KOLLEKTIVAVTAL gällande fastighetsskötarens arbete och städning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEKTIVAVTAL gällande fastighetsskötarens arbete och städning 1.4.2010 30.4.2012"

Transkript

1 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan är inte ansvarig för de skador som uppkommer på grund av eventuella felaktigheter i översättningen. Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan teettämä käännös suomenkielisestä työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet eivät ole sopineet ruotsinkielisestä työehtosopimustekstistä. Mikäli ruotsinkielisen käännöksen tulkinta johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin alkuperäinen suomenkielinen työehtosopimus, tulee noudattaa suomenkielistä työehtosopimusta. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta ei vastaa käännöksen mahdollisista virheellisyyksistä aiheutuvista vahingoista.

2 KOLLEKTIVAVTAL gällande fastighetsskötarens arbete och städning

3 INNEHÅLL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Tillämpningsområde Arbetsavtal Direktionsrätt och övervakningsrätt Bisysslor Arbeten som ingår i fastighetsskötarens grundlön Verktyg och arbetsredskap Dimensionering av arbetsställen... 7 II LÖNESÄTTNINGSGRUNDER Allmänna arbeten Renhållning utomhus Uppvärmning Avfallshantering Trappstädning Skötsel av gräsmattor Underhåll av tvättstugor och bastu III LÖNEBESTÄMMELSER Poängvärden och minimilöner Dyrortsklassificering Tillägg för yrkeskunnighet och erfarenhetsår Jourersättning Lönebetalningstidpunkt Löneberäkningstid när anställningsförhållande upphör Övriga lönebestämmelser IV ARBETSTIDER OCH LEDIGA TIDER FÖR FASTIGHETSSKÖTARE Ordinarie arbetstid Ledighet per vecka Fastställande av arbetstid Lediga dagar Självständighetsdagen och första maj Övertidsersättningar... 21

4 28 Nattarbete och tillfälligt nattarbete V BESTÄMMELSER OM SOCIALA FÖRMÅNER Semester Lön för sjuktid Moderskaps, faderskaps och föräldraledighet, vårdledighet och partiell vårdledighet Läkarundersökningar Grupplivförsäkring Arbetsbostad VI HÄVNING AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE OCH AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER Uppsägning av arbetsavtal Medling vid meningsskiljaktigheter VII SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Lokala avtal Huvudförtroendeman som fackavdelningen har valt Innehållning av medlemsavgifter till fackförening Arbetsfredsförpliktelse Avtalets giltighetstid Ändringsförslag Avtalshandlingar PROTOKOLL FÖR INGÅENDE AV KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE FASTIGHETSSKÖTARENS ARBETE OCH STÄDNING FLAGGNINGSANVISNINGAR FASTSTÄLLANDE AV LEDIGHET PER VECKA PROTOKOLL ÖVER AVVÄRJANDE AV HOT OM VÅLD MODELL FÖR OENIGHETSPROMEMORIA... 43

5 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Detta kollektivavtal mellan Fastighetstjänsterna rf och Servicefacket PAM rf reglerar anställningsoch löneförhållanden för de arbetstagare som är medlemmar i Servicefacket PAM rf och arbetar som fastighetsskötare och städare för bostads- och fastighetsbolag som är medlemmar i Fastighetstjänsterna rf och för enskilda fastigheter. På anställnings- och löneförhållandena mellan arbetsgivaren och arbetstagarna kan i stället för kollektivavtalet gällande fastighetsskötarens arbete och städning även tillämpas kollektivavtalet för arbetstagare inom fastighetsservicebranschen, förutsatt att det är fråga om huvudsysselsättningar och att arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan avtalar om tillämpningen av avtalet. 2 Arbetsavtal När arbetsavtalet ingås eller ändras anvisar arbetsgivaren arbetena, arbetstiden och arbetsplatsen i enlighet med arbetsavtalet. Arbetstagaren förbinder sig att utföra dessa arbeten under arbetsgivarens ledning och övervakning. Arbetsgivaren ska enligt 2:4 i arbetsavtalslagen ge arbetstagaren en skriftlig utredning om de centrala villkoren i arbetet, om inte dessa villkor ingår i det skriftliga arbetsavtalet. Förbunden rekommenderar att arbetsavtalet ingås skriftligt och att till det i enlighet med 7 bifogas en grundlönespecifikation för fastighetsskötare som grundar sig på de arbeten som arbetsgivaren anvisat och dimensioneringen av arbetsställen inklusive situationsplaner. Med en deltidsanställd arbetstagare ska avtalet ingås skriftligt. När arbetsavtalet ingås kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om en prövotid enligt arbetsavtalslagen. Enligt arbetsavtalslagen omfattar prövotiden högst 4 månader och om arbetsgivaren ordnar utbildning i anknytning till arbetet som utan avbrott fortgår över 4 månader, högst 6 månader. I en visstidsanställning som varar under åtta månader får prövotiden utgöra högst hälften av arbetsavtalets längd. 3 Direktionsrätt och övervakningsrätt Arbetsgivaren har direktionsrätt och övervakningsrätt enligt arbetsavtalslagen. 4 Bisysslor En heltidsanställd arbetstagare får inte ha bisysslor under ordinarie arbetstid. Arbete som utförs som bisyssla utanför arbetstiden får inte störa utförandet av huvudsysslorna. 5 Arbeten som ingår i fastighetsskötarens grundlön Fastighetsskötaren ska under sin arbetstid huvudsakligen utan omedelbar arbetsledning utföra uppgifter i anknytning till fastighetsunderhåll, service, reparationer, uppvärmning, renhållning och

6 städning med undantag av tillståndspliktiga arbeten enligt arbetsgivarens anvisningar och poängsättning. I fastighetsskötarens uppgifter ingår till exempel: Allmänna uppgifter under arbetstiden a) Övervaka huset i allmänhet. Arbetstagaren är skyldig att omedelbart underrätta arbetsgivaren om sådana missförhållanden och fel som orsakar eller kan orsaka olägenhet eller skada och som arbetstagaren själv inte kan eller är skyldig att rätta till eller reparera. Arbetstagaren är dock skyldig att vidta åtgärder för att förebygga större skador. b) Ta emot och kontrollera leveranser av konsumtionsvaror som behövs vid fastighetsskötsel och ta emot anmälningar om huset och lämna dem till disponenten. c) Dela ut flyttblanketter till husinvånare, ta emot ifyllda blanketter samt lämna de kontrollerade till disponenten och vidare till myndigheterna. Under disponentens övervakning noggrant föra förteckning över invånare (gårdsbok). d) Ta hand om nycklarna till de gemensamma utrymmena. e) Öppna portarna och trappdörrarna på morgonen och stänga dem på kvällen vid en avtalad tidpunkt och se till att otillbörliga personer inte vistas i trapphus och på gården. f) Underhålla belysningen och byta lampor, lampkåpor och säkringar om de går sönder. g) Olja lås, gångjärn och tillslutare på dörrar som är i gemensamt bruk samt smörja de maskiner och övrig maskinell utrustning som tillhör huset med undantag av hissar och ventilations- och kylningsanläggningar. h) Flagga på officiella och vedertagna flaggdagar enligt flaggningsanvisningarna. Flaggningsanvisningarna ingår som bilaga 2 i kollektivavtalet. För extra husspecifik flaggning på uppdrag av arbetsgivaren betalaslön för en timme. i) Se till att husets ordningsregler iakttas. j) Utföra uppgifter i anknytning till förbrukningsuppföljningen (värme, vatten, el) i fastigheten enligt arbetsgivarens anvisningar. k) Reparera bastulaven och bastubänkarna, dock inte tillverka nya. l) Byta kranar och tätningar, dock inte tätningarna på ledningsspärrar. Byta tätningarna på WC-flottörventiler och öppna blockerade vattenlås, med undantag av vattenlåsen i toaletterna. Lufta elementen. Om dessa arbeten ges utomstående i uppdrag, får det inte medföra extra kostnader för arbetsgivaren. m) Mindre reparationer av träkonstruktioner. n) Mindre reparationer av plastbeläggningen på ledstängerna i trapphusen. o) Mindre punktreparationer av plattbeläggningen utomhus. Renoveringsarbeten ingår inte i fastighetsskötarens uppgifter, inte heller monteringen av nya anläggningskonstruktioner. Renhållning utomhus a) Hålla rena de delar av gator och gångbanor samt de gårdsplaner som hör till fastigheten, skotta snö, slå sönder is och sanda dessa områden enligt gällande ordningsregler och arbetsgivarens anvisningar. Vid snöfall omedelbart arrangera nödvändiga och lämpliga gångbanor på gator och gårdar och sanda dem vid behov samt hålla ingångarna och piskbalkongerna fria från snö och is. Snöröjning från tak ingår inte i fastighetsskötarens uppgifter. Fastighetsskötaren ska dock se till att istappar, snö eller motsvarande som faller från taket inte medför risker för förbipasserande personer genom att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och meddela husets disponent. För bortkörningen av snö som röjts från taket eller bortkörning av stora mängder snö som fallit ner från taket betalas en särskild ersättning.

7 Bortkörning av snö från områden som mätts enligt 9 i detta kollektivavtal och uppläggning av snöhögar på över 1,5 m ingår inte i fastighetsskötarens uppgifter utan särskild ersättning. b) Underhålla sopstationer eller avfallsrum och hålla dem rena. Uppvärmning a) Ta hand om uppvärmnings- och varmvattenanläggningar och tekniska utrymmen och anordningar i anknytning till dem enligt arbetsgivarens och värmekontrollörens anvisningar. b) Se till att uppvärmningen är tillräcklig och ändamålsenlig med hänsyn till väderförhållandena. c) Ta hand om förbrukningsuppföljningen i fastigheten enligt arbetsgivarens anvisningar. I förbrukningsuppföljningen ingår avläsning av mätare, förbrukningsberäkning och bedömning av förbrukningens tillförlitlighet enligt målförbrukningen. Arbetstagaren ska lämna uppgifter om förbrukningen och iakttagelser om avvikande förbrukning till arbetsgivaren. d) Vid behov utföra temperaturmätningar inomhus. e) Föra driftdagbok. Städarbete Fastighetsskötaren är ansvarig för städningen förutsatt att städningen inte har särskilts från fastighetsskötarens befattning. I övriga fall är en särskild trappstädare ansvarig för städningen. Städningen utförs enligt nedan nämnda bestämmelser och enligt lönesättningen. a) Trapphus, källare och vindar städas och hissarna hålls rena enligt arbetsgivarens anvisningar. b) Huvudingångarna liksom fönstren och beslagen på dem och på hisskorgarna hålls rena. c) I samband med avtalade städningar rengörs balkongdörrarna och -fönstren och tillfälliga fläckar på väggar, dörrar och fönster i trapphusen tas bort. Detta gäller emellertid inte ytor ovanför räckhöjd. Borttagning av fläckar förutsätter inte att hela ytan ska tvättas. d) Om en särskild storstädning kan avtalas separat. I samband med storstädningen utförs en grundläggande rengöring i trapphusen och i källar- och vindutrymmena enligt arbetsgivarens anvisningar. Protokollsanteckning: Renhållningen av balkonger klassificeras under renhållning utomhus. 6 Verktyg och arbetsredskap Arbetsgivaren bekostar och ställer till förfogande de verktyg och arbetsredskap som rimligen behövs för att arbetstagaren ska kunna utföra sina uppgifter enligt avtalet. Arbetstagaren ser till och svarar för underhållningen och förvaringen av verktyg, redskap och maskiner på ett låsbart ställe som arbetsgivaren har anvisat. När arbetstagaren är tvungen att avhämta arbetsredskap som är nödvändiga med tanke på fastighetsskötseln, ersätter arbetsgivaren resekostnaderna till följd av det. 7 Dimensionering av arbetsställen

8 Dimensioneringen av arbetsställena som behövs för fastställande av grundlönen utförs antingen av representanterna för de lokala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna på varje ort eller av arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan. När det på orten finns föreningar för båda parterna, rekommenderas det att representanterna för de nämnda organisationerna i första hand utför dimensioneringen av medlemsfastigheterna. Representanter som arbetsmarknadsorganisationerna har befullmäktigat undertecknar det dimensioneringsresultat som de själv har åstadkommit och kontrollerat enligt arbetsgivarens arbetsorder på varje arbetsplats. Om utförandet av grunddimensioneringen ska avtalas inom 14 dagar efter begäran om dimensionering om inte ett lagenligt hinder föreligger. Om dimensioneringen utförs av en lokal förtroendeman som arbetstagarens representant och om det är fråga om den första dimensioneringen, dvs. en grunddimensionering som någondera parten har krävt eller en granskning av en dimensionering och om man avtalat om dimensioneringen enligt 3 mom., ersätter arbetsgivaren förtroendemannen 16,82 euro för grunddimensioneringen och 11,77 euro för kontrolldimensioneringen. Rimliga resekostnader ersätts mot en särskild utredning, dock med högst 13,46 euro. Förbunden rekommenderar att man när det gäller utomhusområden som ska hållas rena förtydligar de uppgifter som arbetsgivaren bestämmer med markeringar i planritningen över det dimensionerade objektet. II LÖNESÄTTNINGSGRUNDER Arbetstagarens grundlön består av ersättningar enligt Allmänna arbeten För allmänna arbeten beräknas 1,0 0,8 poäng per lägenhet per månad beroende på antalet lägenheter enligt följande: Antalet lägenheter 1 35, per lägenhet 1,0 poäng/mån.; 35 lägenheter = 35 poäng Antalet lägenheter , per lägenhet 0,9 poäng/mån.; 100 lägenheter = 93,5 poäng Antalet lägenheter 101 eller fler, 0,8 poäng/mån. Exempel: 1) 40 lägenheter; 35 x 1,0 poäng + 5 x 0,9 poäng = 39,5 poäng 2) 103 lägenheter; 35 x 1,0 poäng + 65 x 0,9 poäng + 3 x 0,8 poäng = 95,9 poäng Vid beräkning används som grund den övre gränsen och poängpriset enligt klassificeringen. Den överskridande delen beräknas enligt poängpriset för respektive antal lägenheter. Som lägenheter beräknas egentliga bostadslägenheter och affärslokaler. När fastighetsskötarens uppgifter inkluderar skötsel av gemensamma utrymmen i fastigheten för vilken fastighetsskötaren inte betalas någon särskild ersättning (t.ex. enligt 15), beaktas dessa utrymmen vid beräkning av grundpoäng. Om sådana utrymmen kräver städning, betalas för den utgående från städomgångar enligt prissättningen med städpoäng.

9 I fråga om speciella byggnader, såsom kyrkor, industribyggnader, teatrar, möteslokaler, tennishallar, internat o.d., avtalas om den särskilda ersättningen för allmänna arbeten separat. 9 Renhållning utomhus Ett utomhusområde eller en del av det klassificeras i en klass som motsvarar dess användning enligt de krav för snöarbeten och renhållning som arbetsgivaren anvisat. Arbetstagaren betalas lön enligt följande klassificering: Klass I: Det fasta snö- och islagret får vara högst 3 cm tjockt. Området ska utjämnas och sandas noggrant. 16 m2 motsvarar en poäng per månad. Klass II: Det fasta snö- och islagret får vara högst 8 cm tjockt. Området ska utjämnas och sandas. 20 m2 motsvarar en poäng per månad. Klass III: Det fasta snö- och islagret får överskrida nämnda tjocklekar men området ska röjas fritt från lössnö, utjämnas och sandas vid behov. 24 m2 motsvarar en poäng per månad. Under renhållningen utomhus klassificeras även balkonger. I klasserna I III ingår även renhållning under snöfri tid. Klass IV: Ett friluftsområde där endast renhållningsarbete utförs, städas vid behov. 48 m2 motsvarar en poäng per månad. Om skötseln av gårdsplaner, skogsdungar, klippor, gräsmattor och parker och motsvarande områden som anses vara obrukbara avtalas separat. Körbanorna inkluderas i lönen enligt klass IV (L om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden /669). När kommunen eller annat utomstående håll sköter utomhusområdena eller en del av dem, beaktas dessa inte vid fastställandet av arbetsuppgiften. De motordrivna maskiner som arbetsgivaren anskaffat och ställt till arbetstagarens förfogande och som underlättar arbetet beaktas vid beräkning av grundlönen enligt följande: För traktorer och maskiner med hydraulisk tilläggsutrustning för vinter- eller sommarunderhåll utgör maskinavdraget högst 25 % av premierna för renhållning av utomhusområden. För traktorer och maskiner med motsvarande tilläggsutrustning utan hydraulik utgör maskinavdraget högst 15 %. 10 Uppvärmning För arbeten i anknytning till uppvärmningen betalas per en kvadratmeter eldyta på den använda värmepannan när man eldar med: a) lätt olja 0,6 poäng per månad b) naturgas 0,6 poäng per månad c) tung olja 0,7 poäng per månad d) ved 1,3 poäng per månad

10 I Uleåborg och på orter norr om Uleåborgs parallellcirkel är poängsummorna för uppvärmningen per en kvadratmeter eldyta på den använda värmepannan när man eldar med: a) lätt olja 1,0 poäng per månad b) naturgas 1,0 poäng per månad c) tung olja 1,1 poäng per månad d) ved 2,0 poäng per månad Om man inte angett eldytan på värmepannorna, beräknas det använda talet genom att pannornas totala effekt divideras enligt följande: under 200 Mcal/h divideras med talet Mcal/h divideras med talet 12, Mcal/h divideras med talet 13 över 801 Mcal/h divideras med talet 14 Motsvarande effekter angivna i kilowatt: under 230 kw divideras med talet kw divideras med talet 12, kw divideras med talet 13 över 930 kw divideras med talet 14 Den sammanlagda eldytan på värmepannorna i pannrum beräknas uppgå till minst 10 m2. I hus med två eller flera pannrum beräknas ett tillägg på 10 % på pannornas eldyta. Värmepannan anses vara i bruk om den utan speciella åtgärder är färdig att användas och ansluten till nätet. Fjärrvärme Vid fjärrvärme betalas till arbetstagaren i ersättning för arbeten i anknytning till uppvärmningen lön vars belopp som motsvarar 10 poäng. 11 Avfallshantering För underhåll och renhållning av avfallsstationer eller avfallsrum betalas med 3 poäng för de 20 första bostadslägenheterna eller affärslokaler och med 1 poäng per månad per 20 följande bostadslägenheter och affärslokaler. Om bostadsbolaget har en komposterare och fastighetsskötaren förpliktas till att ta hand om den, avtalas om en särskild premie för detta. Med avfallsstation avses en särskild uthusbyggnad med tak och med avfallsrum ett särskilt utrymme inne i byggnaden. Protokollsanteckning: Definitionen av avfallsstation eller avfallsrum ändrar inte de eventuella arrangemangen som man avtalat om innan kollektivavtalet trädde i kraft och som avviker från denna ordform. 12 Trappstädning

11 De gemensamma utrymmena i fastigheten rengörs på ett av arbetsgivaren anvisat sätt enligt följande: Blöt rengöring 4 gånger/mån. 1 poäng per 8 m2 2 gånger/mån. 1 poäng per 14 m2 1 gång/mån. 1 poäng per 28 m2 Våt rengöring 5 gånger/vecka 1 poäng per 6 m2 3 gånger/vecka 1 poäng per 9 m2 2 gånger/vecka 1 poäng per 12 m2 1 gång/vecka 1 poäng per 24 m2 Fuktig eller torr rengöring 5 gånger/vecka 1 poäng per 9 m2 3 gånger/vecka 1 poäng per 16 m2 2 gånger/vecka 1 poäng per 26 m2 1 gång/vecka 1 poäng per 52 m2 1 gång/mån. 1 poäng per 208 m2 blöt rengöring = sopning + tvätt våt rengöring = sopning + torkning med våt mopp fuktig rengöring = moppning torr rengöring = sopning För renhållningen av hiss beräknas en poäng per månad. Vid städning av trapphus utan hiss beaktas för flyttning av städredskap och -utrustning en poäng per månad per trapphus. För rengöringen av trappmattor, dock inte för blöt rengöring, får fastighetsskötaren en poäng per månad per trapphus. Dörrmattor och utbytbara mattor berättigar inte till poäng. Vaxningen motsvarar en halv engångstvätt. Förr torr rengöring av källarutrymmen beräknas 2 poäng per byggnad. För anställningsförhållanden som ingåtts före beräknas 1,6 poäng per byggnad, och när det finns fler än ett trapphus, betalas 0,4 poäng mer per trapphus efter det första trapphuset. När en eller några av lägenheterna i trapphuset används för något annat än boende och detta medför en betydande ökning av städarbete eller annan olägenhet, ska för det betalas en särskild ersättning med stöd av ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om vindutrymmena förutsätter städning, avtalas om ersättningen separat. Om ersättningen för extra städningar på grund av reparationsarbeten ska avtalas från fall till fall mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Även för storstädning och särskild vaxborttagning som inte ingår i städplanen betalas en särskild ersättning enligt avtalet. För städning av avföring och uppkastning inomhus betalas 12,1 euro. 13 Skötsel av gräsmattor När fastighetsskötaren tar hand om gräsmattor, betalas ersättning per skötselmånad enligt gräsmattans storlek enligt följande:

12 Beloppet på premien för skötsel av gräsmattor fr.o.m : Gräsmattans storlek m2 15,48 c/m2/skötselmån m2 11,71 c/m2/skötselmån m2 8,92 c/m2/skötselmån m2 och större 7,57 c/m2/skötselmån. Beloppet på premien för skötsel av gräsmattor fr.o.m : Gräsmattans storlek m2 15,68 c/m2/skötselmån m2 11,87 c/m2/skötselmån m2 9,04 c/m2/skötselmån m2 och större 7,67 c/m2/skötselmån. Premien för skötsel av gräsmatta beräknas så att den föregående prissättningsgränsen och m2- priset enligt klassificeringen utgör en utgångspunkt och den överskridande delen prissätts enligt m2-priset som anger gräsmattans storlek. Premien för skötsel av gräsmattor kan även utjämnas till genomsnittliga fasta månatliga belopp. När gräsmattaområdet omfattar planteringar som ska skötas eller annars kräver särskild skötsel, betalas för det med en rimlig ersättning. Skötseln av gräsmattor innebär städning på våren och på hösten, renhållning, nödvändigt vattnande och klippning samt spridning av gödsel liksom mindre punktreparationer enligt arbetsgivarens anvisningar. Arbetsgivaren bestämmer under vilka månader gräsmattorna ska skötas. Förbunden rekommenderar att skötselperioden för gräsmattorsammanfaller med tidsperioden mellan vårstädningen och höststädningen beräknad i fullständiga månader. Om arbetstagarens arbetsskyldighet är väsentligt mindre eller större än den ovan nämnda, kan man avtala om att det för skötseln av gräsmattor betalas en ersättning som avviker från kollektivavtalet. Maskinavdrag För planteringsmaskiner utgör maskinavdraget 25 procent och för övriga dragande maskiner 15 procent. Protokollsanteckning: Bestämmelsen gäller anställningsförhållanden som ingåtts efter och äldre anställningsförhållandena där maskinerna har anskaffats efter den nämnda tidpunkten. 14 Underhåll av tvättstugor och bastu Tvättstugor När fastighetsskötaren rengör tvättstugan, fördelar tvätturer och uppbäravgifter, betalas i ersättning för detta arbete fr.o.m ,931 euro och fr.o.m ,956 euro per användningsdag.

13 När det finns avgiftsautomater i tvättstugan och användarna själva tar hand om bokningssystemet, beaktas tvättstugan vid grundpoäng och städarbetet prissätts enligt 12. a) Husets bastu Helhetspremie för underhåll När fastighetsskötaren tar hand om uppvärmningen av husets bastu, uppbäravgifter, för förteckningen över bastuturer, ser till renhållningen och grundrengöringen en gång per vecka, betalas till fastighetsskötaren fr.o.m ,050 euro för el- och gasuppvärmda bastur med ett tvättrum och 5,285 euro för bastur med två eller flera tvättrum per uppvärmningsdag. Beloppen på ersättningen är fr.o.m ,103 euro för bastur med ett tvättrum och 5,354 euro för bastur med två eller flera tvättrum. Städpremie Hela bastuavdelningen ska städas varje uppvärmningsdag och rengöras grundligt en gång per vecka. Då betalas fr.o.m ,354 euro för bastur med ett tvättrum och 4,637 euro för bastur med två eller flera tvättrum per uppvärmningsdag. Beloppen på ersättningen är fr.o.m ,103 euro för bastur med ett tvättrum och 4,697 euro för bastur med två eller flera tvättrum. Uppvärmningspremie För endast uppvärmningen av bastu och förandet av förteckningar över bastuturer betalas fr.o.m ,047 cent per uppvärmningsdag och dessutom läggs bastun till grundpöäng. Ersättningens belopp uppgår till 1,061 euro per uppvärmningsdag fr.o.m Automatiskt uppvärmda bastur berättigar inte till ersättning. Ersättningar för bastu och tvättstugor kan även utjämnas till genomsnittliga fasta månatliga belopp. Poolrum Kvadratantalet som används som grund för prissättningen beräknas så att ytan på bassängväggarna läggs till poolrummets yta. För dagligt underhåll och renhållning av poolrum betalas 1 poäng per underhållsmånad per 5 m2. För underhåll av bassänganläggningar betalas 4 poäng per underhållsmånad. Om poolrummet städas mera sällan än fem dagar per vecka, används som divisor ett större värde än 1 m2. III LÖNEBESTÄMMELSER 15 Poängvärden och minimilöner Till en fullt arbetsför arbetstagare som fyllt 17 år betalas för arbete som han eller hon utför enligt detta kollektivavtal lön per månad enligt följande: Dyrortsklass Dyrortsklass

14 Poängvärden är fr.o.m : Poängvärden är fr.o.m : I II 4,304 euro 4,264 euro 4,360 euro 4,319 euro Minimilönerna för heltidsanställda arbetstagare är: Dyrortsklass Dyrortsklass I II fr.o.m : 1255,50 euro 1248,24 euro fr.o.m : 1271,83 euro 1264,46 euro Grundtimlönerna för deltidsanställda arbetstagare är: Dyrortsklass Dyrortsklass I II fr.o.m : 7,128 euro 7,075 euro fr.o.m : 7,220 euro 7,167 euro 16 Dyrortsklassificering I dyrortsklassificeringen iakttas klassificeringen enligt statsrådets beslut ( /10555). Enligt beslutet hör följande kommuner till dyrortsklass I: Enare, Enontekis, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Houtskär, Hyrynsalmi, Hyvinge, Iniö, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kervo, Kittilä, Kolari, Korpo, Kuhmo, Kuivaniemi, Kuopio, Kuusamo, Kyrkslätt, Muonio, Nagu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ristijärvi, Rovaniemi landskommun, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tammerfors, Tavastehus, Tervola, Torneå, Träskända, Uleåborg, Utsjoki, Vanda, Vasa och Övertorneå och samtliga kommuner på Åland. Samtliga övriga kommuner hör till dyrortsklass II. 17 Tillägg för yrkeskunnighet och erfarenhetsår Till arbetstagaren betalas utgående från utbildning, tiden inom branschen eller anställningstiden hos arbetsgivaren antingen tillägg för yrkeskunnighet eller tillägg för erfarenhetsår. Tilläggen betalas inte samtidigt. Tillägget för yrkeskunnighet eller erfarenhetsår betalas enligt följande bestämmelser: Tillägg för yrkeskunnighet Till en arbetstagare som har avlagt en grundexamen inom fastighetsservice som avses i lagen om yrkesexamina (306/94) betalas lön förhöjd med 4 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som har avlagt en yrkesexamen för fastighetsskötare som avses i lagen om yrkesexamina (306/94) betalas lön förhöjd med 8 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet.

15 Till en arbetstagare som har avlagt en specialyrkesexamen för fastighetsskötare som avses i lagen om yrkesexamina (306/94) betalas lön förhöjd med 12 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Om arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan kommer överens om att arbetstagaren deltar i ett fristående yrkesprov i anknytning till ovan nämnda examina, betalar arbetsgivaren kostnaderna till följd av detta. Protokollsanteckning: Om en arbetstagare har avlagt en yrkeskompetensexamen enligt den tidigare lagen om fackliga yrkeskompetensexamina och arbetsgivaren har betalat kompetenstillägg för det, bevaras denna förmån. Tillägg för erfarenhetsår a) Heltidsanställda arbetstagare Till en arbetstagare som utan avbrott har arbetat som heltidsanställd inom fastighetsservice i minst 3 år betalas lön förhöjd med 4 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som utan avbrott har arbetat som heltidsanställd inom fastighetsservice i minst 5 år betalas lön förhöjd med 8 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som utan avbrott har arbetat som heltidsanställd inom fastighetsservice i minst 8 år betalas lön förhöjd med 12 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. b) Deltidsanställda arbetstagare Till en arbetstagare som oavbrutet har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 3 år, betalas lön förhöjd med 4 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som oavbrutet har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 5 år, betalas lön förhöjd med 8 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som oavbrutet har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 8 år, betalas lön förhöjd med 12 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet = grundlön enligt poängsättning + premie för skötsel av gräsmattor och ersättningar för bastu och tvättstugor utjämnade till genomsnittliga fasta månadsvisa belopp. Tillämpningsanvisning Vid beräkning av år inom branschen och anställningsår beaktas inte anställningsförhållanden som fortgått under 3 månader och inte heller tiden för värnplikt, faderskapsledighet och vårdledighet och studieledighet.

16 18 Jourersättning Om arbetstagaren enligt sitt avtal är skyldig att under bestämda tider utanför ordinarie arbetstid uppehålla sig inom den fastighets område som han eller hon sköter eller i fastighetens omedelbara närhet där man vid behov omedelbart kan nå honom eller henne, ska till arbetstagaren betalas i jourersättning fr.o.m ,758 euro per timme och fr.o.m ,781 euro per timme. Under jourtiden utför arbetstagaren med samma ersättning regelbundet återkommande mindre arbeten, såsom kontroll av trapphus och gården på kvällarna och stängning av dörrar och portar samt skötsel av belysning och flaggning. Förbunden rekommenderar att om arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om arbeten som utförs utanför den ordinarie arbetstiden, ska det antecknas i arbetsavtalet skriftligt. Kvällsjouren beräknas börja genast efter att arbetstiden har upphört. 19 Lönebetalningstidpunkt Om inte annat avtalats, betalas arbetstagarens lön i efterskott en gång per månad. 20 Löneberäkningstid när anställningsförhållande upphör Om inte annat avtalats, omfattar löneberäkningstiden 7 dagar när anställningsförhållandet upphör. 21 Övriga lönebestämmelser Man kan avtala om att fastighetsskötarens lön betalas som fast månadslön som fastställs enligt de genomsnittliga ersättningarna i kollektivavtalet. Telefonersättning När en telefon som arbetsgivaren eller arbetstagaren har anskaffat anses vara nödvändig med tanke på arbetet, betalar arbetsgivaren grundavgifterna och de telefonavgifter som arbetet kräver så som lokalt avtalas. Därvid ska även bestämmelserna om förskottsinnehållning beaktas. Tillägg för smutsigt arbete Om en arbetstagare på order av arbetsgivaren är tvungen att utföra följande arbeten, betalas till arbetstagaren en särskilt avtalad ersättning: arbeten i värmepannor eller kanaler i anknytning till dem eller tömning av dessa med handverktyg arbeten inne i bottenbrunnar och avloppsbrunnar arbeten inne i oljebehållare i samband med rengöring av behållare öppning av avlopp Reservistlön

17 Förbunden rekommenderar medlemsföretagen att man till arbetstagare som deltar i repetitionsövningar betalar en så stor del av lönen att en gift arbetstagare tillsammans med reservistlönen som staten betalar når fulla löneförmåner under repetitionsövningarna och en ogift 2/3 av dem. Dröjsmålsränta Dröjsmålsräntan fastställs enligt räntelagen. Deltidslön Vid beräkningen av deltidslönen beräknas lönen som betalas för en dag genom att grundlönen enligt den månadsvisa lönespecifikationen divideras med antalet arbetsdagar som enligt teoretiska bestämmelser ingår i månaden. Rekommendationen om avgiften för öppning av dörrar är 10,05 euro under tiden mellan kl och ,09 euro under tiden mellan kl och Den som begär öppningen ska betala avgiften. IV ARBETSTIDER OCH LEDIGA TIDER FÖR FASTIGHETSSKÖTARE 22 Ordinarie arbetstid Om inte något annat följer av detta kollektivavtal, iakttas bestämmelserna i gällande arbetstidslagen. Heltidsanställd fastighetsskötare Den ordinarie arbetstiden är högst 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka. En arbetsvecka omfattar fem dagar. Den dagliga arbetstiden infaller mellan kl och 17.00, med undantag av en dag i veckan då arbetstiden upphör kl på grund av mottagning av invånare. En heltidsanställd fastighetsskötare är berättigad till matpaus under arbetsdagen. Deltidsanställd fastighetsskötare Arbetsdagen för en deltidsanställd fastighetsskötare upphör kl , förutsatt att de uppgifter som förutsätts i kollektivavtalet och arbetsavtalet har utförts till fullo. Arbetsveckan för en deltidsanställd fastighetsskötare med en poängsumma på minst 267 omfattar under de 30 vår-, sommar- och höstveckorna 5 dagar och under de 22 vinterveckorna 6 dagar. Arbetsveckan för en deltidsanställd fastighetsskötare med en poängsumma på under 267 men minst 146,7 omfattar under de 35 vår-, sommar- och höstveckorna 5 dagar och under de 17 vinterveckorna en arbetsvecka 6 dagar.

18 Arbetsveckan för en deltidsanställd fastighetsskötare med en poängsumma på under 146,7 omfattar under de 35 vår-, sommar- och höstveckorna 5 dagar och under de 17 vinterveckorna antingen 6 eller 7 dagar (varannan vecka). Arbetsgivaren fastställer vilka veckor som är vår-, sommar- och höstveckor och vilka som är vinterveckor. Förkortning av arbetstid I detta protokoll avtalar förbunden om genomförande av arbetstidsförkortningar inom fastighetsbranschen enligt följande: 1. Tillämpningsområde Den årliga arbetstiden förkortas för de arbetstagare vilkas ordinarie arbetstid är 40 timmar per vecka. Förkortningen gäller inte alls deltidsanställda arbetstagare med tidlön och inte heller fastighetsskötare och städare med poänglön vars poängsumma underskrider 267. Beräkningen genomförs så som fastställs i 24 i kollektivavtalet gällande fastighetsskötarens arbete och städning. Förkortningen gäller inte heller oavbrutna vikariat på under en månad. Den årliga arbetstiden i ovan nämnda arbete förkortas i övrigt av semester på högst 30 vardagar, kyrkliga helgdagar och midsommarafton, lördagen under trettondagsveckan, första maj, midsommarafton, självständighetsdagen och julafton. 2. Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar sammanlagt 100 timmar ledighet under kalenderåret enligt intjäningssystemet. Ledighet intjänas under kalenderåret för utförda ordinarie arbetsdagar enligt följande: Antalet arbetsdagar minst Lediga dagar ,5 Som utförda ordinarie arbetsdagar räknas lagstadgad semester och lediga dagar till följd av förkortning av arbetstiden och dessutom den tid under vilken arbetsgivaren enligt kollektivavtalet betalar lön för sjuktid liksom den utbildningstid som även delvis bekostas av arbetsgivaren, om arbetsgivaren betalar lön för den här tiden. Ledigheter både åtgår och intjänas under nämnda tider med undantag av den lagstadgade semestern under vilken förkortningsledigheterna inte åtgår. För deltidsanställda arbetstagare räknas de 22 vinterlördagar som enligt kollektivavtalet är arbetsdagar inte till godo vid beräkning av ledighet. Ledigheten åtgår däremot om arbetstagaren har en ledig dag på lördag. Från arbetstidsförkortningen avdras följande årligen regelbundet återkommande ledigheter: semester som överskrider 30 vardagar och som ges utifrån ett avtal på individ- eller företagsnivå eller utifrån praxis extra, avtals- eller praxisbaserade lediga dagar. Från förkortningen avdras inte:

19 kaffepauser på 12 minuter enligt kollektivavtalet premieledigheter som företaget beviljar arbetstagarens 50- och 60-årsdag, dagen då arbetstagaren ingår äktenskap, dopdagen, en nära anhörigs begravningsdag eller motsvarande lediga dagar som arbetsgivaren beviljar. 3. Beviljande av ledighet Ledighet ges i form av hela dagar ett arbetsskift åt gången under den tid som arbetsgivaren bestämmer. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan lokalt avtala om andra sätt att ge ledighet eller så kan man avtala om att ledigheterna ersätts i form av pengar. Det rekommenderas att avtalet ingås skriftligt. När ledigheten ges i form av hela dagar eller längre perioder är anmälningstiderna följande, såvitt inte annat avtalas om beviljande av en enskild ledighet: Ledighetens längd högst 1 dag högst 4 dagar högst 6 dagar minst 8 dagar anmälningstid 3 dagar 6 dagar 9 dagar 12 dagar Ledighet som intjänats under kalenderåret ska emellertid ges senast före utgången av september månad följande år. Outtagna ledigheter ersätts i form av pengar. Tillämpningsanvisning Om arbetstagaren har meddelats om förkortningsledigheten och arbetstagaren insjuknar efter meddelandet så att han eller hon är sjuk under den anmälda förkortningsledigheten, åtgår förkortningsledigheterna under tiden med arbetsoförmåga. 4. Förtjänstnivå Arbetstidsförkortningen verkställs utan att förtjänstnivån sänks. För arbetstagare med månadslön minskas lönen inte för den givna ledighetens del. När ledigheten ges i samband med semestern, är arbetstagaren inte berättigad till semesterpenning för denna ledighets del, eftersom semesterpenningen endast betalas under den lagstadgade semestern. 5. Anställningsförhållandets upphörande När anställningsförhållandet upphör ersätts den intjänade ledigheten med ett penningbelopp som beräknas utifrån grundlönen. För arbetstagare med månadslön divideras den fasta ordinarie månadslönen utan tilläggsdelar för jour, övertidsarbete, söndagsarbete och nödarbete med talet 21,1. Om anställningsförhållandet upphör så att man har gett ledighet innan ledighet på ovan nämnda sätt har intjänats, får arbetsgivaren inom ramen för den lagstadgade kvittningsrätten innehålla en motsvarande summa från slutlönen. 23 Ledighet per vecka

20 Arbetstiden för en heltidsanställd fastighetsskötare och för en deltidsanställd fastighetsskötare vars arbetstid per vecka överskrider 22 arbetstimmar per vecka (minst 146,7 poäng) ska ordnas så att arbetstagaren en gång per vecka får en oavbruten ledighet på minst 35 timmar som, såvitt möjligt, ska förläggas i samband med söndagen. För en deltidsanställd fastighetsskötare vars arbetstid per vecka underskrider 22 timmar (under 146,7 poäng) ska ordnas en ledighet per vecka på minst 35 timmar under de 35 vår-, sommar- och höstveckorna. Under de 17 vinterveckorna ska ledigheten per vecka ges endast varannan vecka. En tabell över ledigheten per vecka för en fastighetsskötare ingår som bilaga 2 i kollektivavtalet. Anskaffning av vikarie under tiden för veckovila Arbetsgivaren ska vid behov anskaffa en lämplig vikarie för fastighetsskötaren och komma överens om vikariens arbeten och lön. Den ordinarie innehavaren av fastighetsskötartjänsten ska under sin arbetstid utföra samtliga arbeten som ingår i hans eller hennes uppgifter. Arbeten som uppkommer under arbetstiden får inte överföras till vikarien. Om vikarien försummar sina arbetsskyldigheter enligt arbetsavtalet och den ordinarie befattningsinnehavaren är tvungen att utföra arbetet som uppkommit under vikariatet, har befattningsinnehavaren rätt att få en rimlig ersättning för det. Detta gäller inte de fall då den ordinarie befattningsinnehavaren eller hans eller hennes familjemedlem enligt avtalet har förbundit sig att utföra de arbeten som uppkommer under veckovilan. 24 Fastställande av arbetstid Arbetstiden per månad beräknas så att poängsumman multipliceras med talet 0,65. Antalet arbetstimmar per vecka beräknas på motsvarande sätt så att poängsumman multipliceras med talet 0,15. Antalet arbetstimmar som per månad åtgår till underhållet av bastu, tvättstugor och gräsmattor beräknas så att de genomsnittliga premierna per månad divideras med poängpriset och den så beräknade kvoten multipliceras med talet 0,65. Vid beräkningen av antalet arbetstimmar per vecka används som koefficient talet 0,15. Genom beräkningen konstateras rätten till de ledigheter som nämns i det här kapitlet och ledigheterna på grund av förkortning av arbetstiden för både en heltidsanställd och en deltidsanställd arbetstagare. De arbetstimmar som beräkningen förutsätter och de arbeten av ackordskaraktär som ingår i detta kollektivavtal utgör inte grund för fastställande av övertidsarbeten. 25 Lediga dagar Påskafton, midsommarafton och julafton samt lördagen efter jul, trettondagen, påsk och Kristi himmelsfärdsdag samma vecka är lediga dagar för heltidsanställda arbetstagare och för de deltidsanställda arbetstagare vars poängsumma enligt 24 är minst 146,7 poäng. Om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att arbetstagaren under dessa dagar utför de arbeten som med tanke på fastighetsskötseln anses nödvändiga, betalas till arbetstagaren för utförd arbetstid lön förhöjd med 50 procent eller ges den tid som åtgått till arbetet i form av ledighet som förlängs med 50 procent under övrig arbetstid.

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GRÖN- OCH MILJÖANLÄGGNINGSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GRÖN- OCH MILJÖANLÄGGNINGSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande:

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande: Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio " Detta avtal gäller

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio  Detta avtal gäller Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för ambulansförare

Kollektivavtal för ambulansförare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter...

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter... Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.5.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.5.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för. bingoanställda 1.3.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för. bingoanställda 1.3.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BILTRAFIKSBRANSCHERNA

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BILTRAFIKSBRANSCHERNA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande:

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande: BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 26/2003 1 (5) KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL 2003 2004 BILAGA 5 KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE 1 Tillämpningsområde och ordinarie arbetstid 2 Årsarbetstid

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

- 2 - Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR BUSSPERSONALEN

- 2 - Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR BUSSPERSONALEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området 1.3.2014-31.1.2017

Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området 1.3.2014-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ).

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ). För busspersonal 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. Servicefacket PAM är ditt fackförbund Om du arbetar eller studerar inom en privat servicebransch Handel, hotell- och restaurang, städ- och fastighetsservice, säkerhet,

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. gällande idrottsorganisationer 1.4.2014 31.1.2017 RBETSGIVARNA FÖR SERVICEBRANSCHERNA PALTA

KOLLEKTIVAVTAL. gällande idrottsorganisationer 1.4.2014 31.1.2017 RBETSGIVARNA FÖR SERVICEBRANSCHERNA PALTA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

TAKFÖRBUNDET BYGGNADSFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL FÖR VATTENISOLERINGS-BRANSCHEN 1.3.2012 28.2.2014

TAKFÖRBUNDET BYGGNADSFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL FÖR VATTENISOLERINGS-BRANSCHEN 1.3.2012 28.2.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE KA 1 Cirkulär 15/2007 bilaga 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtalet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för resebyråer

KOLLEKTIVAVTAL. för resebyråer Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Servicefacket PAM

KOLLEKTIVAVTAL mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Servicefacket PAM Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

1.10.2012 SKOG - METO

1.10.2012 SKOG - METO Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för farmaceutisk personal

Kollektivavtal för farmaceutisk personal f Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 1 Saarinen Design

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

Semesterlag. RIKSDAGENS SVAR 17/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den.

Semesterlag. RIKSDAGENS SVAR 17/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den. RIKSDAGENS SVAR 17/2005 rd Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OMBUDSMÄN INOM KÖTTINDUSTRIN 1.4.2012 30.4.2014. LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUNDET rf FACKFÖRBUNDET PRO rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OMBUDSMÄN INOM KÖTTINDUSTRIN 1.4.2012 30.4.2014. LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUNDET rf FACKFÖRBUNDET PRO rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen 1.12.2013 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen 1.12.2013 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i fastighetsbranschen 1.5.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i fastighetsbranschen 1.5.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet 21/10 2016 II Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... II BAKGRUNDEN ÄR KONKURRENSKRAFTSAVTALET

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEATERMUSIKER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEATERMUSIKER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för biografer

KOLLEKTIVAVTAL. för biografer Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för fotoproducenter

Kollektivavtal för fotoproducenter Kollektivavtal för fotoproducenter 1.4.2010-31.3.2012 PB 30 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 420 20, Fax (09) 653 197 www.erityispalvelut.fi Medlemsförbund i centralförbundet Finlands Näringsliv

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för optiker

Kollektivavtal för optiker Kollektivavtal för optiker 1.2.2017 31.1.2018 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet.

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan

Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för tjänstemän inom livsmedelsindustrin 1.5.2014 31.1.2017. Livsmedelsindustriförbundet rf Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTAL. för tjänstemän inom livsmedelsindustrin 1.5.2014 31.1.2017. Livsmedelsindustriförbundet rf Fackförbundet Pro rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID 9 Periodarbetstid Ordinarie arbetstid I sådant arbete enligt 7 i arbetstidslagen där

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

Deltidsanställda ska erbjudas mera arbete enligt 2 kap. 5 i arbetsavtalslagen på skidcenterarbetstagarens egen arbetsplats (=skidcentret).

Deltidsanställda ska erbjudas mera arbete enligt 2 kap. 5 i arbetsavtalslagen på skidcenterarbetstagarens egen arbetsplats (=skidcentret). Kollektivavtal för skidcenterbranschen 1.11.2011 31.10.2013 1 Tillämpningsområde Detta kollektivavtal tillämpas på de tjänstemän och arbetstagare som omfattas av arbetstidslagen och arbetar i företag som

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid KT Cirkulär 9/2016 bilaga 3 1 (10) Ändrade bestämmelser i TIM-AKA ARBETSTID 9 Arbetstid i dagarbete enligt 6 i arbetstidslagen och i tvåskiftsarbete mom. 1 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden

Läs mer

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND Kollektivavtal för arbetstagare på apotek a1.5.2012 31.5.2014 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2012 31.5.2014 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2012

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

Konst- och kulturbranschen

Konst- och kulturbranschen Konst- och kulturbranschen Arbetsförhållandets villkor 1.4.2016 31.3.2017 Akavas Specialorganisationer rf och Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf har uppgjort denna rekommendation om

Läs mer

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011 Cirkulär 11/2011, bilaga 1 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL OM ÄNDRING AV BILAGA 12 I DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET 2010 2011 (familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för skogsplantskolor 1.4.2014 31.1.2017. Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf METO Skogsbranschens Experter rf

KOLLEKTIVAVTAL. för skogsplantskolor 1.4.2014 31.1.2017. Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf METO Skogsbranschens Experter rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer