BYGGHANDLING BRANDSKYDD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGHANDLING BRANDSKYDD"

Transkript

1 FSD projekt nr GOIN AB Perstorp 21:1 Nybyggnation av förskola BYGGHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: Reviderad: --- FSD Malmö AB Brandingenjör Anton Dahlgren FSD Malmö AB Box 3061, Malmö Tel: Stortorget 9, Helsingborg Tel: Östra Vittusgatan 36, Karlskrona Tel: FSD Göteborg AB Elof Lindälvs gata 1, Göteborg Tel: FSD Stockholm AB Box 8187, Stockholm Tel:

2 Dokumentinformation FSD Projekt nr: Dokumenttitel: Bygghandling brandskydd (Brandskyddsdokumentation) Objekt: Perstorp 21:1 Dokumentnummer: Uppdragsgivare: BSD-BH-0 GOIN AB Rävhallahus Kågeröd Telefon Uppdragsgivarens referens: Gert Olsson Handläggare: Kontrollerad av: Anton Dahlgren Brandingenjör Telefon direkt: Tommy Wågsäter Civilingenjör Rapportstatus: Konfidentiell Intern Öppen Bygghandling AD TW Utkast Bygghandling Version Datum Anmärkning Handläggare Kontrollerad av Sidan 1 av 15

3 Innehåll 1 Inledning Allmän information om projektet Brandtekniska krav Utformning av brandskyddet Förhöjd brandskyddsnivå Ansvar Beskrivning av byggnad Ritningsunderlag Byggnaden Verksamhet Personantal Brandteknisk byggnadsklass Brandbelastning Skydd mot brandspridning inom byggnad - Brandceller Principer för brandcellsindelning Brandklass på avskiljande konstruktioner Genomföringar och anslutningar Installationer i brandcellsbegränsande byggnadsdelar Invändiga glaspartier Fönster i fasad Yttervägg och taktäckning vid lägre beläget tak Bärförmåga vid brand Undertak Skydd mot brandspridning inom brandcell Ytskikt, underlag och beläggningar på omslutningsytor Rörisolering Lös inredning Skydd mot brandspridning mellan byggnader Avstånd till närliggande byggnader Fasad Taktäckning Miljöhus Utrymning Utrymningsstrategi Gångavstånd Passagemått mot och i utrymningsväg Dörr mot och i utrymningsväg Utrymningsplaner Skydd mot brand- och brandgasspridning genom ventilation Skyddsmetod mot brandgasspridning Montering av luftbehandlingsinstallationer Material i luftbehandlingsinstallationer Imkanal från storkök Fläktaggregat...11 Sidan 2 av 15

4 9 Brandtekniska installationer Vägledande markering Allmänbelysning Utrymningslarm Automatiskt brandlarm Punktskydd Släckredskap för personer på platsen Skydd mot uppkomst av brand Elektriska installationer Uppvärmning Brandskydd under byggtiden Systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänstens insatsmöjligheter Tillgänglighet Insatstid Brandposter Information till räddningstjänsten Räddningsmanskapets säkerhet Referenser Bilaga 1 Underhållsplan... 1 Bilaga 2 Ritningar... 1 Bilaga 3 Kontrollplan... 1 Sidan 3 av 15

5 1 Inledning 1.1 Allmän information om projektet ALLA Bygghandling brandskydd är upprättad av FSD Malmö AB. Brandskyddsdokumentation omfattar en nybyggnad av Solparkens förskola inom Perstorp 21:1. Då slutbesiktning är gjord skall brandskyddsdokumentationen revideras till en relationshandling som beskriver hur brandskyddet inom byggnaden är utfört. I högermarginalen är en vägledning skriven vilken projektör respektive stycke gäller. Observera att det endast är en vägledning och att hela handlingen ska läsas för helheten. De olika uppdelningarna är: A, K, E, V, VS, N (nyttjare), BH (byggherre), RTJ och ALLA. 1.2 Brandtekniska krav ALLA Byggnaden ska minst uppfylla de krav som ställs i kapitel 5 i BFS 2011:6 (BBR) [1] samt i PBL [1] och PBF [1]. 1.3 Utformning av brandskyddet Förenklad dimensionering A, K Aktuell nybyggnad projekteras helt med förenklad dimensionering. Vidare verifiering krävs ej. 1.4 Förhöjd brandskyddsnivå Brandskyddet för den aktuella nybyggnaden ligger på en högre nivå än vad som krävs i bygglagstiftningen då byggnaden har försetts med brandkabel i takfot och brand- och utrymningslarm enligt beställarens egna kravnivå. Krav enligt BBR är brandvarnare. 1.5 Ansvar Ansvaret för detaljprojektering enligt av FSD lämnade ramförutsättningar åvilar beställaren eller av beställaren anlitad projektör. FSD påtar sig ansvar endast för av FSD angivna detaljförutsättningar/detaljföreskrifter eller för de fall då avvikelser från rådande föreskrifter föreslagits. 2 Beskrivning av byggnad 2.1 Ritningsunderlag ALLA Underlag för brandskyddsdokumentationen är A-ritningar nr: , daterad och fasadritningar gjorda av GOIN AB. Sidan 4 av 15

6 2.2 Byggnaden ALLA Byggnaden är i ett plan och belägen inom bostadsområde utanför koncentrerad centrumbebyggelse och uppbyggd med en trästomme. Inom byggnaden finns förråd, personalutrymmen, allaktivitetsrum, lekrum, samlingssal, kök och städförråd. Köket klassificeras som ett storkök. 2.3 Verksamhet A, N Verksamheten i byggnaden utgörs av förskola i fem avdelningar med tillhörande mattillredning. Köket är ett tillagningskök med stekbord och klassificeras som storkök. Samlingssalen inom byggnaden är ej dimensionerad som samlingslokal enligt BBR:s definition, vilket medför att persontantalet ej får överstiga 150 personer inom berörd brandcell. Förskola är ur vissa brandtekniska avseenden att betrakta som en vårdanläggning, detta har arbetats in i handlingen. 2.4 Personantal A, N Totalt beräknas cirka 100 personer befinna sig i hela byggnaden samtidigt. Hela byggnaden är dimensionerad för högst 150 personer. Högsta tillåtna personantal är baserat på utrymningsvägarnas utformning och kapacitet samt anordningar för utrymning. Skylt som anger högsta tillåtna personantal (150) ska finnas uppsatt väl synlig i samlingssalen. 2.5 Brandteknisk byggnadsklass ALLA Byggnaden ska vara utförd i brandteknisk klass Br Brandbelastning A, K Brandbelastningen i lokalerna förutsätts understiga 800 MJ/m 2 golvarea. 3 Skydd mot brandspridning inom byggnad - Brandceller 3.1 Principer för brandcellsindelning ALLA Byggnaden är uppdelad i tre brandceller. Kök, personalutrymme, samlingssal och avdelning 4 och 5 utgör en brandcell. Storköket behöver inte vara i egen brandcell då ett punktskydd installeras ovan stekbord och eventuella fritöser. Avdelning 1-3 utgör en gemensam brandcell. Teknikrum är en egen brandcell byggnadstekniskt ej ventilationstekniskt då det mot övriga brandceller är försett med brand-brandgasspjäll. Sidan 5 av 15

7 Vid fläktrummet och samlingssalen finns lägre beläget tak. Brandcellgräns skall finnas antingen vid vägg mot lägre beläget tak eller i tak ovan avdelning 1, 2 och 5 se avsnitt Brandklass på avskiljande konstruktioner Brandcellsavskiljande konstruktioner A, K Brandcellsavskiljande konstruktioner ska vara utförda i lägst brandteknisk klass E 30 mellan avdelning 1-3 och samlingslokal/kök. Brandcellsavskiljande byggnadsdel till teknikrum skall vara utförd i EI 30. Se bifogad brandskiss i bilaga Dörrar A, E Dörrar i brandcellsgräns ska normalt hållas stängda och generellt vara utförda i lägst brandteknisk klass E 30-C. Dörrar till tekniska utrymmen behöver ej förses med dörrstängare. Dörrar i brandcellsgräns som ska kunna ställas upp ska förses med magnethållare som stänger dörren när rök detekteras. Rökdetektorer ska finnas på bägge sidor om dörren. Magnetuppställda dörrar ska även kunna stängas manuellt med tryckknapp. Dörr i brandcellsgräns skall vara försedd med instickslås med fallkolv som inte kan uppreglas och som skjuter ut så långt att minst 7 mm av kolven griper in i slutblecket. Alternativt ska dörren vara försedd med godkänd dörröppnarautomatik som är dimensionerad för att motstå brandgastryck. 3.3 Genomföringar och anslutningar ALLA Genomföringar för VS, ventilation och el m.m. som passerar brandcellsskiljande konstruktioner ska vara tätade med typgodkända brandtätningssystem i lägst samma klass som konstruktionen i övrigt. 3.4 Installationer i brandcellsbegränsande byggnadsdelar ALLA Installationer i brandcellsskiljande byggnadsdel som innebär att den brandcellsskiljande förmågan försämras ska kompletteras så att erforderlig brandklass upprätthålls. För att upprätthålla den brandavgränsande förmågan vid eldosor kan t.ex. botten av eldosorna förses med brandtätningsskiva som sväller. Alternativt kan isolering mellan reglar utföras med stenull som hålls fast med kortlingar. 3.5 Invändiga glaspartier A Invändiga glaspartier i brandcellsgräns ska vara utförda i lägst brandteknisk klass E Fönster i fasad A Innerhörn Fönster i innerhörn i skilda brandceller med ett inbördes avstånd mindre än 2 meter ska vara utförda med ett fönster i lägst brandteknisk klass E 15. Med fönster i innerhörn menas att vinkeln mellan fönstren är mindre än eller lika med 135 grader. Sidan 6 av 15

8 Mindre avstånd än 2 meter finns mellan: - Passage 309 och samlingssal Lekrum 107 och mot förråd 605 (fönster i 107 utförs i E15 om inte dörr i 606 utförs utan fönster) Brandklassade fönster ska vara utförda fasta eller öppningsbara endast med nyckel eller verktyg. 3.7 Yttervägg och taktäckning vid lägre beläget tak Brandcellsgräns i taket A, K Taktäckning i lägre belägen byggnadsdel ska vara utförd med vindsbjälklag i lägst brandteknisk klass EI 30 med obrännbar isolering samt med ett utrymme som inte utnyttjas för förvaring. Inga krav ställs på ytterväggen. Alternativt utförs brandavskiljning vid lägre beläget tak med brandcellsgräns i vägg Brandcellsgräns i vägg A, K Ytterväggar och taktäckning vid lägre belägna tak ska utformas så att brand inte snabbt sprids från vindsutrymme till annan brandcell ovanför taket (i samma eller närbelägna byggnader). Taktäckning i lägre belägen byggnadsdel ska vara utförd i lägst klass BROOF(t2) (klass T). Ytterväggen ska vara utförd i lägst brandteknisk klass EI 30. Alternativt utförs brandavskiljning vid lägre beläget tak med brandcellsgräns i tak. 4 Bärförmåga vid brand Om det för en byggnadsdel finns krav på utförande i en högre brandteknisk klass i avskiljande avseende, ska byggnadsdelen utföras i den högre klassen även i bärande avseende. I övrigt kan bärverket utföras utan brandteknisk klass avseende brand. K 4.1 Undertak K Bärverk för undertak inklusive infästningar som inte har brandcellsskiljande funktion, ska vara typgodkända eller utformas på ett sådant sätt att de klarar en påverkan av 300 C under 10 minuter utan att förlora sin funktion. Sidan 7 av 15

9 5 Skydd mot brandspridning inom brandcell 5.1 Ytskikt, underlag och beläggningar på omslutningsytor A Följande krav ställs på ytskikt: Yta Lokaltyp Ytskiktsklass Underlag Tak Alla B-s1,d0 A2-s1,d0 eller K 2 10/B-s1,d0 Vägg Alla C-s2,d0 A2-s1,d0 eller K 2 10/B-s1,d0 5.2 Rörisolering Ytskikt på friliggande rörledningar i mindre omfattning ska vara utfört i lägst rörisoleringsklass: B L -s1,d0 (P I) där ytskiktskravet för omgivande ytor är B-s1,d0 (klass I). C L -s3,d0 (P II) där ytskiktskravet för omgivande ytor är C-s2,d0 (klass II). Om rörisoleringen täcker en större yta än 20% bör den uppfylla klass A2 L -s1,d0 eller ytskiktskravet för angränsade ytor på väggar, tak och dylikt. 5.3 Lös inredning A, N För stoppade möbler rekommenderas att de ska klara testkrav enligt EN , och EN dvs prov med cigarettt respektive liten tändlåga. Detta motsvara konsumentverkets tidigare krav för möbler för enskilt bruk. A, N 6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 6.1 Avstånd till närliggande byggnader A Avstånd till byggnad på granntomt överstiger 8 meter vilket uppfyller kravet på begränsad risk för spridning av brand till annan byggnad. 6.2 Fasad A, K Fasader ska vara utförda av material med ytskikt i lägst D-s2,d0 (klass III). 6.3 Taktäckning A, K Yttertak ska vara av obrännbart material (A2-s1,d0) eller av klass B ROOF (t2) (klass T) på obrännbart underlag (A2-s1,d0). Taktäckning av klass B ROOF (t2) ska vara godkänd för aktuellt underlag (stenull, cellplast eller trä) Sidan 8 av 15

10 6.4 Miljöhus A, N Avstånd mellan miljöhus och byggnad ska vara minst 6 meter. Samma avstånd gäller mot utskjutande tak (exempelvis tak över lastbryggor). 7 Utrymning Utrymningsdimensioneringen är utförd med förenklad dimensionering. 7.1 Utrymningsstrategi A, N Teknikrum Utrymning ifrån teknikrummet görs via interntrappa ner till personalutrymme och sen vidare ut till det fria. Utrymning skall också kunna göras ut till tak. Ifrån taket skall man kunna ta sig ner till markplan via stege som skall hänga till vänster om dörren på fasaden. Personalutrymme Utrymning ifrån personalutrymmet skall kunna ske via dörr direkt till det fria. Utrymning skall också kunna ske via samlingssalen och sen vidare till det fria. Samlingssalen Utrymning ifrån samlingssalen skall kunna ske via dörr i fasad direkt ut till det fria. Utrymning skall också kunna ske via avdelning 1 och sen vidare till det fria. Avdelning 1-2 Utrymning ifrån avdelning 1 skall kunna ske direkt ut till det fria via dörr i fasad. Utrymning skall också kunna ske via annan brandcell in till samlingssal och sen vidare till det fria. Avdelning 3 Utrymning ifrån avdelning 3 skall kunna ske via två dörrar i fasaden. Avdelning 4 Utrymning ifrån avdelning 4 skall kunna ske direkt till det fria via två dörrar i fasaden. Avdelning 5 Utrymning ifrån avdelning 5 skall kunna ske via dörr i fasad och sen vidare till det fria. Utrymning skall också kunna ske via avdelning 4 och sen vidare till det fria. Utrymningsvägar förses med skyltning enligt avsnitt 9.1 Vägledande markering. 7.2 Gångavstånd Gångavstånd till utrymningsväg Gångavstånden till utrymningsväg överstiger inte tillåtet gångavstånd. Tillåtet gångavstånd är 45 meter ifrån personaldelar. Detta motiveras av att persontätheten bedöms som liten och berörda personer kan förväntas ha tillräcklig lokalkännedom. Tillåtet gångavstånd är 30 meter inom utrymmen där barn kan förväntas vara. Detta motiveras av att persontätheten inte bedöms som liten och av att berörda personer bedöms behöva hjälp med utrymning. Sidan 9 av 15

11 Avståndet är räknat enligt metod i Boverkets rapport om Utrymningsdimensionering [9]. Sammanfallande utrymningsvägar har multiplicerats med 1,5 för personaldelar och 2 för övriga delar. 7.3 Passagemått mot och i utrymningsväg A, N Utrymningsvägarna ska vara utförda med minst 0,9 m fritt passagemått. Fri höjd i utrymningsväg ska vara minst 2,0 m. 7.4 Dörr mot och i utrymningsväg A, E Dörrar mot och i utrymningsvägar skall vara utförda med minst 0,8 m fritt passagemått, öppnas i utrymningsriktningen och vara lätt öppningsbara med nedåtgående trycke. Vred accepteras från lokaler där personantalet är lägre än 30 personer. Vred får ej förses med kåpa. Inåtgående dörr i utrymningsväg accepteras från utrymmen där personantalet understiger 30 personer. A Dörrar i utrymningsväg ifrån förskolor ska vara utformade så att återinrymning skall kunna ske då personal kan behövas gå in i byggnaden och hjälpa till med utrymningen. Öppningsbeslag bör placeras ca 1 m över golv. Förregling av lås till tex det automatiska brandlarmet accepteras ej. Om nattlåsning sker ska utrymningsvägarnas tillgänglighet säkerställas på väsentlig funktion, tex belysning eller inbrottslarm. E 7.5 Utrymningsplaner BH, N Utrymningsplaner ska finnas på lämpliga platser, vilket innebär i varje avdelning. På utrymningsplanen finns information sammanställd om utrymningsvägar, information om åtgärder vid brand och återsamlingsplats etc. Planer ska vara utförda med text på svenska. Planer ska vara utförda enligt SS Skydd mot brand- och brandgasspridning genom ventilation Ventilationssystemet är utformat som ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Fläktaggregat finns placerat i teknikrummet. V 8.1 Skyddsmetod mot brandgasspridning V Ventilationssystem ska vara utformade så att ett tillfredsställande skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller erhålls. Skyddsmål Brandgasspridning ska avsevärt försvåras mellan brandceller. Sidan 10 av 15

12 Metod Brandgasspridning mellan brandceller förhindras med brand/brandgasspjäll (utförda enligt AMA 09), brandklassade i E 30 enligt EN Spjäll skall motioneras minst var 48:e timme, aktiveras vid spänningsbortfall och vara försedda med automatisk kontroll av funktion. Vid brandindikering stoppar fläktar och samtliga spjäll stänger. 8.2 Montering av luftbehandlingsinstallationer V Luftbehandlingsinstallation skall vara monterad så att den inte kommer att kollapsa om den utsätts för brand om den då kan komma att bryta skyddet för brand- eller brandgasspridning mellan brandceller. Upphängningsanordningar för ventilationssystem skall generellt vara utförda i motsvarande brandteknisk klass R Material i luftbehandlingsinstallationer V Material i luftbehandlingsinstallationer får inte bidra till brandspridning. 8.4 Imkanal från storkök V Imkanaler ska vara utförda av sådana material och vara utformade så att risken för spridning av brand inuti kanalerna till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning begränsas. Imkanal från storkök ska vara utformad med skydd mot brandspridning. Imkanaler får vara utförda oisolerade inom det betjänade utrymmet om det finns en minst 50 mm bred luftspalt mellan kanaler och brännbara byggnadsdelar. Imkanal från storkök som passerar brandcellsgräns ska vara utförd så att kanalens skydd mot spridning av brand motsvarar minst brandteknisk klass EI Fläktaggregat V, A Ventilationstekniskt och byggnadstekniskt kan fläktaggregatet ingå i en brandcell om det mot övriga brandceller är försett med brand-/brandgasspjäll. 9 Brandtekniska installationer 9.1 Vägledande markering A, E Utrymningsvägar ska förses med efterlysande- och genomlysta vägledande markeringar enligt ritning i bilaga 2. Vägledande markeringar ska vara placerade enligt bifogad ritning ovanför dörrar som leder till utrymningsvägar. Vid fläktrummet skall dörr ut på tak vara försedd med skylt som visar att stege finns placerad till vänster om dörren ute på husfasaden. Markeringarna ska vara utformade enligt AFS 2008:13 [12]. Sidan 11 av 15

13 9.2 Allmänbelysning E Samtliga utrymningsvägar ska vara försedda med allmänbelysning. Även där utrymningsvägen mynnar i det fria ska det finnas allmänbelysning. 9.3 Utrymningslarm E Byggnaden ska vara försedd med utrymningslarm enligt beställarens egen kravnivå. Krav enligt BBR är brandvarnare. Utrymningslarm ska vara utfört enligt SBF:s rekommendationer för utrymningslarm [13]. Utrymningslarmet ska aktiveras vid signal från brandlarmet. Larmdon för utvändig larmsignal ska installeras. Vid strömavbrott ska utrymningslarmet kunna upprätthålla sin funktion i minst 30 minuter efter ett strömavbrott på 24 timmar. Strömförsörjning ska säkras med individuell batteribackup. Alternativt kan funktionen säkras med central UPS-enhet eller annan reservkraft med matning i funktionsklassad brandkabel enligt standard IEC Utrymningslarmet ska ge signal som är minst 10 dba högre än normal ljudnivå i samtliga lokaler det ska betjäna, dock minst 65 db. Signal bör väljas som är lätt igenkännbar som utrymningslarm (vid brand). Signal av typ ringklocka är att föredra. Utrymningslarmet ska vara kompletterat med blixtljus i lokaler med ljudnivå överstigande 85 dba. 9.4 Automatiskt brandlarm E Enligt beställarens egna kravnivå skall ett automatiskt brandlarm enligt SBF 110:6 [14], Bilaga A, med rökdetektorer (optiska detektorer) vara installerat i byggnaden. Krav enligt BBR är brandvarnare. Det skall även finnas en detektorkabel vid takfoten på förskolan enligt beställarens egen ambitionsnivå. Larmtryckknappar ska vara placerade vid strategiska platser som vid entréer och utrymningsvägar. Larmet vidarekopplas till räddningstjänsten. System med larmlagring får användas. Inom förskolan kan larmlagring tillämpas med nedanstående utformning avseende larmlagring på såväl aktivering av utrymningslarm som överföring till räddningstjänsten under de tider på dygnet när personal finns tillgänglig. Under övrig tid tillämpas ej larmlagring. Samråd bör ske med nyttjare och räddningstjänst. Vid larmlagring ska berörd personal ha kunskap och utbildning om larmets funktion, se avsnitt 13 (SBA). Det skall finnas skriftliga rutiner hur larmlagringen skall hanteras. När en rökdetektor aktiverats går utrymningslarmet igång och personalen har 60 sekunder på sig att kvittera larmet. Kvittering av larm sker vid larmlagringstablåer vid brandlarmstablå. Efter kvittens har personalen 2,5 minuter till godo i undersökningstid. Om kvittering av larmet ej sker efter någon av tiderna aktiveras utrymningslarm samtidigt som larmet överförs till räddningstjänsten. Aktivering av två detektorer alternativt manuell aktivering genom larmtryckknapp ger direkt aktivering av utrymningslarm samt överföring till räddningstjänst. Sidan 12 av 15

14 Nyckelskåp för räddningstjänsten med nyckel till fastigheten placeras utanför entré 601 på ca 2,5 m höjd över marken. Nyckelskåpet skall ska vara utfört och placerat enligt nedan (räddningstjänsten Perstorp): Rostfritt skåp (typ Kalmar skåp) Larm skall finnas i ytterluckan med larmöverföring till SOS Skåpet bör vara infällt i fasaden och skall vara väl förankrat Nyckelskåp får ej stå olåst då det är försett med låscylinder Låst skåp skall alltid vara försett med nyckel inuti Avsteg från ovan får endast göras i samråd med Perstorps räddningstjänst. Följande funktioner ska utföras vid brandlarm: Magnetuppställda dörrar ska stängas Ventilationsaggregat ska stoppas Utrymningslarmet ska startas Brandförsvarstablå placeras vid entré 601. Lucka/dörr till brandförsvarstablå ska kunna öppnas med s.k. brandkårsnyckel. Alternativt placeras nyckel till brandförsvarstablå i nyckelskåp tillgängligt för räddningstjänsten. 9.5 Punktskydd E, VS Över stekbord och eventuella fritöser ska ett fast släckningssystem vara installerat som kan nyttja vattendimma, CO 2 eller kombinationssläckmedel typ Ansulex. Släcksystemet skall ha automatisk och manuell aktivering. Med punktskydd över stekbord och fritöser behöver köket inte utföras i egen brandcell. 9.6 Släckredskap för personer på platsen Släckredskap ska vara väl synliga och finnas på lättillgängliga platser och där risken för brand är stor. Avståndet till närmaste släckredskap ska ej överstiga 25 meter. Handbrandsläckare utförs enligt SS-EN 3 och effektivitetsklassen bör inte vara lägre 43A233BC. Släckredskap ska skyltas enligt AFS 2008: Skydd mot uppkomst av brand 10.1 Elektriska installationer Uttag för kaffekokare mm förses med timer. Spis bör förses med spisvakt av typen överhettningsskydd. E 10.2 Uppvärmning Uppvärmning förutsätts ske med fjärrvärme. Inga särskilda åtgärder krävs då för att skydda mot uppkomst av brand från värmesystemet. Sidan 13 av 15

15 11 Brandskydd under byggtiden Åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och spridning mot brand vid bygg-, rivningseller markarbetsplatser. Åtgärder kan även behöva vidtas i delar av byggnaden som inte ändras för att upprätthålla en tillfredställande brand- och utrymningssäkerhet. Det är byggherren som har det fulla ansvaret för brandskyddet och utrymningssäkerheten under byggtiden. Vanligtvis avtalas detta mellan huvudansvarig entreprenör och byggherren till att entreprenören ansvarar för entreprenadområdets brand- och utrymningssäkerhet. BH 12 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska finnas för byggnaden enligt Lag om skydd mot olyckor [17]. N 13 Räddningstjänstens insatsmöjligheter 13.1 Tillgänglighet De hårdgjorda ytorna i det vanliga gatunätet runt byggnaden ger god åtkomlighet för räddningstjänsten i samband med släckinsats. Räddningsväg behöver ej anordnas Insatstid Räddningstjänsten förväntas vara på plats inom 10 minuter Brandposter Vattenbrandposter ska finnas i gata utanför byggnaden för att underlätta räddningstjänstens släckningsarbete. 14 Information till räddningstjänsten RTJ 14.1 Räddningsmanskapets säkerhet Byggnadens stomme är utförd utan brandteknisk klass med avseende på bärförmåga. Detta innebär att det finns risk för tidig kollaps av byggnaden. Sidan 14 av 15

16 15 Referenser [1] BBR Boverkets byggregler BFS 2011:6 (BBR 18). [2] Plan- och bygglag (SFS 2010:900), PBL [3] Plan- och byggförordning (SFS 2011:338), PBF [4] Boverket: Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR (Allmänna råd 1996:4 ändrad 2006:1) [5] BBR Boverkets byggregler BFS 2011:26 (BBR 19) [6] Brandbelastning, Boverket rapport 2008 [7] Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), BFS 2011:10 (EKS 8) [8] Brandskyddshandboken. Rapport 3134, Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lund, 2005 [9] Utrymningsdimensionering, Boverket rapport, 2006 [10] Installationsbrandskydd. Ventilation Rör El, Bo Backvik m fl, 2008 [11] Praktiska lösningar Brandskydd Ventilation, Svensk Ventilation och VVS tekniska föreningen, 2004 [12] AFS 2008:13, Skyltar och signaler [13] SBF rekommendationer om utrymningslarm, 2003 [14] Regler för automatisk brandlarmanläggning, SBF 110:6, januari 2001 [15] Regler för koldioxidsläckanläggning, SBF 115:2, januari 2001 [16] Regler för gassläcksystem, SBF 500:3, juni 2008 [17] Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor Sidan 15 av 15

17 Bilaga 1 Underhållsplan Av underhållsplanen framgår vad som ska funktionsprovas/kontrolleras. Frekvensen på kontrollen är angiven inom parentes. Underhållsplan Avser år Ansvarig för kontroll Framkomlighet Tillgänglighet (4 ggr/år) Kontrollera så att släckfordon kan köra fram till byggnaden. Utrymning vid brand Inget lagrat material i utrymningsväg (12 ggr/år) Kontrollera att inget material finns lagrat i utrymningsvägar och utrymningsvägarna inte är blockerade. Vägledande markering Utrymningsskyltar (2 ggr/år) Kontrollera att skyltar är hela, belysta samt att nödljus fungerar under 60 minuter vid strömbortfall. Brandcellsindelning Nya genombrott i brandcellsgräns som föranleder ny brandteknisk utvärdering (1 gg/år) Kontrollera att inga nya genombrott i brandcellsgräns har skett. Ändring i brandcellsindelningen som föranleder ny brandteknisk utvärdering (1 gg/år) Kontrollera att indelningen i brandceller inte har ändrats. Brandtekniska installationer Brandlarmsanläggning (frekvens enligt SBF 110:6) Kontroll av brandlarmsanläggningen ska utföras av godkänd anläggarfirma/servicefirma. SBF 110:6 förespråkar kontroll minst 1 gång per år. Markera i denna tabell när kontroll av brandlarmsanläggningen är utförd. Förvara en kopia av besiktningsutlåtande tillsammans med detta dokument. Kontroll ska utföras månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Kontroll utförd (datum och signatur) Notering nr. Sidan 1 av 2

18 Underhållsplan Avser år Ansvarig för kontroll Brandtekniska installationer (forts.) Utrymningslarm (4 ggr/år ) Kontrollera att utrymningslarmet ljuder då detektor testas. Kontrollera att utrymningslarmet aktiveras genom att trycka på larmtryckknapp. Kontrollera att samtliga larmdon ljuder. Luftbehandlingsinstallation Funktion vid brand (1 gg/år) Kontrollera att samtliga brand-/brandgasspjäll stänger genom att aktivera rökdetektor i ventilationssystemet. Kontrollera att fläktaggregatet stannar då rökdetektorer i systemet aktiveras. Anordningar för brandsläckning Släckredskap (1 gg/år) Kontrollera att släckredskap har blivit servade av godkänd kontrollant enligt av tillverkaren angiven frekvens. Kontroll ska utföras månad Kontroll utförd (datum och signatur) Notering nr. Sidan 2 av 2

19 Bilaga 2 Ritningar Brandcellsgränser och vägledande markeringar Ritningar som redovisar brandskyddsåtgärder återfinns på efterföljande sidor. Ritningar Daterad B B B Exempel på skyltars utformning: Pil nedåt: Pil åt sidan Sidan 1 av 4

20

21

22

23 Bilaga 3 Kontrollplan Förslag till kontrollpunkter i kontrollplan enligt PBL, utförandeskedet. Nedanstående tabell utgör ett förslag till kontrollpunkter i kontrollplan PBL för att säkerställa att brandskyddet utförs enligt gällande brandskyddsdokumentation. Det är inte ett krav att frivilligt brandskydd, utöver kraven i BBR, ingår i kontrollplan enligt PBL även om detta kan vara praktiskt för byggherren. Kontrollant kan vara brandskyddsprojektören eller någon annan med likvärdig kompetens för aktuell utformning, t.ex. besiktningsman. Kontrollpunkterna i tabellen nedan bör kompletteras med en utförlig gränsdragningslista mellan kontrollanter (besiktningsmän) samt en kompletterad instruktion om vad respektive egenkontrollpunkt ska innefatta. Avseende funktionsprovning är det väsentligt att systemen inte bara provas var för sig utan tillsammans. Ek = dokumenterad egenkontroll X = kontroll utförs av kontrollant/besiktningsman Stickprov = stickprovskontroll utförs av kontrollant/besiktningsman Intyg = särskilt intyg utfärdas för kontrollpunkten. Entreprenör Kontrollant Provning Brandcellsgränser Brandcellsindelning Ek X Väggar och bjälklag Ek Stickprov Dörrar Ek- intyg om montage Stickprov Glaspartier Ek - intyg om montage X Dolda utrymmen Ek - fotodokumentation Avsyning innan undertak monteras Genomföringar Ek - fotodokumentation Stickprov Installationer i Ek Stickprov brandcellsskiljande byggnadsdel Ytskikt Övriga invändiga ytskikt Ek Stickprov Rörisolering Ek Stickprov Yttertak Ek Ytterväggar Ek Brandskyddsmålning Ek - Intyg Stickprov Mätning av färgtjocklek Sidan 1 av 2

24 Entreprenör Kontrollant Provning Utrymning Framkomlighet / Ek X passagemått Dörrar Ek X Beslag / lås Ek X Ev. nattlåsfunktioner Luftbehandling Kanalisolering Ek X Upphängning / stagning Ek Stickprov brand-/brandgasspjäll Ek X Provning med rök i kanal Styrfunktioner vid brand Ek X Dokumenterad funktionsprovning Elkablage för Ek X brandfunktioner Material Ek Stickprov Övriga brandtekniska installationer Brandlarm Ek X* Provning av styrfunktioner vid brandlarm Utrymningslarm Ek X Ljudmätning Vägledande markeringar Ek X * Godkänd besiktningsman rekommenderas Sidan 2 av 2

Förfrågningsunderlag BRANDSKYDD

Förfrågningsunderlag BRANDSKYDD FSD projekt nr 2011-170 N. Glumslöv 2:43, Landskrona Om- och tillbyggnad av Glumslövs skola Landskrona stad Handling 06.2.6 Förfrågningsunderlag BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2011-12-12

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 17 : Roman Marciniak Göteborg 2004-06-15 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611 1(10) Av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Beskrivning

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet.

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ed Brandskyddsdokumentation 1. Bakgrund och syfte 2. Brandskyddsdokumentations status och syfte Räddningstjänst Ed s syn på innehåll och upplägg Brandskyddsdokumentation upprättas i samband

Läs mer

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal 1(12) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - Projektering

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning PM Tillfällig övernattning 1/8 Syfte: Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga räddningstjänstens syn i inom specifika områden.

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR 19

Boverkets byggregler, BBR 19 Boverkets byggregler, BBR 19 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggandeavdelningen Introduktion Brandskydd regleras i: Lag och om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Boverket ger

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Brandskydd vid tillfälliga övernattningar

Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Upprättad av 2005 01 07/Rt, Sea Beslutad 2014 06 23 BoC Giltig t.o.m. 2016 12 31 Revideringsdatum 2014 06 16, Sea, Aln Råd och anvisning nr: 106 Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Räddningstjänsten

Läs mer

Antal sidor: 24 Borås 2013-07-01 Uppdragsnr: P000002937 Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. Jennie Werner

Antal sidor: 24 Borås 2013-07-01 Uppdragsnr: P000002937 Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. Jennie Werner VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Kv Präntaren Borås Förfrågningsunderlag Antal sidor: 24 Borås 2013-07-01 Uppdragsnr: Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Jennie Werner

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning 2015-02-04 Fastighet: Byggherre: Uppdragsgivare: Kv Bohus 8, Malmö Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg Uppragsnr.: 10206933 Utgåva/Status Underlag för bygghandling Datum: 2015-02-04 Handläggare: Granskare:

Läs mer

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund Gränsdragningslista Mall hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandsvarsbund Gränsdragningslista ansvar, skötsel och underhåll fastighetens brandskydd Detta dokument är upprättat

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande

Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande Dessa allmänna råd och kommentarer behandlar de krav på brandskydd i byggnader

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE

PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE 2012-12-04 PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE TUMBA CENTRUM, TILLBYGGNAD AV KÖPCENTRUM OCH NYBYGGNAD AV BOSTÄDER - BRANDSKYDDSSTRATEGI Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Leif Wulff Säkerhetssamordnare 2009-01-05 Reviderad 2009-01-28 Reviderad 2012-11-01 Reviderad 2013-12-04 1(7) Brandskyddsregler Innehållsförteckning

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING ANPASSNING AV HANGAR 081 ÄNDRING HKPFLJ MALMEN LINKÖPING LINKÖPING BYGGHANDLING 2009-11-10.

BRANDSKYDDSBESKRIVNING ANPASSNING AV HANGAR 081 ÄNDRING HKPFLJ MALMEN LINKÖPING LINKÖPING BYGGHANDLING 2009-11-10. BRANDSKYDDSBESKRIVNING ANPASSNING AV HANGAR 081 ÄNDRING HKPFLJ MALMEN LINKÖPING LINKÖPING 2009-11-10 WSP Brand & Risk Dokumentinformation Projektnamn: ANPASSNING AV HANGAR 081 Fastighetsbeteckning: HKPFLJ

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

CHECKLISTA TILL BUTIK

CHECKLISTA TILL BUTIK Brandskyddsbeskrivning CHECKLISTA TILL BUTIK 2013-08-12 Uppdrag: 232211, Checklista till butik Datum: 2013-08-12 Författare: Madelene Nordkvist Datum: 2013-08-12 Handlingen granskad av: Magnus Åkerlind

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen.

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: grunden regleras byggnaders brandskydd vid ny-/om- och tillbyggnation av regler kopplade till

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

8 Kontrollsystem - 1 -

8 Kontrollsystem - 1 - 8 Kontrollsystem Checklista för brandskydd 2 Uppföljningsrutiner 3 Brandfilt 4 Brandlarm, centralapparat 5 Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare 6 Handbrandsläckare 7 Inomhusbrandpost 8 Brandlarmsknapp

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

AKADEMISKA HUS ARKITEKTUR CTH 07:26 JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS ARKITEKTUR CTH 07:26 JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN 9 INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 20 : Roman Marciniak Göteborg 2005-07-12 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311 Beskrivning Välj de kontrollpunkter som passar i ditt projekt. Detta dokument är anpassat för att hjälpa dig som planerar att utföra en enklare åtgärd utan en kontrollansvarig. En enklare åtgärd kan vara

Läs mer

Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). Regelsamling för byggande, 2012 Del 2: Boverkets byggregler, :1 Allmänna förutsättningar Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Brandskyddsdokumentation. Kv Vangsta 1:19-20, Härnösand Om- och tillbyggnad av Ridsportanläggning

Brandskyddsdokumentation. Kv Vangsta 1:19-20, Härnösand Om- och tillbyggnad av Ridsportanläggning Brandskyddsdokumentation Kv av Ridsportanläggning Granskningshandling Projekteringsanvisning 2014-01-27 Bygghandling Kontrollplan enl PBL 2014-01-27 Relationshandling NIRAK Brand AB Claes Cahier Claes

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG RELATIONSHANDLING Antal sidor: 22 : David Forsander Göteborg 2006-09-14 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06 Syftet med checklistan. Bakgrund. Anläggningen är Nanotekniklaboratoriet på institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap med ett renrum där brand, explosion och utsläpp av ämnen kan orsaka skada

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Tekniska riktlinjer. SRF Br008:2 Automatiska brandlarmanläggningar och släcksystem 2015-01-01

Tekniska riktlinjer. SRF Br008:2 Automatiska brandlarmanläggningar och släcksystem 2015-01-01 Tekniska riktlinjer SRF Br008:2 Automatiska brandlarmanläggningar och släcksystem 2015-01-01 Innehåll 1. Allmänt...2 1.1 Inledning...2 1.2 Syfte...2 1.3 Omfattning och ansvar...2 1.4 Giltighetstid...2

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Handel och garage Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Tillsyn LSO Checklista

Tillsyn LSO Checklista Anläggning: Objektsnummer Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Före tillsynsbesök: Granskade dokument Objektsregister Alarmos Skriftlig redogörelse för brandskyddet Brandskyddsdokumentation Brandskyddsritningar

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler BRANDSKYDD En handbok i anslutning till Boverkets byggregler Torkel Danielsson Tomas Fagergren Daniel Larsson Martin Olander Gösta Sedin Urban Söderberg Jörgen Thor Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Frågor och svar om kontrollplan, webbseminarium den 12 september 2011

Frågor och svar om kontrollplan, webbseminarium den 12 september 2011 2011-09-12 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar om kontrollplan, webbseminarium den 12 september 2011 Finns det möjlighet att ladda ner PowerPoint bilder som visades?

Läs mer

TWIN VALLEY, BRANDSKYDD I DETALJEPLANESKEDET

TWIN VALLEY, BRANDSKYDD I DETALJEPLANESKEDET RAPPORT TWIN VALLEY, BRANDSKYDD I DETALJEPLANESKEDET 2012-04-03 Uppdrag: 241715, Twin Valley Titel på rapport: Twin Valley, brandskydd i detaljplaneskedet Status: Datum: 2012-04-03 Medverkande Kontaktperson:

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation 5:1 Allmänt Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 och 9 kap. 1 PBL samt 4 BVF. Ytterligare föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bärförmåga vid brand finns i Boverkets

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL Utgåva 3, förfrågningsskede Luleå 2013-11-13 WSP Byggprojektering H:\LULEÅ\CENTRUM\RÄVEN 20 SAVOY\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011.

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011. 1(5) Ert dnr 131 8396-11/1211 Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten Skatteverket, Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, inkom den 14 februari 2011 med begäran om inspektion

Läs mer

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Andreas Paulsson, LnU & Lennart Ericson, Kalmar Brandkår http://intranet.lnu.se/verksamhetsstod/lokaler/brand-och-utrymning Film om Lnu:s u:sbrandskyddsarbete

Läs mer