Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014"

Transkript

1 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari

2 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Akut barn s 02 Minska risken för plötslig spädbarnsdöd s 03 Barn som anhöriga inom primärvården i Värmland s 04 Råd till föräldrar...förtydligande s 04 Länsövergripande blankett s 05 Aktuellt Cosmic s 06 Frågor & Svar s 08 FN.S konvention om barnets rättigheter s 09 Dietist mödra- och barnhälsovård s 10 Nyheter från barnmatsföretagen s 10 Nyheter från Livsmedelsverket s 10 Fråga & Svar s 11 Nytt material s 11 Matkultur s 11 Bra att veta om mjölk och smör s 12 Vårens föreläsningar från Obesitasmott s 13 Lästips för barn & personal s 14 Fortbildning/utbildning s 15 Introduktion för nya medarbetare s 15 Samverkansträff s 15 Spädbarnsmassage s 15 Fortbildningsdagar Frykenstrand s 16 Nätverksträffar s 16 Handledardag s 16 Invigning FC i Eda s 17 Inbjudan krismottagningen s 18 Nationell familjecentralskoncerens s 19 Huan shu s half-time seminar s 20 Kontakt & adressuppgifter s 21 Akut barn Text: Staffan Skogar Rutinen Akut barn som vi har i våra lokala anvisningar gäller som ett generellt direktiv. Detta innebär att det inte behövs någon ytterligare delegering för att sjuksköterskan kan ge de aktuella läkemedlen i en akut situation. Vi har stämt av detta med läkemedelsenheten på landstinget och eftersom undertecknad har skrivit under det generella direktivet behövs inget ytterligare. Den tidigare bilagan om delegering har därför tagits bort. 2

3 AKTUELLT Minska risken för plötslig spädbarnsdöd - nytt informationsblad från SoS Text: Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Socialstyrelsen har givit ut en uppdatering av råden för att förebygga plötslig spädbarnsdöd. Råden är väsentligen de samma som i den tidigare upplagan men nu ligger mer forskning bakom och vi kan vara mer trygga i de råd vi ger till föräldrarna. Det mynnar ut i sex råd till föräldrar: Spädbarnet ska sova på rygg Avstå från nikotin Ansiktet på barnet ska vara fritt och barnet ska vara lagom varmt och ska kunna röra sig Barn under 3 månader sover säkrast i egen säng Amning om det är möjligt Napp kan användas när barnet ska sova De tre första råden har störst betydelse för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Ryggläge har minskat risken med 85 % sedan råden började att användas för 20 år sedan. Sidläge undviks också därför att barnet kan rulla över till mage. Växla sida för att undvika tillplattning av bakhuvudet. Magläge är bra för styrka och avlastning av bakhuvudet när barnet är vaket. Arbetet med att stötta föräldrar att sluta röka är centralt. Nikotin stör barnets kontroll av andning och hjärtverksamhet. Riskökningen är relaterad till antalet cigaretter som röks, så även en minskning av konsumtionen är viktigt. Tänk även på övriga produkter som innehåller nikotin (snus, nikotinläkemedel). Barnet behöver fri tillgång på syre. Ansiktet ska vara fritt vid sömn och risken ökar kraftigt om ansiktet täcks av en filt eller andra sängkläder. Spädbarnet ska inte heller ha för mycket kläder på sig och ska kunna röra sig under sömnen. Att spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng visar forskning från flera länder. Detta råd kan leda till oro när många ammande mammor somnar med barnet intill sig. Risken är störst om föräldrarna röker eller är påverkade av alkohol eller läkemedel. Orsaken till riskökningen är att när en större person ligger bredvid så kan barnets sovläge ändras samt att ansiktet kan bli övertäckt av sängkläder eller av en arm. Diskutera med föräldrarna om detta och hur de kan göra i praktiken. Amning och nappanvändning ger en liten skyddande effekt men dessa två faktorer har minst påverkan för riskökningen. Läs igenom ordentligt och dela ut till föräldrarna vid första kontakten. Tänk på att förnya informationen när det kommer syskon. Detta går att läsa via följande länk: Råd riktade till föräldrar finns att ladda ner i högra spalten. Under våren 2014 publicerar Socialstyrelsen även en vägledning för hälso- och sjukvårdspersonalen där forskningsstödet presenteras. 3

4 Barn som anhöriga inom primärvården i Värmland Text: Åsa Karlsson, distriktssköterska BVC Mörmo Gård Skoghall Forskningen visar att barns som lever med föräldrar som har svårigheter som psykisk sjukdom, allvarlig fysisk sjukdom eller med missbruksproblematik, löper en högre risk att drabbas av ohälsa både på kort och långs sikt. Med detta som bakgrund infördes den 1 januari 2010 en lagtext i patientsäkerhetslagen som innebär en skyldighet för personal inom hälsooch sjukvården att uppmärksamma barn som anhörigas behov. Lagen har som syfte att stärka barnperspektivet, lyfta barns rättigheter och uppmärk-samma barnen inom hälso- och sjukvården. Med detta som bakgrund genomfördes under våren 2013 en enkätstudie. Alla distriktsläkare och distriktssköterskor inom landstingets vårdcentraler i Värmland fick erbjudande om deltagande i studien. Tyvärr visade majoriteten ett svalt intresse och svarfrekvensen blev endast 45 %. Resultatet visar att majoriteten av personalen inte har kännedom om lagen (2010:659, 6 kap. 5 ), att hälso- och sjukvårdspersonal särskilt bör uppmärksamma barn som anhöriga och erbjuda dem information, råd och stöd. Därtill framkom att endast 9,7 % någon gång hade givit information, råd eller stöd med anledning av förälderns sjukdom/funktionsnedsättning. Distriktsläkarna verkar i högre grad identifiera aktuell patientgrupp samt i högre utsträckning diskutera barnets behov av stöd, i jämförelse med distriktssköterskorna. Utöver detta pekar resultatet på att personal som arbetar helt eller delvis inom barnhälsovård i högre utsträckning både identifierar, diskuterar och verkställer barn som anhörigas behov. Konklusion: I dagsläget är det sannolikt att en stor del av barn som anhöriga inte identifierade och i ännu mindre grad blir erbjudna stöd inom primärvården i Värmland. Personalen anser att primärvården i Värmland behöver mer resurser, bättre styrning, mer utbildning och utarbetade samverkansstrukturer för att arbetet att identifiera och stödja barn som anhöriga ska kunna utvecklas. I studien föreslås en samverkansstruktur mellan vårdcentral och familjecentral för aktuell målgrupp, som ett förslag till handlingsplan. Genom att erbjuda dessa barn och familjer en välbekant arena för fortsatt stöd, där barnkompetens och erfarenheter av samverkan tas tillvara, kan goda förutsättningar för detta viktiga folkhälsoarbete skapas. Vidare behöver utbildningsbehovet tillfredställas och journal- systemet ses över. Barn som anhöriga behöver synliggöras i den vuxna patientens journal. En gemensam strategi för detta skulle underlätta och förhoppningsvis medföra att barn som anhöriga får sina rättigheter tillgodosedda framöver. Läs hela magisteruppsatsen här I förra numret av Lilla Livet skrev vi om en information Råd till föräldrar om vård under barnets första levnadsvecka. LÄNK Eftersom det finns begränsat med information som är översatt till flera språk ser vi detta som mycket positivt att den översatts till 18 språk. Förlossningen och avdelning 14 kommer att dela ut denna information till föräldrar, vilket kan vara bra för er på BVC att känna till. 4

5 Länsövergripande blankett för konsultation vid barnavårdsutredning till soicialtjänsten Ny gemensam blankett för alla konsultationer som socialtjänsten inhämtar från BVC. Den kommer att finns tillgänglig i Cosmic och ska användas av alla, oavsett om socialtjänsten i någon kommun meddelar konsultationen på annan blankett. Den ska också givetvis sparas i barnets journal. På sidan två kan man tillföra kompletterande uppgifter. Barnets personnummer: Barnets för- och efternamn: Ansvarig socialnämnd och socialsekreterare: Funktionsnedsättning/sjukdom/besvär Inga Tidigare problem/remisser Aktuella problem/kontakter Konsultation BVC-sjuksköterska vid barnavårdsutredning (länsövergripande) Motorik, koncentration, samspel, språk/kommunikation av betydelse Syn höger: Syn vänster: Undersökningsdatum: Åtgärd Hörsel höger: Hörsel vänster: Undersökningsdatum: Åtgärd Barnets längd och viktutveckling: Inga avvikelser Avvikelser Kommentar Följer barnet vaccinationsprogrammet? Ja Nej (bifoga ev vaccinationsplan) Avböjt Har barnet följt rutinmässiga hälsobesök? Ja Nej, uteblivit Nej, avböjt Har barnet varit på hälsobesök det senaste året? Ja Nej Övrigt kring barnets hälsa och vardagssituation som är viktigt att känna till? Skada av betydelse Traumatisk händelse av betydelse Familjesituation av betydelse Socialt av betydelse Övervikt/fetma Övrigt Underskrift BVC-sjuksköterska/skolsköterska Datum Telefon Namnförtydligande Mail 5

6 AKTUELLT - COSMIC TEXT: ISABEL LINDGREN Från och med nu kommer det att finnas en eller fler sidor i Lilla Livet som kommer att informera kring BHV-journalen i Cosmic. Det är faktiskt ganska häftigt att vi nu får en chans att strukturera upp dokumentationen i minsta detalj och att vi faktiskt jobbar i samma journal i hela Värmland. Många administrativa rutiner har tagits fram och kommer att tas fram, så att vi gör på samma sätt vart än du besöker BVC i Värmland. Alla BVC har varit oerhört hjälpsamma med att granska och lämna synpunkter på rutinerna och vi hoppas ni fortsätter att lämna i synpunkter och kommentarer så att rutinerna går att efterleva. Ny benämning vid vårdåtagande i anslutningsöversikten - Förebyggande hälso- och sjukvård Det har visat sig att det inte går att urskilja vårdåtagandet i anslutningsöversikten och vid gruppbokningen. Därför byter vårdåtagandet namn när vi skapar anslutning av barnen till anslutning av BVC-sjuksköterska. Behöver man byta vårdåtagande på alla barn man har lagt in i anslutningsöversikten? Nej, vi ändrar bara vid de tillfällen vi går in och tittar i anslutningsöversikten eller när vi registrerar nya barn. Skapa anslutning: 1. Sök fram barnet i vårdtagarlisten. 2. Välj Översikter Anslutningsöversikt. 3. Klicka på Ny anslutning. 4. Datum, Klassificering (Observera namnbyte Förebyggande hälsooch sjukvård) och Medicinskt Ansvarig enhet är förvalt. 5. Välj aktuell BVC-sköterska som Medicinskt ansvarig vårdgivare. Vid gruppbokningar på BVC visas Anslutningsöversikten som en vårdåtgärd, för att hålla isär dessa har beslutet att kalla klassificeringen i Anslutningsöversikten för Förebyggande hälso- och sjukvård istället. Det är viktigt att välja Vårdåtagandet (Allmänmedicin) och INTE Anslutningen (Förebyggande Hälso- och sjukvård), vid bokning. Samma val måste göras oavsett om man bokar direkt i tidboken (Högerklicka och boka!) eller via Bokningsunderlag (Resursplanering Bokningsunderlag). 6

7 AKTUELLT - COSMIC TEXT: ISABEL LINDGREN Fråga: Hur hanterar vi dokumentationen av BCG-vaccinationen som görs på BUM Gripen? Har nu fått svaret i papper..., trots att vi nu gått över till Cosmic? Svar: Jag förmodar att BCG-vaccinationen beställdes i Profdoc och då kommer svaret även pappersvägen. Du kan då göra på detta sätt: Stege ) Administrativ vårdkontakt 2) Använd mallen Besök BVC 3) Notera svaret under sökordet vaccination 4) Pila över tuberkulos och skriv i fritextrutan informationen. Nästa gång du remitterar ett barn för BCG-vaccination görs denna beställning i Cosmic: Stege ) Vårdbegäran 2) Utgående remiss 3) Barn- och ungdomsmott Gripen 4) Vårdbegäran BCG Remissvaret kommer då att hamna i översikter/osignerat/ovidimerade. Gör samma administrativa anteckning (stege..1..) när svar anländer. 7

8 Frågor & Svar BVC-sjuksköterska: En fråga gällande en liten pojke, född i slutet på förra året i v med akut kejsarsnitt. Allt är bra med pojken, han ammas och går upp i vikt och utvecklas bra. Dock har nu en av två storebröder fått springmask. Så vitt jag förstår så bör hela familjen behandlas men hur gör man med mamma som ammar och den lille pojken? Staffan Skogar: Springmask är ju en vanlig åkomma som är helt ofarlig men som kan ge besvär med klåda. Oftast är det föräldrarna som tycker detta är jobbigast att man hittar något som kryper i avföringen Man brukar behandla hela familjen för att det ska försvinna. Lite tveksamt dock om den minste ska behandlas om det inte finns några symptom. Man kan ge Vanquin tabl som doseras med en tabl per 10 kg och som kan krossas och ges uppslammat.mer tilltalade är dock Vermox som inte färgar men som ej ska ges till så små barn. Amning inga problem med Vanquin. BVC-sjuksköterska: Jag skulle vilja veta vilka rekommendationer vi ska ge till nyblivna föräldrar när det gäller användande av Alvedon till spädbarn. Det har ju kommit olika rapporter om att Alvedon kan påverka hjärnans utveckling hos det lilla barnet (bla artikel i vårdfokus ), och även att Alvedon påverkar effekten av vaccination. (Bla artikel i dagens medicin från ). Har du några riktlinjer kring detta? Staffan Skogar: Jag anser inte att vi ska ändra några riktlinjer p g a den studien du refererar till. Alvedon är ett mycket väl dokumenterat läkemedel. Dock ska det ej ges i onödan och inte innan vaccination. Debatten kommer att fortsätta men vi rekommenderar Alvedon mot smärta och vb mot feber. BVC-sjuksköterska: Hur är riktlinjerna när situationen är följande: den blivande pappan har hepatit B, mamman är vaccinerad. Hur gör man när barnet föds? Staffan Skogar: Barnet tillhör en riskgrupp och ska vaccineras men Infanrix hexa vid ordinarie tillfällena. BVC-sjuksköterska: Ska man notera i barnets journal om mamman haft en utläkt hepatit B? BHV-enheten: Kan vara relevant om mamman lever i miljö av missbruk. 8

9 FN:s konvention om barnets rättigheter < En lättläst skrift > Barnets rättigheter i framtiden Barnkonventionen har funnit sedan Nästan alla länder har lovat att följa reglerna. De flesta länder har lämnat rapporter till FN-kommittén. Nu är det dags att se till att barnen verkligen får de rättigheter som finns i konventionen. Därför är det viktigt att människor vet vilka regler som finns i konventionen. Då kan de börja diskutera hur det kan bli bättre för barn i Sverige och i andra länder. 9

10 Dietist mödra- och barnhälsovård Nyheter från barnmatsföretagen Semper Bifidus från Semper utgick från sortimentet Bifidus utgick från Sempers sortiment den 1 december Bifidus innehöll lactulos och motsvarande ersättning finns inte på marknaden. Som förälder kan man fortsätta med den ersättning man har och komplettera med lactuloslösning oralt om det behövs. För vegetarianer och veganer Eftersom jag får en del frågor gällande vegetarisk och veganmat vill jag påminna er om att vi på Barnhälsovården rekommenderar följande bok som att ha som blädderex på BVC. Det kan ni varmt rekommendera för föräldrarna, det ger bra kunskaper om vegetarisk och veganmat samt konktera råd och recept Nestlé NAN Comfortis från Nestlé byter namn till NAN Sensitive NAN Comfortis byte namn till NAN Sensitive i december NAN Sensitive är en mjölkbaserad modersmjölkersättning från födseln särskild avsedd för barn med koliksymtom. NAN Sensitiv innehåller L. Reuteri som kan lindra kolik och koliksymtom. Grön barnmat - näringslära och vegomat. För barn 0-5 år, gravida och ammande kvinnor av Elisabeth Kylberg och Åsa Strindlund. Förpackningar Nestlé gör sina förpackningar enhetliga, alla ska gå i den blåa färgen som kännetecknar Nestlé. För ytterligare information om barmatsföretagen gå in på dietistsidan under Livsmedelsföretagens flik. Där kan ni även hitta länk för att anmäla er för att får deras nyhetsbrev via mail. Nya Nyckelhålet ännu nyttigare Ur nyhetsarkivet Nyheter från Livsmedelsverket Ännu mindre salt och socker och ännu mer fullkorn. Det är några av förslagen till uppdaterade regler för Nyckelhålsmärkningen som nu går ut på remiss. - Nu blir Nyckelhålet ännu nyttigare. I uppdateringen har vi utgått från den vetenskapliga utvecklingen men också lyssnat på synpunkter från konsumenterna, säger Anette Jansson, ansvarig för Nyckelhålet på Livsmedelsverket. 10

11 Dietist mödra- och barnhälsovård Fråga & svar BVC- sjuksköterska: Fick frågan angående mjölkfria gröter. Mamma hade haft svårt att hitta någon.vet att det finns från Semper och Enago men kan dessa ges från 4 mån? Andra alternativ? Kanske bara frågan om att det inte får märkas ut från 4 mån? Nytt material Dietistsidan för mödra- och barnhälsovård är uppdaterad med nytt och fräscht material. Jag har uppdaterad och fräschat upp min sida på Livlinan. Gå in på dietistsidan genom att klicka på länken. Spara gärna länken som favorit i Livlinan. Länk till Livlinan - klicka här Dietist: Det är samma innehåll i grötburkarna som det står från 6 månader än de som tidigare var märkt från 4 månader. Mamman kan lugnt ge barnet den gröten. Men det är kvar märkningen från 4 månader i några. Dessa är de mjölkfria grötar hon kan ge sitt barn. Nestlé har Sinlac som fortfarande från 4 månader Enago har äpple och banangröt från 6 månader Semper har en Mjölkfri mild gröt också från 4 månader Matkultur Stiftelse Örebro Moské har en informativ broschyr som heter Må bra under Ramadan. Broschyren är resultatet av ett samarbete mellan legitimerade läkare verksamma inom olika specialiteter vid Örebro Läns Landsting och Stiftelse Örebro Moské. Det innehåller intressant fakta om Ramadan och vad hälso-och sjukvårdpersonalen bör känna till gällande den viktiga muslimska fastemånad. Broschyren kan ni trycka ut på min sida under BVC flik invandrare/ flykting. 11

12 Bra att veta om mjölk och smör Det är inte många som har undgått debatten om mjölk och smöret på skolorna i Värmland och huruvida barn tar skada av att dricka lättmjölk och äta lättmargarin De nordiska näringsrekommendationer har som syfte att främja en god hälsa och förebygga de största folkhälsosjukdomar och i synnerhet hjärt- och kärl sjukdomar. I nya NNR lyfts vikten av fett kvalité för vår hälsa. Fettrekommendationen ökades med 5 %. Ökningen gäller enkelomättat fett. Fettrekommendationen ligger på %. Som vi kan se är det inga magra rekommendationer. När vi träffar föräldrar som tycker att ens barn inte ska äta lättprodukter så är det bra att informera om följande: Kostråden handlar inte om att barn ska äta lite fett. De handlar om att barn ska äta lagom med fett men framför allt bra fett. Med bra fett menas det mer enkelomättat och fleromättat fett. Omega-3 och 6 ingår i fleromättat fett och är livsnödvändiga för människan. Omega 3 har många viktiga roller i ett växande barns kropp. Den behövs för att bygga och reparera celler. De påverkar också regleringen av blodtrycket, hur njurarna fungerar och vårt immunförsvar och är viktigt för småbarns utveckling. Lättmargarin innehåller inte symaskinolja, bensin eller platskulor! Däremot innehåller lättmargarin tre godkända tillsatser. För att en tillsats ska godkännas räcker det inte med att den är undersökt och testad på företagets egen forskningsenhet. För hälsoriskbedömning av livsmedelstillsatser tar EU-kommissionen hjälp av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Lättmjölken har inga tillsatser mer än A och D vitamin. Endast en del av fettet är borttaget. Tänk MI och undvik konfrontationer Vill man som förälder trots fakta ovan inte ge sitt barn lättmjölk eller lättmargarin så kan vi ge alternativ. Man kan välja mellanmjölk eller margarin med 60 % fetthalt som lämpar sig bra för barn under 6 år och tänka på att använda livsmedels som är bra källor till fleromättat fett och omega 3 som fisk och skaldjur, linfröolja, rapsolja samt nötter. Det är viktigt att lyfta även helheten i matvanorna och måltiderna där margarin och mjölk utgör endast en del av hela pussel. Mättat fett är lätt att få i sig och därför äter vi enkelt för mycket av det. Det finns gott om det i alla mejerioch charkprodukter, kött, kakor, glass m.m. Lätt och mellanmjölk berikas med D- vitamin som är av speciellt vikt för småbarn skelett och tänder. D-vitamin är svårt att få i sig om man inte äter så ofta fisk och skaldjur och använder sig enbart av feta mejeriprodukter som inte är D-vitamin berikade. Det finns väldigt mycket och stark vetenskaplig evidens bakom kostråden som handlar om fett. Lättmargarin görs av vegetabiliska oljor och fetterna utvinns och förädlas på samma sätt som den rapsolja och andra oljor som man köper i sin butik (kallpressad olja undantaget) liksom i andra livsmedel som innehåller vegetabiliska oljor som t e x Bregott. Margarin/lättmargarin är ett sammansatt livsmedel, precis som andra och de ingredienser som förekommer i margarin förekommer även i andra vanliga livsmedel. 12

13 Vårens föreläsningar från Obesitasmottagningen Målgrupp: Föräldrar till barn och ungdomar med övervikt och fetma 13

14 I samarbete med Marie-Louise Eriksson, sjukhusbiblioteket CSK Lästips för barn & personal Bravo blir modig Av Maja-Stina Andersson Under sängen sitter monstren Roland, Henrietta och Charles och kurar. Det visar sig att de är lika rädda för Bravo som Bravo är för dem. Efter att ha insett att de inte behöver vara rädda för varandra sover de snart alla fyra i samma säng. Men dessförinnan får vi ta del av monstrens andra rädslor. Henrietta är till exempel rädd för höjder och monstret Roland är rädd för mörker. En mysig och rolig bok om olika rädslor och om att sätta ord på rädslan och få hjälp att tänka på det läskiga i nya banor. Hjältar och hjärtan Av Viveka Sjögren I Göteborg, inte långt från ett sjukhus, ligger ett hus där bara superhjältar får bo. Hit kommer Noa med sin pappa. Mamma är nämligen med Noas lillasyster, Slända, på sjukhuset som ligger strax intill. Slända föddes med ett trasigt hjärta och väntar på att få ett nytt. I huset får Noa snabbt en ny kompis, Billy, vars familj också bor här för tillfället. En bok att läsa högt tillsammans med både friska och sjuka barn om samhörighet och förståelse för varandra i svåra livssituationer. Knöl & Bök och allergiattacken Av Tina Engström och Millis Sarri Fin liten lagomt dramatisk bilderbok om vad som händer när Knöl och Bök inte tar sig till bion som det var tänkt på grund av att lilla Knöl får en allergiattack och måste åka ambulans. Utvecklingsstöd föräldrafokuserat arbete med barn Av Reidun Hafstad & Haldor Øvreeide En optimistisk men samtidigt realistisk bok om hur, och i vilken utsträcking, vi kan hjälpa barn och de-ras viktiga vuxna när de har det svårt och kämpar med problem.vi kan alla- i våra olika roller- bli betydelsefulla för barn. Teorierna och begreppen går att använda inom omsorg, handledning, pedagogik och behandling. Vardagspediatrik för primärvården Av Tor Lindberg Här beskrivs de besvär och sjukdomar hos barn som föräldrar oftast söker hjälp för i den öppna vården. Författaren försöker ge svar på vad inom primärvården som kan utredas och behandlas och när barnet ska remitteras vidare för fortsatt utredning och vård av specialistsjukvården. Boken ger också tips på hur man bör närma sig och undersöka barn i olika åldrar. Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar Av Ann-Cathrine Bramhagen och Anna Carlsson För att det hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar ska vara framgångsrikt krävs det att flera professioner samverkar. Boken är främst avsedd som kurslitteratur inom utbildningar i barnhälsovård, men kan också användas av yrkesverksamma där barns hälsa står i fokus. Olika aspekter på barns hälsa som allergi, fattigdom, psykisk sjukdom hos förälder, alkoholism och narkotikamissbruk inom familjen, matvanor och fysisk aktivitet har sina respektive kapitel. 14

15 Fortbildning/utbildning Fortbildning/utbildning som annonseras i Lilla LiVet stödjs av BHV-enheten. Vid deltagande bör förankring med närmaste chef göras. Fortbildning/utbildning som är markerad med är * obligatorisk. *Introduktion Till dig som är nyanställd på barnmorskemottagning, barnavårdscentral, familjecentral, ungdomsmottagning, eller chef inom allmänmedicin Datum: 28 april 2014 Tid: 09:00-16:00 Vart: CSK, Bragska villan Inbjudan & anmälan - länk till Livlinan Samverkansträff mellan BVC, förskola och socialtjänst i Karlstad 14 mars 2014 Barnhälsovårdsenheten och barn- och ungdomsförvaltningen inbjuder berörda professioner till en uppföljningsträff av arbetet i barnhälsoteam. Träffen syftar till att fördjupa kunskapen om familjer i behov av särskilt stöd och utveckla samverkan mellan BVC och förskolor. Inbjudan och anmälan kan ses här (länk till Livlinan) Anders Lundberg, utredare, Barn och ungdomsförvaltningen, Karlstad kommun Anna Bodin, verksamhetsutvecklare, Landstinget i Värmland Spädbarnsmassage 2014 Utbildning i spädbarnsmassage under 2014 finns nu att ta del av på Livlinan. Livlinan/BVC/fortbildning (OBS! länken funkar endast om du ansluten till Livlinan) 15

16 *Fortbildningsdagar på Frykenstrand för all BVC-personal Preliminärt datum för fortbildningsdagarna på Frykenstrand är planerat till den 1-2 oktober Mer information kommer. *Nätverksträff för BVC-sjuksköterskor våren 2014 Nu är det dags för vårens nätverksträffar för BVC-sjuksköterskor. Alla träffarna är bokade i landstingshuset men fördelat på olika lokaler i huset. Vi gör även så i år, att man får anmäla sig på en passande dag. Blir det för många i någon grupp kommer vi att höra av oss för eventuellt byte av dag. Fredag 16 maj 2014, kl 09:00-12:00, lokal: grupprum B1 (14 platser) Måndag 26 maj 2014, kl 13:00-16:00, lokal: grupprum B1 (14 platser) Tisdag 27 maj 2014, kl 13:00-16:00, lokal: grupprum E1 (12 platser) Tisdag 3 juni 2014, kl 13:00-16:00, lokal: Nordstjärnan (14+8 platser) Onsdag 4 juni 2014, kl 13:00-16:00, lokal: Nordstjärnan (14+8 platser) Tisdag 10 juni 2014, kl 09:00-12:00, lokal: grupprum B1 (14 platser) Vi hoppas att alla har möjlighet att delta och om Du har något särskilt Du vill ta upp går det bra att meddela oss här i formuläret eller direkt på plats. Klicka här för att komma till anmälan Inbjudan till vårens handledardag Vid institutionen för hälsovetenskaper, omvårdnad Karlstads universitet Den 27 mars 2014, Kl Målgruppen är specialistsjuksköterskor som har behov av fördjupade kunskaper inom handledning på avancerad nivå med anknytning till yrkesfunktionen. Information om program och lokal för dagen meddelas senare. 16

17 INVIGNING av Familjecentralen Famnen i Eda. Välkommen onsdagen den 12 mars kl.11 då vi öppnar dörrarna och inviger vår fina Familjecentral! Dagen inleds med en liten barnkör. Kom därefter och titta på våra fina lokaler, mingla runt och träffa oss som jobbar på familjecentralen. Vi bjuder på snittar, frukt och något att dricka. Vänliga hälsningar Barnhälsovården (BVC), Barnmorskemottagningen, Socialtjänst och Öppna förskolan Familjecentralen Eda 17

18 Inbjudan Krismottagningen för män i Karlstad firar 10 års- jubileum. Vi tänker fira det med att bjuda in till en halvdagskonferens. Tema Föräldraskap och våld Tid Torsdagen den 13 mars kl Plats Värmlands Museum Program Inledning Marlene Lund Kopparklint, Kommunalråd (M) ordf. Vård- och Omsorgsnämnden Karlstads kommun Kort presentation av verksamheterna, Krismottagningen för män i Karlstad, Kristinehamn och Norra Värmland Kaffe och smörgås Presentation av Utväg Södra Älvsborg. Utväg är ett myndighetssamverkande kompetenscenter mot våld i nära relation. Samverkande myndigheter är Hälso- och sjukvården. Socialtjänsten, Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten. Föreläsare Kirsi Dufva, socionom, terapeut och handledare. Mikael Persson, kulturvetare, terapeut. - Att arbeta med parallella mamma-, pappa-, och barngrupper där våld förekommer. En presentation av det kliniska arbetet med grupperna. Beskrivning av det pågående arbetet med utarbetande av gruppmanual samt erfarenheter och spinn-off effekter. En forskningsstudie är kopplad till projektet som finansieras av Brottsoffermyndigheten. Anmälan Senast 7 mars till Länsstyrelsen via kalendern på Ingen kostnad Välkommen! Karlstad kommun, Hammarö, Kil och Forshaga kommun Svenska Kyrkan, Landstinget i Värmland, Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland 18

19 Föreningen för Familjecentralers Främjande, Jämtlands läns landsting, Regionförbundet Jämtland och Östersunds kommun inbjuder till: NatioNell familjecentralskonferens i ÖstersuNd maj 2014 Framtidens familjecentral Årskonferensen vill väcka tankar och ge inspiration. Vilka behov och utmaningar kan vi se idag och framåt? Vilken plats, vilken roll har familjecentralen? Vad behöver vi utveckla? dagarna kommer att varvas med föreläsningar och valbara seminarier! konferensen vänder sig till alla som arbetar på familjecentral/familjecentralsliknande verksamheter samt till politiker, tjänstemän inom kommun landsting/region, ideella organisationer och övriga intresserade. under konferensen kommer du bland annat att få lyssna till: rätt stöd i rätt tid på rätt plats ing-marie Wieselgren, projektledare Psynk att växa upp i turbosamhället Nya villkor och utmaningar lars dencik, professor of social psychology barnets rättigheter i samband med assisterad befruktning ingemar kjellmer, professor emeritus, pediatrik mångfald och mötets betydelse på öppna förskolan ida erstad, antropolog, doktorand, Oslo universitet utveckla familjecentralerna åtta förslag till förbättringar Petra kouvonen, programchef, Stiftelsen för självständighets jubileets barnfond att leva i våld och knyta an störd anknytning och psykisk traumatisering kjerstin almqvist, adjungerad professor i medicinsk psykologi assisterad befruktning etiska överväganden kjell asplund, ordförande för Statens Medicinsk-Etiska råd regnbågsfamiljer och heteronormativ vård lotta andréasson edman, leg. barnmorska, Mama Mia Söder Nya pappor i mötet med barnprofessionen stefan björk, doktorand i psykologi och genusvetenskap mer information finns på ett detaljerat program med praktisk information kommer att finnas klart i mitten av januari anmälan på från 9 december Varmt VÄlkomNa t19 ill jämtland 2014!

20 20

21 * Lilla Liv:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten Värmland Kontaktuppgifter till BHV-enheten Staffan Skogar, BHV-öl Cristina Gillå, verksamhetsutv Lena Granat, MBHV-psykolog, Jannette Grahn Vera, MBHV-dietist, Isabel Lindgren, assistent, Besöksadress: Landstingshuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad e-post: Adress till: Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård Föräldrastödsenheten Centralsjukhuset Karlstad Besöksadress: Bryggargatan 7 21

Tratten. Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten. Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson ~ 1 ~

Tratten. Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten. Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson ~ 1 ~ Tratten Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson Nummer 2 februari 2014 ~ 1 ~ INNEHÅLL Ny medarbetare Info kvinnosjukvården

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer.

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer. 1 (9) Alkohol och Tobak Allergi Allmänt barn Barnsäkerhet För BVC - Blanketter Manualer för BVC-sjuksköterskor Mat Språk Sömn Vaccinationer Övrigt 2 (9) Alkohol och Tobak (åter register) Barns tankar om

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Konsultation med BVC och elevhälsa

Konsultation med BVC och elevhälsa Konsultation med BVC och elevhälsa När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd vid konsultation kring

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Vad är rätt fett i praktiken? Vad äter svenska folket? Fettskolan. Hanna Eneroth Åsa Brugård Konde. 19 mars 2013

Vad är rätt fett i praktiken? Vad äter svenska folket? Fettskolan. Hanna Eneroth Åsa Brugård Konde. 19 mars 2013 Vad är rätt fett i praktiken? Vad äter svenska folket? Fettskolan 19 mars 2013 Hanna Eneroth Åsa Brugård Konde Dagens föreläsning Inledning Vetenskaplig bakgrund Resultat från Riksmaten Rätt fett i praktiken

Läs mer

Årliga BHV-statistiken

Årliga BHV-statistiken Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer två 2012 Detta nummer innehåller Till alla BVC-sjuksköterskor i

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer sex. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer sex. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer sex 1 Innehåll: BARNHÄLSOVÅRDEN VÄRMLAND Polio i

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån Broschyrer/blanketter Beställs ifrån 2015 02 15 ALLMÄNT BARN Att leva med barn Marknadsplatsen 104267745 En personlig Hälsojournal Jönköping Ditt barns hälsobok svenska Marknadsplatsen 102721792 Ditt barns

Läs mer

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån Broschyrer/blanketter Beställs ifrån 2015 11 23 ALLMÄNT BARN Att leva med barn Marknadsplatsen 104267745 Hälsoboken NY svenska Marknadsplatsen 102721792 Plastomslag till bok Marknadsplatsen 103310249 Ditt

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Förebyggandevecka på Fabriken.

Förebyggandevecka på Fabriken. Förebyggandevecka på Fabriken. Välkommen till gratis föreläsningar om socialtjänstens förebyggande arbete i år med fokus på tjejer! 20 24 november bjuder och Familjecentralsenheten in till Fabriksgatan

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Februari 2012 sid 2 Information från spec-mvc Dagdroppe Nya medarbetare sid 3 sid 4 sid 5 MHV-registret Så kan vården använda 1177 Frågor

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Utlåtande från hälso- och sjukvården

Utlåtande från hälso- och sjukvården Utlåtande från hälso- och sjukvården När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsulterar den medicinska kompetens som finns runt barnet. Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren.

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 8 /december 2011 Detta nummer innehåller Adress till MBHV-psyk...

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen 3 Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

Månadsbladet BARNKONVENTIONEN 25 ÅR! nr 9, september 2014

Månadsbladet BARNKONVENTIONEN 25 ÅR! nr 9, september 2014 Månadsbladet nr 9, september 2014 BARNKONVENTIONEN 25 ÅR! FN:s generalförsamling antog den 20 november 1989 Konventionen om barns rättigheter. Barnombudsmannen i Uppsala vill uppmärksamma detta var med

Läs mer

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel 2015-05-07 Matvanor Hälsa Miljö Inlärning Elevhälsan har en viktig roll i skolans

Läs mer

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Charlotte Luptovics Larsson Barnsamordnare, Handledare Leg. Sjuksköterska Lagstiftning

Läs mer

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen.

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Bättre fettbalans i skolmaten. Bra fettbalans i skolmaten. Klara och tydliga rekommendationer. Nordiska Näringsrekommendationer i korthet

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Sätta Livsmedelsverket på kartan

Läs mer

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Matvanor Hälsa Miljö Inlärning Elevhälsan har en viktig roll i skolans hälsofrämjande

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Solskydd och barn Hur skyddar vi oss och våra barn på

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Tratten, aug. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården

Tratten, aug. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Tratten, aug 2015 Informationstidning för personal inom mödrahälsovården I detta nummer: Preventivmedelsnyheter s 03-04 Öppen föreläsning HBTQ s 05-06 Information om KUB, Inbjudan amning s 07 Tips från

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Grunda Sunda Vanor. Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge

Grunda Sunda Vanor. Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge Grunda Sunda Vanor Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge Ett projekt med referensgrupp bestående av: BHV-samordnare BHV-överläkare Dietist Skolsköterska MHV-överläkare Distriktssköterska

Läs mer

Matprat i primärvården

Matprat i primärvården Matprat i primärvården 23-24 november 2017 Borlänge och Mora Inger Stevén Rådgivare och Dietist Råd och beredskapsavdelningen Slutsatser Matvanor viktigaste riskfaktorn för ohälsa Vården vill samtala om

Läs mer

Barn på sjukhus. Lästips från sjukhusbiblioteket

Barn på sjukhus. Lästips från sjukhusbiblioteket Barn på sjukhus Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Småbarnsberättelser & bilderböcker Billy på sjukhus (2011). Bilderbok. Av Birgitta Stenberg När Billy ramlar från trädet

Läs mer

Rutiner vid begäran om registerutdrag

Rutiner vid begäran om registerutdrag Rutiner vid begäran om registerutdrag Följande rutiner gäller i det fall ett barns vårdnadshavare begär information om de uppgifter som finns lagrade på barnet i Basta. 1. Vårdnadshavaren informeras av

Läs mer

Bra mat. för barn 0-5 år. Utbildning för personal i barnhälsovården. Åsa Brugård Konde Nutritionist

Bra mat. för barn 0-5 år. Utbildning för personal i barnhälsovården. Åsa Brugård Konde Nutritionist Bra mat för barn 0-5 år Utbildning för personal i barnhälsovården Åsa Brugård Konde Nutritionist Dagens föreläsning Kort om hur vi har tagit fram råden Amning och modersmjölksersättning D-droppar Smakprover

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Gävleborg HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Syfte Att uppmärksamma svårigheter som kan ha betydelse för barnets situation i förskoleklass och skola eller för barnets hälsa och välbefinnande

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 7 / november 2011 Detta nummer innehåller Plötslig spädbarnsdöd

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Vill du veta mer o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Hälsan tiger still? När vi mår bra har vi sällan anledning att klaga. Först när vi börjar känna oss lite risiga funderar vi över vad som

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn

marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn Familjecentralen i Vårby Gård Familjecentral i den mångkulturella förorten Huddinge kommun Mångkulturell storstadsförort

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Månadsbladet. Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 6-7, juni-juli 2017

Månadsbladet. Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 6-7, juni-juli 2017 Månadsbladet Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 6-7, juni-juli 2017 INFORMATION Rutin kring 4-års hörselscreening på audiologen (Uppsala kommun) Cirka hälften av bokningarna till hörselscreening

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Några viktiga råd Låt spädbarnet sova på rygg Avstå från att röka Amma om det är möjligt Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig Låt spädbarnet sova på

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Verksamhetschef Annika Selberg Lundberg annika.selberg-lundberg@norrbotten.se Divisionschef Närsjukvård Chef för verksamhet och utveckling Närsjukvårdsstaben

Läs mer

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats Foto: Josefin Sejnelid Länssamverkan föräldrastöd Deltagarna i gruppen har ett strategiskt uppdrag i sin organisation eller i länet. Deltagare

Läs mer

Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016

Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016 Kolhydrater Anette Jansson Livsmedelsverket Oktober 2016 Livsmedelsverket Vetenskapen- Nordiska Näringsrekommendationer Vad äter vi i Sverige Bra kolhydrater hur gör man i praktiken Vad kan Livsmedelsverket

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Första linjen unga, Karlstadsområdet

Första linjen unga, Karlstadsområdet Första linjen unga, Karlstadsområdet Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland För barn och unga 6-20 år Vad är första linjen för barn och unga

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll

Läs mer

Prebiotika & Probiotika för små barns magar

Prebiotika & Probiotika för små barns magar Prebiotika & Probiotika för små barns magar Spädbarn kan få ont i magen, som kan bero på förstoppning och gaser. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsaken till att magen och tarmen inte fungerar.

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten Det ofödda och det lilla barnet Salut för ett friskare Västerbotten Dagens program 09.40 Vad har hänt sedan sist? 10.40 Motiverande samtal Monica Jonsson, universitetslektor/barnmorska 11.00 Salut-satsningen

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern 1 Namn: Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa barnet från det att han/hon anländer till Sverige och genom barnets skolgång.

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun 2015-04-13 Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Livsmedelsverkets undersökning

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Barn som far illa vägledning anmälningsförfarande TANDHYG Inledning Att arbeta inom tandvården innebär att man ibland träffar barn och ungdomar som

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Välkommen till ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Många av de förändringar som görs i vård och omsorg leder till förbättringar som ger förutsättningar

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Inspiratör på vetenskaplig grund - om grunden för Livsmedelsverkets arbete för bra matvanor. Hanna Eneroth Monika Pearson Åsa Brugård Konde

Inspiratör på vetenskaplig grund - om grunden för Livsmedelsverkets arbete för bra matvanor. Hanna Eneroth Monika Pearson Åsa Brugård Konde Inspiratör på vetenskaplig grund - om grunden för Livsmedelsverkets arbete för bra matvanor Hanna Eneroth Monika Pearson Åsa Brugård Konde NNR -ett viktigt kunskapsunderlag Ta fram kostråd Planera mat

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar 1177 Vårdguiden för barnhälsovården 1177 Vårdguiden för barnhälsovården Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år:

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Önnebacka förskola På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Solgläntan telefon 18288 Kaprifolen telefon 18438 Lärkan telefon 18439 Regnbågen telefon 18437 Adressen är Myrbottenvägen

Läs mer

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården erfarenheter från två pilotprojekt i Stockholm och Kronoberg Amanda Wikerstål, Kronoberg Malin Bergström, Maria Söderblom & Michael Wells,

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder, 15hp

Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder, 15hp Tentamen Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder, 15hp Kurskod: MC2036 Kursansvarig: Reidun Stenberg Datum: 2011 05 09 Skrivtid: 5 timmar Totalpoäng: 62 poäng Godkänd

Läs mer

Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet]

Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet] Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet] I följande avsnitt finns en beskrivning av verksamhetens innehåll och detaljerade anvisningar om vad man kan och bör göra vid de olika besöken på BVC. De ska

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Reviderat Slutförslag 2012-05-10 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer den 12 december 2012 i Malmö För er som arbetar i Malmö, Burlöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge inom framförallt

Läs mer

11.3 Checklista - Egengranskning Barnhälsovården

11.3 Checklista - Egengranskning Barnhälsovården 11.3 Checklista - Egengranskning Barnhälsovården PUNK-handboken NATIONELL NIVÅ Lagar, föreskrifter, allmänna råd och dokument. 1. Hälsoundersökningar inom Barnhälsovården, SOSFS, 1991:8 2. Föräldrabalk,

Läs mer

Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år

Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år 1 Tratten december 2015 Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Innehåll Tusen tack alla mödrahälsovårdsarbetare s 03 Viktpärmen

Läs mer

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun 2012-01-20 Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun I västvärlden ökar medelvikten

Läs mer

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förut drack svenskarna mycket alkohol.

Läs mer

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fem 2012 Familjecentralen Äpplet firar 10-år Den 6:e december firar

Läs mer

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Vi måste prata 2017-05-19 Johanna Karlsson Sofias mamma Anhöriga barn ska uppmärksammas och erbjudas hjälp

Läs mer