LÖNEBILAGA 2/2012. Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt. sid 6. sid SULF. Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖNEBILAGA 2/2012. Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt. sid 6. sid 13 16 SULF. Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik"

Transkript

1 2/2012 Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt sid 6 Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik sid 4 Löner Rektorer får i snitt 5,5 procent sid 12 SULF LÖNEBILAGA sid 13 16

2 LEDARE Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Telefon: växel. Telefax: e-postadress: Hemsida: Redaktion: Eva Rådahl chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: Global Reporting Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel , fax: , Produktannonser: Display, Andreas Lind tel Pris: Helår 550 kronor inkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad upplaga: ex En villkorad frihet? Den akademiska världen beskrivs ofta som en arbetsplats där lärare/forskare har en hög grad av frihet och självständighet. Sanningen är dock att det är en villkorad frihet. Förtroendearbetstiden ger ett visst mått av flexibilitet men leder ofta till obetald övertid. Att arbeta mot en stipulerad årsarbetstid innebär att bara den arbetstid som är schemalagd syns i systemet. Det som sätter villkoren är arbetstidsavtal och annan reglering av forskning och undervisning, till exempel styrning i form av utvärderingar, formella krav på kursplaner etc. Mycket av inflytandet över arbetsvillkoren ligger således bortom den enskilde lärarens/forskarens kontroll, självständigheten till trots. Den akademiska arbetsmiljön präglas i stor utsträckning av psykosociala frågor, vilka innefattar mycket som normalt inte associeras till arbetsmiljö. Det kan röra möjligheten att få forska inom tjänsten, att undervisa med allt mindre tid per kurs och att överhuvudtaget känna sig uppskattad och sedd. Självständigheten får inte bli en ursäkt för att lägga arbetsmiljöfrågorna på den enskilde. En lärare ska inte ensam behöva hantera studentkritik och dåliga kursutvärderingar. Kollegialiteten spelar här en viktig roll på gott och ont. Arbetskamrater är de som stöttar i vardagsarbetet men samtidigt finns drag av konkurrens vilket skapar en splittrad och utsatt situation. Ansvaret väger tungt på individen att hantera de olika kraven från studenter, uppdragsgivare, kollegor och ledning. Kraven är ibland indirekta och kommer inte sällan från den enskilde läraren/ forskaren själv i form av förväntningar att prestera bra, meritera sig, få goda utvärderingar, ta på sig allehanda uppdrag och vara en god kollega. Man ger ett tyst medgivande genom att anamma normer och värderingar, men riskerar samtidigt att driva sig själv för hårt i jakten på att leva upp till de krav som stipuleras i det akademiska idealet. Vem har ansvaret för den akademiska arbetsmiljön? Kollegiet måste hantera frågorna, men det är ledningens ansvar att skapa fokus på arbetsmiljöfrågorna. Goda intentioner från central ledningsnivå måste brytas ner och diskuteras närmare verksamheten för att de ska få genomslagskraft och legitimitet. Det hjälper inte med bra strategidokument om inte dessa också används i det vardagliga arbetet. Vi måste föra upp akademins arbetsmiljö på agendan så att det blir en stående punkt på föredragningslistan till fakultetsnämnder och institutionsstyrelser, och nämns som en viktig faktor i lärosätenas riskanalyser. Arbetsmiljön är en av de största potentiella kreativitets- och produktionsfaktorerna inom akademin, men också en av de största riskfaktorerna om den inte tas på allvar. Det gäller därför att agera och skapa bättre förutsättningar på våra lärosäten. Både forsknings- och utbildningsresultat kommer att försämras om vi inte skapar goda arbetsvillkor. Kraven måste vara rimliga, egenkontrollen proportionerligt stor och det kollegiala stödet mer utvecklat. Detta är en stor utmaning men måste vara en av de viktigaste strategiska frågorna: att göra våra lärosäten till riktigt bra arbetsplatser ur ett psykosocialt arbetsmiljöperspektiv. Martin Selander 1:e vice ordförande i sulf 2 Universitetsläraren 2/2012

3 INNEHÅLL 2: Ledare: En villkorad frihet? 4 Förslaget till nya myndigheter tas emot med kritiska kommentarer 6 Kunskapsfrågor i Karlavagnen på färden mot midnatt På tal om studieavgifter: 8 Stipendier från näringslivet ska gynna utländska studenter 10 Tjänst på annat lärosäte lockar oftare än väntat 11 Den demografiska utvecklingen hotar inte lärosätenas framtid 12 Lönelyft på i snitt 5,5 procent 13 Lönebilaga 17 Ny metod att lansera resultat finns nu på Mittuniversitetet DEBATT 18 Både spets och bredd behövs 18 Envar sin egen professor? Sid 13 Sid 14 SULF:s stämma sänds i Kunskapskanalen i december! PÅ GÅNG: 26 SULF kalendariet 27 SULF informerar Omslagsbilden: Alltinget. FOTO: björn olsson Universitetsläraren nr 4/2012 har manus- och annonsstopp 17 februari. Universitetsläraren 2/2012 3

4 Förslaget till nya myndigh tas emot med kritiska kom Högskoleverket försvinner och universitetskansler blir generaldirektör när tre myndigheter omorganiseras till två. Jan Björklund vill med detta åstadkomma en tuff utvärdering för att uppnå bättre kvalitet i högskoleutbildningen. SULF, liksom Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, menar däremot att det krävs helt andra åtgärder och mer resurser. Nuvarande universitetskansler är kritisk till att analysfunktionen splittras och omvärldsanalysen avskaffas. text: marielouise samuelsson utredaren Birgitta Böhlin föreslår alltså i Tre blir två Två nya myndigheter inom utbildningsområdet att nuvarande Högskoleverket, Internationella programkontoret, IPK och Verket för högskoleservice, VHS omorganiseras till en tillsynsmyndighet och en servicemyndighet. Idén att tydligt skilja tillsyn och kontroll från service, främjande och utveckling är begriplig och rationell, säger universitetskansler Lars Haikola. Men han skulle hellre se att idén fullföljs genom att man slår samman organisationen till en enda myndighet. Han menar att de problem som man vill få bort, istället riskerar att uppstå i annan form, på andra ställen. Några exempel är att analys av sektorn kommer att finnas hos både tillsynsmyndigheten och servicemyndigheten, att information om utvärderingsresultat ska finnas hos tillsynsmyndigheten, medan övrig information till studenterna återfinns hos servicemyndigheten. Man vill få bort friktionsytor som orsakas av dubbelarbete, men istället uppstår nya skavsår. Mest kritisk är han till att analysfunktionen splittras och att uppdraget att bedriva omvärldsanalys tas bort. Det är den största bristen i betänkandet. Det innebär att Sverige kommer att få ännu svagare förmåga att samla översikter och analyser av sektorn, trots att högskolan är Sveriges största statliga arbetsgivare med ett anslag på 67 miljarder. Han nämner att organisationer som tidigare haft analysuppdrag, SISTER och Rådet för forskning om högre utbildning, har lagts ned. Nu blir det upp till vem som helst och framförallt lärosätena att stå för analyserna. Det ger större utrymme för lobbying och partssynpunkter. Innehållet i delbetänkandet om Högskoleverkets nya organisation kom i stort inte som någon överraskning. Utredaren följer direktiven, utom i två avseenden, man är lite snålare, det blir större nedskärningar av personalantalet. Man ändrar också organisationen för kommunikationsfrågor som inte längre ska vara central, utan skötas av varje avdelning. Jag känner ingen stor prestige när det gäller avskaffandet av titeln universitetskansler, säger Lars Haikola som inte heller behöver byta till annan benämning, då han lämnar Högskole verket i och med att den nya organisationen träder i kraft. Däremot ser han det som ett, om än symboliskt, exempel på att den nya myndighetsorganisationen ska markera gränsen mot högskolan istället för att uppfattas som en del av den. Generaldirektör gör organisationen mer lik vilken myndighet som helst, man slipar bort lite av tidigare identitet. Haikola säger att man får ha respekt för att regeringen vill förvandla nuvarande Högskoleverket till mera av en renodlad stabsmyndighet. Samtidigt understryker han att det är väsentligt att den förändrade identiteten inte skadar den legitimitet och den status som myndigheten måste ha genom förankring i sektorn. De farhågor han tidigare uttryckt för att Högskoleverket skulle uppfattas som en satellit till Riksrevisionen kvarstår: All utvärdering bygger på peer review-granskning, analogin med Skolinspektionen blir därför olycklig, man kan knappast föreställa sig högskoleinspektörer och att överge den kollegiala granskningen peer review. Han är också förvånad och irriterad över utbildningsminister Jan Björklunds uttalande i Ekot, bland annat om att utvärdering av högre utbildning måste ändras, för att höja kvaliteten i utbildningen. Regeringen har nyligen, under stort buller och bång, sjösatt ett nytt kvalitetssäkringssystem, det systemet har ännu inte hunnit verka, men underkänns redan. 4 Universitetsläraren 2/2012

5 eter mentarer Han tillägger att Högskoleverket redan har en gatekeeper-funktion. Det är redan en betydande del som underkänns, en tredjedel är en normalsiffra. per student och en reell forskningsanknytningsresurs. Sveriges studenter måste kunna erbjudas tillräckligt väl förberedda föreläsningar och seminarier som utgår från aktuella kunskaper och vetenskapliga metoder. Utbildningsminister Jan Björklund har, på grund av tidsbrist, valt att kommentera omorganisationen och kritiken mot förslaget via mejlsvar. Du sa i Ekot att kvaliteten på svensk högskoleutbildning ofta och på alltför många håll är för låg, är du inte rädd att det uppfattas som svepande, generaliserande kritik av sektorn? Kvaliteten på den högre utbildningen är en avgörande fråga för Sveriges konkurrenskraft och vi kan inte blunda för Hela vår utbildningspolitik handlar om hur vi ska förbättra kvaliteten, men för bot krävs diagnos genom tuff utvärdering. Vi har höjt anslagen, särskilt för utbildningar på hum-sam-området. Både hög kvalitet och indragna examenstillstånd leder till att vi flyttar resurser. Den nya gymnasieskolan med ökat fokus på kunskap kombinerat med högre behörighetskrav syftar till att studenterna ska komma bättre förberedda till högskolan. SULF och SFS har reagerat, de menar att det inte räcker med omorganisationer eller mera av kvalitetssäkring, utan att det också krävs nya resurser, dvs mer statliga medel. Kommer det att bli några sådana? Foto: svenskt näringsliv Foto: melker dahlstrand Foto: andreas lundgren Foto: tomas södergren Foto: jann lipka Birgitta Böhlin, utredare. Lars Haikola, universitetskansler. Camilla Georgsson, ordförande SFS. Anna Götlind, SULF:s förb.ordförande. Jan Björklund, utbildningsminister. Sveriges Förenade Studentkårer har också haft invändningar mot en ny organisering av de tre högskolemyndigheterna. Att framställa hårdare granskning som en lösning på de kvalitetsproblem som finns i den svenska högskolan är naivt, särskilt som grunderna för den förda politiken är mycket oklara, skrev SFS ordförande Camilla Georgsson på sin blogg. Självklart ska högskoleutbildningar utvärderas, det ligger inte minst i studenternas intresse. Det går dock inte att skapa kvalitet av luft, förutsättningarna för att ge utbildning av hög kvalitet måste finnas. Även SULF har reagerat mot den föreslagna omorganisationen: Vi kan inte se att en omorganisation av den kvalitetsgranskande myndigheten inom högskoleområdet i sig leder till förbättrad kvalitet i svensk högskoleutbildning, säger SULF:s förbundsordförande Anna Götlind. För en förbättrad kvalitet krävs helt andra åtgärder, som höjda ersättningar att det förekommer kvalitetsproblem exempelvis för lite lärarledd tid och bristande forskaranknytning. Inte minst visade prövningen av lärarutbildningen förra året att det finns mycket att jobba med. Du nämnde inte det nya kvalitetsutvärderingssystemet. Tror du inte att det i sig kommer att innebära märkbara förbättringar? Det nya kvalitetsutvärderingssystemet har just tagits i bruk och jag tror på tanken att utbildningens resultat ska väga tyngre. Men det är också bra att skilja på rollerna för myndigheterna för att ytterligare sätta fokus på kvalitetsarbetet. Kvalitetssäkring är ju hursomhelst diagnos, inte bot. Hur tänker du kring att bättre kvalitetssäkring av högre utbildning ska leda till höjd kvalitet? Minskat utbildningsutbud? Färre högskolor? Eller förbättring av den befintliga verksamheten? Vi har gjort flera kvalitetssatsningar och har aviserat fler kommande år. Samtidigt är det inte bara en fråga om kronor och ören. Det handlar om att pengarna används på rätt sätt. Du jämför med Skolinspektionen, samtidigt är det väl stor skillnad på hur skolor inspekteras och HSV:s kollegiala granskning, peer review? Eller tänker du dig en ny form av tillsyn, mer av högskoleinspektörer? Den nya myndigheten kommer att fortsätta det utvärderingssystem vi just sjösatt och peer review är en viktig del av det. Men på samma sätt som på skolområdet skiljer vi den granskande verksamheten från övrig verksamhet. Jag tror också att det finns vinster med att samla de andra uppgifterna i en myndighet. Exempelvis ser jag en poäng med att en myndighet ansvarar för hela antagningen både föreskrifter och själva processen. l Universitetsläraren 2/2012 5

6 Bilden ovan: Programledare Lasse Swahn gör tecken för sändning. Bilden överst till höger: från vänster Eva Knuts, etnologi, Sten Ljungström, fysik, Henrik Sjövall medicin, Håkan Jansson, språk, Jan Christensen, historia och Kristina Snuttan Sundell, biologi. Kunskapsfrågor i Karlavagnen på färden mot midnatt Varje onsdagskväll sänds Alltinget i radio med forskare från Göteborgs universitet och Chalmers. TEXT: Per-Olof Eliasson foto: björn olsson i studio 44 i radio- och tv-huset på Norra Älvstranden i Göteborg påannonserar programledaren Lasse Swahn programmet. Då är vi på plats med vår kunskapspanel från Göteborgs universitet beredda att resa med kvällens Karlavagn mot midnatt. Ingen fråga är för stor eller för liten för vår panel, de kan om inte allt så det mesta. Lasse Swahn gör ett tecken med handen och teknikern Ceasar Espinoza- Drust lägger på den första låten ute i kontrollrummet. När den tonat ut presenterar sig dagens panel: Henrik Sjövall medicin, Kristina Snuttan Sundell, biologi, Eva Knuts, etnologi, Sten Ljungström, fysik, Håkan Jansson, språk, Jan Christensen, historia. Lasse Swahn går direkt till första telefonören, en kvinna i Risögrund utanför Kalix. Efter lite småprat om vädret Lasse Swahn har inte för inte varit programledare för Ring så spelar vi kommer frågan varför man inte kan gå rakt fram om man blundar. Panelen hjälps åt att reda ut hur det ligger till. I korthet är svaret att det är så många faktorer som kroppen måste samordna när man går att man behöver använda också ögonen för att hålla rak kurs. Alltinget är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sveriges Radio och programmet är väl förberett för att det ska vara både upplysande och underhållande. Normalt tar vi inte frågor direkt när de rings in, det gäller att vi har något att säga för att det ska bli ett intressant program, säger Lasse Swahn innan programmet börjar. Programmet är förarbetat, de som ringer in har först pratat med någon av de två personerna i telefonslussen. Samordnaren Jenny Lööf Braticevic, kommunikatör vid Göteborgs universitet, sammanställer sedan alla frågor som strömmar in, både genom telefon och mail, numrerar dem löpande och håller koll på vilka som blivit besvarade tidigare. I god tid innan varje program kontrollerar Lasse Swahn med forskarna vilka frågor som är möjliga och tacksamma att besvara. En fråga som kräver en utläggning på tio minuter är kanske inte så lämplig. En fråga där olika ledamöter kan fylla i för varandra är däremot lämplig och kan bli rolig radio. Sedan gör Lasse Swahn en lista på de frågor som man ska ta upp i nästa program och som forskarna ska förbereda sig på. Men det får inte bli för mycket detaljkunskaper. 6 Universitetsläraren 2/2012

7 Enkla faktagrejer kan vem som helst googla fram. Vad vi gör är att vi sätter perspektiv på fakta, säger Håkan Jansson. Ett par dagar innan sändningen ringer Lasse Swahn upp de frågeställare som är tilltänkta att medverka i programmet och stämmer av, om någon till exempel ställt många frågor berättar han vilken av frågorna som ska komma upp i programmet. Den här onsdagskvällen samlas man, som alltid innan programmet börjar, kring ett välförsett fikabord utanför studion och pratar igenom de frågor som är planerade att komma upp under sändningen. Lasse Swahn berättar för Universitetsläraren att han startade Alltinget för 15 år sedan. Jag jobbade mycket med radioprogram om vetenskap och teknik och tyckte att naturvetenskapen kom till korta i radio. Han hade kontakter på universitetet och presenterade idén om Alltinget. Man gjorde ett försök och sedan har det fortsatt. Men Lasse Swahn påpekar att Alltinget inte är unikt, och nämner det klassiska tv-programmet Fråga Lund. I början sändes Alltinget enbart lokalt i Radio Göteborg men sedan några år sänds det halva säsongen i hela landet som en del av programmet Karlavagnen. Till varje avsnitt kommer det in 50 till 100 frågor när Alltinget sänds lokalt över Göteborg, när det sänds i Karlavagnen över hela Sverige. I fjol gjorde Lasse Swahn en uppskattning att på 15 år har det kommit in drygt frågor varav cirka blivit besvarade. Det märks inte någon nervositet bland forskarna inför sändningen, de förser sig från fikabordet och pratar om intressanta frågor på listan, till exempel om skarpskytterörelsen var Sveriges första demokratiska rörelse. Men när programmet ska dra gång blir det plötsligt hets när alla ska ta sin plats runt bordet i studion. Lasse Swahn står och de andra sitter på höga pallar. De testar mikrofonerna och Lasse Swahn letar upp försvunna hörlurar till en ledamot i panelen. Han dirigerar med lätt hand när teknikern exempelvis ska lägga på en låt eller jingel eller släppa in en telefonör. Han fördelar ordet i panelen och med små tecken signalerar han när en mångordig ledamot bör runda av eller tvärtom lägga ut texten lite till i väntan på nyheterna. Intresserat ställer han följdfrågor till forskarna och de fyller i, associerar och svarar varandra. Ibland avbryter Lasse Swahn frågorna och svaren med musik, då fortsätter ofta diskussionen mellan ledamöterna om den senaste frågan. Varje hel timme är det paus för nyheter och då går ledamöterna ut ur studion för Då är vi på plats med vår kunskapspanel från Göteborgs universitet beredda att resa med kvällens Karlavagn mot midnatt. Ingen fråga är för stor eller för liten för vår panel, de kan om inte allt så det mesta. Lasse Swahn, programledare Karlavagnen att sträcka på benen och ta en fika. I pausen fortsätter de att diskutera. Universitetsläraren passar på att kasta ut frågan om populärvetenskap står lågt i kurs inom akademin. Där har panelen lite olika ståndpunkter. Det är lite av en myt att det är så, tycker flera av ledamöterna. Men etnologen Eva Knuts anser inte det. Det finns ju de som ser den som är med i media som en linslus, det ses lite över axeln. Men om jag inte vågar sätta ned foten och svara så ringer journalisten till någon annan som kanske ger ett sämre svar, säger hon. Men en förändring kan vara på gång. Tidigare var det kanske forskare som inte lyckats som ägnade sig åt populärvetenskap, så är det definitivt inte längre, säger fysikern Sten Ljungström. De är däremot överens om att populärvetenskap inte ger någon större tyngd i ett CV. Karriärmässigt borde jag sitta hemma och skriva en artikel istället för att vara med i Alltinget, säger Eva Knuts. Men det här är så kul, lägger hon till och skrattar. De andra forskarna instämmer. Och att de trivs och har roligt under sändningen behöver man inte fråga, det märks tydligt. Stämningen är avspänd, skratten är många. Ledamöterna i Alltinget rekryteras informellt, ofta har de blivit tillfrågade av sina företrädare. Och de försäkrar att det inte är någon casting efter vilka som gör sig bra i radio. Men Lasse utnyttjar ibland våra olika personligheter, säger medicinaren Henrik Sjövall. Efter en timma med sju personer i studion är luften tung att andas och strax innan klockan 23 strömmar ledamöterna ut och samlas åter kring fikabordet. Alltinget direktsänds en gång i veckan och Lasse Swahn påpekar att det inte går att skriva något körschema, för man vet inte hur lång tid en fråga tar. Istället ringer producenten Erica Hedin ute i kontrollrummet upp varje telefonör en stund innan de beräknas vara med i sändningen. I varje sändning besvaras frågor och kvällens frågor spänner över en rad ämnen. Varför skillnaden mellan ebb och flod är så liten vid våra kuster och så stor vid Engelska kanalen? Vad är en sexman och varför lyfter hanhundar på benet när de kissar? Hjälper ett varmt grytlock mot ont i magen och varför dras inte en satellit ned mot jorden eller försvinner ut i rymden? Biologen Snuttan Sundell besvarar frågan om vad som styr björnens sovtider och om flugor kan bli tama. Historikern Jan Christensen förklarar att det är en myt att det skulle gått en järnridå genom Danmark efter andra världskriget. Andra reder ut hur gamla knektnamn kom till och hur lång jordens omkrets är om man mäter den en meter över jordytan. Mot slutet av programmet tar man in färre telefonörer och den sista kvarten läser man bara brevfrågor. Delvis för att trappa ned energin i programmet men också för att det är lite sent att ringa folk kvart i tolv på natten, förklarar producenten Erica Hedin. l I vår sänds Alltinget till och med mars på onsdagskvällar i Karlavagnen. I april och maj sänds Alltinget lokalt i Radio Göteborg på torsdag förmiddag. Universitetsläraren 2/2012 7

8 På tal om studieavgifter: Stipendier från näringslivet ska gynna utländska studenter Förlusten av utländska studenter riskerar att påverka det svenska samhället negativt. Därför är det viktigt att göra något konkret och gå från ord till handling. text: marielouise samuelsson Foto: pär rönnberg/iva aktuellt det säger industrimannen och styrelseordföranden vid Göteborgs universitet Carl Bennet om att hans eget bolag nu är med och tar fram stipendier riktade till utländska studenter, som numera måste betala studieavgift för högre utbildning i Sverige. I november förra året skrev han tillsammans med Investors VD Börje Ekholm, som också är styrelseordförande i KTH, i en debattartikel i Dagens Nyheter om effekterna av studieavgifter. Reformen har inneburit att antalet utom europeiska studenter i Sverige har minskat med mer än 90 procent, från till Att reformen skulle innebära en minskning förstod alla, personligen är jag dock överraskad över att tappet blev så pass stort. Men jag tror inte att regeringen uppfattar effekterna av reformen som att man gjorde en felaktig kalkyl, jag tror att man ville ha det så här. I artikeln varnade Bennet och Ekholm för att reformen kommer att visa sig vara ett allvarligt misstag, på sikt ett hot mot den kreativa mångfalden men också något som försämrar Sveriges framtida konkurrenskraft. För mig är det otroligt viktigt att det finns avgiftsfri kvalificerad utbildning för alla och vi vet att de utländska studenterna som kommer hit innebär ett lyft inte bara för universitet och högskolor, utan för hela samhället. Han berättar att hans bolag, Carl Bennet AB, under förra året började föra diskussioner med Stena-stiftelsen och Västra Götalandsregionen med sikte på att skapa stipendier för utländska studenter som vill studera vid Göteborgs universitet. Man ser flera av den sortens aktiviteter på regional nivå, i form av kombinationer av privata och offentliga samarbeten. I artikeln skrev ni om att det då hade varit tyst i frågan från näringslivets sida? För mig är det otroligt viktigt att det finns avgiftsfri kvalificerad utbildning för alla och vi vet att de utländska studenterna som kommer hit innebär ett lyft inte bara för universitet och högskolor, utan för hela samhället. Carl Bennet, industriman och styrelseordföranden vid Göteborgs universitet. Vi fick positiva reaktioner på vår debattartikel, företrädare för både näringsliv och politik hörde av sig. Det kommer att sjunka in hos företagarna, insikten att Sverige inte får förlora flera studenter, flera saker är nu också på gång hos andra företag och stiftelser. Och han understryker att det måste gå snabbt. Man kan inte vänta så att tappet blir ännu mer märkbart, det måste finnas stipendier att söka från och med hösten Samtidigt känner Carl Bennet ambivalens gällande de satsningar han själv tar initiativ till. Han anser att den svenska traditionen av avgiftsfri utbildning, också för tredjelandsstudenter har varit en viktig tradition, för hela samhället och som därför givetvis också har gynnat det svenska näringslivet. I debattartikeln efterlyste Bennet och Ekholm också en utökning av de statliga stipendieprogram som infördes samtidigt med avgifterna och kallade den förstärkning med 20 miljoner som aviserades i budgetpropositionen helt otillräcklig. Men om näringslivet och nya privataoffentliga initiativ i framtiden kommer att innebära ett stort utbud av stipendier kan alltså regeringen och Utbildningsdepartementet luta sig tillbaka och avstå från ytterligare statliga satsningar? De borde inte göra det, de borde inse behovet av statliga satsningar, eftersom baksidan med den här reformen innebär brist på kompetent och kvalificerad arbetskraft och därmed minskad konkurrenskraft för Sverige. Och det är alltså med blandade känslor han nu hoppas på att flera företag 8 Universitetsläraren 2/2012

9 Foto: pawel flato och representanter för näringslivet ska vilja engagera sig och arbeta för en återkomst av icke-europeiska studenter. Tobias Krantz, tidigare högskoleoch forskningsminister och numera chef för utbildning, forskning och innovation hos Svenskt Näringsliv tror att det finns ett starkt engagemang inom näringslivet för att få hit flera utländska studenter. I min gamla kapacitet verkade jag för att näringsliv och akademi skulle arbeta tillsammans i den här frågan, inte minst när det gäller praktikplatser. Och om Tobias Krantz och Carl Bennet kan framstå som eniga när det gäller förhoppningar på nya lokala och regionala samarbeten mellan akademi och näringsliv har de, föga oväntat, vitt skilda uppfattningar om reformen. Det var under Krantz tid som minister som regeringen tog beslutet om införande av studieavgifterna och han beskriver också idag reformen som entydigt positiv och helt nödvändig. Införandet av avgifter för tredje landsstudenter kommer att få positiva effekter på utbildningens kvalitet och innebära att man frigör resurser ur statsbudgeten. Det finns ingen återvändo till vad som gällde före reformen. Riksrevisionen hade då visat att det inte var väl använda pengar att gratis upplåta svensk högskoleutbildning. Vi måste helt enkelt inse att resurserna ska användas på bästa sätt och därför konkurrera med kvalitet istället för med gratis utbildning. Statliga stipendier är i så fall ett bättre sätt att använda skattepengarna, det innebär någon form av prövning av vilka som kommer hit. Tobias Krantz anser vidare att debatten om konsekvenserna av Det finns ingen återvändo till vad som gällde före reformen. Riksrevisionen hade då visat att det inte var väl använda pengar att gratis upplåta svensk högskoleutbildning. Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation hos Svenskt Näringsliv. avgiftsreformen hittills har präglats för mycket av defaitism och nedslagenhet. Jag hoppas att sådana attityder ersätts av mer idérikedom och kreativitet för att locka studenter till Sverige. Reformen ger en ökad drivkraft att höja kvaliteten i utbildningen. Som det är nu är standarden hygglig men vi har inte tillräckligt många vassa miljöer, reformen innebär att lärosätena tvingas visa att de är förtjänta av utländska studenter. l Rättelse Professor Staffan Hellberg var förbundsordförande i SULF Tyvärr blev det fel årtal i notisen Hellberg har fått språkpris i Universitetsläraren nr 1/2012. Adjungerade lärare har fått avtal Saco-S, där bl.a. SULF ingår, träffade i slutet av december 2011 kollektivavtal om tidsbegränsad anställning för adjungerade lärare vid lärosäten inom det statliga avtalsområdet. Avtalet gäller tillsvidare fr.o.m. den 1 januari Avtalet möjliggör deltidsanställning av lärare som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför högskoleområdet under längre tid än vad som föreskrivs i LAS. Omfattningen på en sådan anställning bör i normalfallet ligga runt 20 procent av heltid, men kan aldrig överstiga halvtid. Skälet till att avtalet träffas är att möjliggöra för lärosätena att utifrån ta in värdefull kompetens som normalt inte finns i verksamheten och som behövs för att genomföra en utbildning av hög kvalitet. Bakgrunden till att avtalet träffats är att den tidigare regleringen för anställning av adjungerade lärare i högskoleförordningen ändrades vid årsskiftet 2010/2011. Man tog då bort möjligheten att generellt anställa adjungerade lärare utom vad gäller adjungerad professor som fortfarande kan anställas tidsbegränsat i upp till tolv år med stöd av förordningen. Det nu tecknade avtalet ger utrymme för lärosätena att anställa andra typer av adjungerade lärare i två år med möjlighet till förlängning. Avtalet får dock inte tillämpas för anställning av lärare inom det konstnärliga området eftersom särskilda regler gällande sådana tidsbegränsade anställningar fortfarande regleras i högskoleförordningen. Eftersom högskoleförordningen inte gäller vid Chalmers och högskolan i Jönköping så möjliggör avtalet, vid dessa två lärosäten, även anställning av adjungerade professorer och adjungerade lärare inom det konstnärliga området. Robert Andersson, Förhandlingschef SULF Universitetsläraren 2/2012 9

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer niversitetsläraren 12/2010 Partierna svarar på SULF:s frågor sid 12 15 Avtalsrörelsen Nej till förslag från Arbetsgivarverket sid 4 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer sid 5 SULF i Almedalen

Läs mer

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 1/2013 sulf:s fyra sektioner med tre nya ordförande och en omvald Många frågor ska drivas under 2013 sid 4 nya styrelser i april Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 statligt eller stiftelseägt Liten

Läs mer

Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned

Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned 4/2013 Arne Jarrick: Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning sid 4 Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned sid 8 SULF:s årliga statistik Fler inom sektorn blev uppsagda 2012 sid 10 Arbetsdomstolen

Läs mer

Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer 17/2013. Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar

Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer 17/2013. Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar 17/2013 Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer Lowe Wilsson stöttar Hannah Gladh sid 14 17 Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar sid 4 Kallelseprofessorer Mest svenska män som

Läs mer

niversitetsläraren Stora reformer blir inte alltid bra Lokalt arbete ska utvecklas Tjugo forskare fick två miljarder

niversitetsläraren Stora reformer blir inte alltid bra Lokalt arbete ska utvecklas Tjugo forskare fick två miljarder niversitetsläraren 18/2010 Margareta Pålsson, ny ord förande i utbildningsutskottet: Stora reformer blir inte alltid bra Sid 4 Avtalet Lokalt arbete ska utvecklas sid 6 Ny rapport Tjugo forskare fick två

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål 19/2011 Universitetslärarstämman sidorna 4 10 Autonomireformen betyder mest för mindre lärosäten sid 11 Forskare Hur påverkas vi av Facebook? sid 12 Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål sid 14 LEDARE

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt niversitetsläraren 15/09 Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal Sid 4 Teknikdelegationen Volvochefen tror på intresse för teknik Sid 6 Uppmärksamhet krävs Utan koll på pensionen risk att förlora pengar

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

Fler än någonsin vill börja studera sid 4

Fler än någonsin vill börja studera sid 4 9/2013 Fler än någonsin vill börja studera sid 4 Begynnande debatt Lönar sig högre utbildning? sid 10 Oredlighet i forskning VR och SUHF vill ha snabb utredning sid 12 Strategisk mobilitet Tillfälligt

Läs mer

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 6/2013 Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 Malmö planerar: Liten och exklusiv handelshögskola sid 6 Näringsliv Högskolan i Halmstad bäst på samverkan sid 8 Efter SSF:s 15-årskalas Stiftelserna

Läs mer

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010 niversitetsläraren 14/2010 Rapportförfattare eniga: Mindre lärosäten missgynnas sid 4 SULF och SUHF Utbildning ska vara forskningsanknuten sid 6 Närmaste åren Rekordmånga börjar studera sid 17 Lönebilaga

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna 11/2014 Framtiden i våra händer Filosofen gustaf Arrhenius tar över rodret vid institutet för framtidsstudier sid 24 nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna sid 4 Lönesättande samtal öppnar

Läs mer

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen 12/2014 Rekord i maktinnehav Peter Honeth ser tillbaka på åtta år som statssekreterare sid 16 Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar sid 4 Danmark Kraftig neddragning på humaniora sid 10

Läs mer

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket 3/2014 straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket sid 13 15 Rektorsstrid i uppsala politiska förändringar bakom utvecklingen sid 4 Betalstudenter svårt för sverige att locka de bästa

Läs mer

Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29

Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29 6/2014 Lektor i Europas sista diktatur Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29 Visstidsanställningar jan björklund lovar bättre karriärvägar sid 4 hållbar utveckling skilda förutsättningar

Läs mer

Akademisk frihet i det lilla och i det stora

Akademisk frihet i det lilla och i det stora 14/2012 Förtroende är avgörande för en god undervisningsmiljö sid 10 Framtidsplaner SULF är kritiskt till ministerutspel sid 4 Ur budgeten 4 200 tillfälliga högskoleplatser sid 6 LÖNEBILAGA sid 11 14 LEDARE

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

stolt stipendiat eller billig arbetskraft?

stolt stipendiat eller billig arbetskraft? 4/2014 stolt stipendiat eller billig arbetskraft? himanshu kataria jobbade för kollegornas halva lön stipendiedoktoranders villkor sid 14 17 Examenspremier Regeringsförslag möts av kritik sid 4 budgeteringsfel

Läs mer

Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 18/2013

Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 18/2013 18/2013 Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 Upphovsrätt Flera lärosäten bryter mot lagen sid 4 Krafttag mot

Läs mer

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12 18/2012 ANDERS GRUNDSTRÖM Veteran redo för kongress sid 4 framtidsperspektiv från lärobok till digital teknik sid 8 italiensk dom Vilket ansvar har forskare? sid 10 kurs i kristianstad militära frågor

Läs mer

Härifrån till jämställdheten. En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan

Härifrån till jämställdheten. En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan Härifrån till jämställdheten En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan 1 2 Varför en delegation för jämställdhet i högskolan? Den svenska högskolan är fortfarande en ojämställd och könsuppdelad

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2003:3 R Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverket 2003 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer 8/2013 Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer sid 8 Studieavgifter Socialdemokraterna vill förändra systemet sid 10 Hjälporganisation 80 år

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer