ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP"

Transkript

1 BACD-XP 18-GB/09.04/Be ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP Installation, Drift och underhåll

2 Deklaration av konformitet i enlighet med maskindirektiv 98/37/EC Vi deklarerar härmed, att pumpenheterna tillverkats i serieproduktion Benämning: Serie: Tillverkare: Serienummer: ELRO Peristaltisk pump XP Crane Process Flow Technologies GmbH Heerdter Lohweg D Düsseldorf (se märkskylt) i den version som levereras av oss, är i enlighet med följande tillämpliga bestämmelser: EU-direktiv: Maskindirektiv 98/37/EC Lågspänningsdirektiv 73/23/EC EMC-direktiv 89/336/EC Harmoniserade standarder: EN ISO och ; EN 294, EN 809 Datum / tillverkarens underskrift: 2. juni 2003 Information om undertecknare: H. Ptak Verkställande direktör 2

3 Deklaration av tillverkare i enlighet med maskindirektiv 98/37/EC Vi deklarerar härmed, att pumpenheterna tillverkats i serieproduktion Benämning: Serie: Tillverkare: Serienummer: ELRO Peristaltisk pump XP (utan drivning) Crane Process Flow Technologies GmbH Heerdter Lohweg D Düsseldorf (se märkskylt) i den version som levereras av oss skall installeras i en maskin och att varje tillämpning är förbjuden tills det bekräftats att den maskin som skall förses med denna pump uppfyller kraven i EU:s maskindirektiv, utgåva 93/44/EEC. EU-maskindirektiv: Maskindirektiv 98/37/EC Lågspänningsdirektiv 73/23/EC EMC-direktiv 89/336/EC Harmoniserade standarder: EN ISO och ; EN 294, EN 809 Datum / tillverkarens underskrift: 2. juni 2003 Information om undertecknare: H. Ptak Verkställande direktör 3

4 Innehållsförteckning Sida 1. Allmänt Garanti Transport, lagring Funktion Säkerhet Allmänt Avsedd användning Icke-avsedd användning Körning av pump Omvandlingar och förändringar av pumpen Säkerhetssymboler och -anmärkningar Underhållsarbete Hälso- och säkerhetsinformation om elektrisk utrustning Hälso- och säkerhetsinformation om arbete med tryckledningar Bestämmelser och anvisningar om smörjning Ljudemission Installationsanvisningar Punkter som skall iakttas före installation Installation och anslutning Driftinstruktioner Punkter som skall iakttas före igångkörning Igångsättning Urdrifttagning

5 Sida 5. Underhåll Rengöring Rengöringspumpar för livsmedelstillämpningar Val av pumpslangar XP Byte av pumpslangen Borttagning av den gamla pumpslangen Inspektion av pumpens insida Installation av den nya pumpslangen Pumpomvandling för olika pumptryck Byte av vakuummembranet Felavhjälpning

6 1. Allmänt Följande anvisningar avser endast pumpen. Eftersom pumparna kommer att användas i kombination med andra enheter, såsom kopplingar, transmissioner och motorer måste även drift- och underhållsinstruktioner för dessa komponenter följas, såväl som motsvarande anvisningar om säkerhet och tillförlitlig drift. Schematisk installation av peristaltiska pumpar: Fig. 1 Standardinstallation 1 sugsida 3 märkskylt 2 trycksida Dessa anvisningar innehåller information om installation, drift och underhåll av ELRO:s peristaltiska pumpar. Läs därför noggrant igenom dessa anvisningar innan pumpen tas i bruk och beakta alltid den information som ges i dem. All personal som arbetar med pumpen eller tillhörande utrustning måste ha läst denna manual, i synnerhet kapitlet Säkerhetsrekommendationer innan de börjar arbeta med den. Det är för sent när arbetet redan påbörjats. Detta gäller i synnerhet för personer som bara arbetar tillfälligt med pumpen, t.ex. med underhålls- och rengöringsarbete. Alla pumpar genomgår stränga inspektioner och funktionsprovningar innan de lämnar fabriken. Korrekt funktion, lång livslängd och optimal drifttillförlitlighet förutsätter huvudsakligen korrekt hopsättning korrekt igångsättning ordentligt och schemalagt underhåll. Frågor rörande kundtjänst, reservdelar eller reparationer skall riktas till tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Lämna alltid följande information: Serie Pumpstorlek Pumpens serienummer Denna information står instämplad på märkskylten upptill på pumpen. Vid returnering av pumpar eller pumpdelar till tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för reparation eller översyn, måste leveransen åtföljas av ett intyg som anger att pumpen är fri från produkt eller andra frätande eller riskfyllda substanser. 6

7 1.1 Garanti Riktig funktion hos ELRO:s peristaltiska pump kontrolleras på fabriken före utleverans. Tillverkaren eller den auktoriserade återförsäljaren ger garanti för produkten så som specificeras i gällande sälj- och leveransvillkor. Fel som beror på att ovan nämnda bestämmelser och anvisningar inte följs kan endast rättas till på kundens bekostnad. 1.2 Transport, lagring För att undvika problem bör ni mot leveranssedel kontrollera att levererat gods är komplett och felfritt, kontrollera att pumpar med drivenheter vid godsets ankomst har rätt instruktionsmanual för drivenheten. Var försiktig vid uppackningen av pumpen och gå tillväga på följande sätt: Kontrollera om skador uppstått på emballaget under transporten. Ta försiktigt ut pumpen ur dess emballage. Undersök om pumpen har några synliga skador. Avlägsna fästanordningar på pumpens anslutningsportar. Obs! Kontrollera den specificerade vikten innan pumpen lyfts. Använd endast lyftdon med tillräcklig lyftkapacitet. Gå inte in och stå inte under hängande laster. Pumpar utan drivenhet: Lyftlinan måste slingas kring pumpkroppen och drivaxeln. Pumpar med drivenhet: Lyftlinan måste slingas kring pumpkroppen och motorn. Obs! För att undvika avhalkning av slinget måste linan korsas vid kroken. Om pumpen inte installeras omedelbart, skall den packas in igen och förvaras på lämplig plats. Därvid måste följande punkter observeras: Alla pumpportar måste vara tillslutna med lämpliga pluggar. Pumpar med korrosionsskydd måste packas in igen och förvaras i originalemballaget. Pumpen skall förvaras på en ren, torr och vibrationsfri plats. Om kraftigt damm och hög fuktighet förväntas, skall pumpen täckas över med ett material som ger tillräckligt skydd mot fukt. 7

8 Fig. 2 1 Torsionsbeständigt aluminiumhus 2 Rotor med glidande delar 3 Slang med vakuumhål 4 Anslutningar (standard) 5 Vakuumkanal 6 Vakuummätare för övervakning av vakuumet i pumpen Peristaltiska pumpar i XP-serie arbetar enligt en patenterad vakuumprincip. Luft pumpas genom ett extra membran i pumpkåpan (se tvärsnitt Fig. 2) ut från den övre delen av pumphuset. Detta genererar ett vakuum inuti det förseglade aluminiumhuset. Detta kan läsas av på vakuummätaren (6), som sitter på pumpen. När pumpen slagits på måste vakuummätarens visare börja röra sig och, beroende på pumpens typ och varvtal, börjar ett vakuum byggas upp (ca >3min). Se annars i Kap. 6 Felavhjälpning. Detta hjälper också slangen att återfå sin ursprungliga tvärsektion. 8

9 Fig. 3 Rotorn roterar inuti det smörjmedelsfyllda pumphuset och trycker ihop slangen med sina yttre rotorändar. Denna process separerar hermetiskt sugsidan från trycksidan (Fig. 3). Fig. 5 Rotorns rotation förflyttar produkten inuti slangen mot utloppsporten på trycksidan. Detta skapar ett vakuum på sugsidan varje gång som slangen öppnar, vilket säkerställer konstant indragning av produkten. Detta kan till och med ske i tomt tillstånd (torrflödning). Fig. 4 Volymen (Fig. 4) mellan de båda rotorändarna är exakt halva deplacementet per varv. Fig. 6 Med varje rotation av rotorn trycker två glidande delar produkt till utloppsporten, medan samma mängd dras in av vakuumet på sugsidan (Fig. 6). 9

10 2. Säkerhetsrekommendationer 2.1 Allmänt Se till att pumpen installeras enligt alla tillämpliga nationella säkerhetsbestämmelser. Följ alltid tillämpliga olycksfallsskydds- och tillämpningsanvisningar. Följande försiktighetsåtgärder måste vidtas innan något underhållsarbete utförs. Om den produkt som skall pumpas är en riskabel eller giftig substans, måste systemet neutraliseras och luftas. Obs! Risk för brännskador! Beroende på driftförhållandena kan pumpen uppnå temperaturer som gör den farlig att vidröra. Slå därför av pumpen och låt den kallna innan du rör vid den. Koppla bort huvuddrivenheten och pumpen från elnätet (t.ex. genom att dra ur stickkontakten). Släpp ut pumptrycket. Pumpen får inte köras efter borttagning av pumpkåpan. Se vid manuell rengöring av pumpen till att alla erforderliga säkerhetsåtgärder har vidtagits. Pumpen måste stängas av eller får inte startas om om det konstateras brister som kan påverka pumpens driftsäkerhet och tillförlitlighet. 2.2 Avsedd användning De peristaltiska pumparna i XP-serien har konstruerats för stationär användning och permanent drift i industriella tillämpningar. Fara! Pumpar utan explosionsskyddad drivenhet får inte användas i explosiva miljöer. Följande substanser får inte pumpas: brännbara gaser eller ångor blandade med luft brännbara vätskor i riskklass A + B, enligt VbF bränsle, vätskesubstanser i klass III a (bilaga C till EVO) Vätskor med antändningstemperaturer under 200 C får inte pumpas ens med explosionsskyddade pumpar. Fara! Innan den peristaltiska pumpen används, kontrollera att det inte uppstår några kemiska reaktioner när produkten kommer i kontakt med silikon- eller glycerinsmörjmedel. Alla felaktigt installerade, osakkunnigt körda eller otillräckligt underhållna maskiner och pumpar utgör potentiella säkerhetsrisker. Om erforderliga säkerhetsåtgärder inte vidtas, kan driftpersonal eller pumpen skadas. På pumpsystem med säkerhetskapsling måste kapslingen fästas in ordentligt innan driften återupptas. Fara! Pumpprodukter som leder till kemiska reaktioner vid kontakt med aluminium får aldrig pumpas med en peristaltisk pump. 10

11 Innan pumpen används i livsmedelstillämpningar, kontrollera att de pumpdelar som kommer i kontakt med produkten har godkänts för livsmedel. Alla normala hygienkrav för pumpning av livsmedel måste strikt uppfyllas. 2.6 Säkerhetssymboler och - anmärkningar Fara! Anmärkning rörande fara, som om den inte iakttas, kan leda till farliga personskador eller till och med dödsfall. 2.3 Icke-avsedd användning Den levererade pumpens driftsäkerhet och tillförlitlighet kan endast säkerställas om den endast används för sitt avsedda syfte. De gränser som anges i det tekniska databladet får aldrig överskridas. 2.4 Körning av pumpen Pumpen får endast köras av utbildade, instruerade och auktoriserade personer. Alla skyldigheter måste klart framhållas innan driften startar och skall alltid fullgöras. Följ strikt driftinstruktionerna för den anslutna drivenheten. 2.5 Omvandlingar och förändringar av pumpen Omvandlingar och förändringar av pumpen är strikt förbjudna. Därmed avses dock inte mindre ändringar, som inte påverkar säkerheten eller tillförlitligheten, eller åtgärder som till och med förbättrar säkerheten. Säkerhetsfunktioner får inte avlägsnas eller förändras eller användas mot sitt avsedda syfte. Varning! Obs! Anmärkning rörande fara, som om den inte iakttas, kan leda till farliga personskador eller till och med dödsfall. Information om fara eller faror vid osäkra hanterings- och arbetsförlopp som kan leda till personskador eller omfattande materiella skador på utrustning och egendom. Varning farlig elektrisk spänning. Kontakt med strömförande delar kan leda till omedelbart dödsfall. Luckor och täckande delar (t.ex. kåpor och lock) märkta med detta tecken får endast öppnas av specialister och/eller instruerade personer efter att respektive driftspänning (ingångsplintspänning, driftspänning eller extern ingångsspänning) har kopplats bort. Driftsäkerhet vid riskutsatt utrustning. Om denna anmärkning inte respekteras försämras drifttillförlitligheten och förorsakar skador på pumpen. 11

12 Observera! Observera-symbolen märker ut alla anmärkningar i denna manual som innehåller anvisningar, riktlinjer eller arbetsförlopp som måste respekteras. I fortsättningen i denna manual används dessa symboler för att markera anmärkningar om faror. 2.7 Underhållsarbete Underhållsarbetet får endast utföras av kvalificerade och specialinstruerade personer. Detta gäller i synnerhet allt arbete på elektrisk, hydraulisk och pneumatisk utrustning. Håll oauktoriserade personer borta från pumpen. Mekaniska och elektriska reparationer och underhållsarbeten får endast utföras av kvalificerade specialister. Det professionella utförandet av detta arbete måste undersökas och godkännas av en högkvalificerad och ansvarig inspektör. Innan reparations- och underhållsarbete påbörjas måste utrustningen slås ifrån och säkras mot oavsiktlig eller otillåten återstart. Innan du påbörjar arbete på elektriska system och elektrisk utrustning, kontrollera att systemet är tillförlitligt bortkopplat. Dessutom måste pumpen/systemet vara tillförlitligt säkrat mot oväntad återstart. Slå ifrån brytaren och avlägsna nyckel och/eller fäst en varningsskylt på huvudströmbrytaren. Kunden (eller en auktoriserad person utsedd av kunden) ansvarar för att alla tillämpliga olycksfallsskyddande anvisningar på installationsplatsen respekteras. För att undvika personskador, får allt underhålls-, justerings- och reparationsarbete utföras endast med användning av tillåtna och lämpliga verktyg och arbetshjälpmedel. Trasiga säkringar får inte repareras eller förbikopplas och får endast bytas mot säkringar av samma typ. Kylanordningar, såsom ventilationsspringor, får inte sättas ur funktion. Roterande eller rörliga delar måste stoppas helt innan arbetet påbörjas. Se till att dessa delar inte kan börja röra sig igen under arbetets gång. Berör inte roterande delar och håll dig alltid på säkert avstånd så att inte klädsel eller hår kan dras in. Bär alltid skyddsklädsel lämpad för arbetet och de rådande farorna. Beroende på vilken typ av arbete som skall utföras, kan tillräckligt skydd tillhandahållas genom t.ex. bärande av följande skyddsklädsel: Skyddsglasögon, hörselskydd, skyddsskor, säkerhetshandskar, etc. Skyddsklädsel skall smita åt. Om ditt ansikte kan komma i kontakt med kemikalier, metallsplitter eller damm under arbetet, skall du bära fullt ansiktsskydd med skyddsglasögon. Bär alltid säkerhetsskor eftersom det finns risk för att tunga föremål tippar över, halkar eller lossnar av något skäl, och därmed utgör en fara för dina fötter Hälso- och säkerhetsinformation om elektrisk utrustning Beroende på versionen, kan pumparna utrustas med elektriska tillbehör (styrningar, motordrifter). 12

13 Allvarliga personskador och materiella skador kan uppstå genom: otillåten borttagning av kåpor/lock osakkunnig användning av pumpen otillräckligt underhåll Innan installationsarbete startas på elektrisk utrustning måste denna utrustning kopplas bort på tillförlitligt sätt. Täck oisolerade strömförande ledningar och eluttag mot oavsiktlig kontakt. Elektriska komponenter som lagras och inte används under längre tid, skall noggrant inspekteras före användning, för att säkerställa att isoleringen fortfarande är intakt. Elektriska apparater eller komponenter, som i torrt tillstånd är fullständigt spänningsfria, kan när de blir våta plötsligt bli strömförande. Innan fuktiga eller våta elektriska komponenter vidrörs, kontrollera genom mätning att delar som kan komma att vidröras, fortfarande leder ström. Vid arbete på högspänningsenheter efter att spänningen kopplats bort, anslut sladden via en urladdning till jord och kortslut komponenter, t.ex. kondensatorer. Försök inte att sätta in några föremål genom öppningar på pump eller inkopplad utrustning. Detta kan föranleda kortslutning och elchocker med fara för livet Hälso- och säkerhetsinformation om arbete på tryckledningar Släpp alltid ut trycket innan arbete påbörjas på tryckledningar. Stäng avstängningsventil Obs! Var försiktig vid kontroll av läckor på trycksatta ledningar. Vätskor eller luft som läcker ut under tryck kan tränga igenom kläder och hud. Var försiktig vid lossning eller byte av tryckledningar; ledningar som blandas ihop av misstag kan kasta om funktionen. Släpp alltid ut trycket ur hydrauliska eller pneumatiska system och ställ rörliga delar i ett säkert utgångs- eller parkeringsläge innan arbete påbörjas. Var försiktig vid hantering av farliga (frätande, skadliga) vätskor. Bär alltid din personliga skyddsutrustning (t.ex. handskar, skyddsglasögon, tätt sittande kläder). Vid hudkontakt, inandning av skadliga ångor eller ögonskada skall du omedelbart kontakta en läkare Bestämmelser och anvisningar om smörjning Smörjning får endast utföras av auktoriserad personal. Det professionella utförandet av detta arbete måste undersökas och godkännas av en högkvalificerad inspektör. Oauktoriserade personer får inte tillåtas arbeta på en maskin eller enheter eller i närheten av dessa maskiner eller enheter. Smörjmedel eller oljor får inte komma i kontakt med oskyddade flammor eller glödande delar. Vid arbete på enheter och komponenter (t.ex. motor, växellåda) måste du också beakta specifika instruktioner och smörjinstruktioner för dessa enheter och komponenter. Luftningsledningar 13

14 Hela systemet måste i allmänhet stängas av och säkras mot oavsiktlig och otillåten återstart innan smörjningsarbetetet påbörjas. (Undantag: Smörjning som endast kan utföras när systemet är igång). För att undvika personskador får allt smörjningsarbete utföras endast med användning av tillåtna och lämpliga verktyg och arbetshjälpmedel. Roterande eller rörliga delar måste stängas av och säkras tillförlitligt mot återstart innan arbetet påbörjas. Berör inte roterande delar och håll dig alltid på säkert avstånd så att inte klädsel eller hår kan dras in. Strikt renlighet är av yttersta betydelse vid första fyllning och vid påfyllning eller byte av smörjmedel så att inga främmande partiklar eller ämnen kan komma in via smörjpunkten. 2.8 Ljudemission I ett rum med flera pumpar kan ljudemissionerna bli mycket höga. Beroende på ljudnivå kan följande åtgärder vidtas: under 70 db(a): över 70 db(a): över 85 db(a): Inga speciella åtgärder krävs Personer som permanent befinner sig i rummet måste bära hörselskydd. Rum med farlig ljudnivå! Varje dörr måste ha en klart synlig varningsskylt för att uppmärksamma personer som träder in i rummet på att de måste bära hörselskydd. Uppmätt ljudnivå: < 75 db(a) enligt ISO Överrinning och spill av olja måste undvikas. Torka av överflödigt och utträngande fett. Undvik hudkontakt med oljor och fetter bär skyddskläder. Med vissa smörjmedel, t.ex. lättantändliga hydrauliska vätskor, måste speciella säkerhetsinstruktioner för dessa substanser följas. (Se notiser på förpackning och tillverkarens anvisningar). 14

15 3. Installationsanvisningar 3.1 Punkter som skall iakttas före installation Pumpen får endast användas av fackmän och i överensstämmelse med säkerhetsbestämmelserna (se kapitel 2). Pumpdiagrammet kan användas för att kontrollera flödeshastigheten vid ett givet varvtal. 3.2 Installation och anslutning Pumpenheten måste installeras och fästas på ett plant underlag med tillräcklig lastbärande kapacitet för pumpens vikt. Se fundamentsritning Fig. 8. Fig. 8 Fig Pumpen levereras i driftklart skick. Före igångkörning, se till att pump och drivenhet är rätt hopsatta. Standardpumpen levereras med sugport i toppen / tryckport i bottenanslutningarna på vänster sida (Fig. 7). Rörledningarna måste dras så att rörens vikt inte ligger an på pumpen. 2. Om pumpen skall installeras på ett styvt rörsystem rekommenderas användning av böjliga slangsektioner (t.ex. expansionsfogar, tryckbeständiga slangar) på tryck- och sugsida för att minska pulseringarna. 3. För att undvika skador på pumpen skall nya anläggningar i allmänhet kontrolleras med avseende på spillpartiklar (svetssömmar, trådstumpar, etc.) i tank och rörledningssystem. 4. Kontrollera pumpanordningen för att säkerställa att sug- och tömningstryck inte överskrids. Kontrollera även motorvarvtal och effekt i kw. Typ A B øc D E pumpvikt ca XP kg alla dimensioner i mm (dimensionsavvikelser med specialramar möjlig) Eftersom pumpen är en positiv deplacementspump måste man se till att trycksidans rör inte har några avstängningselement, strypningar eller komponenter som kan förorsaka igensättning av rören. En Till/Från-brytare med låsning mot påslagning (t.ex. låsbar brytare, brytare med borttagbar kopplingsspak) skall installeras nära pumpen. Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra olyckor, t.ex. vid inspektion inuti pumpen. För att skydda pumpen mot överbelastning rekommenderas installation av en motorskyddsbrytare.. 15

16 Elektriska installationer och anslutningar får endast utföras av en kvalificerad elektriker. För att underlätta nödvändigt servicearbete rekommenderas installation av ca 1 1,5 m borttagbara ledningar (slangar eller rör) mellan pumpportarna och rörsystemet (Fig. 9). Detta ger tillräckligt utrymme för byte av pumpslangen. Pumplocket måste alltid vara lätt åtkomligt! Peristaltiska pumpar är variabla deplacementspumpar, som producerar ett pulserande produktflöde. För att förhindra att dessa tryckchocker överförs till rörsystemet, skall både tryck- och sugsidor förses med expansionsfogar (Fig. 9). Som en tilläggsåtgärd för att minimera pulseringen, kan tryckröret förses med en aktiv pulseringsdämpare. Den måste anpassas till respektive arbetsområde. För att nå optimala resultat, se de installationsanvisningar som tillhandahålls av respektive tillverkare av expansionsfogar och pulseringsdämpare. Fig. 10 Peristaltiska pumpar får aldrig köras med trycksidan mot stängd ventil! Fig. 11 Innerdiametrarna i sug- och tryckledningarna skall vara minst lika stora som i pumpslangen. Den idealiska radien för krökar är > 2 3 gånger rördiametern. Fig. 9 Användningen av avstängningsventiler i tryckledningen kräver installation av en överrinningsventil med returledning (eller bypass eller en tryckvakt) för att undvika skador på den peristaltiska pumpen genom manöverfel (Fig. 10). Om detta inte skulle vara möjligt, måste pumpen stängas av innan ventilen slås av. Vid pumpning av högviskösa vätskor (> mpas) skall diametern på sugledningen vara så stor som möjligt, men dess längd vara så kort som möjligt. För högviskösa vätskor (> mpas) skall diametern på sugledningen vara en storlek större än anslutningssockeln på pumpen. Se till att minska pumpvarvtalet med hjälp av en frekvensomformare. 16

17 4. Driftinstruktioner 4.1 Punkter som skall kontrolleras före igångsättning Var god kontrollera: att den max. tillåtna pumpprodukttemperaturen på 80 C inte överskrids. det max. tillåtna utloppstrycket på 13 bar inte överskrids. Installera vid behov en övertrycksventil eller givare. att pumpen är riktigt installerad och ansluten. att pumpens rotationsriktning är riktig. Rotationsriktningen är medurs, sett från pumplocket (om ej annat specificerats av kunden). En pil på pumphuset märker ut rotationsriktningen; en pump med integrerat vakuumsystem lämpar sig inte för båda rotationsriktningarna. att pumpen utan explosionsskyddad drivenhet aldrig körs i explosiva miljöer. att pumpslangen inuti pumpen lämpar sig för den produkt som skall pumpas. att sug- och tryckledningar är riktigt anslutna. att brytare och effektanslutningar för drivenheten är rätt anslutna. att pumpen är korrekt jordad för att undvika elektrostatisk laddning. För den elektriska motorn måste ett överströmsrelä installeras. Därvid måste kopplingsschemat i elkopplingsdosan respekteras. På motorer med termiska strömbrytare är alla kablar och uttag placerade i motorns kopplingsdosa. Dessa måste anslutas så att motorn stängs av när brytaren utlöses. 4.2 Igångkörning Drivenheten skall startas med ledning av respektive driftinstruktion. Kontrollera smörjningen av drivenheten. Kuggväxelmotorer och reglerväxlar är fyllda med smörjfett som standard. Vid oljesmörjning måste oljan i växelhuset kontrolleras och, vid behov, fyllas på före igångkörning. Se till att alla säkerhetsanordningar är infästa och helt funktionella. Påslagning Den peristaltiska pumpen får inte köras mot stängda avstängningsventiler. Pumphuset måste alltid vara fyllt med tillräcklig mängd glidvätska. Pumpen startar när huvudströmbrytaren för drivenheten slås på. Avstängning Vrid tillbaka huvudströmbrytaren för drivenheten till Från igen. att ventilationshålet på växellådan är fritt och öppet. 17

18 4.3 Urdrifttagning Observera! Följ alltid säkerhetsanvisningarna i kapitel 2 i denna manual. Avstängningsproceduren för underhålls-, installations- och rengöringsarbetet får endast utföras av auktoriserad och utbildad personal. 1. Stäng av den elektriska strömförsörjningen och säkra mot oavsiktlig återstart. 2. Stäng av avstängningsventiler på sug- och trycksida. 3. Släpp ut trycket ur sug- och tryckledningar. Fara! Vätskor som tränger ut under tryck kan förorsaka svåra skador. Var försiktigt vid lossning av tryckkopplingar: bär skyddsklädsel. Var extra försiktig vid hantering av farliga vätskor. Konsultera alltid en läkare om du kommit i kontakt med sådana substanser. 4. Lossa sug- och tryckkopplingar försiktigt. Systemet kan fortfarande så under tryck eller spänning. 5. Koppla bort sug- och tryckledningar från pumpen och ta isär sköljlinjen (vid förekomst). 6. Om symptom på slitage upptäcks vid inspektion av pumpen, måste respektive delar bytas. 5. Underhåll Observera! Observera alltid säkerhetsanmärkningar vid allt underhållsarbete och omvandlingar, kapitel 2! Kontrollera alla ledningar och kopplingar regelbundet med avseende på läckor och externt synlig skada! Eliminera varje fel omedelbart! Peristaltiska pumpar i XP-serien kräver endast föga underhåll. Kullager och radialtätningar i pumphalsen är livstidssmorda med silikonolja eller glycerinfyllning. Drivenheten måste underhållas enligt respektive tillverkares anvisningar. Pumpslangen är det enda slitelementet på pumpen. Observera! Pumpar med elektrisk drivning måste i allmänhet stängas av och kopplas bort från strömkällan innan underhållsarbetet påbörjas! 5.1 Rengöring Om pumpen används för frätande eller giftiga media, måste pumpen i allmänhet sköljas med ett neutralt medel innan pumphuset öppnas. Allmänna anmärkningar: Obs! Bär alltid skyddsklädsel vid arbeten med lösnings- eller rengöringsmedel. Hus, kylflänsar, öppningar och lock på utrustningskomponenter är mycket ofta inte bara skydd, utan har också extrafunktioner såsom kylning, isolering, ljudisolering, stänkskydd etc. 18

19 Efter varje användning, skall pumpen endast förvaras med helt tom och ren pumpslang. Rengöringen kan utföras med hjälp av slangrengöringskulor eller små trasor. Vissa av dessa funktioner kan bli extremt ineffektiva eller helt overksamma till följd av smutsavlagringar. Här följer några råd om hur man avlägsnar smuts. Fasttorkad smuts kan avlägsnas genom t.ex. smärgling, skavning eller borstning Mindre smutsavlagringar, såsom skikt av damm och fina avlagringar kan t.ex. torkas bort, rengöras med en dammsugare, avlägsnas med en borste eller kvast Rengöring av livsmedelspumpar (CIP = Clean in place/rengör på plats) Pumpar kan rengöras manuellt efter isärtagning eller på plats (CIP). Beskrivning av speciella tillämpningsberoende rengöringsprocedurer kan erhållas från pumpleverantörerna. Obs! Berör inte pumpar eller rör. Risk för brännskador. Bär alltid din personliga skyddsutrustning vid hantering av kemikalier. Skölj alltid av systemet noggrant efteråt. Iaktta alltid tillämpliga bestämmelser vid lagring eller hantering av kemikalier. 2. För produkter som har tendens att klibba eller bita sig fast, rekommenderar vi användning av rengöringskulor. 3. Skölj pumpen med varmt vatten (max. 90 C) i max. 20 minuter (om frekvensomformare finns, kör med lågt varvtal). 4. Rengör med en ca 2,5%-ig alkalisk sodalösning. 5. Skölj slutligen med kallt vatten Val av pumpslangar Peristaltiska pumpar kan förses med slangar av olika material, beroende på tillämpningen. Följande material finns tillgängliga: Naturgummi (NR) teknisk Hypalon (CSM) Nitrilgummi (NBR/FDA) Färgkod gul svart röd Innan en ny slang sätts in, kontrollera att slangmaterialet lämpar sig för den avsedda tillämpningen (se kompatibilitetslista). Om slangen inuti pumpen inte har skadats genom normalt mekaniskt slitage, utan genom kemisk påverkan, skall den bytas mot en slang av annat material. Om nödvändigt, kontakta den auktoriserade återförsäljaren eller tillverkaren för kontroll och råd. Möjlig CIP-rengöringsprocedur för pumphus tillverkade av naturgummi. 1. Pumpen måste sköljas med kallt vatten för att rengöra pumpslangen. 19

20 XP 400 Anmärkning: Följande anmärkningar gäller för pumpar i serien XP Demontera sedan ventilationsröret (Fig. 14). Avlägsna hållring, segmentring, stegring och O-ring från pumpslangen (Fig. 14). 5.2 Byte av pumpslangen Om efter en kort tids drift vakuummeterns visare inte rör sig, måste pumpslangen bytas. Se kapitel 6 Felavhjälpning för installation av en ny pumpslang Borttagning av den gamla pumpslangen 1. Stäng av pumpen och säkra den mot påslagning, koppla bort sug- och trycksidan från rörledningen. Obs! Risk för brännskador vid het pumpprodukt (max. 80 C). Låt pumpslangen kallna till berörbar temperatur innan den tas bort. 2. Placera ett kärl under pumpen för att fånga upp glidvätskan. 5. Skruva ur 4 kåpfästmuttrar 1 (Fig. 12), ta av pumpkåpa och O-ring och låt resten av glidvätskan rinna ut ur pumphuset ner i kärlet. 3. Skruva ur pluggar (2+3, Fig. 12) och låt glidvätskan rinna ner i kärlet. Fig Kåpfästmuttrar 2 Oljefyllningshål med propp 3 Oljetömningshål med propp Fig Ventilationsrör 20

21 6. Skruva ur båda anslutningssocklarna helt med hållfläns och sexkantsrörmuttrar från pumphuset (Fig. 13) och dra ut båda anslutningssocklarna från pumpslangen. 7. Fäst pumpkåpa med O-ring och dra åt lätt med muttrar Installation av dem nya pumpslangen 1. Fäst pumpkåpan med en ny O-ring och dra åt muttrarna. 8. Slå på pumpen en stund, så att pumpslangen trycks ut ur pumphuset (fortsätt att dra ut pumpslangen från huset). Observera! Utför denna process ytterst uppmärksamt. Vid misslyckande, stäng omedelbart av pumpen. 9. Avlägsna pumpkåpan och O-ringen igen och inspektera husets insida Inspektion av pumpens insida Före installation av en ny pumpslang, rengör insidan av pumphuset och kontrollera om det finns några skador. Byt skadade delar. 2. Smörj lätt ena änden på pumpslangen med glidvätska och tryck in den i pumpens sugport (Fig. 16), tills slangen slår stopp. Före smörjning av den nya pumpslangen, kontrollera att det inte finns några packningsrester i pumpslangen eller i vakuumkanalen. Placera några droppar smörjmedel i vakuumkanalen. 3. Slå på pumpen en kort stund, så att rotorn kan dra pumpslangen steg för steg in i pumphuset, fortsätt trycka för att underlätta operationen. När pumpslangen har nått öppningen på pumphusets trycksida, stäng av pumpen och styr pumpslangen med en rund stålstång genom öppningen i pumphuset (använd inte verktyg med vassa kanter). Stäng av pumpen igen en kort stund, så att korrekt installationsläge kan nås. 21

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Nyhet. Lågtryckspump - GP1

Nyhet. Lågtryckspump - GP1 Nyhet Lågtryckspump - GP1 Beskrivning GP1 är en tystgående lågtryckspump speciellt framtagen för cirkulation och transport av olja i kyl och fi lterkretsar samt smörjoljesystem. GP1- Lågtryckspump är av

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Onninen Eco utsugningsfläkt

Onninen Eco utsugningsfläkt Onninen Eco utsugningsfläkt Bruks- och installationsanvisningar 1 SWE Bruks- och installationsanvisningar LÄS NOGGRANT DESSA BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNIN- GAR INNAN DU INLEDER INSTALLATIONEN. TILLVERKAREN

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN Säkerhetsbestämmelser 1. Anslut aldrig verktyget tillluftnätet med spik i magasinet. 2. Rikta aldrig verktyget mot någon, även om du antar

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok 87245931 2014-01-15, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval strömedelspridare MBS... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Montera och demontera däcket korrekt

Montera och demontera däcket korrekt Montera och demontera däcket korrekt Demontering och montering av lantbruksdäck ska utföras av en utbildad kvalificerad yrkesperson med hjälp av lämpliga verktyg och åtgärder. Om flera personer utför dessa

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer