SÄKERHETSDATABLAD SFC NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM INGREDIENSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD SFC 093 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM INGREDIENSER"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Kemiskt namn : FENOLHARTS Revisionsnummer : 12 Produktanvändning : Beläggning Tillverkare/leverantör : SI Group-Béthune S.A.S 1111 Avenue G. Washington Bethune-Cedex Sammanställt av : E-postadress: HGW Telefonnummer - 24 h hjälp vid nödfall : Nödfall : 0033/3/ Telefonnummer - allmän hjälp : Allmänt : 0033/3/ FAX : 0033/3/ FARLIGA EGENSKAPER Symbol(er) C - Frätande Specifika risker Farligt vid inandning och hudkontakt. Frätande. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Tillämpa god personlig hygienpraxis 3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM INGREDIENSER Ingrediensnamn Koncentration CAS # EINECS # Riskfras(er) Symbol(er) XYLENOL < 13 % R24/25, R34, R41, C - Frätande, T - Giftig R51/53 < 5 % R36/37/38, R51/53 Xi - Irriterande, N - Miljöfarlig 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Hudkontakt Berörda områden kan drabbas av hudblåsor Kan orsaka systemiska effekter Använd en kräm som avlägsnar harts för att rengöra huden, eller tvätta med rikligt med tvål och vatten Använd inte lösningsmedel för att rengöra huden Kontakta läkare vid ihållande irritation 1 / 6

2 Kontakt med ögon Frätande på ögonen Om ämnet kommit i ögonen, tvätta omedelbart med rikligt med vatten Kontakta läkare Inandning Kraftig exponering kan leda till brännande förnimmelse Flytta patienten till frisk luft Kontakta läkare vid ihållande irritation Förtäring Inducera inte kräkning Ge rikligt med vatten att dricka Vid tveksamhet eller ihållande symptom, kontakta läkare Allmänt råd ANMÄRKNING TILL LÄKARE: Behandla genom observation och stödjande åtgärder såsom indikeras genom patientens tillstånd Se Avsnitt 11 - Toxikologiska upplysningar 5. BRANDSLÄCKNINGSÅTGÄRDER Lämpliga släckmedel Vid brand, använd vatten, skum eller torrmedel Använd inte vattenspolare Sönderdelning Giftiga rökgaser kan bildas Sönderdelningsprodukter kan innehålla koloxider Brandsläckningsutrustning / anvisningar Självantändningspunkt - okänd Inte antändligt men gynnar förbränning Hög koncentration av luftburet damm kan bilda explosiv blandning med luft. Se till att god hushållningspraxis följs såväl som tillämpliga riktlinjer, såsom den nationella brandskyddsorganisationen (National Fire Protection Association) [NFPA] 654, förhindrande av brand och dammexplosioner från tillverkning, bearbetning och hantering av brännbara partikelämnen (Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids). Ångor kan bli tyngre än luft och färdas längs marken till en avlägsen antändningskälla och flamma tillbaka. Använd kemiska skyddskläder och andningsapparat med övertryck 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Miljömässiga försiktighetsåtgärder Om förorening av avloppssystem eller vattenledningar inte kan undvikas, informera omedelbart berörda myndigheter Personliga försiktighetsåtgärder Använd skyddskläder enligt avsnitt 8 Använd icke-gnistbildande handverktyg Metoder för rengöring Stäng av alla antändningskällor Undvik spill under alla omständigheter Sug upp spillet i inert material och skyffla upp Återvinn produkten där det är möjligt 2 / 6

3 7. HANTERING & FÖRVARING Hantering De vanliga försiktighetsåtgärderna för hantering av kemikalier bör iakttas Material kan ackumulera statiska laddningar vid hantering av material. Bindning och jordning bör ske enligt riktlinjer. För ytterligare rekommendationer, konsultera tillämpliga föreskrifter, såsom den nationella brandskyddsorganisationen (National Fire Protection Association) [NFPA] 77, rekommenderad praxis vid statisk elektricitet (Recommended Practices on Static Electricity). Den minimala antändningsenergin för fenolharts kan vara så låg som 3 mj [millijoule]. Den minimala explosiva koncentrationen för fenolharts kan vara så låg som 0,025 oz/ft3 or ~20 g/m3. Lagring Förvara på ett svalt, torrt ställe 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Schweiz - Yrkesexponeringsgränser - MAK Schweiz - Yrkesexponeringsgränser - STEL 0.08 ppm MAK; 0.5 mg/m3 MAK 0.16 ppm STEL; 1.0 mg/m3 STEL Tyskland - DFG - Rekommenderade exponeringsgränser - MAK-värden ppm MAK; 0.5 mg/m3 MAK Tyskland - DFG - Rekommenderade exponeringsgränser - Tak (maxgränser) Tyskland - TRGS Yrkesexponeringsgränser - TWA Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen 0.16 ppm Maxvärde; 1.0 mg/m3 Maxvärde 0.08 ppm TWA (exponering faktor 2); 0.5 mg/m3 TWA (exponering faktor 2) Om möjligt bör tekniska kontroller genomföras när luftburna koncentrationer överskrider exponeringsgränser Ventilationen bör vara tillräcklig för att effektivt avlägsna och förhindra att eventuellt ånga, damm eller rökgas bildas som kan genereras under hantering eller termisk bearbetning. För att säkerställa att lämplig elektrisk säkerhetspraxis följs, konsultera tillämpliga standarder. Dessa kan inkludera riktlinjer, såsom den nationella brandskyddsorganisationen (National Fire Protection Association) [NFPA] 70, nationella elektriska föreskrifter (The National Electrical Code) och NFPA 499, rekommenderad praxis vid klassificering av brännbart damm och riskfyllda (klassificerade) områden för elektriska installationer i kemiska bearbetningsområden (Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas ). OBSERVERA: detta materials ångor, damm eller rökgas kan bilda explosiva blandningar i luften, se därför till att alla potentiella områden där explosioner kan inträffa är utformade så att de minimerar eventuell skada. För rekommendationer för att förhindra sådana explosioner och efterföljande skada, konsultera tillämpliga riktlinjer, såsom den nationella brandskyddsorganisationen (National Fire Protection Association) [NFPA] 69, standard avseende explosionsförebyggande åtgärder (Standard on Explosion Prevention Systems) och/eller NFPA 68, riktlinjer för förbränning (Guide for Venting Deflagrations). Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation, använd avpassad andningsutrustning Handskydd Skyddshandskar av nitril eller PVC med en uppskattad genombrottstid på >100 minuter rekommenderas. Ögonskydd Använd ögon/ansiktsskydd Vid risk för stänk, använd: en visir Hudskydd Använd dammskyddande arbetskläder 3 / 6

4 9. FYSISKA & KEMISKA EGENSKAPER Utseende Apelsin fast med en karakteristiken lukt. Smältpunkt Ångtryck Löslighet i vatten ph-värde Specifik vikt Ångtäthet Avdunstningshastighet Oktanol/vatten 122 F (50 C) Olöslig 1.03 g/cm3 >Luft <Eter Självantändningstemperatu> 950 F (> 510 C) Flampunkt (Tag Closed Cup) > 201 F (> 94 C) 10. STABILITET & REAKTIVITET Stabilitet Stabil Förhållanden att undvika Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Se Avsnitt 5 Material att undvika Inkompatibel med oxiderande ämnen 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Akut toxicitet (oral, inandning, dermal) Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Starkt retande på huden och ögonen Komponentanalys - LD50 För denna produkt föreligger ofullständiga toxikologiska data. Dermisk LD50s Inandning LC50s XYLENOL Oral LD50 sensibilisering (hud, andning) Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt Dermisk LD50 [kanin]: 2520 mg/kg Inandning LC50 [råtta]: 300 ppm (beräkning() Oral LD50 [råtta]: 5660 mg/kg 12. EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxicitet Såvitt vi vet har egenskaperna för detta material inte utvärderats helt 4 / 6

5 13. AVFALLSHANTERING Deponeringsinstruktioner I EU måste avfall klassificeras enligt föreskrifter som fastställts under direktiv 91/689/EEG. Deponering ska ske enligt lokal, statlig eller nationell lagstiftning 14. TRANSPORTINFORMATION SEA(IMDG) Förpackningstyp: Behag anrop för skeppning informationen PAL VÄG/JÄRNVÄG (ADR/RID) Förpackningstyp: BLK Förpackningstyp: DRM Förpackningstyp: IBC Förpackningstyp: PAL 5 / 6

6 LUFT(ICAO/IATA) Förpackningstyp: Behag anrop för skeppning informationen PAL 15. REGULATORISK INFORMATION - INTERNATIONELL Symbol(er) C - Frätande Gällande lagar Detta säkerhetsdatablad tillhandahålls i enlighet med Regelverket (EG) Nr 1907/2006. Riskfraser R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt. R34 Frätande. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Säkerhetsfraser S22 Förhindra spridning och anhopning av damm. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S38 Bär lämplig andningsapparat då ventilationen är bristfällig. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 16. ANNAN INFORMATION Riskfraser R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. XYLENOL R24/25 Giftigt vid hudkontakt och förtäring. R34 Frätande. R41 Risk för allvarlig ögonskada. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Fritagande från ansvar Datan som ges här baseras på befintlig kunskap och erfarenhet. Detta säkerhetsdatablad beskriver produkten när det gäller säkerhetskrav och innebär ingen garanti med avseende på produktens egenskaper Datan som ges här gäller endast när produkten används för rätt ändamål. Produkten säljs inte som avpassad för andra ändamål - en sådan användning kan orsaka risker som inte nämns i detta datablad. Använd inte för andra ändamål utan att konsultera tillverkaren Sammanställt den Ersätter datablad daterat den Sammanställt av SDS-sektioner uppdaterade: 01-Apr Jun-2007 HGW Regulatory Information - International: Applicable Laws 6 / 6

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning CITRUS CLEANER AND DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included.

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Metal Free Paste

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Extra Lock Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A8612AI 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning High Temperature Grease Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1 Art. 71004 Sida: 1 Datum för sammanställning: 24.04.2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Synonymer: L23000000092 1.2 Relevanta

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SOFT LOCK Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning RIGID SEAL Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning HEAVY DUTY DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Super Adhesive Grease Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh)

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) GS 15 Gear Spray Ersätter datumet: 08-maj-2014 Version 2 Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 02/09/2013 Tillverkningsdag 03/04/2012 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Marker Pen Röd Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer