Behovsbilden inom svensk bioteknisk industri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsbilden inom svensk bioteknisk industri"

Transkript

1 Behovsbilden inom svensk bioteknisk industri Per Vretblad SIK VINNOVA projektnummer December 2004

2 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning 3 2. Uppdrag 7 3. Genomförande 7 4. Övergripande strategiska frågor Kompetensförsörjning Koppling mellan basal och tillämpad forskning Det internationella perspektivet Finansieringsmöjligheter Behov av produkter, processer och laborativt stöd Dominerande behovsområde: Biologisk och kemisk analys Mycket frekventa behov: Syntes, produktion och klinik Frekventa behov: Processutveckling, kvalitetsstyrning 24 och djurförsök 6.4. Relativt frekventa behov (från 4-7 företag) Behov som redovisats av 1-3 företag Sammanfattning av avsnitt Paradigm- och teknikskiften Behov av icke-laborativa stödfunktioner (företagsutveckling 31 och kommersialisering) 9. Tekniköverföring, mötesplatser och nätverk Generella slutkommentarer 36 Bilaga 1. Deltagande företag 37 2

3 1. Sammanfattning Uppdrag. Denna utredning har syftat till att undersöka behovsbilden hos ett antal svenska bioteknikföretag, varmed avses att identifiera och redovisa företagens strategiska och praktiska behov av stöd i olika former. Utredningen har finansierats av VINNOVA och IRECO. Övergripande frågor har varit behov av starka forskningsmiljöer och nuvarande och framtida kompetensförsörjning samt finansieringsmöjligheter och inverkan av paradigmskiften eller kommande teknikskiften som kan förutses. På en mera detaljerad nivå har uppdraget inneburit en kartläggning av företagens behov av produkter, processer och laborativt stöd från externa stödfunktioner. Dessutom har behovet av stöd för företagsutveckling och kommersialisering undersökts samt behovet av stöd för nya samarbeten genom tekniköverföring och skapande av mötesplatser. Uppdraget är en inventering och kartläggning. Det har inte ingått i uppdraget att ta fram egna förslag på åtgärder eller insatser. Däremot har självfallet ett antal förslag från företagen redovisats och sammanfattats. Genomförande. Uppdraget har genomförts i form av intervjuer med 35 svenska bioteknikföretag under september till början av november Urvalet av företag har skett i samråd med uppdragsgivarna. En förteckning framgår av Bilaga 1. Urvalet är så stort att det kan betraktas som representativt för branschen. Alla utom fyra intervjuer har genomförts i form av personliga sammanträffanden med VD, forskningschef eller motsvarande befattningshavare. Kompetensförsörjning. Företagen har tillfrågats om vilket behov de har och kommer att ha av starka forskningsmiljöer som möjliggör kompetensförsörjning till företagen och kompetensuppbyggnad på strategisk nivå. I detta sammanhang avses svenska forskningsmiljöer. Sammanfattningsvis vill företagen se satsningar på ett antal fält inom två vida grupper av starka kunskaps- och teknikområden, det ena omkring bioteknik (proteomik, proteinkemi, immunologi, cellodling, mikrobiologisk processteknik, bioinformatik, nanoteknologi) och det andra omkring medicinsk vetenskap (neurologi, metabola sjukdomar, onkologi, farmakologi/farmaci). Företagen är vidare starka förespråkare för en fokusering av forskningsresurser till ett fåtal centra av absolut toppklass. De anser att befintliga styrkor skall upprätthållas och förstärkas. Det föreligger brister inom några nyckelkompetensområden: Proteinkemi, storskalig cellodling, torra formuleringar, farmakologi och kvalitetsstyrning. Detta föreslås hanteras med punktinsatser. Den uttalade efterfrågan när det gäller flera nya teknikplattformar som arrayer och automatisering är förhållandevis låg. Koppling mellan basal och tillämpad forskning. Direkta samarbeten mellan akademiska institutioner och företag är vanliga och förutsätter en reglering av IP-rättigheter i förväg. 3

4 Många företag, speciellt medelstora och stora, trycker på att de vill slå vakt om den fria forskningen, som genererar de nya idéerna, och täcka sitt behov av tillämpad forskning genom att samarbeta med strukturer eller centrumbildningar mellan akademi och industri. Dessa strukturer kan utgöras av vidareutvecklingar av kompetenscentra eller av institut. Företagen vill kunna lägga ut tidsbegränsade definierade uppdrag med knytning till kommersialiserbara resultat. Tillskapandet av effektiva strukturer mellan akademi och företagen anses kunna tillgodose både önskemålet om ostörd fri forskning utan produktinriktning och företagens behov av tillämpad forskning. Det internationella perspektivet. Företagen har tillfrågats om Sveriges möjligheter att hävda sig internationellt när det gäller strategisk kompetensuppbyggnad och kompetensförsörjning. Svaren kan kort sammanfattas med att företagen anser att vi inom flera av de tidigare nämnda områdena av medicinsk och teknisk forskning har varit och är konkurrenskraftiga men att krafttag krävs för att bibehålla denna position. Två problem som tas upp är bristen på postdoctjänster och utflyttningen av storföretagens huvudkontor. Företagen ger en direkt uppmaning till de politiska beslutsfattarna att se till att öka stödet till basal forskning. Finansieringsmöjligheter. Frågeställningarna kring finansiering av företagande i dess olika faser är ständigt närvarande och berördes i någon form i samtliga intervjuer. Brist på kapital är självklart det största enskilda problemet för små och medelstora företag i Sverige. Det upplevs vara en skriande brist på såddkapital och det trycks på det stora värdet av tidig finansiering för möjlighet att genomföra proof of concept och skapa förutsättningar för utveckling av bioteknisk företagsamhet. Det anses att VINNOVA har en viktig uppgift i innovationssystemet att stödja den tillämpade forskningen och att de därför behöver större resurser. Fortsatt finansiering via riskkapitalbolag anses besvärlig men inte lika svår som det första steget. En stark signal är att politiska åtgärder som införande av en motsvarighet till Small Business Innovation Research Program (SBIR) och framför allt Young Innovative Company status signifikant skulle förbättra de svenska företagens konkurrenssituation. Behov av produkter, processer och laborativt stöd. Företagen har tillfrågats om vilka direkta behov de har av stöd i form av produkter, processer och laborativt stöd. De har ombetts att lyfta fram de viktigaste behoven och att ange om stödresursen finns i dag, så att behovet kan tillgodoses. De har tillfrågats om de är nöjda med dagens situation, om de ser behov av förbättringar och om synpunkter på hur ett sådant förbättrat stöd skulle kunna vara utformat eller organiserat. Eventuella förändringar i deras behovsprofil under den närmaste framtiden har också diskuterats. Intervjuerna har gett ett stort faktamaterial som i rapporten grupperats efter svarsfrekvens. Det är viktigt och kanske självklart att man inte skall fästa alltför stort avseende på de absoluta svarsfrekvenserna utan även göra en övergripande relativ bedömning av de olika områdena i förhållande till varandra. Det är också uppenbart att vissa områden går i varandra och kan grupperas ihop på olika sätt. Det gäller till exempel olika enhetsoperationer i processutveckling eller produktion, eller djurförsök och toxikologi. 4

5 Inom några av områdena uppger företagen att behoven kan tillgodoses, att resurs finns tillgänglig och att systemet fungerar. Andra områden är sämre fungerande på grund av att resursen inte finns, är svåråtkomlig, dyr eller inte fyller kvalitetskraven. Företagen har avgett ett antal förslag till förbättringar av dagens situation. Analysområdet, som tas upp av praktiskt taget alla företag, fungerar bra i många fall. Det har dock i många former förts fram önskemål om inrättandet av mätteknikcentra eller servicelab i anslutning till de stora klustren. Finansieringsmodellen föreslås vara offentliga medel i botten och sedan löpande kommersiell uppdragsverksamhet. Det finns däremot olika uppfattningar om vilket som är det lämpligaste huvudmannaskapet. Universitetsinstitutioner har inte utbyggda kvalitetssystem eller mekanismer för att ge prioritet åt externa kunder. Produktion är ett begrepp som omfattar många enhetsoperationer. När det gäller själva tillverkningssteget har vi i Sverige ett fåtal företag som kan odla eller kontraktsodla och det är en stark brist på kompetens avseende animalcellodling men också odling av mikroorganismer. Detta måste lösas med utbildning eller headhunting utomlands. Det är även ont om företag som kan genomföra fyllning och förpackning samt om personer med kompetens inom formulering. Flera av dessa områden som togs upp ovan under strategisk kompetensförsörjning uppfattas som stora brister redan i dag. Behovet av kontraktssyntes är stort men kan ofta tillgodoses tillfredsställande i Sverige eller utomlands. Bilden är splittrad. Vissa företag vill undvika att lägga uppdragen för långt bort och föreslår då etablering av ett specialiserat laboratorium i Sverige. När det gäller djurförsök, djurmodeller, och toxikologi är företagen inte nöjda eftersom de i stor utsträckning måste gå utomlands. En bra djurfacilitet i Sverige med kommersiella spelregler är en utveckling som man vill se. Inom områdena kvalitetsstyrning och produktutveckling har framför allt identifierats behov av seniora personer som kan fungera som kvalitetschefer och projektledare. Fokuserad utbildning i kombination med flerårig industriell praktik är det tidskrävande sättet att åtgärda denna bristsituation. Även när det gäller processutveckling är bilden splittrad. Det fungerar bra för några företag medan andra relaterar till en brist på kompetent personal och framför allt till att det inte finns några bra samarbetspartners för tillämpad forskning. Två områden där företagen är i huvudsak nöjda med dagens situation är klinik och bioinformatik. Teknikområden som nu får mycket publicitet som exempelvis nanoteknik, chip- och arrayteknik, automation etc. är inte stora uttalade behov hos företagen i dag. Paradigm- och teknikskiften. Företagen har tillfrågats vilka större förändringar i sina behov de kan se på kort och lång sikt som kommer att förorsakas av större, genomgripande förändringar i omvärlden. Dessa kan vara förändringar i marknaden eller forsknings- eller teknologigenombrott vilka kommer att generera förändringsbehov hos företagen. Den stora förändring som nämns oftast, av över ett halvt dussin företag, är personalised medicine, även kallat theranostics. Alla företag som tar upp detta tror att det kommer att hända och alla utom ett tror att de kommer att påverkas mycket. En annan stor förändring man förutser är den som kommer att bli resultatet av FDA:s ändrade syn på kvalitetsstyrning i biotekniska processer (Process Analytical Technologies, PAT). Dessutom förutses ett ökat 5

6 behov av animalcellodling för läkemedelsframställning och av teknikskiften inom diagnostik till snabbtest och nukleinsyrabaserade test. Utlokalisering av speciellt produktionsuppdrag till Kina och Indien är en pågående process som man tror kommer att accelerera och där vi inte kan konkurrera med kostnader men med kvalitet. En annan typ av genomgripande förändring inträffar när ett företag rör sig framåt i värdekedjan exempelvis mot klinisk prövning eller genom att skära bort forskning. Hur skall företagen hantera dessa förändringar, som är ständigt pågående processer? De fall som tas upp i intervjuerna är oftare betingade av förändringar i samhället eller i marknaden än av pågående teknikgenombrott. De kommer att innebära ett ökat behov av tillämpade forskningsinsatser och produktutveckling. Företagen vill ha god kontroll över sin produktutveckling men är intresserade av att lägga ut viss tillämpad forskning som nämnts ovan. Behov av icke-laborativa stödtjänster. I uppdraget ingick att ta upp frågan om företagens behov av stöd för företagsutveckling och kommersialisering. Av intervjuerna framkom att ett fåtal behovsområden var helt dominerande. De flesta företagen köper in patent- och juridiktjänster, oftast från såväl Sverige som UK och/eller USA. Relativt ofta handlar man också upp affärsutvecklingstjänster eller EU-kompetens. Allt detta sker på kommersiell basis och anses inte ligga inom den offentliga finansieringens ansvarsområde. Det är en kostsam men helt nödvändig upphandling av specialistresurs som det endast för de stora företagen är lönsamt att ha i den egna organisationen. De stora företagen redovisar inga externa behov inom detta avsnitt. Tekniköverföring, mötesplatser och nätverk. Företagen har fått frågan om vilka behov de har av de rubricerade funktionerna, om de är nöjda med dagens situation och vilka förbättringsmöjligheter de ser. Behovet att ta kontakter, diskutera nya idéer och samarbeten och möjligheter till nya affärer förs fram av praktiskt taget alla tillfrågade. Sedan tar man itu med det på en rad olika sätt. De intervjuade har chefspositioner och anser oftast att de har goda nätverk, men erkänner att deras operativa medarbetare ofta inte har det. Det finns ett antal lokala och nationella mötesplatser och nätverk. Några framhålls som väl fungerande (ett par exempel är SwedenBIO och UppsalaBIO), medan andra har en förbättringspotential. Företagen erkänner att begränsningen i utnyttjandet ofta ligger hos dem själva snarare är i utbudet. En förändring som dock efterlyses är ett ökat utbyte av aktiviteter, framför allt riktat mot dem som är operativt verksamma, för att öka det befintliga deltagandet och tankeutbytet. Denna verksamhet skulle gynnas av ett offentligt stöd. En annan förändring som efterlyses är bättre samordning och mindre konkurrens mellan landets aktörer och skapandet av en nationell samhörighet. Detta gäller mötesplats/ nätverksverksamheten men också utbildningen av industrianställda. Generella kommentarer. Sammanfattningsvis är några av de viktigaste tillväxthindren som pekats ut av företagen de följande: Finansiering, speciellt i tidig fas; brister inom ett fåtal definierade kompetensområden samt svårighet för företagen att lägga ut tillämpad forskning. Det är självklart att behovsprofilerna skiljer sig mycket mellan olika typer av företag. 6

7 De stora företagen och de som är dotterbolag i stora koncerner har begränsade behov av laborativ hjälp och inga alls av icke-laborativa stödfunktioner. Däremot finns där resurs och kompetens för strategisk överblick och helikopterperspektiv. De stora företagen har lättare att se de stora förändringarna och de långsiktiga behoven och att föreslå åtgärder. Det har framkommit att de stora och små företagen i vissa avseenden har klart skiljaktiga synpunkter, exempelvis när det gäller befintliga kompetenscentra till vilkas verksamhet de stora företagen är mera kritiska, eller nätverksverksamhet av vilken de små och medelstora företagen inte oväntat är mera intresserade. Den geografiska lokaliseringen av företagen påverkar deras behovsbild. De stora internationella företagen är i stort sett oberoende av geografin medan de små är mycket beroende av sin närmiljö, som till och med kan vara en förutsättning för deras existens. De skulle inte klara sig utan att exempelvis kunna få frekventa analyser utförda på en näraliggande universitetsinstitution. De små företagen etablerar sig naturligt i de kluster som finns på de större universitetsorterna. Det framförs som naturligt att det är på dessa platser som nationella stödinsatser för att stärka innovationssystemet borde göras. Det rör sig om ett fåtal platser där starka noder skulle kunna finnas, eventuellt koordinerade av en navfunktion. 2. Uppdrag Denna utredning har syftat till att undersöka behovsbilden hos ett antal svenska bioteknikföretag. Med detta avses att identifiera och redovisa företagens såväl strategiska som praktiska behov av stöd i olika former. Utredningen har finansierats av VINNOVA och IRECO. Några övergripande frågor är behov av starka forskningsmiljöer och nuvarande och framtida kompetensförsörjning. Andra frågor är finansieringsmöjligheter och inverkan av paradigmskiften eller kommande teknikskiften som kan förutses. På en mera detaljerad nivå innebär uppdraget att en kartläggning görs av företagens behov av produkter, processer och laborativt stöd från externa stödfunktioner. Dessutom skall behovet av stöd för företagsutveckling och kommersialisering undersökas samt behovet av stöd för nya samarbeten genom tekniköverföring och skapande av mötesplatser. Uppdraget är en inventering och kartläggning. Det ingår inte i uppdraget att ta fram egna förslag på åtgärder eller insatser. Däremot har självfallet ett antal förslag från företagen redovisats och sammanfattats. IRECO kommer att kunna använda denna rapport som underlag för arbetet med en framtida institutsstrategi. VINNOVA kommer att kunna använda rapporten som underlag i sitt arbete med en nationell strategi och inom kunskapsplattformen Bioteknik för att ta ställning till behovet av insatser inom process- och produktionsområdet. 2. Genomförande Uppdraget har genomförts i form av en serie intervjuer med svenska bioteknikföretag. Sammanlagt har 35 intervjuer genomförts under perioden september till början av november 7

8 2004. Urvalet av företag har skett i samråd med uppdragsgivarna. Den största gruppen företag arbetar med läkemedelsutveckling (hela kedjan från drug discovery till Big Pharma ) och den näst största med bioteknikens verktyg. Dessutom ingår företag som representerar produktion, diagnostik, medicinteknik, livsmedelsbioteknik, miljöbioteknik och agrobioteknik. En förteckning över företagen framgår av Bilaga 1. Alla intervjuer (med undantag av fyra) har genomförts i form av personliga sammanträffanden. Genomgående har viljan att ställa upp och lämna ett bidrag varit stor. Endast ett företag har vid en första kontakt kategoriskt tackat nej till att medverka. Ytterligare ett företag ville bara ge några spontana synpunkter på telefon direkt vid min första kontakt. Företagen har fått ett kort bakgrundsmaterial i form av ett mail före sammanträffandet. De har representerats av sin VD, forskningschef eller motsvarande befattningshavare och de har som regel kunnat avsätta en till en och en halv timme. 4. Övergripande strategiska frågor 4.1 Kompetensförsörjning Företagen har tillfrågats om vilket behov de har och kommer att ha av starka forskningsmiljöer som möjliggör kompetensförsörjning till företagen och kompetensuppbyggnad på strategisk nivå. I detta sammanhang avses svenska forskningsmiljöer. Det första som slår en när man studerar materialet är att svaren utgör en veritabel hagelsvärm. Ett stort antal kunskapsområden och teknologiplattformar har tagits upp och ett antal mera generella synpunkter har lämnats. Detta är inte förvånande utan snarare förväntat eftersom de intervjuade företagen representerar ett brett spektrum av verksamheter. Vid en närmare analys visar det sig att ett mönster kan urskiljas. Det finns två populationer med avseende på svarsfrekvens. Ett antal kunskaps- och teknologiområden har särskilt lyfts fram och kommenterats av flera företag (4-6 företag). Dessa har listats nedan med kommentarer. Den andra populationen är områden som tagits upp av ett eller två enstaka företag. De listas därefter, och med kommentarer i några fall, där tydliga motiveringar har framförts. Avslutningsvis återges några av de generella synpunkterna Frekvent nämnda kunskaps- och teknikområden. Proteomik. Detta område anses speciellt viktigt för framtida produktutveckling. Ett företag kommenterar att de har ett akademiskt samarbete där man arbetar helt parallellt innan resultaten tas in i företaget. Allt sådant arbete hänger på goda kontakter och historik är viktigt. Proteomik framhålls som extremt multidisciplinärt och alltså något som inte med framgång kan bedrivas i små grupper. Området behöver stärkas upp vi anses vara bra i Sverige men måste förbli bra, det är essentiellt för landets framtida kompetensförsörjning. Serumproteomics nämns som ett intressant område för identifikation av markörer. Gruppen vid KTH nämns ofta och med stor respekt, även under den mera suddiga rubriken biotekniskt inriktad toppforskning. Även Lund nämns ofta. Proteinkemi/proteinstruktur. Efter ett par decennier med molekylärbiologi som ett dominerande kunskaps- och teknikområde börjar nu pendeln svänga tillbaka och ett behov av kompetens inom proteinområdet växer när fokus förskjuts från genomik till proteomik och 8

9 metabolomik. Djup kunskap om olika typer av proteinstrukturer, exemplifierat av enzymer eller antikroppar, efterfrågas nu. Proteinkemin anses ha kommit i bakvatten, men den måste utvecklas för att vi ska kunna förstå och kunna tolka resultaten av proteomiken. Kunskapen om sambanden mellan struktur och funktion hos proteiner måste fördjupas liksom kunskapen om proteinernas funktion in vivo i metaboliska och regulatoriska sammanhang. Strukturbestämningar av proteiner är mycket viktigt men kan av resursskäl inte alltid göras internt inom företagen. System för proteinanalys, där ju Uppsala har en stark tradition, behöver vidareutvecklas. Nanoteknologi. Vi behöver vara starka här men måste fokusera. Detta bör innebära att vi gärna ska satsa stenhårt på ett ställe, inte halvhårt på fem. Ett företag hävdar att nanoteknik kommer att komma inom diagnostikområdet inom ett par år, även om behovet inte är stort just nu. Stark nanoteknologi måste anses vara framtiden för hela bioteknikbranschen. Miniatyrisering, integrering och till sist nanoteknik kommer på sikt att ge oss kompakta och robusta mätsystem. Bioinformatik. Ett ovärderligt hjälpmedel för att tolka de ofantliga informationsmängderna vi får fram i dag. Vi anses bra i detta område men tappar mark. Under rubriken medical informatics beskrivs området som essentiellt när det gäller att få fram enkla svar till patienter ur högar av kliniska data. Ett företag framhåller att vi behöver mera matematik för att kunna utbilda bioinformatiker med en djupare inriktning, som behövs för företagens vidareutveckling. Bioinformatikerna i dag förstår biologi men kan inte utveckla mjukvara som systemvetarna kan. Det är två olika fack. Immunologi, immunkemi. Immunologin är ett centralt kunskapsområde, som är essentiellt för alla former av cancerforskning och bygger på en stark svensk tradition. Denna kompetens anses behöva vara stark i Sverige och utgöra en långsiktig rekryteringsbas. Ett företag trycker på att de är helt beroende av denna kompetens för sin strategiska utveckling. Den är bra men måste fortsätta att vara bra. KI har ett gott namn, även MAS, Sahlgrenska och Uppsala. Cellodling, cellbiologi. Cellodling i liten skala är en teknologi som är nödvändig för att kunna arbeta med screeningtekniker. Det framhålls att vi i stor odlingsskala har rört oss mycket i E. coli-världen, vilket inte är där det framtida behovet finns. Vi måste arbeta mera på mammaliecellsidan, odla celler och förstå deras funktion och metabolism och även lära oss mer om proteinproduktion. Vi ska i framtiden vara duktiga på animalceller på grund av deras potential som produktionsorganismer. En verklig bristvara i dag är personer som kan odla celler i stor skala. De finns inte, och det är svårt att rekrytera dem även internationellt. Mikrobiologi inklusive processutveckling. Små företag har svårt att komma i gång eftersom de snubblar på enabling technologies som mikrobiologisk processutveckling och produktion. Ett företag uppger detta som centralt för dem. Ett annat arbetar inom ett stort nationellt forskningsprojekt om domesticering av mikroorganismer och anger detta som en stark forskningsmiljö. Ett företag betonar att vi måste förstå mikroorganismer bättre av två skäl, dels för bättre sjukdomsbekämpning och dels för deras potential för proteinproduktion. I miljöapplikationer finner ett företag det intressant att studera renkulturer, även om de inte är lösningen till alla problem. Farmakologi. Det anses finnas en kompetensbrist här som utgör ett avgjort problem. Det utbildas inte fler farmakologer nu än för årtionden sedan, och kunnigt folk finns inte på universiteten utan bara ute i Big Pharma där den är svår att få tag på för små företag. Ett 9

10 företag anser att de och andra svenska läkemedelsföretag - riskerar att på sikt bli lidande av denna situation och man tycker att vi ska satsa på mera utbildning inom området i Stockholm och Göteborg. Farmaci: Formuleringskunskap anses vara en verklig bristvara i Sverige. Torra formuleringar, tablettslagning och enkapsulering är viktiga kompetensområden. Farmaceutisk kompetens: Den är mycket stark i Uppsala och hävdar sig väl. Ett företag har goda erfarenheter av rekrytering och av egna doktorander. Farmaceuter är de enda som kan gå från ax till limpa i läkemedelsutvecklingen och deras kompetens efterfrågas. Dock har utbildningen ett akademiskt perspektiv och kan gärna kompletteras med en MBA eller industriell ekonomi. Med tanke på att de läkemedelsorienterade företagen utgjorde en stor grupp av de intervjuade är det naturligt att flera av ofta nämnda områden utgörs av medicinsk grundforskning. Neurologi. Det understryks att Sverige behöver en kraftfull grundforskningsmiljö inom neurologi. Vi har här en stark tradition och en kompetitiv situation, men omvärlden kommer nu starkt. Det måste finnas en stark plattform av mycket bra akademisk forskning under forskningsbolagen för deras rekrytering. KI och Göteborg nämns speciellt, och Astra Zeneca tas upp som en viktig kompetensbas för andra företag. Ett förslag kom fram att nischa all svensk neurologiforskning till KI (och metabolism/kardiologi till Göteborg). Stamcellsforskning leder på sikt till ny läkemedelsutveckling. Flera intervjuade inkluderade detta område inom neurologin. Metabola sjukdomar. Det framhålls att det är viktigt med i bred bemärkelse medicinsk forskning och att detta område är essentiellt. Vi är bra i Sverige på exempelvis diabetes men måste få hjälp med target-identifikation och med nya idéer. Ett företag anger betydelsen av starka band till KI och att det i övrigt är utlandet som gäller. Vi är duktiga på det metabola området och måste satsa mer på det. Onkologi. Forskare som står för den långsiktiga cancerforskningen och tittar in i sjukdomsförlopp anses vara oumbärliga. Det finns nu och behövs långsiktigt en sådan miljö med basal forskning. Speciellt KI framhålls som mycket starka och att det är viktigt att ha goda kontakter där. Det anses finnas bra onkologisk forskning även i exempelvis Uppsala och Linköping Kunskaps- och teknikområden som tagits upp av enstaka företag Chips, arrayer, parallellisering/multiplexing, high throughput screening, automatisering, robotisering. Tagna tillsammans får enstaka röster på vart och ett av dessa områden en viss vikt. De betraktas som viktiga komponenter i dagens och morgondagens utveckling av läkemedel och diagnostikprodukter. Teknikplattformar i dessa områden borde utvecklas i miljöer som exempelvis SweGene från vilka men kan få en återföring, en feedback, till universiteten så att dessa kan använda teknikerna i sin fortsatta grundforskning. Studier i gränsytan biologi-kemi. Detta anges som ett nyckelområde i drug discovery och kan kanske sorteras in under farmakologi, men anses förtjäna lite strålkastarljus: Hur gör man för att översätta interaktionen mellan läkemedelskandidat och receptor till kemisk struktur? En synpunkt är att detta borde lösas inom ramen för en centrumbildning (se avsnitt 4.2). 10

11 Molekylärbiologi. Inom detta område finns i Sverige i dag ett stort antal kompetenta personer, fler än vad företagen kan anställa, och det utbildas fler. Vad som inte finns är molekylärbiologer med industri- och processerfarenhet som kan göra en komponentutvärdering, bryta ned en process och sätta ihop den igen, göra systemutveckling, SOPar, guidelines etc. Sådana personer utbildas inte på högskolan, de vaskas fram genom flerårigt arbete i industriella miljöer. Kvalitetsstyrning. Sverige har inte tillräckligt på kvalitetssidan, kvantitativt eller kvalitativt. Det finns en grundutbildning nu, men den kan vässas och lyftas upp på en mer strategisk nivå. Det behövs nämligen en kunskapsuppbyggnad om kvalitet i företagsledningarna, och då krävs kvalificerad personal som kan räkna om kvalitet till siffror (vilket är det enda som man förstår i styrelserummen). Kvalitet kräver en horisontell approach eftersom den också måste relateras till lagar och avtal, personal och motivation. Medicinsk teknik. Vi har i dag en brist på industriell infrastruktur. Överallt ökar i dag kraven på inbyggnad av regulatoriska krav i produkterna. Detta kan man klara genom att kombinera medicinsk teknologi med processteknik och förmåga att göra optimeringar. Det kräver en speciell kompetens som man måste få på företagen. Andra områden som nämnts av enstaka företag är forskning kring mage-tarmsjukdomar, forskning kring lung- och luftvägssjukdomar, forskning kring osteoporos, forskning kring åldrande, forskning kring hjärta och kärl, engineeringkunskap, deviceutveckling, kompetens att praktiskt utföra djurförsök, polymerkemi, algoritmutveckling, träbioteknik samt ytkemi och interaktioner på ytor Generella synpunkter på forskningsmiljöer och kompetensförsörjning Här finns ett mycket starkt och entydigt, ofta upprepat budskap, ett av de mest unisona budskapen i denna utredning. Det lyder: Fokusera insatserna på svensk forskning. Sprid inte ut dem i små skvättar över ett stort antal orter. Satsa på några få förstklassiga centra, på spjutspetsar, där vi är världsledande, och förstärk de områden där vi är starka. Satsa inte på hålen. Satsningen på små högskolor har inneburit stagnation. Låt dem möjligen syssla med utbildning, men koncentrera forskningen. Vi ska inte ha fler än ett halvt dussin universitet i det här landet! De politiska besluten om decentralisering har lett till centra som inte tål internationell jämförelse. Ett stort företag hävdar att vi skall öka den nationella forskningsbudgeten signifikant för att verkligen satsa på utbildning och forskning inom akademin och skapa underlag till nya idéer. Skapa på detta sätt en rekryteringsbas för industrin. Detta anses vara grundbulten för all industriell utveckling. Gör vi inte det här, kommer det på sikt att gå åt pipan för Sverige som industriell nation. Uthållighet och långsiktighet hålls fram som nyckelord för Sverige. Det anses uppenbart att vi ska identifiera de starka forskningsmiljöerna och satsa där. KTH nämns i detta sammanhang ofta som symbol för ingenjörstänkandet (och dessutom för kompetensen inom proteomics, molekylära interaktioner och processteknik). På samma sätt får KI symbolisera den medicinska grundforskningen. Dessa lärosäten är starka varumärken. Uppsala, Lund och Göteborg nämns också ofta. 11

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik Vinnova Analys VA 2009:18 Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Titel: Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel,

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor:

Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: DELRAPPORT version 1.2 Utredningen om stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor 2012-04-16 Dnr 63 U 2011:11 Särskild utredare Curt Karlsson Telefon

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Arbetsrapport 2005 38 Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Utredning av förutsättningar för fusion, allians eller annan samverkan Anders Broström, Enrico Deiaco & Göran Melin Institutet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson,

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Tjänsteinkubatorn - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009 Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Ulrika Hedby och David Lundborg SU Dnr: 301-0024-09 Stockholms

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 6 UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT C H R I S T E R H E I N E G Å R D, P E K K A P E U R A & K N U T M A G N A R S A N D

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram Johan Karltun Christina Keller Jönköping, mars 2012 Förord Föreliggande rapport är ett resultat av ett uppdrag som vi fick i början av hösten

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants Arbetsrapport 2006 48 Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants ANDREAS HÖGBERG & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning Drottning Kristinas väg 33D 114 28 Stockholm

Läs mer