1(7) Del 1, Förstudie Virtuell läsecirkel 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(7) Del 1, Förstudie Virtuell läsecirkel 4"

Transkript

1 1(7) Ladders, Albert Pope Bakgrund Ladders publicerades 1996 genom ett samarrangemang mellan RICE University i Huston och Princeton Architectural Press i New York. I bokens epilog beskriver Lars Lerup publikationen som ett tillskott till, och en bekräftelse på, RICEs sökande efter den öppna staden. Och det är precis i denna forskningsmiljö, vilken har byggts upp under Lars Lerups ledning i syfte att ständigt utveckla nya angreppssätt på samtida stadsutveckling genom att samverka teori och praktik, som Ladders finner sin mening. Bokens författare, Albert Pope, är arkitekt med en kandidatexamen från Sci Arc 1978, samt en magisterexamen från Princeton University Han har sedan 1980-talet varit verksam som professor på RICE University i Huston, och arbetat med samtida stadsbyggnadsfrågor med universitetet som akademisk plattform samt staden som laboratorium. Efter Ladders har Pope publicerats i ett flertal sammanhang, bl.a i Slow Space från 1998, och han är idag aktivt medverkande i diskussioner kring samtida stadsutveckling. Han medverkade senast i Fast Forward konferensen som anordnades av CityLAB i maj 2007 på UCLA i Los Angeles. Publikationens resonemang tar avstamp i ett brett begreppsregister. Nedan ges en kortare förklaring till några av de huvudsakliga begrepp som återkommande nyttjas i detta referat. Rutnät: Stadsbyggnadsmodell, där gatustrukturens form påminner om ett rutnät. Centrifugal expansion: När rutnätsstaden expanderar så genereras en centrifugal rumslighet. Denna rumslighet är öppen och skapar förutsättningar för ett fritt och kontinuerligt flöde. Ladders: Stadsbyggnadsmodell, där gatustrukturens form påminner om Ladders. En fri översättning av det engelska uttrycket Ladders blir stegar på svenska. Den engelska benämningen används i detta referat. Centripetal expansion: När Ladders expanderar så genereras en centripetal rumslighet. Denna rumslighet är sluten och skapar enklaver. Rutnät: Centrifugal rumslighet Ladders: Centripetal rumslighet Entropi: Ett processrelaterat utvecklingsscenario som uppstår i ett slutet rum. Detta utvecklingsscenario karakteriseras av att rummets motpoler successivt bryts ner. Centraliserad flerkärnig stadsutveckling: Detta är en fri översättning till svenska av det engelska begreppet Centralized Polynuclear Expansion. Centraliserad flerkärnig stadsutveckling beskriver en stadsutveckling som präglas av att ett historiskt stadscentrum försvagas genom etableringen av nya centrumenheter i stadens periferi.

2 2(7) Innehåll Ladders inleds med en introduktion, Introduction: The Primacy of Space, där Pope problematiserar den samtida staden utifrån dess relation till form och rum. Pope hävdar att det inte är byggd form som karakteriserar den samtida staden, utan dess rumsliga sammansättning. Enligt Pope befinner sig den samtida stadens form i ett tillstånd av upplösning, där den förmodernistiska relationen mellan rum och form successivt ersätts av relationen mellan rum och tid, vilket genererar nya förutsättningar för stadsutveckling. Detta processrelaterade tillstånd väljer Pope att kontextualisera genom en analys av rutnätsstadens utveckling under 1900-talet. Denna analys problematiserar rutnätets transformation, från ett förmodernistiskt tillstånd till ett samtida stadssammanhang, där syftet är att identifiera utgångspunkten för rutnätets upplösning samt utreda förutsättningarna för den samtida stadens potential. I det första kapitlet, The Open City, redovisar Pope en undersökning av rutnätets kapacitet som generator för rumslig kontinuitet. Denna undersökning tar avstamp i en analys av en målning av Piet Mondrian. Här lyfter Pope fram den amerikanska konstteoretikern Rosalind Krauss, som i Mondrians rutnät funnit två olika förutsättningar för rumslig kontinuitet vilka hon benämner som centrifugal och centripetal. Och det är transformationen från det centrifugala rutnätet till den centripetala staden som Popes analys fortsättningsvis kommer att fokuseras mot. Det centrifugala rutnätet karakteriserar den förmodernistiska stadens öppna struktur, och enligt Pope genererade denna stadsbyggnadsmodell en kontinuitet av rumsliga samband. Han väljer att exemplifiera det öppna rutnätet med städer som New York (Manhattan), Barcelona och London. Vidare finner Pope hur transformationen av rutnätet successivt sluter staden, och hur denna transformation paradoxalt nog initieras genom introduktionen av den modernistiska arkitekturens öppna rum. I och med detta understryker Pope det allmängiltiga missförståndet att modernistiskt stadsbyggande är en direkt förlängning av modernistisk arkitektur. Istället väljer Pope att kontextualisra transformationen av rutnätsstaden i en sociopolitisk utveckling, vilken benämnts i tre stadier av Peter Marcuse som; förkapitalism, laissez-fair kapitalism samt den mogna kapitalismen. Enligt Pope finns det direkta samband mellan dessa sociopolitiska utvecklingsstadier och den successiva slutenhet som transformationen från ett centrifugalt till en centripetalt stadsbyggande medfört. Ett första exempel på ett sådant centripetalt stadsbyggande finner Pope i Forest Hills Garden, vilken ritades av Fredrik Law Olmsted Jr som en trädgårdsstad i Queens, New York, I det andra kapitlet, Urban Implosion, fördjupar Pope analysen om rutnätsstadens transformation mot en ökad slutenhet. Han beskriver hur denna ökade slutenhet genereras av rutnätsstrukturens successiva sönderfall, och hur detta sönderfall alstrar en ny statsstruktur vilken han benämner Ladders. Utvecklingen av dessa nya stadsstrukturer diskuteras utifrån den tyska arkitekten Ludwig Hilberseimer, och hans förslag till stadsförnyelse av Berlin 1937 samt Chicago Hilberseimer tillskrivs av Pope för att ha vidareutvecklat den centraliserade flerkärniga stadsutvecklingen, vilken han hävdar introducerades med Ebenezer Howards trädgårdsstadsideal Genom att korsbefrukta trädgårdsstaden med bandstadsmodellen, vilken utvecklades av Ivan Leonidov under 1920-talet, kunde Hilberseimer formulera en samverkan mellan trädgårdsstadens slutenhet och bandstadens oändliga expansionsmöjlighet. Denna fusion karakteriseras av att en öppen centrifugal stadskärna söderfaller och försvagas, för att sedermera utvidgas genom en centraliserad flerkärnig expansion, vilken ersätter den tynande rutnätsstaden med centripetala Ladders. I det tredje kapitlet, Inundation of Space, undersöker Pope efterkrigstidens omorganisering av den öppna rutnätsstaden. Undersökningen fokuserar på transformationen av den historiska stadskärnan, och hur den har ombildats till en serie av Ladders, eller enklaver, samt hur denna ombildning täcker ett brett skalregister från motorvägssystem och företagskluster till parkeringsgarage, gångbroar och spekulativa skyskrapor. Pope inleder med en betraktelse om hur efterkrigstidens introduktion av nya stadsbyggnadselement, så som motorvägar och gångtunnlar, löste upp rutnätsstrukturen och omorganiserade det urbana rörelsemönstret. Denna omorganisation resulterade i en delning mellan den öppna förmodenistiska strukturen och efterkrigstidsstadens slutna mönster, där den mogna kapitalismens

3 3(7) enklaver ställs mot gatulivets fragment i en urban segregering som Mike Davis 1 benämner för rumslig apartheid. Pope fortsätter undersökningen med att konstatera hur det omorganiserade rörelsemönstret genererade strategiska noder i den slutna enklaven, och hur dessa noder får en ny betydelse för stadsutvecklingen genom John Portmans brukande av atriet som rumslig strategi. I Ladders exemplifierar Pope brukandet av atriet med Portmans hotellbyggnader, som Peachtree Plaza Hotel i Atlanta och Bonaventure i Los Angeles, och hur dessa atriebyggnader åskådliggör rummets inneslutning samt visar på utplånandet av exteriöra relationer genom vad Mike Davis benämner för en fascistoid utradering av gatukontakten. I det fjärde kapitlet, The Centripetal City, diskuterar Pope hur den centraliserade flerkärniga stadsutvecklingen medför en centripetal expansion i stadens periferi. Denna centripetala expansion karakteriseras av en ständig tillkomst av nya slutna enklaver. Trots sina centraliserade egenskaper så fasthåller dessa slutna enklaver en relation till det historiska centrat, och på så sätt bildar deras positioner i landskapet ett nytt territorium. Detta territorium karakteriseras av att enklaverna vävs samman med en ny typ av rumsliga restprodukter, vilket ofta resulterar i en gles gestalt. Och det är med introduktionen av denna stadsbyggnadsmodell, vilken genererar en komplex antagonism mellan center och territorium, som uppkomsten av urban sprawl kan härledas. Enligt Pope redovisar den centraliserade flerkärniga stadsutvecklingen en oerhört komplex statsbyggnadsmodell, där den centrifugala rutnätsstaden har förändras genom överlagringar med slutna trädgårdsstadsmodeller (Ebenezer Howard) och oändliga bandstadsmodeller (Ivan Leonidov). Med introduktionen av superblocket (Frank Lloyd Wright) kan dessa åtskilda stadsbyggnadsmodeller samverka i byggandet av en samtida och mogen kapitalistisk stadsutveckling. Vidare i det fjärde kapitlet så redovisar Pope den nya typen av rumsliga restprodukter, vilka karakteriserar glappen mellan de slutna enklaverna i det flerkärniga territoriet. Dessa rum, som befinner sig i ett slutet system, karakteriseras av att dess kontrasterande egenskaper så som center/periferi, närvarande/frånvarande, öppet/slutet sätts ur spel genom en processinriktad utradering av dess inneboende motpoler. Och denna utjämning av olikheter, som resulterar i att rummets specifika egenskaper sammanfogas till ett vakuum, väljer Pope att studera utifrån entropibegreppet. Det är just med entropi som en konkret rumslig egenskap, som Pope finner en plattform för nya rumsliga innovationer. Genom att utveckla ett samarbeta med entropi hoppas Pope kunna utvärdera potentialen i den samtida staden, i syfte att finna nya vägar ut ur den mogna kapitalismens stadsbyggande. Det femte kapitlet är benämnd som en sammanfattning, Conclusion: Mass Absence, och där reflekterar Pope över hur det kollektiva engagemanget i det urbana rummet gått förlorat under 1900-talet. Reflektionen är kontextualiserad i ett foto från ett massmöte utanför Giuseppe Terragnis Casa del Fascio i Como. I detta foto finner Pope hur folkets närvaro står i stark kontrast mot det modernistiska objektet, vilket utgör fotots totala fond samt tillika bakgrunden för den kompakta folkmassan. I detta foto finner Pope, att trots modernismens konsekventa avståndstagande från stadens politiska scen så har det funnits tillfälligheter under 1900-talet som lyckats manifestera stadsrummets egenskap som kollektiv plattform. Avståndstagandet från stadens politik har genererat en tystand under det modernistiska projektet, vilket uppmärksammades redan av Adolf Loos och vidare av Aldo van Eyck, Aldo Rossi och John Hedjuk, för att ytterligare kommenteras i slutet av 1970-talet av de franska filosoferna Michel Foucault och Gilles Deleuze. Enligt Pope så är det denna tystnad som resulterat i kollapsen av det offentliga rummets gator och platsbildningar, där den påföljande transformationen mot ett formlöst stadsbyggande har styrts av det ändlösa rummets nyckfulla egenskaper. 1 Född i Verksam i Los Angeles som urban teoretiker och politisk aktivist. Har publicerat ett flertal böcker, bland andra City of Quartz Excavating the Future of Los Angeles, 1990, samt Ecology of Fear, 1998.

4 4(7) Summariska nedslag Överlagringarnas poetik När de urbana modeller som utvecklats under 1900-talet introduceras, så uppstår den nya stadsbyggnadsmodell som i allmänhet benämns för urban sprawl. I Ladders beskriver Pope denna modell som en centraliserad men samtidigt flerkärnig stadsutveckling, och han hävdar att den utgör den mest komplexa av samtida stadsbyggnadsmodeller. Urban sprawl kan karakteriseras av att en historisk stadskärna successivt försvagas genom att dess rumsliga kontinuitet hindras. Detta medför att staden tillåts växa genom en ökad rumslig fragmentering, där stadslandskapet tar uttrycket av stängda enklavers positionering i ett oändligt territorium. Denna process kan, enligt Pope, härledas till de överlagringar som gjorts på den historiska staden under 1900-talet. Pope, liksom många andra teoretiker, ser det huvudsakliga startskottet till urban sprawl i Ebenezer Howards utveckling av trädgårdsstadsidealet. När trädgårdsstaden överlagrades det historiska rutnätet, så inleddes den process som under efterkrigstiden skulle försvaga den historiska stadskärnan genom de nyskapade trädgårdsstäderna, eller enklaverna. Men Pope tar detta resonemang vidare genom att ytterligare diskutera bandstadsmodellens roll i bildandet av urban sprawl. Bandstaden, som i sitt ursprung är en utveckling av trädgårdsstaden, genererade helt nya möjligheter för en oändlig utbredning av staden. Med bandstaden definierades en okritisk relation mellan stadsutveckling och modern infrastruktur, vilket dels skapade konfrontationer med rutnätets kontinuitet men även en gränslöshet i fysiska avstånd. Med bandstadsidealet kunde staden expandera på ett ohämmat sätt, och samtidigt segregera de olika kommunikationssätten så som tåg, stadstrafik, motorvägstrafik, och sedermera även gångbroar, gångtunnlar, cul-dé-sacs, och andra matargator, i en infrastrukturens superhierarki. En ytterligare innovation, som påverkat bildandet av urban sprawl är Frank Lloyd Wrights Broadacre City 2. Denna modell, som enligt Pope var den mest radikala av de urbana modellerna som utvecklades innan andra världskrigets utbrott, införde decentraliseringen som den primära motorn för stadsutveckling, i syfte att eliminera stadscentrats betydelse. Även om Broadacre City redovisar en så radikal omvandlig av vårt urbana förhållningssätt, att vi även idag har svårt att relatera till dess egentliga innebörd, så hävdar Pope att Frank Lloyd Wrights införande av superblocket, vilken karakteriserade Broadacre City, har fått stor betydelse för utvecklingen av urban sprawl. Superblocket medförde möjligheten att ytterligare försvaga den rumsliga kontinuitet som rutnätet genererade. Införandet av superblocket i samtida stadsutveckling kan exemplifieras med dagens gentrifieringsprocesser, där fastighetsägare slår sig samman i syfte att tillskapa rationella byggrätter, för att få till stånd en ökad ekonomisk avkastning i samband med spekulativa byggprojekt. I publikationen Ladders väljer Pope att exemplifiera överlagringsfenomenet genom att beskriva hur bandstaden överlagrades centrala Boston, och hur denna överlagring utfördes strax efter andra världskrigets slut som ett genombrott med motorvägar. Pope beskriver denna processartade utveckling med hur avfarter och rampkonstruktioner bidrog till rutnätets upplösning. Och vidare hur Laddersstrukturen tog övertaget i samband med de nya etableringar som följde genombrottet, vilkas mönster speglade rutnätet men förhöll sig rumsligt inneslutna. Det blir ytterligare intressant när man jämför Popes teorier om överlagringarnas poetik med William Menkings observationer om gentrifieringsprocessen av Tribeca i New York. I artikeln, From Tribeca to Triburbia: A New Concept of the City 3, iakttar Menking hur hans närområde, som sedan ett par decennier tillbaka är Tribeca, genomgår en hård gentrifieringsprocess. Vidare hur denna process bidrar till att eliminera stadsdelens gatuliv, där 2 Broadacre City utvecklades av den amerikanska arkitekten Frank Lloyd Wright och presenterades första gången på Rockafeller Center i New York Broadacre City kan betraktas som den mest visionära beskrivningen av den decentraliserade staden, uppbyggd av individuella transportsystem, avancerad telekommunikation samt nya byggsystem. 3 Menking, William. From Tribeca to Triburbia: A New Concept of the City. The Unknown City, Contesting Architecture and Social Space. Ed. Borden, Ian och Joe Kerr, Jane Rendell, Alicia Pivaro. Cambridge, Mass: The MIT Press (2001)

5 5(7) överlagringar med suburbana modeller på Manhattas urbana rutnät genererar slutna bostadsenklaver, vilka direkt påminner om de utvecklingsscenarier som Pope behandlar i publikationen Ladders. Att samarbeta med entropi. Medan den samtida staden expanderar enligt en flerkärnig modell, så skapas en kontinuerlig tillväxt av nya slutna enklaver vars positioner i det utglesade stadslandskapet definieras som öar i ett oändligt territorium. Medan dessa slutna enklaver präglas av en tydlig och bestämd organisation, så genererar de en motstående kraft i det oändliga territoriet, vilket präglas av en tydlig desorganisation. Det är i detta motstående kraftfält som Pope finner en pågående så kallad entropisk process. Entropibegreppet är i sitt ursprung definierat som termodynamikens andra lag, där det har använts för att diskutera de faktiska energiförluster som uppstår i alla slutna system, som tex i förbränningsmotorer. I detta sammanhang blir definitionen av entropi det reella måttet på den inbyggda desorganisation som finns i alla slutna system. Precis efter andra världskriget utvecklade Norbert Wiener, upphovsman och språkrör för den då växande vetenskapen kring cybersystem, entropibegreppet till att omfatta en processinriktad företeelse där samtliga slutna system i universum, på ett naturligt sätt, förlorar sin distinkta form till ett tillstånd av kaos och upplösning. Denna paradoxala process, vilken pågår i alla slutna system, finner Pope vara en konkret och rumslig företeelse i den samtida stadens dialog mellan enklaven och territoriet. I sitt resonemang kring entropi tar Pope framförallt avstamp i de arbeten som genomfördes av den amerikanska konstnären Robert Smithson under sent och tidigt 70-tal. Pope tillskriver Smithsons nyttjande av entropibegreppet i verk som The Monuments of Passaic, New Jersey, vilket genomfördes i Passaic 1967 samt Asphalt Rundown, vilket genomfördes i Rom Med dessa arbeten, samt övriga uttalanden och texter av Smithson, finner Pope en plattform för diskussion kring den samtida stadens tillstånd. I dessa diskussioner är det viktigt att uppmärksamma Smithsons kritiska ställningstagande till efterkrigstidens stadsutveckling, där han varken förespråkar den dystopiska desorganisationens övertag eller den nostalgiska tillbakagången till 1800-talets rutnätsstad. Istället finner Pope hur Smithson beskriver entropibegreppet som en effekt av den urbana omorganiseringen, där en entropisk helhet successivt tillåts att sammansmälta med sina desorganiserade delar. Och på så sätt blir entropibegreppet en vision om rummets övertagande över form, som koordinator för stadsutveckling. Genom att iaktta den samtida stadsutvecklingen utifrån entropibegreppet, så kan Pope härleda ett konkret utvecklingsscenario. Pope noterar ett allmängiltigt men accepterat missförstånd, vilket är att den samtida stadens form är anledningen till dess nuvarande fragmentering. Detta missförstånd som kommuniceras med hjälp av media, politiska uttalanden, ekonomiska intressen mm, utvecklar en maktfaktor genom att det påverkar individens relation till den samtida staden ur ett negativt perspektiv. Denna negativa relation stärker enklaven och försvagar territoriet. Man skulle kunna exemplifiera detta resonemang med en betraktelse av de spridda motståndsrörelserna mot urban sprawl, vilka idag opererar i USA och i Europa. Dessa motståndsrörelser har ofta en god förmåga att kritiskt granska den fragmenterade stadens form, eller helhet, men besitter lika ofta en oförmåga till att kritiskt granska stadens rumsliga uppdelning, och dess brist på kontinuitet. Detta tycks ofta resultera i starka inneslutningar, där lokalsamhällen slår sig samman i s.k. NIMBY 4 eller BANANA 5 konstellationer. Dessa konstellationer tycks stärka enklaven genom grannsämja, och enklaven bildar på detta sätt en rumslig insida som ställs i direkt relation till territoriets rumsliga utsida. Enligt Pope är det detta fenomene som möjliggör för insidans medborgare att kollektivt glömma bort utsidan. Och det är den entropiska processen mellan dessa rumsliga motpoler som fragmenterar den samtida staden. 4 NIMBY är en vedertagen benämning som används för att beskriva protektionistiska konstellationer av grannskapssammanslutningar, som ofta verkar i suburbana sammanhang i syfte att förhindra utbyggnadsplaner eller annan utveckling. Uttrycket är en förkortning av: Not In My Back Yard. 5 BANANA är ett begrepp som beskriver en mer konservativ variant av NIMBY konstellationer. Uttrycket är en förkortning av: Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything.

6 6(7) Pope noterar vidare att den samtida stadens pågående fragmentering paradoxalt nog sker samtidigt som en ny typ av virtuell rumslig kontinuitet uppstår, bl.a. genom införandet av Internet. Denna virtuella rumsliga kontinuitet binder således samman enklaverna till en ny helhet. Denna notering, som görs av Pope, skulle kunna exemplifieras med den aggressiva marknadsföring som utförs av småhusindustrin, vilken ofta utnyttjar den negativa inställning till den samtida staden som enklavens invånare har bildat sig, och kommunicerar denna med hjälp av politisk lobbyverksamhet samt media. Detta scenario är beskrivet i publikationen Stalking Detroit 6, som en av de företeelser som urholkar stadskärnan i Detroit. Likartade tendenser står att finna i skånska städer som t.ex. Landskrona. Men det är i denna entropiska process som Pope finner möjligheterna till förändring. I stävan efter den öppna staden förslår Pope att man utför rumsliga innovationer i enklaverna. Till skillnad från efterkrigstidens överlagringar av stadsbyggnadsmodeller föreslår Pope att dessa innovationer skall vara begränsade och lokala insatser. Pope påtalar vikten av att dessa innovationer samtidigt kan använda det virtuella rummets kontinuitet för påverkan och dialog. Genom dessa innovationer hoppas Pope kunna öppna barriären till territoriet och generera en ny dialektik mellan rum och form. Denna nya dialektik skulle kunna utlösa ett uppbrott från de introverta systemen av enklaver, och på så sätt definiera rummets övertagande som huvudsaklig koordinator för samtida och framtida stadsutveckling. Samtida reflektioner Pope beskriver den samtida staden som ett fält med utspridda enklaver, vilka karakteriseras av dess implementering av Ladders, och vilka sedermera eliminerar kontakten med gatan genom sina introverta rum. Detta typexempel på enklavbildande kan man bl.a. finna i företagskluster och campusområden, som t.ex. Ideon i Lund. Och, kanske är det denna enklav som, ur ett samtida perspektiv, bäst beskriver en historisk likhet till den allmängiltigt rådande uppfattningen om blandstadens sammansättning. I den introverta enklaven finns hotellen och företagslägenheterna; därifrån rör sig den samtida stadens globala medborgare, via gångtunnlar och broar, till arbetsplatser och utvecklingsverksamheter. Den globala ekonomin genereras vid medborgarnas digitala portaler, och informationen lagras i ett världsomspännande nätverk av servrar. Den globala stadens medborgare socialiserar i caféer och restauranger, som etableras av franchise företagen i den slutna strukturen. Och kvällsumgängen förflyttar sig till de introverta hotellbarerna, eller till biografkomplexet i den intilliggande gallerian. Ur detta perspektiv blir enklaven i högsta grad en multifunktionell och blandad stad, vilken karakteriseras av en komplex sammansättning av ekonomi, social gemenskap, boende och arbete samt kommunikation och rörlighet. Denna karakterisering redovisar stora likheter med den traditionella blandstaden. Den stora skillnaden, dock, står att finna i det rumsliga alternativ till den öppna staden som enklaven är. Med introduktionen av bandstaden, föddes en ny typ av trädgårdsstad som i sin förlängning kunde expandera i all oändlighet. Och genom att överlagra bandstaden med den historiska staden så skapades ett urbant sprawl, där stadsutvecklingen kunde ta avstamp i relationen till infrastruktur och till en global ekonomi. Kan denna typ av urban expansion stå att finna i dagens Öresundsregion, när t.ex. Hyllie framgångsrikt etableras som ett resultat av dess koppling till Citytunneln samt till den danska ekonomin? 6 Publikationen Stalking Detroit är ett forskningsarbete som pågick mellan 1995 och 2001, i ett samarbete mellan University of Michigan och ACTAR. Syftet med arbetet var att analysera 1900-talets stadsutveckling i Detroit, samt att utarbeta experimentella förslag på gestaltning. Publikationen kontextualiserar sina analyser av staden, snarare i en betraktelse än i en kritik av modernismens stadsbyggande. Resultatet finner sin plats i mellanrummet mellan teori och praktik. Litteraturdata: Daskalakis, Georgia och Charles Waldheim, Jason Young (ed). Stalking Detroit. Barcelona: ACTAR (2001)

7 7(7) Enligt Pope kan barriären mellan enklaven och territoriet överbryggas genom att rummet blir den primära koordinatorn över stadsutvecklingen. Dessa barriärer definieras ofta som gränser mellan stadens zoner, som t.ex bostadsområden och infrastruktur samt områden för tillverkning och service. Med rummets övertagande över formen, så torde stadens tredimensionella gestalt manifesteras. Detta skulle då kunna innefatta att diskussionen om stadens zoner kan omfamna en ny dialektik, där planerare och arkitekter kan tillskansa sig nya möjligheter till agerande. Kan förutsättningarna för den nya blandstaden stå att finna i infills på befintliga taklandskap, som parasiterande utkragningar från hyreshus eller i form av rhizomatiska tillägg till vidsträckta infrastruktursystem? Om man accepterar att en samtida stadsplanering handlar om att bearbeta de slutna enklaverna krävs det också nya planeringsmodeller. Detta understryks ytterligare av Popes påstående att enklavernas plattform för gemenskap är de virtuella rummen. Hur orkestreras en sådan planeringsmodell och vad utgör arenan för dialog?

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Stadsbyggandet är ett bortglömt politiskt instrument

Stadsbyggandet är ett bortglömt politiskt instrument Stadsbyggandet är ett bortglömt politiskt instrument 2005 09 21 Förslag till ingress: Vi bygger framtidens samhälle nu. Inom stadsbyggandet gäller detta närmast bokstavligen. Idag brottas vi dagligen med

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY INBJUDAN PROGRAMSTART DEN 9 MAJ 2017 Ser du Tyskland som nästa steg i den internationella satsningen? Eller känner du att befintliga affärer behöver utvecklas ytterligare?

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Hur kan forskningen bidra till hållbara städer?

Hur kan forskningen bidra till hållbara städer? Hur kan forskningen bidra till hållbara städer? SymCity 2014-01-30 Stefan Anderberg Linköpings universitet Kulturgeografi Lunds universitet IIASA, systemanalys 1985-1998 Globala resursframtider, regional

Läs mer

Högskolan i Borås vision och mål

Högskolan i Borås vision och mål Högskolan i Borås vision och mål Vision det tredje universitetet i Västsverige Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer samt en tydlig

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Olika analysmetoder. The Architecture of the city av Aldo Rossi, 1966

Olika analysmetoder. The Architecture of the city av Aldo Rossi, 1966 Den här delen förklarar analysmetoden, vad analysen innebär, vad den har för grundstruktur och vad för resultat man kan förväntas få av den. Dessutom förklaras också varför denna analysmetod har valts.

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH

Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH Konstnärlig examen 2 Grundnivå 2 Huvudområde cirkus 2 Huvudområdet dans 2 Huvudområdet koreografi 3 Avancerad nivå 3 Huvudområdet koreografi

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Annorlunda nu. Åtta sekel av finansiell dårskap. Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff. Översättning Gunnar Sandin. SNS Förlag

Annorlunda nu. Åtta sekel av finansiell dårskap. Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff. Översättning Gunnar Sandin. SNS Förlag annorlunda nu Annorlunda nu Åtta sekel av finansiell dårskap Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff Översättning Gunnar Sandin SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax:

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson Det sociala landskapet Magnus Nilsson Det sociala landskapet vad är det? Består av interagerande delar Helheten framträder bara på avstånd De olika delarna har olika påverkan på varandra Hur lanskapet

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess

Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess Stora förväntningar på projekten Projekten förväntas vara En viktig och unik komponent i den svenska tillväxt- och innovationsmotorn Möta viktiga

Läs mer

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Smarta städer nämns allt oftare som en nyckel till hållbar stadsutveckling. I Stockholm står vi just nu inför något av en brytpunkt. Vi har hög IT-mognad och

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad På en åker står en mölla utan vingar och tittar ut över ett historisk åkerlandskap som inom snar framtid kommer förvandlas

Läs mer

Inledning. Tre forskares metodiska resor

Inledning. Tre forskares metodiska resor Inledning GUNNAR OLOFSSON Behövs det ännu en bok om samhällsvetenskaplig metod? Finns det inte redan för många? Visst finns det många böcker om hur man bör gå till väga när man gör en samhällsvetenskaplig

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer, fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman Kurs-PM Mediernas utveckling och förändring VT 2008 Tobias Olsson och Lowe Hedman Innehåll Sida Detaljschema 3 Föreläsningarna 4 Seminarieer 4 Examination 5 Kursplan 6 Litteraturlista 7 2 Detaljschema

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer

Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer som du är anmäld

Läs mer

Slutsatser och sammanfattning

Slutsatser och sammanfattning Slutsatser och sammanfattning SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är ett fristående nätverk av ledande beslutsfattare i privat och offentlig sektor med engagemang i svensk samhällsutveckling. Syftet

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser PRESSMEDDELANDE 2014 10 06 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O Keefe och den andra

Läs mer

Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling

Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt E-post: katrien@arenafortillvaxt.se Tel: 08-4527515 Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling Arena för Tillväxt En oberoende

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet linköpings universitet Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet ksm kultur samhälle mediegestaltning LiU EXPANDING REALITY ksm kultur samhälle mediegestaltning

Läs mer

Välkommen på frukostseminarium!

Välkommen på frukostseminarium! Välkommen på frukostseminarium! Smarta städer nämns allt oftare som en nyckel till hållbar stadsutveckling. I Stockholm står vi just nu inför något av en brytpunkt. Vi har hög IT-mognad och allt fler myndigheter

Läs mer

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Kunskapskrav Ma 2a Namn: Gy Betyg E D Betyg C B Betyg A 1. Begrepp Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden

Läs mer

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning.

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning. Promemoria 2010-08-23 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen M Jo 1968:A Utredningssekreterare Katarina Schylberg Telefon 08-405 58 16 Mobil 070 304 57 07 Telefax 08-405 36 69 E-post katarina.schylberg@environment.ministry.se

Läs mer

Seminarieredovisning om Bergers och Luckmanns Kunskapssociologi (GDK; TRTE11 ht 2008)

Seminarieredovisning om Bergers och Luckmanns Kunskapssociologi (GDK; TRTE11 ht 2008) Seminarieredovisning om Bergers och Luckmanns Kunskapssociologi (GDK; TRTE11 ht 2008) Inför seminarieredovisningen den förväntar jag mig att alla läser hela boken. Eftersom jag anser att den inte fungerar

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

DRÖMMEN OM DET INDUSTRIELLA MÖNSTERSAMHÄLLET 1900 1920-tal Svante Kolsgård

DRÖMMEN OM DET INDUSTRIELLA MÖNSTERSAMHÄLLET 1900 1920-tal Svante Kolsgård DRÖMMEN OM DET INDUSTRIELLA MÖNSTERSAMHÄLLET 1900 1920-tal Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2002 Drömmen om det industriella mönstersamhället 1900 1920-tal Svante Kolsgård Mot slutet av 1800-talet

Läs mer

Dnr KK15/377 POLICY. Konstpolicy för Nyköpings kommun

Dnr KK15/377 POLICY. Konstpolicy för Nyköpings kommun Dnr KK15/377 POLICY Konstpolicy för Nyköpings kommun 2016 Dnr KK15/377K15/377 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 2.1 Politiska utgångspunkter... 3 2.2 Situationsspecifika

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 Avancerad nivå Master s Programme in Human Rights Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-05 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Pedagogisk planering

Pedagogisk planering Pedagogisk planering Årskurs 6 Ämne: Rörelse och konstruktion (NTA-låda) Period: Vecka 39 ca: vecka 51 Det här ska vi träna på: (Syfte) Hur framgångsrik en teknisk produkt är beror på den vetenskap som

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken S ä r s k i l d s a m m a n s t ä l l n i n g 2009-09-18 Sid 1 (5) Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken En översiktsplan för Gävle stad har tagits fram och antogs 27

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden vid Blekinge

Läs mer

15SK Prefekt

15SK Prefekt Kursplan Utbildning på forskarnivå Politisk teori, 7,5 högskolepoäng Political Theory, 7,5 credits Kurskod 15SK072 Forskarutbildningsämne Statskunskap Institutionen för humaniora, utbildnings- och Institution/motsvarande

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

EN URBAN TIDSÅLDER FOTOGRAFER HAR I

EN URBAN TIDSÅLDER FOTOGRAFER HAR I Galleri sid Kamera&Bild Nr 6 EN URBAN TIDSÅLDER Med imponerande bilder av asiatiska storstäder vill den tyske fotografen Peter Bialobrzeski berätta livet här och nu. Jag vill inte förbättra världen på

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Yttrande om tre översiktsplaner

Yttrande om tre översiktsplaner Yttrande om tre översiktsplaner (Gemensam Öp Linköping/Norrköping, Öp Staden och Öp Kallerstad) Storstad Linköping 2010-02-19 www.storstadlinkoping.se INLEDNING Det här yttrandet gäller samtliga tre aktuella

Läs mer

Kulturantropologi A1 Föreläsning 5. En värld i förändring? Möten, globalisering och antropologins roll

Kulturantropologi A1 Föreläsning 5. En värld i förändring? Möten, globalisering och antropologins roll Kulturantropologi A1 Föreläsning 5 En värld i förändring? Möten, globalisering och antropologins roll Vi har pratat om: Kulturella och samhälleliga variationer Olika ontologiska uppfattningar Insocialisering,

Läs mer

MÅNADENS TANKE SEPTEMBER 2011

MÅNADENS TANKE SEPTEMBER 2011 MÅNADENS TANKE SEPTEMBER 2011 PM BETRÄFFANDE OFFENTLIGA RUMMET Catharina Gabrielsson Catharina Gabrielsson är arkitekt och arkitekturforskare. Hon har arbetat med offentlig konst vid Statens konstråd.

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2012 årgång 16

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2012 årgång 16 tidskrift för politisk filosofi nr 1 2012 årgång 16 Bokförlaget thales recension daniel j. solove: Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security, New Haven: Yale University Press 2011.

Läs mer

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen. Det är strukturerat så att det visar på en progression. Det innebär att innehållet vidgas och

Läs mer

Formativ bedömning i matematikklassrummet

Formativ bedömning i matematikklassrummet Modul: Taluppfattning och tals användning Del 4: Formativ bedömning Formativ bedömning i matematikklassrummet Peter Nyström, NCM Termen bedömning, eller pedagogisk bedömning kan uppfattas väldigt olika,

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 1 Dnr 08-0220 2008-11-27 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet; SFS 2006:1405 Utkom från trycket den 19 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Regeringen

Läs mer

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Eva Andersson Bengt Petersson Sandra Riomar 1 Syfte Att belysa distansutbildares förhållningssätt till IKT och de pedagogisk-didaktiska föreställningar som ligger

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Rita en karta över Lund!

Rita en karta över Lund! Rita en karta över Lund! Nu Att se och uppleva staden studieresa stadsbildsanalys platsanalys tillägg till en plats Schema Baskurs C, AAHA20/25, Ateljé! Ht 2010 18/11 Vecka Klockan M Ti O To F 45 8-10

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

GEOGRAFI. Ämnets syfte och roll i utbildningen

GEOGRAFI. Ämnets syfte och roll i utbildningen GEOGRAFI Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i geografi syftar till att utveckla kunskap, förståelse och handlingsberedskap i frågor som rör människan och hennes omgivning. Utbildningen stärker

Läs mer

Digital transformation Värdenätverk och roller

Digital transformation Värdenätverk och roller Digital transformation Värdenätverk och roller Case - Självkörande bilar 18 oktober Triggers Triggers Nu Introduktion Implementerat Bilköer Dåligt utnyttjande 5% Bilolyckor Höga kostnader Parkeringsproblem

Läs mer

Gårdsten 2025. Utveckling av den arkitektoniska handlingsplanen från 2002 (urspr. Gunilla Svensson Arkitektkontor)

Gårdsten 2025. Utveckling av den arkitektoniska handlingsplanen från 2002 (urspr. Gunilla Svensson Arkitektkontor) Utveckling av den arkitektoniska handlingsplanen från 2002 (urspr. Gunilla Svensson Arkitektkontor) Gårdsten nästa steg mot nya boendeformer och ökad trygghet Embryo till en plan för genomförande av visioner

Läs mer

Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan

Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt och ekonomiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Regionalpolitikens geografi

Regionalpolitikens geografi Frida Andersson Richard Ek Irene Molina (red.) Regionalpolitikens geografi Regional tillväxt i teori och praktik (a Studentlitteratur Innehåll 1 Introduktion: En regional politik i förändring 7 Frida Andersson,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dalarnas Arkitekturråd 2016-03-07 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Detta

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan. Matematik

Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan. Matematik Matematik Matematiken har en mångtusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den har utvecklats ur människans praktiska behov och hennes naturliga nyfikenhet och lust att utforska. Matematisk verksamhet

Läs mer

GET SQUEERED!!! En workshop i drag & genusgestaltning tillsammans med: foto: Gabriel Flores Jair

GET SQUEERED!!! En workshop i drag & genusgestaltning tillsammans med:  foto: Gabriel Flores Jair GET SQUEERED!!! foto: Gabriel Flores Jair En workshop i drag & genusgestaltning tillsammans med: info@potatopotato.se www.potatopotato.se We are born naked, the rest is drag Drag ett kroppsligt sätt att

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Fysik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Fysik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Fysik Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna till några vanliga energikällor och deras påverkan på miljön kunna redogöra för vattnets

Läs mer