PostNord Försäkringsförening Org nr STADGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 STADGAR"

Transkript

1 PostNord Försäkringsförening Org nr STADGAR Antagna av föreningsfullmäktige den 13 maj och 7 juni 2004 med ändringar: 18 maj april april april juni 2011

2 Innehåll STADGAR Firma Ändamål och verksamhet Medlemskap Föreningsfullmäktige Styrelse och ledning Firmateckning Revision Kallelser och andra meddelanden Räkenskaper Försäkringsteknisk utredning Föreningens försäkringstekniska avsättningar Resultatdisposition och konsolideringsfond Kapitalplacering och värdehandlingarnas förvaring Stadgeändring Tvister Föreningens upplösning... 7 Sida 2/12 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Medlems inträde m.m Medlems utträde Pensionsmedförande lön ITPK-P Familjepension Sjukpension Avgiftsbefrielse vid arbetsoförmåga Ålderspension för vilken medlemmen själv betalar avgift Avgifter Utbetalning av pension Återköp Inskränkningar i förfoganderätten för pensionsförsäkring Inskränkningar i försäkringens giltighet Force majeure FÖRSÄKRINGSTEKNISKA GRUNDER Grunder för beräkning av fribrev, återköpsvärden och ändringsräkning Försäkringstekniska riktlinjer... 12

3 STADGAR 1 Firma Föreningens firma är PostNord Försäkringsförening, i det följande benämnd föreningen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att meddela ålderspension, kombinerad ålders- och efterlevandepension, familjepension, sjukpension och avgiftsbefrielseförsäkring vidarbetsoförmågagenom tjänstepensionsförsäkringoch privat pensionsförsäkring till anställda inom PostNord-koncernen. Sida 3/12 Med PostNord menas i den följande texten de i PostNord-koncernen vid var tid ingående bolagen som har avtal om försäkring med PostNord Försäkringsförening. Verksamheten är uppdelad i tre avdelningar. Till avdelningarna I och II hör tjänstepensionsförsäkringar motsvarande ITP respektive ITP-P-planerna. Avdelning I meddelar kompletteringspension motsvarande ITPK respektive ITPK-P och avdelning II meddelar övrig tjänstepensionsförsäkring. Till avdelning III hör försäkringar, där medlemmen själv betalar avgiften. 3 Medlemskap Berättigade till inträde i föreningen skall vara anställda inom PostNord-koncernen. Föreningens styrelse kan efter ansökan och prövning i varje enskilt fall godkänna att personal vid PostNord närstående organ erhåller medlemskap i föreningen. Närmare förutsättningar för medlemskap finns reglerade i 17. Maka/make sambo eller partner som tidigare har registrerats enligt den nu upphävda lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap (registrerad partner) till medlem i föreningen äger rätt att såsom medförsäkrad bli medlem i föreningens avdelning III. 4 Föreningsfullmäktige 1. Den befogenhet som enligt lag tillkommer föreningsstämma utövas av sex därtill utsedda fullmäktige. Av dessa skall PostNord och de fackliga organisationerna inom PostNord utse tre fullmäktige vardera. En fullmäktige utses av de fackliga organisationerna gemensamt med uppgift att vara fullmäktiges ordförande. Därutöver utses på samma sätt en suppleant för denne med uppgift att vid förfall för fullmäktiges ordförande träda i dennes ställe. De tre fullmäktige från de fackliga organisationerna utses av för respektive facklig organisation representativt organ. Av dessa tre fullmäktige utses en fullmäktige vardera av SEKO Posten, ST inom Posten och SACO-Posten. Mandattiden skall vara två år. För samma tid utser PostNord och de fackliga organisationerna personliga suppleanter för var och en av de utsedda fullmäktige. Om val av fullmäktig och de personliga suppleanterna skall föreningens styrelse snarast underrättas genom en anmälan eller protokollsutdrag. Ledamot eller suppleant i föreningens styrelse kan ej samtidigt vara fullmäktig. 2. Fullmäktige och suppleanter skall vara medlemmar i föreningen. Om utsedd fullmäktig är av förfall hindrad att utföra sitt uppdrag, har han att ofördröjligen

4 därom göra anmälan hos föreningens styrelse, som inkallar vederbörande suppleant. Avgår fullmäktig före utgången av den tid, för vilken han blivit vald, inträder vederbörande suppleant för honom som fullmäktig för den återstående tiden. 3. Ordinarie fullmäktigesammanträde hålls en gång om året, senast i juni månad. 4. Extra fullmäktigesammanträde hålls när styrelsen finner det lämpligt, eller i övrigt när sådant sammanträde påfordras enligt lag. 5. Kallelse till ordinarie eller extra fullmäktigesammanträde utfärdas av föreningens styrelse senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra sammanträde. Sådan kallelse liksom annat meddelande till fullmäktige från styrelsen skall ske skriftligen genom fysiskt brev eller via e-postmeddelande till varje fullmäktig. Sida 4/12 Fråga som väcks av revisor, fullmäktig eller enskild medlem skall för att upptagas till behandling på fullmäktigesammanträde skriftligen ha inlämnats till styrelsen senast två veckor före sammanträdet. Styrelseledamöter äger rätt att närvara vid fullmäktigesammanträde och äger därvid rätt att yttra sig. 6. Vid ordinarie fullmäktigesammanträde skall följande ärenden behandlas. a) val av justeringsmän b) fråga om sammanträdet har blivit behörigen sammankallat c) styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året d) revisionsberättelsen e) fastställande av resultat- och balansräkning f) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och VD g) fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer h) fastställande av föreningens budget (förvaltningsstat) för nästkommande kalenderår i) val av styrelseledamöter och suppleanter j) val av revisorer och suppleanter k) övriga frågor som väcks av styrelsen, revisorer, fullmäktige eller enskilda medlemmar. 7. Varje fullmäktig har en röst. Fullmäktig får ej rösta genom ombud. 8. Beslut avgörs genom enkel majoritet där inte i lagen om understödsföreningar annorlunda är bestämt. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning men i andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som biträtts av ordföranden. För stadgeändring finns särskilda regler i Styrelse och ledning 1. Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse med säte i Solna. 2. Styrelsen består av sex ledamöter. Av dessa utser de av PostNord utsedda fullmäktige tre, varav en är ordförande och de fullmäktige som har utsetts av de fackliga organisationerna utser de tre övriga styrelseledamöterna. Styrelseledamot som utses på angivet sätt behöver inte vara medlem i föreningen. Styrelseledamöterna väljs på ordinarie fullmäktigesammanträde för en mandattid om två år. Suppleanter utses för samma tid till lika antal och på samma sätt. Organisationerna skall skriftligen underrätta föreningen om vilka de utsett till ledamöter och suppleanter. 3. Styrelsen ärbeslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande och de är ense om beslutet. Om fler än fyra ledamöter är närvarande, gäller som styrelsens beslut den mening som har

5 fått flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. När minst två styrelseledamöter så begär, skall kallelse till styrelsemöte ske. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. 5. Styrelsen kan utse en placeringskommitté med syftet att verka som ett rådgivande organ till styrelsen och VD. Placeringskommittén utarbetar förslag och reviderar placeringspolicy samt övervakar förvaltningen. Kommittén sammanträder på initiativ av styrelsen eller verkställande direktör. Placeringskommittén skall bestå av minst två ledamöter från styrelsen, varav en är ordförande för kommittén. Därtill kan extern expertis knytas till kommittén. Verkställande direktören är föredragande inför placeringskommittén. Minnesanteckningar skall föras vid kommitténs sammanträden och delges styrelsen. Sida 5/12 6. Styrelsen kan utse en försäkringskommitté med syftet att verka som ett rådgivande organ till styrelsen och VD. Försäkringskommittén skall utarbeta förslag till hur försäkringsverksamheten skall bedrivas, bedöma behov av återförsäkring samt övervaka utfallet i försäkringsrörelsen. Försäkringskommittén skall dessutom utarbeta förslag till och revidera försäkringstekniska riktlinjer. Försäkringskommittén skall bestå av minst två ledamöter från styrelsen, varav en är ordförande för kommittén. Därtill skall föreningens aktuarie ingå samt kan extern expertis knytas till kommittén. Verkställande direktören är föredragande inför försäkringskommittén. Minnesanteckningar skall föras vid kommitténs sammanträden och delges styrelsen. 7. Skötseln av föreningens löpande förvaltning kan ombesörjas av ett kansli. Chefen för ett sådant kansli skall vara en verkställande direktör (VD). Styrelsen anställer och entledigar VD. VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar och med de befogenheter som följer av de bemyndiganden som har lämnats denne eller föreskrivits i lag eller annan författning. VD är föredragande vid styrelsens sammanträden. 6 Firmateckning Föreningens firma tecknas av hela styrelsen eller den eller de personer, som styrelsen därtill utser. 7 Revision 1. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, som utses årligen för tiden från ordinarie fullmäktigesammanträde till och med nästa ordinarie sammanträde. För varje revisor utses en suppleant för samma tid. Minst en av revisorerna och suppleanten för denne skall vara auktoriserad revisor. Utöver dessa två revisorer äger Finansinspektionen enligt lag förordna revisor som då har samma uppdrag som en av föreningsfullmäktige vald revisor. 2. Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före det ordinarie fullmäktigesammanträdet. 3. Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för resultatet av revisorernas granskning samt ett uttalande, huruvida årsredovisningen har uppgjorts enligt gällande lagar och enligt med stöd av lag meddelade särskilda föreskrifter. Revisionsberättelsen skall vidare innehålla ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt särskilda uttalanden om fastställande av resultat- och balansräkningen.

6 8 Kallelser och andra meddelanden Om kallelse av och annat meddelande till fullmäktigeledamöter finns bestämmelser i 4 punkt 5. Meddelanden till medlemmarna kungörs på sätt som styrelsen bestämmer. 9 Räkenskaper 1. Föreningens räkenskaper skall föras i enlighet med lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag samt de särskilda föreskrifter Finansinspektionen därutöver meddelar. Föreningen har kalenderår som räkenskapsår. Räkenskaperna skall den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Sida 6/12 2. Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom avlämnande av förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Redovisningshandlingarna skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter. 3. Minst en månad före ordinarie fullmäktigesammanträde skall styrelsen till revisorerna överlämna redovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret. 10 Försäkringsteknisk utredning Styrelsen skall årligen låta upprätta och till Finansinspektionen inge försäkringsteknisk utredning av föreningens ställning vid närmast föregående årsslut. Utredningen skall verkställas enligt de försäkringstekniska grunderna som föreningen tillämpar. 11 Föreningens försäkringstekniska avsättningar 1. Försäkringstekniska avsättningar i balansräkningen utgörs av föreningens uppskattade slutliga kostnad för att tillgodose alla krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång med avdrag för belopp som bolaget redan betalat med anledning av ersättningskrav. I beloppet inräknas beräknade framtida driftskostnader för att reglera inträffade men vid balansdagen ännu inte slutreglerade skador. 2. Försäkringstekniska avsättningar i balansräkningen skall bestå av: avsättning för oreglerade skador d v s för inträffade och rapporterade men ännu inte slutreglerade skador avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR). 3. Beräkning av försäkringstekniska avsättningar skall grundas på aktsamma antaganden om dödlighet och andra riskmått, räntesats samt driftkostnader. Grunderna för beräkning av försäkringstekniska avsättningar regleras i de försäkringstekniska riktlinjerna. 12 Resultatdisposition och konsolideringsfond 1. De vinster och förluster som uppstår i verksamheten disponeras enligt styrelsens beslut. 2. Föreningens överskott kan avsättas till en konsolideringsfond. 3. Föreningens konsolideringsfond kan användas till: sänkning av avgifter, höjning av utgående förmåner.

7 13 Kapitalplacering och värdehandlingarnas förvaring 1. De medel som inte behövs för löpande utgifter skall göras räntebärande och placeras i enlighet med punkterna två och tre nedan. 2. Föreningens försäkringstekniska avsättningar och övriga skulder skall alltid motsvaras av tillgångar placerade i enlighet med bestämmelserna i 24 b lagen (1972:262) om understödsföreningar och föreskrifter som meddelas med stöd av dessa bestämmelser. 3. Medel som svarar mot konsolideringsfond får endast placeras i samma tillgångsslag som ovan under punkt 2. Värdehandlingar skall förvaras hos värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller utländsk institution som har liknande tillstånd och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Sida 7/12 14 Stadgeändring 1. Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller fullmäktige. Förslag av andra än styrelsen lämnas till styrelsen senast en månad före det fullmäktigesammanträde där förslaget första gången skall behandlas. 2. För giltighet av beslut om stadgeändring krävs att beslutet antingen biträtts av samtliga fullmäktige eller fattats på två på varandra följande fullmäktigesammanträden och biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på det sista sammanträdet. I det senare fallet får inte kallelse till det andra sammanträdet ske innan det första sammanträdet hållits. Är inte något av sammanträdena ordinarie, skall minst en månad förflyta mellan sammanträdena. Giltigt beslut om stadgeändring, som påkallas av ändringar i för medlemmarna gällande pensionsplan, kan även fattas av styrelsen. Sådant beslut skall anmälas på det fullmäktigesammanträde som hålls närmast efter det att beslutet fattades. 3. Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg ofördröjligen anmälas till Finansinspektionen för registrering. 15 Tvister Uppstår tvist mellan föreningen å ena sidan och å andra sidan styrelsen eller ledamot därav eller medlem i föreningen eller förmånstagare, skall tvisten avgöras enligt gällande lag om skiljeförfarande. 16 Föreningens upplösning 1. I händelse av föreningens upplösning skall, om överlåtelse av föreningens rörelse på annan försäkringsförening eller på försäkringsbolag inte kommit till stånd, sedan den i kallelsen å föreningens okända borgenärer utsatta inställelsedagen är förbi och alla kända skulder betalats, bestämmelserna i punkt 2 gälla. 2. Den på varje försäkring belöpande pensionsrätten i form av fribrev eller utgående pension inlöses mot engångsavgift i försäkringsbolag eller försäkringsförening. I pensionsrättens belopp inräknas därvid det tillägg på grund av återbäring som anges på senaste försäkringsbevis. Överstiger tillgångarna vad som erfordras för inlösen av pensionsrättigheterna enligt första stycket av denna punkt, ökas pensionsrättigheternas belopp proportionellt mot respektive försäkrings tekniska återköpsvärde i erforderlig omfattning.

8 Är tillgångarna inte tillräckliga för inlösen av pensionsrättigheterna enligt första stycket av denna punkt, reduceras i första hand tilläggen och i andra hand de utfästa pensionerna proportionellt mot respektive försäkrings tekniska återköpsvärde i erforderlig omfattning. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 17 Medlems inträde m.m. 1. Person, som enligt 3 är berättigad till medlemskap och som är anställd enligt tillämpligt kollektivavtal och däri eller i enskilt anställningsavtal tillförsäkras tjänstepensionsförmåner, erbjuds inträde i föreningens avdelning I och anmäls till inträde i föreningens avdelning II. Sida 8/12 2. Person som enligt 3 är berättigad till medlemskap i föreningens avdelning III skall erbjudas inträde i denna avdelning. 3. Föreningens styrelse beslutar i förekommande fall om sökande kan beviljas inträde som medlem. 4. Den som uppbär ålderspension liksom den som i samband med avgång ur tjänst hos arbetsgivare som anges i 3 första och andra styckena eller av annan anledning erhållit fribrev i föreningen kvarstår som medlem i föreningen. 5. Anmälan om inträde liksom övriga uppgifter, som erfordras för utformning av försäkring enligt dessa stadgar, lämnas av berörd arbetsgivare respektive den som ansöker om medlemskap i avdelning III på sätt som överenskommes med föreningen. 6. Medlem skall årligen, i den mån detta inte sker genom regler i kollektivavtal för anställda inom PostNord, informeras om sin pensionsbehållning och övriga pensionsrättigheter. 7. Föreningen äger efter prövning av medlemmens hälsotillstånd besluta om och på vilka villkor medlem skall få försäkring eller förmån ändrad. För denna prövning äger föreningen rätt att fordra in de uppgifter och handlingar som är nödvändiga. För person som enligt ovanstående punkt 1 av arbetsgivaren anmälts till inträde i avdelning II från föreningens bildande och som även tidigare omfattats av ITP-P fordras inga uppgifter om hälsotillstånd vid inträdestillfället. 18 Medlems utträde Medlem utträder ur föreningen när pensionsförsäkring upphör att gälla eller när försäkring återköpes. 19 Pensionsmedförande lön Pensioner som meddelas i avdelningen I och II baseras på anställds pensionsmedförande lön enligt PostNords Pensionsavtal ITP-P. 20 ITPK-P För ITPK-P försäkringen gäller villkor enligt PostNords Pensionsavtal ITP-P.

9 21 Familjepension För familjepensionsförsäkringen gäller villkor enligt PostNords Pensionsavtal ITP-P. 22 Sjukpension För sjukpensionsförsäkringen gäller villkor enligt PostNords Pensionsavtal ITP-P. 23 Avgiftsbefrielse vid arbetsoförmåga Försäkringarna i avdelningarna I och II kan innefatta särskild försäkring för avgiftsbefrielse vid arbetsoförmåga. Sida 9/12 Om medlemmen på grund av sjukdom eller olycksfall är arbetsoförmögen föreligger rätt till avgiftsbefrielse om följande villkor uppfylls. Arbetsoförmågan skall uppgå till minst 25 procent. Arbetsoförmåga skall ha förelegat i mer än 90 kalenderdagar i följd. Vid återfall i arbetsoförmåga skall denna ha förelegat i minst 30 dagar. Avgiftsbefrielse medges från och med månaden efter det att rätten inträtt och längst fram till den månad då den försäkrade fyller 65 år eller dessförinnan uppnått pensionsåldern. Om rätten till premiebefrielse inträtt den första i månaden medges avgiftsbefrielse från och med samma månad. Medlem eller PostNord skall anmäla sjukdom eller olycksfall som kan ge rätt till avgiftsbefrielse. Sådan anmälan skall snarast göras till föreningen. De handlingar och övriga upplysningar som är av betydelse för bedömningen av rätten till avgiftsbefrielse skall på begäran anskaffas och sändas till föreningen. För fastställande av denna rätt kan föreningen föreskriva att medlemmen inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare eller mottar dennes besök. 24 Ålderspension för vilken medlemmen själv betalar avgift Beträffande den avgiftsbestämda ålderspensionsförsäkringen som kan meddelas i avdelning III gäller följande. 1. Ordinarie pensionsålder är 65 år. Försäkringsbeloppet börjar utbetalas från och med den månad den försäkrade uppnår ordinarie pensionsålder. Försäkringsbeloppet kan börja utbetalas från annan tidpunkt om den försäkrade så begär. Tidigaste utbetalningstidpunkt är från och med månaden efter den då den försäkrade uppnår 55 års ålder. Skall försäkringsbelopp utbetalas i förtid, måste detta meddelas föreningen senast 30 dagar innan utbetalning skall påbörjas. Försäkringsbelopp som förfallit till betalning men inte betalats ut, gottgörs med ränta enligt föreningens vid varje tidpunkt gällande grunder. Ålderspensionen kan vara livsvarig eller temporär i lägst fem år. 2. Vid ålderspension utan återbetalningsskydd gäller följande. a) Förmånen är beroende av storleken på premiebetalningen. Avlider den försäkrade före pensionsåldern tillfaller pensionskapitalet försäkringskollektivet. b) Under uppskovstid beräknas ålderspensionen som en livsvarig pension men i samband med pensionsåldern har den försäkrade möjlighet att välja temporär utbetalning. 3. Vid ålderspension med återbetalningsskydd gäller följande. a) Förmånen är beroende av storleken på premiebetalningen. Tariffen är under uppskovstid beräknad som en livsvarig pension till den försäkrade samt ett inbyggt

10 återbetalningsskydd motsvarande 101 % av intjänat sparkapital. Avlider den försäkrade innan ålderspensionen börjat utbetalas, betalas hela kapitalet till förmånstagare, som temporär efterlevandepension under fem år. b) Återbetalningsskyddet kvarstår även efter att ålderspensionen har börjat utbetalas under förutsättning att den försäkrade inte valt bort det. Vid dödsfall efter att livsvarig ålderspension börjat utbetalas till den försäkrade, fortsätter utbetalningen till förmånstagare och upphör senast 20 år efter att ålderspensionen börjat utbetalas. Vid dödsfall efter att temporär ålderspension börjat utbetalas till den försäkrade, fortsätter utbetalningen till förmånstagare under så lång tid som återstår av den avtalade tiden för utbetalningen. Sida 10/12 c) Har den försäkrade valt bort återbetalningsskyddet när ålderspensionen har börjat utbetalas kan det inte återföras. 4. Beträffande förmånstagare till ålderspensionens återbetalningsskydd gäller följande. a) Förmånstagare är, om inte annat skriftligen anmälts till föreningen, i första hand den försäkrades make eller sambo och i andra hand den försäkrades arvsberättigade barn. Med make jämställs även registrerad partner som tidigare har registrerats enligt den nu upphävda lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap. Förordnande till förmån för make eller registrerad partner upphör att gälla om betänketid för äktenskapsskillnad eller upplösande av registrerat partnerskap har börjat löpa. Med sambo avses ogift person, som under äktenskapsliknande förhållanden vid dödsfallet stadigvarande sammanbott med ogift försäkrad förutsatt att de har eller har haft eller väntar barn tillsammans, eller tidigare varit gifta med varandra eller levt samman i registrerat partnerskap, eller i vart fall stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader. b) Den försäkrade kan skriftligen till föreningen anmäla annat förmånstagarförordnande. Sådant förordnande kan endast gälla följande personer. Make/registrerad partner eller tidigare make/registrerad partner, sambo eller tidigare sambo, barn/styvbarn/fosterbarn till den försäkrade eller till någon av ovan nyss uppräknade personer. Finns det flera barn, som är förmånstagare fördelas pensionen i lika proportioner såväl vid generellt som vid särskilt förordnande om inte annat anges. Saknas förmånstagare görs ingen utbetalning. c) Anmälan om dödsfall skall göras till föreningen, dit också erforderliga handlingar skickas in snarast möjligt. För utbetalning på grund av dödsfall skall de handlingar och övriga upplysningar som erfordras för bedömning av ansvarighet anskaffas och insändas utan kostnad för föreningen. 5. I försäkringen ingår optionsrätt för den försäkrade att vid senare tillfälle än vid teckningstillfället men före uppnådd pensionsålder utan hälsoprövning konvertera försäkringen till att omfatta ålderspension med återbetalningsskydd, om han inom tolv månader efter det att hans familjesituation genom giftermål, samboförhållande, registrerat partnerskap eller barn (familjehändelse) förändrats, inkommermed ansökan till föreningen. Önskar den försäkrade ändra försäkringen till att omfatta återbetalningsskydd utan att familjeoption föreligger eller om återbetalningsskydd väljs senare än vid första möjliga valtillfälle eller mer än tolv månader efter en familjehändelse erfordras hälsoprövning.

11 25 Avgifter Avdelning I Avgift erläggs i form av en eller flera engångsavgifter. Avdelning II För försäkring i denna avdelning skall arbetsgivaren till föreningen månatligen inbetala avgifter beräknade enligt vid var tid gällande grunder. På avgift som inte erlagts inom rätt tid debiteras ränta från förfallodagen enligt den räntesats som föreningen vid varje tidpunkt bestämmer. Vid avbruten avgiftsbetalning nedsätts familjepensionsförsäkringen i fribrev under det att sjukpensionsförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkring upphör. Sida 11/12 Avdelning III Avgift om lägst 200 kronor per månad erläggs i form av en eller flera engångsavgifter. Föreningens grunder för beräkning av avgifter regleras i de försäkringstekniska riktlinjerna. 26 Utbetalning av pension Pension utbetalas månadsvis i efterskott. För det fall storleken på pensionens årsbelopp är ringa, kan utbetalning ske på annat sätt. Försäkrad och annan berättigad för vilken pensionsrätt inträder är skyldig att till föreningen lämna de uppgifter som krävs för utbetalning av pensionen. 27 Återköp Rätt till återköp föreligger inte för försäkringar som meddelas i avdelning I och II. Styrelsen äger efter skriftlig ansökan av medlem eller pensionsberättigad efterlevande besluta om återköp av försäkring som är meddelad i avdelning III om hinder mot detta inte föreligger enligt inkomstskattelagen. Vid återköp av ålderspension utan återbetalningsskydd gäller att medlemmen, på egen bekostnad, med läkarintyg skall visa att hans hälsotillstånd är tillfredsställande ur försäkringsteknisk synpunkt. Vid återköp enligt första stycket uttas en återköpsavgift om 1 % av vid återköpstidpunkten gällande prisbasbelopp. Avgiften avrundas till närmast jämna hundratal kronor och avdrages från försäkringens kapitalvärde innan utbetalning sker. Återköpsavgift tillfaller föreningen. Om försäkringsbelopp eller försäkringens totala värde understiger 30 % av prisbasbeloppet, har föreningen rätt att betala ut hela beloppet eller ändra perioden för utbetalning. 28 Inskränkningar i förfoganderätten för pensionsförsäkring Pensionsförsäkring får inte pantsättas eller belånas och inte heller ändras på så sätt att den upphör att vara pensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen. Med de undantag som finns angivna i inkomstskattelagen får försäkring inte överlåtas eller förmånstagare insättas. 29 Inskränkningar i försäkringens giltighet Pension kan helt eller delvis inte komma att utges med anledning av följande händelser. Medlem har avlidit med anledning av att medlem deltagit i krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara

12 beroende av kriget eller oroligheterna. Deltagande i militärt FN-uppdrag räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Medlem har vid läkarundersökning, som påkallats i samband med anställandet, lämnat oriktig uppgift om sitt hälsotillstånd eller förtigit något förhållande och omständigheterna är sådana att påföljd kan inträffa enligt lagen om försäkringsavtal. Angående påföljd för den som uppsåtligen framkallat medlems död skall gälla vad som anges i lagen om försäkringsavtal. 30 Force majeure Föreningen är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, bojkott, blockad eller lockout gäller även om föreningen själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Föreningen är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om föreningen varit normalt aktsam. Sida 12/12 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA GRUNDER 31 Grunder för beräkning av fribrev, återköpsvärden och ändringsräkning Grunder för beräkning av fribrev, återköpsvärden och ändringsräkning fastställs i de försäkringstekniska riktlinjerna. 32 Försäkringstekniska riktlinjer Försäkringstekniska riktlinjer upprättas och beslutas av styrelsen.

Volvoresultats Försäkringsförening Orgnr. 816400-4056. Stadgar

Volvoresultats Försäkringsförening Orgnr. 816400-4056. Stadgar Volvoresultats Försäkringsförening Orgnr. 816400-4056 Stadgar FÖRENINGSORDNING 2 1 Firma 3 2 Definitioner 3 3 Ändamål 3 4 Verksamhet 3 5 Medlemskap 3 6 Meddelanden till medlemmarna 4 7 Fullmäktige 4 8

Läs mer

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 Firma 1 Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjukförsäkring och kapitalförsäkring

Läs mer

STADGAR STADGAR. Beslutade den 26 mars 2014

STADGAR STADGAR. Beslutade den 26 mars 2014 1 STADGAR Beslutade den 26 mars 2014 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 26 mars 2014 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 1 KÅPAN PENSIONER STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 20 mars 2013 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare.

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare. Bilaga 1 ITP-planen (2015-06-01) Avtal om ITP-planen mellan (arbetsgivareförbundet) och (tjänstemannaförbundet) eller förbunden) för tjänstemän med undantag för befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen,

Läs mer

Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening STADGAR. Fr.o.m. 2013-01-01

Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening STADGAR. Fr.o.m. 2013-01-01 Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening STADGAR Fr.o.m. 2013-01-01 Stadgarna för Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Godkända enligt beslut vid möte med föreningens medlemmar 12-02-23 och 12-03-22 1 Volvo

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP

Försäkringsvillkor för FTP Försäkringsvillkor för FTP avseende försäkring för sjukpension och premiebefrielse samt familjeskydd för avd 1 och familjeskydd för avd 2 Allmänna försäkringsvillkor för pensionsförsäkring meddelad enligt

Läs mer

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Innehåll A. Allmänna villkor B. Förmånsbestämda försäkringar C. ITPK ålderspension D. Premiebefrielseförsäkring A. Allmänna villkor

Läs mer

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243.

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KOLLEKTIVAVTALAD FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (Bilaga 1 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-12-03) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

SkandiaPlan 2. ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv

SkandiaPlan 2. ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv SkandiaPlan 2 ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKANDIAPLAN 2... 1 ITP - 2 LIKNANDE FÖRSÄKRING HOS SKANDIA LIV... 1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR... 4 A. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR...

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar SFS nr: 1951:308 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1951-06-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1987:667 ----------- Upphävd:

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

SPPs PTP-försäkring. Försäkringsvillkor 2014:1

SPPs PTP-försäkring. Försäkringsvillkor 2014:1 SPPs PTP-försäkring Försäkringsvillkor 2014:1 Dessa villkor gäller från och med den 1 januari 2014. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer enligt lydelse per den 7 mars 2014 FTP 12 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer Innehållsförteckning A Övergripande bestämmelser 3 1 Avtalets

Läs mer

Stadgar. För FINANSINSPEKTJONEN FPK. Ink. 20'2-07- 02. Dnr. Försükr;ngs!ören;ng

Stadgar. För FINANSINSPEKTJONEN FPK. Ink. 20'2-07- 02. Dnr. Försükr;ngs!ören;ng f'_* ~u.w~_*~m =~,,> II I FINANSINSPEKTJONEN Ink. 20'2-07- 02 Stadgar Dnr. För Försäkringsbranschens Pensionskassa Försükr;ngs!ören;ng FPK 2012 l(lo} Î: j-!,1~ i-"'fll~- /j;\ii~.-;je~_~4-, ç.itc:-:~"4imr"':fi----~.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2006 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterad per 2015-03-01) 0. Översikt Inledning Ordlista Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015 Dessa villkor gäller för försäkringsavtal

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013 Försäkringsvillkor ITP Familjeskydd Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1 Pensioneringsavtal 3 2 Försäkringstagare försäkrad 3 3 Premie premiebetalning 3 4 Premiebefrielse 4 5 Värdesäkring/överskott

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 11 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade

Läs mer