SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation"

Transkript

1 Sid.1(12) SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation INLEDNING SIK har uppdragit åt en arbetsgrupp att ta fram en ny och mera verklighetsanpassad SIK-organisation med ny inriktning. Arbetsgruppen består av Tomas Rasmusson ordf., Bo Adamson, Marcus Ahlberg, Leif Eneberg och Agneta Leander Arbetet redovisas samtidigt som förslag till nya stadgar presenteras av stadgekommittén vid SIK årsmöte den 7 mars En samordning av arbetet har därför skett.

2 Sid.2(12) SAMMANFATTNING Det avgörande problemet för SIK är det minskande intresset för verksamheten dvs. färre medlemmar och sponsorföretag. De viktigaste orsakerna till detta är den stagnerande programverksamheten och den anonyma roll SIK spelar i samhällsdebatten. Den nya inriktningen som ska bryta denna trend måste attrahera såväl yngre som äldre medlemmar och anpassas till de värderingar som finns i samhället idag. Alla, såväl ingenjörer som naturvetare, ekonomer och humanister, med teknikintresse, ska kunna bli medlemmar i SIK. De aktiviteter som framförallt bör intressera nya medlemmar är sådana som känns angelägna för yrkesrollen och för samhällets utveckling och som ges stor publicitet. Uppbyggande av nätverk som ger breda kontakter även utanför den direkta yrkesrollen är önskvärda, liksom sociala kontakter till nytta och glädje För att få en förändring till stånd krävs en dynamisk organisation med fler personer som engagerar sig i styrelse och kommittéarbete för att genomföra de idéer som kommer fram. Stor frihet att utforma aktiviteter, som intresserar SIK:s medlemmar, ges till dem som vill engagera sig. SIK har idag ett litet sekretariat och en stor styrelse. Det föreslås att styrelsen minskas till 8 ledamöter var och en med ett definierat ansvarsområde. Ordförande: Vice ordförande: Klubbmästare: Sekreterare: Skattmästare: Ledamot 1: Ledamot: 2: Ledamot: 3: Övergripande ansvar, Inspirera, Representera Programansvarig Ansvarig för fester och sociala evenemang Ansvarig för kanslifunktionen Ekonomiansvarig Marknadsansvarig Projektansvarig Informationsansvarig Ordförandena i fackkommittéer, som tidigare var styrelsemedlemmar, adjungeras till styrelsen och väljs av SIKs medlemmar på samma sätt som styrelsemedlemmarna. Vid behov t.ex. för att driva speciella projekt eller program kan styrelsemedlem få stöd av en kommitté på samma sätt som ordförandena i fackkommittéerna. Kommittémedlemmarna väljs av styrelsen och/eller av respektive kommittéordförande. I SIKs målsättning ligger att främja teknikutveckling och teknikintresset i samhället generellt. Den programverksamhet med föredrag, studiebesök och seminarier som bedrivs idag syftar till detta, men är alltför anonym och behöver förnyas och marknadsföras. Detta kan ske t.ex. genom samverkan med andra föreningar.

3 Sid.3(12) Dessutom bör den kompletteras med andra aktiviteter som gör det intressant att vara medlem och stödja SIK. Det kan exempelvis vara: Deltagande i projekt som syns, ger kontakter och skapar opinion Projekt i samverkan med andra föreningar Intressanta föredrag och seminarier med nyhetsvärde Fler tillfällen till samvaro för alla Förmånserbjudande till medlemmar och företag En intressant hemsida som ger mycket information och kontaktmöjligheter. Uppföljning av medlemsantal, antal sponsorföretag och besök på hemsidan är viktiga indikatorer på att SIK utvecklas åt rätt håll.

4 Sid.4(12) BAKGRUND SIK IDAG En förändrad inriktning av verksamheten och en ny organisation bör utgå från de starka och eliminera de svaga sidor som finns i SIK idag. Svaga sidor: Starka sidor: Medlemsantalet minskar oroväckande En sned åldersfördelning; 9 % under 45 år och 55 % över 65 år Antalet sponsorföretag minskar Sekretariatet har bristfällig utrustning och kan p.g.a. ekonomin inte bemannas fulltid En del fackavdelningar har svårt att hålla igång en programverksamhet och några har t.o.m. lagts ner Planeringen av program; samordning med utskick av kallelser fungerar dåligt SIK för en anonym tillvaro och utgör inte på långa vägar det nätverk för ingenjörer i regionen som det har ambitionen att vara. Det gäller framför allt den yngre generationen. Ekonomin är solid Det finns fortfarande stöd för verksamheten från ett ganska stort antal företag 28 st. och medlemmar c:a 1000 Det finns ett sekretariat Fri tillgång till lokaler för sekretariat och en stor föreläsningssal Det finns program med föredrag som är intressanta och håller hög kvalitet. För den äldre generationen finns alltjämt ett delvis fungerande nätverk. Det avgörande problemet är det minskande intresset och därmed den minskande ekonomiska basen för verksamheten. Detta gör det svårare att finansiera sekretariatet och det antal utskick av tidning och kallelser som krävs. Idéer om hur man ska attrahera nya medlemmar och sponsorföretag har funnits men inte fått något genomslag.

5 Sid.5(12) MÅLSÄTTNING FÖR SIK Den gamla målsättningen håller men bör moderniseras och delas upp i fyra punkter: 1. öka förståelsen och nyttan av naturvetenskap och teknik och dess betydelse för människors välbefinnande och välstånd samt för samhälle och miljö 2. stödja näringsliv och teknikutveckling i regionen 3. väcka ungdomens intresse för naturvetenskaplig och teknisk utbildning och verka för en förbättrad utbildning på alla nivåer; 4. genom föredrag, diskussioner och konferenser samt social samvaro öka medlemmarnas yrkeskunnande och medverka till erfarenhetsutbyte. MEDLEMMAR Analys av värderingar SIK har tre generationer av medlemmar: 1. De operativa (upp till ca 45 år) 2. De erfarna (ca år) 3. De kloka (över ca 65 år) Varje generation har enligt den amerikanske sociologen Roland Inglehart kvar de värderingar som man hade i årsåldern i stort sett oförändrade. För guppen 1, som står mitt uppe i operativa funktioner, har studier från 1990-talets början visat bland annat följande värderingar: De vill ha goda visioner hos företaget och ha meningsfulla arbetsuppgifter, har ett stort miljöengagemang, vill stå på scen och vara uppmärksammade, anser att hem och familj har stor betydelse är doers, vill pröva och experimentera sig fram sätter vidsynthet, tolerans och respekt för andra (och respekt tillbaka) högt En studie 2006 (SvD ) visar att ungdomars karriärmål är: bygga upp god privatekonomi, 50% utmaningar, 44% jämvikt privatliv/karriär, 32% Gruppen 2 har 20 års erfarenhet i operativa funktioner och anser sig i många fall veta hur arbetsuppgifter skall lösas. När de var i 20-årsålern, på 1970-talet, präglades de av studentrevolutionen 1968, auktoriteter ifrågasattes, teknik nedvärderades, miljömedvetandet ökade, olika rörelser fick utrymme (Vietnam, etc.).

6 Sid.6(12) Men en del hade mera traditionella värderingar, blev t.ex. ingenjörer, trodde på teknikens möjligheter i människans tjänst. Gruppen 3 var unga på 1950-talet. De hade det lätt i början av sitt yrkesliv. Industrin gick på högvarv och man hade lätt att göra karriär. När 70-talet med sitt ifrågasättande dominerade, var man etablerad och kunde hålla distans till de nya strömningarna. Man kunde reflektera. Med ökad ålder kan man förmoda att de mer och mer lärt sig förstå utvecklingen och dess drivkrafter de har blivit kloka, i bästa fall. Vem skall vara med i SIK? Det gamla ingenjörsbegreppet har blivit omodernt. I dag är det många olika yrkesgrenar som är engagerade i företags och tekniska verksamheters utveckling. Alla, det vill säga forskare, utvecklare, tekniker, marknadsförare, ekonomer, personaladministratörer och så vidare skall kunna vara med i SIK de är alla kuggar i det maskineri som genom teknik skall förbättra människors levnadsbetingelser och välstånd. SIK skall söka medlemmar i alla tre generationer och alla skall ha glädje och nytta av ett medlemskap. Varför skall man vara med i SIK? SIK är en förening, en sammanslutning av medlemmar. Några exempel på motiv för att vara med i föreningar generellt är t.ex.: 1. Föreningen arbetar för en sak, som ligger medlemmen varmt om hjärtat (ex. bidragsgivare till Cancerfonden) 2. Föreningen arbetar med saker som intresserar medlemmen mycket och som ges stor tyngd genom föreningens status (medlemmen kan tycka till och är mycket intresserad för arbetets gång) 3. Medlemmen kan arbeta tillsammans med andra för att uppnå egna och föreningens målsättningar (aktivt arbete, gärna i grupp) 4. Föreningen ger möjligheter att vidareutvecklas 5. Föreningen ger ett nätverk, som är till glädje och nytta 6. Föreningen ger en social miljö, som uppskattas 7. Föreningen ger status. För den operativa generationen inom SIK kan punkterna 2,3,4 och 5 vara relevanta och för äldre generationer gäller kanske punkterna 2,3,5,och 6.

7 Sid.7(12) FÖRETAG Företagen inom regionen är starkt beroende av gynnsamma villkor för sin verksamhet med avseende på: 1. god tillgång på arbetskraft med lämplig och högklassig utbildning inom teknik och ekonomi 2. ett gott samhällsklimat med förståelse för företagandets villkor och teknikens betydelse 3. ett aktivt teknikutvecklingsklimat med god kontakt med forskning och forskare inom ett brett teknikområde 4. internationella kontaktnät för affärsutveckling och marknadsföring Enligt SIK:s målsättning skall SIK stödja näringslivet inom regionen och skall således söka former för en sådan samverkan. VAD BÖR SIK SYSSLA MED? Utgångspunkten är den yngre generationens intressen dels på grund av att strategin skall bli hållbar i framtiden, dels därför att SIK måste attrahera den yngre generationen av överlevnadsskäl. Men alla generationer skall känna sig hemma och ha något att hämta i SIK s verksamhet. Om vi återgår till de fyra punkterna i den moderniserade målsättning så bör SIK syssla med: 1. Opinionsbildning för att öka förståelsen och nyttan av naturvetenskap och teknik och dess betydelse för människors välbefinnande och välstånd samt för samhälle och miljö, 2. Erbjuda företag i regionen en möjlighet att informera om sin verksamhet genom annonsering, information i SIK medlemstidning och hemsida, föredrag och studiebesök. 3. Arbete för att väcka ungdomens intresse för naturvetenskaplig och teknisk utbildning och verka för en förbättrad utbildning på alla nivåer; 4. Information genom föredrag, diskussioner och konferenser för att öka medlemmarnas yrkeskunnande och kunnande om företagen i regionen. 5. Ge möjlighet till trevlig samvaro och erfarenhetsutbyte med kollegor inom och utom klubben. 6. Erbjuda speciella förmåner för medlemmar och för företag som sponsrar klubben. Detta skall ses mot bakgrunden av de förmodade trenderna i samhällsutvecklingen.

8 Sid.8(12) HUR BÖR SIK ARBETA? Opinionsbildning och arbete för teknisk utbildning Detta arbete kan bedrivas i form av projekt innehållande medverkan i arbetsgrupper, påverkan genom seminarier och diskussioner, utnyttjande av media och så vidare. Detta är ett stort arbete som kräver både personell medverkan av SIK och finansiering inte nödvändigtvis från SIK. Sådana projekt kräver samverkan med andra intresserade organisationer. Som exempel på opinionsbildning om nyttan av teknik kan nämnas: Utbildning: Öka intresset för naturvetenskap och teknik i skolan (förskola till gymnasium Opinionsbildning: Industriell produktion i Sverige SIK har tidigare haft betydande projekt, som byggande, delfinansiering och donerande av lokaler för ett Tekniskt museum, samt på senare år arbete med att få Malmö skolor intresserade av att elever i större utsträckning väljer naturvetenskap och teknik. Detta arbete kan vara en avstamp för fortsatt verksamhet. Kunskapsförmedling SIK skall hjälpa sina medlemmar till bättre kunskap inom yrkesområdet men också i allmänna frågor som berör deras yrkesroll. Detta kan ske på traditionellt sätt genom föredrag, seminarier, diskussioner, konferenser och tidskrifter. Men man bör hålla i minnet att kommunikationen i framtiden kommer att vara främst elektronisk. Dessutom sker kunskapsförmedling på många andra håll, så SIK måste utforma sin verksamhet så att den känns nödvändig för alla tre generationerna. Verksamheten bör därför styras av: Intressanta föredragshållare som också uppmärksammas av media Intressanta ämnen som också uppmärksammas av media Egna medlemmar skall kunna vara med och synas/höras (förberedda diskussionsinlägg) Kunskapsförmedlingen i denna form bör ske i form av evenemang, som det blir uppmärksamhet kring. Detta kräver arbete och innebär kostnader. Arbetet bör ske i samarbete med andra organisationer.

9 Sid.9(12) Kunskapsförmedlingen kommer att i tilltagande grad ske över nätet. Detta kan ske genom till medlemmarna Information om intressant material på nätet eller förmedlad information Medlemskontakter genom nätverk och diskussion på SIK-blogg Följande nyckelbegrepp ingår i diskussionen ovan: Samarbete med andra organisationer Projekt (Opinion, Utbildning) Evenemang Kommunikation Detta bör prägla arbetsformerna och organisationen. Man bör utarbeta samarbetsformer (nätverk) för olika uppgifter med: Bredare organisationer, som delar SIK:s mål (Svenskt näringsliv, Teknikbolagen, IVA-Syd, Universitet och högskolor, Fackliga organisationer, KK-stiftelsen) Utbildningsorganisationer (Skolor från förskola till gymnasium, Universitet och högskolor, Museipedagoger) Organisationer inom fackavdelningarnas områden Samvaro Den yngre generationen har svårt att hinna med och prioriterar inte föreningssamvaro av modell ä. För att attrahera dessa måste samvaron bli mer intressant. För nästa generation görs andra prioriteringar, man har något att berätta och diskutera och man känner behov av social samvaro i etablerade föreningar. För den äldre generationen blir den sociala samvaron allt mer väsentlig. SIK bör därför utforma ett program för samvaro, vilket vänder sig till alla tre generationerna och hela tiden söka förbättra detta program det får inte gå slentrian i detta. ORGANISATION Styrelsen för SIK har ett stort ansvarsområde. Man är både planerande, beslutande och verkställande - det finns inget verkställande organ under styrelsen, förutom fackavdelningarna. Sekretariatet är endast administrativt. Man måste låta arbetet ske i klara ansvarsområden och inse att styrelsen även i framtiden måste ha låga administrativa kostnader. Dock bör styrelsearbetet premieras på olika sätt för att motivera de frivilliga insatserna.

10 Sid.10(12) Nedanstående ansvarsområden har identifierats: Projekt Styrelsen bör tillsätta Projektkommittéer för att driva speciella projekt för t.ex: opinionsbildning i syfte att öka förståelsen för och nyttan av naturvetenskap och teknik och dess betydelse för människors välbefinnande och välstånd samt för samhälle och miljö. väcka ungdomens intresse för naturvetenskaplig och teknisk utbildning och verka för en förbättrad utbildning på alla nivåer. utveckla mentorsverksamheten Program Programverksamheten ska: skapa nätverk för samverkan med andra organisationer med samma syfte som SIK föreslå och genomföra evenemang med föredrag, seminarier, diskussioner, eventuella konferenser som har stort allmänt intresse för medlemmarna och för media. tillse att fackrepresentanterna kommer med förslag till föredrag, studiebesök och andra aktiviteter inom fackområdet. ordna fester och annan samvaro som intresserar medlemmarna Teknikprogram Fackkommittéerna ska utarbeta samarbetsformer (nätverk) med andra föreningar inom fackområdet, föreslå evenemang, genomföra föredrag mm inom fackområdet, ställa medlemmar till förfogande för arbetsgrupper inom projekt och ta hand om nya medlemmar (viktigt). Fackkommittéerna representeras i styrelsen av vald ordförande. Kansli Kansliet ansvarar för administration t.ex. hantering av protokoll, kassatjänst, arkivering etc. Ekonomi Ekonomifunktionen ansvarar för budget, ekonomisk redovisning för SIK och stiftelser samt medlemsregister.

11 Sid.11(12) Marknad Marknadsfunktionen ansvarar för medlemsrekrytering, företagssponsring, marknadsinformation, presentartiklar och medlemserbjudanden Information Informationsfunktionen handhar kommunikationen inåt och utåt, ansvarar för SIKaktuellt, Medlemsmatrikel, Hemsidan, en SIK-Blogg, kontakt med massmedia STYRELSE Styrelsen på åtta personer får följande sammansättning och ansvarsområden: Ordförande: Vice ordförande: Klubbmästare: Sekreterare: Skattmästare: Ledamot 1: Ledamot: 2: Ledamot: 3: Övergripande ansvar, Inspirera, Representera Programansvarig Ansvarig för fester och sociala evenemang Ansvarig för kanslifunktionen Ekonomiansvarig Marknadsansvarig Projektansvarig Informationsansvarig Fackordföranden adjungeras till styrelse och ansvara för teknikprogram inom sina respektive fackområden. Som adjungerad informeras man om tider för styrelsemöte och har rätt att närvara för att ta upp egna frågor, men har inte rösträtt. Adjungerade behöver inte närvara om det inte särkilt anges i kallelsen. Fackordförande kan också vara styrelsemedlem och/eller ha andra uppdrag i SIK Se vidare bifogat diagram nedan

12 Sid.12(12) SIK ORGANISATION Förslag SIK Ordf. Kansli Program Ekonomi Marknad Projekt Information Seminarier Budget Medlemsrekrytering NOT-Utbildning Evenemang Redovisning SIK Företagssponsring Studiegrupper Föreningssamverkan Stiftelser Marknadsinformation Mentorsverksamhet LTH MAH samverkan Medlemsregister Presentartiklar Ingenjörsdagar Utbildningsprogram Medlemserbjudande Temaprojekt Fest & samvaro Etc. ANSVARSFÖRDELNING: Program Vice ordförande och klubbmästare Ekonomi Skattmästare Marknad Ledamot 1 Projekt Ledamot 2 Information Ledamot 3 Teknikprogram Ordförandena i fackkommittéerna Kansli Sekreterare Teknikprogram SIK Aktuellt Hemsidan SIK BLOGG Massmedia Medlemsmatrikel E-ordf. IT-ordf. VVS-ordf. M/I-ordf. Mv-ordf. Sk-ordf. VH-ordf. K-ordf.

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Slutrapport för Marklyftet

Slutrapport för Marklyftet Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: 070631-080609 Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer