Förkommersiell upphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förkommersiell upphandling"

Transkript

1 Utlysning Förkommersiell Bättre offentlig verksamhet genom innovations En utlysning inom programmet Innovations

2 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. En viktig del av VINNOVAs verksamhet är att öka samarbetet mellan företag, högskolor och universitet, forskningsinstitut, offentlig verksamhet och andra organisationer i innovationssystemet. Vi gör det på flera sätt, bland annat genom långsiktiga investeringar i starka forsknings- och innovationsmiljöer, genom att investera i projekt som ska öka kommersialiseringen av forskningsresultat eller genom att skapa katalyserande mötesplatser. VINNOVA har år 2011 startat programmet Innovations. Programmet har syftet att öka och utveckla användning av innovations i första hand i offentlig sektor. Läs mer om programmet på Inom detta program har VINNOVA under år 2011 öppnat sin första utlysning: Förkommersiell. 1 Avsikten är att ge incitament till upphandlande myndigheter att genomföra förkommersiell, samt att hjälpa till att hantera den risk som detta kan medföra. Finansierade projekt ska genomföras i nära samverkan mellan upphandlande myndigheter och VINNOVA, för att skapa gemensamt lärande om förkommersiella ar i Sverige, samt för att vidareutveckla VINNOVAs innovationssprogram. Aktuell information om utlysningen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att hämta aktuell information på utlysningens webbsida. 2. Vilka utlysningen riktar sig till Målgruppen för utlysningen är upphandlande myndigheter, det vill säga organisationer som omfattas av lagen om offentlig, LOU, och lagen om inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. Detta innefattar statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting och vissa offentligt styrda organ (till exempel flertalet kommunala och en del statliga bolag). Även sammanslutningar av upphandlande myndigheter eller offentligt styrda organ ingår. Offentligt styrda organ är sådana bolag och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av kommersiell karaktär, och 1 Förkommersiell = en av FoU-tjänster där risk och nytta delas mellan kund och producent på marknadsvillkor och i vilken ett antal företag i konkurrens utvecklar nya lösningar för den offentliga sektorns behov på medellång och lång sikt. För en närmare förklaring, se avsnitt 3.

3 3 1. som till största delen finansieras av en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, 2. vars verksamhet står under kontroll av en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller 3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet. 2 Ansökningar välkomnas både från enskilda myndigheter och från grupperingar av myndigheter, under förutsättning att det finns en (1) huvudpartner som utgör bidragsmottagare och projektansvarig gentemot VINNOVA. Utlysningen är öppen för upphandlande myndigheter som vill genomföra förkommersiell av innovativa lösningar för civila tillämpningar, oavsett bransch och sektor. Utlysningen omfattar bidrag till både av innovativa varor, tjänster eller lösningar. 3. Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och motiv Offentliga organisationer har behov av varor och tjänster för att i sin tur kunna erbjuda medborgarna tjänster och samhällsservice. Ibland uppstår problem och behov identifieras som inte kan fyllas på ett ändamålsenligt sätt med hjälp av utbudet på marknaden. För att adressera dessa kan innovations vara ett verktyg. En ökad användning av offentlig innovations för att möjliggöra verksamhetsutveckling i upphandlande myndigheter kan bidra till att stärka den offentliga sektorns långsiktiga effektivitet. Offentlig innovations kan också utgöra ett verktyg för att hantera stora samhällsutmaningar. Samtidigt kan offentlig av innovationer skapa goda förutsättningar för näringslivet. Marknader som karakteriseras av efterfrågan på innovationer sänder signaler till företag om att innovativa lösningar är en viktig konkurrensfaktor. Företag med förnyade produktutbud kan bli mindre känsliga för utslagning på den inhemska marknaden och i vissa fall kan företagens internationella konkurrenskraft stärkas. Enskilda innovativa företag som vinner en innovations och erhåller utvecklingskontrakt får en viktig första referenskund och minskar utvecklingsriskerna. För små och medelstora företag kan offentliga kontrakt även medföra synlighet och gott rykte som gör det lättare för dem att attrahera riskkapital och därmed växa. Det finns således förutsättningar där offentlig innovations kan skapa nytta både hos upphandlande myndighet och i näringslivet. 2 Kammarkollegiet:

4 4 En metod för offentlig av innovativa lösningar som har lanserats och används av EU-kommissionen, Storbritannien, Holland och Flandern i Belgien är förkommersiell. 3 Konceptet bygger på undantaget för forsknings- och utvecklingstjänster i EU:s sdirektiv och i LOU/ LUF (1 kap 6 6 p LOU). 4 Det betyder att en hamnar utanför sdirektivets tillämpningsområde, men innanför ramarna för fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. Därmed behöver en upphandlande myndighet som genomför en förkommersiell inte följa detaljregleringarna i sregelverket om olika sförfaranden, men måste däremot förhålla sig till principerna om likabehandling, insyn, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Det är enligt EU-kommissionen möjligt att genomföra förkommersiell baserat på dagens sregler. Processen för en förkommersiell består av flera steg. Identifiering och formulering Först måste behov identifieras som bedöms viktiga för organisationen; behov vars lösningar kan påverka organisationens långsiktiga utveckling och effektivitet positivt. Organisationen behöver besluta under vilka förutsättningar den är villig att investera i framtagandet av sådana lösningar. Om tillräckligt intresse och budget finns behövs en strategi för hur lösningar ska utvecklas, där utförandet av en förkommersiell är ett möjligt verktyg (att jämföra med alternativ som intern utveckling, fördelning av FoU-uppdrag etc.). När beslut har tagits om att använda förkommersiell behöver det identifierade behovet omvandlas till en konkret efterfrågan som går att formulera i ett sunderlag till potentiella leverantörer. I en förkommersiell är det lämpligt att beskriva efterfrågan i termer av en utmaning. Förkommersiell lämpar sig däremot inte då exakta tekniska specifikationer av efterfrågad lösningen redan tagits fram. Förkommersiell Efter steget identifiering följer den förkommersiell sprocessen, som generellt kan beskrivas som följer (se figuren nedan). 5 3 För vidare information, se EU-kommissionen, Förkommersiell : Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa, Bryssel den KOM(2007) 799 slutlig. 4 Undantaget innebär att lagen inte gäller för kontrakt som avser forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för sådana vilkas resultat endast tillkommer en upphandlande enhet i den egna verksamheten och betalas av den upphandlande enheten. 5 Källa: EU-kommissionen, se fotnot 3.

5 Förkommersielllt anbudsförfarande (WTO GPA* gäller inte) Mellanliggande utvärdering Urval Mellanliggande utvärdering Urval Förkommersielllt anbudsförfarande (WTO GPA* gäller inte) 5 Förkommersiell Offentlig för kommersiellt införande Leverantör A Leverantör B Leverantör C Leverantör D Leverantör E Leverantör C Leverantör D Leverantör E Leverantör C Leverantör E Leverantör A,B,C,D,E eller X Fas 0 Forskning driven av kunskaps -törst Fas 1 Undersökning av lösningar Fas 2 Prototyp Fas 3 Ursprunglig utveckling av en begränsad första serie produkter / tjänster i form av en testserie Fas 4 Kommersialisering av produkter /tjänster (kommersiell utveckling) Produktidé Utkast till lösning Prototyp Typisk livscykel för produktinnovation Första testprodukter Kommersiella slutprodukter GPA = avtalet om offentlig I ens första fas inbjuds företag att presentera förslag till lösningar på utmaningen som den upphandlande myndigheten har beskrivit i sunderlaget. Vid förkommersiell är det viktigt att gå ut med sunderlaget brett utanför de normala leverantörsleden för att få en så bred exponering av utmaningen som möjligt. De mest intressanta förslagen tilldelas medel för fas ett, där företagen ska utveckla sina förslag till utarbetade konceptstudier. Efter detta bedöms konceptstudierna och förtagen med de mest lovande lösningarna får medel för fas två, där företagen ska ta fram färdiga prototyper. De mest lovande prototyperna kan sedan utvecklas vidare i fas tre: testserier. Utvecklingen bör äga rum i nära samarbete mellan upphandlande myndighet, användare och kontrakterade företag. När fas tre är klar anses de nya lösningarna finnas tillgängliga på marknaden. I de fall där upphandlande myndighet fortfarande vill gå vidare sker därför en vanlig, konkurrensutsatt där hela marknaden deltar. Det finns flera varianter för hur processen går till i detalj. Antalet faser kan anpassas efter behov (vid av innovativa tjänster kan till exempel färre faser vara att föredra). Flexibilitet och hänsyn till de specifika omständigheterna i varje projekt är en nyckel till att lyckas med en förkommersiell. Generellt brukar fas 1 vara i ett halvår, och fas 2 och 3 i cirka två till tre år sammanlagt. Kontraktskostnaderna varierar beroende på typ av utmaning. Förkommersiella ar är öppna för alla företag. Det stora flertalet som har fått kontrakt i Storbritannien och Holland har varit små eller medelstora, samt inhemska företag. Normalt brukar eventuella intellektuella rättigheter tillfalla utvecklande företag, medan upphandlande myndighet tillskrivs någon form av användarlicens.

6 6 Kommersialisering och implementering En förkommersiell ska resultera i att en eller flera nya lösningar finns tillgängliga på marknaden. Det är dock inte slutet på innovationsprocessen. I steg 3 måste företagen arbeta för att kommersialisera sina nya lösningar till en vidare krets av kunder, medan upphandlande myndighet och andra köpare av de nya lösningarna behöver genomföra en lyckad implementering av lösningarna i sina verksamheter. Uppföljning och utvärdering Som alla andra utvecklingsprojekt som ska ge långsiktiga effekter är det viktigt att en förkommersiell följs upp och utvärderas. 3.2 Syfte VINNOVAs syfte med utlysningen är att upphandlande myndigheter, genom att driva och aktivt delta i en förkommersiell sprocess, ska få tillgång till innovativa lösningar som kan bidra till långsiktig effektivitet, ett utvecklat offentligt tjänsteutbud och andra förbättringar i den offentliga verksamheten. Genom detta kan dessutom konkurrenskraften i svenskt näringsliv stärkas. 3.3 Utlysningens innehåll Utlysningen omfattar genomförandet av en förkommersiell hos den upphandlande myndigheten. VINNOVAs finansiering inom ramen för denna utlysning används för: Utveckling av identifierade behov och formulering av dessa som en utmaning i ett förfrågningsunderlag i en förkommersiell. Processtöd för att genomföra lämpligt antal faser i en förkommersiell. I bilden nedan över rollfördelningen i en förkommersiell sprocess markerar den röda cirkeln utlysningens inriktning.

7 Innovativa företag Upphandlande myndigheter VINNOVA 7 Identifiering Förkommersiell Kommersialisering och implementering Uppföljning/ utvärdering Stödja upphandlande myndigheter i att identifiera behov av innovation, samt omvandla behoven till efterfrågan som kan adresseras i en förkommersiell. Stödja upphandlande myndigheter i utförandet av förkommersiell. Stödja SMFs i att delta i en förkommersiell Erbjuda stöd för implementering till upphandlande myndigheter samt stöd för kommersialisering till SMFs. Uppföljning/ utvärdering av individuella projekt samt av utlysningen i helhet. Uppföljning och utvärdering: pågår kontinuerligt Identifiera behov Omvandla behov till efterfrågan Utföra förkommersiell Utföra kommersiell. Implementering av vald innovativ lösning. Uppföljning / utvärdering av den förkommersiella en Delta i förkommersiell (ansöka om kontrakt, innovera, leverera i enlighet med kontrakt) Kommersialisera innovationen som togs fram i den förkommersiella en Uppföljning / utvärdering av innovationsprojektet I VINNOVAs utlysning ingår tre erbjudanden, här kallade 1, samt 2a och 2b: 1 Finansiellt stöd till formulering av en utmaning i ett förfrågningsunderlag För att det ska vara meningsfullt att genomföra en förkommersiell behöver upphandlande myndighet ha ett identifierat problem eller ett behov som inte kan fyllas på ett ändamålsenligt sätt av de lösningar som redan existerar på marknaden. VINNOVA finansierar kostnader för att omvandla sådana behov till efterfrågan definierat i stermer. Det kan till exempel innebära förstudier och expertstöd vid marknadsundersökning och trendspaning, workshoppar etc. som den upphandlande myndigheten behöver genomföra. Resultatet ska vara en utmaning formulerad som ett sunderlag. Vid behov kan VINNOVA bidra med stöd i processen att identifiera utmaningen. 2 a Finansiellt stöd till genomförandet av 1-3 faser i en förkommersiell Vid genomförandet av en förkommersiell finansierar VINNOVA merkostnader för genomförandet av processen. Det kan till exempel innebära konsultkostnader för projektledning och process, expertkompetens vid tilldelning av kontrakt/ utvärderingar, resor/ studiebesök etc. Upphandlingen utförs av den upphandlande myndigheten, men ska göras i nära samarbete och med hands-on -stöd från VINNOVA. Arbetet ska läggas upp så att kunskap skapas i den upphandlande myndigheten och att mottagarkapacitet förbereds.

8 8 Möjliga faser i förkommersiell är: undersökning av lösningar, utveckling av prototyper och testserier. Antalet faser är flexibelt. Efter att varje fas har avslutats beslutar upphandlande myndighet och VINNOVA om projektet ska fortsätta till nästa fas. 2 b Medfinansiering av kontraktskostnaderna i 1-3 faser i en förkommersiell Vid av innovativa lösningar som bedöms socioekonomiskt viktiga kan VINNOVA medfinansiera anskaffningskostnaden (kontraktsbeloppet; det vill säga priset för FoU-tjänsterna), upp till maximalt 50% av total kostnad. Tumregeln är att minst hälften av kostnaden ska finansieras av upphandlande myndighet. 3.4 Effekt- och resultatmål Utlysningens effekt- och resultatmål är: Att förkommersiell används i Sverige. Att deltagande företag utvecklar fungerande innovativa lösningar. Att deltagande upphandlande myndigheter kommersiellt upphandlar de framtagna innovativa lösningarna. Att lösningarna implementeras i deltagande upphandlande myndigheter. Att lösningarna också säljs och implementeras utanför de ursprungliga upphandlande myndigheterna. Att användning av de innovativa lösningarna leder till ökad effektivitet, ett förbättrat tjänsteutbud, eller bidrar till lösning på en samhällelig utmaning. Att det skapas tillväxt i deltagande företag. 3.5 Genomförande Utlysningen är kontinuerligt öppen utan särskilda tidpunkter då ansökningar ska komma in och bedömas. VINNOVA förväntar sig ansökningar i takt med att upphandlande myndigheter upplever behov av innovations. Ansökning kan göras till erbjudande 1, 2a eller 2b. Det går bra att ansöka om erbjudande 2a och 2b i samma ansökan. Ansökan till erbjudande 2a och/ eller 2b ska göras för alla planerade faser i den förkommersiella en (1-3 faser). Sökanden kan dock avbryta projektet efter varje fas beroende på resultat i föregående fas. VINNOVA kan också avbryta projektet efter varje fas beroende på resultat i föregående fas.

9 9 4. Tidplan Ansökan inom utlysningen kan göras löpande och är inte bundet till särskilda ansökningsperioder. Preliminärt kommer utlysningen att vara öppen fram till 31 december Observera att ändringar kan göras. För aktuella uppgifter, se utlysningens webbsida. 5. Utlysningens budget Budgeten för utlysningen är maximalt kronor för år Krav på projekten Först ska en dialog äga rum med VINNOVAs arbetsgrupp för innovations. När sedan ansökan skickas in ska följande krav vara uppfyllda: Upphandlingsobjektet/ utmaningen ska inte falla under undantaget i sregleringarna om rikets säkerhet. Upphandlingsobjektet ska ha ett användningsområde som inte enbart är intressant för bidragsmottagaren. Projektet ska genomföras av ett projektteam bestående av minst en person med ansvar för verksamhetsutveckling, samt minst en person från sfunktionen, hos bidragsmottagaren. Projektet ska vara duplicerbart; processen ska kunna återanvändas hos bidragsmottagaren eller av andra upphandlande myndigheter. Projektet ska genomföras i aktiv samverkan mellan bidragsmottagaren och VINNOVA. Bidragsmottagaren ska, med hjälp av VINNOVA, produktifiera och kommunicera den förkommersiella sprocessen. För erbjudande 2b gäller följande: i kriterierna för inkomna offerter från företag ska företagens planer för att bli en uthållig leverantör samt kommersiell potential ingå. VINNOVA ska delta i bedömningen av hur väl dessa kriterier uppfylls. 7. Krav på sökande Sökande måste uppfylla följande krav: Sökande ska vara en svensk upphandlande myndighet i LOU och LUFs mening Sökande ska vara beredda att uppfylla krav som rör uppföljning, utvärdering och effektanalys, även efter att projekt avslutats. För erbjudande 2b gäller att sökanden ska medfinansiera projektet med minst 50%.

10 10 8. Villkor VINNOVAs allmänna villkor gäller för utlysningen. Dessutom kommer särskilda villkor att utformas i samråd med sökanden. 9. Hur man ansöker Första steget för en ansökan är att kontakta VINNOVAs arbetsgrupp för innovations för en initial diskussion (för kontaktuppgifter, se rubrik 14). I diskussionen kommer vidare information att lämnas om hur ansökan skickas in. En formell ansökan kommer således inte kunna lämnas in utan att en personlig kontakt tagits mellan sökande och VINNOVAs kontaktpersoner för utlysningen. För information om innehåll i den formella elektroniska ansökan, se Ansökans innehåll nedan (rubrik 13). 10. Bedömning Ansökningarna bedöms av VINNOVAs arbetsgrupp för innovations. Extern bedömning av enskilda projekt kommer att inhämtas av expertis från olika håll beroende på innehållet i de specifika ansökningarna. VINNOVA fattar sedan det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till sökanden. Beträffande kriterier vid bedömningen, se Bedömningskriterier nedan. 11. Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är som huvudregel allmänna handlingar, som allmänheten har rätt att ta del av. Detta gäller även ansökningar som avslås. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärseller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som bör sekretessbeläggas. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA.

11 Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas av VINNOVA vid bedömning av ansökningarna: 1. Relevans. För ansökningar om erbjudande 1 är det relevant för sökande att visa en tydlig avsikt att gå vidare med en, till exempel genom ett letter of intent som uttrycker att tillfredsställande resultat i erbjudande 1 kommer att leda till att en förkommersiell utförs, samt att budget kommer att avsättas/ finns avsatta. 2. Kvalitet. För erbjudande 2a och 2b behöver sökanden visa att marknaden vid ansökningstillfället inte kan erbjuda en färdig lösning som motsvarar sökandes behov. Det bör också vara realistiskt att lösningar på föreslagen sutmaning kan utvecklas i en förkommersiell. För erbjudande 1 behöver det göras troligt att sökandes identifierade behov kan uttryckas som en utmaning i ett sunderlag vid projektets slut. 3. Genomförbarhet. Förmåga vad gäller genomförandet av det tilltänkta projektet, både avseende sökande organisation och personer i projektet. 4. Exploaterbarhet/ nyttiggörande. För erbjudande 2a och 2b: föreslagen sutmaning ska vara relevant för fler organisationer än sökandens egen. Det ger förutsättningar för att framtagna lösningar i den förkommersiella en har en marknad utanför sökande organisation. För erbjudande 1: behoven som identifierats ska vara relevanta för fler organisationer än sökandens egen. Kriterierna kommer också att återkomma i uppföljningar, utvärderingar och effektanalyser. 13. Ansökans innehåll Inget formellt underlag behöver skickas in innan den initiala diskussionen med VINNOVAs arbetsgrupp för innovations. Sökande behöver dock kunna beskriva förutsättningarna för sitt uppslag till projekt. Den slutliga elektroniska ansökan har ett antal formkrav. Ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning och en personalbilaga. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format.

12 12 Projektbeskrivningen ska vara på maximalt 10 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska eller engelska och omfatta följande: Projekttitel på svenska och engelska Sammanfattning på svenska och engelska Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte Projektets mål kopplat till utlysningens mål Projektets förväntade resultat och nytta Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på. Till exempel vilket problem som projektet avser att lösa/ angelägenhetsgrad/ vem gynnas av en lösning. Angreppssätt Genomförandeplan för projektet inkl tids- och aktivitetsplan, resursplan, kommunikationsplan, budget m.m. Organisationsnummer och arbetsställe för de olika parterna i projektet Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Personalbilagan ska vara på maximalt en A4-sida med 12 punkters text per CV per person. 14. Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är: Nina Widmark, utlysningsansvarig Telefon , Mats Jarekrans Telefon , Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är: VINNOVAs IT-support, telefon ,

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Upphandling av innovation

Upphandling av innovation UTLYSNING 1 (21) Datum Diarienummer 2013-04-10 2011-01807 Reviderad Upphandling av innovation En möjlighet till förnyelse och utveckling i offentlig verksamhet En utlysning inom programmet Innovationsupphandling.

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innehåll Beskrivning av innovationsupphandling... 3 Semantiken i denna upphandling... 3 FoU-undantag... 3 Processen...

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer 1 11 april 2011 Utlysning Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer En utlysning inom programmet Säkerhet och krisberedskap 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

PROGRAM. Innovationsupphandling

PROGRAM. Innovationsupphandling PROGRAM Innovationsupphandling Februari 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund och motiv... 4 2.1.1 Insatsens sammanhang i ett historiskt och framtidsperspektiv... 4 2.1.2 Flaskhalsar och möjligheter

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Utlysning Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet

Utlysning Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet 1 2009-09-06 Utlysning Internationell innovationspraktik 2010 Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet 2 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet SKL Kommentus Inköpscentralens nya roller Åsa Edman Vad får

Läs mer

Innovationsupphandling vad är det?

Innovationsupphandling vad är det? Innovationsupphandling vad är det? 2012-11-15 Hans Jeppson VINNOVA Bild 1 Varifrån? Senior Advisor för innovationsupphandling vid Vinnova Utredare Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32) Utredare Innovationsupphandling

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN fortsättning. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Utveckling - Införande

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN fortsättning. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Utveckling - Införande UTLYSNING 1 (16) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2017-02-22 FRÖN fortsättning - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Utveckling - Införande En utlysning inom Vinnovas

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Niklas Tideklev. Hans Jeppson. Senior Advisor, Vinnova Utredare Innovationsupphandling (SOU 2010:56)

Niklas Tideklev. Hans Jeppson. Senior Advisor, Vinnova Utredare Innovationsupphandling (SOU 2010:56) 2012-12-06 Hans Jeppson Senior Advisor, Vinnova Utredare Innovationsupphandling (SOU 2010:56) Niklas Tideklev Upphandlingsjurist, Upphandlingsstödet Projektledare vägledning för innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2009-07-14 Höstens ansökningsomgång Forska&Väx 2009 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling med särskilt budgetutrymme avsatt för satsningar på miljö- och energiteknikområdet

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2008-03-03 Utlysning Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer Steg 2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Planering - Utveckling - Införande

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Planering - Utveckling - Införande UTLYSNING 1 (16) Datum Diarienummer 2014-08-26 2014-01646 Reviderad 2014-08-25 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad.

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad. UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2013-02-15 2013-00570 Reviderad 2013-02-26 Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi

Läs mer

Piloter 2012: Digitala Stockholm

Piloter 2012: Digitala Stockholm 1 2012-05-15 Utlysning Piloter 2012: Digitala Stockholm En utlysning inom programmet Testmarknad 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv

Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-09-14 2016-03424 Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv En utlysning inom programmet Innovationsforskning.

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa

Innovationer för framtidens hälsa 1 2008-04-28 (rev. 2008-05-26) Utlysning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa En satsning på: Forsknings- och innovationsprojekt Forsknings- och innovationsmiljöer Steg 1 idéskiss 2008 2 1.

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 7 juni 2016 2015-02355 Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 En utlysning inom programmet Innovationskapacitet i offentlig verksamhet En idésluss är en fysisk

Läs mer

Kompetenscentrum Riktad utlysning

Kompetenscentrum Riktad utlysning UTLYSNING 1 (15) Kompetenscentrum 2017- Riktad utlysning Fullständig ansökan 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Syftet med offentlig upphandling Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital

Läs mer

Strategisk internationalisering för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Strategisk internationalisering för starka forsknings- och innovationsmiljöer 1 2012-05-16 Utlysning Strategisk internationalisering för starka forsknings- och innovationsmiljöer Inbjudan att ansöka om bidrag för att ta fram strategiska arbetssätt för internationalisering 2 1. Allmänt

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad Klimatsmart protein. En utlysning och tävling inom programmet Vinnova Öppet labb

UTLYSNING 1 (9) Reviderad Klimatsmart protein. En utlysning och tävling inom programmet Vinnova Öppet labb UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-02-19 2016-01005 Reviderad 2016-02-19 Klimatsmart protein - Utveckla ätbara prototyper och tävla om 2 miljoner kronor En utlysning och tävling inom programmet Vinnova

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet 1 1. Sammanfattning Vinnova, Energimyndigheten och Formas utlyser stöd för att etablera och genomföra

Läs mer