Värmepumpar. Marknadens effektivaste värmepumpar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmepumpar. Marknadens effektivaste värmepumpar"
  • Bo Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Värmepumpar Marknadens effektivaste värmepumpar

2 Energifenomen från NIBE Svensk kvalitet i alla led Värmepumpar från NIBE Villavärme är helt igenom svenska pro dukter som både utvecklas och till verkas i Sverige och därför passar det svenska klimatet. De följer de svenska lagarna och be stämmel serna och har en design som passar i de svenska hemmen. Alla monte rings- och skötsel anvisningar är på svenska. Små detaljer, kan det tyckas, men nog så viktiga i sitt sammanhang. Stabil tillverkare Vi har tillverkat vär me produkter i ett halvt århundrade. Vi vet vad som fungerar och vad som inte gör det. Men trots denna erfarenhet slår vi oss inte till ro. Pro dukt ut veck ling pågår ständigt och varje ny produkt föregås av omfattande tes ter. Hela utvecklings- och tillverk nings kedjan på NIBE är dessutom kvalitets certifierad en ligt den internationella stan darden ISO NIBE är också miljöcertifierat enligt ISO Där för kan du alltid vara säker på att kvalitén är av högsta klass. Oav sett vilken produkt från NIBE du väljer. Produkter från NIBE Villavärme rekommenderas av fackmännen När du väljer NIBE Villavärme får du en produkt som rörinstallatörerna rekommen derar och är väl förtrogna med. Värmepumparna säljs och install eras av i stort sett alla rörinstallatörer i Sverige. Det inne bär att du snabbt kan få hjälp med både instal lation och service. I denna broschyr får du veta en hel del om våra olika värmepumpar. Men ingen broschyr kan ersätta den per sonliga kontakten. Fråga där för även din fack man om NIBE. Han vet vad han talar om. NIBE Värmepumpar En trygg investering som sänker dina kostnader 2 Hela NIBEs tillverkning är kvalitets-och miljöcertifierad enligt ISO 9001 respektive ISO

3 FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR Hälften gratis! Om man gör en jämförelse med en konventionell el panna med mekanisk frånluftsventilation och ett energi behov (upp värm ning och varmvatten) av ca kwh/år, så visar det sig att besparingen med NIBE:s frånluftsvärme pumpar för värme och varmvatten blir runt 50 %. Ungefär hälften av energi förbrukning en för värme och varm vatten är med andra ord gratis! Rätt pris och hög besparingsfaktor ger dig som villaägare en värmeanläggning med god ekonomi. D När rumsluften har passerat värme pumpen släpps den ut. Tempera turen på luften har då sänkts eftersom värmepumpen har tagit tillvara energin i rums luften. C E Luften från köks fläkten går direkt ut i en sär skild kanal. Kompressor, fläkt och pump Elpatron B Den uppvärmda rumsluften tas in i kanal systemet. Gratis värme A Luft transporteras från rum med tillluftsdon till rum med frånluftsdon. Om du behöver ersätta befintlig frånluftsvärmepump besök då för mer information. Ska du bygga nytt och är intresserad av frånluftsvärmepump besök då för mer information. Energi återvinns ur ven tilations - luften, vilket väsentligt reducerar energi kostnaderna Den varma rums luften leds till värmepumpen där energin återvinns. F Värmepumpen kan för sör ja huset med värme och varmvatten alternativt enbart varmvatten. LEK 3

4 FIGHTER 100P Komplett värmepumpsaggregat som ger varm vatten, ventilation och återvinning FIGHTER 100P är en frånluftsvärmepump med inbyggd fläkt samt vattenvärmare med korrosionsskydd av koppar. Energi återvinns ur ventilationsluften med hjälp av värmepumpen och tillföres vattenvärmaren. Enheten ventilerar huset och bereder tappvarmvatten. Vattenvärmaren har ett korrosionsskydd av koppar. Kondensorn i vattenvärmaren är dubbel väggig för högsta säkerhet. Isoleringen består av formgjuten freonfri poly uretan vilket ger låga värmeförluster. FIGHTER 100P arbetar med det miljövänliga köldmediet R290 (Propan). För att säkerställa varmvattenkomforten vid stora varmvattenuttag är FIGHTER 100P försedd med elpatron. Elektrisk anslutning görs via fabriksmonterad an slutnings kabel med stickpropp. Energibesparing finns angivet under kapitlet Tekniska Data. Ytterhöljet består av vit brännlackerad stål plåt. Övre och nedre frontluckan är enkelt demonterbara för bästa åtkomlighet av filter res pektive ventilutrustning. Avluft Frånluft 4 LEK När den rumstempererade frånluften passerar förångaren för ångas köld mediet på grund av sin låga kokpunkt. Där med avger rums luften energi till köldmediet. Köldmediet komprimeras där efter i en komp ressor, varvid temperaturen höjs kraftigt. Det varma köld mediet leds till den i varm vattnet placerade kondensorn. Här avger köldmediet sin energi till varmvattnet varvid tem pe raturen sänks och köldmediet övergår från ånga till vätska. Där efter leds köld mediet vidare via filter till expansions ven tilen där tryck och temperatur sänks ytter ligare. Köldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar åter förångaren.

5 LEK LEK LEK FIGHTER 200P Komplett värmepumpsaggregat som ger varm vatten, ven tilation, återvinning och värme till del av värmesystem FIGHTER 200P är en frånluftsvärmepump med inbyggd frånluftsfläkt. Den har en panndel med indirekt uppvärmd vattenvärmare, vilken är försedd med korrosionsskydd av koppar. Energi återvinns ur ventilationsluften och tillföres panndelen, vilket därmed väsentligt reducerar energi kostnaderna. Enheten ventilerar huset, bereder tappvarmvatten och levererar värme till ett mindre, lågtemperaturdimensionerat radiator-/golvvärmesystem eller tilluftsaggregat. FIGHTER 200P är försedd med komplett ventil utrustning, expansionskärl, cirkulationspump samt mikro processorbaserad styrning. FIGHTER 200P levereras med en 1,5 kw elpatron som kan kopplas in om effekten från värmepumpen ej är tillräcklig. FIGHTER 200P arbetar med det miljövänliga köldmediet R290 (propan). Isoleringen består av formgjuten freonfri polyuretan vilket ger låga värmeförluster. Elektrisk anslutning görs via fabriksmonterad anslutningskabel med stickpropp. Energibesparing finns angivet under kapitlet Tekniska Data. FIGHTER 200P med mindre golvslinga FIGHTER 200P med med enstaka radiator FIGHTER 200P med tilluftsaggregat (Gäller även för luftvärmeaggregat) 5

6 FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme, varm vatten, ventilation och återvinning FIGHTER 310P är en frånluftsvärmepump. Den har in byggd frånluftsfläkt och elpanna samt indirekt uppvärmd vattenvärmare, försedd med kor ro sionsskydd av koppar. Energi återvinns ur ventilationsluften och till föres pannan, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, levererar radiatorvärme och be reder tapp varmvatten. Den är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiatorkrets eller golvvärme. FIGHTER 310P är avsedd för både nyin stalla tion och utbyte i villor eller mot svarande. Styrningen av FIGHTER 310P sker med mikro processor. Detta ger ett enkelt hand havande samtidigt som värmepumpen alltid utnyttjas så effek tivt som möjligt, eftersom mikroprocessorn kontinuerligt fattar beslut om bästa driftsätt. Mikro processorn sköter även shuntautomatik och cirkulationspump. På sifferfönstret kan man enkelt ta fram aktuella tem peraturer och inställda värden. FIGHTER 310P arbetar med det miljövänliga köldmediet R290 (Propan). Isoleringen består av formgjuten freonfri polyuretan vilket ger låga värmeförluster. Aggregatet levereras med max eleffekt 9,0 kw. Uppgraderingssats till 13,5 kw finns som till behör. På grund av sin unika konstruktion kan andra värmekällor enkelt dockas till FIGHTER 310P. FIGHTER 310P har ett brett användningsområde men vid husstorlekar över 150 m 2 kan FIGHTER 360P vara ett bättre alternativ. Energibesparing finns angivet under kapitlet Tekniska Data. Avluft Frånluft 6 LEK När den rumstempererade frånluften passerar för ångaren för ångas köldmediet på grund av sin låga kokpunkt. Där med avger rums luften energi till köldmediet. Köldmediet komprimeras där efter i en komp ressor, varvid temperaturen höjs kraftigt. Det varma köldmediet leds till den i pannvattnet placerade kondensorn. Här avger köldmediet sin energi till pannvattnet varvid temperaturen sänks och köldmediet övergår från ånga till vätska. Därefter leds köldmediet vidare via filter till expansions ventilen där tryck och temperatur sänks ytterligare. Köldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar åter förångaren.

7 FIGHTER 360P Vidareutvecklat värmepumpsaggregat som ger värme, varmvatten, ventilation och återvinning FIGHTER 360P är en frånluftsvärmepump, baserad på FIGHTER 310P. Vidareutveckling har skett beträffande prestanda och kommunikation. Enkelheten och användarvänlig heten finns dock fortfarande kvar. FIGHTER 360P är lämplig för en husstorlek över ca 150 m 2, men kan även användas i mindre villor om det finns behov av hög tekniknivå/fjärr styrning m m. FIGHTER 360P innehåller elpanna, värmepump och underhållsfri vattenvärmare. Energi återvinns ur ventilationsluften för att därefter tillföras värmesystemet och/eller vattenvärmaren. FIGHTER 360P är avsedd för lågtempererat radiator- eller golvvärmesystem. Frånluftsvärmepumpen är som standard utrustad med 13,5 kw elpatron och effektvakt. FIGHTER 360P:s konstruktion ger både lägre ljudnivå och hög ventilationskapacitet. Fläkten som är omkopplingsbar i tio steg kan dessutom enkelt via manöverpanelen/extern signal forceras eller reduceras. I FIGHTER 360P kombineras modern elektronik och den senaste utvecklingen med NIBE s mångåriga erfarenhet av konstruktion och produktion av frånluftsvärmepumpar. FIGHTER 360P arbetar med det miljövänliga köldmediet R290 (Propan). Energibesparing finns angivet under kapitlet Tekniska Data. FIGHTER 360P är utrustad med en större kompressor. Kombinerat med optimal styrning, vilken tillåter kompressorn att arbeta med det för tillfället mest gynnsamma temperaturförhållandet, ger detta en ökning av energi besparingen med 5 10% jämfört med FIGHTER 310P. FIGHTER 360P har en lättöverskådlig manöverpanel med en informativ display. Information om värmepumpens drifttillstånd, inställda värden m m kan avläsas i klartext. FIGHTER 360P har en styrning förberedd för kommunikation. Med hjälp av tillbehör kan FIGHTER 360P: RCU 10 Bredbandsöverföring Kommunicera med dator, centralt styrsystem i hus eller internet. Styra extern shuntventil till exempel när både golvvärme och radiatorer används. Med tillbehöret RCU 10 kan du styra/bevaka din FIGHTER 360P på distans. För vidare presentation, besök 7

8 FIGHTER 410P WW Komplett värmepumpsaggregat som ger värme, varm vatten, ventilation, värmd tilluft och återvinning KD HW MAG FIGHTER 410P är en frånluftsvärmepump med tilluftsbatteri. Den har in byggda fläktar samt el panna med indirekt upp värmd vattenvärmare, för sedd med korrosionsskydd av koppar. Energi återvinns ur ventilationsluften och till föres pannan, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, värmer tilluften, levererar radiatorvärme och be reder tappvarmvatten. FIGHTER 410P är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiatorkrets eller golvvärme. FIGHTER 410P är avsedd för både nyinstallation och utbyte i villor eller motsvarande. FIGHTER 410P arbetar med det miljövänliga köldmediet R290 (Propan). Isoleringen består av formgjuten freonfri polyuretan vilket ger låga värmeförluster. Aggregatet levereras med max eleffekt 9,0 kw. Uppgraderingssats till 13,5 kw finns som till behör. Tack vare sin unika konstruktion kan andra värmekällor enkelt dockas till FIGHTER 410P. Energibesparing finns angivet under kapitlet Tekniska Data. Uteluft Tilluft Frånluft Avluft 8 LEK När den rumstempererade frånluften pas serar förångaren för ångas köldmediet på grund av sin låga kokpunkt. Där med avger rumsluften energi till köldmediet. Köld mediet komprimeras där efter i en komp ressor, varvid temperaturen höjs kraftigt. Det varma köldmediet leds till den i pannvattnet placerade kondensorn. Här avger köldmediet sin energi till pannvattnet varvid temperaturen sänks och köldmediet övergår från ånga till vätska. Därefter leds köldmediet vidare via filter till expansionsventilen där tryck och temperatur sänks ytterligare. Köldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar åter förångaren.

9 MARKVÄRMEPUMPAR 75% besparing! Om man gör en jämförelse med en befintlig elpanna och ett energibehov (uppvärmning och varmvatten) av ca kwh/år, så visar det sig att besparingen med NIBEs markvärmepumpar för värme och varmvatten blir upp emot 75%. Dimensioneringsprincip När man dimensionerar storleken på kompressorn utgår man från husets behov den kallaste dagen. Då ska kompressorn täcka ca 60 70% av husets behov. Resterande 30 40% täcks av den inbyggda elpatronen. På detta vis får man en kompressor som undviker allt för många starter samtidigt som den täcker över 95% av husets årsbehov. Elpatronen används således till mindre än 5% av årsbehovet. Energikostnad Gratis värme Kompressor Elpatron Effekttäckningsgrad Kallaste dagen Tala med din installatör för ytterligare information om våra värmepumpar. Söker du installatör, besök då Energi återvinns ur ytjord, berggrund eller sjö, vilket därmed väsentligt reducerar energi kostnaderna. Ju större hus eller fastighet desto större blir besparingen. Elpatron 30 40% Kompressor 60 70% Energitäckningsgrad Hela året Elpatron, mindre än 5% Kompressor, minst 95% Mark Värmepumpen hämtar upp en del av markens lagrade solenergi via den nergrävda mark kollektorn. Berg Värmepumpen hämtar upp en del av bergets lagrade solenergi via en kollektor i ett borrat hål i berget. Sjö Värmepumpen hämtar upp en del av vattnets lagrade solenergi via sjökollektorn som är förankrad på sjöbotten. 9

10 FIGHTER 1215 Komplett värmepumpsaggregat (inkl vattenvärmare) med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla FIGHTER 1215 är en komplett värme pump för uppvärmning av villor. Som värmekällor kan bland annat mark, berg, sjö eller grund vatten användas. Värmepumpen är bland annat utrustad med en dubbel mantlad kopparfodrad vattenvärmare på 160 liter samt elkassett på max 9 kw. Värmepumpen sänker kraftigt energikostnaden såväl på vintern som på sommaren. FIGHTER 1215 finns i fem olika effektutföranden mellan 4 10 kw. FIGHTER kw har mjukstart som standard. Värmefaktorn (COP) är upp till 4,8 (exklusive pumpar) vid 0 C ingående köldbärartemperatur och 35 C utgående värmebärartemperatur. Köldmediedelen är byggd som en helkapslad modul, vilket ger en mycket låg ljudnivå och underlättar vid eventuell service. Vattenvärmaren är välisolerad med EPS, vilket ger låga värmeförluster och miljövänlig hantering. Varmvattentemperaturen kan enkelt tillfälligt höjas vid större varmvattenbehov. Aggregatet kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. Värmepumpen är utrustad med en utetemperaturstyrd regulator som även kan förses med rumsgivare. FIGHTER 1215 har en tvåraders belyst display där tydlig information om tillstånd, drifttid och alla väsentliga temperaturer i värmepumpen visas. Detta medför att externa anläggningstermometrar inte är nödvändiga. Framled ningstemperaturen (och därmed rumstemperaturen) justeras lätt med vridreglage. Cirkulationspumpar och flexslangar är inbyggda. Nivåkärl med säkerhetsventil samt två stycken smuts filter ingår i leveransen. FIGHTER 1215 är förberedd för effekt vakt, vilken finns som tillbehör. Värmesystemets temperatur skall beaktas eftersom värmepumpars övre temperaturgräns är lägre än för exempelvis oljeoch elpannor. Frikyla för varma sommardagar kan enkelt erhållas genom komplettering med fläktkonvektor(er). Besparingsexempel finns an givet under kapitlet Tekniska Data. När du väljer en FIGHTER 1215 ingår en sexårig trygghetsförsäkring. Mer information om denna hittar du på sida

11 FIGHTER 1115 Värmepumpsaggregat med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla FIGHTER 1115 är en basvärmepump för uppvärmning av småhus, flerbostadshus samt indu strifastigheter. Som värme källor kan bland annat mark, berg, sjö eller grundvatten användas. Små yttermått (600 x 625 x 1100 mm), (B x D x H) gör värme - pumpen behändig och lättplacerad även i trånga utrymmen. Värmepumpen finns i sju olika effektut föranden mellan 4 15 kw. FIGHTER kw har mjukstart som standard. Värmefaktorn (COP) är upp till 4,8 (exklusive pumpar) vid 0 C ingående köldbärartemperatur och 35 C utgående värmebärartemperatur. FIGHTER 1115 är bland annat utrustad med rost fria plat t- värmeväxlare, tub för eltillsats, samt en utetemperaturstyrd reglerdator för styrning av värmepump och tillsats värme. FIGHTER 1115 har en tvåraders belyst display där tydlig information om tillstånd, drifttid och alla väsentliga temperaturer i värmepumpen visas. Detta medför att externa anläggningstermometrar inte är nödvändiga. Framled ningstemperaturen (och därmed rumstemperaturen) justeras lätt med vridreglage. Cirkulationspumpar och flexslangar är inbyggda. Nivåkärl med säkerhetsventil samt två stycken smuts filter ingår i leveransen. Dockning kan ske enligt följande alternativ: Direktinkoppling mot lågtempererat radiator/golvvärme - s ystem. Framlednings temperaturen anpassas automatiskt efter aktuell utetemperatur. Varmvatten upp värm ning kan ske i separat vattenvärmare (typ NIBE VPA) via växel ventil. Dockning till befintlig olje-/el-/vedpanna eller ackumulatortank med vattenvärmare. Effektvakt och eltillsats (9 kw) för inbyggnad samt rumsgivare, varmvattenstyrning och olje-/eltillsats finns som till behör. Värmesystemets temperatur skall beaktas eftersom värmepumpars övre temperaturgräns är lägre än för exempelvis olje- och elpannor. Frikyla för varma sommardagar kan enkelt erhållas genom komplettering med fläktkonvektor(er). FIGHTER kw har mjukstart som standard. Besparingsexempel finns an givet under kapitlet Tekniska Data. När du väljer en FIGHTER 1115 ingår en sexårig trygghetsförsäkring. Mer information om denna hittar du på sida 19. Köldmediedelen är byggd som en helkapslad modul, vilket ger en mycket låg ljudnivå och underlättar vid eventuell service. Köldbärar- resp värmebärarkretsen anslutes från toppen av värmepumpen för bästa åtkomlighet. 11

12 FIGHTER 1320 Värmepumpsaggregat med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla FIGHTER 1320 är en värmepump för uppvärmning av större fastigheter såsom flerbostadshus, kyrkor och industrifastigheter. Som värmekälla kan bland annat mark, berg, sjö eller grundvatten användas. FIGHTER 1320 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. FIGHTER 1320 kan ge två olika framledningstemperaturer/ dubbla värmekurvor, t ex för en lägre framledningstemperatur i golvvärmeslingor än i radiatorer. FIGHTER 1320 är även klar för styrning av olje-, gas- eller elpanna. Vid varmvattenproduktion kan denna prioriteras, valbart med en eller flera kompressorer. Detta möjliggör samtidig produktion av värme och varmvatten. Mindre än 3 kg köldmedium per enhetsaggregat. Dubbla kompressorer ger bättre effektreglering, längre drift intervall, mindre slitage och större driftsäkerhet. Information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas i klartext på LCD-displayen. Styrning med kommunikationsmöjligheter Se status och gör inställningar över Internet och SMS med tillbehöret RCU, se Styr värmepumpen externt med t ex DUC. Brett utbud flera storlekar: kw. Upp till 360 kw med 9 st FIGHTER 1320 i samma system. Mjukstartsreläer monterade från fabrik. Internt monterade cirkulationspumpar. Inbyggd klocka med realtidsfunktion för extra varmvatten och temperatursänkning/höjning av framledningstemperaturen. Förberedd för pooluppvärmning. Värmefaktor (COP) på minst 4,5 vid 0/35 C. Separata kapslingar för kompressorerna och köldmediedelarna ger säkrare service och lägre ljudnivå. 12

13 VPA Ackumulatortank avsedd för anslutning till värmepumpar VPA är en serie av ackumulatortankar som i första hand är avsedda för anslutning till värmepumpar. De är även lämpliga att användas till andra värmekällor. De finns i tre storlekar, 200/70, 300/200 och 450/150. Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin och ett om givande dubbelmantelutrymme av stålplåt. Vatten ma gasinet är försett med ett korrosionsskydd av koppar. Ackumulatortankarna är konstruerade och tillverkade enligt gällande tryckkärlsnormer (AFS 1999:4 8). Vattenmagasinets isolering består av polyuretan, vilket ger mycket god värme iso lering. VPA är försedd med elpatronuttag samt dykrör för styrning av varmvattenberedningen. Ytterbeklädnaden på VPA 200/70 består av pulverlackerad vit stålplåt. På VPA 300/200 och VPA 450/150 består ytterbeklädnaden av vit plastbelagd plåt. Kallvattenledningen skall förses med ventil utrustning enligt gällande normer. Om ackumulatortankarna uppvärms till mer än 65 C skall blandningsventil monteras. Högsta tillåtna temperatur är 95 C. Tekniska data Produkt VPA 200/70 300/ /150 Vattenvolym beredare liter Vattenvolym yttermantel liter Nettovikt kg Höjd * mm Bredd x Djup / Diameter mm 600 x 610 Ø 725 Ø 800 Värmeöverföring (55/45 10/45 C) kw 8,2 10,0 14,1 Värmeinnehåll vid 50 C kwh 9,0 12,5 19,1 Motsvarande mängd varmvatten (40 C) liter Max elpatronlängd mm Maxtryck, yttermantel MPa 0,15 0,25 0,25 Max arbetstryck, beredare Mpa 0,9 0,9 0,9 RSK-nr * Exkl rör för toppanslutning Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar 13

14 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm 1 0 R FLM 30 Frånluftsmodul till markvärmepump FLM 30 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med energikollektor i mark eller berg. FLM 30 är avsedd att dockas mot markvärmepump typ FIGHTER 1115/1215. Den inbyggda fläkten i FLM 30 suger luft från husets våtutrymmen till återvinningsenheten. Här överförs energin till värme pumpen via köldbäraren, vars temperatur ökar och höjer värmepumpens värmefaktor. Alternativt kan FLM 30 ersätta en del av kollektorn, men då erhålls ingen höjning av värmefaktorn. Även om värmepumpen ej är i drift lagras energin i mark- eller berg kollektorn och frånluftsenergin tillvara tages på detta sätt maximalt. FLM 30 ger en komplett lösning av frånluft och mark-/ bergvärme. FLM 30 kan dockas till FIGHTER 1115/1215 oberoende av effektstorlek. Frånluftsenergin utnyttjas effektivt. Enkel installation. Hög fläktkapacitet och låg ljudnivå. FLM 30 kan anslutas till olika värmepumpsstorlekar. FLM 30 placeras direkt på FIGHTER 1215 eller monteras hängande på vägg. Avluft Ø 160 Frånluft Ø 160 FLM 30 Tekniska data Höjd mm 400 Bredd mm 600 Djup mm 625 Max luftflöde m 3 /h 370 Max kyleffekt kw 2,3 Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar Köldbärare in Köldbärare ut FIGHTER

15 Uteluftsvärmepump FIGHTER 2005 Uteluftsvärmepump med ett effektsteg FIGHTER 2005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 2005 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs. FIGHTER 2005 har en automatisk tvåstegs kapacitetsreglering av fläkten. FIGHTER 2005 är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem och kan användas tillsammans med de flesta pannor, ackumulatortankar eller motsvarande. Avancerad styrning för optimal kontroll av värmepumpen finns inbyggd. På en startsignal från annan styrenhet, returgivaren eller termostat startas FIGHTER FIGHTER 2005 kan även styras från en speciellt framtagen reglerenhet, SMO 10. Denna kopplar in och ur tillsatsvärmen och styr växlingen mellan rumsuppvärmning och varmvattenberedning. SMO 10 möjliggör inkoppling av flera FIGHTER 2005 till samma fastighet. FIGHTER 2005 kan både värma varmvatten effektivt vid hög utomhustemperatur och ge hög effekt vid lägre utomhustemperatur till värmesystemet. När uteluftstemperaturen sjunker ner till en nivå under stopptemperaturen måste all uppvärmning ske med extern tillsatsvärme. FIGHTER 2005 tillverkas i tre storlekar 8, 10 och 14 kw. Material har valts för lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden (t ex ytterplåtar och fotställning av rostfri plåt). FIGHTER 2005 placeras oftast intill en husvägg vilket ger en riktad ljudspridning som skall beaktas. För uppställningen av värmepumpen ska man välja den sida som är vänd mot det minst ljudkänsliga grannområdet. Besparingsexempel finns även an givet under kapitlet Tekniska Data. När du väljer en FIGHTER 2005 ingår en sexårig trygghetsförsäkring. Mer information om denna hittar du på sida 19. Panna/Ackumulatortank FIGHTER 2005 Radiator-/golvvärmesystem 15

16 Uteluftsvärmepump FIGHTER 2010 Uteluftsvärmepump med två effektsteg FIGHTER 2010 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. Den utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs. FIGHTER 2010 har en automatisk tvåstegs kapacitetsreglering av fläkten och kompressorn. Vid låg utetemperatur kopplas steg två in vilket ökar kompressorkapaciteten. Denna unika tvåstegsreglering möjliggör en mycket hög energitäckningsgrad och därmed hög besparing. FIGHTER 2010 är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem och kan användas tillsammans med de flesta elpannor, oljepannor eller motsvarande. Värmepumpen är försedd med mikroprocessorstyrning. På signal från annan reglering eller termostat startar FIGHTER 2010 och värmer radiatorvatten och varmvatten. FIGHTER 2010 kan även styras från en speciellt framtagen reglerenhet, SMO 10. Denna kopplar in tillsatsvärme och styr växlingen mellan uppvärmning och varmvattenberedning. Vidare kan FIGHTER 2010 dockas till en speciellt anpassad inomhusmodul, VVM 240. Denna innehåller samma styrning som SMO 10 och består av vattenvärmare och tillsatsvärme i form av elpanna. FIGHTER 2010 tillsammans med VVM 240 utgör en komplett värmeanläggning med optimal besparing. Till exempel kombidrift som möjliggör varmvatten- och värmeproduktion samtidigt. FIGHTER 2010 har mjukstart som standard. FIGHTER 2010 tillverkas i två storlekar; 6 och 8 kw. Material har valts för lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden (t ex ytterplåtar och fotställning av rostfri plåt). FIGHTER 2010 placeras oftast intill en husvägg vilket ger en riktad ljudspridning som skall beaktas. För uppställningen av värmepumpen ska man välja den sida som är vänd mot det minst ljudkänsliga grannområdet. Den unika tvåstegsregleringen ger lägre ljudnivå på sommarhalvåret då både fläkt och kompressor varvar ner. Besparingsexempel finns även an givet under kapitlet Tekniska Data. När du väljer en FIGHTER 2010 ingår en sexårig trygghetsförsäkring. Mer information om denna hittar du på sida 19. VVM 240 Med hjälp av den unika tvåstegskompressorn kan FIGHTER 2010 både värma varmvatten effektivt vid hög utomhustemperatur och ge hög effekt vid lägre utomhustemperatur till värmesystemet. Detta resulterar i en högre årsvärmefaktor/besparing för värme pumpsanläggningen än vad traditionell kompressorteknik medger. FIGHTER 2010 Radiator-/golvvärmesystem 16

17 TEKNISKA DATA Frånluftsvärmepumpar Produkt FIGHTER 100P FIGHTER 200P FIGHTER 310P FIGHTER 360P FIGHTER 410P Höjd mm Bredd mm 600 Djup mm 615 Nettovikt kg Vattenvolym beredare liter Vattenvolym yttermantel liter Spänning V 230(1-fas+N) 230(1-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) Köldmediemängd R290 (propan) kg O,300 0,420 0,420 0,420 0,495 Max effekt elpatron kw 1,5 1,5 9,0 (13,5 tillbehör) 13,5 9,0 (13,5 tillbehör) Leveranskopplad effekt elpatron kw 1,5 1,5 8,0 7,5 8,0 Maxtryck, yttermantel/panndel MPa 0,25 0,25 0,25 0,25 Max arbetstryck, beredare MPa 0,9 Erforderlig reshöjd mm RSK-nummer Besparing frånluftsvärmepumpar Besparing FIGHTER 100P FIGHTER 200P FIGHTER 310P FIGHTER 360P FIGHTER 410P Besparing * kwh/år ** * Värdet varierar beroende på energiuttag och frånluftsflöde ** Vid gynnsamma förhållanden kan en högre besparing uppnås Uteluftsvärmepumpar Produkt FIGHTER FIGHTER FIGHTER FIGHTER FIGHTER Avgiven effekt* kw 7,4 9,7 13,8 7,0 8,9 Värmefaktor (inkl fläkt)* COP 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 Mjukstart ingår som standard Spänning 3 x 400 V + N + PE 50 Hz Kompressor kolvkompressor 2-stegs kolvkompressor Köldmediemängd (R407C) kg 2,1 2,1 2,4 1,9 2,1 Höjd (inkl benställning) mm 840 (1045) Bredd mm 1200 Djup mm 500 Vikt kg RSK nr * Värden för utetemperatur/värmebärare ut vid 7 / 45 C och isfri förångare. Besparing sexempel FIGHTER 2005 och 2010 (flytande kondensering) Effekt Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar Nuvarande tot behov, olja m 3 /år , Nuvarande tot behov, el* kwh/år Besparing ** kwh/år Exemplet avser Stockholmsklimat. * Nuvarande totalt elbehov är exklusive hushållsel (ca kwh/år). ** Gäller klimatzon i Mellansverige. Angivna värden är endast grova riktvärden

18 TEKNISKA DATA Markvärmepump FIGHTER 1320 Effekt Avgiven* effekt kw 23,3/19,8 29,3/25,3 34,0/29,6 40,4/38,6 Värmefaktor* COP 4,7/3,5 4,7/3,5 4,6/3,5 4,5/3,1 Höjd mm exkl fot (30 50 mm) Bredd mm 600 Djup mm 600 Nettovikt kg Spänning V 400 (3-fas+N) Köldmedimängd (R407C) kg 2 x 2,4 2 x 2,5 2 x 2,6 2 x 2,9 Mjukstart Ja Ja Ja Ja RSK-nr Markvärmepump FIGHTER 1215 FIGHTER ,5 10 Avgiven effekt* kw 4,8/3,9 6,0/4,8 8,8/7,1 10,3/8,5 11,7/9,9 Värmefaktor* COP 4,6/3,1 4,7/3,2 4,7/3,3 4,8/3,4 4,7/3,5 Vattenvolym beredare liter 160 Vattenvolym yttermantel liter 45 Höjd/Erforderlig reshöjd mm exkl fot (30 50 mm)/ 1950 mm Bredd mm 598 Djup mm 625 Nettovikt kg Spänning V 400 (3-fas+N) Köldmediemängd (R407C) kg 1,4 1,7 2,2 2,4 2,4 Tillsatseffekt kw 9 (leveranskoppl 3) 9 (leveranskoppl 6) Mjukstart Nej Ja Ja Ja Ja RSK-nr Markvärmepump FIGHTER 1115 FIGHTER , Avgiven effekt* kw 4,8/3,9 6,0/4,8 8,8/7,1 10,3/8,5 11,7/9,9 14,6/12,6 17,0/14,8 Värmefaktor* COP 4,6/3,1 4,7/3,2 4,7/3,3 4,8/3,4 4,7/3,5 4,7/3,5 4,6/3,5 Höjd mm 1032 exkl fot (30 50 mm) Bredd mm 598 Djup mm 625 Nettovikt kg Spänning V 230 (1-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) Köldmediemängd (R407C) kg 1,4 1,7 2,2 2,4 2,4 2,5 2,6 Mjukstart Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja RSK-nr * Enligt EN 255 för köldbärare in/värmebärare ut vid 0 / 35 C samt 0 / 50 C. Driveffekt för cirkulationspumpar är ej medräknad.

19 TEKNISKA DATA Besparingsexempel FIGHTER 1215 och 1115 Effekt ,5 10 Exemplet avser Stockholmsklimat. * Nuvarande totalt elbehov är exklusive hushållsel (ca kwh/år). ** Angivna värden är endast grova riktvärden. För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör (ej FIGHTER 1215) (ej FIGHTER 1215) Nuvarande tot behov, olja m 3 /år 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 4 4,5 4, ,5 6, Nuvarande tot behov, el* kwh/år Bergvärme, borrdjup (aktivt) ** m x100 2x120 2x110 2x140 Markvärme, slanglängd ** m x x300 2x250 2x350 2x300 2x400 2x350 3x300 Besparing ** kwh/år Besparingsexempel FIGHTER 1320 Effekt Nuvarande tot behov, olja m 3 /år Nuvarande tot behov, el* kwh/år Bergvärme, borrdjup (aktivt) ** m 2x150 3x150 3x125 4x150 3x150 5x150 4x170 5x200 Markvärme, slanglängd ** m 3x300 4x400 3x375 3x500 3x450 4x450 4x500 6x500 Besparing ** kwh/år Exemplet avser Stockholmsklimat. * Nuvarande totalt elbehov är exklusive hushållsel (ca kwh/år). ** Angivna värden är endast grova riktvärden. För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör. Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar Vill du veta mer om NIBEs värmepumpar? Hämta då hem produktblad, monterings- och skötselanvisningar m m från Vår trygghet räcker länge Våra värmepumpar är helt igenom svenska produkter som både utvecklas och tillverkas i Sverige. De passar därför det svenska klimatet bra och de har en design som passar i de svenska hemmen. När du väljer NIBE värmepumpar får du en produkt som rörinstallatörerna rekommenderar och är väl förtrogna med. Värmepumparna säljs och installeras av i stort sett alla rörinstallatörer i Sverige. Det innebär att du snabbt kan få hjälp med både installation och service. Vår sexåriga trygghetsförsäkring ger dig en trygghet långt efter det att fabriksgarantin gått ut. Våra produkter håller hög kvalitet, våra installatörer kan sitt jobb och vår försäkring garanterar detta. När du väljer en FIGHTER 1115, 1215, 2005 eller 2010 ingår denna trygghetsförsäkring i köpet. Väljer du en annan av NIBEs värmepumpar kan du välja att teckna denna trygghetsförsäkring vid ditt köp. Försäkringen innebär sex års skydd mot maskinskada och skyddar dig mot extra utgifter om olyckan skulle vara framme. Försäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Efter trygghetsförsäkringens första sex år kan du förlänga den ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. Du kan välja att teckna denna tilläggsförsäkring redan nu eller senare. Mer information hittar du på 19

20 Vi värmer svenska folket SVENSKA VÄRMEPUMPSFÖRENINGEN R NIBE AB Box MARKARYD Tel: Fax: KBR SE NVV Värmepumpar

Frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpar Frånluftsvärmepumpar Alla frånluftsvärmepumpar från NIBE kan förses med ett överskåp som döljer ventilationsrören. 2 Vilken värmelösning är bäst för dig? Svaret är naturligtvis att det beror på en mängd

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT

NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT NIBE FASTIGHETSVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan? Huset

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE -5 Bergvärmepump FIGHTER 5 99 NIBE FIGHTER 5 FLIK FLIK 5 FLIK, FLIK FLIK 9 FLIK Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 5 är en värmepump för uppvärmning av villor,

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning PBD SE 1344-8 NIBE TM F47 63941 Frånluftsvärmepump NIBE TM F47 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläktar

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

639215 NIBE FIGHTER 2020

639215 NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 077-5 Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER 00 6915 NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 111-8 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning.

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. PBD SE 0- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P FIGHTER 0P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump. Den har in byggd frånluftsfläkt

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 1151-9 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR-anpassad. n Displayenhet

Läs mer

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning.

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. PBD SE 0- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P FIGHTER 0P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump. Den har in byggd frånluftsfläkt

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 1417-2 Bergvärmepump NIBE TM F1255 NIBE TM 639574 F1255 4 Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 1338-1 Bergvärmepump NIBE TM F1255 NIBE TM 639574 F1255 4 Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer