PostNord Försäkringsförening Org nr STADGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 STADGAR"

Transkript

1 PostNord Försäkringsförening Org nr STADGAR Antagna av föreningsfullmäktige den 13 maj och 7 juni 2004 med ändringar: 18 maj april april april juni 2011

2 Innehåll STADGAR Firma Ändamål och verksamhet Medlemskap Föreningsfullmäktige Styrelse och ledning Firmateckning Revision Kallelser och andra meddelanden Räkenskaper Försäkringsteknisk utredning Föreningens försäkringstekniska avsättningar Resultatdisposition och konsolideringsfond Kapitalplacering och värdehandlingarnas förvaring Stadgeändring Tvister Föreningens upplösning... 7 Sida 2/12 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Medlems inträde m.m Medlems utträde Pensionsmedförande lön ITPK-P Familjepension Sjukpension Avgiftsbefrielse vid arbetsoförmåga Ålderspension för vilken medlemmen själv betalar avgift Avgifter Utbetalning av pension Återköp Inskränkningar i förfoganderätten för pensionsförsäkring Inskränkningar i försäkringens giltighet Force majeure FÖRSÄKRINGSTEKNISKA GRUNDER Grunder för beräkning av fribrev, återköpsvärden och ändringsräkning Försäkringstekniska riktlinjer... 12

3 STADGAR 1 Firma Föreningens firma är PostNord Försäkringsförening, i det följande benämnd föreningen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att meddela ålderspension, kombinerad ålders- och efterlevandepension, familjepension, sjukpension och avgiftsbefrielseförsäkring vidarbetsoförmågagenom tjänstepensionsförsäkringoch privat pensionsförsäkring till anställda inom PostNord-koncernen. Sida 3/12 Med PostNord menas i den följande texten de i PostNord-koncernen vid var tid ingående bolagen som har avtal om försäkring med PostNord Försäkringsförening. Verksamheten är uppdelad i tre avdelningar. Till avdelningarna I och II hör tjänstepensionsförsäkringar motsvarande ITP respektive ITP-P-planerna. Avdelning I meddelar kompletteringspension motsvarande ITPK respektive ITPK-P och avdelning II meddelar övrig tjänstepensionsförsäkring. Till avdelning III hör försäkringar, där medlemmen själv betalar avgiften. 3 Medlemskap Berättigade till inträde i föreningen skall vara anställda inom PostNord-koncernen. Föreningens styrelse kan efter ansökan och prövning i varje enskilt fall godkänna att personal vid PostNord närstående organ erhåller medlemskap i föreningen. Närmare förutsättningar för medlemskap finns reglerade i 17. Maka/make sambo eller partner som tidigare har registrerats enligt den nu upphävda lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap (registrerad partner) till medlem i föreningen äger rätt att såsom medförsäkrad bli medlem i föreningens avdelning III. 4 Föreningsfullmäktige 1. Den befogenhet som enligt lag tillkommer föreningsstämma utövas av sex därtill utsedda fullmäktige. Av dessa skall PostNord och de fackliga organisationerna inom PostNord utse tre fullmäktige vardera. En fullmäktige utses av de fackliga organisationerna gemensamt med uppgift att vara fullmäktiges ordförande. Därutöver utses på samma sätt en suppleant för denne med uppgift att vid förfall för fullmäktiges ordförande träda i dennes ställe. De tre fullmäktige från de fackliga organisationerna utses av för respektive facklig organisation representativt organ. Av dessa tre fullmäktige utses en fullmäktige vardera av SEKO Posten, ST inom Posten och SACO-Posten. Mandattiden skall vara två år. För samma tid utser PostNord och de fackliga organisationerna personliga suppleanter för var och en av de utsedda fullmäktige. Om val av fullmäktig och de personliga suppleanterna skall föreningens styrelse snarast underrättas genom en anmälan eller protokollsutdrag. Ledamot eller suppleant i föreningens styrelse kan ej samtidigt vara fullmäktig. 2. Fullmäktige och suppleanter skall vara medlemmar i föreningen. Om utsedd fullmäktig är av förfall hindrad att utföra sitt uppdrag, har han att ofördröjligen

4 därom göra anmälan hos föreningens styrelse, som inkallar vederbörande suppleant. Avgår fullmäktig före utgången av den tid, för vilken han blivit vald, inträder vederbörande suppleant för honom som fullmäktig för den återstående tiden. 3. Ordinarie fullmäktigesammanträde hålls en gång om året, senast i juni månad. 4. Extra fullmäktigesammanträde hålls när styrelsen finner det lämpligt, eller i övrigt när sådant sammanträde påfordras enligt lag. 5. Kallelse till ordinarie eller extra fullmäktigesammanträde utfärdas av föreningens styrelse senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra sammanträde. Sådan kallelse liksom annat meddelande till fullmäktige från styrelsen skall ske skriftligen genom fysiskt brev eller via e-postmeddelande till varje fullmäktig. Sida 4/12 Fråga som väcks av revisor, fullmäktig eller enskild medlem skall för att upptagas till behandling på fullmäktigesammanträde skriftligen ha inlämnats till styrelsen senast två veckor före sammanträdet. Styrelseledamöter äger rätt att närvara vid fullmäktigesammanträde och äger därvid rätt att yttra sig. 6. Vid ordinarie fullmäktigesammanträde skall följande ärenden behandlas. a) val av justeringsmän b) fråga om sammanträdet har blivit behörigen sammankallat c) styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året d) revisionsberättelsen e) fastställande av resultat- och balansräkning f) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och VD g) fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer h) fastställande av föreningens budget (förvaltningsstat) för nästkommande kalenderår i) val av styrelseledamöter och suppleanter j) val av revisorer och suppleanter k) övriga frågor som väcks av styrelsen, revisorer, fullmäktige eller enskilda medlemmar. 7. Varje fullmäktig har en röst. Fullmäktig får ej rösta genom ombud. 8. Beslut avgörs genom enkel majoritet där inte i lagen om understödsföreningar annorlunda är bestämt. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning men i andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som biträtts av ordföranden. För stadgeändring finns särskilda regler i Styrelse och ledning 1. Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse med säte i Solna. 2. Styrelsen består av sex ledamöter. Av dessa utser de av PostNord utsedda fullmäktige tre, varav en är ordförande och de fullmäktige som har utsetts av de fackliga organisationerna utser de tre övriga styrelseledamöterna. Styrelseledamot som utses på angivet sätt behöver inte vara medlem i föreningen. Styrelseledamöterna väljs på ordinarie fullmäktigesammanträde för en mandattid om två år. Suppleanter utses för samma tid till lika antal och på samma sätt. Organisationerna skall skriftligen underrätta föreningen om vilka de utsett till ledamöter och suppleanter. 3. Styrelsen ärbeslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande och de är ense om beslutet. Om fler än fyra ledamöter är närvarande, gäller som styrelsens beslut den mening som har

5 fått flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. När minst två styrelseledamöter så begär, skall kallelse till styrelsemöte ske. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. 5. Styrelsen kan utse en placeringskommitté med syftet att verka som ett rådgivande organ till styrelsen och VD. Placeringskommittén utarbetar förslag och reviderar placeringspolicy samt övervakar förvaltningen. Kommittén sammanträder på initiativ av styrelsen eller verkställande direktör. Placeringskommittén skall bestå av minst två ledamöter från styrelsen, varav en är ordförande för kommittén. Därtill kan extern expertis knytas till kommittén. Verkställande direktören är föredragande inför placeringskommittén. Minnesanteckningar skall föras vid kommitténs sammanträden och delges styrelsen. Sida 5/12 6. Styrelsen kan utse en försäkringskommitté med syftet att verka som ett rådgivande organ till styrelsen och VD. Försäkringskommittén skall utarbeta förslag till hur försäkringsverksamheten skall bedrivas, bedöma behov av återförsäkring samt övervaka utfallet i försäkringsrörelsen. Försäkringskommittén skall dessutom utarbeta förslag till och revidera försäkringstekniska riktlinjer. Försäkringskommittén skall bestå av minst två ledamöter från styrelsen, varav en är ordförande för kommittén. Därtill skall föreningens aktuarie ingå samt kan extern expertis knytas till kommittén. Verkställande direktören är föredragande inför försäkringskommittén. Minnesanteckningar skall föras vid kommitténs sammanträden och delges styrelsen. 7. Skötseln av föreningens löpande förvaltning kan ombesörjas av ett kansli. Chefen för ett sådant kansli skall vara en verkställande direktör (VD). Styrelsen anställer och entledigar VD. VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar och med de befogenheter som följer av de bemyndiganden som har lämnats denne eller föreskrivits i lag eller annan författning. VD är föredragande vid styrelsens sammanträden. 6 Firmateckning Föreningens firma tecknas av hela styrelsen eller den eller de personer, som styrelsen därtill utser. 7 Revision 1. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, som utses årligen för tiden från ordinarie fullmäktigesammanträde till och med nästa ordinarie sammanträde. För varje revisor utses en suppleant för samma tid. Minst en av revisorerna och suppleanten för denne skall vara auktoriserad revisor. Utöver dessa två revisorer äger Finansinspektionen enligt lag förordna revisor som då har samma uppdrag som en av föreningsfullmäktige vald revisor. 2. Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före det ordinarie fullmäktigesammanträdet. 3. Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för resultatet av revisorernas granskning samt ett uttalande, huruvida årsredovisningen har uppgjorts enligt gällande lagar och enligt med stöd av lag meddelade särskilda föreskrifter. Revisionsberättelsen skall vidare innehålla ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt särskilda uttalanden om fastställande av resultat- och balansräkningen.

6 8 Kallelser och andra meddelanden Om kallelse av och annat meddelande till fullmäktigeledamöter finns bestämmelser i 4 punkt 5. Meddelanden till medlemmarna kungörs på sätt som styrelsen bestämmer. 9 Räkenskaper 1. Föreningens räkenskaper skall föras i enlighet med lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag samt de särskilda föreskrifter Finansinspektionen därutöver meddelar. Föreningen har kalenderår som räkenskapsår. Räkenskaperna skall den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Sida 6/12 2. Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom avlämnande av förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Redovisningshandlingarna skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter. 3. Minst en månad före ordinarie fullmäktigesammanträde skall styrelsen till revisorerna överlämna redovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret. 10 Försäkringsteknisk utredning Styrelsen skall årligen låta upprätta och till Finansinspektionen inge försäkringsteknisk utredning av föreningens ställning vid närmast föregående årsslut. Utredningen skall verkställas enligt de försäkringstekniska grunderna som föreningen tillämpar. 11 Föreningens försäkringstekniska avsättningar 1. Försäkringstekniska avsättningar i balansräkningen utgörs av föreningens uppskattade slutliga kostnad för att tillgodose alla krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång med avdrag för belopp som bolaget redan betalat med anledning av ersättningskrav. I beloppet inräknas beräknade framtida driftskostnader för att reglera inträffade men vid balansdagen ännu inte slutreglerade skador. 2. Försäkringstekniska avsättningar i balansräkningen skall bestå av: avsättning för oreglerade skador d v s för inträffade och rapporterade men ännu inte slutreglerade skador avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR). 3. Beräkning av försäkringstekniska avsättningar skall grundas på aktsamma antaganden om dödlighet och andra riskmått, räntesats samt driftkostnader. Grunderna för beräkning av försäkringstekniska avsättningar regleras i de försäkringstekniska riktlinjerna. 12 Resultatdisposition och konsolideringsfond 1. De vinster och förluster som uppstår i verksamheten disponeras enligt styrelsens beslut. 2. Föreningens överskott kan avsättas till en konsolideringsfond. 3. Föreningens konsolideringsfond kan användas till: sänkning av avgifter, höjning av utgående förmåner.

7 13 Kapitalplacering och värdehandlingarnas förvaring 1. De medel som inte behövs för löpande utgifter skall göras räntebärande och placeras i enlighet med punkterna två och tre nedan. 2. Föreningens försäkringstekniska avsättningar och övriga skulder skall alltid motsvaras av tillgångar placerade i enlighet med bestämmelserna i 24 b lagen (1972:262) om understödsföreningar och föreskrifter som meddelas med stöd av dessa bestämmelser. 3. Medel som svarar mot konsolideringsfond får endast placeras i samma tillgångsslag som ovan under punkt 2. Värdehandlingar skall förvaras hos värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller utländsk institution som har liknande tillstånd och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Sida 7/12 14 Stadgeändring 1. Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller fullmäktige. Förslag av andra än styrelsen lämnas till styrelsen senast en månad före det fullmäktigesammanträde där förslaget första gången skall behandlas. 2. För giltighet av beslut om stadgeändring krävs att beslutet antingen biträtts av samtliga fullmäktige eller fattats på två på varandra följande fullmäktigesammanträden och biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på det sista sammanträdet. I det senare fallet får inte kallelse till det andra sammanträdet ske innan det första sammanträdet hållits. Är inte något av sammanträdena ordinarie, skall minst en månad förflyta mellan sammanträdena. Giltigt beslut om stadgeändring, som påkallas av ändringar i för medlemmarna gällande pensionsplan, kan även fattas av styrelsen. Sådant beslut skall anmälas på det fullmäktigesammanträde som hålls närmast efter det att beslutet fattades. 3. Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg ofördröjligen anmälas till Finansinspektionen för registrering. 15 Tvister Uppstår tvist mellan föreningen å ena sidan och å andra sidan styrelsen eller ledamot därav eller medlem i föreningen eller förmånstagare, skall tvisten avgöras enligt gällande lag om skiljeförfarande. 16 Föreningens upplösning 1. I händelse av föreningens upplösning skall, om överlåtelse av föreningens rörelse på annan försäkringsförening eller på försäkringsbolag inte kommit till stånd, sedan den i kallelsen å föreningens okända borgenärer utsatta inställelsedagen är förbi och alla kända skulder betalats, bestämmelserna i punkt 2 gälla. 2. Den på varje försäkring belöpande pensionsrätten i form av fribrev eller utgående pension inlöses mot engångsavgift i försäkringsbolag eller försäkringsförening. I pensionsrättens belopp inräknas därvid det tillägg på grund av återbäring som anges på senaste försäkringsbevis. Överstiger tillgångarna vad som erfordras för inlösen av pensionsrättigheterna enligt första stycket av denna punkt, ökas pensionsrättigheternas belopp proportionellt mot respektive försäkrings tekniska återköpsvärde i erforderlig omfattning.

8 Är tillgångarna inte tillräckliga för inlösen av pensionsrättigheterna enligt första stycket av denna punkt, reduceras i första hand tilläggen och i andra hand de utfästa pensionerna proportionellt mot respektive försäkrings tekniska återköpsvärde i erforderlig omfattning. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 17 Medlems inträde m.m. 1. Person, som enligt 3 är berättigad till medlemskap och som är anställd enligt tillämpligt kollektivavtal och däri eller i enskilt anställningsavtal tillförsäkras tjänstepensionsförmåner, erbjuds inträde i föreningens avdelning I och anmäls till inträde i föreningens avdelning II. Sida 8/12 2. Person som enligt 3 är berättigad till medlemskap i föreningens avdelning III skall erbjudas inträde i denna avdelning. 3. Föreningens styrelse beslutar i förekommande fall om sökande kan beviljas inträde som medlem. 4. Den som uppbär ålderspension liksom den som i samband med avgång ur tjänst hos arbetsgivare som anges i 3 första och andra styckena eller av annan anledning erhållit fribrev i föreningen kvarstår som medlem i föreningen. 5. Anmälan om inträde liksom övriga uppgifter, som erfordras för utformning av försäkring enligt dessa stadgar, lämnas av berörd arbetsgivare respektive den som ansöker om medlemskap i avdelning III på sätt som överenskommes med föreningen. 6. Medlem skall årligen, i den mån detta inte sker genom regler i kollektivavtal för anställda inom PostNord, informeras om sin pensionsbehållning och övriga pensionsrättigheter. 7. Föreningen äger efter prövning av medlemmens hälsotillstånd besluta om och på vilka villkor medlem skall få försäkring eller förmån ändrad. För denna prövning äger föreningen rätt att fordra in de uppgifter och handlingar som är nödvändiga. För person som enligt ovanstående punkt 1 av arbetsgivaren anmälts till inträde i avdelning II från föreningens bildande och som även tidigare omfattats av ITP-P fordras inga uppgifter om hälsotillstånd vid inträdestillfället. 18 Medlems utträde Medlem utträder ur föreningen när pensionsförsäkring upphör att gälla eller när försäkring återköpes. 19 Pensionsmedförande lön Pensioner som meddelas i avdelningen I och II baseras på anställds pensionsmedförande lön enligt PostNords Pensionsavtal ITP-P. 20 ITPK-P För ITPK-P försäkringen gäller villkor enligt PostNords Pensionsavtal ITP-P.

9 21 Familjepension För familjepensionsförsäkringen gäller villkor enligt PostNords Pensionsavtal ITP-P. 22 Sjukpension För sjukpensionsförsäkringen gäller villkor enligt PostNords Pensionsavtal ITP-P. 23 Avgiftsbefrielse vid arbetsoförmåga Försäkringarna i avdelningarna I och II kan innefatta särskild försäkring för avgiftsbefrielse vid arbetsoförmåga. Sida 9/12 Om medlemmen på grund av sjukdom eller olycksfall är arbetsoförmögen föreligger rätt till avgiftsbefrielse om följande villkor uppfylls. Arbetsoförmågan skall uppgå till minst 25 procent. Arbetsoförmåga skall ha förelegat i mer än 90 kalenderdagar i följd. Vid återfall i arbetsoförmåga skall denna ha förelegat i minst 30 dagar. Avgiftsbefrielse medges från och med månaden efter det att rätten inträtt och längst fram till den månad då den försäkrade fyller 65 år eller dessförinnan uppnått pensionsåldern. Om rätten till premiebefrielse inträtt den första i månaden medges avgiftsbefrielse från och med samma månad. Medlem eller PostNord skall anmäla sjukdom eller olycksfall som kan ge rätt till avgiftsbefrielse. Sådan anmälan skall snarast göras till föreningen. De handlingar och övriga upplysningar som är av betydelse för bedömningen av rätten till avgiftsbefrielse skall på begäran anskaffas och sändas till föreningen. För fastställande av denna rätt kan föreningen föreskriva att medlemmen inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare eller mottar dennes besök. 24 Ålderspension för vilken medlemmen själv betalar avgift Beträffande den avgiftsbestämda ålderspensionsförsäkringen som kan meddelas i avdelning III gäller följande. 1. Ordinarie pensionsålder är 65 år. Försäkringsbeloppet börjar utbetalas från och med den månad den försäkrade uppnår ordinarie pensionsålder. Försäkringsbeloppet kan börja utbetalas från annan tidpunkt om den försäkrade så begär. Tidigaste utbetalningstidpunkt är från och med månaden efter den då den försäkrade uppnår 55 års ålder. Skall försäkringsbelopp utbetalas i förtid, måste detta meddelas föreningen senast 30 dagar innan utbetalning skall påbörjas. Försäkringsbelopp som förfallit till betalning men inte betalats ut, gottgörs med ränta enligt föreningens vid varje tidpunkt gällande grunder. Ålderspensionen kan vara livsvarig eller temporär i lägst fem år. 2. Vid ålderspension utan återbetalningsskydd gäller följande. a) Förmånen är beroende av storleken på premiebetalningen. Avlider den försäkrade före pensionsåldern tillfaller pensionskapitalet försäkringskollektivet. b) Under uppskovstid beräknas ålderspensionen som en livsvarig pension men i samband med pensionsåldern har den försäkrade möjlighet att välja temporär utbetalning. 3. Vid ålderspension med återbetalningsskydd gäller följande. a) Förmånen är beroende av storleken på premiebetalningen. Tariffen är under uppskovstid beräknad som en livsvarig pension till den försäkrade samt ett inbyggt

10 återbetalningsskydd motsvarande 101 % av intjänat sparkapital. Avlider den försäkrade innan ålderspensionen börjat utbetalas, betalas hela kapitalet till förmånstagare, som temporär efterlevandepension under fem år. b) Återbetalningsskyddet kvarstår även efter att ålderspensionen har börjat utbetalas under förutsättning att den försäkrade inte valt bort det. Vid dödsfall efter att livsvarig ålderspension börjat utbetalas till den försäkrade, fortsätter utbetalningen till förmånstagare och upphör senast 20 år efter att ålderspensionen börjat utbetalas. Vid dödsfall efter att temporär ålderspension börjat utbetalas till den försäkrade, fortsätter utbetalningen till förmånstagare under så lång tid som återstår av den avtalade tiden för utbetalningen. Sida 10/12 c) Har den försäkrade valt bort återbetalningsskyddet när ålderspensionen har börjat utbetalas kan det inte återföras. 4. Beträffande förmånstagare till ålderspensionens återbetalningsskydd gäller följande. a) Förmånstagare är, om inte annat skriftligen anmälts till föreningen, i första hand den försäkrades make eller sambo och i andra hand den försäkrades arvsberättigade barn. Med make jämställs även registrerad partner som tidigare har registrerats enligt den nu upphävda lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap. Förordnande till förmån för make eller registrerad partner upphör att gälla om betänketid för äktenskapsskillnad eller upplösande av registrerat partnerskap har börjat löpa. Med sambo avses ogift person, som under äktenskapsliknande förhållanden vid dödsfallet stadigvarande sammanbott med ogift försäkrad förutsatt att de har eller har haft eller väntar barn tillsammans, eller tidigare varit gifta med varandra eller levt samman i registrerat partnerskap, eller i vart fall stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader. b) Den försäkrade kan skriftligen till föreningen anmäla annat förmånstagarförordnande. Sådant förordnande kan endast gälla följande personer. Make/registrerad partner eller tidigare make/registrerad partner, sambo eller tidigare sambo, barn/styvbarn/fosterbarn till den försäkrade eller till någon av ovan nyss uppräknade personer. Finns det flera barn, som är förmånstagare fördelas pensionen i lika proportioner såväl vid generellt som vid särskilt förordnande om inte annat anges. Saknas förmånstagare görs ingen utbetalning. c) Anmälan om dödsfall skall göras till föreningen, dit också erforderliga handlingar skickas in snarast möjligt. För utbetalning på grund av dödsfall skall de handlingar och övriga upplysningar som erfordras för bedömning av ansvarighet anskaffas och insändas utan kostnad för föreningen. 5. I försäkringen ingår optionsrätt för den försäkrade att vid senare tillfälle än vid teckningstillfället men före uppnådd pensionsålder utan hälsoprövning konvertera försäkringen till att omfatta ålderspension med återbetalningsskydd, om han inom tolv månader efter det att hans familjesituation genom giftermål, samboförhållande, registrerat partnerskap eller barn (familjehändelse) förändrats, inkommermed ansökan till föreningen. Önskar den försäkrade ändra försäkringen till att omfatta återbetalningsskydd utan att familjeoption föreligger eller om återbetalningsskydd väljs senare än vid första möjliga valtillfälle eller mer än tolv månader efter en familjehändelse erfordras hälsoprövning.

11 25 Avgifter Avdelning I Avgift erläggs i form av en eller flera engångsavgifter. Avdelning II För försäkring i denna avdelning skall arbetsgivaren till föreningen månatligen inbetala avgifter beräknade enligt vid var tid gällande grunder. På avgift som inte erlagts inom rätt tid debiteras ränta från förfallodagen enligt den räntesats som föreningen vid varje tidpunkt bestämmer. Vid avbruten avgiftsbetalning nedsätts familjepensionsförsäkringen i fribrev under det att sjukpensionsförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkring upphör. Sida 11/12 Avdelning III Avgift om lägst 200 kronor per månad erläggs i form av en eller flera engångsavgifter. Föreningens grunder för beräkning av avgifter regleras i de försäkringstekniska riktlinjerna. 26 Utbetalning av pension Pension utbetalas månadsvis i efterskott. För det fall storleken på pensionens årsbelopp är ringa, kan utbetalning ske på annat sätt. Försäkrad och annan berättigad för vilken pensionsrätt inträder är skyldig att till föreningen lämna de uppgifter som krävs för utbetalning av pensionen. 27 Återköp Rätt till återköp föreligger inte för försäkringar som meddelas i avdelning I och II. Styrelsen äger efter skriftlig ansökan av medlem eller pensionsberättigad efterlevande besluta om återköp av försäkring som är meddelad i avdelning III om hinder mot detta inte föreligger enligt inkomstskattelagen. Vid återköp av ålderspension utan återbetalningsskydd gäller att medlemmen, på egen bekostnad, med läkarintyg skall visa att hans hälsotillstånd är tillfredsställande ur försäkringsteknisk synpunkt. Vid återköp enligt första stycket uttas en återköpsavgift om 1 % av vid återköpstidpunkten gällande prisbasbelopp. Avgiften avrundas till närmast jämna hundratal kronor och avdrages från försäkringens kapitalvärde innan utbetalning sker. Återköpsavgift tillfaller föreningen. Om försäkringsbelopp eller försäkringens totala värde understiger 30 % av prisbasbeloppet, har föreningen rätt att betala ut hela beloppet eller ändra perioden för utbetalning. 28 Inskränkningar i förfoganderätten för pensionsförsäkring Pensionsförsäkring får inte pantsättas eller belånas och inte heller ändras på så sätt att den upphör att vara pensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen. Med de undantag som finns angivna i inkomstskattelagen får försäkring inte överlåtas eller förmånstagare insättas. 29 Inskränkningar i försäkringens giltighet Pension kan helt eller delvis inte komma att utges med anledning av följande händelser. Medlem har avlidit med anledning av att medlem deltagit i krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara

12 beroende av kriget eller oroligheterna. Deltagande i militärt FN-uppdrag räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Medlem har vid läkarundersökning, som påkallats i samband med anställandet, lämnat oriktig uppgift om sitt hälsotillstånd eller förtigit något förhållande och omständigheterna är sådana att påföljd kan inträffa enligt lagen om försäkringsavtal. Angående påföljd för den som uppsåtligen framkallat medlems död skall gälla vad som anges i lagen om försäkringsavtal. 30 Force majeure Föreningen är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, bojkott, blockad eller lockout gäller även om föreningen själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Föreningen är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om föreningen varit normalt aktsam. Sida 12/12 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA GRUNDER 31 Grunder för beräkning av fribrev, återköpsvärden och ändringsräkning Grunder för beräkning av fribrev, återköpsvärden och ändringsräkning fastställs i de försäkringstekniska riktlinjerna. 32 Försäkringstekniska riktlinjer Försäkringstekniska riktlinjer upprättas och beslutas av styrelsen.

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 1 KÅPAN PENSIONER STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 20 mars 2013 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Orgnr. 816400-4056. Stadgar

Volvoresultats Försäkringsförening Orgnr. 816400-4056. Stadgar Volvoresultats Försäkringsförening Orgnr. 816400-4056 Stadgar FÖRENINGSORDNING 2 1 Firma 3 2 Definitioner 3 3 Ändamål 3 4 Verksamhet 3 5 Medlemskap 3 6 Meddelanden till medlemmarna 4 7 Fullmäktige 4 8

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Orgnr. 816400-4056. Stadgar

Volvoresultats Försäkringsförening Orgnr. 816400-4056. Stadgar Volvoresultats Försäkringsförening Orgnr. 816400-4056 Stadgar FÖRENINGSORDNING Ändring av stadgar [2011-12-15)] godkända av Finansinspektionen 2012-02-10 2 1 Firma 3 2 Definitioner 3 3 Ändamål 3 4 Verksamhet

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS PENSIONSKASSA Senast reviderade av fullmäktige den 29 maj 2013. Träder ikraft 1 januari 2014

STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS PENSIONSKASSA Senast reviderade av fullmäktige den 29 maj 2013. Träder ikraft 1 januari 2014 STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS PENSIONSKASSA Senast reviderade av fullmäktige den 29 maj 2013 Träder ikraft 1 januari 2014 Innehållsförteckning 1 kap. Ändamål, medlemskap m.m.... 3 1 Firma... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter. Stadgar för Hamnens Företagsgrupp, ideell förening ( Gällande fr o m 2015--) FIRMA 1 Föreningens firma är Hamnens Företagsgrupp, ideell förening. ÄNDAMÅL 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemsföretagen

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 1, (6) Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening, är en sammanslutning av

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets PelletsFörbundet Stadgar för PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. 1 Firma Föreningens firma är PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. (uttalas och utrycks i tal och skrift som PelletsFörbundet ) 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR. för. SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för.

STADGAR. för. SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. STADGAR för SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. Firma Ändamål m.m. Styrelsens säte Antagande av medlem 1 Föreningens firma är SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer