BYGGHANDLING BRANDSKYDD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGHANDLING BRANDSKYDD"

Transkript

1 FSD projekt nr GOIN AB Perstorp 21:1 Nybyggnation av förskola BYGGHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: Reviderad: --- FSD Malmö AB Brandingenjör Anton Dahlgren FSD Malmö AB Box 3061, Malmö Tel: Stortorget 9, Helsingborg Tel: Östra Vittusgatan 36, Karlskrona Tel: FSD Göteborg AB Elof Lindälvs gata 1, Göteborg Tel: FSD Stockholm AB Box 8187, Stockholm Tel:

2 Dokumentinformation FSD Projekt nr: Dokumenttitel: Bygghandling brandskydd (Brandskyddsdokumentation) Objekt: Perstorp 21:1 Dokumentnummer: Uppdragsgivare: BSD-BH-0 GOIN AB Rävhallahus Kågeröd Telefon Uppdragsgivarens referens: Gert Olsson Handläggare: Kontrollerad av: Anton Dahlgren Brandingenjör Telefon direkt: Tommy Wågsäter Civilingenjör Rapportstatus: Konfidentiell Intern Öppen Bygghandling AD TW Utkast Bygghandling Version Datum Anmärkning Handläggare Kontrollerad av Sidan 1 av 15

3 Innehåll 1 Inledning Allmän information om projektet Brandtekniska krav Utformning av brandskyddet Förhöjd brandskyddsnivå Ansvar Beskrivning av byggnad Ritningsunderlag Byggnaden Verksamhet Personantal Brandteknisk byggnadsklass Brandbelastning Skydd mot brandspridning inom byggnad - Brandceller Principer för brandcellsindelning Brandklass på avskiljande konstruktioner Genomföringar och anslutningar Installationer i brandcellsbegränsande byggnadsdelar Invändiga glaspartier Fönster i fasad Yttervägg och taktäckning vid lägre beläget tak Bärförmåga vid brand Undertak Skydd mot brandspridning inom brandcell Ytskikt, underlag och beläggningar på omslutningsytor Rörisolering Lös inredning Skydd mot brandspridning mellan byggnader Avstånd till närliggande byggnader Fasad Taktäckning Miljöhus Utrymning Utrymningsstrategi Gångavstånd Passagemått mot och i utrymningsväg Dörr mot och i utrymningsväg Utrymningsplaner Skydd mot brand- och brandgasspridning genom ventilation Skyddsmetod mot brandgasspridning Montering av luftbehandlingsinstallationer Material i luftbehandlingsinstallationer Imkanal från storkök Fläktaggregat...11 Sidan 2 av 15

4 9 Brandtekniska installationer Vägledande markering Allmänbelysning Utrymningslarm Automatiskt brandlarm Punktskydd Släckredskap för personer på platsen Skydd mot uppkomst av brand Elektriska installationer Uppvärmning Brandskydd under byggtiden Systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänstens insatsmöjligheter Tillgänglighet Insatstid Brandposter Information till räddningstjänsten Räddningsmanskapets säkerhet Referenser Bilaga 1 Underhållsplan... 1 Bilaga 2 Ritningar... 1 Bilaga 3 Kontrollplan... 1 Sidan 3 av 15

5 1 Inledning 1.1 Allmän information om projektet ALLA Bygghandling brandskydd är upprättad av FSD Malmö AB. Brandskyddsdokumentation omfattar en nybyggnad av Solparkens förskola inom Perstorp 21:1. Då slutbesiktning är gjord skall brandskyddsdokumentationen revideras till en relationshandling som beskriver hur brandskyddet inom byggnaden är utfört. I högermarginalen är en vägledning skriven vilken projektör respektive stycke gäller. Observera att det endast är en vägledning och att hela handlingen ska läsas för helheten. De olika uppdelningarna är: A, K, E, V, VS, N (nyttjare), BH (byggherre), RTJ och ALLA. 1.2 Brandtekniska krav ALLA Byggnaden ska minst uppfylla de krav som ställs i kapitel 5 i BFS 2011:6 (BBR) [1] samt i PBL [1] och PBF [1]. 1.3 Utformning av brandskyddet Förenklad dimensionering A, K Aktuell nybyggnad projekteras helt med förenklad dimensionering. Vidare verifiering krävs ej. 1.4 Förhöjd brandskyddsnivå Brandskyddet för den aktuella nybyggnaden ligger på en högre nivå än vad som krävs i bygglagstiftningen då byggnaden har försetts med brandkabel i takfot och brand- och utrymningslarm enligt beställarens egna kravnivå. Krav enligt BBR är brandvarnare. 1.5 Ansvar Ansvaret för detaljprojektering enligt av FSD lämnade ramförutsättningar åvilar beställaren eller av beställaren anlitad projektör. FSD påtar sig ansvar endast för av FSD angivna detaljförutsättningar/detaljföreskrifter eller för de fall då avvikelser från rådande föreskrifter föreslagits. 2 Beskrivning av byggnad 2.1 Ritningsunderlag ALLA Underlag för brandskyddsdokumentationen är A-ritningar nr: , daterad och fasadritningar gjorda av GOIN AB. Sidan 4 av 15

6 2.2 Byggnaden ALLA Byggnaden är i ett plan och belägen inom bostadsområde utanför koncentrerad centrumbebyggelse och uppbyggd med en trästomme. Inom byggnaden finns förråd, personalutrymmen, allaktivitetsrum, lekrum, samlingssal, kök och städförråd. Köket klassificeras som ett storkök. 2.3 Verksamhet A, N Verksamheten i byggnaden utgörs av förskola i fem avdelningar med tillhörande mattillredning. Köket är ett tillagningskök med stekbord och klassificeras som storkök. Samlingssalen inom byggnaden är ej dimensionerad som samlingslokal enligt BBR:s definition, vilket medför att persontantalet ej får överstiga 150 personer inom berörd brandcell. Förskola är ur vissa brandtekniska avseenden att betrakta som en vårdanläggning, detta har arbetats in i handlingen. 2.4 Personantal A, N Totalt beräknas cirka 100 personer befinna sig i hela byggnaden samtidigt. Hela byggnaden är dimensionerad för högst 150 personer. Högsta tillåtna personantal är baserat på utrymningsvägarnas utformning och kapacitet samt anordningar för utrymning. Skylt som anger högsta tillåtna personantal (150) ska finnas uppsatt väl synlig i samlingssalen. 2.5 Brandteknisk byggnadsklass ALLA Byggnaden ska vara utförd i brandteknisk klass Br Brandbelastning A, K Brandbelastningen i lokalerna förutsätts understiga 800 MJ/m 2 golvarea. 3 Skydd mot brandspridning inom byggnad - Brandceller 3.1 Principer för brandcellsindelning ALLA Byggnaden är uppdelad i tre brandceller. Kök, personalutrymme, samlingssal och avdelning 4 och 5 utgör en brandcell. Storköket behöver inte vara i egen brandcell då ett punktskydd installeras ovan stekbord och eventuella fritöser. Avdelning 1-3 utgör en gemensam brandcell. Teknikrum är en egen brandcell byggnadstekniskt ej ventilationstekniskt då det mot övriga brandceller är försett med brand-brandgasspjäll. Sidan 5 av 15

7 Vid fläktrummet och samlingssalen finns lägre beläget tak. Brandcellgräns skall finnas antingen vid vägg mot lägre beläget tak eller i tak ovan avdelning 1, 2 och 5 se avsnitt Brandklass på avskiljande konstruktioner Brandcellsavskiljande konstruktioner A, K Brandcellsavskiljande konstruktioner ska vara utförda i lägst brandteknisk klass E 30 mellan avdelning 1-3 och samlingslokal/kök. Brandcellsavskiljande byggnadsdel till teknikrum skall vara utförd i EI 30. Se bifogad brandskiss i bilaga Dörrar A, E Dörrar i brandcellsgräns ska normalt hållas stängda och generellt vara utförda i lägst brandteknisk klass E 30-C. Dörrar till tekniska utrymmen behöver ej förses med dörrstängare. Dörrar i brandcellsgräns som ska kunna ställas upp ska förses med magnethållare som stänger dörren när rök detekteras. Rökdetektorer ska finnas på bägge sidor om dörren. Magnetuppställda dörrar ska även kunna stängas manuellt med tryckknapp. Dörr i brandcellsgräns skall vara försedd med instickslås med fallkolv som inte kan uppreglas och som skjuter ut så långt att minst 7 mm av kolven griper in i slutblecket. Alternativt ska dörren vara försedd med godkänd dörröppnarautomatik som är dimensionerad för att motstå brandgastryck. 3.3 Genomföringar och anslutningar ALLA Genomföringar för VS, ventilation och el m.m. som passerar brandcellsskiljande konstruktioner ska vara tätade med typgodkända brandtätningssystem i lägst samma klass som konstruktionen i övrigt. 3.4 Installationer i brandcellsbegränsande byggnadsdelar ALLA Installationer i brandcellsskiljande byggnadsdel som innebär att den brandcellsskiljande förmågan försämras ska kompletteras så att erforderlig brandklass upprätthålls. För att upprätthålla den brandavgränsande förmågan vid eldosor kan t.ex. botten av eldosorna förses med brandtätningsskiva som sväller. Alternativt kan isolering mellan reglar utföras med stenull som hålls fast med kortlingar. 3.5 Invändiga glaspartier A Invändiga glaspartier i brandcellsgräns ska vara utförda i lägst brandteknisk klass E Fönster i fasad A Innerhörn Fönster i innerhörn i skilda brandceller med ett inbördes avstånd mindre än 2 meter ska vara utförda med ett fönster i lägst brandteknisk klass E 15. Med fönster i innerhörn menas att vinkeln mellan fönstren är mindre än eller lika med 135 grader. Sidan 6 av 15

8 Mindre avstånd än 2 meter finns mellan: - Passage 309 och samlingssal Lekrum 107 och mot förråd 605 (fönster i 107 utförs i E15 om inte dörr i 606 utförs utan fönster) Brandklassade fönster ska vara utförda fasta eller öppningsbara endast med nyckel eller verktyg. 3.7 Yttervägg och taktäckning vid lägre beläget tak Brandcellsgräns i taket A, K Taktäckning i lägre belägen byggnadsdel ska vara utförd med vindsbjälklag i lägst brandteknisk klass EI 30 med obrännbar isolering samt med ett utrymme som inte utnyttjas för förvaring. Inga krav ställs på ytterväggen. Alternativt utförs brandavskiljning vid lägre beläget tak med brandcellsgräns i vägg Brandcellsgräns i vägg A, K Ytterväggar och taktäckning vid lägre belägna tak ska utformas så att brand inte snabbt sprids från vindsutrymme till annan brandcell ovanför taket (i samma eller närbelägna byggnader). Taktäckning i lägre belägen byggnadsdel ska vara utförd i lägst klass BROOF(t2) (klass T). Ytterväggen ska vara utförd i lägst brandteknisk klass EI 30. Alternativt utförs brandavskiljning vid lägre beläget tak med brandcellsgräns i tak. 4 Bärförmåga vid brand Om det för en byggnadsdel finns krav på utförande i en högre brandteknisk klass i avskiljande avseende, ska byggnadsdelen utföras i den högre klassen även i bärande avseende. I övrigt kan bärverket utföras utan brandteknisk klass avseende brand. K 4.1 Undertak K Bärverk för undertak inklusive infästningar som inte har brandcellsskiljande funktion, ska vara typgodkända eller utformas på ett sådant sätt att de klarar en påverkan av 300 C under 10 minuter utan att förlora sin funktion. Sidan 7 av 15

9 5 Skydd mot brandspridning inom brandcell 5.1 Ytskikt, underlag och beläggningar på omslutningsytor A Följande krav ställs på ytskikt: Yta Lokaltyp Ytskiktsklass Underlag Tak Alla B-s1,d0 A2-s1,d0 eller K 2 10/B-s1,d0 Vägg Alla C-s2,d0 A2-s1,d0 eller K 2 10/B-s1,d0 5.2 Rörisolering Ytskikt på friliggande rörledningar i mindre omfattning ska vara utfört i lägst rörisoleringsklass: B L -s1,d0 (P I) där ytskiktskravet för omgivande ytor är B-s1,d0 (klass I). C L -s3,d0 (P II) där ytskiktskravet för omgivande ytor är C-s2,d0 (klass II). Om rörisoleringen täcker en större yta än 20% bör den uppfylla klass A2 L -s1,d0 eller ytskiktskravet för angränsade ytor på väggar, tak och dylikt. 5.3 Lös inredning A, N För stoppade möbler rekommenderas att de ska klara testkrav enligt EN , och EN dvs prov med cigarettt respektive liten tändlåga. Detta motsvara konsumentverkets tidigare krav för möbler för enskilt bruk. A, N 6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 6.1 Avstånd till närliggande byggnader A Avstånd till byggnad på granntomt överstiger 8 meter vilket uppfyller kravet på begränsad risk för spridning av brand till annan byggnad. 6.2 Fasad A, K Fasader ska vara utförda av material med ytskikt i lägst D-s2,d0 (klass III). 6.3 Taktäckning A, K Yttertak ska vara av obrännbart material (A2-s1,d0) eller av klass B ROOF (t2) (klass T) på obrännbart underlag (A2-s1,d0). Taktäckning av klass B ROOF (t2) ska vara godkänd för aktuellt underlag (stenull, cellplast eller trä) Sidan 8 av 15

10 6.4 Miljöhus A, N Avstånd mellan miljöhus och byggnad ska vara minst 6 meter. Samma avstånd gäller mot utskjutande tak (exempelvis tak över lastbryggor). 7 Utrymning Utrymningsdimensioneringen är utförd med förenklad dimensionering. 7.1 Utrymningsstrategi A, N Teknikrum Utrymning ifrån teknikrummet görs via interntrappa ner till personalutrymme och sen vidare ut till det fria. Utrymning skall också kunna göras ut till tak. Ifrån taket skall man kunna ta sig ner till markplan via stege som skall hänga till vänster om dörren på fasaden. Personalutrymme Utrymning ifrån personalutrymmet skall kunna ske via dörr direkt till det fria. Utrymning skall också kunna ske via samlingssalen och sen vidare till det fria. Samlingssalen Utrymning ifrån samlingssalen skall kunna ske via dörr i fasad direkt ut till det fria. Utrymning skall också kunna ske via avdelning 1 och sen vidare till det fria. Avdelning 1-2 Utrymning ifrån avdelning 1 skall kunna ske direkt ut till det fria via dörr i fasad. Utrymning skall också kunna ske via annan brandcell in till samlingssal och sen vidare till det fria. Avdelning 3 Utrymning ifrån avdelning 3 skall kunna ske via två dörrar i fasaden. Avdelning 4 Utrymning ifrån avdelning 4 skall kunna ske direkt till det fria via två dörrar i fasaden. Avdelning 5 Utrymning ifrån avdelning 5 skall kunna ske via dörr i fasad och sen vidare till det fria. Utrymning skall också kunna ske via avdelning 4 och sen vidare till det fria. Utrymningsvägar förses med skyltning enligt avsnitt 9.1 Vägledande markering. 7.2 Gångavstånd Gångavstånd till utrymningsväg Gångavstånden till utrymningsväg överstiger inte tillåtet gångavstånd. Tillåtet gångavstånd är 45 meter ifrån personaldelar. Detta motiveras av att persontätheten bedöms som liten och berörda personer kan förväntas ha tillräcklig lokalkännedom. Tillåtet gångavstånd är 30 meter inom utrymmen där barn kan förväntas vara. Detta motiveras av att persontätheten inte bedöms som liten och av att berörda personer bedöms behöva hjälp med utrymning. Sidan 9 av 15

11 Avståndet är räknat enligt metod i Boverkets rapport om Utrymningsdimensionering [9]. Sammanfallande utrymningsvägar har multiplicerats med 1,5 för personaldelar och 2 för övriga delar. 7.3 Passagemått mot och i utrymningsväg A, N Utrymningsvägarna ska vara utförda med minst 0,9 m fritt passagemått. Fri höjd i utrymningsväg ska vara minst 2,0 m. 7.4 Dörr mot och i utrymningsväg A, E Dörrar mot och i utrymningsvägar skall vara utförda med minst 0,8 m fritt passagemått, öppnas i utrymningsriktningen och vara lätt öppningsbara med nedåtgående trycke. Vred accepteras från lokaler där personantalet är lägre än 30 personer. Vred får ej förses med kåpa. Inåtgående dörr i utrymningsväg accepteras från utrymmen där personantalet understiger 30 personer. A Dörrar i utrymningsväg ifrån förskolor ska vara utformade så att återinrymning skall kunna ske då personal kan behövas gå in i byggnaden och hjälpa till med utrymningen. Öppningsbeslag bör placeras ca 1 m över golv. Förregling av lås till tex det automatiska brandlarmet accepteras ej. Om nattlåsning sker ska utrymningsvägarnas tillgänglighet säkerställas på väsentlig funktion, tex belysning eller inbrottslarm. E 7.5 Utrymningsplaner BH, N Utrymningsplaner ska finnas på lämpliga platser, vilket innebär i varje avdelning. På utrymningsplanen finns information sammanställd om utrymningsvägar, information om åtgärder vid brand och återsamlingsplats etc. Planer ska vara utförda med text på svenska. Planer ska vara utförda enligt SS Skydd mot brand- och brandgasspridning genom ventilation Ventilationssystemet är utformat som ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Fläktaggregat finns placerat i teknikrummet. V 8.1 Skyddsmetod mot brandgasspridning V Ventilationssystem ska vara utformade så att ett tillfredsställande skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller erhålls. Skyddsmål Brandgasspridning ska avsevärt försvåras mellan brandceller. Sidan 10 av 15

12 Metod Brandgasspridning mellan brandceller förhindras med brand/brandgasspjäll (utförda enligt AMA 09), brandklassade i E 30 enligt EN Spjäll skall motioneras minst var 48:e timme, aktiveras vid spänningsbortfall och vara försedda med automatisk kontroll av funktion. Vid brandindikering stoppar fläktar och samtliga spjäll stänger. 8.2 Montering av luftbehandlingsinstallationer V Luftbehandlingsinstallation skall vara monterad så att den inte kommer att kollapsa om den utsätts för brand om den då kan komma att bryta skyddet för brand- eller brandgasspridning mellan brandceller. Upphängningsanordningar för ventilationssystem skall generellt vara utförda i motsvarande brandteknisk klass R Material i luftbehandlingsinstallationer V Material i luftbehandlingsinstallationer får inte bidra till brandspridning. 8.4 Imkanal från storkök V Imkanaler ska vara utförda av sådana material och vara utformade så att risken för spridning av brand inuti kanalerna till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning begränsas. Imkanal från storkök ska vara utformad med skydd mot brandspridning. Imkanaler får vara utförda oisolerade inom det betjänade utrymmet om det finns en minst 50 mm bred luftspalt mellan kanaler och brännbara byggnadsdelar. Imkanal från storkök som passerar brandcellsgräns ska vara utförd så att kanalens skydd mot spridning av brand motsvarar minst brandteknisk klass EI Fläktaggregat V, A Ventilationstekniskt och byggnadstekniskt kan fläktaggregatet ingå i en brandcell om det mot övriga brandceller är försett med brand-/brandgasspjäll. 9 Brandtekniska installationer 9.1 Vägledande markering A, E Utrymningsvägar ska förses med efterlysande- och genomlysta vägledande markeringar enligt ritning i bilaga 2. Vägledande markeringar ska vara placerade enligt bifogad ritning ovanför dörrar som leder till utrymningsvägar. Vid fläktrummet skall dörr ut på tak vara försedd med skylt som visar att stege finns placerad till vänster om dörren ute på husfasaden. Markeringarna ska vara utformade enligt AFS 2008:13 [12]. Sidan 11 av 15

13 9.2 Allmänbelysning E Samtliga utrymningsvägar ska vara försedda med allmänbelysning. Även där utrymningsvägen mynnar i det fria ska det finnas allmänbelysning. 9.3 Utrymningslarm E Byggnaden ska vara försedd med utrymningslarm enligt beställarens egen kravnivå. Krav enligt BBR är brandvarnare. Utrymningslarm ska vara utfört enligt SBF:s rekommendationer för utrymningslarm [13]. Utrymningslarmet ska aktiveras vid signal från brandlarmet. Larmdon för utvändig larmsignal ska installeras. Vid strömavbrott ska utrymningslarmet kunna upprätthålla sin funktion i minst 30 minuter efter ett strömavbrott på 24 timmar. Strömförsörjning ska säkras med individuell batteribackup. Alternativt kan funktionen säkras med central UPS-enhet eller annan reservkraft med matning i funktionsklassad brandkabel enligt standard IEC Utrymningslarmet ska ge signal som är minst 10 dba högre än normal ljudnivå i samtliga lokaler det ska betjäna, dock minst 65 db. Signal bör väljas som är lätt igenkännbar som utrymningslarm (vid brand). Signal av typ ringklocka är att föredra. Utrymningslarmet ska vara kompletterat med blixtljus i lokaler med ljudnivå överstigande 85 dba. 9.4 Automatiskt brandlarm E Enligt beställarens egna kravnivå skall ett automatiskt brandlarm enligt SBF 110:6 [14], Bilaga A, med rökdetektorer (optiska detektorer) vara installerat i byggnaden. Krav enligt BBR är brandvarnare. Det skall även finnas en detektorkabel vid takfoten på förskolan enligt beställarens egen ambitionsnivå. Larmtryckknappar ska vara placerade vid strategiska platser som vid entréer och utrymningsvägar. Larmet vidarekopplas till räddningstjänsten. System med larmlagring får användas. Inom förskolan kan larmlagring tillämpas med nedanstående utformning avseende larmlagring på såväl aktivering av utrymningslarm som överföring till räddningstjänsten under de tider på dygnet när personal finns tillgänglig. Under övrig tid tillämpas ej larmlagring. Samråd bör ske med nyttjare och räddningstjänst. Vid larmlagring ska berörd personal ha kunskap och utbildning om larmets funktion, se avsnitt 13 (SBA). Det skall finnas skriftliga rutiner hur larmlagringen skall hanteras. När en rökdetektor aktiverats går utrymningslarmet igång och personalen har 60 sekunder på sig att kvittera larmet. Kvittering av larm sker vid larmlagringstablåer vid brandlarmstablå. Efter kvittens har personalen 2,5 minuter till godo i undersökningstid. Om kvittering av larmet ej sker efter någon av tiderna aktiveras utrymningslarm samtidigt som larmet överförs till räddningstjänsten. Aktivering av två detektorer alternativt manuell aktivering genom larmtryckknapp ger direkt aktivering av utrymningslarm samt överföring till räddningstjänst. Sidan 12 av 15

14 Nyckelskåp för räddningstjänsten med nyckel till fastigheten placeras utanför entré 601 på ca 2,5 m höjd över marken. Nyckelskåpet skall ska vara utfört och placerat enligt nedan (räddningstjänsten Perstorp): Rostfritt skåp (typ Kalmar skåp) Larm skall finnas i ytterluckan med larmöverföring till SOS Skåpet bör vara infällt i fasaden och skall vara väl förankrat Nyckelskåp får ej stå olåst då det är försett med låscylinder Låst skåp skall alltid vara försett med nyckel inuti Avsteg från ovan får endast göras i samråd med Perstorps räddningstjänst. Följande funktioner ska utföras vid brandlarm: Magnetuppställda dörrar ska stängas Ventilationsaggregat ska stoppas Utrymningslarmet ska startas Brandförsvarstablå placeras vid entré 601. Lucka/dörr till brandförsvarstablå ska kunna öppnas med s.k. brandkårsnyckel. Alternativt placeras nyckel till brandförsvarstablå i nyckelskåp tillgängligt för räddningstjänsten. 9.5 Punktskydd E, VS Över stekbord och eventuella fritöser ska ett fast släckningssystem vara installerat som kan nyttja vattendimma, CO 2 eller kombinationssläckmedel typ Ansulex. Släcksystemet skall ha automatisk och manuell aktivering. Med punktskydd över stekbord och fritöser behöver köket inte utföras i egen brandcell. 9.6 Släckredskap för personer på platsen Släckredskap ska vara väl synliga och finnas på lättillgängliga platser och där risken för brand är stor. Avståndet till närmaste släckredskap ska ej överstiga 25 meter. Handbrandsläckare utförs enligt SS-EN 3 och effektivitetsklassen bör inte vara lägre 43A233BC. Släckredskap ska skyltas enligt AFS 2008: Skydd mot uppkomst av brand 10.1 Elektriska installationer Uttag för kaffekokare mm förses med timer. Spis bör förses med spisvakt av typen överhettningsskydd. E 10.2 Uppvärmning Uppvärmning förutsätts ske med fjärrvärme. Inga särskilda åtgärder krävs då för att skydda mot uppkomst av brand från värmesystemet. Sidan 13 av 15

15 11 Brandskydd under byggtiden Åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och spridning mot brand vid bygg-, rivningseller markarbetsplatser. Åtgärder kan även behöva vidtas i delar av byggnaden som inte ändras för att upprätthålla en tillfredställande brand- och utrymningssäkerhet. Det är byggherren som har det fulla ansvaret för brandskyddet och utrymningssäkerheten under byggtiden. Vanligtvis avtalas detta mellan huvudansvarig entreprenör och byggherren till att entreprenören ansvarar för entreprenadområdets brand- och utrymningssäkerhet. BH 12 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska finnas för byggnaden enligt Lag om skydd mot olyckor [17]. N 13 Räddningstjänstens insatsmöjligheter 13.1 Tillgänglighet De hårdgjorda ytorna i det vanliga gatunätet runt byggnaden ger god åtkomlighet för räddningstjänsten i samband med släckinsats. Räddningsväg behöver ej anordnas Insatstid Räddningstjänsten förväntas vara på plats inom 10 minuter Brandposter Vattenbrandposter ska finnas i gata utanför byggnaden för att underlätta räddningstjänstens släckningsarbete. 14 Information till räddningstjänsten RTJ 14.1 Räddningsmanskapets säkerhet Byggnadens stomme är utförd utan brandteknisk klass med avseende på bärförmåga. Detta innebär att det finns risk för tidig kollaps av byggnaden. Sidan 14 av 15

16 15 Referenser [1] BBR Boverkets byggregler BFS 2011:6 (BBR 18). [2] Plan- och bygglag (SFS 2010:900), PBL [3] Plan- och byggförordning (SFS 2011:338), PBF [4] Boverket: Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR (Allmänna råd 1996:4 ändrad 2006:1) [5] BBR Boverkets byggregler BFS 2011:26 (BBR 19) [6] Brandbelastning, Boverket rapport 2008 [7] Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), BFS 2011:10 (EKS 8) [8] Brandskyddshandboken. Rapport 3134, Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lund, 2005 [9] Utrymningsdimensionering, Boverket rapport, 2006 [10] Installationsbrandskydd. Ventilation Rör El, Bo Backvik m fl, 2008 [11] Praktiska lösningar Brandskydd Ventilation, Svensk Ventilation och VVS tekniska föreningen, 2004 [12] AFS 2008:13, Skyltar och signaler [13] SBF rekommendationer om utrymningslarm, 2003 [14] Regler för automatisk brandlarmanläggning, SBF 110:6, januari 2001 [15] Regler för koldioxidsläckanläggning, SBF 115:2, januari 2001 [16] Regler för gassläcksystem, SBF 500:3, juni 2008 [17] Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor Sidan 15 av 15

17 Bilaga 1 Underhållsplan Av underhållsplanen framgår vad som ska funktionsprovas/kontrolleras. Frekvensen på kontrollen är angiven inom parentes. Underhållsplan Avser år Ansvarig för kontroll Framkomlighet Tillgänglighet (4 ggr/år) Kontrollera så att släckfordon kan köra fram till byggnaden. Utrymning vid brand Inget lagrat material i utrymningsväg (12 ggr/år) Kontrollera att inget material finns lagrat i utrymningsvägar och utrymningsvägarna inte är blockerade. Vägledande markering Utrymningsskyltar (2 ggr/år) Kontrollera att skyltar är hela, belysta samt att nödljus fungerar under 60 minuter vid strömbortfall. Brandcellsindelning Nya genombrott i brandcellsgräns som föranleder ny brandteknisk utvärdering (1 gg/år) Kontrollera att inga nya genombrott i brandcellsgräns har skett. Ändring i brandcellsindelningen som föranleder ny brandteknisk utvärdering (1 gg/år) Kontrollera att indelningen i brandceller inte har ändrats. Brandtekniska installationer Brandlarmsanläggning (frekvens enligt SBF 110:6) Kontroll av brandlarmsanläggningen ska utföras av godkänd anläggarfirma/servicefirma. SBF 110:6 förespråkar kontroll minst 1 gång per år. Markera i denna tabell när kontroll av brandlarmsanläggningen är utförd. Förvara en kopia av besiktningsutlåtande tillsammans med detta dokument. Kontroll ska utföras månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Kontroll utförd (datum och signatur) Notering nr. Sidan 1 av 2

18 Underhållsplan Avser år Ansvarig för kontroll Brandtekniska installationer (forts.) Utrymningslarm (4 ggr/år ) Kontrollera att utrymningslarmet ljuder då detektor testas. Kontrollera att utrymningslarmet aktiveras genom att trycka på larmtryckknapp. Kontrollera att samtliga larmdon ljuder. Luftbehandlingsinstallation Funktion vid brand (1 gg/år) Kontrollera att samtliga brand-/brandgasspjäll stänger genom att aktivera rökdetektor i ventilationssystemet. Kontrollera att fläktaggregatet stannar då rökdetektorer i systemet aktiveras. Anordningar för brandsläckning Släckredskap (1 gg/år) Kontrollera att släckredskap har blivit servade av godkänd kontrollant enligt av tillverkaren angiven frekvens. Kontroll ska utföras månad Kontroll utförd (datum och signatur) Notering nr. Sidan 2 av 2

19 Bilaga 2 Ritningar Brandcellsgränser och vägledande markeringar Ritningar som redovisar brandskyddsåtgärder återfinns på efterföljande sidor. Ritningar Daterad B B B Exempel på skyltars utformning: Pil nedåt: Pil åt sidan Sidan 1 av 4

20

21

22

23 Bilaga 3 Kontrollplan Förslag till kontrollpunkter i kontrollplan enligt PBL, utförandeskedet. Nedanstående tabell utgör ett förslag till kontrollpunkter i kontrollplan PBL för att säkerställa att brandskyddet utförs enligt gällande brandskyddsdokumentation. Det är inte ett krav att frivilligt brandskydd, utöver kraven i BBR, ingår i kontrollplan enligt PBL även om detta kan vara praktiskt för byggherren. Kontrollant kan vara brandskyddsprojektören eller någon annan med likvärdig kompetens för aktuell utformning, t.ex. besiktningsman. Kontrollpunkterna i tabellen nedan bör kompletteras med en utförlig gränsdragningslista mellan kontrollanter (besiktningsmän) samt en kompletterad instruktion om vad respektive egenkontrollpunkt ska innefatta. Avseende funktionsprovning är det väsentligt att systemen inte bara provas var för sig utan tillsammans. Ek = dokumenterad egenkontroll X = kontroll utförs av kontrollant/besiktningsman Stickprov = stickprovskontroll utförs av kontrollant/besiktningsman Intyg = särskilt intyg utfärdas för kontrollpunkten. Entreprenör Kontrollant Provning Brandcellsgränser Brandcellsindelning Ek X Väggar och bjälklag Ek Stickprov Dörrar Ek- intyg om montage Stickprov Glaspartier Ek - intyg om montage X Dolda utrymmen Ek - fotodokumentation Avsyning innan undertak monteras Genomföringar Ek - fotodokumentation Stickprov Installationer i Ek Stickprov brandcellsskiljande byggnadsdel Ytskikt Övriga invändiga ytskikt Ek Stickprov Rörisolering Ek Stickprov Yttertak Ek Ytterväggar Ek Brandskyddsmålning Ek - Intyg Stickprov Mätning av färgtjocklek Sidan 1 av 2

24 Entreprenör Kontrollant Provning Utrymning Framkomlighet / Ek X passagemått Dörrar Ek X Beslag / lås Ek X Ev. nattlåsfunktioner Luftbehandling Kanalisolering Ek X Upphängning / stagning Ek Stickprov brand-/brandgasspjäll Ek X Provning med rök i kanal Styrfunktioner vid brand Ek X Dokumenterad funktionsprovning Elkablage för Ek X brandfunktioner Material Ek Stickprov Övriga brandtekniska installationer Brandlarm Ek X* Provning av styrfunktioner vid brandlarm Utrymningslarm Ek X Ljudmätning Vägledande markeringar Ek X * Godkänd besiktningsman rekommenderas Sidan 2 av 2

Förfrågningsunderlag BRANDSKYDD

Förfrågningsunderlag BRANDSKYDD FSD projekt nr 2011-170 N. Glumslöv 2:43, Landskrona Om- och tillbyggnad av Glumslövs skola Landskrona stad Handling 06.2.6 Förfrågningsunderlag BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2011-12-12

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag Medborgarhuset Brahegatan 11 Upprättad: 2014 06 02 Reviderad: 2(9) Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation 4 1.1 Brandskyddsbeskrivning 4 1.2 Regelverk 4

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Uddeäng AB Nybyggnad industri/lagerlokaler Eggen 1- Holmängen Vänersborgs kommun Brandskyddsbeskrivning Bygglovhandling 2016-03-29 FAST Engineering AB/ Brandingenjör Anders Wallin anders@brandanders.se

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL 1(8) Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer : 10116227 Handlingsnummer: 13.6 Nr 03-31 enligt SBF

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan Skolpaviljong Objektnr: 2306 Projektnr: 17316 Dnr: SBN 2014/78 Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning... 4 0.1 Regelverk...

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

UTRYMNING BROMMASALEN

UTRYMNING BROMMASALEN Projekt Projektnummer Kv. Biografen 2 Medborgarhuset, Alvik 105654 Handläggare Datum Johan Andersson 2012-09-03 Internkontroll Datum Björn Andersson 2012-09-10 UTRYMNING BROMMASALEN 1 INLEDNING Brandskyddslaget

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum 2014-11-11 Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel:

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

Kv ELINEBERG 6, HELSINGBORGS STAD OM- OCH TILLBYGGNAD AV LILLA ELINEBERSSKOLAN

Kv ELINEBERG 6, HELSINGBORGS STAD OM- OCH TILLBYGGNAD AV LILLA ELINEBERSSKOLAN 1(10) Kv ELINEBERG 6, HELSINGBORGS STAD OM- OCH TILLBYGGNAD AV LILLA ELINEBERSSKOLAN BRANDSKYDDSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10202002 Objektnummer: 1556 Projektnummer: 93137 Handlingsnummer:

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

RELATIONSHANDLING BRANDSKYDD

RELATIONSHANDLING BRANDSKYDD FIRE SAFETY DESIGN FSD projekt nr 06-018 PEAB Kv. Solfångaren, hus 7-8, Lund Nybyggnad av bostadshus RELATIONSHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2007-10-23 Reviderad: -- Fire Safety

Läs mer

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö Linero 2:1 LUND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Antal sidor: 9 Malmö Bengt Dahlgren AB Per Boström Joakim Sender Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Telefon 040-635 17 00 Org.nr. 556726-7488 Adresser till våra övriga

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 17 : Roman Marciniak Göteborg 2004-06-15 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

AKADEMISKA HUS CTH KEMI KURSHUS 07:4 GÖTEBORG

AKADEMISKA HUS CTH KEMI KURSHUS 07:4 GÖTEBORG RELATIONSHANDLING Antal sidor: 17 : Emma Lindsten Göteborg 2005-03-11 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB Målsättning Minska antalet fel under byggtid Minska kostnader för åtgärdande av fel Bättre möjlighet att hålla

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING

BRANDSKYDDSBESKRIVNING BRF. HEIMDALL 10 NORRTULLSGATAN 41-43 Brandbeskr_v4 s:\uppdrag\, heimdall 10\rapp\, heimdall 11, bsb, 081021.doc Upprättad: Reviderad: --- Uppdragsledare: Fredrik Skarander - Brandingenjör : Civilingenjör/Brandingenjör

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN NYBYGGNAD AV VÅRD &

Läs mer

IMKANAL 2014. Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

IMKANAL 2014. Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund IMKANAL 14 Johan Schön Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 1 Branschstandard 2 Branschstandard Rättsregler som SKALL följas LAG FÖRORDNING FÖRESKRIFT Myndighetsråd som BÖR följas Branschens rekommendation

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

BIV, lokalgruppsträff Östergötland. Utförandekontroll brandskydd Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk 2015-09-21

BIV, lokalgruppsträff Östergötland. Utförandekontroll brandskydd Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk 2015-09-21 BIV, lokalgruppsträff Östergötland Utförandekontroll brandskydd Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk 2015-09-21 1 Utförandekontroll brandskydd VARFÖR? PBL (Plan- och bygglagen) 10 kap. Genomförande

Läs mer

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611 1(10) Av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Beskrivning

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

FCSI NORDIC

FCSI NORDIC FCSI NORDIC 2015-02-19 Brandskyddsaspekter för restauranglokaler Staffan Bengtsson Brandskyddslaget Innehåll Olika skeden Statistik Regler: BBR, AFS Till-/frångänglighet Begrepp, Vk Utrymning med personantal

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm.

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm. Stadsbyggnadskontoret inkom 2OM 2 2 Keg. Dk:- 0 5 4 1 8 5 7 5 Henrikssons brandkonsult Henrikssons brandkonsult do Karl Henriksson Smedstabergsvägen 9 141 45 Huddinge tel 08-711 00 22 070-172 70 39 epost

Läs mer

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN

CHALMERSFASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN RELATIONSHANDLING Antal sidor: 20 : David Forsander Göteborg 2006-02-23 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN AB, BROMMA RENINGSVERK METANOL NOCKEBY OMBYGGNAD NOCKEBY 1:34 STOCKHOLM

STOCKHOLM VATTEN AB, BROMMA RENINGSVERK METANOL NOCKEBY OMBYGGNAD NOCKEBY 1:34 STOCKHOLM BRANDSKYDDSDOKUMENTATION STOCKHOLM VATTEN AB, BROMMA RENINGSVERK METANOL NOCKEBY OMBYGGNAD NOCKEBY 1:34 STOCKHOLM Relationshandling 2006-05-08 WSP Brand- och Riskteknik Datum: 2006-04-27 Brandskyddsbeskriv

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Sida 1 (1) Kommunledningskontoret Eslövs kommun att: Minna Hatti 241 80 Eslöv 20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Angående detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR)

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 Rev. 2012-10-19 BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet.

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ed Brandskyddsdokumentation 1. Bakgrund och syfte 2. Brandskyddsdokumentations status och syfte Räddningstjänst Ed s syn på innehåll och upplägg Brandskyddsdokumentation upprättas i samband

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

Stockholm: Projekt: Inventering av det byggnadstekniska brandskyddet på Stocksundsskolan, Danderyds kommun Status: Förstudie

Stockholm: Projekt: Inventering av det byggnadstekniska brandskyddet på Stocksundsskolan, Danderyds kommun Status: Förstudie Sida: 1 (5) Mobil: 070 694 01 09 E-post: mikael.lovgren@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandtekniskt yttrande Boris Juric Danderyds kommun Stockholm: Projekt: Inventering

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund:

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: På Öland finns 52 (kända) hotell/pensionat/vandrarhem med mer än 4 rum eller fler än 8 bäddar för korttidsuthyrning.

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD Upprättad av: BE Datum: 2002-04-26 Rev 2008-05-28 Godkänd av: PM: 6 Brandskyddsdokumentation 1. Bakgrund och syfte 2. Brandskyddsdokumentations status och syfte Strömstads Räddningstjänst

Läs mer

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal 1(12) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - Projektering

Läs mer

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad av arena Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Jakob Hagman Brandingenjör Handläggare Magnus Lindström Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Akademiska Hus i Göteborg AB, Box 476, 401 27 Göteborg

Akademiska Hus i Göteborg AB, Box 476, 401 27 Göteborg 1(10) Förhandskopia 3 Projekt nr: 27 31 60 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Objekt: Byggherre: Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Fysik, Forskarhuset, Byggnad 07:29 Akademiska Hus i Göteborg AB, Box 476, 401

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning www.firetech.se Centralskolan Övertorneå Kommun Övertorneå Tillbyggnad hiss Brandskyddsbeskrivning Status Preliminär Utgåva 1 Datum 2015-03-27 Uppdragsbeteckning 1598,011 Handlingsbeteckning FT3-01 Skapad

Läs mer

CHALMERS FASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN

CHALMERS FASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN BYGGHANDLING REV. A 2005-08-16 Antal sidor: 21 + 6 sidor skisser : David Forsander Göteborg 2005-06-30 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR 19

Boverkets byggregler, BBR 19 Boverkets byggregler, BBR 19 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggandeavdelningen Introduktion Brandskydd regleras i: Lag och om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Boverket ger

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Lilla Alby, Sundbyberg Tillfällig skolpaviljong Datum 2013-06-02 Status GRANSKNINGSHANDLING Handläggare Claes Malmqvist Tel: 0706-215526 E-post: claes.malmqvist@brandskyddslaget.se

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

1 Inledning. 2 Ansvar och skyldigheter RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG. 1.1 Bakgrund och syfte. 1.2 Avgränsningar

1 Inledning. 2 Ansvar och skyldigheter RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG. 1.1 Bakgrund och syfte. 1.2 Avgränsningar RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG PM01 Brandskydd vid tillfällig övernattning 1 (9) Skapad av Fastställd av Reviderad av CN CN - Skapad datum Fastställd datum Reviderad datum 2015-10-16 2015-10-16-1 Inledning

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Brandskydd i asylboende

Brandskydd i asylboende Brandskydd i asylboende FSD -praktisk tillämpning vid ombyggnad Maria Ovesson maria.ovesson@fsd.se Disposition Tillfälligt boende? Bakgrund till Vk3B Utmaningar bef. byggnader Praktiska exempel Funderingar

Läs mer

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning PM Tillfällig övernattning 1/8 Syfte: Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga räddningstjänstens syn i inom specifika områden.

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Vägledning för dimensionering inom Brandkåren Attundas (BA) utryckningsområde. Upprättat av: Ola Carlén Datum: 2015-10-10 Beslutat av: Ida Texell 1. Bakgrund

Läs mer

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst. Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA BRANDSKYDDSDOKUMENTATION INVENTERING UPPRÄTTAD I SAMBAND MED SBA AB GYLLENSVAANS MÖBLER KÄTTILSTORP FALKÖPINGS KOMMUN Uppdragsnummer: 10048690 Datum: 2004-10-12 Reviderad: Antal sidor: 17 Upprättad av:

Läs mer

Byggnadsteknik 3 2002

Byggnadsteknik 3 2002 Byggnadsteknik 3 2002 Brandskyddsdokumentation %UDQGVN\GGVSURMHNW U Upprättad av 1(1) 6DPPDQIDWWQLQJ Nedanstående är en generell sammanfattning. För fullständiga anvisningar hänvisas till respektive kapitel

Läs mer

Datum: Version: 2. Dokumentslag: Styrande dokument. Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst

Datum: Version: 2. Dokumentslag: Styrande dokument. Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst Ansvar Krav på systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroll av brand- och utrymningsskyddet är aktuellt både för den egna verksamheten som Regionservice

Läs mer

Brandskydd i bostäder

Brandskydd i bostäder Brandskydd i bostäder Vad kan gå fel? Vad ska vi uppmärksamma? 2014-05-22 Daniel Olsson & Sofie Bergström Luleå räddningstjänst Innehåll Brand i bostäder Lagstiftning Byggprocessen Brandskyddsdokumentation

Läs mer