1(7) Del 1, Förstudie Virtuell läsecirkel 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(7) Del 1, Förstudie Virtuell läsecirkel 4"

Transkript

1 1(7) Ladders, Albert Pope Bakgrund Ladders publicerades 1996 genom ett samarrangemang mellan RICE University i Huston och Princeton Architectural Press i New York. I bokens epilog beskriver Lars Lerup publikationen som ett tillskott till, och en bekräftelse på, RICEs sökande efter den öppna staden. Och det är precis i denna forskningsmiljö, vilken har byggts upp under Lars Lerups ledning i syfte att ständigt utveckla nya angreppssätt på samtida stadsutveckling genom att samverka teori och praktik, som Ladders finner sin mening. Bokens författare, Albert Pope, är arkitekt med en kandidatexamen från Sci Arc 1978, samt en magisterexamen från Princeton University Han har sedan 1980-talet varit verksam som professor på RICE University i Huston, och arbetat med samtida stadsbyggnadsfrågor med universitetet som akademisk plattform samt staden som laboratorium. Efter Ladders har Pope publicerats i ett flertal sammanhang, bl.a i Slow Space från 1998, och han är idag aktivt medverkande i diskussioner kring samtida stadsutveckling. Han medverkade senast i Fast Forward konferensen som anordnades av CityLAB i maj 2007 på UCLA i Los Angeles. Publikationens resonemang tar avstamp i ett brett begreppsregister. Nedan ges en kortare förklaring till några av de huvudsakliga begrepp som återkommande nyttjas i detta referat. Rutnät: Stadsbyggnadsmodell, där gatustrukturens form påminner om ett rutnät. Centrifugal expansion: När rutnätsstaden expanderar så genereras en centrifugal rumslighet. Denna rumslighet är öppen och skapar förutsättningar för ett fritt och kontinuerligt flöde. Ladders: Stadsbyggnadsmodell, där gatustrukturens form påminner om Ladders. En fri översättning av det engelska uttrycket Ladders blir stegar på svenska. Den engelska benämningen används i detta referat. Centripetal expansion: När Ladders expanderar så genereras en centripetal rumslighet. Denna rumslighet är sluten och skapar enklaver. Rutnät: Centrifugal rumslighet Ladders: Centripetal rumslighet Entropi: Ett processrelaterat utvecklingsscenario som uppstår i ett slutet rum. Detta utvecklingsscenario karakteriseras av att rummets motpoler successivt bryts ner. Centraliserad flerkärnig stadsutveckling: Detta är en fri översättning till svenska av det engelska begreppet Centralized Polynuclear Expansion. Centraliserad flerkärnig stadsutveckling beskriver en stadsutveckling som präglas av att ett historiskt stadscentrum försvagas genom etableringen av nya centrumenheter i stadens periferi.

2 2(7) Innehåll Ladders inleds med en introduktion, Introduction: The Primacy of Space, där Pope problematiserar den samtida staden utifrån dess relation till form och rum. Pope hävdar att det inte är byggd form som karakteriserar den samtida staden, utan dess rumsliga sammansättning. Enligt Pope befinner sig den samtida stadens form i ett tillstånd av upplösning, där den förmodernistiska relationen mellan rum och form successivt ersätts av relationen mellan rum och tid, vilket genererar nya förutsättningar för stadsutveckling. Detta processrelaterade tillstånd väljer Pope att kontextualisera genom en analys av rutnätsstadens utveckling under 1900-talet. Denna analys problematiserar rutnätets transformation, från ett förmodernistiskt tillstånd till ett samtida stadssammanhang, där syftet är att identifiera utgångspunkten för rutnätets upplösning samt utreda förutsättningarna för den samtida stadens potential. I det första kapitlet, The Open City, redovisar Pope en undersökning av rutnätets kapacitet som generator för rumslig kontinuitet. Denna undersökning tar avstamp i en analys av en målning av Piet Mondrian. Här lyfter Pope fram den amerikanska konstteoretikern Rosalind Krauss, som i Mondrians rutnät funnit två olika förutsättningar för rumslig kontinuitet vilka hon benämner som centrifugal och centripetal. Och det är transformationen från det centrifugala rutnätet till den centripetala staden som Popes analys fortsättningsvis kommer att fokuseras mot. Det centrifugala rutnätet karakteriserar den förmodernistiska stadens öppna struktur, och enligt Pope genererade denna stadsbyggnadsmodell en kontinuitet av rumsliga samband. Han väljer att exemplifiera det öppna rutnätet med städer som New York (Manhattan), Barcelona och London. Vidare finner Pope hur transformationen av rutnätet successivt sluter staden, och hur denna transformation paradoxalt nog initieras genom introduktionen av den modernistiska arkitekturens öppna rum. I och med detta understryker Pope det allmängiltiga missförståndet att modernistiskt stadsbyggande är en direkt förlängning av modernistisk arkitektur. Istället väljer Pope att kontextualisra transformationen av rutnätsstaden i en sociopolitisk utveckling, vilken benämnts i tre stadier av Peter Marcuse som; förkapitalism, laissez-fair kapitalism samt den mogna kapitalismen. Enligt Pope finns det direkta samband mellan dessa sociopolitiska utvecklingsstadier och den successiva slutenhet som transformationen från ett centrifugalt till en centripetalt stadsbyggande medfört. Ett första exempel på ett sådant centripetalt stadsbyggande finner Pope i Forest Hills Garden, vilken ritades av Fredrik Law Olmsted Jr som en trädgårdsstad i Queens, New York, I det andra kapitlet, Urban Implosion, fördjupar Pope analysen om rutnätsstadens transformation mot en ökad slutenhet. Han beskriver hur denna ökade slutenhet genereras av rutnätsstrukturens successiva sönderfall, och hur detta sönderfall alstrar en ny statsstruktur vilken han benämner Ladders. Utvecklingen av dessa nya stadsstrukturer diskuteras utifrån den tyska arkitekten Ludwig Hilberseimer, och hans förslag till stadsförnyelse av Berlin 1937 samt Chicago Hilberseimer tillskrivs av Pope för att ha vidareutvecklat den centraliserade flerkärniga stadsutvecklingen, vilken han hävdar introducerades med Ebenezer Howards trädgårdsstadsideal Genom att korsbefrukta trädgårdsstaden med bandstadsmodellen, vilken utvecklades av Ivan Leonidov under 1920-talet, kunde Hilberseimer formulera en samverkan mellan trädgårdsstadens slutenhet och bandstadens oändliga expansionsmöjlighet. Denna fusion karakteriseras av att en öppen centrifugal stadskärna söderfaller och försvagas, för att sedermera utvidgas genom en centraliserad flerkärnig expansion, vilken ersätter den tynande rutnätsstaden med centripetala Ladders. I det tredje kapitlet, Inundation of Space, undersöker Pope efterkrigstidens omorganisering av den öppna rutnätsstaden. Undersökningen fokuserar på transformationen av den historiska stadskärnan, och hur den har ombildats till en serie av Ladders, eller enklaver, samt hur denna ombildning täcker ett brett skalregister från motorvägssystem och företagskluster till parkeringsgarage, gångbroar och spekulativa skyskrapor. Pope inleder med en betraktelse om hur efterkrigstidens introduktion av nya stadsbyggnadselement, så som motorvägar och gångtunnlar, löste upp rutnätsstrukturen och omorganiserade det urbana rörelsemönstret. Denna omorganisation resulterade i en delning mellan den öppna förmodenistiska strukturen och efterkrigstidsstadens slutna mönster, där den mogna kapitalismens

3 3(7) enklaver ställs mot gatulivets fragment i en urban segregering som Mike Davis 1 benämner för rumslig apartheid. Pope fortsätter undersökningen med att konstatera hur det omorganiserade rörelsemönstret genererade strategiska noder i den slutna enklaven, och hur dessa noder får en ny betydelse för stadsutvecklingen genom John Portmans brukande av atriet som rumslig strategi. I Ladders exemplifierar Pope brukandet av atriet med Portmans hotellbyggnader, som Peachtree Plaza Hotel i Atlanta och Bonaventure i Los Angeles, och hur dessa atriebyggnader åskådliggör rummets inneslutning samt visar på utplånandet av exteriöra relationer genom vad Mike Davis benämner för en fascistoid utradering av gatukontakten. I det fjärde kapitlet, The Centripetal City, diskuterar Pope hur den centraliserade flerkärniga stadsutvecklingen medför en centripetal expansion i stadens periferi. Denna centripetala expansion karakteriseras av en ständig tillkomst av nya slutna enklaver. Trots sina centraliserade egenskaper så fasthåller dessa slutna enklaver en relation till det historiska centrat, och på så sätt bildar deras positioner i landskapet ett nytt territorium. Detta territorium karakteriseras av att enklaverna vävs samman med en ny typ av rumsliga restprodukter, vilket ofta resulterar i en gles gestalt. Och det är med introduktionen av denna stadsbyggnadsmodell, vilken genererar en komplex antagonism mellan center och territorium, som uppkomsten av urban sprawl kan härledas. Enligt Pope redovisar den centraliserade flerkärniga stadsutvecklingen en oerhört komplex statsbyggnadsmodell, där den centrifugala rutnätsstaden har förändras genom överlagringar med slutna trädgårdsstadsmodeller (Ebenezer Howard) och oändliga bandstadsmodeller (Ivan Leonidov). Med introduktionen av superblocket (Frank Lloyd Wright) kan dessa åtskilda stadsbyggnadsmodeller samverka i byggandet av en samtida och mogen kapitalistisk stadsutveckling. Vidare i det fjärde kapitlet så redovisar Pope den nya typen av rumsliga restprodukter, vilka karakteriserar glappen mellan de slutna enklaverna i det flerkärniga territoriet. Dessa rum, som befinner sig i ett slutet system, karakteriseras av att dess kontrasterande egenskaper så som center/periferi, närvarande/frånvarande, öppet/slutet sätts ur spel genom en processinriktad utradering av dess inneboende motpoler. Och denna utjämning av olikheter, som resulterar i att rummets specifika egenskaper sammanfogas till ett vakuum, väljer Pope att studera utifrån entropibegreppet. Det är just med entropi som en konkret rumslig egenskap, som Pope finner en plattform för nya rumsliga innovationer. Genom att utveckla ett samarbeta med entropi hoppas Pope kunna utvärdera potentialen i den samtida staden, i syfte att finna nya vägar ut ur den mogna kapitalismens stadsbyggande. Det femte kapitlet är benämnd som en sammanfattning, Conclusion: Mass Absence, och där reflekterar Pope över hur det kollektiva engagemanget i det urbana rummet gått förlorat under 1900-talet. Reflektionen är kontextualiserad i ett foto från ett massmöte utanför Giuseppe Terragnis Casa del Fascio i Como. I detta foto finner Pope hur folkets närvaro står i stark kontrast mot det modernistiska objektet, vilket utgör fotots totala fond samt tillika bakgrunden för den kompakta folkmassan. I detta foto finner Pope, att trots modernismens konsekventa avståndstagande från stadens politiska scen så har det funnits tillfälligheter under 1900-talet som lyckats manifestera stadsrummets egenskap som kollektiv plattform. Avståndstagandet från stadens politik har genererat en tystand under det modernistiska projektet, vilket uppmärksammades redan av Adolf Loos och vidare av Aldo van Eyck, Aldo Rossi och John Hedjuk, för att ytterligare kommenteras i slutet av 1970-talet av de franska filosoferna Michel Foucault och Gilles Deleuze. Enligt Pope så är det denna tystnad som resulterat i kollapsen av det offentliga rummets gator och platsbildningar, där den påföljande transformationen mot ett formlöst stadsbyggande har styrts av det ändlösa rummets nyckfulla egenskaper. 1 Född i Verksam i Los Angeles som urban teoretiker och politisk aktivist. Har publicerat ett flertal böcker, bland andra City of Quartz Excavating the Future of Los Angeles, 1990, samt Ecology of Fear, 1998.

4 4(7) Summariska nedslag Överlagringarnas poetik När de urbana modeller som utvecklats under 1900-talet introduceras, så uppstår den nya stadsbyggnadsmodell som i allmänhet benämns för urban sprawl. I Ladders beskriver Pope denna modell som en centraliserad men samtidigt flerkärnig stadsutveckling, och han hävdar att den utgör den mest komplexa av samtida stadsbyggnadsmodeller. Urban sprawl kan karakteriseras av att en historisk stadskärna successivt försvagas genom att dess rumsliga kontinuitet hindras. Detta medför att staden tillåts växa genom en ökad rumslig fragmentering, där stadslandskapet tar uttrycket av stängda enklavers positionering i ett oändligt territorium. Denna process kan, enligt Pope, härledas till de överlagringar som gjorts på den historiska staden under 1900-talet. Pope, liksom många andra teoretiker, ser det huvudsakliga startskottet till urban sprawl i Ebenezer Howards utveckling av trädgårdsstadsidealet. När trädgårdsstaden överlagrades det historiska rutnätet, så inleddes den process som under efterkrigstiden skulle försvaga den historiska stadskärnan genom de nyskapade trädgårdsstäderna, eller enklaverna. Men Pope tar detta resonemang vidare genom att ytterligare diskutera bandstadsmodellens roll i bildandet av urban sprawl. Bandstaden, som i sitt ursprung är en utveckling av trädgårdsstaden, genererade helt nya möjligheter för en oändlig utbredning av staden. Med bandstaden definierades en okritisk relation mellan stadsutveckling och modern infrastruktur, vilket dels skapade konfrontationer med rutnätets kontinuitet men även en gränslöshet i fysiska avstånd. Med bandstadsidealet kunde staden expandera på ett ohämmat sätt, och samtidigt segregera de olika kommunikationssätten så som tåg, stadstrafik, motorvägstrafik, och sedermera även gångbroar, gångtunnlar, cul-dé-sacs, och andra matargator, i en infrastrukturens superhierarki. En ytterligare innovation, som påverkat bildandet av urban sprawl är Frank Lloyd Wrights Broadacre City 2. Denna modell, som enligt Pope var den mest radikala av de urbana modellerna som utvecklades innan andra världskrigets utbrott, införde decentraliseringen som den primära motorn för stadsutveckling, i syfte att eliminera stadscentrats betydelse. Även om Broadacre City redovisar en så radikal omvandlig av vårt urbana förhållningssätt, att vi även idag har svårt att relatera till dess egentliga innebörd, så hävdar Pope att Frank Lloyd Wrights införande av superblocket, vilken karakteriserade Broadacre City, har fått stor betydelse för utvecklingen av urban sprawl. Superblocket medförde möjligheten att ytterligare försvaga den rumsliga kontinuitet som rutnätet genererade. Införandet av superblocket i samtida stadsutveckling kan exemplifieras med dagens gentrifieringsprocesser, där fastighetsägare slår sig samman i syfte att tillskapa rationella byggrätter, för att få till stånd en ökad ekonomisk avkastning i samband med spekulativa byggprojekt. I publikationen Ladders väljer Pope att exemplifiera överlagringsfenomenet genom att beskriva hur bandstaden överlagrades centrala Boston, och hur denna överlagring utfördes strax efter andra världskrigets slut som ett genombrott med motorvägar. Pope beskriver denna processartade utveckling med hur avfarter och rampkonstruktioner bidrog till rutnätets upplösning. Och vidare hur Laddersstrukturen tog övertaget i samband med de nya etableringar som följde genombrottet, vilkas mönster speglade rutnätet men förhöll sig rumsligt inneslutna. Det blir ytterligare intressant när man jämför Popes teorier om överlagringarnas poetik med William Menkings observationer om gentrifieringsprocessen av Tribeca i New York. I artikeln, From Tribeca to Triburbia: A New Concept of the City 3, iakttar Menking hur hans närområde, som sedan ett par decennier tillbaka är Tribeca, genomgår en hård gentrifieringsprocess. Vidare hur denna process bidrar till att eliminera stadsdelens gatuliv, där 2 Broadacre City utvecklades av den amerikanska arkitekten Frank Lloyd Wright och presenterades första gången på Rockafeller Center i New York Broadacre City kan betraktas som den mest visionära beskrivningen av den decentraliserade staden, uppbyggd av individuella transportsystem, avancerad telekommunikation samt nya byggsystem. 3 Menking, William. From Tribeca to Triburbia: A New Concept of the City. The Unknown City, Contesting Architecture and Social Space. Ed. Borden, Ian och Joe Kerr, Jane Rendell, Alicia Pivaro. Cambridge, Mass: The MIT Press (2001)

5 5(7) överlagringar med suburbana modeller på Manhattas urbana rutnät genererar slutna bostadsenklaver, vilka direkt påminner om de utvecklingsscenarier som Pope behandlar i publikationen Ladders. Att samarbeta med entropi. Medan den samtida staden expanderar enligt en flerkärnig modell, så skapas en kontinuerlig tillväxt av nya slutna enklaver vars positioner i det utglesade stadslandskapet definieras som öar i ett oändligt territorium. Medan dessa slutna enklaver präglas av en tydlig och bestämd organisation, så genererar de en motstående kraft i det oändliga territoriet, vilket präglas av en tydlig desorganisation. Det är i detta motstående kraftfält som Pope finner en pågående så kallad entropisk process. Entropibegreppet är i sitt ursprung definierat som termodynamikens andra lag, där det har använts för att diskutera de faktiska energiförluster som uppstår i alla slutna system, som tex i förbränningsmotorer. I detta sammanhang blir definitionen av entropi det reella måttet på den inbyggda desorganisation som finns i alla slutna system. Precis efter andra världskriget utvecklade Norbert Wiener, upphovsman och språkrör för den då växande vetenskapen kring cybersystem, entropibegreppet till att omfatta en processinriktad företeelse där samtliga slutna system i universum, på ett naturligt sätt, förlorar sin distinkta form till ett tillstånd av kaos och upplösning. Denna paradoxala process, vilken pågår i alla slutna system, finner Pope vara en konkret och rumslig företeelse i den samtida stadens dialog mellan enklaven och territoriet. I sitt resonemang kring entropi tar Pope framförallt avstamp i de arbeten som genomfördes av den amerikanska konstnären Robert Smithson under sent och tidigt 70-tal. Pope tillskriver Smithsons nyttjande av entropibegreppet i verk som The Monuments of Passaic, New Jersey, vilket genomfördes i Passaic 1967 samt Asphalt Rundown, vilket genomfördes i Rom Med dessa arbeten, samt övriga uttalanden och texter av Smithson, finner Pope en plattform för diskussion kring den samtida stadens tillstånd. I dessa diskussioner är det viktigt att uppmärksamma Smithsons kritiska ställningstagande till efterkrigstidens stadsutveckling, där han varken förespråkar den dystopiska desorganisationens övertag eller den nostalgiska tillbakagången till 1800-talets rutnätsstad. Istället finner Pope hur Smithson beskriver entropibegreppet som en effekt av den urbana omorganiseringen, där en entropisk helhet successivt tillåts att sammansmälta med sina desorganiserade delar. Och på så sätt blir entropibegreppet en vision om rummets övertagande över form, som koordinator för stadsutveckling. Genom att iaktta den samtida stadsutvecklingen utifrån entropibegreppet, så kan Pope härleda ett konkret utvecklingsscenario. Pope noterar ett allmängiltigt men accepterat missförstånd, vilket är att den samtida stadens form är anledningen till dess nuvarande fragmentering. Detta missförstånd som kommuniceras med hjälp av media, politiska uttalanden, ekonomiska intressen mm, utvecklar en maktfaktor genom att det påverkar individens relation till den samtida staden ur ett negativt perspektiv. Denna negativa relation stärker enklaven och försvagar territoriet. Man skulle kunna exemplifiera detta resonemang med en betraktelse av de spridda motståndsrörelserna mot urban sprawl, vilka idag opererar i USA och i Europa. Dessa motståndsrörelser har ofta en god förmåga att kritiskt granska den fragmenterade stadens form, eller helhet, men besitter lika ofta en oförmåga till att kritiskt granska stadens rumsliga uppdelning, och dess brist på kontinuitet. Detta tycks ofta resultera i starka inneslutningar, där lokalsamhällen slår sig samman i s.k. NIMBY 4 eller BANANA 5 konstellationer. Dessa konstellationer tycks stärka enklaven genom grannsämja, och enklaven bildar på detta sätt en rumslig insida som ställs i direkt relation till territoriets rumsliga utsida. Enligt Pope är det detta fenomene som möjliggör för insidans medborgare att kollektivt glömma bort utsidan. Och det är den entropiska processen mellan dessa rumsliga motpoler som fragmenterar den samtida staden. 4 NIMBY är en vedertagen benämning som används för att beskriva protektionistiska konstellationer av grannskapssammanslutningar, som ofta verkar i suburbana sammanhang i syfte att förhindra utbyggnadsplaner eller annan utveckling. Uttrycket är en förkortning av: Not In My Back Yard. 5 BANANA är ett begrepp som beskriver en mer konservativ variant av NIMBY konstellationer. Uttrycket är en förkortning av: Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything.

6 6(7) Pope noterar vidare att den samtida stadens pågående fragmentering paradoxalt nog sker samtidigt som en ny typ av virtuell rumslig kontinuitet uppstår, bl.a. genom införandet av Internet. Denna virtuella rumsliga kontinuitet binder således samman enklaverna till en ny helhet. Denna notering, som görs av Pope, skulle kunna exemplifieras med den aggressiva marknadsföring som utförs av småhusindustrin, vilken ofta utnyttjar den negativa inställning till den samtida staden som enklavens invånare har bildat sig, och kommunicerar denna med hjälp av politisk lobbyverksamhet samt media. Detta scenario är beskrivet i publikationen Stalking Detroit 6, som en av de företeelser som urholkar stadskärnan i Detroit. Likartade tendenser står att finna i skånska städer som t.ex. Landskrona. Men det är i denna entropiska process som Pope finner möjligheterna till förändring. I stävan efter den öppna staden förslår Pope att man utför rumsliga innovationer i enklaverna. Till skillnad från efterkrigstidens överlagringar av stadsbyggnadsmodeller föreslår Pope att dessa innovationer skall vara begränsade och lokala insatser. Pope påtalar vikten av att dessa innovationer samtidigt kan använda det virtuella rummets kontinuitet för påverkan och dialog. Genom dessa innovationer hoppas Pope kunna öppna barriären till territoriet och generera en ny dialektik mellan rum och form. Denna nya dialektik skulle kunna utlösa ett uppbrott från de introverta systemen av enklaver, och på så sätt definiera rummets övertagande som huvudsaklig koordinator för samtida och framtida stadsutveckling. Samtida reflektioner Pope beskriver den samtida staden som ett fält med utspridda enklaver, vilka karakteriseras av dess implementering av Ladders, och vilka sedermera eliminerar kontakten med gatan genom sina introverta rum. Detta typexempel på enklavbildande kan man bl.a. finna i företagskluster och campusområden, som t.ex. Ideon i Lund. Och, kanske är det denna enklav som, ur ett samtida perspektiv, bäst beskriver en historisk likhet till den allmängiltigt rådande uppfattningen om blandstadens sammansättning. I den introverta enklaven finns hotellen och företagslägenheterna; därifrån rör sig den samtida stadens globala medborgare, via gångtunnlar och broar, till arbetsplatser och utvecklingsverksamheter. Den globala ekonomin genereras vid medborgarnas digitala portaler, och informationen lagras i ett världsomspännande nätverk av servrar. Den globala stadens medborgare socialiserar i caféer och restauranger, som etableras av franchise företagen i den slutna strukturen. Och kvällsumgängen förflyttar sig till de introverta hotellbarerna, eller till biografkomplexet i den intilliggande gallerian. Ur detta perspektiv blir enklaven i högsta grad en multifunktionell och blandad stad, vilken karakteriseras av en komplex sammansättning av ekonomi, social gemenskap, boende och arbete samt kommunikation och rörlighet. Denna karakterisering redovisar stora likheter med den traditionella blandstaden. Den stora skillnaden, dock, står att finna i det rumsliga alternativ till den öppna staden som enklaven är. Med introduktionen av bandstaden, föddes en ny typ av trädgårdsstad som i sin förlängning kunde expandera i all oändlighet. Och genom att överlagra bandstaden med den historiska staden så skapades ett urbant sprawl, där stadsutvecklingen kunde ta avstamp i relationen till infrastruktur och till en global ekonomi. Kan denna typ av urban expansion stå att finna i dagens Öresundsregion, när t.ex. Hyllie framgångsrikt etableras som ett resultat av dess koppling till Citytunneln samt till den danska ekonomin? 6 Publikationen Stalking Detroit är ett forskningsarbete som pågick mellan 1995 och 2001, i ett samarbete mellan University of Michigan och ACTAR. Syftet med arbetet var att analysera 1900-talets stadsutveckling i Detroit, samt att utarbeta experimentella förslag på gestaltning. Publikationen kontextualiserar sina analyser av staden, snarare i en betraktelse än i en kritik av modernismens stadsbyggande. Resultatet finner sin plats i mellanrummet mellan teori och praktik. Litteraturdata: Daskalakis, Georgia och Charles Waldheim, Jason Young (ed). Stalking Detroit. Barcelona: ACTAR (2001)

7 7(7) Enligt Pope kan barriären mellan enklaven och territoriet överbryggas genom att rummet blir den primära koordinatorn över stadsutvecklingen. Dessa barriärer definieras ofta som gränser mellan stadens zoner, som t.ex bostadsområden och infrastruktur samt områden för tillverkning och service. Med rummets övertagande över formen, så torde stadens tredimensionella gestalt manifesteras. Detta skulle då kunna innefatta att diskussionen om stadens zoner kan omfamna en ny dialektik, där planerare och arkitekter kan tillskansa sig nya möjligheter till agerande. Kan förutsättningarna för den nya blandstaden stå att finna i infills på befintliga taklandskap, som parasiterande utkragningar från hyreshus eller i form av rhizomatiska tillägg till vidsträckta infrastruktursystem? Om man accepterar att en samtida stadsplanering handlar om att bearbeta de slutna enklaverna krävs det också nya planeringsmodeller. Detta understryks ytterligare av Popes påstående att enklavernas plattform för gemenskap är de virtuella rummen. Hur orkestreras en sådan planeringsmodell och vad utgör arenan för dialog?

Den attraktiva stadens framväxt

Den attraktiva stadens framväxt Den attraktiva stadens framväxt En analys av begreppet attraktivitet inom planeringsdiskursen Av Linnea Fröjd och Sofia Wendel 1 Key words: Urban Planning, City Planning, Attractiveness, Attractive City,

Läs mer

Strategier för att hela en delad stad

Strategier för att hela en delad stad Strategier för att hela en delad stad Samordnad stadsutveckling i Malmö Redaktörer: Carina Listerborn (Projektledare) Karin Grundström Ragnhild Claesson Tim Delshammar Magnus Johansson Peter Parker Malmö

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet

Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet Lars Marcus Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet Inom stadsbyggandet liksom arkitekturen i övrigt förblir frågan om funktionen, hur vi än

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

En stad i förändring ! "# !"# $ ( ) $ % & '& & (

En stad i förändring ! # !# $ ( ) $ % & '& & ( Inledning Malmö är en stad som i likhet med många andra städer och platser de senaste decennierna genomgått en omvälvande förändring. Moderniteten går mot sitt slut och världen kränger. För hundra år sedan

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Arkitekturtidskriften KRITIK #7

Arkitekturtidskriften KRITIK #7 Arkitekturtidskriften KRITIK #7 4 6 14 30 44 48 54 68 70 80 90 Ledare Göteborg revisited / Johan Linton Kritisk realism i Göteborg / Fredrik Rosenhall Saklighetens små monster / Mikael Askergren Berg KRITIK

Läs mer

Tekniska universitet på världsmarknaden?

Tekniska universitet på världsmarknaden? Arbetsrapport 2004 32 Tekniska universitet på världsmarknaden? motiv och förutsättningar för en strategisk allians mellan KTH och Chalmers ANDERS BROSTRÖM, ENRICO DEIACO & SVERKER SÖRLIN Institutet för

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

Tre dimensioner av hållbar utveckling i tre regionala strukturfondsprogram Hållbar utveckling ett universellt ledord med en individuell betydelse?

Tre dimensioner av hållbar utveckling i tre regionala strukturfondsprogram Hållbar utveckling ett universellt ledord med en individuell betydelse? Fälkursbudget vt 2008 Tre dimensioner av hållbar utveckling i tre regionala strukturfondsprogram Hållbar utveckling ett universellt ledord med en individuell betydelse? Anna Härlin Handledare: Margareta

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

De där partypinglorna som hänger vid beachen kan ju också behöva lite kultur ibland

De där partypinglorna som hänger vid beachen kan ju också behöva lite kultur ibland Institutionen för Service Management De där partypinglorna som hänger vid beachen kan ju också behöva lite kultur ibland - Konsten att bemästra paradoxala kulturindustrier Författare: Louise Bergdahl Sabina

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 855 Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling Jessica Helander Uppsala, feb 2013 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

D-UPPSATS. Gröna partier och ideologisk utveckling. En studie av gröna partiers erfarenheter av parlamentariskt deltagande.

D-UPPSATS. Gröna partier och ideologisk utveckling. En studie av gröna partiers erfarenheter av parlamentariskt deltagande. D-UPPSATS 2010:125 Gröna partier och ideologisk utveckling En studie av gröna partiers erfarenheter av parlamentariskt deltagande Stefan Linde Luleå tekniska universitet D-uppsats Statsvetenskap Institutionen

Läs mer

Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser

Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår

Läs mer

FÖRSTUDIE HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERINGEN AV KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

FÖRSTUDIE HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERINGEN AV KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN FÖRSTUDIE HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERINGEN AV KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 2014 2 Den här förstudien utreder möjligheten att med hjälp av specifika satsningar stödja

Läs mer

FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR

FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling DEN ÄR BARA INTE RÄTT VIST FÖRDEL AD FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling 2013 Författarna:

Läs mer

Förnyelseorganismer i Ystad-Österlenregionen

Förnyelseorganismer i Ystad-Österlenregionen Examensarbete magisternivå januari 2008 FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN Förnyelseorganismer Handledare: Leif Edvinsson Allan T. Malm Författare: Marie Björklund Björn Cederlind SAMMANFATTNING Uppsatsens

Läs mer

Är Polisen en lärande organisation?

Är Polisen en lärande organisation? Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:6 Är Polisen en lärande organisation? En intervjustudie om polisens ledningsstruktur Swedish Police Ann-Christine Andersson Arntén Kommunikation Ledarskap

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie.

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Våren 2013 Sektionen för lärande och miljö Master i utbildningsvetenskap Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Författare Annette Byström Handledare Sören Augustinsson Examinator

Läs mer