KOLLEKTIVAVTAL gällande fastighetsskötarens arbete och städning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEKTIVAVTAL gällande fastighetsskötarens arbete och städning 1.4.2010 30.4.2012"

Transkript

1 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan är inte ansvarig för de skador som uppkommer på grund av eventuella felaktigheter i översättningen. Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan teettämä käännös suomenkielisestä työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet eivät ole sopineet ruotsinkielisestä työehtosopimustekstistä. Mikäli ruotsinkielisen käännöksen tulkinta johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin alkuperäinen suomenkielinen työehtosopimus, tulee noudattaa suomenkielistä työehtosopimusta. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta ei vastaa käännöksen mahdollisista virheellisyyksistä aiheutuvista vahingoista.

2 KOLLEKTIVAVTAL gällande fastighetsskötarens arbete och städning

3 INNEHÅLL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Tillämpningsområde Arbetsavtal Direktionsrätt och övervakningsrätt Bisysslor Arbeten som ingår i fastighetsskötarens grundlön Verktyg och arbetsredskap Dimensionering av arbetsställen... 7 II LÖNESÄTTNINGSGRUNDER Allmänna arbeten Renhållning utomhus Uppvärmning Avfallshantering Trappstädning Skötsel av gräsmattor Underhåll av tvättstugor och bastu III LÖNEBESTÄMMELSER Poängvärden och minimilöner Dyrortsklassificering Tillägg för yrkeskunnighet och erfarenhetsår Jourersättning Lönebetalningstidpunkt Löneberäkningstid när anställningsförhållande upphör Övriga lönebestämmelser IV ARBETSTIDER OCH LEDIGA TIDER FÖR FASTIGHETSSKÖTARE Ordinarie arbetstid Ledighet per vecka Fastställande av arbetstid Lediga dagar Självständighetsdagen och första maj Övertidsersättningar... 21

4 28 Nattarbete och tillfälligt nattarbete V BESTÄMMELSER OM SOCIALA FÖRMÅNER Semester Lön för sjuktid Moderskaps, faderskaps och föräldraledighet, vårdledighet och partiell vårdledighet Läkarundersökningar Grupplivförsäkring Arbetsbostad VI HÄVNING AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE OCH AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER Uppsägning av arbetsavtal Medling vid meningsskiljaktigheter VII SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Lokala avtal Huvudförtroendeman som fackavdelningen har valt Innehållning av medlemsavgifter till fackförening Arbetsfredsförpliktelse Avtalets giltighetstid Ändringsförslag Avtalshandlingar PROTOKOLL FÖR INGÅENDE AV KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE FASTIGHETSSKÖTARENS ARBETE OCH STÄDNING FLAGGNINGSANVISNINGAR FASTSTÄLLANDE AV LEDIGHET PER VECKA PROTOKOLL ÖVER AVVÄRJANDE AV HOT OM VÅLD MODELL FÖR OENIGHETSPROMEMORIA... 43

5 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Detta kollektivavtal mellan Fastighetstjänsterna rf och Servicefacket PAM rf reglerar anställningsoch löneförhållanden för de arbetstagare som är medlemmar i Servicefacket PAM rf och arbetar som fastighetsskötare och städare för bostads- och fastighetsbolag som är medlemmar i Fastighetstjänsterna rf och för enskilda fastigheter. På anställnings- och löneförhållandena mellan arbetsgivaren och arbetstagarna kan i stället för kollektivavtalet gällande fastighetsskötarens arbete och städning även tillämpas kollektivavtalet för arbetstagare inom fastighetsservicebranschen, förutsatt att det är fråga om huvudsysselsättningar och att arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan avtalar om tillämpningen av avtalet. 2 Arbetsavtal När arbetsavtalet ingås eller ändras anvisar arbetsgivaren arbetena, arbetstiden och arbetsplatsen i enlighet med arbetsavtalet. Arbetstagaren förbinder sig att utföra dessa arbeten under arbetsgivarens ledning och övervakning. Arbetsgivaren ska enligt 2:4 i arbetsavtalslagen ge arbetstagaren en skriftlig utredning om de centrala villkoren i arbetet, om inte dessa villkor ingår i det skriftliga arbetsavtalet. Förbunden rekommenderar att arbetsavtalet ingås skriftligt och att till det i enlighet med 7 bifogas en grundlönespecifikation för fastighetsskötare som grundar sig på de arbeten som arbetsgivaren anvisat och dimensioneringen av arbetsställen inklusive situationsplaner. Med en deltidsanställd arbetstagare ska avtalet ingås skriftligt. När arbetsavtalet ingås kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om en prövotid enligt arbetsavtalslagen. Enligt arbetsavtalslagen omfattar prövotiden högst 4 månader och om arbetsgivaren ordnar utbildning i anknytning till arbetet som utan avbrott fortgår över 4 månader, högst 6 månader. I en visstidsanställning som varar under åtta månader får prövotiden utgöra högst hälften av arbetsavtalets längd. 3 Direktionsrätt och övervakningsrätt Arbetsgivaren har direktionsrätt och övervakningsrätt enligt arbetsavtalslagen. 4 Bisysslor En heltidsanställd arbetstagare får inte ha bisysslor under ordinarie arbetstid. Arbete som utförs som bisyssla utanför arbetstiden får inte störa utförandet av huvudsysslorna. 5 Arbeten som ingår i fastighetsskötarens grundlön Fastighetsskötaren ska under sin arbetstid huvudsakligen utan omedelbar arbetsledning utföra uppgifter i anknytning till fastighetsunderhåll, service, reparationer, uppvärmning, renhållning och

6 städning med undantag av tillståndspliktiga arbeten enligt arbetsgivarens anvisningar och poängsättning. I fastighetsskötarens uppgifter ingår till exempel: Allmänna uppgifter under arbetstiden a) Övervaka huset i allmänhet. Arbetstagaren är skyldig att omedelbart underrätta arbetsgivaren om sådana missförhållanden och fel som orsakar eller kan orsaka olägenhet eller skada och som arbetstagaren själv inte kan eller är skyldig att rätta till eller reparera. Arbetstagaren är dock skyldig att vidta åtgärder för att förebygga större skador. b) Ta emot och kontrollera leveranser av konsumtionsvaror som behövs vid fastighetsskötsel och ta emot anmälningar om huset och lämna dem till disponenten. c) Dela ut flyttblanketter till husinvånare, ta emot ifyllda blanketter samt lämna de kontrollerade till disponenten och vidare till myndigheterna. Under disponentens övervakning noggrant föra förteckning över invånare (gårdsbok). d) Ta hand om nycklarna till de gemensamma utrymmena. e) Öppna portarna och trappdörrarna på morgonen och stänga dem på kvällen vid en avtalad tidpunkt och se till att otillbörliga personer inte vistas i trapphus och på gården. f) Underhålla belysningen och byta lampor, lampkåpor och säkringar om de går sönder. g) Olja lås, gångjärn och tillslutare på dörrar som är i gemensamt bruk samt smörja de maskiner och övrig maskinell utrustning som tillhör huset med undantag av hissar och ventilations- och kylningsanläggningar. h) Flagga på officiella och vedertagna flaggdagar enligt flaggningsanvisningarna. Flaggningsanvisningarna ingår som bilaga 2 i kollektivavtalet. För extra husspecifik flaggning på uppdrag av arbetsgivaren betalaslön för en timme. i) Se till att husets ordningsregler iakttas. j) Utföra uppgifter i anknytning till förbrukningsuppföljningen (värme, vatten, el) i fastigheten enligt arbetsgivarens anvisningar. k) Reparera bastulaven och bastubänkarna, dock inte tillverka nya. l) Byta kranar och tätningar, dock inte tätningarna på ledningsspärrar. Byta tätningarna på WC-flottörventiler och öppna blockerade vattenlås, med undantag av vattenlåsen i toaletterna. Lufta elementen. Om dessa arbeten ges utomstående i uppdrag, får det inte medföra extra kostnader för arbetsgivaren. m) Mindre reparationer av träkonstruktioner. n) Mindre reparationer av plastbeläggningen på ledstängerna i trapphusen. o) Mindre punktreparationer av plattbeläggningen utomhus. Renoveringsarbeten ingår inte i fastighetsskötarens uppgifter, inte heller monteringen av nya anläggningskonstruktioner. Renhållning utomhus a) Hålla rena de delar av gator och gångbanor samt de gårdsplaner som hör till fastigheten, skotta snö, slå sönder is och sanda dessa områden enligt gällande ordningsregler och arbetsgivarens anvisningar. Vid snöfall omedelbart arrangera nödvändiga och lämpliga gångbanor på gator och gårdar och sanda dem vid behov samt hålla ingångarna och piskbalkongerna fria från snö och is. Snöröjning från tak ingår inte i fastighetsskötarens uppgifter. Fastighetsskötaren ska dock se till att istappar, snö eller motsvarande som faller från taket inte medför risker för förbipasserande personer genom att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och meddela husets disponent. För bortkörningen av snö som röjts från taket eller bortkörning av stora mängder snö som fallit ner från taket betalas en särskild ersättning.

7 Bortkörning av snö från områden som mätts enligt 9 i detta kollektivavtal och uppläggning av snöhögar på över 1,5 m ingår inte i fastighetsskötarens uppgifter utan särskild ersättning. b) Underhålla sopstationer eller avfallsrum och hålla dem rena. Uppvärmning a) Ta hand om uppvärmnings- och varmvattenanläggningar och tekniska utrymmen och anordningar i anknytning till dem enligt arbetsgivarens och värmekontrollörens anvisningar. b) Se till att uppvärmningen är tillräcklig och ändamålsenlig med hänsyn till väderförhållandena. c) Ta hand om förbrukningsuppföljningen i fastigheten enligt arbetsgivarens anvisningar. I förbrukningsuppföljningen ingår avläsning av mätare, förbrukningsberäkning och bedömning av förbrukningens tillförlitlighet enligt målförbrukningen. Arbetstagaren ska lämna uppgifter om förbrukningen och iakttagelser om avvikande förbrukning till arbetsgivaren. d) Vid behov utföra temperaturmätningar inomhus. e) Föra driftdagbok. Städarbete Fastighetsskötaren är ansvarig för städningen förutsatt att städningen inte har särskilts från fastighetsskötarens befattning. I övriga fall är en särskild trappstädare ansvarig för städningen. Städningen utförs enligt nedan nämnda bestämmelser och enligt lönesättningen. a) Trapphus, källare och vindar städas och hissarna hålls rena enligt arbetsgivarens anvisningar. b) Huvudingångarna liksom fönstren och beslagen på dem och på hisskorgarna hålls rena. c) I samband med avtalade städningar rengörs balkongdörrarna och -fönstren och tillfälliga fläckar på väggar, dörrar och fönster i trapphusen tas bort. Detta gäller emellertid inte ytor ovanför räckhöjd. Borttagning av fläckar förutsätter inte att hela ytan ska tvättas. d) Om en särskild storstädning kan avtalas separat. I samband med storstädningen utförs en grundläggande rengöring i trapphusen och i källar- och vindutrymmena enligt arbetsgivarens anvisningar. Protokollsanteckning: Renhållningen av balkonger klassificeras under renhållning utomhus. 6 Verktyg och arbetsredskap Arbetsgivaren bekostar och ställer till förfogande de verktyg och arbetsredskap som rimligen behövs för att arbetstagaren ska kunna utföra sina uppgifter enligt avtalet. Arbetstagaren ser till och svarar för underhållningen och förvaringen av verktyg, redskap och maskiner på ett låsbart ställe som arbetsgivaren har anvisat. När arbetstagaren är tvungen att avhämta arbetsredskap som är nödvändiga med tanke på fastighetsskötseln, ersätter arbetsgivaren resekostnaderna till följd av det. 7 Dimensionering av arbetsställen

8 Dimensioneringen av arbetsställena som behövs för fastställande av grundlönen utförs antingen av representanterna för de lokala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna på varje ort eller av arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan. När det på orten finns föreningar för båda parterna, rekommenderas det att representanterna för de nämnda organisationerna i första hand utför dimensioneringen av medlemsfastigheterna. Representanter som arbetsmarknadsorganisationerna har befullmäktigat undertecknar det dimensioneringsresultat som de själv har åstadkommit och kontrollerat enligt arbetsgivarens arbetsorder på varje arbetsplats. Om utförandet av grunddimensioneringen ska avtalas inom 14 dagar efter begäran om dimensionering om inte ett lagenligt hinder föreligger. Om dimensioneringen utförs av en lokal förtroendeman som arbetstagarens representant och om det är fråga om den första dimensioneringen, dvs. en grunddimensionering som någondera parten har krävt eller en granskning av en dimensionering och om man avtalat om dimensioneringen enligt 3 mom., ersätter arbetsgivaren förtroendemannen 16,82 euro för grunddimensioneringen och 11,77 euro för kontrolldimensioneringen. Rimliga resekostnader ersätts mot en särskild utredning, dock med högst 13,46 euro. Förbunden rekommenderar att man när det gäller utomhusområden som ska hållas rena förtydligar de uppgifter som arbetsgivaren bestämmer med markeringar i planritningen över det dimensionerade objektet. II LÖNESÄTTNINGSGRUNDER Arbetstagarens grundlön består av ersättningar enligt Allmänna arbeten För allmänna arbeten beräknas 1,0 0,8 poäng per lägenhet per månad beroende på antalet lägenheter enligt följande: Antalet lägenheter 1 35, per lägenhet 1,0 poäng/mån.; 35 lägenheter = 35 poäng Antalet lägenheter , per lägenhet 0,9 poäng/mån.; 100 lägenheter = 93,5 poäng Antalet lägenheter 101 eller fler, 0,8 poäng/mån. Exempel: 1) 40 lägenheter; 35 x 1,0 poäng + 5 x 0,9 poäng = 39,5 poäng 2) 103 lägenheter; 35 x 1,0 poäng + 65 x 0,9 poäng + 3 x 0,8 poäng = 95,9 poäng Vid beräkning används som grund den övre gränsen och poängpriset enligt klassificeringen. Den överskridande delen beräknas enligt poängpriset för respektive antal lägenheter. Som lägenheter beräknas egentliga bostadslägenheter och affärslokaler. När fastighetsskötarens uppgifter inkluderar skötsel av gemensamma utrymmen i fastigheten för vilken fastighetsskötaren inte betalas någon särskild ersättning (t.ex. enligt 15), beaktas dessa utrymmen vid beräkning av grundpoäng. Om sådana utrymmen kräver städning, betalas för den utgående från städomgångar enligt prissättningen med städpoäng.

9 I fråga om speciella byggnader, såsom kyrkor, industribyggnader, teatrar, möteslokaler, tennishallar, internat o.d., avtalas om den särskilda ersättningen för allmänna arbeten separat. 9 Renhållning utomhus Ett utomhusområde eller en del av det klassificeras i en klass som motsvarar dess användning enligt de krav för snöarbeten och renhållning som arbetsgivaren anvisat. Arbetstagaren betalas lön enligt följande klassificering: Klass I: Det fasta snö- och islagret får vara högst 3 cm tjockt. Området ska utjämnas och sandas noggrant. 16 m2 motsvarar en poäng per månad. Klass II: Det fasta snö- och islagret får vara högst 8 cm tjockt. Området ska utjämnas och sandas. 20 m2 motsvarar en poäng per månad. Klass III: Det fasta snö- och islagret får överskrida nämnda tjocklekar men området ska röjas fritt från lössnö, utjämnas och sandas vid behov. 24 m2 motsvarar en poäng per månad. Under renhållningen utomhus klassificeras även balkonger. I klasserna I III ingår även renhållning under snöfri tid. Klass IV: Ett friluftsområde där endast renhållningsarbete utförs, städas vid behov. 48 m2 motsvarar en poäng per månad. Om skötseln av gårdsplaner, skogsdungar, klippor, gräsmattor och parker och motsvarande områden som anses vara obrukbara avtalas separat. Körbanorna inkluderas i lönen enligt klass IV (L om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden /669). När kommunen eller annat utomstående håll sköter utomhusområdena eller en del av dem, beaktas dessa inte vid fastställandet av arbetsuppgiften. De motordrivna maskiner som arbetsgivaren anskaffat och ställt till arbetstagarens förfogande och som underlättar arbetet beaktas vid beräkning av grundlönen enligt följande: För traktorer och maskiner med hydraulisk tilläggsutrustning för vinter- eller sommarunderhåll utgör maskinavdraget högst 25 % av premierna för renhållning av utomhusområden. För traktorer och maskiner med motsvarande tilläggsutrustning utan hydraulik utgör maskinavdraget högst 15 %. 10 Uppvärmning För arbeten i anknytning till uppvärmningen betalas per en kvadratmeter eldyta på den använda värmepannan när man eldar med: a) lätt olja 0,6 poäng per månad b) naturgas 0,6 poäng per månad c) tung olja 0,7 poäng per månad d) ved 1,3 poäng per månad

10 I Uleåborg och på orter norr om Uleåborgs parallellcirkel är poängsummorna för uppvärmningen per en kvadratmeter eldyta på den använda värmepannan när man eldar med: a) lätt olja 1,0 poäng per månad b) naturgas 1,0 poäng per månad c) tung olja 1,1 poäng per månad d) ved 2,0 poäng per månad Om man inte angett eldytan på värmepannorna, beräknas det använda talet genom att pannornas totala effekt divideras enligt följande: under 200 Mcal/h divideras med talet Mcal/h divideras med talet 12, Mcal/h divideras med talet 13 över 801 Mcal/h divideras med talet 14 Motsvarande effekter angivna i kilowatt: under 230 kw divideras med talet kw divideras med talet 12, kw divideras med talet 13 över 930 kw divideras med talet 14 Den sammanlagda eldytan på värmepannorna i pannrum beräknas uppgå till minst 10 m2. I hus med två eller flera pannrum beräknas ett tillägg på 10 % på pannornas eldyta. Värmepannan anses vara i bruk om den utan speciella åtgärder är färdig att användas och ansluten till nätet. Fjärrvärme Vid fjärrvärme betalas till arbetstagaren i ersättning för arbeten i anknytning till uppvärmningen lön vars belopp som motsvarar 10 poäng. 11 Avfallshantering För underhåll och renhållning av avfallsstationer eller avfallsrum betalas med 3 poäng för de 20 första bostadslägenheterna eller affärslokaler och med 1 poäng per månad per 20 följande bostadslägenheter och affärslokaler. Om bostadsbolaget har en komposterare och fastighetsskötaren förpliktas till att ta hand om den, avtalas om en särskild premie för detta. Med avfallsstation avses en särskild uthusbyggnad med tak och med avfallsrum ett särskilt utrymme inne i byggnaden. Protokollsanteckning: Definitionen av avfallsstation eller avfallsrum ändrar inte de eventuella arrangemangen som man avtalat om innan kollektivavtalet trädde i kraft och som avviker från denna ordform. 12 Trappstädning

11 De gemensamma utrymmena i fastigheten rengörs på ett av arbetsgivaren anvisat sätt enligt följande: Blöt rengöring 4 gånger/mån. 1 poäng per 8 m2 2 gånger/mån. 1 poäng per 14 m2 1 gång/mån. 1 poäng per 28 m2 Våt rengöring 5 gånger/vecka 1 poäng per 6 m2 3 gånger/vecka 1 poäng per 9 m2 2 gånger/vecka 1 poäng per 12 m2 1 gång/vecka 1 poäng per 24 m2 Fuktig eller torr rengöring 5 gånger/vecka 1 poäng per 9 m2 3 gånger/vecka 1 poäng per 16 m2 2 gånger/vecka 1 poäng per 26 m2 1 gång/vecka 1 poäng per 52 m2 1 gång/mån. 1 poäng per 208 m2 blöt rengöring = sopning + tvätt våt rengöring = sopning + torkning med våt mopp fuktig rengöring = moppning torr rengöring = sopning För renhållningen av hiss beräknas en poäng per månad. Vid städning av trapphus utan hiss beaktas för flyttning av städredskap och -utrustning en poäng per månad per trapphus. För rengöringen av trappmattor, dock inte för blöt rengöring, får fastighetsskötaren en poäng per månad per trapphus. Dörrmattor och utbytbara mattor berättigar inte till poäng. Vaxningen motsvarar en halv engångstvätt. Förr torr rengöring av källarutrymmen beräknas 2 poäng per byggnad. För anställningsförhållanden som ingåtts före beräknas 1,6 poäng per byggnad, och när det finns fler än ett trapphus, betalas 0,4 poäng mer per trapphus efter det första trapphuset. När en eller några av lägenheterna i trapphuset används för något annat än boende och detta medför en betydande ökning av städarbete eller annan olägenhet, ska för det betalas en särskild ersättning med stöd av ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om vindutrymmena förutsätter städning, avtalas om ersättningen separat. Om ersättningen för extra städningar på grund av reparationsarbeten ska avtalas från fall till fall mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Även för storstädning och särskild vaxborttagning som inte ingår i städplanen betalas en särskild ersättning enligt avtalet. För städning av avföring och uppkastning inomhus betalas 12,1 euro. 13 Skötsel av gräsmattor När fastighetsskötaren tar hand om gräsmattor, betalas ersättning per skötselmånad enligt gräsmattans storlek enligt följande:

12 Beloppet på premien för skötsel av gräsmattor fr.o.m : Gräsmattans storlek m2 15,48 c/m2/skötselmån m2 11,71 c/m2/skötselmån m2 8,92 c/m2/skötselmån m2 och större 7,57 c/m2/skötselmån. Beloppet på premien för skötsel av gräsmattor fr.o.m : Gräsmattans storlek m2 15,68 c/m2/skötselmån m2 11,87 c/m2/skötselmån m2 9,04 c/m2/skötselmån m2 och större 7,67 c/m2/skötselmån. Premien för skötsel av gräsmatta beräknas så att den föregående prissättningsgränsen och m2- priset enligt klassificeringen utgör en utgångspunkt och den överskridande delen prissätts enligt m2-priset som anger gräsmattans storlek. Premien för skötsel av gräsmattor kan även utjämnas till genomsnittliga fasta månatliga belopp. När gräsmattaområdet omfattar planteringar som ska skötas eller annars kräver särskild skötsel, betalas för det med en rimlig ersättning. Skötseln av gräsmattor innebär städning på våren och på hösten, renhållning, nödvändigt vattnande och klippning samt spridning av gödsel liksom mindre punktreparationer enligt arbetsgivarens anvisningar. Arbetsgivaren bestämmer under vilka månader gräsmattorna ska skötas. Förbunden rekommenderar att skötselperioden för gräsmattorsammanfaller med tidsperioden mellan vårstädningen och höststädningen beräknad i fullständiga månader. Om arbetstagarens arbetsskyldighet är väsentligt mindre eller större än den ovan nämnda, kan man avtala om att det för skötseln av gräsmattor betalas en ersättning som avviker från kollektivavtalet. Maskinavdrag För planteringsmaskiner utgör maskinavdraget 25 procent och för övriga dragande maskiner 15 procent. Protokollsanteckning: Bestämmelsen gäller anställningsförhållanden som ingåtts efter och äldre anställningsförhållandena där maskinerna har anskaffats efter den nämnda tidpunkten. 14 Underhåll av tvättstugor och bastu Tvättstugor När fastighetsskötaren rengör tvättstugan, fördelar tvätturer och uppbäravgifter, betalas i ersättning för detta arbete fr.o.m ,931 euro och fr.o.m ,956 euro per användningsdag.

13 När det finns avgiftsautomater i tvättstugan och användarna själva tar hand om bokningssystemet, beaktas tvättstugan vid grundpoäng och städarbetet prissätts enligt 12. a) Husets bastu Helhetspremie för underhåll När fastighetsskötaren tar hand om uppvärmningen av husets bastu, uppbäravgifter, för förteckningen över bastuturer, ser till renhållningen och grundrengöringen en gång per vecka, betalas till fastighetsskötaren fr.o.m ,050 euro för el- och gasuppvärmda bastur med ett tvättrum och 5,285 euro för bastur med två eller flera tvättrum per uppvärmningsdag. Beloppen på ersättningen är fr.o.m ,103 euro för bastur med ett tvättrum och 5,354 euro för bastur med två eller flera tvättrum. Städpremie Hela bastuavdelningen ska städas varje uppvärmningsdag och rengöras grundligt en gång per vecka. Då betalas fr.o.m ,354 euro för bastur med ett tvättrum och 4,637 euro för bastur med två eller flera tvättrum per uppvärmningsdag. Beloppen på ersättningen är fr.o.m ,103 euro för bastur med ett tvättrum och 4,697 euro för bastur med två eller flera tvättrum. Uppvärmningspremie För endast uppvärmningen av bastu och förandet av förteckningar över bastuturer betalas fr.o.m ,047 cent per uppvärmningsdag och dessutom läggs bastun till grundpöäng. Ersättningens belopp uppgår till 1,061 euro per uppvärmningsdag fr.o.m Automatiskt uppvärmda bastur berättigar inte till ersättning. Ersättningar för bastu och tvättstugor kan även utjämnas till genomsnittliga fasta månatliga belopp. Poolrum Kvadratantalet som används som grund för prissättningen beräknas så att ytan på bassängväggarna läggs till poolrummets yta. För dagligt underhåll och renhållning av poolrum betalas 1 poäng per underhållsmånad per 5 m2. För underhåll av bassänganläggningar betalas 4 poäng per underhållsmånad. Om poolrummet städas mera sällan än fem dagar per vecka, används som divisor ett större värde än 1 m2. III LÖNEBESTÄMMELSER 15 Poängvärden och minimilöner Till en fullt arbetsför arbetstagare som fyllt 17 år betalas för arbete som han eller hon utför enligt detta kollektivavtal lön per månad enligt följande: Dyrortsklass Dyrortsklass

14 Poängvärden är fr.o.m : Poängvärden är fr.o.m : I II 4,304 euro 4,264 euro 4,360 euro 4,319 euro Minimilönerna för heltidsanställda arbetstagare är: Dyrortsklass Dyrortsklass I II fr.o.m : 1255,50 euro 1248,24 euro fr.o.m : 1271,83 euro 1264,46 euro Grundtimlönerna för deltidsanställda arbetstagare är: Dyrortsklass Dyrortsklass I II fr.o.m : 7,128 euro 7,075 euro fr.o.m : 7,220 euro 7,167 euro 16 Dyrortsklassificering I dyrortsklassificeringen iakttas klassificeringen enligt statsrådets beslut ( /10555). Enligt beslutet hör följande kommuner till dyrortsklass I: Enare, Enontekis, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Houtskär, Hyrynsalmi, Hyvinge, Iniö, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kervo, Kittilä, Kolari, Korpo, Kuhmo, Kuivaniemi, Kuopio, Kuusamo, Kyrkslätt, Muonio, Nagu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ristijärvi, Rovaniemi landskommun, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tammerfors, Tavastehus, Tervola, Torneå, Träskända, Uleåborg, Utsjoki, Vanda, Vasa och Övertorneå och samtliga kommuner på Åland. Samtliga övriga kommuner hör till dyrortsklass II. 17 Tillägg för yrkeskunnighet och erfarenhetsår Till arbetstagaren betalas utgående från utbildning, tiden inom branschen eller anställningstiden hos arbetsgivaren antingen tillägg för yrkeskunnighet eller tillägg för erfarenhetsår. Tilläggen betalas inte samtidigt. Tillägget för yrkeskunnighet eller erfarenhetsår betalas enligt följande bestämmelser: Tillägg för yrkeskunnighet Till en arbetstagare som har avlagt en grundexamen inom fastighetsservice som avses i lagen om yrkesexamina (306/94) betalas lön förhöjd med 4 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som har avlagt en yrkesexamen för fastighetsskötare som avses i lagen om yrkesexamina (306/94) betalas lön förhöjd med 8 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet.

15 Till en arbetstagare som har avlagt en specialyrkesexamen för fastighetsskötare som avses i lagen om yrkesexamina (306/94) betalas lön förhöjd med 12 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Om arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan kommer överens om att arbetstagaren deltar i ett fristående yrkesprov i anknytning till ovan nämnda examina, betalar arbetsgivaren kostnaderna till följd av detta. Protokollsanteckning: Om en arbetstagare har avlagt en yrkeskompetensexamen enligt den tidigare lagen om fackliga yrkeskompetensexamina och arbetsgivaren har betalat kompetenstillägg för det, bevaras denna förmån. Tillägg för erfarenhetsår a) Heltidsanställda arbetstagare Till en arbetstagare som utan avbrott har arbetat som heltidsanställd inom fastighetsservice i minst 3 år betalas lön förhöjd med 4 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som utan avbrott har arbetat som heltidsanställd inom fastighetsservice i minst 5 år betalas lön förhöjd med 8 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som utan avbrott har arbetat som heltidsanställd inom fastighetsservice i minst 8 år betalas lön förhöjd med 12 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. b) Deltidsanställda arbetstagare Till en arbetstagare som oavbrutet har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 3 år, betalas lön förhöjd med 4 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som oavbrutet har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 5 år, betalas lön förhöjd med 8 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som oavbrutet har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 8 år, betalas lön förhöjd med 12 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet = grundlön enligt poängsättning + premie för skötsel av gräsmattor och ersättningar för bastu och tvättstugor utjämnade till genomsnittliga fasta månadsvisa belopp. Tillämpningsanvisning Vid beräkning av år inom branschen och anställningsår beaktas inte anställningsförhållanden som fortgått under 3 månader och inte heller tiden för värnplikt, faderskapsledighet och vårdledighet och studieledighet.

16 18 Jourersättning Om arbetstagaren enligt sitt avtal är skyldig att under bestämda tider utanför ordinarie arbetstid uppehålla sig inom den fastighets område som han eller hon sköter eller i fastighetens omedelbara närhet där man vid behov omedelbart kan nå honom eller henne, ska till arbetstagaren betalas i jourersättning fr.o.m ,758 euro per timme och fr.o.m ,781 euro per timme. Under jourtiden utför arbetstagaren med samma ersättning regelbundet återkommande mindre arbeten, såsom kontroll av trapphus och gården på kvällarna och stängning av dörrar och portar samt skötsel av belysning och flaggning. Förbunden rekommenderar att om arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om arbeten som utförs utanför den ordinarie arbetstiden, ska det antecknas i arbetsavtalet skriftligt. Kvällsjouren beräknas börja genast efter att arbetstiden har upphört. 19 Lönebetalningstidpunkt Om inte annat avtalats, betalas arbetstagarens lön i efterskott en gång per månad. 20 Löneberäkningstid när anställningsförhållande upphör Om inte annat avtalats, omfattar löneberäkningstiden 7 dagar när anställningsförhållandet upphör. 21 Övriga lönebestämmelser Man kan avtala om att fastighetsskötarens lön betalas som fast månadslön som fastställs enligt de genomsnittliga ersättningarna i kollektivavtalet. Telefonersättning När en telefon som arbetsgivaren eller arbetstagaren har anskaffat anses vara nödvändig med tanke på arbetet, betalar arbetsgivaren grundavgifterna och de telefonavgifter som arbetet kräver så som lokalt avtalas. Därvid ska även bestämmelserna om förskottsinnehållning beaktas. Tillägg för smutsigt arbete Om en arbetstagare på order av arbetsgivaren är tvungen att utföra följande arbeten, betalas till arbetstagaren en särskilt avtalad ersättning: arbeten i värmepannor eller kanaler i anknytning till dem eller tömning av dessa med handverktyg arbeten inne i bottenbrunnar och avloppsbrunnar arbeten inne i oljebehållare i samband med rengöring av behållare öppning av avlopp Reservistlön

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Skogsindustrin rf METO Skogsbranschens Experter rf. fr.o.m. 1.5.2014 SKOG - METO

KOLLEKTIVAVTAL. Skogsindustrin rf METO Skogsbranschens Experter rf. fr.o.m. 1.5.2014 SKOG - METO Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014)

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. mellan

KOLLEKTIVAVTAL. mellan Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014)

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L

K O L L E K T I V A V T A L Översättning K O L L E K T I V A V T A L för LIVSMEDELSBRANSCHEN 24.5.2010 31.3.2014 mellan FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf och FINLANDS LIVSMEDELSARBETARFÖRBUND rf 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNT

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF INNEHÅLL I ALLMÄNT... 5 1 Avtalets tillämpningsområde... 5 2 Föreningsfrihet...

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 2 (97) INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Utrikesfartens passagerarfartygsavtal 1.3.2010 29.2.2012

Utrikesfartens passagerarfartygsavtal 1.3.2010 29.2.2012 * Utrikesfartens passagerarfartygsavtal 1.3.2010 29.2.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 6 2 ALLMÄNNA AVTAL... 6 3 DEFINITIONER... 6 4 ALLMÄNT... 7 4.1 Anställning... 7 4.2 Bemanningsavtal... 8 4.3

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Arbetsmarknadsnyckeln

Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln ISBN 951-9148-94-9 Publicerats med stöd av Arbetarskyddsfonden Layout: Innocorp Oy/Aija Honkanen Tryckt av: Erweko

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Övriga avtal på avtalsområdet Avtal om samverkan och utveckling Telekom Avtal om pension enligt ITP (särskild pensionsplan gäller

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FöR SMÅTONNAGE I UTRIKESFART

KOLLEKTIVAVTAL FöR SMÅTONNAGE I UTRIKESFART KOLLEKTIVAVTAL FöR SMÅTONNAGE I UTRIKESFART 01.03.2008-28.02.2010 (FSU) 01.10.2007-28.2.2010 (Befälsförbunden) 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR SMÅTONNAGE I UTRIKESFART 01.10.2007-28.02.2010 (Päällystöliitot)

Läs mer

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKTA 2012 2013 Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKTA 2012 2013 Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal Underteckningsprotokoll KAPITEL I KAPITEL

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L VID 0

K O L L E K T I V A V T A L VID 0 KOLLEKTIVAVTAL VID 0 1. Organisatorisk tillhörighet SJ AB tillhör branschorganisationen Spårtrafik inom arbetsgivarorganisationen Almega. Det övergripande kollektivavtalet tecknas på Almega med de kollektivavtalsbärande

Läs mer

Kraftverksavtalet. 2013-2016 Gällande fr o m 2013-04-01 2016-03-31 Energiföretagens Arbetsgivareförening Svenska Elektrikerförbundet

Kraftverksavtalet. 2013-2016 Gällande fr o m 2013-04-01 2016-03-31 Energiföretagens Arbetsgivareförening Svenska Elektrikerförbundet Kraftverksavtalet 2013-2016 Gällande fr o m 2013-04-01 2016-03-31 Energiföretagens Arbetsgivareförening Svenska Elektrikerförbundet Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening och Svenska

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer