Förhållandena i Övre Satakunta i mitten av talet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förhållandena i Övre Satakunta i mitten av 1700- talet"

Transkript

1 Pehr Adrian Gadd Förhållandena i Övre Satakunta i mitten av talet Utgiven med inledning och kommentar av Harry Lönnroth

2 Omslagsbild: Gadds lind i Tammerfors i augusti 2007 Foto: Harry Lönnroth Layout: Sirpa Randell epublications Verkkojulkaisut ISBN Tampere 2007

3 Innehåll I II Inledning Utgivarens förord 5 Professor Gadd och hans lokalskildring från Utgivningsprinciper 14 Litteratur 15 Text Företal 19 Första Afhandlingen 21 Andra Afhandlingen 29 Tredje Afhandlingen 37 Fierde Afhandlingen 45 Femte Afhandlingen 58 Sjette Afhandlingen 75 Sjunde Afhandlingen 83 Åttonde Afhandlingen 88 III Register Personregister 100 Ortregister 102

4 I Inledning

5 5 Utgivarens förord Jag kom i kontakt med Pehr Adrian Gadd och hans skildring av Övre Satakunta i samband med mina studier i idé- och lärdomshistoria vid Tammerfors universitet i början av 2000-talet. Sedan dess har jag främst för mitt eget nöje under lediga sommardagar hållit på med detta utgivningsprojekt. Intressant är dels den vetenskapliga, dels den lokala dimension som kännetecknar Gadd. Som Gaddforskningen har visat har det i princip lokalt förankrade temat dock redan på 1700-talet intresserat en vida större läsekrets. En bidragande faktor till detta var Gadds sätt att skriva tydligt och även roligt. Han skriver själv i sitt företal: Skrifarten jag brukat, är helt enfaldig; så wida mit syftemål ej warit, at öfwertala någon til at tro, hwad som här berättes, utan kan för altsammans, syn gå för sägen, som det plägar säjas. Man har även hävdat att det lokala inte var bokens viktigaste bidrag; i sin framställning kunde Gadd sammanfatta många viktiga naturvetenskapliga och ekonomiska iakttagelser. För inledning, textetablering, kommentar och register svarar jag själv. Följande personer förtjänar ett tacksamt omnämnande för att denna utgåva har blivit färdig. Docent Jari Niemelä, Gaddspecialist och forskare i landskapet Satakuntas historia, har granskat manuskriptet. Professor emerita Kristina Nikula har hjälpt till med korrekturläsningen. Publikationssekreteraren Sirpa Randell har tagit hand om ombrytningen. Till slut tackar jag min familj Katja och Eino för de promenader som vi gjort till Kaarila i Gadds fotspår. I Uppsala i augusti 2007 Harry Lönnroth

6 Professor Gadd och hans lokalskildring från Tiden utilitarismi, utilismi, hyötymoraali, -oppi, vars. brittiläisten moraalifilosofien vakiinnuttama nimitys etiikan suunnalle, jonka mukaan toiminnan tarkoitusperänä pitäisi olla yleinen hyöty. Kodin uusi tietosanakirja (1990) 1700-talet var den så kallade utilismens århundrade, man talar också om nyttans tidevarv. Under denna tid var begreppet nytta, speciellt ekonomisk nytta, av central betydelse. I Sverige såsom också ute på kontinenten blev det andliga klimatet materialiserat; man började satsa ekonomiska resurser på det som ansågs nyttigt för rikets förkovran. Avsikten var att Sverige skulle bli en stat med en blomstrande ekonomi. Satsningen på näringslivet låg i linje med tidens merkantilistiska ekonomiska politik. Ett exempel på detta var att man ville ersätta importen av utländska varor med inhemsk produktion. Detta mål skulle man nå dels genom att stödja näringslivet, dels genom att prioritera sådan forskning som skulle komma industrin till nytta. Den akademiska världen var inte något undantag. En av de mest framstående vetenskapsmännen i 1700-talets Sverige var professorn i kemi vid Kungliga akademien i Åbo Pehr Adrian Gadd. 1 1 Uppgifterna om P. A. Gadd är hämtade ur Niemelä (1998, 2004). Hans monografi Vain hyödynkö tähden? Valistuksen ajan hyötyajattelun, luonnontieteen ja talouspolitiikan suhde Pehr Adrian Gaddin elämäntyön kautta tarkasteltuna (1998) [ Bara för nyttans skull? Förhållandet mellan nyttotänkande, naturvetenskap och ekonomisk politik under upplysningstiden betraktat genom Pehr Adrian Gadds livsgärning ] är den första Gaddbiografin. Biografiartikeln (2004) baserar sig på denna. Gadd behandlas också t.ex. i historiska verk som handlar om Tammerfors (Voionmaa 1929; Alhonen et al. 1988) och det gamla Birkala (Saarenheimo 1974).

7 7 Hans liv och verk är i många avseenden representativa för den tidstypiske forskaren på 1700-talet. P. A. Gadd intar en central ställning i den finländska och svenska idé- och lärdomshistorien under upplysningstiden. Hans största insats som forskare var att han utvecklade tillämpad forskning i syfte att gagna näringslivets behov, särskilt när det gäller produktionen av råvaror. Han var en mångsidig och produktiv forskare samt handledare av akademiska lärdomsprov: dels gav han ut över 70 publikationer under sitt eget namn, dels disputerade över 100 studenter under hans presidium i Åbo. Gadd har i stil med sin samtida Carl von Linné ( ) beskrivits som en outtröttlig observatör och kartläggare men också som en systematiserare som skapade nytt. 2 Ett speciellt drag hos P. A. Gadd var att han ville främja användningen av folkets språk på latinets bekostnad, han försvarade också svenskans ställning mot franskans övermakt. En publikation om kryddgårdens örter avfattade han till och med på finska. Detta var ett tecken på att han ville göra sina forskningsresultat tillgängliga för så kallat vanligt folk på dess eget språk. Den expertis som denne kronans tjänsteman och lantbruksforskare hade kom också i flera omgångar att behövas i de stora ekonomiska projekt som statsmakten initierade under 1700-talet. 2 Niemelä 2004, 153. Min översättning.

8 8 Personen Gadd, Pehr (Pietari) Adrian ( ), kemisti. Gadd oli Turun akatemian ensimmäisenä kemian prof:na vuodesta Hän piti maanviljelyä tärkeimpänä elinkeinona ja pyrki edistämään mm. perunan, tupakan, hampun ja hedelmäpuiden viljelyä Suomessa. Gadd oli Pehr Kalmin ohella hyödyn aikakauden etevin suomalainen, joka nautti suurta arvonantoa myös ulkomailla. Suuri henkilökirja (2001) P. A. Gadd föddes den 12 april 1727 på Kaarila gård i Birkala socken. I dag är Kaarila en del av Tammerfors stad. År 1728 kom gården i släkten Gadds ägo och P. A. Gadd ägde den under åren , det vill säga i knappt 40 år. Där grundade han bland annat en botanisk trädgård som blev en av de första i Finland. 3 P. A. Gadds föräldrar var kronofogden i Övre Satakunta övre härad Jacob Gadd och Sara Gottleben. Faderns släkt härstammade från Narva, och modern hörde till en borgarsläkt i Björneborg. Pehr Adrians yngre bror Nils Kristian blev jurist och domare i Sääksmäki domsaga och han hade också tre systrar som gifte sig med tjänstemän. Den 25 oktober 1759 gifte sig Gadd med Brita Sidonia Fahlenius ( ). Hon var dotter till Åbobiskopen Jonas Fahlenius och Sara Charlotta Tepati. Utöver till den bildade klassen hörde Brita Sidonia Gadd också till de första kvinnliga författare i Finland som publicerade sina texter i tidningar. Paret fick sex barn: Jonas Adrian, Charlotta Fredrika, Agata Emerentia, Per Adam, Adam Fredrik och Edla Charlotta. Tre barn dog dock vid unga år. Av sönerna var Adam Fredrik, sedermera kollegieassessor, den ende som överlevde. Döttrarna giftes till den svenska sidan av riket. Den 19 april 1742 blev P. A. Gadd student vid akademien i Åbo. Han hade just fyllt 15 år. Hans avhandling pro exercitio granskades den 4 december 1747 och avhandlingen pro gradu den 9 juli Till 3 Se Ruoff (2001) för gamla trädgårdar i Finland.

9 9 magister promoverades han den 3 augusti samma år. Den 20-årige Gadds avhandling från 1747 blev banbrytande i ett viktigt avseende. I den introducerade Gadd en ny forskningsinriktning som gick ut på att så utförligt som möjligt kartlägga naturresurserna och de ekonomiska möjligheterna i olika delar av riket. Denna typ av akademiska lärdomsprov utarbetades och prioriterades i stor utsträckning på 1700-talet. Den bärande tanken var att naturen var skapad människan till nytta och det var naturforskningens uppgift att redogöra för de ting som Gud hade skapat. Senare använde Gadds elever sin lärares avhandling som förebild när de avfattade liknande lokalskildringar eller när de företog forskningsresor till sina hemsocknar. Utöver lokalskildringarna var forskningsresorna ett effektivt medel att bidra till kännedomen om Sveriges natur och folk. Den 11 oktober 1750 utnämndes P. A. Gadd till docent i naturalhistoria och ekonomi vid akademien i Åbo. Under åren företog Gadd på akademiens initiativ forskningsresor till skärgården i sydvästra Finland. Hans syfte var att redogöra för dess ekonomiska tillstånd och råvaror. Han var bland annat ute efter färgväxter som skulle användas vid produktionen av ylletyg. År 1755 utnämndes han till inspektör över salpetersjuderierna i Åbo och Björneborgs län; krigsmakten behövde salpeter för tillverkningen av krut. Den 13 maj 1755 blev Gadd också provincialschäfer, det vill säga inspektör över fårskötseln, i samma län. Dessa två uppdrag gav honom dels ett tillfälle att samla in material för sina undersökningar, dels att utveckla de två områdena. Följande år tilldelades han graden som ekonomiedirektör. Den 23 maj 1758 utnämndes Gadd på sitt eget initiativ till extraordinarie professor i kemi och ekonomi. Han var då 31 år gammal. År 1761 blev P. A. Gadd ordinarie professor i kemi vid akademien i Åbo. Denna lärostol innehade han till sin död. Samma år blev han medlem av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien och året därpå, 1762, plantagedirektör för Finland. Hans uppgift var att främja odlingen av sådana växter som ansågs goda och produktiva. Under läsåren , och fungerade Gadd som rektor för akademien; under åren företog han dessutom omfattande forskningsresor i Finland. Tio år före sin död, 1787, blev han befriad från sin föreläsningsskyldighet vid akademien. Orsaken var att han skulle ges möjlighet att fördjupa sig i utforskningen av de ekonomiska förhållandena

10 10 och naturresurserna. Förslaget hade kommit från kronan som ansåg Gadd vara en av de främsta experterna på näringslivet i Sverige. På 1760-talet var P. A. Gadd ett känt namn inom sin egen vetenskapsgren både hemma och utomlands. Till exempel Vetenskapsakademien i S:t Petersburg och Köpenhamns universitet försökte förgäves kalla honom till en professur. I Åbo väckte hans framgång också avundsjuka bland professorskolleger. I slutet av talet var Gadds tid inom vetenskapen dock mer eller mindre all trots att han fortfarande var en uppskattad expert som anlitades av olika instanser. Detta hängde ihop med att den tillämpande forskningen så småningom var tvungen att ge vika för den naturvetenskapliga grundforskningen. I slutet av sitt liv vistades P. A. Gadd ofta i sin trädgård på nuvarande Kakolabacken i Åbo och på sin jordbrukslägenhet i Birkala. I sin provträdgård i Åbo odlade han bland annat färgväxter och andra nyttoväxter. Sina experiment gjorde han också på Kaarila, där han hade en fruktträdgård på cirka 200 träd. Där växer fortfarande växtarter som Gadd planterade under den senare hälften av 1700-talet. P. A. Gadd dog i Åbo den 11 augusti 1797 i en ålder av 70 år. Han begravdes i Åbo trots att släkten hade ett gravkapell i Birkala. 4 Man har sagt att Gadd vid sin död var nästan blind och bortglömd. Inte ens en minnesskrift publicerades med anledning av hans bortgång. Det var först senare som hans rykte skulle växa. 4 Kapellet var i bruk åren I dag är det den näst äldsta byggnaden i Tammerfors.

11 11 Släkten Gadds gravkapell på Harju gamla begravningsplats i Tammerfors i augusti Foto: Harry Lönnroth

12 12 Lokalskildringen Satakunta Å Satakunda (ruots.), maakunta Länsi- Suomen läänissä. Rajoittuu Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntiin. Pinta-ala 8601 km², asukasta (2000). Maakuntaan kuuluu 27 kuntaa. Keskus Pori. Ç historiallinen maakunta, joka käsitti myös osia Etelä-Pohjanmaasta ja Varsinais-Suomesta sekä nykyiseen Pirkanmaahan kuuluvan Ylä- Satakunnan. Tietojätti (2001) P. A. Gadds lokalskildring Försök, Til en Oeconomisk Beskrifning, Öfwer Satacunda Häraders Norra Del / Som innehåller Anmärckningar i Geographie, Antiquiteter, Physique, Historia Naturali, och Oeconomie &c. kom ut 1751 på Lars Salvius boktryckeri i Stockholm. Salvius var en akademisk förläggare och boktryckare som deltog aktivt i den samhälleliga debatten. Skildringen omfattade 126 sidor i oktavformat. Denna bok ges nu ut i en vetenskaplig elektronisk utgåva med titeln Förhållandena i Övre Satakunta i mitten av 1700-talet. Det är min förhoppning att Gadds idé- och lärdomshistoriskt samt lokalhistoriskt värdefulla skildring av sitt hemlandskap kan nå dagens läsare bäst med hjälp av en elektronisk utgåva. Den bok som P. A. Gadd 1751 gav ut var en svensk översättning av den avhandling som han 1747 hade lagt fram på latin vid akademien i Åbo. Avhandlingen Observationes physico-oeconomicae, in septentrionali praetura territorii superioris Satagundiae collectae granskades under professor Carl Fredrik Mennanders ( ) presidium. Man har framhållit att 1751 års svenska utgåva inte bara var en översättning utan en ny undersökning som hade utökats avsevärt. I sitt företal diskuterar Gadd bland annat varför en svensk utgåva är motiverad; hans utgångspunkt är att Academiska Disputationer, som angå

13 13 Fäderneslandet, skola på modersmålet öfwersättas. Den allmänna nyttan framgår tydligt av hans ordval. Avhandlingen anmäldes redan ett år efter sin utgivning i tidskriften Zeitungen von gelehrte Sachen (1752) i Göttingen. År 1766 kom arbetet ut i tysk översättning eller snarast i referat av D. G. Schreber i serien Neue Cameralschriften i Halle. På finska kom boken ut 1946 med titeln Ylä-Satakunnan oloja 1700-luvun puolivälissä. Av hänsyn till läsarna har översättaren Kaapo Murros dock utelämnat några onödiga latinska artförklaringar. Denna finska översättning har redan för länge sedan blivit en antikvarisk raritet. På svenska har boken alltså kommit ut bara en gång. I P. A. Gadd får 1700-talets Övre Satakunta sin hängivne skildrare. Lokalskildringen består av åtta avhandlingar som innehållsmässigt kan fördelas på följande sätt: 1. geologi, 2. vattendrag, 3. klimat och väderlek, 4. flora, 5. fauna, 6. människor (antropologi och etnologi) och näringsfång. Antikviteter och historia spelar en marginell roll i framställningen. Det vetenskapliga tillnärmelsesättet är empiriskt och ekonomisk-naturvetenskapligt. Gadd jämför sina egna intryck med de rön som andra forskare före honom har kommit fram till. Antalet hänvisningar är dock inte stort. Carl von Linnés berömda verk Flora svecica (1745) och Fauna svecica (1746) utgör dock ett undantag. Gadd var en stor beundrare av sin uppsaliensiske kollega och hänvisningarna är ett tecken på denna uppskattning. * * * Det historiska landskapet Satakunta omfattade på 1700-talet inte samma område som i dag. 5 Enligt Gadd omfattade Satakunta häraders norra del åtta socknar: Birkala, Kangasala, Keuru, Lempäälä, Messuby, Orivesi, Ruovesi och Vesilax. Därtill kommer nio kapellgäld: Eräjärvi, Etseri, Harju, Kuhmalax, Kuorevesi, Kuru, Teisko, Vesikansa och Virdois. Redan när borglänen började ta form delades det som man i dag kallar Birkaland itu. De ökade administrativa uppgifterna ledde till att borglänen indelades vidare i härad. Man har förmodat att Kumogårds län eller Satakunta 5 Uppgifterna om Övre Satakunta är hämtade ur Rasila (1993).

14 14 kring 1412 indelats i två härad: Nedre Satakunta och Övre Satakunta. Det som i dag är Birkaland hörde till övervägande del till Övre Satakunta härad. Resten hörde till Sääksmäki härad i Tavastehus län. Senare, 1785, indelades Övre Satakunta vidare i en övre och en nedre domsaga. Utgivningsprinciper Den elektroniska utgåvan ges ut enligt följande principer. Som grundtext har använts den första svenska upplagan från 1751 som är tryckt i frakturstil. I denna andra upplaga har frakturen ändrats till antikva. De ord som är skrivna i antikva i originalet återges i spärrad stil. Stavningen och interpunktionen återges oförändrade. Utgåvan är varken sid- eller radrätt, men styckedelningen följer originalet. Kustoder och anfanger återges inte. Utgivarens tillägg är införda inom klammer. Nasalstreck markeras genom kursivering. Bindestrecken, som är dubbla (=) och ställvis svaga i originalet, återges med det nutida (-). Den romerska siffran I ersätts med den latinska 1. Bråktal av typen ¹ ² återges med typen ½. De två figurerna i originalet från 1751 är skannade ur den finska översättningen från Utgåvan är försedd med kortfattade kommentarer och ordförklaringar samt två register. I kommentarerna kommenteras först och främst finska ord och vetenskapliga skrifter som Gadd hänvisar till. Latinska ord och uttryck kommenteras inte. Personregistret innehåller grundläggande information om de personer som förekommer i texten; alla personer har dock inte kunnat identifieras. I ortregistret anges en ortografisk variant av ortnamnet inom parentes i kursiv; ortregistret innehåller också några oidentifierade ortnamn. Därtill anges vad namnet enligt Gadd betecknar. 6 Gadd 1751, 65, 69; 1946, 79, 83.

15 Litteratur 15 Alhonen, Pentti & Salo, Unto & Suvanto, Seppo & Rasila, Viljo (1988), Tampereen historia 1. Vaiheet ennen 1840-lukua. Tampere: Tampereen kaupunki. Gadd, Pehr Adrian (1751), Försök, Til en Oeconomisk Beskrifning, Öfwer Satacunda Häraders Norra Del / Som innehåller Anmärckningar i Geographie, Antiquiteter, Physique, Historia Naturali, och Oeconomie &c. Jemte nödige Figurer. Tryckt på Lars Salvii kostnad. Stockholm. Gadd, Pehr Adrian (1766), Physicalisch-öconomische Beschreibung des nordlichen Theils der Kreise von Satacunda in Finnland. Aus dem Schwedischen übersetzt von D. G. Schreber. (Neue Cameralschriften.) Halle. Gadd, Pehr Adrian (1946) [1751], Ylä-Satakunnan oloja 1700-luvun puolivälissä. Suomentanut Kaapo Murros. (Tampereen Historiallisen Seuran julkaisuja 5.) Tampere: Tampereen Historiallinen Seura. Kodin uusi tietosanakirja (1990). Helsinki: Weilin+Göös. Lindroth, Sten ( ), Svensk lärdomshistoria 1 4. Stockholm: Norstedts. Linné, Carl von (1986) [1745], Svensk flora. Utgiven i samarbete med Svenska Linné-Sällskapet. Stockholm: Forum. Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se. <http://www.ne.se> ( ) Niemelä, Jari (1998), Vain hyödynkö tähden? Valistuksen ajan hyötyajattelun, luonnontieteen ja talouspolitiikan suhde Pehr Adrian Gaddin elämäntyön kautta tarkasteltuna. (Historiallisia tutkimuksia 199.) Helsinki: Suomen Historiallinen Seura. Niemelä, Jari (2004), Gadd, Pehr Adrian. I: Suomen kansallisbiografia 3. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. S Rasila, Viljo (1993), Pirkanmaan historia. (Kotiseutusarja 4. Pirkanmaan liiton julkaisu B:12.) Tampere: Pirkanmaan liitto. Ruoff, Eeva (2001), Vanhoja suomalaisia puutarhoja. Helsinki: Otava. Saarenheimo, Juhani (1974), Vanhan Pirkkalan historia. Nokia/Pirkkala/Tampere/ Ylöjärvi: Vanhan Pirkkalan historiatoimikunta. Suuri henkilökirja (2001). Helsinki: WSOY. Tietojätti. Gummeruksen suuri tietosanakirja A Ö (2001). Jyväskylä/Helsinki: Gummerus. Voionmaa, Väinö (1929) [1903], Tampereen kaupungin historia 1. Tampereen historia Ruotsin aikana. Toinen, tarkastettu ja lisätty painos. Tampere: Tampereen kaupunki.

16 II Text

17 17 Försök, Til en O e c o n o m i s k Beskrifning, Öfwer Satacunda Häraders Norra Del / Som innehåller Anmärckningar i G e o g r a p h i e, A n t i q u i t e t e r, P h y s i q u e, H i s t o r i a N a t u r a l i, och O e c o n o m i e &c. Jemte nödige F i g u r e r. Framgifwit af P e h r A d r i a n G a d d. P h i l. M a g. S T O C K H O L M, Tryckt på L A R S S A L V I I kostnad. År 1751.

18 18 Konglige Swenska Wetenskaps A c a d e m i e n, Som inrättad är, Til Nordens lyster / Wetenskapernes upodlande / allmänt gagn / och Fosterlandets Pris. Warder detta ringa O ec onomiske Försöket Underdån-Ödmiukast tilägnadt Af P e h r A d r i a n G a d d.

19 19 Benägne Läsare! De anmärkningar, hwilcka jag samlat och upsatt öfwer Satacunda Häraders Norra del, dem har jag härmed äran, at öfwerlemna til ditt och det allmännas omdöme. Öfwertygelsen om min egen ofullkomlighet har wid detta ämnet altid påmint mig, at heldre i tysthet nidlägga dessa Samlingar än göra dem så kunnige, som nu sker. Men som det allmänna för den del af detta arbete, som allaredan år i et A c a d e m i s k t Snillewerck, under P h y s i c e s P r o f e s s o r e n. Högwördige och Höglärde Herr C a r l F r i e d r i c h M e n n a n d e r s högtbewågne inseende, blef framgifwit, har täckts betyga en synnerlig ynnest: nu mera äfwen mina Högtwördade Förmän behagat befalla mig, at afgifwa en utförligare afhandling om altsammans; Kongl. Wetenskaps A c a d e m i e n också esomoftast, i sina wärda Handlingar åstundat beskrifningar öfwer Landsorterna: Sjelfwa Höga Öfwerheten jämwäl allernådigst täckts förordna, at A c a d e m i s k a D i s p u t a t i o n e r, som angå Fäderneslandet, skola på modersmålet öfwersättas; Ty hoppas jag at ingen lärer räkna mig för något felsteg, om jag, understödd och upmuntrad af slika skäl, med detta ringa arbete, nu wågar försöka det allmännas bewågenhet. At smickra Läsaren dermed, som skulle här förekomma, så många nya fynd, så många gagnande rön, som andre af Högt-förtjente Män upsatte Landsorters beskrifningar pråla af: det wore för mycket af mig lofwadt, och lika obilligt af någon annan påstådt. Dels hafwer sjelfwa Landsortens belägenhet, ödesmål, och ringa näringsfång ej gifwit anledning til bättre, än detta nu är: Dels har ock jag ej än kunnat förskaffa mig en så tilräckelig kunskap, som den bör äga, hwilken med behörigt eftertryck, Wetenskaperne til fördel, och det allmänna til gagn, skal wara i stånd, at lägga hand wid denna sak. Jag tror mig dock ej fara wilse, om jag påstår, at ock detta ringa försök lärer hafwa sin nytta, och om det ej mera förmår åstadkomma, så kan det likwäl lemna hwar och en något begrep om wår Finska Hus-hållning, samt äfwen gifwa andra anledning, at göra långt bättre.

20 Skrifarten jag brukat, är helt enfaldig; så wida mit syftemål ej warit, at öfwertala någon til at tro, hwad som här berättes, utan kan för altsammans, syn gå för sägen, som det plägar säjas. Finner nu den bewågna Läsaren mig för detta ringa försök ej wärdig dess gynsamma åtancka, så utber jag mig likwäl den fördel, at han om altsammans ej behagar fälla widrigare omdöme, än mit menlösa upsåt förtjent. Hwilcketdera mig wederfares, så kan jag försäkra, at jag honom på det högsta är förbunden. 20

21 21 Första Afhandlingen. Om Ortens Ålderdoms Minnesmärcken, Landets Jord-yta i gemen, de förändringar den undergått, samt hwad m i n e r a l i e r och Bergarter här på Orten finnas.. 1. Häradet, som här beskrifwes, är belägit i Biörneborgs Län; ligger ifrån Åbo Stad Nord-öster ut, och finnes på nyaste Landt C h a r t a n öfwer Swerige utsatt emellan 62 och 63 G r a d e r s P o l -högd. J sin omkrets innesluter det 8 Socknar och 9 Capelgäld, af hwilka Socknarne Keuru, Ruowesi och Oriwesi äro så store, i anseende til de öfrige 5 Cangasala, Messuby, Birckala, Lempele och Wesilax, at de utgöra mer än hälften af Häradets rymd; Men dock hysa knapt, en tredjedel så många hemman eller Landtbrukare, som de senare. Ändamålet tillåter ej, at widlyftigt uptaga slika Minnes-märken, som antingen ålderdomen efter sig lemnat härpå orten, inblandade i sagor och fråsägner, eller ock en senare tid uprest til åminnelse af åtskilliga händelser. Några få wedermälen deraf warda dock forn-älskare til tjenst, här nedanföre framtedde. (a) Det som först och främst här förtjenar en (a) Ordet Satacunda är Finskt, och bemärcker en Landsort af 100. bolag. Detta tyckes underrätta oss derom, at Finlands förra p o l i t i s k a indelning äfwen warit sådan, som Sweriges gamla afdelning i wissa Hundari. Nu är orten indelt i 3ne Härader, af hwilka detta wårt kallas Satacunda Härads öfre eller norre del. Näringsfången hafwa i Hedenhös här endast bestått i Jägeri och Fiskande, och finnes til ymnoghet än i skogarna lämningar af deras tjäll och fiskelägen, som af Jnwånarena nu kallas Lapin codat 1. En allmän sägen är här bland allmogen, at Finnar och Lappar warit et Folck; men at åtskilnaden dem emellan då upkommit, när de i Södra orterna til Christendomen omwände, begynt föröfwa fiendtlighet emot dem af sina Landsmän, som än woro stadde i sit hedna mörker, kallat dem af förackt Lappar, och med wåld inkräcktat sig deras hemwister, samt aldeles fördrifwit dem up til Norska Fjellen. Lappilaxi, en Sjöwik, i Keuru Socken skal i synnerhet derföre wara märkwärdig, at här de sidsta Lapparne som ej låtit omwända sig ifrån sin hedendom, blifwit slagne och fördrifne. 1 Fi. Lapin kota Lapplands kåta.

22 22 natur-kunnigs upmärksamhet, är sjelfwa landets Jordyta, som til utwärtes skap-lynne, lägen, och blanning förekommer mycket besynnerlig. Sällan får man här några stora Fält eller Slåtter i ögnasigte, utan ojämnheter ses allestädes i jord-läget: mäst möta widsträckta sandåsar, förstörde bärg, med backar och bråstupor, grus- och sten-blandade Jordhögder, hwilcka omsider nedböja sig med kulriga högder i skogfulla dälder, nöjsamma lundar, och ibland säncka sig i fiskrika Sjöar, strömmande Forssar, rinnande Åar och Bäckar. Märkwärdigt är, at de största Sand- och Jord- Keuru Socken är här i Häradet högst up i Norr belägen, den består nu allenast af Mantal, och begriper i sin widd likwäl in emot 27. a 29. q u a d r a t mil, har intet Capelgäld, hwarföre ock en del af Socknens Jnwånare äro wäl 8 a 9 mil ifrån sin Kyrcka belägna. Til Ruovesi Socken höra Capelgälden Etzeri, Wirdois, och Curu. Är ock mycket widsträckt, består af 29 eller 30 q u a d r a t mil, innehåller dock nu allenast Mantal. Orivesi Socken har allenast 1 Capelgäld, Eräjerfvi kalladt. Capelgäldet Cuorevesi, som lyder under Längellmäki Socken i Tawasthus Län, hwad Kyrckostyrselen angår, är dock i det öfriga tillagdt. Biörneborgs-Län och Orrivesi Tingslag, bör altså ej hållas för någon Socken, som Herr T u n e l d orätt härutinnan berättat. Socknen äger nu, jämte förenämde Cuorevesi, Mantal, och innesluter i omkretzen ungefär 16 a 18 q u a d r a t mil ifrån Sockne Kyrkan, åt Söder 1 8 mil, är en park, Ristincangas (Kårsheden) märkwärdig; hwarest ej allenast i Hedenhös, utan ock ännu i senare tider, menige man plägat wid förbigående under en stor Tall til offer nedlägga en grön qwist. Nu mera är det afskaffadt, och har för detta P a s t o r L o c i, Mäster J o s e p h u s L a u r e n t i i, til förekommande af en slik widskeppelse, lagt både tallen och den af offrandet förorsakade rishögen i aska. Om de dyrckat denne Tall såsom gamla Götherne sin Tanfan 2, eller hwad orsaken och ändamålet warit, är obekant? Cangasala Socken är den mäst bebodde och Folckrikaste här i Häradet; Under den samma lyder Capelgäldet Cuhmalax, och til Tingslaget äfwen en fjerde del af Pälkene Socken i Tawastehus Län. Består af Mantal och begriper i widden 12 a 15 q u a d r a t mil. Liuxala, en ansenlig Herregård, är fordom bebodd och ägd af C a t h a - r i n a, Kung E r i c h den XIV Gemål, hwilcken år härstädes afled, och finnes begrafwen i Åbo Domkyrcka. Lämningar äro här ock af en Träbyggning, indelt i 28 rum, som då blifwit upbyggd. J dess tid har hälften af Häradet warit lagd under detta gods. En Offer-källa finnes ock wid Gaudiala By hwari under Påfwedömet blifwit offradt; sjelfwa Byn tyckes då äfwen fått detta namn. Tomtila, et annat Hemman, föregifwes warit et Klöster. Klösterjord kallas det ock än så i äldre som nyare Jorde-böcker. Munkinaro wid Ohtola By är äfwen en lämning, som synes intyga det samma. Messuby Socken, har först warit A n n e x til Birckala, och är år den 6. A u g. först blefwen et särskildt P a s t o r a t, består af Mantal, samt är i widden wid pass 9. q u a d r a t mil, har 1. Capelgäld Teisco kalladt. 2 Tanfan, möjligen ett träd som förekommer i götisk mytologi.

23 23 högdernes utsträckning mäst altid går ifrån Norr til Söder, hwilcket, så wäl som flere Känningar, synas intyga, at dessa högder af watnet fordom blifwit hopsqwalpade. Wid Hariu Capelgäld i Birckala Socken, blir man mäst härom öfwertygad; ty derstädes föreställer sig landet liksom i wågor och tyckes icke allenast likna en gammal Sjöbotten, med den ena jord-afsättningen på den andra, utan ock lemnar för ögonen sjelfwa de förra strändernes grus- och sten-rösen, hwilcka ock än på några få ställen til 10 a 15 fots bredd ner i dälderna wisa sig. Öfwerst på Sand-åsarne och Jord-högderne får man altid se stengyttret bestå af mindre sten, än nedre i dälderna. Deras ställning på hwar annan är ock besynnerlig: Nu förekomma några med kanterna på hwar Bircala Socken tyckes wara den äldsta, ej allenast här i Häradet, utan ock i hela denna medlersta delen af Finland, hwarföre Kyrckan ock allmänt kallas Wanhakirco, (gamla Kyrckan;) J alla nästgräntzande orter, til 10 a 15 mils aflägenhet, är en allmän berättelse, at de wid Christendomens början härstädes idkadt sin Gudstjenst. Här äro ock än rundt om lämningar af Kyrckowägar hit åt, Wanhankircon Tiet, Ruminpundari, (likwägen,) kallas ock än i dag en sandås wid Pispala By, derföre at menige man ifrån Keuru och Ruowesi derstädes öfwerfört sina lik til Pyhejerfwi Sjön, och sedan Sjöledes til Bircala Kyrcka, at begrafwas. Sjelfwa Socknen tyckes hafwa sit namn af Bircka (handla eller Birkarlarne,) hwilcka förmenes här haft sit första tilhåll. Nåckia Frälssegård, i denne Socken och Liuxala i Cangasala säges här warit landets forna Regenters boningssäten. J Hedenhös är ock här wid en Tufwa på Wiks Ladugårds ägor offradt åt Finska Guden Junckari 3. Til denna Socken hörer nu Capelgäldet Harju, hwarest 1 8 mil i Nordwäst ifrån Kyrckan förekommer en högd, kallad Käräjen Törme, (Tings högden;) På detta ställe är lag och rätt fordom skipadt. Lagarne säges warit i Balkar inskurna, och har då warit i bruk, at i twetydiga saker med lottande utröna banemän til bråttmålen. Under klubbekriget 4, som i Kung S I G I S M U N D I tid sig yppade, skal här et slag stått wid Calmanahde: nyligen äro ock klubbor, samt annan krigs-redskap der fundne. Denna Bircala Socken är af 10 a 12 q u a d r a t mils widd, och äger nu 83 ½ bebodde Mantal. Lempele Socken är i anseende til sin rymd den minsta i hela Häradet: har intet Capelgäld, kan wara af 8 a 9 q u a d r a t mils widd; består nu af Mantal, har en Stenkyrcka hwars bygnad, som ock alla andra Stenkyrckors här i landet, tydeligen röjer sit ursprung ifrån Påfwedömet. Af Påfwiska lämningar förwares här ock et Rökelse-käril af koppar och et litet Messings C r u c i f i x. Wesilax Socken är mäst belägen kring Sjöar, består nu af Mantal och är wid pass af 9 eller 10 q u a d r a t mils widd, äger et Capell Wesicansa kalladt, har förr warit en Socken med Lempele; Et aflats bref gifwit af Biskop C o n r a d i, Åbo år finnes här ännu förwaradt. 3 Junkkari, finsk gud. 4 Klubbekriget, bondeupproret i Österbotten vintern

WÄSTGÖTHA BAHUSLÄND- SKA RESA

WÄSTGÖTHA BAHUSLÄND- SKA RESA PEHR KALMS Mag. Doc. in Hist. Nat. & Oecon. vid Åbo Academie, samt Ledamots af Kongl. Svenska Wetenskaps Academien WÄSTGÖTHA Och BAHUSLÄND- SKA RESA Förrättad År 1742. Med Anmärkningar uti Historia Naturali,

Läs mer

Ett bland de största och vackraste i riket

Ett bland de största och vackraste i riket Ett bland de största och vackraste i riket Olof Schwans orgel i Norrköpings stadskyrka S:t Olai 1771 1870 Jarri Ederth CD-uppsats 2005 Institutionen för musikvetenskap Uppsala universitet Ett bland de

Läs mer

M. G. 11 TANCKAR. o OM HUSHÅLLNINGENS UPHJELPANDE UNDER. Mathef. PROFESSORENS, JOHAN KRAFTMANS INSEENDE, YTTRADE ÖFWERLÄMNADE AF JOHAN LAGUS,

M. G. 11 TANCKAR. o OM HUSHÅLLNINGENS UPHJELPANDE UNDER. Mathef. PROFESSORENS, JOHAN KRAFTMANS INSEENDE, YTTRADE ÖFWERLÄMNADE AF JOHAN LAGUS, M. G. 11 TANCKAR o OM HUSHÅLLNINGENS UPHJELPANDE C AR ÉLEN, MED WEDERBÖRANDES TILSTÅDJELSE, Extraord. UNDER Mathef. PROFESSORENS, JOHAN HERR KRAFTMANS INSEENDE,, FÖR LAGERKRANTSEN, YTTRADE OCH TIL ALMAN

Läs mer

BORGARSTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL

BORGARSTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL BORGARSTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL PÅ RIKSDAGENS UPPDRAG UTGIVNA AV RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN GENOM NINA SJÖBERG 10 1751 1752 STOCKHOLM 2008 Borgarståndets riksdagsprotokoll 1751 1752 Stockholm 2008, Elanders

Läs mer

Rapport nr 21. denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

Rapport nr 21. denna version 2001, Studentlitteratur och författaren Kokböcker Karin Mårdsjö Rapport nr 21 Förord Karin Mårdsjö Kokböcker Ett varmt tack till forskargruppen Svensk sakprosa för givande diskussioner, till projektledningen för kloka synpunkter och ett särskilt

Läs mer

Skara stiftshistoriska sällskap

Skara stiftshistoriska sällskap Skara stiftshistoriska sällskap Medlemsblad 2010:2 Årgång 18 Kyrkor och kyrkoruiner Foto: Sture Björnson På många platser i vårt landskap finns vackra kyrkor att beskåda, där de flesta därtill är väl underhållna

Läs mer

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA 94 AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE AV ALBERT "\JVIBERG STOCKHOLM 1957 EXPEDIERAS FRÅN FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGS HISTORIA:

Läs mer

NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS

NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS AV OLLE FRANZÉN (Originalverket: Olle Franzén: NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS, TORNEDALICA NR. 15-1973 Utgivet digitalt av Pajala Folkbibliotek med tillstånd

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

L. L. Laestadius artikel i Sveriges Statstidning 1836

L. L. Laestadius artikel i Sveriges Statstidning 1836 STATISTIK. Anmärkningar, rörande gränsbestämningen imellan Lappmarkerne och den intill desamma stötande landsbygd; med särskilt afseende på de statsekonomiska fördelar, som af en förändring deri vore att

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 ÖÖSF Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 Anna Charlotta (Hägg) Monson På sin 100 årsdag Tillsammans med sonen Ernest Monson och dottern Dora Monson Dahl 1 Styrelsen år

Läs mer

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein En man klev av tåget... Känsö - en isolerad idyll LEDAREN DEN BLOMSTERTID NU KOMMER I skrivande stund, så här mellan hägg och syren, känns släktforskningen

Läs mer

Öppen vård i Mittenälvsborg då, nu och sedan

Öppen vård i Mittenälvsborg då, nu och sedan Öppen vård i Mittenälvsborg då, nu och sedan med fokus på Lerum Del I Provinsialläkartiden Jan Kuuse och Bengt Dahlin i juni 2005,reviderad version 2008 Öppen vård i Mittenälvsborg då, nu och sedan, med

Läs mer

I Skåne med FNSiN - och Linné som. färdkamrat

I Skåne med FNSiN - och Linné som. färdkamrat I Skåne med FNSiN - och Linné som 1 färdkamrat Föreningen Natur och Samhälle i Norden (FNSiN) FNSiN grundades år 1973 Ur föreningens stadgar: 2 Föreningen skall samla intresserade av natur och samhälle

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 1985 Årg6 INNEHÅLL LEDARE Lars-Erik Edlund. Härnösand 400 år - en inledning 1 ARTIKLAR Tyko Lundkvist. Härnön, Härnösund och Korsmässudden

Läs mer

Möten med näcken och sjörået

Möten med näcken och sjörået Tartu Universitet Filosofiska fakulteten Colleget för främmande språk och kulturer Avdelningen för skandinavistik Möten med näcken och sjörået En studie av trosföreställningar kring vattenboende väsen

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

För stundande skördar

För stundande skördar För stundande skördar Jubileumskonferensens första del och exkursionerna kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift Nummer 10 2013 Årgång 152 Ansvarig utgivare Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare

Läs mer

Utbildning, samhällsposition och amatörforskning i 1700-talets Sverige

Utbildning, samhällsposition och amatörforskning i 1700-talets Sverige Utbildning, samhällsposition och amatörforskning i 1700-talets Sverige Paper till sessionen 6, Eliternas utbildningsstrategier, av Hanna Hodacs, forskare, Historiska institutionen, Uppsala universitet,

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

Äntligen är den här en bok på det finska språket

Äntligen är den här en bok på det finska språket Äntligen är den här en bok på det finska språket Det är otroligt att det kan ha tagit såhär länge innan vi har fått se skriven finska. Utgivandet av Mikael Agricolas ABC-kiria kan innebära ett stort steg

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

HISTORISKA AXPLOCK FRÅN VILLIE EN HITTILLS OUTGIVEN SAMMANSTÄLLNING SIGNERAD PETER LARSSON 1994 KYRKAN

HISTORISKA AXPLOCK FRÅN VILLIE EN HITTILLS OUTGIVEN SAMMANSTÄLLNING SIGNERAD PETER LARSSON 1994 KYRKAN HISTORISKA AXPLOCK FRÅN VILLIE EN HITTILLS OUTGIVEN SAMMANSTÄLLNING SIGNERAD PETER LARSSON 1994 KYRKAN Villies kyrkoräkenskaper sträcker sig tillbaks till år 1696 och utgör en ovärderlig källa vad beträffar

Läs mer

Viktor Klingbergs Afrikabrev 1894-1937

Viktor Klingbergs Afrikabrev 1894-1937 Viktor Klingbergs Afrikabrev 1894-1937 Förord Viktor Emanuel Klingberg föddes 14/9 1856 i Tidaholm. Han var andra barnet av nio till disponent Erland Theodor Klingberg (1821-1914) och Sophie (f. Baalack)

Läs mer

-^-r?' ^...4'-.^JI^. "ih^- ^>.f

-^-r?' ^...4'-.^JI^. ih^- ^>.f -^-r?' -'V ^...4'-.^JI^. "ih^- ^>.f \zhm ^^ng DÅGBOKSANTECKNINGAR UNDER EN RESA FRAN SODRA SVERIGE TILL NORDLANDEN I NORGE 1816 AF SVEN NILSSON. ooj^y^-o fcja!i.i;ii!liii'iv LUND is79, PIt. IlERLlSOS

Läs mer

Den. ekonomiska betydelsen för Stockholm av F inlands förlust. 1

Den. ekonomiska betydelsen för Stockholm av F inlands förlust. 1 Den. ekonomiska betydelsen för Stockholm av F inlands förlust. 1 Det är ett intressant spörsmål, vilken återverkan på de ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Finland det fick, att statsenheten

Läs mer

Nystads Tryckeri-Aktiebolag, 1890.

Nystads Tryckeri-Aktiebolag, 1890. Nystads Tryckeri-Aktiebolag, 1890. TAVASTHANDELN OCH NYSTAD AF K. A. Caj änder. NYSTADS NYSTAT). THYCKKKIAI-TIKnOLAG 1890. fid en tidpunkt som denna, då inlandshandeln under sin sträfvan att komma i åtnjutande

Läs mer

library of the ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS

library of the ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS Presented to the library of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/adalenspoesiefteoomoli

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer