Allmänna Villkor för städabonnemang - Privatkund. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna Villkor för städabonnemang - Privatkund. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden."

Transkript

1 Allmänna Villkor för städabonnemang - Privatkund Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden. 1. Förutsättningar för städabonnemang Kunden har ett städobjekt som Perfect Maid har besiktigat eller godkänt att utföra en provstädning i före uppstart av städabonnemang. Städabonnemanget innebär att en och samma person kommer till kunden på en bestämd dag med en bestämd frekvens. Städabonnemang tecknas efter första provstädningen och är giltigt från och med det datum då arbetet ska påbörjas, om inte annat framgår av Avtalet. Perfect Maid och kunden har överenskommit om de städmoment som ska ingå i städabonnemanget. Båda parter har accepterat städtid, städdag, städfrekvens och städupplägg. Perfect Maid tillhandahåller städredskap och städmaterial för utförande av tjänsten. Kunden ska tillhandahålla tillgång till ström och varmvatten. 2. Städupplägg Normalt sett arbetar Perfect Maid utifrån en ordinarie städmall med städmoment som finns att tillgå på hemsidan Städmallen kan i viss mån justeras vid första genomgången tillsammans med arbetsledaren. Städmallen används sedan under hela städabonnemangets tid. Perfect Maid utgår från att städmallen består under hela abonnemangstiden. Små justeringar vid enstaka tillfällen är möjliga att genomföra, men ändringar från månad till månad eller från gång till gång accepteras inte. Det är inte heller möjligt att ändra i ordinarie städupplägg för att få in extra moment som t.ex. stortvätt. Tidsåtgången för en hemstädning är beräknat utifrån att kunden har en regelbunden städning minst varannan vecka. Alla extramoment som storstädning och t.ex. ugnsrengöring sker på extra tid utöver städabonnemanget. Villkor för dessa extramoment tas direkt med arbetsledaren via mail. Vid den första provstädningen utförs inga extramoment även om detta senare vid överenskommelse med kund ska ingå i städmallens utformning. Extramoment är följande: Ugn/Frys/Kylskåpsrengöring Tvätt och strykning Tvätt och strykning kan därefter ingå i en ordinarie städmall. Vid mindre städobjekt kan även en överenskommelse vara att man rengör ugn vid varje tillfälle. Prata gärna med arbetsledaren vid provstädningen. 3. Provstädning Provstädning är en prova-på-tjänst och kunden kan välja att inte fortsätta tjänsten utan någon som helst motivering. Detta gäller endast en gång, och max sex timmar. Priset för en provstädning är enligt ordinarie timtaxa eller kampanjpris. Vid provstädningen tilldelas en städerska som kommer vara den fasta städerskan som besöker hushållet. Perfect Maid kommer till kunden utifrån kundens önskemål om tid och dag. Kunden kan ändra provstädningsdag så sent som 48 timmar innan överenskommen provstädning. Prytzgatan , Mölndal Telefon:

2 Om kunden vill fortsätta med ett städabonnemang hos Perfect Maid behöver detta inte meddelas specifikt efter provstädningen, utan abonnemanget löper på enligt den städtid och städdag man har kommit överens om. 4. Städtid och städdag Kunden kommer att få samma städtid som vid provstädningstillfället (t.ex. om kunden får en provstädningstid vecka 2, onsdag klockan 08.00, kommer kundens fasta tid i fortsättningen vara onsdagar jämna veckor kl under det fortsatta abonnemanget). Byte av städtider och städdagar görs endast med samråd av arbetsledare. Perfect Maid har möjlighet tidigarelägga/utöka förmiddagspass respektive förlänga eftermiddagspass om kunden önskar det och om schemat tillåter detta. Om Perfect Maid önskar börja tidigare så måste kunden ge sitt godkännande. Kunden medger att denne noga kontrollerat att överenskommen städtid och städdag passar bra minst några månader framöver. Kunden är införstådd med att byten är extremt svåra att genomföra och oftast innebär en lång väntetid. 5. Tidsåtgång för städning Ordinarie städtid är 4 timmar. Vid första tillfället kan städningen ta längre tid. Efter genomförd provstädning meddelar Perfect Maid en realistisk tidsåtgång för städning av den aktuella bostaden. Tidsåtgången för städningen beror på olika faktorer, t.ex. möblering. Om Perfect Maid anser att städningen kommer att ta längre tid än 4 timmar meddelas kunden att en tidsökning krävs för att ett fullgott resultat ska uppnås. Det är inte möjligt att ta bort ordinarie städmoment, eller exkludera vissa utrymmen, i syfte att minska tidsåtgången. Endast extramoment som t.ex. strykning är möjligt att ta bort. Perfect Maid behöver inget godkännande från kunden i förväg, men om kunden inte är nöjd med tidsökningen ska detta meddelas via till Perfect Maid senast 5 dagar efter att kunden fått informationen. Perfect Maid kommer då att i en dialog med kunden arbeta för att komma fram till ett gemensamt beslut som bägge parter kan acceptera. Punktstädning tillämpas ej. 6. Åtkomst till städobjekt För att kunna utföra sina åtaganden måste Perfect Maid ha fri åtkomst till kundens bostad när kundens städtid och städdag infaller. Med fri åtkomst menas att man kan komma in i bostaden under överenskommen tid och samtidigt kunna lämna den när man är klar. För att det ska fungera måste kunden se till att port/larmkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. Detta gäller inte bara nycklar till bostaden, utan inkluderar även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och soprum om personalen behöver tillgång till dessa utrymmen. Perfect Maid kommer att försöka kontakta kunden på uppgivna telefonnummer för att avgöra hur man kan lösa situationen om en fri åtkomst ej är möjlig. Perfect Maid måste nå kunden inom 30 minuter, annars ses städtiden som förverkad och kunden betalar som för en ordinarie städning. Perfect Maid kommer att vänta max 60 minuter från den tiden städningen var inplanerad till, under förutsättning att kunden har kunnat nås inom de 30 första minuterna och man har fått till en överenskommelse där kunden ser till att städobjektet står öppet inom dessa 60 minuter från planerad städstart. Med fri åtkomst avses också att kunden måste se till att boka upp tvättstuga om ett sådant arbetsmoment är uppbokat. Missar kunden att boka tvättid så utförs ingen tvätt åt kunden men Perfect Maid tar betalt för momentet som om det vore utfört. Om en tvättid inte kan användas pga. trasig maskin, stulen tvättid eller andra omständigheter som Perfect Maid inte råder över kan kunden ej kräva kompensation av Perfect Maid. Perfect Maid tar betalt för 2

3 momentet som om det vore utfört. Perfect Maid kommer vid sådana tillfällen försöka utföra extramoment i kundens bostad. Vid en provstädning kan det vara klokt att påtala för arbetsledaren vad som kan göras om förhinder uppkommer i inplanerade städmoment. 7. Larm, nycklar och säkerhet Säkerhet är Perfect Maids kunders och anställdas trygghet och genomsyrar Perfect Maids arbete och rutiner. Nedan följer några viktiga säkerhetsaspekter: Sekretessavtal tecknas med all personal. Vid anställning görs utdrag ur belastningsregistret för all personal. Säkerhetsrutiner, såsom nyckelhantering, säkerställs via rådgivning från SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen). Nycklar hanteras kodat enligt SSFs riktlinjer. Ansvarsförsäkring finns. All personal bär företagskläder. Perfect Maids personal är alltid försäkrade under arbetstid. Nycklar behandlas utifrån kundens vilja, smidigast är dock att Perfect Maid har en nyckel till kundens städobjekt. Om kunden inte önskar ge ut en nyckel är det möjligt att kunden istället öppnar för Perfect Maids personal, samt låser då städningen är utförd. Det är också möjligt att komma överens om en nyckellösning med fast plats där nyckeln hämtas/lämnas. Vid åtkomstlösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och som är utanför kundens städobjekt ansvarar inte Perfect Maid för detta förfarande. Det gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc. 8. Priser och fakturering Perfect Maid tar betalt för städning per timme, se prislista på hemsidan Extramoment som utförs och bokas utanför kundens ordinarie arbetstid debiteras enligt fast pris bestämt i förväg med arbetsledaren gäller bl.a. fönsterputs, grovstädning samt flyttstädning. Exakt upplägg och tidsåtgång avtalas separat. Dock gäller samma avtal vid de momenten som vid ordinarie städning den enda skillnaden är priset och tidsåtgången samt en del specifika specialmoment som då måste avtalas separat. Provstädning debiteras enligt ordinarie prislista eller kampanjpris. Fakturering sker 1 gång per månad, och görs månaden efter respektive städmånad. Fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats. Eventuella invändningar mot fakturan ska göras senast samma dag som förfallodatumet på fakturan för att de ska beaktas. Fakturaavgift på 25 kr tillkommer vid utskick via brev/post. Vid utebliven betalning utgår ränta enligt räntelagen. Perfect Maid har även möjlighet att ta ut påminnelseavgift i enlighet med lag om ersättning för inkassokostnader m.m. Vid försenad betalning efter en påminnelse kommer ärendet skickas till inkasso. Om betalning fortsatt uteblir efter en påminnelse kan ärendet komma att skickas till inkasso. 9. Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner Om inte annat överenskommes, önskar kunden erhålla det automatiska skatteavdraget för privatpersoner och faktureras därför totalsumman efter RUTavdrag för städningen. Endast en person i hushållet kan få skatteavdraget under en viss period. Kunder som är sammanboende och önskar få skatteavdrag för respektive person måste teckna separata avtal. Detta förfarande är att en av de sammanboende personerna tecknar ett avtal som löper i 6 månader, och därefter tecknas avtal med den andra personen som också det löper över 6 månader. Det/de personnummer som uppges i Avtalet kommer att användas för skatteavdrag. Skatteavdrag sker direkt på fakturan. Om ett felaktigt personnummer lämnas eller om kunden redan utnyttjat skatteavdraget och inte meddelat Perfect Maid i förväg kommer Perfect Maid att ta extra betalt för sin städtjänst och även fakturera ut den del 3

4 som skulle ha täckts av Skatteverket. Samma sak gäller om Skatteverket nekar kunden ersättning av olika skäl. Oberoende av skäl så kommer Perfect Maid fakturera ut hela summan (enligt prislistan) på upp till 360 kr i timmen plus en administrativ avgift på 100 kr i timmen för de antal timmar Perfect Maid jobbat hos kunden totalt blir då timpriset upp till 460 kr för kunden och hela summan ska betalas till Perfect Maid. Kunden intygar att denne har kontrollerat med Skatteverket att den har full avdragsrätt för hushållsnära tjänster i sitt hem. Kunden lovar också att meddela Perfect Maid omgående om dennes eventuella avdragsrätt förverkas eller tas bort. Kunden måste själv meddela om denne ej önskar skatteavdraget. Detta gäller under kundens hela abonnemangstid. 10. Kommunikation mellan Perfect Maid och kunden Kunden ska vid avtalsskrivning uppge en -adress som är tillgänglig för kunden även under ledighet och semester. Detta är viktigt då all kommunikation sker elektroniskt mellan kunden och Perfect Maid. Kunden är skyldig att informera Perfect Maid vid förändringar av kontaktinformation. 11. Förändringar i Avtalet Eventuella förändringar i de Allmänna Villkoren meddelas via till kunden. Perfect Maid genomför förändringarna 30 dagar efter att de kommunicerats till kunden. Eventuella förändringar i avtalstexten kommuniceras via till kunden. Kunden har 14 dagar på sig att skriftligen påpeka att denne inte godkänner ändringarna. Om kunden ej kommit in med något meddelande anser bägge parter att ändringarna har accepterats. 12. Sjukdom hos ordinarie personal Om ordinarie personal är sjuk eller har semester gäller att kunden får bestämma om en vikarie accepteras. Nekas vikarie ses inte detta som en otillåten avbokning. Perfect Maid kan i de flesta fall sätta in en vikarie antingen under den ordinarie städtiden, eller på en annan tid, men kan inte garantera att det är möjligt i samtliga fall. Om Perfect Maid inte har en tillgänglig vikarie meddelas detta till kunden snarast möjligt. I en vikariesituation kan Perfect Maid inte garantera att städningen uppnår samma kvalitet som då ordinarie personal arbetar hos kunden. Perfect Maid kommer inte att kompensera kunden för en eventuellt sämre kvalitet. 13. Semester och ledighet hos Perfect Maid Perfect Maid har semesterstängt hela juli samt under jul och nyår (exakt tid varierar mellan åren och meddelas kund i förväg). Under denna tid är städabonnemanget fryst, dvs. ordinarie städning är ej möjlig, och ingen kund betalar för abonnemanget om inte ett specialavtal har upprättats. Vid önskemål om städ under semester och jul, finns ev. möjlighet om personal finns tillgänglig. Stäm av med arbetsledaren. Perfect Maid har även stängt under årets röda dagar och normalt finns ingen möjlighet för städning då om inte något speciellt har avtalats. 14. Avtalstid och uppsägningsvillkor Avtalstiden är 6 eller 12 månader enligt kontrakt, om det dessförinnan sagts upp av endera parten minst 1 månad innan Avtalets utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs Avtalet automatiskt med 6 eller 12 månader i taget till dess det med den uppsägningstid som sägs ovan sägs upp av endera parten att upphöra vid gällande förlängningstids utgång. Uppsägning ska ske skriftligen via mail eller brev, ej via sms eller per telefon. Uppsägningen träder i kraft 1 månad efter att uppsägningen har skickats in. Kunden kan inte utnyttja sina två avgiftsfria avbokningar vid en uppsägning. Om kunden vill använda en avgiftsfri avbokning och samtidigt säga upp abonnemanget sägs abonnemanget först 4

5 upp 1 månad efter att kunden använt sin/sina avgiftsfria avbokning/avgiftsfria avbokningar. Kunden kan inte säga upp abonnemanget då det är fryst (se avsnitt 12 om semester och ledighet). Samtliga abonnemang som sägs upp när abonnemanget är fryst, behandlas först från dagen då Perfect Maids kontor öppnar igen. Perfect Maid har ingen möjlighet och heller ingen skyldighet att ta emot uppsägningar under sin semester och ledighet. Väljer kunden att avboka städningen under uppsägningstiden utgår full taxa för den tid Perfect Maid borde ha varit hos kunden. Med full taxa menas per timme utan skatteavdrag. Eftersom det är en avgift kan inte skatteavdraget appliceras då inget arbete utförs hos kunden. Perfect Maid äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om kunden inställer betalning och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig uppmaning. 15. Avbokningsregler Avbokning från kundens sida Kunden kan utan kostnad avboka städningen maximalt 2 gånger per halvår. Avbokningar därutöver kan göras men då utgår full betalning för städningen (även om den inte utförs). Detta gäller alla avbokningar oberoende av orsak efter den andra avbokningen. Skatteverket ser mycket allvarligt på om Perfect Maid ansöker om skatteavdrag i en kunds namn på ett arbete som ej utförts och de tillåter inte skatteavdrag på avbokade tillfällen. Att skatteavdraget inte får appliceras gäller självklart på samtliga tillfällen där ingen städning utförs hos kunden pga. avbokning eller annan orsak som t.ex. utelåsning där kunden inte gjort en korrekt avbokning eller inte lämnat sitt hem tillgängligt enligt de regler parterna har kommit överens om. Alla avbokningar måste ske per mail där man tydligt anger kundnamn, städdag och städtid samt anledning till avbokningen. Alla avbokningar som ej är akuta måste ske minst 72 timmar innan den ordinarie städningen för att inte full kostnad ska utgå. Akuta avbokningar uppstår vid snabbt insjuknande där kunden måste vara hemma och pga. smittorisken ej kan ta emot Perfect Maids personal. Akuta avbokningar ska göras via sms till det avbokningsnummer som uppges på PerfectMaids hemsida Det får inte göras per telefon. Akuta avbokningar måste ske minst 2 timmar innan städningen. Avbokning från PerfectMaid Perfect Maid kan avboka en städning vid brist på personal. Avbokningen kan ske samma dag och extrastädning ges vid möjlighet (se avsnitt 13 om vad som gäller vid avbokning pga. sjukdom hos ordinarie personal). 16. Reklamationer och försäkringar Kunden ska ha tecknat hemförsäkring som täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 10 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret. Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av Perfect Maid tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Perfect Maid som åsamkat skadan kommer Perfect Maid att ersätta kunden. Om inte annat uttryckligen har angivits i Avtalet tar Perfect Maid inget ansvar för indirekta skador. 17. Kompensation och prisavdrag Alla reklamationer och frågor tas direkt med Perfect Maid. Kompensation vid dåligt utförd städning ges efter överenskommelse med kund. Avdrag 5

6 på en faktura får inte ske utan medgivande från Perfect Maid. Utbetalning av ersättning sker direkt till kundens bankkonto och får på inget sätt kvittas mot kundfakturor. Ersättning för förstörda saker sker endast mot uppvisande av originalkvitto från kunden. Kompensation ges i vanliga fall mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet och den nya inköpta varan. Saknas originalkvitto måste produkten överlämnas till Perfect Maid för värdering. Detta gäller alla varor där kunden vill ha kompensation över 300 kr. Är skadan på ett fast objekt och åtgärdandet av skadan kostar mer än 300 kr så ska Perfect Maid ha rätt att rätta till skadan eller ha rätt att anlita ett företag för att åtgärda skadan. Ny vara köps in av kund och ersättning betalas ut i efterhand. Inga kvittningar kan göras mot eventuell kundfaktura för hemstädning. Utbetalningarna sker inom 30 dagar från att beslut fattats om att utbetalning ska göras. Kompensation på förstörd tvätt ges ENDAST då kunden före uppdragets början skickat in klara instruktioner via mail om tvätt och torkanvisningar på samtliga plagg och själv sorterat tvätten inför varje gång. Med samtliga plagg menas att kunden delar in plagg i skjortor, tröjor, byxor, jeans, underkläder, sängkläder, handdukar, dukar, vanliga kläder som t-shirts, linnen, mjukisbyxor osv. I informationen till Perfect Maid måste samtlig information finnas med. Sortering av kläder är ett måste. Utan sortering tvättas alla kläder i 40 grader, vitt eller kulörtvätt. Alla plagg torktumlas förutom jeans och skjortor samt tröjor. Jeans, skjortor och tröjor hängs upp på galge och torkas i torkskåp på grader. Kunden ansvarar då för uppkomna skador vid eventuell krympning eller annan förslitning. 19. Tvist personuppgifter Perfect Maid har om kunden, hur dessa används och varifrån de inhämtats. Begäran ska göras skriftligen. Kunden har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i första instans av tingsrätten i Göteborg. 18. Personuppgiftshantering Perfect Maid behöver personuppgifter för att kunna utföra sina åtaganden mot kunden. De personuppgifter som Perfect Maid kommer att behandla är främst sådana som du lämnar till oss när du tecknar ett städabonnemang. Kunden har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information bland annat om vilka 6

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan kund och Stadfirma-Shahin; Städfirma-Shahin Olshammarsgatan 15,124 75 Bandhagen Org.nr: 840602-0597 Följande avtal gäller mellan Städfirma Shahin

Läs mer

Allmänna villkor Enstaka uppdrag

Allmänna villkor Enstaka uppdrag Allmänna villkor Enstaka uppdrag Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Balanzen Norden AB; Balanzen Norden AB Nybohovsgränd 10 1176 63 Stockholm Org.nr: 556736-9631 Följande

Läs mer

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ;

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Fixer Göteborg AB Hemsida: www.fixer.nu E-post: info@fixer.nu Org.nr: 556821-2205 Följande avtal

Läs mer

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. FLYTTSTÄDNINGSAVTAL Version 2010630 1 (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av flyttstädning mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget

Läs mer

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Säljare av tjänst: Julias Rent Hus AB Mörtgatan 10, 5tr. 133 43 Saltsjöbaden 556890-8395 Följande avtal gäller mellan följande

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Introduktion till Strykfritt AB.

Introduktion till Strykfritt AB. Introduktion till Strykfritt AB. Kära kund tusen tack för visat intresse. Vi kommer här på några sidor att gå igenom vad det innebär att vara kund hos oss. Vi vill att du känner dig säker och trygg när

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Allmänna Kundvillkor NannyPlus

Allmänna Kundvillkor NannyPlus Sida 1 av 8 Allmänna Kundvillkor NannyPlus Gäller fr.o.m. 2014-11-11 1. Begrepp Med: Företaget Menas i dessa villkor: NannyPlus Handelsbolag Kund Vårdnadshavare till barnet/barnen som beställer tjänster

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

LOV I NYKVARN. Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun

LOV I NYKVARN. Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun LOV I NYKVARN Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun Fastställd av VON den 5 september 2011, 87 Uppdaterat av VON den 28 maj 2012, 71 1. INLEDANDE INFORMATION... 3 1.1 Nykvarns kommun...

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING RÄNTA Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta. SPARBELOPP Upp till 5 000 000 kronor per kund

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015)

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) Avtalsvillkor Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) EMS Design Webbyrå (Erik Martin Sundell Design) Domäner och företag som ägs av EMS Design www.emsdesign.se www.sverigehemsidor.se www.kopa-hemsida.se

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer