KOLLEKTIVAVTAL gällande fastighetsskötarens arbete och städning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEKTIVAVTAL gällande fastighetsskötarens arbete och städning 1.4.2010 30.4.2012"

Transkript

1 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan är inte ansvarig för de skador som uppkommer på grund av eventuella felaktigheter i översättningen. Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan teettämä käännös suomenkielisestä työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet eivät ole sopineet ruotsinkielisestä työehtosopimustekstistä. Mikäli ruotsinkielisen käännöksen tulkinta johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin alkuperäinen suomenkielinen työehtosopimus, tulee noudattaa suomenkielistä työehtosopimusta. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta ei vastaa käännöksen mahdollisista virheellisyyksistä aiheutuvista vahingoista.

2 KOLLEKTIVAVTAL gällande fastighetsskötarens arbete och städning

3 INNEHÅLL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Tillämpningsområde Arbetsavtal Direktionsrätt och övervakningsrätt Bisysslor Arbeten som ingår i fastighetsskötarens grundlön Verktyg och arbetsredskap Dimensionering av arbetsställen... 7 II LÖNESÄTTNINGSGRUNDER Allmänna arbeten Renhållning utomhus Uppvärmning Avfallshantering Trappstädning Skötsel av gräsmattor Underhåll av tvättstugor och bastu III LÖNEBESTÄMMELSER Poängvärden och minimilöner Dyrortsklassificering Tillägg för yrkeskunnighet och erfarenhetsår Jourersättning Lönebetalningstidpunkt Löneberäkningstid när anställningsförhållande upphör Övriga lönebestämmelser IV ARBETSTIDER OCH LEDIGA TIDER FÖR FASTIGHETSSKÖTARE Ordinarie arbetstid Ledighet per vecka Fastställande av arbetstid Lediga dagar Självständighetsdagen och första maj Övertidsersättningar... 21

4 28 Nattarbete och tillfälligt nattarbete V BESTÄMMELSER OM SOCIALA FÖRMÅNER Semester Lön för sjuktid Moderskaps, faderskaps och föräldraledighet, vårdledighet och partiell vårdledighet Läkarundersökningar Grupplivförsäkring Arbetsbostad VI HÄVNING AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE OCH AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER Uppsägning av arbetsavtal Medling vid meningsskiljaktigheter VII SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Lokala avtal Huvudförtroendeman som fackavdelningen har valt Innehållning av medlemsavgifter till fackförening Arbetsfredsförpliktelse Avtalets giltighetstid Ändringsförslag Avtalshandlingar PROTOKOLL FÖR INGÅENDE AV KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE FASTIGHETSSKÖTARENS ARBETE OCH STÄDNING FLAGGNINGSANVISNINGAR FASTSTÄLLANDE AV LEDIGHET PER VECKA PROTOKOLL ÖVER AVVÄRJANDE AV HOT OM VÅLD MODELL FÖR OENIGHETSPROMEMORIA... 43

5 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Detta kollektivavtal mellan Fastighetstjänsterna rf och Servicefacket PAM rf reglerar anställningsoch löneförhållanden för de arbetstagare som är medlemmar i Servicefacket PAM rf och arbetar som fastighetsskötare och städare för bostads- och fastighetsbolag som är medlemmar i Fastighetstjänsterna rf och för enskilda fastigheter. På anställnings- och löneförhållandena mellan arbetsgivaren och arbetstagarna kan i stället för kollektivavtalet gällande fastighetsskötarens arbete och städning även tillämpas kollektivavtalet för arbetstagare inom fastighetsservicebranschen, förutsatt att det är fråga om huvudsysselsättningar och att arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan avtalar om tillämpningen av avtalet. 2 Arbetsavtal När arbetsavtalet ingås eller ändras anvisar arbetsgivaren arbetena, arbetstiden och arbetsplatsen i enlighet med arbetsavtalet. Arbetstagaren förbinder sig att utföra dessa arbeten under arbetsgivarens ledning och övervakning. Arbetsgivaren ska enligt 2:4 i arbetsavtalslagen ge arbetstagaren en skriftlig utredning om de centrala villkoren i arbetet, om inte dessa villkor ingår i det skriftliga arbetsavtalet. Förbunden rekommenderar att arbetsavtalet ingås skriftligt och att till det i enlighet med 7 bifogas en grundlönespecifikation för fastighetsskötare som grundar sig på de arbeten som arbetsgivaren anvisat och dimensioneringen av arbetsställen inklusive situationsplaner. Med en deltidsanställd arbetstagare ska avtalet ingås skriftligt. När arbetsavtalet ingås kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om en prövotid enligt arbetsavtalslagen. Enligt arbetsavtalslagen omfattar prövotiden högst 4 månader och om arbetsgivaren ordnar utbildning i anknytning till arbetet som utan avbrott fortgår över 4 månader, högst 6 månader. I en visstidsanställning som varar under åtta månader får prövotiden utgöra högst hälften av arbetsavtalets längd. 3 Direktionsrätt och övervakningsrätt Arbetsgivaren har direktionsrätt och övervakningsrätt enligt arbetsavtalslagen. 4 Bisysslor En heltidsanställd arbetstagare får inte ha bisysslor under ordinarie arbetstid. Arbete som utförs som bisyssla utanför arbetstiden får inte störa utförandet av huvudsysslorna. 5 Arbeten som ingår i fastighetsskötarens grundlön Fastighetsskötaren ska under sin arbetstid huvudsakligen utan omedelbar arbetsledning utföra uppgifter i anknytning till fastighetsunderhåll, service, reparationer, uppvärmning, renhållning och

6 städning med undantag av tillståndspliktiga arbeten enligt arbetsgivarens anvisningar och poängsättning. I fastighetsskötarens uppgifter ingår till exempel: Allmänna uppgifter under arbetstiden a) Övervaka huset i allmänhet. Arbetstagaren är skyldig att omedelbart underrätta arbetsgivaren om sådana missförhållanden och fel som orsakar eller kan orsaka olägenhet eller skada och som arbetstagaren själv inte kan eller är skyldig att rätta till eller reparera. Arbetstagaren är dock skyldig att vidta åtgärder för att förebygga större skador. b) Ta emot och kontrollera leveranser av konsumtionsvaror som behövs vid fastighetsskötsel och ta emot anmälningar om huset och lämna dem till disponenten. c) Dela ut flyttblanketter till husinvånare, ta emot ifyllda blanketter samt lämna de kontrollerade till disponenten och vidare till myndigheterna. Under disponentens övervakning noggrant föra förteckning över invånare (gårdsbok). d) Ta hand om nycklarna till de gemensamma utrymmena. e) Öppna portarna och trappdörrarna på morgonen och stänga dem på kvällen vid en avtalad tidpunkt och se till att otillbörliga personer inte vistas i trapphus och på gården. f) Underhålla belysningen och byta lampor, lampkåpor och säkringar om de går sönder. g) Olja lås, gångjärn och tillslutare på dörrar som är i gemensamt bruk samt smörja de maskiner och övrig maskinell utrustning som tillhör huset med undantag av hissar och ventilations- och kylningsanläggningar. h) Flagga på officiella och vedertagna flaggdagar enligt flaggningsanvisningarna. Flaggningsanvisningarna ingår som bilaga 2 i kollektivavtalet. För extra husspecifik flaggning på uppdrag av arbetsgivaren betalaslön för en timme. i) Se till att husets ordningsregler iakttas. j) Utföra uppgifter i anknytning till förbrukningsuppföljningen (värme, vatten, el) i fastigheten enligt arbetsgivarens anvisningar. k) Reparera bastulaven och bastubänkarna, dock inte tillverka nya. l) Byta kranar och tätningar, dock inte tätningarna på ledningsspärrar. Byta tätningarna på WC-flottörventiler och öppna blockerade vattenlås, med undantag av vattenlåsen i toaletterna. Lufta elementen. Om dessa arbeten ges utomstående i uppdrag, får det inte medföra extra kostnader för arbetsgivaren. m) Mindre reparationer av träkonstruktioner. n) Mindre reparationer av plastbeläggningen på ledstängerna i trapphusen. o) Mindre punktreparationer av plattbeläggningen utomhus. Renoveringsarbeten ingår inte i fastighetsskötarens uppgifter, inte heller monteringen av nya anläggningskonstruktioner. Renhållning utomhus a) Hålla rena de delar av gator och gångbanor samt de gårdsplaner som hör till fastigheten, skotta snö, slå sönder is och sanda dessa områden enligt gällande ordningsregler och arbetsgivarens anvisningar. Vid snöfall omedelbart arrangera nödvändiga och lämpliga gångbanor på gator och gårdar och sanda dem vid behov samt hålla ingångarna och piskbalkongerna fria från snö och is. Snöröjning från tak ingår inte i fastighetsskötarens uppgifter. Fastighetsskötaren ska dock se till att istappar, snö eller motsvarande som faller från taket inte medför risker för förbipasserande personer genom att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och meddela husets disponent. För bortkörningen av snö som röjts från taket eller bortkörning av stora mängder snö som fallit ner från taket betalas en särskild ersättning.

7 Bortkörning av snö från områden som mätts enligt 9 i detta kollektivavtal och uppläggning av snöhögar på över 1,5 m ingår inte i fastighetsskötarens uppgifter utan särskild ersättning. b) Underhålla sopstationer eller avfallsrum och hålla dem rena. Uppvärmning a) Ta hand om uppvärmnings- och varmvattenanläggningar och tekniska utrymmen och anordningar i anknytning till dem enligt arbetsgivarens och värmekontrollörens anvisningar. b) Se till att uppvärmningen är tillräcklig och ändamålsenlig med hänsyn till väderförhållandena. c) Ta hand om förbrukningsuppföljningen i fastigheten enligt arbetsgivarens anvisningar. I förbrukningsuppföljningen ingår avläsning av mätare, förbrukningsberäkning och bedömning av förbrukningens tillförlitlighet enligt målförbrukningen. Arbetstagaren ska lämna uppgifter om förbrukningen och iakttagelser om avvikande förbrukning till arbetsgivaren. d) Vid behov utföra temperaturmätningar inomhus. e) Föra driftdagbok. Städarbete Fastighetsskötaren är ansvarig för städningen förutsatt att städningen inte har särskilts från fastighetsskötarens befattning. I övriga fall är en särskild trappstädare ansvarig för städningen. Städningen utförs enligt nedan nämnda bestämmelser och enligt lönesättningen. a) Trapphus, källare och vindar städas och hissarna hålls rena enligt arbetsgivarens anvisningar. b) Huvudingångarna liksom fönstren och beslagen på dem och på hisskorgarna hålls rena. c) I samband med avtalade städningar rengörs balkongdörrarna och -fönstren och tillfälliga fläckar på väggar, dörrar och fönster i trapphusen tas bort. Detta gäller emellertid inte ytor ovanför räckhöjd. Borttagning av fläckar förutsätter inte att hela ytan ska tvättas. d) Om en särskild storstädning kan avtalas separat. I samband med storstädningen utförs en grundläggande rengöring i trapphusen och i källar- och vindutrymmena enligt arbetsgivarens anvisningar. Protokollsanteckning: Renhållningen av balkonger klassificeras under renhållning utomhus. 6 Verktyg och arbetsredskap Arbetsgivaren bekostar och ställer till förfogande de verktyg och arbetsredskap som rimligen behövs för att arbetstagaren ska kunna utföra sina uppgifter enligt avtalet. Arbetstagaren ser till och svarar för underhållningen och förvaringen av verktyg, redskap och maskiner på ett låsbart ställe som arbetsgivaren har anvisat. När arbetstagaren är tvungen att avhämta arbetsredskap som är nödvändiga med tanke på fastighetsskötseln, ersätter arbetsgivaren resekostnaderna till följd av det. 7 Dimensionering av arbetsställen

8 Dimensioneringen av arbetsställena som behövs för fastställande av grundlönen utförs antingen av representanterna för de lokala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna på varje ort eller av arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan. När det på orten finns föreningar för båda parterna, rekommenderas det att representanterna för de nämnda organisationerna i första hand utför dimensioneringen av medlemsfastigheterna. Representanter som arbetsmarknadsorganisationerna har befullmäktigat undertecknar det dimensioneringsresultat som de själv har åstadkommit och kontrollerat enligt arbetsgivarens arbetsorder på varje arbetsplats. Om utförandet av grunddimensioneringen ska avtalas inom 14 dagar efter begäran om dimensionering om inte ett lagenligt hinder föreligger. Om dimensioneringen utförs av en lokal förtroendeman som arbetstagarens representant och om det är fråga om den första dimensioneringen, dvs. en grunddimensionering som någondera parten har krävt eller en granskning av en dimensionering och om man avtalat om dimensioneringen enligt 3 mom., ersätter arbetsgivaren förtroendemannen 16,82 euro för grunddimensioneringen och 11,77 euro för kontrolldimensioneringen. Rimliga resekostnader ersätts mot en särskild utredning, dock med högst 13,46 euro. Förbunden rekommenderar att man när det gäller utomhusområden som ska hållas rena förtydligar de uppgifter som arbetsgivaren bestämmer med markeringar i planritningen över det dimensionerade objektet. II LÖNESÄTTNINGSGRUNDER Arbetstagarens grundlön består av ersättningar enligt Allmänna arbeten För allmänna arbeten beräknas 1,0 0,8 poäng per lägenhet per månad beroende på antalet lägenheter enligt följande: Antalet lägenheter 1 35, per lägenhet 1,0 poäng/mån.; 35 lägenheter = 35 poäng Antalet lägenheter , per lägenhet 0,9 poäng/mån.; 100 lägenheter = 93,5 poäng Antalet lägenheter 101 eller fler, 0,8 poäng/mån. Exempel: 1) 40 lägenheter; 35 x 1,0 poäng + 5 x 0,9 poäng = 39,5 poäng 2) 103 lägenheter; 35 x 1,0 poäng + 65 x 0,9 poäng + 3 x 0,8 poäng = 95,9 poäng Vid beräkning används som grund den övre gränsen och poängpriset enligt klassificeringen. Den överskridande delen beräknas enligt poängpriset för respektive antal lägenheter. Som lägenheter beräknas egentliga bostadslägenheter och affärslokaler. När fastighetsskötarens uppgifter inkluderar skötsel av gemensamma utrymmen i fastigheten för vilken fastighetsskötaren inte betalas någon särskild ersättning (t.ex. enligt 15), beaktas dessa utrymmen vid beräkning av grundpoäng. Om sådana utrymmen kräver städning, betalas för den utgående från städomgångar enligt prissättningen med städpoäng.

9 I fråga om speciella byggnader, såsom kyrkor, industribyggnader, teatrar, möteslokaler, tennishallar, internat o.d., avtalas om den särskilda ersättningen för allmänna arbeten separat. 9 Renhållning utomhus Ett utomhusområde eller en del av det klassificeras i en klass som motsvarar dess användning enligt de krav för snöarbeten och renhållning som arbetsgivaren anvisat. Arbetstagaren betalas lön enligt följande klassificering: Klass I: Det fasta snö- och islagret får vara högst 3 cm tjockt. Området ska utjämnas och sandas noggrant. 16 m2 motsvarar en poäng per månad. Klass II: Det fasta snö- och islagret får vara högst 8 cm tjockt. Området ska utjämnas och sandas. 20 m2 motsvarar en poäng per månad. Klass III: Det fasta snö- och islagret får överskrida nämnda tjocklekar men området ska röjas fritt från lössnö, utjämnas och sandas vid behov. 24 m2 motsvarar en poäng per månad. Under renhållningen utomhus klassificeras även balkonger. I klasserna I III ingår även renhållning under snöfri tid. Klass IV: Ett friluftsområde där endast renhållningsarbete utförs, städas vid behov. 48 m2 motsvarar en poäng per månad. Om skötseln av gårdsplaner, skogsdungar, klippor, gräsmattor och parker och motsvarande områden som anses vara obrukbara avtalas separat. Körbanorna inkluderas i lönen enligt klass IV (L om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden /669). När kommunen eller annat utomstående håll sköter utomhusområdena eller en del av dem, beaktas dessa inte vid fastställandet av arbetsuppgiften. De motordrivna maskiner som arbetsgivaren anskaffat och ställt till arbetstagarens förfogande och som underlättar arbetet beaktas vid beräkning av grundlönen enligt följande: För traktorer och maskiner med hydraulisk tilläggsutrustning för vinter- eller sommarunderhåll utgör maskinavdraget högst 25 % av premierna för renhållning av utomhusområden. För traktorer och maskiner med motsvarande tilläggsutrustning utan hydraulik utgör maskinavdraget högst 15 %. 10 Uppvärmning För arbeten i anknytning till uppvärmningen betalas per en kvadratmeter eldyta på den använda värmepannan när man eldar med: a) lätt olja 0,6 poäng per månad b) naturgas 0,6 poäng per månad c) tung olja 0,7 poäng per månad d) ved 1,3 poäng per månad

10 I Uleåborg och på orter norr om Uleåborgs parallellcirkel är poängsummorna för uppvärmningen per en kvadratmeter eldyta på den använda värmepannan när man eldar med: a) lätt olja 1,0 poäng per månad b) naturgas 1,0 poäng per månad c) tung olja 1,1 poäng per månad d) ved 2,0 poäng per månad Om man inte angett eldytan på värmepannorna, beräknas det använda talet genom att pannornas totala effekt divideras enligt följande: under 200 Mcal/h divideras med talet Mcal/h divideras med talet 12, Mcal/h divideras med talet 13 över 801 Mcal/h divideras med talet 14 Motsvarande effekter angivna i kilowatt: under 230 kw divideras med talet kw divideras med talet 12, kw divideras med talet 13 över 930 kw divideras med talet 14 Den sammanlagda eldytan på värmepannorna i pannrum beräknas uppgå till minst 10 m2. I hus med två eller flera pannrum beräknas ett tillägg på 10 % på pannornas eldyta. Värmepannan anses vara i bruk om den utan speciella åtgärder är färdig att användas och ansluten till nätet. Fjärrvärme Vid fjärrvärme betalas till arbetstagaren i ersättning för arbeten i anknytning till uppvärmningen lön vars belopp som motsvarar 10 poäng. 11 Avfallshantering För underhåll och renhållning av avfallsstationer eller avfallsrum betalas med 3 poäng för de 20 första bostadslägenheterna eller affärslokaler och med 1 poäng per månad per 20 följande bostadslägenheter och affärslokaler. Om bostadsbolaget har en komposterare och fastighetsskötaren förpliktas till att ta hand om den, avtalas om en särskild premie för detta. Med avfallsstation avses en särskild uthusbyggnad med tak och med avfallsrum ett särskilt utrymme inne i byggnaden. Protokollsanteckning: Definitionen av avfallsstation eller avfallsrum ändrar inte de eventuella arrangemangen som man avtalat om innan kollektivavtalet trädde i kraft och som avviker från denna ordform. 12 Trappstädning

11 De gemensamma utrymmena i fastigheten rengörs på ett av arbetsgivaren anvisat sätt enligt följande: Blöt rengöring 4 gånger/mån. 1 poäng per 8 m2 2 gånger/mån. 1 poäng per 14 m2 1 gång/mån. 1 poäng per 28 m2 Våt rengöring 5 gånger/vecka 1 poäng per 6 m2 3 gånger/vecka 1 poäng per 9 m2 2 gånger/vecka 1 poäng per 12 m2 1 gång/vecka 1 poäng per 24 m2 Fuktig eller torr rengöring 5 gånger/vecka 1 poäng per 9 m2 3 gånger/vecka 1 poäng per 16 m2 2 gånger/vecka 1 poäng per 26 m2 1 gång/vecka 1 poäng per 52 m2 1 gång/mån. 1 poäng per 208 m2 blöt rengöring = sopning + tvätt våt rengöring = sopning + torkning med våt mopp fuktig rengöring = moppning torr rengöring = sopning För renhållningen av hiss beräknas en poäng per månad. Vid städning av trapphus utan hiss beaktas för flyttning av städredskap och -utrustning en poäng per månad per trapphus. För rengöringen av trappmattor, dock inte för blöt rengöring, får fastighetsskötaren en poäng per månad per trapphus. Dörrmattor och utbytbara mattor berättigar inte till poäng. Vaxningen motsvarar en halv engångstvätt. Förr torr rengöring av källarutrymmen beräknas 2 poäng per byggnad. För anställningsförhållanden som ingåtts före beräknas 1,6 poäng per byggnad, och när det finns fler än ett trapphus, betalas 0,4 poäng mer per trapphus efter det första trapphuset. När en eller några av lägenheterna i trapphuset används för något annat än boende och detta medför en betydande ökning av städarbete eller annan olägenhet, ska för det betalas en särskild ersättning med stöd av ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om vindutrymmena förutsätter städning, avtalas om ersättningen separat. Om ersättningen för extra städningar på grund av reparationsarbeten ska avtalas från fall till fall mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Även för storstädning och särskild vaxborttagning som inte ingår i städplanen betalas en särskild ersättning enligt avtalet. För städning av avföring och uppkastning inomhus betalas 12,1 euro. 13 Skötsel av gräsmattor När fastighetsskötaren tar hand om gräsmattor, betalas ersättning per skötselmånad enligt gräsmattans storlek enligt följande:

12 Beloppet på premien för skötsel av gräsmattor fr.o.m : Gräsmattans storlek m2 15,48 c/m2/skötselmån m2 11,71 c/m2/skötselmån m2 8,92 c/m2/skötselmån m2 och större 7,57 c/m2/skötselmån. Beloppet på premien för skötsel av gräsmattor fr.o.m : Gräsmattans storlek m2 15,68 c/m2/skötselmån m2 11,87 c/m2/skötselmån m2 9,04 c/m2/skötselmån m2 och större 7,67 c/m2/skötselmån. Premien för skötsel av gräsmatta beräknas så att den föregående prissättningsgränsen och m2- priset enligt klassificeringen utgör en utgångspunkt och den överskridande delen prissätts enligt m2-priset som anger gräsmattans storlek. Premien för skötsel av gräsmattor kan även utjämnas till genomsnittliga fasta månatliga belopp. När gräsmattaområdet omfattar planteringar som ska skötas eller annars kräver särskild skötsel, betalas för det med en rimlig ersättning. Skötseln av gräsmattor innebär städning på våren och på hösten, renhållning, nödvändigt vattnande och klippning samt spridning av gödsel liksom mindre punktreparationer enligt arbetsgivarens anvisningar. Arbetsgivaren bestämmer under vilka månader gräsmattorna ska skötas. Förbunden rekommenderar att skötselperioden för gräsmattorsammanfaller med tidsperioden mellan vårstädningen och höststädningen beräknad i fullständiga månader. Om arbetstagarens arbetsskyldighet är väsentligt mindre eller större än den ovan nämnda, kan man avtala om att det för skötseln av gräsmattor betalas en ersättning som avviker från kollektivavtalet. Maskinavdrag För planteringsmaskiner utgör maskinavdraget 25 procent och för övriga dragande maskiner 15 procent. Protokollsanteckning: Bestämmelsen gäller anställningsförhållanden som ingåtts efter och äldre anställningsförhållandena där maskinerna har anskaffats efter den nämnda tidpunkten. 14 Underhåll av tvättstugor och bastu Tvättstugor När fastighetsskötaren rengör tvättstugan, fördelar tvätturer och uppbäravgifter, betalas i ersättning för detta arbete fr.o.m ,931 euro och fr.o.m ,956 euro per användningsdag.

13 När det finns avgiftsautomater i tvättstugan och användarna själva tar hand om bokningssystemet, beaktas tvättstugan vid grundpoäng och städarbetet prissätts enligt 12. a) Husets bastu Helhetspremie för underhåll När fastighetsskötaren tar hand om uppvärmningen av husets bastu, uppbäravgifter, för förteckningen över bastuturer, ser till renhållningen och grundrengöringen en gång per vecka, betalas till fastighetsskötaren fr.o.m ,050 euro för el- och gasuppvärmda bastur med ett tvättrum och 5,285 euro för bastur med två eller flera tvättrum per uppvärmningsdag. Beloppen på ersättningen är fr.o.m ,103 euro för bastur med ett tvättrum och 5,354 euro för bastur med två eller flera tvättrum. Städpremie Hela bastuavdelningen ska städas varje uppvärmningsdag och rengöras grundligt en gång per vecka. Då betalas fr.o.m ,354 euro för bastur med ett tvättrum och 4,637 euro för bastur med två eller flera tvättrum per uppvärmningsdag. Beloppen på ersättningen är fr.o.m ,103 euro för bastur med ett tvättrum och 4,697 euro för bastur med två eller flera tvättrum. Uppvärmningspremie För endast uppvärmningen av bastu och förandet av förteckningar över bastuturer betalas fr.o.m ,047 cent per uppvärmningsdag och dessutom läggs bastun till grundpöäng. Ersättningens belopp uppgår till 1,061 euro per uppvärmningsdag fr.o.m Automatiskt uppvärmda bastur berättigar inte till ersättning. Ersättningar för bastu och tvättstugor kan även utjämnas till genomsnittliga fasta månatliga belopp. Poolrum Kvadratantalet som används som grund för prissättningen beräknas så att ytan på bassängväggarna läggs till poolrummets yta. För dagligt underhåll och renhållning av poolrum betalas 1 poäng per underhållsmånad per 5 m2. För underhåll av bassänganläggningar betalas 4 poäng per underhållsmånad. Om poolrummet städas mera sällan än fem dagar per vecka, används som divisor ett större värde än 1 m2. III LÖNEBESTÄMMELSER 15 Poängvärden och minimilöner Till en fullt arbetsför arbetstagare som fyllt 17 år betalas för arbete som han eller hon utför enligt detta kollektivavtal lön per månad enligt följande: Dyrortsklass Dyrortsklass

14 Poängvärden är fr.o.m : Poängvärden är fr.o.m : I II 4,304 euro 4,264 euro 4,360 euro 4,319 euro Minimilönerna för heltidsanställda arbetstagare är: Dyrortsklass Dyrortsklass I II fr.o.m : 1255,50 euro 1248,24 euro fr.o.m : 1271,83 euro 1264,46 euro Grundtimlönerna för deltidsanställda arbetstagare är: Dyrortsklass Dyrortsklass I II fr.o.m : 7,128 euro 7,075 euro fr.o.m : 7,220 euro 7,167 euro 16 Dyrortsklassificering I dyrortsklassificeringen iakttas klassificeringen enligt statsrådets beslut ( /10555). Enligt beslutet hör följande kommuner till dyrortsklass I: Enare, Enontekis, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Houtskär, Hyrynsalmi, Hyvinge, Iniö, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kervo, Kittilä, Kolari, Korpo, Kuhmo, Kuivaniemi, Kuopio, Kuusamo, Kyrkslätt, Muonio, Nagu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ristijärvi, Rovaniemi landskommun, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tammerfors, Tavastehus, Tervola, Torneå, Träskända, Uleåborg, Utsjoki, Vanda, Vasa och Övertorneå och samtliga kommuner på Åland. Samtliga övriga kommuner hör till dyrortsklass II. 17 Tillägg för yrkeskunnighet och erfarenhetsår Till arbetstagaren betalas utgående från utbildning, tiden inom branschen eller anställningstiden hos arbetsgivaren antingen tillägg för yrkeskunnighet eller tillägg för erfarenhetsår. Tilläggen betalas inte samtidigt. Tillägget för yrkeskunnighet eller erfarenhetsår betalas enligt följande bestämmelser: Tillägg för yrkeskunnighet Till en arbetstagare som har avlagt en grundexamen inom fastighetsservice som avses i lagen om yrkesexamina (306/94) betalas lön förhöjd med 4 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som har avlagt en yrkesexamen för fastighetsskötare som avses i lagen om yrkesexamina (306/94) betalas lön förhöjd med 8 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet.

15 Till en arbetstagare som har avlagt en specialyrkesexamen för fastighetsskötare som avses i lagen om yrkesexamina (306/94) betalas lön förhöjd med 12 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Om arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan kommer överens om att arbetstagaren deltar i ett fristående yrkesprov i anknytning till ovan nämnda examina, betalar arbetsgivaren kostnaderna till följd av detta. Protokollsanteckning: Om en arbetstagare har avlagt en yrkeskompetensexamen enligt den tidigare lagen om fackliga yrkeskompetensexamina och arbetsgivaren har betalat kompetenstillägg för det, bevaras denna förmån. Tillägg för erfarenhetsår a) Heltidsanställda arbetstagare Till en arbetstagare som utan avbrott har arbetat som heltidsanställd inom fastighetsservice i minst 3 år betalas lön förhöjd med 4 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som utan avbrott har arbetat som heltidsanställd inom fastighetsservice i minst 5 år betalas lön förhöjd med 8 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som utan avbrott har arbetat som heltidsanställd inom fastighetsservice i minst 8 år betalas lön förhöjd med 12 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. b) Deltidsanställda arbetstagare Till en arbetstagare som oavbrutet har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 3 år, betalas lön förhöjd med 4 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som oavbrutet har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 5 år, betalas lön förhöjd med 8 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Till en arbetstagare som oavbrutet har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 8 år, betalas lön förhöjd med 12 procent beräknad utifrån lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet. Lönesumman för de arbeten som prissätts i kollektivavtalet = grundlön enligt poängsättning + premie för skötsel av gräsmattor och ersättningar för bastu och tvättstugor utjämnade till genomsnittliga fasta månadsvisa belopp. Tillämpningsanvisning Vid beräkning av år inom branschen och anställningsår beaktas inte anställningsförhållanden som fortgått under 3 månader och inte heller tiden för värnplikt, faderskapsledighet och vårdledighet och studieledighet.

16 18 Jourersättning Om arbetstagaren enligt sitt avtal är skyldig att under bestämda tider utanför ordinarie arbetstid uppehålla sig inom den fastighets område som han eller hon sköter eller i fastighetens omedelbara närhet där man vid behov omedelbart kan nå honom eller henne, ska till arbetstagaren betalas i jourersättning fr.o.m ,758 euro per timme och fr.o.m ,781 euro per timme. Under jourtiden utför arbetstagaren med samma ersättning regelbundet återkommande mindre arbeten, såsom kontroll av trapphus och gården på kvällarna och stängning av dörrar och portar samt skötsel av belysning och flaggning. Förbunden rekommenderar att om arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om arbeten som utförs utanför den ordinarie arbetstiden, ska det antecknas i arbetsavtalet skriftligt. Kvällsjouren beräknas börja genast efter att arbetstiden har upphört. 19 Lönebetalningstidpunkt Om inte annat avtalats, betalas arbetstagarens lön i efterskott en gång per månad. 20 Löneberäkningstid när anställningsförhållande upphör Om inte annat avtalats, omfattar löneberäkningstiden 7 dagar när anställningsförhållandet upphör. 21 Övriga lönebestämmelser Man kan avtala om att fastighetsskötarens lön betalas som fast månadslön som fastställs enligt de genomsnittliga ersättningarna i kollektivavtalet. Telefonersättning När en telefon som arbetsgivaren eller arbetstagaren har anskaffat anses vara nödvändig med tanke på arbetet, betalar arbetsgivaren grundavgifterna och de telefonavgifter som arbetet kräver så som lokalt avtalas. Därvid ska även bestämmelserna om förskottsinnehållning beaktas. Tillägg för smutsigt arbete Om en arbetstagare på order av arbetsgivaren är tvungen att utföra följande arbeten, betalas till arbetstagaren en särskilt avtalad ersättning: arbeten i värmepannor eller kanaler i anknytning till dem eller tömning av dessa med handverktyg arbeten inne i bottenbrunnar och avloppsbrunnar arbeten inne i oljebehållare i samband med rengöring av behållare öppning av avlopp Reservistlön

17 Förbunden rekommenderar medlemsföretagen att man till arbetstagare som deltar i repetitionsövningar betalar en så stor del av lönen att en gift arbetstagare tillsammans med reservistlönen som staten betalar når fulla löneförmåner under repetitionsövningarna och en ogift 2/3 av dem. Dröjsmålsränta Dröjsmålsräntan fastställs enligt räntelagen. Deltidslön Vid beräkningen av deltidslönen beräknas lönen som betalas för en dag genom att grundlönen enligt den månadsvisa lönespecifikationen divideras med antalet arbetsdagar som enligt teoretiska bestämmelser ingår i månaden. Rekommendationen om avgiften för öppning av dörrar är 10,05 euro under tiden mellan kl och ,09 euro under tiden mellan kl och Den som begär öppningen ska betala avgiften. IV ARBETSTIDER OCH LEDIGA TIDER FÖR FASTIGHETSSKÖTARE 22 Ordinarie arbetstid Om inte något annat följer av detta kollektivavtal, iakttas bestämmelserna i gällande arbetstidslagen. Heltidsanställd fastighetsskötare Den ordinarie arbetstiden är högst 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka. En arbetsvecka omfattar fem dagar. Den dagliga arbetstiden infaller mellan kl och 17.00, med undantag av en dag i veckan då arbetstiden upphör kl på grund av mottagning av invånare. En heltidsanställd fastighetsskötare är berättigad till matpaus under arbetsdagen. Deltidsanställd fastighetsskötare Arbetsdagen för en deltidsanställd fastighetsskötare upphör kl , förutsatt att de uppgifter som förutsätts i kollektivavtalet och arbetsavtalet har utförts till fullo. Arbetsveckan för en deltidsanställd fastighetsskötare med en poängsumma på minst 267 omfattar under de 30 vår-, sommar- och höstveckorna 5 dagar och under de 22 vinterveckorna 6 dagar. Arbetsveckan för en deltidsanställd fastighetsskötare med en poängsumma på under 267 men minst 146,7 omfattar under de 35 vår-, sommar- och höstveckorna 5 dagar och under de 17 vinterveckorna en arbetsvecka 6 dagar.

18 Arbetsveckan för en deltidsanställd fastighetsskötare med en poängsumma på under 146,7 omfattar under de 35 vår-, sommar- och höstveckorna 5 dagar och under de 17 vinterveckorna antingen 6 eller 7 dagar (varannan vecka). Arbetsgivaren fastställer vilka veckor som är vår-, sommar- och höstveckor och vilka som är vinterveckor. Förkortning av arbetstid I detta protokoll avtalar förbunden om genomförande av arbetstidsförkortningar inom fastighetsbranschen enligt följande: 1. Tillämpningsområde Den årliga arbetstiden förkortas för de arbetstagare vilkas ordinarie arbetstid är 40 timmar per vecka. Förkortningen gäller inte alls deltidsanställda arbetstagare med tidlön och inte heller fastighetsskötare och städare med poänglön vars poängsumma underskrider 267. Beräkningen genomförs så som fastställs i 24 i kollektivavtalet gällande fastighetsskötarens arbete och städning. Förkortningen gäller inte heller oavbrutna vikariat på under en månad. Den årliga arbetstiden i ovan nämnda arbete förkortas i övrigt av semester på högst 30 vardagar, kyrkliga helgdagar och midsommarafton, lördagen under trettondagsveckan, första maj, midsommarafton, självständighetsdagen och julafton. 2. Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar sammanlagt 100 timmar ledighet under kalenderåret enligt intjäningssystemet. Ledighet intjänas under kalenderåret för utförda ordinarie arbetsdagar enligt följande: Antalet arbetsdagar minst Lediga dagar ,5 Som utförda ordinarie arbetsdagar räknas lagstadgad semester och lediga dagar till följd av förkortning av arbetstiden och dessutom den tid under vilken arbetsgivaren enligt kollektivavtalet betalar lön för sjuktid liksom den utbildningstid som även delvis bekostas av arbetsgivaren, om arbetsgivaren betalar lön för den här tiden. Ledigheter både åtgår och intjänas under nämnda tider med undantag av den lagstadgade semestern under vilken förkortningsledigheterna inte åtgår. För deltidsanställda arbetstagare räknas de 22 vinterlördagar som enligt kollektivavtalet är arbetsdagar inte till godo vid beräkning av ledighet. Ledigheten åtgår däremot om arbetstagaren har en ledig dag på lördag. Från arbetstidsförkortningen avdras följande årligen regelbundet återkommande ledigheter: semester som överskrider 30 vardagar och som ges utifrån ett avtal på individ- eller företagsnivå eller utifrån praxis extra, avtals- eller praxisbaserade lediga dagar. Från förkortningen avdras inte:

19 kaffepauser på 12 minuter enligt kollektivavtalet premieledigheter som företaget beviljar arbetstagarens 50- och 60-årsdag, dagen då arbetstagaren ingår äktenskap, dopdagen, en nära anhörigs begravningsdag eller motsvarande lediga dagar som arbetsgivaren beviljar. 3. Beviljande av ledighet Ledighet ges i form av hela dagar ett arbetsskift åt gången under den tid som arbetsgivaren bestämmer. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan lokalt avtala om andra sätt att ge ledighet eller så kan man avtala om att ledigheterna ersätts i form av pengar. Det rekommenderas att avtalet ingås skriftligt. När ledigheten ges i form av hela dagar eller längre perioder är anmälningstiderna följande, såvitt inte annat avtalas om beviljande av en enskild ledighet: Ledighetens längd högst 1 dag högst 4 dagar högst 6 dagar minst 8 dagar anmälningstid 3 dagar 6 dagar 9 dagar 12 dagar Ledighet som intjänats under kalenderåret ska emellertid ges senast före utgången av september månad följande år. Outtagna ledigheter ersätts i form av pengar. Tillämpningsanvisning Om arbetstagaren har meddelats om förkortningsledigheten och arbetstagaren insjuknar efter meddelandet så att han eller hon är sjuk under den anmälda förkortningsledigheten, åtgår förkortningsledigheterna under tiden med arbetsoförmåga. 4. Förtjänstnivå Arbetstidsförkortningen verkställs utan att förtjänstnivån sänks. För arbetstagare med månadslön minskas lönen inte för den givna ledighetens del. När ledigheten ges i samband med semestern, är arbetstagaren inte berättigad till semesterpenning för denna ledighets del, eftersom semesterpenningen endast betalas under den lagstadgade semestern. 5. Anställningsförhållandets upphörande När anställningsförhållandet upphör ersätts den intjänade ledigheten med ett penningbelopp som beräknas utifrån grundlönen. För arbetstagare med månadslön divideras den fasta ordinarie månadslönen utan tilläggsdelar för jour, övertidsarbete, söndagsarbete och nödarbete med talet 21,1. Om anställningsförhållandet upphör så att man har gett ledighet innan ledighet på ovan nämnda sätt har intjänats, får arbetsgivaren inom ramen för den lagstadgade kvittningsrätten innehålla en motsvarande summa från slutlönen. 23 Ledighet per vecka

20 Arbetstiden för en heltidsanställd fastighetsskötare och för en deltidsanställd fastighetsskötare vars arbetstid per vecka överskrider 22 arbetstimmar per vecka (minst 146,7 poäng) ska ordnas så att arbetstagaren en gång per vecka får en oavbruten ledighet på minst 35 timmar som, såvitt möjligt, ska förläggas i samband med söndagen. För en deltidsanställd fastighetsskötare vars arbetstid per vecka underskrider 22 timmar (under 146,7 poäng) ska ordnas en ledighet per vecka på minst 35 timmar under de 35 vår-, sommar- och höstveckorna. Under de 17 vinterveckorna ska ledigheten per vecka ges endast varannan vecka. En tabell över ledigheten per vecka för en fastighetsskötare ingår som bilaga 2 i kollektivavtalet. Anskaffning av vikarie under tiden för veckovila Arbetsgivaren ska vid behov anskaffa en lämplig vikarie för fastighetsskötaren och komma överens om vikariens arbeten och lön. Den ordinarie innehavaren av fastighetsskötartjänsten ska under sin arbetstid utföra samtliga arbeten som ingår i hans eller hennes uppgifter. Arbeten som uppkommer under arbetstiden får inte överföras till vikarien. Om vikarien försummar sina arbetsskyldigheter enligt arbetsavtalet och den ordinarie befattningsinnehavaren är tvungen att utföra arbetet som uppkommit under vikariatet, har befattningsinnehavaren rätt att få en rimlig ersättning för det. Detta gäller inte de fall då den ordinarie befattningsinnehavaren eller hans eller hennes familjemedlem enligt avtalet har förbundit sig att utföra de arbeten som uppkommer under veckovilan. 24 Fastställande av arbetstid Arbetstiden per månad beräknas så att poängsumman multipliceras med talet 0,65. Antalet arbetstimmar per vecka beräknas på motsvarande sätt så att poängsumman multipliceras med talet 0,15. Antalet arbetstimmar som per månad åtgår till underhållet av bastu, tvättstugor och gräsmattor beräknas så att de genomsnittliga premierna per månad divideras med poängpriset och den så beräknade kvoten multipliceras med talet 0,65. Vid beräkningen av antalet arbetstimmar per vecka används som koefficient talet 0,15. Genom beräkningen konstateras rätten till de ledigheter som nämns i det här kapitlet och ledigheterna på grund av förkortning av arbetstiden för både en heltidsanställd och en deltidsanställd arbetstagare. De arbetstimmar som beräkningen förutsätter och de arbeten av ackordskaraktär som ingår i detta kollektivavtal utgör inte grund för fastställande av övertidsarbeten. 25 Lediga dagar Påskafton, midsommarafton och julafton samt lördagen efter jul, trettondagen, påsk och Kristi himmelsfärdsdag samma vecka är lediga dagar för heltidsanställda arbetstagare och för de deltidsanställda arbetstagare vars poängsumma enligt 24 är minst 146,7 poäng. Om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att arbetstagaren under dessa dagar utför de arbeten som med tanke på fastighetsskötseln anses nödvändiga, betalas till arbetstagaren för utförd arbetstid lön förhöjd med 50 procent eller ges den tid som åtgått till arbetet i form av ledighet som förlängs med 50 procent under övrig arbetstid.

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OMBUDSMÄN INOM KÖTTINDUSTRIN 1.4.2012 30.4.2014. LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUNDET rf FACKFÖRBUNDET PRO rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OMBUDSMÄN INOM KÖTTINDUSTRIN 1.4.2012 30.4.2014. LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUNDET rf FACKFÖRBUNDET PRO rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

Kollektivavtal för kontorsarbete inom skogsbranschen

Kollektivavtal för kontorsarbete inom skogsbranschen Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Kollektivavtal för HÅRBRANSCHEN

Kollektivavtal för HÅRBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 2014 2017

KOLLEKTIVAVTAL 2014 2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GOLVBELÄGGNINGS- BRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GOLVBELÄGGNINGS- BRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Skogscentralen KOLLEKTIVAVTAL 1.3.2012 31.3.2014

Skogscentralen KOLLEKTIVAVTAL 1.3.2012 31.3.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan

Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN PRIVATA SOCIALSERVICEBRANSCHEN 1.3.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN PRIVATA SOCIALSERVICEBRANSCHEN 1.3.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TANDLABORATORIE- BRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TANDLABORATORIE- BRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Post- och logistikbranschens union PAU rf Denna text är en översättning

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015 2017 I den här broschyren sammanställs ett urval av de centrala bestämmelserna i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen.

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN 1.3.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN 1.3.2012 31.3.2014 Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Kollektivavtal för bevakningsbranschen

Kollektivavtal för bevakningsbranschen 1 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ARBETSCENTRALER OCH ARBETSCENTRALER SOM HAR FÖRVANDLATS TILL SOCIALA FÖRETAG. FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL rf

ARBETSCENTRALER OCH ARBETSCENTRALER SOM HAR FÖRVANDLATS TILL SOCIALA FÖRETAG. FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Skogsindustrin rf METO Skogsbranschens Experter rf. fr.o.m. 1.5.2014 SKOG - METO

KOLLEKTIVAVTAL. Skogsindustrin rf METO Skogsbranschens Experter rf. fr.o.m. 1.5.2014 SKOG - METO Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Kollektivavtal för tjänstemän i speditionsbranschen

Kollektivavtal för tjänstemän i speditionsbranschen Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE KUNDTJÄNST, TRAFIKSKÖTSEL OCH - LEDNING SAMT ADMINISTRATION OCH ANDRA KONTORSUPPGIFTER

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE KUNDTJÄNST, TRAFIKSKÖTSEL OCH - LEDNING SAMT ADMINISTRATION OCH ANDRA KONTORSUPPGIFTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014)

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN 1.6.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN 1.6.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

TJÄNSTEMANNAAVTAL FÖR SKO- OCH LÄDERINDUSTRIN OCH GULDSMEDSINDUSTRIN SAMT BORST- OCH PENSELBRANSCHEN 1.4.2014 30.11.2016

TJÄNSTEMANNAAVTAL FÖR SKO- OCH LÄDERINDUSTRIN OCH GULDSMEDSINDUSTRIN SAMT BORST- OCH PENSELBRANSCHEN 1.4.2014 30.11.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL JÄMTE ACKORDSPRISSÄTTNING FÖR MÅLNINGSBRANSCHEN. mellan. Pintaurakoitsijat ry. och. Byggnadsförbundet 1.3.2012 28.2.

KOLLEKTIVAVTAL JÄMTE ACKORDSPRISSÄTTNING FÖR MÅLNINGSBRANSCHEN. mellan. Pintaurakoitsijat ry. och. Byggnadsförbundet 1.3.2012 28.2. Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för kristliga organisationer

Kollektivavtal för kristliga organisationer Kollektivavtal för kristliga organisationer 1.4.2010-30.4.2012 Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna Kyrkliga Fackförbund inom Akava AKI/Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry PB 30 (Södra kajen 10),

Läs mer

BEKLÄDNADS- INDUSTRIN

BEKLÄDNADS- INDUSTRIN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

1.3 Detta avtal gäller för avlöning under seglationssäsongen, såvida inte annat avtalas genom arbetsavtal för längre tid.

1.3 Detta avtal gäller för avlöning under seglationssäsongen, såvida inte annat avtalas genom arbetsavtal för längre tid. Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen

Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen 1.2.2003-15.2.2005 Socialbranschens Arbetsgivarförbund Södra Kajen 10, 00130 Helsingfors Telefon (09) 172 831, Fax: (09) 663 532 www.ptsos.org Förbundsdirektör

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

I ORDINARIE ARBETSTAGARE 1. ALLMÄNNA ARBETSVILLKOR. 1 Tillämpningsområde

I ORDINARIE ARBETSTAGARE 1. ALLMÄNNA ARBETSVILLKOR. 1 Tillämpningsområde Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM ARKITEKTPLANERINGS- BRANSCHEN 1.11.2013-31.10.2016

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM ARKITEKTPLANERINGS- BRANSCHEN 1.11.2013-31.10.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. mellan

KOLLEKTIVAVTAL. mellan Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BYGGBRAN- SCHEN 1.5.2012 31.5.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BYGGBRAN- SCHEN 1.5.2012 31.5.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f.

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. 1.2.2014 31.1.2017 1 1 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE Med detta arbetskollektivavtal fastställs arbets- och lönevillkoren för

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL mellan MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND och FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND

KOLLEKTIVAVTAL mellan MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND och FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014)

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer