1(7) Del 1, Förstudie Virtuell läsecirkel 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(7) Del 1, Förstudie Virtuell läsecirkel 4"

Transkript

1 1(7) Ladders, Albert Pope Bakgrund Ladders publicerades 1996 genom ett samarrangemang mellan RICE University i Huston och Princeton Architectural Press i New York. I bokens epilog beskriver Lars Lerup publikationen som ett tillskott till, och en bekräftelse på, RICEs sökande efter den öppna staden. Och det är precis i denna forskningsmiljö, vilken har byggts upp under Lars Lerups ledning i syfte att ständigt utveckla nya angreppssätt på samtida stadsutveckling genom att samverka teori och praktik, som Ladders finner sin mening. Bokens författare, Albert Pope, är arkitekt med en kandidatexamen från Sci Arc 1978, samt en magisterexamen från Princeton University Han har sedan 1980-talet varit verksam som professor på RICE University i Huston, och arbetat med samtida stadsbyggnadsfrågor med universitetet som akademisk plattform samt staden som laboratorium. Efter Ladders har Pope publicerats i ett flertal sammanhang, bl.a i Slow Space från 1998, och han är idag aktivt medverkande i diskussioner kring samtida stadsutveckling. Han medverkade senast i Fast Forward konferensen som anordnades av CityLAB i maj 2007 på UCLA i Los Angeles. Publikationens resonemang tar avstamp i ett brett begreppsregister. Nedan ges en kortare förklaring till några av de huvudsakliga begrepp som återkommande nyttjas i detta referat. Rutnät: Stadsbyggnadsmodell, där gatustrukturens form påminner om ett rutnät. Centrifugal expansion: När rutnätsstaden expanderar så genereras en centrifugal rumslighet. Denna rumslighet är öppen och skapar förutsättningar för ett fritt och kontinuerligt flöde. Ladders: Stadsbyggnadsmodell, där gatustrukturens form påminner om Ladders. En fri översättning av det engelska uttrycket Ladders blir stegar på svenska. Den engelska benämningen används i detta referat. Centripetal expansion: När Ladders expanderar så genereras en centripetal rumslighet. Denna rumslighet är sluten och skapar enklaver. Rutnät: Centrifugal rumslighet Ladders: Centripetal rumslighet Entropi: Ett processrelaterat utvecklingsscenario som uppstår i ett slutet rum. Detta utvecklingsscenario karakteriseras av att rummets motpoler successivt bryts ner. Centraliserad flerkärnig stadsutveckling: Detta är en fri översättning till svenska av det engelska begreppet Centralized Polynuclear Expansion. Centraliserad flerkärnig stadsutveckling beskriver en stadsutveckling som präglas av att ett historiskt stadscentrum försvagas genom etableringen av nya centrumenheter i stadens periferi.

2 2(7) Innehåll Ladders inleds med en introduktion, Introduction: The Primacy of Space, där Pope problematiserar den samtida staden utifrån dess relation till form och rum. Pope hävdar att det inte är byggd form som karakteriserar den samtida staden, utan dess rumsliga sammansättning. Enligt Pope befinner sig den samtida stadens form i ett tillstånd av upplösning, där den förmodernistiska relationen mellan rum och form successivt ersätts av relationen mellan rum och tid, vilket genererar nya förutsättningar för stadsutveckling. Detta processrelaterade tillstånd väljer Pope att kontextualisera genom en analys av rutnätsstadens utveckling under 1900-talet. Denna analys problematiserar rutnätets transformation, från ett förmodernistiskt tillstånd till ett samtida stadssammanhang, där syftet är att identifiera utgångspunkten för rutnätets upplösning samt utreda förutsättningarna för den samtida stadens potential. I det första kapitlet, The Open City, redovisar Pope en undersökning av rutnätets kapacitet som generator för rumslig kontinuitet. Denna undersökning tar avstamp i en analys av en målning av Piet Mondrian. Här lyfter Pope fram den amerikanska konstteoretikern Rosalind Krauss, som i Mondrians rutnät funnit två olika förutsättningar för rumslig kontinuitet vilka hon benämner som centrifugal och centripetal. Och det är transformationen från det centrifugala rutnätet till den centripetala staden som Popes analys fortsättningsvis kommer att fokuseras mot. Det centrifugala rutnätet karakteriserar den förmodernistiska stadens öppna struktur, och enligt Pope genererade denna stadsbyggnadsmodell en kontinuitet av rumsliga samband. Han väljer att exemplifiera det öppna rutnätet med städer som New York (Manhattan), Barcelona och London. Vidare finner Pope hur transformationen av rutnätet successivt sluter staden, och hur denna transformation paradoxalt nog initieras genom introduktionen av den modernistiska arkitekturens öppna rum. I och med detta understryker Pope det allmängiltiga missförståndet att modernistiskt stadsbyggande är en direkt förlängning av modernistisk arkitektur. Istället väljer Pope att kontextualisra transformationen av rutnätsstaden i en sociopolitisk utveckling, vilken benämnts i tre stadier av Peter Marcuse som; förkapitalism, laissez-fair kapitalism samt den mogna kapitalismen. Enligt Pope finns det direkta samband mellan dessa sociopolitiska utvecklingsstadier och den successiva slutenhet som transformationen från ett centrifugalt till en centripetalt stadsbyggande medfört. Ett första exempel på ett sådant centripetalt stadsbyggande finner Pope i Forest Hills Garden, vilken ritades av Fredrik Law Olmsted Jr som en trädgårdsstad i Queens, New York, I det andra kapitlet, Urban Implosion, fördjupar Pope analysen om rutnätsstadens transformation mot en ökad slutenhet. Han beskriver hur denna ökade slutenhet genereras av rutnätsstrukturens successiva sönderfall, och hur detta sönderfall alstrar en ny statsstruktur vilken han benämner Ladders. Utvecklingen av dessa nya stadsstrukturer diskuteras utifrån den tyska arkitekten Ludwig Hilberseimer, och hans förslag till stadsförnyelse av Berlin 1937 samt Chicago Hilberseimer tillskrivs av Pope för att ha vidareutvecklat den centraliserade flerkärniga stadsutvecklingen, vilken han hävdar introducerades med Ebenezer Howards trädgårdsstadsideal Genom att korsbefrukta trädgårdsstaden med bandstadsmodellen, vilken utvecklades av Ivan Leonidov under 1920-talet, kunde Hilberseimer formulera en samverkan mellan trädgårdsstadens slutenhet och bandstadens oändliga expansionsmöjlighet. Denna fusion karakteriseras av att en öppen centrifugal stadskärna söderfaller och försvagas, för att sedermera utvidgas genom en centraliserad flerkärnig expansion, vilken ersätter den tynande rutnätsstaden med centripetala Ladders. I det tredje kapitlet, Inundation of Space, undersöker Pope efterkrigstidens omorganisering av den öppna rutnätsstaden. Undersökningen fokuserar på transformationen av den historiska stadskärnan, och hur den har ombildats till en serie av Ladders, eller enklaver, samt hur denna ombildning täcker ett brett skalregister från motorvägssystem och företagskluster till parkeringsgarage, gångbroar och spekulativa skyskrapor. Pope inleder med en betraktelse om hur efterkrigstidens introduktion av nya stadsbyggnadselement, så som motorvägar och gångtunnlar, löste upp rutnätsstrukturen och omorganiserade det urbana rörelsemönstret. Denna omorganisation resulterade i en delning mellan den öppna förmodenistiska strukturen och efterkrigstidsstadens slutna mönster, där den mogna kapitalismens

3 3(7) enklaver ställs mot gatulivets fragment i en urban segregering som Mike Davis 1 benämner för rumslig apartheid. Pope fortsätter undersökningen med att konstatera hur det omorganiserade rörelsemönstret genererade strategiska noder i den slutna enklaven, och hur dessa noder får en ny betydelse för stadsutvecklingen genom John Portmans brukande av atriet som rumslig strategi. I Ladders exemplifierar Pope brukandet av atriet med Portmans hotellbyggnader, som Peachtree Plaza Hotel i Atlanta och Bonaventure i Los Angeles, och hur dessa atriebyggnader åskådliggör rummets inneslutning samt visar på utplånandet av exteriöra relationer genom vad Mike Davis benämner för en fascistoid utradering av gatukontakten. I det fjärde kapitlet, The Centripetal City, diskuterar Pope hur den centraliserade flerkärniga stadsutvecklingen medför en centripetal expansion i stadens periferi. Denna centripetala expansion karakteriseras av en ständig tillkomst av nya slutna enklaver. Trots sina centraliserade egenskaper så fasthåller dessa slutna enklaver en relation till det historiska centrat, och på så sätt bildar deras positioner i landskapet ett nytt territorium. Detta territorium karakteriseras av att enklaverna vävs samman med en ny typ av rumsliga restprodukter, vilket ofta resulterar i en gles gestalt. Och det är med introduktionen av denna stadsbyggnadsmodell, vilken genererar en komplex antagonism mellan center och territorium, som uppkomsten av urban sprawl kan härledas. Enligt Pope redovisar den centraliserade flerkärniga stadsutvecklingen en oerhört komplex statsbyggnadsmodell, där den centrifugala rutnätsstaden har förändras genom överlagringar med slutna trädgårdsstadsmodeller (Ebenezer Howard) och oändliga bandstadsmodeller (Ivan Leonidov). Med introduktionen av superblocket (Frank Lloyd Wright) kan dessa åtskilda stadsbyggnadsmodeller samverka i byggandet av en samtida och mogen kapitalistisk stadsutveckling. Vidare i det fjärde kapitlet så redovisar Pope den nya typen av rumsliga restprodukter, vilka karakteriserar glappen mellan de slutna enklaverna i det flerkärniga territoriet. Dessa rum, som befinner sig i ett slutet system, karakteriseras av att dess kontrasterande egenskaper så som center/periferi, närvarande/frånvarande, öppet/slutet sätts ur spel genom en processinriktad utradering av dess inneboende motpoler. Och denna utjämning av olikheter, som resulterar i att rummets specifika egenskaper sammanfogas till ett vakuum, väljer Pope att studera utifrån entropibegreppet. Det är just med entropi som en konkret rumslig egenskap, som Pope finner en plattform för nya rumsliga innovationer. Genom att utveckla ett samarbeta med entropi hoppas Pope kunna utvärdera potentialen i den samtida staden, i syfte att finna nya vägar ut ur den mogna kapitalismens stadsbyggande. Det femte kapitlet är benämnd som en sammanfattning, Conclusion: Mass Absence, och där reflekterar Pope över hur det kollektiva engagemanget i det urbana rummet gått förlorat under 1900-talet. Reflektionen är kontextualiserad i ett foto från ett massmöte utanför Giuseppe Terragnis Casa del Fascio i Como. I detta foto finner Pope hur folkets närvaro står i stark kontrast mot det modernistiska objektet, vilket utgör fotots totala fond samt tillika bakgrunden för den kompakta folkmassan. I detta foto finner Pope, att trots modernismens konsekventa avståndstagande från stadens politiska scen så har det funnits tillfälligheter under 1900-talet som lyckats manifestera stadsrummets egenskap som kollektiv plattform. Avståndstagandet från stadens politik har genererat en tystand under det modernistiska projektet, vilket uppmärksammades redan av Adolf Loos och vidare av Aldo van Eyck, Aldo Rossi och John Hedjuk, för att ytterligare kommenteras i slutet av 1970-talet av de franska filosoferna Michel Foucault och Gilles Deleuze. Enligt Pope så är det denna tystnad som resulterat i kollapsen av det offentliga rummets gator och platsbildningar, där den påföljande transformationen mot ett formlöst stadsbyggande har styrts av det ändlösa rummets nyckfulla egenskaper. 1 Född i Verksam i Los Angeles som urban teoretiker och politisk aktivist. Har publicerat ett flertal böcker, bland andra City of Quartz Excavating the Future of Los Angeles, 1990, samt Ecology of Fear, 1998.

4 4(7) Summariska nedslag Överlagringarnas poetik När de urbana modeller som utvecklats under 1900-talet introduceras, så uppstår den nya stadsbyggnadsmodell som i allmänhet benämns för urban sprawl. I Ladders beskriver Pope denna modell som en centraliserad men samtidigt flerkärnig stadsutveckling, och han hävdar att den utgör den mest komplexa av samtida stadsbyggnadsmodeller. Urban sprawl kan karakteriseras av att en historisk stadskärna successivt försvagas genom att dess rumsliga kontinuitet hindras. Detta medför att staden tillåts växa genom en ökad rumslig fragmentering, där stadslandskapet tar uttrycket av stängda enklavers positionering i ett oändligt territorium. Denna process kan, enligt Pope, härledas till de överlagringar som gjorts på den historiska staden under 1900-talet. Pope, liksom många andra teoretiker, ser det huvudsakliga startskottet till urban sprawl i Ebenezer Howards utveckling av trädgårdsstadsidealet. När trädgårdsstaden överlagrades det historiska rutnätet, så inleddes den process som under efterkrigstiden skulle försvaga den historiska stadskärnan genom de nyskapade trädgårdsstäderna, eller enklaverna. Men Pope tar detta resonemang vidare genom att ytterligare diskutera bandstadsmodellens roll i bildandet av urban sprawl. Bandstaden, som i sitt ursprung är en utveckling av trädgårdsstaden, genererade helt nya möjligheter för en oändlig utbredning av staden. Med bandstaden definierades en okritisk relation mellan stadsutveckling och modern infrastruktur, vilket dels skapade konfrontationer med rutnätets kontinuitet men även en gränslöshet i fysiska avstånd. Med bandstadsidealet kunde staden expandera på ett ohämmat sätt, och samtidigt segregera de olika kommunikationssätten så som tåg, stadstrafik, motorvägstrafik, och sedermera även gångbroar, gångtunnlar, cul-dé-sacs, och andra matargator, i en infrastrukturens superhierarki. En ytterligare innovation, som påverkat bildandet av urban sprawl är Frank Lloyd Wrights Broadacre City 2. Denna modell, som enligt Pope var den mest radikala av de urbana modellerna som utvecklades innan andra världskrigets utbrott, införde decentraliseringen som den primära motorn för stadsutveckling, i syfte att eliminera stadscentrats betydelse. Även om Broadacre City redovisar en så radikal omvandlig av vårt urbana förhållningssätt, att vi även idag har svårt att relatera till dess egentliga innebörd, så hävdar Pope att Frank Lloyd Wrights införande av superblocket, vilken karakteriserade Broadacre City, har fått stor betydelse för utvecklingen av urban sprawl. Superblocket medförde möjligheten att ytterligare försvaga den rumsliga kontinuitet som rutnätet genererade. Införandet av superblocket i samtida stadsutveckling kan exemplifieras med dagens gentrifieringsprocesser, där fastighetsägare slår sig samman i syfte att tillskapa rationella byggrätter, för att få till stånd en ökad ekonomisk avkastning i samband med spekulativa byggprojekt. I publikationen Ladders väljer Pope att exemplifiera överlagringsfenomenet genom att beskriva hur bandstaden överlagrades centrala Boston, och hur denna överlagring utfördes strax efter andra världskrigets slut som ett genombrott med motorvägar. Pope beskriver denna processartade utveckling med hur avfarter och rampkonstruktioner bidrog till rutnätets upplösning. Och vidare hur Laddersstrukturen tog övertaget i samband med de nya etableringar som följde genombrottet, vilkas mönster speglade rutnätet men förhöll sig rumsligt inneslutna. Det blir ytterligare intressant när man jämför Popes teorier om överlagringarnas poetik med William Menkings observationer om gentrifieringsprocessen av Tribeca i New York. I artikeln, From Tribeca to Triburbia: A New Concept of the City 3, iakttar Menking hur hans närområde, som sedan ett par decennier tillbaka är Tribeca, genomgår en hård gentrifieringsprocess. Vidare hur denna process bidrar till att eliminera stadsdelens gatuliv, där 2 Broadacre City utvecklades av den amerikanska arkitekten Frank Lloyd Wright och presenterades första gången på Rockafeller Center i New York Broadacre City kan betraktas som den mest visionära beskrivningen av den decentraliserade staden, uppbyggd av individuella transportsystem, avancerad telekommunikation samt nya byggsystem. 3 Menking, William. From Tribeca to Triburbia: A New Concept of the City. The Unknown City, Contesting Architecture and Social Space. Ed. Borden, Ian och Joe Kerr, Jane Rendell, Alicia Pivaro. Cambridge, Mass: The MIT Press (2001)

5 5(7) överlagringar med suburbana modeller på Manhattas urbana rutnät genererar slutna bostadsenklaver, vilka direkt påminner om de utvecklingsscenarier som Pope behandlar i publikationen Ladders. Att samarbeta med entropi. Medan den samtida staden expanderar enligt en flerkärnig modell, så skapas en kontinuerlig tillväxt av nya slutna enklaver vars positioner i det utglesade stadslandskapet definieras som öar i ett oändligt territorium. Medan dessa slutna enklaver präglas av en tydlig och bestämd organisation, så genererar de en motstående kraft i det oändliga territoriet, vilket präglas av en tydlig desorganisation. Det är i detta motstående kraftfält som Pope finner en pågående så kallad entropisk process. Entropibegreppet är i sitt ursprung definierat som termodynamikens andra lag, där det har använts för att diskutera de faktiska energiförluster som uppstår i alla slutna system, som tex i förbränningsmotorer. I detta sammanhang blir definitionen av entropi det reella måttet på den inbyggda desorganisation som finns i alla slutna system. Precis efter andra världskriget utvecklade Norbert Wiener, upphovsman och språkrör för den då växande vetenskapen kring cybersystem, entropibegreppet till att omfatta en processinriktad företeelse där samtliga slutna system i universum, på ett naturligt sätt, förlorar sin distinkta form till ett tillstånd av kaos och upplösning. Denna paradoxala process, vilken pågår i alla slutna system, finner Pope vara en konkret och rumslig företeelse i den samtida stadens dialog mellan enklaven och territoriet. I sitt resonemang kring entropi tar Pope framförallt avstamp i de arbeten som genomfördes av den amerikanska konstnären Robert Smithson under sent och tidigt 70-tal. Pope tillskriver Smithsons nyttjande av entropibegreppet i verk som The Monuments of Passaic, New Jersey, vilket genomfördes i Passaic 1967 samt Asphalt Rundown, vilket genomfördes i Rom Med dessa arbeten, samt övriga uttalanden och texter av Smithson, finner Pope en plattform för diskussion kring den samtida stadens tillstånd. I dessa diskussioner är det viktigt att uppmärksamma Smithsons kritiska ställningstagande till efterkrigstidens stadsutveckling, där han varken förespråkar den dystopiska desorganisationens övertag eller den nostalgiska tillbakagången till 1800-talets rutnätsstad. Istället finner Pope hur Smithson beskriver entropibegreppet som en effekt av den urbana omorganiseringen, där en entropisk helhet successivt tillåts att sammansmälta med sina desorganiserade delar. Och på så sätt blir entropibegreppet en vision om rummets övertagande över form, som koordinator för stadsutveckling. Genom att iaktta den samtida stadsutvecklingen utifrån entropibegreppet, så kan Pope härleda ett konkret utvecklingsscenario. Pope noterar ett allmängiltigt men accepterat missförstånd, vilket är att den samtida stadens form är anledningen till dess nuvarande fragmentering. Detta missförstånd som kommuniceras med hjälp av media, politiska uttalanden, ekonomiska intressen mm, utvecklar en maktfaktor genom att det påverkar individens relation till den samtida staden ur ett negativt perspektiv. Denna negativa relation stärker enklaven och försvagar territoriet. Man skulle kunna exemplifiera detta resonemang med en betraktelse av de spridda motståndsrörelserna mot urban sprawl, vilka idag opererar i USA och i Europa. Dessa motståndsrörelser har ofta en god förmåga att kritiskt granska den fragmenterade stadens form, eller helhet, men besitter lika ofta en oförmåga till att kritiskt granska stadens rumsliga uppdelning, och dess brist på kontinuitet. Detta tycks ofta resultera i starka inneslutningar, där lokalsamhällen slår sig samman i s.k. NIMBY 4 eller BANANA 5 konstellationer. Dessa konstellationer tycks stärka enklaven genom grannsämja, och enklaven bildar på detta sätt en rumslig insida som ställs i direkt relation till territoriets rumsliga utsida. Enligt Pope är det detta fenomene som möjliggör för insidans medborgare att kollektivt glömma bort utsidan. Och det är den entropiska processen mellan dessa rumsliga motpoler som fragmenterar den samtida staden. 4 NIMBY är en vedertagen benämning som används för att beskriva protektionistiska konstellationer av grannskapssammanslutningar, som ofta verkar i suburbana sammanhang i syfte att förhindra utbyggnadsplaner eller annan utveckling. Uttrycket är en förkortning av: Not In My Back Yard. 5 BANANA är ett begrepp som beskriver en mer konservativ variant av NIMBY konstellationer. Uttrycket är en förkortning av: Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything.

6 6(7) Pope noterar vidare att den samtida stadens pågående fragmentering paradoxalt nog sker samtidigt som en ny typ av virtuell rumslig kontinuitet uppstår, bl.a. genom införandet av Internet. Denna virtuella rumsliga kontinuitet binder således samman enklaverna till en ny helhet. Denna notering, som görs av Pope, skulle kunna exemplifieras med den aggressiva marknadsföring som utförs av småhusindustrin, vilken ofta utnyttjar den negativa inställning till den samtida staden som enklavens invånare har bildat sig, och kommunicerar denna med hjälp av politisk lobbyverksamhet samt media. Detta scenario är beskrivet i publikationen Stalking Detroit 6, som en av de företeelser som urholkar stadskärnan i Detroit. Likartade tendenser står att finna i skånska städer som t.ex. Landskrona. Men det är i denna entropiska process som Pope finner möjligheterna till förändring. I stävan efter den öppna staden förslår Pope att man utför rumsliga innovationer i enklaverna. Till skillnad från efterkrigstidens överlagringar av stadsbyggnadsmodeller föreslår Pope att dessa innovationer skall vara begränsade och lokala insatser. Pope påtalar vikten av att dessa innovationer samtidigt kan använda det virtuella rummets kontinuitet för påverkan och dialog. Genom dessa innovationer hoppas Pope kunna öppna barriären till territoriet och generera en ny dialektik mellan rum och form. Denna nya dialektik skulle kunna utlösa ett uppbrott från de introverta systemen av enklaver, och på så sätt definiera rummets övertagande som huvudsaklig koordinator för samtida och framtida stadsutveckling. Samtida reflektioner Pope beskriver den samtida staden som ett fält med utspridda enklaver, vilka karakteriseras av dess implementering av Ladders, och vilka sedermera eliminerar kontakten med gatan genom sina introverta rum. Detta typexempel på enklavbildande kan man bl.a. finna i företagskluster och campusområden, som t.ex. Ideon i Lund. Och, kanske är det denna enklav som, ur ett samtida perspektiv, bäst beskriver en historisk likhet till den allmängiltigt rådande uppfattningen om blandstadens sammansättning. I den introverta enklaven finns hotellen och företagslägenheterna; därifrån rör sig den samtida stadens globala medborgare, via gångtunnlar och broar, till arbetsplatser och utvecklingsverksamheter. Den globala ekonomin genereras vid medborgarnas digitala portaler, och informationen lagras i ett världsomspännande nätverk av servrar. Den globala stadens medborgare socialiserar i caféer och restauranger, som etableras av franchise företagen i den slutna strukturen. Och kvällsumgängen förflyttar sig till de introverta hotellbarerna, eller till biografkomplexet i den intilliggande gallerian. Ur detta perspektiv blir enklaven i högsta grad en multifunktionell och blandad stad, vilken karakteriseras av en komplex sammansättning av ekonomi, social gemenskap, boende och arbete samt kommunikation och rörlighet. Denna karakterisering redovisar stora likheter med den traditionella blandstaden. Den stora skillnaden, dock, står att finna i det rumsliga alternativ till den öppna staden som enklaven är. Med introduktionen av bandstaden, föddes en ny typ av trädgårdsstad som i sin förlängning kunde expandera i all oändlighet. Och genom att överlagra bandstaden med den historiska staden så skapades ett urbant sprawl, där stadsutvecklingen kunde ta avstamp i relationen till infrastruktur och till en global ekonomi. Kan denna typ av urban expansion stå att finna i dagens Öresundsregion, när t.ex. Hyllie framgångsrikt etableras som ett resultat av dess koppling till Citytunneln samt till den danska ekonomin? 6 Publikationen Stalking Detroit är ett forskningsarbete som pågick mellan 1995 och 2001, i ett samarbete mellan University of Michigan och ACTAR. Syftet med arbetet var att analysera 1900-talets stadsutveckling i Detroit, samt att utarbeta experimentella förslag på gestaltning. Publikationen kontextualiserar sina analyser av staden, snarare i en betraktelse än i en kritik av modernismens stadsbyggande. Resultatet finner sin plats i mellanrummet mellan teori och praktik. Litteraturdata: Daskalakis, Georgia och Charles Waldheim, Jason Young (ed). Stalking Detroit. Barcelona: ACTAR (2001)

7 7(7) Enligt Pope kan barriären mellan enklaven och territoriet överbryggas genom att rummet blir den primära koordinatorn över stadsutvecklingen. Dessa barriärer definieras ofta som gränser mellan stadens zoner, som t.ex bostadsområden och infrastruktur samt områden för tillverkning och service. Med rummets övertagande över formen, så torde stadens tredimensionella gestalt manifesteras. Detta skulle då kunna innefatta att diskussionen om stadens zoner kan omfamna en ny dialektik, där planerare och arkitekter kan tillskansa sig nya möjligheter till agerande. Kan förutsättningarna för den nya blandstaden stå att finna i infills på befintliga taklandskap, som parasiterande utkragningar från hyreshus eller i form av rhizomatiska tillägg till vidsträckta infrastruktursystem? Om man accepterar att en samtida stadsplanering handlar om att bearbeta de slutna enklaverna krävs det också nya planeringsmodeller. Detta understryks ytterligare av Popes påstående att enklavernas plattform för gemenskap är de virtuella rummen. Hur orkestreras en sådan planeringsmodell och vad utgör arenan för dialog?

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Yttrande om tre översiktsplaner

Yttrande om tre översiktsplaner Yttrande om tre översiktsplaner (Gemensam Öp Linköping/Norrköping, Öp Staden och Öp Kallerstad) Storstad Linköping 2010-02-19 www.storstadlinkoping.se INLEDNING Det här yttrandet gäller samtliga tre aktuella

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser PRESSMEDDELANDE 2014 10 06 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O Keefe och den andra

Läs mer

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer, fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad?

KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad? KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad? Dagens målsättning - Fördjupad förståelse för HUR Nacka vill skapa och bygga

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Annorlunda nu. Åtta sekel av finansiell dårskap. Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff. Översättning Gunnar Sandin. SNS Förlag

Annorlunda nu. Åtta sekel av finansiell dårskap. Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff. Översättning Gunnar Sandin. SNS Förlag annorlunda nu Annorlunda nu Åtta sekel av finansiell dårskap Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff Översättning Gunnar Sandin SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax:

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER ANN-CHARLOTTE MÅRDSJÖ OLSSON UTMANAT LÄRANDE, SKOLLEDARKONFERENSEN DEN 2 OKTOBER Frågeställningar i presentationen Hur kan vi tolka och förstå beprövad

Läs mer

I det visionära planerandet finns ofta ett glapp mellan hur människor är och hur de borde vara. Den moderna visionen hoppas på en framtida människa

I det visionära planerandet finns ofta ett glapp mellan hur människor är och hur de borde vara. Den moderna visionen hoppas på en framtida människa I det visionära planerandet finns ofta ett glapp mellan hur människor är och hur de borde vara. Den moderna visionen hoppas på en framtida människa (Arnstberg och Bergström 2001) Planering för framsteg

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

I N B J U D A N T I L L V Ä X J Ö S A M TA L E T 1 4 1 5 M A R S 2 0 0 7 VETA, VILJA, VÅGA

I N B J U D A N T I L L V Ä X J Ö S A M TA L E T 1 4 1 5 M A R S 2 0 0 7 VETA, VILJA, VÅGA SVERIGES ARKITEKTER VÄXJÖ UNIVERSITET VÄXJÖ KOMMUNFASTIGHETER AB VÄXJÖ KOMMUN 14 15 MARS 2007 I N B J U D A N T I L L V Ä X J Ö S A M TA L E T 1 4 1 5 M A R S 2 0 0 7 VETA, VILJA, VÅGA i samhällsplanering

Läs mer

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen Pressmeddelande Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas

Läs mer

Ny metod förbättrar stadsplaneringen

Ny metod förbättrar stadsplaneringen Ny metod förbättrar stadsplaneringen Skriv ut Jag ser min forskning som ett bidrag till diskussionen om möjligheter att få fram vederhäftigt underlag till alternativa, långsiktigt hållbara värdegrunder

Läs mer

Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur Branschöverskridande kompetensknippen och ekonomisk omvandling

Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur Branschöverskridande kompetensknippen och ekonomisk omvandling Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur Branschöverskridande kompetensknippen och ekonomisk omvandling Seminarium, Västra Götaland 2020 Göteborg, maj 2014 Martin Henning Lund universitet CRA/Handelshögskolan

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Stockholm Järvafältet >>>

Stockholm Järvafältet >>> Stockholm Järvafältet >>> Stockholm Järvafältet projekt Järvafältet plats Järvafältet, Stockholm formgivare Patrick Verhoeven Ronald Bron Ellemijk Marks partners Onix, Alex van de Beld Must, Wouter Veldhuis

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Problemställningar, möjligheter och erfarenheter Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Linköping 2002 Fler än 35 andra svenska kommuner sedan 2000 Några problemindikatorer:

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Projektbeskrivning Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier är ett projekt

Läs mer

Samhällsplanering för jämställd trygghet - Fallstudier från Finland, Österrike och Storbritannien. December 2009-april 2010.

Samhällsplanering för jämställd trygghet - Fallstudier från Finland, Österrike och Storbritannien. December 2009-april 2010. Samhällsplanering för jämställd trygghet - Fallstudier från Finland, Österrike och Storbritannien Uppdragsgivare: Boverket December 2009-april 2010 Christian Dymén Bakgrund Regeringsuppdrag till Boverket

Läs mer

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Ur: Filosofisk tidskrift, 2008, nr 4. Maria Svedberg John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Är handlingsfrihet förenlig med determinism? Peter van Inwagens konsekvensargument ska visa att om determinismen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Yttrande över programförslag för Södra Gårda

Yttrande över programförslag för Södra Gårda Yttrande över programförslag för Södra Gårda YimbyGBG YimbyGBG är ett ekonomiskt och politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill genom positiv, konstruktiv feedback

Läs mer

Likestillingsarbeid i musikk

Likestillingsarbeid i musikk Likestillingsarbeid i musikk potensial, problemer och paradokser Cecilia Björck Universitetslektor, PhD musikpedagogik Inst. för Pedagogik, Kommunikation och Lärande, Göteborgs universitet Presentation

Läs mer

Yttrande om Arenastaden/Nationalarenan - Inledning

Yttrande om Arenastaden/Nationalarenan - Inledning Yimby Yes in my Back Yard. Stockholm 2008-07-04 Ärendebeteckning: SBN 2007:1224 Yttrande om Arenastaden/Nationalarenan - Inledning Yimby är mycket positiva till både arenastaden och den nya nationalarenan.

Läs mer

Beskrivning. Fem dagar senare kund vi leverera den första skissen baserad på utvecklingsarbetet från de tidigare villaprojekten.

Beskrivning. Fem dagar senare kund vi leverera den första skissen baserad på utvecklingsarbetet från de tidigare villaprojekten. Beskrivning Idén till vindöga föddes under en bilresa mellan Gävla och Stockholm då X-House Stefan Lövblom berättade att de skulle uppföra ett visningshus på en ny typ av hus-expo på Arlanda. Vi hade i

Läs mer

Planera verkligheten i Virtual Reality

Planera verkligheten i Virtual Reality Planera verkligheten i Virtual Reality Mattias Roupé, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 3 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management i Byggsektorn arbetar akademi och företag

Läs mer

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK 1610 Copenhagen V www.gehlarchitects.dk

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex?

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Dokumentär fotografi Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Enligt Wikipedia: Avser en slags Bildjournalistik där Fotografen försöker skapa en sanningsenlig

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet

Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet Lars Marcus Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet Inom stadsbyggandet liksom arkitekturen i övrigt förblir frågan om funktionen, hur vi än

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se

Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se Öppenhet En öppen dörr går vi ut eller går vi in är det något som läcker

Läs mer

Vart tog det fysiska landskapet vägen?

Vart tog det fysiska landskapet vägen? Varttogdetfysiskalandskapetvägen? DetdigitalaCAD landskapet,del3: Jag flyttar solarna, en blå den andra gul, klockan är 12.00 GMT på en bit digitalt Öland. Trådmodellen roterar förödande lätt vid minsta

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

HR-transformation på svenska

HR-transformation på svenska HR-transformation på svenska Personalvetarprogrammets 30-årsjubileum Freddy Hällsten 21 mars 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Innehåll HRM:s historiska utveckling HR-transformation innebörd Projektets

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök REFERENSBILDER FRÅN VÅRDEN Östra sjukhuset, Göteborg ABAKO Arkitektkontor 2 3 Östra sjukhuset, Göteborg

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen. Det är strukturerat så att det visar på en progression. Det innebär att innehållet vidgas och

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Fredrika Spindler. Deleuze. glänta produktion

Fredrika Spindler. Deleuze. glänta produktion Fredrika Spindler Deleuze glänta produktion Fredrika Spindler Deleuze tänkande och blivande Glänta produktion 2013 Grafisk form & sättning: Richard Lindmark Tryck: Munkreklam AB, Munkedal 2013 www.glanta.org

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer