din läkare. Biverkningar av Truvada De aktiva substanserna i Truvada (emtricitabin och tenofovir) är generellt sätt mycket säkra och få behöver avbryta sin behandling med Truvada på grund av biverkningar. Både emtricitabin och tenofovir kan dock ge diarré och illamående. Ett mindre antal personer 18

25 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar har rapporterat yrsel som en biverkning av tenofovir och huvudvärk och sömnlöshet har rapporterats som biverkningar av emtricitabin. Om du får sådana biverkningar kan du, för att lindra eller avhjälpa dem, ta andra mediciner, såsom tabletter mot diarré, mot illamående (åksjuketabletter) eller värktabletter. I sällsynta fall kan benskörhet ses som en långsiktig biverkning av tenofovir. För att säkerställa att du inte ligger i riskzonen för denna biverkning, bör din läkare genom blodprover regelbundet kontrollera dina mineralnivåer. Njurproblem kan också uppstå som en biverkning av tenofovir. Detta gäller framförallt för personer som tar andra mediciner som påverkar njurarna eller personer med andra riskfaktorer för njursjukdom, såsom högt blodtryck eller diabetes. Din läkare bör regelbundet ta blodprover för att kontrollera dina njurar. I sällsynta fall kan emtricitabin ge gul hy eller gula ögon, framförallt hos färgade personer. Om det händer dig bör du prata med din läkare för att diskutera behandlingsalternativ. Biverkningar av Kivexa De aktiva substanserna i Kivexa (lamivudin och abakavir) är överlag säkra. Abakavir kan dock orsaka en i värsta fall farlig allergisk reaktion. Om du funderar på en behandling med abakavir, är det oerhört viktigt att du först tar ett blodprov som kan visa om du är bärare av en viss gen, HLA-B*5701. Man har sett att denna gen kan 19

26 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar bidra till den här allvarliga allergiska reaktionen. Om det visar sig att du är bärare av genen, bör du inte behandlas med abakavir. Om testresultatet är negativt, är det högst osannolikt att du kommer att få en allergisk reaktion men du bör ändå omedelbart underrätta din läkare om du får feber, utslag eller huvudvärk. Om du slutar att ta abakavir på grund av en allergisk reaktion, får du aldrig börja med abakavir igen, eftersom detta kan vara mycket farligt, till och med livshotande. Viss (men inte all) forskning har visat på ett samband mellan abakavir och en ökad risk för hjärtinfarkt, särskilt hos personer med andra riskfaktorer för hjärtsjukdom. Abakavir rekommenderas därför inte till personer med sådana riskfaktorer. Både abakavir och lamivudin kan ge huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré. Dessa biverkningar är i regel lindriga och minskar eller försvinner helt efter ett par veckors behandling. Om du behöver, kan du få andra mediciner av din läkare för att hålla biverkningarna i schack. En mer sällsynt biverkning av lamivudin är håravfall och om du får det bör du tala med din läkare om vilka behandlingsalternativ som finns. Att påbörja behandling med en proteashämmare I stället för att ta efavirenz, kan ett alternativ vara att basera behandlingen på en typ av hivläkemedel som man benämner förstärkta proteashämmare. Dessa proteashämmares hivhämmande effekt förstärks genom att man 20

27 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar tar dem tillsammans med en låg dos av en annan proteashämmare som heter ritonavir. De förstärkta proteashämmare som rekommenderas till personer som påbörjar behandling för första gången är: OOlopinavir/ritonavir ( Kaletra) OOatazanavir ( Reyataz) plus ritonavir OOdarunavir ( Prezista) plus ritonavir OOfosamprenavir ( Telzir) plus ritonavir OOsakvinavir ( Invirase) plus ritonavir. Biverkningar av förstärkta proteashämmare Det verkar som om proteashämmare orsakar biverkningar i högre grad än efavirenz. Den viktigaste biverkningen av proteashämmare (med undantag av atazanavir) är magproblem såsom diarré, illamående och kräkningar. Som med många andra biverkningar är de oftast besvärligast under behandlingens första veckor men brukar med tiden minska eller försvinna helt och hållet. Det finns mediciner du kan ta för att motverka diarré och illamående. Kaletra, fosamprenavir och sakvinavir, kan orsaka förhöjda blodfetter och din läkare kommer att regelbundet kontrollera dina kolesteroloch blodsockernivåer. Att ändra din kost, att motionera och, om det behövs, behandla med 21

28 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar statiner (blodfettssänkande läkemedel) är alla olika sätt att sänka kolesterolvärdet. Atazanavir kan orsaka en ofarlig gulfärgning av hud och ögon som försvinner om behandlingen med läkemedlet avbryts. Andra alternativ om du påbörjar behandling för första gången NNRTI-preparatet nevirapin (Viramune) är en alternativ behandling för personer som börjar med behandling för första gången Det rekommenderas bara för vissa grupper av patienter, speciellt kvinnor som är eller funderar på att bli gravida eller personer som på grund av rädsla för biverkningar vill undvika efavirenz. För kvinnor som är eller funderar på att bli gravida är kombinationsläkemedlet Combivir (zidovudin och lamivudin) ur NRTI-gruppen tillsammans med nevirapin ett alternativ. Detta tack vare att det finns goda bevis för att zidovudin effektivt förebygger mor till barnsmitta. Biverkningar av nevirapin Den viktigaste biverkningen av nevirapin är hudutslag. För att minska risken för utslag är doseringen 20 ml (200 mg) en gång per dag under de första två veckorna av behandlingen. Efter 14 dagar höjs doseringen till 20 ml (200 mg) två gånger per dag. Ett mindre antal personer behöver dock byta behandling på grund av de utslag nevirapin kan orsaka och ett mycket litet antal personer behöver vårdas på sjukhus för utslagen. I sällsynta fall har Stevens- 22

29 Kombinationsbehandlingar och deras biverkningar Johnsons syndrom rapporterats, vilket är en mycket allvarlig hudåkomma. Nevirapin kan orsaka leverproblem. På grund av detta bör kvinnor inte påbörja behandling med nevirapin om deras CD4-cellstal är över 250 och män bör inte börja med nevirapin om deras CD4- cellstal är över 400. Biverkningar av Combivir Combivir (zidovudin och lamivudin) rekommenderas vanligen inte till personer som ska påbörja behandling för första gången. Detta på grund av att zidovudin kan orsaka förlust av fett från ansikte, extremiteter och skinkor. Genom att byta behandling från zidovudin till tenofovir kan man få en långsam återbildning av fett i armar och ben. Hivläkemedel som inte rekommenderas som förstahandsbehandling En del läkemedel rekommenderas inte längre och används bara under särskilda omständigheter. Nukleosidanalogen stavudin (Zerit) rekommenderas inte till personer som har andra behandlingsalternativ. Detta på grund av att stavudin orsakar förlust av fett från ansikte, extremiteter och skinkor. Läkemedlet kan också orsaka smärtsamma skador på nerverna i de nedre extremiteterna, så kallad perifer neuropati. En av orsakerna till varför NRTI-preparatet didanosin (Videx) inte rekommenderas som förstahandsbehandling av hiv är biverkningarna det kan ge. Bland dessa finns perifer neuropati, pankreatit (bukspottkörtelinflammation) och 23

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En väglednig till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g e n s a b C RFSL Posithiva gruppen Broschyren är framtagen

Läs mer

www.aidsmap.com HIV och sex

www.aidsmap.com HIV och sex www.aidsmap.com HIV och sex Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se via20131219pse01 Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Nu har du sluta röka. vecka 2-4

Nu har du sluta röka. vecka 2-4 Nu har du slutat röka sluta röka vecka 2-4 Under den här tiden kommer du fram till det datum när du säger farväl till cigaretterna för gott och börjar ditt nya liv som före detta rökare. 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende.

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende. ABSTINENS, BESVÄR I DETALJ Abstinenssymtom är olika känslor och obehag som uppstår när kroppen undanhålls ett ämne som den blivit tillvand till. I detta fall är ämnet bensodiazepiner. Symtomen hänger samman

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS 1,6 Miljonerklubben för Kvinnors hälsa December 2004 Bröstcancer Hur rädda behöver kvinnor vara? Vi

Läs mer