Värmepumpar. Marknadens effektivaste värmepumpar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmepumpar. Marknadens effektivaste värmepumpar"
  • Bo Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Värmepumpar Marknadens effektivaste värmepumpar

2 Energifenomen från NIBE Svensk kvalitet i alla led Värmepumpar från NIBE Villavärme är helt igenom svenska pro dukter som både utvecklas och till verkas i Sverige och därför passar det svenska klimatet. De följer de svenska lagarna och be stämmel serna och har en design som passar i de svenska hemmen. Alla monte rings- och skötsel anvisningar är på svenska. Små detaljer, kan det tyckas, men nog så viktiga i sitt sammanhang. Stabil tillverkare Vi har tillverkat vär me produkter i ett halvt århundrade. Vi vet vad som fungerar och vad som inte gör det. Men trots denna erfarenhet slår vi oss inte till ro. Pro dukt ut veck ling pågår ständigt och varje ny produkt föregås av omfattande tes ter. Hela utvecklings- och tillverk nings kedjan på NIBE är dessutom kvalitets certifierad en ligt den internationella stan darden ISO NIBE är också miljöcertifierat enligt ISO Där för kan du alltid vara säker på att kvalitén är av högsta klass. Oav sett vilken produkt från NIBE du väljer. Produkter från NIBE Villavärme rekommenderas av fackmännen När du väljer NIBE Villavärme får du en produkt som rörinstallatörerna rekommen derar och är väl förtrogna med. Värmepumparna säljs och install eras av i stort sett alla rörinstallatörer i Sverige. Det inne bär att du snabbt kan få hjälp med både instal lation och service. I denna broschyr får du veta en hel del om våra olika värmepumpar. Men ingen broschyr kan ersätta den per sonliga kontakten. Fråga där för även din fack man om NIBE. Han vet vad han talar om. NIBE Värmepumpar En trygg investering som sänker dina kostnader 2 Hela NIBEs tillverkning är kvalitets-och miljöcertifierad enligt ISO 9001 respektive ISO

3 FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR Hälften gratis! Om man gör en jämförelse med en konventionell el panna med mekanisk frånluftsventilation och ett energi behov (upp värm ning och varmvatten) av ca kwh/år, så visar det sig att besparingen med NIBE:s frånluftsvärme pumpar för värme och varmvatten blir runt 50 %. Ungefär hälften av energi förbrukning en för värme och varm vatten är med andra ord gratis! Rätt pris och hög besparingsfaktor ger dig som villaägare en värmeanläggning med god ekonomi. D När rumsluften har passerat värme pumpen släpps den ut. Tempera turen på luften har då sänkts eftersom värmepumpen har tagit tillvara energin i rums luften. C E Luften från köks fläkten går direkt ut i en sär skild kanal. Kompressor, fläkt och pump Elpatron B Den uppvärmda rumsluften tas in i kanal systemet. Gratis värme A Luft transporteras från rum med tillluftsdon till rum med frånluftsdon. Om du behöver ersätta befintlig frånluftsvärmepump besök då för mer information. Ska du bygga nytt och är intresserad av frånluftsvärmepump besök då för mer information. Energi återvinns ur ven tilations - luften, vilket väsentligt reducerar energi kostnaderna Den varma rums luften leds till värmepumpen där energin återvinns. F Värmepumpen kan för sör ja huset med värme och varmvatten alternativt enbart varmvatten. LEK 3

4 FIGHTER 100P Komplett värmepumpsaggregat som ger varm vatten, ventilation och återvinning FIGHTER 100P är en frånluftsvärmepump med inbyggd fläkt samt vattenvärmare med korrosionsskydd av koppar. Energi återvinns ur ventilationsluften med hjälp av värmepumpen och tillföres vattenvärmaren. Enheten ventilerar huset och bereder tappvarmvatten. Vattenvärmaren har ett korrosionsskydd av koppar. Kondensorn i vattenvärmaren är dubbel väggig för högsta säkerhet. Isoleringen består av formgjuten freonfri poly uretan vilket ger låga värmeförluster. FIGHTER 100P arbetar med det miljövänliga köldmediet R290 (Propan). För att säkerställa varmvattenkomforten vid stora varmvattenuttag är FIGHTER 100P försedd med elpatron. Elektrisk anslutning görs via fabriksmonterad an slutnings kabel med stickpropp. Energibesparing finns angivet under kapitlet Tekniska Data. Ytterhöljet består av vit brännlackerad stål plåt. Övre och nedre frontluckan är enkelt demonterbara för bästa åtkomlighet av filter res pektive ventilutrustning. Avluft Frånluft 4 LEK När den rumstempererade frånluften passerar förångaren för ångas köld mediet på grund av sin låga kokpunkt. Där med avger rums luften energi till köldmediet. Köldmediet komprimeras där efter i en komp ressor, varvid temperaturen höjs kraftigt. Det varma köld mediet leds till den i varm vattnet placerade kondensorn. Här avger köldmediet sin energi till varmvattnet varvid tem pe raturen sänks och köldmediet övergår från ånga till vätska. Där efter leds köld mediet vidare via filter till expansions ven tilen där tryck och temperatur sänks ytter ligare. Köldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar åter förångaren.

5 LEK LEK LEK FIGHTER 200P Komplett värmepumpsaggregat som ger varm vatten, ven tilation, återvinning och värme till del av värmesystem FIGHTER 200P är en frånluftsvärmepump med inbyggd frånluftsfläkt. Den har en panndel med indirekt uppvärmd vattenvärmare, vilken är försedd med korrosionsskydd av koppar. Energi återvinns ur ventilationsluften och tillföres panndelen, vilket därmed väsentligt reducerar energi kostnaderna. Enheten ventilerar huset, bereder tappvarmvatten och levererar värme till ett mindre, lågtemperaturdimensionerat radiator-/golvvärmesystem eller tilluftsaggregat. FIGHTER 200P är försedd med komplett ventil utrustning, expansionskärl, cirkulationspump samt mikro processorbaserad styrning. FIGHTER 200P levereras med en 1,5 kw elpatron som kan kopplas in om effekten från värmepumpen ej är tillräcklig. FIGHTER 200P arbetar med det miljövänliga köldmediet R290 (propan). Isoleringen består av formgjuten freonfri polyuretan vilket ger låga värmeförluster. Elektrisk anslutning görs via fabriksmonterad anslutningskabel med stickpropp. Energibesparing finns angivet under kapitlet Tekniska Data. FIGHTER 200P med mindre golvslinga FIGHTER 200P med med enstaka radiator FIGHTER 200P med tilluftsaggregat (Gäller även för luftvärmeaggregat) 5

6 FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme, varm vatten, ventilation och återvinning FIGHTER 310P är en frånluftsvärmepump. Den har in byggd frånluftsfläkt och elpanna samt indirekt uppvärmd vattenvärmare, försedd med kor ro sionsskydd av koppar. Energi återvinns ur ventilationsluften och till föres pannan, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, levererar radiatorvärme och be reder tapp varmvatten. Den är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiatorkrets eller golvvärme. FIGHTER 310P är avsedd för både nyin stalla tion och utbyte i villor eller mot svarande. Styrningen av FIGHTER 310P sker med mikro processor. Detta ger ett enkelt hand havande samtidigt som värmepumpen alltid utnyttjas så effek tivt som möjligt, eftersom mikroprocessorn kontinuerligt fattar beslut om bästa driftsätt. Mikro processorn sköter även shuntautomatik och cirkulationspump. På sifferfönstret kan man enkelt ta fram aktuella tem peraturer och inställda värden. FIGHTER 310P arbetar med det miljövänliga köldmediet R290 (Propan). Isoleringen består av formgjuten freonfri polyuretan vilket ger låga värmeförluster. Aggregatet levereras med max eleffekt 9,0 kw. Uppgraderingssats till 13,5 kw finns som till behör. På grund av sin unika konstruktion kan andra värmekällor enkelt dockas till FIGHTER 310P. FIGHTER 310P har ett brett användningsområde men vid husstorlekar över 150 m 2 kan FIGHTER 360P vara ett bättre alternativ. Energibesparing finns angivet under kapitlet Tekniska Data. Avluft Frånluft 6 LEK När den rumstempererade frånluften passerar för ångaren för ångas köldmediet på grund av sin låga kokpunkt. Där med avger rums luften energi till köldmediet. Köldmediet komprimeras där efter i en komp ressor, varvid temperaturen höjs kraftigt. Det varma köldmediet leds till den i pannvattnet placerade kondensorn. Här avger köldmediet sin energi till pannvattnet varvid temperaturen sänks och köldmediet övergår från ånga till vätska. Därefter leds köldmediet vidare via filter till expansions ventilen där tryck och temperatur sänks ytterligare. Köldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar åter förångaren.

7 FIGHTER 360P Vidareutvecklat värmepumpsaggregat som ger värme, varmvatten, ventilation och återvinning FIGHTER 360P är en frånluftsvärmepump, baserad på FIGHTER 310P. Vidareutveckling har skett beträffande prestanda och kommunikation. Enkelheten och användarvänlig heten finns dock fortfarande kvar. FIGHTER 360P är lämplig för en husstorlek över ca 150 m 2, men kan även användas i mindre villor om det finns behov av hög tekniknivå/fjärr styrning m m. FIGHTER 360P innehåller elpanna, värmepump och underhållsfri vattenvärmare. Energi återvinns ur ventilationsluften för att därefter tillföras värmesystemet och/eller vattenvärmaren. FIGHTER 360P är avsedd för lågtempererat radiator- eller golvvärmesystem. Frånluftsvärmepumpen är som standard utrustad med 13,5 kw elpatron och effektvakt. FIGHTER 360P:s konstruktion ger både lägre ljudnivå och hög ventilationskapacitet. Fläkten som är omkopplingsbar i tio steg kan dessutom enkelt via manöverpanelen/extern signal forceras eller reduceras. I FIGHTER 360P kombineras modern elektronik och den senaste utvecklingen med NIBE s mångåriga erfarenhet av konstruktion och produktion av frånluftsvärmepumpar. FIGHTER 360P arbetar med det miljövänliga köldmediet R290 (Propan). Energibesparing finns angivet under kapitlet Tekniska Data. FIGHTER 360P är utrustad med en större kompressor. Kombinerat med optimal styrning, vilken tillåter kompressorn att arbeta med det för tillfället mest gynnsamma temperaturförhållandet, ger detta en ökning av energi besparingen med 5 10% jämfört med FIGHTER 310P. FIGHTER 360P har en lättöverskådlig manöverpanel med en informativ display. Information om värmepumpens drifttillstånd, inställda värden m m kan avläsas i klartext. FIGHTER 360P har en styrning förberedd för kommunikation. Med hjälp av tillbehör kan FIGHTER 360P: RCU 10 Bredbandsöverföring Kommunicera med dator, centralt styrsystem i hus eller internet. Styra extern shuntventil till exempel när både golvvärme och radiatorer används. Med tillbehöret RCU 10 kan du styra/bevaka din FIGHTER 360P på distans. För vidare presentation, besök 7

8 FIGHTER 410P WW Komplett värmepumpsaggregat som ger värme, varm vatten, ventilation, värmd tilluft och återvinning KD HW MAG FIGHTER 410P är en frånluftsvärmepump med tilluftsbatteri. Den har in byggda fläktar samt el panna med indirekt upp värmd vattenvärmare, för sedd med korrosionsskydd av koppar. Energi återvinns ur ventilationsluften och till föres pannan, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, värmer tilluften, levererar radiatorvärme och be reder tappvarmvatten. FIGHTER 410P är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiatorkrets eller golvvärme. FIGHTER 410P är avsedd för både nyinstallation och utbyte i villor eller motsvarande. FIGHTER 410P arbetar med det miljövänliga köldmediet R290 (Propan). Isoleringen består av formgjuten freonfri polyuretan vilket ger låga värmeförluster. Aggregatet levereras med max eleffekt 9,0 kw. Uppgraderingssats till 13,5 kw finns som till behör. Tack vare sin unika konstruktion kan andra värmekällor enkelt dockas till FIGHTER 410P. Energibesparing finns angivet under kapitlet Tekniska Data. Uteluft Tilluft Frånluft Avluft 8 LEK När den rumstempererade frånluften pas serar förångaren för ångas köldmediet på grund av sin låga kokpunkt. Där med avger rumsluften energi till köldmediet. Köld mediet komprimeras där efter i en komp ressor, varvid temperaturen höjs kraftigt. Det varma köldmediet leds till den i pannvattnet placerade kondensorn. Här avger köldmediet sin energi till pannvattnet varvid temperaturen sänks och köldmediet övergår från ånga till vätska. Därefter leds köldmediet vidare via filter till expansionsventilen där tryck och temperatur sänks ytterligare. Köldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar åter förångaren.

9 MARKVÄRMEPUMPAR 75% besparing! Om man gör en jämförelse med en befintlig elpanna och ett energibehov (uppvärmning och varmvatten) av ca kwh/år, så visar det sig att besparingen med NIBEs markvärmepumpar för värme och varmvatten blir upp emot 75%. Dimensioneringsprincip När man dimensionerar storleken på kompressorn utgår man från husets behov den kallaste dagen. Då ska kompressorn täcka ca 60 70% av husets behov. Resterande 30 40% täcks av den inbyggda elpatronen. På detta vis får man en kompressor som undviker allt för många starter samtidigt som den täcker över 95% av husets årsbehov. Elpatronen används således till mindre än 5% av årsbehovet. Energikostnad Gratis värme Kompressor Elpatron Effekttäckningsgrad Kallaste dagen Tala med din installatör för ytterligare information om våra värmepumpar. Söker du installatör, besök då Energi återvinns ur ytjord, berggrund eller sjö, vilket därmed väsentligt reducerar energi kostnaderna. Ju större hus eller fastighet desto större blir besparingen. Elpatron 30 40% Kompressor 60 70% Energitäckningsgrad Hela året Elpatron, mindre än 5% Kompressor, minst 95% Mark Värmepumpen hämtar upp en del av markens lagrade solenergi via den nergrävda mark kollektorn. Berg Värmepumpen hämtar upp en del av bergets lagrade solenergi via en kollektor i ett borrat hål i berget. Sjö Värmepumpen hämtar upp en del av vattnets lagrade solenergi via sjökollektorn som är förankrad på sjöbotten. 9

10 FIGHTER 1215 Komplett värmepumpsaggregat (inkl vattenvärmare) med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla FIGHTER 1215 är en komplett värme pump för uppvärmning av villor. Som värmekällor kan bland annat mark, berg, sjö eller grund vatten användas. Värmepumpen är bland annat utrustad med en dubbel mantlad kopparfodrad vattenvärmare på 160 liter samt elkassett på max 9 kw. Värmepumpen sänker kraftigt energikostnaden såväl på vintern som på sommaren. FIGHTER 1215 finns i fem olika effektutföranden mellan 4 10 kw. FIGHTER kw har mjukstart som standard. Värmefaktorn (COP) är upp till 4,8 (exklusive pumpar) vid 0 C ingående köldbärartemperatur och 35 C utgående värmebärartemperatur. Köldmediedelen är byggd som en helkapslad modul, vilket ger en mycket låg ljudnivå och underlättar vid eventuell service. Vattenvärmaren är välisolerad med EPS, vilket ger låga värmeförluster och miljövänlig hantering. Varmvattentemperaturen kan enkelt tillfälligt höjas vid större varmvattenbehov. Aggregatet kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. Värmepumpen är utrustad med en utetemperaturstyrd regulator som även kan förses med rumsgivare. FIGHTER 1215 har en tvåraders belyst display där tydlig information om tillstånd, drifttid och alla väsentliga temperaturer i värmepumpen visas. Detta medför att externa anläggningstermometrar inte är nödvändiga. Framled ningstemperaturen (och därmed rumstemperaturen) justeras lätt med vridreglage. Cirkulationspumpar och flexslangar är inbyggda. Nivåkärl med säkerhetsventil samt två stycken smuts filter ingår i leveransen. FIGHTER 1215 är förberedd för effekt vakt, vilken finns som tillbehör. Värmesystemets temperatur skall beaktas eftersom värmepumpars övre temperaturgräns är lägre än för exempelvis oljeoch elpannor. Frikyla för varma sommardagar kan enkelt erhållas genom komplettering med fläktkonvektor(er). Besparingsexempel finns an givet under kapitlet Tekniska Data. När du väljer en FIGHTER 1215 ingår en sexårig trygghetsförsäkring. Mer information om denna hittar du på sida

11 FIGHTER 1115 Värmepumpsaggregat med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla FIGHTER 1115 är en basvärmepump för uppvärmning av småhus, flerbostadshus samt indu strifastigheter. Som värme källor kan bland annat mark, berg, sjö eller grundvatten användas. Små yttermått (600 x 625 x 1100 mm), (B x D x H) gör värme - pumpen behändig och lättplacerad även i trånga utrymmen. Värmepumpen finns i sju olika effektut föranden mellan 4 15 kw. FIGHTER kw har mjukstart som standard. Värmefaktorn (COP) är upp till 4,8 (exklusive pumpar) vid 0 C ingående köldbärartemperatur och 35 C utgående värmebärartemperatur. FIGHTER 1115 är bland annat utrustad med rost fria plat t- värmeväxlare, tub för eltillsats, samt en utetemperaturstyrd reglerdator för styrning av värmepump och tillsats värme. FIGHTER 1115 har en tvåraders belyst display där tydlig information om tillstånd, drifttid och alla väsentliga temperaturer i värmepumpen visas. Detta medför att externa anläggningstermometrar inte är nödvändiga. Framled ningstemperaturen (och därmed rumstemperaturen) justeras lätt med vridreglage. Cirkulationspumpar och flexslangar är inbyggda. Nivåkärl med säkerhetsventil samt två stycken smuts filter ingår i leveransen. Dockning kan ske enligt följande alternativ: Direktinkoppling mot lågtempererat radiator/golvvärme - s ystem. Framlednings temperaturen anpassas automatiskt efter aktuell utetemperatur. Varmvatten upp värm ning kan ske i separat vattenvärmare (typ NIBE VPA) via växel ventil. Dockning till befintlig olje-/el-/vedpanna eller ackumulatortank med vattenvärmare. Effektvakt och eltillsats (9 kw) för inbyggnad samt rumsgivare, varmvattenstyrning och olje-/eltillsats finns som till behör. Värmesystemets temperatur skall beaktas eftersom värmepumpars övre temperaturgräns är lägre än för exempelvis olje- och elpannor. Frikyla för varma sommardagar kan enkelt erhållas genom komplettering med fläktkonvektor(er). FIGHTER kw har mjukstart som standard. Besparingsexempel finns an givet under kapitlet Tekniska Data. När du väljer en FIGHTER 1115 ingår en sexårig trygghetsförsäkring. Mer information om denna hittar du på sida 19. Köldmediedelen är byggd som en helkapslad modul, vilket ger en mycket låg ljudnivå och underlättar vid eventuell service. Köldbärar- resp värmebärarkretsen anslutes från toppen av värmepumpen för bästa åtkomlighet. 11

12 FIGHTER 1320 Värmepumpsaggregat med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla FIGHTER 1320 är en värmepump för uppvärmning av större fastigheter såsom flerbostadshus, kyrkor och industrifastigheter. Som värmekälla kan bland annat mark, berg, sjö eller grundvatten användas. FIGHTER 1320 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. FIGHTER 1320 kan ge två olika framledningstemperaturer/ dubbla värmekurvor, t ex för en lägre framledningstemperatur i golvvärmeslingor än i radiatorer. FIGHTER 1320 är även klar för styrning av olje-, gas- eller elpanna. Vid varmvattenproduktion kan denna prioriteras, valbart med en eller flera kompressorer. Detta möjliggör samtidig produktion av värme och varmvatten. Mindre än 3 kg köldmedium per enhetsaggregat. Dubbla kompressorer ger bättre effektreglering, längre drift intervall, mindre slitage och större driftsäkerhet. Information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas i klartext på LCD-displayen. Styrning med kommunikationsmöjligheter Se status och gör inställningar över Internet och SMS med tillbehöret RCU, se Styr värmepumpen externt med t ex DUC. Brett utbud flera storlekar: kw. Upp till 360 kw med 9 st FIGHTER 1320 i samma system. Mjukstartsreläer monterade från fabrik. Internt monterade cirkulationspumpar. Inbyggd klocka med realtidsfunktion för extra varmvatten och temperatursänkning/höjning av framledningstemperaturen. Förberedd för pooluppvärmning. Värmefaktor (COP) på minst 4,5 vid 0/35 C. Separata kapslingar för kompressorerna och köldmediedelarna ger säkrare service och lägre ljudnivå. 12

13 VPA Ackumulatortank avsedd för anslutning till värmepumpar VPA är en serie av ackumulatortankar som i första hand är avsedda för anslutning till värmepumpar. De är även lämpliga att användas till andra värmekällor. De finns i tre storlekar, 200/70, 300/200 och 450/150. Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin och ett om givande dubbelmantelutrymme av stålplåt. Vatten ma gasinet är försett med ett korrosionsskydd av koppar. Ackumulatortankarna är konstruerade och tillverkade enligt gällande tryckkärlsnormer (AFS 1999:4 8). Vattenmagasinets isolering består av polyuretan, vilket ger mycket god värme iso lering. VPA är försedd med elpatronuttag samt dykrör för styrning av varmvattenberedningen. Ytterbeklädnaden på VPA 200/70 består av pulverlackerad vit stålplåt. På VPA 300/200 och VPA 450/150 består ytterbeklädnaden av vit plastbelagd plåt. Kallvattenledningen skall förses med ventil utrustning enligt gällande normer. Om ackumulatortankarna uppvärms till mer än 65 C skall blandningsventil monteras. Högsta tillåtna temperatur är 95 C. Tekniska data Produkt VPA 200/70 300/ /150 Vattenvolym beredare liter Vattenvolym yttermantel liter Nettovikt kg Höjd * mm Bredd x Djup / Diameter mm 600 x 610 Ø 725 Ø 800 Värmeöverföring (55/45 10/45 C) kw 8,2 10,0 14,1 Värmeinnehåll vid 50 C kwh 9,0 12,5 19,1 Motsvarande mängd varmvatten (40 C) liter Max elpatronlängd mm Maxtryck, yttermantel MPa 0,15 0,25 0,25 Max arbetstryck, beredare Mpa 0,9 0,9 0,9 RSK-nr * Exkl rör för toppanslutning Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar 13

14 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm 1 0 R FLM 30 Frånluftsmodul till markvärmepump FLM 30 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med energikollektor i mark eller berg. FLM 30 är avsedd att dockas mot markvärmepump typ FIGHTER 1115/1215. Den inbyggda fläkten i FLM 30 suger luft från husets våtutrymmen till återvinningsenheten. Här överförs energin till värme pumpen via köldbäraren, vars temperatur ökar och höjer värmepumpens värmefaktor. Alternativt kan FLM 30 ersätta en del av kollektorn, men då erhålls ingen höjning av värmefaktorn. Även om värmepumpen ej är i drift lagras energin i mark- eller berg kollektorn och frånluftsenergin tillvara tages på detta sätt maximalt. FLM 30 ger en komplett lösning av frånluft och mark-/ bergvärme. FLM 30 kan dockas till FIGHTER 1115/1215 oberoende av effektstorlek. Frånluftsenergin utnyttjas effektivt. Enkel installation. Hög fläktkapacitet och låg ljudnivå. FLM 30 kan anslutas till olika värmepumpsstorlekar. FLM 30 placeras direkt på FIGHTER 1215 eller monteras hängande på vägg. Avluft Ø 160 Frånluft Ø 160 FLM 30 Tekniska data Höjd mm 400 Bredd mm 600 Djup mm 625 Max luftflöde m 3 /h 370 Max kyleffekt kw 2,3 Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar Köldbärare in Köldbärare ut FIGHTER

15 Uteluftsvärmepump FIGHTER 2005 Uteluftsvärmepump med ett effektsteg FIGHTER 2005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 2005 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs. FIGHTER 2005 har en automatisk tvåstegs kapacitetsreglering av fläkten. FIGHTER 2005 är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem och kan användas tillsammans med de flesta pannor, ackumulatortankar eller motsvarande. Avancerad styrning för optimal kontroll av värmepumpen finns inbyggd. På en startsignal från annan styrenhet, returgivaren eller termostat startas FIGHTER FIGHTER 2005 kan även styras från en speciellt framtagen reglerenhet, SMO 10. Denna kopplar in och ur tillsatsvärmen och styr växlingen mellan rumsuppvärmning och varmvattenberedning. SMO 10 möjliggör inkoppling av flera FIGHTER 2005 till samma fastighet. FIGHTER 2005 kan både värma varmvatten effektivt vid hög utomhustemperatur och ge hög effekt vid lägre utomhustemperatur till värmesystemet. När uteluftstemperaturen sjunker ner till en nivå under stopptemperaturen måste all uppvärmning ske med extern tillsatsvärme. FIGHTER 2005 tillverkas i tre storlekar 8, 10 och 14 kw. Material har valts för lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden (t ex ytterplåtar och fotställning av rostfri plåt). FIGHTER 2005 placeras oftast intill en husvägg vilket ger en riktad ljudspridning som skall beaktas. För uppställningen av värmepumpen ska man välja den sida som är vänd mot det minst ljudkänsliga grannområdet. Besparingsexempel finns även an givet under kapitlet Tekniska Data. När du väljer en FIGHTER 2005 ingår en sexårig trygghetsförsäkring. Mer information om denna hittar du på sida 19. Panna/Ackumulatortank FIGHTER 2005 Radiator-/golvvärmesystem 15

16 Uteluftsvärmepump FIGHTER 2010 Uteluftsvärmepump med två effektsteg FIGHTER 2010 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. Den utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs. FIGHTER 2010 har en automatisk tvåstegs kapacitetsreglering av fläkten och kompressorn. Vid låg utetemperatur kopplas steg två in vilket ökar kompressorkapaciteten. Denna unika tvåstegsreglering möjliggör en mycket hög energitäckningsgrad och därmed hög besparing. FIGHTER 2010 är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem och kan användas tillsammans med de flesta elpannor, oljepannor eller motsvarande. Värmepumpen är försedd med mikroprocessorstyrning. På signal från annan reglering eller termostat startar FIGHTER 2010 och värmer radiatorvatten och varmvatten. FIGHTER 2010 kan även styras från en speciellt framtagen reglerenhet, SMO 10. Denna kopplar in tillsatsvärme och styr växlingen mellan uppvärmning och varmvattenberedning. Vidare kan FIGHTER 2010 dockas till en speciellt anpassad inomhusmodul, VVM 240. Denna innehåller samma styrning som SMO 10 och består av vattenvärmare och tillsatsvärme i form av elpanna. FIGHTER 2010 tillsammans med VVM 240 utgör en komplett värmeanläggning med optimal besparing. Till exempel kombidrift som möjliggör varmvatten- och värmeproduktion samtidigt. FIGHTER 2010 har mjukstart som standard. FIGHTER 2010 tillverkas i två storlekar; 6 och 8 kw. Material har valts för lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden (t ex ytterplåtar och fotställning av rostfri plåt). FIGHTER 2010 placeras oftast intill en husvägg vilket ger en riktad ljudspridning som skall beaktas. För uppställningen av värmepumpen ska man välja den sida som är vänd mot det minst ljudkänsliga grannområdet. Den unika tvåstegsregleringen ger lägre ljudnivå på sommarhalvåret då både fläkt och kompressor varvar ner. Besparingsexempel finns även an givet under kapitlet Tekniska Data. När du väljer en FIGHTER 2010 ingår en sexårig trygghetsförsäkring. Mer information om denna hittar du på sida 19. VVM 240 Med hjälp av den unika tvåstegskompressorn kan FIGHTER 2010 både värma varmvatten effektivt vid hög utomhustemperatur och ge hög effekt vid lägre utomhustemperatur till värmesystemet. Detta resulterar i en högre årsvärmefaktor/besparing för värme pumpsanläggningen än vad traditionell kompressorteknik medger. FIGHTER 2010 Radiator-/golvvärmesystem 16

17 TEKNISKA DATA Frånluftsvärmepumpar Produkt FIGHTER 100P FIGHTER 200P FIGHTER 310P FIGHTER 360P FIGHTER 410P Höjd mm Bredd mm 600 Djup mm 615 Nettovikt kg Vattenvolym beredare liter Vattenvolym yttermantel liter Spänning V 230(1-fas+N) 230(1-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) Köldmediemängd R290 (propan) kg O,300 0,420 0,420 0,420 0,495 Max effekt elpatron kw 1,5 1,5 9,0 (13,5 tillbehör) 13,5 9,0 (13,5 tillbehör) Leveranskopplad effekt elpatron kw 1,5 1,5 8,0 7,5 8,0 Maxtryck, yttermantel/panndel MPa 0,25 0,25 0,25 0,25 Max arbetstryck, beredare MPa 0,9 Erforderlig reshöjd mm RSK-nummer Besparing frånluftsvärmepumpar Besparing FIGHTER 100P FIGHTER 200P FIGHTER 310P FIGHTER 360P FIGHTER 410P Besparing * kwh/år ** * Värdet varierar beroende på energiuttag och frånluftsflöde ** Vid gynnsamma förhållanden kan en högre besparing uppnås Uteluftsvärmepumpar Produkt FIGHTER FIGHTER FIGHTER FIGHTER FIGHTER Avgiven effekt* kw 7,4 9,7 13,8 7,0 8,9 Värmefaktor (inkl fläkt)* COP 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 Mjukstart ingår som standard Spänning 3 x 400 V + N + PE 50 Hz Kompressor kolvkompressor 2-stegs kolvkompressor Köldmediemängd (R407C) kg 2,1 2,1 2,4 1,9 2,1 Höjd (inkl benställning) mm 840 (1045) Bredd mm 1200 Djup mm 500 Vikt kg RSK nr * Värden för utetemperatur/värmebärare ut vid 7 / 45 C och isfri förångare. Besparing sexempel FIGHTER 2005 och 2010 (flytande kondensering) Effekt Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar Nuvarande tot behov, olja m 3 /år , Nuvarande tot behov, el* kwh/år Besparing ** kwh/år Exemplet avser Stockholmsklimat. * Nuvarande totalt elbehov är exklusive hushållsel (ca kwh/år). ** Gäller klimatzon i Mellansverige. Angivna värden är endast grova riktvärden

18 TEKNISKA DATA Markvärmepump FIGHTER 1320 Effekt Avgiven* effekt kw 23,3/19,8 29,3/25,3 34,0/29,6 40,4/38,6 Värmefaktor* COP 4,7/3,5 4,7/3,5 4,6/3,5 4,5/3,1 Höjd mm exkl fot (30 50 mm) Bredd mm 600 Djup mm 600 Nettovikt kg Spänning V 400 (3-fas+N) Köldmedimängd (R407C) kg 2 x 2,4 2 x 2,5 2 x 2,6 2 x 2,9 Mjukstart Ja Ja Ja Ja RSK-nr Markvärmepump FIGHTER 1215 FIGHTER ,5 10 Avgiven effekt* kw 4,8/3,9 6,0/4,8 8,8/7,1 10,3/8,5 11,7/9,9 Värmefaktor* COP 4,6/3,1 4,7/3,2 4,7/3,3 4,8/3,4 4,7/3,5 Vattenvolym beredare liter 160 Vattenvolym yttermantel liter 45 Höjd/Erforderlig reshöjd mm exkl fot (30 50 mm)/ 1950 mm Bredd mm 598 Djup mm 625 Nettovikt kg Spänning V 400 (3-fas+N) Köldmediemängd (R407C) kg 1,4 1,7 2,2 2,4 2,4 Tillsatseffekt kw 9 (leveranskoppl 3) 9 (leveranskoppl 6) Mjukstart Nej Ja Ja Ja Ja RSK-nr Markvärmepump FIGHTER 1115 FIGHTER , Avgiven effekt* kw 4,8/3,9 6,0/4,8 8,8/7,1 10,3/8,5 11,7/9,9 14,6/12,6 17,0/14,8 Värmefaktor* COP 4,6/3,1 4,7/3,2 4,7/3,3 4,8/3,4 4,7/3,5 4,7/3,5 4,6/3,5 Höjd mm 1032 exkl fot (30 50 mm) Bredd mm 598 Djup mm 625 Nettovikt kg Spänning V 230 (1-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) 400 (3-fas+N) Köldmediemängd (R407C) kg 1,4 1,7 2,2 2,4 2,4 2,5 2,6 Mjukstart Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja RSK-nr * Enligt EN 255 för köldbärare in/värmebärare ut vid 0 / 35 C samt 0 / 50 C. Driveffekt för cirkulationspumpar är ej medräknad.

19 TEKNISKA DATA Besparingsexempel FIGHTER 1215 och 1115 Effekt ,5 10 Exemplet avser Stockholmsklimat. * Nuvarande totalt elbehov är exklusive hushållsel (ca kwh/år). ** Angivna värden är endast grova riktvärden. För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör (ej FIGHTER 1215) (ej FIGHTER 1215) Nuvarande tot behov, olja m 3 /år 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 4 4,5 4, ,5 6, Nuvarande tot behov, el* kwh/år Bergvärme, borrdjup (aktivt) ** m x100 2x120 2x110 2x140 Markvärme, slanglängd ** m x x300 2x250 2x350 2x300 2x400 2x350 3x300 Besparing ** kwh/år Besparingsexempel FIGHTER 1320 Effekt Nuvarande tot behov, olja m 3 /år Nuvarande tot behov, el* kwh/år Bergvärme, borrdjup (aktivt) ** m 2x150 3x150 3x125 4x150 3x150 5x150 4x170 5x200 Markvärme, slanglängd ** m 3x300 4x400 3x375 3x500 3x450 4x450 4x500 6x500 Besparing ** kwh/år Exemplet avser Stockholmsklimat. * Nuvarande totalt elbehov är exklusive hushållsel (ca kwh/år). ** Angivna värden är endast grova riktvärden. För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör. Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar Vill du veta mer om NIBEs värmepumpar? Hämta då hem produktblad, monterings- och skötselanvisningar m m från Vår trygghet räcker länge Våra värmepumpar är helt igenom svenska produkter som både utvecklas och tillverkas i Sverige. De passar därför det svenska klimatet bra och de har en design som passar i de svenska hemmen. När du väljer NIBE värmepumpar får du en produkt som rörinstallatörerna rekommenderar och är väl förtrogna med. Värmepumparna säljs och installeras av i stort sett alla rörinstallatörer i Sverige. Det innebär att du snabbt kan få hjälp med både installation och service. Vår sexåriga trygghetsförsäkring ger dig en trygghet långt efter det att fabriksgarantin gått ut. Våra produkter håller hög kvalitet, våra installatörer kan sitt jobb och vår försäkring garanterar detta. När du väljer en FIGHTER 1115, 1215, 2005 eller 2010 ingår denna trygghetsförsäkring i köpet. Väljer du en annan av NIBEs värmepumpar kan du välja att teckna denna trygghetsförsäkring vid ditt köp. Försäkringen innebär sex års skydd mot maskinskada och skyddar dig mot extra utgifter om olyckan skulle vara framme. Försäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Efter trygghetsförsäkringens första sex år kan du förlänga den ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. Du kan välja att teckna denna tilläggsförsäkring redan nu eller senare. Mer information hittar du på 19

20 Vi värmer svenska folket SVENSKA VÄRMEPUMPSFÖRENINGEN R NIBE AB Box MARKARYD Tel: Fax: KBR SE NVV Värmepumpar

Frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpar Frånluftsvärmepumpar Alla frånluftsvärmepumpar från NIBE kan förses med ett överskåp som döljer ventilationsrören. 2 Vilken värmelösning är bäst för dig? Svaret är naturligtvis att det beror på en mängd

Läs mer

En bergvärmepump från NIBE kan sänka dina värmekostnader med upp till 75 %! Så varför vänta?...

En bergvärmepump från NIBE kan sänka dina värmekostnader med upp till 75 %! Så varför vänta?... Bergvärmepumpar 1 En bergvärmepump från NIBE kan sänka dina värmekostnader med upp till 75 %! Så varför vänta?... 2 Vilken värmelösning är bäst för dig? Svaret är naturligtvis att det beror på en mängd

Läs mer

Frånluftsvärmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Frånluftsvärmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Frånluftsvärmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 360P TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare,

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Bergvärmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Bergvärmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Bergvärmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 1235 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare,

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

FIGHTER 100P. Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Princip.

FIGHTER 100P. Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Princip. PBD SE 1210-3 Frånluftsvärmepump 3 FIGHTER 100P 639148 FIGHTER 100P FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 100P

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning PBD SE 1533-2 NIBE TM F110 639603 Varmvattenvärmepump NIBE TM F110 3 Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning Tre olika inkopplingsalternativ Frånluft Uteluft Omgivande

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

NIBE F135 Frånluftsmodul

NIBE F135 Frånluftsmodul 3 NIBE F135 Frånluftsmodul Frånluftsmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar Avsedd att dockas mot aktuell NIBE inomhusmodul (VVM) eller styrmodul (SMO) Återvinner energi ur den varma frånluften i fastigheten

Läs mer

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank 1 Elektrisk varmvattenberedare Ackumulatortank Korrosionskydd av koppar Högsta tillåtna temperatur 95 C Stort vattenmagasin Isolering av polyuretan Möjlighet att

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Villapannor Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE VVM 300 Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils Bernerup

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov NYHET! ECO- SERIEN Vi introducerar ECO-serien En ny högeffektiv frånluftsvärmepump CE50 / CE65 / CE50-65 ECO En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1513-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns med

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK

FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK PBD SE 0937- Frånluftsvärmepump 3 FIGHTER 00P 639149 FIGHTER 00P FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Princip Komplett värmepumpsaggregat som ger varm vatten, ventilation, återvinning och värme till

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM.

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. 37 NYA PRODUKTER. 37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. Det är en ny vinter nu. Det enda vi med säkerhet vet är att det är då människor funderar på hur de värmer upp sina hus. Och det är då värmepumpar

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Varmvattenberedare. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Varmvattenberedare. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Varmvattenberedare Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE COMPACT Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Frånluftsvärmepump FIGHTER 200P 4

Frånluftsvärmepump FIGHTER 200P 4 PBD SE 9-49 FIGHTER P R Frånluftsvärmepump FIGHTER P 4 Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten, ventilation, återvinning och värme till del av värmesystem Princip FIGHTER P är en frånluftsvärmepump.

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

NIBE VPB

NIBE VPB NIBE VPB 500 750 1000 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare med laddslinga Korrosionsskydd av koppar. Maximalt avsäkringstryck av 10 bar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

NIBE ERS Ventilationsvärmeväxlare

NIBE ERS Ventilationsvärmeväxlare NIBE ERS 10-500 Ventilationsvärmeväxlare 3 Ventilationsvärmeväxlare till NIBE värmepump Ger en komplett från- och tilluftslösning till NIBE bergeller luft/vattenvärmepump. ERS 10 kan dockas till NIBE bergvärmepumpar/innemoduler

Läs mer

NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT

NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT NIBE FASTIGHETSVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan? Huset

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

De rostfria värmepumparna! hej

De rostfria värmepumparna! hej De rostfria värmepumparna! hej Vi har tänkt på dig! Mecaterm har över 30 års erfarenhet av att utveckla, tillverka och sälja högkvalitativa värmepumpar via distributörer på den europeiska marknaden. Det

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar Solvärmepaket Färdiga paketlösningar 2 Innehållsförteckning 3. Paket med vakuumrörsolfångare 4. Paket med plansolfångare 5. Solpaket med optimaltank 6. Solpaket för varmvattenberedare 7. Solpaket för värmepump

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 2 NIBE BERGVÄRME Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP EXOAIR ExoAir LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED ENERGIFLEXIBEL OCH LEGIONELLASÄKER SYSTEMTANK OCH PROCESSORBASERAT STYRSYSTEM MED PREFABRICERAT KABLAGE FÖR ENKLARE INSTALLATION FLIK: 9-0710-309 ExoAir effektiv

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 722-2 Bergvärmepump FIGHTER 122 63921 NIBE FIGHTER 122 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump för uppvärmning av

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer