ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP"

Transkript

1 BACD-XP 18-GB/09.04/Be ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP Installation, Drift och underhåll

2 Deklaration av konformitet i enlighet med maskindirektiv 98/37/EC Vi deklarerar härmed, att pumpenheterna tillverkats i serieproduktion Benämning: Serie: Tillverkare: Serienummer: ELRO Peristaltisk pump XP Crane Process Flow Technologies GmbH Heerdter Lohweg D Düsseldorf (se märkskylt) i den version som levereras av oss, är i enlighet med följande tillämpliga bestämmelser: EU-direktiv: Maskindirektiv 98/37/EC Lågspänningsdirektiv 73/23/EC EMC-direktiv 89/336/EC Harmoniserade standarder: EN ISO och ; EN 294, EN 809 Datum / tillverkarens underskrift: 2. juni 2003 Information om undertecknare: H. Ptak Verkställande direktör 2

3 Deklaration av tillverkare i enlighet med maskindirektiv 98/37/EC Vi deklarerar härmed, att pumpenheterna tillverkats i serieproduktion Benämning: Serie: Tillverkare: Serienummer: ELRO Peristaltisk pump XP (utan drivning) Crane Process Flow Technologies GmbH Heerdter Lohweg D Düsseldorf (se märkskylt) i den version som levereras av oss skall installeras i en maskin och att varje tillämpning är förbjuden tills det bekräftats att den maskin som skall förses med denna pump uppfyller kraven i EU:s maskindirektiv, utgåva 93/44/EEC. EU-maskindirektiv: Maskindirektiv 98/37/EC Lågspänningsdirektiv 73/23/EC EMC-direktiv 89/336/EC Harmoniserade standarder: EN ISO och ; EN 294, EN 809 Datum / tillverkarens underskrift: 2. juni 2003 Information om undertecknare: H. Ptak Verkställande direktör 3

4 Innehållsförteckning Sida 1. Allmänt Garanti Transport, lagring Funktion Säkerhet Allmänt Avsedd användning Icke-avsedd användning Körning av pump Omvandlingar och förändringar av pumpen Säkerhetssymboler och -anmärkningar Underhållsarbete Hälso- och säkerhetsinformation om elektrisk utrustning Hälso- och säkerhetsinformation om arbete med tryckledningar Bestämmelser och anvisningar om smörjning Ljudemission Installationsanvisningar Punkter som skall iakttas före installation Installation och anslutning Driftinstruktioner Punkter som skall iakttas före igångkörning Igångsättning Urdrifttagning

5 Sida 5. Underhåll Rengöring Rengöringspumpar för livsmedelstillämpningar Val av pumpslangar XP Byte av pumpslangen Borttagning av den gamla pumpslangen Inspektion av pumpens insida Installation av den nya pumpslangen Pumpomvandling för olika pumptryck Byte av vakuummembranet Felavhjälpning

6 1. Allmänt Följande anvisningar avser endast pumpen. Eftersom pumparna kommer att användas i kombination med andra enheter, såsom kopplingar, transmissioner och motorer måste även drift- och underhållsinstruktioner för dessa komponenter följas, såväl som motsvarande anvisningar om säkerhet och tillförlitlig drift. Schematisk installation av peristaltiska pumpar: Fig. 1 Standardinstallation 1 sugsida 3 märkskylt 2 trycksida Dessa anvisningar innehåller information om installation, drift och underhåll av ELRO:s peristaltiska pumpar. Läs därför noggrant igenom dessa anvisningar innan pumpen tas i bruk och beakta alltid den information som ges i dem. All personal som arbetar med pumpen eller tillhörande utrustning måste ha läst denna manual, i synnerhet kapitlet Säkerhetsrekommendationer innan de börjar arbeta med den. Det är för sent när arbetet redan påbörjats. Detta gäller i synnerhet för personer som bara arbetar tillfälligt med pumpen, t.ex. med underhålls- och rengöringsarbete. Alla pumpar genomgår stränga inspektioner och funktionsprovningar innan de lämnar fabriken. Korrekt funktion, lång livslängd och optimal drifttillförlitlighet förutsätter huvudsakligen korrekt hopsättning korrekt igångsättning ordentligt och schemalagt underhåll. Frågor rörande kundtjänst, reservdelar eller reparationer skall riktas till tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Lämna alltid följande information: Serie Pumpstorlek Pumpens serienummer Denna information står instämplad på märkskylten upptill på pumpen. Vid returnering av pumpar eller pumpdelar till tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för reparation eller översyn, måste leveransen åtföljas av ett intyg som anger att pumpen är fri från produkt eller andra frätande eller riskfyllda substanser. 6

7 1.1 Garanti Riktig funktion hos ELRO:s peristaltiska pump kontrolleras på fabriken före utleverans. Tillverkaren eller den auktoriserade återförsäljaren ger garanti för produkten så som specificeras i gällande sälj- och leveransvillkor. Fel som beror på att ovan nämnda bestämmelser och anvisningar inte följs kan endast rättas till på kundens bekostnad. 1.2 Transport, lagring För att undvika problem bör ni mot leveranssedel kontrollera att levererat gods är komplett och felfritt, kontrollera att pumpar med drivenheter vid godsets ankomst har rätt instruktionsmanual för drivenheten. Var försiktig vid uppackningen av pumpen och gå tillväga på följande sätt: Kontrollera om skador uppstått på emballaget under transporten. Ta försiktigt ut pumpen ur dess emballage. Undersök om pumpen har några synliga skador. Avlägsna fästanordningar på pumpens anslutningsportar. Obs! Kontrollera den specificerade vikten innan pumpen lyfts. Använd endast lyftdon med tillräcklig lyftkapacitet. Gå inte in och stå inte under hängande laster. Pumpar utan drivenhet: Lyftlinan måste slingas kring pumpkroppen och drivaxeln. Pumpar med drivenhet: Lyftlinan måste slingas kring pumpkroppen och motorn. Obs! För att undvika avhalkning av slinget måste linan korsas vid kroken. Om pumpen inte installeras omedelbart, skall den packas in igen och förvaras på lämplig plats. Därvid måste följande punkter observeras: Alla pumpportar måste vara tillslutna med lämpliga pluggar. Pumpar med korrosionsskydd måste packas in igen och förvaras i originalemballaget. Pumpen skall förvaras på en ren, torr och vibrationsfri plats. Om kraftigt damm och hög fuktighet förväntas, skall pumpen täckas över med ett material som ger tillräckligt skydd mot fukt. 7

8 Fig. 2 1 Torsionsbeständigt aluminiumhus 2 Rotor med glidande delar 3 Slang med vakuumhål 4 Anslutningar (standard) 5 Vakuumkanal 6 Vakuummätare för övervakning av vakuumet i pumpen Peristaltiska pumpar i XP-serie arbetar enligt en patenterad vakuumprincip. Luft pumpas genom ett extra membran i pumpkåpan (se tvärsnitt Fig. 2) ut från den övre delen av pumphuset. Detta genererar ett vakuum inuti det förseglade aluminiumhuset. Detta kan läsas av på vakuummätaren (6), som sitter på pumpen. När pumpen slagits på måste vakuummätarens visare börja röra sig och, beroende på pumpens typ och varvtal, börjar ett vakuum byggas upp (ca >3min). Se annars i Kap. 6 Felavhjälpning. Detta hjälper också slangen att återfå sin ursprungliga tvärsektion. 8

9 Fig. 3 Rotorn roterar inuti det smörjmedelsfyllda pumphuset och trycker ihop slangen med sina yttre rotorändar. Denna process separerar hermetiskt sugsidan från trycksidan (Fig. 3). Fig. 5 Rotorns rotation förflyttar produkten inuti slangen mot utloppsporten på trycksidan. Detta skapar ett vakuum på sugsidan varje gång som slangen öppnar, vilket säkerställer konstant indragning av produkten. Detta kan till och med ske i tomt tillstånd (torrflödning). Fig. 4 Volymen (Fig. 4) mellan de båda rotorändarna är exakt halva deplacementet per varv. Fig. 6 Med varje rotation av rotorn trycker två glidande delar produkt till utloppsporten, medan samma mängd dras in av vakuumet på sugsidan (Fig. 6). 9

10 2. Säkerhetsrekommendationer 2.1 Allmänt Se till att pumpen installeras enligt alla tillämpliga nationella säkerhetsbestämmelser. Följ alltid tillämpliga olycksfallsskydds- och tillämpningsanvisningar. Följande försiktighetsåtgärder måste vidtas innan något underhållsarbete utförs. Om den produkt som skall pumpas är en riskabel eller giftig substans, måste systemet neutraliseras och luftas. Obs! Risk för brännskador! Beroende på driftförhållandena kan pumpen uppnå temperaturer som gör den farlig att vidröra. Slå därför av pumpen och låt den kallna innan du rör vid den. Koppla bort huvuddrivenheten och pumpen från elnätet (t.ex. genom att dra ur stickkontakten). Släpp ut pumptrycket. Pumpen får inte köras efter borttagning av pumpkåpan. Se vid manuell rengöring av pumpen till att alla erforderliga säkerhetsåtgärder har vidtagits. Pumpen måste stängas av eller får inte startas om om det konstateras brister som kan påverka pumpens driftsäkerhet och tillförlitlighet. 2.2 Avsedd användning De peristaltiska pumparna i XP-serien har konstruerats för stationär användning och permanent drift i industriella tillämpningar. Fara! Pumpar utan explosionsskyddad drivenhet får inte användas i explosiva miljöer. Följande substanser får inte pumpas: brännbara gaser eller ångor blandade med luft brännbara vätskor i riskklass A + B, enligt VbF bränsle, vätskesubstanser i klass III a (bilaga C till EVO) Vätskor med antändningstemperaturer under 200 C får inte pumpas ens med explosionsskyddade pumpar. Fara! Innan den peristaltiska pumpen används, kontrollera att det inte uppstår några kemiska reaktioner när produkten kommer i kontakt med silikon- eller glycerinsmörjmedel. Alla felaktigt installerade, osakkunnigt körda eller otillräckligt underhållna maskiner och pumpar utgör potentiella säkerhetsrisker. Om erforderliga säkerhetsåtgärder inte vidtas, kan driftpersonal eller pumpen skadas. På pumpsystem med säkerhetskapsling måste kapslingen fästas in ordentligt innan driften återupptas. Fara! Pumpprodukter som leder till kemiska reaktioner vid kontakt med aluminium får aldrig pumpas med en peristaltisk pump. 10

11 Innan pumpen används i livsmedelstillämpningar, kontrollera att de pumpdelar som kommer i kontakt med produkten har godkänts för livsmedel. Alla normala hygienkrav för pumpning av livsmedel måste strikt uppfyllas. 2.6 Säkerhetssymboler och - anmärkningar Fara! Anmärkning rörande fara, som om den inte iakttas, kan leda till farliga personskador eller till och med dödsfall. 2.3 Icke-avsedd användning Den levererade pumpens driftsäkerhet och tillförlitlighet kan endast säkerställas om den endast används för sitt avsedda syfte. De gränser som anges i det tekniska databladet får aldrig överskridas. 2.4 Körning av pumpen Pumpen får endast köras av utbildade, instruerade och auktoriserade personer. Alla skyldigheter måste klart framhållas innan driften startar och skall alltid fullgöras. Följ strikt driftinstruktionerna för den anslutna drivenheten. 2.5 Omvandlingar och förändringar av pumpen Omvandlingar och förändringar av pumpen är strikt förbjudna. Därmed avses dock inte mindre ändringar, som inte påverkar säkerheten eller tillförlitligheten, eller åtgärder som till och med förbättrar säkerheten. Säkerhetsfunktioner får inte avlägsnas eller förändras eller användas mot sitt avsedda syfte. Varning! Obs! Anmärkning rörande fara, som om den inte iakttas, kan leda till farliga personskador eller till och med dödsfall. Information om fara eller faror vid osäkra hanterings- och arbetsförlopp som kan leda till personskador eller omfattande materiella skador på utrustning och egendom. Varning farlig elektrisk spänning. Kontakt med strömförande delar kan leda till omedelbart dödsfall. Luckor och täckande delar (t.ex. kåpor och lock) märkta med detta tecken får endast öppnas av specialister och/eller instruerade personer efter att respektive driftspänning (ingångsplintspänning, driftspänning eller extern ingångsspänning) har kopplats bort. Driftsäkerhet vid riskutsatt utrustning. Om denna anmärkning inte respekteras försämras drifttillförlitligheten och förorsakar skador på pumpen. 11

12 Observera! Observera-symbolen märker ut alla anmärkningar i denna manual som innehåller anvisningar, riktlinjer eller arbetsförlopp som måste respekteras. I fortsättningen i denna manual används dessa symboler för att markera anmärkningar om faror. 2.7 Underhållsarbete Underhållsarbetet får endast utföras av kvalificerade och specialinstruerade personer. Detta gäller i synnerhet allt arbete på elektrisk, hydraulisk och pneumatisk utrustning. Håll oauktoriserade personer borta från pumpen. Mekaniska och elektriska reparationer och underhållsarbeten får endast utföras av kvalificerade specialister. Det professionella utförandet av detta arbete måste undersökas och godkännas av en högkvalificerad och ansvarig inspektör. Innan reparations- och underhållsarbete påbörjas måste utrustningen slås ifrån och säkras mot oavsiktlig eller otillåten återstart. Innan du påbörjar arbete på elektriska system och elektrisk utrustning, kontrollera att systemet är tillförlitligt bortkopplat. Dessutom måste pumpen/systemet vara tillförlitligt säkrat mot oväntad återstart. Slå ifrån brytaren och avlägsna nyckel och/eller fäst en varningsskylt på huvudströmbrytaren. Kunden (eller en auktoriserad person utsedd av kunden) ansvarar för att alla tillämpliga olycksfallsskyddande anvisningar på installationsplatsen respekteras. För att undvika personskador, får allt underhålls-, justerings- och reparationsarbete utföras endast med användning av tillåtna och lämpliga verktyg och arbetshjälpmedel. Trasiga säkringar får inte repareras eller förbikopplas och får endast bytas mot säkringar av samma typ. Kylanordningar, såsom ventilationsspringor, får inte sättas ur funktion. Roterande eller rörliga delar måste stoppas helt innan arbetet påbörjas. Se till att dessa delar inte kan börja röra sig igen under arbetets gång. Berör inte roterande delar och håll dig alltid på säkert avstånd så att inte klädsel eller hår kan dras in. Bär alltid skyddsklädsel lämpad för arbetet och de rådande farorna. Beroende på vilken typ av arbete som skall utföras, kan tillräckligt skydd tillhandahållas genom t.ex. bärande av följande skyddsklädsel: Skyddsglasögon, hörselskydd, skyddsskor, säkerhetshandskar, etc. Skyddsklädsel skall smita åt. Om ditt ansikte kan komma i kontakt med kemikalier, metallsplitter eller damm under arbetet, skall du bära fullt ansiktsskydd med skyddsglasögon. Bär alltid säkerhetsskor eftersom det finns risk för att tunga föremål tippar över, halkar eller lossnar av något skäl, och därmed utgör en fara för dina fötter Hälso- och säkerhetsinformation om elektrisk utrustning Beroende på versionen, kan pumparna utrustas med elektriska tillbehör (styrningar, motordrifter). 12

13 Allvarliga personskador och materiella skador kan uppstå genom: otillåten borttagning av kåpor/lock osakkunnig användning av pumpen otillräckligt underhåll Innan installationsarbete startas på elektrisk utrustning måste denna utrustning kopplas bort på tillförlitligt sätt. Täck oisolerade strömförande ledningar och eluttag mot oavsiktlig kontakt. Elektriska komponenter som lagras och inte används under längre tid, skall noggrant inspekteras före användning, för att säkerställa att isoleringen fortfarande är intakt. Elektriska apparater eller komponenter, som i torrt tillstånd är fullständigt spänningsfria, kan när de blir våta plötsligt bli strömförande. Innan fuktiga eller våta elektriska komponenter vidrörs, kontrollera genom mätning att delar som kan komma att vidröras, fortfarande leder ström. Vid arbete på högspänningsenheter efter att spänningen kopplats bort, anslut sladden via en urladdning till jord och kortslut komponenter, t.ex. kondensatorer. Försök inte att sätta in några föremål genom öppningar på pump eller inkopplad utrustning. Detta kan föranleda kortslutning och elchocker med fara för livet Hälso- och säkerhetsinformation om arbete på tryckledningar Släpp alltid ut trycket innan arbete påbörjas på tryckledningar. Stäng avstängningsventil Obs! Var försiktig vid kontroll av läckor på trycksatta ledningar. Vätskor eller luft som läcker ut under tryck kan tränga igenom kläder och hud. Var försiktig vid lossning eller byte av tryckledningar; ledningar som blandas ihop av misstag kan kasta om funktionen. Släpp alltid ut trycket ur hydrauliska eller pneumatiska system och ställ rörliga delar i ett säkert utgångs- eller parkeringsläge innan arbete påbörjas. Var försiktig vid hantering av farliga (frätande, skadliga) vätskor. Bär alltid din personliga skyddsutrustning (t.ex. handskar, skyddsglasögon, tätt sittande kläder). Vid hudkontakt, inandning av skadliga ångor eller ögonskada skall du omedelbart kontakta en läkare Bestämmelser och anvisningar om smörjning Smörjning får endast utföras av auktoriserad personal. Det professionella utförandet av detta arbete måste undersökas och godkännas av en högkvalificerad inspektör. Oauktoriserade personer får inte tillåtas arbeta på en maskin eller enheter eller i närheten av dessa maskiner eller enheter. Smörjmedel eller oljor får inte komma i kontakt med oskyddade flammor eller glödande delar. Vid arbete på enheter och komponenter (t.ex. motor, växellåda) måste du också beakta specifika instruktioner och smörjinstruktioner för dessa enheter och komponenter. Luftningsledningar 13

14 Hela systemet måste i allmänhet stängas av och säkras mot oavsiktlig och otillåten återstart innan smörjningsarbetetet påbörjas. (Undantag: Smörjning som endast kan utföras när systemet är igång). För att undvika personskador får allt smörjningsarbete utföras endast med användning av tillåtna och lämpliga verktyg och arbetshjälpmedel. Roterande eller rörliga delar måste stängas av och säkras tillförlitligt mot återstart innan arbetet påbörjas. Berör inte roterande delar och håll dig alltid på säkert avstånd så att inte klädsel eller hår kan dras in. Strikt renlighet är av yttersta betydelse vid första fyllning och vid påfyllning eller byte av smörjmedel så att inga främmande partiklar eller ämnen kan komma in via smörjpunkten. 2.8 Ljudemission I ett rum med flera pumpar kan ljudemissionerna bli mycket höga. Beroende på ljudnivå kan följande åtgärder vidtas: under 70 db(a): över 70 db(a): över 85 db(a): Inga speciella åtgärder krävs Personer som permanent befinner sig i rummet måste bära hörselskydd. Rum med farlig ljudnivå! Varje dörr måste ha en klart synlig varningsskylt för att uppmärksamma personer som träder in i rummet på att de måste bära hörselskydd. Uppmätt ljudnivå: < 75 db(a) enligt ISO Överrinning och spill av olja måste undvikas. Torka av överflödigt och utträngande fett. Undvik hudkontakt med oljor och fetter bär skyddskläder. Med vissa smörjmedel, t.ex. lättantändliga hydrauliska vätskor, måste speciella säkerhetsinstruktioner för dessa substanser följas. (Se notiser på förpackning och tillverkarens anvisningar). 14

15 3. Installationsanvisningar 3.1 Punkter som skall iakttas före installation Pumpen får endast användas av fackmän och i överensstämmelse med säkerhetsbestämmelserna (se kapitel 2). Pumpdiagrammet kan användas för att kontrollera flödeshastigheten vid ett givet varvtal. 3.2 Installation och anslutning Pumpenheten måste installeras och fästas på ett plant underlag med tillräcklig lastbärande kapacitet för pumpens vikt. Se fundamentsritning Fig. 8. Fig. 8 Fig Pumpen levereras i driftklart skick. Före igångkörning, se till att pump och drivenhet är rätt hopsatta. Standardpumpen levereras med sugport i toppen / tryckport i bottenanslutningarna på vänster sida (Fig. 7). Rörledningarna måste dras så att rörens vikt inte ligger an på pumpen. 2. Om pumpen skall installeras på ett styvt rörsystem rekommenderas användning av böjliga slangsektioner (t.ex. expansionsfogar, tryckbeständiga slangar) på tryck- och sugsida för att minska pulseringarna. 3. För att undvika skador på pumpen skall nya anläggningar i allmänhet kontrolleras med avseende på spillpartiklar (svetssömmar, trådstumpar, etc.) i tank och rörledningssystem. 4. Kontrollera pumpanordningen för att säkerställa att sug- och tömningstryck inte överskrids. Kontrollera även motorvarvtal och effekt i kw. Typ A B øc D E pumpvikt ca XP kg alla dimensioner i mm (dimensionsavvikelser med specialramar möjlig) Eftersom pumpen är en positiv deplacementspump måste man se till att trycksidans rör inte har några avstängningselement, strypningar eller komponenter som kan förorsaka igensättning av rören. En Till/Från-brytare med låsning mot påslagning (t.ex. låsbar brytare, brytare med borttagbar kopplingsspak) skall installeras nära pumpen. Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra olyckor, t.ex. vid inspektion inuti pumpen. För att skydda pumpen mot överbelastning rekommenderas installation av en motorskyddsbrytare.. 15

16 Elektriska installationer och anslutningar får endast utföras av en kvalificerad elektriker. För att underlätta nödvändigt servicearbete rekommenderas installation av ca 1 1,5 m borttagbara ledningar (slangar eller rör) mellan pumpportarna och rörsystemet (Fig. 9). Detta ger tillräckligt utrymme för byte av pumpslangen. Pumplocket måste alltid vara lätt åtkomligt! Peristaltiska pumpar är variabla deplacementspumpar, som producerar ett pulserande produktflöde. För att förhindra att dessa tryckchocker överförs till rörsystemet, skall både tryck- och sugsidor förses med expansionsfogar (Fig. 9). Som en tilläggsåtgärd för att minimera pulseringen, kan tryckröret förses med en aktiv pulseringsdämpare. Den måste anpassas till respektive arbetsområde. För att nå optimala resultat, se de installationsanvisningar som tillhandahålls av respektive tillverkare av expansionsfogar och pulseringsdämpare. Fig. 10 Peristaltiska pumpar får aldrig köras med trycksidan mot stängd ventil! Fig. 11 Innerdiametrarna i sug- och tryckledningarna skall vara minst lika stora som i pumpslangen. Den idealiska radien för krökar är > 2 3 gånger rördiametern. Fig. 9 Användningen av avstängningsventiler i tryckledningen kräver installation av en överrinningsventil med returledning (eller bypass eller en tryckvakt) för att undvika skador på den peristaltiska pumpen genom manöverfel (Fig. 10). Om detta inte skulle vara möjligt, måste pumpen stängas av innan ventilen slås av. Vid pumpning av högviskösa vätskor (> mpas) skall diametern på sugledningen vara så stor som möjligt, men dess längd vara så kort som möjligt. För högviskösa vätskor (> mpas) skall diametern på sugledningen vara en storlek större än anslutningssockeln på pumpen. Se till att minska pumpvarvtalet med hjälp av en frekvensomformare. 16

17 4. Driftinstruktioner 4.1 Punkter som skall kontrolleras före igångsättning Var god kontrollera: att den max. tillåtna pumpprodukttemperaturen på 80 C inte överskrids. det max. tillåtna utloppstrycket på 13 bar inte överskrids. Installera vid behov en övertrycksventil eller givare. att pumpen är riktigt installerad och ansluten. att pumpens rotationsriktning är riktig. Rotationsriktningen är medurs, sett från pumplocket (om ej annat specificerats av kunden). En pil på pumphuset märker ut rotationsriktningen; en pump med integrerat vakuumsystem lämpar sig inte för båda rotationsriktningarna. att pumpen utan explosionsskyddad drivenhet aldrig körs i explosiva miljöer. att pumpslangen inuti pumpen lämpar sig för den produkt som skall pumpas. att sug- och tryckledningar är riktigt anslutna. att brytare och effektanslutningar för drivenheten är rätt anslutna. att pumpen är korrekt jordad för att undvika elektrostatisk laddning. För den elektriska motorn måste ett överströmsrelä installeras. Därvid måste kopplingsschemat i elkopplingsdosan respekteras. På motorer med termiska strömbrytare är alla kablar och uttag placerade i motorns kopplingsdosa. Dessa måste anslutas så att motorn stängs av när brytaren utlöses. 4.2 Igångkörning Drivenheten skall startas med ledning av respektive driftinstruktion. Kontrollera smörjningen av drivenheten. Kuggväxelmotorer och reglerväxlar är fyllda med smörjfett som standard. Vid oljesmörjning måste oljan i växelhuset kontrolleras och, vid behov, fyllas på före igångkörning. Se till att alla säkerhetsanordningar är infästa och helt funktionella. Påslagning Den peristaltiska pumpen får inte köras mot stängda avstängningsventiler. Pumphuset måste alltid vara fyllt med tillräcklig mängd glidvätska. Pumpen startar när huvudströmbrytaren för drivenheten slås på. Avstängning Vrid tillbaka huvudströmbrytaren för drivenheten till Från igen. att ventilationshålet på växellådan är fritt och öppet. 17

18 4.3 Urdrifttagning Observera! Följ alltid säkerhetsanvisningarna i kapitel 2 i denna manual. Avstängningsproceduren för underhålls-, installations- och rengöringsarbetet får endast utföras av auktoriserad och utbildad personal. 1. Stäng av den elektriska strömförsörjningen och säkra mot oavsiktlig återstart. 2. Stäng av avstängningsventiler på sug- och trycksida. 3. Släpp ut trycket ur sug- och tryckledningar. Fara! Vätskor som tränger ut under tryck kan förorsaka svåra skador. Var försiktigt vid lossning av tryckkopplingar: bär skyddsklädsel. Var extra försiktig vid hantering av farliga vätskor. Konsultera alltid en läkare om du kommit i kontakt med sådana substanser. 4. Lossa sug- och tryckkopplingar försiktigt. Systemet kan fortfarande så under tryck eller spänning. 5. Koppla bort sug- och tryckledningar från pumpen och ta isär sköljlinjen (vid förekomst). 6. Om symptom på slitage upptäcks vid inspektion av pumpen, måste respektive delar bytas. 5. Underhåll Observera! Observera alltid säkerhetsanmärkningar vid allt underhållsarbete och omvandlingar, kapitel 2! Kontrollera alla ledningar och kopplingar regelbundet med avseende på läckor och externt synlig skada! Eliminera varje fel omedelbart! Peristaltiska pumpar i XP-serien kräver endast föga underhåll. Kullager och radialtätningar i pumphalsen är livstidssmorda med silikonolja eller glycerinfyllning. Drivenheten måste underhållas enligt respektive tillverkares anvisningar. Pumpslangen är det enda slitelementet på pumpen. Observera! Pumpar med elektrisk drivning måste i allmänhet stängas av och kopplas bort från strömkällan innan underhållsarbetet påbörjas! 5.1 Rengöring Om pumpen används för frätande eller giftiga media, måste pumpen i allmänhet sköljas med ett neutralt medel innan pumphuset öppnas. Allmänna anmärkningar: Obs! Bär alltid skyddsklädsel vid arbeten med lösnings- eller rengöringsmedel. Hus, kylflänsar, öppningar och lock på utrustningskomponenter är mycket ofta inte bara skydd, utan har också extrafunktioner såsom kylning, isolering, ljudisolering, stänkskydd etc. 18

19 Efter varje användning, skall pumpen endast förvaras med helt tom och ren pumpslang. Rengöringen kan utföras med hjälp av slangrengöringskulor eller små trasor. Vissa av dessa funktioner kan bli extremt ineffektiva eller helt overksamma till följd av smutsavlagringar. Här följer några råd om hur man avlägsnar smuts. Fasttorkad smuts kan avlägsnas genom t.ex. smärgling, skavning eller borstning Mindre smutsavlagringar, såsom skikt av damm och fina avlagringar kan t.ex. torkas bort, rengöras med en dammsugare, avlägsnas med en borste eller kvast Rengöring av livsmedelspumpar (CIP = Clean in place/rengör på plats) Pumpar kan rengöras manuellt efter isärtagning eller på plats (CIP). Beskrivning av speciella tillämpningsberoende rengöringsprocedurer kan erhållas från pumpleverantörerna. Obs! Berör inte pumpar eller rör. Risk för brännskador. Bär alltid din personliga skyddsutrustning vid hantering av kemikalier. Skölj alltid av systemet noggrant efteråt. Iaktta alltid tillämpliga bestämmelser vid lagring eller hantering av kemikalier. 2. För produkter som har tendens att klibba eller bita sig fast, rekommenderar vi användning av rengöringskulor. 3. Skölj pumpen med varmt vatten (max. 90 C) i max. 20 minuter (om frekvensomformare finns, kör med lågt varvtal). 4. Rengör med en ca 2,5%-ig alkalisk sodalösning. 5. Skölj slutligen med kallt vatten Val av pumpslangar Peristaltiska pumpar kan förses med slangar av olika material, beroende på tillämpningen. Följande material finns tillgängliga: Naturgummi (NR) teknisk Hypalon (CSM) Nitrilgummi (NBR/FDA) Färgkod gul svart röd Innan en ny slang sätts in, kontrollera att slangmaterialet lämpar sig för den avsedda tillämpningen (se kompatibilitetslista). Om slangen inuti pumpen inte har skadats genom normalt mekaniskt slitage, utan genom kemisk påverkan, skall den bytas mot en slang av annat material. Om nödvändigt, kontakta den auktoriserade återförsäljaren eller tillverkaren för kontroll och råd. Möjlig CIP-rengöringsprocedur för pumphus tillverkade av naturgummi. 1. Pumpen måste sköljas med kallt vatten för att rengöra pumpslangen. 19

20 XP 400 Anmärkning: Följande anmärkningar gäller för pumpar i serien XP Demontera sedan ventilationsröret (Fig. 14). Avlägsna hållring, segmentring, stegring och O-ring från pumpslangen (Fig. 14). 5.2 Byte av pumpslangen Om efter en kort tids drift vakuummeterns visare inte rör sig, måste pumpslangen bytas. Se kapitel 6 Felavhjälpning för installation av en ny pumpslang Borttagning av den gamla pumpslangen 1. Stäng av pumpen och säkra den mot påslagning, koppla bort sug- och trycksidan från rörledningen. Obs! Risk för brännskador vid het pumpprodukt (max. 80 C). Låt pumpslangen kallna till berörbar temperatur innan den tas bort. 2. Placera ett kärl under pumpen för att fånga upp glidvätskan. 5. Skruva ur 4 kåpfästmuttrar 1 (Fig. 12), ta av pumpkåpa och O-ring och låt resten av glidvätskan rinna ut ur pumphuset ner i kärlet. 3. Skruva ur pluggar (2+3, Fig. 12) och låt glidvätskan rinna ner i kärlet. Fig Kåpfästmuttrar 2 Oljefyllningshål med propp 3 Oljetömningshål med propp Fig Ventilationsrör 20

21 6. Skruva ur båda anslutningssocklarna helt med hållfläns och sexkantsrörmuttrar från pumphuset (Fig. 13) och dra ut båda anslutningssocklarna från pumpslangen. 7. Fäst pumpkåpa med O-ring och dra åt lätt med muttrar Installation av dem nya pumpslangen 1. Fäst pumpkåpan med en ny O-ring och dra åt muttrarna. 8. Slå på pumpen en stund, så att pumpslangen trycks ut ur pumphuset (fortsätt att dra ut pumpslangen från huset). Observera! Utför denna process ytterst uppmärksamt. Vid misslyckande, stäng omedelbart av pumpen. 9. Avlägsna pumpkåpan och O-ringen igen och inspektera husets insida Inspektion av pumpens insida Före installation av en ny pumpslang, rengör insidan av pumphuset och kontrollera om det finns några skador. Byt skadade delar. 2. Smörj lätt ena änden på pumpslangen med glidvätska och tryck in den i pumpens sugport (Fig. 16), tills slangen slår stopp. Före smörjning av den nya pumpslangen, kontrollera att det inte finns några packningsrester i pumpslangen eller i vakuumkanalen. Placera några droppar smörjmedel i vakuumkanalen. 3. Slå på pumpen en kort stund, så att rotorn kan dra pumpslangen steg för steg in i pumphuset, fortsätt trycka för att underlätta operationen. När pumpslangen har nått öppningen på pumphusets trycksida, stäng av pumpen och styr pumpslangen med en rund stålstång genom öppningen i pumphuset (använd inte verktyg med vassa kanter). Stäng av pumpen igen en kort stund, så att korrekt installationsläge kan nås. 21

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

01.07.2006. C 1096 A-B Rev. B BRUKSANVISNING. ISKU-Jet 1 R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat

01.07.2006. C 1096 A-B Rev. B BRUKSANVISNING. ISKU-Jet 1 R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat 01.07.2006 C 1096 A-B Rev. B BRUKSANVISNING ISKU-Jet 1 R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat 1 ISKU-Jet 1R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat ISKU-Jet 1R och 2R -pumparna är avsedda för sommarstugor,

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 INSTALLATION ANVÄNDNING UNDERHÅLL RESERVDELAR Gelins-KGK www.gelins-kgk.se Produkten tillverkad i Italien Box 207 tel: 0511 131 30 532 23 Skara Bäste kund! Vi tackar

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer