Inventering av forskning och forskningssamverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av forskning och forskningssamverkan"

Transkript

1 Inventering av forskning och forskningssamverkan Amanda Bjernestedt

2

3 Innehåll Förord 7 1. Inledning Sammanfattning Syfte Bakgrund 9 2. Inventeringsansvarig Avgränsning och metod Upplägg Kommunövergripande forskningssamverkan Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningsprojekt, konferenser och samarbeten som beviljats medel från Plattformen Alumniföreningen Service Management Centrum för Danmarksstudier FENA Helsingborg Ingenjörssektionen inom TLTH Campus Helsingborg Institutionen för livsmedelsteknik, Campus Helsingborg Institutionen för psykologi Institutionen för kulturvetenskap Institutionen för service management och tjänstevetenskap (ISM), Campus Helsingborg Institutionen för strategisk kommunikation Institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg Lunds Tekniska Högskola (LTH) Lunds Universitets Studenters Projekt Sex Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion, Agora Socialhögskolan i Lund Think (inkubator) Utvecklingsenheten vid Campus Helsingborg 25 3

4 7. Tvärsektoriell samverkan Pågående tvärsektoriell samverkan Framtida tvärsektoriell samverkan Tidigare tvärsektoriell samverkan Forskningssamverkan vid Skol- och fritidsförvaltningen Pågående samverkan Tidigare samverkan Framtida samverkan Forskningssamverkan vid Vård- och omsorgsförvaltningen Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningssamverkan vid Socialförvaltningen Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningssamverkan vid Kulturförvaltningen (inklusive Fredriksdal och Stadsbiblioteket) Pågående samverkan Tidigare samverkan KF Pågående samverkan Fredriksdal museer och trädgårdar Tidigare samverkan Fredriksdal Framtida samverkan Fredriksdal Pågående samverkan Stadsbiblioteket Forskningssamverkan vid Stadsbyggnadsförvaltningen (inklusive H+) Pågående samverkan Forskningssamverkan vid Miljöförvaltningen Pågående samverkan Forskningssamverkan vid Stadsledningsförvaltningen Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningssamverkan vid Kärnfastigheter Pågående samverkan Framtida samverkan 51 4

5 16. Forskningssamverkan vid Brandförsvaret Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningssamverkan vid Öresundskraft Pågående samverkan Forskningssamverkan vid Helsingborgshem Pågående samverkan Tidigare samverkan Forskningssamverkan vid AB Helsingborgs stadsteater Pågående samverkan Tidigare samverkan Övrig samverkan Ytterligare bidrags- och uppdragsforskning vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg Forskningsnätet Skåne 61 5

6

7 Förord Denna rapport är framtagen som ett led i Helsingborgs stads arbete att bli en av landets ledande kommuner när det gäller att samverka med och dra nytta av forskning. Rapporten har utarbetats av studentmedarbetaren Amanda Bjernestedt under handledning av Peter Arvebro vid Stadsledningsförvaltningen. Utöver att vara en uppföljning av tidigare inventering och därmed ett verktyg för att följa stadens utveckling i samverkanshänseende är den även ett medel för inspiration mellan stadens förvaltningar. Förhoppningen är att goda exempel ska kunna spridas inom staden och öka forskningsanknytningen av verksamheterna. Peter Arvebro Enhetschef Högre utbildning och kompetens 7

8

9 1. Inledning 1.1 Sammanfattning Denna inventering rör forskningssamverkan inom Helsingborgs stad under perioden Syftet är att kartlägga all forskningssamverkan inom Helsingborgs stad och dess helägda bolag. En liknande inventeringsrapport har gjorts under perioden De projekt som påbörjades under föregående inventering beskrivs kortfattat i denna rapport. För mer utförlig beskrivning av de projekten hänvisas till föregående rapport. Denna inventering tar alltså vid där den föregående avslutades. Inventeringsarbetet har bestått av kontakter med medarbetare inom Helsingborgs stad och dess helägda bolag, med forskare och tjänstemän vid universitet och högskolor, samt en genomgång av relevanta dokument. Inventeringsansvarig är Näringslivs och destinationsutveckling, Stadsledningsförvaltningen. 1.2 Syfte Syftet med inventeringen är att kartlägga forskningsverksamhet, forskningsfinansiering samt forskningssamverkan inom Helsingborgs stad och dess helägda bolag. Inventeringen gjorts för att visa på forskningsnytta i aktuella och för organisationen intressanta samverkanspunkter för att på så sätt ge vägledning för framtida satsningar och samarbeten. 1.3 Bakgrund Fram till den inventering som gjordes år 2012 saknades i Helsingborgs stad en helhetsbild av hur förvaltningar och helägda bolag samverkar med forskare och forskning. En sådan helhetsbild är nödvändig för att kunna arbeta strategiskt med forskningsfrågor, samordna forskningssatsningar, samt ge stöd till förvaltningarna och de helägda bolagen i kontakterna med forskningsvärlden. Inventering av forskningssamverkan utgör därmed en viktig förutsättning för stadens fortsatta arbete med forsknings- och utvecklingsfrågor. Denna inventering är en del i detta pågående arbete. Hösten 2012 antog kommunstyrelsen en strategi för forskning och utveckling som gäller mellan 2013 och Strategin beskriver hur staden behöver fokusera arbetet kring frågor gällande högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad. Syftet är att stärka stadens attraktionskraft och därmed öka inflyttningen och mängden arbetstillfällen. Utöver detta är frågorna viktiga för staden då de bidrar till ökad utbildningsnivå, tillväxt i näringslivet och ökad kommunal service genom att staden arbetar kunskapsbaserat. I och med antagandet av FoU-strategin beslutade kommunfullmäktige: att ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att bidra till att göra Helsingborgs stad till den mest attraktiva studentstaden i landet bland jämförbara studieorter; 9

10 att ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att bidra till att göra Helsingborgs stad bäst i landet på att använda forskning i stadens verksamheter och på att koppla forskningsresultat och högre utbildning till det lokala näringslivets behov; samt att ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att samverka med akademin och studenter, i första hand vid Campus Helsingborg. Denna inventering fungerar som en avstämning av stadens pågående arbete att utföra dessa uppdrag. 10

11 2. Inventeringsansvarig Inventeringsansvarig är Peter Arvebro, Näringslivs- och destinationsutveckling, Stadsledningsförvaltningen. Inventeringen har utförts av Amanda Bjernestedt, anställd studentmedarbetare. 11

12

13 3. Avgränsning och metod Inventeringen har avgränsats till forskningssamverkan som är pågående, planeras inom den närmsta framtiden eller som avslutats under slutet av år Med forskningssamverkan avses följande: finansiering av forskningsprojekt eller doktorander olika typer av samarbeten eller aktiviteter knutna till forskning forskarstuderande eller disputerad personal inom Helsingborgs stad köp av uppdragsutbildning på avancerad akademisk nivå seminarier, konferenser eller annan forskningsanknuten kompetensutveckling för stadens medarbetare systematisk spridning och/eller användning av forskningsresultat inom stadens samarbeten knutna till examensarbeten på avancerad akademisk nivå Arbetet har inneburit en identifiering och genomgång av aktuella dokument såsom avsiktsförklaringar och avtal rörande forskningssamarbeten eller finansiering, samt ansökningar och beslut från Plattformen. Vidare har inventeringen inneburit korrespondens och/eller intervjuer med medarbetare inom Helsingborg stad. Alla förvaltningschefer samt företagschefer på kommunägda bolag har kontaktats och ombetts svara på frågor kring sin samverkan via en enkät samt uppföljningsfrågor. Tilläggsvis har arbetet inneburit kontakter med relevanta lärosätens funktioner för diarium, uppdragsutbildning och ekonomisk redovisning. 13

14

15 4. Upplägg Rapporten går igenom följande: Forskningssamverkan som berör hela Helsingborgs stad. Forskningsprojekt, konferenser och samarbeten som beviljats medel från Plattformen Tvärsektoriell samverkan (samverkan som involverar åtskilliga förvaltningar) Samverkan hos enskilda förvaltningar och helägda bolag Övrig forskningssamverkan. Samverkan som redovisas i kapitlen Kommunövergripande forskningssamverkan och Tvärsektoriell samverkan nämns endast där och inte under förvaltningarnas och bolagens enskilda samverkan. Utvecklingsnämndens förvaltning ingår i tvärsektoriell samverkan men inga enskilda samverkansprojekt har identifierats och har av denna anledning inget eget kapitel i denna rapport. Avseende Helsingborgs hamn, Helsingborgs arena och Helsingborgs konserthus ingen samverkan där de ingår har kunnat identifieras. 15

16

17 5. Kommunövergripande forskningssamverkan 5.1 Pågående samverkan Överenskommelse om långsiktig samverkan mellan Helsingborgs stad och Campus Helsingborg Helsingborgs stad vill i samverkan med Lunds universitet och näringslivet i regionen, i ett avtal som löper mellan januari 2013 och december 2015, utveckla Helsingborg med Campus Helsingborg som nav. Målet är att Campus Helsingborg ska utvecklas till en attraktiv och expansiv miljö för utbildning, forskning, innovation och samverkan. Universitetet och staden ska var för sig och gemensamt verka för en sådan fortsatt utveckling. I utvecklingen ingår såväl utbildning och forskning som innovation och samverkan och att kontinuerligt stärka närvaron och engagemanget i samverkan med näringsliv och samhälle. Som en del av Lunds universitet ska Campus Helsingborg långsiktigt ges en verksamhetsvolym med kvalitet och ekonomisk bärkraft. Detta innebär en utbyggnad i förhållande till tidigare verksamhet. Under perioden skall Campus Helsingborg fortsatt prioriteras i utbyggnaden av grundläggande utbildning inom Lunds universitet. Särskilt viktigt är att utbildningen på avancerad nivå och forskningsverksamheten vid Campus Helsingborg stärks. Staden ska avsätta medel via en samrådsgrupp till relevant utbildning, innovation, samverkan och forskning som kopplas till verksamheten vid Campus Helsingborg. Omfattningen preciseras inför varje kalenderår. Statuterna som denna samrådsgrupp fördelar medel enligt fastställs av Campus Helsingborgs styrelse. Staden ska kontinuerligt förse universitetet med information om planer och åtgärder som är av betydelse för utvecklingen av Campus Helsingborg. Detta gäller speciellt stadsförnyelseprojektet H+. Staden ska tillhandahålla lokal for studentkår. Staden ska aktivt verka för att tillräckligt antal bostäder för studenter finns att tillgå, med ambitionen att ingen som antas till utbildning vid Campus Helsingborg ska behöva avstå platsen av bostadsskäl. Slutligen ska staden upprätthålla bemanning för handläggning av Campusanknutna frågor. Universitetet ska göra särskilda forskningssatsningar på Campus Helsingborg samt verka för att alla områden inom universitetet ska bedriva verksamhet vid Campus Helsingborg. Universitetet ska även utveckla Campus Helsingborg i enlighet med den strategiska planering som fastställts i universitetsstyrelsen. Universitetet ska stärka internationaliseringen på Campus Helsingborg. Universitetet ska gynna flervetenskaplig utbildning, forskning och innovation i nära samverkan med det omgivande samhället på Campus Helsingborg. De ska även bereda plats för representanter från Helsingborgs stad i Campus Helsingborgs styrelse. Parterna förbinder sig i enlighet med angivna målsättningar för samarbetet: att gemensamt verka för att Campus Helsingborg utvecklas till ett Universitetscampus med hög internationell kvalitet. 17

18 att gemensamt verka för goda infrastrukturella förutsättningar för studenter vid Campus Helsingborg. att stödja utbildning, forskning, innovation och samverkan vid Campus Helsingborg, i enlighet med universitetets särskilda strategiska satsningar och den kommunala kompetensen, genom samordning av befintliga resurser. Här är satsningen på stadsförnyelseprojektet H+ av särskild vikt. att gemensamt informera om och marknadsföra Campus Helsingborg enligt plan som parterna upprättar gemensamt. En strävan ska vara att nå nya grupper av studenter. Marknadsföringen ska följa universitetets fastställda regler för marknadsföring av universitetet. att samverkan sker genom en samrådsgrupp. Samarbetsavtal om forskning och utveckling inom logistikområdet Re-Log Kommunstyrelsen, Stadsledningsförvaltningen, Näringslivs- och destinationsutveckling, samverkar med Lunds universitet i en satsning på forskning och utveckling inom logistikområdet tillsammans med Vinnova särskilt områden som avser retail service logistics och citylogistik. Logistiksatsningen Re-Log innebär att Lunds universitet, genom Förpackningslogistik inom institutionen för Designvetenskaper, åtar sig att bedriva forskning med inriktning mot dessa områden, vid Campus Helsingborg. För detta ändamål ska minst tre forskare placeras på hel- eller deltid vid Campus Helsingborg. En av dessa ska vara en doktorandtjänst på heltid placerad vid Campus Helsingborg. Samarbetet pågår januari 2013 december Helsingborgs stad och Lunds universitet finansierar gemensamt logistiksatsningen med en miljon kronor vardera per år under avtalstiden. Finansieringsbeloppet kan komma att öka under år 2014 och Bildandet av ett forskningsaktiebolag mellan NSVA AB, Sydvatten AB och VA SYD NSVA AB, Sydvatten AB och VA SYD är interkommunala vatten- och avloppsbolag som ägs gemensamt av kommuner i Skåne. Helsingborgs stad är delägare i NSVA AB och Sydvatten AB. Kommunfullmäktige i Helsingborg godkände bildandet av ett forskningsaktiebolag (FoU-bolag) mellan de tre bolagen i maj Syftet är att samla FoU-resurserna i ett gemensamt ägt aktiebolag, där såväl ägarnas personal och kompetenser som externa resurser kan komma att utnyttjas. Inom ramen för det gemensamt ägda bolagets verksamhet ska nationellt ledande tillämpad forskning och utveckling drivas, där delägarnas nytta är i fokus. Avsikten är att samarbetet ska kunna ge ökade möjligheter att söka och erhålla externa forskningsmedel och att tillsammans genom bolaget kunna lösa framtida större utmaningar. Genom samarbetet bedöms även möjligheterna att skapa internationella kontaktytor inom forskningsområdet öka. 18

19 Forskningsprojekt om framtidens detaljhandel Helsingborgs stad, Helsingborg Business Region, Helsingborgs handelsförening och Campus Helsingborg samarbetar mellan 2012 och 2014 kring ett forskningsprojekt om framtidens detaljhandel. Projektetet syftar till att ge en djupare kunskap om vilka faktorer som styr konsumenternas inköp i relation till olika butiksformat. Forskningen kommer att ligga till grund för stärkt konkurrenskraft och fortsatt utveckling av detaljhandeln i Helsingborgsregionen. Under perioden har forskningsmiljön utnämnts till Center of Excellence. Man vill även utarbeta en långsiktig detaljhandelsstrategi där man går från forskning till praktik. Helsingborgs Handelsförening har avsatt 3 miljoner kr till samarbetet. Familjen Helsingborg och Helsingborgs stad har avsatt 1 miljon kr. Forum Campus Näringslivs- och destinationsutveckling anordnar tillsammans med Campus Helsingborg och föreningen Campus Vänner två gånger per år halvdags events med fokus på samverkan och forskningsnyttja under namnet Forum Campus. Halvdagarna med sina workshops riktar sig primärt till företag inom nordvästra Skåne och syftar till att öka kännedomen och kontaktytorna mellan akademi och företag. Ungefär 100 personer deltar på respektive halvdag. 5.2 Tidigare samverkan Uppdragsforskning om systemförvaltning Hösten 2012 utfördes ett samarbete med forskaren Kim Weyns på Institutionen för datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola kring systemförvaltning. Avdelningen för trygghet och säkerhet vid Stadsledningsförvaltningen var initiativtagare för projektet, och representanter från många delar av staden deltog: Gert Nilsson vid Skol- och fritidsförvaltningen, Ann-Marie Ståhlgren vid Enheten för verksamhetsstyrning, Stadsledningsförvaltningen, Patrik Joelsson vid Kulturförvaltningen, Kristina Wendel, systemförvaltare vid Procapita, Socialförvaltningen, Sanja Todorovic vid Stadsbyggnadsförvaltningen, Jukka Heino, IT-utvecklingschef och Lars-Åke Nilsson, IT-strateg. Syftet var att identifiera styrkor och brister i hur systemförvaltning är organiserad idag i Helsingborgs stad. Dessutom syftade projektet till att definiera och förtydliga de viktigaste rollerna inom systemförvaltningen. Rapporten kan utgöra en grund för utvecklingen av en specifik förbättringsplan och för systemförvaltning. HANTVERKSJOBB i Skåne nordväst I februari 2012 startades projektet HANTVERKSJOBB i Skåne nordväst. Projektidén utgick från en behovsbeskrivning gällande arbetslösheten i åldersgruppen år i kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Ängelholm. Syftet var att skapa en ny utbildningsform för ungdomar. Framtidsutbildning AB utvärderar projektet genom metoden följeforskning. Europeiska socialfonden (ESF) inom EU finansierar projektet. 19

20

21 6. Forskningsprojekt, konferenser och samarbeten som beviljats medel från Plattformen Plattformen fördelar de medel som Helsingborgs stad årligen avsätter till forsknings- och utvecklingsprojekt vid Campus Helsingborg. Plattformen har beviljat medel till ett antal projekt med forskningsanknytning under andra halvåret 2012 fram till och med 2014 utifrån bedömningen att ansökan ligger väl i linje med de prioriteringar som styrelsen för Campus Helsingborg har fastställt. Dessa prioriteringar gäller: Regional utveckling Campus Helsingborg ska bedriva utbildning och forskning som nyttjar och förstärker Helsingborgsregionens utveckling. Campus Helsingborg ska bidra till att näringsliv och samhällsliv stärks och breddas genom utbildning, kompetensutveckling samt forsknings- och utvecklingsarbete i nära samverkan med det omgivande samhället. Nya studentgrupper ska rekryteras. Regionens internationella karaktär ska utnyttjas och förstärkas. Gränsöverskridande utbildningsmiljö nära omvärlden Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och offentliga arbetsorganisationer i regionen. H+, Campus Helsingborgs laboratorium Campus Helsingborg ska utveckla särskilda utbildnings- och forskningsprogram för att följa och delta i utbyggnaden av södra hamnen i Helsingborg H+ projektet. Nedan följer en redogörelse av de projekt, konferenser och samarbeten som erhållit medel från Plattformen under andra halvan av 2012 till och med Eftersom flera projekt löper över en lång period och därför är svåra att dela upp efter år listas de efter mottagare i alfabetisk ordning. År då medel utdelades anges. 6.1 Alumniföreningen Service Management Alumniföreningen Service Management fick 2014 stöd med kr för Mentorskapsprogram för alumner. Projektansvarig var Sara Fredriksson fick föreningen stöd med kr till Mentorskapsprogram. Projektansvarig var då Helene Sällman. 21

22 6.2 Centrum för Danmarksstudier Centrum för Danmarksstudier fick under perioden sammanlagt kr i stöd för projektet Forskningsstrategisk satsning och regional kunskapsutveckling. Projektansvarig var Fredrik Nilsson. 6.3 FENA Helsingborg FENA fick stöd med kr under 2014 för projektet Explorative Business Camp Projektansvarig var Alexander Hall. År 2013 fick de stöd med kr för Idéforum och inspirationsfrukostar. Projektansvarig var Nenad Nikolic till 2013 fick de stöd med kr för Inspirationsfrukost. Projektansvarig var då Richard Andersson. 6.4 Ingenjörssektionen inom TLTH Campus Helsingborg Ingenjörssektionen inom TLTH Campus Helsingborg fick under 2013 stöd med kr för projektet 15-årsjubileum. Projektansvarig var Maria Khomiri. 6.5 Institutionen för livsmedelsteknik, Campus Helsingborg Institutionen för livsmedelsteknik fick 2012 stöd med kr för projektet Handlingsplan för att ha kvar kandidatprogrammet Food Service Management på Campus Helsingborg. Projektansvarig var Yvonne Granfeldt. 6.6 Institutionen för psykologi Institutionen för psykologi fick under stöd med kr för projektet Risk, prestation och arbetsorganisation. Projektansvariga var Magnus Lindén och Magnus R Larsson. 6.7 Institutionen för kulturvetenskap Institutionen för kulturvetenskap fick under 2013 stöd med kr för projektet Mode mellan konst, kultur och kommers. Projektansvarig var Ida de Witt Sandström. 6.8 Institutionen för service management och tjänstevetenskap (ISM), Campus Helsingborg Helsingborgs stad är partnerföretag och deltar i Advisory board till Institutionen för service management och tjänstevetenskap, där Näringslivs- och destinationsutveckling/turism samt Vård- och omsorgsförvaltningen varit delaktiga. Institutionen fick år 2014: kr i stöd för projektet Äldres vårdval och matchning av vård. Projektansvariga: Henrik Loodin och Lars Nordgren. 22

23 kr samt kr i stöd för projektet Att skapa och stödja stark servicekultur en studie av Helsingborgs kontaktcenter. Projektansvarig: Eva Åström kr i stöd för projektet, Riskfyllda reformer? Patientsäkerhet och säkerhetskultur under förändringsarbete i vården. Projektansvarig: Johan Alvehus kr i stöd för projektet Skriftserie för samverkan. Projektansvarig: Erica Andersson Cederholm kr i stöd för projektet Näringslivssamverkan. Projektansvariga: Sten-Åke Tjärnlund och Mats Johnsson kr i stöd till projektet Samverkan med förhinder? Konferens på temat Forskning och samverkan vid Campus Helsingborg Projekt ansvarig: Cecilia Fredriksson kr i stöd till projektet Normkritiska perspektiv på lokal historia. Projektansvarig: Elisabeth Högdahl. Under 2014 och 2013 fick ISM stöd för projektet Frikopplingstjänster nya managementpraktiker för en ny syn på avfall. ISM fick kr samt kr i stöd. Projektansvarig: Hervé Corvellec. Projektet KRS Kris, Risk och Sårbarhet, fick kr i stöd under perioden Projektansvarig: Mattias Wengelin. Under perioden fick projektet Shopping och butiksformat kr i stöd. Projektansvarig: Cecilia Fredriksson. Under 2013 fick projekten Hälsa och ledarskap kr i stöd. Projektansvarig: Eva Åström fick En metodologi för urbansocial konsekvensanalys kr i stöd. Projektansvarig: Richard Ek. Vårdmatchning fick kr. Projektansvarig: Lars Nordgren. Projektet Strategisk utveckling av forskningsgruppen Turism: rekrytering av doktorand inom destinationsutveckling fick i samverkan med Vinova kr. Projektansvarig: Mia Larsson. Under fick projektet Etablering av nätverk, genomförande av enkät och seminarier för fördjupat kunskapsutbyte mellan akademi och kulturella och kreativa verksamheter kr. Projektansvarig: Katja Lindqvist. Samarbetet med Skolstaden fick stöd med sammanlagt kr. Projektansvarig: Mikael Bergmasth. Under 2012 fick projekten Styrning och ledning i skolan stöd med kr. Projektsansvarig: Johan Alvehus. Utveckling och test av modell för publikupplevelser av kultur fick stöd med kr. Projektansvarig: Su Mi Dahlgaard-Park. Forsknings- och erfarenhetsutbyte samt nätverkande inom området för kulturella och kreativa verksamheter genom deltagande i konferensen VII International fick stöd med kr. Projektansvarig: Katja Lindqvist. Från 2011 till och med början av 2013 fick projektet Kommunikation kring innovationer i stadsmiljö. Kommunikativa möjligheter och utmaningar för stadsförnyelseprojektet H+ stöd med kr. Projektansvarig: Åsa Thelander. Under 2010 till 2012 fick projekten Framtidskuster Hållbar utveckling i kustsamhällen kr. Projektansvariga: Cecilia Fredriksson och Mia 23

24 Larson. Slutligen fick projektet Strategiska allianser för ett uthålligt samhälle kr. Projektansvarig: Mikael Bergmasth. 6.9 Institutionen för strategisk kommunikation Institutionen för strategisk kommunikation fick under 2014 stöd med kr för projektet Communicating science, Developing skills and knowledge. Projektansvarig: Philip Young. Under fick de sammanlagt stöd med kr för projektet Kommunikativa organisationer: kommunikationens betydelse för framgångsrika organisationer. Projektansvarig: Mats Heide. Projektstödet under 2014 var kr. Institutionen fick även under 2013 stöd med kr för projektet Berättelser om familjen Helsingborg Platsvarumärket som värdeskapare. Projektansvariga: Cecilia Cassinger och Jörgen Eksell Institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg Institutionen för utbildningsvetenskap fick under 2014 stöd med kr för projektet Kommunicera ämnesdidaktisk forskning i geografi. Projektansvarig: David Örbring. Under 2013 gavs stöd med sammanlagt kr för projektet Elever med låga prestationer i matematik orsaker och åtgärder. Projektansvarig: Ingemar Karlsson kr gavs i stöd för projektet Internationalisering av utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer på Campus Helsingborg, genom deltagande på nordisk (NERA) konferens för forskning om skola och lärande på Island 8 10 mars Projektansvarig: Roger Johansson Lunds Tekniska Högskola (LTH) Lunds Tekniska Högskola (LTH), Institutionen för elektro- och informationsteknik, fick kr i stöd under år 2014 för projektet Feltoleranta datorsystem. Projektansvarig: Erik Larsson Lunds Universitets Studenters Projekt Sex Lunds Universitets Studenters Projekt Sex fick under 2012 stöd med kr för Projekt Sex på Campus Helsingborg. Projektansvarig: Susanne Ehn Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion, Agora Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion, Agora, fick kr år 2014 för projektet Examen Projektansvarig: Frida Nordqvist. Kåren fick även kr för Agora-dagen Projektansvarig: Sandra Jönsson. Under 2013 fick Agora stöd med kr till Examen Projektansvarig: Charlotte Lindqvist. Agora fick även stöd med kr till Examen Projektansvarig: Frida Nordqvist. Under 2012 fick Agora stöd med kr till projektet Varumärkesbyg- 24

25 gande av StratKom. Projektansvarig: Amanda Nystedt. Till IDAG inspirationsdag med Agora 2012 fick stöd med kr. Projektansvarig: Mattias Holmström. Till Språkcafé och plugg på villan fick Agora stöd med kr. Projektansvarig: Sara Fredriksson Socialhögskolan i Lund Socialhögskolan fick under 2014 till 2015 sammanlagt kr för projektet Att skala upp bostad först-projekt: drivkrafter och barriärer. Projektansvarig: Marcus Knutagård. Socialhögskolan fick även stöd med kr för projektet Begriplig pensionsinformation för människor med risk för låga ålderspensioner. Projektansvarig: Lars Harrysson Think (inkubator) Think (inkubator) har 2014 fått stöd med kr. Projektansvarig: Claes Malmberg Utvecklingsenheten vid Campus Helsingborg Utvecklingsenheten fick 2014 stöd med kr för projektet Campusliv. projektansvarig: Hanna Cronsjö. Enheten fick även stöd med kr för projektet Campus Open Projektansvarig: Pia Siljeklint. Under 2013 fick enheten stöd med kr för projektet Campus Open 2013 och med kr för Film: studentstaden Helsingborg. Projektansvarig: Eva Nelsson fick de stöd med kr för Campus kunskapsseminarier Projektansvarig: Pia Siljeklint. 25

26

27 7. Tvärsektoriell samverkan 7.1 Pågående tvärsektoriell samverkan Forskning- och utvecklingsenheten i Helsingborg Forskning- och utvecklingsenheten i Helsingborg inrättades den 10 mars Den finansieras med 2 miljoner kronor per år. Enheten fungerar som ett stöd för Socialförvaltningen, Utvecklingsnämndens förvaltning, Vård- och omsorgsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen och Miljöförvaltningen. Enheten bistår med rådgivning, rekommendationer, forskningsöversikter, samt kontakt med forskare och andra aktörer. Förvaltningscheferna sitter i styrgruppen för enheten tillsammans med rektor för Campus Helsingborg. Enheten har också en spanings- och beredningsgrupp där representanter från förvaltningarna ingår. Gruppen utgör länken ut i verksamheten och har som uppdrag att sondera och se prioriteringar samt ventilera dessa på gruppmöten. De har också möjlighet att samverka kring pågående projekt som liknar varandra. Ett övergripande mål för FoU Helsingborg är att utveckla den sociala hållbarheten i Helsingborg genom att skapa förutsättningar för goda livsvillkor och god livskvalitet för medborgarna under hela deras livstid. Detta görs med hjälp av evidensbaserad praktik, innovationer, och praktikbaserad forskning. Förutom de nedanstående forskningsanknutna projekten pågår för närvarande marknadsföring av enheten både i och utanför staden, utvärdering av enhetens roll i de olika projekten, samt skrivande av verksamhetsplan. Enhetschef Anna-Karin Bergman är disputerad sedan 2009 i rättssociologi och hållbar utveckling vid Lunds Universitet. Hon sprider varje vecka forskningsresultat till nyckelpersoner på de ingående förvaltningarna via mejl. Hon kommer även utgå ifrån en FoU-plattform med vilken hon kommer sprida information och forskningresultat kring enhetens arbete. PART PART (Preventivt arbete tillsammans) är en gränsöverskridande verksamhet mellan Helsingborg och Landskrona för barn och unga där Skol- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen och FoU Helsingborg ingår idag. PART: HUB-projektet I PART ingår HUB-projektet som är ett långsiktigt stöd där ett barns utveckling följs under minst två år. I projektet ingår en forskningscirkel med professor Roger Johansson samt Dr Ulrika Westrup vid Campus Helsingborg. Uppskalning av Bostad Först Bostad Först har funnits permanent i Helsingborg sedan hösten Forskning av bland andra forskarna Arne Kristiansen, Marcus Knutagård och Anna Espmarker, samt en utvärdering av projektets första tre år av Arne Kristiansen, har legat till grund för att skala upp Bostad Först i det bostadssociala programmet i Helsingborg. Uppskalningsprojektet är ett samarbete mellan FoU Helsingborg 27

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund 32 kommuner 3-årigt inledande avtal 1 juli 2011 2014, förlängt till 1 juli 2015 1 kr per invånare och år FoU-enhet inom KFSK, en vetenskaplig

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS)

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lunds universitet /Campus Helsingborg Malmö högskola Högskolan Kristianstad Högskolan i Halmstad

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2014-03-28 Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Lägesrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: 14-71-10574862 Tidigare

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer