Inventering av forskning och forskningssamverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av forskning och forskningssamverkan"

Transkript

1 Inventering av forskning och forskningssamverkan Amanda Bjernestedt

2

3 Innehåll Förord 7 1. Inledning Sammanfattning Syfte Bakgrund 9 2. Inventeringsansvarig Avgränsning och metod Upplägg Kommunövergripande forskningssamverkan Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningsprojekt, konferenser och samarbeten som beviljats medel från Plattformen Alumniföreningen Service Management Centrum för Danmarksstudier FENA Helsingborg Ingenjörssektionen inom TLTH Campus Helsingborg Institutionen för livsmedelsteknik, Campus Helsingborg Institutionen för psykologi Institutionen för kulturvetenskap Institutionen för service management och tjänstevetenskap (ISM), Campus Helsingborg Institutionen för strategisk kommunikation Institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg Lunds Tekniska Högskola (LTH) Lunds Universitets Studenters Projekt Sex Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion, Agora Socialhögskolan i Lund Think (inkubator) Utvecklingsenheten vid Campus Helsingborg 25 3

4 7. Tvärsektoriell samverkan Pågående tvärsektoriell samverkan Framtida tvärsektoriell samverkan Tidigare tvärsektoriell samverkan Forskningssamverkan vid Skol- och fritidsförvaltningen Pågående samverkan Tidigare samverkan Framtida samverkan Forskningssamverkan vid Vård- och omsorgsförvaltningen Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningssamverkan vid Socialförvaltningen Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningssamverkan vid Kulturförvaltningen (inklusive Fredriksdal och Stadsbiblioteket) Pågående samverkan Tidigare samverkan KF Pågående samverkan Fredriksdal museer och trädgårdar Tidigare samverkan Fredriksdal Framtida samverkan Fredriksdal Pågående samverkan Stadsbiblioteket Forskningssamverkan vid Stadsbyggnadsförvaltningen (inklusive H+) Pågående samverkan Forskningssamverkan vid Miljöförvaltningen Pågående samverkan Forskningssamverkan vid Stadsledningsförvaltningen Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningssamverkan vid Kärnfastigheter Pågående samverkan Framtida samverkan 51 4

5 16. Forskningssamverkan vid Brandförsvaret Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningssamverkan vid Öresundskraft Pågående samverkan Forskningssamverkan vid Helsingborgshem Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningssamverkan vid AB Helsingborgs stadsteater Pågående samverkan Tidigare samverkan Övrig samverkan Ytterligare bidrags- och uppdragsforskning vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg Forskningsnätet Skåne 61 5

6

7 Förord Denna rapport är framtagen som ett led i Helsingborgs stads arbete att bli en av landets ledande kommuner när det gäller att samverka med och dra nytta av forskning. Rapporten har utarbetats av studentmedarbetaren Amanda Bjernestedt under handledning av Peter Arvebro vid Stadsledningsförvaltningen. Utöver att vara en uppföljning av tidigare inventering och därmed ett verktyg för att följa stadens utveckling i samverkanshänseende är den även ett medel för inspiration mellan stadens förvaltningar. Förhoppningen är att goda exempel ska kunna spridas inom staden och öka forskningsanknytningen av verksamheterna. Peter Arvebro Enhetschef Högre utbildning och kompetens 7

8

9 1. Inledning 1.1 Sammanfattning Denna inventering rör forskningssamverkan inom Helsingborgs stad under perioden Syftet är att kartlägga all forskningssamverkan inom Helsingborgs stad och dess helägda bolag. En liknande inventeringsrapport har gjorts under perioden De projekt som påbörjades under föregående inventering beskrivs kortfattat i denna rapport. För mer utförlig beskrivning av de projekten hänvisas till föregående rapport. Denna inventering tar alltså vid där den föregående avslutades. Inventeringsarbetet har bestått av kontakter med medarbetare inom Helsingborgs stad och dess helägda bolag, med forskare och tjänstemän vid universitet och högskolor, samt en genomgång av relevanta dokument. Inventeringsansvarig är Näringslivs och destinationsutveckling, Stadsledningsförvaltningen. 1.2 Syfte Syftet med inventeringen är att kartlägga forskningsverksamhet, forskningsfinansiering samt forskningssamverkan inom Helsingborgs stad och dess helägda bolag. Inventeringen gjorts för att visa på forskningsnytta i aktuella och för organisationen intressanta samverkanspunkter för att på så sätt ge vägledning för framtida satsningar och samarbeten. 1.3 Bakgrund Fram till den inventering som gjordes år 2012 saknades i Helsingborgs stad en helhetsbild av hur förvaltningar och helägda bolag samverkar med forskare och forskning. En sådan helhetsbild är nödvändig för att kunna arbeta strategiskt med forskningsfrågor, samordna forskningssatsningar, samt ge stöd till förvaltningarna och de helägda bolagen i kontakterna med forskningsvärlden. Inventering av forskningssamverkan utgör därmed en viktig förutsättning för stadens fortsatta arbete med forsknings- och utvecklingsfrågor. Denna inventering är en del i detta pågående arbete. Hösten 2012 antog kommunstyrelsen en strategi för forskning och utveckling som gäller mellan 2013 och Strategin beskriver hur staden behöver fokusera arbetet kring frågor gällande högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad. Syftet är att stärka stadens attraktionskraft och därmed öka inflyttningen och mängden arbetstillfällen. Utöver detta är frågorna viktiga för staden då de bidrar till ökad utbildningsnivå, tillväxt i näringslivet och ökad kommunal service genom att staden arbetar kunskapsbaserat. I och med antagandet av FoU-strategin beslutade kommunfullmäktige: att ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att bidra till att göra Helsingborgs stad till den mest attraktiva studentstaden i landet bland jämförbara studieorter; 9

10 att ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att bidra till att göra Helsingborgs stad bäst i landet på att använda forskning i stadens verksamheter och på att koppla forskningsresultat och högre utbildning till det lokala näringslivets behov; samt att ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att samverka med akademin och studenter, i första hand vid Campus Helsingborg. Denna inventering fungerar som en avstämning av stadens pågående arbete att utföra dessa uppdrag. 10

11 2. Inventeringsansvarig Inventeringsansvarig är Peter Arvebro, Näringslivs- och destinationsutveckling, Stadsledningsförvaltningen. Inventeringen har utförts av Amanda Bjernestedt, anställd studentmedarbetare. 11

12

13 3. Avgränsning och metod Inventeringen har avgränsats till forskningssamverkan som är pågående, planeras inom den närmsta framtiden eller som avslutats under slutet av år Med forskningssamverkan avses följande: finansiering av forskningsprojekt eller doktorander olika typer av samarbeten eller aktiviteter knutna till forskning forskarstuderande eller disputerad personal inom Helsingborgs stad köp av uppdragsutbildning på avancerad akademisk nivå seminarier, konferenser eller annan forskningsanknuten kompetensutveckling för stadens medarbetare systematisk spridning och/eller användning av forskningsresultat inom stadens samarbeten knutna till examensarbeten på avancerad akademisk nivå Arbetet har inneburit en identifiering och genomgång av aktuella dokument såsom avsiktsförklaringar och avtal rörande forskningssamarbeten eller finansiering, samt ansökningar och beslut från Plattformen. Vidare har inventeringen inneburit korrespondens och/eller intervjuer med medarbetare inom Helsingborg stad. Alla förvaltningschefer samt företagschefer på kommunägda bolag har kontaktats och ombetts svara på frågor kring sin samverkan via en enkät samt uppföljningsfrågor. Tilläggsvis har arbetet inneburit kontakter med relevanta lärosätens funktioner för diarium, uppdragsutbildning och ekonomisk redovisning. 13

14

15 4. Upplägg Rapporten går igenom följande: Forskningssamverkan som berör hela Helsingborgs stad. Forskningsprojekt, konferenser och samarbeten som beviljats medel från Plattformen Tvärsektoriell samverkan (samverkan som involverar åtskilliga förvaltningar) Samverkan hos enskilda förvaltningar och helägda bolag Övrig forskningssamverkan. Samverkan som redovisas i kapitlen Kommunövergripande forskningssamverkan och Tvärsektoriell samverkan nämns endast där och inte under förvaltningarnas och bolagens enskilda samverkan. Utvecklingsnämndens förvaltning ingår i tvärsektoriell samverkan men inga enskilda samverkansprojekt har identifierats och har av denna anledning inget eget kapitel i denna rapport. Avseende Helsingborgs hamn, Helsingborgs arena och Helsingborgs konserthus ingen samverkan där de ingår har kunnat identifieras. 15

16

17 5. Kommunövergripande forskningssamverkan 5.1 Pågående samverkan Överenskommelse om långsiktig samverkan mellan Helsingborgs stad och Campus Helsingborg Helsingborgs stad vill i samverkan med Lunds universitet och näringslivet i regionen, i ett avtal som löper mellan januari 2013 och december 2015, utveckla Helsingborg med Campus Helsingborg som nav. Målet är att Campus Helsingborg ska utvecklas till en attraktiv och expansiv miljö för utbildning, forskning, innovation och samverkan. Universitetet och staden ska var för sig och gemensamt verka för en sådan fortsatt utveckling. I utvecklingen ingår såväl utbildning och forskning som innovation och samverkan och att kontinuerligt stärka närvaron och engagemanget i samverkan med näringsliv och samhälle. Som en del av Lunds universitet ska Campus Helsingborg långsiktigt ges en verksamhetsvolym med kvalitet och ekonomisk bärkraft. Detta innebär en utbyggnad i förhållande till tidigare verksamhet. Under perioden skall Campus Helsingborg fortsatt prioriteras i utbyggnaden av grundläggande utbildning inom Lunds universitet. Särskilt viktigt är att utbildningen på avancerad nivå och forskningsverksamheten vid Campus Helsingborg stärks. Staden ska avsätta medel via en samrådsgrupp till relevant utbildning, innovation, samverkan och forskning som kopplas till verksamheten vid Campus Helsingborg. Omfattningen preciseras inför varje kalenderår. Statuterna som denna samrådsgrupp fördelar medel enligt fastställs av Campus Helsingborgs styrelse. Staden ska kontinuerligt förse universitetet med information om planer och åtgärder som är av betydelse för utvecklingen av Campus Helsingborg. Detta gäller speciellt stadsförnyelseprojektet H+. Staden ska tillhandahålla lokal for studentkår. Staden ska aktivt verka för att tillräckligt antal bostäder för studenter finns att tillgå, med ambitionen att ingen som antas till utbildning vid Campus Helsingborg ska behöva avstå platsen av bostadsskäl. Slutligen ska staden upprätthålla bemanning för handläggning av Campusanknutna frågor. Universitetet ska göra särskilda forskningssatsningar på Campus Helsingborg samt verka för att alla områden inom universitetet ska bedriva verksamhet vid Campus Helsingborg. Universitetet ska även utveckla Campus Helsingborg i enlighet med den strategiska planering som fastställts i universitetsstyrelsen. Universitetet ska stärka internationaliseringen på Campus Helsingborg. Universitetet ska gynna flervetenskaplig utbildning, forskning och innovation i nära samverkan med det omgivande samhället på Campus Helsingborg. De ska även bereda plats för representanter från Helsingborgs stad i Campus Helsingborgs styrelse. Parterna förbinder sig i enlighet med angivna målsättningar för samarbetet: att gemensamt verka för att Campus Helsingborg utvecklas till ett Universitetscampus med hög internationell kvalitet. 17

18 att gemensamt verka för goda infrastrukturella förutsättningar för studenter vid Campus Helsingborg. att stödja utbildning, forskning, innovation och samverkan vid Campus Helsingborg, i enlighet med universitetets särskilda strategiska satsningar och den kommunala kompetensen, genom samordning av befintliga resurser. Här är satsningen på stadsförnyelseprojektet H+ av särskild vikt. att gemensamt informera om och marknadsföra Campus Helsingborg enligt plan som parterna upprättar gemensamt. En strävan ska vara att nå nya grupper av studenter. Marknadsföringen ska följa universitetets fastställda regler för marknadsföring av universitetet. att samverkan sker genom en samrådsgrupp. Samarbetsavtal om forskning och utveckling inom logistikområdet Re-Log Kommunstyrelsen, Stadsledningsförvaltningen, Näringslivs- och destinationsutveckling, samverkar med Lunds universitet i en satsning på forskning och utveckling inom logistikområdet tillsammans med Vinnova särskilt områden som avser retail service logistics och citylogistik. Logistiksatsningen Re-Log innebär att Lunds universitet, genom Förpackningslogistik inom institutionen för Designvetenskaper, åtar sig att bedriva forskning med inriktning mot dessa områden, vid Campus Helsingborg. För detta ändamål ska minst tre forskare placeras på hel- eller deltid vid Campus Helsingborg. En av dessa ska vara en doktorandtjänst på heltid placerad vid Campus Helsingborg. Samarbetet pågår januari 2013 december Helsingborgs stad och Lunds universitet finansierar gemensamt logistiksatsningen med en miljon kronor vardera per år under avtalstiden. Finansieringsbeloppet kan komma att öka under år 2014 och Bildandet av ett forskningsaktiebolag mellan NSVA AB, Sydvatten AB och VA SYD NSVA AB, Sydvatten AB och VA SYD är interkommunala vatten- och avloppsbolag som ägs gemensamt av kommuner i Skåne. Helsingborgs stad är delägare i NSVA AB och Sydvatten AB. Kommunfullmäktige i Helsingborg godkände bildandet av ett forskningsaktiebolag (FoU-bolag) mellan de tre bolagen i maj Syftet är att samla FoU-resurserna i ett gemensamt ägt aktiebolag, där såväl ägarnas personal och kompetenser som externa resurser kan komma att utnyttjas. Inom ramen för det gemensamt ägda bolagets verksamhet ska nationellt ledande tillämpad forskning och utveckling drivas, där delägarnas nytta är i fokus. Avsikten är att samarbetet ska kunna ge ökade möjligheter att söka och erhålla externa forskningsmedel och att tillsammans genom bolaget kunna lösa framtida större utmaningar. Genom samarbetet bedöms även möjligheterna att skapa internationella kontaktytor inom forskningsområdet öka. 18

19 Forskningsprojekt om framtidens detaljhandel Helsingborgs stad, Helsingborg Business Region, Helsingborgs handelsförening och Campus Helsingborg samarbetar mellan 2012 och 2014 kring ett forskningsprojekt om framtidens detaljhandel. Projektetet syftar till att ge en djupare kunskap om vilka faktorer som styr konsumenternas inköp i relation till olika butiksformat. Forskningen kommer att ligga till grund för stärkt konkurrenskraft och fortsatt utveckling av detaljhandeln i Helsingborgsregionen. Under perioden har forskningsmiljön utnämnts till Center of Excellence. Man vill även utarbeta en långsiktig detaljhandelsstrategi där man går från forskning till praktik. Helsingborgs Handelsförening har avsatt 3 miljoner kr till samarbetet. Familjen Helsingborg och Helsingborgs stad har avsatt 1 miljon kr. Forum Campus Näringslivs- och destinationsutveckling anordnar tillsammans med Campus Helsingborg och föreningen Campus Vänner två gånger per år halvdags events med fokus på samverkan och forskningsnyttja under namnet Forum Campus. Halvdagarna med sina workshops riktar sig primärt till företag inom nordvästra Skåne och syftar till att öka kännedomen och kontaktytorna mellan akademi och företag. Ungefär 100 personer deltar på respektive halvdag. 5.2 Tidigare samverkan Uppdragsforskning om systemförvaltning Hösten 2012 utfördes ett samarbete med forskaren Kim Weyns på Institutionen för datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola kring systemförvaltning. Avdelningen för trygghet och säkerhet vid Stadsledningsförvaltningen var initiativtagare för projektet, och representanter från många delar av staden deltog: Gert Nilsson vid Skol- och fritidsförvaltningen, Ann-Marie Ståhlgren vid Enheten för verksamhetsstyrning, Stadsledningsförvaltningen, Patrik Joelsson vid Kulturförvaltningen, Kristina Wendel, systemförvaltare vid Procapita, Socialförvaltningen, Sanja Todorovic vid Stadsbyggnadsförvaltningen, Jukka Heino, IT-utvecklingschef och Lars-Åke Nilsson, IT-strateg. Syftet var att identifiera styrkor och brister i hur systemförvaltning är organiserad idag i Helsingborgs stad. Dessutom syftade projektet till att definiera och förtydliga de viktigaste rollerna inom systemförvaltningen. Rapporten kan utgöra en grund för utvecklingen av en specifik förbättringsplan och för systemförvaltning. HANTVERKSJOBB i Skåne nordväst I februari 2012 startades projektet HANTVERKSJOBB i Skåne nordväst. Projektidén utgick från en behovsbeskrivning gällande arbetslösheten i åldersgruppen år i kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Ängelholm. Syftet var att skapa en ny utbildningsform för ungdomar. Framtidsutbildning AB utvärderar projektet genom metoden följeforskning. Europeiska socialfonden (ESF) inom EU finansierar projektet. 19

20

21 6. Forskningsprojekt, konferenser och samarbeten som beviljats medel från Plattformen Plattformen fördelar de medel som Helsingborgs stad årligen avsätter till forsknings- och utvecklingsprojekt vid Campus Helsingborg. Plattformen har beviljat medel till ett antal projekt med forskningsanknytning under andra halvåret 2012 fram till och med 2014 utifrån bedömningen att ansökan ligger väl i linje med de prioriteringar som styrelsen för Campus Helsingborg har fastställt. Dessa prioriteringar gäller: Regional utveckling Campus Helsingborg ska bedriva utbildning och forskning som nyttjar och förstärker Helsingborgsregionens utveckling. Campus Helsingborg ska bidra till att näringsliv och samhällsliv stärks och breddas genom utbildning, kompetensutveckling samt forsknings- och utvecklingsarbete i nära samverkan med det omgivande samhället. Nya studentgrupper ska rekryteras. Regionens internationella karaktär ska utnyttjas och förstärkas. Gränsöverskridande utbildningsmiljö nära omvärlden Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och offentliga arbetsorganisationer i regionen. H+, Campus Helsingborgs laboratorium Campus Helsingborg ska utveckla särskilda utbildnings- och forskningsprogram för att följa och delta i utbyggnaden av södra hamnen i Helsingborg H+ projektet. Nedan följer en redogörelse av de projekt, konferenser och samarbeten som erhållit medel från Plattformen under andra halvan av 2012 till och med Eftersom flera projekt löper över en lång period och därför är svåra att dela upp efter år listas de efter mottagare i alfabetisk ordning. År då medel utdelades anges. 6.1 Alumniföreningen Service Management Alumniföreningen Service Management fick 2014 stöd med kr för Mentorskapsprogram för alumner. Projektansvarig var Sara Fredriksson fick föreningen stöd med kr till Mentorskapsprogram. Projektansvarig var då Helene Sällman. 21

22 6.2 Centrum för Danmarksstudier Centrum för Danmarksstudier fick under perioden sammanlagt kr i stöd för projektet Forskningsstrategisk satsning och regional kunskapsutveckling. Projektansvarig var Fredrik Nilsson. 6.3 FENA Helsingborg FENA fick stöd med kr under 2014 för projektet Explorative Business Camp Projektansvarig var Alexander Hall. År 2013 fick de stöd med kr för Idéforum och inspirationsfrukostar. Projektansvarig var Nenad Nikolic till 2013 fick de stöd med kr för Inspirationsfrukost. Projektansvarig var då Richard Andersson. 6.4 Ingenjörssektionen inom TLTH Campus Helsingborg Ingenjörssektionen inom TLTH Campus Helsingborg fick under 2013 stöd med kr för projektet 15-årsjubileum. Projektansvarig var Maria Khomiri. 6.5 Institutionen för livsmedelsteknik, Campus Helsingborg Institutionen för livsmedelsteknik fick 2012 stöd med kr för projektet Handlingsplan för att ha kvar kandidatprogrammet Food Service Management på Campus Helsingborg. Projektansvarig var Yvonne Granfeldt. 6.6 Institutionen för psykologi Institutionen för psykologi fick under stöd med kr för projektet Risk, prestation och arbetsorganisation. Projektansvariga var Magnus Lindén och Magnus R Larsson. 6.7 Institutionen för kulturvetenskap Institutionen för kulturvetenskap fick under 2013 stöd med kr för projektet Mode mellan konst, kultur och kommers. Projektansvarig var Ida de Witt Sandström. 6.8 Institutionen för service management och tjänstevetenskap (ISM), Campus Helsingborg Helsingborgs stad är partnerföretag och deltar i Advisory board till Institutionen för service management och tjänstevetenskap, där Näringslivs- och destinationsutveckling/turism samt Vård- och omsorgsförvaltningen varit delaktiga. Institutionen fick år 2014: kr i stöd för projektet Äldres vårdval och matchning av vård. Projektansvariga: Henrik Loodin och Lars Nordgren. 22

23 kr samt kr i stöd för projektet Att skapa och stödja stark servicekultur en studie av Helsingborgs kontaktcenter. Projektansvarig: Eva Åström kr i stöd för projektet, Riskfyllda reformer? Patientsäkerhet och säkerhetskultur under förändringsarbete i vården. Projektansvarig: Johan Alvehus kr i stöd för projektet Skriftserie för samverkan. Projektansvarig: Erica Andersson Cederholm kr i stöd för projektet Näringslivssamverkan. Projektansvariga: Sten-Åke Tjärnlund och Mats Johnsson kr i stöd till projektet Samverkan med förhinder? Konferens på temat Forskning och samverkan vid Campus Helsingborg Projekt ansvarig: Cecilia Fredriksson kr i stöd till projektet Normkritiska perspektiv på lokal historia. Projektansvarig: Elisabeth Högdahl. Under 2014 och 2013 fick ISM stöd för projektet Frikopplingstjänster nya managementpraktiker för en ny syn på avfall. ISM fick kr samt kr i stöd. Projektansvarig: Hervé Corvellec. Projektet KRS Kris, Risk och Sårbarhet, fick kr i stöd under perioden Projektansvarig: Mattias Wengelin. Under perioden fick projektet Shopping och butiksformat kr i stöd. Projektansvarig: Cecilia Fredriksson. Under 2013 fick projekten Hälsa och ledarskap kr i stöd. Projektansvarig: Eva Åström fick En metodologi för urbansocial konsekvensanalys kr i stöd. Projektansvarig: Richard Ek. Vårdmatchning fick kr. Projektansvarig: Lars Nordgren. Projektet Strategisk utveckling av forskningsgruppen Turism: rekrytering av doktorand inom destinationsutveckling fick i samverkan med Vinova kr. Projektansvarig: Mia Larsson. Under fick projektet Etablering av nätverk, genomförande av enkät och seminarier för fördjupat kunskapsutbyte mellan akademi och kulturella och kreativa verksamheter kr. Projektansvarig: Katja Lindqvist. Samarbetet med Skolstaden fick stöd med sammanlagt kr. Projektansvarig: Mikael Bergmasth. Under 2012 fick projekten Styrning och ledning i skolan stöd med kr. Projektsansvarig: Johan Alvehus. Utveckling och test av modell för publikupplevelser av kultur fick stöd med kr. Projektansvarig: Su Mi Dahlgaard-Park. Forsknings- och erfarenhetsutbyte samt nätverkande inom området för kulturella och kreativa verksamheter genom deltagande i konferensen VII International fick stöd med kr. Projektansvarig: Katja Lindqvist. Från 2011 till och med början av 2013 fick projektet Kommunikation kring innovationer i stadsmiljö. Kommunikativa möjligheter och utmaningar för stadsförnyelseprojektet H+ stöd med kr. Projektansvarig: Åsa Thelander. Under 2010 till 2012 fick projekten Framtidskuster Hållbar utveckling i kustsamhällen kr. Projektansvariga: Cecilia Fredriksson och Mia 23

24 Larson. Slutligen fick projektet Strategiska allianser för ett uthålligt samhälle kr. Projektansvarig: Mikael Bergmasth. 6.9 Institutionen för strategisk kommunikation Institutionen för strategisk kommunikation fick under 2014 stöd med kr för projektet Communicating science, Developing skills and knowledge. Projektansvarig: Philip Young. Under fick de sammanlagt stöd med kr för projektet Kommunikativa organisationer: kommunikationens betydelse för framgångsrika organisationer. Projektansvarig: Mats Heide. Projektstödet under 2014 var kr. Institutionen fick även under 2013 stöd med kr för projektet Berättelser om familjen Helsingborg Platsvarumärket som värdeskapare. Projektansvariga: Cecilia Cassinger och Jörgen Eksell Institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg Institutionen för utbildningsvetenskap fick under 2014 stöd med kr för projektet Kommunicera ämnesdidaktisk forskning i geografi. Projektansvarig: David Örbring. Under 2013 gavs stöd med sammanlagt kr för projektet Elever med låga prestationer i matematik orsaker och åtgärder. Projektansvarig: Ingemar Karlsson kr gavs i stöd för projektet Internationalisering av utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer på Campus Helsingborg, genom deltagande på nordisk (NERA) konferens för forskning om skola och lärande på Island 8 10 mars Projektansvarig: Roger Johansson Lunds Tekniska Högskola (LTH) Lunds Tekniska Högskola (LTH), Institutionen för elektro- och informationsteknik, fick kr i stöd under år 2014 för projektet Feltoleranta datorsystem. Projektansvarig: Erik Larsson Lunds Universitets Studenters Projekt Sex Lunds Universitets Studenters Projekt Sex fick under 2012 stöd med kr för Projekt Sex på Campus Helsingborg. Projektansvarig: Susanne Ehn Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion, Agora Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion, Agora, fick kr år 2014 för projektet Examen Projektansvarig: Frida Nordqvist. Kåren fick även kr för Agora-dagen Projektansvarig: Sandra Jönsson. Under 2013 fick Agora stöd med kr till Examen Projektansvarig: Charlotte Lindqvist. Agora fick även stöd med kr till Examen Projektansvarig: Frida Nordqvist. Under 2012 fick Agora stöd med kr till projektet Varumärkesbyg- 24

25 gande av StratKom. Projektansvarig: Amanda Nystedt. Till IDAG inspirationsdag med Agora 2012 fick stöd med kr. Projektansvarig: Mattias Holmström. Till Språkcafé och plugg på villan fick Agora stöd med kr. Projektansvarig: Sara Fredriksson Socialhögskolan i Lund Socialhögskolan fick under 2014 till 2015 sammanlagt kr för projektet Att skala upp bostad först-projekt: drivkrafter och barriärer. Projektansvarig: Marcus Knutagård. Socialhögskolan fick även stöd med kr för projektet Begriplig pensionsinformation för människor med risk för låga ålderspensioner. Projektansvarig: Lars Harrysson Think (inkubator) Think (inkubator) har 2014 fått stöd med kr. Projektansvarig: Claes Malmberg Utvecklingsenheten vid Campus Helsingborg Utvecklingsenheten fick 2014 stöd med kr för projektet Campusliv. projektansvarig: Hanna Cronsjö. Enheten fick även stöd med kr för projektet Campus Open Projektansvarig: Pia Siljeklint. Under 2013 fick enheten stöd med kr för projektet Campus Open 2013 och med kr för Film: studentstaden Helsingborg. Projektansvarig: Eva Nelsson fick de stöd med kr för Campus kunskapsseminarier Projektansvarig: Pia Siljeklint. 25

26

27 7. Tvärsektoriell samverkan 7.1 Pågående tvärsektoriell samverkan Forskning- och utvecklingsenheten i Helsingborg Forskning- och utvecklingsenheten i Helsingborg inrättades den 10 mars Den finansieras med 2 miljoner kronor per år. Enheten fungerar som ett stöd för Socialförvaltningen, Utvecklingsnämndens förvaltning, Vård- och omsorgsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen och Miljöförvaltningen. Enheten bistår med rådgivning, rekommendationer, forskningsöversikter, samt kontakt med forskare och andra aktörer. Förvaltningscheferna sitter i styrgruppen för enheten tillsammans med rektor för Campus Helsingborg. Enheten har också en spanings- och beredningsgrupp där representanter från förvaltningarna ingår. Gruppen utgör länken ut i verksamheten och har som uppdrag att sondera och se prioriteringar samt ventilera dessa på gruppmöten. De har också möjlighet att samverka kring pågående projekt som liknar varandra. Ett övergripande mål för FoU Helsingborg är att utveckla den sociala hållbarheten i Helsingborg genom att skapa förutsättningar för goda livsvillkor och god livskvalitet för medborgarna under hela deras livstid. Detta görs med hjälp av evidensbaserad praktik, innovationer, och praktikbaserad forskning. Förutom de nedanstående forskningsanknutna projekten pågår för närvarande marknadsföring av enheten både i och utanför staden, utvärdering av enhetens roll i de olika projekten, samt skrivande av verksamhetsplan. Enhetschef Anna-Karin Bergman är disputerad sedan 2009 i rättssociologi och hållbar utveckling vid Lunds Universitet. Hon sprider varje vecka forskningsresultat till nyckelpersoner på de ingående förvaltningarna via mejl. Hon kommer även utgå ifrån en FoU-plattform med vilken hon kommer sprida information och forskningresultat kring enhetens arbete. PART PART (Preventivt arbete tillsammans) är en gränsöverskridande verksamhet mellan Helsingborg och Landskrona för barn och unga där Skol- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen och FoU Helsingborg ingår idag. PART: HUB-projektet I PART ingår HUB-projektet som är ett långsiktigt stöd där ett barns utveckling följs under minst två år. I projektet ingår en forskningscirkel med professor Roger Johansson samt Dr Ulrika Westrup vid Campus Helsingborg. Uppskalning av Bostad Först Bostad Först har funnits permanent i Helsingborg sedan hösten Forskning av bland andra forskarna Arne Kristiansen, Marcus Knutagård och Anna Espmarker, samt en utvärdering av projektets första tre år av Arne Kristiansen, har legat till grund för att skala upp Bostad Först i det bostadssociala programmet i Helsingborg. Uppskalningsprojektet är ett samarbete mellan FoU Helsingborg 27

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor ett led i en process mot ökad kvalitet Rapport från UniLink 2009:8 Redaktör Birgitta Stymne UniLink utvecklar och förnyar samverkan mellan

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet Delrapport från skolforsk-projektet Att forskningsbasera skolan en analys av utbildningspolitiska frågeställningar och initiativ över en 20 års period VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 Att forskningsbasera

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer