Energihuskalkyl Verifiering av byggnadens värmeeffekt- metodbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energihuskalkyl 2009-11-27 1. Verifiering av byggnadens värmeeffekt- metodbeskrivning"

Transkript

1 Energihuskalkyl Verifiering av byggnadens värmeeffekt- metodbeskrivning Genom en värmeeffektmätning redan första vinterperioden erhålls en snabb återkoppling till byggnadens verkliga egenskaper, värmeeffektförlusten. Detta är av speciellt intresse om krav ställts ut på maximal värmeeffektförlust, men också för att det ger en direkt återkoppling till byggnadens egenskaper och prestanda som utlovats vid projekteringen. Beräkningsstöd ges via en verifierande kalkyl i Energihuskalkyl, där mätdata på köpt energi mm kombineras med tidigare indata från energikalkyler som sparats i databasen och som tillsammans nu redovisar byggnadens effektförluster baserat på mätdata, eventuellt även uppdelat på ventilation och klimatskal om mätdata för ventilationen ges energikalkyl, nu baserad på verifierade data för byggnaden energiprestanda, enligt BBRs definition och med normaliserade brukardata, men med teoretiska indata för produktionssystemet (värmepump, eller pannverkningsgrad) Resultaten används för att bekräfta byggnadens egenskaper efter färdig bygg- och installationsentreprenad medan entreprenadorganisationen fortfarande är intakt. Om större avvikelser finns skäl att felsöka och hantera de brister som därmed kan åtgärdas i ett tidigt skede. Hur gör man? I Energihuskalkyl, finns en beräkningsmodul: Verifiering av värmeffektbehov, som med ett begränsat antal avläsningsdata beräknar resultaten enligt ovan. Energihuskalkyl Effektkalkyl Energikalkyl Verifiering värmeeffekt Verifiering årsenergi Resultat baserat på projekterade värden Sparade indata Indata vinterveckomätning Mätresultat Verklig effektförlust Jämförelse projekterat Figur 1. Verifiering av årsenergi genom normalisering av avlästa data med stöd av Energihuskalkyl För att underlätta avläsningar används en avläsningsblankett Avläsningsdata värmeeffekt i excelformat, som också genomför några mellanberäkningar. Denna blankett finns att hämta ner från Energihuskalkyl i anslutning till kalkylen för Verifiering av byggnadens värmeeffektbehov. Utdata

2 Energihuskalkyl från denna förs sedan i Energihuskalkylens del för verifiering av värmeeffektbehov med hjälp av anvisningarna i detta PM. Metodbeskrivning för bostadsbyggnader Mätperiod Mätningen genomförs under perioden v 47 v 6 (solenergiinstrålningen är då minimal) och ska omfatta minst 3 veckor, men helst fler. Om onormalt klart och soligt väder under mätperioden, bör denna förlängas till minst 5 veckor eller att en ny mätperiod väljs. Mätning före inflyttning För småhus finns ett alternativ där mätning sker en vecka före inflyttning, men kräver att fönster mot syd, väst och öst solskyddas (fönsterskivor). Detta möjliggör då mätning även under vintervecka som ligger utanför v 47 v 6, men skillnad i utetemperaturen mellan startdag och slutdag bör inte vara allt för stor (helst < 8 grader). Mätningen kan då genomföras så fort klimatskal är klart och värme- och ventilationssystem är intrimmat. Uttorkningsprocessen av betongbjälklag ska dock vara klart och inget byggnads- eller installationsarbete får ske under mätperioden. Att inga personer är i byggnaden och att mindre spillvärme från hushållsapparater frigörs hanteras i kalkylen. I byggnad med golvvärmesystem kan mätningen påbörjas först 3 dagar efter att arbetsplatsen tömts (för att stabilisera golvtemperaturen) och att inte skillnad i utetemperaturen mellan start och slutdag är för stor (så att inte in- eller urladdning av energi i bottenplattan pågår). Mätvillkor Under mätperioden ska: - Normalt luftflöde gälla (normalvärde enligt injusteringsprotokoll) - Ingen vädring via fönster pågå - All elanvändning från utvändiga uttag undviks, liksom elanvändning i utomhusförråd och matning till utomhusbelysning. I annat fall ska de mätas separat och bokföras i kalkylen (el till uteförråd kan bokföras på posten motorvärmaruttag, som också ligger utanför byggnaden) - Skillnad i medeltemperatur inne ute ska vara minst 15 grader. - Eldning i braskamin eller panna undviks, annars ska bränslemängd uppmätas och anges. - Värmepump bör vara avstängd om värmen kan klaras med elpatron, eller med ett antal tillfälliga elradiatorer (försedda med lösa elmätare). Detta då det är byggnaden, inte värmepumpen som mäts och utvärderas i denna effektmätning. Värmepumpens nytta värderas med årsenergimätningen. Mätdata anges i ett exceldataark Mätdatatabell, som hämtas ner från Energihuskalkyls hemsida. I denna bearbetas mätdata för att ge de indata som ska föras in i Energihuskalkyls verifieringsmodul. Dessa förs sedan manuellt in i indatablanketten på hemsidan, se figur nedan.

3 Energihuskalkyl Indata till verifieringskalkylen Verifiering värmeeffekt är en del av Energihuskalkyl och kopplad till byggnadens tidigare inlagda beräkningsdata i databasen. En korrekt koppling erhålles genom att tidigare alternativa kalkyler tagits bort och enbart en låst version av den slutgiltiga kalkylen sparats. Därmed kommer nu kalkylerade resultat kunna jämföras med de värden som vara resultatet från projekteringsfasen. Verifiering av effekt Objektnamn (byggnadsid): Byggnadens ort: Mätning utförd av: Mätdata införda av: Mätperiod start, (20ÅÅ-MM-DD hh) Mätperiod slut, (20ÅÅ-MM-DD hh) Dagar Antal mätdagar respektive vecka (dag, före kl 15.00) Vecka 47 Vecka 48 Vecka 49 Vecka 50 Vecka 51 Vecka 52 Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Mätvecka före inflyttning ("fönsterluckor")? 0 Ja = 1, Nej=0 Horisontalskuggning mot syd Grader Justering utifrån lokal solmätning 100 procent Indata Antal timmar 0 Utetemp, medel (grad C) 0 Innetemp (grad C) 0 Antal pers 0 Hushållsel till spillvärmekalkyl (kwh) 0 6 El till fläktaggregat (FTX) (kwh) 0 7 El pump (kwh) 0 8 Beräknad varmvattenanvändning, netto (kwh) 0 9 Beräknad energianvändning exkl el till VP (kwh) 0 10 El till värmepump exkl cirk.pump (kwh) 0 1 Spillvärme från fastighetsel 0 11 Indatakommentarer För att beräkningsprogrammet ska kunna hämta upp relevanta soluppgifter för ett normalårs veckovärden anges antal mätdagar per vecka. Om andelen ljusa timmar är t.ex 4 av 8 timmar första mätdagen anges 0,5 dag för denna dag. Mätvecka före inflyttning? Välj alternativ. Horisontalskuggning Horisontalskuggningens vinkel mot markplan har stor betydelse för energibalansen. Välj något av alternativen: 0-5, 5-10, 5 10 grader och > 15 grader. Vinkeln kan uppskattas utifrån avstånd till skuggande byggnader, skogsbryn, bergshöjd, etc och dess höjd enligt hjälptabell i följande figur. Vinkeln mäts i den punkt som utgör medelhöjd för den sydorienterade fasadens fönsterpartier. För skuggande horisont som varierar i höjd, får en

4 Energihuskalkyl genomsnittsvinkel uppskattas, men störst betydelse får den del som ligger rakt i söder. Använd kompass vid behov. Horisontell avskärmning A B C (A-C)/B Horisontell vinkel 0 0º 0,09 5º 0,18 10º 0,27 15º 0,36 20º Hjälpfigur, horisontell avskärmning Egen solmätning Finns lokal solmätare kan soldata för den aktuella perioden jämföras med normalårsdata. Avvikelse anges i procent, där 100% innebär att samma solvärden gäller som normalår. Temperaturer Ute- och innetemperaturer hämtas lämpligen från egna dataloggers. El till värmepump Om installerad värmepump har en energimätare på utgående energi ska inte el till värmepumpen anges, se även kommentarer i bilagan. Övriga mätvärdena Övriga mätvärden bearbetas först i det excelark som hämtas hem från hemsidan för den aktuella byggnaden under verifieringsdelen. Se även mätningsanvisningarna i bilaga 1. Beräkningsresultat Resultaten ges i följande resultattabell: Beräkningsresultat - mätuppföljning Resultat jfr projvärden Avvikelse 1 Specifik förlustfaktor 1) (W/K, m 2 ) 2 Specifikt värmeeffektbehov vid DUT, (W/m 2 ) 3 varav - ventilationsförluster (W/m 2 ) 4 varav - klimatskal inklusive luftläckning (W/m 2 ) 5 Driftel, årsenergi (kwh/ m 2 ) 6 Årsvärmebehov, reviderat utifrån effektmätning 0 0 (kwh/ m 2 ) 7 Energiprestanda, reviderat utifrån effektmätning 0 0 (kwh/ m 2 ) 8 Viktad energi reviderat utifrån effektmätning 0 0 (kwh/ m 2 ) 9 (med normaliserade värden) 1) exkl spiskåp vid matlagning Den specifika förlustfaktorn kan vara en nyttig parameter men har inte tidigare beräknats och ges därför inget jämförelsevärde. Det specifika värmeeffektbehov vid DUT, är en den mest avgörande resultatparametern och här ges en jämförelse med tidigare resultat baserade på projekterade värden. I detta värde har schablonvärdet för intern spillvärme på 4 W/m2 exkluderats, enligt metodiken för Passivhus och Minienergihus (se FEBYs kravspecifikation för dessa på Observera att förluster via eventuell matosventilering inte ingår, ej heller vädringsförluster då dessa inte är konstanta utan varierar med utetemperatur/årstid. Dessa förluster beräknas men dras sedan av vid bearbetningen av mätdata så att de inte ingår i värdet för förlustfaktor eller värdet för värmeeffektbehov.

5 Energihuskalkyl Delposterna för klimatskal och ventilation kan bara erhållas om indata anges för ventilationens förluster. Det är naturligtvis väsentligt att denna delpost beräknas om man önskar härleda eventuella avvikelser i resultatet. Därför rekommenderas att mätdata för ventilation säkras och läggs in i uppföljningen. Årsenergi för driftel beräknas utifrån uppmätt effekt för fläktar och pumpar och för flerbostadshus ingår även el som krävs för byggnadens drift (hiss, innebelysning, mm) och antas vara konstant under året. Detta ger en viss överskattning av behovet av driftel, men kan ersättas av verkliga mätvärden vid årsuppföljningen när separat mätning av detta görs för hela året (uppföljning avårsenergi). Årsvärmebehovet beräknas utifån effektmätningen, men med normaliserade värden för beteende och familjesammansättning. Årsvärmebehovet blir därför ingen prognos för den aktuella familjens energianvändning utan bara ett uppdaterat förväntningsvärde för en normalfamilj ett normalår. Observera att verkningsgrader i omvandlingssystem (pannor, värmepumpar) inte ingår i effektmätningen utan samma indata som tidigare angivits används, såvida inte dessa nu revideras. Även Energiprestandavärdet som senare ska energideklareras och resultatet för viktad energi, är ett prognostiserat värde för ett normalår och en normalfamilj, men baserat på nu erhållna förlusteffekter.

6 Energihuskalkyl Bilaga 1. Anvisningar för effektförlustmätning Detta separata excelark Mätdatatabell effektvärden, laddas ner och används av mätdataansvarig. Enklast skrivs den ut som en blankett som sedan förs in på excelarket för bearbetning. Genom att denna utgör en separata mätdatatabellen kan flera mätperioder väljas om man önskar och endast medelvärden från dessa föras in i den slutgiltiga verifieringskalkylen. Mätdatatabell - effektförlustmätning. Excelark för indatahantering Objektnamn (byggnadsid): Byggnadens ort: Mätning utförd av: Mätperiod start, (20ÅÅ-MM-DD hh) Mätperiod slut, (20ÅÅ-MM-DD hh) Antal timmar 0 (kan excel beräkna anta tilmmar?) Utetemp, medel (grad C) 0 Innetemp (grad C) 0 Antal pers 0 Horisontalskuggning mot syd Grader ( >15) Hushållsel, summamätare inkl el till panna Mätarställning start: 0 (kwh) uppmätt Mätarställning slut 0 (kwh) uppmätt Fastighetsel, summamätare inkl el till elpanna, utebelysning, motorvärmare, externa byggnader, etc Mätarställning start: 0 (kwh) uppmätt Mätarställning slut 0 (kwh) uppmätt El till tvättstuga: 0 (kwh) Uppmätt Alla El till utebelysn., motorvärmare, etc 0 (kwh) El till fläktaggregat (FTX) 0 (kwh) (uppmätt, eller uppskattat) El till cirkulationspump för värme 0 (kwh) (uppmätt, eller uppskattat) El till cirkpump panna/värmepump 0 (kwh) (uppmätt, eller uppskattat) Data till värmekalkyl Central värmeenhet i flerbostadshus? 0 1/0 Default 0 El till elpanna, elpatron i VP etc 0 (kwh) 1 El till värmepump exkl cirk.pump 0 (kwh) Undvik VP under mätperioden om möjligt Mätarställning (V+ VV) start: 0 (fjärrvärme, energimätare för V+VV på panna eller VP) Mätarställning (V+ VV) slut: 0 (fjärrvärme, energimätare för V+VV på panna eller VP) Pellets använt under perioden 0 (kg) Varmvattenkalkyl Kallvattentemp start mätperiod 0 ( o C) Kallvattentemp slut mätperiod 0 ( o C) Varmvattentemp start mätperiod 0 ( o C) (före ev. blandare, annars schablon 55 grader) Varmvattentemp slut mätperiod 0 ( o C) Varmvattenmätarställning start 0 (m3) Om liter, skriv: 0,00X m3 där X är antal liter. Varmvattenmätarställning slut 0 (m3) Om analys av ventilationens förluster 2 Luftflöde frånluft 0 (l/s) 3 Luftflöde tillluft 0 (l/s) 4 Temperatur tilluft före värmare 0 ( o C) 5 Temperatur frånluft 0 ( o C) Indatakommentarer 1. Gemensamma indata Objektsnamn: Ange om möjligt fastighetsbeteckning eller byggnadens identitetsnamn. Datum; ange ÅÅ-MM-DD-hh, dvs år, månad, dag och timme vid mätningens start och slut. Utetemp, medel: Utetemperatur loggas med en logger placerad på byggnadens nordsida.

7 Energihuskalkyl Innetemp, medel: medeltemperatur för två temperaturloggers placerade centralt i byggnaden, t.ex. på respektive våningsplan (om två plan) och på 1,2 1,8 meters höjd över golvet. Antal personer: Ange antal övernattande i genomsnitt per dygn (kan även anges med decimal, t.ex 1,7 personer i ett småhus). Hushållsel, mm: Förbrukning under mätperioden, avläsningsvärden för all inkommande hushållsel hämtas från debiteringsmätaren M deb. M deb M vp Inbyggd cirkulationspump M el Elpanna, elpatron, mm Fläktar Pumpar Utebelysn., uthus, motorvärmare, etc Hushållsel Mätningsöversikt. Mätare kan även vara momentanmätning (pump, fläkt), eller uppskattning (utebelysning). El till utebelysning, motorvärmare, uthus. Mäts med separata elenergimätare, eller uppskattas via märkeffekter och drifttidsuppskattning. El till pumpar, fläktaggregat. För småhussystem används energimätare för avläsning av elenergi till pumpar och fläktar som då ska vara stickproppsanslutna för enkel mätning. Alternativt kan ett beräknat värde baseras på uppmätt momentan effekt (större fläktar och pumpar om inte inbyggd mätare). Uppskattning via märkeffekter och inställningsvärden ger större mätfel och bör undvikas för effekter över 25 W, men kan bli nödvändigt för t.ex. inbyggda cirkulationspumpar i småhussystem. Fläktar i värmepumpar mäts inte utan ingår i värmepumpskalkylen. Fastighetsel. Låt stå 0 i dessa fält om småhus. Gemensam värmecentral? Ange med siffran 1 om gemensam värmecentral finns i flerbostadshus och med siffran 0 om småhus eller lägenhetsvisa värmesystem. När siffran 0 anges dras el till andra installationer av från hushållsel (småhusfallet) om siffran 1 anges dras denna el istället av på fastighetsel.

8 Energihuskalkyl Elvärme El till eleftervärmare, el till elektrisk golvvärme, elpanna, elpatron i värmepump, etc. Avläs separat elmätare (undermätare om fasta elvärmare/värmeaggregat). Finns cirkulationspump installerad i aggregatet ska denna dras av och redovisas separat (el till cirkulationspump panna/värmepump). Värmepump El till värmepump exkl cirkulationspump. För värmepump med elpatron hålls om möjligt värmepump avstängd under mätperiod förutsatt att tillräcklig elvärmeeffekt ändå finns eller kan ordnas (i småhus t.ex. genom lös elradiator kopplad till enkel elmätare i stickproppsutförande). Om värmepump ska vara på under mätperioden och eventuella elpatroner inte har egen elmätning, så hålls dessa om möjligt avstängda, så att denna elmätning endast avser el till värmepumpen. Om värmepump ändå ska vara på under mätperioden kan mätfelet uppskattas enligt följande. För värmepumpssystem (oavsett typ) utan värmeenergimätare beräknas nettoenergi för värme och varmvatten på följande sätt: Nettoenergi = Elvärme + elenergi till VP x värmefaktor, (Melv + Mvp x COP). COP hämtas från tidigare inmatade värden för årsbasis och behöver därför inte anges igen. Om COP i verkligheten är +/- 10% jfr antaget värde, kommer resultatet vad avser Specifikt värmeeffektbehov vid DUT, (W/m2) bli +/- 9% fel (är COP högre än angivet värde, så kommer uppmätt värmeeffektbehov också anges med för högt värde). Däremot kommer beräknat årsenergivärde (energiprestanda) inte påverkas mer än +/- 1 % förutsatt att värdet på COP för mätperioden är representativ för årets hela värmesäsong. Värmepump med egen värmemängdsmätare Om värmeproduktion från värmepumpen har uppmätts och ingår i värdet för värme + varmvatten, (se nästa kommentar) så ska inte el till värmepumpen anges i uppgiften för El till värmepump., men för småhus där denna el passerar hushållselmätaren måste i så fall värdet för hushållsel exkludera el till värmepumpen (i annat fall blir posten spillvärme från hushållsel övervärderad). Fjärrvärme Mätarställning (värme + varmvatten) (kwh): Avser levererad energi från fjärrvärme, men även från värmepump, biopanna, etc om dessa har en sådan energimätare. Biopellets. Pellets under mätperioden. Antal kg som förbrukats anges. Undvik dock eldning i pelletspanna/kamin om detta är möjligt. Elda inte heller i öppen spis eller braskamin under perioden. I verifieringsberäkningen för den kalla perioden antas all spillvärme komma byggnaden till godo, liksom från ackumulatorer, mm. En förbränningsverkningsgrad på 90% används som beräkningsgrund. Varmvattenenergi Kallvattentemp: Spola kallvatten ur en kran nära byggnadens kallvattenintag i 5 minuter innan avläsning (2 minuter för småhus). Avläses både vid mätstart och mätavslutning eller också förs samma resultat in en gång till. Varmvattenetemperatur: Spola varmvatten ur en kran nära byggnadens varmvattenberedare/värmecentral i 5 minuter innan avläsning (2 minuter för småhus). Observera om centralen har en varmvattenblandare som blandar ut varmvattnet med kallvatten innan den matas ut. I så fall ska temperaturen mätas före blandaren med yttemperaturmätare eller också används schablonvärdet 55 grader. Varmvatten (m3): Mätarställning avläses före och efter och anges med 3 siffrors noggrannhet (t,ex 0,682 m3). Ventilationsförluster Om ingen ventilationsanalys ska göras sätts värdet till 0 i dessa fyra indatafält:

9 Energihuskalkyl Om analys av ventilationens förluster Luftflöde frånluft (l/s) Luftflöde tillluft (l/s) Temperatur tilluft före värmare, (grad C) Temperatur frånluft (grad C) Det specifika värmeeffektbehov vid DUT, (W/m2) kan då ändå beräknas, men inte hur det fördelas på ventilation och klimatskal. Om eventuella avvikelser från tidigare beräknad effektförlust ska kunna analyseras och förklaras, bör även ventilationsaggregatets förluster mätas. En sådan uppföljning kan också göras vid senare tillfälle. Luftflöden kan hämtas från injusteringsprotokoll eller mätas igen (mätuttag på aggregatet bör finnas). Temperatur på tilluft loggas för hela mätperioden direkt efter aggregat. Aggregat med inbyggd värmare som är aktiverad kan ge allt för missledande resultat (hör med leverantören). Obs att mätningar med temperaturgivare placerade i anslutning till aggregatet ger aggregatets prestanda exklusive förluster via aggregathöljet. Finns långa rumsvarma kanaler placerade utanför klimatskalet (t.ex på vind) eller längre kalla kanaler innanför klimatskalet, bör temperaturmätarna placeras så att hänsyn till kanalförluster beaktas. Kalkylen beaktar fläktmotorns påverkan på temperaturerna, men inte om en plattvärmeväxlare återvinner kondensationsvärme ur frånluften. För plattvärmeväxlare ökar osäkerheten i kalkylen. Ett mätfel på en grad i frånluftstemperaturen ger ett resultatfel på ca 9% på värdet för ventilationsförlusten och ca 12% fel vid en grads avvikelse på tilluftstemperaturen. En mätuppföljning av ventilationssystemets verkningsgrad är därför mindre meningsfullt om inte mätnoggrannheten är mycket hög eller om aggregatet har inbyggda mätare, vilket rekommenderas. Utdata från mättabellen Vissa data från tabellen används direkt för inmatning i verifieringskalkylen, medan andra beräknas i excelkalkylen och ger följande bearbetade indata: Resultat för programinmatning 6 Hushållsel till spillvärmekalkyl 0 (kwh) exkl värme, utebel, motorvärmare, pumpar, fläktar 7 El till fläktaggregat (FTX) 0 (kwh) 8 El pump 0 (kwh) 9 Beräknad varmvattenanvändning netto 0 (kwh) 10 Beräknad energianvändning exkl el till VP 0 (kwh) (värme + varmvatten) 11 Spillvärme från fastighetsel 0 (kwh) Dessa värden förs sedan in i det web-baserade indataformuläret så att en pdf-utskrift (på skärm eller papper) av resultat kan göras.

Energikrav: Kriterier för energieffektivt byggande bilaga till markanvisningsavtal

Energikrav: Kriterier för energieffektivt byggande bilaga till markanvisningsavtal Markanvisning Hyresrätter Nacka Kommun 1 (8) Energikrav: Kriterier för energieffektivt byggande bilaga till markanvisningsavtal Byggnad skall enligt detta markanvisningsavtal utföras klimateffektiv. Detta

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus Version 2007:1 Forum för Energieffektiva Byggnader Förord Hösten 2005 diskuterades

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Översiktsplan Gäddeholm Herrgårdsängen detaljplan Herrgårdsängen Styckebyggartomter Medelpris: 647.000:- (exkl. VA och el: 170.000:-) Medeltomt: 1227 kvm.

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

2. Bra inneklimat Att slippa vattenradiatorer ger en stor ekonomisk inbesparing, men vad anser de boende om att värmen kommer via tilluften?

2. Bra inneklimat Att slippa vattenradiatorer ger en stor ekonomisk inbesparing, men vad anser de boende om att värmen kommer via tilluften? 1 Verifierat passivhus Kv Fridhem Kvarteret Fridhem i Trollhättan är inte bara det största passivhusområdet som byggts 2013, det är också det första som verifierat sina prestanda med mätning. Eidar Bostads

Läs mer

Remissvar angående investeringsstöd till hyresbostäder, N2015/5139/PUB.

Remissvar angående investeringsstöd till hyresbostäder, N2015/5139/PUB. 20151002 1 Remissvar angående investeringsstöd till hyresbostäder, N2015/5139/PUB. Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN) bildades 2010 som en fortsättning på Forum för energieffektiva Byggnader (FEBY)

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Energikalkyl för energieffektiva byggnader.

Energikalkyl för energieffektiva byggnader. ATON Teknikkonsult A 2009-02-26 1 Anvisningar för Energikalkyl för energieffektiva byggnader. Programmet baseras på de kriteriedokument som utarbetats inom FEBY (Forum för Energieffektiva byggnader). För

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 5 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Preciseringar och underlag till rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus

Preciseringar och underlag till rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus PM Vårt dnr 13/3569 2013-10-26 Rev 2014-04-28 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Andreas Hagnell Preciseringar och underlag till rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus Denna

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Passivhusförskola Skogslunden

Passivhusförskola Skogslunden 1(14) Uppföljning År 1 2011-10-26 Passivhusförskola Skogslunden Inledning Förskolan Skogslunden är byggt som ett passivhus. Denna rapport redovisar mätningar för energiförbrukningen i Skogslunden under

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Netto värme eller värmeförlusttal - istället för använd energi

Netto värme eller värmeförlusttal - istället för använd energi 2014-12-17 1 ATON Teknikkonsult AB Netto värme eller värmeförlusttal - istället för använd energi Alternativa förslag NNE-begrepp Energikrav - begrepp och systemgränser Värme Eje Sandberg ATON Teknikkonsult

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Sätofta 10:1 Höörs kommun

Sätofta 10:1 Höörs kommun Sätofta 10:1 Höörs kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 2013-05-27. Beräkning nr: 736 BYGGNADSDATA Lägenhet Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie LÅGAN Rapport december 2014 Lars Nilsson och Berth Olsson VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning LÅGAN Antal sidor: 9 Göteborg 10 :

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Hur flödar energin i traditionella byggnader? Karin.Adalberth@primeproject.se Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel Hur blir de energieffektiva?

Läs mer

Energieffektivisering Energideklarationer

Energieffektivisering Energideklarationer Energieffektivisering Energideklarationer Bengt Drakenberg, Energikontoret Skåne Energi- och klimatrådgivare Eslöv 09-04-16 Program Energianvändningen i idrottssanläggningar Nybyggnation i passivhus- eller

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Mätresultat Villa Malmborg

Mätresultat Villa Malmborg ATON Teknikkonsult AB 2008-06-02 1 Mätresultat Villa Malmborg Vinterperioden 2008 juni 2008 Eje Sandberg ATON teknikkonsult AB ATON Teknikkonsult AB 2008-06-02 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

Remissvar till Boverkets Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Remissvar till Boverkets Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader 2015-08-25 1 Remissvar till Boverkets Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Innehållsförteckning 1. Effektiv energianvändning, central del i systemsynen... 2 2. Teknikneutralitet...

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Flöjtgatan 45, 589 50 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 691682

ENERGIDEKLARATION. Flöjtgatan 45, 589 50 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 691682 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Flöjtgatan 45, 589 50 Linköping Linköpings kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 691682 Energiprestanda: 77 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning första året i drift. IG Passivhus Sverige 2013-05-28

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning första året i drift. IG Passivhus Sverige 2013-05-28 2013-05-28 RAPPORT Förskolan Trädgårdsstaden Uppföljning första året i drift IG Passivhus Sverige Tel: 0470-70 51 74 Fax: 0470-70 51 79 Mobil: 0709-123 096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem 20150312 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet 4 000 lgh Senare 4

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Byggprocessen och hur komma igång

Byggprocessen och hur komma igång Byggprocessen och hur komma igång Byggprocessen och hur komma igång Innehåll Mål och ambitioner, förankringsprocess Egna erfarenheter börja bygga kunskap nu Skapa förutsättningar budget, organisation Använd

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Storgatan 14, 360 65 Boda Glasbruk Emmaboda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672874

ENERGIDEKLARATION. Storgatan 14, 360 65 Boda Glasbruk Emmaboda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672874 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Storgatan 14, 360 65 Boda Glasbruk Emmaboda kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672874 Energiprestanda: 186 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet Svein Ruud SP Energiteknik Mål med revideringen (BBR16, fr.o.m. 2010-01-01) Målsättning är att de reviderade reglerna ska styra mot

Läs mer

LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus

LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus LÅGAN Rapport maj 2013 Per Wickman Eje Sandberg www.laganbygg.se 2 Förord Denna studie är genomförd på mätdata som inhämtats under perioden dec

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Nol 2:482. Adress: Bäckvägen 3B, 449 42 Nol. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 139 m 2, byggår: 2008. Värmesystem: Frånluftsvärmepump Nibe 360P,

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem. Svein Ruud SP Energiteknik

Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem. Svein Ruud SP Energiteknik Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem Svein Ruud SP Energiteknik En NNE-byggnad är (artikel 2.2) en byggnad som har en

Läs mer

4.2.3 MINERGIE URSPRUNG OCH ORGANISATION

4.2.3 MINERGIE URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare beskrivits, beräknas den aktuella byggnadens energiprestanda och jämförs med kraven för det valda Minergie-klassningssystemet. Beräkningarna skickas till en Minergie-handläggare som bemyndigats

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Uppföljning andra året (2013-2014) i drift

Uppföljning andra året (2013-2014) i drift 2014-10-30 RAPPORT Södra Climat Arena Uppföljning andra året (2013-2014) i drift IG Passivhus Sverige Tel: 0470-705174 Fax: 0470-705179 Mobil: 0709-123096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ranarpsvägen 464, 269 71 Förslöv Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 670000

ENERGIDEKLARATION. Ranarpsvägen 464, 269 71 Förslöv Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 670000 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ranarpsvägen 464, 269 7 Förslöv Båstads kommun Nybyggnadsår: 975 Energideklarations-ID: 670000 Energiprestanda: 00 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704

ENERGIDEKLARATION. Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704 Energiprestanda: 144 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Energiuppföljning av projekt Blå Jungfrun

Energiuppföljning av projekt Blå Jungfrun Passivhus Norden 2013 Energiuppföljning av projekt Blå Jungfrun Author Johanna Nordström, Skanska Sverige, Drottningtorget 14, 205 33 Malmö, johanna.nordstrom@skanska.se Author Karin Ståhl, Svenska Bostäder,

Läs mer

Vad händer på Passivhusfronten?

Vad händer på Passivhusfronten? Vad händer på Passivhusfronten? Jonas Norrman IVL Svenska Miljöinstitutet Åsa Wahlström SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Det färdigställs allt fler energieffektiva lägenheter i Sverige byggda efter

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Blomstergränd 1-65. Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1. Byggnadsår: 1996. Antal våningsplan: 1-2

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Blomstergränd 1-65. Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1. Byggnadsår: 1996. Antal våningsplan: 1-2 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Blomstergränd 1-65 Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1 Byggnadsår: 1996 Antal våningsplan: 1-2 Bostadsyta (BOA): 3 537 m 2 Lokalyta (LOA): 0 m 2 Antal lägenheter:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 Energiprestanda: 101 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Fjäderskruden 28 Bofinksvägen 18 E

Energideklaration av fastigheten Umeå Fjäderskruden 28 Bofinksvägen 18 E Energideklaration av fastigheten Umeå Fjäderskruden 28 Bofinksvägen 18 E Datum 2015-04-20 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-20 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Fjäderskruden 28

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Ugglum 182:11. Adress: Blankavägen 16, Sävedalen. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 305 m 2, byggår: 1942. Värmesystem: Vattenburet system med bergvärmepump

Läs mer

Passivhus på Svenska. Forum för Energieffektiva Byggnader. Svein Ruud SP Energiteknik

Passivhus på Svenska. Forum för Energieffektiva Byggnader. Svein Ruud SP Energiteknik Passivhus på Svenska Forum för Energieffektiva Byggnader Svein Ruud SP Energiteknik Lågenergihus - inget nytt under solen! Tidigt 1980-tal -130 m 2 uppvärmd boyta -Traditionellt enplans hus - Extra väl

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Instruktion för Energikartläggning Avancerad. Inledning. Cellfärger

Instruktion för Energikartläggning Avancerad. Inledning. Cellfärger Instruktion för Energikartläggning Avancerad Inledning I excelarket Energikartläggning finns en rad flikar, som ni kan se i nedre kanten av programfönstret. Vi kommer här att gå igenom flikarna från vänster

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 72481

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 72481 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 492598 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Härbret 36 Husnummer 1 Adress Härbregatan 8 Prefix

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning LÅGAN Rapport juni 2014 Helena Lidelöw Sammanfattning Under 2011 uppförde Lindbäcks Bygg på uppdrag av LKAB Fastigheter sju flerfamiljshus

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 518775 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Klyftan 11 Husnummer 1 Adress Schenströmsgatan 14

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fjärås Nyponstig 6C, 439 71 Fjärås Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 687241

ENERGIDEKLARATION. Fjärås Nyponstig 6C, 439 71 Fjärås Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 687241 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fjärås Nyponstig 6C, 439 71 Fjärås Kungsbacka kommun Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 687241 Energiprestanda: 50 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer

Lågenergihus? Nära-noll-hus? Nollenergihus? Plusenergihus? Passivhus?

Lågenergihus? Nära-noll-hus? Nollenergihus? Plusenergihus? Passivhus? Lågenergihus? Nära-noll-hus? Nollenergihus? Plusenergihus? Passivhus? Int. Passivhusnätverk sedan 2011 sedan 2010 15 länder med 2330 medlemsföretag (april 2015) 62 svenska medlemsföretag i IG Passivhus

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Stöcksjö 14:34 Stöcksjö Kustväg 41

Energideklaration av fastigheten Umeå Stöcksjö 14:34 Stöcksjö Kustväg 41 Energideklaration av fastigheten Umeå Stöcksjö 14:34 Stöcksjö Kustväg 41 Datum 2015-10-15 Energiexpert Besiktningsdatum Linus Sandström 2015-10-12 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Stöcksjö 14:34

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Planetgatan 13, 224 57 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366

ENERGIDEKLARATION. Planetgatan 13, 224 57 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Planetgatan 13, 224 57 s kommun Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366 Energiprestanda: 360 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394814 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Härnösand Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lägdan 10 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632

ENERGIDEKLARATION. Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632 Energiprestanda: 156 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Datum 2015-04-21 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-20 Rapport: Villauppgifter Fastighet Vännäs Tallen 8 Kalkylerna grundas

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer