Kammarkollegiets författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kammarkollegiets författningssamling"

Transkript

1 Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:2 ISSN (tryck) ISSN (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart m.m.; beslutade den 16 december 2011 KAMFS 2012:2 Utkom från trycket den 25 januari 2012 Trafikanalys föreskriver följande med stöd av 5 förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 1 Uppgifter till statistik om sjöfart avseende fartyg, gods- och persontransporter m.m. ska lämnas av näringsidkare och kommuner, som valts ut med statistiska metoder, och vilka bedriver rederiverksamhet, hamn- eller terminalverksamhet eller hanterar gods på lastageplats. 2 De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga 1 2. Uppgifter avseende fartyg och fartygs användning, bilaga 1, ska lämnas senast den 31 mars varje år eller vid den senare tidpunkt som Trafikanalys bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Uppgifter avseende gods- och persontransporter med fartyg, bilaga 2, ska lämnas senast den 9 april, 9 juli, 9 oktober och 9 januari eller vid den senare tidpunkt som Trafikanalys bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderkvartalet. Uppgifterna ska, på begäran, lämnas till Trafikanalys eller till den som Trafikanalys utser. 3 Om det finns särskilda skäl får Trafikanalys medge avvikelser och undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Ansökan om undantag görs skriftligen till Trafikanalys eller till den som Trafikanalys utser. Ikraftträdande 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars På Trafikanalys vägnar BRITA SAXTON Eva Pettersson 1

2 Bilaga 1 Fartyg och fartygs användning, årsvis insamling Svenska och utländska fartyg i svensk regi 20XX Skyldighet att lämna uppgifter till denna undersökning gäller enligt lagen (SFS 2001:99) om den officiella statistiken, förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken och Trafiikanalys föreskrifter (KAMFS 2012:2, Föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart m.m.). Lämnade uppgifter hanteras enligt bestämmelserna i 24 kap 8 Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Företag Kontaktperson Adress Uppgifterna är korrekta Korrigera enligt nedan IMO no Namn Byggår Flagg Dwt Gt Användning Dagar 2

3 Bilaga 2 Trafik och transporter med fartyg, kvartalsvis insamling. Bilaga 2 Trafik och transporter med fartyg, kvartalsvis insamling. Skyldighet att att lämna lämna uppgifter uppgifter till denna till denna undersökning undersökning gäller enligt gäller lagen enligt lagen (SFS 2001:99) om om den den officiella officiella statistiken, statistiken, förordningen förordningen (SFS 2001:100) (SFS 2001:100) SJÖTRAFIK SJÖTRAFIK om den officiella statistiken och Trafikanalys och Trafikanalys föreskrifter föreskrifter (KAMFS 2012:2, (KAMFS 2012:2, ). Ankommande/Avgående fartyg fartyg Lämnade uppgifter hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens (SFS Lämnade 2009:400) uppgifter bestämmelser. hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens Rapporten för respektive kvartal sänds in senast den (SFS 2009:400) bestämmelser. 9 april, 9 juli, Rapporten 9 oktober och för 9 respektive januari i bifogat kvartal svarskuvert sänds in senast den Samråd med Näringslivets Regelnämnd (NNR) har skett vid utformningen Samråd med Näringslivets Regelnämnd (NNR) har skett vid utformningen eller under adress 9 april, 9 juli, 9 oktober och 9 januari i bifogat svarskuvert av denna undersökning. av denna undersökning. eller under adress Rapporterande hamn (Stämpla gärna) Rapporterande hamn (Stämpla gärna) KAMFS 2012:2 Underskrift I detta ärende efterfrågas (TEXTA) Ort och datum Namnteckning Telefon (riktnr och abonnentnr) Underskrift I detta ärende efterfrågas (TEXTA) Ort och datum Postadress Telefon Begär E-post Fax Vänd! Namnteckning Telefon (riktnr och abonnentnr) Vänd! Postadress Telefon Begär E-post Fax 3

4 1 Ankommande fartyg Allmänt Fartygets signal IMO-nr Namn Flagg (enligt kodbilaga 1) Bruttodräktighet Ankom (år, mån, dag) Ankom närmast från Innehar fartyget vid ankomsten last till utlandet? 1 Ja 2 Nej Antal ankomster Fartygstyp (enligt kodbilaga 4) 01 Tankfartyg 02 Bulkfartyg 05 Rorofartyg för passagerare 06 Övrigt rorofartyg 09 Övrigt passagerarfartyg exkl. kryssningsfartyg 19 Kryssningsfartyg Gå till avsnitt 2 b 03 Containerfartyg 04 Specialiserat fartyg 07 Torrlastpråm 08 Övrigt torrlastfartyg 10 Offshorefartyg Ange vad 11 Övrigt fartyg: Typ av fart 1 Inrikes fart 2 Direkt utrikes fart 3 Kombinerad utrikes fart 2 a Lossat gods Ankommande passagerare Icke enhetsgods (enl. kod- Varuslag i klartext bilaga 5) om inte varukod anges Varukod 6) Avgångshamn eller kustområde Hamn-/kust- Bruttovikt i ton områdeskod (enl. kodbilaga 2 3) Totalt Containrar, roro-enheter o.d. (enl. kod- Varuslag i klartext bilaga 5) om inte varukod anges Varukod 6) Avgångshamn eller kustområde Hamn-/kust- Bruttovikt i ton områdeskod (enl. kodbilaga 2 3) Totalt Antal enheter med last utan last Personbilar, bussar samt passagerare exkl. kryssningspassagerare 5) lasttypskod anges Avgångshamn eller kustområde Hamn-/kustområdeskod (enl. kodbilaga 2 3) Antal 2 b Kryssningspassagerare Antal Passagerare som avslutar en kryssning Passagerare som tillfälligt går i land

5 3 Avgående fartyg Avgick (år, mån, dag) Avgick närmast till Allmänt Innehar fartyget vid avgången oupplossad last från utlandet till svensk hamn? 1 Ja 2 Nej Antal avgångar KAMFS 2012:2 Typ av fart 1 Inrikes fart 2 Direkt utrikes fart 3 Kombinerad utrikes fart 4 a Lastat gods Avresande passagerare Icke enhetsgods (enl. kod- Varuslag i klartext bilaga 5) om inte varukod anges Varukod 6) Destinationshamn eller kustområde Hamn-/kust- Bruttovikt i ton områdeskod (enl. kodbilaga 2 3) Totalt Containrar, roro-enheter o.d. (enl. kod- Varuslag i klartext bilaga 5) om inte varukod anges Varukod 6) Destinationshamn eller kustområde Hamn-/kust- Bruttovikt i ton områdeskod (enl. kodbilaga 2 3) Totalt Antal enheter med last utan last Personbilar, bussar samt passagerare exkl. kryssningspassagerare 5) lasttypskod anges Destinationshamn eller kustområde Hamn-/kustområdeskod (enl. kodbilaga 2 3) Antal 4 b Kryssningspassagerare Antal Passagerare som påbörjar en kryssning 71 5

6 6

7 7

8 8 Tryckt hos ett Klimatneutralt Företag Edita Västra Aros 2012

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Xxxxx Smältning och gjutning av metall

Xxxxx Smältning och gjutning av metall AFS 2014:XX 2014:15 Xxxxx Smältning och gjutning av metall Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden

Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden FÖRSÖKSVERKSAMHET I VÄSTRA SVERIGE Utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden - delrapport Domstolsverket Central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet 551 81 Jönköping Besöksadress:

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov FoHMFS 2014:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av säkerställda obligationer; SFS 2003:1223 Utkom från trycket den 14 januari 2004 utfärdad den 18 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS: 2009:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

2014 Rättshjälp och taxor

2014 Rättshjälp och taxor 2014 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7 Några frågor om underrättelser till Justitiekanslern... 17 Andra former av

Läs mer

Fyll i blanketten direkt på din dator

Fyll i blanketten direkt på din dator Fyll i blanketten direkt på din dator Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Du kan däremot inte skicka in den här på webbplatsen, eftersom den först måste skrivas under. Skriv ut blanketten på

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet.

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet. Anmälan om behov av god man eller förvaltare till Överförmyndarnämnden angående behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap. 4 eller förvaltare enligt 11 kap. 7 Anmälan kan göras av myndighet. Kryssa

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer