Mikael Lindfors (s), ordförande Lars-Åke Holmgren (kd) Gudrun Gustafsson (c)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael Lindfors (s), ordförande Lars-Åke Holmgren (kd) Gudrun Gustafsson (c)"

Transkript

1 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Kommunkontoret måndagen den 27 september 2004 kl Beslutande Övriga deltagande Mikael Lindfors (s), ordförande Lars-Åke Holmgren (kd) Gudrun Gustafsson (c) Thorbjörn Olsson, kommunchef Siv Bäckström, sekreterare Elly Karlsson, NUAB 178 Anna-Greta Sundberg, assistent 182 Utses att justera Gudrun Gustafsson Paragrafer: Justeringens tid och plats Kommunkontoret Norsjö, torsdag en den 30 september 2004 Underskrift... Siv Bäckström, sekreterare... Mikael Lindfors, ordförande... Gudrun Gustafsson, justerare BEVIS OM ANSLAG Arbetsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö Underskrift... Siv Bäckström Utdragsbestyrkande

2 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 2(21) Dagordning 177 Dagordningen godkännes med följande ändringar: Tillägg: Förlängningar av avtal Utgår: Utvärdering av friskvårdssatsningen 2003 samt mål för 2004

3 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 3(21) 04ka Samråd med NUAB i gemensamma frågor Till dagens sammanträde har Elly Karlsson från Norsjö Utveckling AB inbjudits för ett samråd i gemensamma frågor. Ärendet föranleder inte något beslut.

4 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 4(21) 04ka Rivning av vattenverket på Storholmen Diskussioner har förts inom tekniska förvaltningen om att riva det gamla vattenverket på Storholmen. Projektet beräknas inrymmas inom befintliga budgetramar men politiskt beslut i ärendet efterfrågas. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till tekniska förvaltningen att riva det gamla vattenverket på Storholmen

5 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 5(21) 04ka Inbjudan till bildande av SmåKoms Vänförening SmåKoms (De små kommunernas samverkan) ledningsgrupp har beslutat att föreslå bildandet av en vänförening knuten till nätverket SmåKom. Syftet är att underlätta och stärka SmåKoms verksamhet och ekonomi men också att mer än tidigare formalisera knytningen till den praktiska verksamheteten. Vänföreningens ändamål är att främja ett brett samarbete mellan de små kommunerna, underlätta gemensamma lösningar, främst när det gäller servicen mot medborgarna samt utveckla rollen som språkrör på den nationella arenan. SmåKom är en frivillig samverkan mellan landets mindre kommuner och vänföreningen grundas på samma premisser. SmåKom, inbjuder Norsjö kommun att medverka i bildandet av denna vänförening. Förslag till medlemsavgift är 5000 kr per år samt 2 kr per invånare i respektive kommun. Se bilaga Arbetsutskottet beslutar att inte ansöka om medlemskap i SmåKoms Vänförening.

6 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 6(21) 04ka Folkhälsopolitiskt program Vid kommunfullmäktiges sammanträde fick Folkhälsorådet i uppdrag att ta fram förslag till ett folkhälsopolitiskt program. Förberedelser inför detta arbete har påbörjats och vid Folkhälsorådets sammanträde togs beslut om att överlämna följande synpunkter till kommunstyrelsen: Att en projektledare motsvarande 100 % måste engageras under hela 2005 för att arbetet med det folkhälsopolitiska programmet ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt Att detta projektanställning skall även vara ansvarig för organisationen kring uppmärksammandet av Norsjöprojektets 20-års jubileum 2005 Folkhälsans år Att det inom ramen för folkhälsorådets arbete inte finns möjlighet att lösa finansieringen av folkhälsopolitiskt program Att finansieringen för projektanställningen på ca kronor måste finna sin lösning i ett samarbete mellan Norsjö kommun, Landstinget och eventuellt annan intressent. Att uppdraget med utarbetande av ett folkhälsopolitiskt program påbörjas Att det ur många aspekter vore önskvärt att kommunfullmäktige proklamerad Folkhälsans år i Norsjö kommun Att det måste avsättas resurser för genomförande av Norsjöprojektets 20-års jubileum. Arbetsutskottet beslutar att rekommendera socialchef Staffan Berggren och socialnämndens ordförande Bernth Lindgren att omgående ta kontakt med Landstinget för att klargöra om Landstinget är berett att bidra med resurser när det gäller folkhälsoarbetet och Norsjöprojektets 20-årsjubileum.

7 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 7(21) 04ka ka Bidragsanställningar Framställningar med begäran om bidrag har inkommit från två föreningar. Det är Bastuträsk Skytteförening och Norsjö Volleybollklubb som båda ansöker om bidrag för en halvtidsanställning till respektive förening. Kommunens norm för bidrag är 10 % av för närvarande max kr + 42 % lönebikostnader på heltid. För halvtid blir kostnaden kr/mån. Utrymme finns i kommunens budget, då 1,5 av tidigare bidragsanställningar bortfallit. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att medge bidrag för en halvtidsanställning till Bastuträsk Skytteförening och till Norsjö Volleyboll enligt gällande normer

8 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 8(21) 2001ka Projekt Trähus Aurora Borealis Projekt Aurora Borealis startade för att stärka positionen för företag inom komponent-, insatsvaru- och husproduktion i Norrbotten och Västerbotten. Tidigare har medel beviljats t.o.m men för att ytterligare utveckla påbörjad verksamhet bör projektet förlängas t.o.m Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att förlänga projektet till och med år 2006 att anslå kronor för år 2006 om övrig medfinansiering kan ordnas att medel disponeras ur ID 1901, Medfinansiering EU-projekt

9 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 9(21) 04ka Ekonomiska rapporter per augusti månad 2004 Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verksamhetsområde redovisas enligt bilaga. Kommunstyrelsens tekniska verksamhet presenteras vid sammanträdet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporterna till handlingarna

10 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 10(21) 04ka Upplåtelse av kommunens mark i samband med installation av jordvärme Arbetsutskottet beslutade att ställa sig positiv till markupplåtelse enligt framtaget avtal, men att varje enskilt fall skall prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott efter dess förutsättningar. Roger Berggren, ägare till fastigheten Drängen 3, anhåller om att få lägga ned ledning för kylkondensorslang på kommunens fastighet Norsjö 4:57. Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till föreslagen delegat för beslut att uppdra till teknisk chef Göran Hedman att till kommunstyrelsens sammanträde ta fram riktlinjer och principer för beviljande av markupplåtelse i samband med installation av jordvärme ----

11 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 11(21) 03ka Tillägg till delegationsförteckning, kommunstyrelsens verksamhet Delegationsförteckningen för kommunstyrelsens verksamhet behöver uppdateras med tillägg som framgår av bilaga. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att göra följande tillägg till delegationsförteckningen: Punkt 1.5 b) Upplåtelse av mark i samband med installation av markvärme Punkt 1.31 Beslut om beslutsattestant samt ersättare Punkt 4.19 Beslut om bidrag till lönebidragsanställning enligt förslag som framgår av bilaga.

12 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 12(21) 04ka Undertecknande av handlingar angående uttag ur post- och bankräkningar: Socialförvaltningen har i samråd med ekonomienheten utarbetat ett förslag till ny rutin för utbetalningar inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att som komplement till tidigare fattat beslut uppdra till nedan förtecknande att göra uttag ur särskilt postgirokonto för ifo-ärenden (f n ): förste socialsekreterare Ulla Stenlund, socialsekreterare Glenn Lundgren, socialsekreterare Johan Berglund och socialsekreterare Catarina Lindgren att fullmakten gäller uttag var för sig eftersom underlag för betalning skapas i dataprogrammet Magna Cura och där krävs godkännande två i förening att kontobeloppet kommer att begränsas till 50 tkr på så sätt att detta belopp kommer att sättas in på särskilt postgirokonto för ifo-ärenden första vardagen i veckan att återstående del av beloppet på detta konto töms sista vardagen i veckan, vilket innebär att kontot då är noll kronor.

13 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 13(21) 04ka Anhållan om medfinansiering projekt Industriplattformen EIS EIS-projektet startade 2001 vid Luleå Tekniska Universitet och är upplagt i två plattformar. En industriplattform och en forskarplattform har byggts upp under projektets inledande faser. I denna sista fas tre ska en fokusering genomföras med inriktning på en ännu större samverkan med näringslivet och industrin. Projekttid är Önskad medfinansiering under denna projekttid är kronor. (d.v.s kr/år) Se bilaga. Norsjö Utveckling AB har fått ta del av handlingarna. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna bifall till Luleå Tekniska Universitets ansökan om medfinansiering av projekt Industriplattformen EIS ----

14 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 14(21) 04ka Behov av ytterligare skoterregleringsområden Länsstyrelserna i fjällänen har fått i uppdrag av regeringen att redovisa behov av ytterligare skoterregleringsområden samt möjligheter att anlägga, underhålla och finansiera skoterleder varvid även en avgiftsinventering ska omfattas. Redovisningen får innehålla förslag till ytterligare skoterregleringsområden, utökning av befintliga skoterregleringsområden samt förslag till avgiftsfinansiering av anläggande och skötsel av skoterleder. Norsjö kommuns uppfattning och synpunkter i ärendet ska vara inlämnat till Länsstyrelsen senast den 1 november Bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen samt utbildningsoch fritidsförvaltningen har fått ta del av ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande i ärendet till Länsstyrelsen. -

15 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 15(21) 04ka Förslag till policy för lönesamtal i Norsjö kommun Kommunstyrelsen beslutade i december 2003 om en ny lönepolicy i Norsjö kommun. Policyn gäller from Bakgrunden till att en ny policy antogs var bl.a., behovet av ett dokument som är anpassat till de lagar och centrala löneavtal som idag gäller inom den kommunala sektorn. De fackliga organisationerna deltog i nära samverkan med arbetsgivaren under arbetet med en ny lönepolicy. Under arbetets gång diskuterades hur vi skulle kunna hantera de centrala löneavtalens intentioner från att gå från ett centraliserat sätt att förhandla löner till en modell som i högre grad sätter fokus på lönesamtal mellan den enskilde chefen och medarbetaren det s.k. huvudspår. Huvudspåret finns i avtalen mellan Sv. Kommunförbundet och Lärarorganisationerna, Vårdförbundet och SACO-organisationerna. Övriga fackliga organisationer har också öppningar utifrån att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om att hantera de lokala löneöversynerna på ett annat sätt än traditionella löneöversyner. Under våren 2004 träffade arbetsgivaren representanter för SKTF som framförde att man from 2005 ville ha möjlighet att pröva på en ny lönemodell. Utgångspunkten för deras uppfattning var att de medarbetare som vill måste få möjlighet att tillsammans med sin närmaste chef samtala om sin lön kopplat till verksamhetens mål och sitt eget arbetsresultat för att därigenom bl.a. få en ökad förståelse för varför man har en viss lön. Utifrån dessa diskussioner så har arbetsgivaren och de fackliga organisationerna arbetat fram en lönesamtalsmodell som ska stödja de centrala löneavtalens målsättning med att tydliggöra kopplingen verksamhetens mål, resultat och lön. Samtidigt som det sätter medarbetaren och verksamheten i centrum. I detta dokument lyfter vi också fram två andra viktiga faktorer som måste finnas för att man ska kunna genomföra lönesamtal utifrån de centrala löneavtalens intentioner nämligen vikten av verksamhetsmål och arbetet med de individuella kriterierna. Vi har också arbetat fram en mindre modell som visar på några viktiga punkter hur arbetsplatserna kan arbeta med att bryta ner de centrala individuella lönekriterierna till att passa mot den egna verksamheten. Modellen bygger på de centrala löneavtalen. Huvudsyftet med detta dokument är dock själva lönesamtalsmodellen. Självfallet är det så att det mesta arbetet måste ske på varje arbetsplats. Vår förhoppning är dock att man kan få stöd i den processen utifrån denna policy.

16 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 16(21) 190 forts. Policyn samverkades 22 september med de fackliga organisationerna och delas ut till arbetsutskottet vid dagens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

17 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 17(21) 04ka El-upphandling för år Handlingar i ärendet presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde

18 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 18(21) 04ka Omdisponering av investeringsbidrag Inför år 2004 fanns kronor anslaget (ID 9335) för ombyggnad av värmeanläggning i Bastuträsk skola. Den nuvarande olje- /elvärmeanläggningen har idag konverterats om till en pellets- /elvärmeanläggning. För detta har kronor förbrukats från investeringsärendet. Därutöver har vissa modifieringar i den befintliga anläggningen utförts för driftspengar. Tekniska förvaltningen anser att de ständigt stigande energikostnaderna gör det angeläget att forcera en fortsatt ombyggnad av värmesystem, för att förbilliga framtida driftskostnader. För Norsjövallens skola har under en 5-årstid ansökts om energibidrag för konvertering av olje-/elvärmeanläggning till pelletsuppvärmd sådan. Under denna period har sannolikt de eventuella energibidragen förbrukats i förhöjda olje-/elkostnader flera gånger om. Tekniska förvaltningen föreslår att kvarvarande kronor används inför kommande eldningssäsong, för att konvertera Norsjövallens skolas värmeanläggning till pelletsuppvärmd sådan. För resterande ombyggnad i befintlig anläggning, cirka kronor används driftspengar inom budgeterad ram. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att värmeanläggningen på Norsjövallens skola konverteras till pelletsuppvärmd med finansiering enligt tekniska förvaltningens förslag

19 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 19(21) 04ka Återlämnande av del av kommunalt bidrag Norsjö Allhallsförening avser att återlämna de pengar som kommunen beviljat i samband med bildandet av bolaget Sportcenter i Norsjö AB. Anledningen är att Allhallsföreningen har sålt bolaget med dess tillgångar. Allhallsföreningen föreslår i bifogad skrivelse att dessa pengar ska användas i den pågående om- och tillbyggnaden av Norsjö sim- och sporthall. Arbetsutskottet beslutar att till kommunstyrelsens sammanträde begära in en redovisning över hur beviljat bidrag har nyttjats

20 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 20(21) 04ka Förlängning av avtal Tekniska förvaltningen har upprättat en förteckning över avtal som antingen ska sägas upp senast den 30 september eller förlängas. Arbetsutskottet beslutar att godkänna förlängning av följande avtal; Leverantör Ermaco Kontorsmaterial Kuusakoski LA:s Rör AB MapInfo Limited Norsjö Elektriska AB OG:s Plåt AB Owes Byggservice AB Owes Byggservice AB Skellefteå Energiunderhåll Tages Byggservice Tages Byggservice Varugrupp Engångsmaterial Återvinning av metall Löpande drift- och underhållsarbeten avseende vvs-tekniska arbeten Programvaror - Mapinfo, professional VLP Löpande drift- och underhållsarbeten avseende elektriska installationer Löpande drift- och underhållsarbeten avseende montage och plåtarbeten Löpande drift- och underhållsarbeten samt åtgärder för bostadsanpassning avseende byggnadsarbeten Löpande drift- och underhållsarbeten samt åtgärder för bostadsanpassning avseende mattläggningsarbeten Löpande drift- och underhållsarbeten avseende elektriska installationer Löpande drift- och underhållsarbeten samt åtgärder för bostadsanpassning avseende byggnadsarbeten Löpande drift- och underhållsarbeten samt åtgärder för bostadsanpassning avseende mattläggningsarbeten

21 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 21(21) 194 forts. Leverantör Åmlidens El AB AB Hanson & Möhring Malåfrakt AB Bilfrakt Norsjö AB Varugrupp Löpande drift- och underhållsarbeten avseende elektriska installationer. Sommarvägsalt Lastning och transport av avfall Lastning och transport av hushållsavfall.

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-01-13 1(30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-01-13 1(30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2014-01-13 1(30) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 13 januari 2014, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.20 Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Mathias

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer