I ELD, I BLOD, I FROST, I SVÄLT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I ELD, I BLOD, I FROST, I SVÄLT"

Transkript

1 I ELD, I BLOD, I FROST, I SVÄLT

2

3 I eld, i blod, i frost, i svält Möten med veteraners, lottors och sjuksköterskors berättande om krig Sofie Strandén

4

5 Förord Varför, varför, varför varför ska du alltid fråga varför?, frågade pappa mig irriterat en gång när jag i tonåren inte nöjde mig med ett av hans numera glömda beslut. Jag var van vid en mamma som brukade svara på mina frågor på ett sådant sätt att jag inte ens tänkte på att jag hade ställt dem. Jag insåg då att det inte är alla som tycker det är naturligt att ställa så mycket frågor, men bestämde mig ändå för att fortsätta göra det. Småningom insåg jag också att det kanske är bäst att sluta vänta på svar av andra människor, utan i stället börja försöka hitta egna svar på alla dessa frågor. Denna frågvisa eller om man så vill nyfikna inställning till världen och allt som anses vara fast och självklart ledde mig till folkloristiken där man studerar människans sätt att tänka bland annat genom att problematisera det till synes självklara och ifrågasätta rådande ordningar. Det är en stor och oförställd glädje som fyller mig när jag nu har färdigställt min doktorsavhandling om veteraners, lottors och sjuksköterskors berättande för mig om sina erfarenheter av krig. Jag känner en likaledes djup tacksamhet inför alla som på olika sätt skapat förutsättningar för mig att göra det. Mitt första tack riktar jag till mina intervjupersoner utan vars berättande inget av detta hade kunnat skrivas. Dessvärre är det flera av dem som inte längre lever och kan ta del av resultatet av intervjuerna jag gjorde med dem under åren Professor Ulrika Wolf-Knuts initierade intervjuprojektet om mäns förhållande till Johan Ludvig Runebergs diktverk Fänrik Ståls sägner som småningom kom att utgöra delar av mitt analysmaterial. Under det fortsatta arbetet med avhandlingen har hon alltid trollat fram tid och energi för mig och mina avhandlingsbekymmer trots otaliga andra uppdrag bland annat som prorektor för Åbo Akademi. Ett av hennes motton är att alltid ge så mycket handledning skribenten ber om, och just denna frihet under ansvar har jag uppskattat enormt. Lena Marander-Eklund har som akademilektor i folkloristik fungerat som en informell andra handledare. Lena är en mästare på att läsa kritiskt, strukturera och komma med korta och kärnfulla formuleringar. Tack för allt detta! Alla mina forskarkollegor på folkloristiken förtjänar ett stort och varmt tack, särskilt Blanka Henriksson och Johanna Björkholm med vilka jag följts åt genom studierna ända sedan grundkursen hösten Under arbetet med min avhandling har jag fått åsikter och kommentarer av många kloka människor. Inledningsvis fick min studiekompis Nicklas Hägen mig att intressera mig för reflexivitetsproblematiken, intervjusituationen och intervjuarens ansvar, vilket lett till en av två huvudfrågeställningar i min avhandling. Under åren har mina studenter genom sina frågor under

6 föreläsningarna tvingat mig att tydligare formulera mina tankar och argument. Filosofikollegorna i Finlands Akademi-projektet Emotions and dialogue har vidgat mina perspektiv på känslor och berättande. Bland kollegorna på religionsvetenskapen ingen nämnd och ingen glömd är det många som osjälviskt delat med sig av sin tid och sina erfarenheter som forskare och medmänniska och därmed gett mig en större forskargemenskap att falla tillbaka på. Detta är något som jag värdesätter högt. Till historikerna Ann-Catrin Östman och Anders Ahlbäck som läst, kommenterat och diskuterat det jag skrivit vill jag också rikta ett stort tack. Utöver dessa personer som följt med mitt arbete på verkstadsgolvet finns det ytterligare två som bidragit uttryckligen med sin expertis: mina förgranskare professorerna Jorma Kalela och Alf Arvidsson. Tack för insiktsfulla och pedagogiskt framställda anmärkningar och synpunkter! Anne Holmberg och Anna-Stina Nyby har hjälpt mig att hålla reda på en hel massa saker. Anne har också under flera år varit en fast punkt i en ibland kaotisk tillvaro. I avhandlingens slutskede har både Sonja Vidjeskog på Centret för språk och kommunikation och studiechef Sanna Westerlund bistått i de byråkratiska svängarna. Tack för all hjälp och snabba åtgärder! Clara Wickström har genom otaliga diskussioner hjälpt mig att se hur historien påverkar nuet, och hur ens egna förhållningssätt till det som är och har varit är det enda som går att förändra. Det har varit värdefulla möten, som har lärt mig mycket om mig själv och andra. Tack också till Botis för intellektuell inspiration. Runt mig finns det många människor som intresserar sig för vad jag gör, som stöttat mig när livet har berett mig uppförsbackar, som oroat sig för om jag alls ska bli färdig, som glatt sig när jag håller på att bli det, som vattnat mina blommor, som gärna sovit över på en knölig bäddsoffa. Tack för att ni finns! En sista person vill jag dock omnämna med namn: Andreas min älskade, min vän och min kollega. Tack är inte nog. Åbo den 17 oktober 2010 Sofie Strandén

7 Ekonomiska bidragsgivare Arbetet med avhandlingen har möjliggjorts tack vare att jag erhållit ekonomiskt stöd från fonder och stiftelser. Jag vill tacka Finlands Akademi, Kansler Lars Erik Taxells forskningsfond vid Åbo Akademi, Nordenskiöldsamfundet, Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond vid Svenska litteratursällskapet i Finland, Stiftelsens vid Åbo Akademi forskningsinstitut, Tage Rohloffs fond vid Åbo Akademi, Traditionsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland, Victoriastiftelsen, Waldemar von Frenckells stiftelse, samt rektor vid Åbo Akademi för de bidrag jag har fått.

8 I INTRODUKTION 1 1 Inledning 2 2 Oral history berättande om historiska händelser 6 3 Analytiska utgångspunkter 15 II INTERVJUN SOM MÖTE 23 1 Inledning 24 2 Fänrik Ståls sägner som bakgrund till intervjuerna 25 3 Möten med intervjupersonerna 27 Vapenbröder 28 Krigssystrar 37 Kontextualiserande intervjuer 49 Från fänrik Stål till berättande om krig 55 4 Empatiska intervjuer 57 Intervjun som samspel 58 Empati och sympati 60 Tillit som förutsättning för berättande 62 5 Makt och omakt i tal och skrift 70 Makt som en faktor i intervjusituationen 70 Transkribering som maktutövande 72 Makt att analysera och tolka 74 Figurer som konstrueras i intervjuer 77 6 Känslor i intervjusituationen 88 Berättande och terapi 91 Tankekontakt och känslokontakt 98 III MÖTEN MED KRIGET Inledning 108 Ny militärhistoria och oral history 109 Folkligt berättande om krig 111 En historisk kontextualisering Möten med tjänstgöringen 136 Kamratlig gemenskap 137

9 Jämlikhet och eget ansvar 154 Den hotade gemenskapen Möten med kroppen 196 Till samma svält, till samma kamp 198 Där kulor vina tätast 209 Skadade och sårade 217 Omhändertagande av sjuka, sårade och stupade Möten med de andra 244 Möten med finnen 245 Möten med tysken 263 Möten med ryssen Möten med tiden efter kriget 314 Från krig till civil 315 Den tysta tiden 323 Upprättelsen 357 IV MYTOLOGISERANDE BERÄTTANDE OM KRIGET Inledning Symboliskt laddade typfigurer och folklig moral Att sakna berättarvärda berättelser Krigsberättande som oral history eller kulturarv? 400 KÄLLOR 407 SUMMARY 433

10

11 I INTRODUKTION 1

12 1 Inledning 2 V: Jag är krigsveteran, vanlig krigsveteran (V skrattar till) men psykiskt, så att säga, så är jag nog invalid tillika. Men det är ju en annan sak. S: Mm. På vilket vis? Är det nåt som du vill berätta om, eller? V: Nå, vet du det är så långrandigt det, vet du. Alla de här hemska sakerna som man var med om så sitter kvar och är lite svårt att komma ifrån. Så har jag, jag har faktiskt en skada, fysisk skada också. Det är fötterna. Jag frös mina fötter (S: ah) Jag kan säga till och med datum om du vill (S och V skrattar) Mellan den 13 och 14, 12 och 13 april Vi var inringade, helt enkelt, och låg i snödrivorna. Det var varmt, eller töväder på dagarna och så på nätterna så blev det graders köld. Och därifrån kom vi inte och vi hade ingen mat. Vi åt snö, (V skrattar) snö de här dygnen och då förfrös jag mina fötter. Och jag var inte ensam, vi var flera andra. Det finns tre av oss kvar ännu som har samma fotbesvär (S: mm) Det plågas jag med och det har blivit värre och värre med åren och det säger läkarna också att det blir värre med åren (S: aj, ja, mm) Jå. Så att det är fotsulorna som jag har värsta problem med (S: Mm) Plågas varje natt till klockan 2 3 (S: oj) innan jag kan somna. S: Så du blir påmind om kriget varenda natt (Viktor IF mgt 2003/39 42). Några minuter efter att jag hade knäppt på bandspelaren berättade Viktor för mig om hur han förfrusit sina fötter under några iskalla vårvinterdagar Jag hade uppsökt Viktor för att intervjua honom om mäns förhållande till Johan Ludvig Runebergs diktsamling Fänrik Ståls sägner. Jag kände inte Viktor sedan tidigare och när han berättade det ovan citerade för mig var jag i färd med att försöka skapa en god kontakt med honom och framkalla en tillitsfull atmosfär för intervjun. Min uppgift var att ställa frågor om hur han lärt sig dikterna och om de hade använts under kriget, så jag frågade om han varit med i kriget och om han sårades. Han svarade att han tack och lov inte hade sårats även om det flera gånger hade varit nära. Efter detta berättade han det som citeras ovan. Och jag lyssnade och hummade där jag fann detta lämpligt. Det här är en avhandling om berättande om krig. Det är också en avhandling om att göra intervjuer och att skapa sig ett material att arbeta vidare med. Syftet är att studera veteraners, lottors och sjuksköterskors berättande för mig om sina erfarenheter av krig. Det är alltså inte kriget i sig som är föremål för mitt intresse, utan intervjupersonernas berättande om det för mig i det specifika sammanhang som utgjordes av intervjusituationen. I det allra första avsnittet av boken får läsaren stifta bekantskap med den teoretiska ramen för avhandlingen: oral history. Min metodiska apparatur

13 hänger nära samman med den teoretiska ramen i och med att man inom modern oral history har ett socialkonstruktivistiskt synsätt på intervjusituationen och det material som skapas där. Jag diskuterar även de metoder jag behöver för analys av såväl intervjusituationen som den text som skapas i mötet mellan intervjupersonen och mig. Jag analyserar intervjusituationen reflexivt och det innehållsliga temaanalytiskt. Det därpå följande avsnittet är en presentation och analys av mitt fältarbete. Först presenterar jag bakgrunden för fältarbetet och de personer tio män och tio kvinnor som jag intervjuat. Fältarbetet är intressant särskilt med tanke på att det inleddes för att dokumentera mäns förhållande till Fänrik Ståls sägner men utmynnade i ett material om mäns och kvinnors berättande om sina erfarenheter av krig. Reflexivitetstankegången genomsyrar min analys av intervjusituationen, och jag koncentrerar mig framför allt på intervjun som ett möte mellan de personer jag intervjuat och mig själv. Jag diskuterar tillit under intervjun och min egen roll som intervjuare, något som utmynnar i det jag kallar för empatiska intervjuer där såväl förnuft som känsla spelar en viktig roll i skapandet av förståelse av vad någon berättar för mig. Jag finner en lyssnarfigur när jag ser på den person som jag upplever är den bild av mig som mina intervjupersoner skapar och som de förhåller sig till. Jag diskuterar även anonymiseringen av de intervjuade personerna. Genom en kritisk granskning av de traditionella anonymiseringskraven inom folkloristiken finner jag konstruktioner som jag kallar för berättarfigurer och berättelsefigurer. Som en inledning till det avsnitt som omfattar den tematiska analysen, Möten med kriget, finns en diskussion om oral history och folkligt berättande om krig, samt en kontextualiserande bakgrund om det självständiga Finland från inbördeskriget 1918, genom vinterkriget 1939 och fortsättningskriget Under denna tidsperiod aktiverade folk sig bland annat i så kallade fosterländska 1 organisationer som skyddskåren och Lotta Svärd. Flera av de intervjuade männen hade en bakgrund inom skyddskåren och åtta av de intervjuade kvinnorna hade varit verksamma som lottor. Här finner man även tidigare forskning om veteraner och lottor. Avsnittet Möten med kriget består av fyra huvudkapitel: Möten med tjänstgöringen, Möten med kroppen, Möten med de andra och Möten med tiden efter kriget. I det första kapitlet studerar jag hur intervjupersonerna konstruerar gemenskaper. I kapitlet Möten med kroppen undersöker jag hur 1 Ordet fosterländsk är det som används när man talar om exempelvis lottorna och skyddskåristerna. Att ha en fosterländsk bakgrund betydde att man kom från en familj eller släkt som sympatiserade med den vita sidan under inbördeskriget. Det är med den specifika bibetydelsen jag använder ordet i boken. För en närmare förklaring till den speciella användningen av termen på svenska i Finland, se inledningskapitlet till den tematiska analysen: Möten med kriget. 3

14 kroppen beskrivs som verktyg eller hinder. Intervjupersonernas berättande om sina möten med olika etniska andra finnen, tysken och ryssen är föremål för granskning i det tredje kapitlet. Det fjärde och sista temaanalytiska kapitlet handlar om berättande om de förändringar som intervjupersonerna upplevt från att kriget slutade fram till våra dagar. Alla dessa teman har beröringspunkter med varandra, och samma avsnitt ur intervjuerna kunde i många fall anföras som exempel i flera teman. Som citatet ovan visar berättar Viktor på en mycket kort stund om sin tjänstgöring och om hur han förhöll sig till sitt värv som soldat, sin kropp och vad den utsattes för under vårstriderna, till fienden ryssen och dennes indirekta närvaro, samt att allt detta han då utsattes för berör honom även nu i tiden efter kriget. Vad är det då jag vill föra fram med boken? Vad är det jag vill säga? Och varför vill jag reda ut det som jag bestämt mig för att undersöka? På dessa frågor finns flera svar, som tillsammans med en utförligare diskussion förstås hittas i det avslutande kapitlet i boken. I korthet vill jag dels utveckla resonemanget kring intervjuandet och det vetenskapliga subjektets roll i det, dels vill jag visa att det i berättandet om krig finns berättande om något annat än det direkt utsagda värderingar och mönster som inte är direkt skönjbara vid en första anblick. Liksom Maria Vasenkari anser jag att det är viktigt att man inte behandlar reflexivitetsproblematiken lättvindigt som en fråga som skulle beröra endast forskarens person eller som något som man som forskare kan säga sig vara medveten om men ändå fortsätta enligt gamla strukturer där endast forskaren är ett subjekt i forskningen (Vasenkari 1999:53 54). Jag vill försöka täta några av de luckor jag anser mig ha funnit i diskussionen om reflexivitet och anonymisering. Jag menar också att känslornas roll känslomässig reflexivitet i forskningen behöver uppmärksammas ytterligare (jfr Känslornas koreografi 2007). Jag vill redan här betona att jag ser känslor som en tillgång i forskningen och inte som ett hinder, vilket jag vill göra synligt genom användningen av det jag kallar för empatiska intervjuer och de teoretiska konstruktionerna tankeoch känslokontakt. Jag upplever att det finns något utöver det direkt utsagda i berättandet om krig. Med detta i åtanke vill jag med hjälp av den tematiska analysen se efter vad detta annat är som jag håller före finns i berättandet om krig. Enligt Mats Eriksson kan berättelser om sådant man själv upplevt innebära konstruktioner av berättaren eller av hans eller hennes medmänniskor. De kan också innebära konstruktioner av den moraliska halten i händelsen eller handlingen, eller ge uttryck för ställningstaganden om hur det ligger till i världen (Eriksson 4

15 1997:34). Det är delvis tanken om att berättandet innebär konstruktioner av olika slag som ligger till grund för tankegången om att man genom närläsning och noggrann analys kan komma fram till vad som sägs mellan raderna av det rent utsagda. I krigsberättandet framträder egnas och andras modiga insatser, hjälpsamma, rättrådiga eller högfärdiga och besvärliga arbetskamrater, det nödvändiga eller onödiga i arbetet vid eller utanför fronten, eller rädslan för att det självständiga Finland skulle gå om intet. 5

16 2 Oral history berättande om historiska händelser Jag använder benämningen oral history om min forskning eftersom den baseras på intervjuer som handlar om en historisk händelse, det vill säga andra världskriget. Jag övervägde till en början att översätta oral history till muntlig historia. I Det förflutnas röst (1980) den svenska översättningen av Paul Thompsons bok The voice of the past (1978) har oral history översatts just så, och denna översättning av termen återfinns också i en antologi redigerad av Malin Thor (Thor 2006:7). I svenskspråkiga sammanhang använder man ändå oftast termen oral history, och jag har valt att behålla denna vedertagna term. Jag anser att termen är väl etablerad i sin engelska form, och dessutom konnoterar den något annat än muntlig historia. På finskt håll kallas oral history för muistitietotutkimus, vilket i svensk översättning blir forskning om kunskap producerad genom minnet minnesforskning och inte suullinen historia, vilket skulle vara den finska benämningen för muntlig historia. Både forskningsinriktningen muistitietotutkimus och den finskspråkiga termen har vunnit starkt genomslag inom såväl finsk folkloristisk som etnologisk forskning, och åtskilliga avhandlingar och andra forskningsrapporter har intresserat sig för olika frågeställningar och material inom oral history. 2 Oral history har vuxit fram efter andra världskriget på både amerikanskt och europeiskt håll, med delvis olika vinklar. Amerikansk oral history har sin grund i ett projekt där Stora Män skulle intervjuas. Avsikten var att dokumentera och bevara samtida politisk och diplomatisk historia. Man tänkte sig att sådana Stora Män inte längre skulle ha tid att föra dagbok, skriva brev och memoarer, och därför skulle man intervjua dem så att deras berättelser om sina bedrifter inte skulle gå om intet (Frisch 1990:8). Samtidigt växte sig också ett intresse för arbetarklassens och kvinnornas historia fram (Grele 2007:11 12). Den europeiska oral history-utvecklingen har skett framför allt i Skandinavien och på de brittiska öarna. I Skandinavien kunde man bygga vidare på folkminnesforskningen (folkloristiken), som sedan 1800-talet bedrivit mer eller mindre systematisk materialinsamling (Thompson 1980:65). I Finland bedrevs insamling redan så tidigt som på 1830-talet genom försorg av det nygrundande Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. I såväl Skandinavien som Tyskland hade folkminnesforskningen ett stadigt fotfäste, skriver Thompson, och den tidiga insamlingen och publiceringen av materialet följdes snart av ett metodstudium 2 Se exempelvis antologin Muistitietotutkimus 2006, som diskuterar frågor främst av metodologisk art, och Kalela 2000 som diskuterar bland annat historias offentliga framställning och folklig historia. 6

17 där man utgick från en historisk-geografisk ram för systematisk dokumentering och jämförelse. I denna mera strikta och akademiska form har folkminnesforskningen direkt bidragit till oral history som vetenskapsgren (Thompson 1980:55) (Om historisk-geografisk metod, se Krohn 1971/1926; om skillnader mellan brittisk och amerikansk oral history, se Thor 2006). Skandinavisk folkminnesforskning har, enligt Thompson, haft stor inverkan på utvecklingen av oral history i Storbritannien tack vare det gemensamma intresset för så kallat vanligt folk (Thomson 2006:51). En av anledningarna till att oral history blivit populärt i Storbritannien är enligt Orvar Löfgren att denna typ av vardagshistoriska studier fyller ett tomrum i just brittisk forskning. I Storbritannien blev etnografin och socialantropologin länkade till imperiebygget. Etnograferna och socialantropologerna sökte sig till de mest avlägsna och exotiska hörnen av imperiet för att göra sina studier där. Enligt Löfgren verkar det inte ha fallit någon in att stanna i England och bedriva etnografisk fältforskning hemmavid. I Sverige och Finland försökte man däremot rädda spillrorna från en allmogekultur som man uppfattade som döende, i en tid då industrialisering och urbanisering förändrade samhällsbilden i en allt snabbare takt. Folklivsforskningen (etnologin) blev ett stort ämne i Sverige (Löfgren 1980:244). Det etnologiska insamlingsarbetet i Skandinavien utvidgades på talen också till att omfatta stadsbefolkningen och industriarbetarna (Thompson 1980:65). Den svenska etnologen Mats Rehnberg är en av pionjärerna på nordiskt område (Lindqvist 1980:11; för en lista på äldre svenska studier, se Löfgren 1980:246). Han samlade minnen om svenskt arbetarliv under talen (t.ex. Rehnberg 1948; 1949; 1953). Oral history har vuxit fram där en historisk fältarbetstradition har levt kvar som exempelvis i politisk historia eller arbets- och lokalhistoria, eller där historiker har kommit i kontakt med andra discipliner som har byggt på fältarbete, som sociologi, antropologi, etnologi och folkloristik. Det är anmärkningsvärt, anser Thompson, att det är främst inom dessa andra ämnen inte bland historiker som det största intresset funnits för oral historyforskning (Thompson 1980:68 69). Oral historys teorier och metoder har förändrats grundligt sedan dess uppkomst, och enligt Alistair Thomson har dessa förändringar gått parallellt med och vidare influerat historiografiska och metodologiska förändringar. Han ser fyra viktiga paradigmförändringar inom oral history från dess uppkomst till nutid: 1) återupptäckten av berättade minnen som källa för folkets historia ; 2) det sena 1970-talets postpositivistiska närmanden till minne och subjektivitet; 3) förändrad hållning i synen på oral history-forskarnas roll som intervjuare och uttolkare på sent 1980-tal; samt 4) det digitala uppsvinget på sent 1990-tal och framåt, vilket 7

18 möjliggjort för folk att själva dokumentera och producera sin egen historia i större omfattning (Thomson 2006). I min forskning är det för det första enskilda individer ( vanligt folk ) som berättar om sin plats i historien. Och för det andra ser jag det som viktigt att forskarens roll som intervjuare och uttolkare problematiseras. För mig är post-positivistisk socialkonstruktivistisk oral history därför en adekvat ram som jag kan placera min egen forskning i. Något som jag tror redan framkommit mellan raderna är att oral history strävar efter att vara en historia underifrån (Thomson 2006:52). Oral history har också en ganska klart uttalad politisk och ideologisk ståndpunkt. Paul Thompson är i sin bok från slutet av 1970-talet utpräglat socialistisk i sitt närmelsesätt, och han anser att oral history är ett utmärkt alternativ till konventionell historia för de forskare som ser sig själva som socialistiska historiker (Thompson 1980:20), för historiker som vill arbeta och skriva som socialist (Thompson 1980:31). Han anser att man genom oral history kan göra historia som är mera demokratisk (Thompson 1980:22). Enligt honom handlar oral history om enskilda liv, och han anser att varje liv är av intresse (Thompson 1980:30). Thompson vill genom oral history kalla vittnen också från de undre klasserna, de underprivilegierade och de besegrade (Thompson 1980:21) och arbetare, kvinnor och svarta ges som exempel på kategorier av människor vars upplevelser länge varit bristfälligt eller inte alls dokumenterade (Thompson 1980:52). I alla sammanhang där jag stött på oral history har denna vänsterorienterade ideologi varit mer eller mindre tydligt uttalad. Intervjuer med exempelvis politiska ledare kallar Frisch för elite interviewing, och enligt honom intervjuar man dem för att rekonstruera detaljer som inte framkommer i skrivna dokument (Frisch 1990:66). Att intervjua dem verkar inte vara med mål att undersöka dessa mäns och kvinnors berättande. Även om Thompson stipulerade det socialistiska förhållningssättet på 70-talet vill jag nu, flera decennier senare gå i polemik mot detta. Jag vill använda denna uttalade vänsterideologiska, ibland till och med vänsteremancipatoriska teoretiska ram på ett material där utsagorna är gjorda av personer som inte kan klassas som vänsterinriktade tvärtom. I flera fall är mina intervjupersoner ytterst fosterländska i sin hållning. Min hypotes är att tankestrukturen inom oral history att studera personligt berättande om historiska händelser för att få syn på annat berättande än det som förs fram av statsmaktens poltik och som jag här kallar för den officiella historien 3 ska gå att använda på ett material 3 Jorma Kalela kallar officiell historia för offentlig framställning av historia (Kalela 2000:38) och ger som exempel någon eller något som myndigheter reser minnesmärken över, det som brukar ses som nationellt kulturarv, den version av historia som presenteras i skolornas läroböcker eller det som så kallade seriösa media använder som bakgrundsfakta för sina nyheter (Kalela 2000:37). Jag 8

19 med annan politisk ideologi. Om varje individs liv är av intresse, som Thompson själv hävdade, så är även berättande av sådana människor som klassats eller ser sig själva som mera högerinriktade av intresse. Jag påstår alltså här att berättande av alla människor är intressant oberoende av politisk tillhörighet. Bara för att en människa hör till den falang som i dag ligger nära den hållning som finns inom den officiella historien, innebär inte detta att deras berättande om sina upplevelser och erfarenheter skulle täckas av det som den officiella historien förmedlar. Om konventionell vetenskaplig historia intresserat sig för maktkamper mellan politiska eller religiösa kontrahenter, fokuserar oral history i stället på hur dessa maktkamper tagit sig uttryck och påverkat vanliga människors liv (Thompson 1980:18). Thompson säger så här: Den muntliga historien byggs upp kring människor. Den ger själva historien liv och vidgar dess horisonter. Den medger hjältar, inte enbart bland ledarna utan också bland de många i folkets djup. Den för historien in i och ut över det lokala samhället. Den bidrar till värdighet och självförtroende bland de mindre privilegierade, i synnerhet de gamla. Den möjliggör kontakter och därmed förståelse mellan sociala klasser, mellan generationer. [ ] Den ger möjlighet att radikalt omvärdera historiens innebörd (Thompson 1980:32). Det finns som synes en emancipatorisk tankegång inom oral history, liknande den inom feminismen (jfr Thor 2006:8). Förtryckta eller nedtystade grupper ska inse att deras historia och liv är viktiga. Genom oral history eftersträvas sociala förändringar i samhället (Frisch 1990:15; James 2000:121). Thompson slår fast att oral history ger tillgång till sådan kunskap som annars inte är tillgänglig via traditionella historiska metoder, att oral history korrigerar skriftliga dokument, samt ger mera genomträngande och grundläggande historiska kunskaper (Thompson 1980:94 95). Frisch urskiljer två problematiska förhållningar i detta, och kallar dem för föreställningar om more history och anti history. Den första, more history, där man tänker sig att oral history är en källa till ny information om upplevelser som annars vore otillgängliga, är problematisk såtillvida att man då egentligen speglar konventionell historia (Frisch 1990:187). Men som Daniel James konstaterar så kan ett muntligt intervjumaterial ge tillgång till sådan grundläggande information som inte går att få från mera konventionellt historiska källor, som tidningar, kommunala arkiv och företagsdokument. James framhåller att muntliga källor kan ta oss bakom existerande empiriska data. Ett exempel här är att man ur ett dokument vill tacka Kalela för värdefulla påpekanden om vikten av att klargöra det mångtydiga begreppet officiell historia. 9

20 om förändringarna i en fabriks organisation och struktur inte kan utläsa hur de som arbetade där upplevde dessa omställningar (James 2000: ). Den andra förhållningen, anti history, som kan ses som en föreställning om oral history som en genväg till hur det egentligen var, kan enligt Frisch leda till att forskarna undviker kritisk tolkning av det som berättas av rädsla för att påföra sin tolkning på andras upplevelser (Frisch 1990:187). Utöver denna rädsla för denna påförda tolkning finns ett mera djupgående problem, något som James varnar för och kallar för naiv realism. Han vill göra klart att ett muntligt vittnesmål om något inte är ett fönster till det subjektiva i historien. En berättelse återspeglar inte vare sig händelse, upplevelse, tankar eller känslor så som de faktiskt var vid tillfället (James 2000:124). Det som däremot framkommer i berättande om en historisk händelse är en sammansmältning och förhandling mellan individuellt och kollektivt minne, säger Grele. Repertoaren är beroende av det kollektiva minnet som är baserat på överenskommelser, och som ger uttryck för vad det omgivande samhället upplever som sanningar om det egna förflutna. I intervjuer kan man märka att individuella hågkomster inte stämmer överens med det socialt definierade minnet, och till och med motsäger det (Grele 2007:15). Frisch kallar minne för levande historia hågkomster av det förflutna som produceras i nuet. Hågkomster är enligt honom i mångt och mycket kulturella artefakter som påverkats av omgivningen som via bland annat massmedia reproducerar kulturellt lämpliga förhållningssätt till det skedda (Frisch 1990:xxii). Det som skapas i en intervju är enligt Grele inte ett dokument över tiden som undersöks då och där utan dokument som produceras här och nu. Sålunda berättar dessa dokument om hur det förflutna lever vidare och påverkar nutiden (Grele 2007:13). Oral history blir enligt Frisch ett redskap för att upptäcka, utforska och utvärdera hur folk gör det förflutna begripligt för sig själva och andra, hur de kopplar ihop egna upplevelser och erfarenheter med den sociala kontexten, hur det förflutna som en del av nutiden används för att tolka ens eget liv och världen runtomkring (Frisch 1990:188). Intervjupersoner berättar om sitt liv, och rekonstruerar selektivt sitt förflutna så att det blir begripligt och hanterbart (James 2000:123). Berättandet blir en version av det förflutna där lika mycket har utelämnats som det innehåller (James 2000:128). Det råder alltså en komplex relation mellan en händelse, erfarenheter av den, minnet av den och berättandet om den. 10

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

Sonja Hagelstam. Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941 1944

Sonja Hagelstam. Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941 1944 Sonja Hagelstam Röster från kriget En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941 1944 Sonja Hagelstam (f. 1971) avlade sin filosofie magisterexamen inom ämnet etnologi

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Möten mellan olika kulturer

Möten mellan olika kulturer Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid Monica Hinz Pontus Pfeiffer Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005

Läs mer

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson SAMMANFATTNING: Kvinnomisshandel har länge varit ett stort problem i samhället men

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

det var en gång ett land...

det var en gång ett land... det var en gång ett land... ingmarie danielsson malmros Det var en gång ett land... Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar Tryckt med bidrag från Sveriges Läromedelsförfattares

Läs mer

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2009:078 Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum Elisabeth Landström Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Cecilia Fredin Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv

Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work,

Läs mer

Mellanchef i facket - en komplex roll

Mellanchef i facket - en komplex roll Mellanchef i facket - en komplex roll En studie om mellanchefens roll och emotionella arbete Gabriella Alplind & Sabina Berger Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Vt 2011 Handledare:

Läs mer

Lärarprogrammet Examensarbete, 10 poäng vt 2006. Lärares yrkesetiska principer

Lärarprogrammet Examensarbete, 10 poäng vt 2006. Lärares yrkesetiska principer Lärarprogrammet Examensarbete, 10 poäng vt 2006 Kurs: Pedagogiskt arbete C Lärares yrkesetiska principer Fenomenografisk studie kring sex gymnasielärares uppfattningar om principernas syfte, applicerbarhet

Läs mer

Bitar ur livspusslet

Bitar ur livspusslet Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV Bitar ur livspusslet Arbete, livsvillkor och jämställdhet Nathalie Vilenius & Ayan Hassan Cecilia Pääkkönen & Christina Kabro Ellen Ahlqvist & Josefine

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

1 Inledning Den eskorterade människan

1 Inledning Den eskorterade människan 1 Inledning Den eskorterade människan Samhället har eskorterat människan och hennes klasstillhörighet genom historien. Följaktligen har klass maskerat sig in i olika skepnader längs samhällets långa vandring.

Läs mer

Förord. En studie av barn och familjerådslag

Förord. En studie av barn och familjerådslag 1 Förord En studie av barn och familjerådslag Sedan några år pågår ett projektsamarbete kring familjerådslag som utredningsmetod för barn och unga mellan de nordiska länderna. Projektet stöds ekonomiskt

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer