Bostadsrättsföreningen Loket 7. Medlemsinformation. Senast uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Loket 7. Medlemsinformation. Senast uppdaterad 2011-11-07"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Loket 7 Medlemsinformation Senast uppdaterad

2 Välkommen! I medlemsinformationen finns information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Viss information finns även på anslagstavlorna i entréerna. På vår webbsida hittar du all tillgänglig aktuell information om föreningen, bl a ekonomisk information, stadgar samt kontaktuppgifter till styrelsen. Skulle du inte finna svar på din fråga är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Om du är ny medlem i föreningen skall du: skicka in dina kontaktuppgifter till styrelsen där det skall framgå; namn, lägenhets nr, telefon nr samt e-postadress. Detta gör att vi enkelt kan nå alla i huset. Kontaktuppgifterna skickar du in via e-post till: Allmän information om föreningen Huset byggdes 1927 och har 2 entréer, Sankt Eriksplan 15 och Sankt Eriksplan 17, och har totalt 42 lägenheter. I gatuplan upplåter föreningen 5 butikslokaler med hyresrätt. Övrig fakta Föreningen köpte fastigheten 2002 Organisationsnummer: Firma: Bostadsrättsföreningen Loket 7 Hiss finns i bägge trapphusen Tvättstuga finns i källaren, med 3 tvättmaskiner, 2 torktumlare och 1 torkskåp Uppvärmning: fjärrvärme. Några större renoveringar/åtgärder som genomförts; 1996 renoverades huset. Då byttes bl a kök, badrum, vatten- och avloppsstammar, ventilation, el samt ytskikt i tvättstuga och övriga gemensamma utrymmen 2007 renoverades fasad och fönsterkarmar mot S:t Eriksplan samt kungsbalkonger och takterrasser 2007 installerades nya tvättmaskiner och torktumlare Brf Loket 7 Sankt Eriksplan Stockholm 1

3 Löpande förvaltning och skötsel Medlemmarna ansvarar gemensamt för förvaltning och skötsel. Den månadsavgift som utgår skall täcka löpande utgifter för räntor och amorteringar på lån, fjärrvärme, vatten, sophämtning, trappstädning, underhåll av fastigheten, mm. Styrelsen arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen. Om du har frågor eller vill diskutera något ta gärna kontakt med styrelsen. Den ekonomiska förvaltningen hanteras av W.S.T Fastighetsförvaltning HB, som sköter in- och utbetalningar, avisering av avgifter, upprättar årsbokslut samt utför viss övrig kameral verksamhet. Kontakta WST direkt i frågor rörande din månadsavgift. Avgiften betalas via Bg nr och skall vara föreningen tillhanda senast den sista dagen i varje månad. Vid betalning skall lägenhetsnummer och namn uppges. W.S.T. Fastighetsförvaltning HB , telefontid mån tor Föreningens syfte Föreningens syfte är inte att gå med vinst. I och med att alla hjälps åt med skötsel och underhåll samt att hushålla med t ex värme och varmvatten kan vi hålla nere föreningens kostnader och därmed månadsavgifterna. Styrelsen består av medlemmar och det är därför viktigt att du som medlem ställer upp till inval i styrelsen! Att alla medlemmar bidrar är en förutsättning, t ex på städdagar och på möten. Allas ansvarkänsla för vårt gemensamma hus är nödvändig för ett långsiktigt bra boende. Omsorgen om huset och ekonomin bidrar till att vi kan hålla månadsavgifterna på bra nivå. Gemenskap och trevlig atmosfär i huset bidrar dessutom till boendeupplevelsen! Den som är intresserad, vill påverka sitt boende i högre grad och samtidigt lära känna andra medlemmar i föreningen rekommenderas att kontakta valberedningen inför kommande årsmöte i föreningen. På årsmötet presenterar valberedningen förslag på nya styrelsemedlemmar som stämman sedan fattar beslut om. Brf Loket 7 Sankt Eriksplan Stockholm 2

4 Föreningsstämma I april eller maj månad har föreningen årsmöte. Då går vi igenom föreningens ekonomi samt diskuterar allt som är av vikt för föreningen, bl. a. vad som hänt under det gångna räkenskapsåret samt beslutar om större framtida projekt. Det är ett bra tillfälle att vara med och påverka sitt eget boende. Varje lägenhet representerar en röst på årsmötet. Kan man inte närvara finns möjlighet att framföra sin röst genom fullmakt till en person som man sammanbor med eller till en annan medlem. En medlem kan med fullmakt företräda högst en annan medlem. Sopor och avfall Soprum finns till höger utanför entrén till port 17. Soprummet är endast avsett för hushållssopor som är förpackade i väl förslutna/ihopknutna soppåsar samt tidningar. Obs! kartonger och wellpapp får ej slängas i soprummet, varken i tidningskärlet eller i kärlen för hushållssopor! Returburkar/flaskor, förpackningar som ska återvinnas, grovsopor och miljöfarligt avfall får heller inte slängas i soprummet Förpackningar av wellpapp, batterier, kartonger, glas, plåt och hårdplast ska lämnas på en återvinningsstation t ex den vid Konsum på Tomtebogatan. Glödlampor, lågenergilampor, lysrör, färg och all elektronisk, elektrisk eller batteridriven utrustning/apparater klassas som miljöfarligt avfall och får inte slängas som hushållssopor. Dessa tas avgiftsfritt emot på mobila miljöstationer eller i återvinningscentralen i Vanadisberget. Mobila hämtningsplatser och tider annonseras och finns även på webben. Naturligtvis lämnar vi inte gamla möbler, skräp eller annat skrot/avfall i källare, på vindar eller i andra gemensamma utrymmen. Brf Loket 7 Sankt Eriksplan Stockholm 3

5 Gemensamma utrymmen Cykelrum finns på våning -2 i trapphus 15 och 17 finns ett cykelrum. Alla medlemmar har tillgång till detta utrymme med sin soprumsnyckel. I detta rum kan medlemmar även förvara barnvagnar. Barnvagnsrum finns i entrén till port 17. Alla medlemmar har tillgång till detta utrymme med sin soprumsnyckel. Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsrummet eller i den egna lägenheten. Trapphusen fungerar som utrymningsvägar och utifrån lagkrav skall de hållas fria, vilket gör att det därför inte är tillåtet att förvara barnvagnar eller annat i trapphusen. Cykelrummet kan användas även för barnvagnar och annat. Vinds- och källarförråd är märkta med lägenhetsnummer. Ett tips, lås förråden även om de inte används. Tvättstuga finns i port 17, våning -3. Vänligen respektera boknings- och städreglerna. De två tvättmaskinerna i det innersta rummet är bokningsbara, medan tvättmaskinen och torktumlaren i yttersta rummet inte är bokningsbar, utan får användas när den är ledig. När det gäller tidsbokning så får du använda din egen tid för tvätt samt max en timme in på följande tvättid för att torka tvätt i torktumlare eller torkskåp. Glöm inte att göra rent filtren i torktumlarna efter användning, annars blir dessa igensatta och de slutar att fungera. Detta orsakar onödiga kostnader för föreningen. Uteplatsen med trädgårdsmöbler ställs i ordning vid vårstädningen och grill finns tillgänglig. Denna uteplats är inte bokningsbar men använd gärna anslagstavlorna i entréerna för att meddela om du planerar att ha en liten större tillställning och vill vara säker på att uteplatsen är tillgänglig. Vädringsbalkongerna är till för allas trivsel. Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar, cyklar eller annat där, varken tillfälligt eller permanent. Trapphusen skall för allas trivsel hållas fria från barnvagnar, cyklar, sopor och annat. Trapphusen fungerar även som utrymningsvägar och utifrån lagkrav skall de hållas fria, vilket gör att det därför inte tillåtet att förvara barnvagnar eller annat i trapphusen. Brf Loket 7 Sankt Eriksplan Stockholm 4

6 Renovering/ombyggnad i lägenhet Skriftlig ansökan till styrelsen samt godkännande krävs för renoverings- och/eller ombyggnadsarbeten som har påverkan på, t ex väggar, bjälklag, vatten-/avloppssystem, värmesystem, ventilation eller rökgångar. Arbete får ej påbörjas innan styrelsens godkännande. Snarast efter det att arbetena är slutförda skall styrelsen beredas möjlighet att besiktiga utförda arbeten, för att säkerställa att de svarar mot ansökan och godkännande. I samband med bedömning av ansökan och vid besiktning kan styrelsen behöva anlita fackkompetens. Kostnad för sådan fackkompetens står lägenhetsinnehavaren för. Ventilation Huset har ett ventilationssystem i form av mekanisk frånluft (utsug) i kök och badrum, i köket via köksfläkten och i badrummet via takventilen. Systemet styrs via köksfläkten (modell Essvent fläkt i de flesta lägenheter). Lufttillförsel sker via spaltventiler i fönstren. För att ventilationen skall fungera optimalt måste köksfläkten alltid vara påslagen, dock räcker lägsta nivå. Den som avser att byta ut befintlig Essvent fläkt måste se till att ny köksfläkt har samma teknik och egenskaper som den befintliga Essvent fläkten. Annan typ av fläkt får inte installeras, då ventilationssystemet i så fall upphör att fungera. Den som avser att byta köksfläkt, eller på annat sätt vidta åtgärd i ventilationssystemet, är skyldig att före åtgärd inhämta godkännande från styrelsen. Löpande rengöring av fläktanordningen, som bör utföras minst varje år, är det lägenhetsinnehavaren som svarar för. Sist i medlemsinformationen finns information om rengöring av Essvent fläkt. Brf Loket 7 Sankt Eriksplan Stockholm 5

7 Andrahandsupplåtelse En andrahandsupplåtelse av lägenheten är av sin natur tidsbegränsad och tänkt endast som temporär lösning under en period när någon annan än bostadsrättsinnehavaren självständigt använder lägenheten. För andrahandsupplåtelse (hyra ut eller låna ut lägenheten) krävs styrelsens godkännande. Skriftlig ansökan lämnas till styrelsen. Andrahandsupplåtelse får påbörjas först efter styrelsens godkännande. Skriftlig ansökan om andrahandsupplåtelse skall innehålla följande uppgifter: Giltigt skäl som kan styrkas (t ex för tillfälligt arbete eller studier på annan ort) Aktuell tidsperiod för andrahandsupplåtelsen Andrahandsupplåtelse beviljas för maximalt 6 (sex) månader, om inte giltigt skäl förutsätter annan tidsperiod. Om din ansökan godkänns skall följande uppgifter lämnas skriftligen till styrelsen, före aktuell tidsperiod för andrahandsupplåtelsen: 1 ex av upprättat kontrakt i original (ej fotokopia) Namn och kontaktuppgifter på den som skall bo i lägenheten Dina egna kontaktuppgifter eller för annan kontaktperson under aktuell tidsperiod Tänk på att ha en giltig hemförsäkring även vid andrahandsupplåtelse! Nycklar Om du önskar göra kopior av port- eller hemnyckel, kontakta styrelsen och uppge önskat antal nycklar samt varje nyckels beteckning så gör styrelsen en beställning till Begelås AB på Västmannagatan 31, Därefter kan du hämta en rekvisition från den i styrelsen som är nyckelansvarig, så får du sedan själv hämta ut din beställning, hos Begelås AB. Denna rutin beror på att föreningen har en särskild nyckelserie som förutsätter beställning hos nyckelfirman från nyckelansvarig i styrelsen. Brf Loket 7 Sankt Eriksplan Stockholm 6

8 Hem- och bostadsrättsförsäkring Alla bör ha en hemförsäkring, även de som bor i andra hand. När du tecknar hemförsäkring är det viktigt att du kollar att omfattningen gäller för bostadsrätter. Du kan annars bli ersättningsskyldig för skador som annan försäkring inte täcker. Försäkringen täcker bl.a. lös egendom såsom bohag och kläder m m. Bostadsrättstillägget bör alla teckna, som bor i och äger en bostadsrätt. Det täcker bl a skador på den fasta egendomen som bostadsrättsinnehavaren äger och/eller ansvar för, t ex utrustningen utöver standard i en bostadsrätt, t ex diskmaskin, klinker, kakel etc. Som ägare av bostadsrätt har du ansvar och underhållsskyldighet för bl. a. ytskikt och tätskikt. Vid köp eller försäljning av bostadsrätten Överlåtelseavgiften, f n 1070 kr, betalas av köparen. Pantsättningsavgiften, f n 428 kr, betalas av den som pantsätter lägenheten (ägaren till bostadsrätten) och är utgår per pantsättningshandling. Bägge dessa avgifter beräknas utifrån gällande prisbasbelopp, vilket gör att avgifterna kan komma att ändras. Vid köp av bostadsrätt är det köparens skyldighet att inspektera lägenheten. Tänk på att tala om att lägenheten säljs i befintligt skick och överlämna föreningens stadgar till köparen. Skulle bostadsrättsföreningens styrelse inte godkänna köparen som medlem är överlåtelsen ogiltig. Överprövning av styrelsens beslut får ske enligt bostadsrättslagen. Styrelsen äger rätt att göra en kontroll av lägenheten för att säkerställa att inga otillåtna ändringar är utförda (som t ex kan påverka hållfastheten i huset). Ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen bör ske snarast i samband med att överlåtelse-/köpekontrakt upprättats. Inflyttning får ej ske innan ansökan om medlemskap beviljats samt att styrelsen beretts möjlighet att göra en kontroll av lägenheten. Brf Loket 7 Sankt Eriksplan Stockholm 7

9 Övrigt, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter Att bo in en bostadsrättsförening innebär inte bara ett gemensamt ansvar för skötsel av fastighet och ekonomi. Det innebär naturligtvis även att man måste visa hänsyn vi alla vill ju trivas där vi bor. De grundläggande reglerna i föreningen samt de rättigheter och skyldigheter som du har som medlem följer av lag. Reglerna för vår förening framgår av stadgarna som ligger i linje med gällande lagstiftning. Varje medlem bör känna till dem. Nedan finns ett antal mycket viktiga punkter att förhålla sig till, utöver stadgar och lag. Tänk på att visa hänsyn. Enligt SBC, Sveriges Bostadsrätters Centralorganisation, gäller: Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen såsom t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Tänker du/ni ha fest i lägenheten, informera grannarna i förväg så har de större förståelse! Sätt t ex upp en lapp på anslagstavlan i entrén. På balkongen får man grilla men endast med el-grill. Tänk på att lufta handdukstork och element regelbundet. Tänk på att brandvarnare i lägenheten kan rädda liv. Se därför till att det finns fungerande brandvarnare installerade i lägenheten! Flera lägenheter har eldstad. Om eldstad och rökgångar till eldstad är besiktigade och godkända är det tillåtet att elda, i annat fall råder eldningsförbud. Sådan åtgärd bekostas av den enskilde bostadsrättsinnehavaren, som är skyldig att lämna besiktningsprotokoll med godkännande till styrelsen för att få elda i eldstaden. Samråd med styrelsen då du har för avsikt att besiktiga eller vidta åtgärd med din eldstad. Ansvaret för snöskottning och sandning är utlagt på entreprenad, men om du uppmärksammar is eller snö som kan ramla ner och skada någon så kontakta omedelbart styrelsen. Brf Loket 7 Sankt Eriksplan Stockholm 8

10 Ansvaret för gräsklippning delas av alla medlemmar. Alla hjälps alltså åt men här finns inget uppgjort schema utan vi kör under principen att man hjälper till när man ser att det behövs. Gräsklipparen står i trädgårdsförrådet bredvid tvättstugan i källaren. Föreningen har varje vår och höst en gemensam städdag. Under denna dag genomför vi mindre reparationer, städning av gemensamma utrymmen, fönsterputsning, trädgårdsskötsel m m. Ju fler vi är desto fortare går det och roligare blir det. Dörrmattor och skor har vi inne i lägenheten, inte i trapphuset. Vid ombyggnads- eller renoveringsarbete i lägenheten håller vi lägenhetsdörren stängd så inte smuts, damm och ljud kommer ut i trapphuset. Vi använder inte heller trapphuset som arbetsplats. Tänk på att sopa och torka golvet i trapphuset om det har skräpats ned när t ex byggmaterial eller byggavfall har burits upp eller ner. Tänk på att du är ansvarig för att hantverkare som utför arbete åt dig följer reglerna och att de inte lämnar öppna portar obevakade. Vi visar också hänsyn genom att respektera boknings- och städreglerna i tvättstugan. Fönsterglas, tätningslist, målning av fönsterbågar mellan fönsterglasen och insidan samt karmens insida ingår i medlemmarnas underhållsansvar. Huvudsäkringarna, 3 stycken per lägenhet, finns i el rummet som endast styrelsen har tillträde till. Om strömmen går hos någon medlem kontakta styrelsen som då kan hjälpa till att byta huvudsäkring. Innan styrelsen kontaktas kontrollera först att jordfelsbrytaren som sitter i säkringsskåpet i lägenheten inte har brutit strömmen. När den slår ifrån stängs all ström i lägenheten av. Brf Loket 7 Sankt Eriksplan Stockholm 9

11 Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning Felanmälan görs till Loudden Bygg- och Fasighetsservice AB, vardagar mellan kl på telefon , eller via e-post Felanmälan kan göras beroende på t ex trasiga lampor i trapphuset, klotter, fel i tvättstugan eller i soprummet. Vid akuta fel kontakta i första hand Loudden och under övrig tid Jourmontör AB på telefon , t ex vid vattenläckor eller annat akut fel. Loudden kan även anlitas vid fel i den egna lägenheten. Detta sker då på egen bekostnad. Uppge i så fall ditt namn och lägenhetsnummer. Loudden Bygg- och Fastighetsservice AB Västmannagatan 50 Box Stockholm Till sist Att bo i en bostadsrättsförening är en av de mest fördelaktiga och fria boendeformer som finns. Det bygger på att alla drar sitt strå till stacken samt utnyttjar den medbestämmanderätt som alla medlemmar har. Att sitta i styrelsen ger naturligtvis ännu större möjligheter att påverka. Låt oss alla fortsätta skapa trivsel i föreningen, bra boendemiljö, visa hänsyn samt hålla föreningens ekonomi och fastighet i gott skick. Det är mycket säkrare och trevligare i en förening där alla hjälps åt att se till att inte obehöriga kommer in, d v s lämna inte öppna portar obevakade och var uppmärksam på att dörrarna verkligen stängs ordenligt efter er. Vi har varit mycket förskonade från inbrott men det gamla ordspråket tillfället gör tjuven stämmer tyvärr. Vänliga hälsningar Styrelsen Brf Loket 7 Sankt Eriksplan Stockholm 10

12 Rengöring av Essvent fläkt Rengöring av fläkt och fläkthjul bör utföras minst en gång per år. Inga verktyg krävs för att lossa och återmontera fläkthjulet. Var försiktig så att det inte skadas. Bryt strömmen, dvs. dra ur stickkontakten och snabbkopplingen till spiskåpan Lyft av fläktlocket Öppna det snäckformade locket För att lossa fläkthjulet: håll fast motorns rotor och vrid fläkthjulet medurs ur sin bajonettfattning Fläkthjulet kan diskas i diskmaskin eller för hand För att återmontera fläkthjulet: Håll fast rotorn och vrid fläkthjulet i sin bajonettfattning moturs till sitt ändläge Stäng locket och lyft tillbaka fläktlocket Anslut snabbkopplingen och stickkontakten Rengöring av spaltventiler Spaltventilerna kan tas isär och rengöras vid behov Brf Loket 7 Sankt Eriksplan Stockholm 11

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen Välkommen som ny medlem i Brf Konvojen! Vi hoppas du skall trivas i din nya bostad och i vårt härliga bostadsområde med trevliga grannar och en av de vackraste gårdarna i Hammarby

Läs mer

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 BRF PAHL 10 INFORMATION 1 (9) Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 Sophantering, grovsopor, returpapper Soprummet nås från en dörr i trapphuset i bottenplanet Borgmästargatan 10 B. Soprummet

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Medlemsinformation från A till Ö Att bo i en bostadsrättsförening innebär samma ansvar som att bo i ett eget hus. Alla måste ta sitt ansvar för att hålla huset helt och rent. Därför har vi samlat viktig

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö 1 Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?...

V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?... Innehållsförteckning VAD ÄR EN BOSTADSRÄT T?... - 3 - Vem bestämmer i en bostadsrättsförening?... - 3 - Vem äger lägenheten?... - 4 - Pantsättning av bostadsrätt... - 5 - Vad betalar Du till föreningen?...

Läs mer

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 I Skanstull på Söder ligger bostadsrättsföreningen Kroken 8 som bildades i slutet av 2009. Fastigheten ligger i hörnet av Ringvägen 110 och Rutger Fuchsgatan

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer