HealthCARE. Dag Norén & Alexander Crawford

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HealthCARE. Dag Norén & Alexander Crawford"

Transkript

1 HealthCARE U T V E C K L I N G E N AV E N N Y T I L LV Ä X T B R A N S C H Dag Norén & Alexander Crawford

2 Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch December 2003

3 2 Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch

4 Förord I sökandet efter utveckling och dynamik i svensk ekonomi letar vi efter branscher som kan komma att bli framtidens tillväxt- och sysselsättningsmotorer. Informationsteknologi, telekommunikationer, miljöteknik, besöksnäring, bioteknologi; dessa är några av de branscher som vanligen pekas ut och som ska trygga sysselsättning och tillväxt i Sverige i framtiden. I vissa regioner är några av dessa branscher mycket viktiga, i andra regioner inte alls. Dock finns det en bransch som sällan eller aldrig förekommer i diskussionen om våra framtidsbranscher ; hälso- och sjukvården. Varför syns så sällan den, för hela Sverige, så viktiga och högt förädlande hälso- och sjukvården i dessa sammanhang? Det kan tyckas märkligt då svensk hälso- och sjukvård också i ett internationellt perspektiv, och i synnerhet inom vissa medicinska områden, är mycket framstående och konkurrenskraftig. Istället beskrivs hälso- och sjukvården ofta som en krisverksamhet. Det finns motiv för det eftersom utmaningarna hopar sig för branschen, när det gäller såväl utbudet, ofta präglat av akut resursbrist och kraftigt ökade kostnader för läkemedel, nya behandlingsformer och medicinteknisk apparatur, som efterfrågan med stora och ökande behov inom alla områden och krävande patienter/kunder. I hälso- och sjukvårdsbranschen har finansierings- och kapacitetsproblemen blivit alltmer akuta. Branschen står inför stora utmaningar när efterfrågan och kostnader ökar samtidigt som de tillgängliga resurserna inte räcker till. Hälso- och sjukvården ses därför oftast som ett gigantiskt kostnads- och organisationsproblem. I ljuset av detta allmänt rådande synsätt har vi genom denna studie valt att föra in ett annat perspektiv genom att peka på vad som skulle krävas för att hälso- och sjukvården eller healthcare-branschen som det utvidgade branschbegreppet benämns i denna studie skulle kunna ses som en potentiell tillväxtbransch. För detta krävs dock ett annat synsätt. Kan nya möjligheter och innovativa förbättringar utvecklas om hälso- och sjukvården ses som en bransch? Vad uppstår det för nya lösningar om hälso- och sjukvården beskrivs som ett dynamiskt och samverkande system av olika kompetenser snarare än utifrån vem som äger eller finansierar verksamheten; dvs. om verksamheten drivs i offentlig eller privat regi, i landsting, kommuner eller i företag? Studien har som syfte att förmedla ett annat perspektiv genom att utveckla en bild av en bransch ; en beskrivning som kan bidra med idéer om hur en effektivare kompetenssamverkan skulle kunna blottlägga dolda kapaciteter och skapa samma dynamik och utvecklingskraft som finns i många tillväxtbranscher. Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch 3

5 Studien har sitt ursprung i en diskussion om vilka möjligheter som finns inom Healthcare-området i Stockholm/Uppsala-regionen, initierad av länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län. Föreliggande studie har gjorts möjlig genom stödet från en grupp intressenter. Dessa har olika roller i utvecklingen av healthcare-branschen men förenas i intresset av att se en hälso- och sjukvård som utvecklas vidare i nya samarbetsformer, som effektiviseras och förbättras för brukarna, som utgör en intressant och attraktiv arbetsmarknad och som bidrar till en gynnsam regional utveckling. Dessa intressenter är Landstingsförbundet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Praktikertjänst AB, Stockholms Näringslivskontor, Svenskt Näringsliv samt Vårdförbundet. För studiens innehåll och slutsatser svarar dock författarna ensamma. Stockholm i december 2003 Dag Norén Videre Consulting AB Alexander Crawford Nextwork AB 4 Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch

6 Innehåll INNEHÅLL EN BRANSCH UNDER BILDANDE BAKGRUND SYFTE MED STUDIEN ANGREPPSSÄTTET: KOMPETENSER I FOKUS ANSATS OCH STRUKTUR BRANSCHBEGREPPET: HEALTHCARE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH ANDRA BRANSCHER ATT BESKRIVA HEALTHCARE-BRANSCHEN GRUNDLÄGGANDE KOMPETENSER I HEALTHCARE-BRANSCHEN HEALTHCARE-BRANSCHEN OCH DESS DRIVKRAFTER ÖVERGRIPANDE SAMHÄLLSKRAFTER SJU BRANSCHDRIVKRAFTER SPECIFIKA REGIONALA DRIVKRAFTER STOCKHOLM-UPPSALA-SÖRMLAND DEN REGIONALA HEALTHCARE-BRANSCHEN HEALTHCARE-KOMPETENSER OCH HEALTHCARE-AKTÖRER I REGIONEN UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR HEALTHCARE-BRANSCHEN I REGIONEN DEN NYA BRANSCHSTRUKTUREN; SAMVERKANDE KOMPETENSER SOM FÖRÄNDRAR BRANSCHEN NYA RATIONELLA GRUNDER FÖR ORGANISERING AV PRODUKTIONEN; VÅRDLOGIKER MANAGEMENTUTVECKLING AV PRODUKTIONEN NYA FORMER FÖR SAMSPEL MELLAN VÅRDKEDJANS OLIKA LÄNKAR EN DISTRIBUERAD PRODUKTIONSAPPARAT MED HÖG TILLGÄNGLIGHET OCH ANPASSNING FRÅN SAMLADE PRODUKTIONSPLATSER TILL SAMVERKANDE SPECIALISTNODER SCENARIER SCENARIO 1: STRUKTUROMVANDLAREN SCENARIO 2: RESEARCH METROPOLIS SCENARIO 3: DRIVHUSET SAMMANFATTNING SLUTSATSER: HEALTHCARE-BRANSCHENS POTENTIALER BILAGA: LITTERATURFÖRTECKNING BILAGA: INTERVJULISTA Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch 5

7 6 Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch

8 1. En bransch under bildande 1.1 Bakgrund Kan hälso- och sjukvården beskrivas som en bransch? Vad är det för möjligheter som uppdagas om hälso- och sjukvård beskrivs genom att kartlägga de kompetenser som samverkar för att bedriva verksamheten (i ett branschförhållande) istället för utifrån vem som äger verksamheten, dvs. om verksamheten bedrivs i offentlig eller privat regi eller hur verksamheten kan eller ska finansieras? Denna studie har haft till uppgift att översiktligt beskriva en bransch som är under framväxt. Studien förmedlar en bild av denna bransch, och bör ses som ett inlägg som bidrar med idéer om exempelvis hur nya former av samverkan mellan viktiga kompetenser kan utveckla branschen. Svårigheterna med att beskriva hälso- och sjukvården och de möjligheter som finns i en fortsatt utveckling är att denna verksamhet är fylld med känslor och etiska frågor, avancerad teknik, forskning och utveckling och en komplicerad apparat för att styra verksamheten. Hälso- och sjukvården är ytterst kompetensintensiv, och den samverkar med en mängd andra tjänster som är såväl mycket avancerade som enkla. Verksamheten producerar stora volymer och flöden. Eftersom hälso- och sjukvård är avgörande för väldigt många i önskan om ett bättre liv är behovet alltid stort men samtidigt, också som en konsekvens av detta, är resurserna för hälso- och sjukvården skiftande. Det finns stora och svåra frågor om hur hälso- och sjukvården ska kunna finansieras för att säkerställa en grundläggande uppfattning i samhället om solidaritet gällande tillgången till denna viktiga tjänst. Samhällets naturliga engagemang i ett så omfattande behov leder till många olika synsätt om hälso- och sjukvårdens styrning och fördelning. Synsätten är företrädda främst av olika politiska åsikter men också många olika uppfattningar ur ett professionellt perspektiv. Sammantaget är bilden av hälso- och sjukvården och dess utveckling mycket komplex. Med denna komplexitet är det lätt att fastna i alla problem och i alla de olika uppfattningar och motsättningar om vilka de viktiga utvecklingsinsatserna är. Samtidigt kan allt vändas till att tala om ett verksamhetsområde med oerhörda potentialer och i synnerhet med beaktande av hur viktig verksamheten är för så många. Här talar vi om ett område med stora och viktiga behov för de som kallas brukare, patienter eller kunder, en viktig arbetsmarknad med stora utvecklingsmöjligheter såväl individuellt som ur ett organisationsperspektiv, en verksamhet med stor potential för utvecklingen av nya tjänster och produkter, dvs. en stor intäktskälla såväl inom landet som utanför gränserna genom en möjlig exportnäring. De stora behov av hälso- och sjukvård som finns brukar beskrivas som ändlösa och betungande men kan också vändas till att beskrivas som en tillgång. Många andra branscher, som exempelvis aktörerna inom den nya generationens mobiltelefoni, borde egentligen med avund betrakta hälso- och sjukvården och de uppenbara behoven inom detta område. Den forsknings- och utvecklingsintensiva hälso- och sjukvården, dit vi även räknar läkemedel och medicinsk teknik, tar fram nya produkter och tjänster som skapar mycket stora värden för såväl de individer de hjälper som för hela samhället. Ej att förglömma är också den regionala dimensionen: hälso- och sjukvården betyder enormt mycket för den regionala utvecklingen (arbetsmarknad, bruttoregionprodukt, attraktivitet, kompetensutveckling och kompetensspridning, näringslivs- Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch 7

9 utveckling) där mängder av olika tjänsteleverantörer stödjer och utvecklas med den lokala hälso- och sjukvården. Trots dessa utgångspunkter, som skulle vara mycket åtråvärda för de allra flesta branscher, beskrivs hälso- och sjukvården ofta som en problemfylld sektor med svåra frågor kring finansiering, prioriteringar, jämlikhet och tillgänglighet för att nämna några. En positivt laddad beskrivning ser man inte ofta; istället ses hälso- och sjukvården som en enorm kostnadspost för stat, landsting och kommun, en dominerande del av den stora offentliga sektorn vars finansiering är och lär förbli det stora spörsmålet i framtidens politiska samtal. Finansieringsfrågor är svåra och bör inte underskattas av någon. Dock är det vår uppfattning att de inte bör utgöra den enda inkörsporten till samtal om hälso- och sjukvårdens framtid. Men vad är det som kan generera nya tankemönster där de verkliga möjligheterna tas till vara? En viktig utgångspunkt för att identifiera och utnyttja de möjligheter som finns inom hälso- och sjukvården, och som är i fokus i denna studie, är att anlägga ett funktionellt kompetensperspektiv på verksamheten, det vill säga att beskriva hälso- och sjukvården som den bransch det faktiskt är. Det finns, menar vi, mycket att lära av ett sådant synsätt. Mängder av intressanta hälsooch sjukvårdsstudier, i form av kartläggningar och analyser, genomförs löpande men de allra flesta av dessa har oftast ett makroperspektiv där hälso- och sjukvården analyseras som en särskiljd sektor; ofta utifrån finansieringsfrågor, prioriteringar, systemfunktion, utbud och efterfrågan etc. Ett perspektiv där verksamhetskompetenserna kartläggs och analyseras ser man sällan. Faktum är att det är mycket svårt att i den svenska hälso- och sjukvårdsdebatten hitta något som är i närheten av en branschstudie (på det sätt som så många andra komplexa branscher beskrivs). En viktig orsak till detta är uppenbar; uppdelningen av hälso- och sjukvården mellan olika huvudmän, olika finansiärer, offentlig och privat sektor, olika professionella discipliner och inte minst starka reglerande insatser har skapat olika former av barriärer för att utveckla en branschsyn inom området. Den grund som denna studie bygger på är att hälso- och sjukvården mycket väl kan beskrivas som en bransch. I mångt och mycket är den faktiskt redan det idag, även om den faktiskt saknar ett adekvat namn på svenska därför har vi i denna studie valt att använda oss av den engelska termen healthcare, som utgör ett vidare begrepp än den svenska motsvarigheten (se nedan, avsnitt 2.1, om detta val av namn). Det branschperspektiv som vi anlägger i denna studie är ett synsätt som också sprider sig i andra länders analyser av hälso- och sjukvården. Det ökade intresset för att beskriva denna omfattande verksamhet som en bransch är ett led i sökandet efter att bättre utnyttja resurser och förlösa tillväxtmöjligheter 1. Att förstå denna utveckling kan ge en region som Stockholm-Uppsala-Södermanland ett fördelaktigt läge i den kommande internationaliseringen av hälso- och sjukvården. 1 Se bl a några nya branschstudier av healthcare som publicerats av Milken Institute (www.milkeninstitute.org). 8 Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch

10 1.2 Syfte med studien Syftet med denna studie är alltså att på ett övergripande sätt kartlägga och beskriva hälsooch sjukvården som en bransch. Studien ska samtidigt ses som en beskrivning och bedömning av ett antal idéer kring hur en ökad kompetenssamverkan kan komma att förändra hälso- och sjukvården. Detta kan generera olika utvecklingar in i framtiden vilket också analyseras. För att förstå utvecklingsmöjligheterna inom det som vi här kallar healthcare-branschen analyserar vi även i vissa delar branschens effektivitet och brister i nuläget. Studien är begränsad på så sätt att den inte kvantifierar antalet healthcare-aktörer, healthcare-branschens omsättning och tillväxt. Utifrån den indelning vi gör går det inte att få fram tillförlitlig statistik även med omfattande statistikbearbetning. Vi hoppas dock att denna bild och beskrivning ska vara en pusselbit bland andra som kan bidra till att skapa de nya former av kompetenssamverkan som blir allt viktigare för att förnya och effektivisera hälso- och sjukvården. Bilder och beskrivningar kan bidra till att hitta lösningar på de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Det gäller närmast utmaningarna att möta en ökande och komplex efterfrågan av hälso- och sjukvårdstjänster samtidigt som resurserna för att driva verksamheterna är knappa. Parallellt med dessa problem tillkommer många intressanta möjligheter, dels de som ny teknik, forskning och utveckling av läkemedel och behandlingar kontinuerligt bidrar till, men också de som kan komma från andra innovationer som till exempel nya arbetsmetoder för att organisera och bedriva hälso- och sjukvård. Ökad konkurrens och ökade krav på kundorientering i kombination med den nya informations- och kommunikationstekniken driver förändringar i de allra flesta branscher. Detta gäller, och kommer att gälla ännu mer framöver, hälso- och sjukvården. Att beskriva hälso- och sjukvården som den bransch den faktiskt är kan underlätta utvecklingen av verksamheten genom att kompetenskombinationer med hög potential blir mer uppenbara de verkligt användbara innovationerna kommer oftast ur nya kombinationer av redan existerande kompetenser. På detta sätt har också dagens etablerade branscher en gång växt fram. Vi förenklar medvetet problematiken i denna studie genom att inte fördjupa oss i de svåra frågorna om hälso- och sjukvårdens finansiering och det politiska inflytandet och styrningen. Vårt syfte avgränsar studien till att ge en bild av vilka kompetenser branschen består av och hur ny dynamik kan utvecklas när dessa viktiga kompetenser samarbetar. Detta menar vi är ett viktigt kompletterande och annorlunda perspektiv till de studier som många gånger enbart fokuserar finansieringsformer och politiskt inflytande. Studiens syften sammanfattade är: - Att övergripande kartlägga och beskriva de kompetenser som utgör grunden för branschen, och hur kombinationerna av dessa kompetenser kan komma att utveckla branschen - Att analysera och bedöma de drivkrafter som skapar/kan skapa utveckling och tillväxt inom branschen - Att utveckla ett antal bedömningar och viktiga förutsättningar som möjliggör att en dynamisk healthcare-bransch kan utvecklas. Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch 9

11 1.3 Angreppssättet: Kompetenser i fokus När man, vilket är ambitionen med denna studie, avser att studera en bransch som är så stor, komplex och betydelsefull som hälso- och sjukvården är valet av angreppssätt viktigt. Åtminstone tre huvudsakliga perspektiv eller angreppssätt kan väljas. Ett första angreppssätt är att anlägga ett systemperspektiv. Huvudfrågan i detta synsätt blir hur fungerar branschen/systemet?. Perspektivet är uppifrån- och ned, institutionellt och flödesorienterat. I detta perspektiv hamnar ofta frågor som finansieringsformer, styrning och beslutsfattande i centrum. Ett andra angreppssätt för branschanalyser är aktörsperspektivet. I detta synsätt blir huvudfrågan vem gör vad? Vilka företag/institutioner/enheter finns i branschen?. Detta synsätt är det som mer än andra används för olika typer av kvantifieringar (sysselsättning, omsättning, finansiella resultat, etc.) vilket gör det till den mest spridda metoden för att analysera näringslivsbranscher, till exempel bland branschanalytiker i den finansiella sektorn. Ett tredje angreppssätt är kompetensperspektivet. Detta är ett synsätt där huvudfrågan är vilka kompetenser finns och behövs i branschen. Centralt är att identifiera kompetenserna och se hur dessa samverkar och skapar värde. Perspektivet karaktäriseras av nedifrån och upp, fokus på samverkan, på värdekedjor, på verksamheter, på gränssnitt. Det är dessutom det som bäst lämpar sig för diskussioner om framtiden samt för situationer där branschgränser är mindre väl definierade. Av dessa angreppssätt har vi i denna studie valt att framför allt använda oss av kompetensperspektivet. Enligt vår bedömning är kompetensperspektivet det bästa angreppssättet för att beskriva möjligheterna för en bransch i snabb utveckling och med troligen omfattande förändringar som en följd av detta. Kompetensperspektivet ger oss också möjligheter att förstå mer om de nya kompetenskombinationer som driver utvecklingen. 1.4 Ansats och struktur Denna studies ansats är således att kartlägga och beskriva de funktionella kompetenser som på olika sätt, enskilt eller i samverkan, bidrar till produktionen av hälso- och sjukvård 2. Studien avser också att beskriva hur dessa kompetenser i nya former av samverkan kan skapa nya funktionella kompetenser inom hälso- och sjukvård som exempelvis informationsförmedling. Med stöd av en kompetenskartläggning och beskrivning av branschen (kapitel 2) analyseras de drivkrafter som kan skapa utveckling och tillväxt i branschen (kapitel 3). Den regionala bilden beskrivs översiktligt (kapitel 4). Branschens fortsatta utveckling kan bero på hur innovativa kombinationer av kompetenser utnyttjas i varierande former och beroende på olika händelser (kapitel 5). För att skapa bättre överblick och insikt om vad som kan skapa olika positiva utvecklingar beskrivs tre scenarier för branschens fortsatta utveckling (kapitel 6). Till sist presenteras i slutkapitlet några slutsatser (kapitel 7). 2 Med funktionell kompetens menas kompetens som har en tydlig roll och en uppgift (oftast i samverkan med andra kompetenser) i att producera en tjänst eller en vara. Dessa kan exempelvis tydliggöras genom att läggas in i en värdekedja (se vidare kapitel 2.3 nedan). 10 Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch

12 För att branschbeskrivningen ska kunna bli mer praktisk fokuseras regionen Stockholm- Uppsala-Södermanland som sammantaget utgör en s.k. möjlig funktionell region genom att många kompetenser finns ansamlade inom detta geografiska område. Denna region har en tillräcklig kritisk massa av kompetenser för att kunna exemplifiera hur den nya branschen kan komma att utvecklas. Med en regional utgångspunkt blir det möjligt att också beskriva kompetenserna genom representativa aktörer och på detta sätt utveckla en mer konkret bild av branschen. Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch 11

13 12 Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch

14 2. Branschbegreppet: Healthcare 2.1 Hälso- och sjukvård och andra branscher Utgångspunkten och syftet med denna studie är att utveckla en beskrivning som på ett bättre sätt fångar in den bransch som hälso- och sjukvården utgör. En bransch bildas av en ansamling kompetenser som på ett funktionellt sätt samverkar för att skapa produkter och/eller tjänster. Oftast beskrivs en bransch genom en s.k. värdekedja där ett antal steg utvecklar och konkretiserar värdet av råmaterial, kunskaper eller andra insatsprodukter till slutprodukter som sedan används eller konsumeras i olika former 3. Denna beskrivningsform kan användas för såväl mycket komplexa tjänstenäringar som enklare tillverkningsindustrier för att sortera och dela in de olika kompetensaktörerna och hur de samverkar i branschen. Att beskriva samarbetsflödet på detta sätt är en viktig form av analys. Innan detta kan göras för den verksamhet som är hälso- och sjukvård är den grundläggande frågan att reda ut vilka kompetenser som i ett funktionellt perspektiv ingår och därmed vilka aktörer som bildar branschen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till detta räknas också sjuktransporter samt omhändertagande av avlidna liksom tandvård. Men denna definition av hälso- och sjukvård måste ändå betraktas som snäv. Den utesluter förstås mängder av andra tjänster som är nödvändiga för att arbeta med kärnkompetensen medicinskt förebyggande, utredande och behandling av sjukdomar och skador. Forskning och utveckling, läkemedelsproduktion och distribution, utveckling och tillverkning av medicinteknikutrustning och hälsoprodukter är några andra områden som alltmer självklart ingår i hälso- och sjukvården, inte minst när nya läkemedel och även medicinsk teknik alltmer kommer att ersätta traditionella behandlingsformer. För att producera en sådan avancerad tjänst som hälso- och sjukvård ingår dessutom i ökande utsträckning alltmer av branschspecialiserade produkter och tjänster inom IT och telekom, fastighetstjänster och andra servicenäringar, utrustning och förbrukningsmaterial, men också finansieringslösningar och riskkapital. Listan kan göras ännu längre och naturligtvis tilltar osäkerheten alltmer för vad som ingår eller inte ju mer som läggs till. Denna osäkerhet kring branschgränser är alls inte specifik för hälso- och sjukvården, utan ett fenomen som genomsyrar hela ekonomin. Man kan se det som en konsekvens av framväxandet av den globala nätverksekonomin, i vilken såväl nationsgränser som branschgränser sakta men säkert förlorar sin relevans. Traditionella branscher stöps om och formeras i nya indelningar. Exempelvis används begreppet retail för verksamheter där ett företag möter många kunder (detaljhandel, men också privata bank- och försäkringstjänster, snabbmat och aktiviteter med många försäljningsställen). Upplevelseindustrin är en annan nydefinierad bransch som KK-stiftelsen har valt som ett funktionellt samlingsbegrepp [som] omfattar människor och företag med ett kreativt 3 Värdekedjebeskrivningen av branscher utvecklades ursprungligen av bransch- och managementforskaren Michael Porter och har i många sammanhang blivit vägledande för hur branschstudier byggs upp Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch 13

15 förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form 4. Att hälso- och sjukvården är annorlunda än andra branscher råder det ingen tvekan om. Det går inte alltid att använda framgångsformler från andra branscher och med automatik importera dessa till hälso- och sjukvården. Det har också bevisats vid flera tillfällen inom exempelvis management och kundstyrning inom storsjukhus och akutmottagningar. Samtidigt finns det heller inget som talar emot att hälso- och sjukvården faktiskt kan betraktas och bedömas som en bransch när den analyseras utifrån ett produktionsperspektiv, dvs. hur verksamheten bedrivs praktiskt. Hälso- och sjukvården består av verksamheter som skapar värde i form av tjänster och produkter precis som i andra branscher. Skillnaderna ligger i utgångspunkterna med den solidariska skattefinansieringen (det är vanligen inte individerna som betalar direkt, med undantag för begränsade patientavgifter, för de tjänster och produkter de använder inom området). En annan viktig skillnad är att sjukvården innehåller inslag av tvingande behov; en akut sjuk människa måste tas om hand även om denne inte har resurser för detta eller ens vill bli omhändertagen det är en utgångspunkt i våra samhällsvärderingar. Ytterligare en viktig skillnad är svårigheten för kunden (den sedvanliga branschtermen för brukaren eller patienten) att själv bedöma vad man behöver. Det är främst läkarnas (oftast nödvändiga) kunskapsövertag som utgör en skillnad; producenten har ett i branschjämförelse speciellt övertag (även om många skulle hålla med oss om att det råder en liknande situation när bilen ska lämnas in på verkstad). Svårigheterna att bedöma vilken typ av behandling som bör göras innebär också att hälsooch sjukvården många gånger har ett specifikt problem med att på förhand bedöma efterfrågevolymer inom vissa områden som exempelvis viss kirurgi. Men samtidigt finns det många områden som mycket väl kan hyggligt bedömas långt på förhand genom att exempelvis skaffa bättre kunskaper om den lokala demografiska utvecklingen och hälsolägen. En annan viktig skillnad mot andra branscher är den mycket viktiga tillgång som god hälsa och bra vårdbehandlingar utgör för människor och även för samhället. Det finns speciella behov att ur ett solidariskt rättviseperspektiv, och för att skapa en god samhällsutveckling såväl socialt som ekonomiskt, säkra att så många som möjligt kan uppnå en godtagbar nivå av hjälp inom hälso- och sjukvård. Men hälso- och sjukvården kan, trots de unika utgångspunkterna, mycket väl beskrivas som en bransch. Det är en bransch som har tillväxtmöjligheter, en bransch som skapar direkt värde och inte bara kostnader, en bransch som skapar förutsättningar för klusterbildningar och regional utveckling, en bransch som är internationell med stora exportmöjligheter 5. Med ett bristande branschperspektiv riskerar man att missa de många möjligheter och effektiviseringar som finns i att olika kompetensaktörer intar specialiserade roller och som därmed utvecklar effektivare och dynamiska samarbeten. Det handlar också om att utveckla branschinnovationer; dvs. nya former för hur verksamheter leds och förädlas vidare i sina olika steg. Branschinnovationer kan handla om logistik som till exempel distribution mellan vårdplatserna av patienter och varor, informationsflöden mellan olika aktörer som exempelvis remisser eller kapacitetsutnyttjande, administrationsrationaliseringar som exempelvis patientjournaler och ekonomistyrning. Det pågår många utvecklingssatsningar inom hälso- och sjukvården inom dessa ovan angivna områden men 4 För mer om upplevelseindustrin, se t.ex. Guide till upplevelsesamhället av Bengt Wahlström, SNS förlag, Se t.ex.mats Ekelunds uppsats Sveriges glömda tillväxtnäring hälsa och sjukvård som möjlighet. Timbro Hälsa, april Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch

16 de sker ofta isolerade från varandra, exempelvis landsting för landsting, och alltför sällan används de spetskompetenser och s.k. best practice; framgångsexempel, som finns hos andra kompetensaktörer. Ett stort landsting samarbetar självfallet med mängder av olika aktörer. Men det sker sällan i former som kan sägas vara branschbaserade eftersom vi talar om upphandlingar som görs enligt på förhand oftast mycket väl specificerade förutsättningar och ramvillkor, och som sällan ger utrymme för det dynamiska samspel av lärande, specialisering och s.k. kreativ förstörelse (nedläggningar av verksamhetsdelar eller verksamhetsmetoder som inte bidrar tillräckligt) som sker mellan aktörer i branschsamverkan. 2.2 Att beskriva healthcare-branschen Det amerikanska begreppet healthcare används i denna studie för att ge ett namn på en bransch som bör beskrivas annorlunda än det i Sverige etablerade begreppet hälso- och sjukvård. I det amerikanska begreppet utgör healthcare en betydligt bredare branschbeskrivning med såväl fler produktionsinslag som fler tjänsteinslag. Begreppet healthcare tjänar alltså här som ett inlånat namn för en bransch under bildande. Ordet healthcare måste också ses som ett begrepp som är preliminärt till dess en bättre benämning finns för den bransch som beskrivs i studien eller till dess hälso- och sjukvård ses och definieras annorlunda än dagens etablerade mening. I vissa fall kan detta lånade begrepp t.o.m. väcka anstöt, i andra fall en undran och kanske är det just detta som är nödvändigt för att inleda ett mer utforskande synsätt på vad hälso- och sjukvård egentligen består av för kompetenser. Med healthcare menar vi att kärnkompetensen är hälso- och sjukvård i meningen förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Men healthcarebegreppet öppnar även upp för att det finns en mängd stödjande kompetenser som är nödvändiga för att kärnkompetensen ska kunna producera ett effektivt och kvalitativt resultat för såväl producenterna som de slutgiltiga brukarna. En bransch kan beskrivas teoretiskt och konceptuellt, men det är inte förrän definitionen speglas i beskrivningar, databaser och statistik som den börjar få liv och relevans. Det finns många exempel på mer eller mindre kreativa nya branschbeskrivningar som får det svårt att överleva om de inte kan göras kvantifierbara. Till och med mer etablerade branscher som besöksnäring, retail eller upplevelseindustri är svåra att mäta. Dessa bekymmer att fånga en bransch härstammar först och främst från statistikinsamlarna. Med rätta menar de att man inte kan regelbundet byta näringsbranschindelning En korrekt beskrivning av hälso- och sjukvårdssektorn eller healthcare-branschen kan inte göras genom att samla ihop verksamheter med hjälp av olika statistiska verktyg, som t.ex. s.k. SNI-koder, Standard för svensk näringsgrensindelning. SNI, är en statistisk standard för klassificering av produktionsenheter i näringsgrenar/branscher. SNI 6 klassificerar framför allt produktionsenheter (företag, arbetsställen etc.) efter den aktivitet som där bedrivs. Ett exempel: Det som i statistiken oftast beskrivs som hälso- och sjukvård (snäv definition) motsvarar kod 85.1 i SNI2002 som innehåller sluten vård 7, öppen hälso- och 6 SNI är en hierarkisk indelning med fem nivåer. Totalt finns 17 avdelningar (A Q), 60 huvudgrupper (2-sifferkod) och 739 detaljgrupper (5-sifferkod). Den bygger på EU:s näringsgrensstandard, och den senaste upplagan kallas SNI2002 som introducerades vid årsskiftet Slutenvård: verksamhetsarter (sluten primärvård), (specialiserad sluten somatisk vård) och (specialiserad sluten psykiatrisk vård) i SNI2002. Healthcare Utvecklingen av en ny tillväxtbransch 15

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte

Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte FEBRUARI 2015 Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte Dag Norén Förord Ett paradigmskifte på gång? Sedan en tid tillbaka pågår en utveckling steg för steg, delvis i det tysta, som kan

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Arbetsrapport. Omvärldsanalysens olika element R2004:004. Anders Östhol Aurora Pelli

Arbetsrapport. Omvärldsanalysens olika element R2004:004. Anders Östhol Aurora Pelli Arbetsrapport R2004:004 Omvärldsanalysens olika element Anders Östhol Aurora Pelli Omvärldsanalysens olika element Anders Östhol och Aurora Pelli ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

framtidens näringsliv: Vård och omsorg en framtidsbransch

framtidens näringsliv: Vård och omsorg en framtidsbransch framtidens näringsliv: Vård och omsorg en framtidsbransch Styrgruppen för projektet Anita Eriksson-Pallinder Carelink AB Anna-Karin Eklund Vårdförbundet Barbro Johansson Västerås kommun Bengt Franzon Sveriges

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Vård, skola och omsorg

Vård, skola och omsorg 2007:19 Vård, skola och omsorg Vilken information behöver brukaren för att välja? MISSIV DATUM DIARIENR 2007-12-17 2007/71-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-03-15 Fi2007/1980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Innehåll Förord 3 1. Introduktion 4 Medborgare och e-tjänster 4 Syfte och frågor 5 Val av begrepp 5 Metoder

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg Ersättningssystem för innovation En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 6 1. Bakgrund och upplägg... 10 LHC:s följeforskning...

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET Det går inte att förutspå framtiden med absolut säkerhet. Men vi kan vara överens om att allt förändras. Och efteråt kan vi bara konstatera att inget

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009 Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag December 2009 Förord 1 Förord TJÄNSTEFORSKNING Det senaste decenniet har tjänsteinnehållet i svensk ekonomi ökat och fått en allt större betydelse

Läs mer