SÖDERSJUKHUSETS FORSKNING SAMLADE PROJEKT FRÅN FORSKNINGSDAGEN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERSJUKHUSETS FORSKNING SAMLADE PROJEKT FRÅN FORSKNINGSDAGEN 2013"

Transkript

1 SÖDERSJUKHUSETS FORSKNING SAMLADE PROJEKT FRÅN FORSKNINGSDAGEN 2013

2 Stark klinisk forskning höjer vårdkvaliteten Södersjukhusets vision är: Södersjukhuset är hela livets sjukhus. Vi arbetar för patienten och med patienten. Med utbildning och forskning nära patienten, med vårt samhällsengagemang och vår vilja att utveckla vården ska Södersjukhuset vara Sveriges ledande akutsjukhus. För att nå dit har Södersjukhuset flera långsiktiga strategier. En strategi är att utveckla kompetens och föra in ny kunskap, bland annat genom att integrera FoUU i vården. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver Södersjukhusets medarbetare medicinsk forskning inom flera av våra stora folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, allergi, diabetes, stroke samt skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Nyare forskningsområden som ökar snabbt är patientsäkerhet och medicinsk pedagogik. 2

3 Forskningsdagens teman Under Forskningsdagen har vi valt att presentera forskningsprojekten under följande teman: Allergi Var femte svensk beräknas ha någon form av allergi och hos barn är det ännu vanligare. Allergiforskningen på SÖS finns främst på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och man arbetar brett för att kunna förbättra diagnostik och behandling. Akutsjukvård Blåljus och sirener hör till vardagen på SÖS och med närmare akutbesök är SÖS ett akutsjukhus i dess verkliga mening. Här finns både stark prehospital forskning och forskning kring det akuta omhändertagandet av akut insjuknade och skadade patienter. Kardiologi Hjärt-kärlsjukdomar, inkluderande både hjärtsjukdomar och stroke, är idag den vanligaste dödsorsaken i befolkningen och även en utbredd folksjukdom. Sjukhuset bedriver många framgångsrika forskningsprojekt inom området, där hjärtstoppsforskningen är särskilt uppmärksammad. 3

4 Stroke Stroke är den vanligaste orsaken till handikapp hos vuxna. Det starka behovet av snabb akut handläggning men även tålmodig rehabilitering och förebyggande åtgärder gör sjukdomen och vårdkedjan runt stroke komplex. Inom stroke bedrivs forskning både på preklinisk och på klinisk nivå. Endokrin/diabetes Sjukdomar med störningar i hormonsystemen är vanligt förekommande. Av dessa är diabetes den mest kända och snabbt ökande sjukdomen i befolkningen. Forskningen inom detta område täcker både prekliniska och kliniska aspekter. Kirurgiska specialiteter Många patienter kräver kirurgisk behandling av sin sjukdom eller skada. Inom kirurgiska specialiteter på SÖS bedrivs forskning innefattande studier som berör allmänkirurgiska, gynekologiska, handkirurgiska, ortopediska och urologiska frågeställningar. Under denna rubrik ingår även projekt som rör anestesi- och intensivvård. Patientupplevelse Medan övriga teman är avgränsade till ett viss medicinskt område har vi under denna rubrik samlat projekt med det gemensamma att man undersöker hur patienten upplever olika aspekter av vården. Detta är forskning med patienten där patientens egen upplevelse står i centrum. 4

5 Innehållsförteckning Forskare och projekttitlar Alm Johan: Kan familjens livsföring minska barnets exponering för hormon- och immunstörande miljögifter och därmed risk för allergi en del av ALADDIN-projektet Andersson Inga-Maj: Inducerad sen abort delaktighet och bemötande Andersson Martin: Inandade nanopartiklar - skillnader i upptag och underlag för riskbedömning Aronius Johan: Könsskillnader i farmakologisk sekundärprevention efter stroke di Batista Camilla: Pre-HAST utveckling av ett nytt bedömningsinstrument för akut stroke Berglund Annika: Prioritet 1 vid akut stroke Prehospital identifiering av stroke Bohm Katarina: Uttryck för sepsis vid samtal till larmcentralen en kvalitativ innehållsanalys av samtal till larmcentralen Attityder till hjärt- och lungräddning (HLR) hos lekmän med och utan HLRutbildning Caldenius Victoria: Rörelserädsla efter hjärtinfarkt Calissendorf Jan: Kognition vid obehandlad Graves sjukdom Incidens av myokardiella metastaser hos patienter med neuroendokrin tunntarmstumör Cheng Ivy: Cost-Effectiveness of a Physician-Nurse Supplementary Triage Assistance Team (MDRNSTAT) in an Ontario Academic Emergency Department Collste Olov: Takotsubokardiomyopati vid olika typer av stress Cronhjort Maria: Kan tidig antibiotika vid sepsis rädda liv? Dagerskog Henrik: Fördröjning vid Stroke von Euler Mia: Strokesjuksköterskemottagning Korrelation mellan strokediagnos och utköp av sekundärpreventiva läkemedel Fagerdahl Ann-Mari: Patienternas upplevelse av avancerad sårbehandling Fagerstedt Sara: Allergiutveckling hos barn påverkar livsstilen exponering för immunstörande miljöföroreningar under graviditet och tidig barndom ALADDIN Sida

6 Sida Fredman David: GIS som stöd vid hjärtstoppsforskning Gordon Daniela: Lokalisation av sentinel node (portvaktskörtel) i bål- och extremitetsmelanom: Ovanligt eller multipelt lymfdränage påverkar inte överlevnad Hamasur Beston: Ett nytt snabbt och enkelt test för tuberkulos Hasselqvist-Ax Ingela: SAving More lives in Sweden (SAMS) Hjärt-lungräddning lönar sig Hofmann Robin: Syrgasens betydelse vid misstänkt akut hjärtinfarkt - vän eller fiende? Hollenberg Jacob: TANGO 2 Hjärt-lungräddning (HLR) utfört med enbart bröstkompressioner jämfört med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar Nationellt hjärtstoppscenter på Södersjukhuset Holmstrand Zetterlund Linda: Lokalisation av portvaktskörteln i armhålan före och efter en bröstoperation med SPECT/CT Tomas Hultgren: Funktionsinskränkning i axelleden efter förlossningsskada på plexus brachialis Hållstam Andrea: Polletten har trillat ner patienters erfarenheter av multimodal rehabilitering för långvarig smärta på smärtmottagningen Symtom och livskvalitet hos patienter vid smärtmottagningen SÖS en tre månaders uppföljning av två behandlingsprogram Höglund Christian: Aortadissektion prevalens och resultat av olika behandlingsregimer Islam Shahidul: Diabetesforskning med fokus på jonkanaler och kalciumsignalering i betaceller Jafari Javad: Using web-education for improving self-care management in diabetic patients Johansson Emelie: Livsstilens inverkan på IgE-sensibiliseringsmönster hos barn en del av ALADDIN-projektet Keshani Sara: Triptananvändning i Sverige Laurell Tobias: Epidemiologi och genetik vid missbildningar inom övre extremiteten Liu Jenny: Kan patientnära analys av D-dimer effektivisera akutens flöde och ekonomi vid diagnostik av djup ventrombos? Ljunggren Malin: Vitalparametrars prediktiva värde på akutmottagningen

7 Sida Ljungqvist Maria: Långtidskomplikationer efter en förstagångstrombos hos kvinnor år med fokus på posttrombotiska besvär, återfall av blodpropp och livskvalitet Lyngå Patrik: Surfplattor som egenvårdsstöd för patienter med hjärtsvikt Melén Erik: Utveckling av lungfunktion hos barn betydelsen av genetik, perinatala faktorer och exponering för luftföroreningar Mellstrand Navarro Cecilia: Kirurgisk behandling av handledsfrakturer ökar i Sverige resultat från en nationell registerstudie Mie Axel: Födelseordningens och livsstilens betydelse för hur mycket miljögifter barnet får i sig via modersmjölken en syskonstudie i ALADDIN-projektet Mohlkert Lilly-Anne: Hjärt- och kärlfunktion hos extremt för tidigt födda 6 1/2-åringar Nathansson David: PROLOGUES; en randomiserad klinisk prehospital studie på patienter med hyperglykemi och suspekt stroke Genusskillnader vid trombolys Södersjukhusets trombolysregister Nordberg Per: Prehospital kylbehandling vid hjärtstopp Patrone Cesare: Glukagon-lik peptid-1-receptor (GLP-1R)-aktivering mot stroke: från laboratorie till patient Peltomaa Karolina: Riskbedömning i intraoperativ anestesivård Rathsman Björn: Långtidseffekter på mortalitet och morbiditet i hjärt- och kärlsjukdom efter intensiv behandling vid typ 1-diabetes en uppföljningsstudie Ringh Mattias: Mobiltelefoni och rekrytering av livräddare till hjärtstopp utanför sjukhus Romanitan Oana: Neurologiska komplikationer till koronarangiografi och PCI Rosenlund Helen: Diet and fatty acid composition in breast milk and the relation to childhood allergic disease Rubenson Wahlin Rebecka: Prehospital styrning och vård av svårt skadade traumapatienter i Stockholms län Röckner Hedlund Emil: Påverkar barnets livsstil korrelationen mellan allergitestning in vitro och in vivo?

8 Sida Sjölin Helena: Specialistsjuksköterskeutbildning inom ambulanssjukvård i Sverige en kartläggning av utbildningens kärna och innehåll Sonnevi Kristina: Venös tromboembolism hos kvinnor riskfaktorer och långtidsuppföljning Svensson Sonja: Patienters uppfattning av vätskebegränsning vid behandling av hjärtsvikt på sjukhus Stenius Fredrik: Samband mellan livsstil, salivkortisol och allergiutveckling hos barn ALADDIN Sundqvist Emelie: Har livsstilen betydelse för astmautveckling och lungfunktion hos femåringar en del av ALADDIN-studien Thurgren Caroline: Catch And Run On LINE Ulén Elisabet: Stärkande dimensioner i förlossningsupplevelsen Vogel Gisela: Patienters hälsorelaterade livskvalitet efter intensivvård Wallgren Ulrika: Identifiering av septiska patienter som inkommer till akutmottagningen med nedsatt allmäntillstånd Prehospital identifiering av septiska patienter Wilcke Maria: Handledsfrakturer - epidemiologi, utvärdering och behandling (avhandling) Zommorodi Sayid: Kärltrauma prevalens och resultat efter behandling i Stockholm och Sverige Åhlin Anders: Kronisk granuloatös sjukdom hematopoietisk stamcellstransplantation vs konventionell behandling

9 Johan Alm, Kan familjens livsföring minska barnets exponering för hormonoch immunstörande miljögifter och därmed risk för allergi en del av ALADDIN-projektet Vi ser att en familjs livsstil kan rymma faktorer som både ger låga stresshormonnivåer och kraftigt minskar risken för att deras barn utvecklar allergi. Vår hypotes är att detta är ett resultat av en lägre exponering för hormon- och immunstörande miljögifter än hos andra barn. Den ökning som ses av sjukdomar såsom astma, allergi, diabetes och övervikt måste huvudsakligen förklaras av förändrade miljöfaktorer. Vi har identifierat en population vars livsföring kraftfullt minskar risken att deras barn utvecklar astma och allergi och letar nu, i den pågående födelsekohortstudien ALADDIN bestående av 550 familjer, efter de förklarande livsstilsrelaterade faktorerna. Livsstilen kallas antroposofisk och karakteriseras bland annat av en stressreducerad miljö samt begränsad användning av elektronik och plastdetaljer i det lilla barnets närmiljö. Barnen har en fyrfaldigt sänkt risk för allergisk sensibilisering och som spädbarn låga nivåer av det stressrelaterade hormonet kortisol vilket korrelerade med minskad risk för senare uppkomst av allergirelaterad sjukdom. I en modern hemmiljö sprids många kemikalier, bland annat sådana som har hormonoch immunstörande effekt. I en metodstudie ser vi att sängdamm hos barnen med antroposofisk livsstil hade fem gånger så låga nivåer av hormon- och immunstörande bromerade flamskyddsmedel som referensbarnen. Vår hypotes är att den låga allergiförekomst som ses hos barn i dessa familjer delvis förklaras av att de under uppväxten inte exponeras för hormon- och immunstörande miljögifter i samma utsträckning som andra barn, och att det även delvis förklarar deras låga kortisolnivå. Vi går nu därför vidare med utvidgade dammanalyser av det bostadsdamm som är insamlat från hela kohorten. Om det visar sig att våra preliminära fynd stämmer ger det mycket viktig information: att barnfamiljer genom sin livsföring kan minska barnets exponering för miljögifter. Något som kan ligga bakom flera av våra nutida folksjukdomar 9

10 Inga-Maj Andersson, Inducerad sen abort delaktighet och bemötande Det övergripande syftet med projektet är att förbättra omvårdnaden av kvinnor som genomgår avbrytande av graviditet efter graviditetsvecka 13. Projektet har både kvalitativ och kvantitativ ansats. I Sverige genomförs knappt aborter per år. De allra flesta aborter utförs tidigt i graviditeten men cirka 3000 aborter/år sker efter graviditetsvecka 13. Kvinnan kan uppleva sen abort mer eller mindre smärtsamt och smärtan har både kroppsliga och mentala komponenter. Med hjälp av läkemedel framkallas ett missfall och det tar i genomsnitt 7 timmar från det att värkstimulerande läkemedel ges tills att fostret stöts ut. Kvinnan vårdas vanligtvis inneliggande på en gynekologisk vårdavdelning under den tiden. Fostret är fullt utvecklat och möjligt att se när det stöts ut. Professionell omvårdnad, smärtlindring, empati och en icke-fördömande attityd har visat sig ha stor betydelse för hur kvinnor som genomgår abort upplever abortsituationen. I en första delstudie har 21 sjuksköterskor/ barnmorskor, som vårdar kvinnor som genomgår sen abort, intervjuats under perioden april juli Innehållsanalys användes som analysmetod och två teman framkom: Det professionella jaget och Det personliga jaget. Sjuksköterskorna/barnmorskorna uttryckte att känslan av att göra något bra för kvinnors rättigheter överbryggar svårigheterna som de möter i vården av kvinnor som genomgår sen abort. Studieresultatet talar för att det behövs handledning och stöd av erfarna kollegor för att göra det möjligt för sjuksköterskor/barnmorskor att utveckla säkerhet i sin yrkesroll och att även känna sig trygga i sin personliga livssituation. En enkätstudie innan aborten används för att studera kvinnors förväntningar inför sen abort. Innan hemgång, används en semi-strukturerad intervju för att studera kvinnornas upplevelser av sen abort samt deras tankar och känslor inför att se fostret. Intervjumaterialet analyseras med hjälp av innehållsanalys. 10

11 Martin Anderson, Inandade nanopartiklar - skillnader i upptag och underlag för riskbedömning Vad händer när vi andas in nanopartiklar? Utvcekling av ny teknik som gör det möjligt att mäta hur mycket av ultrafina partiklar i inandningsluften som kommer över i blodet och in i kroppen. Nanoteknologi förekommer inom ett flertal områden i vår omvärld. Motoravgaser och brandrök innehåller nanopartiklar (mindre än 100nm, även kallade ultrafina partiklar). Begreppet nanopartiklar innebär konstruktion av funktionella system med påverkan på atomär och molekylär nivå, vilket ger helt nya egenskaper. Ett monolager med kolatomer uppför sig till exempel helt annorlunda än en kolbit. Nu ökar användningsområdena för små enheter/partiklar kraftigt och applikationsområdena är mycket omfattande: medicin, elektronik, livsmedelsteknik och kosmetikaindustrin (zink i solkrämer till exempel), för att nämna några. Den ökade användningen medför naturligtvis att risken för exponering för ultrafina partiklar ökar både i produktionsledet och för konsumenter. Vår forskargrupp har utvecklat en metod för att skapa en partikelaerosol med stabil märkning och visat att för både 35 och 100 nm stora partiklar går högst ett par procent av partiklar som deponeras i lungan över till blodsystemet (Wiebert et al, 2006). Vi har nu utvecklat metoden och kan följa denna process i upp till en månad. Målsättningen är att följa translokering av ultrafina partiklar från lungorna ut i kroppen hos personer med olika genomsläpplighet (som påverkas av till exempel rökning och inflammation) och att ställa dessa resultat i relation till tidigare, rutinmetoder för att mäta genomsläpplighet i lungorna (DTPAclearance). Vi kommer att kunna utvärdera om inflammation ger stora skillnader i genomsläpplighet för ultrafina partiklar. Denna kunskap är av betydelse för riskvärdering och risker vid kombinationsexponering som till exempel för irriterande gaser tillsammans med ultrafina partiklar. Kunskap om vart partiklar tar vägen i kroppen efter inandning är ett viktigt steg för att förstå risker med nanoteknologi. 11

12 Jonas Aronius/ Mia Euler, Könsskillnader i farmakologisk sekundärprevention efter stroke I denna populationsstudie från Stockholms län har vi studerat samvariation mellan kön och utköp av de läkemedel som rekommenderas som sekundär preventiv behandling efter ischemisk stroke/tia. Återinsjuknande i stroke är vanligt men kan minskas avsevärt genom god farmakologisk sekundärprevention. I denna populationsstudie från Stockholms län har vi studerat samvariation mellan kön och utköp av de läkemedel som rekommenderas som sekundär preventiv behandling efter ischemisk stroke/tia. Alla vuxna boende i Stockholms län (>18 år) som vårdats för ischemisk stroke (I63) eller TIA (G45.9) under perioden , totalt personer, har inkluderats. Könsfördelningen var jämn, 49,2 % män och 50,8 % kvinnor. Medelåldern var 75 år, 72,3 för män och 77,7 för kvinnor. Andelen patienter som köpte ut antikoagulantia dubblades, från 8 % och 6 %, hos män respektive kvinnor före insjuknandet till 16 % respektive 11 % efter utskrivning. Klopidogrel och ASA köptes ut av 69 % hos männen och 72 % av kvinnorna efter utskrivning. Majoriteten av alla patienter vårdade för ischemisk stroke/tia hade köpt ut antihypertensiva läkemedel redan före insjuknandet och den siffran steg från 59 % (av män) och 66 % (av kvinnor) före insjuknandet till 71 % av samtliga tiden efter utskrivning. Liksom för antikoagulantia sågs en markant könsskillnad i utköp av statiner, 57 % av männen och 47 % av kvinnorna hämtade ut detta den närmaste tiden efter utskrivning. Antidepressiva läkemedel, å andra sidan, hämtades ut av betydligt fler kvinnor, 10 och 18 % av män respektive kvinnor före insjuknandet och 17 % och 24 % av män respektive kvinnor efter utskrivning. Camilla di Batista/Mia von Euler, Pre-HAST utveckling av ett nytt bedömningsinstrument för akut stroke Det finns ett behov av ett användbart instrument för att utvärdera omfattning av stroke i akutskedet. Pre-HAST utvecklas i samarbete med Lunds universitet och Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset. 12

13 The National Institute of Health Stroke scale (NIHSS eller NIH-skalan) introducerades i samband med de första trombolysstudierna för att beskriva omfattningen av en stroke. Skalan har, rätt utfört, god validitet. För den som inte är van och tränad på att utföra skalan blir resultaten mindre pålitliga och skalan upplevs ofta som krånglig om man inte är van vid den. Vid svåra strokesymtom kan den dessutom vara svår att genomföra. I denna studie utvärderar vi ett nytt instrument, pre-hast, som tagits fram i samarbete med neurologer vid Lunds Universitet på Skånes Universitetssjukhus. Skalan planeras framför allt att användas pre-hospitalt. I denna delstudie testas pre-hast samtidigt med NIH-skalan för att se hur de korrelerar till varandra. Patienter med misstänkt akut stroke bedöms vid ankomst till akutmottagning med NIH- och pre-hast-skala. Pre-HAST-skalan omfattar; förståelse, ögonställning, facialispares, förlamning i arm, känselbortfall och tal. Ytterligare två modaliteter diskuteras: förlamning i ben och synfält. Detta första test av den nya skalan på patienter syftar till att utveckla den vidare inför lansering inom pre-hospital vård och akutsjukvård där behovet av en enkel men valid skala är stort. Annika Berglund, Prioritet 1 vid akut stroke Prioritet 1 från SOS Alarm vid misstänkt stroke ökade trombolysfrekvensen och kortade tiden till strokeenhet i HASTA-studien. Tiden är avgörande när det gäller behandling av akut stroke. Ändå kommer många patienter sent till sjukhus och behandlingsfrekvensen för trombolys, propplösande behandling, har varit låg. I syfte att undersöka om högre prioritering från SOS Alarm kan påverka behandlingsfrekvens med trombolys samt korta tiden till strokeenhet startade studien HyperAkut STrokeAlarm, HASTA, 2008 i Stockholm. I studien randomiserades patienter med misstänkt stroke inom sex timmar, mellan år till Prioritet 1 eller kontrollgrupp. Randomisering skedde på SOS Alarm vid larmsamtalet eller via ambulansen. Kontrollgruppen fick prioritering enligt standard, Prioritet 2. Prioritet 1 innebär omedelbar utlarmning av ambulans med blåljus och med Prioritet 2 bör ambulans anlända till patient inom 30 minuter men kan avbrytas för 13

14 annat Prio 1-larm. I studien inkluderades 942 patienter varav 53 % fick stroke- eller TIA-diagnos vid utskrivning. SOS Alarm identifierade 71 % av patienterna i studien medan ambulansen identifierade ytterligare 29 % på plats hos patienten. Patienter som randomiserats av SOS Alarm med Prioritet 1 kom till sjukhus 13 minuter fortare (p-värde 0,001 och nådde strokeenhet 26 minuter tidigare än kontrollgruppen (p-värde 0,001) från larmsamtal. Trombolysbehandling gavs till 24 % av patienterna i Prioritet 1-gruppen jämfört med 10 % (p-värde 0.001) av patienterna i kontrollgruppen. Under studien rapporterades inga negativa effekter gällande andra kritiskt sjuka patienter till följd av ökad prioritet i studien. Annika Berglund, Prehospital identifiering av stroke Identifiering av stroke i larmsamtal till 112 och av ambulanssjuksköterskor. Att larma ambulans vid akut stroke ger kortare tid till vård vilket påverkar möjlighet till behandling. Då tid till behandling är avgörande har stroke med debut inom sex timmar högsta prioritet från SOS Alarm i Stockholm vilket gör tidig identifiering av stroke viktig. För att underlätta identifiering av stroke infördes Face-Arm-Speech-Time-test, FAST, på SOS Alarm och i ambulansen i Stockholm, I studien HyperAkut STrokeAlarm, HASTA, utvärderades FAST för 900 patienter med misstänkt stroke varav 53 % fick stroke-/tia-diagnos vid utskrivning från sjukhuset. Tjugonio procent av strokepatienterna identifierades först av ambulans. Från SOS Alarm fick 56 % av patienterna med positivt FAST-test stroke- eller TIA-diagnos och från ambulansen fick 73 % av patienterna med positivt FAST- test, stroke- eller TIA-diagnos. I syfte att undersöka om FAST framkommer i larmsamtal till 112 gällande strokepatienter har 179 samtal lyssnats igenom i IDLA-studien. I IDLA undersöks i vilken utsträckning FAST och andra symtom framkommer relaterat till larmsjuksköterskans bedömda tillstånd (stroke eller annan bedömning). Resultatet visar att FAST-symtom framkommer i 35 % av det inledande samtalet till 112 och i 61 % totalt. FAST-symtom är signifikant mer förekommande hos patienter med bedömningskod Stroke, 79 %, jämfört med patienter som har fått annan bedömningskod, 31 % (p-värde 0,001). 14

15 I gruppen med annan bedömningskod än stroke dominerade patientfall där personen ramlat eller låg ner. En slutledning av detta kan vara att patienter som uppges ha fallit eller ligger ner bör testas gällande FAST för att öka identifiering av stroke. Katarina Bohm, Uttryck för sepsis vid samtal till larmcentralen en kvalitativ innehållsanalys av samtal till larmcentralen Sepsis är ett allvarligt tillstånd som kräver snabb behandling. Vår kunskap om hur sepsis uttrycks under samtal till larmcentralen är dock fortfarande begränsad. Studien analyserar 29 larmsamtal. Bakgrund: Sepsis är ett allvarligt tillstånd som kräver snabb behandling. Trots detta kan det dröja flera timmar innan sepsis identifieras och behandlas på akutmottagningen. För hjärtstopp och stroke finns det utarbetade protokoll med frågor för larmoperatörerna, vilket har resulterat i snabbare identifiering och behandling av dessa patienter. Vår kunskap om hur sepsis uttrycks under samtal till larmcentralen är dock fortfarande begränsad. En ökad förståelse skulle kunna bidra till tidigare identifiering av patienter med sepsis. Syfte: Syftet med den här studien var att beskriva uttryck och symtom för sepsis som förekommer i telefonsamtal med SOS Alarm. Material och metod: 29 patienter som inkommit till akutmottagningen med ambulans och senare fått utskrivningsdiagnosen sepsis enligt ICD-10 inkluderades i studien. Varje patients inspelade larmsamtal till SOS Alarm transkriberades. Huvudkategorier och subkategorier svarandes till syftet abstraherades med hjälp av induktiv, öppen kodning och kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Från femton subkategorier abstraherades tre huvudkategorier: Beteendeförändringar, Fysiska tecken och symptom och Svårigheter att få tillfredställande kontakt med patienten. Sätten att uttrycka sig tycktes skilja sig åt mellan lekmän och sjukvårdspersonal. Slutsatser: Utöver fysiska symtom för sepsis, skulle även vagare uttryck såsom förändrat beteende och kontaktsvårigheter kunna vara av värde för att få en helhetsbild av patienten. De olika uttryck som används av lekmän och sjukvårdspersonal ställer krav på larmoperatörernas förmåga till adaption och flexibilitet i samtalet. 15

16 Katarina Bohm, Attityder till hjärt- och lungräddning (HLR) hos lekmän med och utan HLR-utbildning Vid hjärtstopp utanför sjukhus ökar överlevnaden för den drabbade om HLR tidigt initieras av en lekman. Det är oklart hur HLR-utbildning påverkar lekmannens attityder till HLR. 108 lekmän har svarat på en enkät om detta ämne. Bakgrund: Vid hjärtstopp utanför sjukhus ökar överlevnaden för den drabbade om HLR tidigt initieras av en lekman. Det är oklart hur HLRutbildning påverkar lekmannens attityder till HLR. Kunskap om attityder till HLR hos lekmän med och utan HLR-utbildning krävs för att optimera instruktionerna vid T-HLR. Syfte: Att kartlägga attityder till HLR hos lekmän med och utan genomgången HLR-utbildning. Material och metod: På Seniormässan i Älvsjö 2012 rekryterades 108 deltagare. Ett frågeformulär innehållande bakgrundsvariabler och attityder till HLR besvarades. Deltagarna delades inför analysen in i två grupper avseende genomgången HLR-utbildning. Totalt erhölls 104 giltigt ifyllda frågeformulär. Resultat: Av 104 deltagare saknade 52 (50 %) HLR-utbildning. Deltagare utan HLRutbildning tvekade att starta HLR på grund av rädsla för att skada, i större utsträckning än deltagare med HLR-utbildning (21 % respektive 6 %, p = 0,001). Majoriteten av deltagarna med och utan HLR-utbildning ansåg att deras insatser i väntan på ambulans kan rädda liv (100,0 % respektive 98,0 %, p = 1,000). Att bröstkompressioner inte har så stor betydelse instämde inte deltagare med och utan HLR-utbildning med (96,0 % respektive 82,4 %, p = 0,105). Slutsatser: Lekmän med HLR-utbildning ställde sig tvekande i mindre utsträckning till att utföra HLR, jämfört med lekmän utan HLRutbildning. Rädsla för att orsaka skada bidrog till tvekan inför att utföra HLR hos lekmän utan HLR-utbildning. Lekmän, oavsett HLR-utbildning, ansåg att deras egna insatser samt utförandet av bröstkompressioner var av betydelse. Resultaten styrker vikten av att lekmän erhåller HLR-utbildning och att instruktionerna vid T-HLR bör optimeras utifrån attitydskillnader till HLR hos lekmän med och utan HLR-utbildning. 16

17 Victoria Caldenius/ Leif Svensson, Rörelserädsla efter hjärtinfarkt Intervjustudie om patienters upplevelser av fysisk aktivitet och rörelserädsla efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Som en del i eftervården vid akut hjärtinfarkt erbjuds de allra flesta patienter att delta i hjärtrehabiltering. Fysisk träning inom hjärtrehabilitering har visat sig ha många sekundärpreventiva positiva effekter men deltagandet i hjärtrehabiliteringen är förhållandevis lågt. På riksnivå deltar så få som 40 % i hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt enligt uppföljningar med kvalitetsregistret SWEDHEART. Orsaker till lågt deltagande kan vara lång resväg till sjukhuset och samtidiga åtaganden hemma eller på arbetet. Men även personernas rädsla för fysisk aktivitet har visats utgöra ett hinder för att delta i hjärtrehabilitering. Av klinisk erfarenhet verkar många patienter bli osäkra på hur mycket fysisk aktivitet och ansträngning de tål efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Som verksam sjukgymnast inom hjärtrehabilitering hör man åtskilliga patienter berätta om sin nytillkomna osäkerhet och rädsla inför fysisk aktivitet och även under den individuellt anpassade träningen kan patienterna uppvisa oro och försiktighet. Rörelserädsla, eller kinesiofobi som fenomenet kan kallas i sin allvarligaste form, är främst studerat hos patienter med kronisk smärta. Några studier finns som berör patienter med hjärt-kärlsjukdom men mycket kunskap saknas. I denna studie vill vi identifiera rörelserädda individer genom ett tidigare framtaget formulär. Vi vill också med hjälp av intervjuer ta reda på mer om rörelserädsla efter hjärtinfarkt utifrån patienternas perspektiv, vad de har för uppfattningar och tankar om att vara fysiskt aktiva efter att ha haft hjärtinfarkt och vad eventuell rörelserädsla får för konsekvenser i deras liv. Med ökad kunskap om rörelserädsla efter hjärtinfarkt skulle problematiken kunna uppmärksammas ytterligare och möjliga behandlingsåtgärder utformas. 17

18 Jan Calissendorff, Kognition vid obehandlad Graves sjukdom Kognition vid Graves sjukdom har tidigare studerats med hälsoenkäter. För att närmare studera detta har neuropsykologiska metoder använts. Graves sjukdom, tyreotoxikos är en autoimmun sjukdom med förhöjda sköldkörtelhormoner och stegrad metabolism. Detta är den vanligaste varianten av sjukdom med hög ämnesomsättning hos människor i yrkesför ålder. Sjukdomen kan orsaka en rad fysiologiska och psykologiska symtom. Kognitiv dysfunktion har däremot sällan studerats. Syftet med detta arbete är att undersöka förekomst av kognitiv dysfunktion hos patienter med obehandlad Graves sjukdom, och studera om kognitiv dysfunktion kan relateras till hormonnivåer, depression eller ångest. Trettiofyra patienter (ålder 39.2 ±9.8) med nydiagnosticerad Graves sjukdom studerades och jämfördes med en frisk kontrollgrupp (ålder 36.7 ± 8.8). Neuropsykologiska tester och enkäter användes för att bedöma uttröttbarhet och kognitiv förmåga. Patienter presterade sämre på områden som inlärning, minne och exekutiva funktioner. Depression var inte relaterad till kognitiv prestation. Höga nivåer fritt trijodtyronin (T 3) var associerat med snabbare prestationer, snabbinlärning och exekutiva funktioner. Resultaten antyder en försämrad kognitiv funktion hos patienter med obehandlad Graves sjukdom och att höga fria T 3 kan moderera dessa dysfunktioner. Jan Calissendorff, Incidens av myokardiella metastaser hos patienter med neuroendokrin tunntarmstumör Neuroendokrina tumörer är långsamt växande maligna tumörer som ökar i incidens. Patienter med denna sjukdom kan överleva många år även med spridd sjukdom. Metastaser till hjärtat har tidigare beskrivits som rariteter, och som enbart sågs med mångårig sjukdom. Med ny bildteknik kan dessa metastaser kanske hittas tidigare. Metastaser från ileala neuroendokrina tumörer (NETs) till myokardiet är sällsynta och ses i allmän hos patienter med spridd sjukdom. Syftet med denna undersökning är att beskriva frekvensen av myokardiella metastaser 18

19 hos NET-patienter som undersökts med 68Ga-DOTATOC-PET-CT. Alla 68Ga-DOTATOC-PET-CT-undersökningar som utförts sedan introduktionen på Karolinska Universitetssjukhuset 2010 till april 2012 studerades. Av alla dessa 337 underökningar var 128 på patienter med NETs. Av dessa undersöktes 92 vid ett tillfälle. Fyra av dessa 92 hade sju myokardiella metastaser, en frekvens på 4,3 %. En patient genomgick hjärtkirurgi, övriga tre behandlades med somatostatin-analoger. Hjärtmetastaserna påverkade inte patientens dagliga liv. 68Ga-DOTATOC-PET-CT tenderar att hitta fler myokardiella metastaser såväl hos patienter med långvarig sjukdom, som hos dem med mindre tumörbörda, och tidigare i förloppet än vad som tidigare beskrivits. Ivy Cheng/Maaret Castren, Cost-Effectiveness of a Physician-Nurse Supplementary Triage Assistance Team (MDRNSTAT) in an Ontario Academic Emergency Department This study evaluates the cost-effectiveness of physician-nurse supplementary triage assistance team (MDRNSTAT) on decreasing emergency department length-of-stay (EDLOS), left-without-being-seen (LWBS) ED patients, and achievement of pay-for-performance (P4R) thresholds. Background: Patient funding for Ontario academic emergency departments (ED) are historically calculated from annual patient-seen volume and acuity mix [Academic Funding Agreement (AFA)]. Since 2008, the Ontario government implemented a pay-for-performance (P4R) strategy to decrease emergency department (ED) length of stay (LOS). Financial incentives are rewarded after achieving specific targets for physician initial assessment (PIA) time and EDLOS. There is little literature addressing the cost-effectiveness of team-based solutions to decrease PIA and EDLOS. Objectives: To evaluate the cost-effectiveness of physician-nurse supplementary triage assistance team (MDRNSTAT) on decreasing EDLOS, left-without-being-seen (LWBS) ED patients, and achievement of P4R thresholds. Methods: A cost-effectiveness evaluation of a single center randomized control trial of the MDRNSTAT (3,163 controls, 3,137 intervention) in an ED was performed. Results were extrapolated to a 12-hour MDRNSTAT 19

20 working every day for one year (2009). Costs were MDRNSTAT salaries. Revenue was calculated from P4R incentives and the AFA. Incremental costeffectiveness ratio (ICER) was determined as the ratio of MDRNSTAT cost per PIA or EDLOS minute or patient-seen gained. A univariate sensitivity analysis was performed. Results: With the MDRNSTAT, the incremental cost per additional patient-seen is $ The incremental cost per PIA minute saved is $1.19. The incremental cost per EDLOS minute is $1.07. In the sensitivity analysis, if a 12-hour MDRNSTAT could achieve all P4R thresholds, incremental revenue would be gained ( per patient). Conclusion: The MDRNSTAT is a cost-effective intervention for decreasing ED LOS, and increasing patient throughput. Olov Collste, Takotsubokardiomyopati vid olika typer av stress 7-8 procent av alla patienter med hjärtinfarkt har normala kranskärl. Av dessa är en stor andel Takotsubokardiomyopati, eller stresskardiomyopati, där vi ännu inte vet den bakomliggande orsaken till tillståndet. I detta projekt har vi rekryterat 22 patienter med typiska symtom och fynd som vid Takotsubokardiomyopati från SMINC-studien (Stockholm Myocardial Infarction with Normal Coronaries) och jämfört dem med 22 kontrollpersoner. SMINC-studien har varit en Stockholmsgemensam studie av alla patienter med diagnosen hjärtinfarkt, men normala kranskärl. På dessa utvalda Takotsubopatienter och kontroller har vi gjort följande stresstester: 1. Dobutaminstress 2. Psykologisk stress. Under stresstesterna har vi mätt vävnadsdoppler med ekokardiografi, non-invasivt mätt flöde i kranskärlen, registrerat EKG för hjärtvariabilitet samt tagit prover för salivkortisol före och efter stress. All data är insamlad i projektet. Resultat från ovanstående stresstester presenteras. 20

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsprogram. Hälsa Sjukvård Tandvård. Rapport nr 2 2006. Hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt

Hälso- och sjukvårdsprogram. Hälsa Sjukvård Tandvård. Rapport nr 2 2006. Hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt Hälsa Sjukvård Tandvård H J Ä R T- O C H K Ä R L S J U K D O M A R Hälso- och sjukvårdsprogram Rapport nr 2 2006 Hjärt- och kärlsjukdomar Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt 45 H Ä L S O - O C

Läs mer

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA Stroke En temaskrift om slaganfall och TIA Denna temaskrift är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Plötsligt hjärtstopp. En temaskrift om vad som händer när hjärtat stannar. Hjärt-Lungfonden XXXXX 1

Plötsligt hjärtstopp. En temaskrift om vad som händer när hjärtat stannar. Hjärt-Lungfonden XXXXX 1 Plötsligt hjärtstopp En temaskrift om vad som händer när hjärtat stannar Hjärt-Lungfonden XXXXX 1 Denna temaskrift är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar.

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA Stroke En skrift om slaganfall och TIA Den här skriften är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008

Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008 En presentation av medicinsk vetenskaplig produktion i örebro 1 2 Medicinsk forskning 2008 En presentation av medicinsk vetenskaplig produktion i Örebro 3 Förord Traditionsenligt

Läs mer

Forskning för hälsa EN JAKT PÅ MINUTER. Värdet av forskningen: Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER. Nils Wahlgren forskar om stroke

Forskning för hälsa EN JAKT PÅ MINUTER. Värdet av forskningen: Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER. Nils Wahlgren forskar om stroke Forskning för hälsa NUMMER 2/2012 TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Värdet av forskningen: 154 000 liv Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER Nils Wahlgren forskar om stroke EN JAKT PÅ MINUTER Omslagsfoto

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Sida Innehållsförteckning 1 Förord 2 Program 3-4 Fria föredrag 16 oktober 14.00-15.15 Session 1 E-Hälsa 5-10 Session 2 Hjärt- och kärlsjukdom 11-17 Session 3 Bedömning och testning av hälsa och funktioner

Läs mer

FoU-dag 24 mars 2011

FoU-dag 24 mars 2011 Landstinget Sörmland FoU-centrum / CKFD FoU-dag 24 mars 2011 - Program - Sammanfattningar Program Tid: 24 mars kl. 09.15 16.00 (kaffe serveras från 08.30) Plats: Aula Collegium, Mälardalens Högskola,

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin När och hur ska vi använda 24 1 SS timmars ambulatorisk blodtrycksmätning och hemblodtryck?... Riskfaktorer för cerebral infarkt, en 2 studie av 66 631 patienter från det nationella kvalitetsregistret

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD Hälsa och samhälle PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD En litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn DENNIS NYHLÈN JOHAN WIDERBERG Examensarbete Kurs HT 01 Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral.

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Vårdvetenskap Självständigt arbete 15 hp Avancerad nivå Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Författare: Fast, Malin & Jernhag Eva Handledare: Kristina Schildmeijer

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 1 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Akuta koronara syndrom

Akuta koronara syndrom nr 4 2012 En tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté hälso- och sjukvårdsförvaltningen Centrumbildning för mer medkänsla i vården Uppdaterat sid 2 TEMA: Akuta koronara syndrom förbättringspotential

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg.

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning En intervjustudie Författare: Sandra Lukic Sofie Olsson Handledare: Maria Ekelin Magisteruppsats November 2013 Lunds universitet

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Rapport 2014:2 VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se Beställning

Läs mer