ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP"

Transkript

1 BACD-XP 18-GB/09.04/Be ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP Installation, Drift och underhåll

2 Deklaration av konformitet i enlighet med maskindirektiv 98/37/EC Vi deklarerar härmed, att pumpenheterna tillverkats i serieproduktion Benämning: Serie: Tillverkare: Serienummer: ELRO Peristaltisk pump XP Crane Process Flow Technologies GmbH Heerdter Lohweg D Düsseldorf (se märkskylt) i den version som levereras av oss, är i enlighet med följande tillämpliga bestämmelser: EU-direktiv: Maskindirektiv 98/37/EC Lågspänningsdirektiv 73/23/EC EMC-direktiv 89/336/EC Harmoniserade standarder: EN ISO och ; EN 294, EN 809 Datum / tillverkarens underskrift: 2. juni 2003 Information om undertecknare: H. Ptak Verkställande direktör 2

3 Deklaration av tillverkare i enlighet med maskindirektiv 98/37/EC Vi deklarerar härmed, att pumpenheterna tillverkats i serieproduktion Benämning: Serie: Tillverkare: Serienummer: ELRO Peristaltisk pump XP (utan drivning) Crane Process Flow Technologies GmbH Heerdter Lohweg D Düsseldorf (se märkskylt) i den version som levereras av oss skall installeras i en maskin och att varje tillämpning är förbjuden tills det bekräftats att den maskin som skall förses med denna pump uppfyller kraven i EU:s maskindirektiv, utgåva 93/44/EEC. EU-maskindirektiv: Maskindirektiv 98/37/EC Lågspänningsdirektiv 73/23/EC EMC-direktiv 89/336/EC Harmoniserade standarder: EN ISO och ; EN 294, EN 809 Datum / tillverkarens underskrift: 2. juni 2003 Information om undertecknare: H. Ptak Verkställande direktör 3

4 Innehållsförteckning Sida 1. Allmänt Garanti Transport, lagring Funktion Säkerhet Allmänt Avsedd användning Icke-avsedd användning Körning av pump Omvandlingar och förändringar av pumpen Säkerhetssymboler och -anmärkningar Underhållsarbete Hälso- och säkerhetsinformation om elektrisk utrustning Hälso- och säkerhetsinformation om arbete med tryckledningar Bestämmelser och anvisningar om smörjning Ljudemission Installationsanvisningar Punkter som skall iakttas före installation Installation och anslutning Driftinstruktioner Punkter som skall iakttas före igångkörning Igångsättning Urdrifttagning

5 Sida 5. Underhåll Rengöring Rengöringspumpar för livsmedelstillämpningar Val av pumpslangar XP Byte av pumpslangen Borttagning av den gamla pumpslangen Inspektion av pumpens insida Installation av den nya pumpslangen Pumpomvandling för olika pumptryck Byte av vakuummembranet Felavhjälpning

6 1. Allmänt Följande anvisningar avser endast pumpen. Eftersom pumparna kommer att användas i kombination med andra enheter, såsom kopplingar, transmissioner och motorer måste även drift- och underhållsinstruktioner för dessa komponenter följas, såväl som motsvarande anvisningar om säkerhet och tillförlitlig drift. Schematisk installation av peristaltiska pumpar: Fig. 1 Standardinstallation 1 sugsida 3 märkskylt 2 trycksida Dessa anvisningar innehåller information om installation, drift och underhåll av ELRO:s peristaltiska pumpar. Läs därför noggrant igenom dessa anvisningar innan pumpen tas i bruk och beakta alltid den information som ges i dem. All personal som arbetar med pumpen eller tillhörande utrustning måste ha läst denna manual, i synnerhet kapitlet Säkerhetsrekommendationer innan de börjar arbeta med den. Det är för sent när arbetet redan påbörjats. Detta gäller i synnerhet för personer som bara arbetar tillfälligt med pumpen, t.ex. med underhålls- och rengöringsarbete. Alla pumpar genomgår stränga inspektioner och funktionsprovningar innan de lämnar fabriken. Korrekt funktion, lång livslängd och optimal drifttillförlitlighet förutsätter huvudsakligen korrekt hopsättning korrekt igångsättning ordentligt och schemalagt underhåll. Frågor rörande kundtjänst, reservdelar eller reparationer skall riktas till tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Lämna alltid följande information: Serie Pumpstorlek Pumpens serienummer Denna information står instämplad på märkskylten upptill på pumpen. Vid returnering av pumpar eller pumpdelar till tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för reparation eller översyn, måste leveransen åtföljas av ett intyg som anger att pumpen är fri från produkt eller andra frätande eller riskfyllda substanser. 6

7 1.1 Garanti Riktig funktion hos ELRO:s peristaltiska pump kontrolleras på fabriken före utleverans. Tillverkaren eller den auktoriserade återförsäljaren ger garanti för produkten så som specificeras i gällande sälj- och leveransvillkor. Fel som beror på att ovan nämnda bestämmelser och anvisningar inte följs kan endast rättas till på kundens bekostnad. 1.2 Transport, lagring För att undvika problem bör ni mot leveranssedel kontrollera att levererat gods är komplett och felfritt, kontrollera att pumpar med drivenheter vid godsets ankomst har rätt instruktionsmanual för drivenheten. Var försiktig vid uppackningen av pumpen och gå tillväga på följande sätt: Kontrollera om skador uppstått på emballaget under transporten. Ta försiktigt ut pumpen ur dess emballage. Undersök om pumpen har några synliga skador. Avlägsna fästanordningar på pumpens anslutningsportar. Obs! Kontrollera den specificerade vikten innan pumpen lyfts. Använd endast lyftdon med tillräcklig lyftkapacitet. Gå inte in och stå inte under hängande laster. Pumpar utan drivenhet: Lyftlinan måste slingas kring pumpkroppen och drivaxeln. Pumpar med drivenhet: Lyftlinan måste slingas kring pumpkroppen och motorn. Obs! För att undvika avhalkning av slinget måste linan korsas vid kroken. Om pumpen inte installeras omedelbart, skall den packas in igen och förvaras på lämplig plats. Därvid måste följande punkter observeras: Alla pumpportar måste vara tillslutna med lämpliga pluggar. Pumpar med korrosionsskydd måste packas in igen och förvaras i originalemballaget. Pumpen skall förvaras på en ren, torr och vibrationsfri plats. Om kraftigt damm och hög fuktighet förväntas, skall pumpen täckas över med ett material som ger tillräckligt skydd mot fukt. 7

8 Fig. 2 1 Torsionsbeständigt aluminiumhus 2 Rotor med glidande delar 3 Slang med vakuumhål 4 Anslutningar (standard) 5 Vakuumkanal 6 Vakuummätare för övervakning av vakuumet i pumpen Peristaltiska pumpar i XP-serie arbetar enligt en patenterad vakuumprincip. Luft pumpas genom ett extra membran i pumpkåpan (se tvärsnitt Fig. 2) ut från den övre delen av pumphuset. Detta genererar ett vakuum inuti det förseglade aluminiumhuset. Detta kan läsas av på vakuummätaren (6), som sitter på pumpen. När pumpen slagits på måste vakuummätarens visare börja röra sig och, beroende på pumpens typ och varvtal, börjar ett vakuum byggas upp (ca >3min). Se annars i Kap. 6 Felavhjälpning. Detta hjälper också slangen att återfå sin ursprungliga tvärsektion. 8

9 Fig. 3 Rotorn roterar inuti det smörjmedelsfyllda pumphuset och trycker ihop slangen med sina yttre rotorändar. Denna process separerar hermetiskt sugsidan från trycksidan (Fig. 3). Fig. 5 Rotorns rotation förflyttar produkten inuti slangen mot utloppsporten på trycksidan. Detta skapar ett vakuum på sugsidan varje gång som slangen öppnar, vilket säkerställer konstant indragning av produkten. Detta kan till och med ske i tomt tillstånd (torrflödning). Fig. 4 Volymen (Fig. 4) mellan de båda rotorändarna är exakt halva deplacementet per varv. Fig. 6 Med varje rotation av rotorn trycker två glidande delar produkt till utloppsporten, medan samma mängd dras in av vakuumet på sugsidan (Fig. 6). 9

10 2. Säkerhetsrekommendationer 2.1 Allmänt Se till att pumpen installeras enligt alla tillämpliga nationella säkerhetsbestämmelser. Följ alltid tillämpliga olycksfallsskydds- och tillämpningsanvisningar. Följande försiktighetsåtgärder måste vidtas innan något underhållsarbete utförs. Om den produkt som skall pumpas är en riskabel eller giftig substans, måste systemet neutraliseras och luftas. Obs! Risk för brännskador! Beroende på driftförhållandena kan pumpen uppnå temperaturer som gör den farlig att vidröra. Slå därför av pumpen och låt den kallna innan du rör vid den. Koppla bort huvuddrivenheten och pumpen från elnätet (t.ex. genom att dra ur stickkontakten). Släpp ut pumptrycket. Pumpen får inte köras efter borttagning av pumpkåpan. Se vid manuell rengöring av pumpen till att alla erforderliga säkerhetsåtgärder har vidtagits. Pumpen måste stängas av eller får inte startas om om det konstateras brister som kan påverka pumpens driftsäkerhet och tillförlitlighet. 2.2 Avsedd användning De peristaltiska pumparna i XP-serien har konstruerats för stationär användning och permanent drift i industriella tillämpningar. Fara! Pumpar utan explosionsskyddad drivenhet får inte användas i explosiva miljöer. Följande substanser får inte pumpas: brännbara gaser eller ångor blandade med luft brännbara vätskor i riskklass A + B, enligt VbF bränsle, vätskesubstanser i klass III a (bilaga C till EVO) Vätskor med antändningstemperaturer under 200 C får inte pumpas ens med explosionsskyddade pumpar. Fara! Innan den peristaltiska pumpen används, kontrollera att det inte uppstår några kemiska reaktioner när produkten kommer i kontakt med silikon- eller glycerinsmörjmedel. Alla felaktigt installerade, osakkunnigt körda eller otillräckligt underhållna maskiner och pumpar utgör potentiella säkerhetsrisker. Om erforderliga säkerhetsåtgärder inte vidtas, kan driftpersonal eller pumpen skadas. På pumpsystem med säkerhetskapsling måste kapslingen fästas in ordentligt innan driften återupptas. Fara! Pumpprodukter som leder till kemiska reaktioner vid kontakt med aluminium får aldrig pumpas med en peristaltisk pump. 10

11 Innan pumpen används i livsmedelstillämpningar, kontrollera att de pumpdelar som kommer i kontakt med produkten har godkänts för livsmedel. Alla normala hygienkrav för pumpning av livsmedel måste strikt uppfyllas. 2.6 Säkerhetssymboler och - anmärkningar Fara! Anmärkning rörande fara, som om den inte iakttas, kan leda till farliga personskador eller till och med dödsfall. 2.3 Icke-avsedd användning Den levererade pumpens driftsäkerhet och tillförlitlighet kan endast säkerställas om den endast används för sitt avsedda syfte. De gränser som anges i det tekniska databladet får aldrig överskridas. 2.4 Körning av pumpen Pumpen får endast köras av utbildade, instruerade och auktoriserade personer. Alla skyldigheter måste klart framhållas innan driften startar och skall alltid fullgöras. Följ strikt driftinstruktionerna för den anslutna drivenheten. 2.5 Omvandlingar och förändringar av pumpen Omvandlingar och förändringar av pumpen är strikt förbjudna. Därmed avses dock inte mindre ändringar, som inte påverkar säkerheten eller tillförlitligheten, eller åtgärder som till och med förbättrar säkerheten. Säkerhetsfunktioner får inte avlägsnas eller förändras eller användas mot sitt avsedda syfte. Varning! Obs! Anmärkning rörande fara, som om den inte iakttas, kan leda till farliga personskador eller till och med dödsfall. Information om fara eller faror vid osäkra hanterings- och arbetsförlopp som kan leda till personskador eller omfattande materiella skador på utrustning och egendom. Varning farlig elektrisk spänning. Kontakt med strömförande delar kan leda till omedelbart dödsfall. Luckor och täckande delar (t.ex. kåpor och lock) märkta med detta tecken får endast öppnas av specialister och/eller instruerade personer efter att respektive driftspänning (ingångsplintspänning, driftspänning eller extern ingångsspänning) har kopplats bort. Driftsäkerhet vid riskutsatt utrustning. Om denna anmärkning inte respekteras försämras drifttillförlitligheten och förorsakar skador på pumpen. 11

12 Observera! Observera-symbolen märker ut alla anmärkningar i denna manual som innehåller anvisningar, riktlinjer eller arbetsförlopp som måste respekteras. I fortsättningen i denna manual används dessa symboler för att markera anmärkningar om faror. 2.7 Underhållsarbete Underhållsarbetet får endast utföras av kvalificerade och specialinstruerade personer. Detta gäller i synnerhet allt arbete på elektrisk, hydraulisk och pneumatisk utrustning. Håll oauktoriserade personer borta från pumpen. Mekaniska och elektriska reparationer och underhållsarbeten får endast utföras av kvalificerade specialister. Det professionella utförandet av detta arbete måste undersökas och godkännas av en högkvalificerad och ansvarig inspektör. Innan reparations- och underhållsarbete påbörjas måste utrustningen slås ifrån och säkras mot oavsiktlig eller otillåten återstart. Innan du påbörjar arbete på elektriska system och elektrisk utrustning, kontrollera att systemet är tillförlitligt bortkopplat. Dessutom måste pumpen/systemet vara tillförlitligt säkrat mot oväntad återstart. Slå ifrån brytaren och avlägsna nyckel och/eller fäst en varningsskylt på huvudströmbrytaren. Kunden (eller en auktoriserad person utsedd av kunden) ansvarar för att alla tillämpliga olycksfallsskyddande anvisningar på installationsplatsen respekteras. För att undvika personskador, får allt underhålls-, justerings- och reparationsarbete utföras endast med användning av tillåtna och lämpliga verktyg och arbetshjälpmedel. Trasiga säkringar får inte repareras eller förbikopplas och får endast bytas mot säkringar av samma typ. Kylanordningar, såsom ventilationsspringor, får inte sättas ur funktion. Roterande eller rörliga delar måste stoppas helt innan arbetet påbörjas. Se till att dessa delar inte kan börja röra sig igen under arbetets gång. Berör inte roterande delar och håll dig alltid på säkert avstånd så att inte klädsel eller hår kan dras in. Bär alltid skyddsklädsel lämpad för arbetet och de rådande farorna. Beroende på vilken typ av arbete som skall utföras, kan tillräckligt skydd tillhandahållas genom t.ex. bärande av följande skyddsklädsel: Skyddsglasögon, hörselskydd, skyddsskor, säkerhetshandskar, etc. Skyddsklädsel skall smita åt. Om ditt ansikte kan komma i kontakt med kemikalier, metallsplitter eller damm under arbetet, skall du bära fullt ansiktsskydd med skyddsglasögon. Bär alltid säkerhetsskor eftersom det finns risk för att tunga föremål tippar över, halkar eller lossnar av något skäl, och därmed utgör en fara för dina fötter Hälso- och säkerhetsinformation om elektrisk utrustning Beroende på versionen, kan pumparna utrustas med elektriska tillbehör (styrningar, motordrifter). 12

13 Allvarliga personskador och materiella skador kan uppstå genom: otillåten borttagning av kåpor/lock osakkunnig användning av pumpen otillräckligt underhåll Innan installationsarbete startas på elektrisk utrustning måste denna utrustning kopplas bort på tillförlitligt sätt. Täck oisolerade strömförande ledningar och eluttag mot oavsiktlig kontakt. Elektriska komponenter som lagras och inte används under längre tid, skall noggrant inspekteras före användning, för att säkerställa att isoleringen fortfarande är intakt. Elektriska apparater eller komponenter, som i torrt tillstånd är fullständigt spänningsfria, kan när de blir våta plötsligt bli strömförande. Innan fuktiga eller våta elektriska komponenter vidrörs, kontrollera genom mätning att delar som kan komma att vidröras, fortfarande leder ström. Vid arbete på högspänningsenheter efter att spänningen kopplats bort, anslut sladden via en urladdning till jord och kortslut komponenter, t.ex. kondensatorer. Försök inte att sätta in några föremål genom öppningar på pump eller inkopplad utrustning. Detta kan föranleda kortslutning och elchocker med fara för livet Hälso- och säkerhetsinformation om arbete på tryckledningar Släpp alltid ut trycket innan arbete påbörjas på tryckledningar. Stäng avstängningsventil Obs! Var försiktig vid kontroll av läckor på trycksatta ledningar. Vätskor eller luft som läcker ut under tryck kan tränga igenom kläder och hud. Var försiktig vid lossning eller byte av tryckledningar; ledningar som blandas ihop av misstag kan kasta om funktionen. Släpp alltid ut trycket ur hydrauliska eller pneumatiska system och ställ rörliga delar i ett säkert utgångs- eller parkeringsläge innan arbete påbörjas. Var försiktig vid hantering av farliga (frätande, skadliga) vätskor. Bär alltid din personliga skyddsutrustning (t.ex. handskar, skyddsglasögon, tätt sittande kläder). Vid hudkontakt, inandning av skadliga ångor eller ögonskada skall du omedelbart kontakta en läkare Bestämmelser och anvisningar om smörjning Smörjning får endast utföras av auktoriserad personal. Det professionella utförandet av detta arbete måste undersökas och godkännas av en högkvalificerad inspektör. Oauktoriserade personer får inte tillåtas arbeta på en maskin eller enheter eller i närheten av dessa maskiner eller enheter. Smörjmedel eller oljor får inte komma i kontakt med oskyddade flammor eller glödande delar. Vid arbete på enheter och komponenter (t.ex. motor, växellåda) måste du också beakta specifika instruktioner och smörjinstruktioner för dessa enheter och komponenter. Luftningsledningar 13

14 Hela systemet måste i allmänhet stängas av och säkras mot oavsiktlig och otillåten återstart innan smörjningsarbetetet påbörjas. (Undantag: Smörjning som endast kan utföras när systemet är igång). För att undvika personskador får allt smörjningsarbete utföras endast med användning av tillåtna och lämpliga verktyg och arbetshjälpmedel. Roterande eller rörliga delar måste stängas av och säkras tillförlitligt mot återstart innan arbetet påbörjas. Berör inte roterande delar och håll dig alltid på säkert avstånd så att inte klädsel eller hår kan dras in. Strikt renlighet är av yttersta betydelse vid första fyllning och vid påfyllning eller byte av smörjmedel så att inga främmande partiklar eller ämnen kan komma in via smörjpunkten. 2.8 Ljudemission I ett rum med flera pumpar kan ljudemissionerna bli mycket höga. Beroende på ljudnivå kan följande åtgärder vidtas: under 70 db(a): över 70 db(a): över 85 db(a): Inga speciella åtgärder krävs Personer som permanent befinner sig i rummet måste bära hörselskydd. Rum med farlig ljudnivå! Varje dörr måste ha en klart synlig varningsskylt för att uppmärksamma personer som träder in i rummet på att de måste bära hörselskydd. Uppmätt ljudnivå: < 75 db(a) enligt ISO Överrinning och spill av olja måste undvikas. Torka av överflödigt och utträngande fett. Undvik hudkontakt med oljor och fetter bär skyddskläder. Med vissa smörjmedel, t.ex. lättantändliga hydrauliska vätskor, måste speciella säkerhetsinstruktioner för dessa substanser följas. (Se notiser på förpackning och tillverkarens anvisningar). 14

15 3. Installationsanvisningar 3.1 Punkter som skall iakttas före installation Pumpen får endast användas av fackmän och i överensstämmelse med säkerhetsbestämmelserna (se kapitel 2). Pumpdiagrammet kan användas för att kontrollera flödeshastigheten vid ett givet varvtal. 3.2 Installation och anslutning Pumpenheten måste installeras och fästas på ett plant underlag med tillräcklig lastbärande kapacitet för pumpens vikt. Se fundamentsritning Fig. 8. Fig. 8 Fig Pumpen levereras i driftklart skick. Före igångkörning, se till att pump och drivenhet är rätt hopsatta. Standardpumpen levereras med sugport i toppen / tryckport i bottenanslutningarna på vänster sida (Fig. 7). Rörledningarna måste dras så att rörens vikt inte ligger an på pumpen. 2. Om pumpen skall installeras på ett styvt rörsystem rekommenderas användning av böjliga slangsektioner (t.ex. expansionsfogar, tryckbeständiga slangar) på tryck- och sugsida för att minska pulseringarna. 3. För att undvika skador på pumpen skall nya anläggningar i allmänhet kontrolleras med avseende på spillpartiklar (svetssömmar, trådstumpar, etc.) i tank och rörledningssystem. 4. Kontrollera pumpanordningen för att säkerställa att sug- och tömningstryck inte överskrids. Kontrollera även motorvarvtal och effekt i kw. Typ A B øc D E pumpvikt ca XP kg alla dimensioner i mm (dimensionsavvikelser med specialramar möjlig) Eftersom pumpen är en positiv deplacementspump måste man se till att trycksidans rör inte har några avstängningselement, strypningar eller komponenter som kan förorsaka igensättning av rören. En Till/Från-brytare med låsning mot påslagning (t.ex. låsbar brytare, brytare med borttagbar kopplingsspak) skall installeras nära pumpen. Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra olyckor, t.ex. vid inspektion inuti pumpen. För att skydda pumpen mot överbelastning rekommenderas installation av en motorskyddsbrytare.. 15

16 Elektriska installationer och anslutningar får endast utföras av en kvalificerad elektriker. För att underlätta nödvändigt servicearbete rekommenderas installation av ca 1 1,5 m borttagbara ledningar (slangar eller rör) mellan pumpportarna och rörsystemet (Fig. 9). Detta ger tillräckligt utrymme för byte av pumpslangen. Pumplocket måste alltid vara lätt åtkomligt! Peristaltiska pumpar är variabla deplacementspumpar, som producerar ett pulserande produktflöde. För att förhindra att dessa tryckchocker överförs till rörsystemet, skall både tryck- och sugsidor förses med expansionsfogar (Fig. 9). Som en tilläggsåtgärd för att minimera pulseringen, kan tryckröret förses med en aktiv pulseringsdämpare. Den måste anpassas till respektive arbetsområde. För att nå optimala resultat, se de installationsanvisningar som tillhandahålls av respektive tillverkare av expansionsfogar och pulseringsdämpare. Fig. 10 Peristaltiska pumpar får aldrig köras med trycksidan mot stängd ventil! Fig. 11 Innerdiametrarna i sug- och tryckledningarna skall vara minst lika stora som i pumpslangen. Den idealiska radien för krökar är > 2 3 gånger rördiametern. Fig. 9 Användningen av avstängningsventiler i tryckledningen kräver installation av en överrinningsventil med returledning (eller bypass eller en tryckvakt) för att undvika skador på den peristaltiska pumpen genom manöverfel (Fig. 10). Om detta inte skulle vara möjligt, måste pumpen stängas av innan ventilen slås av. Vid pumpning av högviskösa vätskor (> mpas) skall diametern på sugledningen vara så stor som möjligt, men dess längd vara så kort som möjligt. För högviskösa vätskor (> mpas) skall diametern på sugledningen vara en storlek större än anslutningssockeln på pumpen. Se till att minska pumpvarvtalet med hjälp av en frekvensomformare. 16

17 4. Driftinstruktioner 4.1 Punkter som skall kontrolleras före igångsättning Var god kontrollera: att den max. tillåtna pumpprodukttemperaturen på 80 C inte överskrids. det max. tillåtna utloppstrycket på 13 bar inte överskrids. Installera vid behov en övertrycksventil eller givare. att pumpen är riktigt installerad och ansluten. att pumpens rotationsriktning är riktig. Rotationsriktningen är medurs, sett från pumplocket (om ej annat specificerats av kunden). En pil på pumphuset märker ut rotationsriktningen; en pump med integrerat vakuumsystem lämpar sig inte för båda rotationsriktningarna. att pumpen utan explosionsskyddad drivenhet aldrig körs i explosiva miljöer. att pumpslangen inuti pumpen lämpar sig för den produkt som skall pumpas. att sug- och tryckledningar är riktigt anslutna. att brytare och effektanslutningar för drivenheten är rätt anslutna. att pumpen är korrekt jordad för att undvika elektrostatisk laddning. För den elektriska motorn måste ett överströmsrelä installeras. Därvid måste kopplingsschemat i elkopplingsdosan respekteras. På motorer med termiska strömbrytare är alla kablar och uttag placerade i motorns kopplingsdosa. Dessa måste anslutas så att motorn stängs av när brytaren utlöses. 4.2 Igångkörning Drivenheten skall startas med ledning av respektive driftinstruktion. Kontrollera smörjningen av drivenheten. Kuggväxelmotorer och reglerväxlar är fyllda med smörjfett som standard. Vid oljesmörjning måste oljan i växelhuset kontrolleras och, vid behov, fyllas på före igångkörning. Se till att alla säkerhetsanordningar är infästa och helt funktionella. Påslagning Den peristaltiska pumpen får inte köras mot stängda avstängningsventiler. Pumphuset måste alltid vara fyllt med tillräcklig mängd glidvätska. Pumpen startar när huvudströmbrytaren för drivenheten slås på. Avstängning Vrid tillbaka huvudströmbrytaren för drivenheten till Från igen. att ventilationshålet på växellådan är fritt och öppet. 17

18 4.3 Urdrifttagning Observera! Följ alltid säkerhetsanvisningarna i kapitel 2 i denna manual. Avstängningsproceduren för underhålls-, installations- och rengöringsarbetet får endast utföras av auktoriserad och utbildad personal. 1. Stäng av den elektriska strömförsörjningen och säkra mot oavsiktlig återstart. 2. Stäng av avstängningsventiler på sug- och trycksida. 3. Släpp ut trycket ur sug- och tryckledningar. Fara! Vätskor som tränger ut under tryck kan förorsaka svåra skador. Var försiktigt vid lossning av tryckkopplingar: bär skyddsklädsel. Var extra försiktig vid hantering av farliga vätskor. Konsultera alltid en läkare om du kommit i kontakt med sådana substanser. 4. Lossa sug- och tryckkopplingar försiktigt. Systemet kan fortfarande så under tryck eller spänning. 5. Koppla bort sug- och tryckledningar från pumpen och ta isär sköljlinjen (vid förekomst). 6. Om symptom på slitage upptäcks vid inspektion av pumpen, måste respektive delar bytas. 5. Underhåll Observera! Observera alltid säkerhetsanmärkningar vid allt underhållsarbete och omvandlingar, kapitel 2! Kontrollera alla ledningar och kopplingar regelbundet med avseende på läckor och externt synlig skada! Eliminera varje fel omedelbart! Peristaltiska pumpar i XP-serien kräver endast föga underhåll. Kullager och radialtätningar i pumphalsen är livstidssmorda med silikonolja eller glycerinfyllning. Drivenheten måste underhållas enligt respektive tillverkares anvisningar. Pumpslangen är det enda slitelementet på pumpen. Observera! Pumpar med elektrisk drivning måste i allmänhet stängas av och kopplas bort från strömkällan innan underhållsarbetet påbörjas! 5.1 Rengöring Om pumpen används för frätande eller giftiga media, måste pumpen i allmänhet sköljas med ett neutralt medel innan pumphuset öppnas. Allmänna anmärkningar: Obs! Bär alltid skyddsklädsel vid arbeten med lösnings- eller rengöringsmedel. Hus, kylflänsar, öppningar och lock på utrustningskomponenter är mycket ofta inte bara skydd, utan har också extrafunktioner såsom kylning, isolering, ljudisolering, stänkskydd etc. 18

19 Efter varje användning, skall pumpen endast förvaras med helt tom och ren pumpslang. Rengöringen kan utföras med hjälp av slangrengöringskulor eller små trasor. Vissa av dessa funktioner kan bli extremt ineffektiva eller helt overksamma till följd av smutsavlagringar. Här följer några råd om hur man avlägsnar smuts. Fasttorkad smuts kan avlägsnas genom t.ex. smärgling, skavning eller borstning Mindre smutsavlagringar, såsom skikt av damm och fina avlagringar kan t.ex. torkas bort, rengöras med en dammsugare, avlägsnas med en borste eller kvast Rengöring av livsmedelspumpar (CIP = Clean in place/rengör på plats) Pumpar kan rengöras manuellt efter isärtagning eller på plats (CIP). Beskrivning av speciella tillämpningsberoende rengöringsprocedurer kan erhållas från pumpleverantörerna. Obs! Berör inte pumpar eller rör. Risk för brännskador. Bär alltid din personliga skyddsutrustning vid hantering av kemikalier. Skölj alltid av systemet noggrant efteråt. Iaktta alltid tillämpliga bestämmelser vid lagring eller hantering av kemikalier. 2. För produkter som har tendens att klibba eller bita sig fast, rekommenderar vi användning av rengöringskulor. 3. Skölj pumpen med varmt vatten (max. 90 C) i max. 20 minuter (om frekvensomformare finns, kör med lågt varvtal). 4. Rengör med en ca 2,5%-ig alkalisk sodalösning. 5. Skölj slutligen med kallt vatten Val av pumpslangar Peristaltiska pumpar kan förses med slangar av olika material, beroende på tillämpningen. Följande material finns tillgängliga: Naturgummi (NR) teknisk Hypalon (CSM) Nitrilgummi (NBR/FDA) Färgkod gul svart röd Innan en ny slang sätts in, kontrollera att slangmaterialet lämpar sig för den avsedda tillämpningen (se kompatibilitetslista). Om slangen inuti pumpen inte har skadats genom normalt mekaniskt slitage, utan genom kemisk påverkan, skall den bytas mot en slang av annat material. Om nödvändigt, kontakta den auktoriserade återförsäljaren eller tillverkaren för kontroll och råd. Möjlig CIP-rengöringsprocedur för pumphus tillverkade av naturgummi. 1. Pumpen måste sköljas med kallt vatten för att rengöra pumpslangen. 19

20 XP 400 Anmärkning: Följande anmärkningar gäller för pumpar i serien XP Demontera sedan ventilationsröret (Fig. 14). Avlägsna hållring, segmentring, stegring och O-ring från pumpslangen (Fig. 14). 5.2 Byte av pumpslangen Om efter en kort tids drift vakuummeterns visare inte rör sig, måste pumpslangen bytas. Se kapitel 6 Felavhjälpning för installation av en ny pumpslang Borttagning av den gamla pumpslangen 1. Stäng av pumpen och säkra den mot påslagning, koppla bort sug- och trycksidan från rörledningen. Obs! Risk för brännskador vid het pumpprodukt (max. 80 C). Låt pumpslangen kallna till berörbar temperatur innan den tas bort. 2. Placera ett kärl under pumpen för att fånga upp glidvätskan. 5. Skruva ur 4 kåpfästmuttrar 1 (Fig. 12), ta av pumpkåpa och O-ring och låt resten av glidvätskan rinna ut ur pumphuset ner i kärlet. 3. Skruva ur pluggar (2+3, Fig. 12) och låt glidvätskan rinna ner i kärlet. Fig Kåpfästmuttrar 2 Oljefyllningshål med propp 3 Oljetömningshål med propp Fig Ventilationsrör 20

21 6. Skruva ur båda anslutningssocklarna helt med hållfläns och sexkantsrörmuttrar från pumphuset (Fig. 13) och dra ut båda anslutningssocklarna från pumpslangen. 7. Fäst pumpkåpa med O-ring och dra åt lätt med muttrar Installation av dem nya pumpslangen 1. Fäst pumpkåpan med en ny O-ring och dra åt muttrarna. 8. Slå på pumpen en stund, så att pumpslangen trycks ut ur pumphuset (fortsätt att dra ut pumpslangen från huset). Observera! Utför denna process ytterst uppmärksamt. Vid misslyckande, stäng omedelbart av pumpen. 9. Avlägsna pumpkåpan och O-ringen igen och inspektera husets insida Inspektion av pumpens insida Före installation av en ny pumpslang, rengör insidan av pumphuset och kontrollera om det finns några skador. Byt skadade delar. 2. Smörj lätt ena änden på pumpslangen med glidvätska och tryck in den i pumpens sugport (Fig. 16), tills slangen slår stopp. Före smörjning av den nya pumpslangen, kontrollera att det inte finns några packningsrester i pumpslangen eller i vakuumkanalen. Placera några droppar smörjmedel i vakuumkanalen. 3. Slå på pumpen en kort stund, så att rotorn kan dra pumpslangen steg för steg in i pumphuset, fortsätt trycka för att underlätta operationen. När pumpslangen har nått öppningen på pumphusets trycksida, stäng av pumpen och styr pumpslangen med en rund stålstång genom öppningen i pumphuset (använd inte verktyg med vassa kanter). Stäng av pumpen igen en kort stund, så att korrekt installationsläge kan nås. 21

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Typ MHIL S Monterings- och skötselanvisning 6263780/0505 1. Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2. Säkerhet...4 2.1 Symboler i denna monterings- och skötselanvisning...4

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 4.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8153.020/.190 Bravo 900 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhet...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok BG 240 H4 Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok Glättare BG 240 H4 Innehåll Innehåll Inledning........................................................................... 5 Om säkerhetsinstruktionen

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 326L X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Avsedd endast för trimmerhuvuden. VARNING Röjsågar,

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Yellow Cat BORSTAGGREGAT

Yellow Cat BORSTAGGREGAT Yellow Cat BORSTAGGREGAT BRUKSANVISNING MARS 2011 VERSION 1.2. 03/11 TILLVERKARE: Oy LAIMU Ab Niittaajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358-2 - 8387 2400 Fax: +358-2 - 8387 2444 laimu@laimu.fi www.laimu.fi

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer