SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation"

Transkript

1 Sid.1(12) SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation INLEDNING SIK har uppdragit åt en arbetsgrupp att ta fram en ny och mera verklighetsanpassad SIK-organisation med ny inriktning. Arbetsgruppen består av Tomas Rasmusson ordf., Bo Adamson, Marcus Ahlberg, Leif Eneberg och Agneta Leander Arbetet redovisas samtidigt som förslag till nya stadgar presenteras av stadgekommittén vid SIK årsmöte den 7 mars En samordning av arbetet har därför skett.

2 Sid.2(12) SAMMANFATTNING Det avgörande problemet för SIK är det minskande intresset för verksamheten dvs. färre medlemmar och sponsorföretag. De viktigaste orsakerna till detta är den stagnerande programverksamheten och den anonyma roll SIK spelar i samhällsdebatten. Den nya inriktningen som ska bryta denna trend måste attrahera såväl yngre som äldre medlemmar och anpassas till de värderingar som finns i samhället idag. Alla, såväl ingenjörer som naturvetare, ekonomer och humanister, med teknikintresse, ska kunna bli medlemmar i SIK. De aktiviteter som framförallt bör intressera nya medlemmar är sådana som känns angelägna för yrkesrollen och för samhällets utveckling och som ges stor publicitet. Uppbyggande av nätverk som ger breda kontakter även utanför den direkta yrkesrollen är önskvärda, liksom sociala kontakter till nytta och glädje För att få en förändring till stånd krävs en dynamisk organisation med fler personer som engagerar sig i styrelse och kommittéarbete för att genomföra de idéer som kommer fram. Stor frihet att utforma aktiviteter, som intresserar SIK:s medlemmar, ges till dem som vill engagera sig. SIK har idag ett litet sekretariat och en stor styrelse. Det föreslås att styrelsen minskas till 8 ledamöter var och en med ett definierat ansvarsområde. Ordförande: Vice ordförande: Klubbmästare: Sekreterare: Skattmästare: Ledamot 1: Ledamot: 2: Ledamot: 3: Övergripande ansvar, Inspirera, Representera Programansvarig Ansvarig för fester och sociala evenemang Ansvarig för kanslifunktionen Ekonomiansvarig Marknadsansvarig Projektansvarig Informationsansvarig Ordförandena i fackkommittéer, som tidigare var styrelsemedlemmar, adjungeras till styrelsen och väljs av SIKs medlemmar på samma sätt som styrelsemedlemmarna. Vid behov t.ex. för att driva speciella projekt eller program kan styrelsemedlem få stöd av en kommitté på samma sätt som ordförandena i fackkommittéerna. Kommittémedlemmarna väljs av styrelsen och/eller av respektive kommittéordförande. I SIKs målsättning ligger att främja teknikutveckling och teknikintresset i samhället generellt. Den programverksamhet med föredrag, studiebesök och seminarier som bedrivs idag syftar till detta, men är alltför anonym och behöver förnyas och marknadsföras. Detta kan ske t.ex. genom samverkan med andra föreningar.

3 Sid.3(12) Dessutom bör den kompletteras med andra aktiviteter som gör det intressant att vara medlem och stödja SIK. Det kan exempelvis vara: Deltagande i projekt som syns, ger kontakter och skapar opinion Projekt i samverkan med andra föreningar Intressanta föredrag och seminarier med nyhetsvärde Fler tillfällen till samvaro för alla Förmånserbjudande till medlemmar och företag En intressant hemsida som ger mycket information och kontaktmöjligheter. Uppföljning av medlemsantal, antal sponsorföretag och besök på hemsidan är viktiga indikatorer på att SIK utvecklas åt rätt håll.

4 Sid.4(12) BAKGRUND SIK IDAG En förändrad inriktning av verksamheten och en ny organisation bör utgå från de starka och eliminera de svaga sidor som finns i SIK idag. Svaga sidor: Starka sidor: Medlemsantalet minskar oroväckande En sned åldersfördelning; 9 % under 45 år och 55 % över 65 år Antalet sponsorföretag minskar Sekretariatet har bristfällig utrustning och kan p.g.a. ekonomin inte bemannas fulltid En del fackavdelningar har svårt att hålla igång en programverksamhet och några har t.o.m. lagts ner Planeringen av program; samordning med utskick av kallelser fungerar dåligt SIK för en anonym tillvaro och utgör inte på långa vägar det nätverk för ingenjörer i regionen som det har ambitionen att vara. Det gäller framför allt den yngre generationen. Ekonomin är solid Det finns fortfarande stöd för verksamheten från ett ganska stort antal företag 28 st. och medlemmar c:a 1000 Det finns ett sekretariat Fri tillgång till lokaler för sekretariat och en stor föreläsningssal Det finns program med föredrag som är intressanta och håller hög kvalitet. För den äldre generationen finns alltjämt ett delvis fungerande nätverk. Det avgörande problemet är det minskande intresset och därmed den minskande ekonomiska basen för verksamheten. Detta gör det svårare att finansiera sekretariatet och det antal utskick av tidning och kallelser som krävs. Idéer om hur man ska attrahera nya medlemmar och sponsorföretag har funnits men inte fått något genomslag.

5 Sid.5(12) MÅLSÄTTNING FÖR SIK Den gamla målsättningen håller men bör moderniseras och delas upp i fyra punkter: 1. öka förståelsen och nyttan av naturvetenskap och teknik och dess betydelse för människors välbefinnande och välstånd samt för samhälle och miljö 2. stödja näringsliv och teknikutveckling i regionen 3. väcka ungdomens intresse för naturvetenskaplig och teknisk utbildning och verka för en förbättrad utbildning på alla nivåer; 4. genom föredrag, diskussioner och konferenser samt social samvaro öka medlemmarnas yrkeskunnande och medverka till erfarenhetsutbyte. MEDLEMMAR Analys av värderingar SIK har tre generationer av medlemmar: 1. De operativa (upp till ca 45 år) 2. De erfarna (ca år) 3. De kloka (över ca 65 år) Varje generation har enligt den amerikanske sociologen Roland Inglehart kvar de värderingar som man hade i årsåldern i stort sett oförändrade. För guppen 1, som står mitt uppe i operativa funktioner, har studier från 1990-talets början visat bland annat följande värderingar: De vill ha goda visioner hos företaget och ha meningsfulla arbetsuppgifter, har ett stort miljöengagemang, vill stå på scen och vara uppmärksammade, anser att hem och familj har stor betydelse är doers, vill pröva och experimentera sig fram sätter vidsynthet, tolerans och respekt för andra (och respekt tillbaka) högt En studie 2006 (SvD ) visar att ungdomars karriärmål är: bygga upp god privatekonomi, 50% utmaningar, 44% jämvikt privatliv/karriär, 32% Gruppen 2 har 20 års erfarenhet i operativa funktioner och anser sig i många fall veta hur arbetsuppgifter skall lösas. När de var i 20-årsålern, på 1970-talet, präglades de av studentrevolutionen 1968, auktoriteter ifrågasattes, teknik nedvärderades, miljömedvetandet ökade, olika rörelser fick utrymme (Vietnam, etc.).

6 Sid.6(12) Men en del hade mera traditionella värderingar, blev t.ex. ingenjörer, trodde på teknikens möjligheter i människans tjänst. Gruppen 3 var unga på 1950-talet. De hade det lätt i början av sitt yrkesliv. Industrin gick på högvarv och man hade lätt att göra karriär. När 70-talet med sitt ifrågasättande dominerade, var man etablerad och kunde hålla distans till de nya strömningarna. Man kunde reflektera. Med ökad ålder kan man förmoda att de mer och mer lärt sig förstå utvecklingen och dess drivkrafter de har blivit kloka, i bästa fall. Vem skall vara med i SIK? Det gamla ingenjörsbegreppet har blivit omodernt. I dag är det många olika yrkesgrenar som är engagerade i företags och tekniska verksamheters utveckling. Alla, det vill säga forskare, utvecklare, tekniker, marknadsförare, ekonomer, personaladministratörer och så vidare skall kunna vara med i SIK de är alla kuggar i det maskineri som genom teknik skall förbättra människors levnadsbetingelser och välstånd. SIK skall söka medlemmar i alla tre generationer och alla skall ha glädje och nytta av ett medlemskap. Varför skall man vara med i SIK? SIK är en förening, en sammanslutning av medlemmar. Några exempel på motiv för att vara med i föreningar generellt är t.ex.: 1. Föreningen arbetar för en sak, som ligger medlemmen varmt om hjärtat (ex. bidragsgivare till Cancerfonden) 2. Föreningen arbetar med saker som intresserar medlemmen mycket och som ges stor tyngd genom föreningens status (medlemmen kan tycka till och är mycket intresserad för arbetets gång) 3. Medlemmen kan arbeta tillsammans med andra för att uppnå egna och föreningens målsättningar (aktivt arbete, gärna i grupp) 4. Föreningen ger möjligheter att vidareutvecklas 5. Föreningen ger ett nätverk, som är till glädje och nytta 6. Föreningen ger en social miljö, som uppskattas 7. Föreningen ger status. För den operativa generationen inom SIK kan punkterna 2,3,4 och 5 vara relevanta och för äldre generationer gäller kanske punkterna 2,3,5,och 6.

7 Sid.7(12) FÖRETAG Företagen inom regionen är starkt beroende av gynnsamma villkor för sin verksamhet med avseende på: 1. god tillgång på arbetskraft med lämplig och högklassig utbildning inom teknik och ekonomi 2. ett gott samhällsklimat med förståelse för företagandets villkor och teknikens betydelse 3. ett aktivt teknikutvecklingsklimat med god kontakt med forskning och forskare inom ett brett teknikområde 4. internationella kontaktnät för affärsutveckling och marknadsföring Enligt SIK:s målsättning skall SIK stödja näringslivet inom regionen och skall således söka former för en sådan samverkan. VAD BÖR SIK SYSSLA MED? Utgångspunkten är den yngre generationens intressen dels på grund av att strategin skall bli hållbar i framtiden, dels därför att SIK måste attrahera den yngre generationen av överlevnadsskäl. Men alla generationer skall känna sig hemma och ha något att hämta i SIK s verksamhet. Om vi återgår till de fyra punkterna i den moderniserade målsättning så bör SIK syssla med: 1. Opinionsbildning för att öka förståelsen och nyttan av naturvetenskap och teknik och dess betydelse för människors välbefinnande och välstånd samt för samhälle och miljö, 2. Erbjuda företag i regionen en möjlighet att informera om sin verksamhet genom annonsering, information i SIK medlemstidning och hemsida, föredrag och studiebesök. 3. Arbete för att väcka ungdomens intresse för naturvetenskaplig och teknisk utbildning och verka för en förbättrad utbildning på alla nivåer; 4. Information genom föredrag, diskussioner och konferenser för att öka medlemmarnas yrkeskunnande och kunnande om företagen i regionen. 5. Ge möjlighet till trevlig samvaro och erfarenhetsutbyte med kollegor inom och utom klubben. 6. Erbjuda speciella förmåner för medlemmar och för företag som sponsrar klubben. Detta skall ses mot bakgrunden av de förmodade trenderna i samhällsutvecklingen.

8 Sid.8(12) HUR BÖR SIK ARBETA? Opinionsbildning och arbete för teknisk utbildning Detta arbete kan bedrivas i form av projekt innehållande medverkan i arbetsgrupper, påverkan genom seminarier och diskussioner, utnyttjande av media och så vidare. Detta är ett stort arbete som kräver både personell medverkan av SIK och finansiering inte nödvändigtvis från SIK. Sådana projekt kräver samverkan med andra intresserade organisationer. Som exempel på opinionsbildning om nyttan av teknik kan nämnas: Utbildning: Öka intresset för naturvetenskap och teknik i skolan (förskola till gymnasium Opinionsbildning: Industriell produktion i Sverige SIK har tidigare haft betydande projekt, som byggande, delfinansiering och donerande av lokaler för ett Tekniskt museum, samt på senare år arbete med att få Malmö skolor intresserade av att elever i större utsträckning väljer naturvetenskap och teknik. Detta arbete kan vara en avstamp för fortsatt verksamhet. Kunskapsförmedling SIK skall hjälpa sina medlemmar till bättre kunskap inom yrkesområdet men också i allmänna frågor som berör deras yrkesroll. Detta kan ske på traditionellt sätt genom föredrag, seminarier, diskussioner, konferenser och tidskrifter. Men man bör hålla i minnet att kommunikationen i framtiden kommer att vara främst elektronisk. Dessutom sker kunskapsförmedling på många andra håll, så SIK måste utforma sin verksamhet så att den känns nödvändig för alla tre generationerna. Verksamheten bör därför styras av: Intressanta föredragshållare som också uppmärksammas av media Intressanta ämnen som också uppmärksammas av media Egna medlemmar skall kunna vara med och synas/höras (förberedda diskussionsinlägg) Kunskapsförmedlingen i denna form bör ske i form av evenemang, som det blir uppmärksamhet kring. Detta kräver arbete och innebär kostnader. Arbetet bör ske i samarbete med andra organisationer.

9 Sid.9(12) Kunskapsförmedlingen kommer att i tilltagande grad ske över nätet. Detta kan ske genom till medlemmarna Information om intressant material på nätet eller förmedlad information Medlemskontakter genom nätverk och diskussion på SIK-blogg Följande nyckelbegrepp ingår i diskussionen ovan: Samarbete med andra organisationer Projekt (Opinion, Utbildning) Evenemang Kommunikation Detta bör prägla arbetsformerna och organisationen. Man bör utarbeta samarbetsformer (nätverk) för olika uppgifter med: Bredare organisationer, som delar SIK:s mål (Svenskt näringsliv, Teknikbolagen, IVA-Syd, Universitet och högskolor, Fackliga organisationer, KK-stiftelsen) Utbildningsorganisationer (Skolor från förskola till gymnasium, Universitet och högskolor, Museipedagoger) Organisationer inom fackavdelningarnas områden Samvaro Den yngre generationen har svårt att hinna med och prioriterar inte föreningssamvaro av modell ä. För att attrahera dessa måste samvaron bli mer intressant. För nästa generation görs andra prioriteringar, man har något att berätta och diskutera och man känner behov av social samvaro i etablerade föreningar. För den äldre generationen blir den sociala samvaron allt mer väsentlig. SIK bör därför utforma ett program för samvaro, vilket vänder sig till alla tre generationerna och hela tiden söka förbättra detta program det får inte gå slentrian i detta. ORGANISATION Styrelsen för SIK har ett stort ansvarsområde. Man är både planerande, beslutande och verkställande - det finns inget verkställande organ under styrelsen, förutom fackavdelningarna. Sekretariatet är endast administrativt. Man måste låta arbetet ske i klara ansvarsområden och inse att styrelsen även i framtiden måste ha låga administrativa kostnader. Dock bör styrelsearbetet premieras på olika sätt för att motivera de frivilliga insatserna.

10 Sid.10(12) Nedanstående ansvarsområden har identifierats: Projekt Styrelsen bör tillsätta Projektkommittéer för att driva speciella projekt för t.ex: opinionsbildning i syfte att öka förståelsen för och nyttan av naturvetenskap och teknik och dess betydelse för människors välbefinnande och välstånd samt för samhälle och miljö. väcka ungdomens intresse för naturvetenskaplig och teknisk utbildning och verka för en förbättrad utbildning på alla nivåer. utveckla mentorsverksamheten Program Programverksamheten ska: skapa nätverk för samverkan med andra organisationer med samma syfte som SIK föreslå och genomföra evenemang med föredrag, seminarier, diskussioner, eventuella konferenser som har stort allmänt intresse för medlemmarna och för media. tillse att fackrepresentanterna kommer med förslag till föredrag, studiebesök och andra aktiviteter inom fackområdet. ordna fester och annan samvaro som intresserar medlemmarna Teknikprogram Fackkommittéerna ska utarbeta samarbetsformer (nätverk) med andra föreningar inom fackområdet, föreslå evenemang, genomföra föredrag mm inom fackområdet, ställa medlemmar till förfogande för arbetsgrupper inom projekt och ta hand om nya medlemmar (viktigt). Fackkommittéerna representeras i styrelsen av vald ordförande. Kansli Kansliet ansvarar för administration t.ex. hantering av protokoll, kassatjänst, arkivering etc. Ekonomi Ekonomifunktionen ansvarar för budget, ekonomisk redovisning för SIK och stiftelser samt medlemsregister.

11 Sid.11(12) Marknad Marknadsfunktionen ansvarar för medlemsrekrytering, företagssponsring, marknadsinformation, presentartiklar och medlemserbjudanden Information Informationsfunktionen handhar kommunikationen inåt och utåt, ansvarar för SIKaktuellt, Medlemsmatrikel, Hemsidan, en SIK-Blogg, kontakt med massmedia STYRELSE Styrelsen på åtta personer får följande sammansättning och ansvarsområden: Ordförande: Vice ordförande: Klubbmästare: Sekreterare: Skattmästare: Ledamot 1: Ledamot: 2: Ledamot: 3: Övergripande ansvar, Inspirera, Representera Programansvarig Ansvarig för fester och sociala evenemang Ansvarig för kanslifunktionen Ekonomiansvarig Marknadsansvarig Projektansvarig Informationsansvarig Fackordföranden adjungeras till styrelse och ansvara för teknikprogram inom sina respektive fackområden. Som adjungerad informeras man om tider för styrelsemöte och har rätt att närvara för att ta upp egna frågor, men har inte rösträtt. Adjungerade behöver inte närvara om det inte särkilt anges i kallelsen. Fackordförande kan också vara styrelsemedlem och/eller ha andra uppdrag i SIK Se vidare bifogat diagram nedan

12 Sid.12(12) SIK ORGANISATION Förslag SIK Ordf. Kansli Program Ekonomi Marknad Projekt Information Seminarier Budget Medlemsrekrytering NOT-Utbildning Evenemang Redovisning SIK Företagssponsring Studiegrupper Föreningssamverkan Stiftelser Marknadsinformation Mentorsverksamhet LTH MAH samverkan Medlemsregister Presentartiklar Ingenjörsdagar Utbildningsprogram Medlemserbjudande Temaprojekt Fest & samvaro Etc. ANSVARSFÖRDELNING: Program Vice ordförande och klubbmästare Ekonomi Skattmästare Marknad Ledamot 1 Projekt Ledamot 2 Information Ledamot 3 Teknikprogram Ordförandena i fackkommittéerna Kansli Sekreterare Teknikprogram SIK Aktuellt Hemsidan SIK BLOGG Massmedia Medlemsmatrikel E-ordf. IT-ordf. VVS-ordf. M/I-ordf. Mv-ordf. Sk-ordf. VH-ordf. K-ordf.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret Karlstads Segelsällskap KSS 2017 Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret MÅL OCH MENING MED KSS? Ur stadgarna, föreningens syfte: Sällskapet är en ideell idrottsförening utan vinstintresse vars

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Mikael Johansson 2013-02-22

Mikael Johansson 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Principprogram Styrdokument Mikael Johansson 2013-02-22 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetsidé... 3 3. Vision... 3 4. Värdestrategi... 3 5. Branschorganisationens fokusområden...

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd Rapport från förening Syds Arbetsgrupp - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd BAKGRUND Förening syd höll årsmöte den 25 mars 2012. På årsmötet uppstod en bred diskussion om föreningens verksamhet

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD Föreningens stadgar Antagna 1937-11-20 med ändringar 1947, 1950, 1973, 1988, 1992, 2009 och 2012. 1. Ändamål Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se STADGAR Innehållsförteckning Kapitel 1 Namn... 1 Kapitel 2 Ändamål... 1 Kapitel 3 Samarbete med CENTIA... 1 3.1 Ansökan om samarbete...

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Animal Protection Network. Verksamhetsberättelse 2013

Animal Protection Network. Verksamhetsberättelse 2013 Animal Protection Network Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll Inledning Ledning och samordning Arbetsområden Verksamhet Finansiering och medlemmar Årsmöte Slutord Inledning Animal Protection Network (APN)

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Välkommen till. ksp!

Välkommen till. ksp! Välkommen till ksp! Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresse- och yrkesförening för dig som arbetar med underlag för strategisk planering av olika slag inom det kommunala området.

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Hur skall man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala dyra konferenskostnader

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt Svenska Föreningen för Immaterialrätt Protokoll från extra föreningsstämma i Svenska Föreningen för Industriellt Rättskydd den 31 augusti 2011 kl. 13.00 på Armémuseum 1 Den extra föreningsstämman öppnas

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014 Lagarbetet inom styrelsen LIBRA i Skåne maj 2014 Syfte och mål med styrelsearbetet Målgrupp: personer med affektiva sjukdomar (egentlig depression och bipolär sjukdom), deras närstående samt övriga intresserade

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och klubbchef

Arbetsordning för styrelse och klubbchef Arbetsordning för styrelse och klubbchef Fastställd vid styrelsemöte 2015-06-01 Hammarö Golfklubb 1 Styrelsen Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dess

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Vision Mission Mål Aktiviteter Förmågor/ organisation Värderingar Föreningens ändamål och vision 2 i föreningens stadgar Föreningens ändamål är att verka för ett projektivare Sverige.

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 1 Föreningens namn, säte och ändamål. 1.1 NamnCradle Net ( Föreningen ).. 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm.. 1.3 Ändamål Föreningens

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 (5) Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 Klubbens namn är MERCEDES-BENZ KLUBBEN SVERIGE, förkortat MBKS. 2 Klubbens säte är Linköping 3 Klubbens syfte MBKS är en politiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt.

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Humanisterna Syd organisation Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. Större aktiviteter (projekt)

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer