Granskning av fritidsgårdsverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av fritidsgårdsverksamheten"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av fritidsgårdsverksamheten Kalmar kommun Oktober 2007 Pär Sturesson Stefan Wik *connectedthinking

2 Innehållsförteckning Inledning...1 Tillvägagångssätt...1 Iakttagelser...2 Organisation...2 Måldokument...4 Ekonomi, tkr...6 Revisionell bedömning...11

3 Inledning Revisorerna i Kalmar kommun har beslutat att göra en granskning av fritidsgårdarnas verksamhet utifrån följande frågor: Revisionsfrågor: Vilka styrande dokument finns? Vilka utgångspunkter finns när man organiserar verksamheten? Hur framkommer förslag till verksamhet och aktiviteter? Vem prioriterar? Hur bryts målen ned till konkreta och mätbara mål? Hur och när följs de upp? Vilka öppettider finns? Är de framtagna utifrån ungdomarnas behov så att gården blir en mötesplats på fritiden (t.ex. fredag, lördag) och ett komplement till skolan som mötesplats? Vilken roll har fritidsgården i närområdet? Hur sker samverkan med föreningar i området? Finns konkurrerande verksamhet? Skulle dessa verksamheter kunna samverka? Hur många av områdets ungdomar besöker fritidsgården? Vilket samarbete finns med skola, socialtjänst och polis? Vilket uppdrag har den enskilde fritidsledaren? Vilken kompetens/utbildning finns på fritidsgården? Vilka konsekvenser får en nedläggning av fritidsgårdarna i Läckeby och Rockneby? Vad säger förvaltningens målbok om fritidsgårdsverksamheten? Hur bedrivs fritidsgårdarnas verksamhet ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv? Vad tycker ungdomarna om verksamheten? Vilka aktiviteter finns för ungdomar på sommaren, när gården är stängd? Tillvägagångssätt Intervjuer har skett med representanter för kultur- och fritidsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Vi har också tagit del av relevant dokumentation. 1

4 Iakttagelser Organisation Fritidsgårdarna är uppdelade i stora gårdar och små gårdar samt träffpunkter. Stora gårdar ät fritidsgårdar som ligger belägna i anslutning till högstadieskola, har dagoch kvällsverksamhet. Personalen består enbart av tillsvidareanställda och gårdarna har kvällsöppet tre till fyra dagar i veckan varav fredagar är av högsta prioritet. Stora gårdar är fetmarkerade nedan. Små gårdar är fritidsgårdar som är kopplade till stora gårdar. De finns inom samma högstadieområde. Personalen är densamma som på de stora gårdarna. Träffpunkter är en fritidsverksamhet som är kopplad till en stor gård och har delvis samma personal som den stora gården. Dessutom medverkar även föreningsledare, föräldrar och äldre ungdomar. Verksamheten bygger på ett avtal mellan kommunen och berörd förening. Träffpunkterna är kursiva nedan. De fritidsgårdar som kultur- och fritidsförvaltningen svarar för är: Öppettider Bemanning Lokalisering Smedby Mån, ons, tors , , 3 heltider Högstadiet varannan vecka Mån, ons, , , fre , varannan v. Trekanten Mån och ons Varannan fre heltider Allaktivitetshuset Falkenberg Mån och tors Tis, ons och fre heltider Högstadiet Rinkabyholm Vasa Mån ,Ons Fre Teater Mån , , tis, tors och fred Ons , Nova Tis-tors , Fre , Funkabo Mån och ons , Varannan fre , heltid samt personal från Falkenberg 1 heltid, skolans fritidsledare samt hjälp av Oxhagens personal Folkets hus Skolområdet 4 heltider Högstadiet 3,5 heltider Skolområdet 2

5 Öppettider Bemanning Lokalisering Lindsdal Mån, tis och tors Ons Fre heltider Fritidsgårds/Sporthallsanläggning Läckeby Tis och tors Personal från Funkabo Folkets Hus, tillfälligt stängd hösten 2007 Rockneby Tis, tors Personal från Nova Folkets Hus, tillfälligt stängd hösten 2007 Oxhagen Tis och torsd samt varannan fredag heltider Delad lokal med Omsorgsförv. v-het Sammantaget är det 28 personer varav 11 kvinnor (39 %) och 17 män som är fast anställda som fritidsledare. Den sammanlagda tjänstgöringsgraden är 27,75. Personalen ingår i 6 geografiska arbetslag. Enligt kultur- och fritidsnämndens jämställdhetsplan ska under representerat kön rekryteras om det är så att personen har tillräckliga meriter. Vidare ska en jämn könsfördelning beaktas när arbetsgrupper skapas. Enligt enhetschefen arbetar fritidsgårdarna aktivt med dessa frågor. På kultur- och fritidsförvaltningen finns en enhetschef som är ledare för samtlig personal på fritidsgårdarna. Enhetschefen samlar varje månad all personal. Södermöre kommundelsförvaltning och dess personal har möjlighet att närvara vid dessa träffar. Respektive fritidsgård har dessutom egna planeringsmöten. Inom Södermöre kommundelsförvaltning är fritidsgården underställd rektor på Ljungbyskolan. Södermöre kommundelsförvaltnings fritidsgårdar och träffpunkter: Öppettider Bemanning Lokalisering Ljungbyholm Mån-ons Fre personer Kommunhuset Vassmolösa Ti+To 17:00-21:00 1 person Inhyrd lokal Påryd Må+To 17:00-21:00 1 person 1 Kyrkans lokal Halltorp Ti+To 17:00-21:00 1 person Halltorps IF:s klubbstuga 1 Den huvudsakliga tjänsten är förlagd till skolan. 3

6 Utöver tjänsten i Påryd är det fyra heltidsanställda, två män och två kvinnor, som arbetar som fritidsledare. För att kunna erbjuda alternativ för både flickor och pojkar arbetar fritidsledarna i Södermöre alltid en manlig och kvinnlig fritidsledare tillsammans. Sommartid bedrivs gemensam verksamhet för kommunens samtliga fritidsgårdar på Getterö och Stora Tornskär. Personal från samtliga gårdar leder verksamheterna. En särskild busslinje är inrättad som dagligen transporterar ungdomarna. Lindsdals, Nova och Smedby fritidsgårdar har ett mindre öppethållande och öppethållandet variera under sommarlovet beroende på efterfrågan och personalens semesterperioder. Måldokument Inom både kultur- och fritidsförvaltningen samt Södermöre kommundelsförvaltning pågår för närvarande ett målarbete utifrån de intentioner som kommunfullmäktige fastställt avseende budgeten för år 2008 rörande vision, mål och uppdrag. Strukturen ser ut enligt följande: 4

7 Utifrån ovanstående modell pågår ett målarbete på förvaltningarna där de dokumenterar det politiska målet och syftet. Därutöver görs ett målförtydligande och en bekrivning av de kriterier som ska gälla när målet är uppnått. I målarbetet ska också framgå vilka resurser som finns och när utvärdering ska ske. Frågor som ska besvaras vid arbetet med målen är: när ska uppföljning ske, vad ska följas upp, för vem ska uppföljningen redovisas, hur ska uppföljningen göras vem som ska göra uppföljningen. 5

8 Ekonomi, tkr 2006 Utfall 2007 Budget 2007 Prognos 2008 Budget Kultur- och fritidsnämnden Ej ännu fastställd Södermöre Vilka styrande dokument finns? Kultur- och fritidsförvaltningen På kultur- och fritidsförvaltningen finns ett antal styrdokument som berör fritidsgårdarnas verksamhet bland annat målboken, kultur- och fritidsnämndens övergripande mål för verksamheter inom området barn och ungdom samt mål/uppdrag Några av de mål som gäller är: 1. Fritidsgårdens personal ska alltid uppleva att arbetssättet är salutogent (frihetsskapande, ansvarstagande och bekräftande). 2. Fritidsgårdens besökare ska alltid uppleva att de känner sig välkomna varje gång de kommer till fritidsgården. 3. Fritidsgårdens besökare ska alltid känna sig trygga när de besöker gården. 4. Fritidsgårdens besökare ska alltid uppleva att deras synpunkter tas på allvar. 5. Fritidsgårdens personal ska alltid uppleva att besökarna känner förståelse för andra människor och kulturer. 6. Fritidsgårdens besökare ska alltid uppleva att det finns bra aktiviteter på fritidsgården. 7. Fritidsgårdens besökare ska alltid uppleva att fritidsgården är bra. Av målbeskrivningarna framgår också att: - i enligt med barnkonventionen utveckla ungdomars delaktighet och ansvar - etablera kontakter med ungdomar och i samverkan med andra parter och arbeta förebyggande med riktade insatser och stödjande arbete - skapa och föreslå alternativ till destruktiva miljöer - stödja och uppmuntra ungdomars miljöengagemang - motverka rasism och främlingsfientlighet Delmål - Bygga på ungdomars delaktighet och ansvar genom exempelvis gårdsråd. - I samverkan med berörda parter och besökare planera fritidsgårdarnas öppettider. 6

9 - Kunna fungera som en naturlig kontaktpunkt och mötesplats i det geografiska närområdet. - Ha en nära samverkan med föreningslivet. - Utveckla samarbetet mellan fritidsgårdarna. - Bedriva sommarverksamhet i såväl närområdet som lägerverksamhet i skärgården. Mål för fritidsgård/träffpunkter i Södermöre kommundel: - Att olika kulturella uttryck och fritidsformer får utrymme att utvecklas genom att fritidsgård/träffpunkter arbetar frihetsskapande, ansvarstagande och bekräftande. - Att alla kommuninvånare stimuleras och uppmuntras till kultur- och fritidsupplevelser och eget skapande/deltagande genom att besökarna alltid ska uppleva att det finns bra aktivteter samt att deras synpunkter tas på allvar. - Att besökarna alltid ska uppleva att de känner sig trygga och välkomna när de besöker gård/träffpunkt. - Att ideella krafter uppmuntras och stimuleras genom att personalen alltid ska verka för att samarbetet med ideella krafter fungerar bra. - Att aktivt arbeta uppsökande för att nå nya grupper. Detta genomförs i samarbetet med institutioner, skolor och föreningar. När det gäller de övergripande målen som redovisas i målboken anser verksamhetsföreträdarna att de har ringa styreffekt. Vilka utgångspunkter finns när man organiserar verksamheten? Fritidsgårdsverksamheten bygger på ungdomarnas önskemål. Efter gårdsmöten med ungdomarna formas verksamheten terminsvis. Det är besökarnas engagemang och insatser som huvudsakligen ligger till grund för att genomföra de beslutade aktiviteterna. Till skillnad mot traditionell föreningslivsverksamhet är fritidsgårdarnas verksamhet öppen. Vem som helst får komma och programmet är många gånger inte utformat på förhand. Det är stunden och tillfällena som formar innehållet. Den öppna verksamheten bygger på att skapa förutsättningar för ungdomarna till en positiv livsstil med ett bra livsmönster. Vissa delar av fritidsgårdarnas verksamhet är mer strukturerade. Det kan handla om olika teman som bildar en stomme för en viss grupp. Exempelvis förekommer det verksamhet för flickor i så kallade tjejgrupper. För att underlätta integration mellan svenskar och invandrare finns det exempel på att fritidsgårdarna i Ljungbyholm och Nova arrangerar gemensamma aktiviteter. 7

10 I kommunens utvecklingsplan för fritidsgårdarna i Kalmar kommun redogörs för att uppdraget med fritidsgårdsverksamheten är: att skapa förutsättningar till en positiv livsstil med ett bra livsmönster. Särskilt viktigt att uppmärksamma ungdomar som inte har blivit positivt bekräftade av de övriga vuxensamhället. I planen framgår vidare att den huvudsakliga uppgiften för personalen är att bygga relationer till besökarna och att personalen ständigt behöver utveckla sin medvetenhet och kompetens att genom demokratiskt förändringsarbete handleda ungdomar. Verksamheten ska vara möjlighetsorienterad och frihetsskapande. Hur framkommer förslag till verksamhet och aktiviteter? Vem prioriterar? På respektive fritidsgård diskuteras vilken verksamhet och vilka aktiveter som ska finnas. Vid våra intervjuer med verksamhetsföreträdare framkommer det att ungdomarnas idéer och förslag väger tungt vid planeringen. Fritidsgårdarnas budget styr möjligheten att genomföra större aktiviteter. För att finansiera dessa kan respektive gård ansöka hos förvaltningen om särskilda medel. Vidare finns det en rad fonder och stiftelser som medel kan sökas ur. I vissa fall driver gårdarna caféverksamhet. Gårdarna kan även använda sina försäljningsintäkter för att möjliggöra större aktiviteter. Hur bryts målen ned till konkreta och mätbara mål? Hur och när följs de upp? Fram till nu har de enkäter som ungdomarna fått svara på byggt på de mål som de båda nämnderna satt upp för sina fritidsgårdsverksamheter. När det gäller målarbetet för år 2008 pågår ett arbete där respektive nämnd ska bryta ner de nya övergripande målen i mätbara mål. Vilka öppettider finns? Är de framtagna utifrån ungdomarnas behov så att gården blir en mötesplats på fritiden (t.ex. fredag, lördag) och ett komplement till skolan som mötesplats? Öppettiderna redovisas på sidan 2 och 3. Vid enkäterna som genomförts bland ungdomarna framförs önskemål om att fritidsgårdarna ska ha öppet på lördagskvällar samt fler vardagskvällar. Vilken roll har fritidsgården i närområdet? Hur sker samverkan med föreningar i området? Inom respektive fritidsgårdsområde utgör fritidsgårdsverksamheten en samlingspunkt för områdets ungdomar. Det är ungdomar som både är organiserade och oorganiserade i det ordinarie föreningslivet som är stambesökare i fritidsgårdsverksamheten. Samverkan med föreningar sker inte i så stor omfattning som vore önskvärt. 8

11 Finns konkurrerande verksamhet? Skulle dessa verksamheter kunna samverka? Vi har inte kunnat identifiera några verksamheter som direkt konkurrerar med fritidsgårdarnas verksamhet. Vi bedömer snarare att andra verksamheter, exempelvis föreningslivet, kompletterar fritidsutbudet. Hur många ungdomar besöker fritidsgården? Besökssiffror till och med juli 2007 Kultur- och fritid Flickor Pojkar Totalt Fritidsgårdar Antal Procent Antal Procent Funkabo Nova Lindsdal Falkenberg Smedby Läckeby Rockneby Rinkabyholm Trekanten Vasa Oxhagen startar september 2007 Stora Tornskär Getterö Södermöre Flickor Pojkar Totalt Fritidsgårdar/Träffpunkter Antal Procent Antal Procent Ljungbyholm Halltorp Vassmolösa Påryd Vilket samarbete finns med skola, socialtjänst och polis? Personal från fritidsgårdarna har regelbundna träffar med skola och socialtjänst. Dessa personalgrupper arbetar med att förebygga nyttjandet av alkohol och andra droger. Vilket uppdrag har den enskilde fritidsledaren? Fritidsledaren har till uppgift att bedriva en verksamhet som drar till sig ungdomar som inte deltar i föreningslivet. I rollen som fritidsledare ingår också att vara en förebild för ungdomarna. 9

12 Vilken kompetens/utbildning finns på fritidsgården? Samtliga fritidsledare har fritidsledarutbildning. Dessa utbildningar bedrivs på folkhögskolor. I länet är det folkhögskolorna i Vimmerby och Gamleby som svarar för utbildningen. Vilka konsekvenser får en nedläggning av fritidsgårdarna i Läckeby och Rockneby? Förslaget att lägga ner fritidsgårdarna i Läckeby och Rockneby är beroende på att kulturoch fritidsförvaltningen behöver sänka sina kostnader för att kunna klara sig inom den tilldelade budgetramen. En tillfällig stängning skulle innebära en besparing på cirka 200 tkr. De ansvariga anser att en besparing genom att stänga dessa gårdar skulle vara den minst negativa för verksamheten. I Rockneby finns en förening som bedriver öppen verksamhet andra dagar i veckan. Läckeby har ett stort föreningsliv. Planer finns att flytta fritidsgårdsverksamheten i Läckeby till lokaler i skolan, vilket är en naturligare samlingsplats än nuvarande lokalens läge. Hur bedrivs fritidsgårdarnas verksamhet ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv? Enligt de intervjuade anordnas särskilda tjejgrupper för att locka fler flickor till gårdarna. Vad tycker ungdomarna om verksamheten? Både på kultur- och fritidsförvaltningen och i Södermöre kommundelsförvaltning genomförs regelbundna enkäter bland gårdarnas ungdomar. Av den enkät (429 personer har svarat) som har genomförts under 2007 och som har redovisats under hösten framgår att 95 procent av besökarna känner sig välkommen till fritidsgården. 93 procent känner sig trygga att besöka fritidsgården. 81 procent av dem som svarar anser att deras synpunkter tas på allvar. 48 procent anser att öppettiderna är bra. 79 procent anser att det finns bra saker att göra på fritidsgården. 78 procent anser att fritidsgårdens lokaler är bra. Samma frågor har ställt genom enkäter under åren 2005 och I stora drag ser svaren likartade ut mellan åren när det gäller om besökaren känner sig välkommen, hur besökaren uppfattar tryggheten och om besökarens synpunkter tas på allvar. Av enkäten framgår också att 55 procent av dem som svarar besöker fritidsgården flera gånger i veckan och att 33 procent av besökarna besöker gården någon gång i veckan. Vilka aktiviteter finns för ungdomar på sommaren, när gården är stängd? Sommarverksamhet bedrivs på Stora Tornskär och Getterö. Personal från samtliga fritidgårdar från de båda nämnderna leder denna verksamhet. På både Stora Tornskär och Getterö finns möjlighet till lägerverksamhet med övernattning för ungdomar i årskurs 5-9. Det finns också särskilda busslinjer för att transportera ungdomarna till sommarverksamheterna. 10

13 Revisionell bedömning Vilka styrande dokument finns? Kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har idag styrande dokument för fritidsgårdsverksamheten. Vi bedömer att dokumentens styreffekt avtar längre ner i organisationen. Detta grundar vi på de intervjuer som gjorts med fritidsledare på båda nämnderna. Vidare konstaterar vi att det på båda nämnderna pågår ett arbete med att följa den struktur som kommunfullmäktige fastställt för budgetåret 2008 avseende vision, mål och uppdrag. Vilka utgångspunkter finns när man organiserar verksamheten? Vi bedömer att verksamheten i stor omfattning organiseras utifrån ungdomarnas önskemål på verksamheten. Detta sker inom de ekonomiska ramar som verksamheten har. Vi bedömer vidare att verksamheten organiseras för att exempelvis öka närvaron av flickor med exempelvis tjejgrupper och skapa bättre relationer mellan invandrare och svenskar med samarbete mellan Ljungbyholm och Nova. Hur framkommer förslag till verksamhet och aktiveter? Vem prioriterar? Vi bedömer att det är ungdomarna som kommer med förslag och att dessa genomförs om de kan rymmas inom de ekonomiska ramar som de olika gårdarna har till sitt förfogande. Detta innebär att det till stor del är ungdomarnas önskemål som prioriteras. Aktiviteterna genomförs vanligen av besökarna. Fritidsledarna stöder ungdomarnas arbete. Hur bryts målen ned till konkreta och mätbara mål? Hur följs de upp? Vi bedömer att målen inte är tillräckligt tydliga för att kunna mäta och följas upp. Däremot sker regelbundna enkätundersökningar bland ungdomarna som rör trivsel, utbud och öppettider. Det är viktigt att de nya målen som håller på att utformas blir mätbara. Vilka öppettider finns? Är de framtagna utifrån ungdomarnas behov så att gården blir en mötesplats på fritiden? Vi bedömer att öppettiderna idag är anpassade efter respektive nämnds ekonomiska ramar. Vi konstaterar att ungdomarna har önskemål om att gårdarna även ska ha öppet på lördagskvällar. Vilken roll har fritidsgårdarna i närområdet? Hur sker samverkan med föreningar i området? Vi bedömer att fritidsgårdarna har en betydelse i närområdet och utgör ett komplement till det ordinarie föreningslivet. Vi bedömer vidare att nämnden bör undersöka om samarbetet med föreningslivet kan utvecklas för att bland annat möjliggöra utökade öppettider på fritidsgårdarna. 11

14 Finns konkurrerande verksamhet? Skulle dessa verksamheter kunna samverka? Vi bedömer att andra verksamheter, exempelvis föreningslivet, kompletterar fritidsutbudet. Hur många ungdomar besöker fritidsgården? Vi bedömer att båda nämnderna har väl fungerande rutiner för att följa upp antalet besökare på respektive gård både vad avser antal och kön. Vilket samarbete finns med skola, socialtjänst och polis? Vi bedömer att det finns ett organiserat samarbete med skola, socialtjänst och polis som behandlar gemensamma frågor. Vilken kompetens/utbildning finns på fritidsgårdarna? Vi konstaterar att de heltidsanställda fritidsledarna har adekvat utbildning. Vilka konsekvenser får en nedläggning av fritidsgårdarna i Läckeby och Rockneby? Vi konstaterar att kultur- och fritidsnämnden har gjort en bedömning av hur en besparing inom fritidsgårdsverksamheten skulle påverka verksamheten minst. Hur bedrivs fritidsgårdsverksamheten ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv? Vi bedömer att verksamheten till en del arbetar med jämställdhetsfrågorna. I Södermöre arbetar kvinnor och män alltid i team för att kunna möta besökarnas behov på ett acceptabelt sätt. Vi bedömer att verksamheten kan anpassas ytterligare så att kommunens jämställdhetsambitioner ska få genomslag. Vilka aktiviteter finns för ungdomarna på sommaren när gården är stängd? Vi bedömer att det finns en väl fungerande sommarverksamhet på både Stora Tornskär och Getterö. Denna verksamhet är omtyckt. Av besöksstatistiken framgår att det är fler flickor än pojkar som deltar i verksamheten. 12

Till Södermöre kommundelsnämnd SK 2011/

Till Södermöre kommundelsnämnd SK 2011/ 2011-12-14 2012-02-21 Till Södermöre kommundelsnämnd SK 2011/00089 827. Återremiss Modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan på kommunens fritidsgårdar, för att öka öppettiderna Förslag till beslut

Läs mer

Genomlysning av Fritidsgårdsverksamheten i Kalmar och Södermöre

Genomlysning av Fritidsgårdsverksamheten i Kalmar och Södermöre Slutversion Genomlysning av Fritidsgårdsverksamheten i Kalmar och Södermöre April 2013 Pia Holgersson www.velopia.se Rapportens Disposition... 5 1. Sammanfattning /rekommendationer... 5 2. Bakgrund...

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Rapport om informella fritidsgårdar och modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan

Rapport om informella fritidsgårdar och modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Vandrevik 2014-10-15 KFN 2012/0117 507 32 Kultur- och fritidsnämnden Rapport om informella fritidsgårdar och modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Motion om informella fritidsgårdar

Motion om informella fritidsgårdar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lolita Persson 2013-12-09 KFN 2012/0117 50680 Kultur- och fritidsnämnden Motion om informella fritidsgårdar Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Lidingö stad. Fritidsgårdsenkäten

Lidingö stad. Fritidsgårdsenkäten Lidingö stad Fritidsgårdsenkäten 2016 Syfte Fritidsgårdsenkäten ska ge oss kunskap om vad besökarna på våra gårdar anser om fritidsgårdsverksamhet. Genomförande Under två veckor i april genomförde Lidingö

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder 2016-02-17 Handläggare Jenny Lönngren Jenny Danielsson Kultur- och fritidsavdelningen 15KOFN/043 Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder Förslag till beslut 1. Kommunikations-, inflytande-

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl Kultur- och fritidsnämnden 2009-05-14 1 (7) Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 13.00-15.10 Beslutande Birgitta Axelsson Edström (V), ordförande Joachim Håkansson (FP) Magnus

Läs mer

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år.

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år. Bilaga 1 Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen 16 19 år. Bakgrund Behovet och efterfrågan av ett ungdomscafé har funnits under många år. Frågan har aktualiserats

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖREBYGGANDE UNGDOMS INSATSER OCH MEDBORG ARSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6.-821-2011 SID 1 (6) 2012-04-04 SDN 2012-04-19 Handläggare: Christina Hermansson Telefon:

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kontaktpersoner Ann Kullander och Peter Karlsson

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kontaktpersoner Ann Kullander och Peter Karlsson Arbetsplats/Projektdeltagare: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kontaktpersoner Ann Kullander och Peter Karlsson Val av frågeställning/medborgarprocess Blir pojkar gynnade i kommunens arbete för att

Läs mer

Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation

Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation Kultur- och fritidskontoret Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation 10 maj 2010 Bakgrund I Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan för 2009 återfinns följande uppdrag: Fritidsgårdarna

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

Kompletterande beskrivning av planerade utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta 2013

Kompletterande beskrivning av planerade utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta 2013 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-06 Handläggare: Eva-Britt Leander Telefon: 08-508 03 000 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Kompletterande beskrivning

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Kalmar kommun

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Kalmar kommun Närtrafik en flexibel kollektivtrafik för alla! Kalmar kommun Mars 2014 Närtrafik - en flexibel kollektivtrafik för alla Närtrafi k är den del av kollektivtrafi ken där du ringer och beställer din resa.

Läs mer

Fritidsgårdar förutsättningar för god kvalitet och hög måluppfyllelse

Fritidsgårdar förutsättningar för god kvalitet och hög måluppfyllelse Revisionsrapport Fritidsgårdar förutsättningar för god kvalitet och hög måluppfyllelse Halmstads kommun Juli 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras RIKTLINJE Fritidsgårdsverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger hur i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av som utförs på uppdrag av Nacka kommun Förutsättningar för uppdraget Utföraren

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Samtliga träffpunkter i Södermöre kommundel erbjuder kost. Svaret är översänt till enhetschef för socialt innehåll på omsorgsförvaltningen

Samtliga träffpunkter i Södermöre kommundel erbjuder kost. Svaret är översänt till enhetschef för socialt innehåll på omsorgsförvaltningen Handläggare Datum Martin Westbrandt 2017-10-10 0480-45 29 04 I diskussion på presidiemöte 171006 beslutar Södermöre kommundelsnämnds presidie att samråda med omsorgsförvaltningens svar på motion från Carl-

Läs mer

Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet

Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet Örebro kommun 2016-09-20 Ft 264/2016 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun Barn- och ungdomspolitiskt program Eksjö kommun Barn och ungdomar känner stolthet och glädje över sin hemort Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25, 121 Innehållsförteckning INLEDNING OCH BAKGRUND...

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Nyckeltal-jämställdhet i Södermöre kommundel.

Nyckeltal-jämställdhet i Södermöre kommundel. Handläggare Datum Hanna Ivarsson 2016-11-18 0480-45 29 00 Nyckeltal-jämställdhet i Södermöre kommundel. Arbetsvillkor Andel kvinnor och män - samtliga anställda i Södermöre kommundel 368 personer arbetar

Läs mer

Föräldraenkät - förskolan

Föräldraenkät - förskolan Föräldraenkät - n Mitt barn finns i nedanstående förskoleverksamhet. A. Förskolan Björkenäs B. Förskolan Lindeberga/Sjöängen C. Förskolan Pulpeten/Smedjan D. Förskolan Smedby E. Förskolan Trollet F. Förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Ungdomars fritid. En kvalitetsmätning

Ungdomars fritid. En kvalitetsmätning Ungdomars fritid En kvalitetsmätning Ett projekt kring kvalitet Kvaliteten i ungdomsverksamheten ska öka! Det var det mål idrotts- och fritidsförvaltningen fick kring ungdomsverksamheten för två år sedan.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRITIDSGÅRDEN. ht vt 2017 FRITIDSGÅRDENS VISION

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRITIDSGÅRDEN. ht vt 2017 FRITIDSGÅRDENS VISION Storåskolan fritidsgård Norra skolområdet Sept 2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR FRITIDSGÅRDEN ht 2016- vt 2017 FRITIDSGÅRDENS VISION FRITIDSGÅRDEN ÄR EN POSTIV MÖTESPLATS DÄR ALLA TRIVS Med glädje, vänskap och

Läs mer

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA.

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FUNKTIONSHINDRADES FRITID EN YRKESROLL I KOMMUNEN 2 De tjänstemän i kommunerna som arbetar med att samordna kultur-, fritid- och rekreationsfrågor för personer med

Läs mer

Uppföljning medborgarlöfte tertial 2,

Uppföljning medborgarlöfte tertial 2, Uppföljning medborgarlöfte tertial 2, 2017-10-06 Löfte Aktiviteter Tertial 2 1. Kommunen och polisen ska utveckla samverkan med civilsamhället och övriga aktörer. Möte med nattvandrargrupper inför Valborg

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn

tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn Foto: Scandinav bildbyrå Alla barn och ungdomar är värda bra uppväxtvillkor. Därför genomförde Nynäshamns kommun tre stora satsningar 2012 2015. Projekten

Läs mer

Övergripande inriktning

Övergripande inriktning 2011-03-31 1 (6) VERKSAMHETSPLAN 2011 för Järfälla fritidsgårdar. Vision Järfälla fritidsgårdar ska synas, höras och märkas som en utmärkt mötesplats för ungdomar. Verksamheten ska på sikt göra sig känd

Läs mer

Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby

Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby Handläggare Datum Sophia Sundlin 2012-11-13 0480-45 01 67 Kultur- och Fritidsnämnden Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby Ärendegång Efter förfrågan från kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Drogförebyggande Nyhetsbrev nr 3, 214 Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Nyhetsbrev nr 3, 214 Nyhetsbrevet till dig som är förälder i Vimmerby kommun. Syftet är att informera och stötta dig i arbetet

Läs mer

OBS! Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på ALLA!

OBS! Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på ALLA! Mötesplatsenkät Hej! Personalen på din mötesplats är med i KEKS. Med denna enkät vill vi få en bild av vem du som besöker våra mötesplatser är och vad du tycker om dem. En mötesplats kan t ex vara en fritidsgård

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

S K V A L I T E T S G A R A N T I

S K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (4) Fritidsgården Hörnet Vi erbjuder: Trygghet, inflytande och utvecklande aktiviteter Fritidsgården Hörnet är belägen i Gubbängsskolan i närheten av Gubbängens centrum. Gården ligger i ett av skolans

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Delrapport från Monte Cavallo

Delrapport från Monte Cavallo Delrapport från Monte Cavallo Visionerna som gick upp i rök Efter att ha jobbat hårt för att få iordning lokalerna och bjudit in skolorna till förhandsvisningar, stod vi klara att öppna upp Kalmars nya

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på

Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på Redovisning av enkäter genomförda hösten på Hjortmossens fritidsgård Kronan fritidsgård Lexingtons fritidsgård Sjuntorps fritidsgård Skogshöjdens fritidsgård Storegårdens fritidsgård Strömslunds fritidsgård

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa KTN

Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa KTN Uppsala KOMMUN Ärende nr VS Kulturnämnden KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2016-05-30 KTN-2016-0208 Kulturnämnden Sammanställning av fritidsgårdarnas och fritidklubbarnas

Läs mer

Fritidsklubbar i Maria Gamla stan redovisning av uppdrag i verksamhetsplan 2006.

Fritidsklubbar i Maria Gamla stan redovisning av uppdrag i verksamhetsplan 2006. M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-05-20 SDN 2006-06-15 DNR 407-300/2006 Handläggare: Yvonne Alenius SID 1(5) Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 2013-11-13 RAPPORT 1 (11) Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 Sammanfattning I Nacka kommun är fritidsnämnden ansvarig för mål, uppdrag, finansiering och uppföljning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Plats och tid Söderslättshallen kl. 18.30-19.30 Beslutande Mats Svensson (KD) Anna Nordstrandh (S) Josefin Holmberg (C) Niels Nielsen (S) Gunnar Hedin (M) Anita Widerberg

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Likabehandlingsplan för LÄTTOBO FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan för LÄTTOBO FÖRSKOLA Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan för LÄTTOBO FÖRSKOLA Vision/ledningsdeklaration På vår förskola vill vi att alla ska känna sig trygga, känna gemenskap och delaktighet.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer